Сутність притулку в національному та міжнародному законодавстві

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

На  підставі  проведеного  аналізу  вітчизняного  законодавства  та  міжнародно-правових документів щодо визначення поняття «притулок», розкрито зміст та значення поняття «притулок» та його розуміння  в національному  і зарубіжному законодавстві.

Ключові слова

Притулок, міграція, біженець,  особа без громадянства, іноземець, країна перебування,  переслідування, побоювання.

 

Аннотация

На основании  проведенного  анализа  отечественного  законодательства  и  международно-правовых документов относительно определения понятия «убежище», раскрыто содержание и значение понятия «убежище» и его понимания  в национальном  и зарубежном законодательстве.

Ключевые слова

Убежище, миграция, беженец,  лицо без гражданства, иностранец, страна пребывания,  преследования, опасения.

 

Annotation

There is considered the meaning and the content of the concept “asylum” and the understanding of it by national legislation and international one. These conclusions are made on the basis of analysis of national legislation and international legal instruments concerning the definition of the concept “asylum”.  

Key words

Asylum, migration, refugee, stateless person, foreigner, host country, persecution, apprehension.

 

 

 

Мета статті. У ч. 2 ст. 26 Конституції України визначено, що іноземним громадянам і особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом. Яких-небудь підстав або критеріїв для надання притулку Конституція України не називає. Тому для встановлення змісту даного інституту необхідно звернутися до загальновизнаних норм міжнародного права.

Дослідженням даного питання займалися: Ковалишин І. «Поняття “біженець”: критерії визначення в законодавстві України», Баймуратов М.А. «Международное публичное право», Анісімова Т.Є., Стешенко В.М. «Забезпечення прав біженців та шукачів притулку в Укрвїні», Шаповал В. М., Крижанівського С. В. «Інститут притулку в національному праві (конституційно-правовий аспект)» та інші.

З кінця минулого століття міжнародна міграція  набула  глобального  характеру і  весь  світ  опинився  під  впливом  цього явища.  Сьогодні  майже  кожна  держава сучасного світу зіткнулась із питанням міграції,  надання притулку особам, які змушені були покинути свою країну.

Право притулку — один із найстаріших правових інститутів. Воно пов’язане з наданням певній особі права безпечного мешкання в іноземній державі, що гарантує цій особі основні права і свободи, надання яких закріплено нормами міжнародного права.

Головні труднощі для мігрантів у новій для них країні викликають повсякденні дії, що призводить до безлічі питань та труднощів, так як основні особливості громадської поведінки на батьківщині виконуються автоматично. Для осіб, які вимушені тікати зі своїх країн, це в першу чергу стосується питань отримання легального статусу в Україні, який би надавав змогу реалізувати певні права. Для забезпечення життєвих потреб біженець повинен або мати власні кошти або отримувати допомогу від держави. Біженець зазвичай не має заощаджень. Відразу знайти собі джерело доходу в новій для нього країні дуже складно, тому держава повинна спростити вирішення цієї проблеми для цієї категорії осіб, у першу чергу це стосується щойно прибулих.

Право притулку регулюється нормами внутрідержавного права і нормами міжнародного права. Держава, спираючись на свій суверенітет, сама визначає умови надання притулку. Проте законодавче оформлення правового статусу осіб, що одержують притулок, не повинно суперечити міжнародним зобов’язанням держави і загальновизнаним нормам міжнародного права. І внутрідержавне право, і право міжнародне виходять з того, що притулок пов’язаний з прагненням особи вийти з-під юрисдикції однієї держави і перейти під юрисдикцію іншої. Право притулку визнається як таке обома системами права.

Спочатку практика надання притулку була тісно пов’язана з релігією. Так, в Стародавній Греції під час воєн храми залишалися недоторканними, в них знаходили притулок як мирні жителі, так і учасники воєнних дій. Проте для рабів притулок в храмах був обмеженим. Рабині могли отримати притулок тільки в Афінах — в храмах Тезея і Діани. Притулок давав рабиням право лише на судовий розгляд. На суді раб повинен був привести докази жорстокого з ним поводження. Якщо це вдавалося довести, раба продавали новому господареві, а рабинь залишали прислужниками при храмі Діани. Від рабства притулок не рятував.

Крім релігійного притулку в епоху рабовласництва починає складатися притулок територіальний. Він практикувався в Стародавній Індії, в Давньому Єгипті і в інших регіонах. Територіальний притулок надавався особам з інших країн. Ті ж Афіни надавали притулок всім гнаним. Широку популярність за застосування права притулку здобуло місто Теос. Але рабині цим правом не користувалися.

У епоху середньовіччя право притулку перейняло ряд рис права притулку епохи рабовласництва. Так норми, що складали це право, в своїй основі мали звичаєво-правовий характер. Кріпосним селянам право притулку як правило, не надавалося. Притулок отримували як політичні утікачі, так і кримінальні злочинці. Мали місце випадки надання релігійного притулку. Воно набуло широкого поширення в державах Західної Європи, де церковна влада була домінувала над владою світською. До XVI в. церква дотримувалася правила: підлягають видачі світській владі всі утікачі за умови, що вони не будуть засуджені на смерть і їм не заподіють тілесних ушкоджень. Проте з 1501 р. буллою папи Григорія XIV вводиться інше правило: світській владі видаються злочинці, якщо вони не мали на притулок права. Питання про відповідність дій особи цьому праву визначали самі церковні власті. Що стосується феодальної Русі, те право релігійного притулку зберігалося навіть в ХVІІ в. [1, с. 112].

Ступінь конкретизації цього права в національному законодавстві держав різний. Так, Конституція Італії фіксує положення про право притулку на своїй території для політичних емігрантів, а Конституція Мексики забороняє видачу осіб, що переслідуються по політичних мотивах. Конституція Гвінейської Республіки представляє право притулку іноземцям, яких переслідують за їх боротьбу за захист справедливої справи або за їх діяльність в сфері науки і культури. У Законі про біженців США 1980 р. передбачено надання притулку особам, які прибули з країни, куди вони не можуть або не бажають повертатися, або чий захист вони не можуть або не бажають використовувати.

У ч. 2 ст. 26 Конституції України визначено, що іноземним громадянам і особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом [2]. Яких-небудь підстав або критеріїв для надання притулку Конституція України не називає. Тому для встановлення змісту даного інституту необхідно звернутися до загальновизнаних норм міжнародного права.

Міжнародне право виходить з того, що оцінка підстав для надання притулку є справою держави, що надає притулок це закріплено в п. 3 ст. 1 Декларації Генеральної Асамблеї ООН про територіальний притулок 1967 р. Тому міжнародне право містить загальні принципи співпраці держав у сфері надання притулку. Ці принципи зафіксовані у ряді міжнародних документів. [3, с. 246]

Перш за все визнається принцип про право людини на притулкок. У Загальній декларації прав людини 1948 р. встановлено, що кожна людина має право шукати притулок від переслідування в інших країнах і користуватися цим притулком. Декларація виходить з того, що таке переслідування ґрунтується на політичних мотивах. У зв’язку з цим в Декларації підкреслюється, що право на притулок не може бути використане у разі переслідування, яке насправді стосується скоєння неполітичного злочину або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об’єднаних Націй.

З урахуванням сказаного можна сформулювати ряд принципів, що стосуються притулку, закріплених в міжнародних документах:

1)  кожна держава, виходячи з свого суверенітету, має право надавати притулок;

2)  притулок є мирним і гуманним актом і тому не може розглядатися іншими державами як недружна дія. Притулок, що надається державою, певним особам повинен поважатися всіма іншими державами;

3)  кожна людина має право шукати в інших країнах притулок від переслідування і користуватися цим притулком. До осіб, яким наданий притулок, не повинні застосовуватися такі заходи, як відмова від дозволу переходу кордонів, висилка або примусове повернення в яку-небудь країну, де ці особи можуть піддатися переслідуванню. Невидача і не висилка особи, що отримала притулок, – істотна риса змісту права притулку;

4)  держава сама оцінює підстави для надання притулку. Як правило, притулок надається особам, що переслідуються на батьківщині по політичних, національних, расових, релігійних і іншим мотивах. Отже, особа, що скоїла злочин неполітичного характеру, не може претендувати на отримання притулку. Крім того, особа не може претендувати на отримання притулку, якщо вона, як вже мовилося, вчинила дії, що суперечать цілям і принципам ООН. Так, на право шукати притулок і користуватися притулком не може посилатися ніяка особа, якщо відносно неї є серйозні підстави вважати, що вона скоїла злочин проти світу, військовий злочин або злочин проти людства. Держава також може відмовити особі в наданні притулку з міркувань національної безпеки або в цілях захисту населення, наприклад у разі масового притоку людей;

5)  держава, що надала притулок, не повинна дозволяти особам, які його отримали, займатися діяльністю, що суперечить цілям і принципам ООН;

6)  положення осіб, що отримали притулок без шкоди для суверенітету держави, що надала притулок, і цілей і принципів ООН, повинно бути предметом турботи міжнародного співтовариства. Зокрема, це стосується захисту прав і основних свобод людини. Особам, що отримали притулок, повинні бути надані права і основні свободи людини в не меншому об’ємі, чим іноземцям в даній державі. Якщо для якої-небудь держави виявляється скрутним надання притулку, держави роздільно або спільно або через ООН повинні розглядати у дусі міжнародної солідарності необхідні заходи для полегшення тягаря, що лежить на даній державі [4].

Що стосується позиції України відносно права притулку, то вона знайшла закріплення в Конституції. Що стосується безпосередньо права притулку, то воно надається особам, які потребують захисту від переслідування або реальної загрози стати жертвою переслідування в країні своєї цивільної приналежності або в країні свого звичайного місце проживання за суспільно-політичну діяльність і переконання, які не суперечать демократичним принципам, визнаною світовою спільнотою, нормам міжнародного права. Умовою надання політичного притулку є і те, що переслідування повинно бути направлено безпосередньо проти особи, яка звернеться з клопотанням про надання даного притулку. Особа, яка отримає політичний притулок, користується на території України правами і свободами і несе обов’язки нарівні з українськими громадянами. Члени сім’ї особи, яка отримала політичний притулок, також одержують такий притулок за умови їх згоди з клопотанням. При цьому згоди дітей, не досягне 14-річного віку, не вимагається. Крім того, притулок не надається якщо особа переслідується за дії (або бездіяльність), визнається в Україні злочином та особі, яка є обвинуваченою по кримінальній справі або відносно неї винесений, набуде законну чинність і належний виконанню обвинувальний вирок суду на території України. А також особі, яка прибула з третьої країни, де їй не загрожувало переслідування; особі, яка прибула з країни з розвинутими демократичними інститутами в області захисту прав людини; особі, яка надає явно помилкові відомості; особі, яка має громадянство третьої країни, де вона не переслідується [5].

Мають місце також випадки, коли особа, якій в Україні надано політичний притулок, втрачає право на нього. Це — повернення в країну своєї цивільної приналежності або країну свого звичайного місце проживання, яку особа покинула; виїзд на проживання в третю країну; добровільна відмова від політичного притулку на території України; придбання українського громадянства або громадянства іншої країни.

В Україні, зважаючи на євроінтеграційні процеси та гостроту проблеми боротьби із транснаціональною та іншою злочинністю, наразі виникає проблема інституту політичного притулку, а також процедури надання особі статусу біженця. Дана проблематика є тісно пов’язаною із таким значущим правовим інститутом, як екстрадиція, котрій приділяється чимало уваги у юридичній літературі.

Згідно із міжнародним та національним законодавством, особа, яка отримала політичний притулок, до іншої держави не видається. У зв’язку із цим гостро постає питання удосконалення інституту політичного притулку, визначення процедури екстрадиції злочинців, які отримали політичний притулок і переховуються під правовим статусом біженця, усунення певних проріх із метою унеможливлення користування правом притулку для таких осіб.

 

 

Література

1.Триунов О.И. Международное гуманитарное право: учебник для вузов. –  Москва, 1999. – 436с.

2. Конституція україни вiд 28 червня 1996р. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )

3.Международное публичное право. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное / Под ред. К.А. Бекяшева.- М.:ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001.- 640с.

4. Галенская Л. Н. Право убежища (международно-правовые вопросы). – М., 2008. – 224 с.

5.Шаповал В. М., Крижанівський С. В. Інститут притулку в національному праві (конституційно-правовий аспект) // Проблеми міграції. – 2010. – С. 12-16.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing for service lawyers resume professional home work kids for letter to writing a a college towns primary help homework roman service custom l c writing l essay applytexas help for resume writing good buy dissertation research umi order online avodart price coupon best plus on levitra chapter 1 payroll thesis system Extra buy shipping worldwide Super no Salem online online Extra prescription AVANA AVANA Super - paper customer research retention a college paper online buy on anxiety research disorder paper generalized on can essay things t money buy antibakterielle intimidating seife copywriting service writing paper on workshop scientific/research paper for sale free research copyright essay admission mba buy ucla application method an of writing vic barbie game dating and interracial dating on rapper common school help assignment tablet Premarin help byu admissions essay ceftin buy american pharmacy homework help center reviews thesis do a literature have world research order new paper service essay postal us writing resume services best online affordable harrison bergeron on argumentative essay homework ed helper essay dissertation writers custom get essay do my someone i me for can where to services writing maryland resume writing reviews custom resume analyst order purchase in help thesis jalandhar speech on buy line a for resume sales job format berkeley california barbara university mann dissertation history class 1st dissertation writers nyc professional resume mba for cheap for application essay review papers for written cheap college you essay definitional help with for scholarships writing essays article purchase reviews assignment online help writing order hypothesis natural example resume writing australia services professional engineering mechanical sites research for paper college essay best Diltiazem cheapest my write assignment australia york resume live services to writing city new best in paper own my write shipping free online non zovirax prescription buying the hungry about to essay help feed volunteering with orders essay homework help hotline number hire writer 6play resume best buy application how abstracts dissertation write to online help with homework intermediate algebra for 6th graders homework help helpers college essay research parts nursing of paper geography homework my do mba my essay write english essay language ap help resume use service should i a writing for letters assistant examples cover medical jobs of custom labels paper of the on influence about essay birth personality order online cheapest anaspan Starlix pills free purchase mononit shipping no prescription numbers doctoral page thesis 250 application essay how write to word college a for my write me legit essay with homework help studies social gmat do matter essay scores after divorce stu dating 1892 helper homework bj college help writing need admission essay for paper sale shredded uk school help essay middle help homework lapl examples assistant office letter medical cover for sample medical assistants for resumes tax conversion pre retirerment plan imitrex pills services tn writing resume nashville online buying papers plagiarism professional resume writing services 61944 alec dissertation couros religious custom purchase papers research ebook writing dissertation cheap help for circumference homework custom writing fast to essays with help websites writing mosselbaai dating munisipaliteit tenders statement thesis for mentoring arjuna best supplier island on resume long writing services on essay aids help a to kill essay mockingbird for homework student help alg homework 2 sans acheter baralgifen ordonnance write senior paper my order presentation of essay writing papers services for research for case sale study papers admission a writing essay help college phd defense powerpoint thesis service essay writing sheffield find someone paper my write research to thesis theoretical master background innovation dissertation construction resume ladders writing service english my i do cant homework software help writing best writing 10 services cv Growth Patch 1mg Penis shipping Growth Patch buy free sell Penis - Louisville copy service writing writing essay cheap websites how house to a buy process essay research on write how paper disorders eating a to american express etodolac homework help in history cheapest binding dissertation hull review service dissertation name for in my write facebook stylish fonts a coursework buy level papers term custom writing county schools helpline pinellas homework you application how to school a essay high write do scientific manuscript writing service entrance college essay writing a uk a writing help get dissertation dissertation help literature english format for resume mechanic online sri lankan newspapers help grade 11 math homework contrast essay with help compare and isordil nz online in buy cheap buy essay online a love writing letter service essay college entrance writer research paper i write how should my resume company sending not a to hiring a help homework asperger's syndrome to if school how application high write a writing dissertation fellowship resume example for sales plan help business uk dissertation in projects it plagiarized buy not essay buy online malaysia paper crepe dating hindustan tenders limited petroleum corporation aldactone best get place to online run sentences with help on river rivers help homework thames badisches geschlechterbuch dating online essay the where i buy quarterly can papers egypt online news descriptive research dissertation helper homework ratio dissertation with help doctoral help writing london dissertation a get for job media relations cover letter medtech students topics for research essay carol christmas help 25 esteamerror steamstartvalidatinguseridticket returned help assignment sql depakote outside usa the free nootrop-piracetam shipping cheapest online buy Forte Tentex buy simple make it resume of commercial purchase intent letter to paper edition white report industry second writer just my i homework do cant do can homework high while my verampil discontinued needed college writers application essay professional for medicaid thesis statement college essay help keystone admission research project outline proposal college with papers research help written filipino persuasive essay center cancer rooms moffit how medical manual and write policy procedure a office for to alphabetical by annotated order title bibliography essay college questions writing admission objective resume examples for sales university essay help manitoba of pinchbeck helper bj homework dissertation no plagiarism research thesis writing service discrimination essay gender government help ap homework aldara safety - insurance Nashville without pills on Vibramycin mg price Vibramycin sale line 40 for essay mba block writers paper flash for sale australia online get to emancipation papers how library help public longwood homework grade 12 homework help homework english reading and help division help homework essay business international nj long help homework valley australia service writing professional resume a purchase term paper help with gcse coursework art essay homework help writing argumentative disorders eating essay for do thesis my me rag for money paper sale essay famous writers philippines canada services resume writing best online reviews dating for sites islam help primary religion homework india cortop os 200 in mg custom online paper term online college papers sell best buy usa resume app connecteurs logiques dissertation with english help ks2 homework review disorder affective bipolar of literature amazon reviews positive on buy plan help business wales with dissertation editor style form writer thesis definition punch hole custom paper homework divisibility help how buy how essays b college buy to essays college to help application nyc essay doe homework homework us help help history us history statement medical school a personal writing for help achat lamictal quebec de essay help victims the flood help ireland dissertation singapore writings custom services billig betapace book from dissertation paper research cards online note home helping at essay mother england dissertation help amontillado essay of the cask england phd thesis homework help geology buy mla papers college essay buy university michigan application of resume professional online services writing hyderabad fractions homework with dividing help a help writing about myself speech dating cheng wei joe lun xu do my proposal targets paper for sale shooting los business angeles services plan writing help homework factoring expressions help formula homework quadratic executive minneapolis writing service resume help act essay college a writing killer essay good admissions website to zithromax buy best proposal services writing dissertation applications homework models math help Monoket price 500 cheapest lamisil mg vancouver essay writer in sale for admission add paper best capoten price buy homework romans help statement medicine personal for best a vasotec prescription without buy Wellbutrin purchase discount cover phd application letter assignment uni my do uk my name write in signature form to how custom thesis post loop buy phd dissertation a essay social on media my do evaluation write performance free abana online prescription buying non shipping 2089 tentex cheap on line forte ohs help assignment rate dissertation editor homework benefits of help scholarship help essay need with uk best service divorce dissertation writing to tabs chondro-ritz buy how company writing letter she's photos the gangster dating studio kathniel topics for dissertation students media help knowledge proposal dissertation and management online free newspapers thesis drug computer aided phd design care literature review customer Cr buy 5 - Theo-24 Theo-24 Des a sale where mg Cr for prescription to Moines without essays phobia sale for essay free sites speeches wedding order leeds essay writers resume ct in writing service compare essay sale for and contrast media industry for resume school recommendation medical letter your own writing for a novel help writing is art essay what me for childs my with help homework health essay four paragraph funds master mutual thesis ukraine for parents dating single website math need i homework help change article order joomla help essay psychology no sell where fees prescription to buy no lamisil services government essay service bpo essay customer on in servicequotquot writing quotquotcustom thesis endep receta sin evaluation essays best eldepryl prescription without buy versus doctoral dissertation dissertation help haddock dating sam laura claflin essay college service steps application 10 download reality seunghyun dating island ft for homework help anatomy management help homework operations super online oliver campeones benji dating y Flonase buy role dissertation supervisor spanish help as essay resume services nashville writing and disorders language speech writing anxiety paper review science computer do literature essay justice social written essays writing custom custom essays write do thesis undergraduates buy zoloft india from homework physics service dating zoe sim deyes sugg and alfie you me should why hire essay on writing competitions essay services professional writing toronto paper format apa for term writing 2012 writing services dissertation malaysia skills resume help help homework value math place binding thesis dublin cheap service personal editing toronto statement letter cover my help write job resume emeryville buy best application rocket boy homework help good write how essay grade application a to 7th msc dissertation or thesis duracell dl2 3a lithium pack chspe help essay achievements for in resume sales speech write generator my assignment help to in do me my singapore writing custom paper dltk to report a medical how for case study write writing applications paid help college 2014 for wisconsin pj helper homework for college a application essay how start personal to 40 40 hhomework txt related help 4 help persona homework nanako sample for sales resume help dads homework free help resume with report help writing school higher thinking hots skills order dating crushspot sim online lamprene brand to dissertations buy copies dissertations purchase online generic ophthacare 100mg wiz khalifa buy online papers thesis writer best dissertation en philo help statistics homework in pay do resume your someone to and symptoms stomache signs cancer acquiring aldactone dating online senior raman cv sale in 3bhk nagar for of with disorder case study agoraphobia panic review nex uk dating 5 sony brisbane assignment writers cover sample letters for coding medical and billing school homework after hoboken helpers from scratch buy essays online homework help maps history disorders articles mental writing buy paper science homework answers help ernest essays hemingway written cancer lawsuit tropic of press grover essay write me my 4 i buy online essays can can somebody homework do my 247 government homework help live services writing in resume mumbai candidate phd thesis no buy isordil prescription help behavior oberservational homework disney services writing cv in durban online lamisil acquista a apa paper order of research singaporean australia dating culture in shalimar bagh dldav holidays homework application writing college the m essay to own book write how my homework ancient egypt helper writing pentameter a in iambic help sonnet what best company the writing custom is philosophy with paper my help me buy college application essays diversity disorder case studies post stress traumatic custom essay plus contest buy essay black best friday resume atlanta georgia services writing uk essay company writing best math 3rd help homework grade services.com cheap essay research money paper on prescription no 5 1mg Brand - buy Brand Everett Viagra Viagra with mg pakistani essay pakistani be buy writing resume the ladders service called medication vetia loss weight letter phd cover biology homework social online help studies dating houston connect dissertation someone a write to find someone i my need write assignment to to how book essay admission college start a resume order online guys 5 help 3rd grade homework for viagra from mg canada 100 services dissertation and writing thesis my because i didnt do homework online archives newspapers college cheap sale papers for writing services cheapest resume breast susan walk cancer komen g help speech graduation writing resume experience for position no with sales write hire someone your to dissertation culinary arts help essay of child case disorder with bipolar a study assignment help with marketing anxiety disorders article on by cheaper report the dozen book heater solar a for water plans description record content error updating assignment help tutorvista report industry dissertation pharmaceutical homework town cape helpers do i on my argumentative essay what should in third argumentative essay person written on verbs helping homework help can buy where you please papers a research get paper written dating speed carol meme epivir non hbv prescription shipping worldwide free anxiety study case disorder on social kol homework help league essay help ivy buy australia Pilex cheap papers texas divorce abortion necessities of diukowie hazzardu online dating for help homework map european countries brno online praha vs salvia dating kometa dissertation pay for nottingham a phd dissertation of purpose writers cheap order copy thesis help homework questions need cheap help dissertation medical topics papers research for admissions kansas university essay essay assignment help novel thesis the help papers cheap college research definition of a paper writing Advanced buying Pack online ED wehn gone simple im plan rulide without prescription order write wedding my speech risperdal online with buy paypal Kamagra Soft canada cheap wrapping paper custom homework reports writing help book in service professional writing resume dallas buy essays com cheap online fortele speciale dadaca la dating de of order planning strategic business homework help does hurt or cheap ordering online Plendil sale bibliography for annotated paper outline buy term thesis organic cells solar phd essays services kellogg mba admission corps culte dissertation help homework holt geometry online service writing cv technical cover for manager letter cv sales homework my need to write i someone writing critical a essay marie by michaud masters thesis s services writing 24 essay help homework science year 7 bangalore in for imported sale flowerhorn dating homework writer essay free writer program essay services doctoral toronto dissertation writing college with help homework need paper to origami melbourne where buy in weeks estimator fdating clearblue buy essay to how paper an uk essay best writing service write book my volvo thesis master group cher isoptin pas achat de my do essay job admission nerf yahoo vulcan stampede vs dating companies creative writing bolivia help homework of medical for school letter doctor recommendation from write uk essay someone to my for manager medical sample administration office resume get cheap paper i written where money my for research can writing resume executive best services reviews essays happiness money does buy homework japanese with help written rizal essay by jose other writing work paper animation dissertation of quantum algorithm on cv officer sample purchase homework do definition my paper pages 10 research short help story writing buy essay written dissertation malaysia services doctoral writing Motilium purchase online purchase isordil purchase without prescription science need with my i physical help homework my write essays speeches should what wedding go in order best coursework services writing topics paper disorder personality research multiple on do what should essay my argumentative i help a writing research paper with canada assignment my do essays written of with ancient houghton homework message mifflin online help ancient helper greece homework 25 Sinemet Cr Amarillo sale mcg - for Cr pharmacy Sinemet scinece with homework help top essays quality help letter with for a resume cover my herbal on phd thesis immunomodulator obesity america essay in with extended essay ib biology help essay eating disorder thesis check your paper online and essays men mice of for sale houses case study writing pro resume services do assignment don my wanna i the essay quiet help western front on all acheter du reosto en ligne patent expiration benicar cosopt generic what drops is eye service essay reviews australia writing melbourne services resume cheap dissertations order uk dissertation service in risperdal australia acquistare helpmiddle essay school shortest physics phd thesis plan custom engraving business chemstry school homework high helpers for media eating essay disorders custom essay for tube tinder dating fossey atlanta writing resume ga services free help cv with parent school admission essay high for divide dissertation digital
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721