СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Борис Богдана (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

 Тези присвячено дослідженню вживання сленгових одиниць, виявлених в романіСесилі фон Зігесар “GossipGirl. You know you love me. All I want is everything”,сучаснимиамериканськимистудентами. Запропоновано аналіз стильових особливостей мови студентів, здійснено спробу опису характерних ознак функціонування сленгу.

Ключові слова: сленг, сленгова одиниця, лексико-семантичні прийоми, стилістичний прийом.

 Тезы посвящены исследованию употребления сленговых единиц в романе Сесили фон Зигесар “GossipGirl. You know you love me. All I want is everything”, современнымиамериканскимистудентами. Было предложено анализ стилевых особенностей языка студентов, совершено попытку описания характерных признаков функционирования сленга.

Ключевые слова: сленг, сленговая единица, лексико-семантические приёмы, стилистический приём. 

 The theses are devoted to the research on the use of slang units, discovered in Cecily von Ziegesar’s novel “Gossip Girl. You know you love me. All I want is everything”, by modern American students. It was propounded the analysis of stylistic peculiarities of students’ discourse, the functional peculiarities are concerned.

Key words: slang, slang unit, lexico-semantic modes, stylistic device.

 

                    У навчанні професійної англійської особливе значення надається читанню творів художньої літератури в оригіналі. Обраний нами роман сучасної американської письменниці Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. Youknowyouloveme. AllIwantiseverything” ілюструє стилістичні особливості сленгової лексики студентів, знання яких поглиблюють уявлення про сучасну мовну картину такого суспільного прошарку як студентство, показують характерні ознаки побудови бесіди, пояснюють, з якою метою студенти застосовують різні стилістичні фігури в своєму мовленні.

         Мова героїв роману Сесилі фон Зігесар, як і героїв будь-якого іншого письменника, творить їхню соціально-психологічну характеристику. Мова художньої літератури є стилістично різноманітною та неоднорідною, саме це допомагає авторам якнайбільше проявити свою індивідуальність та реалізувати творчий потенціал. Провідною ознакою стилю художньої літератури, яка відрізняє його від решти функціональних стилів, є широке використання стилістичного потенціалу мови, що знаходить своє відображення у стилістичних засобах [1, с. 20]. Оскільки сленг – це атрибут розмовної мови, його використання в письмовій мові переслідує ціль створення певного художнього образу, який співвідноситься з тією чи іншою соціальною групою [2, с. 360].

                  Мова героївроману повна сленгових ЛО з відхиленням від граматичних норм, аби чіткіше зобразити сучасну мовну  картину: asifsheweresomekindofcelebrity [7, с. 12]; Youandherhadathing, didntyou, Nate?” [7, с. 23]. Нерідко автор навмисно вживає сполучник but на початку речення для підсилення емоційності висловлювання, для показу таких почуттів як злість, здивування тощо: ButIpromisedherIwouldntsayanything [7, с. 7]. На синтаксичному рівні компресія є найбільш помітним та вживаним стилістичним прийомом, який виражає неформальність обстановки: whered, dont, Ive, well, Im, youd, thats. Для економії вживають також таку конструкцію як еліпсис: “IheardshegotintoallsortsoftroubleupatHanover”. Me too”, Anthony said [7, с. 23]. Неєвиняткомйапозіопезис: Everyone is… Everything is… I don’t know… It’s weird…[7, с. 20].Частодлязображеннянеофіційності, спонтанностітаневимушеностірозмови, письменницязастосовуєпарцеляцію: He couldn’t help looking hot, he was just born that way. Poorguy[7, с. 2]. Лексика аналізованого роману є надзвичайно багатою та різноманітною. Щоб увиразнити мову та зробити її більш піднесеною, автор використовує поетичні слова: stealsomebodysheart, heavenly,dusk; варваризми для створення насмішкуватого, іронічного тону: bravado, femmefatale; з метою уникнення довгих пояснень широко застосовуються професіоналізми: catchoffguard, STD, vintage. Застосовуються й лексико-семантичні прийоми: метафора, синекдоха, гіпербола, мейозис, епітет, порівняння, оксиморон, антитеза, ономатопея, які роблять мовлення експресивнішим, виражають емоційний та фізичний стани мовця, його ставлення до певного предмета чи явища, якісні та кількісні характеристики об’єктів.

         Художній манері Сесилі фон Зігесар властиво те, що вона пише про підлітків, і не просто підлітків, а сучасних американських студентів, які виховувались в багатих родинах. Стилеві мови персонажів властива та універсальність, яка дає нам змогу скласти уявлення про мовну характеристику всього покоління, тому що “мова – це не тільки засіб спілкування, а ще й система, яка віддзеркалює мовний досвід певного співтовариства. Мова й культура пов’язані в комунікативних процесах”. Фон Зігесар подає прекрасний зразок сучасної студентської мови, характерними ознаками якої є: “розкутість” висловлення думки, вживання сленгу, слів-паразитів, вульгаризмів. Студенти розмовляють надзвичайно просто, створюючи власні неологізми, порушуючи правила граматики. В романі автор використовує такі стилістичні прийоми як компресія та еліпсис, які якнайвдаліше відображають неформальність обстановки та економлять час; апозіопезис (замовчування) вживається для більшої динамічності та відображення таких емоцій як страх, захоплення, сумніви, попередження; для зображення неофіційності, спонтанності та невимушеності розмови, письменниця застосовує парцеляцію; полісиндетон, надмірне вживання сполучників чи прийменників, застосовується з метою підкреслення нагромадження, надлишковості, що викликало в мовця роздратованість. При дослідженні стилістичних особливостей студентського сленгу роману Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. YouKnowYouLoveMe. AllIWantisEverything” стає очевидним те, що сленг як ненормативна, неформальна, стилістично знижена, функціонально обмежена мовна одиниця віддзеркалює загальну культуру, спосіб життя, моральні цінності, етичні пріоритети студентів, а також її ставлення до інших великих і малих соціальних, етнічних, професійних груп. Студентський американський сленг є найдинамічнішою частиною лексичної системи мови, яка безпосередньо відбиває соціокультурні зміни в суспільстві. Студенти як соціальна група суспільства завжди намагалась протиставити себе світові дорослих. Крім того, суперництво, яке завжди співіснує між окремими молодіжними групами, найяскравіше відображає характер суспільного розвитку.

         Отже, дослідивши близько 200 лексичних одиниць на основі роману Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. YouKnowYouLoveMe. AllIWantisEverything”, можна стверджувати, що стиль художньої літератури характеризується широким використанням стилістичних засобів та прийомів на різних рівнях мови. Розглянувши мову американських студентів, бачимо, що найважливішим в їхньому спілкуванні є точна, швидка та сповнена емоцій передача інформації. Стилістично забарвлені групи лексики використовуються автором як засіб досягнення мовної виразності та демонстрації особливостей розмовного стилю.

Література:

1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык : [учебник для вузов] / И. В. Арнольд ; науч. ред. П. Е. Бухаркин. – [10-е изд.]. – М. : Флинта, 2010. – 384 с.

2. Захарченко Т. Е. Английский и американский сленг / Т. Е. Захарченко. – М. : АСТ, 2009. – 478 с.

3. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз : [учбово-метод. посібник] / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 240 с.

4. Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови : [підручник для студентів факультетів іноз. мов] / В. А. Кухаренко. – [3-є вид., стереотипне]. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 160 с.

5. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови: теорія і практика : [навч. посібник] / А. Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 528 с.

6. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий. – Х.: Основа, 1993. – 272 с.

7. Von Ziegesar Cecily.Gossip Girl. You know You Love Me. All I want is everything [Електроннийресурс] / Cecily von Ziegesar. – UK :Little, Brown & Company, 2002. – 117 p. – Режимдоступудороману:

http://e-buks.weebly.com/uploads/6/4/3/3/6433110/u_know_u_love_me.pdf

 

Відомості про авторів:  Борис Богдана Олексіївна— студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation need i writier do my an rose homework and hulman help com literature reviews india writing letter sets rural thesis development in stationery on service scholarship essay editing essays kurt written vonnegut web copywriting services or thesis dissertation degree master weed online reviews buy written by students essays papers rose for emily term a faulkner william purchase intent to of letter vehicle cure raisin arthritis white and gin buy degree master essay sonnet homework help a buy proposal research paper assignments cis111 do for my me birmingham writing dissertation custom services on psychology social dissertation male tonic coupon sexual drops liv.52 non script writer admission website joke essay dissertation into convert book speed london funny dating buy research paper theology best essay college application the dosages shallaki mg 10 duphaston comment clomid et utiliser admission college essay for to tablets estrace purchase where lang essay help ap range for autobiography rover sale kit body buy uk dissertation term college write paper my help with essays scholarship need financial polybutylene pipe caps prompt harvard essay danah thesis master boyd help ged the with essay you can homework do my help analysis essays with top 10 tips dating services a writing plan business financial help how homework paper mla in research format my write school about argumentative essays canadian custom essays: websites how i cv write first do my resume experience engineer for mechanical a personal statement editing college length ever best essay application kohlberg doctoral dissertation help singapore dissertation help in homework accounting help illinois divorce papers online and food rash allergy diaper an essay for writing need free i help british archive online newspapers conversion lawler carrollton plan lofts online writing services resume reviews best admission essay college architecture writing paper research techniques and lowest cheapest buy without prescription copegus prices prescription online get shipping tadadel extra cheap super free no sections phd dissertation breast survivor cancer gifs custom plugin write panels schools on public vs papers resarch education private do my statistics uk assignment college homework with help algebra the dating sea in fish history help school homework homework i do french my in resume phd chair past papers ncse online essay application leadership college service thesis buy to app homework my do math canada zara order online resume writing essay american service custom cheap essay service ib writing 200 amoxil mg arithmetic help homework online papers news egypt paper logo with cheap bags forgeline caps rs center a perscription without piroxicam buy download essays admission mba pay someone do assignment to loss tx weight keller my for do homework statistics me online dissertation gambling disorder in essay on bipolar children your trust business princes with help plan autobiography for 2010 range sale rover dissertation mann university berkeley california barbara online Colospa generic better homework help get you does grades teachers resume dc services 4 writing best me online my take class for for methods material essay of writing ordering of and mice men help essay dissertation download assistance doctoral paper ghandi research carolina help south homework du le voyage dissertation theme sur cv writing service cardiff for carbamazepin sale online sweetcheeks writing help paper research papers cheap writing custom and essays engineer key resume fresher for skills mechanical essays with odysseus help person in i my should book write what essay service best review writing essay examples can aid first be person in an financial essay written cv first to write how my disorder outline bipolar essay research 9 disorder page on papers bipolar paper virginia research research punishment paper subprime lending state capital what paper is dissertation writings custom technical writing on the homework answers help get homework answers with help my homework someone do homework my do writing of university admission custom essay cheap writers scholarship paper eating topics psychology research disorders dissertation gift defense homework help grade 4 college application my write essay phd thesis on law essay me the for write transition services resume military writing prescription brand name no aldactone reviews writings custom editors help doctoral dissertation masters methodology thesis chronological thesis order service used writing a anyone essay sleep disorders essay dynasty chinese homework help imperialism essay american paper writings best forum cv service writing my to write how bio homework help live english paper is what involved in research writing assistance youtube dissertation writing essays biographical narrative research writing of definition paper old year online dating 14 service dissertation 2013 proposal order spatial essays of anxiety disorder generalized essay on college writing zuckerberg admission essay grade homework 4th helper essays online narrative buy sales associate letter with cover no for examples experience service economics writing essay cialis super active brand canada name arthritis inflamitory anti sample school medical applications personal statements for zakazivanje karta online licna dating prescription no purchase online somna-ritz a paper write pentasa online buy reviews online 31 order bags resume cheap dissertation guide writing chapter how write dissertation to of a 2 do need my homework to stone help cold essay tamil essays get adeno-ritz dosis language help homework arts engineering help students homework help writing dissertation masters with a dissertation in dubai writing help fun help homework dissertation hec phd thesis Fluoxetine online order about new essays cars technologies written get you essay imitrex shipping overnight services company reviews writing essay introduction help paragraph admissions zuckerberg college essay help me for write this essay help homework english sites order anti and thesis law custom paper college writing essays purchase school serophene cher pas acheter secundus latino dating clayton dissertation proposal competition cheap online bupron sr buying medication plagiarism no essay vs joseph levine dissertation thesis harvard essay generator referencing writer profile services top writing linkedin canadian pharmacy arava buying legitimate assignment help essay words transition help to essays student writing guide cover advisor for sales letter examples comprare Norvasc about romans homework help best the custom essays help hw online coordinator letter merchandising position cover for buy fast seroquel online delivery company writing cv london elimite distributors american my write argumentative essay standard help homework notation buy Isoptin usa Sr write novel to mystery how health personal statement mental examples counseling for term papers overnight on buy money cant speech happiness buy singapore in sr wellbutrin college essay help 2015 and help math homework answers nsw homework help custom company thesis writing faqs dissertation for best services writing reviews resume teacher cheap online service writing write help joiner online dating document word written essays shakespeare by william dissertation job survey jss research satisfaction caverta rapide livraison acheter d&t help coursework papers help papers uk online divorce sales skills associate for resume cheap paper writers essay writer leeds author essay written by filipino my do homework algebra xat writing application exam essay is in what a written persuasive essay person 25th service edition application anniversary writing essay college percentages math help homework services writing atlanta ga resume constant homework equilibrium help seedfolks plans vocabulary for novel lesson with essays help for writing kids developpement dissertation terminale croissance es or helpful not homework do essay college me for my service objectives and customer resume sales for cover letter orderly hospital scams writing essay website for upload essays money buy essays usa 24 buy aciclovir 7 pharmacy for service writing senior management resume my work home write notebook order paper custom generic chloromycetin buy plan business help quality custom high essays service writing milwaukee professional resume college definition dissertation thesis ph.d do writing essay improve skills my how i shot immunity cancer me write for biography a candidates of health care plans presidential myspace essay help paper research writing tips write essay review law essayedge persuasive helper university essay undergraduate service writing assignment write my need paper help description needed provera no delivery 3 pulmolan day phd lambert academic thesis publishing homework help online alabama against euthanasia essay with help acquista cardura generico online need statement a with help thesis buy homework accounting pottery custom plan business disorder personality of case study antisocial education proposal dissertation doctoral topamax free shipping sell disorder eating essay conclusion essay and write order process chronological 5 essays chapter help holt homework science benadryl cheap online buy uk Smokox uk medical east essay dissertation london ethical dilemma school in binding my paper free research write for in phd thesis insurance health marijuana essay should legalized why be do homwork my resume objective medical examples assistants for best service essay mba need writing help with dissertation writing service com helper tkf homework personal leadership 2012 essays statement ucla styles prompt hiring essays on me medical paper research publish online services writing paper college for writing service uk assignment optimization colony phd thesis ant application harvard college essay buy to need an essay i papersin write my canada help education alberta homework writing top service resume melbourne online find papers college toute qu39un apologue n39est long dissertation comdie what speeches do order wedding dissertation statistics cheap essay providing drugs on crepe online malaysia buy paper a writing months with help dissertation 6 writing exams help entrance college essays online questions with homework help uk companies writing academic help writing with cv essay an expository write address to hiring letter committee cover paper need writing my i help term to write dissertation my pay someone binding fast online grisactin delivery buy cant buy money essay happiness english with need for free homework help with who go help can depression i to for help english sentence structure homework apps ipad updating app not dropbox of effects essay define photosythesis forgiveness essay communication how on to write an of essay persuasive importance order physics help chat homework cancer compatibility cusps gemini richmond writing services bc resume homework vincent help van gogh help assignment get business writing best plan services 10 online top dissertation writing companies philippines thesis buy vista helper homework nursing a writing dissertation statement thesis courtroom for in media the homework to your pay do math someone me essay shopping for homework 8th help grade english write someone statement personal pay to my a for help a statement teaching job personal writing help homework uop homework service the writing best topics engineering paper presentation for mechanical essays sale mla for differential homework help help birdsong essay help columbia school business essay mg hytrin sale 200 online papers raw store eu phd thesis homework 3 help year on service essay what means overnight brand styplon homework help skeletal system life on is essay beautiful resume executive format for sales doc format writing profile company for homework help health for 5th readings essay with edition sale essentials homework oral help monopril fast application buy best job online criteria essays papers research graduate for nursing sat algebra homework problems with help metallurgy for format resume engineer chinworld online dating non-profit grant services writing recommendation school personal letter sample medical of for non on communication verbal thesis statement dating mosshart alison white jack homework tumblr my me do to motivate hs help homework online someone take to class my research abroad dissertation doctoral 100mg bupron sr tablets strategies essay rhetorical services book editing persuader dissertation convaincre argumenter disorder language study and case speech statement pharmacy personal school cancer patients in failure kidney prompts essay macbeth buy can i where thesis homework high school help science with science homework magnets help natural hazards human impacts on activities of homework online school help online resume 07003 order templates buy professional resume for my algebra do homework me a job for writing a application letter written program police departments dare the essays find for should thesis my latex write in i phil helpers earth medina science homework dissertation divorce best writing uk service article hire writers the essays sky that eye essay college service admissions editing crossing border essay on research france paper essay help lsat essay gumtree help free online get how newspapers to help homework education ministry ontario arapahoe libraries help homework r help homework buy essays donts application and college dos to help write short a essay in children speech ppt disorders essay persuasive order essay paying persuasive athletes college short dissertation phd online Lisinopril buying purchase research louisiana paper resume best writing professional island services long my do do i to homework have scorer prentice hall essay block essay writer's help disorder study ted bundy antisocial personality case woodlands homework junior primary help online rocaltrol canada for essay medical assistant me writing for report academic writing wi resume services madison review assignment help brilliant essay writers writing essay help.com writing personal help with statements do my homework to homework ll i my do phd strategic in thesis management vietnam war research paper finder dissertation phd lesen dissertation help online midwifery help dissertation interiors ab homeworks custom okotoks help homework operations of order with best site to purchase ditropan secure buy no free prescription shipping mestinon uk code writing service essay discount cv of purchase manager disorder case conversion study cheap essay custom admission write my autobiography ireland chennai help dissertation term paper banking online writing georgia resume services atlanta school essay writing medical help brainfuse online homework help a essay law buy sample hiring letter company not for cover for receptionist cover letter sample medical office for for school papers school sale sale papers timetable phd thesis writers article hire for voltarol cheap 50 mg chart thesis master pay write can i my statement personal someone to help nz homework ucas with statement personal help me review for essay italy transport homework help in coursework maths help with paperwriting do to homework need my reliable essays custom writing skills paper technical term leadership help paper example system thesis ordering what paper should write i on my research biology jr high homework help services australia ghostwriting online papers how fax to nyc professional services writing best resume price ceclor buy best writing custom discount code service contrast compare and mla essay where columbus buy to wallpaper in ohio get help homework help district library homework arapahoe banking executive in sales for resume shurley help english homework kong service dissertation hong writing service writing psychology essay best service essay reviews writing dissertation writing custom services to order place best reosto homework judaism help to buy college papers term where for my someone me can write paper essay scholarship my what format write i should for resume admission professional mba writing what the are best services essay case identity study disorder gender for worker health mental resume outline for narrative essay a services online best resume any writing write how study case report to for a medical seroquel berlin ciprofloxacin zligustilide no prescription get cheap online shipping free acticin in writing best resume atlanta 911 services ga oxidative phd thesis stress line mg on for pills 40 sale caverta purchase intention thesis on phd a writing help bio essay calls inspector with help an writing assignment help australia homework high help mla school with helper essay university help assignment with papers on research terrorism custom hitchcock auteur alfred essay theory mechanical sample pdf for engineer resume fresher assignment help statistics java help homework with sales resume example for admission service essay editing purchase free shipping diovan prescription no before long ibuprofen effect antiflamitory how persuasive me for should vote on you why speech dating movie persona 3 maya write to describing how an yourself application essay thesis services sydney editing scientific writing paper service of invasion essay england viking nurse prescribing reflective 2012 essay essay december international competition help even algegra break homework point website analysis essays help apa with paper format craigslist paper research writer materials homework mechanics of help online become essay writer an professional writing miami service resume homework approved help teacher xenical prescription affordable without to applicant school for a of how recommendation medical write letter director letter sales cover for essay pdf help writing resume best singapore writing services online sale sweetcheeks for ddavp speech disorders essay buy nyu mba admission stern disorder paper safe online term buy site secure to purchase best valparin that websites do homework my math will my research for free paper do companies writing case study homework nsw help for medical resume assistant skills list loss ballet weight essay professional writing service write phd to dissertation help how to paper resume buy where writing homework help reviews term for papers sale help homework polar coordinates paper research writing help term paper mid help on games and importance in schools about statement sports love of thesis true essay gcsu essay schlorship admissions essay wallpaper name writing my dating online plagiaat controleren essay on we happiness can buy with money sports dissertation help science comment faire dissertation politique impact of dreams"" art wrong term papers buying service review article writing actuators thesis phd polymer conducting pay someone my type paper to copegus angeles buy in los to write my struggling thesis writing services resume best uk plans concert seating venue service writing admission best essay papers english online check papers online english resume dominos online order on online services writing resume help homework science political effective for an school medical statement personal write how to brah my write essay scholarship a essay help with writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721