СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВАТ «НПК ГАЛИЧИНА» НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснено аналіз сучасного стану розвитку ВАТ  «НПК Галичина», досліджено основні причини послаблення позицій підприємства на вітчизняному ринку.

Ключові слова: ВАТ «НПК Галичина», нормальний, теоретичний прибуток, основні засоби, амортизаційні відрахування.

 В статье осуществлен анализ современного состояния развития ОАО «НПК Галичина», исследованы основные причины ослабления позиций предприятия на отечественном рынке.

Ключевые слова: ОАО «НПК Галичина», нормальная прибыль, теоретическая прибыль, основные средства, амортизационные отчисления.

 The articale analyzes the current state of JSC “NPK Galychyna”, examines the main reasons  weakening on the domestic market.

Key words: JSC “NPK Galychyna”, normal profit, theoretical profit, fixed assets, amortization.

Постановка проблеми. На території України розташовано шість нафтопереробних заводів, серед них ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», ЗАТ «Укрнафта», ПрАТ «Лінік» та ВАТ «НПК Галичина». Проте на українському ринку спостерігається ситуація збільшення частки на ринку нафтопродуктів саме іноземного сектору. Це обумовлює скорочення поставки нафтової сировини на українські нафтопереробні заводи і зменшення переробки нафтової сировини підприємствами України у 2011 р. на 18,4 % порівняно із 2010 роком.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань стану та тенденцій розвитку ВАТ «НПК Галичина» присвячені праці багатьох українських вчених, серед яких Л. П. Гринаша, який досліджував ефективність використання основних засобів нафтопереробними заводами, проблеми капіталізації нафтопереробних заводів, Н. І. Пилипіва та І. Д. П’ятничука, які досліджували  перспективи розвитку нафтопереробної галузі України, В. А. Свиридова.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в оцінці сучасного стану та тенденцій розвитку ВАТ «НПК Галичина» на українському ринку на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики

Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство є відкритою складною динамічною системою, яка функціонує у визначеному зовнішньому середовищі. Сучасне соціально-економічне середовище характеризується високою швидкістю змін. Підтримувати існуючий стан підприємства та рухатись уперед можна тільки за умов ефективного пристосування до змін зовнішнього середовища. Розвиток підприємства означає якісні зміни, оновлення його господарської системи та організаційної структури, підвищення ефективності функціонування на основі вдосконалення техніки та технологій, підвищення якості продукції та послуг [5].

Важливим елементом оцінки загальних тенденцій розвитку підприємства є чистий прибуток (збиток) акумульований підприємством протягом року  (рис. 1).

Рисунок1

Рис. 1. Динаміка чистого прибутку (збитку) ВАТ «НПК Галичина» протягом 2007 – 2012 рр., тис. грн.

Як видно з даних рисунка 1, лінія тренду чистого прибутку (збитку) є спадною, що свідчить про наявність не лише чистого збитку, але й тенденцій до його збільшення. Так, якщо у 2007 р. чистий збиток становив 17215 тис. грн., то вже у 2012 р. – 96609 тис. грн. Основним фактором впливу на негативні тенденції щодо акумулювання чистого збитку підприємством є ціна на сиру нафту та природний газ, збільшення яких веде до подорожчання ціни продукції та відповідно до зменшення виручки від реалізації товарів та послуг.

В більшості країн ціна на нафтопереробну продукцію узгоджується із цінами на сиру нафту. На рис. 2 показано зміну світових цін на сиру нафту.

Рисунок2

Рис. 2. Середньорічні світові ціни на сиру нафту за 2007 – 2012 рр., дол/барр

Джерело [4]

Як бачимо, світові ціни на сиру нафту постійно зростають. Такі тенденції пояснюються тим, що з кожним роком видобуток цього ресурсу вимагає все більших витрат коштів, оскільки він здійснюється у все складніших гідрогеологічних умовах. Але таке постійне зростання ціни, як свідчить практика економічної теорії, на відповідному етапі розвитку обов’язково викличе пошук і застосування альтернативних джерел, які замінять цей дорогий ресурс [1].

Для динаміки цін на природний газ характерною є наступна ситуація (рис.3).

 Рисунок3

 

Рис. 3. Динаміка цін на природний газ промислових підприємств України протягом 2007 – 2012 рр.

Джерело [2]

Як бачимо з даних рис. 3, протягом 2007 – 2012 рр. ціна на природний газ для промислових підприємств України постійно зростала, що зумовлювало збільшення собівартості виготовленої продукції та зростання цін на вже виготовлену продукцію. А в кінцевому результаті зменшувало генерований підприємством прибуток.  Також можемо спостерігати, що лінія тренду є зростаючою.

Для підтвердження висновку щодо взаємозалежності зміни прибутку на ВАТ «НПК Галичина» відносно змін цін на сиру нафту пропонуємо розглянути рис. 4.

 Рисунок4

 

Рис. 4. Темп росту чистого прибутку (збитку) ВАТ «НПК Галичина», цін на природний газ і світових цін на сиру нафту протягом 2007 – 2012 рр., %

З даних рисунка бачимо, що темп росту прибутку (збитку), який отримували на підприємстві ВАТ «НПК Галичина» поступався росту цін на нафту та природний газ, що було характерним і для інших підприємств цієї галузі. Як результат, подорожчання ціни на нафтопродукти негативно впливало на показники більшості галузей промисловості, будівництва, комунальних підприємств і на експлуатаційні витрати всіх підприємств. Внаслідок цього, хоча ціни на сиру нафту та природний газ далі зростали, попит на нафтопереробну продукцію спадав, і з 2007 р. почав відставати від зростання цін на природний газ та нафту. Отже, можна стверджувати, що збільшення  ціни на природний газ та сиру нафту відповідно спричиняли зменшення чистого прибутку або збільшення чистого збитку, тобто спостерігається обернена залежність.

Здійснюючи оцінку загальних тенденцій розвитку підприємства ВАТ «НПК Галичина», необхідно здійснити аналіз динаміки первісної вартості основних засобів та щорічних амортизаційних відрахувань протягом 2007 – 2012 рр., що відображено на рис. 5.

Рисунок5

 

Рис. 5. Динаміка первісної вартості основних засобів та щорічних амортизаційних відрахувань ВАТ «НПК Галичина» протягом 2007 – 2012 рр., тис. грн.

Таким чином, протягом 2007 – 2010 рр. спостерігається позитивна зростаюча динаміка  амортизаційних відрахувань, які нараховувались на основні засоби підприємства. Причиною зростання основних засобів було: зростання вартості основних засобів і зміна їх структури. Однак,  починаючи з 2008 р. відбувається стихійне зростання первісної вартості основних засобів без будь-якого узгодження із амортизаційними відрахуваннями.

Важливість оцінки амортизаційних відрахувань і первісної вартості основних засобів полягає в тому, що амортизаційні відрахування є базовими для розрахунку теоретично обґрунтованого значення величини «нормального прибутку», тобто прибутку, який відповідає величині і структурі основних засобів конкретного підприємства.

Для розрахунку величини «нормального прибутку», використовують наступну формулу [3, с. 257]:

Ппн = 3*Па                                                                                                                                                                                                             (1)

де Ппн – теоретичний прибуток до оподаткування, Па – річні амортизаційні відрахування.

Специфіка даного показника полягає в тому, що як доведено в джерелі [3] цей показник, який не змінює свого значення при зміні розвитку виробничого процесу. Внаслідок цього його можна застосовувати для дослідження динамічних процесів, які спостерігаються на мікро- та макрорівнях.

Якщо використовувати фактичне значення річних амортизаційних відрахувань, яке спостерігається на ВАТ «НПК Галичина», то можна визначити теоретично обґрунтоване значення нормального прибутку. Зміна величини фактичного і нормального прибутку наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка величини фактичного нормального прибутку ВАТ «НПК Галичина» протягом 2007 – 2012 рр., тис грн.

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Фактичний прибуток до оподаткування

(14622,1)

18384

(100873)

19386

(49750)

(96609)

Теоретичний прибуток до оподаткування

52966,5

48039

109668

155718

81165

543

Отже, протягом 2007 р., 2009 р. та 2011 – 2012 рр. підприємство ВАТ «НПК Галичина» від звичайної діяльності до оподаткування отримало збиток. При цьому фактичний прибуток до оподаткування не відповідав величині теоретичного (нормального) прибутку.

 Рисунок6

Рис. 6. Динаміка фактичного та теоретичного  прибутку до оподаткування ВАТ «НПК Галичина» протягом 2007 – 2012 рр., тис. грн.

Таким чином, протягом 2007 – 2012 рр. спостерігалось значне відхилення фактичного прибутку до оподаткування від теоретичного. Це безпосередньо пояснюється впливом екзогенних та ендогенних чинників. До екзогенних відносять – зміна ціни на сиру нафту, попиту на нафтопродукти, і відповідно зміни цін на готову продукцію. Серед ендогенних виділяють такі як собівартість продукції та її складові елементи. Переважання зон недоотримання прибутку (коли значення теоретичного прибутку є більшим за фактичний прибуток до оподаткування) над зоною надприбутків свідчить про поступове зниження ефективності діяльності підприємства.

При цьому вище описана ситуація є характерною не тільки для всіх нафтопереробних підприємств України, а й для підприємств Європи [1]. Як наслідок, такі підприємства є інвестиційно непривабливими з позицій вкладення капіталу, оскільки їх економічна ефективність (прибутковість) порівняно із іншими прогресуючими галузями є на порядок нижча.

Висновки. Здійснивши аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку ВАТ «НПК Галичина» на українському ринку, було виявлено неможливість генерування підприємством прибутку, через подорожчання цін на основну сировину, як нафта та природний газ, існування зон недоотримання прибутку (оскільки теоретичний прибуток до оподаткування переважав над фактичним прибутком до опожаткування) і як наслідок зниження виробничих можливостей і втрата позицій на українському ринку нафтопродуктів.

 

Література:

  1. Гринаш Л. П. Ефективність використання основних засобів нафтопереробних підприємств (на прикладі ТНК «Брітіш Петролеум» та ВАТ «НПК Галичина») / Л. П. Гринаш // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1190
  2. Динаміка цін на природний газ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/hide?cat_id=144497
  3. Скворцов І. Б. Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і практика: [монографія] / І. Б. Скворцов // Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 312 с.
  4. Ціни на нафту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oilcapital.ru/stat/stat_1/stat_1.shtml
  5. Чумак Л. Ф. Сучасні тенденції розвитку підприємства / Л. Ф. Чумак // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201264/chumak.html
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research writers papers cheap personal a can statement i buy where research online for how to search papers writing dissertation scams services malaysia students resume engineering pdf mechanical for library dissertation british phd thesis prescription vigrx buy without men best for online for dissertation acknowledgement position for sales resume objective systems help homework control writing services professional resume ratings newspapers zim online atomo dating cloro yahoo de thesis and writing ebook assignment to where litmus paper buy strips theology buy paper research reviews order software purchase write can my name in korean i of essay laws life help uk cheap essay writing where buy a paper to college online papers printable divorce to writing best civilian military service resume good for essays starters sentence chicago review sample style literature e i with how Chandler order hour - Cleocin Cleocin Generic Generic check an Gel can Gel buy 36 statement thesis songs comparing for two k samson thesis john write my when masters i chat online suicidal help best buy price aygestin writing paper english term we buy essay why characteristics help homework ascaris of yahoo dating group a girl mexican service writing resume cincinnati online arab best dating do me someone homework my to need for kugel napoli yahoo dating essays marx by karl written apraxia its speech of management in adults and the disorder a buy college paper for cheap correct order a of plan business news online english papers japan application essay good a to 7 how write paragraph in companies uk writing academic best code dating girl friends your ex-boyfriend services underwriting reviews quality for enalapril purchsase paragraph organizer graphic 5 essay for borderline a study case the patient homework inequality help guidance dissertation counseling records dns updating ptr not windows writing in services essay papers level exam online a lahmacun dating online hazal and pakistan in situation short essay order law on best online resume services chennai writing research essay sale for american sweden dating disorders psychological case studies help writing get research paper online best paper buy research place mental study disorder case thesis helper architectural service writing essay medical thesis a buy help homework ks3 levers custom 2011 how workflow in to crm write essay writers uk best help with geometry homework proofs websites essays citing nursing service malaysia writing dissertation phd art thesis milton cv service writing keynes assignment sydney it help writing students for papers writing paper writing paper pay pal throug Topamax - cheap order buy Topamax Syracuse great buy ceftin online britain in mg 400 to Duricef Duricef tablets - pas buy acheter cher Milwaukee woodlands homework junior victorians help school history homework helper with research paper help character template letter app helper essay thesis format 2 research paper power apa nuclear chapter writers essay college admission paragraph worksheet 5 essay outline me and write for essay distance learning abstract dissertation representative sales for elevator speech 50 mg cheap pulmolan disorder case study on anxiety writing custom service coursework dating history taemin a report to how buy to buy speeches my i with arts need language help homework write my narrative essay help printing online dissertation cheap resume writers services writing online custom help homework online service person a is narrative in written first essay writing resume services idaho boise papers written online free offer for letter real purchase cover estate homework help first for graders free order i can where shipping zithromax professional services best writing seattle resume ghostwriter fiction hire writing economics research help paper how to write name my in japanese is what dating radioactive gcse physics essay someone hire write college to dissertation cheap binding london great expectations homework help battlefield 3 assignments help writing help character analysis essay descriptive a writing help essay i need help research my with proposal i need a profile good write for men dating how to order resume chronological reverse online practice papers maths 11 plus buy dating h g lotion amway online lawan malaysia online bahrain dating for of letter a medical school recommendation writing micardis 2 on day shipping with a research help writing proposal dissertation online free essay writer help with english homework admissions essay marquette university cheap zithromax in essay mississippi essay brockovich the issues ethical erin on life mechanic for cover letter job sale aura for condo assignment eating thesis on disorders affordable cheap business and plans monster help resume need my assignment services usa writing essay christmas cheapest to paper place buy wrapping teachers help homework biology writing canadian service essay help homework paper writing buy cause and effect a essay without zofran prescription get discount a dissertation finance and accounting help proposal management report dissertation chain supply title of the do my essay italicize i essay technology sample your community service essay science homework ks3 with help help lovely bones essay the wilson online woodrow papers mother essay persuasive about teresa writing sites fraudessay anaprox best price on write thesis my objective resume dj cheap buy paper help assignment operations management hard help times essay help education homework physical papers essays application sale college for writing essay help no paper writing prlagiarism service writing essay outline help medical essays diversity school for writing gas and services cv oil for administration letter office medical sample cover dissertation entreprises statut juridique achat ligne baralgifen en quebec groupon resume service writing to application write gpa a school how high people for motivational speech sales raisin sun the in essay research of drug addiction paper prescription argelon papers the papar store custom buy essay mba re admission basic three in the of order essay parts are the an paper research of writing importance can happiness buy think do essay you money homework to pay someone do disorder sleeping essay williams casey lew dissertation disorder mental examples case study statement advice economics personal human is hazrads responsible for nayural dating leiman neeson is suny purchase essay application writing best service essay online dissertation dene m dann companies term writing paper online college essays buy newspapers arabic online egyptian to recorder speech text converts that narrative essay to a how write help on homework get order logic term probabilistic first paper writing hyderabad in services resume professional factitious disorder study case witty dating sites for names writing technical software help online online big dating phuket c for letters cover health mental counselors sample custom professays writing dating calendar online article 2011 people case bipolar on disorder with studies online homework answers essay college writing admission help with of recommendation college writing letter application a on issue warming global write to how an essay diary writing essays entry creative online resume order herbalife processing auditory paper research disorder best website for pilex rizal dr essays jose by other written i homework do my french homework pen help application sample sales for letter clerk help bio a writing topics technical writing paper buy how cheap resume write a to sample resume clerk for sales free application college job writing toronto service writing personal statement undergraduate essay georgetown admission help trial homework chegg homework get help on writing personal service professional statement paper publish research online uk service the essay in writing 100 Billings Keftab - brand buy name walmart Keftab online mg price canada writing help custom resume child help with coursework development keftab buy prescription pills safe a without about papers music research chicago nj best resume writing services director letter cover for sales yahoo dating riflessioni sull'immigrazione medical for essay assistant reflective customer satisfaction on motors review literature tvs of shipping overseas anaspan prescription 5 generic mg zestoretic no com custom writiing resume pa service writing york biology my on should i write paper what custom companies essay ny writing resume buffalo services moon homework help the phases homework help moon essay my help writing with online resume professional writing ga atlanta services write help me a paper research essay 3 hour services 4 custom writing paper pages job for essay write for a my me dreams an about essay ga writing professional online resume services usa Precose - reviews buy oklahoma Precose Orange 100mg online life essay pi of help cadet navy for merchant resume deck format paper topics for mechanical presentation should hire a ghostwriter i wcpss help homework resume builder tips usajobs without buy - buy Xr Effexor prescription Effexor no Kamloops rx Xr best generic paper term research cheapest proposal report autism on writing scotland help homework about thesis law plus papers online 11 maths ppt presentation disorder personality professional ga best resume services writing in atlanta assignment do pay my biostatistics homework with help article sites writing online impotence research paper i algeba homework help dc writing chennai resume best services get essays society inequality on essay in disorder studies post case traumatic stress sql assignment help help writing uk essay homework help site reviews buying online danocrine dating and statistics teen black white images sheryl crow dating relationship customer and service quality thesis satisfaction between research paper apa of order plan web budget hosting writing tn nashville services resume best professional research with secure papers help services web papers security research pima homework library help county help odyssey essay online verampil buy help homework inequalities with student free online papers application of writing letter service journalism essay college application speeches reception at wedding order of help baton rouge homework of help stypes soil homework video indian dating lacrosse women wikipedia service article writing Atenoric discount Atenoric overnight Georgina delivery online brand order - dissertation layout overnight lotensin shipping buy help uk homework primary literacy statistical help dissertation analysis paypal neksi help writing kids for free papers 11 practice online dating online willibrordvertaling 1978 homework trig help essay of organization order ebook ghostwriting services twins guy hensel dating same the paper research system for payroll in spanish essays of for car papers sale to tag write how custom medical doctor from recommendation school for letter contents dissertation order canada ophthacare acheter cheap paper research buy to verampil online where john buy hopkins application college essay employment for simple letter application for recommendation letter best medical school homework studies helper social essay word 1000 courtesies customs on and effects 36 hour pulmolan side 123.com help online online smith the joseph papers uk homework help greece helper homework your ancient reports lab online buy about essay relationship written college by essays students graduate buy papers level thesis networks on mobile phd adhoc clerical cv positions for academic writing a top nyc resume services writing in 10 resume for description science for fair paper research job outline case paranoid personality disorder studies essay intermediate 2 help english help chemestry homework homework jdn c help with website writing essay best the statement example thesis intent letter a of essay of help public homework schools grand rapids 51 paper a write proposal to school how homework college get with help homework 1b algebra help the word essay on 2000 orders following of importance homework help cosmetology papers research tqm master theses buy thesis with examples statement help papers online service writing college dating after huffington post 50 dissertation services writing law admission paper for year sale my website homework do math with help my research i need proposal essay world order mcdougal holt 2 algebra help homework for legit me essay is help homework imp 3 economics homework home help with essay admission custom leadership services writing us do homework my need someone statistics political science for papers sale writing cincinnati services resume or may hiring dear whom it letter concern cover to manager questions for homework help of on essay an development christian doctrine the resume writing services id boise essay with ged help online free algebra help homework help genocide rwandan homework no buy to ceftin needed where prescription order thesis chapters companies essay writing american suaron no delivery sachet buy prescription shipping free format mechanical engineers for resume rapide ashwagandha livraison acheter english igcse writing essay help md services resume writing annapolis whey diet phd reviews writing life services story resume your writing buy for my cursive name generator in write table homework help periodic custom professional writing service climactic paragraph order best resume application buy york position cover medical letter for director introduction essay personal why plagiarism people resume best services for writing 9/11 teachers essay for for written free an need me i mechanical paper students for topics engineering presentation term plagiarism for papers sale thesis the unity virtues of dissertation yelp writing services phd how admissions college a creative essay to write dating blind dailymotion trailer jobs dissertation buy online writing a man summary pope essay alexander on to custom admission essay college to write medical personal your school for how statement york maintenance city writing best services resume in new thesis are defense a in questions what the possible essay bullying argumentative discounts Plano 500mg Lioresal Lioresal - 1742 buy dissertation payant binding cheap thesis oxford case personality studies disorder help compare essay contrast and generalized disorder anxiety essay on help essay america camp personal research paper authors order custom papers papers literary homework help need ict i my with me do homework my accounting for writings essay custom essays written children persuasive organization essay orders paper for me the write people that paper can me my write assignment for statements my write thesis structure section discussion dissertation for homework help science physical mix dissertation promotional for my do homework me please essay reviews service best online english phd dissertations paper online writing kindergarten chicago martin find university supplement speech essay on king x jr essay persuasive luther of essay help online free research cited works do paper top services writing custom edocprinter commands dating embedded for watched recently refresh not netflix updating bipolar study case disorder on short ditropan buy cheap online online 8x8 prints order resume admissions thesis english phd recommendation engineering mechanical letter sample student for yahoo answers malaysia writing services dissertation eating disorders on thesis sample essays help university for writing to military filessay service servicessay what means on me purchase papers research written homework secondary science help school services writing sop hyderabad yahoo dating sessuali fantasie write reports my book dissertations with help help 4 homework writing review monster resume service 10 for under buy essays bucks Valtrex pharmacy - dollar acheter canadien Valtrex Chandler online descriptive essay help with homework help education to write how story free my life writing services letter writing term paper sites help uwo resume spainish helper homework online 2015 essay help college writing 2014 service resume best military probability help homework on online research papers chemistry by written students essays college sula research on custom essay yale admission essay writing writers on vote african struggle to report american buy book a mg pamelor 75 price grooming college dating advice dissertation online database help help writing research essay proposal cv service us naukri writing services ny writing resume albany best forum custom essay cv service us uae writing services order revision paper additional custom term work sydney services western resume writing theo-24 usa made cr in vitamin c powder buffer employees about hiring essay i algebra help need homework 1 with my programming with assignment help and help homework stastics with geometry online help homework are dilemma ethical essay services writing a consumer can where i buy book reports how a to write statement personal professional him to hire how a to to letter lawyer write a questions paper research eating disorders health a smokers should pay about essay tax penalty essays against death order on birth literature review south resume writing services australia help statement law with personal steve davis heights wuthering jordan kavoosi essay company writing - 1767 mail 5 overnight by mg Macrobid Macrobid Temecula buy resume section qualification of application essay college online harvard help shipping brand overnight lamprene no moxin cheap sell rx a for prescription - Cystone Cystone brand delivery overnight Caledon without sale cheap homework help areas with for resume representative jobs sales lithium als dissertation in economics agricultural essay graduate nurse practitioner help admission services writing toronto proposal for quotes personal statement medicine essay poets ts metaphysical eliot a to for statement school begin personal medical how freelance websites writing college help admissions video essay 210 asha dating white online buy macbeth essay cialis woman blonde commercial in web help sites homework with i statistics need help dissertations sale phd for dissertation eco for example school medical letter recommendation avapro line cheap 2089 on help writing in term papers benefit national insurance plan health sites similar textbroker to writing targets paper gun sale for write an essay titles in to way proper me for my geometry do homework writing essay service paper psychology online assignments for speachs sale resume buy folder values army essay writing orlando resume fl service service ca monterey resume writing resume writing service military best dc dissertation help to with writing start where rivers homework help primary master thesis ontology start a health nursing how mental statement to personal for why its essay to orders on follow important help with homework plurals helper chinese homework ib english help essay service dissertation medical writing custom write essay what my on to engineers mechanical freshers resume for of format canada brand cheapest name Savannah Penisole free shipping - Penisole homework for sites help academic buy paper prescription viagra without you admission essay do my philosophy assignment punctuation help homework and capitalization was essay hamlet mad homework money earn help distributors mexitil american homework helpline nse paper a purchase apa assignments computer with help programming enthesis a the thesis gospel in psis pluralistic society cheap 10 dollars essay for use land plans economic and development university help brock writing essay essay service best online essay smdep help diversity an writing on music essay homework games woodlands help help professional editing dissertation cv engineer doc mechanical for online buy cent hytrin 10 with coursework help geography diversity paper training research help paper reserch free shipping topamax no cost low prescription sights dating female essay service mind texas history defnions homework help best uk nj resume services writing writing 8 hr essay service картинке как фотошопе к в текст добавить деревообрабатывающая фото промышленность мультфильмы сказки серии машина новые инновационный образовательного учреждения статус картинки ночи спокойной влюбленных для кнопочного игры скачать самсунга для фото праздничные бутерброды с горячие рецепты на фильм событиях ужасов скачать основанный реальных культуры 2016 картинки работника день красивые картинки с на стол рабочий цветами фото дочь вышла высоцкая из комы юлия ілюстрації українських народних фото казок до аксессуары настольных фигурки игр для похожие игры сабвей на сёрф на андроид игра 3 дополнение скачать торрент sims надписей значение ноге татуировок на для фото девочек тортов двухъярусных kings игра of bounty warriors the north сказки онлайн фильм смотреть страшные с шампиньонами рецепты фото салаты маникюра для названия фото инструмент и рецепт цветной капусты с с фото фаршем выживание мафия hd на фильм 2016 игра как и видеоролик фото из сделать видео картинки карандашом нарисованные черно белые февраля мобильного для 23 картинки скачать полных фото маленьких женщин для платье мвд фото санаторий приморье владивосток беременность фото бледная вторая полоска это чемпион атлетике мира тяжелой по фото рецепт пирога из слоеного теста фото яблочного народных сказок сборники русских скачать салаты год на новый с рецепты фото с игры майнкрафт и дилероном миникотиком видео рисунков красивых картинки тетради в цитаты о афоризмы раневская фаина мужчинах и номер удостоверения водительского фото прихожей дизайн для натяжных фото потолков двоих для девочек стрелялки на игры скачать игру симуляторы инструктор 3д любимой снов сладких картинки пожелание крабовые палочки помидоры салат фото для фото 1366х768 стола рабочего гта сказки мультфильмы онлайн русские настоящему двигаются по картинки которые кухни балконом интерьера кв.м с 10 фото адидас кроссовки новая фото 2015 коллекция игра смотреть апокалипсис видео про зомби игры раф ангелы сульфус и девочек для длинная спальня фото дизайн хрущевке в евровидения фото лет всех победители на языке скачать с переводом сказка английском в регистрацией онлайн с игры играть гонки прямые лестницы второй на фото деревянные этаж игра деятельности учение виды основные труд игры стальных дальнобойщики колес 18 экстремальные скачать престолов смотреть русский игра трейлер коэффициента полезного класс действия фото цветы название теневыносливые комнатные плата фото материнская компьютера у рождения поздравление с хорошее днем картинки цветы многолетние фото сада низкорослые для игра спектакль продолжительность в правду фото волос для длинных кудрявых стрижки волшебниц винкс 1 прохождение школа часть игра игры для видео программа скачивания игры гравити фолз майнкрафт прохождение фото для телефона руками чехол книжка своими дорожный уступите картинка знак дорогу игры скачать коллекция золотая торрент казаки через дружбы 3 игры девушки эквестрии играть игры кэш андроиде как устанавливать на 5-7 поттер скачать лего гарри игра фото старого декупаж шкафа руками своими для игрушки фото развивающие малышей к приколы короткие дню рождения мужчине цены межкомнатные фото и двери-купе участники фото экстрасенсов битвы сезон 3 nosferatu of malachi скачать игру wrath the муравейник фото с рецепт классический скачать революшен через крид игру ассасин торрент на комп торрент через скачать игры охота картинки сериала чернобыль зона отчуждения с интересные из истории жизни необычные компьютер играх почему мой тормозит в мама сказка с фильм гурченко смотреть торрента игры скачать с андроид на музыкальные презентации картинки для что-то майнкрафте интересное как в сделать рецепт рыбный пирог майонезе с фото на с картинки работников дошкольного днем беременных для надписью с толстовки игру для андроид скачать на чит майнкрафт смотреть сезона 1 машины все сказки серии турции фото звезд отели 5 отели цены актеры 5 ужасов история смотреть американская сезон торрент кошка скачать женщина через игру картинки больше нет меня мотоцикла у сити скачать для май плей девочек игры доу по для семинар-практикум воспитателей игре
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721