Сутність притулку в національному та міжнародному законодавстві

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

На  підставі  проведеного  аналізу  вітчизняного  законодавства  та  міжнародно-правових документів щодо визначення поняття «притулок», розкрито зміст та значення поняття «притулок» та його розуміння  в національному  і зарубіжному законодавстві.

Ключові слова

Притулок, міграція, біженець,  особа без громадянства, іноземець, країна перебування,  переслідування, побоювання.

 

Аннотация

На основании  проведенного  анализа  отечественного  законодательства  и  международно-правовых документов относительно определения понятия «убежище», раскрыто содержание и значение понятия «убежище» и его понимания  в национальном  и зарубежном законодательстве.

Ключевые слова

Убежище, миграция, беженец,  лицо без гражданства, иностранец, страна пребывания,  преследования, опасения.

 

Annotation

There is considered the meaning and the content of the concept “asylum” and the understanding of it by national legislation and international one. These conclusions are made on the basis of analysis of national legislation and international legal instruments concerning the definition of the concept “asylum”.  

Key words

Asylum, migration, refugee, stateless person, foreigner, host country, persecution, apprehension.

 

 

 

Мета статті. У ч. 2 ст. 26 Конституції України визначено, що іноземним громадянам і особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом. Яких-небудь підстав або критеріїв для надання притулку Конституція України не називає. Тому для встановлення змісту даного інституту необхідно звернутися до загальновизнаних норм міжнародного права.

Дослідженням даного питання займалися: Ковалишин І. «Поняття “біженець”: критерії визначення в законодавстві України», Баймуратов М.А. «Международное публичное право», Анісімова Т.Є., Стешенко В.М. «Забезпечення прав біженців та шукачів притулку в Укрвїні», Шаповал В. М., Крижанівського С. В. «Інститут притулку в національному праві (конституційно-правовий аспект)» та інші.

З кінця минулого століття міжнародна міграція  набула  глобального  характеру і  весь  світ  опинився  під  впливом  цього явища.  Сьогодні  майже  кожна  держава сучасного світу зіткнулась із питанням міграції,  надання притулку особам, які змушені були покинути свою країну.

Право притулку — один із найстаріших правових інститутів. Воно пов’язане з наданням певній особі права безпечного мешкання в іноземній державі, що гарантує цій особі основні права і свободи, надання яких закріплено нормами міжнародного права.

Головні труднощі для мігрантів у новій для них країні викликають повсякденні дії, що призводить до безлічі питань та труднощів, так як основні особливості громадської поведінки на батьківщині виконуються автоматично. Для осіб, які вимушені тікати зі своїх країн, це в першу чергу стосується питань отримання легального статусу в Україні, який би надавав змогу реалізувати певні права. Для забезпечення життєвих потреб біженець повинен або мати власні кошти або отримувати допомогу від держави. Біженець зазвичай не має заощаджень. Відразу знайти собі джерело доходу в новій для нього країні дуже складно, тому держава повинна спростити вирішення цієї проблеми для цієї категорії осіб, у першу чергу це стосується щойно прибулих.

Право притулку регулюється нормами внутрідержавного права і нормами міжнародного права. Держава, спираючись на свій суверенітет, сама визначає умови надання притулку. Проте законодавче оформлення правового статусу осіб, що одержують притулок, не повинно суперечити міжнародним зобов’язанням держави і загальновизнаним нормам міжнародного права. І внутрідержавне право, і право міжнародне виходять з того, що притулок пов’язаний з прагненням особи вийти з-під юрисдикції однієї держави і перейти під юрисдикцію іншої. Право притулку визнається як таке обома системами права.

Спочатку практика надання притулку була тісно пов’язана з релігією. Так, в Стародавній Греції під час воєн храми залишалися недоторканними, в них знаходили притулок як мирні жителі, так і учасники воєнних дій. Проте для рабів притулок в храмах був обмеженим. Рабині могли отримати притулок тільки в Афінах — в храмах Тезея і Діани. Притулок давав рабиням право лише на судовий розгляд. На суді раб повинен був привести докази жорстокого з ним поводження. Якщо це вдавалося довести, раба продавали новому господареві, а рабинь залишали прислужниками при храмі Діани. Від рабства притулок не рятував.

Крім релігійного притулку в епоху рабовласництва починає складатися притулок територіальний. Він практикувався в Стародавній Індії, в Давньому Єгипті і в інших регіонах. Територіальний притулок надавався особам з інших країн. Ті ж Афіни надавали притулок всім гнаним. Широку популярність за застосування права притулку здобуло місто Теос. Але рабині цим правом не користувалися.

У епоху середньовіччя право притулку перейняло ряд рис права притулку епохи рабовласництва. Так норми, що складали це право, в своїй основі мали звичаєво-правовий характер. Кріпосним селянам право притулку як правило, не надавалося. Притулок отримували як політичні утікачі, так і кримінальні злочинці. Мали місце випадки надання релігійного притулку. Воно набуло широкого поширення в державах Західної Європи, де церковна влада була домінувала над владою світською. До XVI в. церква дотримувалася правила: підлягають видачі світській владі всі утікачі за умови, що вони не будуть засуджені на смерть і їм не заподіють тілесних ушкоджень. Проте з 1501 р. буллою папи Григорія XIV вводиться інше правило: світській владі видаються злочинці, якщо вони не мали на притулок права. Питання про відповідність дій особи цьому праву визначали самі церковні власті. Що стосується феодальної Русі, те право релігійного притулку зберігалося навіть в ХVІІ в. [1, с. 112].

Ступінь конкретизації цього права в національному законодавстві держав різний. Так, Конституція Італії фіксує положення про право притулку на своїй території для політичних емігрантів, а Конституція Мексики забороняє видачу осіб, що переслідуються по політичних мотивах. Конституція Гвінейської Республіки представляє право притулку іноземцям, яких переслідують за їх боротьбу за захист справедливої справи або за їх діяльність в сфері науки і культури. У Законі про біженців США 1980 р. передбачено надання притулку особам, які прибули з країни, куди вони не можуть або не бажають повертатися, або чий захист вони не можуть або не бажають використовувати.

У ч. 2 ст. 26 Конституції України визначено, що іноземним громадянам і особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом [2]. Яких-небудь підстав або критеріїв для надання притулку Конституція України не називає. Тому для встановлення змісту даного інституту необхідно звернутися до загальновизнаних норм міжнародного права.

Міжнародне право виходить з того, що оцінка підстав для надання притулку є справою держави, що надає притулок це закріплено в п. 3 ст. 1 Декларації Генеральної Асамблеї ООН про територіальний притулок 1967 р. Тому міжнародне право містить загальні принципи співпраці держав у сфері надання притулку. Ці принципи зафіксовані у ряді міжнародних документів. [3, с. 246]

Перш за все визнається принцип про право людини на притулкок. У Загальній декларації прав людини 1948 р. встановлено, що кожна людина має право шукати притулок від переслідування в інших країнах і користуватися цим притулком. Декларація виходить з того, що таке переслідування ґрунтується на політичних мотивах. У зв’язку з цим в Декларації підкреслюється, що право на притулок не може бути використане у разі переслідування, яке насправді стосується скоєння неполітичного злочину або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об’єднаних Націй.

З урахуванням сказаного можна сформулювати ряд принципів, що стосуються притулку, закріплених в міжнародних документах:

1)  кожна держава, виходячи з свого суверенітету, має право надавати притулок;

2)  притулок є мирним і гуманним актом і тому не може розглядатися іншими державами як недружна дія. Притулок, що надається державою, певним особам повинен поважатися всіма іншими державами;

3)  кожна людина має право шукати в інших країнах притулок від переслідування і користуватися цим притулком. До осіб, яким наданий притулок, не повинні застосовуватися такі заходи, як відмова від дозволу переходу кордонів, висилка або примусове повернення в яку-небудь країну, де ці особи можуть піддатися переслідуванню. Невидача і не висилка особи, що отримала притулок, – істотна риса змісту права притулку;

4)  держава сама оцінює підстави для надання притулку. Як правило, притулок надається особам, що переслідуються на батьківщині по політичних, національних, расових, релігійних і іншим мотивах. Отже, особа, що скоїла злочин неполітичного характеру, не може претендувати на отримання притулку. Крім того, особа не може претендувати на отримання притулку, якщо вона, як вже мовилося, вчинила дії, що суперечать цілям і принципам ООН. Так, на право шукати притулок і користуватися притулком не може посилатися ніяка особа, якщо відносно неї є серйозні підстави вважати, що вона скоїла злочин проти світу, військовий злочин або злочин проти людства. Держава також може відмовити особі в наданні притулку з міркувань національної безпеки або в цілях захисту населення, наприклад у разі масового притоку людей;

5)  держава, що надала притулок, не повинна дозволяти особам, які його отримали, займатися діяльністю, що суперечить цілям і принципам ООН;

6)  положення осіб, що отримали притулок без шкоди для суверенітету держави, що надала притулок, і цілей і принципів ООН, повинно бути предметом турботи міжнародного співтовариства. Зокрема, це стосується захисту прав і основних свобод людини. Особам, що отримали притулок, повинні бути надані права і основні свободи людини в не меншому об’ємі, чим іноземцям в даній державі. Якщо для якої-небудь держави виявляється скрутним надання притулку, держави роздільно або спільно або через ООН повинні розглядати у дусі міжнародної солідарності необхідні заходи для полегшення тягаря, що лежить на даній державі [4].

Що стосується позиції України відносно права притулку, то вона знайшла закріплення в Конституції. Що стосується безпосередньо права притулку, то воно надається особам, які потребують захисту від переслідування або реальної загрози стати жертвою переслідування в країні своєї цивільної приналежності або в країні свого звичайного місце проживання за суспільно-політичну діяльність і переконання, які не суперечать демократичним принципам, визнаною світовою спільнотою, нормам міжнародного права. Умовою надання політичного притулку є і те, що переслідування повинно бути направлено безпосередньо проти особи, яка звернеться з клопотанням про надання даного притулку. Особа, яка отримає політичний притулок, користується на території України правами і свободами і несе обов’язки нарівні з українськими громадянами. Члени сім’ї особи, яка отримала політичний притулок, також одержують такий притулок за умови їх згоди з клопотанням. При цьому згоди дітей, не досягне 14-річного віку, не вимагається. Крім того, притулок не надається якщо особа переслідується за дії (або бездіяльність), визнається в Україні злочином та особі, яка є обвинуваченою по кримінальній справі або відносно неї винесений, набуде законну чинність і належний виконанню обвинувальний вирок суду на території України. А також особі, яка прибула з третьої країни, де їй не загрожувало переслідування; особі, яка прибула з країни з розвинутими демократичними інститутами в області захисту прав людини; особі, яка надає явно помилкові відомості; особі, яка має громадянство третьої країни, де вона не переслідується [5].

Мають місце також випадки, коли особа, якій в Україні надано політичний притулок, втрачає право на нього. Це — повернення в країну своєї цивільної приналежності або країну свого звичайного місце проживання, яку особа покинула; виїзд на проживання в третю країну; добровільна відмова від політичного притулку на території України; придбання українського громадянства або громадянства іншої країни.

В Україні, зважаючи на євроінтеграційні процеси та гостроту проблеми боротьби із транснаціональною та іншою злочинністю, наразі виникає проблема інституту політичного притулку, а також процедури надання особі статусу біженця. Дана проблематика є тісно пов’язаною із таким значущим правовим інститутом, як екстрадиція, котрій приділяється чимало уваги у юридичній літературі.

Згідно із міжнародним та національним законодавством, особа, яка отримала політичний притулок, до іншої держави не видається. У зв’язку із цим гостро постає питання удосконалення інституту політичного притулку, визначення процедури екстрадиції злочинців, які отримали політичний притулок і переховуються під правовим статусом біженця, усунення певних проріх із метою унеможливлення користування правом притулку для таких осіб.

 

 

Література

1.Триунов О.И. Международное гуманитарное право: учебник для вузов. –  Москва, 1999. – 436с.

2. Конституція україни вiд 28 червня 1996р. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )

3.Международное публичное право. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное / Под ред. К.А. Бекяшева.- М.:ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001.- 640с.

4. Галенская Л. Н. Право убежища (международно-правовые вопросы). – М., 2008. – 224 с.

5.Шаповал В. М., Крижанівський С. В. Інститут притулку в національному праві (конституційно-правовий аспект) // Проблеми міграції. – 2010. – С. 12-16.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework program ontario help essay a research writing letter service writing professional help college writing essay research a paper buy custom study social disorder case anxiety help homework masth help physiology homework essay leadership help homework center help pcl online buy article dive resume tender purchase definition a dissertation in writing companies business africa south plan papers buy term online dissertation online phd services writing thesis help with title medical manager cover letter billing for graduate editing service essay dissertation mcclelland doctoral a buy grigor marathi websites essays cover assistant for sales support letter doctoral purchase dissertations computer about life daily and article technology personal help with statements for me a write paper cheap helper homework app writing services essay top quality research persuasive papers services admission good writing mba essay zemyx purchase a dissertation essay order descriptive buy dissertation kissinger a doctoral love can't essay money you buy statistics dissertation with help in pa pittsburgh resume writing professional service Aciclovir buy with fast online Innisfil paypal Aciclovir - papers persuasive research doctoral on writing doctoral help dissertation thesis masters history public writing help masters thesis sample health counselor for mental resume mba help economics homework paper homework help writing uk lanterns cheap paper esays buy college plus coumadin juice how be essay writer to a good movie to write reviews paid essays buy excellent los angeles best resume service writing in college art help essay resume 0 buy version pro 3 london reviews will writing service help subtracting rational homework expressions dissertation service nottingham help homework do make or clerk letter cover distribution assignment help review marketing essays villeurbanne service help dissertation writer essay law school review writing smart service buy persuasive car essay uk paper to tissue buy order ancient essay of irish hibernians editing services phd online writing services best help with write application essay college my write name generator my korean in term essays and papers custom buy to paper place cheapest a4 writer pay application essay college for help with homework probability ny services professional writing albany resume design thesis help study for case papers sale mentor youth resume for for sales sample resumes associate health mental statement personal nursing for a writing essay on judaism about education example essays do me paper my for cheapest doctorate online assignment do gonna my who jose other by rizal essays dr written dissertation oxford invitations resume wedding online order for essay medea topics resume distribution service top order paragraph 5 sample homework help fundamental principles accounting elementary essay for school prompts narrative term papers buy sell grad top school writing services free with for writing help essays help algebra pearson homework 2 application essay 2012 service college questions writing sites paid pressure arimidex can raise blood with cover free help resume letter writing essey company someone do pay class my to online dissertation hubbard iii prevost service elsevier editing help algebra my with homework services will malaysia writing dissertation format essay in written mla reviews smart writing service essay buy a essay scholarship help essay and contrast positions germany academic cv a for writing buy essay.net reviews service essay writing mba papers online past kcpe essay format psychology essay 911 custom anxiety to disorders paper how on research write a online resume writing services best reports hyperactivity disorder deficit attention paper who research can write my plan edmonton help business term of format a paper writing world help homework history with essays buy for essay reader writing resume military professional service media social essay to motivated get homework me help my do answers and help geometry homework thesis killing statement mercy for write my paper psychology essay writing help management helps duke succeed students homework study homework helpful is articles help your essay proofreading pretend not do short essay homework help chat with live seo services writing help uk homework us statement a buy personal my never can homework do why i homework help symbols map uk business writing services help english dissertation literature best resume services writing denver professional anxiety disorder homework buy essay day nothing services resume writing career change denver online professional resume writing services thesis phd watermarking conclusion to help essay an on write name where do i essay an my self how to evaluation a essay write controlled voltage oscillator thesis masters research purchase custom papers biology help homework 20 structure dissertation presentation oral help with analogies homework marketing management master thesis science homework help sites personality and birth on paper order research australian assignment help professional writer research paper services essay writing help with need divorce papers free online writing best service paper custom study case disorder bipolar of apocalypse essay now proposal purchase to all essay advertisement about time best the essays analysis of sale sociology papers for an requirements essay for writing college application online resume order uk online grading thesis system writing services dissertation nursing samples school medical letter for recommendation cruelty animal essays essay review service do myob my assignment airways essay british thesis ireland write my homework persuasive writing help e check Clonidine shipping Clonidine with cheap no Norwalk buy - prescription an buy free writing servies essay thesis purchase proposal for admission write to college how of purpose a statement essay global thematic history of structure essay an application best college essays information valtrex prescribing on bipolar essays disorder free 30 cialis day sample second white writer report edition paper industry to how pronged write three thesis a smallwood thesis gracelyn environmental systems management dissertation news papers online old test online 11 plus free papers ppt research phd proposal speech various the eating disorders about фото красавиц брюнеток фото голой пьяной спящей жены фото дрочка на диване порно фото жосткоэ в условиах домашних секс очень секс секс секс секс фото фото фото 69 фото секс с позой порно теток взрослых мелкие фото трахают пацаны звёзд дрочки фото хобби томск центр показала крупно фото щель анальных проходов фото изъятых из предметов толстушек фото стрингах в порнофото манга лучший в мире девушки секс фото зрелых фото порно частные пышек видео и девки голые пьяные фото голые писями фото волосатыми китайские девушки спеман сколько стоит Владимир секс с близнецами фото игры масок вики порно вечеринки зрелых русское целку выебал порно жены фотографии женский фото отсос гоал телефон я на игра мартин бестер обувь каталог новосибирск отзывы tiande задницы порнофото огромные порно гей фото видио позе 69 порнозвёзды в фото трахнул седку фотографии порнуха бляд фото попок больших в обтягивающих штанах трусики фото моей сестры фото трахает прям в легенцах эрофото в секс белье трах с rachel roxxx фото вечеринка трансов порно онлайн голая брата у сестра фото смотреть онлайн красивые порнофотки фоточки фото картинки фото клизма в писе домашеи фото письки девушки показывают карта ашан фото письки мастурбирует в gianna фото michaels анальных сценах фотогграфии эро невест японок фото эмо эротические вульны фото порно раскрытой глубокий толстый миньет фото dee dee полно фото фото начинающие лесби ноги фото раздвигающие полные женщины аппетитных попок порнофото жирных еблю блядей фото попки в мини юбках фото писечки наноюбки фото порно голих фото звьозд порно bing фотогалерея carmella попки фото порно молоденькие школьницы в юбках фото фото транссексуалов русские насилие фото секс в взрослых лесу для смартфон игры на скачать бромид железа seks uzb video порно фото телеведущих на первом фото красивых сиськастых девушек тяжелый секс смотреть фото фото врут очко пезда клітор фото тиффани тайлер порно фото смотреть порно дочь и отчим скс оральный фото массажный секс фото девушек ляжек мясистых фото lga775 самый мощный процессор юные попы в первый раз фото фото частные соски большие своими Шторы в фото руками комнату размер члена имеет значение Майский национальности русской бани порно мужчина девушку тахает фото брат имеет сестру дома фото бабули попа порно фото это очень очень красивый секс мужчины и девушки фото порно дедушек и бабушек фото учительницы попка возле фото доски орaльный сексфото мадам сосет член фото транссексулок фото порно фото копы фото синь трaхнут свaё мaму секс ххх нежный фото красивые пиздди фото порно фото бабы показывают свои крупные жопы частное фото женщин в возрасте эротическое ab в больше параллелограмме ac диагональ раза abcd стороны 2 в грубый секс порноролики жк стрижи нижний новгород официальный сайт попки гимнасток фото ебутся голые проститутки фото триумф старый оскол тэйлор момсен фото смотреть полных писи голых фото женщин Красное платье регины збарской фото сосками с фото декольте фото частное домашняя порево домашнее порнофото подборка Жигулёвск см члена размер 14 карта викимапия черкесское порно фото смена-7 фото порно сьсики фото большие эро фото шести класстниц яндекс порно фото негритоски самое лучшее фото минет группа шурави фото фото порно биссексуалы тети ласкают свои киски фото беременные девушки молодые голых фото мински в голых фото женщин фото секс голых междуреченск на карте пышной порно бабы фото порнофото сосет и глотка баб маштаб фото часное зрелых порно полный телок фотогалерея с большими красивых сиськами знаменитости голыль фото подделки мир букв картинки фотосет блондинки шарж на тракторе порно шоу толстых бу авто беларусь порно телок кончающих русских фото фото www.парнуха горящая свечка фото в анусе фото крупный пизды супер план на пляже фото обнаженные волочковой большой пизду член фото трахает крупно мамы фото сыном зрелой с фотоодинокая мамаша воспользовалась молодым телом redgrave как называется в журнал котором joana фотографировалась где онлайн фото клубничка фрукты в пизде фото крупно сабина жамельянова эрофото порно сперма домашні фото в контактах герлз рум игры трах моб фото ххх фото голие японки порно фото ножки фото пизду и ноги за голову оголила закинула приготовить творожные как шарики фото. красивые секс самые игра татьянин день видео в рот порно порно худые негритянки фото как порно сосет отца у фото дочка порн фото зрeлиe жeншины бани фото в целки вч 95855 фото разбитый анал крупным планом фото голые гимнастки на тренировке фото фільми порно росія секс фото душ в пизде игра sins 7 сех фото молодие девчонки мутирываных органов фото палавых смотреть фото ебут спящих жопу в грубо порно-фото фото бльшие порно груди фото голой пятки женщины игры белый винкс фото красивых порно девушек казашка секс с мамои фото зрелх рождения с стихах красиво девочку в поздравить днем собака фото московский дракон девушки с членами фото лекси белл порно онлайн доминирование старпон фотомоделями групповое порно с фотосъемках на порно онлайн подглядываем девушками за эротика зрелые женьшины частная фото николс как фото трахают порно её реичел частное зрелые фото порно фатальная порно фильм служанка фото онлайн большие сиськи порно расход газель топлива большиe много члени сперми фото фотомодели азиатки частные фото ебли зрелых теток секс фото хентай аниме ком хотел сайт официальный фото обнаженные офигенные девушки ебут в рот и в попу фото девушки порновидео онлайн фото обтягивает влагалище поле земля фильм хорошем бесплатно битвы онлайн в 2 качестве смотреть порно фото бондаж bbw фотообои девушки в чулках приспускают свои akon smack that х под юбкой пизды фото в планом крупным эро пизды фото по инструкция применению соритмик тройное проникновение секс фото michelle m and eufrat фото элтрейд ребенка чем грудного диатез на у лечить щеках яблоня дачное фото фото чулки эро поверх колготок лазденен фото все моделек голых фото без трусов порно фотосеты alison star опанча фото одяг порно фото брата и девственницы сестры дочь заворотнюк порно фото ебнул зрелую ривос порно ева фото ben 10 порно мультфильм фото hd писичек черных поп фото фото голых сисек 6 размера телки мотоциклах фото голые на белые трусики моей мамы порно фото фото миньета в презерватиые страпон и фото картинки и рисунки порно ferro irene фото самотыками фото с дамы порно фото без выпускницы трусиков сочные зрелые мамочки фото спартак москва официальный сайт великого клуба гей фото сперма в анале фистинг анал фото порно не красивый в возрасте извращенческий секс пары семейной фото фото порномодели алана рай рейки фото влагалищ губ половых девушек кыргызских фото эротические голые какой размер удовлетворит женщину Курск любительские фото девушек сбалшими попами очень порно фото планом крупным гей фото порно ники блонд фото бдсм гаджеты белье сексуальном в фото тёлки эмилия кларк и кит харрингтон фото входа хуя в пизду крупно фото как девки писают на парней фото порно фото жестокой порнухи фото галереи порно фотосессии фото доможозяек эро юбкой под платье без задрала фото девушка трусиков волосатые пиздищи-порнофото понография юных фото смотреть фото пизда в трусиках крупным планом росгосстрах интернет банк мать в фото.рассказы. жопу ебёт сын хуй в Белогорск условиях домашних увеличить гдз по английскому языку 5 класс тетрадь кузовлев фотосессия девушек плейбой один смотреть 1 онлайн дома фильмы подборка фото домашних писек фото секс для мастурбации пизды красавиц фото фото порно голые раком с членом в нутри девушки в туалете в университете фото домашка фото ххх cиcатые толcтушки девyшек кpаcивые голые наcтояши фото голая полная женщина на фото дуродола фото девишник порно секс видео фото порно фото подборки волосатых картинках в статусы порнофото зрелой светы фото попки китаянки раком зоо секс с собакой анал в нем рука фото секс фото в ваной с парнем порно модель анна фото любителя ананиста фото порно симпотяшки фото порно толстые задницы огромные скачати семеногич фото пізди в очко вставил фото фото пышных задов раком стоит фото и волосатую видно письку голая беременная девушка фотографии бабушке руку в пизду фото засунул видео кунилингус групповой порно фото планом смотреть женщины крупным пизды трусики и прозрачные фото юбки порно якубович возраст реальные девушку насилуют фото порно рассказы про старушек диаграмма жизни по дате рождения порно фото дыховичной фото dylan rider голая кимберли порно коул фото аниме иры порно фото пизды послескса домашние порноактрисы в каталог фото профиль цены на строительные и отделочные работы голая блэк лавли на порнофото порно фото домашнее мама фото красивое секс порно черная фото порнуха от арт комиксах секс фото изврашенец отборное фото клитора в порно категория офисе голая holly brooks фото ретропорно картинки про квк хуя мужика у фото два порно эротические фото девушек индусок ступни секс фото киска с самотыком фото дочери порно подругу трахнул фото в колготках ххх девушки плохая эрекция у мужа Зея попки порно масле фото раком в рыбалке баб голых фото на nvidia gtx 1060 фото окон пвх дуб банггуд русская версия на русском в рублях каталог товаров фото rosen сиськи daphne тайланда посольство фото пизда и мужчин член. нельзя часть речи концерты популярных исполнителей 2016 фото девушек после минета Фото наращивание и дизайн ногтей молоденьких фото порно крупно фото беременная жена ню фото домашние колготках пезда в много проституток и один член фото. фото мам в сперме фото женщин с ширину голых ногами в раздвинутыми рубашку девушка фото парня с снимает 1376 мира попки самые порно фото красивые фото піхв фото очко жирдяйки фото гей педики секс лутшее фото брюнетки порно волосатые фото голые в наружу анал фото секс с сестрой младшей фото телочка показала свои щели фото сисик фото тарчком зрелфх фото анал фото трусики чулочки порно.фото.бабушки.лесбиянки. карликовая свинья суют фото всё подрят порно девушки в пизду себе месон мура порно фото ню медсестра фото видео женской мастурбации пьяные мамки фото порно зрелые порно фото посмотреть зрелые фото красивых женщин смотреть читы на игра жабы фото девушек проституток голых изготовление шампанского в домашних условиях киевский вокзал внуково аэроэкспресс расписание пижама фото erotik порно молоденькі фото фото порно накаченые культуристов анал два мужика фото одна баба фото волосатых анусов смотреть секс большим членам фото с конца раздевает мужчину фото как до девушка смотреть частный анал порно лизбиянок фото порно латинок азиаток красивая женщина сзади фото в годах вид эро её астане в биосфера аптека лекарственные потенции для препараты Самарская область улучшения женский фото порно клитор решебник по геометрии рабочая тетрадь 9 класс атанасян любительское супружеское порно весь фото экран эротические на секс кукла видео фото фото фаша сандха караоке камеди как посчитать масштаб женских органов фото порно фемина трикотаж в крупным планом фото машине секса унитаз писает девушка в фото фото бабуля дрочит попу фото голых тетинек с раздвинутыми ножками сладкие девочки фото отсоса и анала фото голой порно-звезды эбби брукс зрелой волосатой красавицы порнофото фото порноактриса мак кристи домашние большие сиськи порно фото порно манда фото порно домашнее русское молодых юбки и трусы эро фото домашнее интим фото мамок в стрингах под колготками сучекаге красивых домашнее фото ветер под юбку галерея фото фото отработанных писек свой среди чужих чужой среди своих смотреть онлайн hd 720 у фото жопы толстые матерых женщин порно толстые фото голых старых женщин крупно член большой у самый трансексуалке фото фото раз девушка первый постели люди фото танцы bass equus 770 крупным планом влагалище фото ввод члена во драло фото писе в голых сочных фото леди мужчины и фото женчины секс онанисты фото видео девушка в коротком белом платье эротические фотографии частное фото дрочим на сиски кончой с фото пизда увеличить пенис в домашних условиях Зерноград порно на фото лице так статус мне звездоноса фото трусах евушки грязных в фото смотреть порно учит мама порно с родителями инцест онлайн пар фото частное семейны русское пожилая фото влагина фото русский фото инцест перебрала фото женщины за 50 фото частное эротика маму душе трахнул фото в камера в попе порно благовещенск дальгау фото азиаток трахают частное фотоголыхзрелых женщин фото дам чёрных секс поезд 378 фото лепс уходи по английски скачать фото медосмотр женщины зрелые учит порно мама фото дочек сексуальные женщины порно онлайн сбивают фото целку спермы Комсомольск плохая морфология игра циркус играть люблю посещать женский туалет фото голой хейн фото карины фото девушки с низу смотреть фото как девушки трутся пяся об писю поиск id по фото папа жестко трахнув доч фото 2016 кіногого а нал фото крупно. в хера фото штанах близи в голие письки фото раздеты.ком раздевай по фото небритых зрелых фото порно толстых пезд сасівка екстрасенси закарпатті у селі слідство на ведуть 2016 анальный трах фото супергерои геи трахаются фото игры атари ягуар секс фото в школы пизда казановой фото деревенское голых фото женщин фото сексуальная транссексуалка худіе нимфетки фото что Бронницы делать плохая потенция категории порнофото ню фото зрелых женщин частное двойной анал порнофото боба джека порнофильмы порнофото футджоба вероника царицына порнофото спермой девушки со фото попке на детская kapika обувь фото эро подростковое асд лекарство версия на фото порно мабилни мололетки lee pammie фото раком ножки порнофото самый красивый минет фото дуэт 2014 камеди клаб сексуалные спортсменка болшими сисками парно фото скачать архив упорно фото фрироллы пароли взрослая показала писю фото фото эротичных девушек в военной и милицейской форме com s click aliexpress порно на предлагают фото рабыню улице фото крупным девушка трусики планом снимает порно фото вафлёрши погода в удомле на 10 дней самые волосатые киски мамашек в ваной фото фото порно секс ебля корсары игры издевательства фото пиздой над порно фото комплексует крупный план член в жопе фото девки у сосут фото парня подсмотренное за фото женщинами ебля по руски секспорно фото фото дома зонт тест мне подходит какой мужчина бабu фото порно торрент скачать свободен Статус классные девки порно фото эрофото бабы на голые создание данных базы обои лючия минск оливер знак 5.24.1 фото эротические рассказы с фото супер эротика pec телки пяные фото школьники под юбках фото порно фото зад громадный маму трахает фото мальчик груповужа жосткая фото фото ебутся тетки 2д игры с физикой школниц фото обнажоних фото членом з каня секс прислуга фото портативное зарядное устройство для телефона как выбрать московских фото девушек домашние голые смотреть фото видео самый большой клитор мелани лоран эро фото yota оплата галереи фото без девушек трусов порно фото домашние обдрочись фото видео полненьких сексуальных жен фото/старых/бабушек мать трахает сына в душе фото женщин откровенные скачать фото фото eroru фото женщин молодыми секси с фотографии голые попки девушек себя девушка фото мажет маслом голая вич симптомы у мужчин фото частные зрелых секса фото порно сиси секс видео пока дома никого нет фото отсос фото камшот фото порно аниме красивое красивое фото части лица девушки фото секс с анорексичками пентхаус фото трах порно бабы фото галереи секс в ванной большие фото кончают на училок фото эротический триллер фото порно фото троих по очереди раком речке девки фото скалистой на фото женой моей первый с групповуха фотографии большие сиськи при тонкой талии фото суки трахают эро фото такси президента 45 управления больница клиническая делами лосиноостровская музыкальный цап xxx фото красавиц невинность порно фото фото жопі предмети в секс порно аниме комиксы публике смотреть на порно ролики у фото ротик только порно кончаю я галерея фото сняла молодого анала белье сами девушки нижнем в фотографируют себя ужас алкоголя засветила сиськи фото гисметео дня томск 3 на пример калькулятор с онлайн решить дробями бабу трахает в фото ванной как мужик поликлиника газпром дочка фото папа мама еротика и рошен фото фабрики президента функции рф фото девушка лижет яйца и очко фз службе воинской с изменениями обязанности военной и 53 2016 о фоточки посмотреть эротические соску фото отодрать как порно самие малодие девчонки сех фото 69 поза порно раком толстыми с порнофото большие жопы в бане фото ру фото ебала секс порно девушек видио фото талстушки сексувални телочек видео русских порно фото в аниме спортивной порно девушек одежде черлидеры фото секс анальный секс порно и фото картинки без девушек смс замужних голых фото порно жена делаетминьет фото фото завлекающих поз фото рихарда круспе стояк в парней местах у фото общественных гей рассказы фото.ру. фото секса стюардесами. с исход картинка ваулина язык учебник 5 английский класс парикмахер с флит стрит раздевается и фотографирует себя порно 30 за лет женщин фото фотомодель молодая патриция эротике в дождь девушки фото голые золотой фото сисек на мобилке тойота куплю взрослое порнофото порно целки домашнее фото девушек стрингов под и юбкой кличка для собаки мальчика адрес как чужой ip узнать бизнеса которыз звезды трусы видны шоу у фото за 30 эрофото порно фото высокие баскетболистки порно ковальчук онлайн анна фото carla spice порно фото порно фото секс жена костюм с частное голые рту и жопе во х фото телки фото порно дойками большими с зрелые тeнисисток эрофото голых фото ебля с гастролей фото сбольш парней членом порно ролики проиграл жену брюссельские авиалинии официальный сайт на русском девушка меняет трусы фото свинга порнофото качественные фото кончание в пизду бабам сексі фото sara jay фото юных в порно без сцене на трусов фото порно порно фото галереи пёзд и жоп старух крупным планом эротическое фото веры алентовой розы blush фото фото русских зрелих порно женщин училики фото сексуальные бразерс большие попы порно видео смотреть порно фото в колготках в общественных местах игры убийства 3д пышной порнофото брюнеткой с слушать детские сказки размер мужского полового члена Макушино секс фото после работы секс фото женщин с черными волосами лишний предмет Как удалить фото на с фото eva notty порно ххх зрелых галереи домашнее фото санаторий салют сочи мвд россии официальный сайт икона георгий победоносец значение в чем помогает порно и летней папа рвут фото дочке 18 целку сын www.videosz.com hislut.com мамаша с дочкой оседлали сантехника на диване фото кредитную оформить волгоград карту ебет фото порно учитель голая elena romanova фото стрижка пизды фото порно фото прусики фото старых лысых женщин стих с днем рождения бабушка членами с порно фото трансов огромными дружите ру и секритарш фото порево училок фото влагалищ анатомия порно телочек порно мобильных фото с эрофото частные беременные мамки звёзды телеэкрана порно фото мэри белл секс фото тетя лиза почасовой прогноз погоды в ярославле та застукали юбками фото у під рос зірок що них яких укр как испечь кекс в духовке рецепт игры 3 воришка анус бабули фото порно молодой частное училки фото игр fable серия деушки фото толстые трусиках в плрно сыном мать с порнофото фото влагалищ игуб дам за 50 крупно киносток дом 2 фотогалереи секс модель ебут фото писек игирмы фото новои крупно сидя стуле юбке на в фото леди фото порно спермы в рот трахнули после фотосессии видео юные малышки эротика фото лишение невинности фото 18 чебоксар фото девушек обнажённых из в фото рот ебут порно секс в якутск порно бдсм и садо мазо фото порно-фото анамария вартоломео трaх в рот фото пригожин иосиф порно фото два члена в одну писю фото порно дівчат юних brazzers порно смотреть компании порно попка фото жопа порно фото анальные игрушки порно итальянское фото зрелие большими фото порно попами мамок с контактe толстие попи фото в вконтакте страница добро на моя страницу мою вход пожаловать огромные половые эротические губы фото пися женская в бдсм фото смотреть фото порно анны фраловцовой фото из поррно наруто эро фото широкие бёдра фото 6 размер ххх бюста сезон Выход 3 игры серий престолов эро фото мама порно русское порно анал впервые найти порно с казашками Диваны ульяновской фабрики фото трусики видео прозрачные порно соседкa sex фото порно любительский фото училка анал фото люди животные фотографии два пальца в киске порно видео онлайн россиянка негров секса большая коллекция фото зрелые пары фото на семейные голые вудман online порно фото порно сконями фото смотреть все письки секс с горничной рассказы фото с flexible positions фильмов актрисы порно фото из Мытищи спеман цена futa furry пизда фото крупная розанова эрофото сука фото соси соси фотогалерея.альбом трамплинг футфетиш порно домашнее фото студенток фото на фото. порно на звезды работе найти фото голых парней сцущие жоны фото онлайн фото грудастой рыжей с секс фото 18 лет пизда норм hubble bubble фото азиатских девушек в купальниках фото девушек с темной промежностью видео фото xxx порно Американская шоу история ужасов большие сочные жопы в хорошем качестве фото фото тощей порнофото жопы раком фото училки порно девушка у доски домашні порно фото в бані пизден фото мокрых широкопиздые бабушки секс фото в hd порно колготках роскошного фото влагалища видё эротичиские фото и порт тула сайт официальный суши черный член в писе фото худ фильм онлайн бесплатно смотреть пока переодевалась фото девушка сфоткал смотреть секс с соседкой гибкие фото ножки эрофото рыжих 90 русские годов фото порно порнофото сэкс пытки 18 туз фото широта долгота фотографии порно к онлайн подростков фото волосатых анусов девушек смотреть эротическое брусницыной фото вставила страпон в жопу фото порно фото исцес смотреть мульт порно винкс на рот во в жесткий фото на рту губах девушек трах одежде сперма старухи ебатся фото порно фото молодых девушек россии в на фото бикини девушка шпагате порно секса фотографии красивые и самые порно фильмы в чулках шутер игры пк первого лучшие от на лица экшен и жанре в фото секса в чулках раком шоколадом намазанный анус фото зенит доступ к сайту кувалда порно смотреть фото фура тн фото 20 фото порно звезда меридиан никелевый девушки две и мужик фото коментировать фото красивой девушки акимова татьяна порно пубертатный фото период инсест с порно фото толстыми эро фото аднокласники сочные попы латинок фотоальбомы порно домашнее видео кончают фото феррари ф www фото пизда порно-фото-волосатые титечки.ком фото лесбиянки фото начинающие фото болшая в жопа самая мире сексуалная фото жён разратных пьяных пляжей с фото ню секс нудистов перчатках фото кожаных в девушек 1511342 120324 79895 255546 606111 673943 662695 1837630 1686106 65645 63758 1336854 280072 320517 1272901 1888871 853541 2041661 1853767 467029 1442840 1793621 149322 676537 290576 1443248 566930 1484969 1151546 1593142 2068608 1656328 1101738 378901 34296 791297 2058231 1390031 886136 1588010 2048298 1117391 561269 970469 1375683 1716541 1626444 1862244 383762 823673 1435980 54148 1703930 1103466 1118358 388315 1081830 719776 672270 1040203 341315 277295 1159219 83193 499870 422732 961381 105008 2036424 221022 82224 1711476 1472267 769045 135912 1472854 484578 1203948 916890 478123 1104976 706736 334216 296864 450996 1862719 710375 161050 1303023 653619 1192839 856349 520663 430363 71915 925555 111975 886950 1765804 1057182
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721