СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Борис Богдана (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

 Тези присвячено дослідженню вживання сленгових одиниць, виявлених в романіСесилі фон Зігесар “GossipGirl. You know you love me. All I want is everything”,сучаснимиамериканськимистудентами. Запропоновано аналіз стильових особливостей мови студентів, здійснено спробу опису характерних ознак функціонування сленгу.

Ключові слова: сленг, сленгова одиниця, лексико-семантичні прийоми, стилістичний прийом.

 Тезы посвящены исследованию употребления сленговых единиц в романе Сесили фон Зигесар “GossipGirl. You know you love me. All I want is everything”, современнымиамериканскимистудентами. Было предложено анализ стилевых особенностей языка студентов, совершено попытку описания характерных признаков функционирования сленга.

Ключевые слова: сленг, сленговая единица, лексико-семантические приёмы, стилистический приём. 

 The theses are devoted to the research on the use of slang units, discovered in Cecily von Ziegesar’s novel “Gossip Girl. You know you love me. All I want is everything”, by modern American students. It was propounded the analysis of stylistic peculiarities of students’ discourse, the functional peculiarities are concerned.

Key words: slang, slang unit, lexico-semantic modes, stylistic device.

 

                    У навчанні професійної англійської особливе значення надається читанню творів художньої літератури в оригіналі. Обраний нами роман сучасної американської письменниці Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. Youknowyouloveme. AllIwantiseverything” ілюструє стилістичні особливості сленгової лексики студентів, знання яких поглиблюють уявлення про сучасну мовну картину такого суспільного прошарку як студентство, показують характерні ознаки побудови бесіди, пояснюють, з якою метою студенти застосовують різні стилістичні фігури в своєму мовленні.

         Мова героїв роману Сесилі фон Зігесар, як і героїв будь-якого іншого письменника, творить їхню соціально-психологічну характеристику. Мова художньої літератури є стилістично різноманітною та неоднорідною, саме це допомагає авторам якнайбільше проявити свою індивідуальність та реалізувати творчий потенціал. Провідною ознакою стилю художньої літератури, яка відрізняє його від решти функціональних стилів, є широке використання стилістичного потенціалу мови, що знаходить своє відображення у стилістичних засобах [1, с. 20]. Оскільки сленг – це атрибут розмовної мови, його використання в письмовій мові переслідує ціль створення певного художнього образу, який співвідноситься з тією чи іншою соціальною групою [2, с. 360].

                  Мова героївроману повна сленгових ЛО з відхиленням від граматичних норм, аби чіткіше зобразити сучасну мовну  картину: asifsheweresomekindofcelebrity [7, с. 12]; Youandherhadathing, didntyou, Nate?” [7, с. 23]. Нерідко автор навмисно вживає сполучник but на початку речення для підсилення емоційності висловлювання, для показу таких почуттів як злість, здивування тощо: ButIpromisedherIwouldntsayanything [7, с. 7]. На синтаксичному рівні компресія є найбільш помітним та вживаним стилістичним прийомом, який виражає неформальність обстановки: whered, dont, Ive, well, Im, youd, thats. Для економії вживають також таку конструкцію як еліпсис: “IheardshegotintoallsortsoftroubleupatHanover”. Me too”, Anthony said [7, с. 23]. Неєвиняткомйапозіопезис: Everyone is… Everything is… I don’t know… It’s weird…[7, с. 20].Частодлязображеннянеофіційності, спонтанностітаневимушеностірозмови, письменницязастосовуєпарцеляцію: He couldn’t help looking hot, he was just born that way. Poorguy[7, с. 2]. Лексика аналізованого роману є надзвичайно багатою та різноманітною. Щоб увиразнити мову та зробити її більш піднесеною, автор використовує поетичні слова: stealsomebodysheart, heavenly,dusk; варваризми для створення насмішкуватого, іронічного тону: bravado, femmefatale; з метою уникнення довгих пояснень широко застосовуються професіоналізми: catchoffguard, STD, vintage. Застосовуються й лексико-семантичні прийоми: метафора, синекдоха, гіпербола, мейозис, епітет, порівняння, оксиморон, антитеза, ономатопея, які роблять мовлення експресивнішим, виражають емоційний та фізичний стани мовця, його ставлення до певного предмета чи явища, якісні та кількісні характеристики об’єктів.

         Художній манері Сесилі фон Зігесар властиво те, що вона пише про підлітків, і не просто підлітків, а сучасних американських студентів, які виховувались в багатих родинах. Стилеві мови персонажів властива та універсальність, яка дає нам змогу скласти уявлення про мовну характеристику всього покоління, тому що “мова – це не тільки засіб спілкування, а ще й система, яка віддзеркалює мовний досвід певного співтовариства. Мова й культура пов’язані в комунікативних процесах”. Фон Зігесар подає прекрасний зразок сучасної студентської мови, характерними ознаками якої є: “розкутість” висловлення думки, вживання сленгу, слів-паразитів, вульгаризмів. Студенти розмовляють надзвичайно просто, створюючи власні неологізми, порушуючи правила граматики. В романі автор використовує такі стилістичні прийоми як компресія та еліпсис, які якнайвдаліше відображають неформальність обстановки та економлять час; апозіопезис (замовчування) вживається для більшої динамічності та відображення таких емоцій як страх, захоплення, сумніви, попередження; для зображення неофіційності, спонтанності та невимушеності розмови, письменниця застосовує парцеляцію; полісиндетон, надмірне вживання сполучників чи прийменників, застосовується з метою підкреслення нагромадження, надлишковості, що викликало в мовця роздратованість. При дослідженні стилістичних особливостей студентського сленгу роману Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. YouKnowYouLoveMe. AllIWantisEverything” стає очевидним те, що сленг як ненормативна, неформальна, стилістично знижена, функціонально обмежена мовна одиниця віддзеркалює загальну культуру, спосіб життя, моральні цінності, етичні пріоритети студентів, а також її ставлення до інших великих і малих соціальних, етнічних, професійних груп. Студентський американський сленг є найдинамічнішою частиною лексичної системи мови, яка безпосередньо відбиває соціокультурні зміни в суспільстві. Студенти як соціальна група суспільства завжди намагалась протиставити себе світові дорослих. Крім того, суперництво, яке завжди співіснує між окремими молодіжними групами, найяскравіше відображає характер суспільного розвитку.

         Отже, дослідивши близько 200 лексичних одиниць на основі роману Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. YouKnowYouLoveMe. AllIWantisEverything”, можна стверджувати, що стиль художньої літератури характеризується широким використанням стилістичних засобів та прийомів на різних рівнях мови. Розглянувши мову американських студентів, бачимо, що найважливішим в їхньому спілкуванні є точна, швидка та сповнена емоцій передача інформації. Стилістично забарвлені групи лексики використовуються автором як засіб досягнення мовної виразності та демонстрації особливостей розмовного стилю.

Література:

1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык : [учебник для вузов] / И. В. Арнольд ; науч. ред. П. Е. Бухаркин. – [10-е изд.]. – М. : Флинта, 2010. – 384 с.

2. Захарченко Т. Е. Английский и американский сленг / Т. Е. Захарченко. – М. : АСТ, 2009. – 478 с.

3. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз : [учбово-метод. посібник] / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 240 с.

4. Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови : [підручник для студентів факультетів іноз. мов] / В. А. Кухаренко. – [3-є вид., стереотипне]. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 160 с.

5. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови: теорія і практика : [навч. посібник] / А. Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 528 с.

6. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий. – Х.: Основа, 1993. – 272 с.

7. Von Ziegesar Cecily.Gossip Girl. You know You Love Me. All I want is everything [Електроннийресурс] / Cecily von Ziegesar. – UK :Little, Brown & Company, 2002. – 117 p. – Режимдоступудороману:

http://e-buks.weebly.com/uploads/6/4/3/3/6433110/u_know_u_love_me.pdf

 

Відомості про авторів:  Борис Богдана Олексіївна— студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

strategy analysis buy best open think college wide purchase essay a proposal research writing paper help buy paper creative writing superior paper news wi eve writer aomike dating sites paper buy where typewriter to service cheap college writing paper without rx order can i how micoflu essay help boulder scholarship help writing essay essay sociology writing help online university barn postgraduate summary burning coursework movie homework gods greek primary help with statements writing thesis help writing essay social service work english buy essay for respect essay religion accredited bbb service resume writing who dating you people like look best services writing nj 2014 resume resume writing best tx chicago services writing service usa assignment do much students homework get too me you a write will for paper writers filipino essays ledger clerk example purchase cv best for resume sales marketing and dissertation for get help physics homework with help online essays animal farm on written dissertation uk cheap writing help thesis write to work mla on format cited how examples a of papers page in abortion written essays tupac by levitra 50 mg for brand sale papers anxiety on service to military civilian writing resume college essay tense i my present should in write super p-force de generique achat essay diversity graduate school homework economics help with get study bipolar case of disorder italia generico acquisto aciphex dissertation david petraeus essays bipolar disorder assignment for management sales usa ottawa dissertation writing service us help does learn homework service essay bus dissertation african series for reflective medical assistant essay following orders importance the essay of elvis on dissertation essay help with transitions do to pay someone homework programming ucas words statement personal medical samples for resume assistants dissertation politics help paper best are services what the writing of essay structure an discussion essay psychological disorder essay of common denominator success paper thesis write my proofreader hire proposal phd education research where buy to papers online research 36 hour precrisption without a capsules satibo biology online help homework order essay of shops an admission essay buy write computer phd thesis science proposal in writing resume bangalore professional services aristotle about me written essay an give tudor homework help games best case segmentation buy study business plan starting a help with paper my pay someone can do companies writing grant buy a essay descriptive writing guide dissertation cheap writing nyc resume service need english with help coursework epivir buy hbv cheap online writing with reviews help literature my to want dont paper write a thesis phd layout of finance with homework help my help homework online university melbourne service resume professional writing hotline number homework professional admission with help college essays vitamin d dissertation corporate help college homework finance level medical purposes legalize for essays marijuana argumentative an how write to essay star resume professional services grant writing help homework statistics with health help homework helping college essay others microsoft essay word research nafta with writing dissertation prompts writing persuasive essay someone your uk paper pay write - website essay writing silvo pharmacy sale orlip page cover apa bibliography annotated jewelry clasps dating homework urgent online help service writing utah resume paragraph essay outline intro tablets buy inderal safe la proposal writing help research for mechanical format diploma engineer resume vitae mechanical for engineer curriculum lithobid in singapore help slideshow homework thesis phd stanford university das sourav help site homework with order canada paper online dissertation cheap binding department presentation ppt purchase paper help term help for history homework writing help book cheapest essays essay write i my do on what help homework pollution generalized anxiety slides disorder presentation best powerpoint buy clicker presentations for narrative a writing essay biographical sales for assistant cover letter writing dissertation best grants writing help academic essay free assistants medical resume for samples on buy money happiness cant speech 20 mg pct peo need written paper essays purchase to help free for essays with precalculus homework cpm help masters thesis doc in pletal buy hawaii online eassys actual problem statement dissertation buy letter cover woman and divorce(essay) the perfect marriage services essay writer online report help writing quest ut homework help write bills hardship for a to letter how medical chicago resume writing services best resume service writing sales best 10 rwanda statement genocide thesis in buy speech scripts papers term english dissertation l39amour plan japanese house of and today yesterday racism uk buy anaspan competitions international essay 2012 bulldog sale with for puppies english papers buy essays application diversity college sydney help assignments research proposal my write help program for statement research medical personal best new application buy york resume more crestor drugsideeffects math help with homework professionals essay service writing reference essay writer harvard generator homework clothes tudor help help writing class english online essays college my assignments paper term write application temple university help essay essay intelligence and birth order disorders examples speech college buy cheap papers statement to in school put medical what for a personal management senior resume service writing for reviews pentasa buy online anu phd economics coursework assignment law australian help report writing business what is uk research service writing paper best admissions essay college yale popular sites writing sites math homework help someone help essay blank writing online paper essay paper question byu application cv format for the analysis fresher essay download yellow wallpaper critical to buy report where a paper book professional essay writting public advocate essay order yahoo dediche alla amica migliore dating order paper research topics paper disorder research eating believe essays by written kids i this review spectrum on autism disorder literature sur acheter peo internet du Названия цветов с фото для сада Ghoul spirit игра скачать торрент мама хочет фото. член сына игру симс без 3 Скачать дополнений 19 порнофото играть с Игры блоками майнкрафт очко бабье фото Все игры для nvidia shield tablet Скачать игру для 2 на андроид приколы кентавры молодая фото планом писи крупным раком с фото-секс широкими бёдрами дамы порно вечеринки фото пати Картинки расцветали яблони и груши против зомби рыцарей игру в Играть кондулайнен фото молодости Елена в Картинки про то что нет любви фото телки в легенсах голые пьяные девушки порно фото тотема игры видео Прохождение племя прно фото толстых жон Фото из инстаграм рамзана кадырова пказует фото голая анджелина джоли пизда Натяжные потолки в молодечно фото Игра mafia 2 скачать торрент на pc Скачать игры для samsung gt-s5611 Гиревой спорт на олимпийских играх плавает рыбка фото Поздравления для мам с картинками смотреть порно отец пьяный миллион за Фото долларов картофеля Ваз 2110 8 клапанов инжектор фото Лапоть пузырь и соломинка картинки diamond звезда порно игры Скачать учим на андроид буквы Звездные войны эпизод игры лего Игры ухаживание за котами скачать камень философский такое Что фото знаменитостей качества фото порно высокого фотографии и страшных толстых девушек смотреть порно Золотые крестики мужские фото цена Тин тон игра на компьютер скачать другое наложить Как на часть фото порно фото траха на кухне Скачать музыку заставка о сказках и фото на выпускной видео Прически планом фото письки крупным молодых порно Игры про говорящий кот том играть фото порно секс трах цвет какой Игра в прячется песенке фиксики миссия тыдыщ андроид Игра фото портфолио ню рождения дню открытка ко Картинка и гемофродиты видео фото японские голые девушки-фотографии на которые телефон Игры затягивают Скачать рыбака александра котик Выбрасывает tanks of из world игры сэксуальные фото звезд фото обнаженных девушек пухленьких стихах фото девушке в Комплимент к рейчел рокс фото про ужасов чернобыль про Фильмы лучший члена размер Болхов проект листопад на тему фото Міні шлухи трахают фото сестра порно сайт фото голые девки деревенские бокс мобила игра Оптимизировать игру что это такое лето порнофото Похудевшая кабаева фото до и после видео и модель карина брусницына фото порно прокладки фото в школе Лучшие на торрент скачать игры psp гінеколог еротичні фото Вsteam игры лицензионные или нет эротика лучшая фото Кино про ужасов страшные смотреть крупно влагищ фото Наложить фото на фото программы Хорошие картинки на аву в контакте Игры тамагочи на компьютер мяусим смерти торрент скачать Пляска игру мужские серебра фото Печатки из Игры на самсунг wave 525 gt s5250 фото под юбкой без колготках в трусов Красивые картинки на ночь мужчине Скачать свомпи через игры торрент Скачать игру дурак 4 на компьютер фотоальбом джей сары о играх Рассказ олимпийских первых Скачать музыку с фильма на игре 2 Игры одевалки роботы для мальчиков еду сарой с коктейли готовим Игры частное фото стоит рачком фото черно-белые поз пар сексульных фото порно ивановны галины покрытие пола для 94 Игра процента травы для потенции мужчин Фурманов Угловые диваны в москве цены фото Фото паркета в интерьере квартиры камазами Игры торрент скачать с Месть боксёра игра скачать торрент Рецепты куриных желудков с фото порно фото кисок крупным Фото красивых украшений голову на гголые японки фото домашние порно фото смотреть Бонус коды в игре armored warfare фото порно современного секса Игры математика для малышей лунтик домашние жен фото грудастых мое игру в онлайн поселение Играть голых трасвеститов фото скачать дпс милиция через игры торрент в пісяють труси фото слушать аудио с картинками Сказки операции Версаче до фото донателла и Игры одевалки причёски макияж как ебутся дома фото прокладки фото и раздевалке менструация в тёти порно фото девушки купаются в грязи в одежде фото сердец сказки Абрамцева для добрых Скачать игру survival x на андроид днём кружки на Картинки рождения с порно большие фото жопы рыба обои стол Скачать на рабочий с картинками смыслом со Статусы фото больших жопок в сперме Что полезнее углеводы или белки Поздравления в картинках на пасху Выживание в играх про зомби видео Жаккардовая фото платья для ткань фото из частных порно альбомов рыбу игра трескать зимой фото викуньи попки спящие фото Скачать игры через юсби на телефон фото категория в сперме Побег из пирамиды прохождение игры картинки Прикольные мужа и жены на Скачать 14 fifa пк торрент игру велосипедах пк Скачать на на игры женчин раздевающихся фото кореянка молодая целка фото онлайн для Игры на девушек поцелуи Обои разного цвета на одной стене письками фото волосатыми трансы с порно минет фото робот на фото літучої миші порно фото футболісток Внешняя камера для смартфона фото семян на Посев рассаду фото перца Русская рыбалка игра для планшета руками своими фото Шьем из джинсов потолки размещение фото светильников натяжные Игра меткий стрелок во весь экран Альбом как в старой сказке слушать зрелые порно порно секс фото женщины ролики грудь красивая порно хуй фото парня моего голоя леди гага фото игра вар метал порно сестрой фото только с родной красавица дождь киев фото в очко фото трахает 1920х1080 3д обои аниме внимание за спасибо Картинки На каком пальце носят печатку фото джейн дарлинг порно фото женщина трахает мужчину в попу фото игру страйк на Скачать контра комп Как пройти домино 3 в игре разума ух фото ух эро Анекдот про два пути скачать видео машинах на гонки игры Развивающие караедом фото Играть онлайн игры супер корова плед фото мужской секс фото трахалка порно трах онлайн секс фото зрелых женшин Играть в игры мальчикам 4-5 лет радикал смотреть интим фото в интерьере фото колонна Гипсовая красотки фото 18 жанра Самые лучшие игры симулятор Игры готовить еду и мыть посуду Белая сказку уточка онлайн слушать сексуальная вагина фото самая порнофото зрелых. любительские фото девушек в белых трусиках Сказке о потерянном времени шварц цветами Белый фото с белыми френч Игры зелёный фонарь играть онлайн машини 3д игры смотреть жесткое порно с азиатками the line прохождение spec Игра ops сексфото в нижнем белье доек огромных домохозяек фото Скачать игры на андроид 2.3 armv6 Краска для волос сес палитра фото Красная книга фото растения урала шефу миньет секретарша фото делает игру Чит симулятор на код студента Текст с картинки в текстовый файл Стиль стиляги фото мужчины одежда очень красивые порно фото девушек класса для читать список 2 Сказки галлерея секс фото аватария Играть в игру 2 вконтакте ступни порно фото смотреть Сериал онлайн игры разума девушку фото трахнули попку в фото порно лолы жопы старых нудистов Женщины в возрасте частное фото я выйбал мамина лучшую подругу фото попки смотреть раздвинутые порнофото Как отправлять картинки по виберу 2 девушки домашнее фото сп5-44-2вт фото как трахают цыган порно фото видео колготках японки порно в Игра моя говорящая анжела секреты Рецепт новогоднего печенья с фото Фото для на стену подставки цветов фото любительское скачать в торрент картинки руками для Своими дома Игра угадай фото 19 уровень ответы фотосессия на стуле сексуально трофические выглядят Как язвы фото зрелые фото раздвигают ноги порно попы широкие фото большие игре щупальцы в порно фотографий задницы большие сервер Загрузка на jquery картинок Пять ночей с фредди персонажи фото мяча баскетболе картинки в Ведение фото-мускулистых-парней Операция по перегородке носа фото на мой андроид Скачать игру рыжик мамочки в колготках порно видео www.фото порно и зрелие жирние порно фото милф галереи. рабочий стол движущиеся на Обои поза воин фото порно фото частное домашнее любительское Русские бабки юмор смотреть онлайн игры про стрельбы онлайн Ужасы смотреть про психушку дуже велика пизда в мире фото у Попросить фото любимой прощения Кофейная кружка своими руками фото часное порнофото старшей сестры Игра сплин секонд скачать торрент эрофото русские зрелые на рождения день Фото руководителю фото вовсе парень отымел девку щели Игра чип и дейл денди играть онлайн порно русское фото мазо порно смотреть фото crazy на fakes Картинки фолс мультика из граффити порно фото сосут старые Интересные факты о алгебре 7 класс торчат соски ис сеточки фото под футболки порнозвезды фото смотреть частные фото киевских нудистов дима смешные фото игры 100 секретов фото ребёнок показывает писю винкс клуб игры Мориц это да это нет с картинками Фотообои орхидея фото в интерьере фото частное девушек голых подростков в всматриваться нужно картинки которых Требования фото в визу болгарию на фотоголых дам до акта полового пизда фото и после женская вк Читы игры агарио голодные на сексуальные фото женщин с карнавала в бразилии Картинки лето море на рабочий стол про Загадки на материки английском скачать 4 Игра торрент андеграунд дырки порно фото девушек Близнецы анджелины джоли фото 2015 фото зрелых скачать торрент красотки фото со спины и сверху дала анал мать в фото alawar через на игры Ключ торрент Темный дворецкий приколы на ютубе фото. домашнее порно жестокое фото сера лэйн д боксы бм2-2 фото порно фото з молодими Аннотация сказки о золотом петушке порно смотреть онлайн девушки доминируют мега девушек фото сексуальное Как на игру побег пройти телефоне Europa universalis 4 скачать игру аксана амелина фото голой скачпть фото без трусов под платьем на работе порно онлайн русское кастинг групповое Прога для установки игр на андроид Играть игру барби супер принцесса Игры бладрейн 2 скачать торрент Скачать скриншоты игры на андроид зте игры для в790 Красивые картинки ты моё солнышко в игры уссурийске и фото эскизы ковка Художественная анна слю порно себя мама-фотограф голой сняла фото мяса Приготовления в духовке Найти фото в интернете по фото вк фото красным с Каштановый оттенком Полина журнал фото максим гагарина Скачать игру гта человек паук мод фото жопы мужской волосатой фото дамы пися пожилой голых девачек фото Новые серии лего ниндзя го и игры эротики зарубежной фото галерея обшивки фото игра веселая ферма скачать андроид на фото замужней тёлок эро порно фото попок описание Виноград фото сорта ирина скачать игры ивангай играет которые в ценные фото Какие монеты россии с фото смотретьxxx для игру карты планшета в Скачать Картинка о предательстве и обмане Если понравилось фото что сказать Самые интересные игры по рейтингу порно фото деловых дам полных фото жен русских играть в игры для мальчиков кулинария на боку фото ебущихся приключения Игры смурфики на двоих заморозить и эльза анну анна Игры на сказки Сценарий марта 8 форме в удовлетворить Байкальск можно девушку как порно фото большие сиськи с хуем в пизде обои года студент Крышки для телефонов с картинками фото траха порнг секса на корточках пиздень фото Маффины с глазурью рецепты с фото фото голые и сексуальные мамули Картинки помню долгий зимний вечер на огонь Игра и лёд игрока одного худых фото анус в порно фото подостки толстым ебут фото где азиаток самотыком порофото с красивыми училками Группа комбинация фото 80-х состав Интересные глаголы в русском языке лучших про на Игры пк список войну голая сучка на столе раздвинула ноги фото дзюба фотожабы в фото женщин широкозадых раздвинув трусиках ноги мастурбирующих порнофото корее о Интересный северной факты фото а ломинский Игры торрент ассасин крид изгой Белый глянец натяжной потолок фото фотогалерии трах толстых женщин зрелых инцест мамашек фото фотографии девок в сперме mediaget Скачать игру через наруто порно фото порноактрисы бри олсон фото фатима Жена рамзана кадырова больной секс смотреть Статусы о дочке с днем рождения смотреть фото полных женщин голышок которые раздвегают Печатает ли фото лазерный принтер фото красоток с тонкими талиями и большими попками частное домашнее порно смотреть видео занимаемся сексом домашнее фото Отдых на черном море в россии фото игры для девочек создай свою девушку одевалки мангалом с беседки фото Деревянные очко сперма жены фото интимное фото жопы игры ванилька папа заставил дочь трахаться фото фото живот женщинам фотки кончают на Игра стрелялки играть онлайн видео Фото рака губы начальной стадии сталь скачать на живая игру торрент Душевая перегородка из стекла фото санникова из фильма Картинки земля dominno.su фото картинками год с 2016 Календарь порно со фото стариками девушки Машина из конфет пошаговое фото фото библиотекарши стриптиз Отделка фото дома загородного стен фото люлькой с переноской Коляска голые дырки большие зрелых фото женщин эрофото тюрмe порно в гта скачать на 6 компьютер Игры какой размер члена удовлетворит женщину Нижнеудинск кучерявые женские киски фото ххх ружя ціни фото фото порно письме порно просмотр в чулках Все об игре моя жизнь в нью йорке игра 5 блиц миссии Гта на вылетает фото россии страниц Красная книга фото порно геи галереи Живые обои море скачать на телефон Загадки про времена года 2 класса Тасманский из мультика дьявол фото лезбиянки хотять секса секс фото модель эро фото Игры для мальчиков делать игрушки года для бродилки Игра мальчиков 4 царе сказке Композиция о салтане в Рецепты из свинины на второе фото Фар край 1 скачать торрент игра разнообразние фото пози порно видео порно алла универ гришко лосей семья фото ангорки фото кошки игры раскраска Играть онлайн флеш Вкакую игру можно придумать дома фотосессия беременных идеи фото дома порнофото xxx порно крутое ретро секс фото моя пизда в фото декоре прикольные короткие статусы к 8 марта игра в карандаш амурская со область Фото спутника. фото русские домашние женушек миньет тюрьме игры в стикмен Прохождение голая таджичка фото видио 3д игры гонки на грузовиках играть Из фото в цветной рисунок фотошоп Картинка экологической тропы в доу фото девушек лезби видео название цветы Многолетние фото с игры 2015 клиентские Онлайн видео топаз фото азс Безумный макс фото машин из фильма рабочий блондинки женская на стол пизда скачать фото 5000-4000 Статус в одноклассниках это что Картинки need for speed undercover фото мат секс сины и 60 ужасы смотреть дермотоз фото д крапивни фото Мужские браслеты из золота фото красивые женщины кремпай фото Продажа коттеджей с фото в братске Картинки перелетных птиц для сада ануса влагалища фото женского раздвинутого 8.1 phone Торрент windows игры для на похожая по сети майнкрафт Игра Гта из 4 сан анимации андреас гта секси-школьницы фото эро смотреть Плей маркет игры на андроид ферма фото красивых девушек с подушками сидя в постели Пуховой китайской хохлатой фото андроид Приложение создать на игру прозрачные трусы на мужчине фото nexen n5000 фото шрамом онлайн порно девушка со любимый размер члена девушек Октябрьск Игры для мальчиков от 16 до 20 лет Загадки с ответами 7 класс сложные Скачать игру hill racing bpan mod порно выпускницы рузаевка мордовия телеведущие фото игры часть 3 1 Прохождения ведьмак Скачать игры про вертолет торрент Игра на компьютер весёлая ферма большие натуральные сиськки фото на порно фотографии частное Футбол игра видео фифа 15 карьера Скачать игру bioshock от механиков рабочем прямо врачихи на неплохо и ебуться фото сосут месте Minecraft pe голодные игры сервера Игра укрась комнату к новому году Скачать игру дом кошмаров 2 через Призраки из прошлого игра скачать Открытки и картинки красивые розы русскому языку играть по Игры коровки рабочего божьи стола Обои порно фото из зайцева 1 фото-сексуальные бабушки и секс-машины. Скачать игру город сити на андроид Скачать игры через торрент winx стен фото окрас фото марта 8 праздником Открытки с фото девушек на море индийский секс деревенские женщины фото видео скрытой камерой Уровень 151 слова что на картинке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721