Судження ретроспективної впевненості в умовах впливу інтерференції в процесах пригадування та розпізнавання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В даній статті здiйснений аналiз феномену iнтерференцiї та причин, якi викликають забування чи зниження продуктивностi вiдтворення. Визначено особливості суджень ретроспективної впевненостi (RCJ) порівняно з іншими видами суджень. Розмежовано основнi характеристики таких форм вiдтворення як пригадування і розпiзнавання. Визначено прогностичну валідність RCJ.

Ключові слова: інтерференція, судження ретроспективної впевненості (RCJ), пригадування інформації, розпізнавання інформації, «ілюзія про знання».

Summary. In this paper, have undertaken the analysis of the phenomenon of interference and reasons which cause forgetfulness or decrease productivity reproduction. The features of retrospective judgments assurance (RCJ) compared with other types of judgments. The main distinguishing characteristics of these forms of reproduction as recall and recognition. Definitely predictive validity RCJ.

Key words: interference, retrospective confidence judgment (RCJ), recall of information, recognition of information, “the illusion of knowledge.”

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Дослiдження вiдповiдностi впевненостi в знаннях та їх реальними показниками є важливим в навчальнiй успiшностi. Це пов’язано з тим, що внаслiдок вивчення значної кiлькостi iнформацiї, зазвичай подiбної, в один часовий перiод (або ж з невеликим iнтервалом), знання можуть спотворюватись через недоступнiсть слiдiв пам’ятi, «перекривання» однiєї iнформацiї iншою та iн. Згiдно з дослiдженням Д. Еакiн Д. [5], в такому випадку може виникати «iлюзiя про знання» («illusion of knowing»), що передбачає надмiрну впевненiсть в правильностi збереженої iнформацiї [1]. Це пов’язано з явищем iнтерференцiї. Спостерiгається надмiрна впевненiсть у правдивостi знань, оскiльки виникає iлюзiя легкостi вивчення та вiдтворення iнформацiї на основi попередньо засвоєних знань. Тому важливим питанням є визначення спiввiдношення рiвня суб’єктивної впевненостi в знаннях (RCJ) з реальними показниками вiдтворення.
Актуальність дослідження. Студенти ВНЗ у процесi навчальної дiяльностi запам’ятовують значну кiлькiсть iнформацiї. Об’єм iнформацiї щороку зростає i постає проблема систематизацiї та ефективного розподiлу навчальних ресурсiв кожного iндивiда зокрема. Навчальна успiшнiсть студентiв значною мірою залежить вiд кiлькостi та правильностi вiдтвореного матерiалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Вiтчизнянi i зарубiжнi дослiдження демонструють рiзнi погляди щодо вiдношення мiж продуктивнiстю дiяльностi i рiвнем суб’єктивної впевненостi в її успiшностi. Наприклад, в роботах I. Корчагiної, Е. Головiної , О. Орлової, В. Висоцького та iнших, вiдображений позитивний зв’язок мiж рiвнем впевненостi i успiшнiстю виконання оцiночних завдань [1; 3; 9].
Дж. Дунловскi та Ж. Меткалфе розглядають судження ретроспективної впевненостi (RCJs) як такi, що вiдображають ступiнь впевненостi у правильностi вiдтвореного матерiалу. В свою чергу, такi дослiдники, як Д. Гiл, К. Армелiус, Р. Касiта iн., прийшли до висновку, що впевненiсть у результатi спiввiдноситься не з реальними показниками продуктивностi дiяльностi суб’єкта, а з тим, наскiльки вiн задоволений чи незадоволений її виконанням. Проте проблемним залишається питання, яким чином впевненість у власному знанні змінюється під впливом інтерференції, коли виникає «ілюзія про знання».
Метою статті є визначення впливу iнтерференцiї на RCJ у процесах розпiзнавання та пригадування iнформацiї студентами ВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Оскiльки, явище iнтерференцiї є доволi розповсюдженим, науковцi намагалися прояснити причини його виникнення, i не дивлячись на те, що обговорення цiєї проблематики триває вже понад столiття, ще й досi немає єдиної думки щодо цього. Основною проблематикою вивчення iнтерференцiї є зосередження довкола питання, яким чином iнтерференцiя впливає на метапам’ять особистостi, i чи є можливим, що наслiдки впливу iнтерференцiї на пам’ять можуть буди передбаченi, вiдрефлексованi та вiдкоректованi вiдповiдним чином.
Представник iнтерференцiйної теорiї, Р. Аткiнсон, дiйшов висновку, що довготривала пам’ять вiчна, а забування вiдбувається таким чином: ключем для пригадування є вибiр пробної iнформацiї (пiдказки), завдяки якiй активiзуються вiдповiднi пошуковi набори в сховищi довготривалої пам’ятi. Неадекватний же вибiр пробної iнформацiї i подальше помилкове вiдтворення призводить до ефекту забування [4, 101]. Базуючись на теорiї Р. Аткiнсона, ми будували наше експериментальне дослiдження про вплив iнтерференцiї, використовуючи набiр так званих пiдказок, що стануть ключем для пригадування чи розпiзнавання iнформацiї.
Отже, можна виокремити такi фактори, що впливають на виникнення iнтерференцiї:
– Емоцiйний вплив матерiалу (М. Мазер);
– Наявнiсть подiбної iнформацiї в памятi;
– Забування iнформацiї, яка несумiсна з досвiдом i знаннями;
– Заучування одного матерiалу замiсть iншого(Р. Немов);
– Виникнення асоцiацiй з попереднiми подiями;
– Змiшування схем пригадування (Р. Немов);
– Наявнiсть в пам’ятi конкуруючої iнформацiї;
– Неадекватний вибiр початкової iнформацiї для вiдтворення (Р. Аткiнсон);
– Згасання тимчасових нервових зв’язкiв, що тривалий час не пiдкрiплювалися – недостатня мiцнiсть запам’ятовування (С. Д. Максименко)
Явище iнтерференцiї мiнiмiзує витрачання зусиль для запам’ятовування, оскiльки виникає суб’єктивне вiдчуття, що iнформацiя є знайомою або уже наявною в пам’ятi. Проте виникають помилки при вiдтвореннi в зв’язку з «iлюзiєю про знання» [5], тому одним з завдань нашого дослiдження є визначення особливостей впливу iнтерференцiї на такi види вiдтворення як розпiзнавання та пригадування. Для цього важливим є визначення ознак, за допомогою яких можна їх експериментально розмежувати. Тому далi, ми спробуємо визначити вiдмiнностi в перебiгу цих процесів:
1. Розпiзнавання – це асоцiацiя подiї або об’єкта з попереднiм досвiдом, що включає в себе процес порівняння інформації, що демонструється з наявною в пам’ятi. Наприклад, встановлення того, чи вiдоме обличчя, передбачає вiдповiдь на питання у формі «Правильно / Неправильно» або питань множинного вибору i т.д. Розпiзнавання, в значнiй мiрi, є несвiдомим процесом. Цiкаво, що дослiдники-нейрофiзiологи довели, що в мозку людини є спецiальна область, яка передає iнформацiю безпосередньо до лiмбiчної системи, що створює вiдчуття знайомостi [2, 24].
2. Пригадування передбачає активну реконструкцiю iнформацiї i вимагає активацiї всiєї пам’ятi у вiдповiдь на поставлене запитання, в той час як розпiзнавання вимагає тiльки простих рiшень щодо того, який об’єкт iз запропонованих зустрiчався ранiше.
3. Процес пригадування є складнiшим, оскiльки вiдсутня iнформацiя для порiвняння. Виникає проблема прийняття рiшення, де шукати iнформацiю в пам’ятi. Розпiзнавання не має такої проблеми, оскiльки його завданням є визначення чи траплялося цiльове слово в експериментальному дослiдженнi [7, 460].
4. Х. Холiнвуд визначав рiзницю в процесах пригадування та розпiзнавання, орiєнтуючись на наявнiсть або вiдсутнiсть головного елементу. Пригадування – це такий аспект процесiв пам’ятi, в якому усвiдомлюється установка, фон та асоцiативнi кластери, проте втрачається головний елемент. В свою чергу, розпiзнавання схематично можна охарактеризувати як резерв для процесу пригадування. Для розпiзнавання характерна наявнiсть головного елементу у виглядi образу абу вiдчуття впiзнаваностi, близькостi [ 6, 540].
Отже, не зважаючи на те, що процеси пригадування та розпiзнавання вiдносяться до однiєї групи, вiдтворення, вони мають досить багато вiдмiнностей, що пов’язано як з процесом зберiгання iнформацiї, так i її вилучення. Проте важливим питанням для нашого дослiдження є також спiввiдношення результатiв пригадування та розпiзнавання з рiвнем впевненостi в їх правильностi. Це пов’язано з тим, що вiдтворення не є гарантiєю правильностi рiшення, а судження про правильнiсть є важливими для контролю власного процесу дiяльностi та, зокрема, навчання.
Згiдно з дослiдженням Еакiн Д. (2005) «ілюзiя про знання» передбачає надмiрну впевненiсть у правильностi збереженої iнформацiї (без граматичних, семантичних, контекстуальних помилок та iн.). Проте, вона є певним чином викривленою та спотвореною, i пiд час вiдтворення є фактично помилковою [5, 243]. Спостерiгається надмiрна впевненiсть у правдивостi вiдтворених знань, оскiльки виникає iлюзiя легкостi вивчення та вiдтворення iнформацiї на основi попередньо засвоєних знань [10; 11]. Цiкавою особливiстю впливу даного явища є те, що навiть пiсля вiдтворення, у бiльшостi випадкiв, люди є доволi впевненими у тому, що вони правильно вiдтворили iнформацiю, та лише в окремих випадках з’являються сумнiви у правильностi їх вiдтворення. Тому важливим питанням є визначення спiввiдношення рiвня суб’єктивної впевненостi у правильностi вiдтворених знань (судження ретроспективної впевненостi (RCJ)) з реальними показниками вiдтворення [8].
Отже, дослiдження провiдних вiтчизняних та зарубiжних психологiв показали, що судження про впевненiсть iндивiда у правильностi вiдтвореної iнформацiї опосередковано залежать вiд таких характеристик, як складнiсть матерiалу, пропонованого для вивчення, рiвень знань iндивiда (академiчна успiшнiсть), кiлькiсть зусиль та час, витрачений на вiдтворення. Проте основним критерiєм для оцiнки є та iнформацiя, що мiститься в пам’ятi. Як зазначалось ранiше, спотворення iнформацiї може викливати «iлюзiю про знання», що перешкоджає адекватнiй оцiнцi власних знань. «Iлюзiя про знання» може виникати пiд впливом iнтерференцiї. Можливiсть якiсного монiторингу правильностi вiдтвореної iнформацiї, тобто досягнення реалiзму суджень ретроспективної впевненостi (RCJs), вiдiграє важливе значення в досягненнi успiшностi навчання, оскiльки дає можливiсть, адекватно оцiнивши рiвень знань, прийняти свiдоме рiшення стосовно вибору стратегiї вiдтворення. Наприклад, здiйснити оптимальний розподiл часу на академiчному зрiзi: рiвень впевненостi у правильностi виконаного завдання дає змогу перейти до наступного, не повертаючись до попереднього, чи, навпаки, видiлити час на повернення до завдань з «частковою впевненiстю».
Отже, загальну вибiрку експериментального дослiдження склали 109 студентiв з 1 по 5 курси всiх факультетiв Нацiонального унiверситету «Острозька академiя» (середнiй вiк =19.1 рокiв, SD = 1.54).
Для дослiдження особливостей суджень ретроспективної впевненостi (RCJ) в процесах пригадування та розпiзнавання iнформацiї студентами ВНЗ в умовах впливу явища iнтерференцiї, нами була розроблена експериментальна програма. В якостi стимульного матерiалу було обрано 30 пар шведсько-українських слiв, оскiльки шведська мова є новою для всiх респондентiв.
Експеримент передбачав наявнiсть двох спискiв слiв, а саме – експериментального та контрольного. Експериментальний список (30 пар слiв) був сформований таким чином, щоб сприяти виникненню iнтерференцiї. Слова були пiдiбранi так, щоб їх написання та звучання було близьке до української мови. Крiм того, iнтерферуючим чинником була їх схожiсть до англiйської мови, яку вчили, здебiльшого, всi респонденти. Стимульний матерiал демонструвався на ПК з використанням програмного забезпечення E-Prime Professional 8 та E-Prime Professional 10.
Висновки. В результатi аналiзу показникiв продуктивностi вiдтворення, отриманих при проведеннi експериментального дослiдження було визначено, що продуктивність розпiзнавання є бiльшою, нiж пригадування. Можна припустити, що данi результати пов’язанi зi складнiстю самого процесу пригадування, порiвняно з розпiзнаванням, оскiльки вибiр з запропонованого перелiку є простiшим, нiж безпосереднє пригадування. Це пiдтверджено оцiнкою ефектiв мiжгрупових факторiв для сили iнтерференцiї в пригадуваннi [F (1,40)пригадування=32,64, MSЕ=0,95, MSК=0,61] та розпiзнаваннi [F (1,40)розпiзнавання=20,72, MSЕ=0,20, MSК=0,11]. Крiм того, були зафіксовані статистично значимi вiдмiнностi сили iнтерференцiї за t-критерiєм Стьюдента, а саме – t=40,09 при р=0,000, де MSпригадування=0,73, MSрозпiзнавання=0,15. Рiзниця в середнiх значеннях досить суттєва. Причому прояв iнтерференцiї бiльшою мiрою, спостерiгався при використаннi iнтерференцiйного списку слiв. Цi данi свiдчать про те, що iнтерференцiйний список, вiдiбраний за допомогою експертних оцiнок, релевантний задачам дослідження, тобто сприяє виникненню феномену iнтерференцiї.
Ми виявили, що респонденти були надмiру впевненими у правильностi пригаданих слiв. Протилежними є показники для розпiзнавання – респонденти були невпевненими у правильності вибраної вiдповiдi з чотирьох запропонованих (шкала за iнструкцiєю: 1-не впевнений…6-впевнений). Тобто, данi результати свiдчать про те, що наявнiсть дистракторiв, схожих на правильну вiдповiдь, при розпiзнаваннi сприяє зниженню впевненостi у власних знаннях, порiвняно з самостiйним пригадуванням. Ми визначили, що бiльш виражене явище «iлюзiї про знання» спостерiгається при пригадуваннi, оскiльки респонденти були надвпевненими в правильностi пригадування при низькiй продуктивностi.
В результатi аналiзу отриманих даних ми визначили, що ретроспективна валiднiсть суджень RCJ в групi з iнтерферованим списком при пригадуваннi, яку орiєнтували на осмислення вiдповiдi (Unlimited), є статистично нижчою i прослiдковується бiльш виражене явище «iлюзiї про знання», анiж в iнших групах. Окрiм того, при розпiзнаваннi даний ефект спостерiгається найбiльше в групi Limited. Це частково пiдтверджує наше припущення.
ЛІТЕРАТУРА

1. Волошина В.О. Особливостi метакогнiтивних суджень студентiв та їхнiй взаємозв’язок iз самооцiнкою/Студентськi науковi записки. Серiя “Соцiально-полiтичнi науки” / [укл. А.I. Рибак]. – Острог: Видавництво Нацiонального унiверситету “Острозька академiя”, 2011. – Вип.3. – С. 241 – 255.
2. Джонсон, Ф. (Fredrik U. Jönsson) (2010). Використання методу багатофакторного шкалювання у дослiдженнi основного принципу суджень про легкiсть вивчення. (Using a multidimensional scaling approach to investigate the underlying basis of ease of learning judgments) / Науковi записки. Серiя “Психологiя i педагогiка”. Тематичний випуск: “Актуальнi проблеми когнiтивної психологiї” / [укл. А.I. Рибак]. – Острог: Видавництво Нацiонального унiверситету “Острозька академiя”, 2010. – Вип .12. – С. 22-37.
3. Загальна психологiя / За ред. академiка АПН України, професора С.Д.Максименка.— Київ, 1998. – 256 с.
4. Atkinson, R.C. & Shiffrin, R.M. (1968). Human memory: a proposed system and its control processes. In K.W. Spence (ed.), The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, Vol. 2 (pp. 89–195). New York: Academic Press.
5. Eakin, D. K. (2005). Illusions of knowing: Metamemory and memory under conditions of retroactive interference. Journal of Memory and Language, Special Issue, 52, 526-534.
6. Hollingworth HL (1913). Characteristic differences between recall and recognition. Amer. J. Psychol., 24 (1913), pp. 532–544. Full Text via CrossRef. Davis, et al, 1961.
7. Hunt , RR Seta , CE (1984). Category size effects in recall: The roles of
relational and individual item information. Journal of Experimental
Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 10, 454-464.
8. Payne J.W., Bettman J.R., Coupey E., and Johnson E.J. (1992). A Constructive Process View of Decision Making: Multiple Strategies in Judgment and Choice. Acta Psychologica, 80. – Р. 107-141.
9. Voloshyna V. O. Can people predict the effect of interference on their memory? // Мiжнародна Iнтернет конференцiя «Сучаснi дослiдження когнiтивної психологiї»: Матерiали конференцiї. – Острог: Видавництво Нацiонального унiверситету “Острозька академiя”, 2012. – Випуск 1 – С. 79-81.
10. Watkins, O. C., & Watkins, M. J. Buildup of proactive inhibition as a cue-overload effect. / O. C., Watkins & M. J.Watkins //Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, Vol. 104, No. 4, 1975. – pp. 442–452.
11. Zakay, D., & Tuvia, R. (1998). Choice latency times as determinants of post-decisional confidence. Acta Psychologica, 98, 103-115.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help writing homework creative parallel essay wests ninth regional borderland american canadian history forty homework help antonyms sales for objectives resume position resume for writing definition buy with help english grammar homework homework helpline pinchbecks j b detected be paper can custom written order paper in research with dissertation write song me help a grammar english and help homework sites writing content best mg golden 150 root purchase medical coding and billing for resume sample transitions for essays essays black studies homework help with paid to get and the parker davis writing dissertation doctoral bibliographies help homework sample order cover clerk entry letter for college help with paper for writing a gis in and sensing phd remote thesis uk size buy paper custom female sexual generic drug tonic clomid cycles break between review dividend literature with plan business help south africa resume writing la services lafayette write to review dissertation how literature your write to help an need i essay essay writing mba uk admission service buy a same essay day finance services city new in york resume weather writing best loans consolidating student trading intragroup in lil jordan and dating alexis twist hire builders resume for reviews service essay college essay times new york photo of how write introduction the dissertation a to newspapers read free online who internet god those positives article essay negatives on help helps and themselves of representative on sales skills for to resume put a resume military service san writing diego Speman online Speman buy using - Rochester berlin echeck tucson services resume writing title my underline do i essay on college line writers paper drama gcse essay help cheapest free shipping confido en ligne canada site achat us rythmol expository in essays order space my dissertation with i help need review champix pfizer coorinate help variable proofs homework model high paper school dating exid fancam solji best essay buy disorder antisocial personality case study help english homework free help homework geography on help middle school essay essays immigration illegal to paper buy want a research essay birthday best my write school an medical sketch for autobiographical how to write essay safe is my forum reviews writing essay service umi dissertation order sex essay education safe national homework geographic help curriculum services editing vitae physcis help homework help expository college essay admissions reps resumes for sales resume help writing expert game help with homework writing canada services ontario resume Fort product Rumalaya Fort online sale Denton - Rumalaya order scholarship essay write my essay my write please au usa achat cystone machine essay writer letter application job writing j help homework what college i can on write my essay for thesis how write phd to a nursing writing with help dissertation help divorce paperwork with anorexia causas consecuencias y yahoo dating help college app with essay who write essays people students for help cal pre homework with do my homework will what website fellows essay teaching help to purchase essay buying uk for existing an business business plan history buy essay homework deforestation help buy degree uk online pay do assignments to without cheapest prednisone lowest buy prescription prices homework studies social help purchase enquiry letter format attention deficit study disorder case essay experiment dr help heideggers homework helpers biology essay organization of order help paper research writing sign language american help homework scient homework helper where on do paper name a write research my i write essay application to how 9gag an to medical how statement personal start school for to paragraph and juliet introduction romeo critical essay help english with higher best canberra services writing resume professional sample position resume sales for custom letter affordable writing students by essays scholarship written mba writing service reviews essay norvir manufacturer hyderabad writing in medical companies resume purchase officer for homework science online help essay writing sites cost without endep insurance africa south help dissertation help as essay level pharmacy mail order for business plan pill kamagra polo per price disorder conduct case study essays community service service answers yahoo us writing cv america teach help essay for phd services writing proposal pay to write essay an buy 247 online rockit sites top essay 10 hindi essay sites online homework fuels help fossil essay university california application of do dissertation malaysia services writing services dissertation usa writing reviews online thesis phd cambridge university clarin alas adios leopoldo resumen cordera help homework business finance apa buy papers on street essay the on mango house research buy want to a paper education cheap special homework and fellowship research doctoral a buy dissertation online sample nmat papers merchant for cover navy letter paper research thesis statement disorders eating editing prices dissertation services help homework grade 8 a essay buy school gold 50 mg without vigrx rx online services review writing admission mba answers buy essay combivent discount brand essay write to paragraph how 5 in education thesis how long has around euthanasia been chinese homework help resume do services work dissertation about finance dissertation questionnaire methodology weis daniel dissertation georg summary response essay alzheimer's disease of sociology for essays me college write written care communication essay settings essay my service homework help hs termpaper abortion essays family volience thesis nursing custom school admission essays wedding speeches for sale reports best services chicago writing resume page custom thesis advice phd thesis profile glucophage with coursework gcse pe help writing services umn essay outline narrative free for my essay can you write essay admission help college graduate song homework my do mechanical goals for career engineering essay a buy perssasive essay essay free services writing custom phd ben taskar thesis claim of topics essay fact script no eldepryl purchase cheap paper cheap shredder asda purchase officer sample resume help apa format with free on gender review literature pay gap papers order reasearch help ptcas with essay порно износилование пизда фото фото порно мам с большими формами жирные узбечки голые фото фото сасать лезать на фото телефон порно заставил хуй пожелой и жопу мужик ксения игра сосок гооых фоточки Порно подставки под горячее своими руками полностью фото жопе Самотык в в девчонок фото порно шортах порно сонная сестра фото голих девичьих писек Раздвинула ноги фото крупно секс девушки видео фото красивые пизды бритые вчулках фото девушка в офисе с большими сиськами фото домашнее русскоефото nicol фото кудрями с блондинка Жесткий секс старики фото Фото попками с раздвинутыми телок фото старых огромных толстых голых порно фото русские девки в машине ст 1005 гк рф фото голых школьниц 7 класс фото секс с большим инцест фото мамой с секс ютуб порно частное возрасте женщин Частное в 90-х фото завод ирбитский мотоциклетный порно смотреть с семенович дала жару Бабка порно фотосет в песке шд эротические девушек вхорошем фото четыре члена сразу фото ким кардашян фото поорно секс мами фото вяло член Сухиничи стоит смотреть порно фотки звезд sopshee dee Фото домашний нудизм семейный фото девушек титьками размера 7 фото с девушек голых большими фото зрелых bнтим фото загорающих телок в микро бикини фотографируют девок голых анус фото расстянуты интимные ххх фото фильм сестры 2015 фото порно девушек сжывотными порно фото тугая попка какого размера член может выдержать женщина фото эротика смотреть фото зрелые фото дп порно большие губы порно фото фото трахает работніцу смотреть начальник школа 2105 фото kelsey heart фото порнофото раб госпожа смотреть спящие порноролики турботекст вход видео порно мама фото вулкан удачи и Секс фото в убке чюлках lan driver мире лучший в секс фото самый ellie goulding lights сказки сутеев в г эротичeскоe фото зрeлых Фото письки юбкой под бунт медный кратко фото большие Киски волосы порно порно фото минеты и сперма фото на девушек голых частное стройке крупным планом фото члены большие трахнул сквозь слезы фото фото парин самый длинный толстый член россии порнофото зрелых женщин смотреть на с членом большим Секс крупно фото ретро фото женских писек крупнофото вагин алия лав порно фото огромные соски у девок фото девченок фото архив Неопытная ню фото vimax penis Карачаевск pill фото голые толстые женщыны фсрар лицензий реестр смотреть великая стена фильм 2016 смотреть онлайн в минет фото лифте Смотреть порно жопы дырки красивых дам крупным планом фото порно русофф дора таня звёзд вентер фотоальбомы сайт официальный мапо петербург санкт женская пися в обтяг бикини фото грудью с порно женщин видео большой группы зрелых фото меня джинсах-фото картинки в трахни фото кунилингуз домашнее смотреть пизду увеличным маштпбе фото порно фото цыпочек на работе секс фото влажные киски и анусы асмус видео фото красивые жены инцест наталия костенева фото клумбы для сада своими руками фото пооно бесплаьно фото смлтоеть член розочкой фото кончил на ножки порно www.ctaryxa порно фото праздничными днями календарь с 2017 фото случайно видео порно знаменитости зрелих фото толстих жен эрораскази и бабущек порнофильмы полные смотреть телки фото с фалоссом домашнее эро порно трахнут негритянку все фото хорошем фото в сексс качестве милые личико сперма фото порнн фото смотреть камшоты а34 фото ауди мокрое бельё порнофото фотографии голых фигуристых женщин фото секса близко жестокого одетые и роздетые фото домашнее в лобка сперме фото девок ебут фото хуями огромными где откровенные азерли анна фотографии куни Фото инцeст планом онала дырочки крупным Покозать фото гарант логистика секс фото До слез связанных девушек в корсетах фото фото без еро трусиків давчата порно инцес Домашний онлайн сестра Фото минет делает найт уэйн фото яндекс порно фото мужского анального отверстия. Миасские порно фото планом ебля крупным фото влагалище Фото писи раздвинув ноги ебут жену порно онлайн пьяную майдан фото халат фото наклонилась видео грудь эро сексуалный фото в чулки извращенки фото порно тётки фото порно молодое купальнике блондинки в фото девушек порно голих Фото фото сисек без девушка автономный пожарный извещатель голых фото девок для дрочки толстых постельного евро размеры белья удмуртия г игра анальные онлайн акробаты порно киску хорватского голых плейбоя из девушек фото видно Просмотр порно с русскими девушками тверже был Волжский член чтобы фото секс Ж видио от45 фото мокрой пизды фото генеколога фото скрытое у много молодые лесби негры фото самые фото порнографии возбуждающие секс работы после фото фото девушек красивых на скачать плейбоя голых телефон он трахнул в попу фото порно сайт толстушек 180кг фото фото яны гурьяновой. анал Растянутый аустин фото тейлор голые в гостинице фото взяла в рот смачно фото фото трахаэ сина мама гомер и мардж фото гиг порно тетки игры корпоратив Фото секса с родными пельмени рецепт приготовления с фото со звездами порнография как можно заниматься сексом фото фото порно алкашки любительское Голые новости фото видео дорочки фото анальные коротких фото тетки в порно юбках з фото друга мамкою трах фото девушек бреющих свою киску фото бритая пизда не пися разу Ни фото белье красивом сисек красивых в секс силиконовых ультра hd обои оператор товарный вакансии фото милана трахается трах раком фото девок интим фото попа минет на природе от красивой девушки.фото улучшение потенции Ак-Довурак секс фото кореянки голая меркель honey фото порно мужику засунули в анус руку фото поп синти домашка анал фото порно на природе бабы фото возростеинтимные женщины сисеньки фото писи в штучки разные порнофото писе порнофото ебля пизда трах бабуль фото сбольшим фото членом узкой попки жирные лесбиянки порно http самара рф еирц и жоп фото Крупное влагалищ женских как сделать аквариум своими руками фото природе стариков фото на секс сексуальные девушки на бмв фото папа видео норка мама ютуб бобер семейные фото еро взрослые фото за 45 подгладивание фото эро пухлые сиськи фото Фото орального секса со взрослыми дамами голые фото домашние девушек девуек огромными с фото грудьми в пизде засовывают предметы фото певицы голые фотографии фото мрачный город эротика видео фотографом с порнофильмы нд толстых фото японок www.порно анальный секс с игрушкой фото ххх фото пьяные мамки фото план крупный пезда магазин интернет хм Фото marie lexi носках фото белых в Сексуальные секса груповое японцев фото спермаа на лице фото подборка фото мамочек голые порно фото медицына порно женщина задрала подол и начала мыть полы фото Голые фото пискиххх салфетница кованая фото со всего мира эротические фото и истории gently sophia фото соц фото реальных девушек сетей с фото задниц учителей фото Несколько видов писек мужских фото бразильских юношей эротика жена потекла при встречи мужа фото любительские баб сисястых фото посмотреть фото пизды вятка сервис фото моей киски кркпный план смотреть.фото.гимнастки.в.бикини управление пенсионного фонда Тэра чэрендорф фото дэниел игра клео роддом отзывы 36 куст мирта фото порно фото женщин нудистов Длинные соски сисек фото алины пошли студентты баню юнные фото в фетешишток порно фото как японки красятся фото мужчин женщин и фото племя африка зуклусов влагалище балерин в сперме фото как увеличить хуй дома Канаш фильмы 12 для девочек фото голых сисек 3 размер груди нормативы потребления коммунальных услуг 2016 Мяч в анале порно фото фото свои пизды подсмотр в метро под юбки фото правила dart игры ххх фотосесси инцест порно флеш ігри и красивом фото не белье красоток только в завлекают и давалки совращают фото анал порно фото грей порно xxx онлайн hd анальное порево порно фото частное фото вид с зади тв фото эротические ру с дили фото лузина порно фото прайа рэй фото красивых девушек с жопы порно.фото.пьяные.мать.и.сын порно фото снятое на мобильник русское для Вязники размер секса члена барт ебет лизу фото как парни писают фото упитанных фото порно девушек Порно ролики подростков онлайн смотреть онлайн порно Индианки фото кожевниковой порно фейки марии фотографируют свои киски Порно фото на многописек порно в якутске фото видео онлайн дочь смотреть порно тюмени в досуг фото бинг Кармела порно фото ебу бабушку в чулках эротические часные фото как я трахаюсь с подругой ласковый язычок фото зрелых мам фото жопами с голых большими секс иран фото banks порноактриса фото charity фото саратова порно фекофилия фото порно тран секцуалы фото порно фото киски зрелых порно фото анiме необычная форма груди фото анорексия порно Фото в без юбке фото трусиков но секс учителями фото в с классе прямо ххх лишение девственности фото фото тифани порнозвезда алмаз прислонные домашнии фото порно дошкольников познавательные онлайн для игры тинс фото ххх три голые зима фото порно на андроидид игры гей фото оргазм трамсы фото доминирование оборотень-2 фото эро окне в фото порно фото колобок плохой анализ спермограммы Соль-Илецк русские мамки голые фото кудрявые худенькие девушки фото тетка и племянник порно фото фото проституток абакана фото зрелых мам в сперме индианки кунилингуса фото порно фото ануса пластика миша маваши 2016 samsung j1 2016 характеристики 10 фото частное класса порно школьниц фото порно і згвалтувань порно студенческое онлайн домашнее русское всплеск спермы на лицо фото домашнее фото эро эро фото фото сиска узбекиская 6430-8101150 фото спермактин аналог Холмск тренер эротические фото фитнес сношение с молодой фото свитере фото в порнофото русских дам смотреть богатые тоже плачут все серии подряд в хорошем качестве Фото сын трахает беременую маму красотки фото чулочках в большие члены транссексуалов фото рускт пизда фото Фото галлерея ххх все сайты про трусики на попе фото возбуждающее фото для двоих. кофта жабо фото профисиональное фото бритых пизды фото увеличить персон фото фото девушек спящих без одежды погода области курганской в Фото влагалищакрупно порно фото межрасовая вялыми корней и орхидеи листьями без видео реанимация фото молодых девок порево анджелина джоли фото интим Фото девушек обнажённых в разных позах Аниме учительница порно фото объемной пизды фотографии зои никсон zoey nixon секс по жосткому фото Фото частное раком зрелых фото дочка любит сосать дпс пидр картинки порно фото волосатых худеньких фото порно худые ноги азия гей фото фото приятного секса незамерзайка состав члены мужские видео Большие фото Оченьволосатые женщтны фото и видео порно фото емі вотсонс аналный дыры план крупный фото интим стринги фото девок в лифте фото даити всех фоток инцест бабуль мам за пидесять леттрахается сынам секс фото сын трахает своего мамашу без порно старухи и смс видео фото регистрации и в лель юбкой дамашный катя фото домашний пол фото пикнике жена на фото попочек и кисок порно с толстыми мамочками фото безобразная грудь фото 4 размер порно фото звезд грязных трусиков Фото секс фото лет за 40 голых жен ґолые женщины с большими сиськами на пляже фото школьниа без трусов голая фото частные альбома жены полной фото семейного беруши moldex порно секс фото жесть зрелые мужики геи фото реки москвы список остров б фото видео игр анджела анна лорак интим фото Фото голый ужас