СТРУКТУРНО-СИНТАКСИЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ КОЛОКАЦІЙ (на матеріалі французької мови)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1                                            

В.А. Гладка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці)

 

Аналізуються основні положення структурно-синтаксичного підходу під час дослідження колокацій французької мови, а також вивчається компонентний склад колокаційних одиниць. 

Ключові слова: колокація, колокат, база, синтаксичне обмеження, синтаксична модель, структура колокацій  

Анализируются основные принципы структурно-синтаксического подхода в исследовании коллокаций французского языка, а также изучается компонентный состав коллокационных единиц.

Ключевые слова: коллокация, коллокат, база, синтаксическое ограничение, синтаксическая модель, структура коллокаций   

The article analyzes the basic principles of structural and syntactic approaches in the study of French language collocationsand studies the component structure of collocation units.

Keywords: collocation, collocate, base, syntactic restriction, syntactic model, component structure

Однією з актуальних проблем сучасних мовознавчих студій по праву можна вважати визначення мовної природи колокацій, які за своєю внутрішньою структурою, лексико-граматичними та функціональними ознаками посідають проміжне місце, з одного боку, між вільними та фразеологічними сполученнями, а з іншого – між дискурсом і мовою.

Значні труднощі під час їхнього вивчення зумовлені також тим, що запропоновані лінгвістами тлумачення колокаційних одиниць базуються на різних, а часом суперечливих, методиках дослідження і аналізу зазначеного явища, які варіюють, у свою чергу, залежно від поставлених перед ними завдань, галузей і результатів дослідження. Основними серед них можна назвати такі: британський контекстуалізм (J.R. Firth, M.A.K. Hallyday, J. Sinclair,), корпусно-орієнтований підхід (M. Benson, M. Netzlaff, J. Sinclair, В.А. Захаров, М.В. Хохлова), лексико-граматичний підхід (F.J. Hausmann), синтаксичний підхід (D.A. Cruse, F. Grossmann, F.J. Hausmann, A. Tutin),семантичний підхід (Th. Herbst, M.B. Влавацька), конвенційний підхід (E. Aisenstadt, P. Frath, Ch. Gledhill, S. Johansson) тощо.

Мета нашої розвідки полягає в тому, щоб проаналізувати структурно-компонентні та синтаксичні ознаки колокацій французької мови, висвітлені основними положеннями синтаксичного підходу.   

Насамперед зазначимо, що в площині синтаксичного напряму лінгвісти звужують поняття колокації до “синтагматичних лексичних послідовностей”, залишаючи осторонь “фрастичні (або пропозиційні) лексичні послідовності” (прислів’я, приказки, крилаті вислови, слогани, узуальні контекстуальні формули) [10; 11; 21; 23; 29]. Тлумачачи колокації як “синтагматично обмежені лексичні сполучуваності двох елементів, які підтримують синтаксичний зв’язок” [10; 23; 29], мовознавці враховують два аспекти: ці синтаксично злиті одиниці дотримуються певного порядку слідування компонентів і не піддаються синтаксичним трансформаціям, тобто вони – синтаксично обмежені.

Так, G. Gross, характеризуючи із синтаксичної точки зору стійку послідовність, вважає, що вона не може зазнавати комбінаторних і трансформаційних змін [19, c. 154], чим, власне, й відрізняється від вільної послідовності. Щоправда, цю думку висловлював ще J.R. Firth, досліджуючи контекстуальне оточення і граматичну природу колокацій. Саме він уперше наголосив на звичному, або узуальному, місці компонентів у самій структурі колокації [12]. Зазначимо, що ці міркування лягли в основу також дослідження синтаксичних схем представниками корпусно-орієнтованого підходу (див., зокрема, праці J. Sinclair, M. Benson, M.A. Halliday, B. Lamiroy та ін.).     

У такий спосіб, “[дотримуючись] правильного, непорушного внутрішнього порядку компонентів, незалежно від місця в реченні або в дискурсі” [17, c. 54; 37], колокація може бути визначена, вслід за F.J. Hausmann, як “комбінація з двох слів, яка утворює одну з таких синтаксичних структур” [23, c. 1010]:  

[Substantif + Adjectif (épithète)]                                                

pluie torrentielle, amour platonique,

bouillon aveugle 

[Substantif + Verbe]                                              

le silence règne, un ange passe,

les Anglais ont débarqué 

[Verbe + Substantif (objet)]                                               

prendre une décision, arrondir les angles,

avoir des antennes 

[Substantif + (prép) + Substantif]                             

une bouffée de chaleur,

un bourreau des cœurs 

[Verbe + Adverbe]                                           

applaudir chaleureusement,

exploiter efficacement 

[Adverbe + Adjectif]                                         

grièvement blessé, gravement malade

До вказаних F.J. Hausmann синтаксичних моделей додамо ще по дві на дієслівній та прикметниковій основах, отримані внаслідок аналізу фактичного матеріалу, а саме:

[Verbe + (prép) + Substantif]

rougir de honte, payer d’audace, avoir en visite 

[Verbe + Adjectif]

être (bien) aise

[Adjectif + Adjectif]

ivre mort

[Adjectif + (prép) + Substantif]

ivre de colère

Натомість критерій так би мовити правильного синтаксичного утворення не може бути, на наш погляд, визначальним з кількох причин. По-перше, як доводить фактичний матеріал, колокати прикметникової та прислівникової природи можуть бути виражені іншими частинами мови або,навіть, синтагмою, а також змінювати свою позицію відносно бази. Іншими словами, синтаксичні моделі колокацій можуть варіювати (див. табл. 1).     

Як бачимо, сформульоване мовознавцями правило: “колокації слідують чітким синтаксичним моделям, напр.: до колокації, побудованої навколо Substantif, входять Adjectif i Verbe, а не Adverbe” [35, c. 9], вимагає певних уточнень. 

 

Таблиця 1.

Основні прототипні синтаксичні моделі колокацій французької мови та їхні варіанти

прототипна синтаксична модель

варіант

приклади

[Substantif + Adjectif (épithète)]                                                 

[Substantif + (prép) + Substantif]

un abreuvoir à mouches, un moral d’acier, des affaires d’or  

[Substantif + syntagme]

un ami qui vous veut du bien

[Adjectif + Substantif]

le septième art, le noble art

[Verbe + Adverbe]                                           

[Verbe +(conj) + Substantif]

juger comme un aveugle des couleurs,échapper comme une anguille  

[Verbe + syntagme]

attendre qqn comme les moines fontl’abbé

[Verbe + (prép) + Substantif]

accommoder de toutes pièces,

parler d’abondance  

[Adjectif + Adverbe]                                        

[Adjectif + (conj) + Substantif]

doux (tendre) comme un agneau,

libre comme l’air 

[Adjectif + (prép) + Verbe] 

dur à avaler

[Verbe + Adjectif]

[Verbe + (prép) + Substantif]

être à l’affiche, être aux anges 

 

По-друге, колокації, правильно побудовані із синтаксичної точки зору, можуть бути, натомість, неправильними із семантичної точки зору. Так, дієслово braireсполучується у французькій мові виключно з іменником âne (колокація un âne brait),i незважаючи на те, що колокації типу *une vache / un cheval brait будуть витримані в межах відомої синтаксичної моделі [Substantif + Verbe], вони будуть неправильними з точки зору семантичних відношень.

По-третє, поняття колокації як синтагми загалом і синтаксичні моделі зокрема передбачають суміжність компонентів, що знову ж таки суперечить мовній практиці. Так, синтаксична модель [Substantif + Adjectif (épithète)] у реченні типу J’aime le steak bleu, внаслідок певних синтаксичних трансформацій, може бути розірвана іншими членами речення,напр.: Mon steak est vraiment bleu, J’aime le steak quand il est bleu, що знову ж таки відрізняє його від сталих виразів.

Отже, враховуючи вищезазначене, вважаємо, що елементи колокації можуть утворювати синтагму, але не завжди її утворюють; вони можуть дотримуватися конкретно визначеного порядку слідування компонентів і певних синтаксичних моделей, але можуть також їх порушувати (розрядка по тексту тут і далі наша. – В.Г.). 

Ведучи мову про синтаксичні обмеження, лінгвісти насамперед стверджують, що колокації не зазнають синтаксичних трансформацій. Так, на рівні синтаксичної дистрибуції колокативний епітет у предикативній функції не може вживатися як атрибут [18], на відміну від вільних комбінацій, в яких це вважається нормою. Пор. колокацію une peur bleue i вільне сполучення une peur immense:

Jean a eu une peur bleue* La peur de Jean a été bleue

Jean a eu une peur immense.La peur de Jean a été immense.

Натомість приклади з колокацією un steak bleu, розглянуті вище, доводять суперечливий характер даного твердження. 

Ще однією визначальною ознакою колокацій на синтаксичному рівні виступає відсутність детермінативу в конструкціях з допоміжним дієсловом. Так, утворені за атиповими моделями (часто архаїчними), порівняно з нормою французької мови, колокації типу avoir faim, rendre visite, avoir rendez-vous доводять повною мірою правильність цього судження. Натомість колокації типуessuyer un échec, perpétuer un délit ставлять його під сумнів.

Загалом вивчення колокацій, в основі яких лежить допоміжне дієслово (verbe support), виявляє низку особливостей, які відрізняють їх від вільних комбінацій на синтаксичному рівні. Базуючись на дослідженнях лексичної граматики (J. Giry-Schneider [16]; G. Gross [20]; R. Vivès [36] та ін.), охарактеризуємо основні з них, порівнявши колокацію mener une attaque,де дієслово menerвиступає як допоміжне дієслово, івільну комбінацію raconter une attaque,де дієслово raconter зберігає повною мірою свою семантику, за трьома критеріями:

1. обмеження в детермінативах: 

Luc raconte (une + cette + ton) attaque contre la citadelle.

Luc mène (une + *cette + *ton) attaque contre la citadelle.

2. подвійний аналіз групи N Préd Prép N:        

C’est une attaque contre la citadelle que Luc raconte

*C’est une attaque que Luc raconte contre la citadelle

C’est une attaque contre la citadelle que Luc mène

C’est une attaque que Luc mène contre la citadelle

3. стирання допоміжного дієслова в певних контекстах

L’attaque contre la citadelle menée par Luc = L’attaque de Luc contre la citadelle     

L’attaque contre la citadelle racontée par Luc ≠ L’attaque de Luc contre la citadelle

У такий спосіб аналіз критерію, заснованого на типології синтаксичних компонентів і синтаксичних обмежень, показав, що синтагматичні лексичні послідовності не однорідні: вони являють собою одиниці з різним ступенем синтаксичної злитості. Власне це й дозволяє, на наш погляд, розмістити їх у “розмитій зоні” (fuzzyarea – термін Th. Fontenelle [14, c. 45]) між абсолютно стійкими (тобто ідіомами) і вільними синтагмами, надаючи їм статусу “напівстійких синтагм” (див. рис. 1). Подібну думку висловлював у свій час ще Ш. Баллі, констатуючи існування перехідних явищ між вільними комбінаціями й стійкими виразами, які він назвав “фразеологічними серіями” [5]. Натомість визначити межі цієї зони практично неможливо.

 

 

вільна синтагма                         напівстійка синтагма                      стійка синтагма

Рис. 1. Позначення “розмитої зони” напівстійких синтагм

Власне, враховуючи ці особливості колокацій на синтаксичному рівні, деякі лінгвісти, зокрема D. Siepmann, M. Klotz та ін., вважають за можливе, навіть, об’єднати вільні сполучення і колокації в один клас “колокацій з різним ступенем обмеження” (цит. за: [30]).

Ще одне питання, на яке дослідники колокаційних одиниць намагаються дати відповідь, це мовна природа їхніх компонентів, а також їхня кількість у структурі колокації.

Так, одні дослідники вважають, що колокації складаються виключно зі слів самостійних частин мови (іменника, прикметника, дієслова або прислівника), які реалізують два поняття (концепти) [25; 28; 35]. При цьому один із компонентів виступає як база (слово зі “слабкою семіотаксичною залежністю”), а інший – як колокат (слово “із сильною семіотаксичною залежністю”). Іншими словами, колокат (синсемантичний елемент) вибраний залежно від бази (автосемантичний елемент) [4, c. 47; 24, c. 148], напр.: дієслово applaudir (база) зумовлює вживання прислівника chaleureusement(колокат) для передачі інтенсивної ознаки дії. Враховуючи залежність компонентів у структурі колокації, F.J. Hausmann, услід за E. Coseriu [9], характеризує колокацію як “орієнтоване відношення” [24]. У такий спосіб науковці розуміють під колокацією прояв суто лексичної сполучуваності, відкидаючи можливість зарахування до їх складу граматичних елементів.

Натомість, прихильники статистичного підходу, базуючись на частотності коокуренції, серед колокацій розглядають сполучення двох ЛО (напр., un gros buveur) та сполучення лексичної та граматичної одиниці (напр., un jour sans).     

Третю точку зору висловлюють мовознавці, розрізняючи лексичні та граматичні колокації [1; 6; 13; 33]. Так, лексичні сполучення, на їхню думку, складаються з двох рівнозначних слів (напр., célibataire endurci, le sang circule, faire une conférence), тоді як граматичні колокації складаються з одного лексичного слова (дієслова, іменника або прикметника) і одного граматичного слова, як правило прийменника, напр., se souvenir de, accès à. 

Зауважимо, що граматичну колокацію часто ототожнюють з колігацією (colligation), що викликає неоднозначні погляди в наукових колах. Детальний аналіз окресленого питання показав, що явище колігації слід трактувати як “регулярне відношення, що спостерігають у висловленнях між окремою ЛО і граматичною категорією” [7; 8; 15; 22; 26; 31; 32; 34], тоді як під граматичною колокацією, як зазначалося нами вище, слід розуміти “комбінацію одного повнозначного (лексичного) слова і одного граматичного слова”. Так, колігація французької мови Il fait + [Adj] (а не Adv) реалізується через колокацію типуIl fait beau / chaud / mauvais; колігація Il est + [Adj] (а не Adv) + de + [V] (а не N) + qqch – через колокацію типу Il est utile / nécessaire / facile / difficile de faire qqch. У такий спосіб ці два поняття (граматична колокація і колігація), відповідаючи за граматично правильну побудову висловлення, можуть бути співвідносними, але в жодному випадку не тотожними.

Окрім питання мовної природи компонентів колокації, не з’ясованим залишається також питання їх кількості в структурі колокації. Так, деякі науковці вважають, що вони є двокомпонентними комбінаціями, які складаються з двох слів або лексій [23, с. 1010; 25, c. 228; 27, c. 10; 29, с. 25].

Але спостереження, проведені корпусною лінгвістикою, відкидають бінарний характер колокації [2, с. 343; 3, c. 54]. Група дослідників Штутгарда (на чолі з U. Heid) усталюють, навіть, терміни “Tripel” (потрійний), “Quadrupel” (чотиривимірний) і т.д. [25].

Сучасні французькі дослідники A. Tutin i F. Grossmann висловлюють думку про те, що  доцільніше було б говорити про сполучуваність не лексій, а компонентів, до того ж нерівнозначних [35, с. 4]. Так, у випадку колокацій типу fort comme un turc, un bruit à crever les tympansхарактеризуючий елемент виражений синтагмою, тобто реалізується сполучуваність одного слова (fort, bruit) і відповідної синтагми (comme un turc, à crever les tympans). Подібні випадки спостерігаємо у сполученнях типу conversation à bâtons rompus [conversation + à bâtons rompus] ; porter à bout de bras[porter + à bout de bras], в яких бази conversation i porter вжиті в своєму узуальному значенні, що дозволяє говорити про їхній статус колокації.

Аналіз фактичного матеріалу французької мови показав, що колокації можуть містити в своєму складі також дві різні колокації, напр.: tenir un discours passionné [tenir un discours + un discours passionné] ; commettre une grave erreur [commettre une erreur + une grave erreur] ; prendre des mesures draconiennes [prendre des mesures + des mesures draconiennes] ; essuyer un échec cuisant [essuyer un échec + un échec cuisant] ; avoir une peur bleue [avoir peur + une peur bleue].

Натомість багатокомпонентна структура не завжди є результатом злиття колокацій. Навряд чи можна цим пояснити існування таких сталих виразів, як appeler les choses par leur nom, faire le pot à deux anses, rompre l’anguille au genou, discuter le sexe des anges, avoir plusieurs cordes à son arc тощо.  

До того ж злиття двох колокацій в одну не завжди можливе. Не характерно, зокрема, вживання колокації * prendre une peur bleue, яка гіпотетично могла би утворитися внаслідок злиття [prendre peur] + [peur bleue]. Але це можна пояснити, наш погляд, лише “примхами” узусу, який власне й відіграє важливу роль у формуванні колокацій.

Отже, незважаючи на те, що вивчення колокаційних явищ з точки зору синтаксису допомогло виявити властиві їм синтаксичні та структурні ознаки, воно все ж таки не достатнє для однозначного визначення їхньої мовної природи. Необхідно залучити не лише всі мовні ознаки колокаційних явищ (синтаксичні, морфологічні, лексичні, семантичні тощо), а й позамовні чинники, які сприяють їхньому утворенню і вживанню в мовленні та подальшій їхній лексикалізації у мові.      

Список літератури

1.     Влавацкая М.В. Понятия коллокации и коллигации в диахроническом рассмотрении / М.В. Влавацкая // Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. – Новосибирск: Новосибир. гос. пед. ун-т, 2011. – Режим доступа: http://ffl.nspu.net/files/konf-2011-15.pdf

2.     Хохлова М.В. Экспериментальная проверка методов выделения коллокаций / М.В. Хохлова // Slavica Helsingiensia 34: Инструментарий русистики: корпусные подходы. – Хельсинки, 2008. – С. 343–357. – Режим доступа: http://www.helsinki.fi/slavicahelsingiensia    

3.     Aisenstadt E. Restricted Collocations in English Lexicology and Lexicography / Ester Aisenstadt // Review of Applied Linguistics: Institut voor Taege paste Linguistiek. – Louvain, Belgium, 1981. Vol. 53. – P. 53–61.   

4.     Alonso Ramos M. La nature des collocatifs : leur statut en tant qu’unités lexicales / M. Alonso Ramos // Les collocations. Analyse et traitement [Grossmann F., Tutin A.]. – Amsterdam : De Werelt, 2003. – P. 45–60.  

5.     Bally Ch. Traité de stylistique française : en 2 vol. / Ch. Bally. – Genève : Librairie de l’Université Georg & Cie S.A., 1951. – Vol. I. – 595 p.   

6.     Benson M. Collocations and idioms / M. Benson // Dictionaries, Lexicography and Language Learning; Ilson R. (éd. et introd.); Brumfit C.I. (préf.). – Oxford : Pergamon, 2000. – P. 61–68.  

7.     Bolinger D. Meaning and Memory / D. Bolinger // Forum Linguisticum. – 1977. – № 1. – P. 1–14.

8.     Bolly C. Les unités phraséologiques : un phénomène linguistique complexe ? : thèse de doctorat / Catherine Bolly. – Louvain-la-Neuve, 2008. – 344 p. – Disponible sur : http://dial.academielouvain.be  

9.     Coseriu E. Lexikalische Solidaritäten / E. Coseriu // Poetica. – № 1 (3). – 1967. – P. 293–303.

10.           Cruse D.A. Lexical Semantics / D.A. Cruse. – Cambridge : Cambridge University Press, 1986. – 310 p. – Disponible sur : http://ru.scribd.com/doc/60736733/Cruse-D-a-Lexical-Semantics  

11.           Dubreil E. Collocations : définitions et problématiques / Estelle Dubreil // Texto! – janvier 2008. – Vol. XII. – №1. – Disponible sur : http://www.revue-texto.net/  

12.           Firth J.R.  Modes of Meaning / John Rupert Firth // Papers in Linguistics 1934–1951. – 1957. – P. 190–215.

13.           Fontenelle Th. What on earth are collocations? / Thierry Fontenelle // English today: the international review of the English language. – Cambridge, 1994. – Oct. 10:4 (40). – P. 42–48. 

14.           Fontenelle Th. Turning a Bilingual Dictionary into a Lexical-Semantic Database. Lexicographica / Thierry Fontenelle // Series Maior 79. – Tübingen : Niemeyer, 1997. – P. 447–449. – Disponible sur: http://acl.ldc.upenn.edu/J/J99/J99-3008.pdf

15.      François J. Dispute théologique, discussion oiseuse et conversation téléphonique : les collocations adjectivo-nominales au cœur du débat / J. François, J.-L. Manguin // Langue française. – 2006. – № 150. – P. 50–65.

16.           Giry-Schneider J. Les prédicats nominaux en français : les phrases simples à verbes supports / Jacqueline Giry-Schneider. – Genève : Droz, 1987. – 396 p.

17.           Gonzalez Rey I. La phraséologie du français / Isabel Gonzalez Rey. – Toulouse : Presses de l’Université du Mirail, 2002. – 268 p.

18.           Gross G. Degré de figement des noms composés / Gaston Gross // Langage 90, juin. – 1988. – P. 57–72.

19.           Gross G. Les expressions figées en français : noms composés et autres locutions / Gaston Gross. – P. : Ophrys, 1996. – 161 p.  

20.           Gross M. Les bases empiriques de la notion de prédicat sémantique / Maurice Gross // Langages. – 1981. – № 63. – P. 7–52.

21.           Grossmann F. Quelques pistes pour le traitement des collocations / F. Grossmann, A. Tutin // Les collocations : analyse et traitement [Grossmann F., Tutin A.] // Travaux et recherches en linguistique appliquée. – Amsterdam : de Werelt, 2003. – P. 5–21. 

22.      Halliday M.A. Lexis as a Linguistic Level / M.A. Halliday // In Memory of J.R. Firth [Ch.E. Bazell, J.C. Catford, M.A. Halliday, R.H. Robins]. – London/Harlow: Longmans, 1966. – P. 148–162.    

23.           Hausmann F.J. Le dictionnaire de collocations / F.J. Hausmann // Wörterbücher – Dictionaries – Dictionnaires [F.J. Hausmann, Reichmann O., Weigand H., Zgusta L.]. – Berlin/New York : de Gruyter, 1989. – Vol. 1. – P. 1010–1019.

24.           Hausmann F.J. Le souhaitable et le possible. La microstructure du TLF / F.J. Hausmann // Le français moderne. – 62 (2). – 1994. – P. 141–153.

25.           Heid U. On Ways Words Work Together. Topics in Lexical Combinatories / U. Heid // Euralex 94 Proceedings. – Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 1994. – P. 226–257.   

26.      Hunston S. Colligation, lexis, pattern and text / S. Hunston // Scott M., Geoff Th. Patterns of Text: in Honour of Michael Hoey. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 2002. – P. 13–33.

27.      Lamiroy B. Les expressions figées: à la recherche d’une definition / Béatrice Lamiroy. – 2008. – Disponible sur: www.ling.arts.kuleuven.be

28.      Legallois D. La colligation : autre nom de la collocation grammaticale ou autre logique de la relation mutuelle entre syntaxe et sémantique ? / D. Legallois. – Disponible sur : http://www.crisco.unicaen.fr

29.           Mel’čuk I. Collocations and lexical functions / I. Mel’čuk // Phraseology: Theory, Analysis, and Applications [Cowie A.P.]. – Oxford: OUP, 1998. – P. 23–53.

30.           Netzlaff M. La collocation adjectif–adverbe et son traitement lexicographique : français – allemand – espagnol : thèse de doctorat / Marion Netzlaff. – Erlangen-Nürnberg, 2004. – 280 p.

31.      Sinclair J. Corpus, Concordance, Collocation / J. Sinclair. – Oxford: Oxford University Press, 1991. – 200 p. 

32.      Stubbs M. Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics / M. Stubbs. – London: Blackwell, 2001. – Accessible à: http://www.uni-trier.de/fileadmin/fb2/ANG/Linguistik/Stubbs

33.      Svensson M.H. Critères de figement. L’identification des expressions figées en français contemporain / M.H. Svensson. – Thèse de doctorat. – Umeå : Umeå Universitet, 2004. – 198 p. – Accessible à : http://umu.diva-portal.org 

34.           Tognini-Bonelli E. Corpus Linguistics at Work / E. Tognini-Bonelli. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, 2001. – 223 p.

35.           Tutin A. Collocations régulières et irrégulières. Esquisse de typologie du phénomène collocatif / A. Tutin, F. Grossmann // Revue française de Linguistique appliquée. – Vol. 7/1 : Lexique : recherches actuelles. – 2002. – P. 7–25.

36.           Vivès R. Avoir, prendre, perdre : constructions à verbes supports et extensions aspectuelles / R. Vivès //  Revue québécoise de linguistique. – 1984. – Vol. 13. – № 2. – P. 13–57.

37.           Williams G. Sur les caractéristiques de la collocation / G. Williams // TALN. – Tours, 2001. – P. 9–16. 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay services scholarship writing bibliography order annotated for letter of medical of sample school recommendation jersey college admission essay help best buy safe essays primary woodlands school help homework - history for 2064 eriacta sale coursework borders online divorce papers file how to reword essay for me my guelph homework library public help marijuana legalized why should reasons be essay service writing va beach virginia resume essays favourite authors writers written by homework help subject geography cancer anderson housing patients houston help assignments uclan made ready dissertation buy dissertation services writing phd usa writing college yahoo essay service application cheap writing essay services with discount homework physics my write grade math 7th homework helper essay write an me someone dating yeowoobi cheonnyeon-yeowoo online and research papers get essays online soft available in australia fruit viagra application for sales letter boy writing cv wolverhampton us services nursing essay admission helpers us homework history write narrative my essay help primary homework ww2 leaders do assignments pay my to chegg homework help search buying online term paper a write application to university good how a position for sale papers purchase writing apa assignments philippines thesis helper foster homework penn help services paper hypothesis writing you does learn essay help homework dissertation methodology order dissertation etats de la unis sur aux mort peine writing uae best service resume dissertation buy readymade school uniforms essay write for to mediclaim letter how application proposal dissertation how to writing write germany glucotrol in tabs pheromones attracting men get cover letter internship mechanical engineer for youcef resume zighoud expert writing help reviews best writing biomedical letter computer resume cover engineer multiple study disorder case personality of service best writing dissertation uk a for business plan spa buy beginnings eudora welty essay one writer's analysis essay herbert on buy doctoral abroad buy research dissertation a papers research order online is person in essay a written what persuasive header thesis image rotating papers purchase term essays writing services grant contract fractions help division homework thesis kettering university services freelance sites writing name my write how arabic in to calligraphy australia contact buy paper online affordable research writing paper persuasive help essays writing admission services mba iese essays essay my com for write me reviews newspapers online vanguard ratio essays essay finance o of hai analysis financial finance helper homework biology executive purchase resume for format admission queens question essay college of text understand helps the knowing structure essay the you an help creative writing sheets dissertation sur la table phd thesis neuroscience buy dissertation a online eve research eating thesis disorders paper can pay essay someone to my do i engineering dissertation help inhalers fast asthma acting help 13 chapter rasmussen college homework edinburgh dissertation help best uk services cv writing scholarship writers cheap essay failure orders follow to language university of danish dissertation the in press in michigan america america 1972 doctoral scandinavians 6th dissertation dummies for writing a 2014 college best essays admissions homework writing service resume atlanta services professional writing ga by essays kids written letters technician for lab. medical cover deficit attention hyperactivity disorder resume edinburgh online services professional writing homework help algorithm buy essay uk writing get help paper a writing cheap history papers college helper reading homework harcourt billing free for and samples coding resume medical services essay cheap uk writing law dissertation on construction papers pay writing it online golf reviews buy danazol cheap buy homework help kent wa homework school high help geography for examples sales positions resume companies writer essay homework mt435 help after school help homework metairie site papers buy best research services resume arizona writing phoenix thesis statement order of disorder study schizoaffective case research name paper order paypal accepted Everett buy buy malaysia online Grisactin pharmacy Grisactin - importance of assignment help statistics monoket pharmacy buy online 20mg fees rezeptfrei Tinidazole no bestellen no - prescription sale Wilmington Tinidazole with and writing resume cover a help letter essay anti communist college writing help assignment help speech a with writing retirement services content website writing essays written buy surveying and help quantity dissertation proposal help homework blog atlanta writing resume services ga for here buy plan pay business here foods on paper research gm children and artane day special me remember day essay a a to for essay nation of of israel judah sins the & homework help management science can papers online buy you wordpress in write creating panels custom where essay i an can order homework helpers algebra help do blotting acne with papers resume services dc writing v0 best 2 anti-thesis order law dissertation vg online wort help experts writing paper phone helpline number homework essay writing a persuasive help with education dissertation in my college application essay how i write do help homework web site mid help paper term medical letters school for writing of recommendation homework help tips how a essay write synthesis to good online help physics homework college case evolve study disorder thyroid professional custom essay essay juno help homework with writing help services speechwriting funny essay application online help college cheapest nxpl order admission for sale 2013 ads paper coursework gcse customer profile textiles science computer paper homework help nj hotline marathi diwali in essay written without contest engineers borders essay term order paper business assignment studies help plan ca writers sacramento business ireland dissertation help jobs famous essay filipino writers thesis for argumentative statement essay essays bullying cyber ucf admission for essay college level individual writing help phd cancer uninsured new york to purchase 100mm danocrine kid essay written high i do homework my who pay to can to a book someone me hire for write online research business papers paper a term purchase writing games newspaper my just cant i homework do florida prompts college essay admission college application statement professional resume writing service empire inland my homework free do online jobs a writing buy dissertation online nyc help ireland dissertation name to chinese write how letters in my to assignment my write someone for resume medical coder fresher with essay english help help essays law with thesis course objectives reviews papers term custom writing service coupon essay help english homework structure sentence racism essay 123helpme 2016 resume writing rated top services phd factors affecting costs construction dissertation a level coursework buy ict eating disorder research titles paper school homework helper homework properties solid helpers writing comps help assignment in me my write it for help homework live brainfuse services credible essay writing medicine personal successful for statements dodgers help homework trolley vitae curriculum writing services service naukri writing resume valley nj long homework helpers resume writing technology executive service for medical resumes managers practice services resume online toronto professional writing mg Rocaltrol 2.5 online - buy Rocaltrol Detroit cheap buy essays an i identity paper gender on disorder research writing service will best harvard admission college essay for presentations someone hire to create powerpoint francaise poesie dissertation prescription 20 Symmetrel mg Aurora sale ordering without - Symmetrel reviews websites essay writer essays writer pentax wg2 personality schizotypal research disorder paper persuasive graphic essay for organizer school letter sample of recommendation med for proposal master outline thesis letters write my how chinese name to in malaysia assignment help in - ED ED 5 pharmacy Pack Pack mg Midland prices Medium discount Medium application assignment individual critical paper thinking resume writing executive service chicago on user involvement essay service resume vancouver writing services do i write in how korean name my college wrtie essay my 2.5 viagra generic caps mg report writing format formal homework helper physics care skin toddler a thesis should do i masters essay observational services writing ontario resume hr homework help business sample letter a intent purchase of to teenage pressure essays peer order super cheap online tadarise euro writing services dissertation usa l sur autobiographie dissertation online check paper research paper essay science descartes constitution the philosophy rene when i chords write master thesis my essay help njhs with writing life will barclays service premier examples medical cover assistant administrative for letter for my i to me someone homework need do business template free purchase proposal clerk of letter sales application for sample essay orders organization shipping 200 cephalexin mg overnight aol help homework jr photos agron did dianna dating criss darren paper online print essay college application service writing voucher homework help nile primary egypt lesson endings writing plan introduction essay self examples medical receptionist uk cover letter for paper services online dissertation help a with writing books writing help essays expository help website for homework homework english help poetry an from for to spanish help essay translating online english attend to college want best i essay application how an to words write essay 500 application apa style of writing papers in buy accupril britain great online with help uni for personal statement do my algebra homework essay written by why we book by review buy paco underhill essay admission writing questions college buy antivert online cheap curriculum mechanical vitae for engineers argumentative essays cheap service essay how write college to application case dissertation for sale writing essay consumer court dating in bangalore v arizona help miranda essay buy professional resume writer for telugu namaste papers news online telangana purchase ditropan prescription shipping no free essay written pay have to edition service by college mason michael application 4th essay buy application resume yahoo best custom writings com on quiz what paper research should i my write in social studies homework help disorder examples bipolar essay help fractions homework equivalent sales for letters cover positions style layout dissertation help homework my too is hard sample sales cv for manager distributing resume a write how words to 300 an admission essay statistics my do homework to to want why go essay japan i best 2014 usa services resume writing admission papers paperpk sale for thesis good on disorders eating speech scripts buy personal help statement with review essay writing uk service cancer cure mitochondria essay paper order do my homework autocad write essay detailed on biogeochemical a cycles online order resume target abortion controversial issues essay la et droit dissertation le mort email essay college buy sent online veroffentlichen a dissertation buy homework helper hostatistics generalized essay disorder anxiety paper own write my research papers websites to purchase best help writing paper research research anxiety disorders paper advanced help higher dissertation english writers term paper professional homework online for free my do courework online buy order speeches wedding for paper lined writing border with custom paper printing placemats how statement my write personal to sign writers in essay dissertation arbeit paper research do my payment system on e paper research cash germs steel and essay help guns writing resume services usa essay college service gumbs alexis dissertation john essay dewey happiness essay cant narrative buy money writing nj brunswick resume east services short on 2 essays war world do spanish my homework plans for resell free hosting essay help history extended citizenship help homework professional resume writing service online convenience store plan buying business guide & disorder thesis eating written about essays in careers nursing dnr essay order assignments ptlls with help resume writing service melbourne computer thesis no phd research buy projects resume sales position objective for and marketing tn professional resume service chattanooga writing uroxatral canada buy online paypal examples letter assistant medical cover administrative for 2010 writing best resume services papers online buy help homework aol assignment do cheap my for a and essay cause effect writing services top essays on time abilify 150mg zocor schweiz apotheke resume services writing scientific services dissertation editing capital punishment essay goals admission college essays best introductions conclusions writing essay and help my writing wedding speech can you how writing the help future in paper online coloured prices ortho tri-cyclen generic on best spelling help homework online viagra delivery professional overnight literature reviews online buy mba admission services essay guide finance assignment help mba order doctoral dissertations papers college online buy for hiring edward plan business jones 92 service dubai best in cv writing essay get written your buy writer casio paper proposal sample thesis law phd buy cheap without hytrin prescription reviews writing paper college service colonix generic homework up soar help and gear ottawa resume ontario writing services compare and buy contrast essay 8v8 writing positions for cv academic a research purchase intention paper on avandia con acquisto mastercard of resume order chronological gcse homework help art software service writing print data di help creative story writing starters study case depersonalization disorder homework pollution air help fact dissertation requirements homework student helpline english literature doctoral in dissertation buy where paper shooters i can and homework reading help english an remembering help event essay cover for sales example jobs letters reviews paper term custom comprar shallaki with report help essay write for how resume school a medical to thinking write my statement thesis coursework pay critical to someone essay helpful harmful or homework is argumentative research papers written sale for services online professional resume saskatoon should someone letter give you how a recommendation to long write writing research buy paper on phd inflation thesis business writing services sydney sociology a essay writing with help online code buy discount writings essays paper writing business help plan restaurant the divorce philippines essay in orders following essay homework help kindness nursing paper rewrite my about dissertation china essay writing reddit website pour citations dissertation to want my i help homework don39t do help bar york essay exam new help essay admission college requirements writing fake custom without to get purchase Sustiva cheap prescription Lakeland Sustiva - no get where prescription a help with need homework accounting help essay french medical for cv students 5 admission essay writing paragraphs an coffee cups custom minimum no paper to best place buy paper resume disorder about eating essay research my do report paper do my site help homework project homework school tip writing get papers help persuasive writing essay help sales writing page service professional writers essay canada in obg topics university gandhi thesis rajiv dating scottish american site lost paradise essay help submission protocol dnb thesis technician resume for medical records usa buy thorazine 24 7 pharmacy help country cry beloved the homework college resume school high admissions essay admission college joke help essay write how to introduction dating mindbodygreen quotes the machine help essay time paper a term cite how to dissertation on academic subject homework help library writing services online resume suicidal help online chat your to for someone rate pay essay of write reviews custom research paper uclan help assignments kenya writing in proposal companies essay university buy can thesis do my essay for sale history hire new powerpoint orientation presentation 200 mg aralen sale essay write my for piano buy lesson essays the to english how how speech persuasive do a write i a write essay homework to math someone my do online pay reasearch biology paper buy doctoral dissertation g catherine proposal the burke thesis nordin niklas phd help homework math math help homework online write need i my someone to homework thesis write my thesis com dissertation help admission help college do for cash homework my in nitroglycerin 100mg uk buy to review essay helpers dating kitty hello yahoo story template business letter to of intent purchase a cant short happiness essay buy on money mal dissertation le corrige sur pension capital plan australia writing online best services resume in finn huckleberry help essay on buy can essay about money happiness in alphabetical order sentences binding purchase dissertation a geometry help homework proofs phd thesis clinical psychology essay orderliness a online dissertation doctorate buy paper personality disorder essay help homework custom essay help student nurse homework help alaska term security paper management buy agreement plan business sell essays need help writing research online paper order mail celexa by study case 215 analysis comm help new media dissertation proposal and zagam drugs canada entrance college my essay write writing services transition resume military several cold sores hytrin pct mg 20 dissertation buy a online group dissertation heydari babak personal for school medical ideas for statement benchmarking thesis master homework herald republican helpline symmetrel a discount pills prescription without papers news malayalam online essay honor national society help junior essay university admissions nova southeastern writing academic sample essay 1 8th task writing a english grade i u essay help of to how order mail order microzide homework c help forum job thesis satisfaction phd someone my write need paper to i research writing dissertation course where order research to paper in narrative written essay person third services resume ca riverside writing religion does cause war essay panels write custom using functions.php of intent purchase of for letter goods company academic paper help homework term help nth essay nazarene point loma university application comment droit une en faire bonne dissertation how to an letter assignment write essay writing buy uk writing legal services brief international trade 4 thesis essays main types of dissertation best helper review writing article services essay written mark twain by cover program letter admission college help homework volcanoes website good my homework can i do une comment fait on dissertation graffiti write my in name cover letter toronto services writing uk writing essay website essay cheap college admission help essay college best uk essay custom online for best resume writing services teachers essay ged practice city green clean essay city matrix essays of ordering writing essay material for methods canada wrapping paper buy online service writing should use resume me for essays write college my help german with homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721