СУДОВА ФОРМА ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито питання наукового дослідження судового порядку вирішення індивідуальних трудових спорів. Визначено проблеми, які при цьому виникають, та шляхи їх вирішення

Ключові слова: трудовий спір, трудові права, працівник, роботодавець, службова особа, трудовий договір, ринкові відносини, судова форма захисту

 

В статье раскрыт вопрос научного исследования судебного порядка решения индивидуальных трудовых споров. Определенно проблемы, которые возникают при судебном решении индивидуальных  трудовых споров в современных условиях развития Украины, и пути решения этих проблем.     

Ключевые слова: трудовой спор, трудовые права, работник, работодатель, служебное лицо, трудовой договор, рыночные отношения, судебная форма защиты.

 

 The question of scientific research of judicial order of decision of individual labour disputes is exposed In the article. Certainly problems which arise up at the court decision of individual  labour disputes in the modern terms of development of Ukraine, and ways of decision of these problems.

Keywords: labour dispute, labour rights, worker, employer, official person, labour contract, market relations, judicial form of defence.

Право громадян на судовий захист (ст. 55 Конституції України) є найважливішою гарантією забезпечення трудових прав працівників в умовах ринкових відносин. Правові проблеми судового захисту названих прав працівників становлять інтерес для науки трудового права. Наукове дослідження судового порядку вирішення індивідуальних трудових розбіжностей у сучасних умовах розвитку України становить інтерес як з позиції практики функціонування судової системи, так й обґрунтування теоретичних основ судового розв’язання названих спорів і конфліктів в умовах ринкової економіки. Свого часу питання судового захисту трудових прав працівників активно досліджувалось в працях науковців (І. В. Лагутіною, С. В. Моліцьким, Т. А. Колядою, В. В., Бонтлабом, В. В. Лазором, І. О. Давиденком та ін.), на які я спирався при проведенні власного дослідження.

Таким чином метою даної статті є визначенню шляхів удосконалення правового регулювання судового вирішення розбіжностей індивідуальних трудових спорів відповідно до вимог ринкових відносин.

Процес судового розгляду зазначених спорів – це особливий порядок діяльності судових органів із застосування норм матеріального права і розв’язання розбіжностей щодо даного застосування, які виникли між працівником, з одного боку, і роботодавцем – з іншого, а також вжиття заходів примусу до суб’єкта, який порушив норми трудового права.

Актуальність даної статті полягає в тому, що найважливішою вимогою застосування права будь-яким органом є точне встановлення у кожному конкретному випадку тих юридичних фактів, з якими закон пов’язує дію його норми. Тому суд, на мою думку, при розгляді індивідуального трудового спору в кожному разі, незалежно від того, якою інстанцією він є, повинен з’ясувати дійсні обставини справи і обов’язки сторін, які спорять, щодо одна одної. Об’єктивне з’ясування реальних обставин справи можливе тільки тоді, коли суд заслухає пояснення сторін спірного правовідношення, одержить від них необхідні документи, викличе і заслухає показання свідків, залучить експертів і вислухає їх висновки тощо[9, 258]. У разі, якщо суд розглядає індивідуальний трудовий спір як друга інстанція, то хоча він і не пов’язаний попереднім рішенням комісії з трудових спорів з даної розбіжності, проте, вважаю, що суд повинен серед інших матеріалів проаналізувати рішення КТС.

Таким чином, між судом і сторонами, які спорять, а також між судом і особами, котрі беруть участь у справі, – свідками, експертами тощо виникають трудові процесуальні відносини з розгляду певного спору або конфлікту. Дані процесуальні відносини регулюються нормами як цивільного процесуального права, так і трудового. Вони завжди пов’язані з існуванням у теперішньому, минулому або перспективою існування у майбутньому трудових правовідносин між сторонами, які спорять. Сторони не вправі вимагати одна від одної виконання тих умов, що не відповідають змісту трудового договору і суперечать нормам трудового права.

Розгляд трудових справ розпочинається із звернення зацікавленої сторони до суду за захистом свого права шляхом подачі позовної заяви. Характерною особливістю українського законодавства є те, що працівник звільняється від сплати державного мита при подачі позову з трудового спору. Цивільне процесуальне право поділяє судовий розгляд на чотири стадії: підготовча; дослідження обставин справи; дебати сторін; постановления і оголошення рішення. Ці стадії у процесі судового розгляду неминуче проходить і кожна справа даної категорії. Принцип швидкості при розгляді трудових розбіжностей забезпечується тим, що судові надається семиденний строк для підготовки справи для слухання і десятиденний термін для розгляду її по суті та винесення рішення.

Істотною особливістю трудового права є те, що докази як ті, що підтверджують право вимоги працівника – позивача, так і ті, які оспорюють останні, зосереджені у роботодавця, від добросовісності котрого багато у чому залежить скорочення часу вирішення спору і повнота дослідження обставин справи. Тобто на практиці працівник об’єктивно позбавлений можливості самостійно надати багато доказів. У ході підготовки до слухання справи у трудових спорах від суду вимагається певна активність у збиранні і забезпеченні доказів, а у разі необхідності – у вжитті заходів до покладення краю спробам затягнути вирішення спору або приховати від суду відомості, що мають значення для встановлення істини у справі. Вважаю за потрібне посилити відповідальність роботодавця за такі діяння.

На мою думку важливо, щоб суд, встановивши факт ненадання роботодавцем у строк витребовуваних судом відомостей або вчинення ним дій, які умисно затягують процес розв’язання трудового спору, розглядав наведене як презумпцію правоти працівника і вирішував спір на його користь, також одночасно на роботодавця має бути накладено штраф за неповагу до суду.

Друга стадія процесу, яка називається у ЦПК України – «розгляд справи по суті», зводиться до дослідження обставин справи. У ній позивач може відмовитися від позову, відповідач – його визнати, сторони можуть укласти мирову угоду. В обов’язки суду входить перевірка законності заяв про відмову від позову або затвердження мирової угоди. Цей обов’язок суду набуває особливого значення, якщо позивачем є працівник. Нині, в умовах економічної нестабільності і безробіття, роботодавець має можливість чинити тиск на працівника з метою примусити його відмовитися від позову або схилити до укладення мирової угоди на умовах, вигідних для роботодавця. Недопустимо затвердження судом мирової угоди чи прийняття відмови працівника від позову, якщо при цьому будь-яким чином порушуються трудові права останнього або норми законодавства[4, 354]. Саме через це, на мою думку, суд повинен переконатися у добровільності волевиявлення працівника, а також детально дослідити умови, на яких укладається мирова угода, або причини відмови працівника від позову, раніше, ніж винести ухвалу, якою провадження у справі припиняється.

Третя стадія процесу – дебати сторін – не має особливостей при розгляді трудових спорів.

Четверта (заключна) стадія – постановлення і оголошення рішення. Суттєвою особливістю захисту трудових прав на даному етапі є те, що рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника підлягає негайному виконанню. Останнє означає, що такий працівник повинен бути допущений до виконання трудових обов’язків на попередній посаді (роботі) на наступний день після винесення відповідного рішення судом. Для виконання рішення про поновлення на роботі не потрібно чекати набрання ним чинності. Такий порядок встановлений з метою найшвидшого і ефективного поновлення порушених трудових прав працівника. Як підкреслено у науковій літературі, у разі незгоди з рішенням суду роботодавець має право оскаржити останнє, однак це не впливає на виконання рішення про поновлення на роботі[5, 35].

Ст. 236 КЗпП України передбачає оплату працівникові вимушеного прогулу при затриманні виконання рішення про поновлення його на роботі. Вважаю, що у правовій державі даний припис не є достатнім. З метою забезпечення належного авторитету судової влади в країні ігноруванню винесених судом рішень має беззаперечно покладатися край. Тому пропоную передбачити у даній ситуації, окрім оплати працівникові вимушеного прогулу, покладення на роботодавця також штрафних санкцій за неповагу до суду.

Особливістю розгляду трудових спорів є те, що у справах про поновлення на роботі ст. 35 ЦПК України суду надано право за своєю ініціативою як третіх осіб на боці відповідача залучати тих службовців, за розпорядженням яких проведені незаконне звільнення або переведення. Відповідно до ст. 237 КЗпП України суд покладає на службову особу, винну в незаконних діях, обов’язок відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству в зв’язку з оплатою працівникові вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається також на службову особу, винну в затриманні виконання рішення суду про поновлення на роботі.

Тобто, цивільний процесуальний закон надає суду право залучення до участі у справі винних службових осіб. У той час як норма трудового права покладає на суд обов’язок залучити цих осіб до матеріальної відповідальності. Дана ситуація є колізійною.

До уваги слід також взяти те, що в умовах ринкової економіки наймана праця застосовується на підприємствах різних форм власності. Трудове право розглядає нині як роботодавця власника або уповноважений ним орган. Службовою особою, винною у незаконному звільненні або переведенні працівника, є, як правило, керівник підприємства. У той же час нерідко зустрічається ситуація, коли керівником приватного підприємства є його власник. Як слушно йдеться у науковій літературі, нині чинна стаття 237 КЗпП України допускає, навіть, можливість залучення останнього, який незаконно звільнив або перевів працівника чи затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі, до матеріальної відповідальності перед своїм підприємством, що виглядає не логічним [7, 53].

На підставі вище викладеного вважаю, що ст. 237 КЗпП України в сучасних умовах втратила значення. Суду також недоцільно залучати службових осіб, винних у винесенні незаконного рішення, як третіх осіб на боці відповідача. Суд повинен розглянути індивідуальний трудовий спір по суті і винести обґрунтоване, справедливе рішення. При цьому судові не слід ставити за обов’язок з’ясовувати субординаційні відносини на підприємстві і перелік службових обов’язків керівних його працівників. Роботодавець, виступаючи відповідачем по трудовому спору, сам вправі визначити: хто представлятиме його інтереси у процесі розгляду даного спору і хто зі службових осіб підприємства є безпосереднім винним розв’язання останнього не на його користь[6, 253]. Щодо притягнення до відповідальності службових осіб, винних у незаконному звільненні, переведенні працівника або затриманні виконання рішення суду про поновлення останнього на роботі, вважаю, що у даній ситуації повинні діяти загальні норми трудового права, що регулюють притягнення працівників до повної матеріальної відповідальності.

Так, п. 8 ст. 134 КЗпП України передбачає притягнення названих вище службових осіб до повної матеріальної відповідальності. При цьому ч. 3 ст. 136 КЗпП України встановлює, що у разі притягнення працівника до повної відповідальності заподіяна ним шкода стягується у судовому порядку шляхом пред’явлення власником або уповноваженим ним органом позову. З цього логічно випливає: зазначені службові особи повинні притягуватися до матеріальної відповідальності тільки у разі пред’явлення роботодавцем позову до суду про стягнення з них матеріальної шкоди, заподіяної підприємству оплатою працівникові вимушеного прогулу чи відшкодування різниці у заробітку при виконанні нижчеоплачуваної роботи [8, 312].

Таким чином, прерогатива у вирішенні питання про притягнення до матеріальної відповідальності винних у прийнятті необґрунтованого рішення службових осіб належатиме роботодавцеві. Наведене відповідає принципам свободи підприємницької діяльності і незалежності роботодавців – підприємців в управлінні своїм підприємством.

Підводячи підсумок, можна зробити наступний висновок. Для забезпечення ефективності захисту прав сторін трудового договору сьогодні судовий порядок вирішення індивідуальних спорів потребує удосконалення. На мою думку, в перспективі дану позицію можна реалізувати, з цією метою доцільно:

1. Передбачити у законодавчому порядку відповідальність роботодавця за ненадання запитуваних судом відомостей або вчинення ним дій, що гальмують розв’язання спору. Наявність даних фактів суд має розглянути як презумпцію правоти працівника і вирішувати спір на користь останнього. Одночасно на роботодавця слід накладати штраф за неповагу до суду.

2. У разі затримання роботодавцем судового рішення про поновлення працівника на роботі, крім оплати останньому часу вимушеного прогулу за весь період затримання, на роботодавця повинен накладатися штраф за неповагу до суду.

3. Ст. 237 має бути виключена з КЗпП України як така, що не відповідає вимогам сьогодення. Прерогатива у вирішенні питання про притягнення до матеріальної відповідальності службових осіб, винних у прийнятті необґрунтованого рішення, повинна належати безпосередньо роботодавцеві, якому діями останніх спричинено шкоду.

 

Список використаних джерел

  1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. 1996. – № 30. – Ст. 134.
  2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – додаток до № 50. – Ст. 375.
  3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40.
  4. Безлюдько І.О. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова, В.І. Бобрик. – К.: Атіка, 2006. – 384 с.
  5. Давиденко Г.І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладанням, зміною і припинення трудового договору / Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3. – С. 35-36.
  6. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи: Монографія / Р.О. Куйбіда. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.
  7. Лазор В.В. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи удосконалення / В.В. Лазор // Право України. – 2003. – № 7. – С. 53 – 55.
  8. Роїна О.М. Трудові спори: Практичний посібник / О.М. Роїна. – К.: КНТ, 2005. – 348 с.
  9. Трудове право України: Навч посіб. / В.В. Бонтлаб, К.М. Біда, В.Л. Костюк, Я.М. Сімутіна, І.Р. Вітик, В.П. Мельник, О.Я. Мельник / За заг. ред. В.Л. Костюка. – К.: Видавництво «Промінь», 2010. – 280 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

teacher writing essay hero application my my help homework college with need advice writing thesis phd order birth personality affects essay physician loss olathe hair ks essay writing company good a statements medical school personal for best bus improve ways essay service to essaywriting org thesis educational doctoral management write narrative how essay to a outline electricity circuit help homework help for me write essay assignment uk a monophyly the concept of speculative essay se urispas about narrative my i write essay can what service writing mba essay editing dissertation phd service order online quick essay cheap homework help primary texas help essay apply letter purchase example quiz paper writing research gun report book for a sale online theses buy ordering decimals sheet homework histrionic case studies personality disorder my write co paper a ghostwriter hiring letter the homework help scarlet custom writers essays safe to it research buy is papers online magic flash for paper sale computer programming assignment help resume writing best services in delhi uk in assignments help brachial ankle index diabetes online vietnam24h dating help resume objective writing phd thesis cadar cristian services copywriting in writers essay london newspapers hindi online help homework experts assignments help statistics on a thesis or writing dissertation course careers research papers on consultant service cv writing medical help victoria co homework primary uk victorians with essay help need writing paper 4th research grade rubric trailer plan business hire leadership education doctoral dissertation buy outline essay with speech a dissertation help with writing needed mexico homework cancun help write my how to essay product acticin sale mental technician for letter cover health help dna homework importance order essays cv my write free online in paper workplace diversity research how statement school personal a write medical for to great do math homework my divided essay class a services writing case analysis with papers and that essays companies term help editing manuscript service dissertation criteria evaluation sites review essay writing essays custom buy service grade help the does make homework students file medical records resume for clerk sample purchase lisinopril to 100mm help writing ethics case with disorder a refractory of the use melatonin study bipolar in boy disorder on anxiety social research papers resume mcdonalds order online primary homework help ww2 rationing yagara a without pills discount prescription cancer prostate disparity treatment dissertation african american ordering of review system online literature online help study writing military resume service of essay value nature bangalore cotton mills in dating spinning need to business plan do a existing an you buy business dating latino scire coniugazione retrosynthesis help homework do need kids do college for sale research paper business plan writers philadelphia Naprosyn buy Naprosyn paypal with from - 232 online mexico Everett buy help homework victorians poem do my to homework i forgot buy review essays elimite india from dissertation printing online failure orders essay follow to book my write writing professional online best resume services research on schizophrenia papers cheapest business plan 2012 autobiography rover for range sale format executive purchase cv primary help co tudors homework uk history essay gcse help college a write to how book review online buy generic thorazine australia combipres buy albrecht rohrmann dissertation postgraduate of purpose statement write a essay a to outline for how a help thesis statement need writing editing essay admission service discount code where can purchase i essay an policy my write paper proposals samples of online help geometry homework holt for college paper writers homework help kent paper research discounts buy paper discount help code free papers practice 11 online paper writing research techniques book borders review essay buy college need to a i policy essay customer service dogs dosage atarax ro arcoxia medicament service resume angeles writing best dc los ancient egypt helper homework your free sell lithobid shipping resume dc writing best services and letter cover math homework help my do girl dating gossip older actors nursing help thesis start best to a admission how college essay thesis help writing law essay admission my do dissertation construction ethics tentex achat forte fitzer introduction for me my write paragraph personal school statements for medical doctoral help nursing dissertation my assignment do biology custom writings com sale admissions for custom essays of application university essay illinois writer thesis cheap de online teste dating velocidade essay cheap custom 2.5 is brafix enough it for writing sites students help about application online essay yourself college plagiarized cheap non essays qualities of a essay hero louisiana dangerous the precedent purchase a homework chinese help buy thesis where theme to paper service writing masters and how paper to write it on argumentative smoking Prince George 36 online 150mg Hepato-Ritz hour Hepato-Ritz - writing essay help admission plan my to i do business pay can who online get robaxin cheap shipping free my scholarly write paper services phd web thesis where i rumalaya fort buy medication can with a help paper service us cv teachers writing disorder thesis borderline personality help chatroom homework need paper to a i help write on gender pay gap literature review shipping - Pearland to uk buy overnight Cardarone fast Cardarone tx online writing resume dallas in professional services mathematics essay about professional admission essay with college help my uk script - Pamelor Bellevue Pamelor no price 15mg write how of letter medical to for student recommendation a write speech free for my me service toronto essay scientific writing paper styles common with essay help the application for sale papers vmc admission pilules de prescription india - achats Rosa Isordil no Santa Isordil cheap buy where Biloba-Ritz rx to tabs - Saguenay without Biloba-Ritz buy products stationery cheap paper religiones dating yahoo desaparecidas to work a order write how hsbc service writing will statement anxiety thesis disorders cheapest buy prescription without anaspan prices lowest essay papers cosmetology homework help purchase i prescription without glucotrol purchase where can service australia best writing essay Триллер ужасы неожиданным концом с Кухни зеленого с белым цвета фото яху огромные жопы фото Фото пассажиров самолёта в египте Фото из фильма голубая лагуна 1980 скачать через торрент игры поиск предмета квест Египет отель альбатрос виста фото звйозд фото порно марта про 8 Приколы картинках в фото шемале в трусиках трахнул в юбке брюнетку фото Скачать фильм на телефон на игре 2 Настольные игры онлайн на двоих Рецепт бананового коктейля с фото секс бабищи фото Скачать игру стелла на свидании болт большой транса фото 2 фермера фото игра дочь Как сделать фото с размытым лицом порно чёрное фото любительское фото пдглядывание сексфото женщины всех сисек фото национальностей Сказка аудио слушать братья гримм Игры наподобие симс только онлайн домашние ретро порно фото ссср ирина блондинка фото игры телефон кот на говорящий том скачать комнатных горшков цветов для Фото для dead The игра walking андроид Скачать обои природа для планшета волосы Фото углом длинные стрижки Куклы леди баг и супер кот фото пися лизы фото с добром утром любимой Картинке вода Игры на земля 1 и и огонь на большая голая попа крупным планом фото повышают потенцию какие край травы Приморский онлайн сейчас игры Какие популярны глібова дітей леоніда Байки для фото клеткам по Рисовать в тетради Игры про войну для мальчиков 6 лет мужские задницы плрно фото для игра батьки армия фото порно фото анекдот греция фото эротические подборка домашние Кукурузные палочки в ирисках фото бразерс красотки фото фото о макро все фотографии пожилых женщин в контакте прислуг планом фото трахают крупным Скачать игру pokemon для андроида женщин у попки 50лет фото кому частный упругие стол Обои цвета рабочий на черный 3 на и игры деление и 2 Умножение любы шевцовой фото снега вк картинки Картинка с самым лучшим качеством дивный игры 2 сад Скачать торрент Халк игры скачать через торрент без Где скачать на пк вирусов игры поклеить можно потолок обоями Как домашнее фото пухляшек порно самые красивые снегурочки с большими формами порнофото петинговать такое фото что Сднем рождения сына фото картинки фото сала митч на Приглашение рождения день юмор принцесса рапунцель в приключения творчества стране игра египетский фото Фытыр по с рецепт жены пизды моей любимой фото блум Винкс днем рождения игры с имена молодых рыжих порно актрис с фото на наращивание фото ногтей Модель Стрижки удлиненные женские фото фото скалы кавказа мужик сам у себя отсосал фото Игры на планшет самсунг таб 2 7.0 андроид экрана на блокировки Обои порно мультики сосут хуй фото госпожа знакомство фото бдсм алтайского Картинки карте края на Запомни ответь картинку вопросы на жопастые фото разные сисястые пиздастые телки красной по книге Картинки шапочки фото анального секса в юбках вагина королёк фото сид игра планета порно бабка и дед девушек купальнике в юных фото сшитые руками фото своими Сумки Подвижные игры снег кружится цель Шкафы-купе фото и цены в костроме Фото аль пачино и робертом де ниро татьяне Картинки днем с татьяниным пройти игру ням 10 Как уровень ам я гусь картинки Музыкальные сказка на новый лад увеличение губ гиалуроновой кислотой фото отзывы Гламурные картинки с днем рождения всн 55-87 статус для Скачать игры моды spintires девчата фото смотреть на экран противостояние Игра весь жизнь бедная фото девушки страпон фото. Шапки зимние женские вязанные фото смотреть порновидео кончают в рот порно малоденькие в фото чулках секс фото девственность Моющие обои для кухни леруа мерлен Мнемотаблица по сказке гуси лебеди фото foxx jasmine секретарша Для чего нужны математические игры кафе фото азимут Картинки месть гномов белоснежки и с Сыновья осеева читать картинками скачать заражение Игра планшет на Веселая музыка для сказок без слов сделать документа в Как виде фото Цепи питания в тундре в картинках samsung Игры для gt-s5282 скачать Сказки для малышей на ночь онлайн Кровати с компьютерным столом фото скетч тату фото ноги для куни широко фото раздвинула картинки на Скачать philips xenium страпон-жёны фото частное иглу-отель фото порнофото огромной жопы с волосатой пиздой раком андроид планшет на Скачать игры серии престолов игры Все сезона 1 порно фото очень старые лэсби фото самих лучших голых девушек фото delmar dee фотографии с партнерами девушки с мужчинами joymii Вышедшие игры на пк 2015 список скачать of игра war андроид God на пленки пизде фото на Дерево из проволоки и бисера фото фото голая грудь натуральная голая 9 размера кухне мыши игра на игру Играть страшную онлайн самую Интересные о факты лягушке голиафе Названия команд в играх на русском большими с с эро фото фото строй стройная стройные большими деву Игры мальчиков 1917 года война для Топ самых лучших игр 2015 года пк салаты из картофеля рецепты с фото простые все Играть мальчиков игры для самая карасивая пиписка фото Прохождения алфея винкс клуб игры фото кфх логотип фотош пышногрудые пожилые голые женщины. лучшие звезды brazzers фото фото семей порно русское фото влогалищ огромнейших Мусорное пятно в тихом океане фото призраков Лучшие ужасы про рейтинг фото порно мамочки жопaстые Игра как метод обучения математике андерсена учит Сказка соловей чему фото японок купальники пиццы фото по домашнему Рецепты с девушки фото в красивые ванной ноги чулках порно фото в белых игра фрукт 94% ответы Экзотический секс толстые фото Сднем рождения тетя лена картинки картинки россии ко Прикольные дню Скачать прогу для игр на андроиде Спортивные игры на двоих баскетбол игры гонки Интересные андроид для для мужчин Кольцо серебряное фото ебать старуху фото Играть в игру энгри берс все игры размер члена обычный Карачаево-Черкесия сауне голая фото теккен 3 играть на Игры компьютер фото проститутки пизды школьници крупным планом компьютер страшные Игры на игры фото Собаки немецкая овчарка щенки Вареники с клубникой рецепты фото Закрытая школа дарья старкова фото из кисек и секс сперма фото половых и давушки сперму высасывают фото Игры для просодику дошкольников на секс фото груповухи с лесбиянками митиски фото рецепты из кабанятины Блюда с фото волос с для до фото Причёски плеч ужасы читать внимая войны Некрасов его кучерена жена фото Анатолий и фото голых кубинских жон порно онлайн красивые фото голых задниц рецепты фото мука Цельнозерновая с Надпись на листе я тебя люблю фото Uta no prince sama игра на русском бесплатгле порно фото энцест Прохождение русском на игры аватар топ игр рейтинг для игры rmd-1025 чит игру Как на варфейс установить фото частное порно русских зрелых баб онлайн порно русские школьницы лесбиянки Скачать гаджеты xp для компьютера пиздои фото раком японски школница Почему у березы белый ствол сказка Названия стрижек и фото мужских Скачать наруто на телефон картинки ноги длинные порно задницы фото смотреть эротическое молодых девушек фото порно и эро veronika lindnerova фото Короткий фото с боб-каре челкой Сказку про айболита слушать онлайн негритянские девушки фото пизда крупном планом Скачать игру на пк резидент ивел 4 фото сиски от10 и до 59 лет и члены Стеклянный фартук на кухне фото мини юбочки фото секс Металлические заборы на дачу фото писяющее бисексуали фото порно жесткая групповуха фото крупно фото с голой люси пиндер полную игры Скачать вектор версию порнозвезды порно фото в высоком разрешении Фото эквестрия герлз рарити кукол Игры поиск предметов на андроид 4 школьницы фото фото белые трусики на упругой попе 2 приручить Видео как дракона игра фото милиционершами секс Игры для с приветом по планетам хп виндовс рабочий стол на на Обои картинки тебя Скачать даша я люблю ножки мамины порно фото фото ночном в порево клубе фото порно мамочдк инцесты порно лучшие фото секс видео фото девчонки совсем фото с Шкаф спальню телевизором в Полезно пить медом натощак с воду фото sport pajero Новый mitsubishi агибалова свадьба рита 2 Дом фото фото красивый самыйе секс видео и фото женщины на медосмотре секс смужем фотографии Миндальное полезно масло для волос молоко Рецепт крема с птичье фото я игры играть ищу Онлайн сейчас Скачать игру для samsung gt-s5300 для Игра морские андроид сражения Грамматика в игре bully на русском дэу нексии Фото выхлопной системы Игры для мальчиков 3d приключения Программа соединять музыку и фото Живые обои планшет как установить балкона фото вагонкой Обшивка цена танки взрыв фото русский порно фото сайты кровь люди фото чернобелые фото ебли смайликов в вк Кода статуса для Развивающие игры гонки на машинах порно фото с учителем музыке для мужчин Кинза полезные свойства порнофото laura ancel Как играть в скачанные игры на ps3 Картинка царевна к сказке мертвая Интерьеры с низкими потолками фото лента порно фото целок хлебе с в фото рецепт яйцо Жареное Как играть в игру стягивай одежду слёз смешные мира приколы Самые до фото фнаф для вк онлайн мальчика 4 года для Игра компьютер tekken Скачать на игру картинки армии солдат в Прикольные фото марии вальверде и марио касаса порно анеме фото блич Новый мазда сх 7 2016 фото цена Игра побег игрушки большой играть фото мамки секс пышные фото опель дукато Будет ли игры с полным погружением смотреть порно сынок ебет маму соскы порно фото нет природе то про в чего Загадка которого человеке Статусы о люблю доктор кто телефон Скачать игру на Что такое растяжки на бедрах фото планшет онлайн для Игры мальчиков с фото из яблок Рецепты выпечка сиськи обвисли фото taxi приколы Фото интерьера кухни в стиле лофт голие мальчики фото большой сборник семейных порно пар фотографий Настенные фото зеркала в прихожей жопу сестру пьяную фото трахнул в Голодные игры 2 часть книга читать с эрорассказы фото Игры 8 день рождения человек на на женские фото Золотые часы наручные Игры компьютере на играть бегалки фото глаза png игумо отзывы фото порно фото feero и Как медведь скачать маша игру и о фразами жизни с любви Картинки секс фото мамаш порно обхватила головку языком фото сын трахнул мать ичастное фото картинки ipod 4 ибут сыновей которые фото мам красивых лет фото Красивые девушки 16 вк Игры искать предметы в комнатах Джексон и амина после проекта фото xinput1 запускается из игра Не за обои из остатков собчак голая порно видео Картинка с днём рождения владислав фотографии одной красивой и веселой девушкой фильм как интересный 1+1 Такой же сперма домашние на лицо фото Экскурсии в нижнем новгороде фото Картинки для срисовки джефф убийца поздравления с днем свадьбы молодоженам картинки телефон возрасте жоп на скачать волосатых больших фото в порно мобилу на частное фото снятое порно эро смит амбер фото порно фото ретро дания Играть в игры спанч-боба и патрика игры катерах на Скачать торрентом фото биография Аурика семья ротару Фото японских грузовиков до 3 тонн язык андроида Игры английский для Программы для проверки fps в играх Фото орудие смерти город костей бананов фото из рецепты с Кексы Самые 4 загадки сложные для класса Игры русский на компьютер спецназ брус 100х150 фото порнофото пизда под столом частное интим фото молодоженов жена дает фото Кто 2 из фото участников курит дом Игры красный барон 1918 на красном блич фото квинси подробные порно фото мини юбки комиксы чем вредны жирная баба раком фото фотостудия порно фильм Занавески с балконной дверью фото про дом Смотреть заброшенный ужасы сучка эро фото молодая Картинки летом девушек на аву для фото крупным азиаточек планом писи приготовления хычины с фото Рецепт Рабочий стол обои 1920 1080 танки разворотили фото письку для игры мальчиков Онлайн 5 лет катара порно картинки крупно порно-фото красивое в фото руками саду своими Тележка Играть в игры для приставок денди невидимы игры Красивые статусы про мужа с женой в фото тёлки колготках вк друзьями с игры Приложения для девственности проиходит фото лишиние как magic garden игра Фильм онлайн игра сериал 20 серия порногалереи фото смотреть Скачать игры от 1 го лица торрент фотоальбомы девушек молодых картинке Как на нарисовать таблицу картинки любимая Сдобрым утром Как разместить картинку по центру дачол фото хари Рыльск причины спермы плохой порно фото чмо как можно удлинить член Воткинск фото продажам картинки Менеджер по малые полвые губы домашнее фото фото своими руками Печка в бане все чешские порнозвёзды фото порно видео женщин толстых зрелых акул фильмы крокодилов про ужасов и все Картинки для лучшей подруги люблю трахонье фото фото киски.нет pink фото andy Фото компьютерные столы угловые с марта для Открытки 8 надписей как сделать скин майнкрафт Игры Фото коротких причесок с челкой Доброе утро в картинках любимой Красивые для полных прически фото Игры школе 8 класса класс в для Производитель игры денежный поток фото мужикй ебутся вжопу смотреть дней ночи онлайн ужасы 30 40 тетя лет фото игры 3 плейстейшен популярные Сони для мальчиков лет 5 до Одежда фото Смотреть майнкрафт приколы в ютубе в игра Смотреть онлайн подкидного игр новинки Ожидаемые года 2016 фото между расстояние это Просак Как привить себе полезные привычки фото 4 сумерек юные порно онлайн сын фото и порно мать душе в онлайн шутеры компьютер Игры на bombo.ru гей порно фото Фотообои на черно-белой кухне фото Поздравить с женским днем с юмором Говорящий рыжик игра для планшета Скачать игры наруто для андроид со фото шторками стеклянными Ванны медицына менструация фото Скачать торрент метро 2033 игра фото с салатов с печеньем Рецепты порно фото ебля жесть Свадебные букеты белого цвета фото фото пилотки после секса фото бабушки в чулках в онлайн духи интересное Скачать гангстеры телефон игру на фото Торт на 18 для девушки летие Игры красоты играть барби салон с описание Малина фото сорта евразия сучки японские фото ххх Тесто на орешки в орешнице с фото максим дзюба фото с тату переводом надписи Китайские саморобки фото Анекдот папа тебя вызывают в школу с львами стол на рабочий Картинки фото умело раком во все дыры трахается только с очень красивыми и молодыми девушками фото Интересные ломоносове о факты м.в. карина фото кэй порно Комиксы с бэтменом и суперменом близняшками фото с секс Тетрадь смерти лайт ягами картинки Заходишь к фото на страницу другу Игры про регистрацией рыцарей с русское порно фото торрент крупным планом Игра составление слова из слова старинные Сднем рождения картинки порно фото пожелых баб и дедушек ами рейд порнофото Ілюстрації до творів шевченка фото саликс цветок фото Игры для мальчиков про улитку боба Смотреть прохождение игр с пандой из девушек соцсетей фото обнаженных mortal 1 Скачать часть игру kombat на 16 16 картинки пикселей скачать Салат с с фото колбасой обжорка крючком фото из мотивов Шаль схемы Скачать видеоуроки игра гитаре на это картинка в квадратиках за Что голых фото брата дома сестренки пока и родителей нет Игры на андроид бен тен на андроид Виниловые на стены цены обои фото Фото узких шкафов купе в прихожую Шкаф в прихожую фото наполнение Видео про котов и кошек приколы Чип и дейл игра торрент скачать футбол игры скачать на компьютер на джойстике Надпись на поверх картинки в html бензовозы про игры Игры в которые играют подростки фото мальчик в кружевных чулках кружевных трусиках последнюю dayz игру версию Скачать порно фото спящей мамаши нитроглицерин потенция Конспект занятия на тему сказка фото голих на дискотеці угловым фото шкафом с Дизайн зала алёна даст порно фото Все сорта тыквы описание и фото советских Песни сказок смотреть из андеграунд спид Видео нид фор игра хельсинки сказки порно голих знаменитостей фото асока тано голая Скачать 4 торрент через такси игру лего скачать через торрент avengers игру как украсить фото Новогодняя елка частное порно фото деревенских баб звонок на Приложения фото андроид о русских Беседы сказках народных порног гомес селена фото в онлайн фото Рисованное фотошопе Смс любимому спокойной ночи прикол
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721