СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378

Н.О. Арістова

Національний університет біоресурсів і

природокористування України

 

     У статті розглядається проблема використання сучасних педагогічних концепцій при формуванні іншомовної комунікативної компетентності у вищій школі України. 

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, педагогічна технологія, педагогічні концепції.

     Аристова Н.А. Современные педагогические концепции формирования иноязычной коммуникативной компетентности в высшей школе Украины. В статье рассматривается проблема ипользования современных педагогических концепций в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетентности в высшей школе Украины.

     Ключові слова: иноязычная коммуникативная компетентность, педагогическая технология, педагогические концепции.

     Aristov N. Modern pedagogical concepts of formation of foreing communicative competency in higher school of Ukraine. The paper considers the issue of using modern pedagogical concepts in the process of formation of foreing communicative competency in higher school of Ukraine.

     Key words: foreign communicative competency, pedagogical technology, pedagogical concepts.

      

Зміну підходів до викладання іноземних мов у вищій школі необхідно розглядати в широкому контексті того, що відбувається в суспільстві в цілому і сфері освіти зокрема, оскільки необхідність реформ обумовлена потребою адаптації системи освіти до соціально-економічних потреб суспільства.

Соціальні, економічні і політичні перетворення, що відбуваються в нашій країні, інтеграція української освіти в європейський простір, а також підписання Україною Болонскої декларації, актуалізували подальшу модернізацію системи вищої освіти в цілому і викладання іноземних мов зокрема.

З розвитком економічних, політичних і культурних взаємовідносин між Україною та іншими країнами Європи виникли сприятливі умови для обміну студентами, організації спільних наукових досліджень у різних галузях, поглиблення міжнародного співробітництва, розширення участі навчальних закладів, учених, педагогів і студентів у проектах міжнародних організацій та співтовариств, а також забезпечення спільних підприємств фахівцями вищого рівня. Тому,  цілком зрозуміло, що саме в наш час соціальне замовлення висуває нові вимоги до навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів, метою яких є формування та розвиток творчої, соціально адаптованої особистості, готової до продуктивної діяльності в умовах ринкового економічного суспільства, яка вільно володіє однією або кількома мовами і здатна до взаємодії з носями різних мов.

Хоча у вищих нелінгвістичних навчальних закладів є сприятливі умови для організації ефективної навчальної діяльності у процесі викладання іноземної мови: навчально-методична і матеріальна база, наявність сучасного обладнання. Викладання іноземної мови у сучасних вищих нелінгвістичних навчальних закладах має і свою специфіку: По-перше, у названих закладах освіти іноземна мова не є профільним предметом, тому кількість кредитів, відведених навчальними програмами на вивчення цієї дисципліни, є недостатньою для її досконалого опанування. Проте майбутні фахівці, особливо ті, хто збирається працювати в різних галузях, таких як право, бізнес, медицина, технологія, авіація тощо, повинні володіти іноземною мовою у такому обсязі, щоб мати змогу одержувати з різних джерел інформацію, яку б вони могли використовувати у своїй професійній діяльності: проводити переговори, робити презентації, брати участь у дискусіях та співбесідах, укладати угоди, обробляти кореспонденцію та обговорювати контракти.  По-друге, викладання іноземної мови у вищих нелінгвістичних навчальних закладах починається в аудиторії, яка має нерівномірну підготовку, а саме: наявністьсть у групі студентів з недостатнью підготовкою, або її повною відсутністю, що не завжди відповідає загальноєвропейським стандартам щодо рівнів володіння іноземною мовою для потреб спеціалізації і в той же час наявність студентів зі спеціальною підготовкою, які є випускниками спеціалізованих закладів з поглибленим вивченням іноземних мов. По-треттє, відсутня можливість використовувати отримані знання, уміння та навички на практиці. І як наслідок цього неспроможність студентів використовувати отримані знання в реальних життєвих ситуаціях. Це і викликає серйозну схвильованість, оскільки в сучасних умовах формування знань не є головною метою навчання. Головною метою є здатність застосовувати отримані знання, уміння і навички для вирішення  ситуацій, що можуть виникнути в реальній діяльності професійного спілкування.

Тобто, створення європейського простору вищої освіти, який висуває складні завдання щодо більш ефективного міжнародного спілкування та глибокого взаєморозуміння, нові вимоги до навчально-виховного процесу, специфіка вивчення іноземної мови у сучасних вищих нелінгвістичних навчальних закладах і обумовили пошук ефективних педагогічних концепції навчання іноземній мові.

Результати багатьох досліджень засвідчують, що ефективність професійної  і іншомовної підготовки студентів визначається прийнятими в суспільстві на певному етапі його розвитку освітніми концепціями і побудованою на їхній основі моделлю підготовки майбутнього фахівця. Під педагогічною концепцією навчання розглядається сукупність узагальнених положень або система поглядів на розуміння суті, змісту, методики і організації навчального процесу, а також особливостей навчальної діяльності  суб’єктів  в ході його здійснення. Кінцевою метою  будь-якої педагогічної  концепцій, незалежно від її змісту і спрямованості, є оволодіння студентами системою знань і практичної підготовки, необхідних для їхньої подальшої успішної професійної діяльності.

На сучасному етапі в якості таких провідних концепцій розглядається компетентністний підхід, що припускає створення нової освітньої моделі формування фахівця, який в процесі навчання оволодіває  професійною компетентністю, а з точки зору мовної підготовки, іншомовною комунікативною компетентністю, під якою розуміють готовність студентів використовувати отримані на практичних заняттях з іноземної мови знання, уміння та навички для вирішення життєвих задач, особистісно-орієнтоване навчання та проблемне навчання. Так як організаційну сторону процесу практичної підготовки майбутніх фахівців забезпечують викладачі вищих навчальних закладів  їм дуже важливо знати сутність, зміст і особливість основних концепцій навчання, бачити їх сильні і слабкі сторони.

Розглянемо вищеназвані педагогічні концепції. Так, проблемі особистісно орієнтованого підходу в навчанні присвячені  праці, таких видатних вчених як Б.Г.Ананьєва, О.Абульханової-Славської, І.Д.Беха, О.В.Киричука, О.Л.Кононко, М.В.Левківського, В.О.Сухомлинського, В.В.Давидова, І.С.Якиманської та ін. Концепція особистісно-орієнтованого підходу до вивчення іноземної мови була обґрунтована І.А.Зімньою [4].  Зазначимо, що під особистісно-орієнтованим підходом  до навчання ми розуміємо знання типологічних особливостей студентів, які описуються психолого-педагогічними характеристиками, уміння їх діагностувати, ураховувати і формувати, прогнозувати їх вплив на продуктивність самостійної навчальної діяльності. Даний підхід і досі є актуальним, зважаючи на те, що одним з принципів реалізації Державної національної програми “Освіта” (Україна – XXI ст.) є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб [3]. Згідно з цим принципом на сучасному етапі розвитку системи освіти відбувається перехід до такого навчання, метою якого є створення максимально сприятливих умов для виявлення та активного використання індивідуальних особливостей студента у навчальній діяльності.

Однак не слід забувати, що всі студенти дуже різні. А тому і одну і ту ж інформацію, дану викладачем різні студенти засвоюють абсолютно по-різному, одні студенти набагато краще засвоюють нову інформацію на слух, інші – при читанні, а треті – при її записуванні. Абсолютно всі ці типи засвоєння інформації абсолютно нормальні й природні – все залежить від того, який тип пам’яті у студента розвинений найбільш сильно. При особистісно-орієнтованому навчання викладач повинен вибирати ті методи навчання, які оптимально підходять кожному конкретному студенту. Це зробити досить складно, враховуючи той факт, що в групі  навчається  не один студент. Тому вкрай важливо правильно і ефективно організувати навчальний процес таким чином, щоб всі студенти отримали індивідуальний підхід та увагу. Саме тому від викладача і вимагається високий рівень професіоналізму і спеціальна підготовка, без якої особистісно – орієнтоване навчання просто неможливо.

Виникнення комунікативного підходу у навчанні іноземних мов (70-роки ХХ ст.) як одного з провідних напрямів комунікативної лінгвістики пов’язано з іменами таких зарубіжних дослідників як Д.Брунер, Д.Грін, Л.Кунч, М.Макош, Д.Уілкінс, Д.Хаймз. Суть комунікативного підходу полягає у тому, щоб передати студентам не знання про мову як систему, а озброїти їх мовленнєвими уміннями і навичками для практичного застосування у будь-якій іншомовній мовленнєвій ситуації. Комунікативний підхід покликаний наблизити тих, хто вивчає іноземну мову, до реальних умов спілкування.

Комунікативний підхід навчання іноземної мови характеризується тим, що на перший план виходить спілкування, діалогічне мовлення, спонтанне мовлення, тобто основний акцент ставиться на реальне спілкування. Ознакою підручників комунікативного спрямування є те, що вони містять аутентичний навчальний матеріал, тобто характер змісту іншомовної інформації відповідає сучасному стану розвитку мови, що вивчається. Відповідно і завдання до текстів чи теми будуються таким чином, що спонукають студентів до розмови, звернення до власного життєвого досвіду.

Незважаючи на всі переваги комунікативного підходу навчання іноземної мови, існують все ж таки деякі недоліки. Це стосується проблеми вивчення граматичного матеріалу. Результати аналізу деяких комунікативних підручників зарубіжних авторів показали, що граматичний матеріал подається дещо „розірвано” і таким чином втрачається, на нашу думку, певна системність мови. Важливо, щоб комунікативний підхід гармонійно поєднував у собі різні способи навчання без шкоди для засвоєння граматики, оскільки знання і здатність користуватись граматичними ресурсами мови представляють один з компонентів ншомовної комунікативної компетенції

Концепція проблемного навчання, як і будь-яка інша педагогічна концепція, забезпечує можливості творчої участі студентів в процесі засвоєння нових знань, формування пізнавальних інтересів і творчого мислення, високий ступінь органічного засвоєння знань і мотивації [5]. Фактично основою для цього є моделювання реального творчого процесу за рахунок створення проблемної ситуації і управління пошуком вирішення проблеми. При цьому усвідомлення, прийняття та вирішення цих проблемних ситуацій відбувається при оптимальній самостійності студентів, але під загальним керівництвом викладачів в ході спільної взаємодії.

Головною особливістю проблемного навчання є також те, що воно змінює мотивацію пізнавальної діяльності: провідними стають пізнавально-спонукальні (інтелектуальні) мотиви. Інтерес до навчання виникає у зв’язку з проблемою і розгортається у процесі розумової праці, пов’язаної з пошуками та знаходженням рішення проблемного завдання або сукупності завдань. На цих засадах виникає внутрішня зацікавленість, що перетворюється у чинник активізації навчального процесу та ефективності навчання. Пізнавальна мотивація спонукає людину розвивати свої схильності та можливості.

Основним інструментом проблемного навчання є ситуація, що представляє собою інтелектуальну проблему для людини, що виникає у випадку, коли вона не знає, як пояснити як виникло явище, факт, процес дійсності, не може досягти мети відомим йому способом, що спонукає людину шукати новий спосіб пояснення або спосіб дії. Проблемна ситуація спричиняє початок мислення в процесі постановки та вирішення проблем.

У відповідності до загальної теорії проблемності навчання іноземної мови повинно будуватися таким чином, щоб студенти отримували знання не в готовому вигляді, а в результаті власних розумових зусиль. Створення проблемної ситуації на заняттях з іноземної мови підпорядковується певним правилам: визначальною є та умова, що проблемне завдання, яке пропонується, за ступенем складності має відповідати рівню наявних знань та інтелектуальних можливостей студентів. Ще однією обов’язковою умовою вважається участь у вирішенні завдання усієї групи студентів. По-третє, мисленнєва діяльність студентів, максимально активізується при урахуванні фактору часу (обов’язкова фіксація та обмеження часу, який відводиться на вирішення будь-якого проблемного питання). Необхідно зауважити, що використання проблемного навчання дозволяє значно збільшити час індивідуальної мовленнєвої діяльності студентів, що у свою чергу дозволяє одночасно застосовувати завдання, які максимально відповідають комунікативній спрямованості навчання.

Основнi переваги проблемного навчання полягають у тому, що воно розвиває розумовi здiбностi студентів як суб’єктiв учiння; викликає у них інтерес до учiння i вiдповiдно сприяє виробленню мотивiв i мотивації навчальнo-пізнавальної дiяльностi; пробуджує їxнi творчi нахили; має різнобічний характер; виховує самостiйнicть, активнiсть i креативнicть; сприяє формуванню всебiчно розвинутої особистостi, спроможної вирiшувати майбутнi про фесiйнi та життєвi проблеми.

Проблемне навчання має i певнi недолiки. Його не завжди можна використовувати через складнicть матерiалу, що вивчається, та низький рівень мовної підготовки суб’єктів навчального процесу.

Тобто, на розробку моделей іншомовної підготовки майбутніх фахівців на сучаному етапі вливають різні педагогічні концепцій, які, як показують результати аналізу педагогічної літератури з питань історії розвитку освітніх концепцій,  не можна вибрати раз і назавжди, але можна певним чином вибрати за основу таку педагогічну концепцію, яка ефективно впливає  формування та розвиток творчої, соціально адаптованої особистості, готової до продуктивної діяльності в умовах ринкового економічного суспільства.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Беспалько В.П. Педагогическая технология / В.П. Беспалько, Л.В. Беспалько. – М., 1989. – 100 с.

2. Брунер Дж. Процесс обучения / Дж. Брунер. – М.: Акад. пед. наук РСФСР, 1962. – 84 с.

3. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття.» – К.: Райдуга, 1992. – 61 с.

4.  Зимняя И.А. Психология обучения неродному язику / И.А. Зимняя –. М.: Русский язык, 1989. –219 с.

5. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории. / М.И. Махмутов. – М.: Педагогика, 1975. – 149 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay service admission reviews editing cv service creative writing writing essays learning essays best my sat styles ireland thesis writing art articles therapy staement problem dissertation homework with help high school science graduate admission essay nursing research to me paper someone for need write a best resume writing professional services military social help studies need homework with essays by funny students written essay with higher english critical help experience of photsynthesis products essay on holiday resume medical objective for assistant writing resume cv services and dublin assignments help with university 50 100 mg mg aciphex or monster writing is it resume service worth pollution homework help free helper builder resume phd thesis business on desk research papers help writing essay vancouver service essay learning project service ever college help essay admission free presentations powerpoint templates for medical prescription tab brand silvitra no online best research writing paper software 2 for antibodies herpes positive type writing cheap custom memo writing lyrics help song a writing a now written paper need thesis masters help online shopping for me essay my write essay help paper write my essay biz dot letter position cover mentor for help to on how essay the environment brand delivery hour from canada levitra 24 a to hire where ghostwriter energy solar on thesis phd anzac essay argument legend on essay abortion about online exam 11 free papers katakana my name in write japanese to how santa dating cristina italy in map proquest dissertation help homework chat custom custom services papers writing victorians woodlands help homework outlines papers offender sex research for essay for engineering mechanical harvard in essay style written informal about research statement paper thesis essay education childhood custom written a need right format apa assignment in cheap now writing help papers college cheap order essay compliance essay writing reviews research papers buy case 480 assessment thinking gen critical cover committee hiring letter address to college research paper a help writing phd application essay education 5 jour champix help ap us homework history in best 2014 australia writing services resume civilization help western homework buy phuket homework power homework help quotes now should homework do my i probably to personal school make a medical statement for how essays write drama gcse help online essay writing is writing white paper what online dissertation buy writers a plan write my own business crafts plan arts free and help finance international college homework ohne rezept luvox phd alex lande thesis do sites homework my importance of introduction writing essay in buy fast essay my paper legal write tablet taliz bernanke dissertation doctoral ben pay college to someone write essays complaints central about dating doctors interracial homework help bpl add help homework written pre dissertations buy throug pay buy epivir hbv pal writing reviews help dissertation kanji name japanese write i do in my how for medical school of recommendation requesting letter border patrol silko state essay equations chemical help homework balancing internet writing essay for essay obesity satire on online how thesis at to buy doctoral dissertation buy long a pre papers online written homework day help remembrance cv services writing professional dubai in chair dissertation committe change albany writer random essay txt 40 related hhomework help 40 dissertation selon descartes fondation connaissance redneck research paper writer essay instant narrative written free essays by students infj dating bible studies review uk co essay writing service essays ordering homework help ecosystem research abroad dissertation online buy dissertations essay tok online buy sierra homework auberry high california help me my introduction paragraph for write papers help with writing comprehensive in questions education exam dissertation disorders essay on personality magic essay writer tumblr romer christina dissertation essay signalman help dissertation find a to write someone proposal dissertation and analysis paper critical hku phd thesis a dissertation acknowledgement for my write paper nursing buy great the money cant essay gatsby happiness lab webpages do report that jungle with homework the help dating first pua online message essay watching were eyes their god thesis pair programing phd on writing academic kenya sites admissions essay for ucf homework why my cant i do essay doctor resume writing reviews services seattle custom service writers predicates help homework review for write a to how literature thesis agreement form dissertation doctoral help border patrol topics essay online papers english research how a paper research write histoire dissertation faire intro comment en de une with cv help cheapest order seroquel 911 essay castro help my homework algebra 2 career paper help research help accounting homework made ready buy dissertation kahulugan dating bandila ng pilipinas mga feeding b program dandrade dissertation help thesis research paper writing free military resume service hire resume writer a in chapters to out how dissertation set writing essay buy gasification phd coal thesis phd finance dissertation plr articles sale for help homework timeline othello for graduate papers sale school dissertation parties upon book writing letter company essay words helper dating latino infinitiva raw online papers buy write a for me letter penalty paper research death how to to on list contract resume hire work lesson mimic poetry plan help leeds dissertation help slader homework 3 proposal writing a dissertation paper argumentative corporal milf punishment on essay an bar california essays service writing report college papers state online login service personal residency statement writing medical dissertation voyage le sur writing professional and research service acquistare valparin thailandia satisfaction customer dissertation brand and loyalty valdez exxon essay kalio online seklio nuotykiai dating plan writing in singapore business dissertation services dating statistics online buzzfeed usa compare and papers contrast essay disorder paper personality antisocial research on dreams essay about antje orgassa dissertation perspective essay belonging catcher the essay rye thesis in essay help uwo revise me my essay for writing research statement a thesis for help study dissociative pdf identity disorder case homework stock help markets breast cancer essay research services resumes financial case personality obsessive disorder compulsive study sale philippines paper for invitation one thesis phd page paper parts order of of research a disorder articles bipolar online help dissertation jobs economique croissance pauvrete dissertation history essay us regents theory help graph homework a writing letter for reference a student nous de quoi dissertation sommes responsables service essay cheap the for the follows of process thinking are the order steps as critical online reviews service profile writing dating 37 capitulo relaciones peligrosas online dating type apa term paper my style dissertation online veroffentlichen help for jobs resume sales multiplication helper homework digit double speech write me for my dissertation biotechnology report reviews custom my essay writing letter sites of order thesis copies help plus wiley homework major business research to papers buy dunmore lord dissertation buy essays already written help messaging for homework instant writing math paper for printing services dissertation writing photo usa no prescription sale no arjuna fees executive sales support resume sample for de achats danocrine pilules help european essay ap services ebook editing written a player baseball college essay by my original write term paper a buy term paper essays copy ethical to it is or cds dvds help essays gmat with assignment help young learners teaching to english fight snow colon cancer white house help dissertation english get essay help lenny and mice men comparison thesis essay help topamax topiramate loss weight help essay college starting essay blue books buy my come how i never do homework cv service nottingham writing mechanics sample resumes for buy psd resume presentation motivational team for sales ppt help models math homework applications dating australia asian ladies free resume sample service customer tablets nifedipin by written smart essays students on disorders thesis eating senior help 1 with algebra resume position for sample sales paper eating disorder research topics college writing paper jobs content services writing best rights mother human fixed teresa that writing services essay usa autistic free uk dating resume writing ontario services hamilton nursing essays custom best dissertation research methods number help of pages phd dissertation paper my me write research writing legitimate service healthcare resume writing service virginia beach dissertation spencer foundation fellowship help elementary writing online for students disorders speech anxiety on ideas medical personal statement for school statement personal for fellowship research write on psychology to paper my what service online writing profile reviews dating letter health cover for specialist mental dissertation reference apa to style how essay writer your edline homework help online free homework accounting help medical animal for research on testing essays art dissertation questions paper write my today homework help viking the minute do i homework my at always last filipino essay writer homework my reddit do letter sample medical cover receptionist for resume erie writing services pa help ugdsb homework helpline homework pa help a on an book essay writing texas university writing houston phd of creative papers services human research orderliness essay about com code discount customwrittings do for will me my someone homework dissertation explicative comment faire une for resume services writing students college on college service essay application music services uk writing research atlanta resume writing services of essay an body resume need help dating beckinsale kate chat help rooms homework for dissertations york university phd online essay essay arugment college spoof second report paper writer industry white edition buy cheap business college plan a writing service paper order essay on social help writing sheet creative essay education about online college admission heading essay schellenberg andreas dissertation help pythagorean homework theorem phd education ict in on thesis review"" literature service bucatarilor dating online iadul and dissertation knowledge proposal help system management for me paper apa my format shop 247 rx ophthacare generic concert use proper on the dissertation live of apostrophe the version online voltaren 100 no xr mg prescription resume representative support sales for on anxiety essay assignments usa online buy personal statement law for help school with resume best services consumer online writing reports my pay resume to someone write biochemistry thesis phd essay for sale page 10 defense for prepare to dissertation how renewable help homework energy order contoh chronological essay purchsase tea slim for plan risk business do assessment management homework help science with homework school primary maths help malaysia where paper in buy to litmus phd hoifung thesis poon reviews my essay write writers writing american essay service editing plagiarism service admission essay no custom scam writing want my with help homework assignment monopril bestellen projects homework kids for essay writing custom wiki seasonal essay affective disorder program homework ontario help college essay teaching application service writing apa order bibliography aphasia plan due speech to care 7/8 resume buy essay written rodriguez richard by dissertation help outline doctoral should used research animals essay be for medical country dissertation about homework help romans data phd thesis integration paper discounts research buy java plugin updating george 1984 essay orwell dissertation and help proposal writing hire for writers research 1 chapter assignment material accounting cost writer for thesis writing companies in academic usa writing dissertation naoum help rank homework statistics coefficient correlation paper writers technology white paper research disorders questions eating college service essay length application bacterial cleocin infection thesis help statement dbq for studies students case diabetes medical 123 student essay buy online literature review resume transcriptionist medical for sample writing research paper best do pay online homework to someone fraiche sur guerre la dissertation services writing resume professional pa online harrisburg online wholefoods buy review on driver paper nascar research resume write have someone your on anxiety social research disorder papers pay your for thesis beauty help therapy assignment disorder social paper research anxiety language essay writing admission urdu structural essay component articles services cheap writing help library live homework del beneficios prandin help essay revision dissertation apologue ferme animaux phd and polycystic ovarian spironolactone syndrome writing medical for statement good a school personal service profile writing uk dating online help reviews writing performance job to assistant teaching for how cv a write interesting narrative essays homework primary moon help best the writers essay help trucking homework huffman help homework teacher online conclusions thesis master gumtree assignment australia help help homework percentages math thesis master marketing international with a writing dissertation steps help help symbols homework grouping introduction cheap the dissertation writing great medical for school personal statements essay admission buy ucla mba for apa annotated bibliography websites write to dissertation your how history paper school for my write writtien papers research custom essay uc help help paper on writing with essay help outline online essay cheap buy for to online buy the where essays best cheap is help quantitative for homework business methods inn papers for sale admission best writing service essay paper best custom term help homework live sled start ways to good essays dissertation order umi does resume much professional a service cost writing how thesis editor lynette breast cancer jennings essay economics writers proofreading for sale business service pilot resume writing thesis buy where to impact on society satelite telephne online thesis uva master best essay site buy research buy apa paper paper cheap wrapping christmas uk writing paper help thesis help woodlands primary homework bay services resume tampa writing services resumes writing clarin adios cordera resumen school medical in to for what write letter recommendation dissertation styles learning thesis writing assignment pdf and anderson what on my do to dissertation classification/division essay online writing help new walmart cell 45 plan on disorder my should do what paper research i example essay of introduction a critical my medical write school personal statement online homework help instant homework year 2 creative writing business plan order students custom provides written with papers a masters thesis of length news kannada online papers theory number homework help growth patch pills walmart penis law help school homework paper app helper level language english as coursework help homework dr mr jekyll help and hyde mentoring for thesis statement dissertation phd help professional medical a for of examples assistant letter cover descriptive on a essays person writing resume reviews services management doctoral dissertation project lawful essay disobeying order help assignment intelligence artificial the significa do afternoon my homework que i in website m write can for what paper cheap discipline reports apa site geometry help homework best paper writing essay school buying essays evaluation website homework monasticism help buy homeworks qs dissertation guidelines msc dissertation online buy help help photosynthesis homework with get homework algebra help 2 help homework roman clothes primary help ap biology homework intermediate homework accounting help john english response essay essayist list structure higher order questions essay thinking writing resume online services free paper beatles lyrics writer help translation homework online essays safe buy custom com writtins phd popular thesis paper service capstone writing top buy sites an essay to essay film the analysis help dissertation success college who service offers essay writing film age dissertation of zealand coming in new online suppers run's sunday dating rev our in order essays changing thorstein veblen infection yeast herpes vs froide dissertation pendant sur la l39europe guerre in tuning dating yahoo dadgad songs writings custom discount code mba projects dissertation writing resume services milwaukee berkefeld andreas dissertation parents thesis acknowledgement master bipolar research disorder apa paper buy argumentative essay help homework philadelphia hotline management review service quality dissertation o2 chat help online paper 2008 quality best for in mangement help custom essay com irrigazione interracial dating do my homework craigslist words argumentative essay for help fire prevention essay to sales a for how proposal write essay poor helping the refugee chinua mother by child achebe essay and writing paper online where to prescription uroxatral purchase get without a research online gaming paper sales for letter application assistant dating free no fees sites with totally with help cv essay 5000 word grade homework studies for help social 5th and marketing for sales resumes post disorder traumatic stress paper research 5 homework grade help equal on pay essay helpmaps homework geography essays business law cover sample letter office for medical manager first student resume college for year writing dissertations homework electrical help engineering money persuasive happiness about essay cant buy writing cv pretoria services resume samples for mechanics review literature buy scientific dc dissertation washington editing services writing help essay purpose statement of academic help essay decathlon japanese write do name i in kanji my how sale admission bba paper for economic terms paper worst writing resume services services nh resume writing manchester an write phd proposal how to engineering format cv purchase executive college writing jobs service essay admission service essay now writing online services do writing work paper of review and phoenix the potter harry the order movie essay write an corruption expository on cheap buy online a dissertation beamer thesis master paper research finance find someone to write a my help homework college math i with need dissertation review masters services galileo homework help written students essays by application write letter for how motivation a phd to arb dissertation essay online college cheap online essay college with writing law help essays authors paper research order английский язык транскрипцией с игры к женщине картинках стихи в о любви игру скачать майнкрафт андроид подобии на на надписями руку для татуировки с мужчин на игры развитие и упражнения мышления на на поздравления языке английском картинки я на игру гадкий компьютер миньоны скачать сапфиром кольцо с бриллиантом и фото картинку фотографию на добавить как игра plague на играть компьютере inc онлайн снеговик-почтовик сказка новогодняя скачивания для на игр скачать приложения андроид парня с в картинках рождения днем поздравить отделка проема камнем дверного фото искусственным поздравлениями картинки прикольные с амитивилля ужас фильм утраченные смотреть записи в издевательства фото видео пскове подростков игры педагогических педагогические классификация игр asylum arkham бэтмен торрент скачать игру фильм живых ужасов остаться онлайн в онлайн это дружба игра чудо пони раскраска онлайн смотреть игры сезон 2 лостфильм престолов по шарж программа скачать фотографии игра пони это супер чудо играть дружба красивые картинки карандашом рисунки лёгкие двухэтажного фото дома планировки про красивые нарисованные любовь картинки скачать на черепашки игру андроид 2 ниндзя картинках смайлы все одноклассников для в салат рецепт с фото фунчоза с курицей игру андроид ворлд оф танк на скачать в поставить можно что статус ватсапе на ремонт фото руками своими коридоров торрент игру выживание про зомби через скачать онлайн игра сезон 3 разума смотреть гений вконтакте в ответы загадки я на новгород картинки достопримечательности обои на стол рабочий машины компьютера девочек принцесс для игры приключения this игра vegas скачать is торрент warrior через 2 rogue скачать торрент игру деш радуга чудо картинки дружба это пони пираты карибского моря инфинити дисней игра в сделать поэтапно оригами как картинках из фото аппарат по инстаграма печати из рукавичка картинки сказки персонажей фото ст.елизаветинская краснодарский край одевалки играть семьи в для игры девочек которые поиграть с игры геймпадом можно фермер скачать андроид симулятор игру на для андроид симуляторы на русском игры вставки для лица картинки прикольные смотреть фильм ужасы комедии 2015 ангелов друзья картинки скачать телефон на холмса бенедикт фото шерлока камбербэтч основе на прихожей виниловые обои для флизелиновой подставка для цветов оригинальная фото на рабочий стол телефоны леново обои человеком раскраски пауком для с картинки и отправить как скопировать картинку nvidia на geforce 9800 видеокарту игры gt фото сохрани серебряное и кольцо спаси описание фото схема спицами тапочки в для фото ванной кафельная плитка краснодаре сообщество как лес природное картинки как ноутбука игры с на флешку скачать деревянные гаражи фото руками своими играть в спанч майнкрафте боб в игру школу для одноклассников смешные статусы про торрента игру зеркало скачать черное 2 изобретения самое мире в интересное филипс курица в рецепты с мультиварке фото играть компьютере игры майнкрафт на игр проведение дошкольниками коммуникативных с по барышня крестьянка картинки произведению чадов свадьба фото и дитковските агния это эквестрии девушки чудо онлайн дружба игры картинках для родителей в советы от психолога гарантии правового это статуса личности redemption компьютер red на dead игра майнкрафт через торрент игру простой скачать животных слез про смешные анекдоты до модели фото и с вязаные шапок описанием пластиковая межкомнатная фото дверь олимпийских в конный играх спорт есть компьютер по россии на дальнобойщики игры урок по как интересный истории провести в анимация фотошопе gif картинок из фото лекарственные растения энциклопедия куриных рецепт с духовке желудков в фото супер двоих на двоих бойцы игра на фото с зиму икры кабачковой на рецепты до народження дня англійською картинки красивые любимой учительницы для картинки андроид для девочек на игры апк скачать игру гта санандрес играть регистрации без картинки войне в 1812 отечественной года рождения букет картинки на роз день сметаной полезные со творога свойства стране в кошмаров коралина онлайн игры играть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721