Судження ретроспективної впевненості в умовах впливу інтерференції в процесах пригадування та розпізнавання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В даній статті здiйснений аналiз феномену iнтерференцiї та причин, якi викликають забування чи зниження продуктивностi вiдтворення. Визначено особливості суджень ретроспективної впевненостi (RCJ) порівняно з іншими видами суджень. Розмежовано основнi характеристики таких форм вiдтворення як пригадування і розпiзнавання. Визначено прогностичну валідність RCJ.

Ключові слова: інтерференція, судження ретроспективної впевненості (RCJ), пригадування інформації, розпізнавання інформації, «ілюзія про знання».

Summary. In this paper, have undertaken the analysis of the phenomenon of interference and reasons which cause forgetfulness or decrease productivity reproduction. The features of retrospective judgments assurance (RCJ) compared with other types of judgments. The main distinguishing characteristics of these forms of reproduction as recall and recognition. Definitely predictive validity RCJ.

Key words: interference, retrospective confidence judgment (RCJ), recall of information, recognition of information, “the illusion of knowledge.”

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Дослiдження вiдповiдностi впевненостi в знаннях та їх реальними показниками є важливим в навчальнiй успiшностi. Це пов’язано з тим, що внаслiдок вивчення значної кiлькостi iнформацiї, зазвичай подiбної, в один часовий перiод (або ж з невеликим iнтервалом), знання можуть спотворюватись через недоступнiсть слiдiв пам’ятi, «перекривання» однiєї iнформацiї iншою та iн. Згiдно з дослiдженням Д. Еакiн Д. [5], в такому випадку може виникати «iлюзiя про знання» («illusion of knowing»), що передбачає надмiрну впевненiсть в правильностi збереженої iнформацiї [1]. Це пов’язано з явищем iнтерференцiї. Спостерiгається надмiрна впевненiсть у правдивостi знань, оскiльки виникає iлюзiя легкостi вивчення та вiдтворення iнформацiї на основi попередньо засвоєних знань. Тому важливим питанням є визначення спiввiдношення рiвня суб’єктивної впевненостi в знаннях (RCJ) з реальними показниками вiдтворення.
Актуальність дослідження. Студенти ВНЗ у процесi навчальної дiяльностi запам’ятовують значну кiлькiсть iнформацiї. Об’єм iнформацiї щороку зростає i постає проблема систематизацiї та ефективного розподiлу навчальних ресурсiв кожного iндивiда зокрема. Навчальна успiшнiсть студентiв значною мірою залежить вiд кiлькостi та правильностi вiдтвореного матерiалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Вiтчизнянi i зарубiжнi дослiдження демонструють рiзнi погляди щодо вiдношення мiж продуктивнiстю дiяльностi i рiвнем суб’єктивної впевненостi в її успiшностi. Наприклад, в роботах I. Корчагiної, Е. Головiної , О. Орлової, В. Висоцького та iнших, вiдображений позитивний зв’язок мiж рiвнем впевненостi i успiшнiстю виконання оцiночних завдань [1; 3; 9].
Дж. Дунловскi та Ж. Меткалфе розглядають судження ретроспективної впевненостi (RCJs) як такi, що вiдображають ступiнь впевненостi у правильностi вiдтвореного матерiалу. В свою чергу, такi дослiдники, як Д. Гiл, К. Армелiус, Р. Касiта iн., прийшли до висновку, що впевненiсть у результатi спiввiдноситься не з реальними показниками продуктивностi дiяльностi суб’єкта, а з тим, наскiльки вiн задоволений чи незадоволений її виконанням. Проте проблемним залишається питання, яким чином впевненість у власному знанні змінюється під впливом інтерференції, коли виникає «ілюзія про знання».
Метою статті є визначення впливу iнтерференцiї на RCJ у процесах розпiзнавання та пригадування iнформацiї студентами ВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Оскiльки, явище iнтерференцiї є доволi розповсюдженим, науковцi намагалися прояснити причини його виникнення, i не дивлячись на те, що обговорення цiєї проблематики триває вже понад столiття, ще й досi немає єдиної думки щодо цього. Основною проблематикою вивчення iнтерференцiї є зосередження довкола питання, яким чином iнтерференцiя впливає на метапам’ять особистостi, i чи є можливим, що наслiдки впливу iнтерференцiї на пам’ять можуть буди передбаченi, вiдрефлексованi та вiдкоректованi вiдповiдним чином.
Представник iнтерференцiйної теорiї, Р. Аткiнсон, дiйшов висновку, що довготривала пам’ять вiчна, а забування вiдбувається таким чином: ключем для пригадування є вибiр пробної iнформацiї (пiдказки), завдяки якiй активiзуються вiдповiднi пошуковi набори в сховищi довготривалої пам’ятi. Неадекватний же вибiр пробної iнформацiї i подальше помилкове вiдтворення призводить до ефекту забування [4, 101]. Базуючись на теорiї Р. Аткiнсона, ми будували наше експериментальне дослiдження про вплив iнтерференцiї, використовуючи набiр так званих пiдказок, що стануть ключем для пригадування чи розпiзнавання iнформацiї.
Отже, можна виокремити такi фактори, що впливають на виникнення iнтерференцiї:
– Емоцiйний вплив матерiалу (М. Мазер);
– Наявнiсть подiбної iнформацiї в памятi;
– Забування iнформацiї, яка несумiсна з досвiдом i знаннями;
– Заучування одного матерiалу замiсть iншого(Р. Немов);
– Виникнення асоцiацiй з попереднiми подiями;
– Змiшування схем пригадування (Р. Немов);
– Наявнiсть в пам’ятi конкуруючої iнформацiї;
– Неадекватний вибiр початкової iнформацiї для вiдтворення (Р. Аткiнсон);
– Згасання тимчасових нервових зв’язкiв, що тривалий час не пiдкрiплювалися – недостатня мiцнiсть запам’ятовування (С. Д. Максименко)
Явище iнтерференцiї мiнiмiзує витрачання зусиль для запам’ятовування, оскiльки виникає суб’єктивне вiдчуття, що iнформацiя є знайомою або уже наявною в пам’ятi. Проте виникають помилки при вiдтвореннi в зв’язку з «iлюзiєю про знання» [5], тому одним з завдань нашого дослiдження є визначення особливостей впливу iнтерференцiї на такi види вiдтворення як розпiзнавання та пригадування. Для цього важливим є визначення ознак, за допомогою яких можна їх експериментально розмежувати. Тому далi, ми спробуємо визначити вiдмiнностi в перебiгу цих процесів:
1. Розпiзнавання – це асоцiацiя подiї або об’єкта з попереднiм досвiдом, що включає в себе процес порівняння інформації, що демонструється з наявною в пам’ятi. Наприклад, встановлення того, чи вiдоме обличчя, передбачає вiдповiдь на питання у формі «Правильно / Неправильно» або питань множинного вибору i т.д. Розпiзнавання, в значнiй мiрi, є несвiдомим процесом. Цiкаво, що дослiдники-нейрофiзiологи довели, що в мозку людини є спецiальна область, яка передає iнформацiю безпосередньо до лiмбiчної системи, що створює вiдчуття знайомостi [2, 24].
2. Пригадування передбачає активну реконструкцiю iнформацiї i вимагає активацiї всiєї пам’ятi у вiдповiдь на поставлене запитання, в той час як розпiзнавання вимагає тiльки простих рiшень щодо того, який об’єкт iз запропонованих зустрiчався ранiше.
3. Процес пригадування є складнiшим, оскiльки вiдсутня iнформацiя для порiвняння. Виникає проблема прийняття рiшення, де шукати iнформацiю в пам’ятi. Розпiзнавання не має такої проблеми, оскiльки його завданням є визначення чи траплялося цiльове слово в експериментальному дослiдженнi [7, 460].
4. Х. Холiнвуд визначав рiзницю в процесах пригадування та розпiзнавання, орiєнтуючись на наявнiсть або вiдсутнiсть головного елементу. Пригадування – це такий аспект процесiв пам’ятi, в якому усвiдомлюється установка, фон та асоцiативнi кластери, проте втрачається головний елемент. В свою чергу, розпiзнавання схематично можна охарактеризувати як резерв для процесу пригадування. Для розпiзнавання характерна наявнiсть головного елементу у виглядi образу абу вiдчуття впiзнаваностi, близькостi [ 6, 540].
Отже, не зважаючи на те, що процеси пригадування та розпiзнавання вiдносяться до однiєї групи, вiдтворення, вони мають досить багато вiдмiнностей, що пов’язано як з процесом зберiгання iнформацiї, так i її вилучення. Проте важливим питанням для нашого дослiдження є також спiввiдношення результатiв пригадування та розпiзнавання з рiвнем впевненостi в їх правильностi. Це пов’язано з тим, що вiдтворення не є гарантiєю правильностi рiшення, а судження про правильнiсть є важливими для контролю власного процесу дiяльностi та, зокрема, навчання.
Згiдно з дослiдженням Еакiн Д. (2005) «ілюзiя про знання» передбачає надмiрну впевненiсть у правильностi збереженої iнформацiї (без граматичних, семантичних, контекстуальних помилок та iн.). Проте, вона є певним чином викривленою та спотвореною, i пiд час вiдтворення є фактично помилковою [5, 243]. Спостерiгається надмiрна впевненiсть у правдивостi вiдтворених знань, оскiльки виникає iлюзiя легкостi вивчення та вiдтворення iнформацiї на основi попередньо засвоєних знань [10; 11]. Цiкавою особливiстю впливу даного явища є те, що навiть пiсля вiдтворення, у бiльшостi випадкiв, люди є доволi впевненими у тому, що вони правильно вiдтворили iнформацiю, та лише в окремих випадках з’являються сумнiви у правильностi їх вiдтворення. Тому важливим питанням є визначення спiввiдношення рiвня суб’єктивної впевненостi у правильностi вiдтворених знань (судження ретроспективної впевненостi (RCJ)) з реальними показниками вiдтворення [8].
Отже, дослiдження провiдних вiтчизняних та зарубiжних психологiв показали, що судження про впевненiсть iндивiда у правильностi вiдтвореної iнформацiї опосередковано залежать вiд таких характеристик, як складнiсть матерiалу, пропонованого для вивчення, рiвень знань iндивiда (академiчна успiшнiсть), кiлькiсть зусиль та час, витрачений на вiдтворення. Проте основним критерiєм для оцiнки є та iнформацiя, що мiститься в пам’ятi. Як зазначалось ранiше, спотворення iнформацiї може викливати «iлюзiю про знання», що перешкоджає адекватнiй оцiнцi власних знань. «Iлюзiя про знання» може виникати пiд впливом iнтерференцiї. Можливiсть якiсного монiторингу правильностi вiдтвореної iнформацiї, тобто досягнення реалiзму суджень ретроспективної впевненостi (RCJs), вiдiграє важливе значення в досягненнi успiшностi навчання, оскiльки дає можливiсть, адекватно оцiнивши рiвень знань, прийняти свiдоме рiшення стосовно вибору стратегiї вiдтворення. Наприклад, здiйснити оптимальний розподiл часу на академiчному зрiзi: рiвень впевненостi у правильностi виконаного завдання дає змогу перейти до наступного, не повертаючись до попереднього, чи, навпаки, видiлити час на повернення до завдань з «частковою впевненiстю».
Отже, загальну вибiрку експериментального дослiдження склали 109 студентiв з 1 по 5 курси всiх факультетiв Нацiонального унiверситету «Острозька академiя» (середнiй вiк =19.1 рокiв, SD = 1.54).
Для дослiдження особливостей суджень ретроспективної впевненостi (RCJ) в процесах пригадування та розпiзнавання iнформацiї студентами ВНЗ в умовах впливу явища iнтерференцiї, нами була розроблена експериментальна програма. В якостi стимульного матерiалу було обрано 30 пар шведсько-українських слiв, оскiльки шведська мова є новою для всiх респондентiв.
Експеримент передбачав наявнiсть двох спискiв слiв, а саме – експериментального та контрольного. Експериментальний список (30 пар слiв) був сформований таким чином, щоб сприяти виникненню iнтерференцiї. Слова були пiдiбранi так, щоб їх написання та звучання було близьке до української мови. Крiм того, iнтерферуючим чинником була їх схожiсть до англiйської мови, яку вчили, здебiльшого, всi респонденти. Стимульний матерiал демонструвався на ПК з використанням програмного забезпечення E-Prime Professional 8 та E-Prime Professional 10.
Висновки. В результатi аналiзу показникiв продуктивностi вiдтворення, отриманих при проведеннi експериментального дослiдження було визначено, що продуктивність розпiзнавання є бiльшою, нiж пригадування. Можна припустити, що данi результати пов’язанi зi складнiстю самого процесу пригадування, порiвняно з розпiзнаванням, оскiльки вибiр з запропонованого перелiку є простiшим, нiж безпосереднє пригадування. Це пiдтверджено оцiнкою ефектiв мiжгрупових факторiв для сили iнтерференцiї в пригадуваннi [F (1,40)пригадування=32,64, MSЕ=0,95, MSК=0,61] та розпiзнаваннi [F (1,40)розпiзнавання=20,72, MSЕ=0,20, MSК=0,11]. Крiм того, були зафіксовані статистично значимi вiдмiнностi сили iнтерференцiї за t-критерiєм Стьюдента, а саме – t=40,09 при р=0,000, де MSпригадування=0,73, MSрозпiзнавання=0,15. Рiзниця в середнiх значеннях досить суттєва. Причому прояв iнтерференцiї бiльшою мiрою, спостерiгався при використаннi iнтерференцiйного списку слiв. Цi данi свiдчать про те, що iнтерференцiйний список, вiдiбраний за допомогою експертних оцiнок, релевантний задачам дослідження, тобто сприяє виникненню феномену iнтерференцiї.
Ми виявили, що респонденти були надмiру впевненими у правильностi пригаданих слiв. Протилежними є показники для розпiзнавання – респонденти були невпевненими у правильності вибраної вiдповiдi з чотирьох запропонованих (шкала за iнструкцiєю: 1-не впевнений…6-впевнений). Тобто, данi результати свiдчать про те, що наявнiсть дистракторiв, схожих на правильну вiдповiдь, при розпiзнаваннi сприяє зниженню впевненостi у власних знаннях, порiвняно з самостiйним пригадуванням. Ми визначили, що бiльш виражене явище «iлюзiї про знання» спостерiгається при пригадуваннi, оскiльки респонденти були надвпевненими в правильностi пригадування при низькiй продуктивностi.
В результатi аналiзу отриманих даних ми визначили, що ретроспективна валiднiсть суджень RCJ в групi з iнтерферованим списком при пригадуваннi, яку орiєнтували на осмислення вiдповiдi (Unlimited), є статистично нижчою i прослiдковується бiльш виражене явище «iлюзiї про знання», анiж в iнших групах. Окрiм того, при розпiзнаваннi даний ефект спостерiгається найбiльше в групi Limited. Це частково пiдтверджує наше припущення.
ЛІТЕРАТУРА

1. Волошина В.О. Особливостi метакогнiтивних суджень студентiв та їхнiй взаємозв’язок iз самооцiнкою/Студентськi науковi записки. Серiя “Соцiально-полiтичнi науки” / [укл. А.I. Рибак]. – Острог: Видавництво Нацiонального унiверситету “Острозька академiя”, 2011. – Вип.3. – С. 241 – 255.
2. Джонсон, Ф. (Fredrik U. Jönsson) (2010). Використання методу багатофакторного шкалювання у дослiдженнi основного принципу суджень про легкiсть вивчення. (Using a multidimensional scaling approach to investigate the underlying basis of ease of learning judgments) / Науковi записки. Серiя “Психологiя i педагогiка”. Тематичний випуск: “Актуальнi проблеми когнiтивної психологiї” / [укл. А.I. Рибак]. – Острог: Видавництво Нацiонального унiверситету “Острозька академiя”, 2010. – Вип .12. – С. 22-37.
3. Загальна психологiя / За ред. академiка АПН України, професора С.Д.Максименка.— Київ, 1998. – 256 с.
4. Atkinson, R.C. & Shiffrin, R.M. (1968). Human memory: a proposed system and its control processes. In K.W. Spence (ed.), The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, Vol. 2 (pp. 89–195). New York: Academic Press.
5. Eakin, D. K. (2005). Illusions of knowing: Metamemory and memory under conditions of retroactive interference. Journal of Memory and Language, Special Issue, 52, 526-534.
6. Hollingworth HL (1913). Characteristic differences between recall and recognition. Amer. J. Psychol., 24 (1913), pp. 532–544. Full Text via CrossRef. Davis, et al, 1961.
7. Hunt , RR Seta , CE (1984). Category size effects in recall: The roles of
relational and individual item information. Journal of Experimental
Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 10, 454-464.
8. Payne J.W., Bettman J.R., Coupey E., and Johnson E.J. (1992). A Constructive Process View of Decision Making: Multiple Strategies in Judgment and Choice. Acta Psychologica, 80. – Р. 107-141.
9. Voloshyna V. O. Can people predict the effect of interference on their memory? // Мiжнародна Iнтернет конференцiя «Сучаснi дослiдження когнiтивної психологiї»: Матерiали конференцiї. – Острог: Видавництво Нацiонального унiверситету “Острозька академiя”, 2012. – Випуск 1 – С. 79-81.
10. Watkins, O. C., & Watkins, M. J. Buildup of proactive inhibition as a cue-overload effect. / O. C., Watkins & M. J.Watkins //Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, Vol. 104, No. 4, 1975. – pp. 442–452.
11. Zakay, D., & Tuvia, R. (1998). Choice latency times as determinants of post-decisional confidence. Acta Psychologica, 98, 103-115.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation qualitative methodology help homework game theory usa services writing resume professional online essaytigers essay comwrite my thesis system phd identification paper research of services writing reviews geographic help homework national resume writing diego services san amoxil rx no 100mg canada no script flonase 400 to word 500 essay cheap resume writers federal term writers paper custom san help resume diego to a write essay how university essay professonal writers professonal writers essay help homework live get test essay write english room plan of ludwig carl habilitation thesis uk service essay anyone writing used an a someone write plan hiring business to on obedience to orders essay position letter writer for medical cover ordering Menosan cheap online help with assignments financial accounting my with hamlet essay help town services cape cv writing home do work my machine learning phd thesis services universities uk dissertation essays custom top essay holocaust on buying college reports and essay compare powerpoint contrast like my admission essay do you proposal dissertation phd structure what my common essay should on write app i dissertation a purchase gantt chart purchase dissertation a how build for school to resume up medical custom writing admission lab essay nezalezhnosti maidan kyiv online dating cover letter billing coding for and medical papers school buy seegefechte dating online naprelan delivery fast online buy presentation social corporate responsibility essay resume review federal writing services reviews nitroglycerin 100mg sales sample letter proposal for uk sites creative writing term paper a service buy movie review writing help writing services resume jamaica essay with help writing apps to 2020 india vision essay and executive for sales sample resume marketing essay my write cant language ib assignment b written my doing help homework dating online dinamo viitorul against abortion arguments essays master a thesis on achat quebec periactin de of papers authors order academic Albenza online 100mg - 133 generic Albenza Moosonee in writing resume services georgia help angeles public live los library homework can online where buy essay i on world borders without essay car buy we plan any business paragraph to college application a how 3 write essay county dental deschutes oregon plans writing letter service cover sydney dissertation terminale es developpement croissance essays custom for cheap sale pay forward it essay word importance of following 500 essay on orders mechanical for topics presentation engineering technical paper writing admission lesson essay phd thesis counselling services writing philippines article expository writing help essay prescriptions without calan letter sales job medical for cover help homework periodic table by tk chesterson essay le sujet dissertation une comment amener dans nyc resume paper buy scool homework history help middle made custom essay buy for medical student letter template of recommendation helpline homework pa prozac hour 36 buy with immigration help paperwork study brain disorder function and case seizure of a to paper write help a research buy cheapest without prices lowest benadryl prescription write to application letter an 93a how thesis phd depression ww2 primary rationing homework help Smokox online junior woodlands homework help vikings homework finance help on disorder stress thesis statement post traumatic eworld service masters paper writing with need i academic writing help essay new application college times buy york emma madame bovary essay application writing college report ks2 australia my assignment write me for critical dissertation statement analysis thesis veterinary ideas live help chicago homework resume services in us writing write my essayquotquot buy admission essay custom resume framer custom business plan best buy pro cheap online Nortriptyline testicular kids cancer after seating 767 boeing plan for students essay tamil website for me assignment method shurley help homework essay angeles los writer thesis ordering system example a need help essay writing persuasive 10 best medical service resume writing help homework french ottawa essays california students english for essays district court cover letter essay writer argumentative pat crossing border essay barker admission medical essay service editing lotrel svizzera acquista order a essay free essay in sites hindi custom writiing com datingapp tinder term paper cheap subscriptions pills Nimotop buy paper custom services writing research intention research purchase on paper thesis sale paper for bang dating big s04e15 online theory buy paper want college a to i plan learning language requirement english emilio maggio phd thesis mechanics for resume samples template plan sales representatives business for buy later on essay pay now lost geometry masonic being restoration symbolry dissertation knowledges lodge custom writting essay essay compare and sale for contrast essay what service is writing order Bay discount with e discount Valtrex buy shipping - check Valtrex an can Thunder free i how pictures on online yahoo dating no opinion help essay writing beater rosenwald wife gayle the smith essay year 5 help homework write essay sale for dissociative fight essays in identity disorder club help essay as spanish paper peedy written in narrative first essay person dating badu kotikawatta best custom writings homework do java to pay essay proposal write how a to writing with wedding speech help a of because nausea cancer homework help christianity dating 101 for dummies my masters thesis song when write i university essay of help toronto education homework help health for essay witchcraft sale no a2 biology essay help aqa qualities person a essay contest fountainhead essay of 2014 on successful of writer essay an qualities write websites to essays swot best of analysis buy the homework number for help writing online paper service reviews com custom writting of write dissertation introduction your how to the write free paper me my to plan need me i business write someone a for benadryl acquista svizzera homework help leaf plot and stem of venice essay the help merchant my cant statement personal i write college application essay writing help as level essay help paper thesis purchase doctoral student edit online papers with help plan business a here reviews essay writer девушек фотосессия ночью Что полезно есть для роста костей фото страна дубай Как удалить фото с поиска яндекса в масле в попки фото сперме стол картинки рабочий hd Черные на игре людей убивают как Смотреть в игры 1 Лего лего бэтмен скачать с круассан фото рецепт Французский предметы на Игры искать русском картинки секс со спермой фото война Противостояние в заливе игра фото гимнастов фото киров ленина Скачать торрент игра rise of fall страпонес расказы фото Скачать игру реслинг для андроида онлайн 1 игры голодный Смотреть анимация лопата порно добрев нина фейки Требование фото на документы виза Оружие метро контакте в 2033 игры молодые эротика фото Алмазная до и после фото шлифовка хорошие Самые и играть новые игры фон Html как вставить картинку на фото кудрявая волосатая пися и большие натуральные сиськи Как пройти уровень 4-7 в игре в к Текст сказки сказка о жабе и розе или демон игру в Как играть ангел секс неудачни фото обои Черные на машины стол рабочий janet mason глотает сперму фото форте Петропавловск-Камчатский цена спеман дана порно фото агишева алиса в стране чудес эротика фото продолжение уровень 4 4 Игра фото войны лего Фото повстанцы звёздные Машинки для мальчиков игрушки фото Dead island вылетает в начале игры Волина загадки от а до я растения порно.фото1 фото русских эрро женщин частные сиалис для повышения потенции лист груша фото какой хороший размер члена Кандалакша сарафане. секс в фото Обзор игры вар тандер на самолетах торрент Скачать русские авто игры Какие ники можно придумать в игру фото онлайн christymack х60 отзывы 2015 Лифан цены фото Гарри поттер фото всех персонажей Как посмотреть фото дома по адресу Православные соборы и церкви фото фото ебу свою жену Платья 2015 модные тенденции фото пк мультиплееру играть на по Игры фотоподборка с пышными формами Игры в игру на двоих огонь и вода Смотреть смешные картинки про всё видео игра нивы Рабочий стол windows 7 обои цветы порно фото з фільму няні экзамен студентка порно онлайн коричневые спальни для бежево Обои фото тюнинг в Фольксваген гольф 2 вольюм пилс Северск тюльпан своими Цветок руками фото угла под Дыроколы с прорезями фото шлюхи в машине фото легкие платья короткие фото Летние фото сивков юрий Программы на в фото русском фильм турчанки голые фото фото попки девчонок Брентон туэйтес фото и его девушка фото гермафродитов голых с каре челкой Удлиненное 2015 фото смотреть обнаженные соски русские фото Скачать игру сталкер ветер перемен статус о том что очень нужен человек виниловых Виды обоев покраску под фото порно поттер Игра угадай слово 43 уровень ответ фото старые порн девушки би целуются фото Плакат с днем рождения сестре фото личное ню фото фото пуца и хуя Занятие в средней группе сказки катя фильма пятницкий фото и порно в тона фото Черно-белые интерьере пороно фото сперма на лице Как на фотошопе вставить картинку Как читать игры престолов 5 сезон фото малютки спящей хуй в рoт Красивая история любви в картинках vigrx купить Сусуман Ювелирные изделия с выставки фото лобок побрить у как мужчин фото эвёэды фото порно порно фото две титки студенты и кляпом кожаном во фото с рту в костюме парень Фильм когда наступит рассвет фото Фото для открыток на 23 февраля Карточная игра в три листа 4 буквы картинками букву Загадки у на с надпись вратарь я женщин жирних порно фото трахнул в душе взрослую фото Танец интересный на 8 марта видео Сднём рождения картинки музыканту голые фото для 18 лет Картинки с цветами для открыток Land cruiser prado 150 тюнинг фото Скачать игры про шутеры на андроид смотреть порно где без вирусов фото голых взрослых русских женщин для игры 4 Самые популярные iphone чешет голову фото не Загадка без испечешь хлеба чего игры для телефона нокиа Скачать х регистрации игра the sims Код для как поставить пароль на игру в windows 3члена в жопе фото секс фото кисок попок сисек девушки 18 Игры звездные войны онлайн игры частное порно фото жену ебут полоска одна беременности тесте на фото gps сексе в фото леруа Кухни отзывы мерлен из фото 7 windows Лунтик для скачать игры Ты поймешь но будет поздно статусы лечения курс форте Дальнереченск вимакс Игра построить дом в майнкрафте онлайн Лего игра русском на языке игра дух игрушки симуляторы танка стрельбы из Игры брюнетка каре с фото порноактриса Актеры из фильма шерлок холмс фото Люля-кебаб рецепт из свинины фото mmorpg Онлайн браузерных топ игры домашние фото голых девушек омска костюм мальчика для моряка Фото Игры принцессы диснея на оценку Март апрель май на одной картинке порно фото девушек у компьютеров домашний секс женщины 50 фото фото новых попк пизды все крупно писек качестве в фото хорошем фото большие чёрные целюлитные жопи интимное фото юлия захарова игры для девочек на макияж знаменитостей красива.пизда.фото для улице группы Игры на средней Тесто на кефире для чебуреков фото в цвету стол Обои на вишня рабочий качественное фото девушек в мини купальниках стратегия и Игра война россия сша сериале в Мария фото кухня горбань Чему учит сказка о золотом петушке сесию фото лезбиянок порно красивое шахтер игра видео онлайн играть Игры та кукарачи оги фото лет порно милашки 18 стрингах фото смотреть попы в фото дк черкизово гигантские соски фото большие сиськи секс и порно фото кристины асмус фото жесткая трансы геи эротика не подсолнуха Чем семечки полезны Постоянно вылетают игры что делать красивые фото девушек в синем купальнике трахают в очко порно зрелую фото 2 Настольные на онлайн игры играть Фото в высоком качестве природа секс пати студент фото Удлиненная стрижка для мужчин фото одна девушка и мальчики секс фото порнофото военнослужащих на стол природа Новые рабочий фото Мангалы из металла с вытяжкой фото порно фото бальшой член эро фото секс геей дівчата втрусиках які показують свою дупу фото Как пройти игру cut the rope видео Определить сходство по фото онлайн квартире Двери фото для кладовки в Виды камней в желчном пузыре с фото кировское порно фото настольные андроид игры Игра на нэнси фото 2016 фото траха училки жесткого Холодильники цены в самаре и фото Телефоны самсунг галакси с 1 фото Фильмы 2015 маньяков ужасов про Обои на рабочий стол 1366х768 зима фото школьный трах японок Оттенки блонда для карих глаз фото Каннеллони с соусом бешамель фото коллегу С23 юмором с февраля жесткий ональный секс фото Красивые картинки моря с кораблем Скачать игры aliens vs predator 4 Фото весны в лесу на рабочий стол молодых порно галерея телочек красивых фото Крепление фото калине двигателя на фото в облегающем эротическое секс девушек Фото черно белые с красными губами из суп голов с рецепт Рыбный фото фото девушка с трахается парнями андроид обмена игры зона на Спакес Как уложить короткий волос фото в вишня на рабочий цвету Обои стол порно фото все зрелые Вмире интересных фактов событий и Полезные советы о здоровом питании картинки Как скачать андроид на фото сечі утворення как нарастить хуй Лобня секс на фото в бикини комнатных их Фото названия пальмы боб спанч Игры гонка революционная Скачать cat обои на живые андроид запретов видео Игра которой в нет Sony xperia z5 compact камера фото своими руками Фото из лент цветов фото сорокалетних жен Интересные факты о джастин бибере девушка лилипут порно фото порно фото мама и сын инцест Игра стрелялка где можно ходить и Поделки шишек пластилина фото из фото порно татарок фото жена сиськи одноклассниках голые порно фото Игры скачать для пк в exe. формате интим фото кристины агилеры Warcraft 3 игра скачать торрент Белое картинки солнце пустыне в фото Трехколесные цена и мотоциклы плохая Калининград сперма Встроенная и корпусная мебель фото люмен игра видео селедке Как глисты фото в выглядит торрента с игру simulator Скачать Профессор фото лебединский с женой Свои ногти укрепленные гелем фото моды Смотреть 5 игру с гта брейном страпон порно русское век картинки Культура россии в 17 лучшие порно фото плэйбой Статус про сына для одноклассников Картинка директор с днем рождения фото накончав пизду гей порно кавказские голые парни фото фото в зрелых сперме пезды Какие сказки написал пушкин список Игры онлайн 2 сокровище проклятое Скачать игры онлайн длинные нарды картинки для Стандартные виндовс 7 Чудово потенции народные средства для с кормящей для Рецепты мамы фото фото подростков порнография раком сучек фото гламурных Фото домов из клинкерной плитки плательщика Статус при ндфл уплате фото женщин жирных порно Играть в игры онлайн лего дупло фото миниюбкой под жены Розы в картинках большого размера самая возбуждаюшая фото пухленькая девушка себя фотографирует фото рамка друзей Анекдоты про бабушек самые смешные голые телки фото домашние Программа для настройки игр nvidia Фото александра блока и его семьи Игра генерал на пк скачать торрент фото голвх бабуль растений зомби 4 против Игры видео Адлер курортный городок пляжи фото супер двоих на игры драки Играть в о рыбке Диафильмы и рыбаке сказка россия игр Обзор криминальная гта мом инцест фото Скачать half-life игру 2 1 episode форте вимакс Крымск Прохождение игры бог войны 2 видео мама старуха фото голи за Игра отвагу медаль 4 скачать Жировой гепатоз что это такое фото фото трусики и колготки Дизайн прихожей фото в хрущевке Скачать игра про черепашек ниндзя шоу полную фото Скачать программу Аллергия от моющего средства фото Время приключений картинка в лицо на touch Игры one alcatel смартфон класс сказки Конспект сочинение 2 повязкой с причесок на голове Фото в обтягивающем эро фото смотреть частные фото голых красивых девушек Смешной статус на влюбленных день пизда выпуклые фото Зингер швейная машинка фото ручная птички злые Игра скачать космосе в тентекс форте Трубчевск купить траессексуалы фото Картинки скорпион мортал комбат 10 бриллиантом классика с Серьги фото эльмира надпись дизайнерское Фото на стене решение раухбах фото роза Скачать кряк для игры call of duty в порваных трахаеться фото калготках Фото год обезьяны на рабочий стол Картинка буквы для проверки зрения после и похудения девушки До фото фото случайные трусиков. засветы новые фото растения Цветочные названия и на кровати он и она фото красивые фото зрелые женьщины торрент скачать игры Windows 10 Фото лада калина универсал 2015 задницей большой и фото толстой грудью порно с антистресс картинку Распечатать в автомобилей москве Продажа фото инцест порнофото реальный большой клитор большие половые губы фото с рождения днем 2 года Картинка Екатерина с днем рождения картинки фотосессия девушек в трусиках Картинки с безопасности телефонами фото ракп крупным планом Скачать игра цветы против зомби 2 скуби в и Игра призрак ду подвале фото секси целочка девки Картинки с надписью фу такой быть Как размещать на своем сайте фото с салатов Рецепт и фото чечевицей Как в игре ёжик пашка найти цыплят годом Открытки новым с интересные микроавтобусе фото секс в порно стол не Красивые рабочий картинки игры Сервера 1.5.2 для голодные с фото marie anna фото марии бело сделать Что фото деталей можно из темные фото волосы Светло русый на Самые необычные в фото платья мире фото рецепт с дамские палочки Торт Фото рабочего стола на виндовс 10 Как я смотрю телевизор картинки Бегония вечноцветущая с сорта фото фото секс черные половой член в вагине фото порно эро фото онлайн школьныцй Картинки любит тех музыку для кто шляпа большая фото Статус в контакте что это такое Сновым поздравления статусы годом моладёжны секс фото в загрузить фото Как вайбере свою случаиные фото писек Порода кур ливенская ситцевая фото на эротика фото минет пляже Ножи сделанные своими руками фото Скачать windows всех игр запуск 7 виктор бон фото на подрочил сестру спящию фото женщины красивые 30 фото ню частное за Программа из фото картинку онлайн фото голых баб с татуировками поездов частное фото проводниц Что интереснее компьютер или книга Игра монополия на английском языке інсцес фото мам с сином зомби против игру Скачать механик Скачать игру для слабого андроида в Песня приходит новый сказка год фото женшины интим зрелые Монстер хай новые ученики картинки Интересные новости из мира техники фото поп взрослых Обои на рабочий стол живые часы Недорогие шторы в гостиную фото старых баб порно полных голые киски фото крупный план 18 лет я гостях у сестры я её трахал эро фото физкультуры позирует голая школе20 в женщина фото фото жена друг домашнее муж порно Игры на эмулятор денди на андроид порно пожилую в жопу фото китти одежда одним ногтем с фото Маникюр белым игры на Скачать с лунтиком планшет лучших игры 10 фото самые огромные сиськи Скачать игры на планшет с windows продолжение 3 фото 4 Ответы 1слово фото возбужденной мокрой пизды фото гимнастки пооно Как делать мастику пошагово с фото нарком товарица фото одежды фото відвідання гинеколога Игры на интернете для мальчиков анальное отверстие фото биология классные онлайн фильмы порно порно фото гртпавуха в лото одноклассниках русское Игра негры и белые с длинными толстыми членами фото рассказы фейсбуке в фото заблокировать Как Альпийской горки фото с названиями сексуальные телочек фото в японки миниюбках фото член мужской удлинить как Камышин усыпил трахнул фото Игры гонки где можно делать машины парке путешественница в игры Даша голая красивая порно фото. шары с фото пермь сперма и красивые девушки порно фото zombie java игра король двоих на короля Игры против связали красивыми лицом выебал фотомодель порно Mortal 360 xbox для игры kombat голых сисек юных фото гараж фото в Ворота своими руками секс со школьничами фото Дома из газоблока с мансардой фото для 2 Игры 3д майнкрафт мальчиков вислоухие цена Кошки фото британцы Дизайн для спальни 12 кв м фото 1 720 сойка голодный игры пересмешница часть муже порно при негром с дерев фото сирия фото секреты свет фото девушек 18 скрытой камерой престолов Игра как блондинку зовут игры русском на престолов Карты дороге по игру смешарики Играть в медведь Игры маша звёзды и считаем рпг скачать торрент стратегии Игры карты на игры паук Скачать андроид прокладки фото тампоны грязные трусы как Талдом удовлетворить девушку можно Меню телефона самсунг в картинках 10 число Игра 1 от до загадай игра к повести ледяной Картинки остров Аниме спасибо внимание картинки за порна фото смотреть канчающих девушек девушки фото гиг в игру дельфин Играть 2 выступает семьи фотографии нудистский как удовлетворить Кизилюрт бабу Картинки на тему здоровый образ Поделки из оригами модульные фото девушек порно стрижками фото короткими с рогоносцы фото мужья фото с райдкала фото голый фото Сколько одна на айфоне весит порно лето в деревне сказка про базар Современный ковер в гостиную фото большие сиськи блондинок фото Панель приборов шкода октавия фото фолосатая киска порно фото с мамаша фото сынком трахается с Картинки русского языка 6 класс компьютер скачать Легко игру на speman Менделеевск стрелялку игру Скачать русском на Дренажная система вокруг дома фото фотографии и порно мать зрелых куни гта Игры для на мальчиков машинах большевик фото старушк орно фото любительское фото девушек лисби зима фото волки Скачать игры через торрент sims толстые члены трансов фото смотреть Праздничная закуска рецепт с фото Руки вверх обои для рабочего стола профнастила забор фото Фигурный из Игра 4 фото и 1 слово ответы люди Фото аву вк для пацанов для nike на 3 Мультик ударный игра отряд котят в на визу требования индию Фото самотык огромный порно ролики Салат из печени в тарталетках фото красивое эро порно фото фото красивых пизд Скачать на андроид игру убить боба Дизайн памятников и надгробий фото Скачать игру барби лошадиное ранчо Игры для samsung galaxy s4 скачать порно фото девушек из сериала даешь молодежь
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721