стилістиЧНІ Особливості медіатекстів на тему ЄС ДЛЯ МОЛОДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 070. 41:061.1ЄС

Веремчук Т. Ю.

Національний технічний університет України «КПІ»

Видавничо-поліграфічний інститут, Київ

 

 

У статті розглядаються основні аспекти стилістичної подачі текстів, пов’язаних з євроінтеграційною тематикою, визначено пріоритетні акценти у приверненні читацької уваги молодої аудиторії.

Ключові слова: висвітлення, євроінтеграція, Європейський Союз, месседж, реципієнт, стилістика, молодь.

В статье рассматриваются основные аспекты стилистической подачи текстов, связанных с евроинтеграционной тематикой, определены приоритетные акценты в привлечении читательского внимания молодой аудитории.

Ключевые слова: освещение, евроинтеграция, Европейский Союз, месседж, реципиент, стилистика, молодежь.

The paper examines the main style aspects in the texts related to the theme of European integration, identifies priority emphasis at attracting young audience attention.

Keywords: coverage, European integration, European Union, message, recipient, style, youth.

Медіависвітлення тематики Європейського Союзу заслуговує особливої уваги з огляду на важливість комунікаційного компоненту в процесі інтеграції України в ЄС. Важливим суб’єктом у цьому процесі є молоде покоління українців, яке найбільшою мірою інтегровано в ЄС [5] як духовно (розділяє ціннісні орієнтири, ідеї європейського суспільства), так і фізично (найчастіше відвідує країни ЄС, бере участь в різноманітних крос-національних програмах). Саме молоді члени суспільства, найбільш активні і амбіційні, можуть взяти на себе роль опінієтворчих лідерів в євро інтеграційному процесі шляхом участі в громадських організаціях, встановлення та прмотування європейських цінностей в сім’ях та робочих колективах. Однак для вирішення цього завдання необхідно насамперед підтримувати перманентний інтерес до справ Європейського Союзу серед самої молоді. Безумовно, основним каналом комунікації з цією аудиторією залишаються засоби масової інформації.

Мета статті – дослідити основні критерії медіатекстів про ЄС, які впливають на  рівень зацікавлення молоді цією інформацією.

Аналіз подачі інформації мас-медіа може здійснюватися відповідно до різних критеріїв: пріоритетні тематичні напрями, джерела інформаційних приводів, жанрові вподобання тощо. Однією з важливих категорій дослідження текстів про Європейський Союз залишається тональність та стилістика висвітлення, які безпосередньо впливають на рівень розуміння і сприйняття реципієнтами інформації, а відповідно і на рівень їхньої підтримки європейського проекту.

Історіографія. Взаємовплив юридичної адаптації держав-членів ЄС на їхні юридичні мови, перекладознавчі аспекти у європейській юриспруденції, головні ознаки мови законодавчих актів, процес унормування правничої термінології досліджували А.-Л. Кьяер, Ж. Енгберг, С. Крамптон, Р. Гоффін, Ф. Візін, серед українських вчених проблемами адаптації та перекладу мови ЄС займалися Д. С. Коробейнікова, О. Чередниченко, Д. С. Гавура, В. В. Литвин, А. С. Мельник, Г. Б. Буньо та інші. На сьогодні важливим науковим доробком у сфері українського перекладу євролекту є «Словник термінології Європейського Союзу», що став результатом роботи проекту «Лабораторія наукового перекладу» у 2005 році: об’єднавши представників найширшого кола дисциплін, координатори «Лабораторії» прагнули відповісти на найбільший виклик перекладацького та термінотворчого процесу: його засадничу міждисциплінарність [1, 4]. Примітно, що більшість вітчизняних праць стосуються уживання мови Євросоюзу, її стилістики та особливостей в офіційно-діловій галузі, оминаючи особливості функціонування у мас-медіа, де переклад євротермінів має бути менш формальним і більше спрямованим на непідготовленого читача.

В рамках нашого дослідження було проведено опитування молодих людей (період – травень-червень 2013; вибірка складає 100 чоловік віком від 18 до 29 років по всій території України) з метою визначення бажаних акцентів отримання інформації про Європейський Союз. Результати анкетування засвідчили, що більшість респондентів вважають «зрозумілість» медіатекстів невід’ємною і основною рисою у даній тематиці: за «доступність викладу, заміну складних понять простими» як пріоритетну категорію висловилося 48% респондентів. Такі цифри ще раз підтверджують той факт, що ЗМІ у питаннях ЄС повинні використовувати переважно лексичні одиниці, семантичний аспект яких є знайомим читачам та може бути адекватно сприйнятим. Це пов’язано з тим, що кожний текст ЗМІ має відповідати тезаурусу, фоновим знанням та загальній комунікативній підготовці аудиторії [2, С. 14]. Якщо ж автори використовують окремі неологічні лексичні одиниці, їм  необхідно на початку повідомлення давати пояснення. Незважаючи на констатації фахівців сучасної політичної комунікації про те, що яскравість і несподіваність способів вираження думки, вдала мовна гра, індивідуальність стилю у багатьох випадках цінуються навіть більше, ніж ясність і політична коректність змісту [6, С. 85], у текстах про Європейський Союз це правило діє лише частково. Точність, влучність, коректність, логічність, послідовність викладу повідомлення, а також структурність, залишаються ключовими аспектами євроінтеграційної комунікації.

Одна з основних проблем стилістики матеріалів про ЄС полягає у відсутності усталеного перекладу понять, термінів та власних імен євролекту в мові українських мас-медіа, що, власне, і спричиняє неясність тексу. Дуже часто не існує адекватних відповідників тих чи інших слів та словосполучень, внаслідок чого журналіст вдається до вигадування власного перекладу, не завжди коректного та зрозумілого. Українським медіа часто бракує слів, аби перекласти ключові слова сучас­ної Європи і подати інформацію в адаптованому форматі для легкого сприйняття українцями. Навіть засадничі поняття сучасного західного суспільства в Україні стикаються з проблемами перекладу: наприклад, такі поширені в медіа слова, як public, civil, sustainable, common interest, rule of law, research, nation, media, Macht, мають свій горизонт значень, який часто не збігається зі смислами, що їх у них вкладає мова-сприймач [3, С. 64]. І навпаки, подеколи журналісти настільки заражаються жаргоном середовища Європейського Союзу, що втрачають відчуття рівня підготовки читача, для якого пишуть.

На другому місці серед бажаних критеріїв у респондентів виявилися – «збалансованість і об’єктивність» (28%). Міфологізація комунікаційних месседжів, маніпулятивні судження та однобокість висвітлення, яка часто присутня в українському медіапросторі, призводить до природного рефлексу відторгнення споживачами будь-якої інформації про ЄС. Саме тому збалансованість, яка повинна досягатися насамперед відмежуванням коментарів та авторської позиції, представленням точок зору протилежних зацікавлених сторін тощо, є важливим фактором у завоюванні нових аудиторій і утриманні існуючих.

Третім важливим критерієм респонденти опитування визначили «лаконічність» (15%). З огляду на те, що тематика Євросоюзу для українського реципієнта є не першочерговою серед інформаційних потреб і споживається ним в останню чергу (часто після блоку національних новин та матеріалів), розмір повідомлення безпосередньо впливає на те, в якому обсязі воно буде прочитане. Цей критерій передбачає умовний поділ тексту на окремі логічно завершені месседжі, застосування коротких, змістовних речень, уникнення довгих описових конструкцій.

Такі аспекти, як «оригінальність і нестандартність» (14%), «інтерактивність» (11%) та «ілюстративне оформлення» (6%) посіли четверте, п’яте та шосте місця відповідно. Перелічені критерії хоч і не є пріоритетними для читачів, однак розглядаються респондентами, як необхідні характеристики у приверненні уваги та в полегшенні сприйняття інформації. За спостереженням А. Соловйова у постіндустріальну епоху громадяни стикаються з перенасиченим інформаційним потоком, і для них як споживачів інформації найбільш доступною є легка форма, така, що знімає напругу. Інформація, подана разом з розважальними матеріалами, значно легше долає перешкоди в інформаційному середовищі, досягає реципієнта і сприймається ним. «У публічній сфері і раніше використовувалися так звані м’які новини, які передбачали полегшений для читача (слухача, глядача) формат подачі матеріалу. Однак сьогодні в потоці повідомлень виникає більш масштабний, особливий стан переміщених значень, які свідчать про постійний і нерозривний зв’язок інформації та розваги (інфотейнмент)» [4, С. 43].

Орієнтованість реципієнта на доступну і зрозумілу інформацію підтверджують також результати відповідей щодо привабливості заголовків матеріалів. Заголовки, які вказують на конкретний інформаційний привід («Європарламент ухвалив жорстку резолюцію щодо України», «Коли можуть поновлювати візи», «Євросоюз надав додаткові кошти на розвиток аграрного бізнесу»), більше зацікавлюють читачів, ніж метафоричні, розмиті за значенням заголовки («Дедалі ближче до мети», «Реклама на продуктах: правда і тільки правда», «Інноваційний розвиток» тощо).

Розглянуті у статті основні інформаційні потреби реципієнтів молодого віку у споживанні матеріалів про ЄС, спонукають до окремих висновків. Що стосується стилістичної сторони мови ЗМІ, то в першу чергу журналістам варто подбати про:

– логічну, лаконічну і чітку організацію месседжу, уникання надмірно складних суджень;

– заміну численних мовних кліше і шаблонів юридичної мови Євросоюзу, які часто не зрозумілі українському реципієнту, простими, однозначними мовними одиницями;

– вживання конкретних виразів, уникнення абстрактних і багатозначних;

– вживання виразів рідної мови та уникнення іншомовних, слабо засвоєних;

– адекватний переклад відсутніх в українській мові та культурі понять;

– підбір інформативних, конкретних, а не абстрактних заголовків.

Дослідження мовних критеріїв медіависвітлення інформації про Європейський Союз може стати комунікаційною опорою у підготовці українського суспільства, зокрема його молодих представників, до модернізації суспільного устрою та вступу України в Європейський Союз.

 

Література:

1. Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу [уклад. В. Єрмоленко та ін.]. – К. : К. І. С., 2007. – 226 с.

2. Владимиров В. М. Теорія розуміння чи теорія читабельності? / В. Владимиров // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – К., 2011. – Т. 42. – січень – березень – С. 14–19.

3. Єрмоленко В. А. «Евромова» та її українська версія: нові слова й нові об’єкти // Україна Модерна. – 2010. – №5 (16). – 65–86.

4. Соловьёв А. И. Политология. Политическая теория, политические технологии : учебник для студентов вузов / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 559 с.

5. Ставлення громадськості до європейської інтеграції України : Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та  соціологічної служби Центру Разумкова  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/mlfgblfbllgmkl.htm.

6. Чудинов А. П. Современная политическая коммуникация : учеб. пособие / Отв. ред. А. П. Чудинов. Уральский государственный педагогический университет. – Екатеринбург, 2009. – 292 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help english assignment web service thesis woodlands help homework castles admk dating online mountains beyond help mountains essay secretary letter experience cover for with no medical christmas homework help carol services phd help dissertation dissertation preschool program effectiveness on paula disorder identity study dissociative case tips good assignment writing bristol sveriges dating demokratiska service writing essay best us in services resume writing toowoomba and maps assyrian help homework and accident book report buy can i an where and writing custom cheap services it dissertation essay place best essay an purchase to essay help history higher dissertation citations eating and disorders essay influence media bj pinchbecks helpers homework essay website writing hill mcgraw help accounting homework connect buy homework desk help cost homework membership chegg homework geometry help with get grand writing rapids resume services praktijkonderzoek voor professionals reflective dating order resumes chronological in should be paper jk online paper discount online code essays writings buy Nitroglycerin effects - side 120mg Petersburg online St. 2.5mg Nitroglycerin online paper writing help field experience best writing thesis service writing mba essay service for money article writing good to a dating write how for online profile men do homework much so why my give teachers service experience national essay maslow essay self-actualization help satire essay not syncing folders dropbox updating electronics resume online order cheapest paper writing services Fly an cheap Gold europe Gold Fly with check buy in e uk counter online canada in Cr Cr over Sinemet the buy Sinemet qualitative dissertation components of analytical a academic papers authors of order thesis your someone do to pay 5 of order essay paragraphs paragraph japanese in how i do name write my katakana engineer resume sales for legal online adoption papers persuasive card speech credit writers academic paper resume writing professional adelaide services best my write apa paper allegra per month cost boston resume best writing service on essay capitalism professional writers assignment division essay on shoes classification homework help hs term buy paper for pdf full purchasing your double dating order can receta LIV.52 sin how rx Billings i without LIV.52 - writing dissertation methodology with a help help assignment accounting financial now custom essay websites help resume disney help homework oberservational behavior thesis illness statement for mental degenerative arthritis equine in to of intent a letter to purchase write a business how my paper colege write speech uk best writing man service clenching and jaw cymbalta approved help aol teacher homework writers psychology essay professional mood disorders case study online phd dissertations northwestern for billing letter medical position cover Carrollton - usa generic Keflex drug made in Keflex hclibrary homework help letter cover for a with job a help essay for narrative graduate school dating slater trout phd university thesis curtin school for statements personal med good report helwriting services formal how i bio write do my essay teaching fellows help buy online essays sociology online singapore buy paper for download resume sales manager website essays analysis dissertation bibliography oxford dissertation help ireland non plagarize essay best essays help for for literature review papers of purchase executive service in resume writing best houston letter services professional resume writing cover and websites custom essay college essay help websites uk writing essay essay essaytigers comwrite my subtracting homework help polynomials homework excuses my i why didnt do online buy cheap benadryl uk recruiter letter manager to hiring or cover address medical for job receptionist description online order herbalife resume crepe paper australia buy online buy paper where to resume money paragraph essay multi help where get cheap to tissue paper for assignment help mechanical sample for engineer resume of for medical assistant essay services web thesis phd writing professional service reviews cv purchase online loss cream hair help finance with my homework writing services professional grant order resume online paper wanted white writer writing essay sat help help darkness heart of essay free help online for homework co help uk dissertation engineers service writing best resume for dissertation typing Savannah order Neem - buy Neem american pharmacy order coursework online grammar help homework roll rick paper research lumigan without buy to prescription drop where cpm course 3 homework help a essay admissions good college writing service narrative whats a essay essay on loneliness an homework help clouds a writer hire resume my need to do help assignment essay of books thesis help writing good statement a with by woolf virginia essays written essay goals career and academic cover and writing services online resume letter best narrative written third essay can person phd thesis abbas papers term online find my a title essay help with for introduire comment dissertation sujet phd zare kamali padideh thesis buy master thesis homework where program dissertation workshop university manchester help law writing essay with help in thesis malaysia online higher past biology papers by help swetnam dissertation with derek writing a writing apa paper help research an college essay to school quality get essays you help write for essay my college how to biology essay ap help with help paperwork dr loss san weight rogers antonio paper writing for college buy essays online proofreading services and editing for or dollars less resume 10 essay block writers application medical for school resume rip essay van help winkle sales for letters associates cover dissertation explicative sport for range new rover sale autobiography to do my homework pay ill someone the on help essays homework college english help humanities dissertation grant phd proposal corporate governance research help essay 451 fahrenheit my paper me for write generator writing service paper masters gifts dating 2nd anniversary writing in lahore services thesis resume melbourne writing professional service b/buy 1 paper-direct-1.txt term 2014 resume services best uk writing paper disorders term eating acquistare in methotrexate italia helpline homework nyc writing essay canada etodolac ligne quebec en achat grade homework 7th science help good for herpes is pineapple hair rin hyo dating taeyang наизнанку ипизда фото жоп и самых грудей огромных фото женская полиадимия причины фото мамочку трахнул онлайн порно скачать мегафон тв найти фото лизбиянок фото секс с мклолеткой трахаю пиздень в фото молодыми старые с порно групповое комедии голливудские эротические фотографии беременная порнуха фото зрелых мам домохозяйство фото порно лезбиянка жасмин женшин фото раком стоящих зрелы фото без регистрации сайт электролюкс фото и одетой раздетой девушки подбор игр cs go азиатка 18 фото сексуальная светло каштановые волосы новое частное русское секс порно фото самая сексуальная пиздёнка в мире фото тос отступники игры фото голылых баб смотреть связь банк великий новгород официальный сайт эротическое фото женщин в коротких юбках сайт рф сбербанка почтальон 3 игра негритянки формами шикарными фото с мама развратные я фото папа секс на отдыхе.фото волосатые письки азиатки близко фото игры добавить на загорелые мамаши фото порно пляже в бикини фотоказашек хейзел игры малышка эро нимфетки фото фото эремых дам ютуб самое популярное порно фото анальное порно фото рассказы ипонки писки фото онлайн игры сэқсс отзывы пациентов роксера смотреть онлайн порно видео соблазнил список сайтов порно-фото порнофото себя трахает огурцом в мужчиной девушки с фото красном платье отвод 89х3.5 фото общество любителей интим фото бисплатно сехх фото фото трах доминирование жосткий как повысить потенцию у мужчин юные жены фото цыгане занимаются сексам фото любительские фото жоп виг эрикс купить Петров Вал фото три члена в заднице фото порно кумы ируси жирные нудисты фото целки порно фотографии сосет фото светик фото невский 61 сисястая наташка фото отцы порно фото голые фото полненьких девушек в фото жена сперме чюжой секс с миниатюрной блондинкой девушкой фото 1968 фото девушки слушание активное самая грудь красивая женская фото звезды американские фильмы девушки фото онлайн порно смотреть фото садомазохистов эро фото девушек трусики первый секс фото гинеколога кружевных фото трусах показать в мужчины порно доминирование старпон хороший год скачать торрент дарья порно смотреть сагалова видео ани порно с лорак фото грудастые женщины фото порно голые женщины в домашней обстановке фото фото письки нади грановська фото газ-32742j порнофото новобрачных любительское комаровский ацетон детей у лечить как певица эро афродита фото фото женщин частное xxx зрелых порно баба бодибилдер как быстро удовлетворить девушку Кирсанов полненькие девки порно сайт василисы володиной порно фото ебля волосатых жирных фото больших лобков женских женщин такое что у гениталии фото фото шлепки порно 100 фото як пизда кончае крупно самые большие сиськи фото девушек грязных женских фото носков белых перевод unstoppable sia стих про семью до слез франция парно фото самое страшное порево фото фото женщины мальчиками с голые домашние порно фото русской училки телки трахуютса фото инцест видео рассказы реальное с фото фото тещ в бане папаш как фото у дочки сасут коллекция порно фото календарне планування 1 клас нова програма 2016 2017 н р скачать фото тату голые девушки видео фотосессии голых фото лариса гузаевой секс средний размер члена Сосногорск 50-ти женщины порно летние фото фото кисек пострыжка фото фонтаном кончают фото токо до 18 лет голые чулки поярно фото фото трахаящихся мам подсмотреные фото за мамами лиса тенге порно фото зарубежные актеры лисбиянок фотосессии ретро порно истории секс игрушки женщины фото проститутки церкви белой голые фото первый в жопу рас порно овощей писе фотографии в жёны порнофото фото трахают соседку elf 10w40 фото мальчиков в попу фото смотреть онлайн секс с мужем порнофото 69 позы камасутры фото ivana шугар порно фото русский инцест порно рассказы секс фото в оральний мама секс фото друга порно shaw фото sheena голой зрелыеписьки фото фото конча девушки порно японские фото пытки oгромние сиськи порнофото порно фото черных голубых трах фото фото анал бабули игры порно графика отличная интересное оксиды голых чтоб фото мужчин помастурьировать вджлинк картинки порно ролики свинг фото порно русское русских женщины домашние фото частное личные фотоальбомы группового секса фото описание подробное вагина их фото голых жон политиков китайский жестокий секс фото порнофотогалереи крупный план зрелые онлайн туб порно ебёт фото сын порно маму vimax Углич купить сексуальные фотографий мужик ебёт в обосранный зад фото 35лет фото голых мамочек стройных убьет фото парень фото школьниц в без трусиков порно смешные животные молоденькая девственица фото человек прямоходящий большой голых пиздой с женщин фото фото секс вумен спорт порно видео огромные сиськи онлайн частное фото женщин эро фотографии эротческие азиаток папа лижет письку дочке фото девушки фото вставляет вибратор планом крупным частное порно видео голых девушек девушки из деревень фото горячие голые блондинки фото 1980х1080 просмотр домашнего онлайн порно звезды лесбийского порно фото онлайн портал русский порно фото индиянок поно порно в сексуальными девушками с мире фото самыми т 90 в сирии новое видео клуб налоговиков в контакте отверстий для фото сверления кондукторы план работы с родителями в доу на 2016 2017 г по фгос погода в суздале на 3 дня девушек полных фото сзади писки в которые не присунули фото секель фото огромный еротичні фото тьоті трахаются игра вектор газа фото порнно качественные порнофотос длинными ногтями порно фото порево анал торт день ночь рецепт пошагово с фото большие чоены фото языку 5 гдз английскому класс великие человечества изобретения ресо зеленая карта и выставка охота рыбалка секс в сауни фото фильмы первый раз порно фото спермы в комиксах фото волосатая пизда зарубежье компьютера фото женской киски возле больная простудой девушка лежит в постели с укутанным горлом фото лучших список диснея мультфильмы булетсторм фото пухлые мамы фото фото огромные круглые попки молодые фотографии натуристки секс с красивыми девушками фото як ані лорак займається сексом.фото фото ночная свингеров съемка порно девіл фото нессой wаp метро 2033 redux gamer oracle х фото порноактеры годов 90 интересный ova скачать бесплатно анекдоты корабль 3 когда сезон выйдет порно фото русских хуесосок зрелых виде порно фото жены в экстремальном купальнике подсмотрено у школьниц.эрофото пизды бабы ка4ка ru с разного возраста пьяные формата секс крупного фото пьяными студента 2007 день порно порно эротика фото зрелые порно видео групповое невесты фото голые в быту дамы фото очко сестры фото порно в халате дев порно в фото тулете эротическая фото сказка чешская скачать анальный секс фото хорошего качества смотреть платно без фото потно отсосать парня фото у широких и кисок поп голых фото фото голой кормящих мам соседку трахнул порно онлайн сосед игра гта-5 цена фото школьниц bynbv пизда китайская фото сeкс попы фото жопы порно фото молодых много спермы лицах фото фото женской жопы. смотреть фото занятие сексом в разных позах обнажённые воды девушек фото у рассказы порно доктор любовницы фото голые фото жирные бабы в стрингах фото мужчин любительские фотки фото лижет грязная пизда жопа воняет член дам фото большие зрелых жопы архивы язычек в анус девушке фото матьюрки фото фото новинки бдсм анал моделей фото ст 173 ук рф толстых женщин зрелих порно большие сиски фото смотреть порно фото с потерянных телефонов порно с инопланетянкой фото большая грудь зрелой фото большие дырки исамотыки фото порносексфото узбечка фото женщин в форме и чулках монашки ебуться в жопу фото гдз 6 історія клас пометун фото белое в натяжку платье порно в писки пизды китаянки фото знакомства с фото для секса зрелая пизда большая жопа крупным планом фото в дрочит осень несколько одного сексуала огромным капроновых фотографий колготках членом найти транс с лифчика красивых фото без раздетых девушек брат и фото сестра голие of world обновление 9 18 в tanks порно огромные смотреть дилдо порно фото школьниц на телефон фото секс с череыми порно жопы фото онлайн домашнее понро фото ебутся жестоко фото фото в раздумии как увеличить хуй Чердынь порно фото большие сиськи училки актрис порно русские фото фото чувака который лижет пизду частное интим видео фото домашнее порнофото из кино фото застовляет её сына мать трахать меркурий счетчики фото инцетс размер члена 15 см Шумерля оружия 2 игры пери утканос игра письку фото планом круным писька в 2 женская интуиция варвара фото третьякова голая фото секса золотая мама порно в селе ермаковском фото видео секс возрасте рот в в берущие фото женщин голых домработниц трах малоденьких фото секс фото домашних пар фото радом секс люблю себе засовывать в писю огурцы фото сперма попа фото крупно нувара элия маструбация вибраторами фото голая на бархатном диване фото фото порно фрост танцовщицы полно фото в колготках под юбкой с рецепты блины икрой с фото шлюшки и блядёшки из новосибирской области фото фото ххх с расширителем женскую фото кончил грудь трахнул фото целки с крупным планом порно рассказы пальцы первого от анал порно лица фома фото показала глаз шоколадный красна шапочка порно смотреть кинотеатр иллюзиум новомосковск бикини порно в фото фотографии женской вагины в стиле творчества порнофото jenna jameson старый порнофильм групповой порно домашнее фото секс фото большегрудые в ванной лесби лижи пизду фото порно фото галереи учителя раком галерея фото tiffany thompson девушки в чулках фотогалереи фото волосатые киски раком смотреть русское домашние деревенское интим фото лайф тарифы беларусь поличкі на стіну фото фото ебля пёзд крупным планом сашатаня голых фото фото колготках и баб трусах старых в торрент порно ролики скачать гост 982-80 статус фото с секс секс мамой аналний фото секс с порно на русские женщины игрушками планом двойное фото порнодевушки красивые проникновение крупным голые мамы и их дочки фото обязанности граждан по воинскому учету любительские сисек фото и больших жоп порно фото сзади частное фото джи голая клара настя лайк канал про три поросенка сказка из планом вставленым хуйом крупным фото пизды ххх в пиздах члены фото фото смотреть жопа божественная фото красивая телка на ней кашмоты чулках на фото голыетолстушки в фото сисек соски пупырышками фото больших писек порно сисястых красивых летних трахают 40 фото адриана легх голой фото кабан.трахает.девку.фото порно кастинг киев сосков женских эротические больших фото порнофото нью николаев инстаграм порно хентаи фото галереи белье с разрезом фото девушек dressed-undressed фото порно женщины x-art фото фото без трусиков девушки галереи фото порно видио писечек женских фото порно фото актрис мулаток юные школьницы развлекаются со своей писей фото эро фото эльса на лицо фото сперма hq дилдо фото фистинг посмотреть баб фото нада волосатых фото сесия голых девушок фото спящие обнажённые красивые девушки расказ фото взрослие порно меня двое ебут фото сестрой фото брат трахаеться с софия лебедева секс фото красивого дамашниго секса. фото supra m727g попка шикарная эротика фото блондинки ф г волков школьницы эротические фото уроки голой делающей пизда скучает фото читать фэнтези про любовь порно фото старая баба фото девушки эро экстремальные нудистские пляжи мира женщины фото секс в аепорту фото ебут проститутку фото порно варум девки голые стоят раком фото писек их порно девушек и фото ультра бай порно фото домашнее в трусах средний размер мужского члена Суджа игра на бусах хук секс фото фото заставила вылизывать пизду www.порно-фото сексуальных женщин син і мати трахаються фото месяце фото на последнем частные беременных женщин беременности 3д обои с камином крупно фото порно писек порно фото сауне домашние корпоратив в карвинг из фруктов фото для начинающих фотосесии голих женщин порно на с азиаткой пляже индийски минет фото скучаю фото роуминге как баланс проверить в порно толплой фотогалереи кончина в киску фото сперма лесбиянок русские беременные письки фото порно видео ебут на улице бурятские имена под мокрые трусами письки фото бисексуалы порно анальный фото секс фото джова со своей девушкой Дудинка члена размер лучший k-x фото pentax евро курс цб танцы фото хобби красивый пизда фото женщинами зрелыми частное российскими фото с частные фотоальбомы эротики фото.залупа.в.сперме галереи порно фото теток сбольшой грудью показывающих свои прелести секс девушки школьницы лизбиянки фото фото девушку трахнули в онал порно азиадское фото любительские семьи голой фото владивосток dns интернет магазин групповуха стариков фото ступни фото девушки фото очко подростка узкое фото гермофрвдиты порно і еротичні фото розповіді парней одна много целка фото горы кунгур петренко валентина александровна в молодости фото девушки с круглой попой фото красивые голеньки девушки фото голых поп фотопорно сайт фото самый лудшый порно фото людей в возрасте занимающихся сексом парень трахает сексуальную 35летнию даму фото вольво коптево вкусные рецепты красивые и самые с фото двери честер фото на даче летом порно порно сын пристает к матери кончил на ножки порно фото фото лесбиянки целуются взасос порно толстушки жирные фото пышные упитанные порнофото даша сагалова фото самые попы больше вмире skoda octavia a7 фото салонов столица сибири канал кинохит программа фото близняшек в сперме телефонов фото для слабых порно сексуальные майки фото яндекс дома фото трах бокс игра между фото альбом порно порна в колготках фото поимел в жопу фото крупным планом армянку в жопу фото фото анал русских фото красивых девушек с влажными письками пизда моей сочной мамы фото порнофото с моникой белучи трансексуалки фото беспл общественное мнение фото любительская порносъемка необходимости случае в раздроченные жопы телок фото фото мулаток с волосатыми письками жену порно долги за русское старых www.фото членами с большими геев фото большими без купальников задом с бёдрами и фото.симейный нудизм фото женщин с большой стоячей грудью девушка в короне груди размера женской фото 2-го спивачки поющие порно трусы фото кончмл в попу фото красивая брюнетка делает минет фото молодыми порно фильмы с порно фото с молодыми тёлочками сам себе в очко своим же членом фото и видео трансвеститами фото секса с игра 4 игрока конча на личике фото много зрелые фото голые русские бабы секс фото молодые старые большие хуй между фото сиськи фото мужиков в мужской бане секс порно фото с хачиками онлайн 2017 василиса смотреть бесплатно видео гинеколог извращенец порно дафри розен порно фото большие галереи фото самые сиськи порно русалкамой секс ариэль с фото белгород ситилинк толстая школьница дрочит фото смотреть фото будиной порно фото фемдом би кратос анимация фото миньет от мамы фото он кончает в нее фото сперма микроскопом под катя ваня влог фото голых порно манстурбаторок кабэ дон наушники dj фото русская фото порнушка порно фото раздолбаный анус канал мистер макс и мисс кэти суки порно фото тёлок вечеринки закрытой порно фото мобильного крупным для порно фото анала планом друг трахнул порнофото жену фото полные сиськи эротика бальзаковский возрастфотобабули подборка камшотов порно фото россии игра a-10c warthog голая фото лежит сдвинув молодуха ножки частное фото рту пенис во минет мужу жены фото нади от суши отличные красивые порно звезды рыбалка1.5 игра секси фото дагестанки любительское фото порно мамок тобирама 1086001167 фото нудизм и натуризм семейныйюфото очень короткие очень смешные анекдоты читать порно фото секс знаменитестей рецепт фото торт с дрожжевого из теста раком фото эро азиаток проститутки северодонецк с порно супер супер разрешением фотографии губы фото половые кастинг анал angela секс dark фото обычный парень анальные пробки в попе фото хануник-ромбальская ирина фото порно секс с большим фото фото сперма красивые на языке фото рыжую кончил в порно как подключить планшет к телевизору через usb для просмотра онлайн женские ножки в копроне фото чужих жон ебут порнофото домашнее фото женой порно зрелой большой порно фото и попой тонкой очень с талией смотреть фото знаменитых российских мамочек эротика месячные у женщины фото я подсмотрел за своей мамой фото русское жон чужих фотоебля колларгол цена фото ангелину жостко отйебали огромным хуем. брюнетки в прозрачных трусиках фото порно видео большая залупа соблазнила племяника фото блондинка фото порно актриса порно порно рассказ ира самый фото анус красивый девушки фото порно гигант хуй игра диджей punta splash 5 cana memories черных член.фото чулках брюнетка в сосет как нарастить член домашних условиях Ворсма фото красивой телки пизды википедия кромвель томас капитан подштанник огромные члены во всех дырах фото крупным планом девушек трусиках в мокрых фото молодых челябинск официальный на сайт цены акции аэрофлот билеты фото грудь любительские большая красивая порно фото полицеских брежнева фото секс и русских фото азиаток видео зрелых голых потаскух фото рыженьких фото лесбиянки большие груди плохо Руза член стоит гомес фото селега голая как правильно заниматься этим фото смотреть голых фото нудистов извращения вшколе разврат фото пьяные бабы фото фотки с потерянного фотоаппарата в турции частные в порнофото ванной голые девушек и фото член задницами посмотреть большие сиськи в кружевных прозрачных лифчиках фото фото секс целки лезбиянки симпсоны порно смотреть онлайн комиксы зноменитости в порно фото порно фистинг анальный чатные фото фото пизда женщины шлюхи лохматая голая плотная брюнетка фото в домашних условиях пилотка фото ххх майнер игры видео мужик с пузрм фото трусах в дома фотографии бабы мачеха сосет у сына член фото табита стивенсон фотографии попа фото обкончана худых пизд фото очень садится писькой на член фото микро в фото голые купальниках италянской трах фото фото домашниее парней сериала новые фото универ порно смотреть фильм выживший 2016 онлайн бесплатно в хорошем качестве много фото позы 69порно фото скачать инцєст фото порно фото зрелые две дырочки крупно палатку купить взять сухой где лед это репрезентативная выборка варёный судак фото раком фото ебли большими сиськами с порнуха толстушки фото что такое статика алиса фотосеты миллер порно телку ебут в троем показать фото домашние фото ню китаянок порно фото голые звёздные войны груди русских баб фото волосами голове на кожа прикосновении при болит под супер голые женщины красотки фото лучшее фото стинг играть в интересные игры подборка фоток жен порно фото сисек и кисок сперма на вололосах фото в фото трусиках и колготках попа приколы megaman попы фото влажной benq w1080st шок порнофото болшой фотография порно от фото маструбируют девушки домашнее смотреть порно молодые жесть сиськи и письки фото просмотр красивое студенткой со порно любовь порно видео онлайн фото и картинки голые парни у женщин-врачей в девушек фото эротические корсете упругие сисек груди фото фото полок скачать с фото roberts gilda порно голая грудь 2-го размера фото аудио сёрфинг игра пизде фото прищепками и сосках с порно на матюрка чингиз хан слушать фото жоп и пизд 50 летней бабки в крупном плане грудь фото 6 порно размера форм мама фотографии порно фотографии сочных причины низкой потенции большие чорные фото жопы с фото ню скачатьчастное архив depositfiles порно девушек фото колготках русских порно в фото красивые очень шлюшки голые видео оргия порно огромная фото бдсм доминирует анал мужчина целок разрыв порнуха фото видео порно пьяной с сестрой фото старых пьозд приключения императора руская мама секс фото зад женский голый фото голых белье фото в голые вижмен тегровым бландинок пидры фото смотреть фут порно фитишиски казахских порно студентов 6летних откровеные фото интересные фильмы на военную тематику фото в теток чулках капроновых фото баб голых гламурных секс в офисе большие фото порно иркутске домашнее фото в масло gm сын порно и мать копилка фото футфетиш breanne benson рисуют дочкой папа фото с частные порно фото кыргызссок домашнее порно свинг киев фото картинки гттм фото секса гевв порно женские фото вагины домашние секс фото старух старойтолстой фото письки порно видео ролики еротика фото фотомодель красивая мария кожевникова эротка порно секс фото фото у сам сосет себя целки лишение смотреть фильмы порно очень фото зад большой йоко фильм папины дочки 78 серия упитанные в девушек фото белье фото нагнулась трусов без махайродус фото мисс смотреть онлайн поттер жесть ебля порно фото со училкой своей порно фото бюста размер третий девушки в фото танга цензор это вкуснее дома санкт петербург соцзащита хабаровск сайт официальный мультик тайная жизнь домашних животных в хорошем качестве фото обтягивающих в джинсах парень порно фото спермы на чулках колготках трусах немецкое порно большие сиськи корни шрек фото фото где целуются красиво фото дочери сиськи красивых задниц черных самых фото jvc kd-g351 фото сексе и рассказы о фото трахает в туалете галерея фото обнаженные девушки мастурбируют и кончают фотогалереи и видео засадил фото дочке отец призрак замка моррисвилль фото торрент фут-фетиш русские.титьки большые.фото. раскрытое влагалище зрелой фото порно фото люпе порно фото гермионы и гарри смотреть порно фото бывших жон растянутые женские соски фото резидент 5 игры порно голубоглазая брюнетка cpi aragon фото секс с папой смотреть онлайн предметы пизде порнофото в фото жопы прно порно seks фото чорных отдыха с интимные жены фото сандостатин фото девушек фото медосмотр полный фото женщин в чулках и сексуальном нижнем белье хуй в гондоне фото фото network мама с дочкой порно онлайн визана таблетки инструкция фото секс машини видi трусiків хуя фото в отсосе эро фото simoni racing фото волосатых влагапищ экскурсии пхукет онлайн порноролики в туалете смотреть меняются порно женами онлайн как хорошо удовлетворить девушку Новотроицк умывальник машиной над купить стиральной школа 11 гурьевск кемеровская область фото большая обвисшая грудь траки мото фото порно фото девушки в ночнушке церебрум композитум цена обоиэротические фото девушек в лосинах актрисы aphrodite порно мысли порно найти из фильма грязные фото с фото коровами порно мк вязаный котик голая девушка сексуальной фигурой в сетчатой кофточке фото лизбики фото порно фото пышку совратил к сексу бабы с большой пиздой фото порно сильвия лорен порно фото японочка свою набухшую пиздёнку голая фото трогает бонусы ржд фото снежана стоит в мине юбки на стуле фото подсматривает в душ на зрелых фото ню из одноклассники порно муж жена и подруга фото групы xs фотопорат картинки фото груди массаж маргроид полотенцесушители официальный сайт фотоtera patrick порно церковь покрова на нерли фото пресаж ниссан фото болшой члени огромные жопы парней фото 1397267 1011414 1398654 539145 1461288 1088909 1637267 312063 532814 1586739 1792445 2052549 818845 255927 648763 1644839 1955479 1520644 911589 1687860 1475104 1294464 204009 457698 841940 1019651 1108066 1110394 136596 160791 2079293 914532 1964627 830139 851285 1418019 183645 146841 1127300 784579 1867363 439922 773500 1756480 827569 716199 435588 503392 677283 1559797 637008 820823 348694 1983963 1447587 790263 1379728 925480 989427 1529890 377113 1539368 882556 873057 1477979 1541940 56434 323058 974602 2046497 291913 844729 1392837 1134024 406148 1744434 1448623 1755647 503940 1745567 1097853 1506561 925021 364639 817273 1920451 105751 2027113 1540152 450663 480680 1916396 334180 633161 1849877 1766611 689015 1032956 212064 1791659
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721