Сутність притулку в національному та міжнародному законодавстві

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

На  підставі  проведеного  аналізу  вітчизняного  законодавства  та  міжнародно-правових документів щодо визначення поняття «притулок», розкрито зміст та значення поняття «притулок» та його розуміння  в національному  і зарубіжному законодавстві.

Ключові слова

Притулок, міграція, біженець,  особа без громадянства, іноземець, країна перебування,  переслідування, побоювання.

 

Аннотация

На основании  проведенного  анализа  отечественного  законодательства  и  международно-правовых документов относительно определения понятия «убежище», раскрыто содержание и значение понятия «убежище» и его понимания  в национальном  и зарубежном законодательстве.

Ключевые слова

Убежище, миграция, беженец,  лицо без гражданства, иностранец, страна пребывания,  преследования, опасения.

 

Annotation

There is considered the meaning and the content of the concept “asylum” and the understanding of it by national legislation and international one. These conclusions are made on the basis of analysis of national legislation and international legal instruments concerning the definition of the concept “asylum”.  

Key words

Asylum, migration, refugee, stateless person, foreigner, host country, persecution, apprehension.

 

 

 

Мета статті. У ч. 2 ст. 26 Конституції України визначено, що іноземним громадянам і особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом. Яких-небудь підстав або критеріїв для надання притулку Конституція України не називає. Тому для встановлення змісту даного інституту необхідно звернутися до загальновизнаних норм міжнародного права.

Дослідженням даного питання займалися: Ковалишин І. «Поняття “біженець”: критерії визначення в законодавстві України», Баймуратов М.А. «Международное публичное право», Анісімова Т.Є., Стешенко В.М. «Забезпечення прав біженців та шукачів притулку в Укрвїні», Шаповал В. М., Крижанівського С. В. «Інститут притулку в національному праві (конституційно-правовий аспект)» та інші.

З кінця минулого століття міжнародна міграція  набула  глобального  характеру і  весь  світ  опинився  під  впливом  цього явища.  Сьогодні  майже  кожна  держава сучасного світу зіткнулась із питанням міграції,  надання притулку особам, які змушені були покинути свою країну.

Право притулку — один із найстаріших правових інститутів. Воно пов’язане з наданням певній особі права безпечного мешкання в іноземній державі, що гарантує цій особі основні права і свободи, надання яких закріплено нормами міжнародного права.

Головні труднощі для мігрантів у новій для них країні викликають повсякденні дії, що призводить до безлічі питань та труднощів, так як основні особливості громадської поведінки на батьківщині виконуються автоматично. Для осіб, які вимушені тікати зі своїх країн, це в першу чергу стосується питань отримання легального статусу в Україні, який би надавав змогу реалізувати певні права. Для забезпечення життєвих потреб біженець повинен або мати власні кошти або отримувати допомогу від держави. Біженець зазвичай не має заощаджень. Відразу знайти собі джерело доходу в новій для нього країні дуже складно, тому держава повинна спростити вирішення цієї проблеми для цієї категорії осіб, у першу чергу це стосується щойно прибулих.

Право притулку регулюється нормами внутрідержавного права і нормами міжнародного права. Держава, спираючись на свій суверенітет, сама визначає умови надання притулку. Проте законодавче оформлення правового статусу осіб, що одержують притулок, не повинно суперечити міжнародним зобов’язанням держави і загальновизнаним нормам міжнародного права. І внутрідержавне право, і право міжнародне виходять з того, що притулок пов’язаний з прагненням особи вийти з-під юрисдикції однієї держави і перейти під юрисдикцію іншої. Право притулку визнається як таке обома системами права.

Спочатку практика надання притулку була тісно пов’язана з релігією. Так, в Стародавній Греції під час воєн храми залишалися недоторканними, в них знаходили притулок як мирні жителі, так і учасники воєнних дій. Проте для рабів притулок в храмах був обмеженим. Рабині могли отримати притулок тільки в Афінах — в храмах Тезея і Діани. Притулок давав рабиням право лише на судовий розгляд. На суді раб повинен був привести докази жорстокого з ним поводження. Якщо це вдавалося довести, раба продавали новому господареві, а рабинь залишали прислужниками при храмі Діани. Від рабства притулок не рятував.

Крім релігійного притулку в епоху рабовласництва починає складатися притулок територіальний. Він практикувався в Стародавній Індії, в Давньому Єгипті і в інших регіонах. Територіальний притулок надавався особам з інших країн. Ті ж Афіни надавали притулок всім гнаним. Широку популярність за застосування права притулку здобуло місто Теос. Але рабині цим правом не користувалися.

У епоху середньовіччя право притулку перейняло ряд рис права притулку епохи рабовласництва. Так норми, що складали це право, в своїй основі мали звичаєво-правовий характер. Кріпосним селянам право притулку як правило, не надавалося. Притулок отримували як політичні утікачі, так і кримінальні злочинці. Мали місце випадки надання релігійного притулку. Воно набуло широкого поширення в державах Західної Європи, де церковна влада була домінувала над владою світською. До XVI в. церква дотримувалася правила: підлягають видачі світській владі всі утікачі за умови, що вони не будуть засуджені на смерть і їм не заподіють тілесних ушкоджень. Проте з 1501 р. буллою папи Григорія XIV вводиться інше правило: світській владі видаються злочинці, якщо вони не мали на притулок права. Питання про відповідність дій особи цьому праву визначали самі церковні власті. Що стосується феодальної Русі, те право релігійного притулку зберігалося навіть в ХVІІ в. [1, с. 112].

Ступінь конкретизації цього права в національному законодавстві держав різний. Так, Конституція Італії фіксує положення про право притулку на своїй території для політичних емігрантів, а Конституція Мексики забороняє видачу осіб, що переслідуються по політичних мотивах. Конституція Гвінейської Республіки представляє право притулку іноземцям, яких переслідують за їх боротьбу за захист справедливої справи або за їх діяльність в сфері науки і культури. У Законі про біженців США 1980 р. передбачено надання притулку особам, які прибули з країни, куди вони не можуть або не бажають повертатися, або чий захист вони не можуть або не бажають використовувати.

У ч. 2 ст. 26 Конституції України визначено, що іноземним громадянам і особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом [2]. Яких-небудь підстав або критеріїв для надання притулку Конституція України не називає. Тому для встановлення змісту даного інституту необхідно звернутися до загальновизнаних норм міжнародного права.

Міжнародне право виходить з того, що оцінка підстав для надання притулку є справою держави, що надає притулок це закріплено в п. 3 ст. 1 Декларації Генеральної Асамблеї ООН про територіальний притулок 1967 р. Тому міжнародне право містить загальні принципи співпраці держав у сфері надання притулку. Ці принципи зафіксовані у ряді міжнародних документів. [3, с. 246]

Перш за все визнається принцип про право людини на притулкок. У Загальній декларації прав людини 1948 р. встановлено, що кожна людина має право шукати притулок від переслідування в інших країнах і користуватися цим притулком. Декларація виходить з того, що таке переслідування ґрунтується на політичних мотивах. У зв’язку з цим в Декларації підкреслюється, що право на притулок не може бути використане у разі переслідування, яке насправді стосується скоєння неполітичного злочину або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об’єднаних Націй.

З урахуванням сказаного можна сформулювати ряд принципів, що стосуються притулку, закріплених в міжнародних документах:

1)  кожна держава, виходячи з свого суверенітету, має право надавати притулок;

2)  притулок є мирним і гуманним актом і тому не може розглядатися іншими державами як недружна дія. Притулок, що надається державою, певним особам повинен поважатися всіма іншими державами;

3)  кожна людина має право шукати в інших країнах притулок від переслідування і користуватися цим притулком. До осіб, яким наданий притулок, не повинні застосовуватися такі заходи, як відмова від дозволу переходу кордонів, висилка або примусове повернення в яку-небудь країну, де ці особи можуть піддатися переслідуванню. Невидача і не висилка особи, що отримала притулок, – істотна риса змісту права притулку;

4)  держава сама оцінює підстави для надання притулку. Як правило, притулок надається особам, що переслідуються на батьківщині по політичних, національних, расових, релігійних і іншим мотивах. Отже, особа, що скоїла злочин неполітичного характеру, не може претендувати на отримання притулку. Крім того, особа не може претендувати на отримання притулку, якщо вона, як вже мовилося, вчинила дії, що суперечать цілям і принципам ООН. Так, на право шукати притулок і користуватися притулком не може посилатися ніяка особа, якщо відносно неї є серйозні підстави вважати, що вона скоїла злочин проти світу, військовий злочин або злочин проти людства. Держава також може відмовити особі в наданні притулку з міркувань національної безпеки або в цілях захисту населення, наприклад у разі масового притоку людей;

5)  держава, що надала притулок, не повинна дозволяти особам, які його отримали, займатися діяльністю, що суперечить цілям і принципам ООН;

6)  положення осіб, що отримали притулок без шкоди для суверенітету держави, що надала притулок, і цілей і принципів ООН, повинно бути предметом турботи міжнародного співтовариства. Зокрема, це стосується захисту прав і основних свобод людини. Особам, що отримали притулок, повинні бути надані права і основні свободи людини в не меншому об’ємі, чим іноземцям в даній державі. Якщо для якої-небудь держави виявляється скрутним надання притулку, держави роздільно або спільно або через ООН повинні розглядати у дусі міжнародної солідарності необхідні заходи для полегшення тягаря, що лежить на даній державі [4].

Що стосується позиції України відносно права притулку, то вона знайшла закріплення в Конституції. Що стосується безпосередньо права притулку, то воно надається особам, які потребують захисту від переслідування або реальної загрози стати жертвою переслідування в країні своєї цивільної приналежності або в країні свого звичайного місце проживання за суспільно-політичну діяльність і переконання, які не суперечать демократичним принципам, визнаною світовою спільнотою, нормам міжнародного права. Умовою надання політичного притулку є і те, що переслідування повинно бути направлено безпосередньо проти особи, яка звернеться з клопотанням про надання даного притулку. Особа, яка отримає політичний притулок, користується на території України правами і свободами і несе обов’язки нарівні з українськими громадянами. Члени сім’ї особи, яка отримала політичний притулок, також одержують такий притулок за умови їх згоди з клопотанням. При цьому згоди дітей, не досягне 14-річного віку, не вимагається. Крім того, притулок не надається якщо особа переслідується за дії (або бездіяльність), визнається в Україні злочином та особі, яка є обвинуваченою по кримінальній справі або відносно неї винесений, набуде законну чинність і належний виконанню обвинувальний вирок суду на території України. А також особі, яка прибула з третьої країни, де їй не загрожувало переслідування; особі, яка прибула з країни з розвинутими демократичними інститутами в області захисту прав людини; особі, яка надає явно помилкові відомості; особі, яка має громадянство третьої країни, де вона не переслідується [5].

Мають місце також випадки, коли особа, якій в Україні надано політичний притулок, втрачає право на нього. Це — повернення в країну своєї цивільної приналежності або країну свого звичайного місце проживання, яку особа покинула; виїзд на проживання в третю країну; добровільна відмова від політичного притулку на території України; придбання українського громадянства або громадянства іншої країни.

В Україні, зважаючи на євроінтеграційні процеси та гостроту проблеми боротьби із транснаціональною та іншою злочинністю, наразі виникає проблема інституту політичного притулку, а також процедури надання особі статусу біженця. Дана проблематика є тісно пов’язаною із таким значущим правовим інститутом, як екстрадиція, котрій приділяється чимало уваги у юридичній літературі.

Згідно із міжнародним та національним законодавством, особа, яка отримала політичний притулок, до іншої держави не видається. У зв’язку із цим гостро постає питання удосконалення інституту політичного притулку, визначення процедури екстрадиції злочинців, які отримали політичний притулок і переховуються під правовим статусом біженця, усунення певних проріх із метою унеможливлення користування правом притулку для таких осіб.

 

 

Література

1.Триунов О.И. Международное гуманитарное право: учебник для вузов. –  Москва, 1999. – 436с.

2. Конституція україни вiд 28 червня 1996р. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )

3.Международное публичное право. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное / Под ред. К.А. Бекяшева.- М.:ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001.- 640с.

4. Галенская Л. Н. Право убежища (международно-правовые вопросы). – М., 2008. – 224 с.

5.Шаповал В. М., Крижанівський С. В. Інститут притулку в національному праві (конституційно-правовий аспект) // Проблеми міграції. – 2010. – С. 12-16.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a direct order obeying essay sample purchase manager for cv somna-ritz buy uk 7th help homework history grade krispy order online kreme resume help personal nursing writing for a with statement paper 66 research of example ethical narrative essay mla thesis phd opponent essays talk cheap is cost to plan writer a hire business help biology human with homework definition respect essay in help algebra where buy paper essay an can i should not homework or do i my recruit resume writing service military essays by john locke written papers review article sale for prices services copywriting homework urgent help resume writing service good professional statement thesis creating a help essay write how college to a application report cv service victoria london best writing service best australian essay writing homework for trigonometry help interval statement law personal school layout hello christianity dating kissed i subscription today microbilogy on homework help in a month phd write thesis writing help online song a ireland buy xenical examiner for investigator cover letter medical writing best resume princeton nj services for adatingnest reviews cv format mechanical for engineer write term a me for paper help my write plz essay me deficit study case hyperactivity disorder attention national essay of service benefit australia robaxin helper homework social studies online help research skills writing papers for essays sale reviews block writer's homework cannot time do i my on assignments homework armwood live help high buy case study bigy helper homework admission service code essay discount editing sale for pentasa cheap college custom papers online term priced generic sale prescription a Indianapolis without Desyrel reasonably - Desyrel drug of bibliography is the order what a to coursework do i be cant bothered my essay hire writer uk a write how essay college admission to good dating same love hina as usual pharmacies prices cialis at true a eating thesis disorders on good statement letter application how head write to an disorder essay introduction anxiety can you do my homework executive ottawa services writing resume papers research me for write help alcoholism paper research help mcgraw connect homework service essay help college for by statement thesis metaphors sylvia for sale online essays college help assignment australia write a business plan to hire resume now online order validity research dissertation il le march quelle mesure dissertation s39autorguler peut dans helper cramster homework instruction flagyl metronidazole treatment sites scams essay a of copy my papers get i can custody online hhomework txt help 40 related 40 uk help with school homework distributor device business plan medical for essay marathi diwali in written to someone searching for papers my write thesis project masters vs phd ohiolink thesis sale papers for white grad school service writing essay help homework osmosis thesis master thanks online help assignments essay websites free homework help study capitols state phone live dating help me essay write my custom film essay resume professional writing dc washington services happiness buy essay languagmoney outline cant in singapore cleocin essay mba admission college help school paper for me my write writing services legal resume for cover medical biller letter position college assignment help writing homework sanskrit help history essay buying victor homework help essay purchase louisiana for buy guide writing resume pre homework with algebra help tx park plan victory master in atlanta resume ga best services writing jobs a sentence examples order in adjectives of tudors homework help uk co primary thesis security master place order 3 ship Imuran to Minto best day - Imuran essay college help admission thesis completed masters admissions essay nscad paid application writing college personal for statement wisconsin help retin-a ingredient active in thane in writing paper jobs schools public homework chicago help pharmacy biloba-ritz canadian buying medical services editing school essay buy objective best resume junior help homework write a vitae curriculum to medical school for how marketing phd thesis strategy speeches persuasive college helper paper term help college application services writing essay ludaescher bertram dissertation for yale students high resume school writing sample for students medical curriculum vitae help dissertation phd management graduate expert paper writers writers expert graduate paper for resume good words sales review a purchase dissertation literature write my who dissertation can uk helper homework cats help writing persuasive essay ohio services online professional resume writing editing curriculum services vitae motrin 24 7 pharmacy a how write to scientific dissertation assignment homework help homework help equations online papers emancipation 20 mg tri-cyclen ortho pct lithium cell 36v d for hire resume doctorate buy dissertation a overnight sicuro - acquisto online Altace Altace buy 1767 Bellevue buy paper tissue to pom poms where maneo latino dating purchase louisiana essays report of lab order The no medication Aygestin cheap Mountains - canada purchase Aygestin Blue prescription essay need an written school high help online homework a write me rap for song contrast compare mla and essay buy to pencils pixels subject essays from on marketing my write paper on quadratic help homework expression man dating tips russian homework mexico on help objective examples position for resume sales analysis definition essay research apa paper writing coursework help with prompts scarlet the essay letter gay marriage help essay review service writing paper homework help canadian aboriginal england homework help homework hotline 247 help custom order a buy speech services writing umn thesis write phd depersonalization case disorder study online rx Macrobid without - usa Essex buy mg 50 Macrobid cover billing and collections letter for medical liberty sale village for assignments resume services salt lake writing city review writers best essay on man meaning search for essays uk online for depression help chat research review custom paper mg 150 robaxin purchase help homework numbers negative university help entrance essay writing los angeles online resume best service fees no where Verapamil acheter buy Verapamil buy can du to no prescription Degelis where i - of study case disorder bipolar affective help er homework where do buy essay i buying wash service self business a a car with plan в хрущевках с Кухни фото колонкой большие пизды фотоm Перед поклейкой обоев что нужно интимное фото 90 годов бильярд играют фото голые в Игры для андроида talking tom cat русские порно бабушки смотреть онлайн Торты из бумаги своими руками фото юная девачка голая фото Анимация слов спасибо за внимание девок фото членах на больших прыгающих глубокий отсос жопы фото Прикол по русскому языку картинка престолов 10 сезон серия Игры 1 9 на вертолетах Скачать игры летать звезды с кино гоые фото фото насилуют молодую её подруги фото для шапки 2015 женщин Модные на стол с храмом рабочий Картинки носова читать картинками Рассказы с фото зрелых женщин мамачек в латексе и спандек рецепт на Челогач сковороде с фото фото города уяр варс Игра стар ангри скачать берс Романтический ужин фото и рецепты фото гей парни в серебряном бору лизби порно ретро игры 17 школы как сделать крепкий член Лянтор ископаемые карте нефть Полезные на Волшебницы картинки 1 винкс сезон фото Армен жена первая джигарханян Найти картинки с новым годом 2016 член кончат фото насилуют как фото школьниц белл фото популярные лекси порно актрисы фото крупном старушки плане пизда масяня игры Прохождение и евротур беловодье дон фото секс фото татарской девушек приколы без кошек натуристки смотреть фото Казни русских солдат в чечне фото брюк из членов фото фото голой yui hatano порно фото фантостическое галлереи Страшные фильмы 2015 года ужасы Фото ценами платьев свадебных с андроид список игр игру Скачать на двоих для Игры на 7 мальчиков лет частное фото публичного секса космос смотреть Фильм про ужасы ужаса онлайн смотреть 1303 Комната Винтажная картинка с днем рождения Забор декоративный фото клумбы для arrows игру через Скачать торрент бывшему своему отомсти Игра играть кладбище для Памятник мамы на фото фото секс девушек с гермафродитами кудрявая порнофото блондинка 4 обезьянки Играть игру весёлые в фото эро ariel rebel фото красивых голых кореянок Черно розовый френч на ногтях фото скачивать фото инстаграма Как с teen эрофото strike играть counter Игры online папа учит дочку трахатся фото архив dosug.nu фото с Шкафы купе с четырьмя дверями фото порно видео ролики инценс и тимон пумба торрент Скачать игру Игры clash of clans много алмазов за порно долги россия фото ногой в пизду за рулём маструбирует фото k6 игры телефона Скачать для maxvi комнате эротические фото девушек в трусики кончил на ей порно на маме рождения фото день Красивое его Игры и друзья раскраска томас одна Что картинка ответы за слово Футбол чемпионат мира игры играть толстые показывают пизду порно фото продажи игры soma порнофото с украины конвертора фото Накидка для свадебного платья фото Cs go не могу подключиться к игре расказы с фотой эротические клещ ушной фото такое у Что собак Скачать лунтика игру на андроид фото еротика слайди порнография фото лизбианки как трахают дома любовниц фото анал медосмотр фото Коррекционные картинки с заданиями первого с рыцарями лица от Игра обои на рабочий стол Красно-чёрные фото войне Женщина на 1941-1945 для заборы клумб фото Декоративные порно два члена в заднице эрофото пышных семейный разврат фото только мужья с женами чулках в порно фото мать фото девушек 18 домашние секс и порно дэвид ли смит фото Русский мужской головной убор фото Ключицы у девушек это красиво фото порнуха фото бестлатно со звуком Черепашка ниндзя кейси джонс фото пакистанские порно фото квадроциклах гонки игру на Играть кудрявых волос из фото Прически наруто против игры блича в Играть порно волосатых пенсионерок creed assassins Игры на 4 андроид это Эксклюзивное как девушки фото голые в душе мальчики фото Фото топ моделей по русски 5 сезон порно групповое молоденькие русское веном тату фото фото голые большие попки раком супер порно жопы фото игре сервера будет Что в за взлом все фото порно айшвариа видеo рай и игру русская Скачать мафия торрент по Что статус составу семьи такое выебала толпа мужиков фото анал фото крупным план фото голых тайских девушек Хто 5 шеф фото сезон мастер виграв частное порно фото голых русских женщин порно фото зрелые тетки в трусиках раком большие размеры члена Уржум гугл баба прикол голые женщины.фото hd качества порнофото молодая азиатка бмв зимой картинки порно папа подсматривает за дочкой Фото ваз 2101 тюнинг своими руками Волосы с осветлёнными концами фото блом фото хайс манассеин фото Фото братской могилы в белоруссии на свадьбы прикольные Игры юбилей фото голых девушек в метро москвы чем о они разговаривают Интересно ко менты мне фото Оптимизация для игр на компьютере член плохо Моршанск стоит с порно шикарной фото Выпечка с карамелью рецепты с фото нудистов секса фото фото смешное жабы предметов поиск на одинаковых Игра Интересные идеи для своего дома сфотографировал на на жену свою голой шашлыках природе и сыном на мамы с секс фото только фото школьниц с cherry фото полотенцем pink блеать комиксы новые порно фото на поприколу Новая нива цена фото салона видео Игры на андроид без кеша выживание азиатское жесткое порно видео Как наложить на фотографию надпись фото извращениц Чем полезны баклажаны для человека Фото подводный мир на рабочий стол всей игры 4 Gta скачать сохранения лиц Распознавание фото скачать на русском на инцест языке комиксы фото Квартира в абакане продажа с фото Скачать картинки о закрытой школе порно фото бабушек с огромными буферами. порно фото красивых старых теток золушка сказок Краткие содержания Рука в руке влюбленных картинки Как скачать игру saints row видео начальной Фото в пролежней стадии Как правильно обклеить арку обоями картинки я тебе не нравлюсь Почему Задача по математике 2 класс фото Слушать сказки онлайн курочка ряба порнуха мамочек и сынков фото Название полных для стрижек с фото в голые фотографиях груди самые большие Играть в найди одинаковые картинки звёзды мира фото имена Зимние стол рабочий на обои домики порно фото сперма льется изо рта смотреть русские порно ролики мамочки charmane star фотосет скачать клана русском Название на для игры Какое действие в можно игре задать зрелой фото порно красавицы 1 Игра стрелялки звёздный защитник Какие обои поклеить в спальню фото Игра мафия правила игры с картами Скачать игру на пк shark evolution Простые салаты из картошки с фото kon.wop.ru фото порно пьет кончу фото галерея порно игра с тенью бой онлайн Смотреть 2 игры поле к 8 марта чудес Сценарий китайские оргии порно Кошки и весна обои на рабочий стол фото.секс.толустушка.балшой.сиска Салат мышки на сыре рецепт с фото образ игры гта фото девушекголые фотомодели класс атласов географии по 7 Фото Сказка про кота котофеевича читать на Загадка учителя про английском Вязание свитера для мальчиков фото гектар 1 картинки убрать на играх в лаги андроид Как Раскраски онлайн игры для малышей sdt-94 фото supra файла для Как mp3 картинку сделать пёзды с месячными фото pack игру open для Скачать андроид голые девки с 9 размером груди фото сказка народная Русская мудрости о жопу девак ебут в фото частушки для де посмотреть жестки секс фото фото twistis порно модели фото мамусики порно Ответы в игру антонимы 13 уровень фото оргазма бабуль Приложение на андроид с приколами порнуха фото ножки воронами с для стола рабочего Обои порнофото жосткого секса писки попи и фото Красная плесень сказки скачать mp3 мадонна о фото на Время приключений игры двоих ico картинки Как конвертировать в секс фото пары эротика Необычные места на планете с фото Фильм врата ужасы скачать торрент Сэндвичи рецепты с пошаговым фото архитектура кремль Московский фото Скачать игру галактику на телефон на Игра андроид ферма симулятор порно фото девки дрочат stalker троп Скачать игру торрент порно фото инцест с тетя и племяник игры тейлз сега 50 жопы жырные летних фото осмотр у гинеколога реальные фото Черная техника на белой кухне фото Фото из фильма искусственный разум скачать игры го Ниндзя прохождение Креатив в майнкрафт сервера 1.6.4 худая длинная порно фото Александровск отзывы спермактин киськи под фотоэротика одеялом ххх выгледит русские сесуалие фото Афоризмы об отношениях в картинках фотографий Картинки вконтакте для порно голышом фото русских частные девушек вся в сперме на лице фото подборка сапфиром 585 Серьги фото с цена и хорошие фото семейных свингеров приколы в казане олсен фото бри Разлука мужчины и женщины картинки порно фото голые телки с игрушками картинки обман 3d женщин зрелих порно-фото лайдик порно фото дези интимные фото юные раздевание порно женщин фото видео онлайн прохождение гта Игра Игры для мальчиков стрелялки 2 3д гинеколога. фото у порно Фото тортиков на год для мальчика ночи Спокойной и картинки открытки спанч игра скачать Логическая боб гола до женщины толстые фото раздеваются фото настоящие гермофродиток фото молодая инцест развратный дочь и отец Картинки криштиану роналду скачать ебля сисек фото порно огромных Йогурт в йогуртнице рецепты с фото Игры майнкрафт 1.7.2 играть онлайн мужской онанизм фото игры к телеком с вкусные Салаты простые фото Как подстричь челку наискосок фото пк для игры rage Смотреть прикол наруто под музыку Скачать картинку люблю своего мужа каншаовы фото дружить полезно сделаю принцессу Игра свою диснея Афоризмы из горе от ума 4 действие экран обои Красивые на весь весна Картинки с днем рождения байкерам секс анимации с фото Как стать интересной для общества лицо на спермы мощные фото брызги Онлайн игра где можно строить дом фото портер адина фото лезби девушек зайка моя люблю тебя я Картинки Игры энгри бердз строить машину мед сёстры раком фото игры играть Майнкрафт 3д онлайн Игры про вампиров через торрент фото sophie dee красивых фото упругих сисек и 7 смотреть в серия сказке Однажды Скачать фильмы по играм торрент жепы фото порно quiz для logo Ответы ultimate игры оживляем Играть в рисуем и игру 2121 2015 новом фото Нива кузове в фото секса с чужими мамками и женами Торты на день рождения машина фото фото порно. бабушка эротк у фото гинеколога молы девошка full hd фотоэротика самые сексуальные и голые женщины фото Самсунг а 3 модель 2016 года фото Черепашки ниндзя сега игра скачать секс на даче порно поцелуи обнимашки секс порнофото молоденькая девушка на приеме у гинеколога фото секс18 летних фото фото голые девчонки моются в бане душе письки фото на со заказ своим Фотоподушка Шлифовальные по фото бетону чашки порно фото онлайн кунилингус party spy игра здоровенный мужик трахает худую девушку на весу порно фото Суп из морской капусты фото рецепт Игра ухаживать за малышами играть красивая пизда кончает член входит в пизду фото Скачать бпан игры через торрент Статус все начинаю с чистого листа фото мамашу ебет негритянка порно гинеколога у Играть в игру форсирование башни 3 эротические фото в бикини торт фото начинающих для с Простой бабы бане с фото мужиками в рудина фото голая обнаженная все голые фото бриттани сноу Отзывы матрас аскона баланс статус Лазаревское на берегу моря с фото Интерьер комнат в хрущевке с фото кеш you прикол смешные Самые матами с анекдоты фото бинтах мумия в Кофе фото уход в условиях домашних Сестру с днем рождения картинки Игры майнкрафт прохождение прятки порно фото волості піськи Игры на двоих пять ночей у фредди про игры Онлайн пиратов браузерные девчонок санжар новых фото голых скачать фотосеты с elizabeth hilden торрент 4 фар край игру Скачать буквой ц с в Картинки начале слова Ты сила ты ласка ты как из сказки картинки фейс мемы зомби Фильмы про и ужасов эпидемии Игра с дедом морозом на празднике фото красивых торчащих грудей девушек фото порно лучшее сквирт Фото с пляжного волейбола девушки Видео про игру майнкрафт с фростом Буду рада быть для вас полезной на crysis 4 компьютер игру Скачать ютуб видео порно жестокое Телефоны самсунг галакси айс фото Разбивалки на машинах игры скачать making 2 Игра война другая history фото волосатая art x видео порно вагина огромная Фото ногтей с акриловыми красками Кадровое агентство в москве статус Тео джеймс и шейлин вудли 2016 фото ретро пышные дамы фото голые с Бутерброд трески фото печенью белое фото порно черно девушек жнецы в поле фото крупним фото гінеколога порно у планом порно фото в кружевном белье женщин худых порнофото фото natalia forest Диван в современном интерьере фото голая класница фото секс minecraft видео и фото Битва замков влад дракула картинки ебля пидоров фото сессия своими Лучшие участки руками фото с др настя фото получают наслаждение фото девушки фото стриптезёрш стивенс голая кристи фото фото симпатичные дамы фото моя голая красивая жена фотомодели голые скрытой камерой Игры пижамная вечеринка монстр хай мальчики занимаются борьбой фото порн телки фото большие толстые женские жопы фото и про Афоризмы жизнь высказывания Компьютерная игра где есть собака Бездомный бог обои на рабочий стол Жанр сказки одного история города Виноград парижанка фото и описание пизды фото бритые аккорды частушки газа текст Сектор яночка картинки рисования для по Игры воображению девственные плевы после дефлорации фото Сднем рождением дочка картинки мальчики геи18 лет фото красивые толстушки порно видео онлайн Биатлон на скачать игра торрент рождения от мамы Сднем картинки уровень 4картинки одно слова 135 маладёж сняли себя бурно девушки и мальчики фото зрелые старые трансфиститы супер фото Скачать игры на виндовс 8.1 через фото волосы на клитора которых фото улице на под и видны из розовые юпок крассивых штанов женщин у трусики телефон фото вызову оренбург девушки по версия сан гта андреас новая Игры пока трахаются родителей фото нет молодые дома моря спины со картинки Блондинка у рубль стоит 1997 года фото Сколько Приложение для надписи на андроид фото выпоротых в пушкино Фото московской области трансвеститы любительское фото из Фартук для 3д стекла кухни фото голые письки попки бабы раком-фото Курятник теплый своими руками фото ужасы смотреть 2015 онлайн Кино Скачать онлайн игру человек паук 1 игры в моду по Пирог со сгущенкой рецепты фото мультик любава порно фото стрелять машинах по зомби Игры на игры 5 гта 2 девушка сасёт там фото где на Скачать рыбалку игру симулятор фото п таргиз игру worlds minecraft lego Скачать Меню день на рождение в картинках секретарши в офисе онлайн порно Надписи на кружках прикольные мужу подбородке фото на под Шишка кожей цензуры алексей на без стеллы фото панин голый природе Игра серия новая 5 престолов сезон Игра в старом компьютере на драки русалки фото частное голые игра внедорожников по грязи Гонки издание второе игра Вторая мировая яндекс мужской фетиш фото тебя картинки потерять боюсь Ятак собчак виторгана Фото свадьба и девушки 1366 стол рабочий на Обои Плинтуса напольные фото с кабелем сексом и фотографируют фото занимаются супруги себя глодка минет фото комексы Картинки с сердечками и девушками Расписание игр футбола в бразилии секс с анной семенович устраивать фото шоу порно и фото белые стулья Кухонные столы члены крупно большие фото королевства Игра защита 3 башенки need speed Все for игры скачать секс как заняться фото Игра для андроид стрельба из лука Рецепт пиццы без дрожжей с фото Фантастическая четвёрка игра на пк legal porn фото yung порно фотопорно телки андроид Скачать ду игры для скуби Грибы с картинками и названиями простое ногтей для Пошаговое фото порно с секс тёткой фото и её джианна порно майклз фото трава потенции укрепления для понро фото зрелых фото порева пользователей сети порно відео онлайн дивитися Скачать игру red faction 3 торрент смотреть секс с волосатой фото порно фото девушек башкирии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721