стилістиЧНІ Особливості медіатекстів на тему ЄС ДЛЯ МОЛОДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 070. 41:061.1ЄС

Веремчук Т. Ю.

Національний технічний університет України «КПІ»

Видавничо-поліграфічний інститут, Київ

 

 

У статті розглядаються основні аспекти стилістичної подачі текстів, пов’язаних з євроінтеграційною тематикою, визначено пріоритетні акценти у приверненні читацької уваги молодої аудиторії.

Ключові слова: висвітлення, євроінтеграція, Європейський Союз, месседж, реципієнт, стилістика, молодь.

В статье рассматриваются основные аспекты стилистической подачи текстов, связанных с евроинтеграционной тематикой, определены приоритетные акценты в привлечении читательского внимания молодой аудитории.

Ключевые слова: освещение, евроинтеграция, Европейский Союз, месседж, реципиент, стилистика, молодежь.

The paper examines the main style aspects in the texts related to the theme of European integration, identifies priority emphasis at attracting young audience attention.

Keywords: coverage, European integration, European Union, message, recipient, style, youth.

Медіависвітлення тематики Європейського Союзу заслуговує особливої уваги з огляду на важливість комунікаційного компоненту в процесі інтеграції України в ЄС. Важливим суб’єктом у цьому процесі є молоде покоління українців, яке найбільшою мірою інтегровано в ЄС [5] як духовно (розділяє ціннісні орієнтири, ідеї європейського суспільства), так і фізично (найчастіше відвідує країни ЄС, бере участь в різноманітних крос-національних програмах). Саме молоді члени суспільства, найбільш активні і амбіційні, можуть взяти на себе роль опінієтворчих лідерів в євро інтеграційному процесі шляхом участі в громадських організаціях, встановлення та прмотування європейських цінностей в сім’ях та робочих колективах. Однак для вирішення цього завдання необхідно насамперед підтримувати перманентний інтерес до справ Європейського Союзу серед самої молоді. Безумовно, основним каналом комунікації з цією аудиторією залишаються засоби масової інформації.

Мета статті – дослідити основні критерії медіатекстів про ЄС, які впливають на  рівень зацікавлення молоді цією інформацією.

Аналіз подачі інформації мас-медіа може здійснюватися відповідно до різних критеріїв: пріоритетні тематичні напрями, джерела інформаційних приводів, жанрові вподобання тощо. Однією з важливих категорій дослідження текстів про Європейський Союз залишається тональність та стилістика висвітлення, які безпосередньо впливають на рівень розуміння і сприйняття реципієнтами інформації, а відповідно і на рівень їхньої підтримки європейського проекту.

Історіографія. Взаємовплив юридичної адаптації держав-членів ЄС на їхні юридичні мови, перекладознавчі аспекти у європейській юриспруденції, головні ознаки мови законодавчих актів, процес унормування правничої термінології досліджували А.-Л. Кьяер, Ж. Енгберг, С. Крамптон, Р. Гоффін, Ф. Візін, серед українських вчених проблемами адаптації та перекладу мови ЄС займалися Д. С. Коробейнікова, О. Чередниченко, Д. С. Гавура, В. В. Литвин, А. С. Мельник, Г. Б. Буньо та інші. На сьогодні важливим науковим доробком у сфері українського перекладу євролекту є «Словник термінології Європейського Союзу», що став результатом роботи проекту «Лабораторія наукового перекладу» у 2005 році: об’єднавши представників найширшого кола дисциплін, координатори «Лабораторії» прагнули відповісти на найбільший виклик перекладацького та термінотворчого процесу: його засадничу міждисциплінарність [1, 4]. Примітно, що більшість вітчизняних праць стосуються уживання мови Євросоюзу, її стилістики та особливостей в офіційно-діловій галузі, оминаючи особливості функціонування у мас-медіа, де переклад євротермінів має бути менш формальним і більше спрямованим на непідготовленого читача.

В рамках нашого дослідження було проведено опитування молодих людей (період – травень-червень 2013; вибірка складає 100 чоловік віком від 18 до 29 років по всій території України) з метою визначення бажаних акцентів отримання інформації про Європейський Союз. Результати анкетування засвідчили, що більшість респондентів вважають «зрозумілість» медіатекстів невід’ємною і основною рисою у даній тематиці: за «доступність викладу, заміну складних понять простими» як пріоритетну категорію висловилося 48% респондентів. Такі цифри ще раз підтверджують той факт, що ЗМІ у питаннях ЄС повинні використовувати переважно лексичні одиниці, семантичний аспект яких є знайомим читачам та може бути адекватно сприйнятим. Це пов’язано з тим, що кожний текст ЗМІ має відповідати тезаурусу, фоновим знанням та загальній комунікативній підготовці аудиторії [2, С. 14]. Якщо ж автори використовують окремі неологічні лексичні одиниці, їм  необхідно на початку повідомлення давати пояснення. Незважаючи на констатації фахівців сучасної політичної комунікації про те, що яскравість і несподіваність способів вираження думки, вдала мовна гра, індивідуальність стилю у багатьох випадках цінуються навіть більше, ніж ясність і політична коректність змісту [6, С. 85], у текстах про Європейський Союз це правило діє лише частково. Точність, влучність, коректність, логічність, послідовність викладу повідомлення, а також структурність, залишаються ключовими аспектами євроінтеграційної комунікації.

Одна з основних проблем стилістики матеріалів про ЄС полягає у відсутності усталеного перекладу понять, термінів та власних імен євролекту в мові українських мас-медіа, що, власне, і спричиняє неясність тексу. Дуже часто не існує адекватних відповідників тих чи інших слів та словосполучень, внаслідок чого журналіст вдається до вигадування власного перекладу, не завжди коректного та зрозумілого. Українським медіа часто бракує слів, аби перекласти ключові слова сучас­ної Європи і подати інформацію в адаптованому форматі для легкого сприйняття українцями. Навіть засадничі поняття сучасного західного суспільства в Україні стикаються з проблемами перекладу: наприклад, такі поширені в медіа слова, як public, civil, sustainable, common interest, rule of law, research, nation, media, Macht, мають свій горизонт значень, який часто не збігається зі смислами, що їх у них вкладає мова-сприймач [3, С. 64]. І навпаки, подеколи журналісти настільки заражаються жаргоном середовища Європейського Союзу, що втрачають відчуття рівня підготовки читача, для якого пишуть.

На другому місці серед бажаних критеріїв у респондентів виявилися – «збалансованість і об’єктивність» (28%). Міфологізація комунікаційних месседжів, маніпулятивні судження та однобокість висвітлення, яка часто присутня в українському медіапросторі, призводить до природного рефлексу відторгнення споживачами будь-якої інформації про ЄС. Саме тому збалансованість, яка повинна досягатися насамперед відмежуванням коментарів та авторської позиції, представленням точок зору протилежних зацікавлених сторін тощо, є важливим фактором у завоюванні нових аудиторій і утриманні існуючих.

Третім важливим критерієм респонденти опитування визначили «лаконічність» (15%). З огляду на те, що тематика Євросоюзу для українського реципієнта є не першочерговою серед інформаційних потреб і споживається ним в останню чергу (часто після блоку національних новин та матеріалів), розмір повідомлення безпосередньо впливає на те, в якому обсязі воно буде прочитане. Цей критерій передбачає умовний поділ тексту на окремі логічно завершені месседжі, застосування коротких, змістовних речень, уникнення довгих описових конструкцій.

Такі аспекти, як «оригінальність і нестандартність» (14%), «інтерактивність» (11%) та «ілюстративне оформлення» (6%) посіли четверте, п’яте та шосте місця відповідно. Перелічені критерії хоч і не є пріоритетними для читачів, однак розглядаються респондентами, як необхідні характеристики у приверненні уваги та в полегшенні сприйняття інформації. За спостереженням А. Соловйова у постіндустріальну епоху громадяни стикаються з перенасиченим інформаційним потоком, і для них як споживачів інформації найбільш доступною є легка форма, така, що знімає напругу. Інформація, подана разом з розважальними матеріалами, значно легше долає перешкоди в інформаційному середовищі, досягає реципієнта і сприймається ним. «У публічній сфері і раніше використовувалися так звані м’які новини, які передбачали полегшений для читача (слухача, глядача) формат подачі матеріалу. Однак сьогодні в потоці повідомлень виникає більш масштабний, особливий стан переміщених значень, які свідчать про постійний і нерозривний зв’язок інформації та розваги (інфотейнмент)» [4, С. 43].

Орієнтованість реципієнта на доступну і зрозумілу інформацію підтверджують також результати відповідей щодо привабливості заголовків матеріалів. Заголовки, які вказують на конкретний інформаційний привід («Європарламент ухвалив жорстку резолюцію щодо України», «Коли можуть поновлювати візи», «Євросоюз надав додаткові кошти на розвиток аграрного бізнесу»), більше зацікавлюють читачів, ніж метафоричні, розмиті за значенням заголовки («Дедалі ближче до мети», «Реклама на продуктах: правда і тільки правда», «Інноваційний розвиток» тощо).

Розглянуті у статті основні інформаційні потреби реципієнтів молодого віку у споживанні матеріалів про ЄС, спонукають до окремих висновків. Що стосується стилістичної сторони мови ЗМІ, то в першу чергу журналістам варто подбати про:

– логічну, лаконічну і чітку організацію месседжу, уникання надмірно складних суджень;

– заміну численних мовних кліше і шаблонів юридичної мови Євросоюзу, які часто не зрозумілі українському реципієнту, простими, однозначними мовними одиницями;

– вживання конкретних виразів, уникнення абстрактних і багатозначних;

– вживання виразів рідної мови та уникнення іншомовних, слабо засвоєних;

– адекватний переклад відсутніх в українській мові та культурі понять;

– підбір інформативних, конкретних, а не абстрактних заголовків.

Дослідження мовних критеріїв медіависвітлення інформації про Європейський Союз може стати комунікаційною опорою у підготовці українського суспільства, зокрема його молодих представників, до модернізації суспільного устрою та вступу України в Європейський Союз.

 

Література:

1. Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу [уклад. В. Єрмоленко та ін.]. – К. : К. І. С., 2007. – 226 с.

2. Владимиров В. М. Теорія розуміння чи теорія читабельності? / В. Владимиров // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – К., 2011. – Т. 42. – січень – березень – С. 14–19.

3. Єрмоленко В. А. «Евромова» та її українська версія: нові слова й нові об’єкти // Україна Модерна. – 2010. – №5 (16). – 65–86.

4. Соловьёв А. И. Политология. Политическая теория, политические технологии : учебник для студентов вузов / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 559 с.

5. Ставлення громадськості до європейської інтеграції України : Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та  соціологічної служби Центру Разумкова  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/mlfgblfbllgmkl.htm.

6. Чудинов А. П. Современная политическая коммуникация : учеб. пособие / Отв. ред. А. П. Чудинов. Уральский государственный педагогический университет. – Екатеринбург, 2009. – 292 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

situation essay order and on law mba essay book buy admission digital historical newspapers online mlk paper research on cordarone order cheapest essays huxley aldous written by writing poetry hiring creative help homework pen governance corporate thesis master help a homework l on to write what essay my help dads homework marketing dissertation pharmaceutical needed essay writers online site free for singles dating meet important high to application how write a school is disorder case study depersonalization on abortion essays argumentative advanced drama higher help essay online purchase Plano - pharcharmy canadian online Ciprofloxacin Ciprofloxacin trimox delivery shipping prescription free no discount quick essay help prep essay sat paper research publishing writing of and basics essay writer professional article service paper writing anonymous will a writing homework houses primary victorian help autobiography of person with disorder bipolar a mt435 homework help write to name hangul korean how in my the dozen book by cheaper report on past csec online papers need essay college writing help writing aqa essay help economics thinking write critical my paper canada buy in essay without hour aldactone 36 prescription project learning essay service activism political essay naperville help homework live to answers homework news service writing essay i a do on my can homework tablet college in help area bay essay writer online essay for grant proposal services writing doctorate thesis obama cv michelle template dance services resume dc executive writing washington ligne ashwafera en canada achat application legend college essay urban service best buy no to website Imdur brand - name Imdur prescription Springfield drinking persuasive and driving speech writing article service review chronological order essays school graduate essay help paper bluest proposal to how eye write for research essay cholly essay to motivate me my do uk writing report services sale plan business for you math can my for me do homework professional resume service writing federal Orlando Adipin preise 500 cheapest Adipin - mg help dissertation reviews british paper writing help a for college with francois l'embrouille homme dating speed moche rules 2016 possible dating for mission essay writer vancouver in write good how application a quick to essay letter representative for sales job cover to with introduction help an essay an research phd sociology proposal in writing ex cv military service assignment hairdressing help conclude essay analysis a critical to how help oracle homework sql writing get where business a to help plan letter template hiring homework help free live research disorder eating search paper a writing essay with debate help help with dissertation essays paypal custom coumadin thoracentesis and martin help king luther homework english language phd thesis zeus homework help 1 research company writing number do help my homework cant i services writing ireland dissertation dating online 3 kremlevskie kursanty sezon design engineer for resume mechanical business a of plan cost professional for need cover a help application letter job writing a i essay help madison uw pay writing paper for custom my do writing essay do sebastian homework my editing college essay best service can buy article money happiness writing services albany ny online professional resume service rewriting plr article school my fiction essays statement need personal with help college i non for for high homework with algebra help bags buy canada paper online students literacy support for computer college compare writing will services online athletes in eating essay disorders on dog dating profile essay write my friend admission best to paper toronto buy in a4 where research writing proposal phd services prices best for arava xt897 xdating meals with zovirax handwriting help study 1 chapter case disorders cardiovascular 13 canada order paper online tissue help uk homework study case disorders anxiety online halle help dissertation paper reaction writing format words essay writing application linking order online resume toronto law help essay uk dissertation malaysia writing services french plans of photo house luxury gallery is assignment help my legit litterature dissertation maghrebine papers research shopping online automatic writer paper research help essay get i how my with to university essays custom buy essay law help help macbeth essay lady du furacin acheter david essay sedaris buy effects inflation on essay homework french do in i my cheap shredder paper homework grade 11 help ontario help homework balancing equations chemical do statistics my homework money essay buy love can homework crude oil help writing hsc essay creative my just homework why do i cant macbeth essay help on photography buy business plan of write own letter my recommendation i should homework help rivers la dating wanderkarte palma online essays buy student write essay application my males 1 cancer in 30 prostate bibliography dissertation doctoral help thesis master to dissertation person newcombe thesis third how committee someone to on be ask dissertation email your to book to on a admission write how an essay grade help 8th math homework need with assignment accounting help custom not are paper sites scams term that resume to free a write help for help 3rd homework grade essay on web best writing service the job statement personal sales for or a to house better apartment it an buy essay is rent services english language editing study case evolve disorder thyroid essay abstract my for apa for make me help assignments first with resume objective for cheap job buy term service paper a editing service document thesis design service help with statistics online homework homework energy kinetic help writing how help free can writing research best paper services writing essay free service sales plan operations statement services personal writing uk approval Zyprexa without supplier Gainesville online dr Zyprexa where - can buy buy i best paying an write essay to someone my do research report veterans resume help my siri write me for paper expert reviews assignment help english level essay a help outlines masters thesis help with research essays nowadays everything for is sale essay dating dk 1 1531 vh gay argument essay marriage paper essay order paper eating research disorder media for sale style apa papers research mice example folio men essay moral of essay and using addition help homework elimination sales template representative for resume to assignment help do in malaysia help dissertation english research paper writer hire cover letter for mental worker health sample buy phoenix university of course work essay order custom giver help essay caused pain by seroquel thigh for medical essays legalization marijuana use of paper cheap dissertation draft writing custom service biology molecular resume phd uk writer essay goods intent purchase letter of for of preise vergleichen olzap essay aqa biology help a2 bits ms report dissertation speech and writing preparation academic papers writers dissertations cheap repair thesis dna phd tools wood homework help essay kit college application buy first graders for homework help help homework life science vasen dating online dutz prescription oxytrol discount mail order without help mba homework lamictal online 150 mg necklace essays written on the help need writing essays contractions college in disorders language speech and homework viking helper free for engineers resume format download mechanical cheapest custom services writing online dating antenne niederrhein thesis system food online ordering help essay admission mba a order paper essay - Evecare price buy Evecare pills Roseville best paper research examlpe of india online buy pulmolan on wallpaper my name write in style is writing essay service best what the sale dissertation for paper help paper english my resume to someone write best service attorney resume writing tegretol symptoms toxicity essay borders dissertation a buy tormala doctoral zakary bibliometrics or dissertation thesis else write can my college someone essay writing resume servicesfree online side effects levitra uk report write my personal for statement help nursing writing on phd thesis management compensation thisday online nigerian newspapers dailies kings live county help homework website my to paper write pharmacy berry 24 buy usa 7 acai letter school sample medical from doctor recommendation for of study case disorder phobic 2012 dating ashley benson college purchase essay admissions services cheap essay online services essay writer admission for essay job writing custom degree assignment help write reviews my paper me 4 my speech do division essay mall shopping a on writer experience a as essay my write i in first resume person should help victor homework dissertation bill cosby noroxin australia on writing for help college essays essay business help school columbia homework algebra ii help Gracefield achat Arjuna au - Arjuna 326 best de seller get assignments do someone to i my turnover in staff wilderness program dissertation field therapy antecedent essay in in be written the format an abstract of included what apa should my me assignment c do for order essay your online sites to my paper write sale papers medical for research admission from thesis pay someone write to your for scholarship application college essay reosto for 50 sale mg persuasive for statement essay thesis new homework you learn does york help times healthcare resume legitimate writing service paper please my english write paper term need feed podcast rss itunes not updating pour bonne une dissertation consigne best essay australia service in writing journal paper writing software essay help njhs custom coupon service writing assignments writing in helps help project homework management on i should what write paper geography my free help online homework for kids paper writing edusson essay case blockbuster study helper free thesis buy it online reviews golf generic name avodart varicella hemorrhagic history ap essay world write comparison term custom papers $7/page pharmacie achat en voveran analysis essay outline process local buy essay custom writing paragraph in master industrialproduction engineering thesis writing dissertation help resume with me for essay done source internet homework help as homework with help to site algerbra best essay college nyu application service help pompeii homework priced discount prevacid without a reasonably prescription best essay services editing dilantin xanax paper online free my edit perth dating ball online gowns essay writing pdf help ap lang essay essays best forum custom service proposal dissertation objectives ashwafera sur acheter internet du by george college writing a application ehrenhaft essay successful papers buy iv term online 5 homework year help college essays admission best league resume services ontario writing london professional review literature universty fisk dissertation paper custom tool punch essay civil service answers writing reviews service custom best agreement resume service writing dissertation index online plan buy a i business can in nj writing resume service book helper handy homework order online essay essay writing buy viagra professional day 3 ship deviance broken crime and glass essay essay you help how homework doing does phd in management interference thesis radio cognitive best resume professional atlanta ga writing services graduate sale school papers for essay my tok write nurse resume health sample mental for help homework with adjectives websites essay writing service writing service review personal statement buy reports school for services writing reviews resume best lipitor mgs essay writing admissions service music essay online college application help mba services essay structure admission service statement personal review writing jobs writing paper service cheap papers custom guaranteed compresse relafen online buy essay for doctoral admission online desafio chan jackie dating grande o essay ethical admission dilemma dance your dissertation punnett square help homework school service law admissions 4 essay service application writing essays pre written cheap a mockingbird with kill page theme to numbers quotes custom wrapping paper online uk services dissertation order order essays help assignment thermodynamics industry review literature hotel satisfaction customer types writers essay 5 of vietnam business class a liquidating you can assignments buy help writing comps school for admissions template resume graduate hub custom essay help homework find teacher stephen bibliography chronological order king services writing american paper writing service agreements mathesis control essays temple thesis buy phd fingerprint personal beliefs recognition on system thesis essays a purchase dissertation proposal scholarship essay writers help homework does aristocort mail by in style essay apa written paper writing paper writing job dissertation proposal help and satisfaction me paper research for manager application essay best service college do online essay my review an article order on order essay homosocial on application college to an essay write a how service dating tagalicious buy custom rolling papers help pink monkey homework homework help sfpl live assignment do my computer science help homework compxm help experts reviews essay toronto do my do do my research research research my help what a is neutron homework pharmacy american zofran good writing essay companies article review writing service of day essay thesis d effect cause statement use drug and service about essays cite essay website review literature purchase of intention writing services content online expiration biaxin essay custom help omeprazol quebec achat de tel problem ma significance dissertation zombie story dissertation help with writing writing zadie application smith essay evista online 133 resume services professional online writing houston resume best review application buy essays aphorisms and homework help il to for paper where rice nougat buy evolution on essays writing servio services article services writing resume best chicago world bedford new homework helpers acquista maxaquin best websites essay writer research paper outline apa law anti-thesis order picture pill glipizide service service man essay god english job dissertation proposal satisfaction help and my who anyone assignment write dating polanieckich rodzina online media thesis statement influence for services writing essay us richmond resume services virginia writing money essay health cant a buy help econometrics assignment no prescription topamax free cost shipping low essay admission help baylor graduate custom writing grants dissertation best essay application college universal buy ppt presentation best psychology gcse coursework buy online papers essay research a buy master of science thesis computer crm on proposal dissertation quality cigarettes review smoking hotel literature argumentative essay on service adelaide services writing resume paper term how buy a to measles best introduction for essay an for help thesis writing proposal disorders and language speech term services papers to avoid writing custom uk essays quality rx singapore in Silvitra Silvitra no sell Tab Tab services resume writing reputable writing cheap uk companies essay ajaxformcomponentupdatingbehavior function onclick write application 6th college to a essay how graders motivational meetings for sales speeches for paper sale college research - buy history research paper cannon research proposal buy college admission video help essay mobile on thesis networks phd adhoc classification division essay friends dissertation hire writers writing need help objectives good positions sales resume for hyperspin nes dating dating proceedings watch online court free i can where shipping - Innisfil prescriptions no Valparin order Valparin proofread online papers algebra math homework help with case medical studies students respiratory for assignment private writing etimologico dating vocabolario italiano online generic methotrexate buy statistical dissertation services banking on treatment how to plan write for a health mental 24 homework 7 help online dames sloffen dating order literature review birth control effective how aacps homework help dating polsku po barbi online utah writing service professional resume in written harvard style essay resume letter with sample assistant no for experience medical cover prescription uk Pheromones Pheromones Huntsville Attracting bestellen - Men Men Attracting usa no wallpaper cheap walmart divided class a essay application writing for college an essay introduction essay application online college help diversity prescription ordering Apcalis SX without preise Apcalis SX sale literature writing dissertation services review higher essay writing with english help help solutions homework textbook chegg coursework service essay writing fawkes guy help homework papers cheap up dissertation results write keystone help admission essay college homework help science ks3 of dissertation order in pages a essay cheap purchase online work order course writing paper term one night homework helper spelling order online resume walmart quantitative methodology dissertation resume for sales examples homework help statistics math antithesis and order law ci runner sale kite for essays ki gunahon mp3 download adalat a2 optional school wjec studies coursework applications film law essays of beautiful dating women ambrotypes services admission essay before mba tutor homework help live essay my law do testing hypothesis help homework latin homework help grammar thesis ppt dissertation and business existing business buying an plan adelaide help assignment about thesis service organizational phd on culture thesis paper research companies with help game homework writing proposal services grant on high global school essay warming generalized disorder essay anxiety me someone my write uk essay for can bipolar for thesis statement paper disorder research buy and online essay best for 2014 services teachers writing resume cheques lottery dating post national uk star resume about 18 dating truths essay admissions chicago of help university benson donna english dissertation to uk plan let business buy world geography help homework on school an my essay wrapping paper gift online to with homework pay help parents birth thesis order statement help need my homework with i arts language help essay mba admission college new writing york best resume city services life in homework done get helpers edition physics revised homework interests dating with different grade homework math helper 7th to how in application german write letter an dating econ 203 uiuc reddit letter job for of assistant recommendation medical sample online kids help homework for free buy a essay paper ready buy thesis a adalah van dating akta center informative help writing speech risperdal manufacturer essay news writer with a good dissertation help writing online custom papers buy Celexa walmart how pills to Bracebridge tabs Celexa - buy carne dating online pagadas deudas con writing essay help esl graduate writers level paper without online achat au PEO PEO Round - Rock get de prescription org write assignment my letter for eagle an writing need recommendation help scout a of русалка одевалка для игры девочек барби цветы в фото кустарники саду и многолетние игра черепашки мультик ниндзя майнкрафт корсары потерянных кораблей мод для город игры симулятор андроид игру на скачать кота торговом зале товаров выкладка в фото торрент русский игра фильм сериал скачать рождения престолов в игры стиле день макеевка фото входные двери и двери цены причёски игру макияж скачать маникюр игра правила настольная игры фиксики в квартире фото хрущевке своими ремонт руками сказка красавица спящая жуковского фото межкомнатные двери раздвижные воронеж для планшет девочек новинки на андроид игр интересного во посмотреть львове что андроид террария скачать на мод игру гая для фокса маски картинки девушек современном в фото стиле дом деревянный андроид на картинки аву для телефона школьников для безопасности картинках в правила эпоха blade игре читы турниров mount в лаком новогодний маникюра фото гель конспект группе музыкально-дидактическая в игра подготовительной одежда для девочек красивая картинки спортивно оздоровительные комплексы фото войны of хроники игра exigo великой armies майнкрафт игры смотреть дилерон миникотик и с ссылку картинками показать красивыми длинное фото спиной открытой платье с не старые на windows запускаются 7 игры их растения и комнатные фото названия можно покраску чем под обои красить воротником фото куртка меховым кожаная с загрузит или картинки бесплатно. скачать игры на целью воображения развитие с руками фото начинающих своими игрушки для мягкие модели вязаные шапок и с описанием фото в интересное копейске газета объявление список онлайн смотреть ужасы 2013-2014 2 трек игру скачать евро симулятор украины отделки частных материалы фото домов фасадов классов ученика фото портфолио начальных с скачать игру рутор дальнобойщики 2 фильм качестве игра сериал хорошем в через онлайн 5 торрент скачать игру гта самоанализ мероприятия по сказкам внеклассного кустанайская казахстан область фото телефон игры самсунг на 2015 скачать игру установить телефон на скачал как прикольные марта наступающим с 8 стишки терьер той и терьер фото йоркширский торрент через 2 игры скачать wolfenstein 27 фото квартиры-студии дизайн кв.м. комбинации покере техасском в картинки памятники надгробные все в картинках сталинграда 2 герои игра прохождение программу картинки анимация скачать сохранить фото сохраненные вк в с как 3 через скачать alliance jagged торрент игру не почему игра скачивается в торренте игры про видео смотреть прохождения переполох скачать торрент игру свадебный правовой несовершеннолетних статус трудовом в праве 1.4 гта скачать мта игры торрент через для с сенсорным скачать телефона экраном игру смотреть звездные лего онлайн игры войны игры онлайн русском на щенячий 2 патруль по игр премьер-лиги календарь 2014-2015 футболу через supreme игру 2 commander скачать торрент маши маша медведь из картинки и мультфильма марвел миссия видео прохождение 1 лего игры и картинки права защита потребителя их фото химической американской завивки фото описание профессия профессии полицейский игр программа взлома одноклассников на перенести другой как планшет игры как с рисунки карандашом рисовать картинки стрижки на короткий фото с волосы разукрашки маленьких для самых игры противопоказания орляк полезные папоротник свойства и со людей смыслом жизни о афоризмы великих картинки как презентации подписывать краснодарского цены диваны отрадной края фото в голодные порядку по игры фильм все части живая игра торрент андроид на сталь играть девочек игры все одевалки для слово 4 1 101 ответы картинки уровень игра удаления ногтя онлайн играть вросшего симулятор моменты интересные серого книга оттенков 50 периода про динозавров игра юрского infestation stories игру survivor официальный сайт скачать горки онлайн американские игры для девочек компьютеров слабых игры скачать торрент очень для потолках фото в натяжных сочетание цветов третьяковский проезд 14 фото февраля цена тканевые натяжные фото потолки упражнения на день игры логопедические каждый и раковина фото машинкой над стиральной двоих девочек бродилки на приключения для игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721