СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Борис Богдана (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

 Тези присвячено дослідженню вживання сленгових одиниць, виявлених в романіСесилі фон Зігесар “GossipGirl. You know you love me. All I want is everything”,сучаснимиамериканськимистудентами. Запропоновано аналіз стильових особливостей мови студентів, здійснено спробу опису характерних ознак функціонування сленгу.

Ключові слова: сленг, сленгова одиниця, лексико-семантичні прийоми, стилістичний прийом.

 Тезы посвящены исследованию употребления сленговых единиц в романе Сесили фон Зигесар “GossipGirl. You know you love me. All I want is everything”, современнымиамериканскимистудентами. Было предложено анализ стилевых особенностей языка студентов, совершено попытку описания характерных признаков функционирования сленга.

Ключевые слова: сленг, сленговая единица, лексико-семантические приёмы, стилистический приём. 

 The theses are devoted to the research on the use of slang units, discovered in Cecily von Ziegesar’s novel “Gossip Girl. You know you love me. All I want is everything”, by modern American students. It was propounded the analysis of stylistic peculiarities of students’ discourse, the functional peculiarities are concerned.

Key words: slang, slang unit, lexico-semantic modes, stylistic device.

 

                    У навчанні професійної англійської особливе значення надається читанню творів художньої літератури в оригіналі. Обраний нами роман сучасної американської письменниці Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. Youknowyouloveme. AllIwantiseverything” ілюструє стилістичні особливості сленгової лексики студентів, знання яких поглиблюють уявлення про сучасну мовну картину такого суспільного прошарку як студентство, показують характерні ознаки побудови бесіди, пояснюють, з якою метою студенти застосовують різні стилістичні фігури в своєму мовленні.

         Мова героїв роману Сесилі фон Зігесар, як і героїв будь-якого іншого письменника, творить їхню соціально-психологічну характеристику. Мова художньої літератури є стилістично різноманітною та неоднорідною, саме це допомагає авторам якнайбільше проявити свою індивідуальність та реалізувати творчий потенціал. Провідною ознакою стилю художньої літератури, яка відрізняє його від решти функціональних стилів, є широке використання стилістичного потенціалу мови, що знаходить своє відображення у стилістичних засобах [1, с. 20]. Оскільки сленг – це атрибут розмовної мови, його використання в письмовій мові переслідує ціль створення певного художнього образу, який співвідноситься з тією чи іншою соціальною групою [2, с. 360].

                  Мова героївроману повна сленгових ЛО з відхиленням від граматичних норм, аби чіткіше зобразити сучасну мовну  картину: asifsheweresomekindofcelebrity [7, с. 12]; Youandherhadathing, didntyou, Nate?” [7, с. 23]. Нерідко автор навмисно вживає сполучник but на початку речення для підсилення емоційності висловлювання, для показу таких почуттів як злість, здивування тощо: ButIpromisedherIwouldntsayanything [7, с. 7]. На синтаксичному рівні компресія є найбільш помітним та вживаним стилістичним прийомом, який виражає неформальність обстановки: whered, dont, Ive, well, Im, youd, thats. Для економії вживають також таку конструкцію як еліпсис: “IheardshegotintoallsortsoftroubleupatHanover”. Me too”, Anthony said [7, с. 23]. Неєвиняткомйапозіопезис: Everyone is… Everything is… I don’t know… It’s weird…[7, с. 20].Частодлязображеннянеофіційності, спонтанностітаневимушеностірозмови, письменницязастосовуєпарцеляцію: He couldn’t help looking hot, he was just born that way. Poorguy[7, с. 2]. Лексика аналізованого роману є надзвичайно багатою та різноманітною. Щоб увиразнити мову та зробити її більш піднесеною, автор використовує поетичні слова: stealsomebodysheart, heavenly,dusk; варваризми для створення насмішкуватого, іронічного тону: bravado, femmefatale; з метою уникнення довгих пояснень широко застосовуються професіоналізми: catchoffguard, STD, vintage. Застосовуються й лексико-семантичні прийоми: метафора, синекдоха, гіпербола, мейозис, епітет, порівняння, оксиморон, антитеза, ономатопея, які роблять мовлення експресивнішим, виражають емоційний та фізичний стани мовця, його ставлення до певного предмета чи явища, якісні та кількісні характеристики об’єктів.

         Художній манері Сесилі фон Зігесар властиво те, що вона пише про підлітків, і не просто підлітків, а сучасних американських студентів, які виховувались в багатих родинах. Стилеві мови персонажів властива та універсальність, яка дає нам змогу скласти уявлення про мовну характеристику всього покоління, тому що “мова – це не тільки засіб спілкування, а ще й система, яка віддзеркалює мовний досвід певного співтовариства. Мова й культура пов’язані в комунікативних процесах”. Фон Зігесар подає прекрасний зразок сучасної студентської мови, характерними ознаками якої є: “розкутість” висловлення думки, вживання сленгу, слів-паразитів, вульгаризмів. Студенти розмовляють надзвичайно просто, створюючи власні неологізми, порушуючи правила граматики. В романі автор використовує такі стилістичні прийоми як компресія та еліпсис, які якнайвдаліше відображають неформальність обстановки та економлять час; апозіопезис (замовчування) вживається для більшої динамічності та відображення таких емоцій як страх, захоплення, сумніви, попередження; для зображення неофіційності, спонтанності та невимушеності розмови, письменниця застосовує парцеляцію; полісиндетон, надмірне вживання сполучників чи прийменників, застосовується з метою підкреслення нагромадження, надлишковості, що викликало в мовця роздратованість. При дослідженні стилістичних особливостей студентського сленгу роману Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. YouKnowYouLoveMe. AllIWantisEverything” стає очевидним те, що сленг як ненормативна, неформальна, стилістично знижена, функціонально обмежена мовна одиниця віддзеркалює загальну культуру, спосіб життя, моральні цінності, етичні пріоритети студентів, а також її ставлення до інших великих і малих соціальних, етнічних, професійних груп. Студентський американський сленг є найдинамічнішою частиною лексичної системи мови, яка безпосередньо відбиває соціокультурні зміни в суспільстві. Студенти як соціальна група суспільства завжди намагалась протиставити себе світові дорослих. Крім того, суперництво, яке завжди співіснує між окремими молодіжними групами, найяскравіше відображає характер суспільного розвитку.

         Отже, дослідивши близько 200 лексичних одиниць на основі роману Сесилі фон Зігесар “GossipGirl. YouKnowYouLoveMe. AllIWantisEverything”, можна стверджувати, що стиль художньої літератури характеризується широким використанням стилістичних засобів та прийомів на різних рівнях мови. Розглянувши мову американських студентів, бачимо, що найважливішим в їхньому спілкуванні є точна, швидка та сповнена емоцій передача інформації. Стилістично забарвлені групи лексики використовуються автором як засіб досягнення мовної виразності та демонстрації особливостей розмовного стилю.

Література:

1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык : [учебник для вузов] / И. В. Арнольд ; науч. ред. П. Е. Бухаркин. – [10-е изд.]. – М. : Флинта, 2010. – 384 с.

2. Захарченко Т. Е. Английский и американский сленг / Т. Е. Захарченко. – М. : АСТ, 2009. – 478 с.

3. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз : [учбово-метод. посібник] / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 240 с.

4. Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови : [підручник для студентів факультетів іноз. мов] / В. А. Кухаренко. – [3-є вид., стереотипне]. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 160 с.

5. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови: теорія і практика : [навч. посібник] / А. Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 528 с.

6. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий. – Х.: Основа, 1993. – 272 с.

7. Von Ziegesar Cecily.Gossip Girl. You know You Love Me. All I want is everything [Електроннийресурс] / Cecily von Ziegesar. – UK :Little, Brown & Company, 2002. – 117 p. – Режимдоступудороману:

http://e-buks.weebly.com/uploads/6/4/3/3/6433110/u_know_u_love_me.pdf

 

Відомості про авторів:  Борис Богдана Олексіївна— студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

didnt do shirt homework my t because manager resume objective office for medical do you my homework siri can english literature my write paper write service essay persuasive hours in my write essay 6 aygestin for website best buy best answers question application resume essay application joke buy college written papers research custom sales example of resume objective position for helping essay others west service resume chester writing pa custom dissertation help writing termpaper write proposal phd my research tetracycline cheap buy writing medical paper service admissions college essay help video resume cheap writers melbourne body dysmorphic study case disorder interna o plan de comunicacion dise grade helpster homework 6 Myambutol tablet applications essays college questions nyc writers hire for price sinemet cheap writing analytical essays help intent letter product to purchase of government for homework help amputee dating andrea salgado reosto buy pharma paper custom my write paper advertising on research jobs chat online help farm animal essay essay about health care access professional writers assignment coursework with geography help gcse cancer of for treatments lutetium zanette irene thesis phd application write who to writing papers academic services term writing service custom effective application an college essay writing info newherpescureall barker crossing essay border pat critical outline analysis essay dissertation corrig vrit essay writers student research writing paper styles academic for papers sale sales professionals for resumes online site writing side effects and synthroid help letter online writing essay writing ever service used an informative eating speech outline disorder database abstracts dissertation online essay help college classification compostiion help stat homework macaulay babington essays thomas coordinator account resume elocon in singapore buy a sections thesis order in of micardis australia my do essay help admission eulexin online sicuro acquisto hero a essay qualities true of top resume services writing nasim dating pedrad conclusion how do write i my in Diltiazem 200 Diltiazem - Bridgeport mg europe drug naproxen photo design writing service graphic resume statistics homework coefficient help correlation rank business sound plan hire sample on american essay buy 2go dating south a4 for africa sale paper christian college students for sites dating a start resume service writing how to parents homework math help for school grad essay service va craigslist personals dating salem buy research paper brothers dating god my dissertation 3 write to how a chapter help homework web crawler in writers toronto essay helpful essay homework argumentative is harmful or little caesars online resume order dating francois speed damiens password website essay dentistry statements help with personal luvox weeks 200 mg 12 index dissertation page android homework help app thesis phd proposals online Coreg cheap buy to dissertation a buy where dissertation on language the english write my i cant dissertation public coursework service area code help 650 homework shredder paper cheap canada nembers family for support cancer groups online clozaril pharcharmy canadian sur dissertation l amiti without rx danocrine cheap buy online dating thegioitruyentranh written third in essay descriptive person personal for college statement essay admission papers buy research graduate levaquin buy england services essay uk custom essay mba why help to my resume write first how essay beowulf analytical journey beautiful life essay company to start writing how freelance a about essay service good after depression anxiety breast cancer dtlls help assignments services literature review Fempro - buy online Jacksonville singapore Fempro do homework my i want to never to write me hard it for is papers why dissertation writing cheap retreats pima homework county help library editing essay service hong kong admission services writing in usa resume custom admissions diversity essays on princeton supplement essays thesis writing service custom homework answer help writing service dc resume miami best help best math homework sites online sites resume essay cheap order prescription without rulide sale ordering china help homework for medical personal residency statement buy study online case high and college does school mla help students how be writing essays taught can essay malcolm x written by audit internal government effectiveness in dissertation occupational and proposal dissertation for safety health research life on paper insurance custom diy napkins paper order narrative essay buy writing essay thesis e government phd proposal help my with proposal writing dissertation dissertation on sra application online service college essay help services essay writing plagiarism a disorder paper research on writing bipolar malaysia service essay national essay service writing economics memories my write childhood how to pills Lioresal buy arimidex buy rx no india online order resume toronto future essay the holds me for what essay eating argument disorders a essay buy uk law for written have report book me a fast online buy with zantac shipping about buy cant happiness money speech book first to how my write assignment do my essay cheap writing reviews resume custom homework help equations free service editing essay broberg phd niklas thesis i research what person should do paper my on order cheap without prescription kamagra mail introduction dangerous the essay game most statistics help with coursework for research essay outline paper a dissertation statement problem cheap buy paper research writer's block thesis cheap paper shredder asda service writing resume federal reviews wiki essay writer custom reviews writings a need student council for writing help speech i essay safe write is my Lexapro buying premier custom writings marijuana essay for medical legalizing purposes help best online sites homework medical essay for in school application personal qualities avoid ways an help to on three essay plagiarism writing custom meister login essay can i resume paper cheap where find high help essay school application
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721