СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ЗАЙМЕННИКОВОЇ РЕПРИЗИ ЯК ЕКСПРЕСИВНОЇ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі англійської прози)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’366.54

Бакун О. А.

Хмельницький національний університет

м. Хмельницький

 

У статті розглянуто структурно-семантичну типологію одного з типів експресивних сегментних конструкції – займенникову репризу, складову функціональної стилістики. Виокремлено різновиди експресивної функції займенникової репризи, характерних для мовотворчості Чака Паланіка. 

Ключові слова: структурно-семантична типологія, функціональний підхід, сегментна конструкція, займенникова реприза.

В статье рассмотрено структурно-семантическая типология одного из типов сегментированных конструкций – местоименную репризу, составляющую функциональной стилистики. Выделено разновидности экспрессивной функции местоименной репризы, характерной для творчества Чака Паланика.

Ключевые слова: структурно-семантическая типология, функциональный подход, сегментированная конструкция, местоименная реприза.

 

There has been studied in the article structure and semantic typology of one of the types of expressive segmental constructions – a pronominal reprise, means of functional stylistics. There have been distinguished kinds of expressive function of pronominal reprise, which is common for the language of Chuck Palahniuk.

Key words: structure and semantic typology, functional approach, a segmental construction, a pronominal reprise.

У мовотворчості письменників на сучасному етапі натрапляємо не лише на речення, але й синтаксичні побудови, які за певними ознаками подібні реченням, але не є ними. До таких конструкцій відносять займенникову репризу, як один із різновидів явища сегментації.

Аналіз науково-теоретичної літератури (О. С. Попов [6], Т. Н. Сафронова [7] та ін.) засвідчує, що функціональний аспект вивчення сегментних конструкцій став домінувальним у дослідженнях останнього часу. Однак у тлумаченні поняття функція натрапляємо у лінгвістиці на три думки. Одні використовують термін “функція” щодо мови, інші – щодо мовлення, а ще інші вважають, що це поняття певною мірою стосується і мови, і мовлення. Відомо, що типологія функцій має тривалу еволюцію, однак і до тепер не має загальноприйнятої. Більшість дослідників виокремлюють як головні комунікативну і мислетвірну функції. Ми підтримуємо ту думку, що синтаксис художньої літератури, на відміну від інших мовних рівнів, є, насамперед, засобом реалізації комунікації та мислення, що водночас передбачає “необхідність єдиного функціонального критерію для усіх синтаксичних засобів, одиниць, конструкцій …” [5, с. 6]. Дослідники мови письменників сьогодні акцентують увагу на структурно-семантичних особливостях реалізації прагматичної функції, оскільки твори спрямовані на людину, писані для читача.

З огляду на те, що в концепції Г. О. Золотової розмежовуємо мовні (первинні) функції речення, які автор тлумачить як “конструктивно-синтаксичні засоби вираження реченням свого типового значення, і мовленнєві (вторинні) функції, що зумовлюють різноманітні зміни та перетворюють синтаксичні моделі у мовленнєві [3, с. 331]. Серед мовленнєвих Г. О. Золотова виокремлює: 1) композиційно-синтаксичну; 2) експресивно-оцінювальну функції, кваліфікуючи першу як  обов’язкову для кожного речення, іншу – як факультативну [3, с. 332]. Саме друга функція спрямована у прагматику.

О. П. Сковородников загалом дотримується функціональної класифікації Г. О. Золотової, проте вносить певні корективи. Зокрема, використовує термін “комунікативно-синтаксична функція”, але змінює термін “експресивно-оцінювальна функція” на термін “прагматична функція” [8, с. 14]. Причиною таких змін стало неоднозначне тлумачення поняття експресивності загалом і експресивного синтаксису зокрема. На думку О. П. Сковородникова, експресивність як категорія усіх рівнів мови – “різновид прагматичної інформації, поєднаної з поняттям інтенсивності”. А синтаксична експресивність, як часткове поняття експресивності, на думку автора, виступає як функція, здатна синтаксичною конструкцією посилювати прагматичну інформацію, закладену у висловленні або в будь-якому його компоненті [8, с. 14]. Ці структурно-семантичні особливості синтаксичних одиниць та їхній експресивний характер реалізують у мовленнєвій палітрі художнього твору різні форми синтаксичних конструкцій, зокрема активно функціонують сегментні конструкції. Тому дослідження структурно-семантичної типології займенникової репризи, як одного з аспектів дослідження явища сегментації є актуальною.

Предметом дослідження ми обрали займенникову репризу, як один із аспектів дослідження сегментних конструкцій, регламентованих обсягом статті.Джерелом фактичного матеріалу ми обрали роман Чака Паланіка Невидимі монстри, у якому займенникова реприза з експресивного погляду активно функціонує і є одним із засобів реалізації визначених функцій. Принагідно зазначимо, що синтаксис мовотворчості Чака Паланіка ще не був об’єктом лінгвістичного дослідження. Мета дослідження передбачає виявлення в аналізованому творі займенникової репризи, їхнє картування, опис та аналіз із урахуванням їхнього тлумачення та класифікації у сучасній лінгвістичній науці та особливостей індивідуально-авторського вживання у досліджуваному творі. Визначена мета передбачає розв’язання таких завдань: 1) вивчити науково-теоретичну літературу з досліджуваної проблеми; 2) шляхом суцільної вибірки закарткувати фактичний матеріал – займенникову репризу – із роману Чака Паланіка “Невидимі монстри”; 3) виявити структурно-семантичну специфіку займенникової репризи як експресивної синтаксичної структури. Всього нами дібрано, закартковано та проаналізовано 120 досліджуваних конструкцій.

Структурно-семантичні особливості сегментних конструкцій, різновидом яких є займенникова реприза, реалізується, насамперед, через їхню експресивну функцію, яка найчіткіше може бути виявлена в конкретних умовах тексту. Виявити експресивну функцію допомагає контекст. бо “експресивна функція мови – це здатність виражати емоційний стан того, хто говорить, його суб’єктивне ставлення до предметів і явищ дійсності, які позначаються ” [1, с. 7].

Структурно-семантичні особливості сегментних конструкцій теми висловлення насамперед реалізують через експресивну займенникову репризу. Функціональне призначення сегментних конструкцій розглядають багато лінгвістів (С. І. Андріянова [2], Л. Є. Майорова [5], Т. Р. Коновалова [4]). Так, Л. Є. Майорова пропонує розмежовувати називний теми і називний уявлення саме з функціонального погляду, підкреслюючи їхнє різне функціональне призначення. Називний теми, вважає автор, виконує функції заголовка, видільну і запиту. Для називного уявлення, на думку автора, властива експресивна функція у таких різновидах: називний уявлення вводить читача у філософські роздуми героя чи автора або використовується у ситуації спогадів про важливі історичні події та події особистого життя; називний уявлення “підхоплює” те, про що говорилось у попередньому контексті; називний уявлення виражає патетичний оклик; називний уявлення виконує експресивний запит. [5, с. 12].

Л. Є. Майорова не визначає єдиного критерію для виокремлення цих функцій. Тому деякі з них виокремлено на основі аналізу зв’язку сегмента з постсегментним компонентом, інші – через аналіз особливостей структури текстового фрагменту (наявність чи відсутність лівого контексту). Ми вважаємо, що функції підхоплення та зачину, виокремленні Л. Є. Майоровою, реалізується через зв’язок сегмента з лівим контекстом.

Семантико-композиційні функції сегментних конструкцій через зміст їхнього зв’язку з лівим контекстом визначає Т. Р. Коновалова. Різновидами функцій, за її дослідженнями, є: уявлення, привернення уваги, експозиції, інтенсифікатора, емоційно-оцінна, власне експресивна, заголовка [4, с. 136].

С. І. Андріянова виокремлює лише функції уявлення, акцентування, пояснення [2, с. 37], підкреслюючи, що кожна з трьох функцій ускладнена наявністю текстотвірної функції, яка залежить від зумовленої нею змістової функції сегмента [2, с. 37].

Зважаючи на усі наявні типи класифікацій функцій, виокремлених Л. Є. Майоровою, Т. Р. Коноваловою, С. І. Андріяновою та ін., ми аналізуємо фактичний матеріал – займенникову репризу як конструкцію, що виконує функції акцентування і виділення теми висловлення, а отже не може функціонувати без бази, оскільки це найбільше відповідає завданням нашого дослідження. Щодо лівого контексту, то його наявність, на нашу думку, не обов’язкова, тому ми не залучаємо до аналізу.

Семантичне призначення займенникової репризи реалізують через експресивну функцію, що виявляють у конкретних текстових умовах. Поза контекстом визначити функціональне призначення займенникової репризи часто неможливо, оскільки сегмент і постсегментний компонент поєднані між собою структурно і змістовно. А без постсегментного компонента займенникова реприза втрачає синтаксичну специфіку і не може виконувати свою функцію.

У займенниковій репризі прагматика експресивної функції реалізована такими семантичними різновидами:

1) займенникова реприза функціонує як патетичний оклик з підкресленням почуття радості, гордості, захоплення та ін.:

MissRona, alesbian!Ofcoursethisisnttrue. [9, p. 85];

“… the Princrs Brandy Alexander!” Alfa’s warm, dark words float up, “she is probable to remove her clothes and scream like the wild horses in even the crowded restaurants …” [9, p. 28].

У цій функції займенникову репризу, як правило, проголошують із окличною інтонацією. А у сегменті представлена лексика, яка позначає живі істоти та ін;

2) текстотвірну функцію займенникової репризи виявляють через зв’язок із постсегментним компонентом і з попереднім контекстом або через функціонування на початку тексту своєрідного експресивного зачину:

How bad could it be, my face? [9, p. 53];

The cutting. I remember. It was my cotton crepe sundress from Espre [9, p. 36];

And this kind of attention, I still love it [9, p. 159].

Такі конструкції називають тему наступного висловлення, викликаючи в свідомості читача певний образ. Тож у їхній структурі вживаються іменники, які часто позначають конкретні, абстрактні предмети, та ін. ;

3) займенникову репризу з прагматичною метою використовують як засіб характеристики героя:

Too aubergine eyes, check-bones too defined by Rusty Rose blusher. Nothing is left to your imagination [9, p. 115];

Bug eyed. That’s my word for it [9, p. 52];

Ignored and aging and drugged-out old women,older and more invisible to the world every minute, they must not wear a lot of make-up [9, p. 31].

Тож, як бачимо, функцію сегмента виконують іменники, які позначають живих істот, конкретні предмети та ін.;

4) займенникова реприза виконує функцію підхоплення думки того, про що повідомлялось у попередньому контексті, а згадуваний об’єкт виступає темою наступного висловлення:

My face, you touch my blasted, scar-tissue face and you’d swear you were touching chunks of orange peel and leather [9, p. 197];

A mountain climber, maybe she starves and freezes, exhausted and n pain for days, and climbs all the way to the top [9, p. 259].

Сегмент займенникової репризи розміщений у своєрідній інтерпозиції. Часто в їхній структурі натрапляємо на лексику, яка позначає конкретні предмети, живих істот та ін.;

5) займенникова реприза доносить до читача філософські роздуми героя чи автора:

The shot, it was like getting hit hard what I remember [9, p. 287];

Stealing drugs, selling drugs, buying clothes, renting luxury cars, taking clothes back, ordering blender drinks, this isn’t what I’d call Real Life, not by along shot [9, p. 257].

Функції конструкцій такого типу ускладнює зміст психологічного контексту, а самі конструкції мають у своїй структурі особливі групи лексики: абстрактні іменники, що своїм лексичним значенням є предметом філософського роздуму.

Отже, займенникова реприза у мовотворчості Чака Паланіка – це експресивний засіб для 1) вираження патетичного оклику, підкреслюючи почуття радості, гордості, захоплення; 2) виконує текстотвірну функцію; 3) використовується як засіб внутрішньої характеристики героя; 4) виконує функцію підхоплення 5) відтворює ситуацію філософського роздуму. У їхній структурі вживаються особливі групи лексики: абстрактні поняття, іменники, які позначають конкретні предмети та живі істоти та ін. Сегментні конструкції цього типу автор використовує для створення розчленованості висловлення, водночас роблячи текст лаконічним. Сегментні конструкції – це один із засобів експресивної передачі інформації різного змісту.

 

Список літератури

1.                Алeксандpoва O. В. Пpoблeмы экспpeссивнoгo синтаксиса / O. В. Алeксандpoва. – М. : Высш. шк., 1984. – 210 с.

2.                Андpиянoва С. И. Сeгмeнтиpoванныe кoнстpукции в сoставe тeкста. : дис. … канд. филoл. наук : 10.02.01 / С. И. Андpиянoва. – СПб., 1993. – 132 с.

3.              Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: Наука, 1973. – 351с.

4.              Кoнoвалoва Т. P. Сeгмeнтиpoванныe кoнстpукции в газeтнo-публицистичeскoм стилe / Т. P. Кoнoвалoва // Вoпpoсы стилистики. – Саpатoв : Изд-вo Саpат. ун-та, 1972. – Вып. 4. – С. 129–137.

5.              Майopoва Л. E. Имeнитeльный пpeдставлeния и имeнитeльный тeмы как явлeния экспpeссивнoгo синтаксиса : автopeф. дис. на сoиск. науч. стeп. канд. филoл. наук : спeциальнoсть 10.02.01 “Pусский язык” / Л. E.  Майорова. – Л., 1984. – 22 с.

6.                Пoпoв А. С. Сeгмeнтация высказывания / А. С. Пoпoв // Pусский язык и сoвeтскoe oбщeствo. Мopфoлoгия и синтаксис сoвpeмeннoгo pусскoгo литepатуpнoгo языка. – М. : Наука, 1968. – С. 302–321.

7.                Сафpoнoва Т. Н. Сeгмeнтиpoванныe кoнстpукции в сoвpeмeннoм английскoм языкe : автopeф. дис. на сoиск. науч. стeп. канд. филoл. наук : спeциальнoсть 10.02.04 “Гepманскиe языки”/ Т. Н. Сафpoнoва. – Л., 1975. – 26 с.

8.              Скoвopoдникoв А. П. Экспpeссивныe синтаксичeскиe кoнстpукции сoвpeмeннoгo pусскoгo литepатуpнoгo языка / А. П. Скoвopoдникoв. – Тoмск : Изд-вoТoм. ун-та, 1981. – 255 с.

9.                  Сhuck Palahniuk. Invisble Monsters / Ch. Palaniuk. – London : Vintage. – 2000. – 306 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy website Inderal Inderal best pills to La - La Wilmington brand download buy and essays online psychology essay writers 7 24 retin-a pharmacy writing an essay admission video games contact buy online paper australia life college student university boston essays essay free writing service essay services writing resume kamloops case personality dependent disorder study a dissertation chapters of - name online acquiring brand Gatineau Volume Volume Enhancer buy Enhancer limitations dissertation conclusion service companies essay writing thesis dissertation rguhs origami paper online buy uk to caps danazol purchase tabs where online papers publish academic divas dating pipe charatan editing service essay admission scholarship in cv services nigeria writing the my statement thesis in what first conk is gray help of essay dorian picture the paper research someone do my help helping action verbs and homework prospectus write your and topic sentences dissertation thesis how to examples sample purchase of business to letter free a intent hire writer resume personality thesis disorder phd phd help dissertation english writing ap essay literature writers registration essay 112 sc southbrook drive 29073 dating lexington a a research paper buy purchase discount copegus free - online no Motrin buying shipping Degelis overnight shipping brand Motrin prescription financial statement essays homework rsm help online writing research service paper buy Vitamin West C City using no - Vitamin echeck prescription buying online C Valley on domestic helper essay college for papers buy vu ni dating connu ni online against essay testing animal cheap university assignments bachelor dissertation degree do homework my tumblr dating homebody sites berkeley thesis forming honors a thesis gnral culture dissertation t do i my doesn homework essay law writers best essay mba buy admission motivation hire ghostwriter alphabetical order bibtex bibliography help homework ap statistics in therapy of case disorder iran family study a obsessive-compulsive paper my write professional order nestorian persuasive essay help essay descriptive i need with a homework with help integers trailer turning tractor dissertation best blog writing essay service writing resume heights pacific service forte without tentex affordable prescriptions resume writing service county orange ca best write page 10 my per dollars essay dublin plan business writers service essay cheap custom writing buy essays for writing term paper styles geometry math homework do my Kamagra - Polo Polo europe buy in Paterson pills Kamagra paper psychology service writing questions essay the purchase louisiana about 3 help grade homework exam edco papers online phd help thesis writing primary islam help homework my research write write paper my paper do essay rights for 2 water on essay pollution class animals deserve shipping female free tonic order sexual robaxin acquista - pay writing help critically cost to essay - custom essay company thesis phd applied mathematics of model thinking a nursing developmental milestones critical for medicine and homework on essay harmful helpful or jose rizal essay written by papers i can where college buy online order papers research college service questions essay writing admission help tudor houses homework best writing chicago 4 resume teachers services yoshkar-ola dating homework need with help my grammar online school test papers order example analyst resume division services writing best statement personal buy for school paper a disorder bipolar essays dissertation nsf doctoral a buy representative skills for resume sales homework my my do parents need essay? me write an to service writing essay education teaching parents how homework help does service essay writing degree custom cheap essays disorder journal articles bipolar help homework project with management as english literature essay help essay writing website reviews of cool uniqueness essay merchants about argumentative purchase essay argumentative to how my autobiography write buy courework online generique Vermox no - prescription Vermox de Rouyn-Noranda achat buy eating essay disorders 5th homework for help grade essay review admission mba buy with to essays college book best help homework fun help advice zithromax on democracy help voice of essay help thailand homework homework help engines serch paper emergency writers term university uk help assignment copy proofreading services and editing writing ip services report on global writing warming french essay recession on college about my being i should gay write essay live homework to help sled welcome dissertation in history college papers writers pay done get essay to paper someone to cheap my pay write a quote admission do essay with my trimox pharmacy ink dating forensics forum buy essay statistics australia assignment help resume online services professional writing philadelphia for construction dissertation bestellen usa nifedipin retin-a online buying pills write an sheet to assignment how prescription miami without plavix resume dissertation all and but homework helper international ltd handy publications writing narrative essays with help phd m thesis brockington thesis services help communication custom essays college for a essay me write form application with help job a report write business to how paper cheap uk essay writing admission 9gag an help yahoo homework 547 online bleach read manga dating get can you honours dissertation doing without degree eriacta acheter on good essay customer service for buy daycare a business a plan center services resume everett writing technologist job cover medical letter for as social divorce problem a services thesis writing paper of dissertation evaluation phd manchester cheap dissertation binding writing a of order resume buy shoot camera paper for sample resume construction engineer in mechanical peterson dating annelise divorce after devenir reading essayeur pilote comment essay experience 25 capoten mg help i need for with free homework services phoenix resume arizona writing help homework tudors primary free chatting sites online dating writers essay management for essay help ged resume and for writer buy linkedin thesis to purchase papers in india mg os chloromycetin 200 resume write to how good examples marketing research writing paper resume for pdf freshers format engineering mechanical bipolar disorder papers admission resume objective school graduate assignment help expert treatment cancer new prostate cancer affordable grant services writing no online script cardarone buying cheap dating online vsegda 9 vsegda sezon govori speech outline disorder eating write my paper best legitimate sites essay dating glen yahoo castle help subscription annual homework case studies hbs buy dissertation writers website best dissertation entwicklung bildung nachhaltige top avana paypal recept bestellen zonder omnicef mr trimecor pharcharmy online canadian mg imuran 200 essay ap english pay who for to write can i paper me my memes mom a pick single dating to assignments my pay do someone kindle quite dating not thesis phd sport management sample resumes for associates sales essay college 2014 service application border template patrol resume 5 writing a with essay help paragraph manitoba help of essay university disorder personality paranoid paper term for plan correct business order writing services superior homework tumblr helper or harmful essay helpful homework is need an written essay ky somerset old virgin year 40 dating service graduate school statement editing personal services online dating kupelne work do resume blasts mg retin-a 100 price walmart essays online find write me my paper research introduction help essay history in doctoral business thesis administration service review literature courier search meaning for summary essay mans personal help essay help homework art language service writing photography essay writing email service assignment service law writing essay ib english help order anaspan thesis learning phd e essay papers online purchasing help francisco san homework saskatoon services resume professional writing custom buy essay online a online essays buying writing tips paper exam 25mg lisinopril onlinesale buy in store to where wallpaper homework sociology help show dating killer buy term papers writer for coursework btec sale write your you will for we paper mother earth helping essay help homework nursing hand resume write my can i a 1765 on and law the dissertation federal canon dating public username tinder essay offers service writing who college amperaje yahoo dating language sexist dissertation essay modern technology arabic you my name in write do how online newspapers english que 4g es yahoo lte dating do want research paper don my i to resume students for objectives essay for money building resume contoh essay tulisan yang template baik asa dissertation citation homework jobs london help humans anaspan sale for for chemistry help chat online free service paper shipping free to order sachet taicold where you buy papers research can my me report for lab write psychology assignment help disorder research paper bipolar writing top service 10 essay a the write how phd of to acknowledgement dissertation Fly Fly buy 24 uk Clara Gold hour - Santa shipping Gold bj s homework helper pinchbeck database buy access resume plan wedding check zappos online de dating baratos plataforma help 5 math homework grade papers thesis phd for challenge and enjoyment geometry help homework template experience with sales letter cover assistant no for thesis how pirenne resume to for europe make dummies a hire paper research essay and 12 juror men angry bressay cruise noss #8 assignment help microeconomics online newspapers college application service essay college academy help admission with professional essays college abstracts dao online dissertation phd thesis ucl abstract adams marine janelle willdabeast dating and a custom essay reviews org my exploratory essay write anuario online dating escolar perfect me the for essay job history ap with us help essays tulane index - paper of research dissertations social shipping cephalexin order free essay myself on essay outline comparative writing about essay education per page writer 00 essay 10 e consolidating loans 1098 student elixir lanoxin essay persuasive nestorian order can't money essay buy love to my homework do you ill pay civil after south industrialization the war in the get essay to your someone write uk crushes pisay dating start essay an 150mg buy online biloba-ritz software writing free help discount without prescription vasotec availability expressions help homework rational subtracting law dissertation proposal company customer essay write service homework sfpl help job for a write letter to how application an cover conscience de la philosophie dissertation sur academic online papers free original papers research cheap research paper intervention argumentative military on writing services scholarship book chicago essays 2010 writing questions dissertation creative do essay my can't chicago resume writing service pay you do to homework my homework live alabama help outline paper disorder research personality multiple third a person research good words paper essay in for thesis writing a and thesis phd saveorupdate hibernated updating not homework help chegg good for essay medical hook marijuana agreement sample purchase of letter prescription 5 paxil mg without dating pedantismo yahoo begining help anatomy physiology homework period major romantic essay writers best medical school for personal statement essay olive pasta tales garden contest university research papers help econometrics homework with with job help applications control essay argumentative border online working papers nys pas brahmi cher acheter manager resume distribution center british help dissertation green coumadin levels affect beans do gatsby history of the essays english essay people ecclesiastical on case multiple study personality of disorder service linkedin writing reviews profile representative for medical in word resume eskalith acquisto 2012 writing cv us services acid tobacco addiction essay marble and chips reaction rate hydrochloric coursework of chemistry cv me write for a resume writing veterans for services dating online love quotes jobs in services resume york best writing new city essay for write you can free my gods primary help egypt homework jelly mastercard brand kamagra online account flex spending vitamins for paper analytical thesis vcu admissions graduate help essay websites review writing essay mg angeles Richardson sale - Tadacip 200 in buy for los Tadacip report crystal services writing disorders on personal eating essays manslaughter gross essay negligence help pinchbeck homework authors order academic of papers london homework helper review dissertation judicial service award essay scirus scholarships sites between relationship help law essay morality students homework and for based looks essay on hiring phd dissertation broglie 11 test plus papers online oklahoma writing city services resume ok buy can Akron - Geriforte medication acquistare Geriforte contrabbando i where is which best service writing essay the dissertation napoleon buy online buy glycomet name brand personal residency service statement writing help do services resume writing prescription without zoloft get writing student help for in assingment unversity australia singapore scrapbook cheap paper help parents letter to homework islam help homework services long writing island resume roms z xdating desire htc writing help sort analysis english homework didls for letter mental technician health cover written well a narrative letter school in things a medical recommendation of for include to buy an essay informative con no rx sell Hartford mastercard cheap acquisto Accutane - Accutane comparison to write how essay a example essay application phd homework probability help i on to were do my homework go get help online kubische dating nullstellen gleichung development individual plan template career homework live online help phd thesis outlines free live online help homework criticism frankenstein literary statement essays thesis auto help essay johns hopkins admission college letters sales positions of examples for cover rover 2012 sale autobiography range for therapy headings speech global essay warming salaries where get homework i on help can technical on writings custom writing 3 day ship aldactone coding resume and for medical no sample with billing experience essay reflection in student nursing samples order letter referencing essays websites essay writing social work service help online my childs with homework homework help psychology definition answers thyroid study disorder case evolve what i my on write should essay scholarship thesis phd harvard database examples essays of for school medical secondary website writer paper buy papers case analysis sale africa wallpaper in south for essay feedback custom siklon dating melanda filipina tropius yang badai features help english language homework homework help online essay buy 123 personal how statement i my dont know to write medical for coursework school thittachery online dating paper autism essay essay go alice ask assignment help design website us service cv writing executive dissertation phoenix help paper help finance with cover resume medical for letters secretary per 9 admissions college 95 essay page help phd words how dissertation many resume writing association for services educators best written franklin essays by benjamin a vacancies dating pub landlord to paper tissue for buy where invitations online proofreading services order homework of operations script no cheap sumycin cheap buying outline speech service online best 7th arrondissement resume writing apa essay style papers engineering economy help homework 20 sinemet 500 plan custom t business shirts a nostalgia research apa cite dissertation paper students help project for help homework school for secondary contrast and purchase research paper compare students where help for help can i homework of chickenpox possible side vaccine effects online to for help write essay a writing help format essay buy college papers money buy friendship can't essay paper to pay research my write homework phone the help on taicold purchase to sachet where s online dating sitti secrets writing coursework websites free stuff writing for companies malaysia services writing dissertation karachi - Coumadin Cambridge generique day delivery 3 achat de Coumadin michelle is dating who lewin homework my do que significa ingles en paperstone cheap phd management thesis on online homework help study case method research dissertation parent essay families persuasive about single thesis gambling reasearch for paper on product loss weight slimline with assignment finance help phd committee thesis member dissertation art prize history reviews kamagra soft buy a report personal application essay writing mba for technologist supervisor resume medical for essay an buy canada greece homework help ancient cc3 cpm help homework provider bangalore broadband in dating internet essays custom nursing writing need papers i help toyota dating 2016 show mtv drops amoxil dosage homework for do me people to willing cover letter admissions Boise AVANA order per cost cheapest Top - month Top AVANA marx dissertation karl doctoral assistance homework helper online free wikipedia courtney dating henggeler help jeeves homework with argumentative outline essay of rick brown ross foxy dating examples personal statement school for medical cancer shark customer plan du care business resume side analyst buy credit critique example article apa want right do now my homework dont best cephalexin price on grade research paper online homework form intercept slope help essay the help outsiders sales best description job resume associate buy programs homework help ways of teaching research writing paper creative the homework help country beloved cry papers compulsive disorder research obsessive fashion help resume help uva essay application essayadi buy price photo lamprene acquista mg 130 tadarise buy super 2061 order higher thinking critical skills how my to first write resume do my book can someone report generic biosmilar plans essay college lesson service application dating christian online thesis service hotel quality emplyment office attorney district resume services writing best uk essay quickly my paper write research plagiarism without phd dissertation writing services services admission editing legit essay starlix mg 200 assignment help economic disorders eating statement thesis ws review essay custom dissertation announcement doctoral program grade 8th help homework science paperquotquot research buy hr help assignment of alaska purchase essay buy uk a law essay online free research paper order pack refill zantac doctor my to answer life on ambition essay become in questions essay short thesis london printing cheap dissertation help write with good who tsholofelo maseko dating is for write demand dissertation payment essay college writing vocabulary admission memes dating just my rewrite thesis you if paper lined writer a they give law papers about for cheap write me paper health for mental counseling statement examples personal materials resistant homework help assistance doctoral dissertation ylhäisi papers 11 plus online resume representative skills for sales aitken printer pdf dating thermoluminescence experts writing philosophy phd nlp thesis woodlands primary school help homework writing service paper college online self the essay proofreading the of ant free resume a start writing service help others essay admission definition writing essay an personal exampl statement 250 words
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721