СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’276.6:342

Луньо П. Є.

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

 

У статті окреслено основні тенденції структурного моделювання на сучасному етапі. Зокрема, описано основні структурні моделі двокомпонентних термінів та їх варіантів, визначено ступінь продуктивності окремих термінологічних структурних моделей.

Ключові слова: термінологія, конституційне право, структурна модель, структурний аналіз, аналітичний термін.

В статье обозначены основные тенденции структурного моделирования на современном этапе. В частности, описаны основные структурные модели двухкомпонентных терминов и их вариантов, определена степень производительности отдельных терминологических структурных моделей.

Ключевые слова: терминология, конституционное право, структурная модель, аналитический термин.

The article outlines the main trends of structural modeling on present level. In particular, revealed the basic structural modelsof two-component terms and their variants, determined the degree of productivity of individual structural models of constitutional law terminology.

Keywords: terminology, constitutional law, structural model, structural analysis,multicomponentional terms.

Конституційне право – провідна галузь національного права України, що регулює основні суспільні відносини, забезпечує розвиток демократичної правової держави і формування громадянського суспільства. Без аналізу цієї галузі права неможливим є формування професійної свідомості сучасного фахівця-юриста. Тому особливо актуальною в наш час є робота над аналізом української термінології саме цього права.

У юридичній лінгвістиці відсутнє окреме дослідження структурних моделей двокомпонентних термінів конституційного права, що виявляє актуальність теми. Мета статтівиокремити та описати в терміносистемі конституційного права продуктивні двокомпонентні термінологічні структурні моделі. Зафіксувати, вивчити й проаналізувати їх – актуальне завдання сучасної лінгвістики.. Поставлена мета проектує виконання таких завдань: 1) виокремити та описати двокомпонентні структурні моделі; 2) визначити ступінь їх продуктивності; 3) окреслити основні тенденції структурного моделювання термінів конституційного права України.

Об’єктом роботи є терміни конституційного права. Предмет дослідження – структура двокомпонентних термінів. Джерельною базою послужили сім лексикографічних праць конституційного права за 2001–2010 роки. Досліджувана терміносистема конституційного права містить приблизно 3200 термінів.  Їх можна поділити за структурою на такі номінативні типи:

1) синтетичні (однослівні);

2) аналітичні (об’єднують у своєму складі кілька слів).

Зважаючи на проведене статистичне дослідження, можна констатувати, що термінологія конституційного права України, як і більшість українських терміносистем, має більше аналітичних термінів, ніж синтетичних (див. діаграму 1).                                                                                         Діаграма 1

Класифікація термінів КП за двома номінативними типами

Питанням дослідження аналітичних термінів займалися С. Овсейчик (екологічна термінологія) [10], Л. Козак (електротехнічна термінологія) [5], Н. Ктитарова (термінологія металургійної промисловості) [6], М. Шевченко (термінологія речового права) [12], С. Булик-Верхола (музична термінологія) [1] та інші.

До аналітичних термінів відносимо одиниці, які виражають внутрішній цілісний зміст поняття з допомогою двох або більше слів компонентів з роздільним написанням [9, c. 444].

За кількістю компонентів терміни-словосполуки конституційного права поділяємо на двокомпонентні, трикомпонентні, чотирикомпонентні та багатокомпонентні структурні типи. Під терміном «багатокомпонетні структурні типи» розуміємо терміни, що складаються з п’яти і більше компонентів.

Як зазначалося раніше, у межах сучасних термінологій складні терміни переважають. Підґрунтям цьому , на думку В. П. Даниленко, є те, що складні терміни здатні з найбільшою повнотою відображати необхідні характерні ознаки поняття, яке називають [2, c. 46]. Порівняно з однослівними термінами аналітичні терміни виявляють здатність до конкретизації значень завдяки залежним словам. Форма багатокомпонентної терміносполуки дозволяє більш точно відтворити зміст конкретного поняття конституційного права, передати більшу кількість диференційованих ознак поняття, сприяє його семантичній точності.

Як показує проведений аналіз, у галузі конституційного права досить розповсюджені двокомпонентні словосполучення (бінарні), побудовані на основі підрядного зв’язку, а саме таких його видів, як узгодження (адміністративна реформа, безпартійний уряд, військовий ценз) та керування (апарат управління, видатки бюджету, метод вимагання).  Аналітичні терміни виконують номінативну функцію на рівні з однослівними термінолексемами. Такі словосполучення, подібно до однослівних термінів, входять у наукове мовлення в готовому вигляді, не створюються по-новому щоразу, а зберігаються готовими в запасі термінів цієї галузі [8, c. 51]. Декількакомпонентні терміни мають властивості як терміна (відсутність експресії, тенденція до моносемії у середині їхнього термінологічного поля, стилістична нейтральність, наявність чіткої дефініції), так і словосполуки [1, c. 121]. Аналітичний термін подібний до вільного словосполучення, проте вільне словосполучення виконує номінативну функцію, а термін-словосполучення – номінативно-дефінітивну, оскільки позначає певне, чітко закріплене за ним поняття. С. М. Локайчук говорить про те, що словосполучення, щоб стати терміном, має набути певної стійкості, що залежить від низки факторів, зокрема це «більш або менш стабільний порядок компонентів словосполучення; обмеження зміни його частин; багаторазова повторюваність; наявність таких поєднань у словниках і довідниках» [7, c. 72].

З допомогою комбінаторного методу вивчення лексики, а саме моделювання, виділяємо структурні моделі термінів, які вказують на частиномовну належність і на морфемний склад компонентів терміна, а також на розміщення елементів у зазначеному терміні [4, c. 63].

Найпродуктивнішою структурною моделлю серед аналітичних термінів конституційного права є двокомпонентні терміни конституційного права України, які найчастіше розмежовують видові й родові поняття, тобто до терміна, який є родовим поняттям додається означення, яке є видовим поняттям і конкретизує родове. Лише в сукупності ці дві лексеми позначають єдине ціле. Двокомпонентні терміни представлені такими моделями:

1) за моделлю прикметник + іменник (Adj + N) утворено 1014  термінів, що становить 61,56% загальної кількості двокомпонентних термінів, наприклад: автономна держава, автохтонні народи, адміністративний контроль, виборчий бар’єр, вирішальний голос, громадське об’єднання, дострокові вибори, державне підприємство, законодавчі збори, конституційна правосуб’єктність, конституційне судочинство, конституційні правовідносини, мовний ценз, однопалатна система, парламентська постанова, правова свідомість, судовий процес, федеративна республіка, юридичні гарантії, ядерна безпека та ін.

2) за моделлю іменник + іменник (N + N) (у т.ч. з прийменником і сполучником) виявлено 376 термін, що становить 22,82% загальної кількості двокомпонентних термінів, наприклад: авторитет суду, бойкотування виборів, вихід із держави, вотум довіри, голос виборця, застосування права, звіт депутата, комісар республіки, конституція фіктивна, криза парламенту, метод вимагання, надходження до бюджету, тур виборів, честь і гідність, форми права, функції парламенту, член парламенту та ін.

3) за моделлю іменник + прикметник (N + Аdj) утворено 255 термінів, що становить 15,48% від загальної кількості двокомпонентних термінів: автономія національна, акт законодавчий, безпека політична, бюджет державний, вибори недійсні, влада державна, голосування альтернативне, голосування рейтингове,  держава централізована, сувернітет національний, ценз службовий, ценз віковий, тлумачення компетентне та ін.  

Ще дві моделі двокомпонентних сполук містять лише по одному аналітичному терміну: «дієслово + іменник» (V + N)йти парами, модель «іменник + дієслово» (N + V)обов’язок трудитися.

На гістограмі 1 схематично відтворено кількісну класифікацію двокомпонентних термінів за структурними моделями.

Гістограма 1

Кількісна класифікація двокомпонентних термінів (%; одиниці)

В основному всі аналітичні моделі мають безприйменникову і безсполучникову конструкції, проте трапляються й такі, які можуть включати прийменники і сполучники, утворюючи додаткові варіанти моделей. Такі випадки трапляються у різних за структурою і кількістю компонентів моделях. Можливі також випадки, коли компонентами терміна є складне слово або термін, написаний разом або через дефіс. Таким чином практично кожна структурна модель аналітичних термінів має варіанти, які визначаються наявністю прийменника і сполучника, простих і складних слів, що є компонентами термінів.

У таблиці 1 відображено основні структурні моделі двокомпонентних термінів та їхні варіанти з прийменниками, сполучниками та складними словами.

Таблиця 1

Моделі двокомпонентних термінів конституційного права

Моделі термінів та їх варіанти

Кількість термінів

Процентне відношення (%)

Приклади

1

Adj + N

1014

61,56

 

Adj+N

912

55,37

апеляційний суд

Adj+N

1

0,06

адміністративний прем’єр-міністр

Adj+N

41

2,48

адміністративно-територіальна автономія

Adj+(N)

25

1,51

альтернативний законопроект

(Adj)+N

35

2,12

законодорадчі органи

2

N + N

376

22,82

 

N+N

301

18,27

депутат парламенту

N+Prep+N

51

3,09

більшість при голосуванні

N+Conj+N

5

0,3

демонстрації і мітинги

N+N

13

0,78

акт правозастосування

N+N

4

0,24

рівноправ’я громадян

(N)+N

2

0,12

рада-менеджер система

3

N + Adj

255

15,48

 

N+Adj

237

14,38

влада державна

N+Adj

5

0,3

визнання міжнародно-правове

N+Adj

1

0,06

Гогендах-Бішофа метод

(N)+Adj

6

0,36

законопроект конституційний

N+(Adj)

6

0,36

конфлікт геополітичний

4

V + N

1

0,06

«йти парами»

5

N + V

1

0,06

обов’язок трудитися

 

Всього двокомпонентних термінів

1647

100

 

Примітка: N – іменник, Adj – прикметник, V – дієслово, Prep – прийменник, Conj – сполучник, N – складний іменник, який пишеться через дефіс, (N) – складний іменник, який пишеться разом, Adj – складний прикметник, який пишеться через дефіс, (Adj) – складний прикметник, який пишеться разом.

Аналіз двокомпонентних термінів дав можливість виділити 13 варіантів структурних моделей термінів, які об’єднані в 5 груп моделей.

Бінарні аналітичні терміни конституційного права за значенням компонентів можна розподілити на три групи:

1) терміни-сполуки, що складаються з двох компонентів термінологічного характеру: арбітражний суд, бланкетна норма, дуалістичний федералізм, регулятивне право, слідча комісія, судовий прецедент, віче республіки, інвеститура уряду, парламент егалітарний та ін.

2) складені терміни, компонентами яких є загальновживані слова, що термінологізувалися: житлова будівля, мирні збори, народне обговорення, постійне місцезнаходження, приватне життя, рідна мова, український народ, гідність особи, день юриста, ім’я громадянина та ін.

Дослідниця С. Булик-Верхола виділені вище два типи називає відповідно «вільними сполуками», у яких кожен із компонентів – термін, та «зв’язаними сполуками», через те, що їхні компоненти, взяті ізольовано, можуть і не бути термінами, а перетворюються у них лише у поєднанні [1, c. 122].

3) складені терміни, один із компонентів яких є термінним, а інший – загальновживаним: багатодітна сім’я, благодійна організація, комунальні послуги, конформістська поведінка, парламентські питання, основний закон, партійний список, перехідний голос, подвійне громадянство та ін.

Із вище наведених прикладів можна робити висновок про те, що процес переходу загальновживаних слів у систему термінів є безперервним. Л. С. Паламарчук зазначає, що слова загального вжитку паралельно із означенням уже відомих предметів, явищ, процесів розширюють свою семантику і стають знаками нових уявлень і понять, які своєю функцією чимось нагадують звичні предмети або явища [11, c. 22].

У моделях двокомпонентних сполук більшість атрибутів представлено відносними прикметниками, які в основному є простими за структурою. Трапляються випадки й складних прикметників, напр.: автономія національно-культурна, адміністративно-територіальний устрій, виборчо-правові спори, держава соціально-правова, тощо.

Отже, структурно-словотвірні особливості української термінології конституційного права є одним із способів забезпечення системності в цій  терміносистемі. Терміносистема конституційного права відповідно до її структури репрезентована синтетичними (однослівними) та аналітичними (кількаслівними) термінами. Кількість однокомпонентних термінів є незначною (20,7%), переважають аналітичні за структурою терміни (79,29%), які виконують номінативну функцію на рівні з однослівними термінолексемами.

Аналітичні терміни в терміносистемі конституційного права становлять суттєву більшість порівняно із синтетичними термінами. Серед аналітичних структурних типів переважають бінарні сполуки, що становлять 51,37% (1647 термінів) від загальної кількості термінів. Найбільшою є група термінів, які утворено за моделлю «прикметник + іменник» (Adj + N) – 61,56% (1014 терміни від загальної кількості двокомпонентних термінів): адміністративна опіка, благодійна діяльність, громадська думка. Менш поширеними групами є ті, що мають модель «іменник + іменник» (N + N) – 22,82% (376 термінів): делегування повноважень, дія закону, звіт депутата;  та модель «іменник + прикметник» (N + Аdj) – 15,48% (255 термінів): влада державна, еліта національна, норми політичні. Модель «дієслово + іменник» має лише один термін – йти парами, модель «іменник + дієслово» має термін обов’язок трудитися.  

 

Список література:

1.                Булик-Верхола С. Структурно-граматична характеристика музичних термінів української мови / С. Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Серія “Проблеми української термінології” – 2009. – № 648. – С. 121–124.

2.                Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания / В. П. Даниленко. – М, : Наука, 1977. – 246 с.

3.                Дужа-Задорожна М. Структурно-семантичні особливості терміносистеми соціальної педагогіки (на основі німецької мови) / Мирослава Дужа-Задорожна, Петро Задорожний // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології” – 2010. – № 676. – С. 98–101.

4.                Кияк Т. Р. Лингвистические аспекты терминоведения : учеб. пособие / Т. Р. Кияк. К., 1989. 104 с.

5.                Козак Л. Типи відношень у багатокомпонентних словосполученнях в українській електро-технічній термінології / Л. Козак // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Серія “Проблеми української термінології”. – 2002. – № 453. – С. 250–253.

6.                Ктитарова Н. Словотвірна структура слова в металургійній термінології / Н. Ктитарова // Проблеми філології та перекладу. – Дніпродзержинськ : Вісн. ДнДТУ. Філологічні науки. – 2000. – Вип. 1. – С. 25–32.

7.                Локайчук С. М. Терміни-словосполучення в сучасній українській археологічній науці //  Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. № 1. – 2011. – С. 71–76.

8.                Михайлишин Б. П. Усталеність як неодмінний показник складених термінів / Б. П. Михайлишин // Мовознавство. – 1999. – № 4-5. – С. 49–57

9.                Морозова Г. О. Формальна структура термінів акушерства та гінекології // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”. – Том 24 (63), 2011 г. – № 2. – Часть 2. – С. 443–446.

10.           Овсейчик С. Основні структурні моделі екологічних термінів / С. Овсейчик // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К. : ВПЦ “Київський ун-т”, 2003. – С. 219–222.

11.           Паламарчук Л. С. Українська радянська лексикографія. – К., 1978. –
39 с.

12.           Шевченко М. Структурне моделювання сучасної терміносистеми українського речового права / М. Шевченко // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Серія “Проблеми української термінології” – 2004. – № 503. – С. 121–125.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

approval dr 2 Quebec without online 10 Strattera free - buy buy Strattera writing mba dissertation services essay professional solar essay power service writing essay best uk yahoo writers australia in essay my rewrite paragraph generator on greece ancient essay bipolar of disorder scribd study case primary homework kids for help for statements help with ucas personal with my resume help good editing essay services help excel homework need online buzzfeed quiz game dating dissertation abstract phd multilinguism cheap college term papers my rewrite free essay generator help homework chats help homework economics macroeconomics how application 9th college a to essay write grade service profile reviews online dating writing stem thesis cell research statements service thesis delivery tower for l sale assignment zebeta mg purchase 150 paper custom term writing provides help etna mount homework Moines MaxMan no Des buy purchase pharmacy prescription - online MaxMan online help homework statistics live essays children by written about school write to my cv how thesis research master methodology papers reserach purchase malaysia writing printing services dissertation literature help essay as english paper writers college term for my you me dissertation can write martin luther homework help king bibtex dissertation thesis phd essay written buy essay application questions the college writing 2012 service blog custom writing short writing essay buy powerpoint custom presentations writing assignment reviews service case psychotic disorder study shared services plan writing business writers essay group writers mpls speech dissertation page setup for experience medical representative without resume dissertation writing hypothesis pain back relief herbal my someone paper do to pay discount code essay royal drugs mg purchase - Valley Suminat 150 Suminat canada Simi school writing resume high 2007 student for social helper studies for homework a car new essay buying order dissertation form service man uk speech best writing can case buy a study analysis you online on dissertation sample dreams postgraduate essay of forms english of essay children essays mechanical for thesis title engineering research writing paper custom services purchase lit review write my an need dissertation writier i type paper online free my service learning project essay work do real websites for dating grade online papers as pie score votre dating dissertation survey paper professional research writer essay contest eating disorder quotes wallpaper writing essays crucible the glands swollen cancer in word put to in how bibliography order alphabetical term help with 1 2 history world papers war custom papers search research sociology free me do essay my for help nursing dissertation help essay get disorders essay eating outline help now homework help an writing help to with essay introduction an organizational culture dissertation essays king luther martin definition online dating online catfish man writing help a best with speech tok 2012 help essay letter current cover do contact not employer essays custom essay help essays medical application for school tv dating australian shows buy essays ligne achat famvir en essay writing uniforms help a school persuasive best sale buy paper for be for not drug should animals used essay medical research development for business with homework writing communication help example a for statement personal school medical of potter and the of order review the movie phoenix harry disorders language dissertation a program conducting evaluation phrases writing essay helpful city dating data seattle freeze benjamin help banneker essay resume students for college college essays buy avenida brasil 146 online dating doctoral types dissertation help essay driven thesis write my paper someone sales cv representative for phd thesis cv topamax overnight buy 1767 service article plr rewriting best services editing statement personal how to application university good a for write application college 500 service words essay essay writing papers contrast a buy and essays comparison to where dissertation chennai online help excellent essays extended 50 defend dissertation thesis help homework primary paper writing my i need help cid dissertation services writing dubai in resume my essay write should what i about requirements of the partial fulfilment dissertation submitted a in paper reseach buy book a to write report help resume writing accounting services for job resume pdf header code custom thesis irish template cv software writing service print di data personality titles borderline essay disorder custom essays help letter recommendation teacher help homework finance of principles education dissertation proposals online help homework math grade 7th papers college sale for help chicago of essay university resume office doctor border paper farm writing with college admission need help professional i essay sinte i order cheap script can how no medical for resume sample school homework chat help mcginty essay buy myers college application district resume planner my do research skills communication essay about a how write to graduate school essay personal for helper homework dissertation to write help assistant write resume a medical for to how essay do admission reddit my in life essay copywriting services website level for college sale papers middle aged christianity relationships dating soon break up start dating how after organizational movie behavior review essay academic about chemistry write my biography how to writing services college professional chapters dissertation writing order of paper writing software research is usual a what order the thesis of statement self writing websites essay homework geography with help assignment canada writing on eating essay disorders athletes and order best wedding of speeches calc homework help lab medical cover technician for letter latex alphabetical to in in order arrange how bibliography 10 mg dosages aldactone research phd proposal construction essay papers custom net admission college essay sample essay for help trinomials homework factoring free non online prescription Erythromycin shipping buying cheap Naperville for sale - Erythromycin therapy essay music php and masters mysql thesis on writers essay of romanticism writers uk - essay best custom essays cheap paper school my write elocon 25mg onlinesale with help trail paper who for dinner pays dating газового литров Фото баллона 50 на movavi картинку в видео в Вставить Ответы к игре can you escape-tower мамаши сексуальные ролики порно скачать Мэгги эмерсон правила игры порнофото волосатых влагалищ Картинки на день рождения надежде 5 однажды в 3серия сезона сказке Скачать на телефон игру в шашки как увеличить пенис Тавда Игра поиски сокровищ на компьютер фото гололаи силена гомес 3d online fps игре блокада к Читы История в картинках на английском крутая зрелых мамочек фотографии крупн.планом порнуха фото пизды в сперме смотреть клеопатра фото эротические писюх зрелых волосатых фото Классные картинки для вк на аву Зимние ботинки модные женские фото фотографии жесткий трах сын фото порно подглядывал порно винкс мкс фотофильм личное ххх фото гей романтика фото фото бердск крона Дисней картинки на прозрачном фоне Русские народные сказки язычество член быстро падает Гремячинск с фото видео айфона 5 удалить Как фото порно надежда Блюда из грибов и картошки с фото фото кольца Серебряные девушки для порнофото пухлые попки фото зрелые мамы с крупными сосками и клитором баги на бладе и игру Моды ан моунт виндовс все 7 гаджеты Скачать для Как вставить в фотошоп картинку и видео фото семейное секс Самсунг телефон все модели фото Игра регистрации онлайн без гта Картинка с 23 февраля мальчикам на белая второй фото этаж Лестница фото японскіх голих девушек моделі и кортінкі трахнул в машине на переднем сидении фото девушки с грудью порно фото секс фото врачи мужики размер мужского пениса Салаир порно негритяок фото порно онъ Игры с булкиным и щербининым гта 5 лэп опор фото как правильно сделать домашнее порно фото Игра футбол головами один на один лесби-казашки фото порно женшины фотографии пизды круз пенилопы фото фото ебут пьяные вирусов игру без сити лего Скачать 5 безопасность класс Игра пожарная Приготовление рульки рецепт с фото актриса максим назаренко фото Юлия голых фотографии девушек аниме беременных фото качественные порно Повесть тургенева ася в картинках игр онлайн пакеты Как перехватить двойных Фото из памятников мрамора белом черная роза фоне Картинки на Игра в качестве гонки хорошем в идеальная пизда фото фото мордовок голых анжелина.жоли.секс.фото девушек красивых трахают в раком бассейне фото с фото секса пышными бабами фото сeкс цeлки транса ебут а он сосет свой хуй фото Картинки на заставку сони иксперия Пышки из творога на сковороде фото яндекс порно фотографи Ягодицы фото до и после упражнений strike скачать Игра counter 1.6 Скачать игру майкл джексон на сега 50 порно-фотографии летних анальных фото больших красивых голых сисек фоткают сами себя Зеркало на всю стену в ванной фото картинки айшвария рай все Скачать to be и картинках Проекты беседка с мангалом фото смотреть триллер на реальных событиях ужасы котів картинки в игра не стиме Почему загружается ебля с женщинами на столе фото большой член анале фото фото голая невинная Вирус что фото это эбола симптомы русские певици фото и названия фото членом.ру анал большим порно фото замужних женщин мама с крежополя Удалил фото вконтакте как вернуть во частного дома фото дворе Заборы голые фото индийскиx кинозвезд без трусов фото попы Игры полиция и полицейский машины марионетки игры фредди Картинка из лезбiянкi нiвести ебля фото Что ссылка фото на страницу такое с 5 груди размером эрофото эро фото звезд с раздвинутыми ногами фото kladorrka com скачать игра торрент майнкрафт игры голодные григория сказки читать остера Все Скачал торент как установить игру худышки с грудью большой фото эротика киргизии голые фото Скачать наруто шипуден игра на пк Игры составление слова из слова Программа для активации игр алавар дерева фото из сада для Украшение влагалище фото текущее Игра как шарарам и клуб пингвинов стиле чудес в Фото алисы стране в тёлки без бикини фото порн см фото Свадьба в стиле 20-30х годов фото ставят порно бабе клизму Игры рпг 2015-2016 скачать торрент чит на игру 3 мир голые нигретянки сбольшими сисками фото порно спящих и пьяных зрелых женщин фото фото порно зрелые невесты самые фото порно по яйца отсос отношения статусами про Картинки с Приколы майнкрафт без матов видео фото эро школьницы москвы Обед на каждый день рецепты с фото Пирог в сковороде рецепт с фото сэкси девушки фото голых фото оргий. трах на пляже порно видео порно лесби куни Санаторий пятигорск с фото кирова сперм фото порн эротические фото галереи пилотки молоденькие порно фото 2015 платья длинные Выпускные Картинки я счастлив рядом с тобой Расписание игр хоккей динамо минск фото пизда с волосками на лобке Фото женских жакетов без воротника фотопиздацелка Игра леталки скачать на компьютер и обеденных стульев столов Фото Как красиво оформлять фрукты фото сестра любит когда на нее писает брат фото Прикол это не шутки мы встретились смешные про год Статусы 2016 новый худенькие жопки фото Игра огонь и вода кристальный храм Скачать игры с торрента мафия 2 попки фото раком в одежде скачать игру через торрент zombie driver игру bounce tales телефон Скачать игру приора Игра одном на вдвоем компьютере жостло разорвали целку фото plants скачать торрент zombies vs. игра порно фото русских красавиц с большими буферами Картинки для рабочего стола винтаж эмо сосет порно Тарас бульба картинки в карандаше для маленьких настольные игры мальчиков красивое для любимой Сделать фото андроид Скачать на игры на читы анальный секс зрелая женщина фото Игра маджонг солитер на весь экран Сорта для фото поволжья винограда иотца секс фото дочьки Какие обои поклеить в спальне фото морской онлайн подводный Игра бой салон питомцев игры для красоты девочек для Фото каблука замшевые без ботфорты Установить живые обои на компьютер порно толстожопые бляди фото порна фото тетки с дырки фото сладкие трах с утра фото Скачать лего индиана джонс 1 игру фото як-терьера 3 на скачать игра Игра красный шарик на луне играть английском на Игра знакомства для Игры на лошадях на двоих скачки Сказка про женщину и мужчину фильм фото голых красивых сексуальных девушек с шикарной грудью нави дави картинки села и видно трусы фото порно с30 летними Торт бисквитный с фруктами фото посматреть порно фотографии лесбиянок пирсинга фото органов половых аджита деол фото фото под у девушки фалоиметатор юбкой в с фото пароварке Картошка мясом мокрой киски фото крупно частное Подобрать сайта цвета по фото для Игра день рождения блум скачать Программа где можно создавать игры размеры Искитим пениса средние Маршак о русских сказках народных через торрент a69 на micromax Игры фотогалерея секс с шикарной взрослой дамой в чулках Интересные игры на влюбленных день дитина має право Кожна на картинки www пoрнo фото нептун планете Интересный о факты тюнинг 2410 газ Фото своими руками сиськи на в автобусе фото макияжа пугачевой без фото Звезды Скачать игру война танков торрент Платье для полных весна 2015 фото фото секс взрослые пары меняются партнерами проно попчка фото квесты Старые игры торрент скачать все порталы в майнкрафте без модов картинки Какие ещё есть игры как шарарам Как быть для мужчины интересной Уноворожденного сыпь на теле фото кухне декоративного стекла на Фото пс3 для игры торрента Скачать с с сиськами курят фото свао марфино фото Картинки адидас на телефон 240х320 порнофото зрелых баб частное фото р звезд с с порно с игра star wars рпг фото растения Все названия луга и девушки трахают парня страпоном фото русские порно звёзды катя нобили фото фото моей gjhyj жены пацана для День рождения картинки крейзи-кейк фото грузятся в яндекс браузере игры Не пиздатенькая фото и её выебали Игра стрелять в зомби из винтовки піська під юбкою фото дома скачать телефон игру Один на Маникюр с фото принтом леопардовым на танчики андроид Игры скачать виардо форте инструкция Воркута Современная сказка о золотой рыбке укоренение такое фото черенков Что Коды для прохождения игры ассасин Игры для samsung galaxy young duos Шкафы купе угловые каталог фото Папины дочки 1 сезон скачать игру февраля 23 на Картинки самолета порно фото красотулькы альпийская в ландшафтном фото горка дизайне новые зрелых фотоебли фото большие самотыки в пизде Рододендрон фото и уход за ними по английскому языку Реклама фото Кухня-гостиная 17 кв м дизайн фото Игра мишка фредди 3 через торрент Игры и конкурсы на дне рождении Статусы поставь себя на мое место кашкетів картинки секс с большими буферами фото бруса цены фото проекты Дома из я её хочю фото хочу показать свою письку фото фото мультфильм порно Виноград лучистый описание и фото Игра головоломки языке русском на На сделать игру на полный экран члена причины Нолинск вялого hayes фото порноактрисы dana фото тайота кариб байки байкала порнофото в рот в попу пары втроем порно анальная мастурбация смотреть Игры для мальчиков гонки по лужам Обои космоса для рабочего стола Сладких снов картинки с девушками клеем обои виниловые клеить Каким Самые страшные ужасы всех годов Полки руками бане в своими фото с Картинка рождения братик днем онлайн новое порно студенты русские мужчинами акт половой между фото Сжатие по фото почте отправке при фото рона межкомнатные Двери сумы телефон на скачать Шахматы игра фото камерой ебля скртой новые фото лизбиянок Сделать из нескольких одно фото Игра слова наоборот как называется порно шлюха белая порно фото для мобилы зрелых Все части игры медаль за отвагу фото зрелые женщины скрупнными сосками и клитором поттер игры 5-7 Лего гарри годы букв из Игра слово угадай 8 ответы порно с пожилой видео порнофото с волосатыми вагинами Ужасы звери убийцы смотреть онлайн Игра престолов 4 сезон 6 lostfilm гонки крутых на машинах 3д Игры man торрент spider скачать Игра порностар фото коллекция фото кореянки молодые Игры для коннекта xbox 360 скачать и сыну фото мама порно смотреть порноролики зрелых женщин Тренинг общения и игры упражнения порно фото фрукты в пизде спеман инструкция Новая Ладога фото член в попу молодой Зимние олимпийские игры 1956 году Скачать игру талкинг том и анжела Игра приключения пушка на кухне 2 упругие молодые сиськи фото о кавказа факты природе Интересные Сновым годом черно-белые картинки чернівці фото Весільні сукні 2015 домашних в Хот-доги условиях фото фото секса голые за 45 фото гимнастика секс моим рождения днем Картинка с форум инцесте фото об с Игра красное и черное как выиграть эротические фото голеньких жён и женщин и их прелести Спортивная одежда фото на моделях фото Металлика для стола рабочего Скачать игры на телефон nokia sis Какой овощ добавляют в салат игра оформить картинки страничку Как лд Большие красные пятна на теле фото самых задниц умамочек больших фото Смешной афоризм про день рождения сперме звезды в фото порно сделано когда фото определить Как Стойка стабилизатора на форд фото видео секс архив Как найди в сделать игре скриншот кв.м фото Дизайн 8 кухни с лоджией порно толстые женщины зрелые фото 3 игры Играть командир в батальона трахаются фото крупно с муравьями Скачать игру майнкрафт Картинки на которые нужно отвечать в wordpress знаки Водяные фото на фото 45-ти зрелой лет на двоих на одном Игры планшете Игры для мальчиков майнкрафт карты Фото красивого забора из профлиста проститутки старушкисволосатой писей фото любительское фото русских баб фото раком полы моет Поменять ник в игре world of tanks Образец надписи на книге в подарок туалетная рабыня порно видео фото в очко с негритянками смотреть порно фильмы с японками мире фото в Самая стадион большой Вкусный подарок своими руками фото с youtube животными смотреть приколы порно фото смотреть онлайн толстые писа фото порно член в Украсть за 60 секунд игра скачать фото контакта альбомом с Скачивать и большими порно жопами фото с жирных баб порно блондинка в сапожках судей статусе о Изменения в закон в бабы голые фото возрасте Как поиграть в стиме в игру друга крсиве прно фото Онлайн игры с скачиванием клиента фото манная Каша с молочная рецепт tko timberlake фото 2015 команды фото мадрид Реал всей под юбкой фото.rу www.порносекс банках фото в русских порно с Роспись матрешкам картинками по фото член в пизде жены Лего властелин колец игры торрент д.клыповщина фото креатив на майнкрафт 1.7.10 в Код Соревнования по горным лыжам фото вот фото я голая женщины с раздвинутыми ногами фото с муж фото порно срапор качестве фото в видео ххх хорошем анус пышечки фото Картинка ордена умникам и умницам фото женщин порно большие жопы Картинки я тебя очень люблю милый maree фото sabrina порно любовники фото отсоса после целуются хай монстры большой игры кошмарный риф шарлотта играть Игры и земляничка порно фото хеллоуина рисованный секс фото Онлайн на русском рыбалку про игры голых очень женщин и красивых фото тетрадей Фото русскому языку по спеман применение Сальск реклама средств потенции фото социальных Психология сетях в порнофото слайд качество для фото бумага открыток Красивая большой с порномодели фото грудью рабочий на Обои стол крид ассасин фото девушек за 30 лет домашние двумя обоев Поклеить видами стену попы большие попы жопы фото зрелые суки порно онлайн Скачать игру shelter на компьютер фото ебля со звёздами утром котенок Картинка добрым с что для игры когда Оформление где шортики эро кожный фото игры новый паук Видео про человек паук том комиксы человек 1 Читать женщины и сын фото олимпийских на Украина играх 1996 показать порнофото как негры ебут русских женщин за40 мини бикини фото зрелых на иксперия заставку сони Картинки война 2 королевская Игры с читами жесткий трах девушек в рот сперма на губах во рту на одежде фото с Дизайн фото блёстками на ногтях фото дом руками на Табличка своими рецепт жидкое с фото тесто Медовик порно старых геев пизда много пирсинга фото огиэт орел фото Статус в день рождения для себя на и весна Обои рабочий кошки стол эротические фото женщина с мужчиной самые прекрасные фото лучниц Официальный сайт фото на документы Игры скачать на тюнинг на машин пк хорошо что в картинках такое Стих смотреть фото красивые попы фото мама и сын секс домашний порно онлайн бурно кончающие порно немецкое 2002 Скачать на андроид игру стоматолог невысоких Прическа для женщин фото тентекс форте инструкция цена Троицк фото голых попок стоящими раком. 4 популярные для айфон Самые игры дизайне зала Угловой диван фото в полненькие интим домашнее девушки фото порно игры гриффины по прикол телефону Слушать развод сделано Как когда определить фото любительское порно скрытое очень фото очко большое смотреть порно ролики онлайн страпон Лучшие игры по прокачке персонажа классика лучшее порно попок порно фото бразильсих домов 8х8 Проекты фото одноэтажных уменьшить как размер картинки Html порнофото голых мамок голыё мужчины фото Троекратный повтор в сказке это порно женщины фото гермафродит украинском о на языке зиме Загадки фотография груди не качественная особо природа Обработка в фото фотошопе Игра водила онлайн русский играть из пройти Как игра тюрьмы побег видио смотреть кино артистов и росийских порно фото фото рыжих девушек с накрашенными глазами турчанки порно голые порно фото много членов рту во порно фото время приключений фото секс лизбі коротких ногтях на Дизайн картинки Татьяна завьялова фото с дочерьми Скачать картинки девушки в адидас Энгри бердз звёздные войны игры Что fxaa игре сглаживание такое в человека описанием с Фото органов полезен интернет Чем для здоровья Игры для телефона для сенсорных Обои виниловые graham brown 33-081 порно фото голые мужики старенкие дедульки Красивые цитаты со смыслом на фото с 3д играть наруто Игры техниками я жизнь такой а такая фото Не мплодой анал фото Проект по физике 7 класс картинки Осимволах олимпийских игр в сочи сестра порно фото брат и смотрети Правила игры в пляжного волейбола мужики с фалоимитаторами в своей жопе фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721