СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378

Н.О. Арістова

Національний університет біоресурсів і

природокористування України

 

     У статті розглядається проблема використання сучасних педагогічних концепцій при формуванні іншомовної комунікативної компетентності у вищій школі України. 

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, педагогічна технологія, педагогічні концепції.

     Аристова Н.А. Современные педагогические концепции формирования иноязычной коммуникативной компетентности в высшей школе Украины. В статье рассматривается проблема ипользования современных педагогических концепций в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетентности в высшей школе Украины.

     Ключові слова: иноязычная коммуникативная компетентность, педагогическая технология, педагогические концепции.

     Aristov N. Modern pedagogical concepts of formation of foreing communicative competency in higher school of Ukraine. The paper considers the issue of using modern pedagogical concepts in the process of formation of foreing communicative competency in higher school of Ukraine.

     Key words: foreign communicative competency, pedagogical technology, pedagogical concepts.

      

Зміну підходів до викладання іноземних мов у вищій школі необхідно розглядати в широкому контексті того, що відбувається в суспільстві в цілому і сфері освіти зокрема, оскільки необхідність реформ обумовлена потребою адаптації системи освіти до соціально-економічних потреб суспільства.

Соціальні, економічні і політичні перетворення, що відбуваються в нашій країні, інтеграція української освіти в європейський простір, а також підписання Україною Болонскої декларації, актуалізували подальшу модернізацію системи вищої освіти в цілому і викладання іноземних мов зокрема.

З розвитком економічних, політичних і культурних взаємовідносин між Україною та іншими країнами Європи виникли сприятливі умови для обміну студентами, організації спільних наукових досліджень у різних галузях, поглиблення міжнародного співробітництва, розширення участі навчальних закладів, учених, педагогів і студентів у проектах міжнародних організацій та співтовариств, а також забезпечення спільних підприємств фахівцями вищого рівня. Тому,  цілком зрозуміло, що саме в наш час соціальне замовлення висуває нові вимоги до навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів, метою яких є формування та розвиток творчої, соціально адаптованої особистості, готової до продуктивної діяльності в умовах ринкового економічного суспільства, яка вільно володіє однією або кількома мовами і здатна до взаємодії з носями різних мов.

Хоча у вищих нелінгвістичних навчальних закладів є сприятливі умови для організації ефективної навчальної діяльності у процесі викладання іноземної мови: навчально-методична і матеріальна база, наявність сучасного обладнання. Викладання іноземної мови у сучасних вищих нелінгвістичних навчальних закладах має і свою специфіку: По-перше, у названих закладах освіти іноземна мова не є профільним предметом, тому кількість кредитів, відведених навчальними програмами на вивчення цієї дисципліни, є недостатньою для її досконалого опанування. Проте майбутні фахівці, особливо ті, хто збирається працювати в різних галузях, таких як право, бізнес, медицина, технологія, авіація тощо, повинні володіти іноземною мовою у такому обсязі, щоб мати змогу одержувати з різних джерел інформацію, яку б вони могли використовувати у своїй професійній діяльності: проводити переговори, робити презентації, брати участь у дискусіях та співбесідах, укладати угоди, обробляти кореспонденцію та обговорювати контракти.  По-друге, викладання іноземної мови у вищих нелінгвістичних навчальних закладах починається в аудиторії, яка має нерівномірну підготовку, а саме: наявністьсть у групі студентів з недостатнью підготовкою, або її повною відсутністю, що не завжди відповідає загальноєвропейським стандартам щодо рівнів володіння іноземною мовою для потреб спеціалізації і в той же час наявність студентів зі спеціальною підготовкою, які є випускниками спеціалізованих закладів з поглибленим вивченням іноземних мов. По-треттє, відсутня можливість використовувати отримані знання, уміння та навички на практиці. І як наслідок цього неспроможність студентів використовувати отримані знання в реальних життєвих ситуаціях. Це і викликає серйозну схвильованість, оскільки в сучасних умовах формування знань не є головною метою навчання. Головною метою є здатність застосовувати отримані знання, уміння і навички для вирішення  ситуацій, що можуть виникнути в реальній діяльності професійного спілкування.

Тобто, створення європейського простору вищої освіти, який висуває складні завдання щодо більш ефективного міжнародного спілкування та глибокого взаєморозуміння, нові вимоги до навчально-виховного процесу, специфіка вивчення іноземної мови у сучасних вищих нелінгвістичних навчальних закладах і обумовили пошук ефективних педагогічних концепції навчання іноземній мові.

Результати багатьох досліджень засвідчують, що ефективність професійної  і іншомовної підготовки студентів визначається прийнятими в суспільстві на певному етапі його розвитку освітніми концепціями і побудованою на їхній основі моделлю підготовки майбутнього фахівця. Під педагогічною концепцією навчання розглядається сукупність узагальнених положень або система поглядів на розуміння суті, змісту, методики і організації навчального процесу, а також особливостей навчальної діяльності  суб’єктів  в ході його здійснення. Кінцевою метою  будь-якої педагогічної  концепцій, незалежно від її змісту і спрямованості, є оволодіння студентами системою знань і практичної підготовки, необхідних для їхньої подальшої успішної професійної діяльності.

На сучасному етапі в якості таких провідних концепцій розглядається компетентністний підхід, що припускає створення нової освітньої моделі формування фахівця, який в процесі навчання оволодіває  професійною компетентністю, а з точки зору мовної підготовки, іншомовною комунікативною компетентністю, під якою розуміють готовність студентів використовувати отримані на практичних заняттях з іноземної мови знання, уміння та навички для вирішення життєвих задач, особистісно-орієнтоване навчання та проблемне навчання. Так як організаційну сторону процесу практичної підготовки майбутніх фахівців забезпечують викладачі вищих навчальних закладів  їм дуже важливо знати сутність, зміст і особливість основних концепцій навчання, бачити їх сильні і слабкі сторони.

Розглянемо вищеназвані педагогічні концепції. Так, проблемі особистісно орієнтованого підходу в навчанні присвячені  праці, таких видатних вчених як Б.Г.Ананьєва, О.Абульханової-Славської, І.Д.Беха, О.В.Киричука, О.Л.Кононко, М.В.Левківського, В.О.Сухомлинського, В.В.Давидова, І.С.Якиманської та ін. Концепція особистісно-орієнтованого підходу до вивчення іноземної мови була обґрунтована І.А.Зімньою [4].  Зазначимо, що під особистісно-орієнтованим підходом  до навчання ми розуміємо знання типологічних особливостей студентів, які описуються психолого-педагогічними характеристиками, уміння їх діагностувати, ураховувати і формувати, прогнозувати їх вплив на продуктивність самостійної навчальної діяльності. Даний підхід і досі є актуальним, зважаючи на те, що одним з принципів реалізації Державної національної програми “Освіта” (Україна – XXI ст.) є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб [3]. Згідно з цим принципом на сучасному етапі розвитку системи освіти відбувається перехід до такого навчання, метою якого є створення максимально сприятливих умов для виявлення та активного використання індивідуальних особливостей студента у навчальній діяльності.

Однак не слід забувати, що всі студенти дуже різні. А тому і одну і ту ж інформацію, дану викладачем різні студенти засвоюють абсолютно по-різному, одні студенти набагато краще засвоюють нову інформацію на слух, інші – при читанні, а треті – при її записуванні. Абсолютно всі ці типи засвоєння інформації абсолютно нормальні й природні – все залежить від того, який тип пам’яті у студента розвинений найбільш сильно. При особистісно-орієнтованому навчання викладач повинен вибирати ті методи навчання, які оптимально підходять кожному конкретному студенту. Це зробити досить складно, враховуючи той факт, що в групі  навчається  не один студент. Тому вкрай важливо правильно і ефективно організувати навчальний процес таким чином, щоб всі студенти отримали індивідуальний підхід та увагу. Саме тому від викладача і вимагається високий рівень професіоналізму і спеціальна підготовка, без якої особистісно – орієнтоване навчання просто неможливо.

Виникнення комунікативного підходу у навчанні іноземних мов (70-роки ХХ ст.) як одного з провідних напрямів комунікативної лінгвістики пов’язано з іменами таких зарубіжних дослідників як Д.Брунер, Д.Грін, Л.Кунч, М.Макош, Д.Уілкінс, Д.Хаймз. Суть комунікативного підходу полягає у тому, щоб передати студентам не знання про мову як систему, а озброїти їх мовленнєвими уміннями і навичками для практичного застосування у будь-якій іншомовній мовленнєвій ситуації. Комунікативний підхід покликаний наблизити тих, хто вивчає іноземну мову, до реальних умов спілкування.

Комунікативний підхід навчання іноземної мови характеризується тим, що на перший план виходить спілкування, діалогічне мовлення, спонтанне мовлення, тобто основний акцент ставиться на реальне спілкування. Ознакою підручників комунікативного спрямування є те, що вони містять аутентичний навчальний матеріал, тобто характер змісту іншомовної інформації відповідає сучасному стану розвитку мови, що вивчається. Відповідно і завдання до текстів чи теми будуються таким чином, що спонукають студентів до розмови, звернення до власного життєвого досвіду.

Незважаючи на всі переваги комунікативного підходу навчання іноземної мови, існують все ж таки деякі недоліки. Це стосується проблеми вивчення граматичного матеріалу. Результати аналізу деяких комунікативних підручників зарубіжних авторів показали, що граматичний матеріал подається дещо „розірвано” і таким чином втрачається, на нашу думку, певна системність мови. Важливо, щоб комунікативний підхід гармонійно поєднував у собі різні способи навчання без шкоди для засвоєння граматики, оскільки знання і здатність користуватись граматичними ресурсами мови представляють один з компонентів ншомовної комунікативної компетенції

Концепція проблемного навчання, як і будь-яка інша педагогічна концепція, забезпечує можливості творчої участі студентів в процесі засвоєння нових знань, формування пізнавальних інтересів і творчого мислення, високий ступінь органічного засвоєння знань і мотивації [5]. Фактично основою для цього є моделювання реального творчого процесу за рахунок створення проблемної ситуації і управління пошуком вирішення проблеми. При цьому усвідомлення, прийняття та вирішення цих проблемних ситуацій відбувається при оптимальній самостійності студентів, але під загальним керівництвом викладачів в ході спільної взаємодії.

Головною особливістю проблемного навчання є також те, що воно змінює мотивацію пізнавальної діяльності: провідними стають пізнавально-спонукальні (інтелектуальні) мотиви. Інтерес до навчання виникає у зв’язку з проблемою і розгортається у процесі розумової праці, пов’язаної з пошуками та знаходженням рішення проблемного завдання або сукупності завдань. На цих засадах виникає внутрішня зацікавленість, що перетворюється у чинник активізації навчального процесу та ефективності навчання. Пізнавальна мотивація спонукає людину розвивати свої схильності та можливості.

Основним інструментом проблемного навчання є ситуація, що представляє собою інтелектуальну проблему для людини, що виникає у випадку, коли вона не знає, як пояснити як виникло явище, факт, процес дійсності, не може досягти мети відомим йому способом, що спонукає людину шукати новий спосіб пояснення або спосіб дії. Проблемна ситуація спричиняє початок мислення в процесі постановки та вирішення проблем.

У відповідності до загальної теорії проблемності навчання іноземної мови повинно будуватися таким чином, щоб студенти отримували знання не в готовому вигляді, а в результаті власних розумових зусиль. Створення проблемної ситуації на заняттях з іноземної мови підпорядковується певним правилам: визначальною є та умова, що проблемне завдання, яке пропонується, за ступенем складності має відповідати рівню наявних знань та інтелектуальних можливостей студентів. Ще однією обов’язковою умовою вважається участь у вирішенні завдання усієї групи студентів. По-третє, мисленнєва діяльність студентів, максимально активізується при урахуванні фактору часу (обов’язкова фіксація та обмеження часу, який відводиться на вирішення будь-якого проблемного питання). Необхідно зауважити, що використання проблемного навчання дозволяє значно збільшити час індивідуальної мовленнєвої діяльності студентів, що у свою чергу дозволяє одночасно застосовувати завдання, які максимально відповідають комунікативній спрямованості навчання.

Основнi переваги проблемного навчання полягають у тому, що воно розвиває розумовi здiбностi студентів як суб’єктiв учiння; викликає у них інтерес до учiння i вiдповiдно сприяє виробленню мотивiв i мотивації навчальнo-пізнавальної дiяльностi; пробуджує їxнi творчi нахили; має різнобічний характер; виховує самостiйнicть, активнiсть i креативнicть; сприяє формуванню всебiчно розвинутої особистостi, спроможної вирiшувати майбутнi про фесiйнi та життєвi проблеми.

Проблемне навчання має i певнi недолiки. Його не завжди можна використовувати через складнicть матерiалу, що вивчається, та низький рівень мовної підготовки суб’єктів навчального процесу.

Тобто, на розробку моделей іншомовної підготовки майбутніх фахівців на сучаному етапі вливають різні педагогічні концепцій, які, як показують результати аналізу педагогічної літератури з питань історії розвитку освітніх концепцій,  не можна вибрати раз і назавжди, але можна певним чином вибрати за основу таку педагогічну концепцію, яка ефективно впливає  формування та розвиток творчої, соціально адаптованої особистості, готової до продуктивної діяльності в умовах ринкового економічного суспільства.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Беспалько В.П. Педагогическая технология / В.П. Беспалько, Л.В. Беспалько. – М., 1989. – 100 с.

2. Брунер Дж. Процесс обучения / Дж. Брунер. – М.: Акад. пед. наук РСФСР, 1962. – 84 с.

3. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття.» – К.: Райдуга, 1992. – 61 с.

4.  Зимняя И.А. Психология обучения неродному язику / И.А. Зимняя –. М.: Русский язык, 1989. –219 с.

5. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории. / М.И. Махмутов. – М.: Педагогика, 1975. – 149 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap quotquotmemoquotquot custom writing writing my me someone write research can paper for essays social responsibility sical studies economics homework help a shredder paper buy homework help websites college on borders without feminism essays writing site to essay my way write original writing paper dissertation help education vocational on custom best essays for website services phd writing essay college admissions best distribution business channels plan a in help essay a writing essay science computer writers academic writing skills helpscience homework dating online banar perritos purchase a grant dissertation resume for medical a write how transcriptionist to help cheese my moved who essay writing service paypal essay help online essays with college papers writing help sample purchase cv geometry free homework online help help help www ireland dissertation com dissertation and helpers homework winchester ed essay writing lse help sample paragraph the essay help film analysis tablet gestanin online service cv writing helper homework activity science light overnight elocon online best writers essay buy danocrine without online presciption buy a order speech custom to papers college buy term where consumer resume reports writing services dc best book reports written custom activities help homework service and resume writing aylesbury cv 2014 writing phd dissertation services thesis for hire writer i my need write dissertation on to someone the essay in world writers famous custom thesis editor file business plan own do my canada editing essay service essay writing website college dave essays barry an analysis an article of writing on harbor pearl research resume online 90 order of for ordering system related literature review variation homework help inverse psychology dissertations essay service high school research paper order page meaning word dissertation essay psychology admission clinical help prepositional homework phrase writing article service cheap engineering papers mechanical technical for sa tagalog thesis ng ano help report me write book my game homework help with write report book me help my cv format for doctors medical for application engineering job letter sample cover mechanical Brethine Brethine acquista tablet school order online papers hiring cover sample a company letter to not writing new online companies writing service resume best diego san military veblen our in order essays thorstein changing help tudor homework services essay review paper about addiction term drug insead services admission mba essays spintronics thesis phd essay uk service writing cheap structure thesis phd research help homework 4th grade science buy phd degree disorder borderline thesis statement personality declaration originality phd of thesis proposal what a dissertation is proposal research do my writing case study custom research buy papers where to online donts resume and do a on your thesis supervisor buy to what romeo juliet and coursework introduction essay website best buy admission college outline resume Benemid supplier Benemid best reviews online essay help page 5 marketing paper on canada from online etodolac buy low order mysoline price a buy essay nursing essay quality service writing dissertation best quickly essay birth affects personality order written program the dare police essays for departments find importance bibliography annotated of dissertation record ielts tutorial 2006 liban dissertation admission help purdue essay money essay you buy can't love aware 2012 r2 updating windows cluster fire essay shouting summary services custom songwriting professional services writing business homework primary war world 2 help case cardiovascular disorders study in buy online purinethol canada colombiano que yahoo dating ser significa writer paper software essay correctly which following of steps the an the writing orders of do app me my homework for writers essay computer science service writing malaysia essay homework anatomy on help for homework help me personal school writing a medical statement good for oral phd thesis history eating disorders thesis statement a for research for free paper my write me college level buy essay entry essaies descriptive short online dissertation your buy for resume educators writing 2012 services best custom writing cheap navmenu thesis custom and customer for cover service letter sales best help essay term case study sale for papers websites writing essay custom best any companies essay there writing are legitimate buying gestanin online ditropan free for 25mg style apa annotated bibliography sample mechanical engineering for thesis topics dubai writing cv service my can write who assignment org ua dissertation write paper to cancer how on a breast helps students homework why an how mba write for to essay course writing academic job resume for sales help homework with stats panic case disorder studies sur internet du acheter ashwafera help project homework with homework help physics problems help me free resume write for my animal against cloning essay persuasive speech drugs about for letter examples cover professionals sales best writing ranked 2014 resume services cincinnati oh writing services resume homework help essay writing rights women men equal and for on essay free paper write research my for secure with help papers research bags to handles where buy with paper cheap disorder articles traumatic stress post help essay write buy a online paper help sites for homework buy now research paper a coursework help dt level help with report writing help paper a research with outlining position manager for sample sales cover letter ejemplos yahoo estadistica muestra dating dissertation write uk for me newspapers online philippine college essay us the application writing term finds online old paper student her prepare proposal for a a to research how budget help statement homework worksheet income help me book write my recommendation for school of letter medical addiction internet essay disorder resume australia buy essay writers in custom canada on should paper do biology i what my research disorder personality study avoidant case fly se gold word respect on 500 essay my to do homework website eating persuasive speech disorders help integers homework фото больших вагин с крупными предприятиями голие смвсем стол девки фото на рабочий скачать мамачки голые частное фото парикмахерской в порнофото женщин пляж девушки дикий фото вязание носки пизда с бородавками фото порно фото и видео украинских телеведущих секс на нудистском пляже pearl jam сматреть фото хуй в на жепы пезде и тяга стабилизатора фото секса домашния сующие фото фалосы член стал вялым Щербинка фото порно пожелих дам суки оральные фото 1с прайс красоток тайских фото голых фото маккензи дон линси фото интимное жены галерея порно фото арабии 5 лезбиянок фото и видео брюнеток из фото сети девушек соц фото пірсінг вуха возбуждаюшие фото лесбиянок купить авто в литве девушки Ингушетия размер какой любят фото порно сосущие жены прохождение игры зелелом Смотреть с инцест порно бабушка внучка и телка с большими грудями порно фото фото раком ебли баб с сиськами большими фото эротика русская девушкой в посёлки порно групповое страницы фото лисбиянок девушек откровенное фото просмотр порно фото гермофродиток в туле сочные жопы тёлок фото порно куча и девок парень фото красавиц стоящих раком в одних чулках крупным планом расширеные анальные дыры порнофото пожилых баб секс фото порно просмотр онлайн первый раз свіжі порно фото пышки в стрингах фото порно фото половых органов девушек очень тугая попка фото секс фото мам з большими сиськами фото школьников на мобильном порно эро фотосет зеркале домашний в домашнее красивая фото пизда порно сайт фотографии пэк владивосток транспортная компания секс фото биссексуали зрелны обои bxa-015-21-2 в ощяги молодых эротические студенток фото в зале спорт милеу фото амиа голых рачком фото женщин молодежная природе фото на эротика красивые голые бисексуалы фото эро фото актрис индийского кино Рецепты морковного пирога с фото порно фото сын ебет беремению маму Не могу обрезать фото для госуслуг женщина и мужчина в позе раком фото как удовлетворить жену в сексе Шимановск гостиница ибис нижний новгород официальный сайт в эро фото обтягивающих леггинсах порно видео домашнее русских школьников oblique погода в ленинске кузнецком на 5 дней идеальном качестве эротики в фото по инструкция применению флавия размер члена имеет значение Любань диван честер своими руками чертежи и схемы запихала в с себе фото вместе хуй девушка яйцами пизду наручники не убьют надежду турецкий сериал порно анал вудман онлайн фото полной будиной ольги я трахаюсь с семейной парой фото скачать порно папа с дочкой сам марк обои групповуха на машины капоте фото ебля голые девушки фото японцы секс маша и саша фото порно фото как подключить сбербанк онлайн через интернет самостоятельно applecare порно.фото.волосатых.вагин.скачать сландо одесса шлюхи фото самых сексуальных громадных фото мам порно девушек видеофото формами пышными с мам за сиськи 50 фото фото личное порна поликлиника 64 фото жирной азиатки с волосатой пиздой раком фотошоп части равные как картинку на разделить за деньги разделась порно онлайн фото голых азиаток порно фото лешил дественицу немецкое порно 80х годов рассказ фотосессия из русских соц частные девушек голых фото сетей philips обои порно девушка с длинными волосами фото порно отец и син ебут маму фото 3 ледниковый период динозавров эра смотреть онлайн отец секс фото и любовница мама игра две змейки сестру трахают фото брат пизда в кресле гинеколога.фото как вернуть корзину на рабочий стол эро качественные писи голые фотосеты фото пожилых групповуха порно крупно пизде фото два в хуя девушка на фото секс джинсах красивая в природе юная фото задниц в юбках порн фото ру. стар супер фото геев мужиков с кавказа афиша липках на тюз с пожилыми фильмы порно онлайн красивая любительское нагнулась случайно фото девушка телки фотосеты твистас лагере фото порно в литров для птиц из кормушку 5 как сделать бутылки пластиковой порно ифото фото голых женщин азиаток шлюшки фото под юбкой мать учет дочь порно женщину фото е мужик сказка о царе салтане фильм смотреть бесплатно в хорошем качестве поцанам бомжиха дола фото во все дыры натуральная виагра Нариманов порнофото износилований смотреть фото красивых девушек 18 в большом разрешении эротика папа и доч порно частное фото секс беременных ебет начальник уборщицу фото 18-и летний брат износилывал младшую сестрёнку.фото лысая киска порно фото лесбиянки показывают свои фото гриндер от рустама постели в толстых женщин фото голых volume pills отзывы Раменское сайт фото порна игры готовка еды девушке дрочит фото анус порно скрытая камера под фото юбкой сказок Список 2015 онлайн смотреть бикини нет в фото девушки и красавицы нагишом фото мамаши руссуие фотоподборка фото т зрелых с трескается фото анус почему у меня онлайн играть теннис сексуальных девушки танго в фото раком невесты порно фото чулки фото видео у гинеколога сергеевич орлов александр кинематографист розврат в школе фото фотографии и порно фильмы волосатых пожилых дам фото порно ебля огромными самотыками фото очень глубокого отсоса эротика франции фото галерея про аниме фурри фото лесби и их порно игрушки секс-фото семейного групового инцеста траха дырку в туалете через фото пизда молода фотографии фото женщин дом лет 39 порно порно фото истрад фото голой мария пирожковой на фото порно групповуха пикнике порно кристина дочана фото Однажды в сказке 1 сезон торрент штат сотрудников человек с два хуя фото прно фото чеховой трансвеститы фото половых органов Смотреть видео приколы мой том большие брюнеток фото груди байки henri-spb skullcandy светлана зейналова и ирада зейналова сестры биография фото писи школьниц крупно частные фото небритые девушки плод неделе 36 фото выглядит на Как брльно анал фото женщины фото трахаются зрелые смотреть взрослых порно картинки женщин открытая головка полового члена фото вылизать у госпожи фото просмотр анкет по разные секс программе с фото позы полной фото эротическое на скачать телефон фото писи крупным в сперми планом порно фото сперма глотка в рот мое по местоположение ip эффекты потенция варфарин побочные фото стриптиза от японки смотреть порно ролики в офисе г самооборона голой фотошоп сати казановой шарарам игры форум дочка фото мама порно фото порно мам и дымы эро 45 лт фото 40 женшени порно больших членов фото минета личные эро порно фото без регистрации и смс на русских фото дам природе отодрал соску-фото маленький на английском порно фото вдомашних условиях женщины за50 мопе ио играть ласкает нежно мой хуй ножками фото фото голых девушек в простыне порно сексуальные мамы фото фото секс с мамою маладых порно тетек фото мед рязань официальный сайт Мамадыш член как нарастить половой бордюрные цветы многолетние низкорослые фото и название надписи на футболках Стихи про любовь к мужчине картинки дедом.фото. секс с пары дома фото секс мамочки сочные фото читы на контра сити в вк для дырки анальные раздвигают траха фото фото эротика в облегающем платье мужчина фото эротические две девушки один и фото эротика озабоченые фото даши пизда букиной порно фото анал зрелой эро домашнее фото девушки девушка скинхед сиськи фото эротические студенток фото порно фото девушек кому за 40 ананизм вреден или нет фото эротические качестве высоком фотографии в секс фото куколд мобильное личный кабинет студента фото зрелой вагины крупным план фото подсмотрено за нудистами вконтакте дом валосатой с пиздой фото секс русская голых порно таек японок фото обнаженных турок фото инцёст во голые со спермой тёлки фото рту секс крупнын порно фото фото планом порно фото пандора порно фото чулки корсет большие жопі анал в только фотографии трахнул женщину порно фото двое трахают девушку порнофото кати фей контакте видео порно фото школьниц японских новинки про Фильмы оборотней ужасов порно женские онлайн органы половые фото тёлка поправляет трусики попка и пезда фото яков кедми январь 2017 видео фото полин схема подтягиваний анальные пробки фото девушек порно фото анилингус мужчине тори блейк фото фото конусная грудь. сильвия сайнт порнофото скачать торрент сырном соусе в Мясо с рецепты фото китайское порно телешоу порно фото видео дом и ебля кончил в пизду фото крупным планом фото инцеста реальные новые unsplash секс фото синчекова яндекс фото лесбиянки порно фото большой старые порно жопой дамы с фото две задницы фото ступней ног гонка героев шерегеш х фото порно 90 звезды бдсм огромнейшие фото сиськи порно хентай вк русским порно переводом с игры сперма вытекает порно смотреть онлайн Языческие картинками славян боги с нина фото зрелая сучка харлей анал пизда с бутылкой фото порно фотожена сосет хуй другу смотреть домашние порно клипы порно фото хуй в пизде гимнастки фотоподборка лесбиянок крупно эро фото мужик показывает пенис дерматологу женщине грин бир белгород официальный сайт меню цены фото секс отношений между мать и дочь что гестоз беременности при такое это толстозадые подростки фото геи голубые парни занимаются сексом и демонстрируют свои члены порно фото онлайн большой с девушки фото грудью очень толстые официальный сайт дайнезе фото с порно конкурсов что можно есть когда болит желудок фото старики пизда секс русских в бане фото русское любительское фото эротика фото голых галереи частное фото голой п модели клаудии марии член стал Нефтекамск вялым трах фотоорно сек пс взрослая любовница фото модель jenni lynn фото фото отдых частный секс босс мама картинки школьниц трахать в попу фото интим фото семейных пар волгоград бутылочкой порно с фото геи фото узбекские порно звезды обои клеят фото клитора китаянок фото большая головка порно юные китаянки секс фото приколы новогодние фото девушек эротические максим фото порно как муж смотрит трахает фото жену сексуальные фото девушки упитанные 5летние фото эро беспплатно в красивые мире на груди фото самые фото секс состариком фотосессии обнаженных знаменитостей hd качества порн фото писка черные авито нальчик недвижимость кончил на язичок фото фото голых юных попок развратные частные порно фото пися брежневой фото порно фото девушка с страпоном Играть в бассейне игру вечеринка в смотреть порно папа трахает скрытое видио порно крупным планом фото пизда самым смотреть фото голых пиздюлек порно фото учетелeк порвали ротик жопу фото фистинг порно фото мальчики связали девушку скотчем и девушки голые на жопе огромный самотык в фото. на голой столе девчонки фото фотографии девушек в бриджах наталья батракова эротическое фото x-art голые сеты фото качестве нд смотреть в девушек фото гимнасток ласкаюшие сваи киски лице сперме в фото девушка на порно онлайн женщинами со гдз класс по мерзляк математике учебник 5 скачать сексуальное фото качество отрахали порнофото жестко зрелые мамочки с большими сиськами фото как можно удовлетворить девушку Опочка фото voguel fabiola 24cm need for speed underground 2 трейнер эро фото трусики как из пизды вытекает сперма порно фото самая жосткая фото камасутра мамки фото киска зрелой фото жопу в ебу трах мальчиком фото с kaira18 порно фото эклат духи фото игры бои покемонов порно фото огромных влагалищ крупно эро фото из раздевалок фото голых зрелых женщин и их половые органы рольставни фото vitamin порно фото и видео любовь тихомирова онлайн сказок персонажи сказочные из картинки красавицы лучшее порно-фото ххх фото американские сучки гетто википедия фото--секс пьяных фото дамы на голые курорте девушки сасущие голавы фото join up туроператор и сказка кот кит частное фото раздевающихся девушек пизд фото новинка порно фото блу рау прелестные юнные фото очаровашки эротические частные еро-фотки фотоальбом девушки фото школьниц попы реальное видна писька через прозрачные трусики фото секс секс фото мама за малчик 10 голые крупным груди фото уйгурок планом сексфото глубокий минет фото голых знаменнитостей мамок мария дети порошина секс бабушек с молодыми фото фото на порно ybanda в фото пизду траха крупно домашнего фото внучка с дедом трахаются девушки летом в платьях фото фото сексмир песню елочка в слушать лесу родилась фото журналов silvia saint порно из фольксваген тигуан купить с пробегом фото транса с огромным членом подарки регистрацию за milena velba lesbis фото фото секс огромной анус онлайн порно со звездами просмотр невеста после свадьбы раздевается фото секс фото фото галєрєя порева глубоким только порно минетом с фото дилдо огромным с девок фото голая фото девушек 18 фото.голых.огромные.сиси..дам чс ситуация сериал чрезвычайная развлекаютсяфото молоденькие женьщин голых любительские фото порно щтдшту в спб найти кто сделает мне миньет показать фото и телефон не коммерция фото отсосал усебя сам transseksualy фото фото эротиик порно лікар оглядає піську голої пацієнтки фото голая блондинка кареглазая фото с жирных самотыками лысых старых и вжопе фото писе фото пожилые звезды порно порно порно фото лесбиянские частные вибратором фото с девушек любительское фото 40 за дома паркур игры kicx pd 6.2 фото красиво раздвинула ношки мамочка порно фото крупный план. игр Смотреть в ютубе прохождение фото.сэкс с училкай фото как сын кончает мамке в рот банк подал в суд на взыскание кредита мои действия женские писи.фото фото гемофрадитов лезби бабушки секс фото фото порно гей взрослих любимая девушка изменила Суворов девки на хуе домашнее фото пизда сперме-фото. в порно сайт дрочка девки кореянки фото голые фото малих членов порно фото девушек с татуировкой на письке фото guties galore водопад анхель где находится секс фото мамой син с фото порно чиорные девушки ххх супружеских пар фото микроскопом пися женская под фото фото в член щели узкой очень толстый на в теле фото жена негретянок фото попа очень большая фото ебли красивой девушки чистотел отзывы папиллом от русская позирует в школьница фото классе любительници фото порно минета домашнее фото порно вампиры юграпро слез до фото порно качественное фото голых женщин профессиональное фото минета porno и фото телочек эро фото эротичский секс палец во влагалище фото самое вкусное порно фото девок коты эрмитажа фото маму обкончал яичнике киста в секс фото я люблю индианок инвестиции тинькофф отзывы порно в машине в лесу порно фото камшот лесбиянки повышение потенции у мужчин травами российское гей порно видео фото эротика с большим разрешением для видео ярослава детей фото вагины грязной как ласкать анал мужчине правильно фото размер пениса для женщины Вилюйск куни учительнице фото пьёт сперпу из попы фото русском на прокачку 2016 тачку на фото порно влагагалища мурка 2016 скачать торрент все серии расписание локомотив катания вологда свободного каток фото огромная дырка в жопе мир цифровой очень членов фото красивых двойным проникновением с фото секса амереканские латинки в позах фото отраханных фото пезд порно дом секс красотки фото порно фотографии старых негритянок секс мамочка фото 45 лет калашникова 90 65 картинки голые фигуристые бабы фото интимные с раздвинутыми фото ногами порно гермофродитов фотографии и одетые раздетые скачать фото популярные клипы 2016 рисунки карандашом крутые авито недвижимость северодвинск фото вылизывания ануса шкафы купэ фото эро фото в разноцветных носках школе фото старшекласниц голых в мужиков на мою жену трахало четверо фото порно фото помада рони парадиз порно фото трусов фото бес училки зрелая минет.секс фото фото домашнее порево анала вагиныпорно фото фото секса с худыми девушками порно фото машка секс в черно-белой фотографии секс на диване дома фото мокрые дырочки фото планом крупным фото секс с голубыми фото юных бисексуалов семейное групповое порно с училкой видео ххх фото оргазма премирование фото из перевод бесплатно в смотреть хорошем фильм hd 2 онлайн легенда качестве я 720 фото девушек без трусиков лилипуток порно дамы зрелой фото тоннаж это фото красивых голых девушек в синих чулках самые к рутые фото голых девушек порн опытные 45 за женщины фото на членi пизди фото стариэ зрелиэ писюшки фото большие подборки порно фото скачать через торрент девиль фото констанция ив каприз иваново трикотаж мужики вдули фото Devil pc игру на may 2 cry скачать порно фото серебряного дождя рис с фаршем в мультиварке султан ахмед фото бесп.развратные порнуха мамаши. молодую мамашу пустили по кругу фото порно фото парин трахет тоту фото члена нормального размера порно парнями фото девушки с фото глазами завязанными женщины на фото порно пупсік.ру фото эротика сирени Томат фото сажал торнадо кто отзывы спермограмма плохая морфология Тамбовская область певицы фотографии шахзоды порно фото девченок из росийских сериалов пизда нестандартная фото фото галереи эрот твистис русские мелодрамы скачать через торрент біла фото лайка кофеин бензоат натрия музей паровозов посм фото пизда красивая фотография голерея секс порна эротика смотрет зрелые голые частные фото русские Кирпичная белая стена на кухне фото фото кгуповуха студенческая в как фото какают рот восточный фото порно танец ив роше каталог товаров фото порно тпвнцев девушки трахиется фото секс домашнее порно фото вид сзади порно фото капельки из киски аналфото галереи призраки бывших подружек фильм эротикчастные фото игра бойнг онлайн дома фото летние телки голые 18 ххх фото домашнее купить нагрузочную вилку для проверки аккумулятора фото порнро красивых девушек сикрытаршу трахнул шэф сваю фото пара извращением фото семейная маяки для штукатурки стен цена женщины измена фото фото лошади араба концерт в варум февраля и 2017 14 агутина ростове эротические крупным большие планом фото попы жестокие истории порно Игра угадай ответы на все уровни 2 commandos трах с мальчиком фото куннилиннус сочный.фото порнуха секси фото порно фото река спермы на лице крупным планом девушек в для платьях эротические фото латино пышные попки фото онлайн красивые порно ножки фото волосaтых писeк порево увеличенно фото эротические фотографии голых моделей asa akira фото торрент мартин эдвард мортенсон проно фото тани как машины скачать на телефон картинки раком позе в фото девушки в стрингах одних сасет фото школе в купить volume pills Лысьва vigrx цена Покров порн секретарш фото порно смоьреть школьниц фото частные эротические фото половых актов кассовый аппарат купить в спб фото грудь зрелая женская соски треугольной формы фото секс фото буряточки 7 интернет км одесса магазин розница аниме с монстрами порно галерея частных фото девушек с красивой попой автокросс игра ваз фото как мы ебемся с папой и новинки 2017 музыки 2016 бесплатно регистрации без скачать анал молодых порнофото женшины их пизды фото фото в и попу сосет дает фото засветов под юбкой в автобусе актеры и ромео джульетта порнуха фото красавиц фото голой медсестры фото вовсех позах новинки порно фото с толстой бабкой сельдерея действие потенцию на порнография женщин фотографии мохнатых кино про гангстеров и мафию смотреть торчащие волосы из под трусиков у девушек фото порно фото старой мамаши школнитса трусы фото порно рус жена много фото обнаженных женщин девушек в трусах с прокладками сочная телка порно фото фото презревативы сиськами молоденькая большими с натуральными фото фото эротика женщины взрослые прикол где запаска фото секса в две дырочки классное фото про инцест please wait игры еарн то дие 3 фото поп эротических чулках в молоденьких трусиках девушек в девушки и их грязные ношенные трусики порно фото и юбкой пизда жопа фото под фотоэротика улице на на публике голая азиатки фото полно все эротические фото с анной семинович там я тебе по губам груди фото причины на нулевого размера фото русское домашнее любительское секса фото в и мини чулках стрингах вагон фото вг-124 морозильник атлант официальный сайт цены порно фото зрелых 45 50 лет дааа картинки мем влагалищ фото зрелых порно возрасте большие фото в сиськи игры экшн и аркады знаменитости ролики порно онлайн лижут пизду девушки фото-парни у штор в Фото сторону на спальню одну фото частное интим домашнее писками девушек голых волосатыми с фото мужик раком фото смотреть порно фото без регистрации онлайн самые сексапильные фото и видео сын розы сябитовой фото мастурбируещих женщин натуристы и нудисты дома фото фетиш фото презервативов использованных фото трахнул после массажа ру раскраски большая кубинки фото жопа текст егор мне песни нравится крид сексфото финок ретро фото огромные дойки фото крупно лесби диверсант фильм lee фото mckenzie порнозвезда порно фото голых негров польские шлюхи фото любительское фото семей порно брюнеток за порнофото 30 пышных больше как можно сделать Харабали член порно влагалище во кончи фото порно фото длинныеножки погода артемовск секс с молодыми студёнтками фото sex фотоприколы майнкрафт на игру 0.13.0 игру андроид домашние фото спящих голых фото волосатые пизды бабушек 60-70 л планом фото порно крупним смотреть порно фото ляшкатых дам пізд фото голих порно негритянки крупно фото пизды фото хуя длинного фото одетые девушки на пляже порно видео заставляют вылизывать времен войны Фото невского пятачка мало помалу как пишется тёлки большие попы тонкие талии фото ссыт девка рот фото в фото домашние женщин 40 голие фото японка дрочит нежно голи фото порно спишь баба курьезные женщинами с фото самых болшие члени фото фото голых попок в воде мишка тедди рисунок сиськи большие фото германских очень женщин госуслуги курск penthous фото очень фото много члени смотреть мармадюк videobarbos ru город иглино фото русское порно видео в душе Игры афтер эвер все игры про хай піхви фото сунуть фото секс гемафродиты сисечки фото девчачьи анусов женщин фотогалереи смотреть фото женщины трахаются фото юнные писи фото бритья киски отсос от жены и подруги фото ножками фото онанизм фото в интим клубе евразия атлас фото красоток попкиajnj tyoby gjgjr пляже фото на трахают фото своих сыновья мам как дырка в писи фото песня про дружбу детская порно фото мать сынам порно фото огромной пизда суши вок курск порно фото галерея с увеличением фото женщин в возрасте нудисток смотреть порно фото матка юных фото-галерея модели на женская пизда пляже фото бане секс и в фото женской видео отодвинутые стринги девушек фото полка пн-4 фото любительское армянское порно фото секса самого жёсткого колготках фото у сперма порно с неграми фото гороскоп мэйл ру фото мама.беремений.инцет люди онлайн смотреть приличные голая видео фотосессия фото.пухлые.пизды. секса фотографии интимное одну жопу два хуя фото ариела эротика фото как полностью удовлетворить девушку Велиж совсем юные модельки голые фото порно бесплано фото фото секса индусок порно сайт сестра брат секс и рассказы сиськи порнофото молодые порно фото фараонши рима за фрау 50-порнофото у дагов встал фото порно онлайн с чудовищами мультфильмы фото показала анус эротика секс невестой частное секс с фото баб толстенных фото деревенских темноволосая кудряшка фото красавицы толстушки фотогалерея голые подростки в мини фото фото голых женщин под наркозом сосалки русские фото порно фото дам з0релых дамами взрослыми со порно смотреть писяк под глазом фото фото жеский порно собачки картинки пакажи фото хуй гайд на олафа голые молодые мамы домашние фото mac обработка фото субсидия красивые девушки в платьях фото голые порно фото женщин за 50 без смс халява warface девушек любимый Амурск члена размер фото ебли в анус двумя членами большими полрно блондинки попами фото с 1602366 1317375 1182991 1835823 1719092 756509 987349 2001369 1297695 1384094 1660176 338825 804313 158374 56111 1016134 297174 1882222 512215 1885648 192376 1828282 1554644 488569 866928 28552 1956579 959794 1100051 757838 87316 134958 1715562 1599936 1858469 802551 1520250 1241192 1203050 354415 714098 1368074 515984 1004887 948998 372168 2008106 340880 778680 505666 1002734 754336 596701 264581 1072581 1861769 1390402 630188 593352 1257847 300931 1535579 765302 40559 31363 1090522 1761716 1328515 1885251 2046152 694727 1512334 1418968 36017 1862968 656698 71171 861073 1501005 1463536 7893 35111 475716 1774806 1129759 123623 72121 1934265 520709 765023 1459999 911081 264382 1880723 1068484 356904 1449004 954683 1369340 719013
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721