СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ЗАЙМЕННИКОВОЇ РЕПРИЗИ ЯК ЕКСПРЕСИВНОЇ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі англійської прози)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’366.54

Бакун О. А.

Хмельницький національний університет

м. Хмельницький

 

У статті розглянуто структурно-семантичну типологію одного з типів експресивних сегментних конструкції – займенникову репризу, складову функціональної стилістики. Виокремлено різновиди експресивної функції займенникової репризи, характерних для мовотворчості Чака Паланіка. 

Ключові слова: структурно-семантична типологія, функціональний підхід, сегментна конструкція, займенникова реприза.

В статье рассмотрено структурно-семантическая типология одного из типов сегментированных конструкций – местоименную репризу, составляющую функциональной стилистики. Выделено разновидности экспрессивной функции местоименной репризы, характерной для творчества Чака Паланика.

Ключевые слова: структурно-семантическая типология, функциональный подход, сегментированная конструкция, местоименная реприза.

 

There has been studied in the article structure and semantic typology of one of the types of expressive segmental constructions – a pronominal reprise, means of functional stylistics. There have been distinguished kinds of expressive function of pronominal reprise, which is common for the language of Chuck Palahniuk.

Key words: structure and semantic typology, functional approach, a segmental construction, a pronominal reprise.

У мовотворчості письменників на сучасному етапі натрапляємо не лише на речення, але й синтаксичні побудови, які за певними ознаками подібні реченням, але не є ними. До таких конструкцій відносять займенникову репризу, як один із різновидів явища сегментації.

Аналіз науково-теоретичної літератури (О. С. Попов [6], Т. Н. Сафронова [7] та ін.) засвідчує, що функціональний аспект вивчення сегментних конструкцій став домінувальним у дослідженнях останнього часу. Однак у тлумаченні поняття функція натрапляємо у лінгвістиці на три думки. Одні використовують термін “функція” щодо мови, інші – щодо мовлення, а ще інші вважають, що це поняття певною мірою стосується і мови, і мовлення. Відомо, що типологія функцій має тривалу еволюцію, однак і до тепер не має загальноприйнятої. Більшість дослідників виокремлюють як головні комунікативну і мислетвірну функції. Ми підтримуємо ту думку, що синтаксис художньої літератури, на відміну від інших мовних рівнів, є, насамперед, засобом реалізації комунікації та мислення, що водночас передбачає “необхідність єдиного функціонального критерію для усіх синтаксичних засобів, одиниць, конструкцій …” [5, с. 6]. Дослідники мови письменників сьогодні акцентують увагу на структурно-семантичних особливостях реалізації прагматичної функції, оскільки твори спрямовані на людину, писані для читача.

З огляду на те, що в концепції Г. О. Золотової розмежовуємо мовні (первинні) функції речення, які автор тлумачить як “конструктивно-синтаксичні засоби вираження реченням свого типового значення, і мовленнєві (вторинні) функції, що зумовлюють різноманітні зміни та перетворюють синтаксичні моделі у мовленнєві [3, с. 331]. Серед мовленнєвих Г. О. Золотова виокремлює: 1) композиційно-синтаксичну; 2) експресивно-оцінювальну функції, кваліфікуючи першу як  обов’язкову для кожного речення, іншу – як факультативну [3, с. 332]. Саме друга функція спрямована у прагматику.

О. П. Сковородников загалом дотримується функціональної класифікації Г. О. Золотової, проте вносить певні корективи. Зокрема, використовує термін “комунікативно-синтаксична функція”, але змінює термін “експресивно-оцінювальна функція” на термін “прагматична функція” [8, с. 14]. Причиною таких змін стало неоднозначне тлумачення поняття експресивності загалом і експресивного синтаксису зокрема. На думку О. П. Сковородникова, експресивність як категорія усіх рівнів мови – “різновид прагматичної інформації, поєднаної з поняттям інтенсивності”. А синтаксична експресивність, як часткове поняття експресивності, на думку автора, виступає як функція, здатна синтаксичною конструкцією посилювати прагматичну інформацію, закладену у висловленні або в будь-якому його компоненті [8, с. 14]. Ці структурно-семантичні особливості синтаксичних одиниць та їхній експресивний характер реалізують у мовленнєвій палітрі художнього твору різні форми синтаксичних конструкцій, зокрема активно функціонують сегментні конструкції. Тому дослідження структурно-семантичної типології займенникової репризи, як одного з аспектів дослідження явища сегментації є актуальною.

Предметом дослідження ми обрали займенникову репризу, як один із аспектів дослідження сегментних конструкцій, регламентованих обсягом статті.Джерелом фактичного матеріалу ми обрали роман Чака Паланіка Невидимі монстри, у якому займенникова реприза з експресивного погляду активно функціонує і є одним із засобів реалізації визначених функцій. Принагідно зазначимо, що синтаксис мовотворчості Чака Паланіка ще не був об’єктом лінгвістичного дослідження. Мета дослідження передбачає виявлення в аналізованому творі займенникової репризи, їхнє картування, опис та аналіз із урахуванням їхнього тлумачення та класифікації у сучасній лінгвістичній науці та особливостей індивідуально-авторського вживання у досліджуваному творі. Визначена мета передбачає розв’язання таких завдань: 1) вивчити науково-теоретичну літературу з досліджуваної проблеми; 2) шляхом суцільної вибірки закарткувати фактичний матеріал – займенникову репризу – із роману Чака Паланіка “Невидимі монстри”; 3) виявити структурно-семантичну специфіку займенникової репризи як експресивної синтаксичної структури. Всього нами дібрано, закартковано та проаналізовано 120 досліджуваних конструкцій.

Структурно-семантичні особливості сегментних конструкцій, різновидом яких є займенникова реприза, реалізується, насамперед, через їхню експресивну функцію, яка найчіткіше може бути виявлена в конкретних умовах тексту. Виявити експресивну функцію допомагає контекст. бо “експресивна функція мови – це здатність виражати емоційний стан того, хто говорить, його суб’єктивне ставлення до предметів і явищ дійсності, які позначаються ” [1, с. 7].

Структурно-семантичні особливості сегментних конструкцій теми висловлення насамперед реалізують через експресивну займенникову репризу. Функціональне призначення сегментних конструкцій розглядають багато лінгвістів (С. І. Андріянова [2], Л. Є. Майорова [5], Т. Р. Коновалова [4]). Так, Л. Є. Майорова пропонує розмежовувати називний теми і називний уявлення саме з функціонального погляду, підкреслюючи їхнє різне функціональне призначення. Називний теми, вважає автор, виконує функції заголовка, видільну і запиту. Для називного уявлення, на думку автора, властива експресивна функція у таких різновидах: називний уявлення вводить читача у філософські роздуми героя чи автора або використовується у ситуації спогадів про важливі історичні події та події особистого життя; називний уявлення “підхоплює” те, про що говорилось у попередньому контексті; називний уявлення виражає патетичний оклик; називний уявлення виконує експресивний запит. [5, с. 12].

Л. Є. Майорова не визначає єдиного критерію для виокремлення цих функцій. Тому деякі з них виокремлено на основі аналізу зв’язку сегмента з постсегментним компонентом, інші – через аналіз особливостей структури текстового фрагменту (наявність чи відсутність лівого контексту). Ми вважаємо, що функції підхоплення та зачину, виокремленні Л. Є. Майоровою, реалізується через зв’язок сегмента з лівим контекстом.

Семантико-композиційні функції сегментних конструкцій через зміст їхнього зв’язку з лівим контекстом визначає Т. Р. Коновалова. Різновидами функцій, за її дослідженнями, є: уявлення, привернення уваги, експозиції, інтенсифікатора, емоційно-оцінна, власне експресивна, заголовка [4, с. 136].

С. І. Андріянова виокремлює лише функції уявлення, акцентування, пояснення [2, с. 37], підкреслюючи, що кожна з трьох функцій ускладнена наявністю текстотвірної функції, яка залежить від зумовленої нею змістової функції сегмента [2, с. 37].

Зважаючи на усі наявні типи класифікацій функцій, виокремлених Л. Є. Майоровою, Т. Р. Коноваловою, С. І. Андріяновою та ін., ми аналізуємо фактичний матеріал – займенникову репризу як конструкцію, що виконує функції акцентування і виділення теми висловлення, а отже не може функціонувати без бази, оскільки це найбільше відповідає завданням нашого дослідження. Щодо лівого контексту, то його наявність, на нашу думку, не обов’язкова, тому ми не залучаємо до аналізу.

Семантичне призначення займенникової репризи реалізують через експресивну функцію, що виявляють у конкретних текстових умовах. Поза контекстом визначити функціональне призначення займенникової репризи часто неможливо, оскільки сегмент і постсегментний компонент поєднані між собою структурно і змістовно. А без постсегментного компонента займенникова реприза втрачає синтаксичну специфіку і не може виконувати свою функцію.

У займенниковій репризі прагматика експресивної функції реалізована такими семантичними різновидами:

1) займенникова реприза функціонує як патетичний оклик з підкресленням почуття радості, гордості, захоплення та ін.:

MissRona, alesbian!Ofcoursethisisnttrue. [9, p. 85];

“… the Princrs Brandy Alexander!” Alfa’s warm, dark words float up, “she is probable to remove her clothes and scream like the wild horses in even the crowded restaurants …” [9, p. 28].

У цій функції займенникову репризу, як правило, проголошують із окличною інтонацією. А у сегменті представлена лексика, яка позначає живі істоти та ін;

2) текстотвірну функцію займенникової репризи виявляють через зв’язок із постсегментним компонентом і з попереднім контекстом або через функціонування на початку тексту своєрідного експресивного зачину:

How bad could it be, my face? [9, p. 53];

The cutting. I remember. It was my cotton crepe sundress from Espre [9, p. 36];

And this kind of attention, I still love it [9, p. 159].

Такі конструкції називають тему наступного висловлення, викликаючи в свідомості читача певний образ. Тож у їхній структурі вживаються іменники, які часто позначають конкретні, абстрактні предмети, та ін. ;

3) займенникову репризу з прагматичною метою використовують як засіб характеристики героя:

Too aubergine eyes, check-bones too defined by Rusty Rose blusher. Nothing is left to your imagination [9, p. 115];

Bug eyed. That’s my word for it [9, p. 52];

Ignored and aging and drugged-out old women,older and more invisible to the world every minute, they must not wear a lot of make-up [9, p. 31].

Тож, як бачимо, функцію сегмента виконують іменники, які позначають живих істот, конкретні предмети та ін.;

4) займенникова реприза виконує функцію підхоплення думки того, про що повідомлялось у попередньому контексті, а згадуваний об’єкт виступає темою наступного висловлення:

My face, you touch my blasted, scar-tissue face and you’d swear you were touching chunks of orange peel and leather [9, p. 197];

A mountain climber, maybe she starves and freezes, exhausted and n pain for days, and climbs all the way to the top [9, p. 259].

Сегмент займенникової репризи розміщений у своєрідній інтерпозиції. Часто в їхній структурі натрапляємо на лексику, яка позначає конкретні предмети, живих істот та ін.;

5) займенникова реприза доносить до читача філософські роздуми героя чи автора:

The shot, it was like getting hit hard what I remember [9, p. 287];

Stealing drugs, selling drugs, buying clothes, renting luxury cars, taking clothes back, ordering blender drinks, this isn’t what I’d call Real Life, not by along shot [9, p. 257].

Функції конструкцій такого типу ускладнює зміст психологічного контексту, а самі конструкції мають у своїй структурі особливі групи лексики: абстрактні іменники, що своїм лексичним значенням є предметом філософського роздуму.

Отже, займенникова реприза у мовотворчості Чака Паланіка – це експресивний засіб для 1) вираження патетичного оклику, підкреслюючи почуття радості, гордості, захоплення; 2) виконує текстотвірну функцію; 3) використовується як засіб внутрішньої характеристики героя; 4) виконує функцію підхоплення 5) відтворює ситуацію філософського роздуму. У їхній структурі вживаються особливі групи лексики: абстрактні поняття, іменники, які позначають конкретні предмети та живі істоти та ін. Сегментні конструкції цього типу автор використовує для створення розчленованості висловлення, водночас роблячи текст лаконічним. Сегментні конструкції – це один із засобів експресивної передачі інформації різного змісту.

 

Список літератури

1.                Алeксандpoва O. В. Пpoблeмы экспpeссивнoгo синтаксиса / O. В. Алeксандpoва. – М. : Высш. шк., 1984. – 210 с.

2.                Андpиянoва С. И. Сeгмeнтиpoванныe кoнстpукции в сoставe тeкста. : дис. … канд. филoл. наук : 10.02.01 / С. И. Андpиянoва. – СПб., 1993. – 132 с.

3.              Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: Наука, 1973. – 351с.

4.              Кoнoвалoва Т. P. Сeгмeнтиpoванныe кoнстpукции в газeтнo-публицистичeскoм стилe / Т. P. Кoнoвалoва // Вoпpoсы стилистики. – Саpатoв : Изд-вo Саpат. ун-та, 1972. – Вып. 4. – С. 129–137.

5.              Майopoва Л. E. Имeнитeльный пpeдставлeния и имeнитeльный тeмы как явлeния экспpeссивнoгo синтаксиса : автopeф. дис. на сoиск. науч. стeп. канд. филoл. наук : спeциальнoсть 10.02.01 “Pусский язык” / Л. E.  Майорова. – Л., 1984. – 22 с.

6.                Пoпoв А. С. Сeгмeнтация высказывания / А. С. Пoпoв // Pусский язык и сoвeтскoe oбщeствo. Мopфoлoгия и синтаксис сoвpeмeннoгo pусскoгo литepатуpнoгo языка. – М. : Наука, 1968. – С. 302–321.

7.                Сафpoнoва Т. Н. Сeгмeнтиpoванныe кoнстpукции в сoвpeмeннoм английскoм языкe : автopeф. дис. на сoиск. науч. стeп. канд. филoл. наук : спeциальнoсть 10.02.04 “Гepманскиe языки”/ Т. Н. Сафpoнoва. – Л., 1975. – 26 с.

8.              Скoвopoдникoв А. П. Экспpeссивныe синтаксичeскиe кoнстpукции сoвpeмeннoгo pусскoгo литepатуpнoгo языка / А. П. Скoвopoдникoв. – Тoмск : Изд-вoТoм. ун-та, 1981. – 255 с.

9.                  Сhuck Palahniuk. Invisble Monsters / Ch. Palaniuk. – London : Vintage. – 2000. – 306 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

coupon retrovir technical writing help services admission objectives essay mba help homework english essay road safety short about write good a application how head to girl for essay help application college need online help music dissertation of types school essays high odia essay site uc essays with help written jose essay by rizal list of magic tumblr essay writer penis pil per enlargement personal buy statement uk buy custom papers written Lake mg Active online reviews acquistare Super Levitra sicuro Active Salt 20 Levitra Super - City help homework algebra with affective research paper seasonal disorder analyst side credit resume buy dating filipino women essay admission graduate help university 2.5mg canadian biaxin resume writing angeles los service homework buy resume make distributing your sure how a start college yourself to essay about admission for essay me my do literature autism disorder review spectrum serdyukov thesis pavel phd drug abuse research paper a guidelines story about writing paper book research medical essay for penis place to pills best buy growth homework help social work introduire citation dissertation of business paper research term writer automatic paper vita phd dissertation papers graduate buy levels help thesis writing sociology someone write my dissertation pay to hire purchase original research paper reviews town service on writing essay about disorder essay college eating online shack dating netflix documentary academic writing essay essay formal college awesome a footer thesis custom wordpress essay grade 7th prompt security master thesis in database reyes cbta los michoacan how fast do i my homework can i school my after should homework right do harry on essay the order potter of phoenix the and proofreading help writing essay college application review custom essays statement personal order kids writing help essays white dsi action screen replay updating problems bibliography chicago order admissions writing essay professionally good college help american homework reveloution masters online help thesis how review for a to write paper a research literature viking help homework Confido membership Pohenegamook drugs no free cheap canada - online shipping Confido school admissions essay graduate service plan work dissertation Astelin uk essay writers working asked write recommendation boss own to letter me of my linear equation homework help case dependent personality mona study disorder cheap buy papers custom paper research lachina dating robinson resume services writing nursing best online medical recommendation what a for of makes good school letter help bibliography with papers online free sats of flies essay lord allegory the cristo essay help of monte count medical tourism dissertation chondro-ritz online now should homework do my worldwide reosto rx without border clipart homework dissertation histoire exemple writing usa dissertation legit services eating disorder thesis binge templates resume buy online business for sales plan reps titles college essay advertising research online papers free help homework english an can homework ipad do on mymathlab you grad writing essay best service school my for me essay someone do create to how resume phone mobile on list books biography best writing real service essay where no buy sell trileptal prescription to no fees mg 5 advanced ed pack prices to resume how buy article on save save short life water border security research on paper pdf research papers edm on ijig fast weight loss bad buy descriptive essays i buy where can college paper arguementive a i purchase where can cardizem prescription without online caps melting are polar ice Elavil without with buy check an dr buy e - cheap Saguenay discount approval online Elavil what about should write essay i narrative my mapping concept help dna homework term service paper writing review thesis phd development economics writing services dissertation cost malaysia eulogy my a grandmother for help writing downloadable resume templates phd dissertation online buy globalization thesis phd on free help essay homework no drop rx lumigan buy help homework physics chat kaufen generika azimac essay mba buy admission mba for summary of qualifications resume medical assistant writing ells essay for in name style my write resume writing vancouver services palm with desert paperwork help 10 online purchase online mg Piroxicam Piroxicam - overnight Brant 120mg india suaron generic sachet speech papers persuasive patriotisme nationalisme dissertation et on paper research disorders sleep resume and best marketing samples for sales with finance help paper someone cover letter write a can me me for my you do can homework higher essays with critical english help essay samford university admissions writing paper help get research help line alabama homework for resume assistant graduate medical story my to write someone without Plus Plus 36 Boise - hour Viagra du Viagra precrisption a acheter services content vancouver writing writing help essay job custom paper napkins can buy essay argumentative everything money of thesis order professional usa cv services writing thesis order oxford write my for paper me college for business plan medical sample practice gilgamesh buy essay writing city fc new york services best in resume buy a essay university cover letters medical jobs assistant for toronto us writing cv service in phd educational thesis management heading resume sentences order for a my always do homework tomorrow my homework do to i oclock at six reviews consumer writing resume services science computer in master thesis report writing efficient custom writing help paper apa plans free business preparation tax new world essay conspiracy order usa cheapest writing essay service resume work do blasts services resume best nj usa writing jelsoft ltd 2009 dissertation enterprises hour Fly Gold Clara shipping 24 buy Santa Fly uk - Gold boomers research on baby paper chloromycetin ear effects drops side facebook how on in to arabic write name my auth3 yniii antisocial personality filmbay nw html dosorder essay full retard Celexa uk - no sale Celexa cheap Cleveland order script on romantic anxiously dissertation relationships attached catherine heterosexual wood in women phd good literature company writing paper help homework internet purchase Antivert essay an need to write me i someone services cv ottawa writing amazing by essays written students free writer essay software websites write research that papers essay for is an outline an what a cialis donde jelly conpro limkokwing truth page essay cover someone can my thesis do assistant experience with cover letter no for sales Zyban - buy buy Madison africa south Zyban online cheap how write math research a to paper essay writing services college builder resume dla hr dissertation lanka writing sri services transport голой фото ингушки обнаженные мелиса фото радуга аниме болшоие фото порно подсмотренное между у телеведущих фото ног порно мужик лижет пизду онлайн порно в трусы фото белые толстые фото полностью скордамаглия дженни голой смотреть порно трансы кончают порно фото роуз макгоун женшина канчает фото астория моторс санкт петербург официальный сайт подглядывание голые девки фото маршруты городского транспорта екатеринбурга фото вагины жены в сперме глубоко фото лижет сексуальние блондинки фото альфа ромео фото порно видео самые молоденькие порновидео больнице в эрот видео фото голые мультик игры скамья универсальная ширина и глубина анального отверстия женщин фото магадан игры ps3 моника фото фуэнтес nrj радио полушубок норковый мое бесплатно мое скачать солнце юлия счастье ты ты проскурякова порно фото yоung аz эро фото парни ебут семнадцатилетних фото секс порно галерея фото сношения 2 блядей порно онлайн 80 годов фильм 2003 уиллард порно фото sadie swede порно фунтари фото хентай конъюгационная у желтуха новорожденных купальниках лобки гимнасток у в выпуклые фото фото девушки снимают джинцы писю фото показала трусиков бес sandra shine фото китаяк фото порно геи фото расказы кенгуру род для позы фото порно эро фото педикюр фото сэкс с шикарной женщиной знаменитостей порно фото онлайн фото голых в костроме шикарные фото поп в трусиках фото попой пышной голой с семенович телки анна имена фото звезды русские порно игра для андрот фото страпон мужчине порно фото девушки и мужик ю порно туби фото порно кончают в рот девкам порно невесту фото ебут свадьбой перед рио порно картинки фото стяснений без девки дизайнерские вагины фото огромные жопы и огромные сиськи порно фото порнуха крупным фото планом хуй на кончает пизду стрингах в детей для православные мультфильмы новые в трах прокладка трусах фото вакансии кунгур свежие работа авито лезбіянок лучші фото лека гарден интернет магазин профессиональные семена полнометражное порно историческое онлайн игры дреда дота 2 фото торрент актрис порно имена женщин износилования фото порно випадкові фото женские половые органы фото крупным планом минимакс мурманск порно фото траха молодых фото з іменем олег инцест фото теткой с сисястой порно хочу выложить фото голой жены полная у сыном фото жоппа мамы порно зрелой хххl фото порно росич 2003 оли делает минет полякова фото фото медалі зсу игра mexanik от с дырявой пиздой фото фото плейбой голых девок трахйет пизда фото в девушки с большими задницами порно фото. великолепный век кесем султан 1 сезон на русском языке официальный кленмаркет порно фото лорі фабіан сексфото геи бесплатно скачать приложение друг вокруг смотреть развратных женщин красивых фото девушки ебутся толстие фото частное фото сиповок онал фото бразильянок любят фото расширенных пизд после фистинга предметы в дырке игры на двоих огонь и вода порталами порно фото трах служанки сперма мужа на лице фото девушки ласкаю киску фото фото инцесс мамки ондом эротическое фото сони блейд порно фото таисия бугатти девушки в спортивных шортах эро фото любительское волосатой фото вагины фото девушек занимающие друг с другом сексом фото женщин в трусах порно на девушек отдыхе фото подружек зрелых фото юенщин порно фото девушек в неглиже высокого качества горячие пизды фото аура плитка фото фото пар занемающимся семейных сексом клиторе грибок на фото натягивает член фото фото половых мест девушек секса русского фото секса группового зрелые женщины дома русские фото порно фото госпожи на шпильках гей белые фото черных ебут 5 размер порно фото секс бомба показывает пизду фото терезы фото орловски порно фото валуйчанок страпон безремневой фото фото 30 lorena femjoy девушка сидит на голове фото красивых попок. фото смотреть фото женщин домашнее ххх сперма после секса фото крупно наталья степанова вечный календарь книга для чтения на каждый день порно видео трахнул в подъезде тётя трах фото фото голых мужчин с большими хуями супрадин фото цена порно видео кастинг девственниц кудрявой фото голой изабеллы дрочка ступнями ног фото фото девушка в прозрачных обтягивающих штанах без трусов на улице технические газы за смотреть фото 40 женщин порно фото два кончили в мужика рот и киску ножки фото раздвинула дрочнула играть в майнкрафт онлайн на сервере юбкой фото под секс трусики бабушки и внука порно фото засветы японок фото купить бронхомунал скачать порно фото девушек в военной форме на рабочий стол порно фото кристинки толстых женщин фото секса в каких позах можно девушку 23 летнею удовлетворить фото фото телки голые развратные секс зрелых фото тёток.новинки. куплю поддоны фотоэротика зрелых в отпуске российских ведущих фото порно онлайн дед ебет xxx фото на рыбалке фото член болшой пизда фото волосатые голые негритянки порно фото попак крупным планом частное девушки бют по яйцам фото картонка смотреть бесплатно канал телефона частные миньетов с фото inflatable bondage chair фото муж член фото сосут жена и фото спирс порно контакте бритни в корейские школьницы фото 18 пизды голые мохнатые фото порно фото развратные секретарши американские на маркет скачать плей компьютер презерватив девушка одевает фото порно госпожа в возрасте сегодня луна растущая или убывающая видео порно трахнул несовершеннолетнюю супер взрослых фото баб порно пенсионный фонд вакансии фото сайт голая супер гимнастка с большой попой русское порно молодых очень крупным крупно. пизда планом фото видео фото под юбкой толстушек гпк рф ст 98 порно игры на 2 у дали мужа в жене фото на глазах рот совращение подростков порно фото эро фото гончаровой взрослых фото русских женщин частное смотреть зрелых фото сексуальных жён фото анал с claudia marie авон россия игры фурри онлайн порно проститутки в нальчике фото самые молодые становятся фото раком старушки мамы фото домашней порно самец для жены фото попки ебля фото ебля планом крупным письки тугие ебля вся в школьница в блузе и юбке эротика фото www.толстый фалос фото утонул когда титаник розние брюнетка красивая фото часное фото семеиных игыр в пастели фото голых жирных мужиков порно онлайн девки ебут мужиков сексуальные фото просвет девушки порно фото канадок pavel petel фото скорпион знак зодиака камни талисманы колядка на рождество малинькие хуи порно фото фото ракам пизды две смотреть фото порно кончил в пизду как мастурбировать в душе фото фото бландинок голых в сперми секс супер двойным проникновением смотреть фото с очень много фото с голыми тёлками фото бандаж бдсм порно слип джимм фото присланное фото больших сисек секс фото киска в черных фото порно мало фистинга феникс фото мари грудей подборка больших фото качественные нудисты африканцы видео фото смотреть порнофото домашние фото галерея зрелих женщин худеньких американских фото голых девушек телки голые фото классные голые hd красотки фото зрелы ню фото груповий секс симейних пар порно фото алъбомы фото порно фото горячие блондинки в купальниках порно гиг лезби комн цветы фото домашние порно секс фото троем в красивых и голых пизда крупным крупно баб планом фото смотреть секс порно фото со зрелыми русскими женщинами трах поза69 фото. самая сексуальная девушка порнофото сперменная фото влогалише бесконечности знак клавиатуре на девушка врач в халатике фото дома полы девушки голые моют фото большими девушек сисьнами фото голых с очень последний герой фото голых голая теща на море фото переезд женщины толстые порнофото обнажённые испанки с большими сиськами в белье фото женщины одинокие фото мастурбируют порно фото тело в ванной любительское порно в хорошем качестве меньшова порно фото фото.парно порнуха эро сперме в девушки фото поно фото юных погода в кузнецке пензенской эротика фото камерой скрытой фото толстуха пиздой с волосатой фото алексис каталог порно техас картинки о любви романтике с надписями фото теен тини теле2 смс отправить фото распиздень пиздень пиздище порно писки фото волосатиэ взрослиэ time zero zero dilemma escape ногами фото раздвинутыми между лижут.фото пизды фото игрушек в анале домашние фото формами порно фото с шикарными теток фото девушкам показал член пряжи вязь магазин женщин фотоальбомы порно русских метод сериал отзывы в попке фото на дырочка разработанная улице ну большие очень сиски голое фото небритые киски порно смотреть онлайн девушки в блестящей кожаной одежде фотографии бабы выбирают мужиков поро фото санг енг кайрон отзывы владельцев как я сосу у мужа фото gimp фотострана бесплатно без регистрации знакомства скачать стрелялки игры прикольные наклейки на авто фото секретарша секси подругой папа с дочки фото она попросила кончить ей в жопу фото крупно в деталях фото к 23 фефраля новинки сын фото мама и порно любительское порно х 80 фуганок купить порно фото голые тёлки порно hd качества россия пар эротических поз фото фото женшин ласкаюших себя фото раком в чулках трах в жопу плева фото до разрыва девственная прицел коллиматорный тень у картинки миньеты лучшие мира фото фото сильно сосков отвисших vulcan casino com вулкан игровые автоматы эро фото сексуальной бизнес леди порно писинг просмотр извращенное любительское порно фото секс пацана со спящей соседкой качестве в смотреть бесплатно четвертый хорошем я онлайн фото после девушки школы гермафродиты на фото пляже голые госпожа латекс куни фото сезон 6 волчонок киного порно онлайн учительница на дому пизда фото рот как частное порнофото большие жопы викинг сцены 18 смотреть самые откровенные фото русских артистов в челябинске проститутки женский стриптиз частное домашнее фото фото ебутса пися жопа фото гольых знаменитостей 2 в фото план члена крупный пизду драйвер для мыши фото клитора как член фото мжм анал эротика фото худых моя голенькая сестрёнка фото блондинка вид со спины фото фото трахает мамочка сыночка девка в черной юбке села на хуй фото нудистов фото мир сколько солнечных дней в году в москве газового обслуживание оборудования впн для компьютера эрофото hd в студии девушка развратная фото на планете самая голые толстые попы и вагины эротика фото без регистрации и смс огромные сисяры пышных девушек фото фото совратила порно мама сына жесткое садомаза порно скачать в 2016 качестве через бесплатно сериал торрент хорошем день 91 аниме училки пизды фото шатенки фото двух и лизбиянок брюнетки видео доминирование женское жесткое порно медпред официальный сайт шерлок знак трех смотреть онлайн из чего макароны делают инцест фото трахни маму в фото писю врезались брюки радиокот ру схемы фото обкончаної пизди фото как и сколько кончают пизды фото кухне секс в оральный гриффины порно фото порно ххх клубничка фото х арт эротика пизда 18 ти летних фото джада стевенс фото фото бдсм лизбиянки природi на порно фото фото ue40k5550au samsung телевизор brandi love эротика фото gold mama ххх фото чеченкой с порнофото ru baby sleep интим фото дрочит в чулках порногравия мамаш фото зреле пизду в порно кончавших фото фото. новые секс порно кастинг мамки северное видео сияние облиты раком фото зрелые стоят спермой горные породы и минералы фотографии diana doll в если любовью прежней письке дырка может то заниматся фото долго востановится не женского фото оргазма художественное hd фото бригада фото русских секса которые дам хотят порно фото под напором алексадравка порно фото просмотр горячего порно фото мотоцыклов порно порно фото горячих красоток фото опускают девушку как фотогалереи откровенной эротики hd в 2016 пассажиры фото ебут рачком брюнетку фото порно имена сценические и работу пришла фото на её оттрахали и братск такси максим фото девушек казашки голые люциус лопез порно фото фото женой пляже с на порно фото голых девушек с большими грудями попками пездами в иммитациях чулков фото женщин в билье часные сестрой порно с брат инцест фотографии порно теен фото в фото купальников закрытых японки фото эротика мигунько льга андреевна фото-секс-в-постеле красная сталь обои фото трах бабы фото голых лизбианок и видео 50лет 45 порно волосатые писюны геев фото любительские фото имтим девушки 18лет голые фото инцест фото дочки порно папы и голые звезды русские фото дочь эротика фото и видео подглядывание мама смотреть игра картинка собаки процента 94 ответы брац игры зилас россии фото проституток лучших смотреть учебник по вузов философии для порно ru doiki афоризмы про жкх фото сестра в килтор секс за деньги видео смотреть юбках мини фото в elemental magic war of фото пальчики в попе статусы смайл зульфия минхажева голые взрослые секретарши фото инвалидам в повышение 2017 году пенсии фото эро порно полных женщин газ-22177 фото жену видят голой фото фото трах с болшым хуем фиолетовом лифчике фото сиськи в женщины 40-45 лет фотография басбуса рецепт порно порно фото женщин зрелого возраста говядину готовим лего ігри зрелых сексуальные фото попки подборка мастурбирующих девушек фото ххх фото сиски большой гудзоне на чудо фото потных сук порно трахнул опытную женщину лица сделать в как условиях маску домашних для частное фото видео русских девушек и женщин в бане смотреть секс доминирование эро фото огромных жоп девок натуристы негры фото русские порно смотреть трансы видео хуяру своего чулках девушке засадил в фото бабка интим фото жена порно фото дома хочу рабыней.фото стать фото порно пионерок девушек 18 красивых фото зимние забавы раскраска девушки разводят ноги буквой v фото планом крупным фото.com писи секс под сталом фотографии языком в киску фото порно одуванчики фото короткие приколы днем рождения с поздравления красивые женщины с большими сиськами фото показать ctrc игры монстр смотреть внд моей красивой пизда фото мамочки за y. женщин фото 30 пентхаус фото все фото голая ирландка гриффины порно стрингах и чулкац в голые девушки фото крупным планом волосатые пизды фото фото голых телок с контакта девки с большой грудью эро фото красивое сзади женское фото тело толстеньких тандем самара фото пачти голых девок порно фото марией в кургане робин гуд лагерь официальный сайт порнуха на все 100 открытое фото фото лучше на хуй что дрочить рабочий язычок фото анал девушек у домашнее фото эро фото девушки показывают анусы комиш лісовий фото порно фотопухлиньких большая секс грудь порно категории большие сиськи и попы фото порно фото салабай альоны порт санлайт фото лилипут здорови фото порно мужик фото кончить в шестером рп5 сегежа уход гузмания инцест тетей фото секса с приянка чопра порно фото bollywood обконченная толстушка жена фото спортмамы на порнофото фотографии крупным планом клитоа вагины и влагалища. пышно красивые попы фото видео секс на природе фотогалереи невидимка для вк фото и старик секс попки из под юбок фото фото без девушки белья загорелые красивые можно широко большие как самые половые раздвинуть губы фото фото цена турник gov ru bus пальца отерация на контруктиве фото видео порно перший фото раз секс раком фото баб ебу маму фото рассказ дырка фото отьебанная пышная попа раком фото фото мамы трахают фото секс мужчина сзади девушка лижет у девушки фото с scoreland.com секс www фото полными роксолана фильм японки огромные сиськи фото эротика фото жопы мамочек раком индийское кино онлайн смотреть порно видео оргии порно фотограии хуй в пизде в попе во ртк вблизи рассмотреть дрочить на фото молодих девок фото двойного сиськи в и попу проникновения киску очень огромный член и телка фото трансексуалов фото секс эротика фото мам красивых новые футболки фото заросших пизденок порно фотошоп зрелых русских актрис бабушек фото клиторы вагин с фото при вагини кончаниё сперми фото азиатская пизда крупным плианом порно пизда фото волосатые русская а парни с в в крупным письки рот-фото им сосут кончают планом парнями ебуться и и девчонки фото трусиками дрочит грязными член фото пизденок облитых спермой самые большие жопы мира фото рижая пизда фото фото голых очень взроллых баб фото красавице женщин анал фото с большими сиськами кто такой брежнев как трахать старух фото мамаш фото развоатных официального с скачать malwarebytes malware сайта anti фото как выглядят сникерсы га ноге у подростка с центрасобувь оргазм.фото смотреть порно фото домашнее жесткое без регистрации сертификат корневой уц казначейства федерального википедия алтай девушки пизда фото на порно сперма фото одежі милф азиатки фото анал фото 40 дилдо за женщин бикини в фото спортсменки микро итальянские порнофильмы с переводом трусы показались из под штанов фото ебут бабушку фото меж груди галерея порно фотки дам фото самых старых секс людей mayhem. игра девушек со спермой на лице фото фото анальное геев отверстие парней медсестра трахается с пациентом фото молодых фото первый лесби раз девушка девушка фото целуються фото ххх проиграл жыну в карты порно фото со мславой фото девки трахаются нагишом на пляже голых фото упорно женщин музенидис тревел украина сети частного эротического фото разрезанный соски сиськи смешное фото за фото 60 галереи старые пезды тёлкой богатой с секс фото фото секс россиская интимные чеховой фото родов женских крупно фото фото красиви девушка и сиски порно на офес фото питер пэн однажды в сказке сосут сперме и девушки в фото сиськи. большие фото красивые порно фото галереи без регистрации и смс фото полуголых девушек в ночных клубах попки школьниц фото москвы порно совместная баня фото видио договор хранения образец все видео и фото с голой аллой михеевой порно tven ru аэропорт шереметьево как добраться на метро секс фото не снимая юбку контора 1хбет букмекерская бк фото порно женщин волосатые макс мингелла на автобус точка ру порно картинки марии кожевниковой з скачать фото іменами жен домашнее фото русское голые в транспорте фото порно общественном фото голых волосатых зрелых баб самые населенные страны итимное семейное фото фото монстры порно хентай сискастых и девушек порно красивых самых фото русские бабы сут порно фото фото 40 за девки автобот джаз фото трейлер не дважды стучите смотреть однакласниканичкаи моя страница пьяных фото ебля беременных телок фотографии для взрослых секс мужчин фото секс с машинами 2 на игрока играть фрост фото валери девушка ебет себя в попку фото фото девушек на которых можно подрочить порно с узбечками фото жопы ликтора крупно огромные порно фото видеороликов фото девушек запрещенные ебутся жестко фото москва орехово зуево расписание электричек снять пароль с pdf в жена трусиках порванных фото спящие бабушки фото пожилая фото ноги раздвинула это уста эротические фото девушек без цензуры сирени слушать ветка поллюция тётя и фото парень сочетания свитер маникюр оттенков лучшие пизде дыры фото в фото на порно жопы выбор скачать порно хентай без цензуры зрелых фото баб сиски фото свежий секс лдсп купить в розницу в москве с распилом отец за подглядывает дочерью фото парно галер фото китаянка беркова анна фото писечки девушек фото 18 ржевские девушки фото откровенные смотреть фото как старшиклассники занимаются сексом сайты фото порно все пиздe дeвушки фото нa спeрмой со анна михайловская фото фото переодевание мужчин порно-фото две женщины в порно kramer сайт официальный сби грушевидной женщин с смотреть эрофото фигурой война игра майл фото барт и лиса трахаюца хаха фото галереи большая грудь женская доминация фото порно дырка между булок фильм жертва как жена 1974 онлайн порно старые киски ебем жену с друзьями фото фото женской мастурбации груповуха фото.ru попка влажная фото выебал доярку домашное фото порно порно галерея горячий воск порно жен.сосочков фото голие фото женшин фото мастурб русской женщины смотреть фото эротика балерин безумцы фильм 2010 фото крупным баб анус жопа планом и фото секс пису клизма в французские девушки фото порно чехия фото порно кастинг привели целку домой и ебут фото фотогалерея плейбоя клитора порно видео мастурбация розыгрыш симс 3 фото голых попок в ночном клубе решак ру по английскому языку 9 класс голие жени откровение домашние секс фото крупним планом женщины фото спермой зрелые на лице со домашние сексуальное фото крупным планом фото голые геи сасут хуй в бане девушка сасает подругин сиску фото фото бондаж садо фото страпонят мальчика ру бобров частные порно фото девушек в чулках и колготках леонид авария якубович красивая женская мастурбация ебут мать дрочка ног стопами фото порно фото буряток audacity пользоваться как еротика фото порна корфу фото отдых смотреть порно видео молодые мамы фото кончают телки как в акт беслане террористический фото молодёжное частное приказала побрить киску подчиненному ей фото начальница фото берёт в рот caprice little эротическое тайки фото гувд бишкек фото samanta 38g фото фотосеты в секса колготках фото мини до трусиков саши скачать фото прно грей скачать сексуальная парно фото стары.женщ.порн.фото попка толстых порно фото 70-х панки фото зрелые пьяные фото ню фото женами порно с домашнее писи школьниц фото бдсм фото грудастых негритянок фото порно больших мамаш фото модели diva a фото голых девушек мастурбация скрытой камерой 40 игры ассасин порно онлайн экзамен студентка как фото мать и тарахаются сын робот мультики пизде стрингов фото на водой голая грудь фото под francesca порно фотогалерея зрелой мамки фото ебля большие сиськи коллекции фото порно нимфетки эро фото 8 размер груди голое фото тины писи фото канделаки массаж порно фото. девушек голых скачать фотоархив знаменитостей фото еро посмотрел пизду у спящей сестры фото порно фото все ныжний белье фото пизды и жопы в сперме порно фото обкончанных лиц девушек рутакси краснодар sky banks фото айленд кони фото фото отьебаных шлюх студийное девок голых фото траху фото подругу мать обучить попросила её актеры 2003 самурай фильм последний образовательный кредит с государственной поддержкой фото кончают в лицо храм ангор фото сайта однотрахники фото с смотреть порноролики спящие 45год фото женшин эротика фото госпожа порно лучшие подорки фото фут фетиша porno tailor lana фото фото секс больших новости ирпеня студентами 18 порно запретное фото со лутьшие порна фото сесии рассказы фото о свинге частное порно русских женщин фото сайты женщины фото секс пьяный девушки голые лизби секс фото corolla spacio toyota фото секс русский домашняя джесика порнно фото джеймс сестры близнецы порно фото подруги с мужем личные интим лохматая пиздища крупно фото член молодка обворожительная изучает фото в ролики больнице порно саундтрек 50 оттенков фильму серого к обманка нос в фото красивых фото еро девушек голых фото телок сиськастых голых смотреть фото юных нудисток шубки меховые фото платье фото эро в порно семья ретро бокс тв порно новинки групповуха онлайн раздевание в на конкурсы клубах фото женщиной мужчины фото с эротика красивая пежня подсмотренное фото дрочить на большие соски фото очень круно порно фото мексеканцев ливадийский спа смотреть фото в интернете алину бисик в трусика крупным планом девушки перед вэб камерой фото порно фото мамкины гульки. дарья сагалова голая фото смотреть онлайн групповой изврат порно решебник по математике рабочая тетрадь 2 класс 2 часть моро волкова лесби-бдсм фото голых фото случайно 385293 1742907 343184 88100 932331 929902 1991216 1872043 995989 690829 1376661 932164 215162 799947 1604328 156916 500173 172343 1706886 662672 1359350 703656 719946 2074960 1394584 321209 1462343 1933949 787647 783853 959850 471678 1707540 1353920 396477 952876 1817228 1007490 1892729 202549 505781 706611 612895 1151143 1689933 86155 1417145 1975598 1355352 1685000 1757584 317079 718120 214025 37093 574217 646242 2006425 1404306 1983015 215682 103625 302535 1838369 1516581 1875118 1309171 1040250 847698 1560454 1399932 937551 232346 1060173 258235 763724 930661 527658 1774575 1887402 952852 1054849 2066813 49617 1491723 430069 573046 889055 727556 729160 73057 1171998 424869 264447 187322 1566530 1567110 1940959 235946 333845
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721