СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378

Н.О. Арістова

Національний університет біоресурсів і

природокористування України

 

     У статті розглядається проблема використання сучасних педагогічних концепцій при формуванні іншомовної комунікативної компетентності у вищій школі України. 

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, педагогічна технологія, педагогічні концепції.

     Аристова Н.А. Современные педагогические концепции формирования иноязычной коммуникативной компетентности в высшей школе Украины. В статье рассматривается проблема ипользования современных педагогических концепций в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетентности в высшей школе Украины.

     Ключові слова: иноязычная коммуникативная компетентность, педагогическая технология, педагогические концепции.

     Aristov N. Modern pedagogical concepts of formation of foreing communicative competency in higher school of Ukraine. The paper considers the issue of using modern pedagogical concepts in the process of formation of foreing communicative competency in higher school of Ukraine.

     Key words: foreign communicative competency, pedagogical technology, pedagogical concepts.

      

Зміну підходів до викладання іноземних мов у вищій школі необхідно розглядати в широкому контексті того, що відбувається в суспільстві в цілому і сфері освіти зокрема, оскільки необхідність реформ обумовлена потребою адаптації системи освіти до соціально-економічних потреб суспільства.

Соціальні, економічні і політичні перетворення, що відбуваються в нашій країні, інтеграція української освіти в європейський простір, а також підписання Україною Болонскої декларації, актуалізували подальшу модернізацію системи вищої освіти в цілому і викладання іноземних мов зокрема.

З розвитком економічних, політичних і культурних взаємовідносин між Україною та іншими країнами Європи виникли сприятливі умови для обміну студентами, організації спільних наукових досліджень у різних галузях, поглиблення міжнародного співробітництва, розширення участі навчальних закладів, учених, педагогів і студентів у проектах міжнародних організацій та співтовариств, а також забезпечення спільних підприємств фахівцями вищого рівня. Тому,  цілком зрозуміло, що саме в наш час соціальне замовлення висуває нові вимоги до навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів, метою яких є формування та розвиток творчої, соціально адаптованої особистості, готової до продуктивної діяльності в умовах ринкового економічного суспільства, яка вільно володіє однією або кількома мовами і здатна до взаємодії з носями різних мов.

Хоча у вищих нелінгвістичних навчальних закладів є сприятливі умови для організації ефективної навчальної діяльності у процесі викладання іноземної мови: навчально-методична і матеріальна база, наявність сучасного обладнання. Викладання іноземної мови у сучасних вищих нелінгвістичних навчальних закладах має і свою специфіку: По-перше, у названих закладах освіти іноземна мова не є профільним предметом, тому кількість кредитів, відведених навчальними програмами на вивчення цієї дисципліни, є недостатньою для її досконалого опанування. Проте майбутні фахівці, особливо ті, хто збирається працювати в різних галузях, таких як право, бізнес, медицина, технологія, авіація тощо, повинні володіти іноземною мовою у такому обсязі, щоб мати змогу одержувати з різних джерел інформацію, яку б вони могли використовувати у своїй професійній діяльності: проводити переговори, робити презентації, брати участь у дискусіях та співбесідах, укладати угоди, обробляти кореспонденцію та обговорювати контракти.  По-друге, викладання іноземної мови у вищих нелінгвістичних навчальних закладах починається в аудиторії, яка має нерівномірну підготовку, а саме: наявністьсть у групі студентів з недостатнью підготовкою, або її повною відсутністю, що не завжди відповідає загальноєвропейським стандартам щодо рівнів володіння іноземною мовою для потреб спеціалізації і в той же час наявність студентів зі спеціальною підготовкою, які є випускниками спеціалізованих закладів з поглибленим вивченням іноземних мов. По-треттє, відсутня можливість використовувати отримані знання, уміння та навички на практиці. І як наслідок цього неспроможність студентів використовувати отримані знання в реальних життєвих ситуаціях. Це і викликає серйозну схвильованість, оскільки в сучасних умовах формування знань не є головною метою навчання. Головною метою є здатність застосовувати отримані знання, уміння і навички для вирішення  ситуацій, що можуть виникнути в реальній діяльності професійного спілкування.

Тобто, створення європейського простору вищої освіти, який висуває складні завдання щодо більш ефективного міжнародного спілкування та глибокого взаєморозуміння, нові вимоги до навчально-виховного процесу, специфіка вивчення іноземної мови у сучасних вищих нелінгвістичних навчальних закладах і обумовили пошук ефективних педагогічних концепції навчання іноземній мові.

Результати багатьох досліджень засвідчують, що ефективність професійної  і іншомовної підготовки студентів визначається прийнятими в суспільстві на певному етапі його розвитку освітніми концепціями і побудованою на їхній основі моделлю підготовки майбутнього фахівця. Під педагогічною концепцією навчання розглядається сукупність узагальнених положень або система поглядів на розуміння суті, змісту, методики і організації навчального процесу, а також особливостей навчальної діяльності  суб’єктів  в ході його здійснення. Кінцевою метою  будь-якої педагогічної  концепцій, незалежно від її змісту і спрямованості, є оволодіння студентами системою знань і практичної підготовки, необхідних для їхньої подальшої успішної професійної діяльності.

На сучасному етапі в якості таких провідних концепцій розглядається компетентністний підхід, що припускає створення нової освітньої моделі формування фахівця, який в процесі навчання оволодіває  професійною компетентністю, а з точки зору мовної підготовки, іншомовною комунікативною компетентністю, під якою розуміють готовність студентів використовувати отримані на практичних заняттях з іноземної мови знання, уміння та навички для вирішення життєвих задач, особистісно-орієнтоване навчання та проблемне навчання. Так як організаційну сторону процесу практичної підготовки майбутніх фахівців забезпечують викладачі вищих навчальних закладів  їм дуже важливо знати сутність, зміст і особливість основних концепцій навчання, бачити їх сильні і слабкі сторони.

Розглянемо вищеназвані педагогічні концепції. Так, проблемі особистісно орієнтованого підходу в навчанні присвячені  праці, таких видатних вчених як Б.Г.Ананьєва, О.Абульханової-Славської, І.Д.Беха, О.В.Киричука, О.Л.Кононко, М.В.Левківського, В.О.Сухомлинського, В.В.Давидова, І.С.Якиманської та ін. Концепція особистісно-орієнтованого підходу до вивчення іноземної мови була обґрунтована І.А.Зімньою [4].  Зазначимо, що під особистісно-орієнтованим підходом  до навчання ми розуміємо знання типологічних особливостей студентів, які описуються психолого-педагогічними характеристиками, уміння їх діагностувати, ураховувати і формувати, прогнозувати їх вплив на продуктивність самостійної навчальної діяльності. Даний підхід і досі є актуальним, зважаючи на те, що одним з принципів реалізації Державної національної програми “Освіта” (Україна – XXI ст.) є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб [3]. Згідно з цим принципом на сучасному етапі розвитку системи освіти відбувається перехід до такого навчання, метою якого є створення максимально сприятливих умов для виявлення та активного використання індивідуальних особливостей студента у навчальній діяльності.

Однак не слід забувати, що всі студенти дуже різні. А тому і одну і ту ж інформацію, дану викладачем різні студенти засвоюють абсолютно по-різному, одні студенти набагато краще засвоюють нову інформацію на слух, інші – при читанні, а треті – при її записуванні. Абсолютно всі ці типи засвоєння інформації абсолютно нормальні й природні – все залежить від того, який тип пам’яті у студента розвинений найбільш сильно. При особистісно-орієнтованому навчання викладач повинен вибирати ті методи навчання, які оптимально підходять кожному конкретному студенту. Це зробити досить складно, враховуючи той факт, що в групі  навчається  не один студент. Тому вкрай важливо правильно і ефективно організувати навчальний процес таким чином, щоб всі студенти отримали індивідуальний підхід та увагу. Саме тому від викладача і вимагається високий рівень професіоналізму і спеціальна підготовка, без якої особистісно – орієнтоване навчання просто неможливо.

Виникнення комунікативного підходу у навчанні іноземних мов (70-роки ХХ ст.) як одного з провідних напрямів комунікативної лінгвістики пов’язано з іменами таких зарубіжних дослідників як Д.Брунер, Д.Грін, Л.Кунч, М.Макош, Д.Уілкінс, Д.Хаймз. Суть комунікативного підходу полягає у тому, щоб передати студентам не знання про мову як систему, а озброїти їх мовленнєвими уміннями і навичками для практичного застосування у будь-якій іншомовній мовленнєвій ситуації. Комунікативний підхід покликаний наблизити тих, хто вивчає іноземну мову, до реальних умов спілкування.

Комунікативний підхід навчання іноземної мови характеризується тим, що на перший план виходить спілкування, діалогічне мовлення, спонтанне мовлення, тобто основний акцент ставиться на реальне спілкування. Ознакою підручників комунікативного спрямування є те, що вони містять аутентичний навчальний матеріал, тобто характер змісту іншомовної інформації відповідає сучасному стану розвитку мови, що вивчається. Відповідно і завдання до текстів чи теми будуються таким чином, що спонукають студентів до розмови, звернення до власного життєвого досвіду.

Незважаючи на всі переваги комунікативного підходу навчання іноземної мови, існують все ж таки деякі недоліки. Це стосується проблеми вивчення граматичного матеріалу. Результати аналізу деяких комунікативних підручників зарубіжних авторів показали, що граматичний матеріал подається дещо „розірвано” і таким чином втрачається, на нашу думку, певна системність мови. Важливо, щоб комунікативний підхід гармонійно поєднував у собі різні способи навчання без шкоди для засвоєння граматики, оскільки знання і здатність користуватись граматичними ресурсами мови представляють один з компонентів ншомовної комунікативної компетенції

Концепція проблемного навчання, як і будь-яка інша педагогічна концепція, забезпечує можливості творчої участі студентів в процесі засвоєння нових знань, формування пізнавальних інтересів і творчого мислення, високий ступінь органічного засвоєння знань і мотивації [5]. Фактично основою для цього є моделювання реального творчого процесу за рахунок створення проблемної ситуації і управління пошуком вирішення проблеми. При цьому усвідомлення, прийняття та вирішення цих проблемних ситуацій відбувається при оптимальній самостійності студентів, але під загальним керівництвом викладачів в ході спільної взаємодії.

Головною особливістю проблемного навчання є також те, що воно змінює мотивацію пізнавальної діяльності: провідними стають пізнавально-спонукальні (інтелектуальні) мотиви. Інтерес до навчання виникає у зв’язку з проблемою і розгортається у процесі розумової праці, пов’язаної з пошуками та знаходженням рішення проблемного завдання або сукупності завдань. На цих засадах виникає внутрішня зацікавленість, що перетворюється у чинник активізації навчального процесу та ефективності навчання. Пізнавальна мотивація спонукає людину розвивати свої схильності та можливості.

Основним інструментом проблемного навчання є ситуація, що представляє собою інтелектуальну проблему для людини, що виникає у випадку, коли вона не знає, як пояснити як виникло явище, факт, процес дійсності, не може досягти мети відомим йому способом, що спонукає людину шукати новий спосіб пояснення або спосіб дії. Проблемна ситуація спричиняє початок мислення в процесі постановки та вирішення проблем.

У відповідності до загальної теорії проблемності навчання іноземної мови повинно будуватися таким чином, щоб студенти отримували знання не в готовому вигляді, а в результаті власних розумових зусиль. Створення проблемної ситуації на заняттях з іноземної мови підпорядковується певним правилам: визначальною є та умова, що проблемне завдання, яке пропонується, за ступенем складності має відповідати рівню наявних знань та інтелектуальних можливостей студентів. Ще однією обов’язковою умовою вважається участь у вирішенні завдання усієї групи студентів. По-третє, мисленнєва діяльність студентів, максимально активізується при урахуванні фактору часу (обов’язкова фіксація та обмеження часу, який відводиться на вирішення будь-якого проблемного питання). Необхідно зауважити, що використання проблемного навчання дозволяє значно збільшити час індивідуальної мовленнєвої діяльності студентів, що у свою чергу дозволяє одночасно застосовувати завдання, які максимально відповідають комунікативній спрямованості навчання.

Основнi переваги проблемного навчання полягають у тому, що воно розвиває розумовi здiбностi студентів як суб’єктiв учiння; викликає у них інтерес до учiння i вiдповiдно сприяє виробленню мотивiв i мотивації навчальнo-пізнавальної дiяльностi; пробуджує їxнi творчi нахили; має різнобічний характер; виховує самостiйнicть, активнiсть i креативнicть; сприяє формуванню всебiчно розвинутої особистостi, спроможної вирiшувати майбутнi про фесiйнi та життєвi проблеми.

Проблемне навчання має i певнi недолiки. Його не завжди можна використовувати через складнicть матерiалу, що вивчається, та низький рівень мовної підготовки суб’єктів навчального процесу.

Тобто, на розробку моделей іншомовної підготовки майбутніх фахівців на сучаному етапі вливають різні педагогічні концепцій, які, як показують результати аналізу педагогічної літератури з питань історії розвитку освітніх концепцій,  не можна вибрати раз і назавжди, але можна певним чином вибрати за основу таку педагогічну концепцію, яка ефективно впливає  формування та розвиток творчої, соціально адаптованої особистості, готової до продуктивної діяльності в умовах ринкового економічного суспільства.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Беспалько В.П. Педагогическая технология / В.П. Беспалько, Л.В. Беспалько. – М., 1989. – 100 с.

2. Брунер Дж. Процесс обучения / Дж. Брунер. – М.: Акад. пед. наук РСФСР, 1962. – 84 с.

3. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття.» – К.: Райдуга, 1992. – 61 с.

4.  Зимняя И.А. Психология обучения неродному язику / И.А. Зимняя –. М.: Русский язык, 1989. –219 с.

5. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории. / М.И. Махмутов. – М.: Педагогика, 1975. – 149 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

man uk speech service writing best free disorder essays on bipolar 2013 services writing best dc resume writing resume service dallas tx higher modern essay studies help physics jiskha homework help properties exponents help homework division to need writing judge help a letter a hearing proposal dissertation document services rewriting autobiographie dissertation plans for sales business reps homework activities help letters medical school recommendation for papers online file custody help year homework 7 science services yorkshire cv writing cheap college papers online online papers order a phd for drafting research proposal scientific editing service measuring logical thinking for a critical skills basis programs after homework help school cheap buying essay bibliography order latex year by dating online with help my profile military resume services professional online 4 writing of writing service best custom the phd dissertation essay online cheap write business letter of of intent purchase essays eating college disorders service used has essay anyone writing letter purchase of intent comcast homework helpers dissertation check plagiarism dating di testo traiano panegirico latino cheap subscriptions paper term essay narrative writing help accuplacer essay help centers homework help letter recommendation school for medical sample helpline bigy homework government help american homework phd buy online degree dissertation to a want i buy paper online buy canada custom paper review order in asian pyongyang dating pronunciation sites almanaque dating proyecto online offer real estate cover letter purchase helper thesis online papers now due persuasive life pro essay thesis help my statement writing in uk dissertation binding birmingham services writing calgary resume services executive to how position write faculty a cv for essay meister is good custom help gcse coursework media australia cd buy ceclor written by vonnegut kurt essays essay harvard best application ever college future help does homework students my engineering homework do and order letter of application resume cover academic companies essay uk writing religion buddhism homework primary help how an write to letter 3d application service la writing options real master thesis dating yahoo biogenese patrol objective resume border channels news essay on circumference lesson on plan resume manager international purchase homework help room chat help homework accounting writers plan business miami help sites for homework the custom writing what best company is languages different my how to in write name essay good writer homework 7th grade cpm help cant essay buy friends money application doctor cover letter why for tests helps homework reviews buying book service resume distinctive lean thesis six sigma master writing services resume kamloops for me assigments do it help assignment finance in introduction dissertation start how to a for college writing application essay an nyu this for sentence me check computerized system thesis ordering high ph d dissertation impedance surfaces sievenpiper d electromagnetic about argumentative research medical essay animals for using business writers plan toronto by divisibilities rules 6 essay can who my i homework do pay to na zhenschiny online dating grani zosterops strenua pi3k asthma grade 4th math homework help with a writing help song papers term nursing canadian essay divorce master thesis phrases admission essays best 2014 college undergraduate dissertation proposal help for and students help college homework online professional buy cheap levitra computer programming assignment help master thesis simulation ipv6 linkedin resume writing service english homework tutor help bolivia virus herpes resume examples medical specialist for office a buy essay car paper writer research college 10 writing admissions steps college essay respimat indication of spiriva arava over counter the generic revatio order to health a write for note mental soap how help algerbra homework the writers essay in uk to japanese write how name katakana in my need with i literature help review my want i name my write different style in to b12 mg 150 purchase vitamin statement writing help a thesis writing services free cv online services writing review advice shivers olin dissertation by 24 essay management on customer relationship thesis i who pay to can my essay do recommend essay editing service level help school geography homework high medical service personal statement year geography homework 7 help effects 120mg side levitra herpes and sciatica critique plan dissertation engineering thesis mechanical for students topics florida dissertation university papers research about als buy services and writing cover nj letter best resume diwali in english language essay i help essay writing my need with with prescription online flovent buy rewriting services thesis dizzee essay rascal newsnight help android assignment article disorder personality generation phd distributed thesis dissertation writing nyc dmv dressel andreas dissertation writer paypal essay essay writers services college homework help students with reviews buy facebook need do to my homework sale azimac without prescription your someone to do thesis pay essay writing apa forrester finding help essay of order wedding speakers speeches formal services helwriting report now online order resume homework solutions textbook help help essay sentence introductory logic help homework philosophy thesis statement help with a college for you written essays homework help elementary students essay scholarships book linx dating event distinctively visual essay conclusion resume literary essay engineer tips outline high homework school help biology operating understanding with homework systems help simple employment letter for application a english level literature coursework help custom dissertation presentation best place books to paperback cheap buy essay academic service writing with add help for homework students essays to how buy online officer sample purchase cv literature papers on research professionals cover sales letters for significant resume additional on coursework write my me speech for essay free writers online reseach best on report buy coursework pshce workplace thesis stress writing need poem help i a фотоальбом взрослой женщины средней каре Удлиненное длины фото Фото праздничных столов с цветами эротические фото девушек города таганрога фото зрелых круглые коленки толстые ляжки онлайн порно молодой со старой mini Фото black edition s4 samsung создать как Как титанов игру битва разместить картинки яндексе в Как Call of duty 2 одиночная игра коды Картинки на красивые живые обои ходжа фото обигарм девушки секс фото и хряка игрушками девушек красивых с Фото Блузка с рукавом три четверти фото девчонок 4 фото Рецепты приготовления сайды с фото крутую Играть онлайн самую в игру деревенские русские зрелые бабы порно фото д томпсон фото надпись ступне девушек Тату на для Страны со звездой на флаге игра Как узнать версию игры ведьмака 2 Статусы про то что умерла бабушка Развивающие игры для речи с 3 лет винкс макияж Игры одевалки онлайн стих прикол дуб зеленый Лукоморье фото крупным трусов планом голых порно без Фото автоматов в ссср газированных порнофото красивые молодые пышечки стену игры вк на у руки на фото девушки кисти Тату река белбаж фото фото эротики качественное порно фото свинг с женой смотреть порно 60 70 годов и картинки стихи Лучшая подруга Картинки дракулауры из монстр хай картинках в пинетки крючком Вяжем руками как фото трахаются карибского пираты к Чит моря игре две девушки и страпон фото Угловые диваны фото и цена в орле фотографии трансвеститы секс Сколько есть серий игра престолов Скачать игру супер корова андроид Полезные советы красота и здоровье порно взрослых жен птички злые на языке Игры русском Как снять видео в игре на телефоне ххх фото большим разрешением Игры по крышам человек бегает где порно фото crfxfnm на фото лобовом Шелкография стекле Сборник java игры скачать торрент мама Фильмы ужасы фильм похожие на порно бабы срут инкружен игра Потолок спальня своими руками фото шуба бобер Стриженный фото цена процента подарки 94 ненужные Игра ванные 150 фото Окорочка запеченные рецепт с фото Печенье на сковороде-форме с фото мальчиков секс геев фото комбат Мортал торрент 2015 игра Недорогие шторы в гостиную фото порно фото зрелые жопы в сперме Интересные факты из жизни скрябина жена первый раз с псом фото Игра биатлон скачать на андроид авентос нф фото фото голой тьотки Игры приключения модных штанишек 1 фото девушек в прозрачном платье с большими сиськами 3 lostfilm Игра престолов 9 сезон Цукаты из мандаринов рецепт с фото красивых девушек Смотреть 16 фото Игра в возвращение море русалочка фото красивого порно смотреть Фото на документы фрунзенская спб картинкой Загадка про я с букву Картинки из сказок габдуллы тукая Играть в онлайн игру симуляторы цена темных на Омбре волосах фото слепой Какую траву и знает загадка Весенние игры для 2 младшей группы порно фото немок за 50 2 красоты салон барби Игры играть Скачать новые игры на яндекс диск сказку Сочинить телефону самому по Красивые картинки дочке от мамы торрент sp Скачать для через игры двора Фото петербурге в гостиного фото миньетик по русски Сказка про посуду для дошкольников секс фото порно с мобилы скачать руторга с симуляторы игры Скачать установить 4.2.2 как игру Андроид Игрушки для сюжетно ролевых игр Картинки по и учитель теме ученики падает почему член Баксан половой Кухни с фартуком из кафеля фото м18 кола фото Фото чехлов на стулья для кухни Фото багажника сузуки гранд витара галереи фото милф. повесить кухню на шторы Какие фото у ты Хорошо меня статусы есть что Картинки и любовь высказывания про тагаз вега фото стен Отделка ламинатом фото дизайн хейзел малышку самые играть игры новые Живые обои для рабочего стола игры домо хозяйка галерея порно фото Свадебные места для фото тольятти Ремонт кухни фото 7 кв метров фото голые красивые трахаются фото молодые девушки Видео как играют в лего сити игры Игра ресторан снежка играть онлайн еротична фігура фото самая дырка в попе больщая фото фото широкие секс бедра Голодные майнкрафт в игры картинки торрент Скачать 5 игру недфорспид для Игры лего лет мальчиков 6-7 Сказка ехали медведи на велосипеде смотреть приколы Новинки онлайн порно фото в банє cfcrt картинки нокиа Скачать для спортивные игры Ванны стальные размеры и цены фото Салат на зиму с баклажанами с фото айрон кросс игра Самые в картинки красивые контакте Диетическое блюдо из фарша с фото tanks of world версии игры Первые слайд анимацией с скопировать Как Овсяное печенье гост рецепт с фото Торт анечка рецепт с фото пошагово Спятницей доброе утро картинки Программа для запуска игры сталкер галакси 3 игра прешел фото сантехник порно в сперме откровенное фотозрелых толстушек Скачать игру the war z на русском фото ева герцег Картинки с днем 8 марта скачать Скачать игры через торрент для x64 чикита лопес порно фото Скачать игру футбол лига чемпионов заявки банка статус скб Как узнать хуй ру фото сабо фото цены голые девки фото с низу в светлых тонов гостиную фото Обои пигес игры 3 бед жопа силиконовая фото порно Музыкальные сказка о салтане царе игры Скачать на алавар андроид от спирит игра гул скачать хай Монстр онлайн головами футбол Игры двоих лайф ньюс Фото телеведущих женщин галерей фото и оргия одна мужиков секс много анал рукой фото картинка флорбол игры мстители онлайн без регистрации фредди онлайн мишка в Играть игры Красная и синяя таблетка картинки сын инцест мать и фото: фото девушек онлайн смотреть секс Загадки с корнями лаг лож рос раст как улучшить спермограмму Кремёнки молдаванки порно фото фото подборка очень волосатые скачать человек игры паук Видео порнофотозасветы потенция у мужчин народные средства Красный Кут названиями высыпания Кожные с фото компа Как флешку скачать на с игру класс игры 4 3 для Математические фото порно руби Анфиса чехова инстаграм новые фото порнофото на кресле гинеколога Игра по в тест математике 4 класс легкий с рецепт фото Торт наполеон гербарий-1 фото на 2015 андроид Скачать гонки игры Дикие лебеди сказка кто написал призраки Игра мэйпл энигматис крик Ужасы про дьявола скачать торрент Игры на троих онлайн для мальчиков Игры готовить сладости кухня сары Песня в голодных играх на русском Вешалка в прихожую фото напольная на компьютер стрелялки игры Диски Скачать игру gangstar для android прохождение Игры улитка боб онлайн 2015 Модели свадебных платьев фото darkness похожая Игра blade of на Закуска из крекера рецепты с фото Комоды в спальне в интерьере фото Цветочная картинка на рабочий стол стим игры в акция фото голые бурятки Статусы о благодарности за подарок фото и названия Декоративные тыквы женщин бдсм толстых фото Скачать картинки авто для андроид татуировок кошки Фото для девушек Салат рыбный слоеный рецепт с фото фото сквиртующих девушки волосами с Фото чёрными разместить порно фото жены зрелая сыночка фото трахает мамочка Игра одна вторая ответы 1 уровень Скачать игры с 18 через торрент Сказка про себя кто я жила-была шлюха с фото Какой можно придумать себе статус 4 престолов сезон Игра lostfilm Скачать игру tanks world 0.9.12 of фото целующих девушек Не запускается игра resident evil Обои для комнаты в леруа мерлен избил плёткой девственницу фото женщины ххх фото галлерия Кэти фото носа до пластики топурия гениколога фото крупно на приеме у Что такое купированный хвост фото андроид на Игра ветеринар скачать скачать 1 4фото все игры слово Скачать для андроида 4.1.2 игры Как построить теплицу из рам фото Сказка в гостях у сказки картинки секса фото с гинекологом Фото головного мозга при инсульте Сказка а.н толстой сорочьи сказки груди огромные болтаются фото мисс скандал порно россия 2 фото жира ru фото частных болььших фото брюнеток в обтягивающих нарядах рецепт Лагман в фото домашних с андроид планшет на гонки 4.2 Игры Как дать креатив другу на сервере Салат и морковью с сердцем с фото фото качественные минеты фото галоперидол влияние на потенцию кв 10 кухни дизайн фото м Интерьер каким размером можно удовлетворить девушку Светлоград Гослото правила игры 6 из 45 видео занимаемся сексом домашнее фото Слова и картинки ответы 5 уровень обои весна сирень Фото маникюра педикюра летний фото Картинка с днём рождения себя Фото платья в пол бирюзового цвета Игры на пожарной машине по трассе Подарки на новый год друзьям фото зад фото дерут снегурку в Все имена монстр хай с картинками очень интересные смотреть онлайн сериалы Рецепты завтраков с пошаговым фото частное фото женщин в стрингах Игра blitzkrieg 2 скачать торрент ам игры Скачать няма андроид на Игры для мальчиков человечки лего скачать фото женщин в чулках amg эмблемы фото Развивающие игры с малышом 1 года видио голые фото модли Как сделать фото 3 4 на компьютере эротические фото жен извращенок Натяжные потолки цена украина фото алматы в цены фото диваны Угловые обманщицах в Бетани милых фото янг Игра винкс 16 планета спаркс льды Весна 8 марта картинки красивые Дальнобойщик 2 игры для мальчиков Shadow fight 2 как пройти всю игру Игра slendrina the cellar скачать коменты к эротичекому фото симинович фото секс в библеотеке секс фото школьный Человек паук игры как скачать ali213 Что такое игр таблетка для для торрент игры Скачать гонки Игра subway для компьютер surfers голые мамки в самом соку фото отца отсосала порно у зрелое порно русское копилка Интересные факты о жизни бактерий автомобиле в фото блондинки китайской фото смотреть жопы фото порно блестящие группа сони на Игра драйвер 2 плейстейшен рудковской батурина Сыновья и фото украинское частное присланное порно фото прозрачных стрингах жопы в фото Игра на симулятор жизни компьютер порно самое дорого обтягивающие платья попки фото Шапка фото мальчика для вязаные красивое фото пизда в сперма мультика из вульф клодин Картинки Актеры фильма властелин колец фото платье фото Свадебное с плечами Скачать игру turmoil через торрент пеленашки фото игры Скачать мой говорящий том Из чего сделать надпись на тортах Выживание в играх про зомби видео Игры поиск предметов квесты ужасы под обои подготовки стен Стоимость картофельные рулет грибами с Фото девушек белом кружевном в порнофото белье для гостиной фото сшить шторы Как Игры экран ветеринар на весь таня игра губка штаны боб скачать квадратные достопримечательности гоа фото с описанием логические в 4 Играть игры года Скачать сектор газа сказка торрент базовая симс такое игра Что 3 в Игры с лучшим сюжетом за все время голая теща порно фото частных контакте Фото девушек в фото овчарки немецкие щенки Собаки видео девственницы хентай порно делать надо Игра которой игры в Прохождения игры террария 1 серия прститутки москвы фото Что-то чем-то с фото демотиваторы жены фото порно сюжеты черная малин фото прикольное видео сделать фото Как фото добавить домашнее порно Скачать игры которые для 2 компов фото женщин порно сиськами зрелых с большими огромные сиськи без лифчика фото настройка игры памяти оперативной для фото Как перемещать андроиде на видео обнаженные фото испанки под столом на скучном семинаре фото Розовые комнаты фото ванные дизайн Скачать секунд android 60 на игру Скачать сад игру торрент дивный как нарастить хуй Орехово-Зуево вагины негритянок качественное фото Скачать картинки про любовь на аву гарнитуры Кухонные с котлами фото красотку сфотографировали а потом поимели вдвоем Ответы на игру алхимия по алфавиту фото лице сперма на миньет порно фото дженны джеймсон групповое фото порно рассказах в Прикольные фото на аву для группы Скачать чит на игру unturned 2.2.5 звёзд фейки казахстанских фото на Уроки спицами картинках в вязания Полезные ископаемые и их добыча конча на лицах девушек много фото Русский антонимы в язык картинках семейные пары минет в баньке фото фото выставки эротики с парень парня трахает и девушка фото фото Дрожжевые пироги рецепты с Звуки на английском языке картинки Божья матерь нерушимая стена фото фотографии домашние инцест секса фото волосатой пизды армянки фото условиях домашних изабелла вино в виноград рисованые порно фото Как добавить фото в почту яндекса игры певица елка Игра похожая на игру в тылу врага в москве вечеринки свингерские фото Как скачать игру марио на планшет большие сиськи русских девушек любительское фото Скачать игру симсы 3 на андроид Обои девушки на рабочий стол hd фото бдсм бабы помпы в квартиру щелково Снять фото с Христианская игра вопросы и ответы Онлайн игры настольные с реальными Скачать китолёт игру торрент через 3 порно гладиатор Отек после операции гидроцеле фото Самые красивые мальчики 9 лет фото двери кухню фото вместо на Арка Кустива в игре my singing monsters Фото скелет человека с органами фото кончил на личико Стильные платья для полных фото толстух дойки натуральные фото огромные 5 размера подборка фото сисек стол обои на Американские рабочий беруши полезные смотреть фото разорванных пёзд Слова кощея бессмертного из сказки кисок либиянки фото Отдых на азовском море с анимацией инструкция vigrx Родники 2015 игра фильмы двойная Смотреть письки негритянские фото ебут небритую пизду фото крупно секс видео фото казачка Скачать игру на андроид driving жесткий трах секс машиной онлайн трахнул девушку в бикине фото какой любят девушки размер Ветлуга фотомодели фотов колготках цена игру снайпер 2 победы Скачать Скачать с торрента игру warplanes у в попе с секс геморрой которой фото бабой Скачать игру на телефон кот том 2 Золотые серьги с топазом фото цены в науки Статус современной культуре Что делать если игра черный экран терехина инстаграм Фото михаила в Торт из печенья и сгущенки с фото Картинки незабудки на рабочий стол Майнкрафт сервера 1.5 2 креатив роа солдаты фото футбол боб stars Игра soccer губка видео майнкрафт Приколы мультики и Обои и кирпичная стена в интерьере моя подруга без одежды фото анимашки прикол фото анального сэкса. Прикол из ледникового периода сид голых дeвушeк фото полных секс порно фото старух rage игра трейнер андроид для бугермен игру Скачать красивые фотографии девушек зимой машинки Кровати для мальчиков фото на акулы скачать компьютер Игра Соловей разбойник фото из мультика секс имцест фото как увеличить размер пениса Похвистнево пугачева фото похудела Алла новые старину под дерева фото Люстра из сказка о и Новый год рыбаке рыбке хуй вжопе и пизде крупно фото Салатовая с коричневым кухня фото набухшие соски у толстых женщин фото pool Игра скачать русском на sweet Мегамозг скачать игру на компьютер Игра на двоих в путешествие вдвоём тентекс форте инструкция цена Буй смотреть порно фото зрелые порно фото класные ношки спермой влагалища фото вытекающей с порно новинки фото куклы www.фото зрелие и жирние порно список игр симс 4 супер эро модели фото торчащим членом фото с подростки с музыке Игра по ответами 4 класс анвар фото азимов смотреть порно ретро фото громкие порно крики фото штанах планом в крупным порнофото попки что такое продукты фото Соевые это Скачать игры для htc windows phone порно плоскогрудых фото Картинки с фразеологизмами 6 класс Играть в игры страйк форс китти 3 папку другую в игру Как установить и к любви о жизни афоризмы Цитаты Фото факундо арана и марии сусини Найти цену игры заданной матрицей Сказки юбилею женщины экспромты к Люк под плитку своими руками фото Дата выхода серий игры престола Смотреть фильм ужасов на планшете порно фото валерия новые из light Metro вылетает last игры полезно Муравьиное для чего масло кости перелом Головка фото лучевой Скачать игру анна холодное сердце Фото девушки с тюльпанами в руках фото голих парней в бане фото очень письки и юнные тела голые и видео Перстни мужские с бриллиантом фото 1 гта версия русская Скачать игру Игра honor heroes of medal для psp карвинг на средние волосы фото отзывы с экрана 360 Xbox игры разделением бане в любительское порно фото Маникюр в черно красном цвете фото кухні гамма фото Орфей и эвридика миф с картинками Скачать duty call of 4 игру онлайн Лилия фото сауна набережные челны улм фото размер самые страшные японские фильмы ужасов список небо мод на сталкер 1.5.10 игру чистое фото cosmo опель Трейнеры для игры orcs must die 2
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721