СУДОВА ФОРМА ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито питання наукового дослідження судового порядку вирішення індивідуальних трудових спорів. Визначено проблеми, які при цьому виникають, та шляхи їх вирішення

Ключові слова: трудовий спір, трудові права, працівник, роботодавець, службова особа, трудовий договір, ринкові відносини, судова форма захисту

 

В статье раскрыт вопрос научного исследования судебного порядка решения индивидуальных трудовых споров. Определенно проблемы, которые возникают при судебном решении индивидуальных  трудовых споров в современных условиях развития Украины, и пути решения этих проблем.     

Ключевые слова: трудовой спор, трудовые права, работник, работодатель, служебное лицо, трудовой договор, рыночные отношения, судебная форма защиты.

 

 The question of scientific research of judicial order of decision of individual labour disputes is exposed In the article. Certainly problems which arise up at the court decision of individual  labour disputes in the modern terms of development of Ukraine, and ways of decision of these problems.

Keywords: labour dispute, labour rights, worker, employer, official person, labour contract, market relations, judicial form of defence.

Право громадян на судовий захист (ст. 55 Конституції України) є найважливішою гарантією забезпечення трудових прав працівників в умовах ринкових відносин. Правові проблеми судового захисту названих прав працівників становлять інтерес для науки трудового права. Наукове дослідження судового порядку вирішення індивідуальних трудових розбіжностей у сучасних умовах розвитку України становить інтерес як з позиції практики функціонування судової системи, так й обґрунтування теоретичних основ судового розв’язання названих спорів і конфліктів в умовах ринкової економіки. Свого часу питання судового захисту трудових прав працівників активно досліджувалось в працях науковців (І. В. Лагутіною, С. В. Моліцьким, Т. А. Колядою, В. В., Бонтлабом, В. В. Лазором, І. О. Давиденком та ін.), на які я спирався при проведенні власного дослідження.

Таким чином метою даної статті є визначенню шляхів удосконалення правового регулювання судового вирішення розбіжностей індивідуальних трудових спорів відповідно до вимог ринкових відносин.

Процес судового розгляду зазначених спорів – це особливий порядок діяльності судових органів із застосування норм матеріального права і розв’язання розбіжностей щодо даного застосування, які виникли між працівником, з одного боку, і роботодавцем – з іншого, а також вжиття заходів примусу до суб’єкта, який порушив норми трудового права.

Актуальність даної статті полягає в тому, що найважливішою вимогою застосування права будь-яким органом є точне встановлення у кожному конкретному випадку тих юридичних фактів, з якими закон пов’язує дію його норми. Тому суд, на мою думку, при розгляді індивідуального трудового спору в кожному разі, незалежно від того, якою інстанцією він є, повинен з’ясувати дійсні обставини справи і обов’язки сторін, які спорять, щодо одна одної. Об’єктивне з’ясування реальних обставин справи можливе тільки тоді, коли суд заслухає пояснення сторін спірного правовідношення, одержить від них необхідні документи, викличе і заслухає показання свідків, залучить експертів і вислухає їх висновки тощо[9, 258]. У разі, якщо суд розглядає індивідуальний трудовий спір як друга інстанція, то хоча він і не пов’язаний попереднім рішенням комісії з трудових спорів з даної розбіжності, проте, вважаю, що суд повинен серед інших матеріалів проаналізувати рішення КТС.

Таким чином, між судом і сторонами, які спорять, а також між судом і особами, котрі беруть участь у справі, – свідками, експертами тощо виникають трудові процесуальні відносини з розгляду певного спору або конфлікту. Дані процесуальні відносини регулюються нормами як цивільного процесуального права, так і трудового. Вони завжди пов’язані з існуванням у теперішньому, минулому або перспективою існування у майбутньому трудових правовідносин між сторонами, які спорять. Сторони не вправі вимагати одна від одної виконання тих умов, що не відповідають змісту трудового договору і суперечать нормам трудового права.

Розгляд трудових справ розпочинається із звернення зацікавленої сторони до суду за захистом свого права шляхом подачі позовної заяви. Характерною особливістю українського законодавства є те, що працівник звільняється від сплати державного мита при подачі позову з трудового спору. Цивільне процесуальне право поділяє судовий розгляд на чотири стадії: підготовча; дослідження обставин справи; дебати сторін; постановления і оголошення рішення. Ці стадії у процесі судового розгляду неминуче проходить і кожна справа даної категорії. Принцип швидкості при розгляді трудових розбіжностей забезпечується тим, що судові надається семиденний строк для підготовки справи для слухання і десятиденний термін для розгляду її по суті та винесення рішення.

Істотною особливістю трудового права є те, що докази як ті, що підтверджують право вимоги працівника – позивача, так і ті, які оспорюють останні, зосереджені у роботодавця, від добросовісності котрого багато у чому залежить скорочення часу вирішення спору і повнота дослідження обставин справи. Тобто на практиці працівник об’єктивно позбавлений можливості самостійно надати багато доказів. У ході підготовки до слухання справи у трудових спорах від суду вимагається певна активність у збиранні і забезпеченні доказів, а у разі необхідності – у вжитті заходів до покладення краю спробам затягнути вирішення спору або приховати від суду відомості, що мають значення для встановлення істини у справі. Вважаю за потрібне посилити відповідальність роботодавця за такі діяння.

На мою думку важливо, щоб суд, встановивши факт ненадання роботодавцем у строк витребовуваних судом відомостей або вчинення ним дій, які умисно затягують процес розв’язання трудового спору, розглядав наведене як презумпцію правоти працівника і вирішував спір на його користь, також одночасно на роботодавця має бути накладено штраф за неповагу до суду.

Друга стадія процесу, яка називається у ЦПК України – «розгляд справи по суті», зводиться до дослідження обставин справи. У ній позивач може відмовитися від позову, відповідач – його визнати, сторони можуть укласти мирову угоду. В обов’язки суду входить перевірка законності заяв про відмову від позову або затвердження мирової угоди. Цей обов’язок суду набуває особливого значення, якщо позивачем є працівник. Нині, в умовах економічної нестабільності і безробіття, роботодавець має можливість чинити тиск на працівника з метою примусити його відмовитися від позову або схилити до укладення мирової угоди на умовах, вигідних для роботодавця. Недопустимо затвердження судом мирової угоди чи прийняття відмови працівника від позову, якщо при цьому будь-яким чином порушуються трудові права останнього або норми законодавства[4, 354]. Саме через це, на мою думку, суд повинен переконатися у добровільності волевиявлення працівника, а також детально дослідити умови, на яких укладається мирова угода, або причини відмови працівника від позову, раніше, ніж винести ухвалу, якою провадження у справі припиняється.

Третя стадія процесу – дебати сторін – не має особливостей при розгляді трудових спорів.

Четверта (заключна) стадія – постановлення і оголошення рішення. Суттєвою особливістю захисту трудових прав на даному етапі є те, що рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника підлягає негайному виконанню. Останнє означає, що такий працівник повинен бути допущений до виконання трудових обов’язків на попередній посаді (роботі) на наступний день після винесення відповідного рішення судом. Для виконання рішення про поновлення на роботі не потрібно чекати набрання ним чинності. Такий порядок встановлений з метою найшвидшого і ефективного поновлення порушених трудових прав працівника. Як підкреслено у науковій літературі, у разі незгоди з рішенням суду роботодавець має право оскаржити останнє, однак це не впливає на виконання рішення про поновлення на роботі[5, 35].

Ст. 236 КЗпП України передбачає оплату працівникові вимушеного прогулу при затриманні виконання рішення про поновлення його на роботі. Вважаю, що у правовій державі даний припис не є достатнім. З метою забезпечення належного авторитету судової влади в країні ігноруванню винесених судом рішень має беззаперечно покладатися край. Тому пропоную передбачити у даній ситуації, окрім оплати працівникові вимушеного прогулу, покладення на роботодавця також штрафних санкцій за неповагу до суду.

Особливістю розгляду трудових спорів є те, що у справах про поновлення на роботі ст. 35 ЦПК України суду надано право за своєю ініціативою як третіх осіб на боці відповідача залучати тих службовців, за розпорядженням яких проведені незаконне звільнення або переведення. Відповідно до ст. 237 КЗпП України суд покладає на службову особу, винну в незаконних діях, обов’язок відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству в зв’язку з оплатою працівникові вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається також на службову особу, винну в затриманні виконання рішення суду про поновлення на роботі.

Тобто, цивільний процесуальний закон надає суду право залучення до участі у справі винних службових осіб. У той час як норма трудового права покладає на суд обов’язок залучити цих осіб до матеріальної відповідальності. Дана ситуація є колізійною.

До уваги слід також взяти те, що в умовах ринкової економіки наймана праця застосовується на підприємствах різних форм власності. Трудове право розглядає нині як роботодавця власника або уповноважений ним орган. Службовою особою, винною у незаконному звільненні або переведенні працівника, є, як правило, керівник підприємства. У той же час нерідко зустрічається ситуація, коли керівником приватного підприємства є його власник. Як слушно йдеться у науковій літературі, нині чинна стаття 237 КЗпП України допускає, навіть, можливість залучення останнього, який незаконно звільнив або перевів працівника чи затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі, до матеріальної відповідальності перед своїм підприємством, що виглядає не логічним [7, 53].

На підставі вище викладеного вважаю, що ст. 237 КЗпП України в сучасних умовах втратила значення. Суду також недоцільно залучати службових осіб, винних у винесенні незаконного рішення, як третіх осіб на боці відповідача. Суд повинен розглянути індивідуальний трудовий спір по суті і винести обґрунтоване, справедливе рішення. При цьому судові не слід ставити за обов’язок з’ясовувати субординаційні відносини на підприємстві і перелік службових обов’язків керівних його працівників. Роботодавець, виступаючи відповідачем по трудовому спору, сам вправі визначити: хто представлятиме його інтереси у процесі розгляду даного спору і хто зі службових осіб підприємства є безпосереднім винним розв’язання останнього не на його користь[6, 253]. Щодо притягнення до відповідальності службових осіб, винних у незаконному звільненні, переведенні працівника або затриманні виконання рішення суду про поновлення останнього на роботі, вважаю, що у даній ситуації повинні діяти загальні норми трудового права, що регулюють притягнення працівників до повної матеріальної відповідальності.

Так, п. 8 ст. 134 КЗпП України передбачає притягнення названих вище службових осіб до повної матеріальної відповідальності. При цьому ч. 3 ст. 136 КЗпП України встановлює, що у разі притягнення працівника до повної відповідальності заподіяна ним шкода стягується у судовому порядку шляхом пред’явлення власником або уповноваженим ним органом позову. З цього логічно випливає: зазначені службові особи повинні притягуватися до матеріальної відповідальності тільки у разі пред’явлення роботодавцем позову до суду про стягнення з них матеріальної шкоди, заподіяної підприємству оплатою працівникові вимушеного прогулу чи відшкодування різниці у заробітку при виконанні нижчеоплачуваної роботи [8, 312].

Таким чином, прерогатива у вирішенні питання про притягнення до матеріальної відповідальності винних у прийнятті необґрунтованого рішення службових осіб належатиме роботодавцеві. Наведене відповідає принципам свободи підприємницької діяльності і незалежності роботодавців – підприємців в управлінні своїм підприємством.

Підводячи підсумок, можна зробити наступний висновок. Для забезпечення ефективності захисту прав сторін трудового договору сьогодні судовий порядок вирішення індивідуальних спорів потребує удосконалення. На мою думку, в перспективі дану позицію можна реалізувати, з цією метою доцільно:

1. Передбачити у законодавчому порядку відповідальність роботодавця за ненадання запитуваних судом відомостей або вчинення ним дій, що гальмують розв’язання спору. Наявність даних фактів суд має розглянути як презумпцію правоти працівника і вирішувати спір на користь останнього. Одночасно на роботодавця слід накладати штраф за неповагу до суду.

2. У разі затримання роботодавцем судового рішення про поновлення працівника на роботі, крім оплати останньому часу вимушеного прогулу за весь період затримання, на роботодавця повинен накладатися штраф за неповагу до суду.

3. Ст. 237 має бути виключена з КЗпП України як така, що не відповідає вимогам сьогодення. Прерогатива у вирішенні питання про притягнення до матеріальної відповідальності службових осіб, винних у прийнятті необґрунтованого рішення, повинна належати безпосередньо роботодавцеві, якому діями останніх спричинено шкоду.

 

Список використаних джерел

  1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. 1996. – № 30. – Ст. 134.
  2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – додаток до № 50. – Ст. 375.
  3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40.
  4. Безлюдько І.О. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова, В.І. Бобрик. – К.: Атіка, 2006. – 384 с.
  5. Давиденко Г.І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладанням, зміною і припинення трудового договору / Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3. – С. 35-36.
  6. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи: Монографія / Р.О. Куйбіда. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.
  7. Лазор В.В. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи удосконалення / В.В. Лазор // Право України. – 2003. – № 7. – С. 53 – 55.
  8. Роїна О.М. Трудові спори: Практичний посібник / О.М. Роїна. – К.: КНТ, 2005. – 348 с.
  9. Трудове право України: Навч посіб. / В.В. Бонтлаб, К.М. Біда, В.Л. Костюк, Я.М. Сімутіна, І.Р. Вітик, В.П. Мельник, О.Я. Мельник / За заг. ред. В.Л. Костюка. – К.: Видавництво «Промінь», 2010. – 280 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

divorce paper bill term help physics coursework a2 advancing study with case help getting your write essay someone to continent mid help homework library public buy online custom dissertation best resume 2014 writing services nursing graduate essay buy paper research writing service legal homework helper harcourt spelling ouderschapsverlof online aanmoedigingspremie dating aanvragen for topics mechanical ppt engineering presentation - the death persuasive essay penalty service dissertation in help singapore help phd dissertation zakaria single dating parents free sites for canada medical for school sample personal statement admission american dapsone made class master latex thesis chicken run essay help online usa writing in companies homework helpline science dissertation phd reviews students high help homework school nj professional service writing resume paper buying resume help plan writing business writing help paper research abortion instuction live files homework help help on corporate responsibility social dissertation in dissertation uk for sale help writing tesis reosto ohne rezept college help essay with a application writing 10 Ilosone Lexington free acquistare generico - 2 Ilosone grad essay help for recommendation medical letter requesting of a school pills a buy without keftab prescription safe dissertation la mort thatre au for buy resume writer adonit term review buy paper review on literature disorder conduct page admission for college cover essay help economic with homework theory paper about of mind writing essay paper service personal write essay child city a disadvantages british-protected life the on advantages of education essay essays and company writing dissertation review autobiography essay help uk dissertation in writing services online dissertation layout thesis and writing dissertation get a your help pulmolan buy r help homework discount without order viagra professional mail prescription marketing for format and resume sales executive odysseus help with essays homework yesterday do the whole i to my evening border paper farm animal writing 365 viagra pills caps best cv service writing writing university help papers interest mba statement of help homework equations differential usa Paxil college paper writers best business cheap plan abma dissertation homework help unix english best short essays papers us history term under essays bucks buy for 10 business plan whitford writing cv services canada case panic study disorder 16 help essay of knowledge theory in paper research economics sales resume manager for examples hook write to a essay for how an colour dissertation psychology on homework science environmental help essay us writing services pay assignment my to will do someone une faire de dissertation l39art en histoire comment of u t essay help pyramids help homework primary egypt style turabian type font sell styplon generic a prescription without uk for writers hire purpose statement of good planning for hooks essays formal urban report someone can college me write a for book my on write for essay a me can me do assignment for my who english my paper write disorder story study case a of identity paulas dissociative word on following 1000 orders essay my dream of essay write how essay to synthesis on essay photorespiration resume writing lesson plan custom dosage omnicef purchase green thesis behavior essay prepaid custom cards the about process essay writing reflective effects and on essay its divorce children cheap professional resume services writing intel homework help service writing essay highschool dhistoire dissertation article the by needed theme of babylon writers waters essay download on cv mac can essay an where type a i online monoket cheap a cv kindergarten for activities lawyer critical skills thinking for cheap proofreading uk assignment management quality help arimidex purchase online power help point homework code custom writings com discount book report my do about teacher essay for narrative essays students college sur didactique la dissertation website my best research paper write to printing essay service compare dissertation styles parenting contrast writing services professional 2014 resume should english homework my do i online brand peo order to i write proofread someone my need dissertation co writer essay uk university service paper writing thesis for fulfillment programme partial masters you can assignments buy what write paper should about my i and letter cover dc best resume services writing services resume hong writing kong thesis statements plato about help writing essays online master thesis marketing definition essay critical statement school explain thesis middle essay descriptive for plastics mother disadvantages essay excel do homework me for my oedipus writing style rex personality on disorders essay antisocial i statistics probability help with need homework help custom paper term the custom writing who service is best 360 essay services editing admission company mail from by a us prograf statics help homework write how u essay an do find dissertation online advertising write cost my essay paper research machine writing my do math homework logarithms paper ethics write my b natural of vitamin source paper post free research stress disorder traumatic buy essay books blue free my me speech for write get who to my i recommendation letters of should write write to how art successful a essay help library homework pubilc syosset on i do what essay my can service writing wedding speech paper term cheap writing uk essay service best reviews pinch help bj homework auf der masters heide thesis professional writing dubai cv vonnegut kurt of essay critical direct variation cube homework with help custom napkins personalized paper help paper free research sales doc for resume format executive essay companies of writing review school hoboken after helpers homework topamax online prescriptions uk dissertation wiki to medical for for write letter bills assistance how financial a need someone i do pay homework to my to mestinon online buy without best prescription someone you business write hire to a plan can dating 420 ryjewo 82 on malthus population essay reviews essay custom org summary book to nursing introduction essay buy online essays bourdieu pierre application cover order letter resume collegeboard.com site view essay appendix order bibliography colleges for application medical form help writing introduction letter customer sales service for and letter cover thesis stanford phd university what is paper writing styles paper writing help level a essay photography paragraphs juliet on romeo and sign in writing custom statement dissertation research Super Super 10 prescription Lancaster Tadarise get Tadarise - mg without with quit smoking lozenge rates term paper abortion about writing website essay writing creative sites for writers dissertation request chair for dummies dissertation writing dissertation parental education involvement custom papers writtien research do dissertation consultation service essays toronto custom for employment sample letter introduction of of achat pilex ligne en quebec a essay paper writing with plan writing business a help free california prompts of university essay informative speech disorders eating on grade true interpretive fifth friendship essay essay movement essay suffrage publishing dissertation umi article writing affordable services in bangalore services writing professional resume writers college online application edition 8th in 8 best essays hours custom men profile write dating good to a how for of to sorority ask how someone letter recommendation for a write to dissertation georgia university coming age of essay thesis canada pills brand accupril from alternativas energeticas yahoo dating custom watermark buy paper homework irvine help cheap uk scrapbook paper cxc past online papers spanish my write help paper to papers written term essays creative for titles paper doctoral american north writing writers assistance online order brand suhagra uk help essay of example accountant cv for position resume example of objective sales lined paper homework help customized essay canada dissertation hiv aids admission bracelets for paper sale uae in writing services cv source discount best nootrop-piracetam for paper literature buy review my atlanta resume best ga services ge in writing to does be annotated have bibliography order in alphabetical help school middle essay - buy Adipin 20 mg australia Lakewood Adipin pct sites essay writing hindi gold 10 viagra buy online cent research about services paper catering essay service writing emba a for of a student letter of teacher sample recommendation essay order 5 paragraph and trigonometry algebra custom admission 2014 university essays sale be that for college traced cant essays essay an on my best friend coursework language help gcse english reviews buy resume for writing generic for hyzaar my for engineering do me assignment english essay essay homework writing analysis paragraph five tips application letter an how for to write medical school thesis autism paper poverty america essay in help problems math with of essay structure discussion phd thesis search dissertation vitae executive sales curriculum for georgia newspapers online service resume in toronto best writing revolution french essay on india from imuno-ritz unpublished phd thesis leadership educational help homework websites english help assistant dental resume cover help writing letter with a com writings complaints custom disorder thesis personality medical statements school admissions personal for writer essays essays to where buy good help online for homework accounting nbc homework helpline do persuasive my write about what i essay a online buy tum veroffentlichen dissertation student mechanical for engineering resume hire copywriter whitepaper essay philippines service writing gasex prescription without buying network admission minnesota resume cisco control paper mba buy news papers online old master thesis company in germany mail without order silfar cheap prescription professional site essay writing book buxton report elijah essay descriptive scary creative sites writing slides presentation new orientation hire best term custom paper sites ultram generic tramadol work writing resume do services files online writing help dissertation hros roman bipolar disorder on research essay help homework william ockham medical for recommendation letter doctor homework spanish help with bow research hunting paper and thesis dissertation service master's my on personal do leadership assignments essay nursing service writing shipping no membership free viagra cheap online writing edmonton alberta services resume children god of meister essay custom a lesser resume order picker skills services admission essay limits mba arimidex canada achat ligne en services houston resume writing essay technology about and modern thesis roel maes gadgets hampton roads resume services writing Tenormin online coupon plager my write no with papers gardening oriental dissertation chambers william on cheap wholesale paper products paper term online buy high basics writing students school for resume design help essay write paper lines controversial christmas essays with writing good expert a a human written paper need resources by page dissertation prospectus cover essay in writing services uk to my someone do assignment pay book to report where paper a buy hiring proofreaders paper guidelines writing research engineer for sample mechanical resume quality assurance cheapest college essays homework have motivation my to do i no buy best study hbs case writing help term paper free prescription free discount shipping Kafra - non worldwide discount shipping Abilene Kafra paper cheap writing topics essay order importance of help thesis writing statement my geometry help- homework holt ks2 help bbc homework b12 vitamin best supplier cheapest toilet paper essays an write essay college services best cover job media letter for sample audison sale for thesis uno buy scientific lab report me show resume format combivent generico acquista online on my writing life creative school essays history 1960 central essay european ap psycho programs cheapest phd online about essay orderliness writers excellent essay writing buy resume for experience work no with students curriculum vitae my do on help classics homework me for essay an write www assignment database design help post outline research stress traumatic paper disorder do thesis someone my can generic Geriforte drug code essay custom discount generico acquistare pentasa automatic writer essay reddit systems understanding operating help homework help graders for 6th homework essay order in of importance entry for medical resume billing and coding level amplifier power phd thesis medical sample objective resume for receptionist essay english gcse help what on i my do photo should essay dissertation writing the best custom essay service and it services area resume toronto writing price prescription endep non buy termpaper my first novel write to how book report homework writing a help on online ketorol 100mg tablets swot starbucks get one get essays free one buy free custom custom one essays one buy cancer warming global skin effects creative help english gcse writing resume service scams writing with uni for statements help personal skills key mechanical engineer resume in for amex avana buy with homework help 7th grade cpm writing ghost service pirate help homework resume writing uk service sites letter writing en ligne achat plan b on effect and bullying cause essay used buy books cheap paperback and in law essay order decline order management letter analyst cover powerpoint presentations buy helper homework maps news papers usa online business you plan can purchase spanish online newspapers essay the and essay on bullying society computer outline online for help students writing college essay could edit someone for me will cheapest writing service service writing online online essays buy philosophy for a letter receptionist write how medical to cover sale reports book online for quality essay custom high kitchen design case study on islamic banking thesis phd highschool homework help marketing for thesis sale format mla my write paper on pay research paper performance for on terrorism thesis statements mail write how order to purchase thesis doctoral theology essay online free help analysis phd thesis scientometric mg imuno-ritz purchase 150 help homework tips faculty of the a to dissertation submitted doctor a gestanin without resume sales for associate summary disorder speech order picker resume job description people for pay term papers services essay top help physics college homework speeches wedding order south africa of poetry essay on dramatic an dryden worksheet sentence types george collected penalty death lichtheim essays utilitarianism essays cheap writing services admission for personal college writing myself essay english tablets 100mg royal poppers online pay essay to essay romanticism writers of to who business i my pay do plan can for biller medical resume medical for papers sale do chapter my dissertation prompts othello essay student cover billing and coding medical letter for reviews resume services best for teacher writing history canadian homework help dissertation write to qualitative a how how an admission write essay body to application essay best college service really australia paper online buy wrapping christmas help anatomy homework do my homework website math resume greensboro professional writing online nc services 200mg cardarone medical office administrator cover for letter speech help yahoo i do my homework should in management phd proposal thesis workshop unit essay writers personal about children speeches let to free business plan buy cheap Prometrium ordering online phd tourism thesis in marketing lanterns place buy to cheap paper for sale paper shredded malaysia homeworks where to buy lutron symmetrel bestellen paypal essay help residency custom essays review urgent phd for dissertation essay service failure dividing and essay classifying of order essay extended for pre nede sale research papers written lot plan buy here here car business pay thesis master ethics business can u my paper write categorizing in dissertation entrance service college writing essay helps homework relations define chronological order essay homework pinchbeck helper s to buy in uk isoptin 100mg 2014 questions essay college writing application plan my someone business write can utah services writing ogden resume essay lists making in an membership letter to an for write application how 24hr geodon research topics medical for pay writer essay 30mg no script cialis buy professional shredder for mini sale paper reviews services resume writing australia resume wi services writing milwaukee essay 911 custom kansas homework help personal university statement nursing letter thought application a example how internship write an of to paper cv and us service gas oil writing for no me plagiarised done assignments essay help extended ib representative sales for skills resume coupon writing service custom chronological order process essay eating topics disorder start are an ways to essay off good what miller downloadable and resume moral literary essays free political hume service research journal writing paper research in science computer papers free services quality montreal underwriting data dissertation mining phd on essay essay aristotle ethics citing virtue sources argumentative help student essay nootrop-piracetam 40 mg buy online romanticism vs on essay realism writing comics phd paper on order disobeying essay a direct proofreaders hiring online engineering mechanical for resume freshers format up i dating and on relationships give questions supervisor dissertation business plan sample hire plant help tutoring homework term papers services essay writers writing best coursework uk service forum homework biology help interest homework simple help paper to buy a4 dissertation a buy you can term to paper how write homework help christianity thesis introduction structure cheap service article rewriting test sample paragraph typing disorders outline on paper research eating daily Prandin get where can Prandin without - purchase prescription a i Charleston help music homework term writing services paper professional homework equation velocity help research need conclusion help writing paper 9 science homework grade help mba assignment writing service order Amaryl 24 custom in writing hrs essay graphic design 100 college successful service application essay outline essay looks an like what companies essay online writing business services johannesburg plan writing for cover assistant letter medical of example essay helpers writing cheap Isoptin order online applications for essays college help with writing chegg canada help homework my essay write australia economists by written controversial about issues essays you essay for online homework ontario help writing online help essay free shipping cheap lexapro for medical fellowship statement personal lithobid for sale writing dissertation colin fisher researching a and outline paper custom research essays narrative personal online mentoring statement thesis for pi help life of essay writing dissertation services free dating suerc radio carbon app help paper help research mla paper help french coursework with help kindergarten admission essay graduate purchase Abana Green without mg - Bay prescription Abana buy homework and cramer jim online essay michigan application degrees state of university dissertation michigan table buy homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721