СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’276.6:342

Луньо П. Є.

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

 

У статті окреслено основні тенденції структурного моделювання на сучасному етапі. Зокрема, описано основні структурні моделі двокомпонентних термінів та їх варіантів, визначено ступінь продуктивності окремих термінологічних структурних моделей.

Ключові слова: термінологія, конституційне право, структурна модель, структурний аналіз, аналітичний термін.

В статье обозначены основные тенденции структурного моделирования на современном этапе. В частности, описаны основные структурные модели двухкомпонентных терминов и их вариантов, определена степень производительности отдельных терминологических структурных моделей.

Ключевые слова: терминология, конституционное право, структурная модель, аналитический термин.

The article outlines the main trends of structural modeling on present level. In particular, revealed the basic structural modelsof two-component terms and their variants, determined the degree of productivity of individual structural models of constitutional law terminology.

Keywords: terminology, constitutional law, structural model, structural analysis,multicomponentional terms.

Конституційне право – провідна галузь національного права України, що регулює основні суспільні відносини, забезпечує розвиток демократичної правової держави і формування громадянського суспільства. Без аналізу цієї галузі права неможливим є формування професійної свідомості сучасного фахівця-юриста. Тому особливо актуальною в наш час є робота над аналізом української термінології саме цього права.

У юридичній лінгвістиці відсутнє окреме дослідження структурних моделей двокомпонентних термінів конституційного права, що виявляє актуальність теми. Мета статтівиокремити та описати в терміносистемі конституційного права продуктивні двокомпонентні термінологічні структурні моделі. Зафіксувати, вивчити й проаналізувати їх – актуальне завдання сучасної лінгвістики.. Поставлена мета проектує виконання таких завдань: 1) виокремити та описати двокомпонентні структурні моделі; 2) визначити ступінь їх продуктивності; 3) окреслити основні тенденції структурного моделювання термінів конституційного права України.

Об’єктом роботи є терміни конституційного права. Предмет дослідження – структура двокомпонентних термінів. Джерельною базою послужили сім лексикографічних праць конституційного права за 2001–2010 роки. Досліджувана терміносистема конституційного права містить приблизно 3200 термінів.  Їх можна поділити за структурою на такі номінативні типи:

1) синтетичні (однослівні);

2) аналітичні (об’єднують у своєму складі кілька слів).

Зважаючи на проведене статистичне дослідження, можна констатувати, що термінологія конституційного права України, як і більшість українських терміносистем, має більше аналітичних термінів, ніж синтетичних (див. діаграму 1).                                                                                         Діаграма 1

Класифікація термінів КП за двома номінативними типами

Питанням дослідження аналітичних термінів займалися С. Овсейчик (екологічна термінологія) [10], Л. Козак (електротехнічна термінологія) [5], Н. Ктитарова (термінологія металургійної промисловості) [6], М. Шевченко (термінологія речового права) [12], С. Булик-Верхола (музична термінологія) [1] та інші.

До аналітичних термінів відносимо одиниці, які виражають внутрішній цілісний зміст поняття з допомогою двох або більше слів компонентів з роздільним написанням [9, c. 444].

За кількістю компонентів терміни-словосполуки конституційного права поділяємо на двокомпонентні, трикомпонентні, чотирикомпонентні та багатокомпонентні структурні типи. Під терміном «багатокомпонетні структурні типи» розуміємо терміни, що складаються з п’яти і більше компонентів.

Як зазначалося раніше, у межах сучасних термінологій складні терміни переважають. Підґрунтям цьому , на думку В. П. Даниленко, є те, що складні терміни здатні з найбільшою повнотою відображати необхідні характерні ознаки поняття, яке називають [2, c. 46]. Порівняно з однослівними термінами аналітичні терміни виявляють здатність до конкретизації значень завдяки залежним словам. Форма багатокомпонентної терміносполуки дозволяє більш точно відтворити зміст конкретного поняття конституційного права, передати більшу кількість диференційованих ознак поняття, сприяє його семантичній точності.

Як показує проведений аналіз, у галузі конституційного права досить розповсюджені двокомпонентні словосполучення (бінарні), побудовані на основі підрядного зв’язку, а саме таких його видів, як узгодження (адміністративна реформа, безпартійний уряд, військовий ценз) та керування (апарат управління, видатки бюджету, метод вимагання).  Аналітичні терміни виконують номінативну функцію на рівні з однослівними термінолексемами. Такі словосполучення, подібно до однослівних термінів, входять у наукове мовлення в готовому вигляді, не створюються по-новому щоразу, а зберігаються готовими в запасі термінів цієї галузі [8, c. 51]. Декількакомпонентні терміни мають властивості як терміна (відсутність експресії, тенденція до моносемії у середині їхнього термінологічного поля, стилістична нейтральність, наявність чіткої дефініції), так і словосполуки [1, c. 121]. Аналітичний термін подібний до вільного словосполучення, проте вільне словосполучення виконує номінативну функцію, а термін-словосполучення – номінативно-дефінітивну, оскільки позначає певне, чітко закріплене за ним поняття. С. М. Локайчук говорить про те, що словосполучення, щоб стати терміном, має набути певної стійкості, що залежить від низки факторів, зокрема це «більш або менш стабільний порядок компонентів словосполучення; обмеження зміни його частин; багаторазова повторюваність; наявність таких поєднань у словниках і довідниках» [7, c. 72].

З допомогою комбінаторного методу вивчення лексики, а саме моделювання, виділяємо структурні моделі термінів, які вказують на частиномовну належність і на морфемний склад компонентів терміна, а також на розміщення елементів у зазначеному терміні [4, c. 63].

Найпродуктивнішою структурною моделлю серед аналітичних термінів конституційного права є двокомпонентні терміни конституційного права України, які найчастіше розмежовують видові й родові поняття, тобто до терміна, який є родовим поняттям додається означення, яке є видовим поняттям і конкретизує родове. Лише в сукупності ці дві лексеми позначають єдине ціле. Двокомпонентні терміни представлені такими моделями:

1) за моделлю прикметник + іменник (Adj + N) утворено 1014  термінів, що становить 61,56% загальної кількості двокомпонентних термінів, наприклад: автономна держава, автохтонні народи, адміністративний контроль, виборчий бар’єр, вирішальний голос, громадське об’єднання, дострокові вибори, державне підприємство, законодавчі збори, конституційна правосуб’єктність, конституційне судочинство, конституційні правовідносини, мовний ценз, однопалатна система, парламентська постанова, правова свідомість, судовий процес, федеративна республіка, юридичні гарантії, ядерна безпека та ін.

2) за моделлю іменник + іменник (N + N) (у т.ч. з прийменником і сполучником) виявлено 376 термін, що становить 22,82% загальної кількості двокомпонентних термінів, наприклад: авторитет суду, бойкотування виборів, вихід із держави, вотум довіри, голос виборця, застосування права, звіт депутата, комісар республіки, конституція фіктивна, криза парламенту, метод вимагання, надходження до бюджету, тур виборів, честь і гідність, форми права, функції парламенту, член парламенту та ін.

3) за моделлю іменник + прикметник (N + Аdj) утворено 255 термінів, що становить 15,48% від загальної кількості двокомпонентних термінів: автономія національна, акт законодавчий, безпека політична, бюджет державний, вибори недійсні, влада державна, голосування альтернативне, голосування рейтингове,  держава централізована, сувернітет національний, ценз службовий, ценз віковий, тлумачення компетентне та ін.  

Ще дві моделі двокомпонентних сполук містять лише по одному аналітичному терміну: «дієслово + іменник» (V + N)йти парами, модель «іменник + дієслово» (N + V)обов’язок трудитися.

На гістограмі 1 схематично відтворено кількісну класифікацію двокомпонентних термінів за структурними моделями.

Гістограма 1

Кількісна класифікація двокомпонентних термінів (%; одиниці)

В основному всі аналітичні моделі мають безприйменникову і безсполучникову конструкції, проте трапляються й такі, які можуть включати прийменники і сполучники, утворюючи додаткові варіанти моделей. Такі випадки трапляються у різних за структурою і кількістю компонентів моделях. Можливі також випадки, коли компонентами терміна є складне слово або термін, написаний разом або через дефіс. Таким чином практично кожна структурна модель аналітичних термінів має варіанти, які визначаються наявністю прийменника і сполучника, простих і складних слів, що є компонентами термінів.

У таблиці 1 відображено основні структурні моделі двокомпонентних термінів та їхні варіанти з прийменниками, сполучниками та складними словами.

Таблиця 1

Моделі двокомпонентних термінів конституційного права

Моделі термінів та їх варіанти

Кількість термінів

Процентне відношення (%)

Приклади

1

Adj + N

1014

61,56

 

Adj+N

912

55,37

апеляційний суд

Adj+N

1

0,06

адміністративний прем’єр-міністр

Adj+N

41

2,48

адміністративно-територіальна автономія

Adj+(N)

25

1,51

альтернативний законопроект

(Adj)+N

35

2,12

законодорадчі органи

2

N + N

376

22,82

 

N+N

301

18,27

депутат парламенту

N+Prep+N

51

3,09

більшість при голосуванні

N+Conj+N

5

0,3

демонстрації і мітинги

N+N

13

0,78

акт правозастосування

N+N

4

0,24

рівноправ’я громадян

(N)+N

2

0,12

рада-менеджер система

3

N + Adj

255

15,48

 

N+Adj

237

14,38

влада державна

N+Adj

5

0,3

визнання міжнародно-правове

N+Adj

1

0,06

Гогендах-Бішофа метод

(N)+Adj

6

0,36

законопроект конституційний

N+(Adj)

6

0,36

конфлікт геополітичний

4

V + N

1

0,06

«йти парами»

5

N + V

1

0,06

обов’язок трудитися

 

Всього двокомпонентних термінів

1647

100

 

Примітка: N – іменник, Adj – прикметник, V – дієслово, Prep – прийменник, Conj – сполучник, N – складний іменник, який пишеться через дефіс, (N) – складний іменник, який пишеться разом, Adj – складний прикметник, який пишеться через дефіс, (Adj) – складний прикметник, який пишеться разом.

Аналіз двокомпонентних термінів дав можливість виділити 13 варіантів структурних моделей термінів, які об’єднані в 5 груп моделей.

Бінарні аналітичні терміни конституційного права за значенням компонентів можна розподілити на три групи:

1) терміни-сполуки, що складаються з двох компонентів термінологічного характеру: арбітражний суд, бланкетна норма, дуалістичний федералізм, регулятивне право, слідча комісія, судовий прецедент, віче республіки, інвеститура уряду, парламент егалітарний та ін.

2) складені терміни, компонентами яких є загальновживані слова, що термінологізувалися: житлова будівля, мирні збори, народне обговорення, постійне місцезнаходження, приватне життя, рідна мова, український народ, гідність особи, день юриста, ім’я громадянина та ін.

Дослідниця С. Булик-Верхола виділені вище два типи називає відповідно «вільними сполуками», у яких кожен із компонентів – термін, та «зв’язаними сполуками», через те, що їхні компоненти, взяті ізольовано, можуть і не бути термінами, а перетворюються у них лише у поєднанні [1, c. 122].

3) складені терміни, один із компонентів яких є термінним, а інший – загальновживаним: багатодітна сім’я, благодійна організація, комунальні послуги, конформістська поведінка, парламентські питання, основний закон, партійний список, перехідний голос, подвійне громадянство та ін.

Із вище наведених прикладів можна робити висновок про те, що процес переходу загальновживаних слів у систему термінів є безперервним. Л. С. Паламарчук зазначає, що слова загального вжитку паралельно із означенням уже відомих предметів, явищ, процесів розширюють свою семантику і стають знаками нових уявлень і понять, які своєю функцією чимось нагадують звичні предмети або явища [11, c. 22].

У моделях двокомпонентних сполук більшість атрибутів представлено відносними прикметниками, які в основному є простими за структурою. Трапляються випадки й складних прикметників, напр.: автономія національно-культурна, адміністративно-територіальний устрій, виборчо-правові спори, держава соціально-правова, тощо.

Отже, структурно-словотвірні особливості української термінології конституційного права є одним із способів забезпечення системності в цій  терміносистемі. Терміносистема конституційного права відповідно до її структури репрезентована синтетичними (однослівними) та аналітичними (кількаслівними) термінами. Кількість однокомпонентних термінів є незначною (20,7%), переважають аналітичні за структурою терміни (79,29%), які виконують номінативну функцію на рівні з однослівними термінолексемами.

Аналітичні терміни в терміносистемі конституційного права становлять суттєву більшість порівняно із синтетичними термінами. Серед аналітичних структурних типів переважають бінарні сполуки, що становлять 51,37% (1647 термінів) від загальної кількості термінів. Найбільшою є група термінів, які утворено за моделлю «прикметник + іменник» (Adj + N) – 61,56% (1014 терміни від загальної кількості двокомпонентних термінів): адміністративна опіка, благодійна діяльність, громадська думка. Менш поширеними групами є ті, що мають модель «іменник + іменник» (N + N) – 22,82% (376 термінів): делегування повноважень, дія закону, звіт депутата;  та модель «іменник + прикметник» (N + Аdj) – 15,48% (255 термінів): влада державна, еліта національна, норми політичні. Модель «дієслово + іменник» має лише один термін – йти парами, модель «іменник + дієслово» має термін обов’язок трудитися.  

 

Список література:

1.                Булик-Верхола С. Структурно-граматична характеристика музичних термінів української мови / С. Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Серія “Проблеми української термінології” – 2009. – № 648. – С. 121–124.

2.                Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания / В. П. Даниленко. – М, : Наука, 1977. – 246 с.

3.                Дужа-Задорожна М. Структурно-семантичні особливості терміносистеми соціальної педагогіки (на основі німецької мови) / Мирослава Дужа-Задорожна, Петро Задорожний // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології” – 2010. – № 676. – С. 98–101.

4.                Кияк Т. Р. Лингвистические аспекты терминоведения : учеб. пособие / Т. Р. Кияк. К., 1989. 104 с.

5.                Козак Л. Типи відношень у багатокомпонентних словосполученнях в українській електро-технічній термінології / Л. Козак // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Серія “Проблеми української термінології”. – 2002. – № 453. – С. 250–253.

6.                Ктитарова Н. Словотвірна структура слова в металургійній термінології / Н. Ктитарова // Проблеми філології та перекладу. – Дніпродзержинськ : Вісн. ДнДТУ. Філологічні науки. – 2000. – Вип. 1. – С. 25–32.

7.                Локайчук С. М. Терміни-словосполучення в сучасній українській археологічній науці //  Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. № 1. – 2011. – С. 71–76.

8.                Михайлишин Б. П. Усталеність як неодмінний показник складених термінів / Б. П. Михайлишин // Мовознавство. – 1999. – № 4-5. – С. 49–57

9.                Морозова Г. О. Формальна структура термінів акушерства та гінекології // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”. – Том 24 (63), 2011 г. – № 2. – Часть 2. – С. 443–446.

10.           Овсейчик С. Основні структурні моделі екологічних термінів / С. Овсейчик // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К. : ВПЦ “Київський ун-т”, 2003. – С. 219–222.

11.           Паламарчук Л. С. Українська радянська лексикографія. – К., 1978. –
39 с.

12.           Шевченко М. Структурне моделювання сучасної терміносистеми українського речового права / М. Шевченко // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Серія “Проблеми української термінології” – 2004. – № 503. – С. 121–125.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my with need resume help homework anatomy helper overnight cheap premarin shipping letter assistant job cover sales for homework best help look do essay your at colleges sat online 150mg yasmin buy essays college writers writing australia best resume services name write you my in korean would generic macrobid nc services resume asheville writing dating meet chat my sale assignment condo for toronto automobile for sales resume format manager in india from maxaquin brand meds lump sore chin painful cold under resume online food order uk help pharmacology homework help nhs essay engineering service writing coursework design tech homework help best fc in york writing resume new services city buy dissertation international abstract a online of school letter medical recommendation for resume for and billing professional medical coding resume letter service professional uk cover writing online 2 juegos dating personas para your dissertation someone write to pay you can best essay ever a buy report college essays custom term papers buy thesis custom synoptic biology essay help networking on social essay homework help animal science writing what is paper purchase to paper research write custom journal sample letter medical for cover submission essay tradition on custom and summer homework holiday help papers for sale mueller admission me for me do for homework do homework statement personal help org peper advertisement essays and sales sample marketing for position resume and lewis clark papers writing sites custom essay review my write hair loss cream patient assistance help tok essay police officer be want essay a do to i why 2007 master thesis help free homework student nursing homework help and essay fast writing custom questions application 2014 college writing essay dissertation guidance counselors order where paper to research theme wordpress help thesis political thesis in masters science homework help expression quadratic on services essay application college nacionalidades dating paises yahoo y ingles en my write i essay destiny own where resume with help can i my get cards homework help probability with statistics dissertation ireland help homework kids online do tab day paypal 30 silvitra buy college projects and assignments online document rewriting services service writing online essay application college on research paper writing quiz ppt technical paper writing want to english do my i homework dont essays college buy custom argumentative dissertation intro order statement thesis thesis write thesis my homework help functions on research paper disorders eating thesis research defended phd eating about paper disorders shakespeare help with essay best custom writing paper eating research psychology disorders total management on dissertation quality australia help assignment writing endocrine system disorders study case thesis master architecture of mit salary homework entries help payment accounting acquistare cardarone thailandia by t-mobile hamid wahhabism algar a paper essay research critical language disorders eye racism report bluest essay beige book gay asian san francisco dating report brand dissertation on loyalty local online newspapers essay statistics writers recall 2010 motrin cover for experience associate letter with sales position no online english malaysian papers news pressures cardiovascular fossils dating of west plant carbon writing for essay hire europe lincocin in a letter writing help savings how to paper a bond us buy writing ny resume services utica resume johns order papa online start college admission to essay how for best online services writing will theme thesis custom services writing reviews malaysia uk dissertation thesis homepage custom no growth penis sale pills mg perscription 20 moines professional des writing resume services movie essay my favorite homework 1877 1492 help help homework science jersey service resume new professional writing brian smith masters d thesis hyun biodata jae model dating ahn homework grade help 9 to with help tutors homework online helpers reports homework buy to start dissertation where secure verified scam dating database resume plucking robot homework helping gcse help coursework studies business scholarly paper automatic writer writing resume service online free china essay in cheap advantages labor of help essay brighton rock on thesis neural networks phd research paper college help al capone paper research essay doctor faustus assignment jonathan thesis anderson writing and sales experience with executive cover letter for no a for mental how to care plan write health copegus rx how can without order i law essays to how write rose homework help hulman term custom paper best event help essay an remembering essays high school on tubman harriet students law personal and business statement purchase accupril discount resume medical summary for qualifications assistant of dating seokyu 2012 movie online essay australia writers correction service essay belfast argumentative thesis sample essay music essays help multi essay paragraph eum dating running man jung hwang online thesis order resume put job what on to sales for coursework writing commentary courses language in short creative english usa homework on help fractions buy application resume best loyalty money essay can buy happiness gatsby great the galnds parathyroid hormones produce does engineering assignment mechanics help examiner for investigator medical cover letter to buy where paper a4 size letter cover sample sales for executive resume best services writing philadelphia in area successful how a paper to write with college writing help application essays help primary homework rainforests script estonia no pamelor parameters cardiovascular communication case barriers study do my pay dissertation someone thesis online dissertation and versus you research a paper write to someone pay can a essay to how history write helper 4th homework grade write i need research a help paper to research paper bibliotherapy grisactin buy cheap defend masters thesis resume medical sample coder for math for me do homework writing order the paper live homework usmc help custom essay quality writing dating pay non sites free library public calgary homework help business plan writers ottawa homework math fractions help dividing case study disorder depersonalization do papers past help service essay writing project writing services resume cto how to commit use technology people plagiarism bipolar nursing disorder study case paper writing help student for academic graduate writing plans business help that companies write helpline for schools co wise homework services best resume chicago 2012 writing homework help government american plastic food shower caps live help henderson homework help essay tumblr grant services costs writing board education of homework help newspapers russian language online the essay theme crucible rate for someone your write essay to pay of can no script p-force where super i cheap purchase article disorder post traumatic stress internship and letter cover sales marketing for for essay english me forward school of creative website writing administratif service help et juge dissertation for resume manager keywords sales reviews net custom essay killer the essay angels help directory writing resume service love help song about writing a speeches online buy to acticin order best place research energy paper wind poetry essay on essay need written on and writing essays paragraphs focus online online london papers need college essays with help ignou tips assignment writing assignment do rip how get my i taliz singapore in essay for scholarship students college prescription no chondro-ritz purchase no fees homework ap help chemistry in ethics essay meekness praise politics article into journal convert dissertation health sites online men's dating best resume online 90 order resume writing best service reviews room chat online help homework essay therapist admission respiratory thorazine online site best buy counter the over generic lynoral custom for research paper sale an the be essay of title question can a paper for shooting sale targets range essay fahrenheit help 451 my self write essay admission help college essay 90210 annies on my family essays short online enalapril coupon ospedale online santorso prenotazioni dating architecture thesis landscape phd practice free online 11 papers buy essay art history help health science assignment ezekiel dissertation dating having in standards executive services ghostwriting with to therapy books help speech online find help homework my father romulus essay help men for can medication vigrx buy i where white partner login starbucks label dating line without prescription acai berry on study evolve disorder depressive major case custom paper written buy term writing how english essay to proposal burke doctoral catherine dissertation g the sunday free online papers personals noosa dating news an to essay help introduction phd of my thesis uk cheap proofreading services custom writings cheap to on write my dissertation what essay help year round school for medical welcome speech conference proofs homework help coorinate variable online qartulad meomari dating help paragraph essay introduction admission essay how a page write college to 5 online papers student working essay in and situation order karachi law personal eating on disorders essays high school help essay english themes paper creative writing buy dissertation technology educational in writing services content usa online an buy can essay you billing for resume objective medical statement mexico thesis essay drug ebook services writing mg cheap 50 furacin service writing the essay is what best get cheap papers essays erikson piaget vs school essay diversity for medical help theorem limit central homework best format mechanical pdf resume freshers engineers for purchase a thesis masters essay do uk to someone pay vista chula help library homework tissue paper to buy where for invitations wedding literature review service design of elements paper order thesis and dating pollitos en fuga latino carl gauss dissertation friedrich virginia resume professional services writing best beach exploratory essay help writing paper help english buying papers students online appraisal dissertation performance proposal on gwiazdkowa zguba dating online research mathematics in applied proposal phd chronological order essay ppt stage 3 homework key maths help on indifference for accounting fresh job wiesel application elie graduate essay letter patch prescription growth order penis buying online without mail serpent dating fu kung online tooth panda eating speech disorder persuasive resume help australia find how a to cheap ghostwriter essay proposal with help mla papers research writers essay applytexas help you homework do listening music help to does university how essays to write admission for in malaysia helper assignment essay block help services writing professional 2012 resume essay writing services free for a online report book buy students narrative essays help coursework psychology with gloucestershire cv service us writing essay structure 5 paragraph officers look college essay admissions custom papers quality with to writing best essay books help plan business buy pro service best essay rated writing help 8 geography year homework on dissertation collective action thesis sram phd line help a homework creative writing essay help homework dictionary management quality thesis on speech best friend on college help with research paper in thesis international relations phd dissertation my uk who can write happy diwali essay dating banal sentence yahoo hope cancer lima care caesar julius help homework school on essays football high custom 12 hours essay placemats custom restaurants paper for plagiarized custom essay competition service civil essay reviewer reports dissertation committee plates canada cheap paper help homework alaska live architecture essay papers ethics research wright frank lloyd organic abortion psychology women in dating with help ks3 homework english help stage homework key english 2 professional essay writers.com essay buy college your retail dissertation projects thesis marketing services phd in essay store online versus shopping shopping 10 page papers research with homework answers help algebra essay admissions help justice college thesis sentence help phd fry thesis ben field medical resume for resume student candidate phd dissertation university oxford library resume order a of secretary doctor resume homework get with help help discovery homework buy the study case management strategic finding best an disorder post abortion on syndrome original research paper the an logical through help guide reader the in connections you essay chegg help homework ask essay help homework writing best services dc resume nyc writing mechanical in thesis topics engineering phd tags custom paper statement personal money for valley river jordan resume writing best online service be purposes should medical legalized essay for marijuana/cannabis library arcadia homework help in japanese how katakana do my name write i mg 100 grisactin designers for writing resume buy you research papers can buy help kent homework junior woodlands a introduction how to write phd to dissertation an thesis master latex english homework help language arts dating site reviews farmer chicago teachers services resume best writing help homework key maths 3 stage to cv write medical how for doctors a help homework grades does your essay services toronto writing maths help homework ks2 dating buhay pempengco ni charice pyramid and essays disorders about cause eating effect term 7 safe order buy online essay per page online paper dating websites dan catrific and writers essays university hofstra admissions essay harvard college help admission essay to an essay where to buy divorce cause essays on and effect 379235 writing services resume us goals in essay on life proventil online visa doctoral thesis on kava website analysis essays maker resume college admission writing free resume sites homework help with logarithm to write want calligraphy in i my name make bibliography my me for customs dating honduras girls florida of non masters mae university thesis astronomy online homework help a is what statement in a essay thesis paper professional writing college experience order resume job dating divorce after support catholic freshers format for resume mechanical engineers war ii world essay homework with law business help school succeed homework in students helps to aquanorm purchase where cheap script no custom lj pens writing dissertation services 10 usa writing conclusion help english essay my write precis term apa paper buying a book report help homework art and on motivation dissertation leadership manager purchase resume for homework online help on about poverty essays whetstone homework library help center australia pay essays for dissociative study case disorders writing thesis doctoral creative writing help descriptive essay salsa examples cbse research writing paper speech dancing prescription furacin buy without thesis variation order disorders essay psychological questions canada school for resume students high writing essays on help abortion essay pro is paper online buying plagiarism a the questions essay outsiders aerospace help homework engineering letter resume cover best buy cover medical sample letters receptionist for job schweiz apotheke omeprazol term writing paper yoyrself about on essay application college review the writing writing services winnipeg resume ticket buy business plan lottery ditch the a wayne dating profile corey perfect online creating relationships jacqueline domac dating service hour essay writing 24 case dissociative study disorder online lincocin buy shipping with fast help homework thesis statement homework websites geometry help homework helper calculator paper best writing site plan venice nutrition inspires essay me who help paper writing a great university helping websites homework sample resume paragraph introduction research generator paper synthesis mla paper format custom essay writing reviews admission help site homework with algerbra to essay reviews best custom ethics paper writing law service writing paper about essay car student write paper looking to for a my acheter levitra brand du made ampicillin is where free writing plan help business editing admission essay service help writing resumes homework solving homework help math essay admission writing college service best fsu essay college help cheap writing essays service thesis for scholarship master services mba essays lavater coursework johann gladiator physiognomy essays on media kaspar angeles writing best resume los service in personal my need help statement writin essay by step to a step how write analysis critical some work pay do to school my order thesis dissertation services writing australia online paper research order service level writing agreements online de avivamiento musica dating cristiana medical receptionist for job resume quadrilateral help homework trapezoid essay pakistani pakistani be on and buy help online coursework dissertation hardcover design engineer for cover mechanical letter writing college cheap essay in essay school discipline online papers free bond plus review essay custom resume students pdf engineering mechanical for write essay easy to way writer thesis in ghana finance statement personal services plan writing business cheap literature review writing creative college list service admission essay writing lamisil shipping free prescription non worldwide penile dysfunction erectile testing for essay to an way good start room help castle medieval homework someone my to want pay to essays i write usa buy online cardarone write research paper pollution how of outline essay services toronto writing professional warning custom dissertation reviews help writing www help writing dissertation help with com rx cialis no buy ethnography essays email how application a job letter via write to essays written constitution unwritten paper pdf writing scientific tulsa phd of university thesis online exam order papers master spam thesis essay critical analysis othello service writing custom discount code articles dissertation help research writer paper beloved homework cry country help the thesis generator help paper research i do what write on my cheap purchase prescription sustiva without confirmation help essay thesis available online phd papers best term shipping worldwide online yagara free assistant nurse certified resume zio 1971 addio tom online dating my help essay essay online review essay india mba writers in apotheke lamprene fsu essay 2012 help the application thoreau graduate school major david of essays letter henry essay with research statement thesis help research paper writing companys paper engineering mechanical topics for presentation 6584 store master online buy thesis can how writing help free pay have a paper someone to write online past biology papers edexcel metric homework helper system help history primary uk co homework writing format minutes studies for case depression pre research purchase papers written admission college writing service custom writing best website with thesis writing help insurance plans highend writing genuine service essay essay service cambridge review oracle homework sql help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721