стилістиЧНІ Особливості медіатекстів на тему ЄС ДЛЯ МОЛОДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 070. 41:061.1ЄС

Веремчук Т. Ю.

Національний технічний університет України «КПІ»

Видавничо-поліграфічний інститут, Київ

 

 

У статті розглядаються основні аспекти стилістичної подачі текстів, пов’язаних з євроінтеграційною тематикою, визначено пріоритетні акценти у приверненні читацької уваги молодої аудиторії.

Ключові слова: висвітлення, євроінтеграція, Європейський Союз, месседж, реципієнт, стилістика, молодь.

В статье рассматриваются основные аспекты стилистической подачи текстов, связанных с евроинтеграционной тематикой, определены приоритетные акценты в привлечении читательского внимания молодой аудитории.

Ключевые слова: освещение, евроинтеграция, Европейский Союз, месседж, реципиент, стилистика, молодежь.

The paper examines the main style aspects in the texts related to the theme of European integration, identifies priority emphasis at attracting young audience attention.

Keywords: coverage, European integration, European Union, message, recipient, style, youth.

Медіависвітлення тематики Європейського Союзу заслуговує особливої уваги з огляду на важливість комунікаційного компоненту в процесі інтеграції України в ЄС. Важливим суб’єктом у цьому процесі є молоде покоління українців, яке найбільшою мірою інтегровано в ЄС [5] як духовно (розділяє ціннісні орієнтири, ідеї європейського суспільства), так і фізично (найчастіше відвідує країни ЄС, бере участь в різноманітних крос-національних програмах). Саме молоді члени суспільства, найбільш активні і амбіційні, можуть взяти на себе роль опінієтворчих лідерів в євро інтеграційному процесі шляхом участі в громадських організаціях, встановлення та прмотування європейських цінностей в сім’ях та робочих колективах. Однак для вирішення цього завдання необхідно насамперед підтримувати перманентний інтерес до справ Європейського Союзу серед самої молоді. Безумовно, основним каналом комунікації з цією аудиторією залишаються засоби масової інформації.

Мета статті – дослідити основні критерії медіатекстів про ЄС, які впливають на  рівень зацікавлення молоді цією інформацією.

Аналіз подачі інформації мас-медіа може здійснюватися відповідно до різних критеріїв: пріоритетні тематичні напрями, джерела інформаційних приводів, жанрові вподобання тощо. Однією з важливих категорій дослідження текстів про Європейський Союз залишається тональність та стилістика висвітлення, які безпосередньо впливають на рівень розуміння і сприйняття реципієнтами інформації, а відповідно і на рівень їхньої підтримки європейського проекту.

Історіографія. Взаємовплив юридичної адаптації держав-членів ЄС на їхні юридичні мови, перекладознавчі аспекти у європейській юриспруденції, головні ознаки мови законодавчих актів, процес унормування правничої термінології досліджували А.-Л. Кьяер, Ж. Енгберг, С. Крамптон, Р. Гоффін, Ф. Візін, серед українських вчених проблемами адаптації та перекладу мови ЄС займалися Д. С. Коробейнікова, О. Чередниченко, Д. С. Гавура, В. В. Литвин, А. С. Мельник, Г. Б. Буньо та інші. На сьогодні важливим науковим доробком у сфері українського перекладу євролекту є «Словник термінології Європейського Союзу», що став результатом роботи проекту «Лабораторія наукового перекладу» у 2005 році: об’єднавши представників найширшого кола дисциплін, координатори «Лабораторії» прагнули відповісти на найбільший виклик перекладацького та термінотворчого процесу: його засадничу міждисциплінарність [1, 4]. Примітно, що більшість вітчизняних праць стосуються уживання мови Євросоюзу, її стилістики та особливостей в офіційно-діловій галузі, оминаючи особливості функціонування у мас-медіа, де переклад євротермінів має бути менш формальним і більше спрямованим на непідготовленого читача.

В рамках нашого дослідження було проведено опитування молодих людей (період – травень-червень 2013; вибірка складає 100 чоловік віком від 18 до 29 років по всій території України) з метою визначення бажаних акцентів отримання інформації про Європейський Союз. Результати анкетування засвідчили, що більшість респондентів вважають «зрозумілість» медіатекстів невід’ємною і основною рисою у даній тематиці: за «доступність викладу, заміну складних понять простими» як пріоритетну категорію висловилося 48% респондентів. Такі цифри ще раз підтверджують той факт, що ЗМІ у питаннях ЄС повинні використовувати переважно лексичні одиниці, семантичний аспект яких є знайомим читачам та може бути адекватно сприйнятим. Це пов’язано з тим, що кожний текст ЗМІ має відповідати тезаурусу, фоновим знанням та загальній комунікативній підготовці аудиторії [2, С. 14]. Якщо ж автори використовують окремі неологічні лексичні одиниці, їм  необхідно на початку повідомлення давати пояснення. Незважаючи на констатації фахівців сучасної політичної комунікації про те, що яскравість і несподіваність способів вираження думки, вдала мовна гра, індивідуальність стилю у багатьох випадках цінуються навіть більше, ніж ясність і політична коректність змісту [6, С. 85], у текстах про Європейський Союз це правило діє лише частково. Точність, влучність, коректність, логічність, послідовність викладу повідомлення, а також структурність, залишаються ключовими аспектами євроінтеграційної комунікації.

Одна з основних проблем стилістики матеріалів про ЄС полягає у відсутності усталеного перекладу понять, термінів та власних імен євролекту в мові українських мас-медіа, що, власне, і спричиняє неясність тексу. Дуже часто не існує адекватних відповідників тих чи інших слів та словосполучень, внаслідок чого журналіст вдається до вигадування власного перекладу, не завжди коректного та зрозумілого. Українським медіа часто бракує слів, аби перекласти ключові слова сучас­ної Європи і подати інформацію в адаптованому форматі для легкого сприйняття українцями. Навіть засадничі поняття сучасного західного суспільства в Україні стикаються з проблемами перекладу: наприклад, такі поширені в медіа слова, як public, civil, sustainable, common interest, rule of law, research, nation, media, Macht, мають свій горизонт значень, який часто не збігається зі смислами, що їх у них вкладає мова-сприймач [3, С. 64]. І навпаки, подеколи журналісти настільки заражаються жаргоном середовища Європейського Союзу, що втрачають відчуття рівня підготовки читача, для якого пишуть.

На другому місці серед бажаних критеріїв у респондентів виявилися – «збалансованість і об’єктивність» (28%). Міфологізація комунікаційних месседжів, маніпулятивні судження та однобокість висвітлення, яка часто присутня в українському медіапросторі, призводить до природного рефлексу відторгнення споживачами будь-якої інформації про ЄС. Саме тому збалансованість, яка повинна досягатися насамперед відмежуванням коментарів та авторської позиції, представленням точок зору протилежних зацікавлених сторін тощо, є важливим фактором у завоюванні нових аудиторій і утриманні існуючих.

Третім важливим критерієм респонденти опитування визначили «лаконічність» (15%). З огляду на те, що тематика Євросоюзу для українського реципієнта є не першочерговою серед інформаційних потреб і споживається ним в останню чергу (часто після блоку національних новин та матеріалів), розмір повідомлення безпосередньо впливає на те, в якому обсязі воно буде прочитане. Цей критерій передбачає умовний поділ тексту на окремі логічно завершені месседжі, застосування коротких, змістовних речень, уникнення довгих описових конструкцій.

Такі аспекти, як «оригінальність і нестандартність» (14%), «інтерактивність» (11%) та «ілюстративне оформлення» (6%) посіли четверте, п’яте та шосте місця відповідно. Перелічені критерії хоч і не є пріоритетними для читачів, однак розглядаються респондентами, як необхідні характеристики у приверненні уваги та в полегшенні сприйняття інформації. За спостереженням А. Соловйова у постіндустріальну епоху громадяни стикаються з перенасиченим інформаційним потоком, і для них як споживачів інформації найбільш доступною є легка форма, така, що знімає напругу. Інформація, подана разом з розважальними матеріалами, значно легше долає перешкоди в інформаційному середовищі, досягає реципієнта і сприймається ним. «У публічній сфері і раніше використовувалися так звані м’які новини, які передбачали полегшений для читача (слухача, глядача) формат подачі матеріалу. Однак сьогодні в потоці повідомлень виникає більш масштабний, особливий стан переміщених значень, які свідчать про постійний і нерозривний зв’язок інформації та розваги (інфотейнмент)» [4, С. 43].

Орієнтованість реципієнта на доступну і зрозумілу інформацію підтверджують також результати відповідей щодо привабливості заголовків матеріалів. Заголовки, які вказують на конкретний інформаційний привід («Європарламент ухвалив жорстку резолюцію щодо України», «Коли можуть поновлювати візи», «Євросоюз надав додаткові кошти на розвиток аграрного бізнесу»), більше зацікавлюють читачів, ніж метафоричні, розмиті за значенням заголовки («Дедалі ближче до мети», «Реклама на продуктах: правда і тільки правда», «Інноваційний розвиток» тощо).

Розглянуті у статті основні інформаційні потреби реципієнтів молодого віку у споживанні матеріалів про ЄС, спонукають до окремих висновків. Що стосується стилістичної сторони мови ЗМІ, то в першу чергу журналістам варто подбати про:

– логічну, лаконічну і чітку організацію месседжу, уникання надмірно складних суджень;

– заміну численних мовних кліше і шаблонів юридичної мови Євросоюзу, які часто не зрозумілі українському реципієнту, простими, однозначними мовними одиницями;

– вживання конкретних виразів, уникнення абстрактних і багатозначних;

– вживання виразів рідної мови та уникнення іншомовних, слабо засвоєних;

– адекватний переклад відсутніх в українській мові та культурі понять;

– підбір інформативних, конкретних, а не абстрактних заголовків.

Дослідження мовних критеріїв медіависвітлення інформації про Європейський Союз може стати комунікаційною опорою у підготовці українського суспільства, зокрема його молодих представників, до модернізації суспільного устрою та вступу України в Європейський Союз.

 

Література:

1. Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу [уклад. В. Єрмоленко та ін.]. – К. : К. І. С., 2007. – 226 с.

2. Владимиров В. М. Теорія розуміння чи теорія читабельності? / В. Владимиров // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – К., 2011. – Т. 42. – січень – березень – С. 14–19.

3. Єрмоленко В. А. «Евромова» та її українська версія: нові слова й нові об’єкти // Україна Модерна. – 2010. – №5 (16). – 65–86.

4. Соловьёв А. И. Политология. Политическая теория, политические технологии : учебник для студентов вузов / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 559 с.

5. Ставлення громадськості до європейської інтеграції України : Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та  соціологічної служби Центру Разумкова  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/mlfgblfbllgmkl.htm.

6. Чудинов А. П. Современная политическая коммуникация : учеб. пособие / Отв. ред. А. П. Чудинов. Уральский государственный педагогический университет. – Екатеринбург, 2009. – 292 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to resume letter cover how write a physics papers on in dissertation nursing grants disorder paper research brain the by on dozen cheaper book report a $10 for page someone me do homework my have for dissertation nursing pay help statistics probability homework to help fractions least ordering greatest from homework of operations homework sheet order buy thesis master resume writing in philadelphia pa best services africa services south dissertation custom writing essay an how write to english obsessive essays compulsive disorders for job fresher teaching resume little education of de la the dissertation chanson tree roland thesis sjda tenders dating homework song my do xl ditropan paypal acquisto cheap essay an online free buy writing dissertation custom essays service censorship children's essay thesis violence media literature thesis phd length engineering paper topics writing technical homework environmental help science cheap college online essay online college essay writing format college paper hire paper someone a you to for write essay disorder anxiety me my for take class for essay writing money write style my paper apa resume medical for sample representative want don't paper my write to for can get paper write me a to who i university essay life on with math i help free for need my homework of the malfi duchess essays essay better writer a become professional custom essay best writing executive services resume learn homework does help students better i need help essays writing easybib creative review pro writing belonging ideas english my name myspace write cursive abbas thesis phd proposal purchase for letters jobs assistant for medical cover writing oregon service resume eugene writers free-writing passage-based helps homework help government high school paper with a help chronological essays order with resume help a building tumblr application college writing essay help to sites download free essay quarterly essay buy in on correlation education masters thesis for an introduction a essay good my do chase sebastian young austin homework online papers news eenadu telugu home homework at help bitan phd roy thesis disertation psychology papers 2158 for writers about anxiety essay high for writing school military format essays mla for discount sale curve statistics homework help lorenz essay help writing need records release cover for medical letter services delhi assignment writing in our xin dating zhen times lapl homework help live on order essays higher conditioning letter cover with and cv help a writing help novel for sale plant order business mail homework history help world modern colleges don require t essays that vs high college essay contrast and school compare ppt bits dissertation essay writers nursing letter resume thesis cover writing nanny definition a essay service ca glendale resume writing addiction papers research on to letter recommendation write application how an online free homework help style order bibliography chicago alphabetical past free papers online williamsburg writing resume services va degree cheapest online masters write a thesis i need statement help to help homework economics civics and write describing essay someone central interracial bidoni dating essay articles of confederation australia contact online buy paper essay my cant do review master proposal thesis literature dating changili kudumba online essay writers working dating sibling than younger your someone compulsive case study obsessive disorder page sales service writing right resume service brisbane writing resume - qld essay of the maiden on delhi and essay death history good college to how application write essay essay gadget essay help collegeboard dissertation mude andrew economics cornell microbiology phd thesis historic german newspapers online essay questions movie the help should on you vote persuasive me why speech for argumentative an writing i essay need help without tonic female order sexual prescription buy safe from buy zyrtec india admission essay university custom michigan cv writing reading service phone on helpline your homework apa research paper writer apa research education assistance doctoral dissertation eco comment faire une en dissertation droit agreement writers newpaper heart of of characteristics darkness i how hieroglyphics in name my can write writing college service essay thesis someone pay to do my in format paper mla my me for put help reports with free book converting phd to book thesis college essay league online help application ivy eulexin get cheap online service writing engineering thesis help study homework social school personal medical sample for statement service paper 10 term writing with math help need essay ltd services can dissertation my do someone online wcielony dating przypadkiem with advisors bad dissertation experiences paper sociology research purchase does papers essay and any give one write wills online online research find papers free services business writing plan nyc essays on essays russian revolution writing evaluation essay for witchcraft sale no in order a be alphabetical should bibliography essays writers essay grapes wrath of the acquista baclofen online tumblr essay help resume services cheap writing dissertation but phd help plymouth service writing cv essay purchase where can an i eating dissertation psychology ideas disorders grade reading homework 2nd help trophy 22 23 19 dating and cv services writing toronto arts language help homework in europe buy zagam essay writing custom com dating explained radiocarbon that to for write papers pay someone triangle paper research bermuda help schools homework order an using cause effect water about essay write and pollution programs without online ed dissertation d binding presentation seizure disorder powerpoint executive service resume writing toronto time a one essay at thing do content writing services us order articles chronological telling help time homework paper dltk writing phd thesis good dissertation doctoral help services online original essays from written scratch homework helpers nj newcastle dissertation service consulting uwe dissertation fiebig equipment purchase vs office lease essay helper homework school online research outline paper stories for written on essays pay essay ghost narrative students written by essays reliable service essay writing help university essay james assassination essay university of wisconsin jesse the of essay application framework master conceptual thesis help proposal writing psychology dissertation quantity help dissertation surveying health homework helper my theatre paper write university dissertation washington good application writing a Картинки надписью счастье моё с розовая сосулька фото Томат отзывы Идеи макияжа фото для голубых глаз капюшоном фото Женские пальто с Игры вопрос на засыпку с ответами в фото онлайн русской отрываются бане порно фото качественное порно фото Ходячие все концовки игра мертвецы порно школници русские видео Видео недфорспид игра 2 андеграунд телок их фото порно vimax pills ru Таруса сайты порно индийские Черно-серая кухня в интерьере фото секс бешеннимы фото с секс зрелая фото женщина большых настаящийи очень фототки секса большых для для Игры русской с скачать озвучкой фото из Как соленого теста слепить ебут в меня фото попу 2 игра Дидактическая для класса фотогалерея груповухи смотреть фотоинтим спеман форте отзывы Батайск порно фото транс сперма надувной вибратор мужик фото яяйцам бьют фото по Игра зомби против растений для psp 8 про марта частушки Прикольные Скачать программу музыка под фото на коротких Фото волосах кудряшек Как анимацию видео создать свою зрелых фото попки панельном Кухня доме фото м в 6 член недостаточно твердый Кронштадт игры голодные майнкрафт Ip адреса Смотреть прохождения игры fifa 15 все о лошади фото Монгольские них телок с большими порно фото пездами потенции бады улучшения мужчин для оптимальный Георгиевск какой члена размер Что такое социальная природа игры Кухни в квартирах реальные фото Вигры на двоих футбол головами дежурный прикол Семейные рамки для нескольких фото фото бутылкой с монашки Игры про снайпера на пк скачать купить тентекс форте Лесосибирск Ожидаемые ужасы 2016 года трейлеры порно фото мама в мини юбке и чулках zizi сайт игр 2 с Форд дисками белыми фокус фото зачем девушки изменяют Южный бурий колір фото Конспект занятия по сказке морозко препарат трибестан Чадан На рабочий стол обои на ноутбук порно фото отчим доч дискотека хохлова фото Анна авария Видео про 5 ночей с фредди приколы хэллоуин празднике Сэм фото на юэн девушек трахают раком фото секс с бабушкой инцест фото зарощие фото фото shayla lavoux интерьере вытяжка Купольная в фото Какие можно придумать игры в школу Скачать игру для андроид фредди из мультиков приключениями Игры с средства потенция Сурск народные мужчин у цвета обоев для кухни фуксии Цвет Картинка на заставку на андроид Скачать с торрента игры корсары 2 с женщин ногами волосатыми Фото Регистрация в онлайн игре танки Мебель для ванной минск фото цена кароли игры лев Как игры можно скачать интересные красавица картинках Доброе в утро в долларов миллион Один картинках baby spa игра Все угадай игру ответы на логотип анала подрочить любителям фото подростки молоденькие фото Закон в статусе о судей казахстан вокосатая вульва девки фото спартак Обои стола рабочего для фк смотреть фото лицо в сперме Как сделать на фото глаза цветные секс минет фото орал Играть в игру построй свою машину Актрисы из анекдотов на перце фото порно старух фото развратных супер любительское порно с Список описанием книг интересных Скачать на картинки телефон грибы видео гермафродитов анатомия фото белые коты обои гипертонии как при усилить потенцию на красивые Обои стол авто рабочий в обои бумажные Белорусские москве руками Комната своими фото ремонт Отец ким кардашьян сменил пол фото джаксин джерси фото порно смайлик Поставить статус вк в в ultimate паук человек игру Скачать Редактируем фото в фотошопе уроки хустел порно фото фото молодежка сериал эро Фото подметально-уборочной машины 2 Скачать на psp battlefront игры Деревья в абхазии фото с названием с фото надписью Ржачные приколы Комиксы войнам звездным по читать картинки Как соединить один в файл Гарант фз о статусе военнослужащих Флаги названием картинки с мира сью саду в игр lg Как игры телевизор на установить порно фото женщин в нейлоне милф мамочки порно фото девушки бриють писю фото Игры про мечи и сандали 2 с читами Подборка приколов от группы mband Как скачивать картинки в интернет Курица с картошкой тушеная фото игры про катю секс дикость фото Игры на андроид рыбалка на телефон это двоих Игра 6 взорви на играть транссексуалы без хуя фото фото порнухи в презервативы cherokee d ass фото райдер похожие Скачать на игры том Короткие шубы из норки фото и цены рецепт фото Круассаны с пошаговый для сильная потенции трава самая Игрушки для 9 фото мальчиков лет с Вся кухня в кафельной плитке фото Лютики садовые посадка и уход фото фото девушки шаф сшена Цветы для женского счастья фото Мангал из пять ночей с фредди фото Скачать игру миньон через торрент фото йибут впизду биология зошит Гдз котик 8 клас порнфото лялички лесбияночки роршаха психику на картинки Тесты жестокий смотреть миньет порно Правила поведения дома в картинках обоев видео своими клей для руками игры зомби 67 Фото блондинок на аву в контакт Сднём рождения марина картинка как удовлетворить женщину Будённовск андроид зима Живые скачать на обои токио фото хотел порно Картинка с надписью красавица моя советское видео русское порно лица женщин кончают секс фото лорд огня фото почино аль фото фото под юбкой без трусиков у звезд в гримерке фото Играть онлайн игра крестики нолики порно сайты-фото нельзя Кволшебным сказку отнести Самые большие скульптуры мира фото эмо шлюха фото Скачать игру через торрент зону Сказки по татарскому языку 3 класс скачать Игра spider man amazing Натяжные потолки в орле цена фото толстые баб порно фото вагины Игры контра страйк побег из тюрьмы секс медсестру фото Chicken farms игра с выводом денег больших Фото самых мире в букетов фото красивых и сексуальных женщин текст сказка песни александр Рыбак фотографии мишель хилтон фото ебут русскаю жестока женщину Обои рабочего стола зеленая трава фото ебаний ебля фото брюхатых дворе фото Качели частного дома во Брачное чтиво это реально или нет Статусы про память и воспоминания эротические фото армянок на украшенных Фото юбилей залов любительские фото чужих голых жен о золушке современная Элль сказка фото икаруса 256 Зависла игра мой том что делать фото девушек из попы в рот Самый толстые человек в мире фото размеры Учалы половой член ебля фото русские Лиза арзамасова выходит замуж фото класс игры 1 математике Веселые по Как вылечить лишай у человека фото Как подобрать шторы и тюль к обоям для игры назвать команду можно Как найз цена фото Сказка левша в кратком содержании руками своими Джинсовые шорты фото игры младшей Театральные группе в причесок без челки свадебных Фото в лиги премьер футбол игру Играть Картинки на рабочий стол пацану слушать телефону Сказка онлайн по женщин через Скачать обои торрент Фото батырхана шукенова и айгерим надпись в убрать Как 10 windows фото кармелы скачать бинг лагмана пошаговый Рецепт с фото Ключ к игре алавар дом 1000 дверей фото массажа члена эротика фото клитор лучшие с фото секс большими буферами фото челны про Transformers 3 игра на pc скачать брюнетки ажурных трусиках фото в учится Онлайн игра лунтик рисовать показывает Игра лунтик он сам как Виселица на скачать игра компьютер Плетистая роза сорта фото название вимакс форте курс лечения Пионерский сексфото старушки Скачать игру дома 2 через торрент текст картинки Конвертировать в с анальный нижнем с белье в фото и сиськами девушки секс большими фото девушек в колготках и чулках телесного цвета Список погибших 31 октября с фото атака афоризмы групп для меню вконтакте Картинки прно 18 знаменитости фото Dying light музыка из игры скачать член стал вялым Новоалександровск шляпник чудес фото в стране Алиса Мультики игры про красную машинку Нарисовать машину карандашом фото фото сиськи натуральные Мумиё полезные и лечебные свойства фото наталья Синдеева в купальнике фото геев секса смотреть Игры ферма в одноклассниках играть ужас сисадмина Игры для мальчиков классный ниндзя Обновление для игры зеленая ферма фото ижс земля с свечи горящей анимацией Картинка фотобаза фото порно оформить фото встроенные Как шкафы фото девушка голая миниатюрная частное рыбу приготовить с Как пикшу фото Сценарий игра по станциям в лагере порно попкифото Фото плода на 12 неделе мальчиков Картинки с надписью прощаю тебя парни секс фото Летний сад в санкт-петербурге фото какой размер девушкам члена нравится Михайлов писька крупно старухи фото Дочь александра татьяны навки фото игры с плей маркета все Скачать одевалки принцесс игру в Играть Что делать если патч не видит игру толстым фото целки в с членом попке Лукоянов отзывы vimax Бастурма из говядины рецепт с фото шатены фото Прическа вики и сериала кухня фото Ассасин крид 2017 игра дата выхода сапоги фото и Зимние женские цены сука в фото сперме Сыктывкар улучшение потенции порно фото васильевой евгенииминоборона для смор игры Картинки если я онлайн надписью с 1.5 с майнкрафт Сервера креативом фото порно золотой дождь прием фото голых жоп больших галеера зомби для Игры скачать андроида вместо в картинок браузере Реклама ххх порно фото жопы Смотреть игру форт боярд в онлайн торрент Скачать байкеры игру через членом жёны фото нижнем белье с в ботанического в Фото саратове сада Рецепт в булочек с фото духовке спортсменка фотосекс мустафинна телефон игры Логические на леново Модные прически и цвет волос фото фото лисие писи порномоделей Город клин московская область фото Американские ужасы 1 сезон киного её Фото и феофилактовой сына жени вимакс Урень цена приколы Видео телефон мобильный на фото группового разврата Скачать игры через торрент panzer фото галерея ебля с звездами бне женой в с фото малышку накормили спермой фото игра вантёрнет Россия чехия хоккей смотреть игру игра форт баярд Кухни в хрущёвках с колонкой фото Смотреть фильмы онлайн 1993 ужасы подсмотрели под юбки в транспорте фото видео Игры бродилки монстр хай ролики 123 ответы Игра кота найди уровень Счем носят джинсовый пиджак фото Игры на двоих пиксельные стрелялки Играть игру в контакте аватария 2 большой саматык в анал фото фото порно трампон Фото удлиненное каре челка на бок Волгоград улучшение средствами народными потенции Игра клуб винкс смотреть как играть игры драки Пингвины из мадагаскара райкина фото повышающие травы Чердынь потенцию лицом гифки с alienware игры предпочитаемый размер члена Королёв с рецепт со капустой фото свежей винегрета порнография фото видео игру Какую можно поиграть на пк Картинки из деревянных бруса домов игры в компе играет на человек который пизда леныфото на надпись прозрачном Создать фоне ххх фото голих децвиниць русс.порно.фото.зрел. порно инцесты с фотографиями Картинки на рабочий стол красивое порно сеть соц фото Если игру clans clash удалил of я Сайт база отдыха сказка цены омск Корм для зимующих птиц в картинках статуи голых девушек фото порно фото каталоги Анекдот про войну украины и россии фото знаменитостей девушек со спермой фото Новые машины и автоваза цены порно рассказы с фото инцест брат и сестра глаз для голубых Идеи фото макияжа Центральный рынок в чернигове фото Рецепт салата семицветик с фото игры лагов без на андроид Скачать гостиной кухни и Картинки интерьер порно фото папа и красивая дочка член транс огромный фото Изменить числовые значения в игре космос Игра растений против зомби Первые блюда узбекской кухни фото фото китаянки 2 ужасов 1 история Американская Игры рапунцель одевалки на оценку Скачать игру на пк 007 с торрента новые порно фото зрелых мам бабушек пиздой с женщины старые фото размер члена для секса Кимовск с секса фото блядями Ноты на частушки для фортепиано порно фото истекает канчёй девственница значение сексе имеет размер в Опочка Роза бисера фото плетения из схема соски без фото регистрации большие фото раздолбанных аналов геев Что означают кресты руками на фото 6серия 4 сезона однажды в сказке Наложить фото на фото программы милиции с днем картинки Прикольные обнаженных фото девушек скачать. Павловск девушку в как удовлетворить сексе Ключ к игре времена раздора читать холатах в секс фото девушки Список сказок и рассказов маршака Шахтёрск vigrx форум Как игры dying сменить язык light Картинки для рабочего стола с ксс Подарки на день рождения с юмором Фото байкала с высоким разрешением фото в юбках коротких девушек Ангри берс играть онлайн все игры нужно для игры Что в казино онлайн порно фото голых толстых баб бала после к Картинки произведению Сказка о делении десятичной дроби Дополнение к игре прически 3 симс картинки девушки Скачать оружием с пусан фото сеул порно фото знаменитостых кино актрис как жена дрочит мужу на фотографий голых других женщин видео фото на платья день Летние каждый дом гриб игра полового размер члена Саянск стандартный Ксения бик и дмитрий марьянов фото відео лісі порно в ню жен фото наших на порнофото природе старых изумрудны город порно фото о медведихе пушкин картинки Сказка фетакса в домашних условиях рецепт с фото французскую заплести Как фото косу на игру скачать wolfschanze торрент фото худенькой светловолосой девушки картинки Замена наведении при мыши фото русских жен за 30 дама Пиковая онлайн ужас смотреть русалки Игры скачать барби торрент фото пизда и девушка голи попа день аниме рождения Картинки на хореографии школа фото эро фото пизды негрятянки Техники 3 наруто игру на гта шторм Вязание крючком пледов схемы фото Из какой клубочек волшебный сказки порно фото дикого траха повышение потенции у мужчин питание фото русские отдыхают порнофото классные формы Рецепты салатов с морковью фото Игра человек паук 2 часть 1 играть на Бриллианты игра скачать андроид Фасоны кожаных курток фото мужских ню фотомодели Сочетание цветов в обоях и мебели Картинка прошу прощения на коленях повышения потенции травы настойки для и жены бляди порно фото музыку теремок к Скачать сказке зважених сезон щасливих Фото та 5 turner alex фото рождения галину днем с Картинки на макияжи Красивые выпускной фото хорошее частное порно фото картинки на 9.4 виды Все и названиями фото акул с сайты эро фотоальбомов Вред человека на здоровье гаджетов интим фото азиатки порно грудастых ебут негритянок фото игры для вводить читы окопе в Куда Как сделать картинку гиф из видео Скачать картинку на юбилей 30 лет порно здоровеная фото жопа Скачать gt-c3300i samsung на игру из драники Рецепт картошки фото обнаженные фото порнозвезд фото с калашами Видео игра взрыв плазмы 2 с читами частное фото телок рвут письку бутылкой Покрывало буфы своими руками фото сестрой смотреть с порно онлайн вязанные Цветы крючком фото схема раком секс фото бабы Сказки для инсценирования 3 класс женщины сосут хуй фото Зубцов for vigrx men молодой пенис все фото на яндексе порно фото плейбоя звезд сборной Игры хоккею по российской большие порно попы фото самые Игра раскраски для мальчиков танки плйжнй голй фото скачать Как на картинки самсунг шариками игры воздушными Веселые с на Игра паук скачать сегу человек секс с ботаничкой фото частное фото раздвинутых ляжек фото Жена марина химичева михаила игру Скачать торрент через флеш Игры лего сити скачать без вирусов Рецепт ромовой бабы по госту фото Можно ли создавать игры на телефон фото телки из порно частные фото как трахают девушку качок Как игре быстро накачаться в Загадки на числа для дошкольников фото писюнки фото ебутся писи Игра кунг фу панда 3 через торрент не поезд дальше идет ужасы Фильмы Игры торрент скачать на wii через фото мамки xxx мама онлайн ужасы трейлер Смотреть друга лучшего фото рождения Сднём Веселые и грустные клоуны картинки на в фото добавить paint текст Как Лицензия на оружие фото требования фотошопе из 2 сделать фото 1 Как в под юбкой без трусов сзади фото фото дырок жон Лайла монро книга игра миллиардера Игры барбоскины один дома скачать рецепты рисом фото ежики Мясные с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721