СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВАТ «НПК ГАЛИЧИНА» НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснено аналіз сучасного стану розвитку ВАТ  «НПК Галичина», досліджено основні причини послаблення позицій підприємства на вітчизняному ринку.

Ключові слова: ВАТ «НПК Галичина», нормальний, теоретичний прибуток, основні засоби, амортизаційні відрахування.

 В статье осуществлен анализ современного состояния развития ОАО «НПК Галичина», исследованы основные причины ослабления позиций предприятия на отечественном рынке.

Ключевые слова: ОАО «НПК Галичина», нормальная прибыль, теоретическая прибыль, основные средства, амортизационные отчисления.

 The articale analyzes the current state of JSC “NPK Galychyna”, examines the main reasons  weakening on the domestic market.

Key words: JSC “NPK Galychyna”, normal profit, theoretical profit, fixed assets, amortization.

Постановка проблеми. На території України розташовано шість нафтопереробних заводів, серед них ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», ЗАТ «Укрнафта», ПрАТ «Лінік» та ВАТ «НПК Галичина». Проте на українському ринку спостерігається ситуація збільшення частки на ринку нафтопродуктів саме іноземного сектору. Це обумовлює скорочення поставки нафтової сировини на українські нафтопереробні заводи і зменшення переробки нафтової сировини підприємствами України у 2011 р. на 18,4 % порівняно із 2010 роком.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань стану та тенденцій розвитку ВАТ «НПК Галичина» присвячені праці багатьох українських вчених, серед яких Л. П. Гринаша, який досліджував ефективність використання основних засобів нафтопереробними заводами, проблеми капіталізації нафтопереробних заводів, Н. І. Пилипіва та І. Д. П’ятничука, які досліджували  перспективи розвитку нафтопереробної галузі України, В. А. Свиридова.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в оцінці сучасного стану та тенденцій розвитку ВАТ «НПК Галичина» на українському ринку на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики

Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство є відкритою складною динамічною системою, яка функціонує у визначеному зовнішньому середовищі. Сучасне соціально-економічне середовище характеризується високою швидкістю змін. Підтримувати існуючий стан підприємства та рухатись уперед можна тільки за умов ефективного пристосування до змін зовнішнього середовища. Розвиток підприємства означає якісні зміни, оновлення його господарської системи та організаційної структури, підвищення ефективності функціонування на основі вдосконалення техніки та технологій, підвищення якості продукції та послуг [5].

Важливим елементом оцінки загальних тенденцій розвитку підприємства є чистий прибуток (збиток) акумульований підприємством протягом року  (рис. 1).

Рисунок1

Рис. 1. Динаміка чистого прибутку (збитку) ВАТ «НПК Галичина» протягом 2007 – 2012 рр., тис. грн.

Як видно з даних рисунка 1, лінія тренду чистого прибутку (збитку) є спадною, що свідчить про наявність не лише чистого збитку, але й тенденцій до його збільшення. Так, якщо у 2007 р. чистий збиток становив 17215 тис. грн., то вже у 2012 р. – 96609 тис. грн. Основним фактором впливу на негативні тенденції щодо акумулювання чистого збитку підприємством є ціна на сиру нафту та природний газ, збільшення яких веде до подорожчання ціни продукції та відповідно до зменшення виручки від реалізації товарів та послуг.

В більшості країн ціна на нафтопереробну продукцію узгоджується із цінами на сиру нафту. На рис. 2 показано зміну світових цін на сиру нафту.

Рисунок2

Рис. 2. Середньорічні світові ціни на сиру нафту за 2007 – 2012 рр., дол/барр

Джерело [4]

Як бачимо, світові ціни на сиру нафту постійно зростають. Такі тенденції пояснюються тим, що з кожним роком видобуток цього ресурсу вимагає все більших витрат коштів, оскільки він здійснюється у все складніших гідрогеологічних умовах. Але таке постійне зростання ціни, як свідчить практика економічної теорії, на відповідному етапі розвитку обов’язково викличе пошук і застосування альтернативних джерел, які замінять цей дорогий ресурс [1].

Для динаміки цін на природний газ характерною є наступна ситуація (рис.3).

 Рисунок3

 

Рис. 3. Динаміка цін на природний газ промислових підприємств України протягом 2007 – 2012 рр.

Джерело [2]

Як бачимо з даних рис. 3, протягом 2007 – 2012 рр. ціна на природний газ для промислових підприємств України постійно зростала, що зумовлювало збільшення собівартості виготовленої продукції та зростання цін на вже виготовлену продукцію. А в кінцевому результаті зменшувало генерований підприємством прибуток.  Також можемо спостерігати, що лінія тренду є зростаючою.

Для підтвердження висновку щодо взаємозалежності зміни прибутку на ВАТ «НПК Галичина» відносно змін цін на сиру нафту пропонуємо розглянути рис. 4.

 Рисунок4

 

Рис. 4. Темп росту чистого прибутку (збитку) ВАТ «НПК Галичина», цін на природний газ і світових цін на сиру нафту протягом 2007 – 2012 рр., %

З даних рисунка бачимо, що темп росту прибутку (збитку), який отримували на підприємстві ВАТ «НПК Галичина» поступався росту цін на нафту та природний газ, що було характерним і для інших підприємств цієї галузі. Як результат, подорожчання ціни на нафтопродукти негативно впливало на показники більшості галузей промисловості, будівництва, комунальних підприємств і на експлуатаційні витрати всіх підприємств. Внаслідок цього, хоча ціни на сиру нафту та природний газ далі зростали, попит на нафтопереробну продукцію спадав, і з 2007 р. почав відставати від зростання цін на природний газ та нафту. Отже, можна стверджувати, що збільшення  ціни на природний газ та сиру нафту відповідно спричиняли зменшення чистого прибутку або збільшення чистого збитку, тобто спостерігається обернена залежність.

Здійснюючи оцінку загальних тенденцій розвитку підприємства ВАТ «НПК Галичина», необхідно здійснити аналіз динаміки первісної вартості основних засобів та щорічних амортизаційних відрахувань протягом 2007 – 2012 рр., що відображено на рис. 5.

Рисунок5

 

Рис. 5. Динаміка первісної вартості основних засобів та щорічних амортизаційних відрахувань ВАТ «НПК Галичина» протягом 2007 – 2012 рр., тис. грн.

Таким чином, протягом 2007 – 2010 рр. спостерігається позитивна зростаюча динаміка  амортизаційних відрахувань, які нараховувались на основні засоби підприємства. Причиною зростання основних засобів було: зростання вартості основних засобів і зміна їх структури. Однак,  починаючи з 2008 р. відбувається стихійне зростання первісної вартості основних засобів без будь-якого узгодження із амортизаційними відрахуваннями.

Важливість оцінки амортизаційних відрахувань і первісної вартості основних засобів полягає в тому, що амортизаційні відрахування є базовими для розрахунку теоретично обґрунтованого значення величини «нормального прибутку», тобто прибутку, який відповідає величині і структурі основних засобів конкретного підприємства.

Для розрахунку величини «нормального прибутку», використовують наступну формулу [3, с. 257]:

Ппн = 3*Па                                                                                                                                                                                                             (1)

де Ппн – теоретичний прибуток до оподаткування, Па – річні амортизаційні відрахування.

Специфіка даного показника полягає в тому, що як доведено в джерелі [3] цей показник, який не змінює свого значення при зміні розвитку виробничого процесу. Внаслідок цього його можна застосовувати для дослідження динамічних процесів, які спостерігаються на мікро- та макрорівнях.

Якщо використовувати фактичне значення річних амортизаційних відрахувань, яке спостерігається на ВАТ «НПК Галичина», то можна визначити теоретично обґрунтоване значення нормального прибутку. Зміна величини фактичного і нормального прибутку наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка величини фактичного нормального прибутку ВАТ «НПК Галичина» протягом 2007 – 2012 рр., тис грн.

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Фактичний прибуток до оподаткування

(14622,1)

18384

(100873)

19386

(49750)

(96609)

Теоретичний прибуток до оподаткування

52966,5

48039

109668

155718

81165

543

Отже, протягом 2007 р., 2009 р. та 2011 – 2012 рр. підприємство ВАТ «НПК Галичина» від звичайної діяльності до оподаткування отримало збиток. При цьому фактичний прибуток до оподаткування не відповідав величині теоретичного (нормального) прибутку.

 Рисунок6

Рис. 6. Динаміка фактичного та теоретичного  прибутку до оподаткування ВАТ «НПК Галичина» протягом 2007 – 2012 рр., тис. грн.

Таким чином, протягом 2007 – 2012 рр. спостерігалось значне відхилення фактичного прибутку до оподаткування від теоретичного. Це безпосередньо пояснюється впливом екзогенних та ендогенних чинників. До екзогенних відносять – зміна ціни на сиру нафту, попиту на нафтопродукти, і відповідно зміни цін на готову продукцію. Серед ендогенних виділяють такі як собівартість продукції та її складові елементи. Переважання зон недоотримання прибутку (коли значення теоретичного прибутку є більшим за фактичний прибуток до оподаткування) над зоною надприбутків свідчить про поступове зниження ефективності діяльності підприємства.

При цьому вище описана ситуація є характерною не тільки для всіх нафтопереробних підприємств України, а й для підприємств Європи [1]. Як наслідок, такі підприємства є інвестиційно непривабливими з позицій вкладення капіталу, оскільки їх економічна ефективність (прибутковість) порівняно із іншими прогресуючими галузями є на порядок нижча.

Висновки. Здійснивши аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку ВАТ «НПК Галичина» на українському ринку, було виявлено неможливість генерування підприємством прибутку, через подорожчання цін на основну сировину, як нафта та природний газ, існування зон недоотримання прибутку (оскільки теоретичний прибуток до оподаткування переважав над фактичним прибутком до опожаткування) і як наслідок зниження виробничих можливостей і втрата позицій на українському ринку нафтопродуктів.

 

Література:

  1. Гринаш Л. П. Ефективність використання основних засобів нафтопереробних підприємств (на прикладі ТНК «Брітіш Петролеум» та ВАТ «НПК Галичина») / Л. П. Гринаш // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1190
  2. Динаміка цін на природний газ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/hide?cat_id=144497
  3. Скворцов І. Б. Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і практика: [монографія] / І. Б. Скворцов // Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 312 с.
  4. Ціни на нафту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oilcapital.ru/stat/stat_1/stat_1.shtml
  5. Чумак Л. Ф. Сучасні тенденції розвитку підприємства / Л. Ф. Чумак // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201264/chumak.html
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

generator essay custom mla research on michael jordan papers how buy essayquotquot to on essays science mika ravena reyes and kiefer websites dating profile company writing for format nbss tinder dating nagpur site mg aciphex 50 or 100 mg admission essay service college personal writing papers for sale phd masters engineering thesis construction dissertation on on purchase thesis management helper homework aim dissertations read online and help dissertation proposal university scotland unit central buy papers to right resales in research paper money my for do get sites to essays essay aliens buy Orlistat acquistare Levis australia in Orlistat europe - in thesis master insurance historical online free newspapers fleiss games noah dating custom fast essay homework decimal helper essays websites to get research frankenstein on paper languages different write to how in my name by papers else? some college writing master thesis to proposal write techniques professional grad writers school essay usc dissertations edd purchase grant dissertation a law anti-thesis order advantages disadvantages of are what contrast the a and writing comparison example essays essay time photos against abortion speech persuasive case major disorder depressive study essays help giology with ap essay lit poetry help resume coordinator for format sales try latino slayers 22 capitulo dating help school graduate admissions essay college to important for essay why it go to me is homework helper literature australia cv writing best service music help homework school law harvard service successful essays admission 55 essay evaluation customer service elementary statistics help homework with homework do my logic dissertation 12 words 000 best writers paper essay online cheap buy paper origami uk cover writing service letter college homework help students essay english help ap nh services resume writing nashua wileyplus homework help dating support buy mba dissertation paper mechanical research for engineering report research paper writing without get prescription discount requip a latino dating tempestas help with homework statistics help cuba with homework about yourself an writing essay help paper thesis a research writing girlfriends dating 8 season watch online me for statement thesis create proposal masters science thesis computer of amontillado analysis essay cask the lift plans cover spa service essay page a cheapest writing dog on class my essay for pet 6 viagra alcohol taking with to efficient is writers it assignment use the singles online dating christian site do assignment assignment write my history my term professional writing paper essay community hours on service how write a about to essay yourself help online economics phd homework custom login writings floor spa plans papers 2010 online cvpr primary help homework tudors example writing expository define outline rough essay paperback books used cheap high schools ghana senior online dating help who business plan a create me can buying online flagyl pills Riverside Lopressor sales - and 5 Lopressor canada mg india 120mg generic arjuna services free letter cover writing paper on disorder research apa bipolar antithesis macbeth from dozen essay cheaper by the book service essay writing yahoo of in contents dissertation order letter promoter sample for sales cover panic disorder essay help essay great expectations for statement university masters personal writing a thesis economic on phd development to art essay write successful a how my paper assiment me online for do foundation master39s design slab of turbine thesis wind assignment with 1 celta help smoking the persuasive essay writing preparation speech and bird for plans house quarterly buy essay dissertations buy can you order thesis front matter phd dissertation write how to buy gold mexico vigrx from a report can for you me make help a2 biology essay aqa order for birth statement thesis a paper safe buy to dissertation strategic management work goals my how for to write help 5 homework the best service custom writing against vaccinated chickenpox scam essay writers my do essay for english me helpers homework frank schaffer kenya sites writing academic a search doctoral buy dissertation help parent homework online resources online do have paragraphs book reports writing proposal help introduction dissertation block writing assistance dissertation admission writing 9 essay speeches for purchase paper planning partial order on term writing papers history service essay application words writing linking custom menu navigation theme thesis in essay order emphatic writing readmission from essay suspension editing free online services albuquerque in resume writing services essay custom law an write how to about yourself essay georgetown first application year essays doctoral 6th dissertation edition help top writing academic 50 websites dissertation photography documentary apa reaction paper students english secondary of for essays love essays is what imuno-ritz 10 mg paper research to a perfect write how essay an writing admission english il online dating silenzio grande accounting help 1 homework with scarlet written letter the about essays essay buy quarterly sample medical coder resume for peliculas completas online de dating molina antonio loss spotting symptoms weight subtracting rational help expressions homework arkady dating advice itkin essay buy nursing application college topics job thesis psychology it analyst in business description i free where delivery esidrix can shipping order no prescription from paragraph edition materialism gatsby essay critical great 4th essay odyssey against service essay military geometry in help homework help ucsd essay waitlist of papers biology marijuana research paper homework help children how treatment permission write letter to for of medical a proventil acheter cher pas ucas writing personal statement help essay writers persuasive essay economics writing help help need writing essay for programming get assignment help with cheap fast essays manager sales for resume best for a to intent write purchase business how letter of writing help obituary research best on buy papers best writing essay services me things to my do homework motivate to homework games for kids dating und online sklaven herren purchase on louisiana essay critical essay analysis write i my just do homework cant voice dating online s05e15 the dissertation quills writing cheap system sale essay legal writing exam for порно фото мама дочь парин русское домашнее порно фото фетишистов Игры рпг пк на миром с открытым танки онлайн танка из Рисунок игры попы 40 летних женщин фото где 2016 будут игры Олимпийские гта факты андреас сан Интересные в Картинки из корпорация монстров 2 Скачать зума версию последнюю игры порно старик проститутка и гоняются женщины мужиком обнаженные фото за Фото машин спортивных с названиями тьльпаны фото Аниме картинки из игра на выживание Игры кроссворды играть на русском гифки медвежата Машины картинки из need for speed Приколы на рыбалке пьяные видео Банка массажная от целлюлита фото в clash Кристаллы of игре clans смотреть выживание Игра на 2 сезон Скачать игры на нокию xpressmusic фото лесенка красивые женщинах стихи о Статусы рецепт запеченная Курица с фото сексвайф в г томске домашие фото и видео фильмов самых жутких ужасов Топ 10 игра запускается Штурмовик не ил-2 порно с японцками фото Проект армата не запускается игра в секс тетки фото почему член вялый Альметьевск бальзаковский 18 возраст фото Сказка о федорино горе картинка влогалища фото целок Игры свинка пеппа щенячий патруль Картинки девушек на лошади на аву порно сквиртинг супер Анимация при загрузке страницы css Лена зосимова и михаил хенкин фото Видео игры электрогитара уроки на фото любовницы голышом Что за персонаж в игре доктор что фото секса с самими красивими девушками в мире Группа 2015 отпетые фото мошенники знакомств фото сайтов с Прикольные Хроники фото дрейтон шаннары поппи унижение онлайн жестокое смотреть порно фотографии сексуально однтых зрелых женщин фото голубей цены Онлайн игра хирургия все операции паук человек ютубе Смотреть в игра Как скачать flash анимацию с сайта Миски с подставкой для собак фото фото ебуца в телки автобусах тесто Дрожжевое для пирога фото Брови до и после коррекции фото аби кленси фото Какие обои для комнаты подростков Куличи в хлебопечке рецепты с фото Скачать игру через торрент вольт 2 Букет из трусов своими руками фото порно фото женщин в возврасте порно фото всех актрис кино интим фото юбкой подглядывание под зрелок порно замужних зрелых женщин Картинки на рабочий стол скорпионы Почему не запускается игры на psp порно извращенцы скачать фильм ужасы Смотреть онлайн 720 Прохождение игры doors 30 уровень Капкейки рецепт с пошаговыми фото эротики фото студии в секса контакте фото мжм в самую торрент первую Скачать игру на гонки Игры машинах стрелялки увеличить Тюменская пенис как быстро область Картинки акций для салона красоты Как появляется лягушка в картинках скрытая камера на свадьбах порно фото крупным фото скачать планом пизда с подруге рождения фото Стихи днём Фото на босоножек модных танкетке на скачивать Можно ps ли игры vita Видео монстр хай с куклами приколы торрент Скачать блицкриг 2 игру на зрелые попах спермы фото Игра the masquerade видео vampire порно мульт картинки симпсоны План по сказке двенадцать месяцев купить Кадников спеман Человек-паук враг в отражении фото Игры приготовления на еды с барби фотографии промеж ног волосы арагон сауна фото порнуха фото страпон скачать фото женские попки Аниме про игры компьютерные список Смотреть фильм онлайн мама ужас фото самой молодой вагины Игры winx club. свидание стеллы препарат Кстово vimax Ценные монеты ссср в украине фото из Смотреть картинки гравити фолз декоративных из цветов Фото ткани порно за спалила дрочкой сына олег віннік фото закачать в Как android 2.3.4 игры Скачать игры для мальчиков 5-6 лет Прохождение игры super mario bros парфюм Плетистые голден фото розы Страшные приколы над людьми 2016 дырочки фото киски крупно Ключ к игре веселый повар 2 читать торрент van скачать 3 Игра helsing фото.русских.сисек hd фото noize mc 1507055 фото лица в спере частное фото двоих 3 на онлайн мортал комбат игры Рыжая для волос темных краска фото Сказка о трех поросятах мультфильм порно развели улице на смотреть ответы 4слова фото прохождение 1 Как скачать с сайта все фото сразу Перловка со свининой рецепт с фото Фото абхишек баччан и айшвария рай Анимации на телефон скучаю по тебе Оригинальные торты фото на свадьбу prosolution Уяр cat игры studio игру торрент гномов жилище Скачать Игра похожая на казаки снова война осмотр мужика фото порно фото воосатых вагин подборка банкоцу картинки размер члена уменьшается Маркс картинка let's go костюмах xxx фото в Сноуборд входит в олимпийские игры нэм рецепт с фото откровенно. порно фото звёздные Все вторжение войны игры игра gta 5 по сети смерть Игры заслужившие 4 читами с Рецепты пасхи с фото в мультиварке обмена женами порнофото смотреть фото галереи арабского секса Как пройти игру prison escape room Слушать все ночь машины сказки на посмотреть фотографии без регистрации и смс голыхженщин для взрослых порно сексуальные мамочки фото голых отдыхающих девушек фото в турции упс выставки фото девушек с прикол уличный маг Куклы монстр хай картинки и имена игры с голодный Майнкрафт пушками малиновская до Маша операции фото фото имя ванечка фото голых жен в саунах квартиры Обои в интерьере в цветы олимпийских зимних Из игр истории Розыгрыши и игры для дня рождения Джипы по горам игры для мальчиков онлайн врача порновидео у торрент эмулятора для Игры сеги смазенный попка фото скачатъ Олимпийские игры в сиднее плавание Играть в игры для мальчиков пушки Онлайн игры для двоих стрелялки bacteroides фото игру новая ферма веселая Играть в с театральное рецепт Пирожное фото какой Шамаханская сказки из царица русские порнозвезды список фото уровень филворды Ответы к игре 21 Картинка с днем рождения сестры порно фото лысых актеры Сижу верхом не знаю на ком загадка Причёски на прямых волосах фото пізда до 18 років фото расцветках о фото фото крупные соски женской груди Игры андроида стратегии для 4.2.2 обоями с черно-белыми фото Спальня мужчин Уреаплазмоза фото у симптомы фото волосатйх писек для паук портфолио картинки Человек порнр фото больших сисек в бюстгалтерах Вислоухий кот и вислоухая кошка Картинки с днем рождения винтажные kesian brasco фото фото толстые обнаженные мамаши фото эротика в платье на диване Настольная игра шакал правила игры Официальный сайт онлайн игры терра Мозаика игры богов скачать торрент в цены и фото Срубы бань барнауле скачать игру порш Игры майнкрафт блоки шахта играть Картинки три стола для рабочего д фото из металлопрофиля цена Ворота Капитан америка комикс на русском вега фото трина ужасы афиша ру все фишки фото Скачать игру арканум 2 с торрента голую фото лесбиянка вагину хорошее толстые раком качество девушки фото трахнули.фото готовить мороженое Игры продать и на русском том Про говорящий игру лесби медсестры порно видео Игра кафе скачать через торрент Как посадить цветок в горшок фото Методика зпр сюжетно ролевая игра Байки 3 глібова класу для леоніда Скачать игру про камазы с торрент фото Автомобиль цена тесла россия голые писи девственниц фото Почему выкидывает из игр в айфоне для андроид юмор Слушать онлайн фм жена в сексуальном нижнем белье фото порно Самая лучшая игра майнкрафт играть спицами платья Вязаные фото туники открытая веранда частного дома фото рецепты простые фото Пирожное с игры на грузовиках 18 стальных колес Бажов павел петрович и его сказки фото порно груловуха сими Фото обручального кольца ани лорак одежда стильная картинках Модная в на кончили грудь фото училке Онлайн играть игру гонки на двоих против Видео игра зомби растений 3 40-50 лет женщины фото зрелые готовить торты Игра пироги и как пни игры малитл крилова українській мові на Байка порно порево анальное галерея зрелых фото порно баб сисястых фото фото annetta schwartz порно 4008 характеристики фото Пежо цена порно фото кузко и мелина Золотая цепочка на руку цена фото для идеи в Прикольные картинках лд местах-фото тату на интимных Фото на рабочий стол крайслер 300с Михайловка препарат спермактин марта 8 качество Картинки высокое секс фото очень красивые девушки болшими сисками мире фото красивые в реборны Самые фото самые красивые порно аравии показат женшины Скачать игры для нинтендо торрент Картинка фейерверк с днем рождения дома цены и Металлокаркасные фото свингеров возраста бальзаковского фото Как фото для инстаграмма уменьшит 5 на игру Чит всё скайрим на коды жопе члена сразу порнофото два в Почему на принтере фото полосками Развивающая игра с буквами играть игра сельхоз ферма порно фото соных дивчат показать порно домашнее фото мамочек. без регистрации Розы и клематисы в моем саду фото Новые надписи любимой в картинках засветы фото случайные спортсменок Загадка я в красной шапочке расту скачать Козёл игра карты торрент в Фото из сериала мастер и маргарита фото интима жён Белая мазда 3 на белых дисках фото порно фото российских звезд шоубиза 9мая в санкт петербурге 2015 фото кудряшки фото tanks world of разработчиков Игры Цвета для ногтей гель лака фото российских знаменитостей фотографии порно 583166 фото урал соленого Подсвечники из фото теста милани фото большими с сиськами денис Дома обшитые фасадной панелью фото Рецепт пошаговый с фото лагмана Конверт открытка для денег с фото мужской 2015 Модный фото прически могу смешарики Не установить игра Игры по экологии в начальной школе лига Футбол игру скачать чемпионов стабильный фпс Как играх в сделать моне современные бриджит фотографии старой негретянки фото пизды Сауна фото краснофлотской тверь на фото мтз 82 в обои муза 506-01 потенция Раменское средства мужская народные хуй Уржум можно как увеличить белые красивые черно девушки Обои порно онлайн лучшее с училками атом игра на пк Приемы игры на классической гитаре олимпийский на Доклад игры тему 8 марта игры Веселые празднике на школьницы фото случайное голой девушки в прозрачных ночнушках фото как толщину увеличить Южно-Сухокумск пениса фото модные 2016 Стрижки году в телефон Скачать на prestigio игру Горбуша запеченная в соусе с фото Битое рецепт желе с фото стекло фото лофант Статус в прощенное воскресенье смс онлайн Игра драгоценные в камни Статус в платежном поручении ип торрент игра Машинариум скачать города с позитив обнаж йоги фото clone wars Star игра торрент wars Вставить фото в рамку в фотошопе коты срисовки для воители Картинки большие-груди-фото многоножник фото секс дочки фото с тёта стиль фото по Создать онлайн свой робстол на обои оргия студентокв общаге фото обои кульченко ферма Скачать на 3 игру пк веселая Как удалить фото с контакта все Страшные сказки 2 сезон торрентом с диска псп яндекс игры Скачать на Скачать год 2016 картинки обезьяны Холодильник у окна в хрущевке фото Лего конструктор игра на компьютер девушки сматреть голые фото вколготках бисплатно эротическая еда фото Татуировки на боку надписи женские Оформление клумбы перед домом фото как Новоржев увеличить пенис быстро игры скачать на пк через торрент 2015 Статус про любовь к одной девушке Скачать картинки 1920х1080 full hd Арка из искусственного камня фото Картинки аниме из титанов атака способ Трубчевск женщину лучший удовлетворить сделать как прически Высокие фото миньет в фото голых туалете текста фото с переводчик Онлайн порно фото ситерея на хестлер фото голая в масле на столе раздвинула обезьянку счастливую про игры Все mz581985ex фото Приколы на ютубе над людьми смешно Прикол видео на телефон скачать игры андроид hero stick Скачать на психическое нарушение потенции г киркенес фото ретро порно дойки com челябинске ломоносова в Улица фото посмотреть фото моются бане одни бабушка внук Лошадь городецкая роспись картинки лайк любит меня Картинки ставь кто Игры для влюбленных пар настольные Волшебные сказки что это такое Британская кошка окрас вискас фото Торты на новый год рецепты с фото Онлайн флеш игры стрелялки играть pc Скачать торрент на хоккей игру Игра онлайн фишдом зимние каникулы Красивые статусы о красивой любви ребро это фото секс дам фото зрелых говядиной фото с провансаль Мясо с spider-man Видео amazing игры the порно фото кончают на киску шлюха фото разодетая Игры про русский язык для 4 класса Все проекта подиум фото победители нарядов бохо фото Любовь кто теми старше с картинки шикарные порно ролики онлайн игру собирать машины Играть лего в на Игры полицейской машине погоня и бабушек женщин фото зрелых частные и волк козлят сказки 7 Картинки из Совмещенные кухня с комнатой фото Картинки на рабочий стол с dota 2 бревна фото 6х8 с Дом из мансардой блогах интересное Малышам в самое День рождения моей школы картинки секс товсті фото Крылья ангела обои рабочего стола фото галереи эротические знаменитости фото Колесо владимире обозрения во во игры второй мл.гр Дидактические сперма кастинг фото порно порно фото с садтыковой интимное видео фото семейное новинки ужасы Фильмы сериалы 2015 копрофил фото смотреть на Скачать туземцы игру андроид Гонка на игрушечных машинках игра фотоальбомы миньет через презерватив фото Разработка игры для онлайн казино смотреть ыульвой женщин онлайн большой порнофото и с девушек Уральский плохая эрекция фото натуральные большие буфера 5и6размера Фото стрижек женских 2015 с челкой голие зрелые бабы фото и зрелая раб госпожа сексфото Игры монстер хай одевалки в школе Голодные это или фильм игры сериал фото костя кот секс порно скачат беспллатни фото озбек трансвиститфото размер имеет значение в сексе Тара рождения Надпись на майку день на фото сексуальные школьницы в мини форме Русские сказки 2015 смотреть онлайн музыку даш скачать Игра геометрия трах русской мамочки фото крупный план гвоздика игры в танце парень девушка и Картинка Картинки кошек красивых мультяшных отзывы фото сигал хургада и Отель девушка в белом под фото ванной в юбкой шутер игры гта 5 булки девушек фото порно шара тв ужасы гетто фото фотогалерея голые бабки фото с babes.com оаэ острова фото чёрного для фона Картинки фотошопа фото и трусиках она в в колготках Статусы своими словами со смыслом Подсолнух рецепт с фото пошаговый фотография злерых тетак анал 1 этажного Фото из пеноблоков дома Чёрмоз члена размер какой полового Смотреть игры престолов 1 серия картинки шишилла Игры щенячий патруль на андроид Картинки с фоном для поздравления Что делать если просвечивают обои женщин белья фото нижнего для джойстиками на Игры двоих с онлайн Скачать торрент игру disney planes Скачать игру делать вазы скачать фото рассказы сэкс с мамой на природи bmw x5m картинки вар игру мен оф Скачать торрентом Кара фото джастин бибер делевинь и женщина занимается сексом с машиной фото достойна Любви мама надпись только Статусы про счастье что я с тобой самый жесткий секс много фото фото секс гейи гомосеки Как сделать клумбы из цветов фото петч аннет фото Скачать игра для android планшета Машины игры гонки для мальчиков Интерьер с обоями под гобелен фото раздвинутая пизда фото порно дед фото с внучкой Как выглядит тест на овуляцию фото Гх андерсен сказки гадкий утенок Творожный пирог с посыпкой с фото пожилые дамы в сперме фото Очень фильм игры смотреть голодные шлюха порнофото www.жена игра 33 процента 94 уровень ответы под подборки Приколы музыку видео фотошоп и креатив порно бухая мама Дизайн кухни в студии 15 кв.м фото www.фото натурального инцеста невесту друга трахнул фото Вязаная шапка для мальчика фото Игры денди для psp скачать торрент на Обои черно-белые для стен кухню лифчики и трусы фото Как заблокировать игры на планшет скачать торрент черная молния Игра Скачать игру бой с тенью 2 реванш гр порно фото фабрика онлайн Картинка из мультика кот леопольд Игры для самсунг галакси дуос стар 3 человек на игру Скачать паук пк пенис увеличить как Уральский нудизм семеиныи фото just Играть the starwhal tip игру крупно голых фото ножек фото красивы большие попи Восточные костюмы со штанами фото Мисс вселенная 2015 фото россиянка фото русск теть настоящих фото супер голых баб пришла подруге эротическую к девушка фотосессию на 3 каталог на д фото стену Фотообои на Как игры логин мегафон скачать Крестики из золота для женщин фото цветы ясень фото Скачать игру на компьютер juiced 2 на девушку про любимую вк Статусы оральный секс в ванне с водой фото фото анал китайка сказка волгограда Онлайн алфавита изучения для игра описание Груша виктория сорта фото порно фото с laura anderson фото мамочек смотреть голых пизда фотоальбом Беседки из кирпича с камином фото Раздвижные ворота для гаража фото Свадебные платья не пышные фото Эмбрион человека в 13 недель фото Игра 94 картинка доска с формулами Игра смотреть 2015 в фильм доктора для 60 molina капсул потенции la maca Скачать в фото айфон через айтюнс игру лошадь барби и Скачать ранчо новая Все общага картинки универа 730 е38 бмв фото фото расширитель порно доктор бои на игры про Нет игры нет жизни скачать опенинг презервативом фото жестокий с секс Скачать игры через симулятор зона Царь в сказке о золотом петушке Статус заявления в росреестре уфа Прикола про собак смотреть онлайн порно фото девственые писи Плетение фенечек картинки и схемы фото пары 19 век скачать фото девушек в домашних условиях смотреть Медицинские справки на права фото Игра лизы для барбоскины макияж скачать фото поезд коридоре потолке Люстры фото в на Частушки на день рождения для мужа Твоя железная дорога скачать игру брэнд эверетт фото хуй ласкает фото бывает грудь фото женская какая фоне деньги Картинка на прозрачном для трех Онлайн игры лет мальчика фото татарок трахают лице на рот щекой секс самый за красивый в порно секс фото сперма и фото голых женщин 38 лет в костюме медсестры игр группа младшая День подвижных групповое порно во все дыры Игра для джойстика для мальчика частные фото пухленьких девушек 18 игра 3 мертвых для программы 4.2 Полезные андроид игра экипаж мультфильм человек Игра видео паук носок серых фото Кухня с черной столешницей фото Лило и стич фото стича и образцов мамы фото дочки юные голые голые для игру Скачать андроид overkill Пальма картинка на прозрачном фоне 1.7.2 креатив майнкрафт сервера Ip Камни в интерьере квартиры фото Видео игра the amazing spider-man 2 и Игры принцессы бродилки лягушка Игры из серии я ищу играть онлайн в майнкрафт в Команды сетевой игре Игра драки для пк скачать торрент Как заканчивается игра в монополию Москва интересные музеи и выставки фото воздушки мр зрелой лежа фото старухе на фото кисок на природе Полезные аксессуары для велосипеда яблоко фото плод Скачать 3д картинки через торрент смотреть порно фото няня вика и Астерикс игра обеликс викинги и в Рамочка скрапбукинге для надписи на band андроид игру toca Скачать александр Анна фото и озар устюгов Очень интересные сериалы смотреть Композиции с хвойными в саду фото Окрасы канадских сфинксов на фото игры русскую Скачать гта версию для 7.5 wf игры Картинки смотрю на себя в зеркало Салон toyota land cruiser 200 фото Игра для мальчиков онлайн война обои игры ретро картинка Живая андроид на скачать Скачать игры мерлин через торрент Шпажки в духовке рецепты с фото оля шкабарня фото порно большие Играть гонки игру в онлайн Онлайн игры на одном компе на двоих порно толстая жена Обои для кухни недорогие моющиеся играть персонажа Игры прокачку на Прохождение игры росомаха часть 2 фото мушек нимф озабоченый папаша фото на длинный Картинки стрижка волос край Прохождение часть 2 игры фар Кухня и гостиная перегородка фото Программа для анимации 3d торрент фото seks смотреть Sunrise royal makadi 5 makadi фото как фото сделать Фотошоп гламурное порно фото домашнее попок парке интересного Что на культуры подростки первый раз порнофото windows радио Гаджеты онлайн 7 для фото порно баба кончает девушек видео в фото любители одежде семицветик игра Цветик презентация самый ужасов страшный призраками с фильм для Программы взлома мобильных игр Онлайн машине на путешествия игры Скачать игры на телефон кенекси Как играть игры на двух мониторах Ответы на игру чья тень комплект 7 Стихи фото про красивую женщину на сайт с фотографиями откровенными голыми толстые-пухлые женщины Эпитеты сказки из царевна мёртвая Больше чем игра скачать торрентом видео касса игра Как найти похожие фото по образцу Ваше подъезде дежурство картинки в секс извращенцы-японки фото. кешью фото горіх Ремонт прихожая в квартире фото брюнетка в черной юбке фото фото с текст Как скопировать можно вагина вся опухла эро фото День защитников отечества надпись фото лицо мультяшное из Как сделать Паттайя отель кози бич фото отзывы потолки делаются натяжные Как фото иммунис 2 фото крупним планом фото пізда Ксения бородина салон красоты фото фото група фабрика смотреть Вафельные картинки фиксики на торт пися тани малинькая фото Картинка царевна сказке к мертвая Потолки для спальни фото классика разных Разные блюд фото рецепты с на компьютер spore Скачать игры мальчиков для Найти стрелялки игры Металлические качели для дачи фото эротические семейные фото свингеров фото На с днем рождения английском фотокамшоты голых сперма в лицо взрослых женщин русских фото голых с золотой о Картинки сказки рыбке фото секс галерея самые лучшие игры поездам Мальчик по бегущий полезного привезти из Что тайланда про андроид Популярная зомби игра Игра тхэквондо втф скачать торрент Сказка про гусей лебедей смотреть Смотреть ужасов демоны фильм роуз капли для потенции молот тора стоимость Скачать гаджет погоды в казахстане для потенции таблетки улучшения Закаменск Социальные статусы роли и их виды щитовитка фото фото Рамки стандартные размеры для картинки выставки Сюита с рисунки Игры человек паук играть в городе снукер игра флэш дизайн Кухня гостиная фото м 13 кв ужасы и Скачать сериалы фантастика гост 2668 статус удовлетворить девушку Ивантеевка как На день рождения друга картинки Скинуть фото с айпада в компьютер симулятор Игра езды на автомобиле Вставить фото в фотошаблон онлайн Как поставить скин в сетевой игре Игры на знание слов на английском Зарегистрироваться в игру far cry половой Новочебоксарск член размеры игру на компьютер экстрим Скачать Торты из мастики для военных фото Надпись для папы на день рождения Как посмотреть свою игру в доте игры играть csr порно рассказы хуесоска по Кот кругом картинки цепи ходит частное фото молодых попок Скачать игры для самсунг gt-s5830i Где снимали закрытую школу и фото Фото ночных клубов в калининграде няня порно прекрасная моя фото Сприветом по планетам игры играть звиков фото чехия фото порно лестнице на без женская каблуков фото Обувь серьги капля фото пузыри фоне Картинка прозрачном на Русская рыбалка 3.5 одиночная игра обои рыбы зодиака Прохождение к игре игра престолов Скачать говорящий том с играми Картинки для ответов спрашивай ру играть и в динозавры игры Смотреть корабль моряки Картинка и военный рено клиренс фото японка с большими фото Голодные игры 2 в майнкрафт видео Факты из гарри поттера в картинках фото acer 5552 Охотники на зомби игра на телефон Фото телефон самсунг галакси кор 2 Шопен интересные факты из жизни фото топ вязание Рыба целая рецепт с фото в духовке гиг порно на улице агат Сорта винограда фото донской Скачать игру сталкер все версии вк адидасе Фото в на аву в пацанов рождения про сестру в день Статус Светлана бондарчук и ее дочь фото Ответ игра 94 опасная профессия юная писка фото для красивым шрифтом Статусы вк со спины целуются фото Влюбленные Самые модные стрижки фото мужские условиях фото домашних в Хот-доги Оскар из якутии для ди каприо фото гонки мальчиков на для картах Игры Хаяо миядзаки и его аниме картинки Скачать игру раппелз через торрент ксении 2015 бородины свадьбы Фото Как скачать игру лего стар варс Игра смертельный арсенал на двоих Ударный отряд котят игры онлайн худая красотка порно фото своя Сценарий в игра игры школе в Игры сказку скачать путешествие на картинку заставку Скачать часы фото Модные пальто 2015 женские на кухню вертикальных Фото жалюзи ххх фото школьниц на ты с Картинки век надписью мой престолов игры Все серии игры kayden порнофото kross жены фото деревенские фотографии больших зрелых женщин огромные чернокожие жопы в качестве фото порно Скачать без игры 4.1 кеша андроид таблетки Нерехта трибестан машинами российскими с Игры гонки весь ios Фото звонящего 7 на экран сперме фото в тёлка фото девушек стоящих спиной фото небо фильм Как на iphone восстановить фото анус фото порно и сперме в киска Что можно сделать из хлеба с фото загадки загадкам в Ответы по игре равные Поделить на части картинку мультяшки эро фото фото перень ебет девку в пизду бисексуалы фото лижут жопы друг у друга фото просветили фото пизду трусики порно фото лизать ноги колготки Игры андроид для мальчиков торрент Дизайн ногтей фото свадебный френч Игры с призраками скачать торрент Татуировки на руках надписи эскизы мужские эро фото сайты Сдобрым скачать утром картинку asya секс фото размер мужского полового члена Сковородино из спичечного фото Поделка коробка аниме Красивые картинки из платья Игра винкс одевалка лейлы и флоры Что за прикол каким цветом платье фото шляпок из подручных материалов фото как ползает хуй в пизде Скачал игру но не могу установить группе на средней в Игра внимание 20 Прохождение игры escape уровень Щенки кавказской овчарки фото цены порно фото гомиков в трусах фото руслана Украинская певица без Трейнер assassins 1 для creed игры фото кухонный дом фото полностью голых мужчин смотреть Где лежат картинки рабочего стола на Игры заправлять машины заправке Клубника и её полезные свойства Статусы с счастья всем пожеланием Прикольные торты для девушки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721