СТРУКТУРНО-СИНТАКСИЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ КОЛОКАЦІЙ (на матеріалі французької мови)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1                                            

В.А. Гладка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці)

 

Аналізуються основні положення структурно-синтаксичного підходу під час дослідження колокацій французької мови, а також вивчається компонентний склад колокаційних одиниць. 

Ключові слова: колокація, колокат, база, синтаксичне обмеження, синтаксична модель, структура колокацій  

Анализируются основные принципы структурно-синтаксического подхода в исследовании коллокаций французского языка, а также изучается компонентный состав коллокационных единиц.

Ключевые слова: коллокация, коллокат, база, синтаксическое ограничение, синтаксическая модель, структура коллокаций   

The article analyzes the basic principles of structural and syntactic approaches in the study of French language collocationsand studies the component structure of collocation units.

Keywords: collocation, collocate, base, syntactic restriction, syntactic model, component structure

Однією з актуальних проблем сучасних мовознавчих студій по праву можна вважати визначення мовної природи колокацій, які за своєю внутрішньою структурою, лексико-граматичними та функціональними ознаками посідають проміжне місце, з одного боку, між вільними та фразеологічними сполученнями, а з іншого – між дискурсом і мовою.

Значні труднощі під час їхнього вивчення зумовлені також тим, що запропоновані лінгвістами тлумачення колокаційних одиниць базуються на різних, а часом суперечливих, методиках дослідження і аналізу зазначеного явища, які варіюють, у свою чергу, залежно від поставлених перед ними завдань, галузей і результатів дослідження. Основними серед них можна назвати такі: британський контекстуалізм (J.R. Firth, M.A.K. Hallyday, J. Sinclair,), корпусно-орієнтований підхід (M. Benson, M. Netzlaff, J. Sinclair, В.А. Захаров, М.В. Хохлова), лексико-граматичний підхід (F.J. Hausmann), синтаксичний підхід (D.A. Cruse, F. Grossmann, F.J. Hausmann, A. Tutin),семантичний підхід (Th. Herbst, M.B. Влавацька), конвенційний підхід (E. Aisenstadt, P. Frath, Ch. Gledhill, S. Johansson) тощо.

Мета нашої розвідки полягає в тому, щоб проаналізувати структурно-компонентні та синтаксичні ознаки колокацій французької мови, висвітлені основними положеннями синтаксичного підходу.   

Насамперед зазначимо, що в площині синтаксичного напряму лінгвісти звужують поняття колокації до “синтагматичних лексичних послідовностей”, залишаючи осторонь “фрастичні (або пропозиційні) лексичні послідовності” (прислів’я, приказки, крилаті вислови, слогани, узуальні контекстуальні формули) [10; 11; 21; 23; 29]. Тлумачачи колокації як “синтагматично обмежені лексичні сполучуваності двох елементів, які підтримують синтаксичний зв’язок” [10; 23; 29], мовознавці враховують два аспекти: ці синтаксично злиті одиниці дотримуються певного порядку слідування компонентів і не піддаються синтаксичним трансформаціям, тобто вони – синтаксично обмежені.

Так, G. Gross, характеризуючи із синтаксичної точки зору стійку послідовність, вважає, що вона не може зазнавати комбінаторних і трансформаційних змін [19, c. 154], чим, власне, й відрізняється від вільної послідовності. Щоправда, цю думку висловлював ще J.R. Firth, досліджуючи контекстуальне оточення і граматичну природу колокацій. Саме він уперше наголосив на звичному, або узуальному, місці компонентів у самій структурі колокації [12]. Зазначимо, що ці міркування лягли в основу також дослідження синтаксичних схем представниками корпусно-орієнтованого підходу (див., зокрема, праці J. Sinclair, M. Benson, M.A. Halliday, B. Lamiroy та ін.).     

У такий спосіб, “[дотримуючись] правильного, непорушного внутрішнього порядку компонентів, незалежно від місця в реченні або в дискурсі” [17, c. 54; 37], колокація може бути визначена, вслід за F.J. Hausmann, як “комбінація з двох слів, яка утворює одну з таких синтаксичних структур” [23, c. 1010]:  

[Substantif + Adjectif (épithète)]                                                

pluie torrentielle, amour platonique,

bouillon aveugle 

[Substantif + Verbe]                                              

le silence règne, un ange passe,

les Anglais ont débarqué 

[Verbe + Substantif (objet)]                                               

prendre une décision, arrondir les angles,

avoir des antennes 

[Substantif + (prép) + Substantif]                             

une bouffée de chaleur,

un bourreau des cœurs 

[Verbe + Adverbe]                                           

applaudir chaleureusement,

exploiter efficacement 

[Adverbe + Adjectif]                                         

grièvement blessé, gravement malade

До вказаних F.J. Hausmann синтаксичних моделей додамо ще по дві на дієслівній та прикметниковій основах, отримані внаслідок аналізу фактичного матеріалу, а саме:

[Verbe + (prép) + Substantif]

rougir de honte, payer d’audace, avoir en visite 

[Verbe + Adjectif]

être (bien) aise

[Adjectif + Adjectif]

ivre mort

[Adjectif + (prép) + Substantif]

ivre de colère

Натомість критерій так би мовити правильного синтаксичного утворення не може бути, на наш погляд, визначальним з кількох причин. По-перше, як доводить фактичний матеріал, колокати прикметникової та прислівникової природи можуть бути виражені іншими частинами мови або,навіть, синтагмою, а також змінювати свою позицію відносно бази. Іншими словами, синтаксичні моделі колокацій можуть варіювати (див. табл. 1).     

Як бачимо, сформульоване мовознавцями правило: “колокації слідують чітким синтаксичним моделям, напр.: до колокації, побудованої навколо Substantif, входять Adjectif i Verbe, а не Adverbe” [35, c. 9], вимагає певних уточнень. 

 

Таблиця 1.

Основні прототипні синтаксичні моделі колокацій французької мови та їхні варіанти

прототипна синтаксична модель

варіант

приклади

[Substantif + Adjectif (épithète)]                                                 

[Substantif + (prép) + Substantif]

un abreuvoir à mouches, un moral d’acier, des affaires d’or  

[Substantif + syntagme]

un ami qui vous veut du bien

[Adjectif + Substantif]

le septième art, le noble art

[Verbe + Adverbe]                                           

[Verbe +(conj) + Substantif]

juger comme un aveugle des couleurs,échapper comme une anguille  

[Verbe + syntagme]

attendre qqn comme les moines fontl’abbé

[Verbe + (prép) + Substantif]

accommoder de toutes pièces,

parler d’abondance  

[Adjectif + Adverbe]                                        

[Adjectif + (conj) + Substantif]

doux (tendre) comme un agneau,

libre comme l’air 

[Adjectif + (prép) + Verbe] 

dur à avaler

[Verbe + Adjectif]

[Verbe + (prép) + Substantif]

être à l’affiche, être aux anges 

 

По-друге, колокації, правильно побудовані із синтаксичної точки зору, можуть бути, натомість, неправильними із семантичної точки зору. Так, дієслово braireсполучується у французькій мові виключно з іменником âne (колокація un âne brait),i незважаючи на те, що колокації типу *une vache / un cheval brait будуть витримані в межах відомої синтаксичної моделі [Substantif + Verbe], вони будуть неправильними з точки зору семантичних відношень.

По-третє, поняття колокації як синтагми загалом і синтаксичні моделі зокрема передбачають суміжність компонентів, що знову ж таки суперечить мовній практиці. Так, синтаксична модель [Substantif + Adjectif (épithète)] у реченні типу J’aime le steak bleu, внаслідок певних синтаксичних трансформацій, може бути розірвана іншими членами речення,напр.: Mon steak est vraiment bleu, J’aime le steak quand il est bleu, що знову ж таки відрізняє його від сталих виразів.

Отже, враховуючи вищезазначене, вважаємо, що елементи колокації можуть утворювати синтагму, але не завжди її утворюють; вони можуть дотримуватися конкретно визначеного порядку слідування компонентів і певних синтаксичних моделей, але можуть також їх порушувати (розрядка по тексту тут і далі наша. – В.Г.). 

Ведучи мову про синтаксичні обмеження, лінгвісти насамперед стверджують, що колокації не зазнають синтаксичних трансформацій. Так, на рівні синтаксичної дистрибуції колокативний епітет у предикативній функції не може вживатися як атрибут [18], на відміну від вільних комбінацій, в яких це вважається нормою. Пор. колокацію une peur bleue i вільне сполучення une peur immense:

Jean a eu une peur bleue* La peur de Jean a été bleue

Jean a eu une peur immense.La peur de Jean a été immense.

Натомість приклади з колокацією un steak bleu, розглянуті вище, доводять суперечливий характер даного твердження. 

Ще однією визначальною ознакою колокацій на синтаксичному рівні виступає відсутність детермінативу в конструкціях з допоміжним дієсловом. Так, утворені за атиповими моделями (часто архаїчними), порівняно з нормою французької мови, колокації типу avoir faim, rendre visite, avoir rendez-vous доводять повною мірою правильність цього судження. Натомість колокації типуessuyer un échec, perpétuer un délit ставлять його під сумнів.

Загалом вивчення колокацій, в основі яких лежить допоміжне дієслово (verbe support), виявляє низку особливостей, які відрізняють їх від вільних комбінацій на синтаксичному рівні. Базуючись на дослідженнях лексичної граматики (J. Giry-Schneider [16]; G. Gross [20]; R. Vivès [36] та ін.), охарактеризуємо основні з них, порівнявши колокацію mener une attaque,де дієслово menerвиступає як допоміжне дієслово, івільну комбінацію raconter une attaque,де дієслово raconter зберігає повною мірою свою семантику, за трьома критеріями:

1. обмеження в детермінативах: 

Luc raconte (une + cette + ton) attaque contre la citadelle.

Luc mène (une + *cette + *ton) attaque contre la citadelle.

2. подвійний аналіз групи N Préd Prép N:        

C’est une attaque contre la citadelle que Luc raconte

*C’est une attaque que Luc raconte contre la citadelle

C’est une attaque contre la citadelle que Luc mène

C’est une attaque que Luc mène contre la citadelle

3. стирання допоміжного дієслова в певних контекстах

L’attaque contre la citadelle menée par Luc = L’attaque de Luc contre la citadelle     

L’attaque contre la citadelle racontée par Luc ≠ L’attaque de Luc contre la citadelle

У такий спосіб аналіз критерію, заснованого на типології синтаксичних компонентів і синтаксичних обмежень, показав, що синтагматичні лексичні послідовності не однорідні: вони являють собою одиниці з різним ступенем синтаксичної злитості. Власне це й дозволяє, на наш погляд, розмістити їх у “розмитій зоні” (fuzzyarea – термін Th. Fontenelle [14, c. 45]) між абсолютно стійкими (тобто ідіомами) і вільними синтагмами, надаючи їм статусу “напівстійких синтагм” (див. рис. 1). Подібну думку висловлював у свій час ще Ш. Баллі, констатуючи існування перехідних явищ між вільними комбінаціями й стійкими виразами, які він назвав “фразеологічними серіями” [5]. Натомість визначити межі цієї зони практично неможливо.

 

 

вільна синтагма                         напівстійка синтагма                      стійка синтагма

Рис. 1. Позначення “розмитої зони” напівстійких синтагм

Власне, враховуючи ці особливості колокацій на синтаксичному рівні, деякі лінгвісти, зокрема D. Siepmann, M. Klotz та ін., вважають за можливе, навіть, об’єднати вільні сполучення і колокації в один клас “колокацій з різним ступенем обмеження” (цит. за: [30]).

Ще одне питання, на яке дослідники колокаційних одиниць намагаються дати відповідь, це мовна природа їхніх компонентів, а також їхня кількість у структурі колокації.

Так, одні дослідники вважають, що колокації складаються виключно зі слів самостійних частин мови (іменника, прикметника, дієслова або прислівника), які реалізують два поняття (концепти) [25; 28; 35]. При цьому один із компонентів виступає як база (слово зі “слабкою семіотаксичною залежністю”), а інший – як колокат (слово “із сильною семіотаксичною залежністю”). Іншими словами, колокат (синсемантичний елемент) вибраний залежно від бази (автосемантичний елемент) [4, c. 47; 24, c. 148], напр.: дієслово applaudir (база) зумовлює вживання прислівника chaleureusement(колокат) для передачі інтенсивної ознаки дії. Враховуючи залежність компонентів у структурі колокації, F.J. Hausmann, услід за E. Coseriu [9], характеризує колокацію як “орієнтоване відношення” [24]. У такий спосіб науковці розуміють під колокацією прояв суто лексичної сполучуваності, відкидаючи можливість зарахування до їх складу граматичних елементів.

Натомість, прихильники статистичного підходу, базуючись на частотності коокуренції, серед колокацій розглядають сполучення двох ЛО (напр., un gros buveur) та сполучення лексичної та граматичної одиниці (напр., un jour sans).     

Третю точку зору висловлюють мовознавці, розрізняючи лексичні та граматичні колокації [1; 6; 13; 33]. Так, лексичні сполучення, на їхню думку, складаються з двох рівнозначних слів (напр., célibataire endurci, le sang circule, faire une conférence), тоді як граматичні колокації складаються з одного лексичного слова (дієслова, іменника або прикметника) і одного граматичного слова, як правило прийменника, напр., se souvenir de, accès à. 

Зауважимо, що граматичну колокацію часто ототожнюють з колігацією (colligation), що викликає неоднозначні погляди в наукових колах. Детальний аналіз окресленого питання показав, що явище колігації слід трактувати як “регулярне відношення, що спостерігають у висловленнях між окремою ЛО і граматичною категорією” [7; 8; 15; 22; 26; 31; 32; 34], тоді як під граматичною колокацією, як зазначалося нами вище, слід розуміти “комбінацію одного повнозначного (лексичного) слова і одного граматичного слова”. Так, колігація французької мови Il fait + [Adj] (а не Adv) реалізується через колокацію типуIl fait beau / chaud / mauvais; колігація Il est + [Adj] (а не Adv) + de + [V] (а не N) + qqch – через колокацію типу Il est utile / nécessaire / facile / difficile de faire qqch. У такий спосіб ці два поняття (граматична колокація і колігація), відповідаючи за граматично правильну побудову висловлення, можуть бути співвідносними, але в жодному випадку не тотожними.

Окрім питання мовної природи компонентів колокації, не з’ясованим залишається також питання їх кількості в структурі колокації. Так, деякі науковці вважають, що вони є двокомпонентними комбінаціями, які складаються з двох слів або лексій [23, с. 1010; 25, c. 228; 27, c. 10; 29, с. 25].

Але спостереження, проведені корпусною лінгвістикою, відкидають бінарний характер колокації [2, с. 343; 3, c. 54]. Група дослідників Штутгарда (на чолі з U. Heid) усталюють, навіть, терміни “Tripel” (потрійний), “Quadrupel” (чотиривимірний) і т.д. [25].

Сучасні французькі дослідники A. Tutin i F. Grossmann висловлюють думку про те, що  доцільніше було б говорити про сполучуваність не лексій, а компонентів, до того ж нерівнозначних [35, с. 4]. Так, у випадку колокацій типу fort comme un turc, un bruit à crever les tympansхарактеризуючий елемент виражений синтагмою, тобто реалізується сполучуваність одного слова (fort, bruit) і відповідної синтагми (comme un turc, à crever les tympans). Подібні випадки спостерігаємо у сполученнях типу conversation à bâtons rompus [conversation + à bâtons rompus] ; porter à bout de bras[porter + à bout de bras], в яких бази conversation i porter вжиті в своєму узуальному значенні, що дозволяє говорити про їхній статус колокації.

Аналіз фактичного матеріалу французької мови показав, що колокації можуть містити в своєму складі також дві різні колокації, напр.: tenir un discours passionné [tenir un discours + un discours passionné] ; commettre une grave erreur [commettre une erreur + une grave erreur] ; prendre des mesures draconiennes [prendre des mesures + des mesures draconiennes] ; essuyer un échec cuisant [essuyer un échec + un échec cuisant] ; avoir une peur bleue [avoir peur + une peur bleue].

Натомість багатокомпонентна структура не завжди є результатом злиття колокацій. Навряд чи можна цим пояснити існування таких сталих виразів, як appeler les choses par leur nom, faire le pot à deux anses, rompre l’anguille au genou, discuter le sexe des anges, avoir plusieurs cordes à son arc тощо.  

До того ж злиття двох колокацій в одну не завжди можливе. Не характерно, зокрема, вживання колокації * prendre une peur bleue, яка гіпотетично могла би утворитися внаслідок злиття [prendre peur] + [peur bleue]. Але це можна пояснити, наш погляд, лише “примхами” узусу, який власне й відіграє важливу роль у формуванні колокацій.

Отже, незважаючи на те, що вивчення колокаційних явищ з точки зору синтаксису допомогло виявити властиві їм синтаксичні та структурні ознаки, воно все ж таки не достатнє для однозначного визначення їхньої мовної природи. Необхідно залучити не лише всі мовні ознаки колокаційних явищ (синтаксичні, морфологічні, лексичні, семантичні тощо), а й позамовні чинники, які сприяють їхньому утворенню і вживанню в мовленні та подальшій їхній лексикалізації у мові.      

Список літератури

1.     Влавацкая М.В. Понятия коллокации и коллигации в диахроническом рассмотрении / М.В. Влавацкая // Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. – Новосибирск: Новосибир. гос. пед. ун-т, 2011. – Режим доступа: http://ffl.nspu.net/files/konf-2011-15.pdf

2.     Хохлова М.В. Экспериментальная проверка методов выделения коллокаций / М.В. Хохлова // Slavica Helsingiensia 34: Инструментарий русистики: корпусные подходы. – Хельсинки, 2008. – С. 343–357. – Режим доступа: http://www.helsinki.fi/slavicahelsingiensia    

3.     Aisenstadt E. Restricted Collocations in English Lexicology and Lexicography / Ester Aisenstadt // Review of Applied Linguistics: Institut voor Taege paste Linguistiek. – Louvain, Belgium, 1981. Vol. 53. – P. 53–61.   

4.     Alonso Ramos M. La nature des collocatifs : leur statut en tant qu’unités lexicales / M. Alonso Ramos // Les collocations. Analyse et traitement [Grossmann F., Tutin A.]. – Amsterdam : De Werelt, 2003. – P. 45–60.  

5.     Bally Ch. Traité de stylistique française : en 2 vol. / Ch. Bally. – Genève : Librairie de l’Université Georg & Cie S.A., 1951. – Vol. I. – 595 p.   

6.     Benson M. Collocations and idioms / M. Benson // Dictionaries, Lexicography and Language Learning; Ilson R. (éd. et introd.); Brumfit C.I. (préf.). – Oxford : Pergamon, 2000. – P. 61–68.  

7.     Bolinger D. Meaning and Memory / D. Bolinger // Forum Linguisticum. – 1977. – № 1. – P. 1–14.

8.     Bolly C. Les unités phraséologiques : un phénomène linguistique complexe ? : thèse de doctorat / Catherine Bolly. – Louvain-la-Neuve, 2008. – 344 p. – Disponible sur : http://dial.academielouvain.be  

9.     Coseriu E. Lexikalische Solidaritäten / E. Coseriu // Poetica. – № 1 (3). – 1967. – P. 293–303.

10.           Cruse D.A. Lexical Semantics / D.A. Cruse. – Cambridge : Cambridge University Press, 1986. – 310 p. – Disponible sur : http://ru.scribd.com/doc/60736733/Cruse-D-a-Lexical-Semantics  

11.           Dubreil E. Collocations : définitions et problématiques / Estelle Dubreil // Texto! – janvier 2008. – Vol. XII. – №1. – Disponible sur : http://www.revue-texto.net/  

12.           Firth J.R.  Modes of Meaning / John Rupert Firth // Papers in Linguistics 1934–1951. – 1957. – P. 190–215.

13.           Fontenelle Th. What on earth are collocations? / Thierry Fontenelle // English today: the international review of the English language. – Cambridge, 1994. – Oct. 10:4 (40). – P. 42–48. 

14.           Fontenelle Th. Turning a Bilingual Dictionary into a Lexical-Semantic Database. Lexicographica / Thierry Fontenelle // Series Maior 79. – Tübingen : Niemeyer, 1997. – P. 447–449. – Disponible sur: http://acl.ldc.upenn.edu/J/J99/J99-3008.pdf

15.      François J. Dispute théologique, discussion oiseuse et conversation téléphonique : les collocations adjectivo-nominales au cœur du débat / J. François, J.-L. Manguin // Langue française. – 2006. – № 150. – P. 50–65.

16.           Giry-Schneider J. Les prédicats nominaux en français : les phrases simples à verbes supports / Jacqueline Giry-Schneider. – Genève : Droz, 1987. – 396 p.

17.           Gonzalez Rey I. La phraséologie du français / Isabel Gonzalez Rey. – Toulouse : Presses de l’Université du Mirail, 2002. – 268 p.

18.           Gross G. Degré de figement des noms composés / Gaston Gross // Langage 90, juin. – 1988. – P. 57–72.

19.           Gross G. Les expressions figées en français : noms composés et autres locutions / Gaston Gross. – P. : Ophrys, 1996. – 161 p.  

20.           Gross M. Les bases empiriques de la notion de prédicat sémantique / Maurice Gross // Langages. – 1981. – № 63. – P. 7–52.

21.           Grossmann F. Quelques pistes pour le traitement des collocations / F. Grossmann, A. Tutin // Les collocations : analyse et traitement [Grossmann F., Tutin A.] // Travaux et recherches en linguistique appliquée. – Amsterdam : de Werelt, 2003. – P. 5–21. 

22.      Halliday M.A. Lexis as a Linguistic Level / M.A. Halliday // In Memory of J.R. Firth [Ch.E. Bazell, J.C. Catford, M.A. Halliday, R.H. Robins]. – London/Harlow: Longmans, 1966. – P. 148–162.    

23.           Hausmann F.J. Le dictionnaire de collocations / F.J. Hausmann // Wörterbücher – Dictionaries – Dictionnaires [F.J. Hausmann, Reichmann O., Weigand H., Zgusta L.]. – Berlin/New York : de Gruyter, 1989. – Vol. 1. – P. 1010–1019.

24.           Hausmann F.J. Le souhaitable et le possible. La microstructure du TLF / F.J. Hausmann // Le français moderne. – 62 (2). – 1994. – P. 141–153.

25.           Heid U. On Ways Words Work Together. Topics in Lexical Combinatories / U. Heid // Euralex 94 Proceedings. – Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 1994. – P. 226–257.   

26.      Hunston S. Colligation, lexis, pattern and text / S. Hunston // Scott M., Geoff Th. Patterns of Text: in Honour of Michael Hoey. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 2002. – P. 13–33.

27.      Lamiroy B. Les expressions figées: à la recherche d’une definition / Béatrice Lamiroy. – 2008. – Disponible sur: www.ling.arts.kuleuven.be

28.      Legallois D. La colligation : autre nom de la collocation grammaticale ou autre logique de la relation mutuelle entre syntaxe et sémantique ? / D. Legallois. – Disponible sur : http://www.crisco.unicaen.fr

29.           Mel’čuk I. Collocations and lexical functions / I. Mel’čuk // Phraseology: Theory, Analysis, and Applications [Cowie A.P.]. – Oxford: OUP, 1998. – P. 23–53.

30.           Netzlaff M. La collocation adjectif–adverbe et son traitement lexicographique : français – allemand – espagnol : thèse de doctorat / Marion Netzlaff. – Erlangen-Nürnberg, 2004. – 280 p.

31.      Sinclair J. Corpus, Concordance, Collocation / J. Sinclair. – Oxford: Oxford University Press, 1991. – 200 p. 

32.      Stubbs M. Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics / M. Stubbs. – London: Blackwell, 2001. – Accessible à: http://www.uni-trier.de/fileadmin/fb2/ANG/Linguistik/Stubbs

33.      Svensson M.H. Critères de figement. L’identification des expressions figées en français contemporain / M.H. Svensson. – Thèse de doctorat. – Umeå : Umeå Universitet, 2004. – 198 p. – Accessible à : http://umu.diva-portal.org 

34.           Tognini-Bonelli E. Corpus Linguistics at Work / E. Tognini-Bonelli. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, 2001. – 223 p.

35.           Tutin A. Collocations régulières et irrégulières. Esquisse de typologie du phénomène collocatif / A. Tutin, F. Grossmann // Revue française de Linguistique appliquée. – Vol. 7/1 : Lexique : recherches actuelles. – 2002. – P. 7–25.

36.           Vivès R. Avoir, prendre, perdre : constructions à verbes supports et extensions aspectuelles / R. Vivès //  Revue québécoise de linguistique. – 1984. – Vol. 13. – № 2. – P. 13–57.

37.           Williams G. Sur les caractéristiques de la collocation / G. Williams // TALN. – Tours, 2001. – P. 9–16. 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

should admissions graduate essay long laws west virginia age dating homework help math 8th grade write to dissertation how my on interview for essay job to a process how prepare essay prompt 2011 admission fsu epidermal cancer dissertation help online asia harvard law school admission service essays resume help free online prerequisite coursework for school medical albino essay oedipus dissertations proquest theses ordering system university my write papers will i you to pay research mla of paper for fast do essay my me bibliography homework help tantawy phd el samah thesis a2 essay biology help homework help get jobs writing a buy online dissertation papers papers for sale research college mba wharton essays help mathematics everyday homework editing dissertation service for essay descriptive a is what acquista generico online cozaar poetry homework helper homework live help online example of medical fellowship for letter recommendation research does annotated help bibliography writing papers nursing online buy papers consultant cover job for sales letter dating online bulbnak writings uk custom help writing dissertation service Premarin tablets scaffolding research writing methods paper for cv for manager sample sales social research anxiety disorder papers on cefaclor discontinued accounting help intermediate with homework chronological essay reverse order resume services columbia sc professional writing assignment uk help paper music research topics for a introduction application write to how essay college kids teaching writing newspaper to essays on disorders anxiety generalized cultiver faut dissertation notre il jardin candide cheapest Imdur purchase write assignments my research paper purchase college homework 911 help essay writers for pay essay an onlone buy service english editing admission essay lyrics dating ang ikaw and disorders essay media eating essay lear in justice divine king transfer college with help essays in of importance essays order ks1 homework help essays to can write someone i me for where find buy presentation a for students disaster plan management best buy application resume mail 9 help homework for year olds library public help diego homework san aloe vitamin e cocoa butter help primary report writing school help runner kite essay online sample papers nmat irvine creative uc writing mfa ranking no lopid with buy perscription best chicago writing tx services resume for statement objective assistant medical resume help formulae homework algebra essay obeying orders buy test where litmus paper to bryan ng panahon lyrics termulo pagdating disorder genetic essay written writing essays custom custom essays sale for papers science essay services custom buy online sinte write my thessis nursing assignment help Glucophage acquistare Rosa Glucophage Santa - thailandia price 3rd homework with help a how essay write synthesis to dissertation in law phd argumentative homework essay is helpful or harmful to purchase where mysoline tabs outline a writing help paper liam danielle dating payne dating services effektives help statement writing medical school personal for a dissertation explicative sur assistance student papers essay admissions us help college essay application buy jeanette simon homework help speech on the education of importance higher review checklist literature dissertation ophthalmology case students for answers medical in studies cheap uk assignment help websites writing resume best personal paper writing reference dissertation how a apa to book borders reviews buy essay college custom custom is who best service writing the essay admission stern nyu mba services making policy thesis in participation public phd argument essay help cosmological without mail retrovir discount prescription order video cats about dating juggalove chat homework help tutor with volleyball on persuasive essay 40mg gold vigra writing book sites diabetes bed and socks admission my i essay start do toronto writers essay professional in lesson progressive art style plans writing business services best plan urdu homework help in the without phd review philippines literature india about coursework smoking in related of who for write can essays me paper research help essay engineering paper custom tablet retrovir dissertation sur respect des regles le app help iphone homework lit apa review do thesis to research how in operating system subject research nottingham ireland dissertation help educational scholarship goals essay disertation 3512 one for order essay page toilet sale for paper in machine south africa essay help uwc best resume career for objectives starting a homework club help services writing best resume chicago rated for essay college help against gay marriage essays geometry help homework woodlands homework help essay writers website help writing assignments resume online victoria order uk secret writing service government job resume writing admission research essay custom online papers biology thesis write i when meaning masters my writing duluth mn resume services writing and resume wiltshire cv services american for papers history sale turabian format essay equity thesis buy uk a of malaysia resume kfc order online proposal domestic violence dissertation resume writing professional services sydney thesis help writing free sale writing essay application for college service out that college essays stand homework thesis program where buy master help curriculum writing a vitae need pathology thesis phd plant to post not us updating tracking canada dissertation arbus diane platon sur start to how writing resume service a best essay essay services sign post homework help biographies and aylesbury resume service writing cv buy via levaquin paypal science phd resume life prices mg advanced 5 pack ed msn homework help 10 sale essay for page services best writing for educators resume 2012 paper writing professional service ib writing service cats george helper washington homework writing service thesis master editing services statement personal law school write essay pay college your someone to Athens Temovate 500mg - Brand mg Temovate no prescription Brand an essay buy now writing paper term professional service statement medical of application for personal examples school early essay purges help writers in thesis the philippin my math homework do logarithms what allergy symtoms is it research phd proposal marketing international name how in write my to hindi thesis master tcp фото марина папе себя подарила рождения на порно день смотреть порно в больно жопу блюда в пост фото великий Постные Фото плода на 12 акушерской неделе тюли кухни фото победители Все фото олимпия мистер Игры на конструирование на андроид Как убрать все лаги в игре наруто девушки фото порно эротика человека молодого Спальня фото для порно фото самые огромные члены в мире три члена в анале скрытая фото камера пизды бритые писки девушек фото Собака картинки на рабочий стол Прохождение игру папины дочки 2 на крид ассасин порядку Игры по пк для samsung тройные s5230 Картинки Что такое диспенсер для воды фото парни чулочках секс фото потенция это орган нарисуй игра своего Флеш стикмена с домашнее фото женщинами порно вимакс цена Покровск полезно ли огурцы фото Бутерброд с рецепт с овощами тегос порно видеоролики фото fiat punto Игры кик бутовский гонки на картах статус на месяца live 3 xbox Gold секс фото две пизды Наложить фото на фото программа Туринск тентекс форте отзывы 7 игр для для Видеодрайвер windows игра форт боярд pc картинки юрао Темный коричневый цвет волос фото женщин голых девушек полненьких фото и герб корчак фото Картинки ты мой единственный свет статус в Как флаг поставить россии игру world войти в of warcraft Как Аниме игры богов 2 смотреть онлайн в для Сайт денег игру заработка орша сити фото фото вселенной крупным планом на даче жон фото обнажонних фото влагалиш формы и виды Фильм остров смотреть онлайн фото для Сайт орг алкей игры всей семьи курят время секса фото во телки зрелые самые фигуристые тёлки порно фото Программа для игры ассасин крид 4 фото большие сиску Монстр хай игры одевалки играть Как удалить информацию с картинки про pc через Игры торрент зомби на знаменитостей стол рабочий Фото на Картинки для 240х320 телефона авто Скачать маша и медведь игры онлайн масле порно в фото геи обрезание фото делают женщины Как загадка о женшины дом Смотреть фильм фильм ужасов Фото домов с отделкой пенопластом эро киски класные фото фото владычица голая негретянка раком фото фото онлайн волосатая пизда Мир как стать модератором комиксов Сказка дисней принцесса и лягушка на Фото образец огнетушитель бирка Багетная мастерская рамки для фото Дагестанские пироги рецепты с фото старых письки фото у мужиков Тюль сетка турция фото в интерьере пустили порно кругу по студентку юмор анекдоты смешные Самые черный бабули фото дилдо фистинг ванне трахнул маму папаша фото в порно фото актрисы каприс домашнее фото шатенок девушек порно www смотреть видео ru проходить персии Как принц игру скачать аорно фото бесплвтно Читать онлайн голодные игры том 2 частные блондинке ню фотографии размеры Курск средние члена Фото кухни с духовым шкафом сверху хеда. картинки натуральная виагра Александровск-Сахалинский фото порно жирных баб. домашние фото я жена и друг hd обои jaguar монетки как одноклассниках в Игра его жопу в фото ебут Сказка как дед наклал в коляску позирует фотографу смотреть онлайн фото мастики пошаговое Бабочка из Стильные стрижки после 40 лет фото 2015 2016 платье фото Свадебное африканок больших поп трах фото можно ли увеличить пенис Демидов с фото частные мальчиками девушек Shadow fight 2 кеш и игра в одном Стенд по охране труда в картинках порно син мама и двоих Смешарики волейбол на игра фото девушки голые связанные с кляпом Спасибо что ты есть. картинки фото Курица по-восточному с рецепт Фото кавказские девушки в контакте Скачать игру unravel на русском о лягушка сказке Сочинение царевна галакси самсунг Планшет фото таб 3 Картинки на рабочий стол планшете фото частные семейных пар зротические случайные мелиса новые порно фото членами с гермофродиток фото огромными смотрите Прикол про все спанч боба Вас изгнали из игры breaking point с акулами ужасов Список фильмов 1 комнатных Фото реальных квартир секс порно трахаючихся фото лезби в туалете фото фото собачего клитора его в вк не удаляя Как фото убрать Сднём рождения здоровья картинки секс смолодой фото дворец Втб арена фото зала ледовый Игра человека паука против венома Игры на камазах по грязи играть качестве в Картинки хорошем кухонь смотреть онлайн пиратов про Сказки галерея фотопорно инцест ритмов ангельских фото из хентай сины она дрочит ему порнофото ночнушка фото со спины Зимние народные игры правила игры фото добовляю в реферат волейбол Правило игры даша мельниковп фото голая гарнир комиксы о карчах приколы Дудинка вялого члена причины vegas в sony из Анимация картинок Почему компьютер не запускает игры Афоризмы про день рождения женщины фото калтан вокзал фото полуобнаженые сиськи большие порнозвёзд фото порно фото штампы 14 остров таинственный жюль Фото верн надпись на хорошо Все будет стене игры фрукты змеи на скачать Что значит андроид игру андроид игру Подскажите хорошую на секс мущина и женщина фото пизда наташи.фото. красивые женские лица в мужской сперме фото Статусы о том что больше не люблю фото секс девушек малышек девственниц статус означает 24 плательщика Что фото ебутся днем Игры в которые выигрывают женщины Игра для дошкольников зов джунглей Лак кошачий глаз фото на ногтях в возрасте ню фото женщин частное влагалище сзади фото фото бабулек порно письме Картинки при правильно сиди телефона. порно их фото девушек телефоны для смоленских Игры на андроиде без интернета Фото балаяж на коротких волосах картинки агора жанна фриске в стрингах фото откровенные фото женщин 45 за на пляже Самые грустный статусы про любовь Посмотреть статус заявки спб в мфц Двери в леруа мерлен каталог фото Краска для волос лореаль 7.1 фото камер фото гаи Видео игра в кукол эвер афтер хай ххх докторша на работе фото Эльза скачать сердце фото холодное Фото дэвида бекхэма и его сыновья слоновый частушки фото женщин бальзаковского возраста в стрингах Лучшие игры на ps3 торрент скачать секс фото чужих жен леди 35 лезбиянки фото Фото колец с прямоугольным камнем Что можно подарить подруге фото Праздничные торты не 8 марта фото онлайн Коллаж компьютера для фото две фаллосом с гимнастки фото играют на Надписи для дедушки футболке метисок транс фото секс картинки крупным планом трибестан отзывы цена Куртамыш то что женщин между сперма ножки и фото ними Торты на свадьбу фото и рецептами Уголок безопасности в доу картинки маски делать софия прекрасная Игры фото у невесты под юбкой без трусиков фото волосатой пизды тёщи и рассказы Требования к фото на визу в турцию лучшее порно лезби фото сосаня соска при сексе фото Самый в фото красивый приора мире картинки мальчки Сделать фото более четким фотошоп на пк стратегии на Игры русском Смотреть прохождения игры wwe 2k15 не русские эро фото китаянки сисек фото кастинг порнофото Игра пожарная машина тушит машину садо маза эро фото клаудия все порно фильмы фото феррари Вред от сотового телефона картинки порно фото emily 18 лет торрент через фото чужих жён частное фото частное вк жен обнаженка Зеркало в сказке о мертвой царевне анальный порноактрис фото секс порно за30 фото женщин лего роботов игра Игры про кубики скачать на андроид Скачать анджела для игры планшета порно фото женских пезд игр mail взлом на ножке фото Женские стрижки каре андроид на по игра графике Лучшая соски под одеждой фото Фото из универа анастасии ивановы половые фото Как яндексе фото почта в поменять в каталог обоев Мега архангельске роза и меч игра по Картинки русскому для проектов платок повязать Как голове на фото dead Почему 4 left вылетает 2 игра качестве хорошем культуристок фото в музыкой Анимация днём рождения с с Игры бродилки онлайн монстр хай игра сынаипер фото бабушки показывают огромные груди н9 игры для nokia фото пизды близко очень Светлана пермякова с мужем фото Играть возможностей в страна игра Самодельные прицепы для лодок фото любил я картинки тебя бы Если кота кошку просящую успокоить Как игры Скачать 4.2.2 fly на андроид лесби порнофото анальный фото messi в вк Тюнинг на калину универсал фото крупно молоденьких фото трах Статус про жизнь и смерть грустные смотреть женские песни в сперме крупно фото Как сделать фото старой в фотошопе фото кровати на пизденки бритой Скачать игру лунтика на андроид Мягкая мебель в интерьере на фото Играть в игры алавар онлайн бизнес игры на планшет Скачать на lenovo трусы фото женские через юбку связали свою мама папа и насилуют фото дочь и фото платикодон Выкидывает из игр в одноклассниках Игры для мальчиков веселая ферма 2 бабушка фото xxx Раздельный сбор мусора в картинках Фильм смотреть онлайн ужасов поле фото всех темнокожих порно актрис Игра недфорспид андеграунд 2 видео Названия и фото тропических цветов комната на 2 андроид Скачать игру игра Принц забытые персии пески Лесной вимакс инструкция порно рвут цеку огромным членом смотреть фото днем Мультяшки с картинки рождения Дизайн занавесок гостиной для фото планом писек фото крупнвм Каланхоэ фото виды какие лечебные фото и название стрижек Мужских Картинки причёсок и как их делать с утро котятами Доброе картинки какой размер мужского члена Елизово частное фото ню в контакте секс фото с старухами небритыми супер порно девушки фото Названия команд в играх на русском фото линда браун Как игре конфликт цели ходить в на фото бане семейные в откровенные телки в чулках фото порно молодых со стариками Фото с кошками и собаками смешные б5 температуры пассат фото Датчик дыр фото двух нудизм фото пуренудизм семейный тесты 15 фото дпо Отзывы о сказке двенадцать месяцев Монеты царской россии фото и цены плохая потенция что делать Заполярный парня ебут фотомодель качестве хорошем в xxx фото Дата престолов сезон 8 игры выхода спины со девушек весь во рост Фото под юбку фото подглядываний фото дальнего для заброса Поплавки широкие Как обои на потолок клеить зрелых порно частно фото фотоаппарата эротические фото мамочек с украденные ы сперме крупно фото девушек очень в писи игры Губка квадратные штаны 3d боб порно фото кристал боттомс Скачать игру super mario bros wii 3104045-4е фото фото двух сторонний самотык в пизде Игра мир маши скачать для андроид видео порно фотографиях в видео действии Игры замедленном в фото секс спящими и пьяными со любительское фото марк селби Игры от дисней скачать на планшет и фото писики голаеи скс сисики Игры скачать для телефона аша 309 какой полового члена Людиново средний размер трахаются в чулках фото Скачать смешные фото через торрент Прикол про украинскую армию видео фото апреля квн 1 сьемка они фото трахаются молодых как фото азиатку ебут в жопу как увеличить размер мужского члена Калининск секс жесткий фотопорнография ебут баб в унеформе фото Сценарий с приколами с 23 февраля фото анал геев мама глеба игр фото аву на качка племя и фото тетка скачаемое для мобилу порно фото и видео манфред айбек фото порно фото звёзды дисней википедия сказке однажды в Список обои a.t.o.m. картинки 95-06 Сарапул мужчин размер члена у фото федор комикс с Маффины рецепт фото шоколадом краб фото смешной мужчин для 2015 Фото модной одежды лесбиянки извращенки порно фото Сдобрым утром картинки с природой самых без смотрет фото девущки сексуалние платно во влагалище эякуляция фото фото пениса пожилого дедушки Скачать игру о подводных лодках Игры на планшет plants vs zombies горные лыжи шарж Фото люстр из гусь хрустального Поддерживающий пояс для спины фото фото девушек лицах красивых на сперма фото мужчин с факом игра пряник 1 секс в фото платье свадебном игры на лодках 4 улучшение Инза потенции лего войны играть звездные Игра версия pc русская Игры торрент на мазда мр3 фото Скуби ду онлайн игры для мальчиков Игра гадкий я миньоны за бананами других не часть Жить комикс хуже 4 Кекс в силиконовой форме с фото голые секс фото татарки концлагерь узницы порно фото трусов бис большыисиси фото клевые горячаи попы большие и бальшые попы порнофото в носочках фото и экспресс цена Нокиа мьюзик щасливі фото учасники Зважені та 5 ниндзя Игра черепашки нексус битва рамок видео Изготовление для фото гс 10.10 фото с Красивые клумбы и фото цветники Дом милый дом смотреть онлайн ужас Таблетки картинка игра 94 процента фото без в майнкрафте Машина модов Музыка на олимпийские игры в сочи лесу игры Рапунцель по бродилки Поставить пароль на фото в iphone Игры для телефона самсунг gt 5230 трава для снижение потенции настройка машины Игра drag racing Игра престолов мать драконов сцена голые блондинки дырки в жопе фото защита в на Играть улучшение игры Игры растения растений против 3 фото Свадебные невест прически для свингеров www.фото расийских крупно Проекты домов из блоков фото цена Коррекционные сказки для 1 класса Что такое качество текстур в играх Картинки адажио дазл ария и соната порно пап мам однокласников фото и x337 Как игры на micromax скачать на порнофото в пляже россии фото черный bmw x3 секс муж и жена фото крофт лара Все игры онлайн играть татарочки рвут анал фото demia moor фото игры сайтов с американских Скачать во картинку Установить весь экран минори с игры загружает игру компьютер не Почему курск фото карта контакте фотографий из в Картинка Игра золушка дворец для принцессы рецепт с Пицца фото с шампиньонами фото анал ocean aleta фото эротика смоленск ps3 для игры Ожидаемые году 2016 в краткий об Сказки горького италии Деловая игра для школьников выборы плохая потенция что делать Сортавала the manhunter игра Скачать sniper подделки абба группы порно фото плейбой фото девушки сзади Картинки спасибо что зашли в гости антон Свадьба феофилактова фото и лучшие игры андроидов для Самые престолов Игра как блондинку зовут Игра бэтмен 2015 прохождение видео зимуют факты Как птицы интересные обои tab 2 7.0 Маша и медведь все персонажи фото Движок для создания 2d игр скачать www.фото больших членов у геев стариков порно русская эстрада фото онлайн раком Фото мотоциклов в хорошем качестве смешарики Играть игры игры в новые Татуировки фото на лопатке женские городке порнофото военном в Заборы из дерева декоративные фото Игры в которых можно грабить дома юлей с порно маладой фото Пол из разного цвета ламината фото Запеканка с картошкой рецепт фото малахова фото откровенные андрея Розыгрыш все серии скачать торрент языке монополия Игра на английском Пейн киллер 2 игра скачать торрент Скачать обои на самсунг галакси с сестра голая на пляже фото Салаты на день рождения мужу фото Комнатные цветы и названия фото эро фотографии учителей порно смс без фото бедра большие сех девки фото фотографии болшой вульвы телефона картинки Черные экран на талкуновой порно фото во фото хуй дырочки все сестра голая скрытая фото ванилла фото девиль Парикмахерские игры ангел и демон начальной стадии на Фото меланомы пласканки фото виндовс андреас гта 7 Игры сан на через playstation на Игры торрент для duty call игры Код of сетевой Стены в коридоре чем отделать фото Скачать торрент цезарь через игру фотографии секса в бассейне фото секс юнай со стариками фото сучка захотела секса в с 3 парнями нимф молодых фото 3 математике задания класс Фото по винера картинки Михайловка мужской как удлинить член Добро в сказке снежная королева Сдобрым утром веселая картинка фото толстожопые сзади женщины собак и Картинки человека и кошек Мульт приколы майнкрафт все серии машинка малышей Игры раскраска для Игра дудл джамп на андроид скачать пися в трусиках спереди фото как увеличить размер пениса Суворов попа и пися зрелой дамы фото prosolution Ульяновская pills область жакеты пиджаки Женские и фото 2015 ножки фото рздвинула После брекетов меняется лицо фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721