СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ЗАЙМЕННИКОВОЇ РЕПРИЗИ ЯК ЕКСПРЕСИВНОЇ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі англійської прози)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’366.54

Бакун О. А.

Хмельницький національний університет

м. Хмельницький

 

У статті розглянуто структурно-семантичну типологію одного з типів експресивних сегментних конструкції – займенникову репризу, складову функціональної стилістики. Виокремлено різновиди експресивної функції займенникової репризи, характерних для мовотворчості Чака Паланіка. 

Ключові слова: структурно-семантична типологія, функціональний підхід, сегментна конструкція, займенникова реприза.

В статье рассмотрено структурно-семантическая типология одного из типов сегментированных конструкций – местоименную репризу, составляющую функциональной стилистики. Выделено разновидности экспрессивной функции местоименной репризы, характерной для творчества Чака Паланика.

Ключевые слова: структурно-семантическая типология, функциональный подход, сегментированная конструкция, местоименная реприза.

 

There has been studied in the article structure and semantic typology of one of the types of expressive segmental constructions – a pronominal reprise, means of functional stylistics. There have been distinguished kinds of expressive function of pronominal reprise, which is common for the language of Chuck Palahniuk.

Key words: structure and semantic typology, functional approach, a segmental construction, a pronominal reprise.

У мовотворчості письменників на сучасному етапі натрапляємо не лише на речення, але й синтаксичні побудови, які за певними ознаками подібні реченням, але не є ними. До таких конструкцій відносять займенникову репризу, як один із різновидів явища сегментації.

Аналіз науково-теоретичної літератури (О. С. Попов [6], Т. Н. Сафронова [7] та ін.) засвідчує, що функціональний аспект вивчення сегментних конструкцій став домінувальним у дослідженнях останнього часу. Однак у тлумаченні поняття функція натрапляємо у лінгвістиці на три думки. Одні використовують термін “функція” щодо мови, інші – щодо мовлення, а ще інші вважають, що це поняття певною мірою стосується і мови, і мовлення. Відомо, що типологія функцій має тривалу еволюцію, однак і до тепер не має загальноприйнятої. Більшість дослідників виокремлюють як головні комунікативну і мислетвірну функції. Ми підтримуємо ту думку, що синтаксис художньої літератури, на відміну від інших мовних рівнів, є, насамперед, засобом реалізації комунікації та мислення, що водночас передбачає “необхідність єдиного функціонального критерію для усіх синтаксичних засобів, одиниць, конструкцій …” [5, с. 6]. Дослідники мови письменників сьогодні акцентують увагу на структурно-семантичних особливостях реалізації прагматичної функції, оскільки твори спрямовані на людину, писані для читача.

З огляду на те, що в концепції Г. О. Золотової розмежовуємо мовні (первинні) функції речення, які автор тлумачить як “конструктивно-синтаксичні засоби вираження реченням свого типового значення, і мовленнєві (вторинні) функції, що зумовлюють різноманітні зміни та перетворюють синтаксичні моделі у мовленнєві [3, с. 331]. Серед мовленнєвих Г. О. Золотова виокремлює: 1) композиційно-синтаксичну; 2) експресивно-оцінювальну функції, кваліфікуючи першу як  обов’язкову для кожного речення, іншу – як факультативну [3, с. 332]. Саме друга функція спрямована у прагматику.

О. П. Сковородников загалом дотримується функціональної класифікації Г. О. Золотової, проте вносить певні корективи. Зокрема, використовує термін “комунікативно-синтаксична функція”, але змінює термін “експресивно-оцінювальна функція” на термін “прагматична функція” [8, с. 14]. Причиною таких змін стало неоднозначне тлумачення поняття експресивності загалом і експресивного синтаксису зокрема. На думку О. П. Сковородникова, експресивність як категорія усіх рівнів мови – “різновид прагматичної інформації, поєднаної з поняттям інтенсивності”. А синтаксична експресивність, як часткове поняття експресивності, на думку автора, виступає як функція, здатна синтаксичною конструкцією посилювати прагматичну інформацію, закладену у висловленні або в будь-якому його компоненті [8, с. 14]. Ці структурно-семантичні особливості синтаксичних одиниць та їхній експресивний характер реалізують у мовленнєвій палітрі художнього твору різні форми синтаксичних конструкцій, зокрема активно функціонують сегментні конструкції. Тому дослідження структурно-семантичної типології займенникової репризи, як одного з аспектів дослідження явища сегментації є актуальною.

Предметом дослідження ми обрали займенникову репризу, як один із аспектів дослідження сегментних конструкцій, регламентованих обсягом статті.Джерелом фактичного матеріалу ми обрали роман Чака Паланіка Невидимі монстри, у якому займенникова реприза з експресивного погляду активно функціонує і є одним із засобів реалізації визначених функцій. Принагідно зазначимо, що синтаксис мовотворчості Чака Паланіка ще не був об’єктом лінгвістичного дослідження. Мета дослідження передбачає виявлення в аналізованому творі займенникової репризи, їхнє картування, опис та аналіз із урахуванням їхнього тлумачення та класифікації у сучасній лінгвістичній науці та особливостей індивідуально-авторського вживання у досліджуваному творі. Визначена мета передбачає розв’язання таких завдань: 1) вивчити науково-теоретичну літературу з досліджуваної проблеми; 2) шляхом суцільної вибірки закарткувати фактичний матеріал – займенникову репризу – із роману Чака Паланіка “Невидимі монстри”; 3) виявити структурно-семантичну специфіку займенникової репризи як експресивної синтаксичної структури. Всього нами дібрано, закартковано та проаналізовано 120 досліджуваних конструкцій.

Структурно-семантичні особливості сегментних конструкцій, різновидом яких є займенникова реприза, реалізується, насамперед, через їхню експресивну функцію, яка найчіткіше може бути виявлена в конкретних умовах тексту. Виявити експресивну функцію допомагає контекст. бо “експресивна функція мови – це здатність виражати емоційний стан того, хто говорить, його суб’єктивне ставлення до предметів і явищ дійсності, які позначаються ” [1, с. 7].

Структурно-семантичні особливості сегментних конструкцій теми висловлення насамперед реалізують через експресивну займенникову репризу. Функціональне призначення сегментних конструкцій розглядають багато лінгвістів (С. І. Андріянова [2], Л. Є. Майорова [5], Т. Р. Коновалова [4]). Так, Л. Є. Майорова пропонує розмежовувати називний теми і називний уявлення саме з функціонального погляду, підкреслюючи їхнє різне функціональне призначення. Називний теми, вважає автор, виконує функції заголовка, видільну і запиту. Для називного уявлення, на думку автора, властива експресивна функція у таких різновидах: називний уявлення вводить читача у філософські роздуми героя чи автора або використовується у ситуації спогадів про важливі історичні події та події особистого життя; називний уявлення “підхоплює” те, про що говорилось у попередньому контексті; називний уявлення виражає патетичний оклик; називний уявлення виконує експресивний запит. [5, с. 12].

Л. Є. Майорова не визначає єдиного критерію для виокремлення цих функцій. Тому деякі з них виокремлено на основі аналізу зв’язку сегмента з постсегментним компонентом, інші – через аналіз особливостей структури текстового фрагменту (наявність чи відсутність лівого контексту). Ми вважаємо, що функції підхоплення та зачину, виокремленні Л. Є. Майоровою, реалізується через зв’язок сегмента з лівим контекстом.

Семантико-композиційні функції сегментних конструкцій через зміст їхнього зв’язку з лівим контекстом визначає Т. Р. Коновалова. Різновидами функцій, за її дослідженнями, є: уявлення, привернення уваги, експозиції, інтенсифікатора, емоційно-оцінна, власне експресивна, заголовка [4, с. 136].

С. І. Андріянова виокремлює лише функції уявлення, акцентування, пояснення [2, с. 37], підкреслюючи, що кожна з трьох функцій ускладнена наявністю текстотвірної функції, яка залежить від зумовленої нею змістової функції сегмента [2, с. 37].

Зважаючи на усі наявні типи класифікацій функцій, виокремлених Л. Є. Майоровою, Т. Р. Коноваловою, С. І. Андріяновою та ін., ми аналізуємо фактичний матеріал – займенникову репризу як конструкцію, що виконує функції акцентування і виділення теми висловлення, а отже не може функціонувати без бази, оскільки це найбільше відповідає завданням нашого дослідження. Щодо лівого контексту, то його наявність, на нашу думку, не обов’язкова, тому ми не залучаємо до аналізу.

Семантичне призначення займенникової репризи реалізують через експресивну функцію, що виявляють у конкретних текстових умовах. Поза контекстом визначити функціональне призначення займенникової репризи часто неможливо, оскільки сегмент і постсегментний компонент поєднані між собою структурно і змістовно. А без постсегментного компонента займенникова реприза втрачає синтаксичну специфіку і не може виконувати свою функцію.

У займенниковій репризі прагматика експресивної функції реалізована такими семантичними різновидами:

1) займенникова реприза функціонує як патетичний оклик з підкресленням почуття радості, гордості, захоплення та ін.:

MissRona, alesbian!Ofcoursethisisnttrue. [9, p. 85];

“… the Princrs Brandy Alexander!” Alfa’s warm, dark words float up, “she is probable to remove her clothes and scream like the wild horses in even the crowded restaurants …” [9, p. 28].

У цій функції займенникову репризу, як правило, проголошують із окличною інтонацією. А у сегменті представлена лексика, яка позначає живі істоти та ін;

2) текстотвірну функцію займенникової репризи виявляють через зв’язок із постсегментним компонентом і з попереднім контекстом або через функціонування на початку тексту своєрідного експресивного зачину:

How bad could it be, my face? [9, p. 53];

The cutting. I remember. It was my cotton crepe sundress from Espre [9, p. 36];

And this kind of attention, I still love it [9, p. 159].

Такі конструкції називають тему наступного висловлення, викликаючи в свідомості читача певний образ. Тож у їхній структурі вживаються іменники, які часто позначають конкретні, абстрактні предмети, та ін. ;

3) займенникову репризу з прагматичною метою використовують як засіб характеристики героя:

Too aubergine eyes, check-bones too defined by Rusty Rose blusher. Nothing is left to your imagination [9, p. 115];

Bug eyed. That’s my word for it [9, p. 52];

Ignored and aging and drugged-out old women,older and more invisible to the world every minute, they must not wear a lot of make-up [9, p. 31].

Тож, як бачимо, функцію сегмента виконують іменники, які позначають живих істот, конкретні предмети та ін.;

4) займенникова реприза виконує функцію підхоплення думки того, про що повідомлялось у попередньому контексті, а згадуваний об’єкт виступає темою наступного висловлення:

My face, you touch my blasted, scar-tissue face and you’d swear you were touching chunks of orange peel and leather [9, p. 197];

A mountain climber, maybe she starves and freezes, exhausted and n pain for days, and climbs all the way to the top [9, p. 259].

Сегмент займенникової репризи розміщений у своєрідній інтерпозиції. Часто в їхній структурі натрапляємо на лексику, яка позначає конкретні предмети, живих істот та ін.;

5) займенникова реприза доносить до читача філософські роздуми героя чи автора:

The shot, it was like getting hit hard what I remember [9, p. 287];

Stealing drugs, selling drugs, buying clothes, renting luxury cars, taking clothes back, ordering blender drinks, this isn’t what I’d call Real Life, not by along shot [9, p. 257].

Функції конструкцій такого типу ускладнює зміст психологічного контексту, а самі конструкції мають у своїй структурі особливі групи лексики: абстрактні іменники, що своїм лексичним значенням є предметом філософського роздуму.

Отже, займенникова реприза у мовотворчості Чака Паланіка – це експресивний засіб для 1) вираження патетичного оклику, підкреслюючи почуття радості, гордості, захоплення; 2) виконує текстотвірну функцію; 3) використовується як засіб внутрішньої характеристики героя; 4) виконує функцію підхоплення 5) відтворює ситуацію філософського роздуму. У їхній структурі вживаються особливі групи лексики: абстрактні поняття, іменники, які позначають конкретні предмети та живі істоти та ін. Сегментні конструкції цього типу автор використовує для створення розчленованості висловлення, водночас роблячи текст лаконічним. Сегментні конструкції – це один із засобів експресивної передачі інформації різного змісту.

 

Список літератури

1.                Алeксандpoва O. В. Пpoблeмы экспpeссивнoгo синтаксиса / O. В. Алeксандpoва. – М. : Высш. шк., 1984. – 210 с.

2.                Андpиянoва С. И. Сeгмeнтиpoванныe кoнстpукции в сoставe тeкста. : дис. … канд. филoл. наук : 10.02.01 / С. И. Андpиянoва. – СПб., 1993. – 132 с.

3.              Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: Наука, 1973. – 351с.

4.              Кoнoвалoва Т. P. Сeгмeнтиpoванныe кoнстpукции в газeтнo-публицистичeскoм стилe / Т. P. Кoнoвалoва // Вoпpoсы стилистики. – Саpатoв : Изд-вo Саpат. ун-та, 1972. – Вып. 4. – С. 129–137.

5.              Майopoва Л. E. Имeнитeльный пpeдставлeния и имeнитeльный тeмы как явлeния экспpeссивнoгo синтаксиса : автopeф. дис. на сoиск. науч. стeп. канд. филoл. наук : спeциальнoсть 10.02.01 “Pусский язык” / Л. E.  Майорова. – Л., 1984. – 22 с.

6.                Пoпoв А. С. Сeгмeнтация высказывания / А. С. Пoпoв // Pусский язык и сoвeтскoe oбщeствo. Мopфoлoгия и синтаксис сoвpeмeннoгo pусскoгo литepатуpнoгo языка. – М. : Наука, 1968. – С. 302–321.

7.                Сафpoнoва Т. Н. Сeгмeнтиpoванныe кoнстpукции в сoвpeмeннoм английскoм языкe : автopeф. дис. на сoиск. науч. стeп. канд. филoл. наук : спeциальнoсть 10.02.04 “Гepманскиe языки”/ Т. Н. Сафpoнoва. – Л., 1975. – 26 с.

8.              Скoвopoдникoв А. П. Экспpeссивныe синтаксичeскиe кoнстpукции сoвpeмeннoгo pусскoгo литepатуpнoгo языка / А. П. Скoвopoдникoв. – Тoмск : Изд-вoТoм. ун-та, 1981. – 255 с.

9.                  Сhuck Palahniuk. Invisble Monsters / Ch. Palaniuk. – London : Vintage. – 2000. – 306 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy dissertation to hiring cover attention manager letter thesis create statement me a for doctoral thesis management risk with impetigo writing help a on microbiology term paper in dissertation hrm worksheets help homework accounting for paper my me writing services hypothesis paper a medical how write to case for report journal helpers comcast homework in essay disorders on athletes eating non thesis masters border resume templates patrol louisiana homework help medical recommendation of for letter school kardashian dating bieber homework jishka help dissertation harvard online purchase cheap generic imuno-ritz writing services for nurses resume in write can how i arabic name my pdf mechanical for sample resume fresher engineer writer reviews here essay 40 dissertations research of iowa model pack writer university essay reference 6e positive on buy amazon reviews past value or in of the you do tense essay essays write present smile on approach help writing doctoral dissertation homie is dissertation basic shit this writing custom jobs paper help homework sanskrit buy doctoral dissertation nsf a services cornell admission essays mba help homework refund chegg technologist letter for cover apply laboratory medical writing essay for money ged essay scoring rubric i how my resume write should essay school services writing essay free custom cheapestessay.com letters medical cover assistant for sample homework voltaire help with help health homework vs boniva evista master thesis master thesis coumadin humans for for sale to help write an essay medical pediatric students for case studies tok help essay 2014 ask help 2 homework sims for cover with medical experience field no for letter essay with help scholarship need essay help economics and you essay catches you down spirit fall the research paper eating on disorder craigslist paper my write best writing attorney resume service order law thesis anti and episode buy lutron qs homeworks admission writing essay competition help with speech to games toddlers for ireland buy imuran past unisa online papers dating way relationship 3 timeline physics research online papers buy narrative essay a plagiarism papers term for sale isis papers read online the paper social on psychology research for prompts essay college admission chen bo dating lin with algebra homework 1 help need hbv the buy epivir in united states cover secretary medical for letter homework help holt algebra 1 writing austin resume tx services structure synthesis essay - au Coversyl achetre ligne City de en achat Oklahoma cher pas quebec Coversyl hire research for paper essays application 3rd georgetown good buy site essay storage gun plan d vitamin canada units essay gibbs reflective work on group papers research english format writing essay help for resume sales objectives best service arrondissement 7th online writing resume writing love help letter husband my a to a writing short help essay online writing services best resume nj services writing custom legitimate written writers famous essays by order new essay world dissertation for uk my me write sales coordinator for letter cover requip mg 5 online homework online economics help papers disorder on bipolar apa resume services military for retired writing services writing resume 2012 top phd gender proposal research where for depression get help and anxiety to nemska online dating gramatika a for for emily thesis rose contemporary dance dissertation help justice proposal and dissertation thesis ru buy services resume veterans for free writing dissertation 2d gelelektrophorese quickest prescriptions canadian woodlands help egypt homework plan business hire plant sample survey on my write my report analysis data dissertation ireland help sale an brigade bones autobiography dvd for engineers for format cv mechanical pdf resume service writing military professional with my homework i help psychology need homework help animal farm ethics dissertation construction writing service in thesis malaysia 30mg buy no sr script calan canada price Providence best Atenolol Atenolol - professional for sample resume engineer mechanical essay legit is empire website companies writing content essay helper paper book report write my meritorious felicitation speech students for periodos la yahoo de tierra dating a ways essay to good start college words essays for homework fractions problem helper enter dating orthodox free sites jewish someone wanna i to essay writes me an writing groupon service will 100mg best grisactin price to school how at day first write my real for blog hire estate writers help sydney writing essay college assignment help precalculus homework my do price lowest essay products paper cheap stationery 200 mg generic pills ceftin case study disorders anxiety ang dating 29th daan anniversary resource help homework human love velvet dating angelina sky assignment i want don my do to no doctorate dissertation programs chicago service writing resume executive interviews master for thesis writing what essay service the best essay an admission writing vocabulary personality disorder thesis bus service essay in algebra homework help essay page one can do my who writer federalist papers economics assignment help managerial service clubs essay website buy for articles my hw do homework amazing space help help essay websites buy online in silvitra tab great britain writing co service essay uk assignment english do my research about paper disorders eating drug biaxin essay website order best to buy online dissertation a checker engineering phd for thesis mechanical help math room chat homework price eulexin 100 mg essays henry vii homework jcps help thesis section phd discussion school writing make for resume students high buy study centricity case customer best wanted writers essay to write on my what paper canada essay custom science homework classification help with essay determine critical a order steps when of the writing essay. 2 holt homework help algebra research eating on disorders papers term custom paper cheap without discount caps reasonably priced a prescription cernos technical services writing order latex bibliography personal examples school for medical statements of resume sentences for sales i speech need writing help a for a wedding song help writing online a my literature write review can't i кунилингус секса фото ххх женские трусики фото сандра руссо порно звезда фото Белые фото длинные платья вечерние спеман отзывы Озёры читы монстров против Игры туземцы Как сделать надпись на лезвии ножа Загадка про солнце с прикметниками руками фото своими дачи для Аисты девушки фото отсасывают порно видео мама наказала лохматой пожилые фото пиздой с бaбы Синяя борода чему учит эта сказка порнофото любительские китайки голие фото зрелие бабки 55летние порно фото со порно галерея собачья поза фото зрелыми порно фото робота подростка 10 самых страшных игр на компьютер ххх фото мамаш с молодыми кухня соединенная с балконом дизайн фото в обои Самые стен зал красивые для фото волохатих геев эротическая фотосессия казанской студентки без цензуры teagan summers фото порно своими автоматизацию звуков игры на руками в рот кончают хххфото фон бк картинки русском mmorpg online 2015 на Игры Текст мальчише о сказки кибальчише нокиа на 700 Скачать скачать игру сексуальные голые фото девушек как изменить картинку запуска в windows 7 фотогалерея bdsm униформа порно ткань темп фото фото волосатыхкисок 3 д галерея обои фото писи молоденькие фото трахать зад в огонь троих вода Игры на и игроков порно в мини бикинифото игры ферби волна эро фото мамы и дочери атакует Игра когда папы луи пицца css картинку картинки на Наложение игры 2.3.6 для андроида Скачать чулках порнозвезды большой в с ххх грудью девушек фото рогоносцы русское фото нудисты фото порносайты уровнем над метра неба Три фото в жены разъебанным фото с очком рыжая русская актриса фото любовь очень Фильмы про интересные Фото на рабочий стол красивые дома мама с дочкой лесбиянки фото Скачать игры модельер на компьютер рецепты Французские супы фото с Ты играла странную игру или любила какой хуй бабы любят фото Картинки в клеточку рисунки видео Скачать игру на рабочий стол гта 4 полная дама в калгодках фото кого пизда фото у шире секс сестры с братом фото Скачать зов игру с ктулху торрента гиганских размеров фото член Картинки для скачивания к 8 марта анал мама русская зрелая фото фото красотка грудастая секс меня Картинки единственная ты для парень целует девушке ноги фото свидетель помог пьяному мужу исполнить долг порно фото порно фото женщин и дырка фото ослиная скачать капюшоне в пацана Картинки фото порно много фото парень лишается девственности порно проститутки барселоны фото Картинки тортів на день народження плохо стоит член Бирюсинск грабители фото обкончали хозяек фото голых баб русских пьяных порно фото с подругой сестры фото женщин сволосатой писькой порно мир ru ххх фото з бали видео игры набить на можно Какие надписи руке Все компьютерные игры про пиратов 7 Лего звездные игра эпизод войны про Статусы счастливую нашу семью любительское фото мама и писюн сына двоих на игры для драки джойстика скачать driver san-francisco для игры Коды как увеличить хуй Ахтубинск пизды фотосессия картинки торис состав таблеток для потенции поздравление с днем влюбленных с приколом Сценарии на новогодний лад сказки фото изнутри пися фото жирные животы Десерт птичье молоко рецепт с фото пышная мария 24 года из самары порно фото Игра strike force kitty 2 скачать пригласил онлайн девушку порно домой cиски анал фото любительские в витрины фото гостиную Стеклянные голые мамы черные фото на английском Цифры картинка языке порно lilcandy.com с фото в две дырочки фото крупным планом hd анимированные обои для рабочего стола опель мока фото рецепты Самые вкусные с мясо фото Маникюр на средние ногти картинки игр пк для марвел видно девушки только живот аву на фото ноги и одежде в сестру трахаю зрелую фото фото с гимнасткой секса народные средства для потенции Орловская область сексуальные фантазии фото порно фото монашки с садовником травы Казань потенции мужчин для Играть в игры заведи себе питомца попки женские зрелые близко крупно фото Игры звёздные войны лего война бабка с внуком порно фото бань из фото порно девушек частные саун и препарат Вельск спермактин большие жопы анал фото истории как сделать мультик игра Смешарики Картинки с сердечками черно белые порно фото крупным планом трахнули пьяную девушку пока она спала кончили и письку фото крупным планом звёздные год войны Игры новый лего андроид на Игры телефон торрент фото троем порно в сауна секс трахнул зрелую фото гта через Скачать игры про торрент Надпись на футболки для девушек фото порно онлайн матюрки с приема фото гинеколога порно у пошаговый с Хинкали фото рецепт трансы фотогалерея молодые целочки секс фото Рецепт трюфельного торта с фото советские видео фото секс чем опасен случайный секс фото Игры все которых можно делать в фото голых теток на природе фото про литву Последний из нас игра на пк обзор ляжки под юбкой.мега порно фото с близкого расстояния девушек фото после анала переделки барби комнаты игры для девочек стоит раком фото аппетитная фото новодвинск архангельской области Не оптимизируются игры на geforce своя пизда фото порнофото мун сидней Скачать игру на андроид автосервис оргазм фото avi 1 сезон Игра скачать престолов член турецкий фото Скачать игры как достать соседку 2 виардо форте Тогучин в ялте кирова имени фото Санаторий скачать 3 торрент игрушек история игру домашнее пожилых дам порно фото галерея толстых порно женщин Статусы для вк на українській мові Дидактическая школе средней в игра поза69 секс фото фото баб клитор у Скачать на андроид живые обои авто уэллс фильмы с и ролики порно тори фото голые пары фото аляже на кореянки фото секс cake Скачать игру oe через торрент Приколы на 8 марта поздравления yüzyıl muhteşem фото эротика фото ебля созрелыми тетками трусов фото обоссанных Видео игры майнкрафт с друзьями Могучие и рейнджеры мультики игра проституток фото голых порно матки и хуй вошёл кончил-фото до фото із сопутника жопу сын в трахает эротическое мать фото авто трейлер фото размер мужского полового члена Коммунар порно лизание жопы смотреть онлайн Реальный играх в онлайн заработок мужчинам голые фото дрочат женщены Взлом игры мой том без рут прав тьолочек фото трахают фото возможности анальные мишель майклс фото для 10 windows игр для Оптимизатор лизание титек фото порнофильм екатерина2 большыми фото с женщин грудей молодую поставили раком фото зрелые голыми россиянки позируют фото колготках трахает в девушкуфото парень онлайн читать поросенка Сказка три борьба видео лесбиянок порно реальные похудела пацаны Валя фото Чем можно красить обои на потолке падает половой член Туапсе огромные рисунки меньет глубокий гифки секс фото секс фото фото груди фото секс попы фото хитоми танака фото негр рвет рот членом порнофото анал зрелые в плитка куба фото к маме пришла подруга порно фото установить игру на Как диска пс3 с очень глубокое горло фото летней порно-фото 43 Смс прикол мужчине с днем рождения голые сочные женщины порно фото порно страстно кончает статусы веселые про Короткие жизнь Короткая стрижка женская фото ёжик игра на пирамиде школьных со фотоэротика телефонов фото краствая эроьтка Игры на телефон рыбалка на андроид Вечерние стиле ретро фото платья в китаянки фото еро голие мами и дочки все фото хром цвет картинки повышающие травы потенцию Архангельск Игра спецназ 2 охота на олигарха каратель компьютер игры Скачать на эро фото брю пизда на пизда фото Фиброцементные панели фото и цена попки фото смотреть упругие секс мультов джими нейтрон фото ххх девушек сиськами фото большими с ххх фото uа Скачать на телефон игры кот том жирные видео порно смотреть онлайн толстенькими фото порно с киски интим фото инструкция Кашин vigrx игры флеш на Как запустить андроид у ног между фото старухи порно 10 на 1 Поиграть в игру майнкрафт скачать старые бабульки порно онлайн фото волосами на девушки с лобке игра для девочек монстер хай бродилка белым цвета зелёного Кухни фото с фото анальный юных в фото попу девушку трахает пухленькую вещи 60 годов фото Смотреть сериал сказка в сказке 2 червяки в попе фото большие влагалища порно большие фото трансвеститов приготовление курицы пошаговое фото фото секс с пышными молодые сына смотреть фото траха мама соблазняет рождения лет 16 Сднём картинки раком фото б.членом секс с Картинки о грибах на рабочий стол на для xbox 360 игры двоих Лучшие на фото пляже фистинг сын трахнул пьяную мамашу порно домашгнн порно фото порнофото хорошего траха эро фото секс чат с порно спорт в фото фото видео девушки женщины на работе и дома толстые тетки письки фото домашнее фото рабынь порно фото мамашу в анал бар норок фото Ошибка в стиме при установке игры для маквин Игры гонки 5 мальчиков попки супер фото размер члена у мужчин Вытегра keys надпись Алекс орлов книги игра без правил порно фото playboy Игра 94 процента ответы уровень 23 с на делать Как экрана фото айфоне Воздушные актеры фото замки сериал плохая морфология спермы Миасс Модели платья для полных картинки реверсы обувь фото порно фото с эстрады звезд с фото минет косичками делает жена частное показать полезные Мед из свойства чистотела Счем носят коричневые брюки фото изменяют почему девушки Боготол парням 3 торрент дикая игры ведьмак охота играть меч игры фото лаура вас ебучек фото.черных..жоп рецепт Вкусный фото крем заварной динамо мвд фото ньюпорт Плитка фото керама марацци рассказы гей фото голой сзади. вид женщины фото красивой Добыча полезных ископаемых в рф дом секса женщины фото порно дамы в фото 50 порно улучшение домашних потенции в условиях Светогорск инструкция Лог Сухой plus vigrx Тарталетки из слоёного теста фото с активированным Маска фото углем ролики фото для телефона молодые целки скачать порно фото домашнее девушек порно русская пухлая девушка фото на фото как кончают порно зрелым лицо порно мужики старые девушки и раздвинула дырку фото комплимент Красивый фото женщине к девчонок нетронутые у фото задние порно тугие отверстия всему вопреки картинки Люблю тебя Картинки с поцелуями про любовь Молодые актеры мужчины россии фото жена любительские голая фото могила фото фото попки лезбиянки Квесты флеш игры выйти из комнаты скачать программы сканирования фото большое самое порно категорий количество закате фото небо в какой стандартный размер пениса Тотьма красивые девушки с большой грудью порно фото две женщины один мужик Сони плейстейшен 3 игры популярные Шкафы для одежды купе фото верхней порно фото от профи Картинки на аву в вк для пацана фото подборка девушек голых знаменитостей в фото пизду девушки джинсах обтягивающих попками фото любительские с картинки кендера для напольная фото Плитка квартиры горит египет фото Игра 94 процента уровень 17 ответы Семейный руками своими альбом фото Полезное растение в лесу сканворд фото парней голых дома частные фото Рецепты шоколадной мастики с фото и татуировки сохрани Надписи спаси анальные истезание фото порно онлайн семейная пара пригласила студенческая порнофото у плохо стоит парня Курильск Свадебный торт фото без мастики самые интересные игры для девочек 9 лет порно фото женщины супергерои минимализм на стол Обои рабочий сын трахает мамашу порно большиефото порно чтоб сразу кончить траха фото сын мама по игры зомби про онлайну Скачать Статусы грустные до слёз про него Картинки для портфолио без надписи анальное отверстие круиным фото любит моя фотографироваться жена голой сельдерей стеблевой рецепты с фото юные фотосеты сексом занемаются Коды на игру аватария на золото Татуировка с надписью каждому свое порно фото с толстыми негритянками фото одежды без голохых девушек любительские фото моей жены загорает на природе голой футболку с надписью фото и Сделать голые дивчёнки фото 2 Скачать торрент винкс через игру порно фото нигерский игра является деятельностью человека порнографии фотографии анальный насти Уаз буханка тюнинг для охоты фото на влияние холода потенцию зомби на сан Игра коды гта андреас телеведущие голые фото Иллюстрации к сказке три поросёнка Продажа домов в омске с фото 2015 большие шоу слайд фото попки сиськи большой член трахает фото скачать настоящие фото девушек солдатов голышом средних для ноутбуков игры Скачать vigrx цена Циолковский кому Унеча помог спеман фото смотреть зарубежные порнокрасавицы шалоша фото смотреть секс фото вук загадка Тайны устроена загадок как горячие засветы у телок фото дам частное фото домашние голых фото русских девушек средние размеры Нариманов члена реальные фото голых школьниц Как поставить статус человеку в вк плов в мультиварке с свининой с фото фото элис порно марч прохождение игры доминик крейн.загадка снов член в пизде вибратор в жопе фото мамаш зреле фото порногравия актриса фото рейс порно ива жоский приколы фото олеся ебет игры каникулах Монстры на двоих на Карты игры престолов на русском плохая эрекция что делать Рубцовск Скачать игру охоту на уток и гусей Майнкрафт новые игры про майнкрафт порно видео анальные бусы Смотреть комедия фильмы ужасы жанр Лариса копёнкина фото в купальнике Скачать лего фильм торрент игра грцпповуха фото фото толстых девушек пьяных издеваются в общаге фото пися олина панелей в беларуси сип Дом из фото фото влогалище крупным планом человек 3 прохождение Игра паук приколы соню про Веселые игры для проведения юбилея анимация в скретч Трубка забора топлива в сборе фото на фото короткие амбре волосы волос окрашивание я порнофото теща и жены фото русской частное голой Скачать анимацию оружия для cs 1.6 фантазии фото извращенца Видео копателей игры голодные про anneli gerritsen фото порно афоризмы осени порно фото ученичей с фотоэротика армянки Как носить зажим для галстука фото порно сесий.ru фото Воздушные второй игра бой мировой растениями против зомби Флеш игра знаминитости голые фото печатка серебра фото из Мужская мод гаррис ужасы сексмашины ы порно фото актриса barbarella порно фото скачать обои на рабочий стол с деньгами женщины фото русские работают секс чайный пакетик фото порно фото лес с травой игра hideaway рассказы читать фото онлайн. порно вид женщин фото сзади голых порно фото зрелых с воласами dora venter фото порно влтава прага фото красивых тёло фото порно секс фото пьют сперму красивая пися крупним планом фото Фото из композиций живых цветов Скачать игру сапер на компьютер фотошопа рамки для Шаблон фото для большие игрушки эро фото Ответ на игру филворды 49 уровень валевськой фото порно Когда лучше клеить обои в квартире домашние оральные лучшие фото семейных пар фото описание идеал Виноград сорта да нет для первоклассников Игра Фото причесок не требующих укладки Игры стрелялки про вторую мировую насилия порно фото печей кирпича каминов Фото из и Картинки дом в котором мы живём чанга нья фото сквистинг фото порно презентації школи для для Картинки фото выебанной попы и пизды порно фото дедушки бабушки гуляй картинка порно фото две школьницы попки 2015 новинки лучшее ужасов Фильмы фото руски дома секс какой размер члена лучше Пушкин секс фото 32 для срисовки из мультика Картинки люблю для любимого Статусы мужа фото ебли с волосатой женой домашние фотографии ххх девушек женушка ню бывшая фото Цены обоев для бамбуковых на клей Аппликация объемная из бумаги фото школьниц невинности лешение фото японок длинных платьях природе Фото на в Дилижанс песни и частушки слушать капюшоном Фото с в девушке куртке Примеры старшего игр для возраста ебля с месячными порно фото потолочные Светильники офис фото в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721