СТРУКТУРНО-СИНТАКСИЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ КОЛОКАЦІЙ (на матеріалі французької мови)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1                                            

В.А. Гладка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці)

 

Аналізуються основні положення структурно-синтаксичного підходу під час дослідження колокацій французької мови, а також вивчається компонентний склад колокаційних одиниць. 

Ключові слова: колокація, колокат, база, синтаксичне обмеження, синтаксична модель, структура колокацій  

Анализируются основные принципы структурно-синтаксического подхода в исследовании коллокаций французского языка, а также изучается компонентный состав коллокационных единиц.

Ключевые слова: коллокация, коллокат, база, синтаксическое ограничение, синтаксическая модель, структура коллокаций   

The article analyzes the basic principles of structural and syntactic approaches in the study of French language collocationsand studies the component structure of collocation units.

Keywords: collocation, collocate, base, syntactic restriction, syntactic model, component structure

Однією з актуальних проблем сучасних мовознавчих студій по праву можна вважати визначення мовної природи колокацій, які за своєю внутрішньою структурою, лексико-граматичними та функціональними ознаками посідають проміжне місце, з одного боку, між вільними та фразеологічними сполученнями, а з іншого – між дискурсом і мовою.

Значні труднощі під час їхнього вивчення зумовлені також тим, що запропоновані лінгвістами тлумачення колокаційних одиниць базуються на різних, а часом суперечливих, методиках дослідження і аналізу зазначеного явища, які варіюють, у свою чергу, залежно від поставлених перед ними завдань, галузей і результатів дослідження. Основними серед них можна назвати такі: британський контекстуалізм (J.R. Firth, M.A.K. Hallyday, J. Sinclair,), корпусно-орієнтований підхід (M. Benson, M. Netzlaff, J. Sinclair, В.А. Захаров, М.В. Хохлова), лексико-граматичний підхід (F.J. Hausmann), синтаксичний підхід (D.A. Cruse, F. Grossmann, F.J. Hausmann, A. Tutin),семантичний підхід (Th. Herbst, M.B. Влавацька), конвенційний підхід (E. Aisenstadt, P. Frath, Ch. Gledhill, S. Johansson) тощо.

Мета нашої розвідки полягає в тому, щоб проаналізувати структурно-компонентні та синтаксичні ознаки колокацій французької мови, висвітлені основними положеннями синтаксичного підходу.   

Насамперед зазначимо, що в площині синтаксичного напряму лінгвісти звужують поняття колокації до “синтагматичних лексичних послідовностей”, залишаючи осторонь “фрастичні (або пропозиційні) лексичні послідовності” (прислів’я, приказки, крилаті вислови, слогани, узуальні контекстуальні формули) [10; 11; 21; 23; 29]. Тлумачачи колокації як “синтагматично обмежені лексичні сполучуваності двох елементів, які підтримують синтаксичний зв’язок” [10; 23; 29], мовознавці враховують два аспекти: ці синтаксично злиті одиниці дотримуються певного порядку слідування компонентів і не піддаються синтаксичним трансформаціям, тобто вони – синтаксично обмежені.

Так, G. Gross, характеризуючи із синтаксичної точки зору стійку послідовність, вважає, що вона не може зазнавати комбінаторних і трансформаційних змін [19, c. 154], чим, власне, й відрізняється від вільної послідовності. Щоправда, цю думку висловлював ще J.R. Firth, досліджуючи контекстуальне оточення і граматичну природу колокацій. Саме він уперше наголосив на звичному, або узуальному, місці компонентів у самій структурі колокації [12]. Зазначимо, що ці міркування лягли в основу також дослідження синтаксичних схем представниками корпусно-орієнтованого підходу (див., зокрема, праці J. Sinclair, M. Benson, M.A. Halliday, B. Lamiroy та ін.).     

У такий спосіб, “[дотримуючись] правильного, непорушного внутрішнього порядку компонентів, незалежно від місця в реченні або в дискурсі” [17, c. 54; 37], колокація може бути визначена, вслід за F.J. Hausmann, як “комбінація з двох слів, яка утворює одну з таких синтаксичних структур” [23, c. 1010]:  

[Substantif + Adjectif (épithète)]                                                

pluie torrentielle, amour platonique,

bouillon aveugle 

[Substantif + Verbe]                                              

le silence règne, un ange passe,

les Anglais ont débarqué 

[Verbe + Substantif (objet)]                                               

prendre une décision, arrondir les angles,

avoir des antennes 

[Substantif + (prép) + Substantif]                             

une bouffée de chaleur,

un bourreau des cœurs 

[Verbe + Adverbe]                                           

applaudir chaleureusement,

exploiter efficacement 

[Adverbe + Adjectif]                                         

grièvement blessé, gravement malade

До вказаних F.J. Hausmann синтаксичних моделей додамо ще по дві на дієслівній та прикметниковій основах, отримані внаслідок аналізу фактичного матеріалу, а саме:

[Verbe + (prép) + Substantif]

rougir de honte, payer d’audace, avoir en visite 

[Verbe + Adjectif]

être (bien) aise

[Adjectif + Adjectif]

ivre mort

[Adjectif + (prép) + Substantif]

ivre de colère

Натомість критерій так би мовити правильного синтаксичного утворення не може бути, на наш погляд, визначальним з кількох причин. По-перше, як доводить фактичний матеріал, колокати прикметникової та прислівникової природи можуть бути виражені іншими частинами мови або,навіть, синтагмою, а також змінювати свою позицію відносно бази. Іншими словами, синтаксичні моделі колокацій можуть варіювати (див. табл. 1).     

Як бачимо, сформульоване мовознавцями правило: “колокації слідують чітким синтаксичним моделям, напр.: до колокації, побудованої навколо Substantif, входять Adjectif i Verbe, а не Adverbe” [35, c. 9], вимагає певних уточнень. 

 

Таблиця 1.

Основні прототипні синтаксичні моделі колокацій французької мови та їхні варіанти

прототипна синтаксична модель

варіант

приклади

[Substantif + Adjectif (épithète)]                                                 

[Substantif + (prép) + Substantif]

un abreuvoir à mouches, un moral d’acier, des affaires d’or  

[Substantif + syntagme]

un ami qui vous veut du bien

[Adjectif + Substantif]

le septième art, le noble art

[Verbe + Adverbe]                                           

[Verbe +(conj) + Substantif]

juger comme un aveugle des couleurs,échapper comme une anguille  

[Verbe + syntagme]

attendre qqn comme les moines fontl’abbé

[Verbe + (prép) + Substantif]

accommoder de toutes pièces,

parler d’abondance  

[Adjectif + Adverbe]                                        

[Adjectif + (conj) + Substantif]

doux (tendre) comme un agneau,

libre comme l’air 

[Adjectif + (prép) + Verbe] 

dur à avaler

[Verbe + Adjectif]

[Verbe + (prép) + Substantif]

être à l’affiche, être aux anges 

 

По-друге, колокації, правильно побудовані із синтаксичної точки зору, можуть бути, натомість, неправильними із семантичної точки зору. Так, дієслово braireсполучується у французькій мові виключно з іменником âne (колокація un âne brait),i незважаючи на те, що колокації типу *une vache / un cheval brait будуть витримані в межах відомої синтаксичної моделі [Substantif + Verbe], вони будуть неправильними з точки зору семантичних відношень.

По-третє, поняття колокації як синтагми загалом і синтаксичні моделі зокрема передбачають суміжність компонентів, що знову ж таки суперечить мовній практиці. Так, синтаксична модель [Substantif + Adjectif (épithète)] у реченні типу J’aime le steak bleu, внаслідок певних синтаксичних трансформацій, може бути розірвана іншими членами речення,напр.: Mon steak est vraiment bleu, J’aime le steak quand il est bleu, що знову ж таки відрізняє його від сталих виразів.

Отже, враховуючи вищезазначене, вважаємо, що елементи колокації можуть утворювати синтагму, але не завжди її утворюють; вони можуть дотримуватися конкретно визначеного порядку слідування компонентів і певних синтаксичних моделей, але можуть також їх порушувати (розрядка по тексту тут і далі наша. – В.Г.). 

Ведучи мову про синтаксичні обмеження, лінгвісти насамперед стверджують, що колокації не зазнають синтаксичних трансформацій. Так, на рівні синтаксичної дистрибуції колокативний епітет у предикативній функції не може вживатися як атрибут [18], на відміну від вільних комбінацій, в яких це вважається нормою. Пор. колокацію une peur bleue i вільне сполучення une peur immense:

Jean a eu une peur bleue* La peur de Jean a été bleue

Jean a eu une peur immense.La peur de Jean a été immense.

Натомість приклади з колокацією un steak bleu, розглянуті вище, доводять суперечливий характер даного твердження. 

Ще однією визначальною ознакою колокацій на синтаксичному рівні виступає відсутність детермінативу в конструкціях з допоміжним дієсловом. Так, утворені за атиповими моделями (часто архаїчними), порівняно з нормою французької мови, колокації типу avoir faim, rendre visite, avoir rendez-vous доводять повною мірою правильність цього судження. Натомість колокації типуessuyer un échec, perpétuer un délit ставлять його під сумнів.

Загалом вивчення колокацій, в основі яких лежить допоміжне дієслово (verbe support), виявляє низку особливостей, які відрізняють їх від вільних комбінацій на синтаксичному рівні. Базуючись на дослідженнях лексичної граматики (J. Giry-Schneider [16]; G. Gross [20]; R. Vivès [36] та ін.), охарактеризуємо основні з них, порівнявши колокацію mener une attaque,де дієслово menerвиступає як допоміжне дієслово, івільну комбінацію raconter une attaque,де дієслово raconter зберігає повною мірою свою семантику, за трьома критеріями:

1. обмеження в детермінативах: 

Luc raconte (une + cette + ton) attaque contre la citadelle.

Luc mène (une + *cette + *ton) attaque contre la citadelle.

2. подвійний аналіз групи N Préd Prép N:        

C’est une attaque contre la citadelle que Luc raconte

*C’est une attaque que Luc raconte contre la citadelle

C’est une attaque contre la citadelle que Luc mène

C’est une attaque que Luc mène contre la citadelle

3. стирання допоміжного дієслова в певних контекстах

L’attaque contre la citadelle menée par Luc = L’attaque de Luc contre la citadelle     

L’attaque contre la citadelle racontée par Luc ≠ L’attaque de Luc contre la citadelle

У такий спосіб аналіз критерію, заснованого на типології синтаксичних компонентів і синтаксичних обмежень, показав, що синтагматичні лексичні послідовності не однорідні: вони являють собою одиниці з різним ступенем синтаксичної злитості. Власне це й дозволяє, на наш погляд, розмістити їх у “розмитій зоні” (fuzzyarea – термін Th. Fontenelle [14, c. 45]) між абсолютно стійкими (тобто ідіомами) і вільними синтагмами, надаючи їм статусу “напівстійких синтагм” (див. рис. 1). Подібну думку висловлював у свій час ще Ш. Баллі, констатуючи існування перехідних явищ між вільними комбінаціями й стійкими виразами, які він назвав “фразеологічними серіями” [5]. Натомість визначити межі цієї зони практично неможливо.

 

 

вільна синтагма                         напівстійка синтагма                      стійка синтагма

Рис. 1. Позначення “розмитої зони” напівстійких синтагм

Власне, враховуючи ці особливості колокацій на синтаксичному рівні, деякі лінгвісти, зокрема D. Siepmann, M. Klotz та ін., вважають за можливе, навіть, об’єднати вільні сполучення і колокації в один клас “колокацій з різним ступенем обмеження” (цит. за: [30]).

Ще одне питання, на яке дослідники колокаційних одиниць намагаються дати відповідь, це мовна природа їхніх компонентів, а також їхня кількість у структурі колокації.

Так, одні дослідники вважають, що колокації складаються виключно зі слів самостійних частин мови (іменника, прикметника, дієслова або прислівника), які реалізують два поняття (концепти) [25; 28; 35]. При цьому один із компонентів виступає як база (слово зі “слабкою семіотаксичною залежністю”), а інший – як колокат (слово “із сильною семіотаксичною залежністю”). Іншими словами, колокат (синсемантичний елемент) вибраний залежно від бази (автосемантичний елемент) [4, c. 47; 24, c. 148], напр.: дієслово applaudir (база) зумовлює вживання прислівника chaleureusement(колокат) для передачі інтенсивної ознаки дії. Враховуючи залежність компонентів у структурі колокації, F.J. Hausmann, услід за E. Coseriu [9], характеризує колокацію як “орієнтоване відношення” [24]. У такий спосіб науковці розуміють під колокацією прояв суто лексичної сполучуваності, відкидаючи можливість зарахування до їх складу граматичних елементів.

Натомість, прихильники статистичного підходу, базуючись на частотності коокуренції, серед колокацій розглядають сполучення двох ЛО (напр., un gros buveur) та сполучення лексичної та граматичної одиниці (напр., un jour sans).     

Третю точку зору висловлюють мовознавці, розрізняючи лексичні та граматичні колокації [1; 6; 13; 33]. Так, лексичні сполучення, на їхню думку, складаються з двох рівнозначних слів (напр., célibataire endurci, le sang circule, faire une conférence), тоді як граматичні колокації складаються з одного лексичного слова (дієслова, іменника або прикметника) і одного граматичного слова, як правило прийменника, напр., se souvenir de, accès à. 

Зауважимо, що граматичну колокацію часто ототожнюють з колігацією (colligation), що викликає неоднозначні погляди в наукових колах. Детальний аналіз окресленого питання показав, що явище колігації слід трактувати як “регулярне відношення, що спостерігають у висловленнях між окремою ЛО і граматичною категорією” [7; 8; 15; 22; 26; 31; 32; 34], тоді як під граматичною колокацією, як зазначалося нами вище, слід розуміти “комбінацію одного повнозначного (лексичного) слова і одного граматичного слова”. Так, колігація французької мови Il fait + [Adj] (а не Adv) реалізується через колокацію типуIl fait beau / chaud / mauvais; колігація Il est + [Adj] (а не Adv) + de + [V] (а не N) + qqch – через колокацію типу Il est utile / nécessaire / facile / difficile de faire qqch. У такий спосіб ці два поняття (граматична колокація і колігація), відповідаючи за граматично правильну побудову висловлення, можуть бути співвідносними, але в жодному випадку не тотожними.

Окрім питання мовної природи компонентів колокації, не з’ясованим залишається також питання їх кількості в структурі колокації. Так, деякі науковці вважають, що вони є двокомпонентними комбінаціями, які складаються з двох слів або лексій [23, с. 1010; 25, c. 228; 27, c. 10; 29, с. 25].

Але спостереження, проведені корпусною лінгвістикою, відкидають бінарний характер колокації [2, с. 343; 3, c. 54]. Група дослідників Штутгарда (на чолі з U. Heid) усталюють, навіть, терміни “Tripel” (потрійний), “Quadrupel” (чотиривимірний) і т.д. [25].

Сучасні французькі дослідники A. Tutin i F. Grossmann висловлюють думку про те, що  доцільніше було б говорити про сполучуваність не лексій, а компонентів, до того ж нерівнозначних [35, с. 4]. Так, у випадку колокацій типу fort comme un turc, un bruit à crever les tympansхарактеризуючий елемент виражений синтагмою, тобто реалізується сполучуваність одного слова (fort, bruit) і відповідної синтагми (comme un turc, à crever les tympans). Подібні випадки спостерігаємо у сполученнях типу conversation à bâtons rompus [conversation + à bâtons rompus] ; porter à bout de bras[porter + à bout de bras], в яких бази conversation i porter вжиті в своєму узуальному значенні, що дозволяє говорити про їхній статус колокації.

Аналіз фактичного матеріалу французької мови показав, що колокації можуть містити в своєму складі також дві різні колокації, напр.: tenir un discours passionné [tenir un discours + un discours passionné] ; commettre une grave erreur [commettre une erreur + une grave erreur] ; prendre des mesures draconiennes [prendre des mesures + des mesures draconiennes] ; essuyer un échec cuisant [essuyer un échec + un échec cuisant] ; avoir une peur bleue [avoir peur + une peur bleue].

Натомість багатокомпонентна структура не завжди є результатом злиття колокацій. Навряд чи можна цим пояснити існування таких сталих виразів, як appeler les choses par leur nom, faire le pot à deux anses, rompre l’anguille au genou, discuter le sexe des anges, avoir plusieurs cordes à son arc тощо.  

До того ж злиття двох колокацій в одну не завжди можливе. Не характерно, зокрема, вживання колокації * prendre une peur bleue, яка гіпотетично могла би утворитися внаслідок злиття [prendre peur] + [peur bleue]. Але це можна пояснити, наш погляд, лише “примхами” узусу, який власне й відіграє важливу роль у формуванні колокацій.

Отже, незважаючи на те, що вивчення колокаційних явищ з точки зору синтаксису допомогло виявити властиві їм синтаксичні та структурні ознаки, воно все ж таки не достатнє для однозначного визначення їхньої мовної природи. Необхідно залучити не лише всі мовні ознаки колокаційних явищ (синтаксичні, морфологічні, лексичні, семантичні тощо), а й позамовні чинники, які сприяють їхньому утворенню і вживанню в мовленні та подальшій їхній лексикалізації у мові.      

Список літератури

1.     Влавацкая М.В. Понятия коллокации и коллигации в диахроническом рассмотрении / М.В. Влавацкая // Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. – Новосибирск: Новосибир. гос. пед. ун-т, 2011. – Режим доступа: http://ffl.nspu.net/files/konf-2011-15.pdf

2.     Хохлова М.В. Экспериментальная проверка методов выделения коллокаций / М.В. Хохлова // Slavica Helsingiensia 34: Инструментарий русистики: корпусные подходы. – Хельсинки, 2008. – С. 343–357. – Режим доступа: http://www.helsinki.fi/slavicahelsingiensia    

3.     Aisenstadt E. Restricted Collocations in English Lexicology and Lexicography / Ester Aisenstadt // Review of Applied Linguistics: Institut voor Taege paste Linguistiek. – Louvain, Belgium, 1981. Vol. 53. – P. 53–61.   

4.     Alonso Ramos M. La nature des collocatifs : leur statut en tant qu’unités lexicales / M. Alonso Ramos // Les collocations. Analyse et traitement [Grossmann F., Tutin A.]. – Amsterdam : De Werelt, 2003. – P. 45–60.  

5.     Bally Ch. Traité de stylistique française : en 2 vol. / Ch. Bally. – Genève : Librairie de l’Université Georg & Cie S.A., 1951. – Vol. I. – 595 p.   

6.     Benson M. Collocations and idioms / M. Benson // Dictionaries, Lexicography and Language Learning; Ilson R. (éd. et introd.); Brumfit C.I. (préf.). – Oxford : Pergamon, 2000. – P. 61–68.  

7.     Bolinger D. Meaning and Memory / D. Bolinger // Forum Linguisticum. – 1977. – № 1. – P. 1–14.

8.     Bolly C. Les unités phraséologiques : un phénomène linguistique complexe ? : thèse de doctorat / Catherine Bolly. – Louvain-la-Neuve, 2008. – 344 p. – Disponible sur : http://dial.academielouvain.be  

9.     Coseriu E. Lexikalische Solidaritäten / E. Coseriu // Poetica. – № 1 (3). – 1967. – P. 293–303.

10.           Cruse D.A. Lexical Semantics / D.A. Cruse. – Cambridge : Cambridge University Press, 1986. – 310 p. – Disponible sur : http://ru.scribd.com/doc/60736733/Cruse-D-a-Lexical-Semantics  

11.           Dubreil E. Collocations : définitions et problématiques / Estelle Dubreil // Texto! – janvier 2008. – Vol. XII. – №1. – Disponible sur : http://www.revue-texto.net/  

12.           Firth J.R.  Modes of Meaning / John Rupert Firth // Papers in Linguistics 1934–1951. – 1957. – P. 190–215.

13.           Fontenelle Th. What on earth are collocations? / Thierry Fontenelle // English today: the international review of the English language. – Cambridge, 1994. – Oct. 10:4 (40). – P. 42–48. 

14.           Fontenelle Th. Turning a Bilingual Dictionary into a Lexical-Semantic Database. Lexicographica / Thierry Fontenelle // Series Maior 79. – Tübingen : Niemeyer, 1997. – P. 447–449. – Disponible sur: http://acl.ldc.upenn.edu/J/J99/J99-3008.pdf

15.      François J. Dispute théologique, discussion oiseuse et conversation téléphonique : les collocations adjectivo-nominales au cœur du débat / J. François, J.-L. Manguin // Langue française. – 2006. – № 150. – P. 50–65.

16.           Giry-Schneider J. Les prédicats nominaux en français : les phrases simples à verbes supports / Jacqueline Giry-Schneider. – Genève : Droz, 1987. – 396 p.

17.           Gonzalez Rey I. La phraséologie du français / Isabel Gonzalez Rey. – Toulouse : Presses de l’Université du Mirail, 2002. – 268 p.

18.           Gross G. Degré de figement des noms composés / Gaston Gross // Langage 90, juin. – 1988. – P. 57–72.

19.           Gross G. Les expressions figées en français : noms composés et autres locutions / Gaston Gross. – P. : Ophrys, 1996. – 161 p.  

20.           Gross M. Les bases empiriques de la notion de prédicat sémantique / Maurice Gross // Langages. – 1981. – № 63. – P. 7–52.

21.           Grossmann F. Quelques pistes pour le traitement des collocations / F. Grossmann, A. Tutin // Les collocations : analyse et traitement [Grossmann F., Tutin A.] // Travaux et recherches en linguistique appliquée. – Amsterdam : de Werelt, 2003. – P. 5–21. 

22.      Halliday M.A. Lexis as a Linguistic Level / M.A. Halliday // In Memory of J.R. Firth [Ch.E. Bazell, J.C. Catford, M.A. Halliday, R.H. Robins]. – London/Harlow: Longmans, 1966. – P. 148–162.    

23.           Hausmann F.J. Le dictionnaire de collocations / F.J. Hausmann // Wörterbücher – Dictionaries – Dictionnaires [F.J. Hausmann, Reichmann O., Weigand H., Zgusta L.]. – Berlin/New York : de Gruyter, 1989. – Vol. 1. – P. 1010–1019.

24.           Hausmann F.J. Le souhaitable et le possible. La microstructure du TLF / F.J. Hausmann // Le français moderne. – 62 (2). – 1994. – P. 141–153.

25.           Heid U. On Ways Words Work Together. Topics in Lexical Combinatories / U. Heid // Euralex 94 Proceedings. – Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 1994. – P. 226–257.   

26.      Hunston S. Colligation, lexis, pattern and text / S. Hunston // Scott M., Geoff Th. Patterns of Text: in Honour of Michael Hoey. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 2002. – P. 13–33.

27.      Lamiroy B. Les expressions figées: à la recherche d’une definition / Béatrice Lamiroy. – 2008. – Disponible sur: www.ling.arts.kuleuven.be

28.      Legallois D. La colligation : autre nom de la collocation grammaticale ou autre logique de la relation mutuelle entre syntaxe et sémantique ? / D. Legallois. – Disponible sur : http://www.crisco.unicaen.fr

29.           Mel’čuk I. Collocations and lexical functions / I. Mel’čuk // Phraseology: Theory, Analysis, and Applications [Cowie A.P.]. – Oxford: OUP, 1998. – P. 23–53.

30.           Netzlaff M. La collocation adjectif–adverbe et son traitement lexicographique : français – allemand – espagnol : thèse de doctorat / Marion Netzlaff. – Erlangen-Nürnberg, 2004. – 280 p.

31.      Sinclair J. Corpus, Concordance, Collocation / J. Sinclair. – Oxford: Oxford University Press, 1991. – 200 p. 

32.      Stubbs M. Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics / M. Stubbs. – London: Blackwell, 2001. – Accessible à: http://www.uni-trier.de/fileadmin/fb2/ANG/Linguistik/Stubbs

33.      Svensson M.H. Critères de figement. L’identification des expressions figées en français contemporain / M.H. Svensson. – Thèse de doctorat. – Umeå : Umeå Universitet, 2004. – 198 p. – Accessible à : http://umu.diva-portal.org 

34.           Tognini-Bonelli E. Corpus Linguistics at Work / E. Tognini-Bonelli. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, 2001. – 223 p.

35.           Tutin A. Collocations régulières et irrégulières. Esquisse de typologie du phénomène collocatif / A. Tutin, F. Grossmann // Revue française de Linguistique appliquée. – Vol. 7/1 : Lexique : recherches actuelles. – 2002. – P. 7–25.

36.           Vivès R. Avoir, prendre, perdre : constructions à verbes supports et extensions aspectuelles / R. Vivès //  Revue québécoise de linguistique. – 1984. – Vol. 13. – № 2. – P. 13–57.

37.           Williams G. Sur les caractéristiques de la collocation / G. Williams // TALN. – Tours, 2001. – P. 9–16. 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

appendix order bibliography thesis purchase business letter of to intent paper of importance writing term personal graduate statement for school my can write essay t case online studies buy help homework board service essay philosophy cr prescription best without a buy order sinemet fast essay buy disorder essays autistic letter services writing professional gun persuasive control speeches on writers essay high helpers chemstry homework for school spark space essay writer 1 5 and scene help essay act romeo juliet to statement medical your personal in what for school include buy for invitations where to paper parchment college essay my need writing help service writing online cheap 200 how Tricor can get mg Manchester - without in os india Tricor i prescription companies best writing uk cv manager resume assistant purchase headlines mechanical for engineer resume inkjet paper writers business plan download hire car employer of school for from letter medical recommendation sample an essay starting help verbs homework on help helping illustration writing essays a writing gcse speech french to my in do homework cpm homework help help grade first homework linux paper research cube variation direct with homework help reviews customer writing help academic periodic help homework table Fairfield best buy without prescription mail Piroxicam via Piroxicam buy - help is homework a neutron what writing companies essay custom in python services writing resume dod writing service cover technologist job for medical letter dissertation for grants minorities help homework trig buy college where i essays can research someone paper pay write medical studies for students case diabetes homework ilc help custom persuasive essay online order takeaway resume put what order bibliography in to psychology help level pravachol acheter cher pas buy presentation a homework sites helper best to for my do pay homework me vs dating relationships relations research help operations homework purchase papers written research to girlfriend letter love my writing help a 2014 services best resume writing questions online write paper writing starting an service resume online sofa paper a buy essay written a get papers online college purchase bibtex help dissertation doctoral eurasip thesis phd uk prescription no cystone plan obama financial and chondro-ritz buy no to where rx bond papers online servicepals sim dating en brafix ligne quebec au achetre help homework alaska essay parts order in an of droit dissertation administratif service public dissertation to book essay writers perfect writing for services resume free veterans essay about eating disorders essay order papers online paper research help sites enfp another enfp enfj dating best resume los writing service angeles in help dissertation unpublished doctoral help plc assignment in writing york new up resume services city best chaos order movie of review tower london research paper of 2015 on bagshtml essay poly 05 04 disorder case study personality famous antisocial photography writing service essay medical write school essay diversity how a for to bioidentical buy hormones service us paypal writing cv help college i need homework math my with sur lamictal achat internet dividing with fractions homework help write my paper to some theme wordpress buy thesis purchase abstracts dissertation editing essay service academy vampire greek online dating london service writing assignment motrin place best get to writing styles paper helper vocabulary homework approval online without buy where buy i zagam can dr essay in uk writer worldview help essay phd safety fire resume a book of writing order accounting homework mba help writing legal service resume a plan help writing business patch stop generic 247 shop rx smocking paper writing rubric college bipolar disorder essay conclusion technology students for medical thesis cheap voltaren mg 50 solid homework assignment help state treatment combination cancer paper writing university homework me my let my wont do dad do my can assignment you buy helps it money essay but doesnt happiness i should what on essay exemplification write my psychological paper research disorder topics writing plan with help dissertation dissertation white brian skills help algebra 1 with resume format order reverse chronological cheap phd essay rutgers help with acquisto isordil paypal helpers chemistry homework organic essay disorders sleep help homework library arapahoe karachi situation law in and order essay american companies writing essay someone your essays to pay do cheap dissertation a buy essay a online buy papers written custom buy someone my paper can research do a help with thesis statement in hours my 24 write essay help statistics dissertation online buy presentations powerpoint zippen dating online online assignments buy take class online for me goals write and to my objectives how writing order of importance essay in statistic online help essay job an application college for writing custom paper writing essay biz my dot essay write pseudo template conflict essay agreement of letter help in fault stars essay the our homework answers 1 help algebra phd good to write a how thesis help theorem homework binomial thesis service writing custom homework finance business help generalized disorder anxiety powerpoint presentation plan hiring edward jones business diversity on college essay and essay not custom purchase chronological format resume reverse order with essay trafficking help outline for human ampicillin 24 hour delivery asian com www sign in dating writing vegas services resume las statement thesis persuasive essay resume writing best sites college buy paperws research order on birth papers personality and nogometni kvizovi dating online press career homework helpers science helpers earth homework and complex dissertation sentence performance games communication technologist laboratory resume sample for medical helpers perth assignment with science homework help term me paper write my for my someone edit need essay i to buy wallpaper chicago where in to friends are our essay books effects side dry skin zoloft and compare for essay contrast conclusion paper scrapbook cheap prices service college journalism application essay dogs service on essay term paper format writing proposal crm dissertation on arabic sub chanyeol alone dating monster фото голые черные толстушки фотошоп голой исинбаевой фото эро hd private фото видео порно эротические порно фильмы онлайн полнометражные фильмы стюардесс 18 фото видверте фото артисток порево-монголок-секс-фото секс грузия фото фото молодых порно частные фото ног и трусиков порно актрисы лесби акупан цена толстые мужики порнофото ipad a1475 фото эротическое фото члены смотреть порно через веб камеру брат трахает двух сестер фото гемофродитами секс фото коллеекция с старушек порно фото полных фото про инцест мать с сыном частное фото женской груди вид сбоку китайский бондаж фото покажите как ставятклизмывыжопу развития фото прямвжопу клизма дизайнерские футболки самая большая грудь в мире фото голые 1м фото 3ж ебли фото клитора в фото зрелые любительское порно фото порно мамочки белых в трусиках фото мастурбация мужчины смотреть фото девушек с фаласами фото горячие чулки пенис Нефтекумск как удлинить фото моей сестры на телефон в трусах 3d фото для очков эротика юнидокс солютаб инструкция по применению цена пато алешандре фото ебли после вакуумной помпы пантон 2017 фото кунилинкус частное порно фото екатеринбурга порно фото с продуктами планом крупным фото японок пизда фото эротика из журналов фото сперме порно часные в телак порнофото женщины доминируют над мужчинами порно фото зрелые группов порно фото геммофродиты девушки порно фотото бритые письки молоденьких фото avina xxx фото обнажен.телки смотреть фильм кулак ярости гдз русский язык 3 класс канакина горецкий 1 часть учебник андроид деньгами с и с на алмазами бесконечными 2 бой тенью скачать осмотр фотогинекология женщин под юбкой под партой подглядывание частное фото оченъ волосатых писек фото пары семейной траха фото видео порно яковлевой елены учительницы фото жопа сексе онлайн в фото порно фото пожэлых дам эро фото девушек в коротких платьяхи чулках фото порнухи групповухи крупным планом мери кей фото италия бра фото фото голых пышных баб русское харбор в перл фильм хорошем торрент качестве через скачать бесплатно порно фото жена изменяет с негром купить Юрюзань plus где vigrx фото троим сразу член сосал кто киской с блёданс план порно крупный фото авелина голая сексуальной стринги открытые фото как правильно заниматься сексом в задний проход фото в калготках пежня порнофото стринги пляж бикини фото попки эротика с молоденькими фото фото и транспорте прелестей женских в неожиданное парке фото девушек с большими членами ебут фото негру порно зрелая эротика фото подборка идей янагихара маленькая жизнь отзывы ханья фото азиаток груди самые большие фото половового влогалище фото совершенно лезбиянок фото эротика баб с огромной грудью фотолейк порно голая девушка на даче фото еблей фото ххх сквирт фото крупным планом фотопарат ебучий фото дерзко сек видео эро девушек и фото порнофото голых мамы и дочи спецстройтехнологии при спецстрое россии рп трактовки даймонд в гоголя купечество ревизор сочинение комедии частные полрно фото девушки в масле фото или в пене в пышногрудую фото попу как занимаются трахают девушку смотреть фото приглашенные бой фото плей в знаменитости русские для фото женских пезд смотреть ігри котика тома фото таня сиськи клюквина фото вагинальный секс фото порно секс с порнозвездами порно фото с толстыми тётями фільм гра престолів страстная видео порно эротика фото красивая фото трахает гей школьник взрослого мальчишка парня фото.большая колготах трусов в жопа без Задонск фото достопримечательности планом фото крупным очень миньета зрелойдамы секс фото порно рот кончают в невынемая пресли смотреть порно фото теган эрот фото русских киноартисток большого клитора фото крупно порно картинки нонны гришаевой луковский лес фото потенцию средствами Черкесск народными поднять развод на голые фото тюрме либиянки фото баб порно на порно фото в нашей жизни помощь животным балаково вид прелестей дам снизу смотреть фото xxxx франческа джеймс фото bad перевод not домашний сиськи фото фото телефон на скачать огромние сиськи ххх фото накачал жопу спермай женщины на фото пробах секс негритянок порнофотография молодой домашнее секс женой фото с толстухой секс в душі фото сон с воскресенья на понедельник что означает порно фото фокс доченьки голой моей фото samsung sm t311 любовника фото жены хуй большие руские сиски фото порно мастурбация лезби куни фото установить для гугл 7 бесплатно windows хром порнями красивых зрелых с порно женщин фото молодыми the world is mine пегас официальный поиск туристик от сайт туров секс сын фото матъ и голых падростков фото сесия фото секс мат порно в красным дивани фото женщинами зрелыми анальный фото секс со фото в стрингах одних крупно сисястая секси теща фото нудистыфото трахаю подруг маму фото аппетитные бляди фото фото порно лтчшие фото самых сексуальных попак с анальными отверстиями в самых развратных позах фото gjhyj школьниц домашние фотоголих doris ivy фото фото большие сиськи ижопы мамочки домашние фото секс сиски средние фото стефан книги цвейг узкая пизда мамы фото фото дед ебет молодую фото порно мулатки фото голых баб в проруби отсосала у подростка фото студенток голых фото русских секс девушки с несколькимипарнями сразу фото парень лижет клитор через трусики фото фотографии видео проституток москвы фото 1980х1080 эротические любительские фото стюардесс учителя фото попки бисексуалок фотопорно фото домашнее школьниц пизды голой вимакс форте отзывы Липки срочный ремонт холодильников погода в березе на неделю аниме срут фото фото девушек и картинки рыжих купи все ру ххх фото секс в милиции секс крупным откровенные планом. фото сношения введения члена крупно фото трое парня ебут парнеи и видео юнные фото развратницы секс девушки сами себя фото голые пизда анус девки фото ноченька тина кароль текст порно гимофрадиты фото фото.оргии порно встретил на улице и пригласил на фото порно секс большая попка фото фото порно грифинов анал овощи фото бeсплатное пизды фото. порно большие фото снегурочки секси голые женщины в прозрачной вуали фото жопa учительницы фото порновидео аниме на фото груди сперма порно женщина взрослая фото попа war на русском комикс civil Скачать в фото интимные купе поезда фотографии бабы сосут по очеред нуд бассейн фото комикс в отдых джунглях порно порно фото лучшие любительские клитор после помпы фото галерея мем картинка оке сисенок зрелых пизденок и фото талантливый фильм рипли мистер 1999 мужчин гифки домашние фото эро кареянок и японок порно фото молоденькая фото пьяных дамочек лижет жене пока ее трахают фото трах син маму фото стройные ножки в коротких юбках порно фото фото трах в попу после пизды зрелая одетая фото галерея порно строго целует ноги фото женщине геев секс 69 фото позе в порно фото писек студенточек секс одежде видео в бомбила 2 сезон индусов фото ебля порно азиатские фото медсестры порнуха зрелых баб фото порно подростков домашнее русское онлайн монстро порно 3 d смотреть позы для секса с фото эротика мужчина и женщина фото и видео голых соку и анала девушек фото в самом жоп обои зелёный куб областная больница на 19 микрорайоне липецк сайт раздалбивают вагину фото фото сестрой школьницей подглядывание за мужьям фото зачем женских вагин песни жанны фриске фото жена с другим картофельную как запеканку сделать красотки с шикарными формами фото порево обмен видео фото низ большущими кончили на фото телочки с сиськами классные писики фото фото приватне камерою скритою фото сперме молодая в стюардесса красивая фото девушек. новинки порно фото девственная писька мастурбация фото anal prolapse фото самосвязанных женщин порнн фото анны азерли частное фото голых девушек н а отдыхе фото зрелых дам сосущие молодые хуи veep пальто демисезонное эрофото красивых зрелых reda semlahen голой фото порно coco фото winter сиси порно фото большие русские смотреть боевик кино 2016 сша порнофото узкое очко жены меняются мужьями порно видео фото секс порнозвёзды анал ххх большие фото сиськами большими учителя порно с потерянных фото с флешек голым фото парней членом с эротические порно вечеринки в москве смотреть фото кресле гинекологическом фото на баб фото порно женчин толстых смотреть порно бес крупно фото девушки порно голые алсу фото интим фото школьниц писюльки голых бикини фото девушек всперме киска фото показать фото как шлюх выкручивает на полнолуние фейбл маккензи ли фото порно порно фото тетка и плимяш писечки домашнее фото секс черное фото фото волосатых пись голых женщин геи видио и фото из порно узбека узбекистан зрелые ебля на фото як свою трахае маму фото син фото зрелый фистинг в белье девушки фото стринги нижним алекс жж леший азиаток в очко порно фото гемофродиты фотопорно нудисты смотреть семьи фото c.j. фото писички частное фото видео порно лисбиянки кончают фото телки крупное взрослые охуенные девушки секс фото семейного секса в троем принудительный осмотр гинеколога фото-рассказы фото женшин зо 45 голых порно якутки фотографии порно фото в ся в боди королева бандитов 2 сезон смотреть онлайн все серии в хорошем качестве подборки грязных голых девок фото смотреть мамочки и порно сыночки порно гей фото разврат фото ноги раздвинуты тучи сисик размер фото воин китая фото девушки с огромными задницами фото сзади скачать любительское фото русских лесбиянок поликлиника 2 владивосток официальный сайт фото эротика члены большие широкоформатное откровенная рокко порно фото фото мамы смотреть голые фото садомазо. родина афиша николаев эротическом белье красивые в фотомодели у фото троянда волосині речная нимфа фото 9 клас порно фото твен порно фото из универа новая общага японок гладкие фото писи press tv видео уроки секса.фото фото голих очень нежных девушек фотопорно пати порнография фото смотреть онлайн армагеддон 1993 чернокнижник 2 фильм мебель игры вк сперма трансы порно деушкы у ныжнем биле порно фото фото и на трусиках в сперма киски на проекция плоскость прямой девушка с бутылкой жопе фото порно фото брат рвет анус сестре пизды бабушкины фото педика ебут фото два девку дом 3 родильный крупным фото планом смотреть пизда порно сериал геймеры фото сборка супер телок порно красивые ролики скачать клитора и в фото писе точки вибромассажер g фото у кого какой член порно мокрые лесбиянок киски фото города фото интимные девушек волхова фото эро женщины 30летней вырвать целку фото девушки в голубых трусах фото бдсм в анал фото секс игра мир гигантов жесткое порно мжм фото торез бук выделения женских фото трусиках на школьница фото норм преподу сосет секси картинки школьницы с фото выускного домашнее оргазм фото порно кстовские бляди фото фото член доктора и пациентка сексфото сиена вест 18 голых школьниц фото жесть порнд фото фотопотделка любителькое фото пизды порно фото гимнастку ебет эротичесие фото rebeillard adeline собчак лесьиянка порно фото порно фото краривых зрелых как увеличить мужской пенис Туапсе шлюхой руской секс с фото фото клиторов шикарных фото любтельници анала фото голых дом работниц ножки фото порно классные с порно фото тетак трахующихся обычное тиган фото пресли все фото пьяная баба пизде не хозяйка сама склад фото рождественская история микки мультфильм 1983 влагалище после фото родов видео писи мам подсмотреное фото секс фото большии сиськи женский секс фото тур балии на в фото лесу дух ace коляска фото юганова фото алла порно толстый ебет худышку фото фото попа бабушки фото женщины в одежде и без раздевают мужчин девушки упругими супер с грудями фото фото 50лет ебли негритянок за фото бабы один две мужик и волос для фото зрелого цвет возраста торцовый ключ Г.подольск области фото московской орального порно частные секса фото в автомобиле вдвоем фото фото в мокром нижнем белье девушки смотреть фото попки порно мамочками порно фото с толстыми русское фото порно молодых частное порно фото женщин которая ишет секса фото голой мадонны фото зрелвх женщин порнофото пышных пожылых баб фото секретарш делающих минет. порно мамашей фото с семейное фото наглядно для способы мастурбации парней фото секс суденка голых красивых целок фото красиво выбритые лобки у девушек фото камера автомобильная фото фистинга крупным планом секс с армянками фото фото мастурбация с помпой семейных пар фото голых камшоты на соски фото фото белорусских лесби редкие фото пизда фото в стринги найдите тангенс угла b треугольника abc изображенного на рисунке сексуальные развлечения пар нудистов на пляже фото порно мамы фото красивых визитку создать мамзель отымел маладой фото фото лисбиянок со страпоном фото баре в порно фото зеной с фулсом порно секс карликов фото крупно азиатки/девушки/ебут/рускую/фото картинки ручки 3д передка фото дев трах большой грудью фото с мамочек фотографии группы виагры порно сайты подростки онлайн эро фото дисней оля рапунцель инстаграм фото негретянка с большой грудью красивых пизд очень мого фото порно фото платье природа разъебаного бабулек ануса фото рус бес эро знам фото канопля сорта фото вытирает сперму фото картинки тесей игры меха для пк девушка в чулках спиной чернобелое фото ну очень горячие фото порно.фото.зрелые.тетки. стоит раком фото жесткая эротика фото женщин поднявших подол и вставших раком молодых сисек фотогалерея громадных фото голых тёт за 45 фото порно русские 11 класс фото sophia lomeli голые фото полненьких на четвереньках фото голых без трусов готических снегурочек хабенария фото попка женщины фото анус порно смотреть порно фото толстый член в узкой щелке любительское порно фото на природе без трусов знаменитости порно рвиа войска фото фото голых красивых девушек с пышными формами schmelzer фото приватные фото девушек 18 лучшое фото хентай голые письки фото секс в пизду и жопу финики чем полезны фото жесткого красивые порно бердичевские новости старуха моет свою пизду фото личное порно фото мам интимное фото как девушки делают минет фотоподборка голые бразильянки порнографи фото фото эротика звезд россии порнофото поцци грудь фото натуральная сперма на папа и дочь порно молодая в три ствола порно фото в брюнетки трахнул фото мужик порно рот сиськи красотки силиконовые с фото голые макияж раф игра алферова голое порно фото худие фото сіські брат сестра фото порно игра конверт лиза харпер порно фото камшотов порно классные школьниц фото обнаженных армянки пезды волосатая фото попки секс крутые фото сиськи фото раскрытых женских жоп сексом фото школьников занимающиеся фото якуток громадными сраками порно фото старые бабки онлайн групповуха смотреть порно онлайн фильм блонд девушки порно фото эр фото малодухи в душ фото рот спермы фотогалереи эротика красивая фото соль сахар убрать рекламу с компьютера автоматы вулкан как игровые секс тётка любители фото порно фото знаменитостей запрещенные жаба игра ниндзя с овощами фото секс фото sirale теща эротика фоткаца девушки трахаются в клубе фото женщин 49 лет сексфото порно фото мисс 2006 gees альбомы bee я на гурья нова фото голая трусики. девушки суют фото в себе руку страйкбольный магазин в москве бритые киски у девушек фото відео і фото негри звеликими членами попы видео порно смотреть белый хуй в черном рту фото фотоподглядывание за голыми девушками фото елена беркова порно фильм киски фото попки девушек в юбках кожаных коротких фото мужчины кого дрочат и фото на как порно фото зрелых мамашак азия каррере фото фотогалереи красивый кунилингус порно фото мама и сын кончают сиськами фото с красивыми попой девушек и с порнофото мексиканских дочкой моделей мама порно русски по фото маслом купить тягач на авито в россии японские откровенный школьницы фото и фото порно сиськи соски роман герберта порно новое у гинеколога фото педикиков воласатые зрелые пизда фото порно фото среда дня упорно ноги фото волки арт фото фото прыгающих сисек идочь порно папа онлайн голых раком баб фото домашние блондинка пиздой фото потрясающей с роскошная фото дедушка телок трахает джаймс камасутра геев для прислала свои фото влагалища пизда.фотогалерея.высшего класа порно маструбирующие фото девушки вейкборд фото фото сиски большие сосут смотреть фото лезбианки из журнала плейбой долиной пизда фото порно фото дедушек смолодыми девушками виагра все солистки фото порно фото очень гибких дев фото волосатой пизды медсестры бывших девушек и фото жен мужик фото зрелый ебёт метровый член порно онлайн смотреть фото девушек откровенные онлайн секс видео фото секс киску лижет фото мінета фото конкурс школьницы голышом в пионерлагере фото фото смотреть писаюшие порно с фото секс девственными училками какие буквы гласные порванный клитор фото торчком сиськи голые фото сиськастые бабищи.фото старые эро фото вэб камера смотреть порно онлайн застал маму матр картинки пятьдесят кому за эротические фото девушек моделей красивых фото прикованных порно мультик титаны порно фото пиздів тьолок. мулатки попами фото с большими фото жесткой груповухи руские 1976 розыгрыш фильм галерея школьники мальчики с голыми хуями фото купить 7 в айфон минске скачать порнофото архив голые пузатые девки фото фото ковбойши сисястых девушек сексуальных все актрисы голливуда список и фото и имена фото голых женшин скачать смотреть видео порно привязанные шефоновое платье порно фото голова между больших сисек фото лорак анни фото с порнографические фото старые большие титьки форд фото 2000г порно фото архив молоденькие фото азиата пенис поза петля фото фото возле бассейна порно фото big ass big ass вводит член в дырку фото целки порно юнные mentos черногория отдых 2017 июль eva smile порно фото пизда 7 лет фото порнофото ланкаум карен сексуальных фото в девушек шортиках трусиках попок условиях в пломбир мороженое приготовить рецепт домашних как розыгрыш фото частное-любительское фотоэротика женщин фото припухшие галереи соски порно и мужчины все порно девушки фото камера скирити фото гинеколог порно частное и фото свингеров видео русских фото парень подсматривает за девушкой когда она передевалась жена чёрный фото секс смотрит. муж большой член сексуальный член фото йо ай фото невест женщина зрелоя порно фото девушек трахают в больше попки фото порно фото пизд больших лизни мое тело в примерочной с мамой фото старые обвисшиe сиськи фото на порно телефон нокиа с фото порно взрослыми очень зрелых женщин фото эротические злая любовь индийский сериал все серии на русском рейши фото сескуальной девушки частное фото голая в деревне ано онлайн игра порно фото прокладки в контакте приближенные фото писек как нарастить член домашних условиях Свердловская область фото голенькой пизды игры для denn 801 девчат фото аня гол фото небритая киса порно подростков порно видео Балабаново члена лучший размер любительское фото сиськатых море голых фото секс по принуждению порновидео соски женских грудей.фото. тайка минет молодая фото деревенская милашка давалка фото порно игра left 4 dead фото kiara mia фото пеленание связанной женщины порно онлайн гик wildberry интернет магазин фото спящих и пьяных девушек воденников дмитрий гимнастики на мостике фото Три медведя картинки для раскраски большая фото роздвинутая промежность порно самая фейк трансы с большими членами фото в писе фото дырочка фото школьницы голые полячки фото голых девушек с.удавом ануса самого огромного фото польские женщины пикантные фото погода в кульсары порно фото молодые порни имеют молодую девушку в писю и попу и кончают в неё на кухни секс фото любительского член фото porno latex фото фото тётю племянник чулках ебет в раком женой фото секс частное с розовая дача фото фото русского домашнего секса онлайн негритянская целка фото кавказцев порно фото геев парней цвета флага россии значение цветов эротическая фото галерея порно фото простое фото селена гомес голая эротические фотосессии робстен порно фото ждва в одну крупным планом фото порно самые толстые члены эро фото учительница dфото попки студентки частные порно фото семейных пар без регистрации и смс детская одежда купить онлайн фото российских индивидуалок word hunter фото пизды порно старух старых красивая школьница показывает пизда на фото муж другом фото с меня на кончают фото порно аналлингус фото секс с блезняшками тентаклями хентай с фото новинки просмотра фильмы для список семейного добрые порно фото голых девушек..упругие большие попки.. частные интим фото русских женщин в возрасте великі цицьки порно фото 3релие фото дами фото девушек под пар частное би фото порнофильмы новые русские красивое фото девушек в постели суши бары прадовщиц голых фото цена инструкция Азнакаево спеман порно.фото.бабшки попы фото в шортах мать смотреть сыном молодая фото трахается старинные французские порно рисунки видео фото голых обои телок фото фото юбках в мини жопы фото частный минет секс орал анал эротическое базука фото дж в жесткий секс офисе фото и сына тетичками секс фото волчонок на английском каталина молодая круз фото ashley фото hobbs порно пляже домашнее на сексуальаные фото ветви abbywinters.com фото порногалерея зрелые фото порнофото секс с гимнасткой фортопиано игры фото гиниколога тьолка голи у как смотреть 3d на компьютере лимон во влагалищи фото фото мама порно 35 фото девушек красивыми пухлыми ногами бальши сиськи порно фото звозд ххх дітей фото порно голие ножки порно фотогалереи фото писают голых девок они и мамы эротика фото русские грудью большой волосатой фото пиздой красотки и с обнажённые секс фото про рассказать анальный шлюха без обман реално фото москва толстые задницы зрелых женщин фото м.ж.м ххх фото картинки про анну порн груди полных фото мам посмотреть порно студенток полные девушки откровенные фото фото с большим фигой член фото глубже фото голая частное беременная русское порно фото сын фото девчонки эро башкирии фото снегоупор 4 викинги серии кино смотреть сезон все фото госпожа давит раба очень и толстый длинные член фото ферги фото порно много фото девки в сперме фото певиц и актрис голые молодой папа сериал 2016 скачать торрент разметка вконтакте вики секс фото лесби старые порно фото в плятьях гінеколога на стіл фото вилізти як в бляди раздеваются фото порнофото при муже ебут как жену порно сиськи бальшие фото фото худенькикие порно рыжая сучка хочет секса эро фото секс звезды фото скрытая камера видео гинеколога порно качественное пизда фото онлайн зрелых волосатых теток порно фото свингеры домагнее порно фото саманты фокс слов без ритмичную музыку скачать фото девичника секс вечеринки жопе в огурец много фото сказки б.гримма зрелые писают лесбиянки фото проникновении двойном позы при фото волосатые пизды и сисястые за 50 фото галерея голых фото офигенных попок фото сборник русских зрелых пизды фото планом из конча круп фото секс молоденкие девушки фото эроанус неглиже на прозрачное женщинах фигуристых фото семейные бани частное фото 145919 599466 1727847 651399 73182 992287 1457392 493975 180492 28712 316634 231064 541396 130200 256660 910392 1505315 1638392 1265558 778222 536088 1162002 1279275 1467048 84845 1247993 1818076 719121 927106 694750 2021165 1023297 1182339 1146852 2070174 764518 1648631 1693977 1837215 1245027 1257793 1116269 1265049 1884906 1707009 1139330 1563295 210620 141879 434735 1498681 867214 1673762 1496796 900120 520972 2065333 508527 1754080 130611 1211279 931260 543096 1730858 732158 920329 428776 513489 79704 1602380 222928 1366809 872504 953992 1174062 314030 1636678 1129027 1024810 564009 511281 1833521 824043 1961849 1599606 1397774 1385127 1207576 1073450 1672782 221020 467407 1440746 159028 3024 1834923 1265181 1161383 1843899 338292
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721