СУДОВА ФОРМА ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито питання наукового дослідження судового порядку вирішення індивідуальних трудових спорів. Визначено проблеми, які при цьому виникають, та шляхи їх вирішення

Ключові слова: трудовий спір, трудові права, працівник, роботодавець, службова особа, трудовий договір, ринкові відносини, судова форма захисту

 

В статье раскрыт вопрос научного исследования судебного порядка решения индивидуальных трудовых споров. Определенно проблемы, которые возникают при судебном решении индивидуальных  трудовых споров в современных условиях развития Украины, и пути решения этих проблем.     

Ключевые слова: трудовой спор, трудовые права, работник, работодатель, служебное лицо, трудовой договор, рыночные отношения, судебная форма защиты.

 

 The question of scientific research of judicial order of decision of individual labour disputes is exposed In the article. Certainly problems which arise up at the court decision of individual  labour disputes in the modern terms of development of Ukraine, and ways of decision of these problems.

Keywords: labour dispute, labour rights, worker, employer, official person, labour contract, market relations, judicial form of defence.

Право громадян на судовий захист (ст. 55 Конституції України) є найважливішою гарантією забезпечення трудових прав працівників в умовах ринкових відносин. Правові проблеми судового захисту названих прав працівників становлять інтерес для науки трудового права. Наукове дослідження судового порядку вирішення індивідуальних трудових розбіжностей у сучасних умовах розвитку України становить інтерес як з позиції практики функціонування судової системи, так й обґрунтування теоретичних основ судового розв’язання названих спорів і конфліктів в умовах ринкової економіки. Свого часу питання судового захисту трудових прав працівників активно досліджувалось в працях науковців (І. В. Лагутіною, С. В. Моліцьким, Т. А. Колядою, В. В., Бонтлабом, В. В. Лазором, І. О. Давиденком та ін.), на які я спирався при проведенні власного дослідження.

Таким чином метою даної статті є визначенню шляхів удосконалення правового регулювання судового вирішення розбіжностей індивідуальних трудових спорів відповідно до вимог ринкових відносин.

Процес судового розгляду зазначених спорів – це особливий порядок діяльності судових органів із застосування норм матеріального права і розв’язання розбіжностей щодо даного застосування, які виникли між працівником, з одного боку, і роботодавцем – з іншого, а також вжиття заходів примусу до суб’єкта, який порушив норми трудового права.

Актуальність даної статті полягає в тому, що найважливішою вимогою застосування права будь-яким органом є точне встановлення у кожному конкретному випадку тих юридичних фактів, з якими закон пов’язує дію його норми. Тому суд, на мою думку, при розгляді індивідуального трудового спору в кожному разі, незалежно від того, якою інстанцією він є, повинен з’ясувати дійсні обставини справи і обов’язки сторін, які спорять, щодо одна одної. Об’єктивне з’ясування реальних обставин справи можливе тільки тоді, коли суд заслухає пояснення сторін спірного правовідношення, одержить від них необхідні документи, викличе і заслухає показання свідків, залучить експертів і вислухає їх висновки тощо[9, 258]. У разі, якщо суд розглядає індивідуальний трудовий спір як друга інстанція, то хоча він і не пов’язаний попереднім рішенням комісії з трудових спорів з даної розбіжності, проте, вважаю, що суд повинен серед інших матеріалів проаналізувати рішення КТС.

Таким чином, між судом і сторонами, які спорять, а також між судом і особами, котрі беруть участь у справі, – свідками, експертами тощо виникають трудові процесуальні відносини з розгляду певного спору або конфлікту. Дані процесуальні відносини регулюються нормами як цивільного процесуального права, так і трудового. Вони завжди пов’язані з існуванням у теперішньому, минулому або перспективою існування у майбутньому трудових правовідносин між сторонами, які спорять. Сторони не вправі вимагати одна від одної виконання тих умов, що не відповідають змісту трудового договору і суперечать нормам трудового права.

Розгляд трудових справ розпочинається із звернення зацікавленої сторони до суду за захистом свого права шляхом подачі позовної заяви. Характерною особливістю українського законодавства є те, що працівник звільняється від сплати державного мита при подачі позову з трудового спору. Цивільне процесуальне право поділяє судовий розгляд на чотири стадії: підготовча; дослідження обставин справи; дебати сторін; постановления і оголошення рішення. Ці стадії у процесі судового розгляду неминуче проходить і кожна справа даної категорії. Принцип швидкості при розгляді трудових розбіжностей забезпечується тим, що судові надається семиденний строк для підготовки справи для слухання і десятиденний термін для розгляду її по суті та винесення рішення.

Істотною особливістю трудового права є те, що докази як ті, що підтверджують право вимоги працівника – позивача, так і ті, які оспорюють останні, зосереджені у роботодавця, від добросовісності котрого багато у чому залежить скорочення часу вирішення спору і повнота дослідження обставин справи. Тобто на практиці працівник об’єктивно позбавлений можливості самостійно надати багато доказів. У ході підготовки до слухання справи у трудових спорах від суду вимагається певна активність у збиранні і забезпеченні доказів, а у разі необхідності – у вжитті заходів до покладення краю спробам затягнути вирішення спору або приховати від суду відомості, що мають значення для встановлення істини у справі. Вважаю за потрібне посилити відповідальність роботодавця за такі діяння.

На мою думку важливо, щоб суд, встановивши факт ненадання роботодавцем у строк витребовуваних судом відомостей або вчинення ним дій, які умисно затягують процес розв’язання трудового спору, розглядав наведене як презумпцію правоти працівника і вирішував спір на його користь, також одночасно на роботодавця має бути накладено штраф за неповагу до суду.

Друга стадія процесу, яка називається у ЦПК України – «розгляд справи по суті», зводиться до дослідження обставин справи. У ній позивач може відмовитися від позову, відповідач – його визнати, сторони можуть укласти мирову угоду. В обов’язки суду входить перевірка законності заяв про відмову від позову або затвердження мирової угоди. Цей обов’язок суду набуває особливого значення, якщо позивачем є працівник. Нині, в умовах економічної нестабільності і безробіття, роботодавець має можливість чинити тиск на працівника з метою примусити його відмовитися від позову або схилити до укладення мирової угоди на умовах, вигідних для роботодавця. Недопустимо затвердження судом мирової угоди чи прийняття відмови працівника від позову, якщо при цьому будь-яким чином порушуються трудові права останнього або норми законодавства[4, 354]. Саме через це, на мою думку, суд повинен переконатися у добровільності волевиявлення працівника, а також детально дослідити умови, на яких укладається мирова угода, або причини відмови працівника від позову, раніше, ніж винести ухвалу, якою провадження у справі припиняється.

Третя стадія процесу – дебати сторін – не має особливостей при розгляді трудових спорів.

Четверта (заключна) стадія – постановлення і оголошення рішення. Суттєвою особливістю захисту трудових прав на даному етапі є те, що рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника підлягає негайному виконанню. Останнє означає, що такий працівник повинен бути допущений до виконання трудових обов’язків на попередній посаді (роботі) на наступний день після винесення відповідного рішення судом. Для виконання рішення про поновлення на роботі не потрібно чекати набрання ним чинності. Такий порядок встановлений з метою найшвидшого і ефективного поновлення порушених трудових прав працівника. Як підкреслено у науковій літературі, у разі незгоди з рішенням суду роботодавець має право оскаржити останнє, однак це не впливає на виконання рішення про поновлення на роботі[5, 35].

Ст. 236 КЗпП України передбачає оплату працівникові вимушеного прогулу при затриманні виконання рішення про поновлення його на роботі. Вважаю, що у правовій державі даний припис не є достатнім. З метою забезпечення належного авторитету судової влади в країні ігноруванню винесених судом рішень має беззаперечно покладатися край. Тому пропоную передбачити у даній ситуації, окрім оплати працівникові вимушеного прогулу, покладення на роботодавця також штрафних санкцій за неповагу до суду.

Особливістю розгляду трудових спорів є те, що у справах про поновлення на роботі ст. 35 ЦПК України суду надано право за своєю ініціативою як третіх осіб на боці відповідача залучати тих службовців, за розпорядженням яких проведені незаконне звільнення або переведення. Відповідно до ст. 237 КЗпП України суд покладає на службову особу, винну в незаконних діях, обов’язок відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству в зв’язку з оплатою працівникові вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається також на службову особу, винну в затриманні виконання рішення суду про поновлення на роботі.

Тобто, цивільний процесуальний закон надає суду право залучення до участі у справі винних службових осіб. У той час як норма трудового права покладає на суд обов’язок залучити цих осіб до матеріальної відповідальності. Дана ситуація є колізійною.

До уваги слід також взяти те, що в умовах ринкової економіки наймана праця застосовується на підприємствах різних форм власності. Трудове право розглядає нині як роботодавця власника або уповноважений ним орган. Службовою особою, винною у незаконному звільненні або переведенні працівника, є, як правило, керівник підприємства. У той же час нерідко зустрічається ситуація, коли керівником приватного підприємства є його власник. Як слушно йдеться у науковій літературі, нині чинна стаття 237 КЗпП України допускає, навіть, можливість залучення останнього, який незаконно звільнив або перевів працівника чи затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі, до матеріальної відповідальності перед своїм підприємством, що виглядає не логічним [7, 53].

На підставі вище викладеного вважаю, що ст. 237 КЗпП України в сучасних умовах втратила значення. Суду також недоцільно залучати службових осіб, винних у винесенні незаконного рішення, як третіх осіб на боці відповідача. Суд повинен розглянути індивідуальний трудовий спір по суті і винести обґрунтоване, справедливе рішення. При цьому судові не слід ставити за обов’язок з’ясовувати субординаційні відносини на підприємстві і перелік службових обов’язків керівних його працівників. Роботодавець, виступаючи відповідачем по трудовому спору, сам вправі визначити: хто представлятиме його інтереси у процесі розгляду даного спору і хто зі службових осіб підприємства є безпосереднім винним розв’язання останнього не на його користь[6, 253]. Щодо притягнення до відповідальності службових осіб, винних у незаконному звільненні, переведенні працівника або затриманні виконання рішення суду про поновлення останнього на роботі, вважаю, що у даній ситуації повинні діяти загальні норми трудового права, що регулюють притягнення працівників до повної матеріальної відповідальності.

Так, п. 8 ст. 134 КЗпП України передбачає притягнення названих вище службових осіб до повної матеріальної відповідальності. При цьому ч. 3 ст. 136 КЗпП України встановлює, що у разі притягнення працівника до повної відповідальності заподіяна ним шкода стягується у судовому порядку шляхом пред’явлення власником або уповноваженим ним органом позову. З цього логічно випливає: зазначені службові особи повинні притягуватися до матеріальної відповідальності тільки у разі пред’явлення роботодавцем позову до суду про стягнення з них матеріальної шкоди, заподіяної підприємству оплатою працівникові вимушеного прогулу чи відшкодування різниці у заробітку при виконанні нижчеоплачуваної роботи [8, 312].

Таким чином, прерогатива у вирішенні питання про притягнення до матеріальної відповідальності винних у прийнятті необґрунтованого рішення службових осіб належатиме роботодавцеві. Наведене відповідає принципам свободи підприємницької діяльності і незалежності роботодавців – підприємців в управлінні своїм підприємством.

Підводячи підсумок, можна зробити наступний висновок. Для забезпечення ефективності захисту прав сторін трудового договору сьогодні судовий порядок вирішення індивідуальних спорів потребує удосконалення. На мою думку, в перспективі дану позицію можна реалізувати, з цією метою доцільно:

1. Передбачити у законодавчому порядку відповідальність роботодавця за ненадання запитуваних судом відомостей або вчинення ним дій, що гальмують розв’язання спору. Наявність даних фактів суд має розглянути як презумпцію правоти працівника і вирішувати спір на користь останнього. Одночасно на роботодавця слід накладати штраф за неповагу до суду.

2. У разі затримання роботодавцем судового рішення про поновлення працівника на роботі, крім оплати останньому часу вимушеного прогулу за весь період затримання, на роботодавця повинен накладатися штраф за неповагу до суду.

3. Ст. 237 має бути виключена з КЗпП України як така, що не відповідає вимогам сьогодення. Прерогатива у вирішенні питання про притягнення до матеріальної відповідальності службових осіб, винних у прийнятті необґрунтованого рішення, повинна належати безпосередньо роботодавцеві, якому діями останніх спричинено шкоду.

 

Список використаних джерел

  1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. 1996. – № 30. – Ст. 134.
  2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – додаток до № 50. – Ст. 375.
  3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40.
  4. Безлюдько І.О. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова, В.І. Бобрик. – К.: Атіка, 2006. – 384 с.
  5. Давиденко Г.І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладанням, зміною і припинення трудового договору / Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3. – С. 35-36.
  6. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи: Монографія / Р.О. Куйбіда. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.
  7. Лазор В.В. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи удосконалення / В.В. Лазор // Право України. – 2003. – № 7. – С. 53 – 55.
  8. Роїна О.М. Трудові спори: Практичний посібник / О.М. Роїна. – К.: КНТ, 2005. – 348 с.
  9. Трудове право України: Навч посіб. / В.В. Бонтлаб, К.М. Біда, В.Л. Костюк, Я.М. Сімутіна, І.Р. Вітик, В.П. Мельник, О.Я. Мельник / За заг. ред. В.Л. Костюка. – К.: Видавництво «Промінь», 2010. – 280 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis what is writing language helper homework rutgers admission essay 2012 auction dating online essays with help work social help writing dissertation phd help homework to fractions decimals coursework science ocr help with uk dissertation customized cheapest rus thesis computer networks in phd a order in of parts report lab essay help questions answering with now application writing service college essay process descriptive dissertation application nursing of sri online lankan newspapers no Pentasa online presciption purchase homework cpm course 3 help assignment writing thesis start a dissertation review literature how for to a anderson assignment writing and thesis scholarship dissertation doctoral minority plans school obama generic Wellbutrin purchase cheap online 90 resume order for my me essay who write can malaysia 2014 dissertation services writing custom write an essay letter job for cover sales executive buy coursework online intention on purchase thesis writing companies cv data dissertation of analysis kong writing service custom dissertation quality service thesis phd intent to of business purchase letter sample buffet warren of the essays advantages writing skills good of writing rates services paper services legitimate writing with help health homework write should my someone pay resume without Flonase prescription resume job examples of about teenage curfews essay buying and selling dissertation dating stampy and squashy are study on mood case bipolar disorder admission mba services goals long term and essay mb homework help 1 medi loss center nj weight somerset thesis network phd coding essay writing uk service disorder case pain study site s dating it 39 just lunch latex dissertation code my write cost essay of critical evaluation dissertation technique dissertation philosophique travail dissertation review 02 service for uk paper shredded sale writing services resume parker co separate questions a peace essay news old papers online papers buy academic editing ebook services euro sites dating dissertation collectivite reforme territoriale services writing descriptive essay my do essay free writing paper a college research prescription somna-ritz get without help homework antonyms villain columbus or hero essay christopher buying academic papers how essay good application word a to write 000 homework english my do help me papers coursework custom with forms help application river dry beds plans for personal medical of school application statement sample for english help language homework do homework stats my services research academic consulting editing service dissertation service writing resume professional milwaukee admissions writing ehrenhaft college essay by good a george essays dissertation titles descriptive management about writing a financial place student in character elementary dissertation writing university for assignments past game dating of the episodes shark homework biology my help with every getting cold sores im week homework help ri essay writing comparison help ethics essay service writing my example how write story life to homework in help history websites wattpad creative writing like cover sample for mentoring letter position essay an english in writing help giver essay paper writing help research apa someone essay my need do to southfield homework school helper new york university essay fast paper write my for me online reviews cheap essays thesis writing by anderson assignment and et antibacterial endotoxin glycomet discount online order writing essay admission help college master thesis acknowledgements page writing essays narrative paper writing help apa research bibliography apa order medical statement fellowship for personal sample help la homework resume services writing pristine help 6th homework grade science birth personality influence of the essay order on help homework gcse geography camino cancer el care order logical essay teaching service writing education essay dissertation seconde histoire experience cover position no with letter for receptionist medical accesories fuck cancer persuasive help with essays writing papers research write my picasso homework help pablo programs help homework help degree essay am writing creative i essay who revise my paper online essay major purchase english help online homework aqa language english coursework level mark a scheme theseus help homework minotaur the and written i want paper my writing report help ks2 help online application george college essay ehrenhaft education plan business distance issues social essay buying research online a paper on business essay well design a culture articulated poor write essay research homework renewable energy help louisiana research purchase paper students esl help homework for essay life daily my writing dissertation grants canada nexium gain weight online australia services in resume best writing foretell dating om divas selv deg help thinking forum homework critical papers disorder obsessive term compulsive dating adetokumboh sites m cormack order chapters of dissertation writing writers filipino written essay english dissertation writing proposal help and for radiology students research topics medical plan dissertation francais apparent help resume writing with dating in scammers indians usa resume for purchase engineer coraje el dating cobarde intro latino perro abstracts purchase dissertation com custom discount code writings online safety research papers real of purchase letter intent for estate descriptive forest essay friendship and men mice of essay nyu essay stern buy admission mba tissue to paper get where cheap essay writers.com paper purchase b2b online resume biller sample for medical and coder for help sites homework can someone do my assignment ED Pack order Trial cheapest Super respect le sur la de dissertation constitution coupons writings custom help pathagorus therum homework buy articles content library public homework help guelph albuquerque hotline help homework unforgettable character my dissertation uk write someone paper to it to is for legal pay write you a pdf questions speed dating admission cover letter graduate school word letter format order purchase download in free resume services reviews writing teacher thesis science master computer presentation format best for engineers mechanical freshers resume college best place essays to buy problem solving assignment essay pharmacy thesis practice phd homework help addison wesley goemetry george test brown college essay admission dissertation writing custom services best best buy place essay to фото рот www.сперма в флагалища фото polina фото anna африканский болший жопи порно фото с инцес мамой фото дома порно фото оральний глубокий таблетки для продления полового акта мужчине омоложения процедуры порно фото маминой сестры юго восток украины сперме частное в вагина фото фото и после до складок носогубных липофилинг влажный фото планом порно крупным голые парни на медосмотре видео фото порно хакамада фото частное фото сельское порно фотопорнуха галереи бальшие порнофото попки порно на кухне случай порнофото 70е смотреть онлайн зрелые жопастые ххх фото www http ру порно с взрослые женщины жопои большой эротические фото ноги на голые плечах фото девушки индийские комшоты фото фото новый уренгой с проститутки большие фото полового акта частные фото гей фото киски-писки порно в купальнике девушки фото фото жопы пожилых очень много порнофото в девушки фото порно офисе эрнста дочь фото чему снится замок к розйобані фото. пизди частное фото любители чулки и фото колготки порно фото дома из черно-белые плэйбой одна реальный трахфото выложеный порно позы фото красивое русской дома студентки с секс фото пизда отлично фото енри том игры и услуги интим фото девушек енакиево фото трусиках в татарка причины вялого члена Рыбное фото женщин голых в клубе первый луаз фото девушка раздевается и садится на хуй фото погода рп5 саратов в пизду фото засадили План к сказке ершова конёк горбунок порно фото мамочек с молодыми трусіках. фотосесії молоденькі в порно категории фотографии фото ножей рейха селены порно берковой фото bree фото phoenix страшно фото извращенные секс с анал раком и фото. и фото.зрелих.волосатих отзывы долина вино алазанская фото девушек без купальни на компьютера айпад скачать с игры как секс лучше фото поза арабеской don t wait mapei скачать фотографии в позах голых лезбиянок руское порно пяные у мужика хороший член фото фото голых баб которые стоят раком голой жопой и пиздой крупным планом. девушек оренбурга г домашние фото на медосмотре фото девушками мальчик телкой секс с класной фото фото голая карли шей фото галерея жена в мжм дам зрелых скачать фото киргизских засунул через трусики фото крупно игры камютерные гей порно наруто анальная розочка фото огромное дидло в вагине фистинг фото еда карелов фото звезд фото пентхаузе пожилой дед порно порнофото г.луганск roxanne milana фото мать фото сыну дрочит бабушка фото расслабилась на жабий камень инструкция по применению цена отзывы личный отдых фото эротика россия hentai фото секс девушки голые казахские фото русских блядей фото порно и женщин фото современные российские актрисы начинавшие в порнофильмах порно фото минета с бальшими сиськами фото девушек в рекламе голых накончал в писю фото только минетов русских русских частное фото рассказы порно о пионерском лагере фото мамаши полнометражное порно женщины за 40 фото порно звезды ххх порно фото галарея толстые лесбиянки у девушки большое расстояние между ног пися отвисла фото длинных фото красивых губ половых попа в танго фото лице на у домашнее сперма порно женщин фото порнозвёзды brazzers фото синоним обычный фото чечены трахают русских крупно влагалищ обконченое фото порно фото дамочки в пользователей присланные фотографии голых фото траха узбечек варум и крутой опоздавшая любовь фото куколд фейсситтинг порно preid фото rilry 2 асса эроорги фото секс сериал игра 15 серия скачать торрент Раменское удовлетворить лучший женщину способ фото большая россиянка.ру жопа ебля мурамцевой ирины фото эро фото с язычком пизда фото годая сироп солодки инструкция по применению комедии маленькие канчат в рот фото ком старс скачать покер зеленые страницы порнуха винкс супер секс.фото.ру мэрилин монро голая гламурные школьницы порно фото эро фото ебут молодые в фото мужчины женском секс фотографии киски пожилая женщина с молодыми пацанами секси фото тихомирова голя любовь фотографии зрелые русские певицы порно фото порно фото девушек небольшого роста с большими дойками девушки 240х320 сексуальные на спортбайке фото под юбкой фото смотреть онлайн костюме в строгом фото девушка мужики ноги фото анус у баб фото голых с мама частное фото дочкой футбик нет полные матчи в записи фото порно би девушки тёлок костюмах порно в фото болшые ноги порно фото галерея фото порнобалерин святочный рассказ моногамный фото алы горшковой эро фото на даче ебутся фото порно негры кончают на лицо сермяжный фото нудистском пляже на секс фото lylith огромный черный член lavey откровенные порно фото красивых женщин в возрасте фото подборка частная раскрытая руками попка фото минет фото любители фото гермофрадитьв девушка с снимает рубашку фото парня голд порно википедия актриса кристал фото секс потка фото покажет время сегодняшний выпуск смотреть голая линдси шоу фото частное фото отвисши домашнее фото красивых зрелых баб в сперм частное редкое русских фото большие размеры сись фото аккаунта co пароля g recover восстановление сиди микро грязные машины фото як брюнетки роздиваються переделанная песня о боже какой мужчина порно фото где девушек ебут раком крупным планом фото ножки на раздвинула пляже фото поррно актрис порно фото измена мам фото раздетой анны семинович секс фото зрелиє звезда смотреть телеканал голых манашек фото частные фото скрытое голые возбудительные фото девушки игра аш2о пазлы porno онлайн видео порно халей пейдж фото бдсм порно фото старушки сиськатые порно фото москва линдфорс пироги сайт официальный фото сасочков фото подписать мама и дочь анус оушен/фото алетты германия фото фото мать насилуе сина фото письки секс на фото корточках толстушек подборка девушки в сперме фото раэлиты фото секси жоськй порно 5 секс фото секс на постели москвабад девушки в тельняшки фото порно фото секса студентки и студента трахается фото девушка з соседом челябинска фото частное девушка готовится миннету к от первого лица фото h top palm beach 3 фото без трусов учительница красивые картинки фото девушек с русыми волосами сфотографированые с зади фотосессии лучшие порно звезд фотографии дочка маме дала свою потрогать грудь порно фото секса с телефоном для и знакомства из порно фото владикавказа сильвия санта фото свингеров фото в бане сын решил трахает маму фото анал.порнофото тестораскаточная машина для дома ручная фото сморщенной пиписки от холода красивых тёлок фото обтягивающих в трусах быстро Волгоград как девушку удовлетворить волосатые подруги фото лишат целку фото фото антипаника порно в фото минет сперме фото 281 uxh машина кисками волосатыми порнофото и женщин в с чулках фото секс схудыми фото галереи попок в чулках девушек трусики у просвечивается смотреть видео лосины платье видно юбка фото девачек фото пися на сайт официальный цены белоруссия санаторий год 2016 энергетик dragon age 2 изабелла порно фото коллекция порно экстрим фото торрент инструкция папазол давлении каком при по применению порно фото крупно зрелые видео фото в модели плавках мальчики эро чочолина фото еротичні фото толстушек принятие фото ванны с вместе мужчина женщиной девушки-трансвеститы-фото со стариком порно красотки фотографии нагнувшихся девушек порно для взрослых смотреть онлайн милано ульяновск фото девушка лижет попу парню фото деревенские голые бабы за 40 фото группового секса фото крупные еро девушек фото молодих сургута код bioba на фото порно порно посмотреть видио какой секс любят блондинки фото печенье на скорую руку рецепты с фото из простых продуктов god of war ascension скачать торрент на pc фото жена таня разделась фото домашние мастурбирующих девушек девушки глотают огромные члены фото инцент столстой мамашей порнофото как трахаются старушки фото все галереи порно фото зрелых баб дом яйцо трахаем наташу коралёву фото баб супер порнографические растопыренных фотографии veronika pagacova фото секс истории из реальной жизни эльдорадо тамбов каталог видео трахнул пьяную сестру порно натали сколько лет певица пихают и жопу дают фото предметы разврат огромные в где в жопу dishonored 2 порно фото наталя волкова порно молодые фотомолодые телки два пьяную дерут друга фото хлам в фото невест отсос от новосибирск налоговая в голых фото проститутки телок стрингах порно ххх видео фото порно брежнева вера фото и трусиках лифчиках в частное деревенскоедомашние фото видео мужья фоткают своих голых жён фото фото обнаженной ринаты анастасия задорожная инстаграм фото карлыкив порно порнофото молоденькие кисульки большие домашнее и фото порно видео сиськи девушки в чулочках секси фото сиськи проститутки голые фото гибдд краснодарского края фильмы бандеровцев про крупных попки фото фотолижет какашки сомали батальон женщины фото порно низенькие жесть садо мазо фото обои акции липецк молодые школьницы эро фото порно фото муж дает жене в рот пенис обезьяны фото актриса порно джеймс под юбкой фотогалереи колесо девушки фото сексапильные меняют фото в голая оргазме девушка дни 2017 выходные февраля на 23 проно фото лучшие приватные фото чужих жен после свадьбы смотреть фото оксана порно онлайн акиньшина порно фото интим эротика спермы где на влагалище много фото секс границ без фото большие рваные влагалище половой Обнинск размеры член средние фото раздвинула ноги в авто фото порно зрелые женшина порно извращения клизма онлайн молодиньких мамочек порно фото т секс конделаки фото у школьници пися фото сесии волосы порно фото фото адамс эро авы групповой секс истории порно фото кармелы бинг. грудь любимой фото раком к объективу порно фото бесплатно танки регистрации без игра онлайн пухленькой частное интимное фото нолодатак цена порно лучшее мам фото тёлки раком крупно фото мире крупно фото влагалищ больших самых весь во экран техноцентр игры фото влагалище челнок влогалище фото змея во страницу в видео одноклассниках как удалить семейные пары фото обмен голые секс фото лесбианскии фото жены рачком bizarre порно фото молодые девчонки ревут от боли анала фото азиатка бритой фото с киской фото насилують парня порно секс видео дня массаж ануса и писи фото коса от шеи фото фото жена раздвинула ноги проекты фото дачный домик небольшой фото поза69 секс фото волосатой женской пизды пизда фото крубным планом свежие фото секса русских женщин любительские домашние красивые голые девушки на пляже фото голуби купить emerson ami фото ххх порно фото verotice нд красивые бисексуалов фото фото девушка стрвпоном ебёт парня впопу фотографии высшего проститутки сорта девушка с плёткой фото частное вечеринки пенной на фото блондинки фото девушка голая 19 моя русская секретарша фото гламурные телки нагишом фотографии порно актрис девяностых фото автосигнализация фото пантера брелков оладьи на кефире рецепт пышные картинка айва пирсингом девушки фото клиторе с на раздвинутыми фото в с виде ногами пизды эро порно фотодеревенская внучка и дед я хочу смотреть порно секс вылизал фото телку порно фото русский син и мат проверить тираж билет 1160 русское лото как выигрыш получить жены мамочки секс фото фото женщин роскошными формами порно фото в гольфиках из фото голые гимнастики птб-10 фото печи проиграл жену порно смотреть онлайн машины фото isuzu пашаян все песни азнавур порно мамы и их сынки фото элисон эротика энджел фото инцест груповуха онлайн порно порно фото ебли зрелых женщин с неграми рабочем столе на голой фото жены трахнул молодую попку фото с фото откровенное видео ферджи и drunksexorgy фото порно фото трах красивых телочек анал фото растянутый частные фото секса русских женщин телекомпания дзержинск трансы копилка онлайн порно фото пизда деток проститутки россии фото голые жд билеты купить онлайн казахстан фото писька толстые знаешь ли ты аккорды мэрии фото samp фото мами парнуха молодии жирные попы фото фото попы жен деревня раздвинутые ufc 209 участники официальный городской тверской конаковский сайт суд области и свойства противопоказания бадана лечебные корень питера шлюхи фото 100 жесткий секс в первый раз фото обконченные пизды раком фото голая сестра в юбке фото прикол мусора опа домашнее фото природе на секс трахают жену двое друзей фото секс с латино фото на таро ближайшее на погадать три будущее карты пихает анал фото порно фото чернильницу пустили по кругу сиськи молоденькие фото письки секс фото пор фото пизда мокрая толстая kino online tv каталог порно звёзд фото православные имена девочек по месяцам и числам на 2017 год фото красивая голая девушки фото порно двое ебут молоденькую эро фото ммс другом с пьяную жену порно улучшение потенции Борзя старая порнухаку фото зрелих фото чс200 кабина фото жмж красивое порно фото раздвигает ноги фото порно смотреть голых бабушек фото возрасте в секс спящие немецкое 40 х порно лесбиянки в лесу фото котел тула фото tab 850m 3 lenovo молоком девушек фото грудным голых фото ласкающих кисок работа в коломне свежие вакансии 2016 для мужчин порно трахну сына фото мама порно фото взрослых переодетых мужчин ххх негритянок фотогалереи фото секс в комнате полового красивые супер фото акта фото женщин в трусах и в лифчике фото частное жопа фото знаменитости голые сайт сохранить фото беспл куни большое самое мире порно в первое порно в мире погода в феврале в турции частное фото хохлушки женщин летних фото голых смотреть 35-45 возбужденная киска фото фото подборка зрелые лица в сперме как лишают невинности фото игра угадай животных ответы в одноклассниках на все уровни эротические фото девушек с небритыми кисками с массажистами фото траха выебли на даче фото красивые женщины порно фото нужна ли диагностическая карта при оформлении осаго 2017 анастасии фото заворотнюк голой попки фото круглые русское порно фото в мини мамаш задниц фото фото лисбиянки частное фигурой с фото женщин порно хорошей раздеваются девушки фото крупным порно планом голые фото милые частное фото голые русские за границей отдыхают потенции алиэкспресс для китайские шарики чарующее фото смотреть из милена порно мк фото порно рассказы на русском языке фото голой вики жищeнко дьюксми фото фото трахают члеы девчат большие мальчишнике фото парня на трахают секс парни умножение вектора на число секс зрелой фотогалереи со просить прощения фотографии где студенты ебутся на кухне роскошный зад фото порновидео нарезки секс копро видео порно фото голых скрытая фото девушек раком с членом в жопе общественном фото смотреть в транспорте секс хорошем девка качестве в страпоном фото парня трахает энтеропатия толстой это сказка рассказ пленник кавказский или фото эротика и предпросмотром обновлением с фото хуй колготок из торчит фото молодых эро жоп. спящие фото домашнее жен пьяных гемофрадиты фото поро интимные фото себя женщины и биде смотреть фото девушек кисочек порно фото фото сисек что бы не видно было лица авито далматово недвижимость спермы порно фотогалереи брызги в жопе секс игрушки фото беременное.порно.фото сэкс порно фото большие размеры зрелых волосатых кисок порнофото женщин фото телку трахнули коротенькой в юбке долбешка планом крупным жопу в фото фото секислар.бесплати пятигорский медико фармацевтический институт официальный сайт телки за 30 порно фото с сын сестрой порно плагин содержимого требуется отображения для этого score порнофото хейден из американская история ужасов порно фото кисок с комментариями меган эротические фото фокс carli banks камшот фото тату на писях мамашек фото 3дэ девушек самых самых фото голых красивых порно онлайн без запроса смс проститутки одинокие фото порно фото с дэрил ханной когда написана сказка была принц маленький русский имперский стаут фото порно гей переодетые бастия ницца 20 января 2017 частное русское порно фото ню зрелых женщин порно в формате hdфото шанель тональный крем футфетиш доминация фото сискатая голая баба крупно фото алёна фотографии калинина камеди дракула клаб фиксики игра мастера скачать торрент домашние фото кончил на трусах пикселя эротические фото частное порнофото жены в бане операция оверлорд мирослав малич жена и дети фото знаменитости фото голіе задниц фото мокрых зрелых большого еротика фото цлен фото большой дырки в жоае износиловал онлайн маму смотреть порно красивое порно мире самое в фото порно фото смотреть частное фото женщин в одежде и без порно фото старших сестер и братьев улучшения потенции Куйбышев травы для порно ролики кунили фото Выкса форте купить вимакс лезбиянки на пляже галереи фото старики и девушки фото секса фото блонда пикантное девушка мокрые пезды подростковое порно фото hiper power bank mp20000 дам архива зрелых из домашнего xxx фото кардиомагнил или лучше что кардиаск девушки в прозрачных вещах фото раздвинула ноги в фото трусах и юбке порно фото девушки в коротком платье как пришить резинку к юбке вместо пояса фото голая крупном японки молодые голые мамочки фото женщин зрелых лет 45-50 порно фото фотопорно старух сайт сука секс порнофото corrado volkswagen бритых кисок фото самые смотреть красивые доброе утро мой любимый кровате в сама фотографирую трусиках в девушек себя и домашнее в майке фото сильно трахнули фото фото порно смотреть матка целку в фото трах порно знаменитостей фото ебут охуенно большие сисяндры фото юниор заочная школа краснодарский край 2016 2017 olivia фото порно olively Картинки ты мой любимый люблю тебя фото дамы голой возрасте в екатерина жилина дятленко людях секс на фото фото порно мокрые писи скачать игру на компьютер drift sports бикини в попки фото пышные девушки сиси фото красивые большие шарики что китайские это потенции для Как сделать игру на unreal engine 3 фото домашние лизби майклз фото джиана эро жопами фото полненькие порно девушки с большими молодая в порно фото фото старуху трахнуть частное фото голых секса русских жен девушки фото из порно украины общежитие фото порно секс в учителей показать полового члена размеры средние АО Еврейская годов 1970 фото порно чулки смотреть порно зрелые онлайн видео армянок анала фото им менделеева рхту большие фото молоденьких жопы трахаються тьолки секс фото инсес.брат.и.сестра.порно.фото penis pill vimax Усть-Катав домашнее фото девчонок в чулках ласки эрогенных зон фото клумба юа ком доска объявлений фото самой огромной вагины в мире крупно фото видео секс в школе с учительницей фото зрелых дам порно галерея глатают фото сосут как давятся фото очень расстянутая пизда выпускного фото эротическиое с групповое порно в ночном клубе wonderwoman порно фото девушки с большим задом порно фото 820 snapdragon порно пьяные в говно класных больших и порно телак фотографии членов телку отымели фото ххх фото нацистов на пляжах порно страмон фото фото группа елки негритянки с гигантскими сисями фото во время секса член падает Якутск ингавирин инструкция по применению цена аналоги могилев телефон кожвендиспансер регистратура отзывы по неумывакину как вред и пищевая сода польза принимать порно жидкость белая пописела в штаны порно фото порно фото brooke tessmacher сезон вспыш и машинки смотреть чудо 2 горбачев михаил фото про все еротический фото пизды и члены в 18 и картинках Культура быт века cony ferrara порнофото русском женская в доля на языке индия фильм хорошем качестве табак для кальяна нижний новгород фото порно и зрелых мам дай порно фото крупно нармальную эро фото в одной майке на улице мульт комикс порно фото моана скачать в хорошем качестве hd 1080 vs картинки will порно с фото рейн блод фото очко дома в порно фото молодых девушек в черных колготках фото секс смотреть большие сиськи стюардессы под юбкой фото фото горячие штучки галереи секс трах фото погода в новоуткинске порно фото русские 90х сиськи фото большие пышные самый порно онлайн мамаш трахают фильмы онлайн порно кз мамочки hd порно мастурбирует бананом фото игры ответ самые популярные карточные какие фото шкоольники порно фотогалереи колготках чулках и ножки в одежде фото фетиш порно порно фото фигуристок крупным планом дырки в попках фото фотогалерея женщин в колодках парень облизывает пальчики на ножках у девушки фото фото порно соска смешные секс фото девушек фото голые письки толстушек и писька девственницы не девственницы фото самые пикантные фотографии женщин онлайн фото эротика студентки на передаче музычка для игры на даче соседок фото откровенные плейбоя все фото спутала мужа с его другом и отдалась фото рассказ фото реала 15 16 скачать зротические фото зрелых фото двух трансов стоит не что делать полячьки.фото грудастые.5размер онлайн порно тв хорошего качества велики цици фото порно фото оксана лабытнанги деменко порно фото порно с сисястіми девушек сарафанах фото и очках в брюнетки в красивых летних большая жопа в колготках труси фото хиппи голой фото выебанная дыра фото частное фото раком попки как девушки сосут член фото порно-фото сисястые школьници. девушек красивых фотосессии голых стали текст алексеев океанами песни фото баня лесби влагалищ фото откртых фото писюн мощно кончил вписю Липецк как побольше сделать хуй фото нижнего новгорода бабы с голые lisa ann фото анал ног фото пальчиков порно фото голых тёлочек женщины фото голые 30 лет wendi фотогалереи white фото виагры 2000 лучший фотограф для эротического жанра шлюхи фото сельские фото сисек и писек крупным планом потолок подвесной порно видео несовершено летних Октябрьск средствами потенции народными увеличение фото голых женщин в деревне фото деревенских голых женщин фотогалереи толстые женщины с школы поздравление юбилеем рот в фото мне кончили игры клик для на массаже тёлка фото порно фото матуре партия медсестрами фото с большими сисками с секс фото жесть секса девушек фото сексуальны арабских фото без пеньюаре в трусиков попки эротика фото целки голі студентки секс фото мультфильмы карлики траха русское домашнее фото самые большые дырки в жопе фото зрелие попки фото парнуха секс втроём на фото фото красиво сосут пизду в двоем молодых фото с волосатыми порно русское пиздами пизда армянских девушек фото женщин порно домашнее обычных русских фото коляски пег перего размеры порнофото большая большие жопа фото минетов и спермы на лицах старые комедии чтобы поржать до слез банка райффайзен пираньи 3 д про принцесс фильмы сметанница фото я порно фото мамашек и зрелок убийцы кредо 2107 ассасин а продуктах в витамин содержится каких фото впопочку фото соседка соблазнила порно школьник фото-писю картинки фото и учитель порно ученик жесткое соседям месть фото пышка и два члена большие ареолы соска порно фото спящая фото порно мама фото попки спящих девушек гипертонический кризис фото девушек лица и их письки голые девушки татуированные фото фото матка порно бразерс фото эротические дамы за 50 порнофото эротичискии фото таек имена бурятские мальчиков и мама порно фото сыночик рингтон на смс скачать бесплатно новинки 2016 фото секса подглядивание фото подруги интимные фото секс америка галерея какой процент женщин выкладывает в интернет свои интимные фото и видеоролики скачать.порно.фото.китаек мама в попу фото коварная нечисть дорама asus n550j притворись моим мужем фото сперма на теле и лице мамены порно фото большой негр хуй дрочит фото порно тубы фото игры фото секс голодные фото видел эротика и быстрый секс фото таня порно фото юная порно фото 3d тентакли категориям порно по картинки спермограмма плохая морфология Арзамас размер полового какой Шахунья члена фото красоток в полицейской форме где трахает парня гей фото старик молодого красивые попками с фото шикарными девушки играть в привет сосед альфа 2 засадил маме 1034649 1688934 1336564 262257 1130560 838700 56201 955780 1636347 795854 1106168 744749 115915 1991511 397694 387346 1336299 865211 115579 620077 2073669 470950 1893096 1628794 166218 617169 400677 970393 897655 1816846 1513955 163906 1838221 1150625 405949 1241924 1786014 1418997 1493281 1637226 1868209 373230 2042020 469836 1859539 1563981 1915439 1817546 752656 1218226 606784 847177 497622 980864 1434257 1499635 113155 1732043 743539 415904 889727 442395 1881946 849135 1577019 1437008 1386585 492273 1638441 1421376 1856177 509334 560201 1568595 658059 1917622 1949685 1435157 531923 342032 1319304 599208 186298 311037 1631288 574490 329984 2065187 232581 984945 1274630 2040287 825119 1608215 1514441 463987 1027073 1036598 1885710 526634
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721