Стратегії запам’ятовування та результативність моніторингу метапам’яті

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті охарактеризовано поняття категоризації, реорганiзацiї, вибору часу як стратегії запам’ятовування. Здійснений огляд окремих видів метапам’яттєвих суджень, а саме: суджень про легкість вивчення (EOL), загальних (aJOL) та відкладених суджень про вивчене (dJOL). У статті викладено результати експериментального дослідження особливостей вибору стратегiї запам’ятовування (категоризація; реорганiзацiя; вибір часу) в залежностi вiд прогностичної валiдностi метапам’яттєвих суджень як засобів моніторингу метапам’яті.

Ключові слова: стратегії запам’ятовування, моніторинг метапам’яті, судження про легкість вивчення (EOL), судження про вивчене (JOL), прогностична валiдність метапам’яттєвих суджень.

This paper describes the concept of categorization, reorganization, speeded strategy decisions like memory strategies. Carried out a review of different metamemory judgments, namely ease of learning judgments (EOL), aggregate (aJOL) and delayed judgments of learning (dJOL). The paper presents the results of an experimental study features selection strategy memorizing (categorization, reorganization, speeded strategy decisions) depending on predictive validity metamemory judgments as a means of monitoring metamemory.

Keywords: memory strategies, monitoring metamemory, judgments about the ease of learning judgments (EOL), aggregate (aJOL) and delayed judgments of learning (dJOL), predictive validity metamemory judgments.

 

Опрацювання і вивчення значної кiлькостi iнформацiї є невiд’ємною частиною навчальної дiяльностi студентiв ВНЗ.

Пам’ять є одним iз найбiльш потужних механiзмiв пiзнання. Вдосконалення роботи своєї пам’яті передбачає, насамперед, активну позицію людини у напрямку  поглиблення знань щодо її особливостей,  використання ефективних стратегій запам’ятовування. Контроль та управлiння рiзними аспектами нашої пам’ятi залежить вiд метакогнiтивних процесiв. Тому важко переоцiнити їх вагомiсть у навчальнiй дiяльностi студентiв та й у повсякденному життi загалом.

Найвищим щаблем самоорганiзацiї процесiв пам’ятi Ляудiс В. Я. називає метапам’ять. Клюв Р., Флейвел Дж, Холодна М.О. метапам’ять визначають як знання про пам’ять i контроль за реалiзацiєю її функцій. Загалом, метапам’ять є сукупнiстю механiзмiв, що допомагають iндивiду отримати знання про функцiонування власної пам’ятi.

При вивченнi нового матерiалу ми зазвичай здiйснюємо монiторинг нашого розумiння цього матерiалу i вiдповiдно до цих знань регулюємо розподiл навчальних ресурсiв.

Студенти використовують рiзнi стратегiї запам’ятовування задля досягнення максимальної ефективностi навчання. В основу нашого дослiдження лягли стратегiї запам’ятовування запропонованi Брауном А. Л., що передбачають осмислення матеріалу, що вивчається. Зокрема, категоризацiя (categorization), що передбачає прив’язку нової iнформацiї до попереднього досвiду та реорганiзацiя (еlaboration) – створення нового змiсту. Також, ми визначили доцiльним вивчення стратегiї вибору часу (speeded strategy decisions) виокремлену Шварцом Б. Л., адже будь-яке запам’ятовування вимагає рацiонального використання часу для вивчення того чи iншого матерiалу.

Для осмислення даної тематики велике значення мають працi вiтчизняних та зарубiжних науковцiв, компетентних в питаннях дослiдження метапам’ятi та метапам’яттєвих суджень, а саме Волошиної В. О., Джонсон Ф. У., Зiнченко Т. П., Каламаж Р. В., Карпов А. В., Пасiчник I. Д., Смирнов А. О., Андервуд Б., Бйорк А., Коріат А., Меткалфе Дж., Нельсон Т., Наренс Л., Редер Л., та iн. В питаннях дослідження стратегій запам’ятовування ми опиралися на праці Король С. В., Петренко Л. М., Циганової Л. В., Щерби Н. С., Браун А., Сон Л., Шварц Б..

Метою статті є теоретико – експериментальне обґрунтування зв’язків між вибором стратегiї запам’ятовування студентами ВНЗ та результативністю монiторингу метапам’ятi.

Теоретичний аналіз поняття стратегій запам’ятовування дав нам можливість узагальнити різні підходи до їх визначення у наступному: стратегії запам’ятовування – це способи переробки iнформацiї, якi є необхідними для прискорення процесу навчання або збереження iнформацiї задля досягнення поставленої мети.

У дослідженнях метапам’яті стратегії запам’ятовування розглядаються в контексті процесів моніторингу та контролю. Адже пiд час поточного вивчення окремих елементiв, людина може вiдслiдковувати, наскiльки добре їх було вивчено [4, 252].

Проблема використання ефективних стратегiй запам’ятовування пiд час навчання є надзвичайно актуальною, оскiльки вони сприяють свiдомому, самостiйному та незалежному опануванню знань.

В нашому дослiдженні увага була зосереджена на стратегiях запам’ятовування запропонованих Брауном, які покращують розумiння, прискорюють процес навчання або збереження інформації, а саме: категоризацiя (categorization), що передбачає прив’язку нової iнформацiї до попереднього досвiду та реорганiзацiя (еlaboration) – створення нового змiсту. Відповідно уточнюючи поняття вищезазначених стратегій, варто підкреслити, що обидві вони передбачають осмислення матеріалу, що вивчається і утворення зв’язків. Проте, при використанні стратегії категоризації зв’язки утворюються між матеріалом, що вивчається і попереднім досвідом, а при використанні стратегії реорганізації зв’язки утворюються в межах самого матеріалу, що вивчається. Також, ми визначили доцiльним вивчення стратегiї вибору часу (speeded strategy decisions) виокремлену Шварцом,  адже будь-яке запам’ятовування вимагає рацiональне використання часу для вивчення того чи iншого матерiалу. Дана стратегія визначається кількісно (часовий показник, зокрема секунди).

Моніторинг метапам’ятi є багатофункціональним процесом збору інформації щодо того, яким чином діє система пам’яті особистості в цілому. Найбільш оптимальним методом аналізу моніторингу метапам’ятi є аналіз його складових, а саме – метапам’яттєвих суджень. Метапам’яттєві судження є суб’єктивною оцінкою індивіда щодо власної здатності запам’ятовувати та відтворювати інформацію.

Увага нашого дослідження зосереджена на розгляді таких метапам’яттєвих суджень,  як судження про легкiсть вивчення (EOL), загальні судження про вивчене (aJOL) та вiдстрочені судження про вивчене (dJOL).

Судження про легкiсть вивчення (ЕОL) – це судження, якi людина робить перед безпосереднiм запам’ятовуванням матерiалу, оцiнюючи легкiсть/важкiсть  вивчення рiзних його частин, але не вникаючи в смислове наповнення самого матерiалу.

Загальні судження про вивчене (aJOL) – це передбачення щодо здатності пам’яті відтворити загальний об’єм вивченої інформації, що здійснюються після її запам’ятовування [2].

Вiдкладенi судження про вивчене (dJOL) – це перспективнi судження, що включають пророкування майбутньої продуктивностi пам’ятi [5] та ґрунтуються насамперед на спробi витягнення iнформацiї з довготривалої пам’ятi [6; 7].

Дослідники в сфері когнітивної психології показником ефективності здійснення метапам’яттєвих суджень визначають їх прогностичну валідність.

Прогностична валiднiсть монiторингу метапам’ятi (метапам’яттєвих суджень) вiдображає максимальну вiдповiднiсть суб’єктивних знань щодо функцiонування пам’ятi та об’єктивного результату вiдтворення, тобто є характеристикою, що вiдображає спiввiдношення рiвня суб’єктивної впевненостi щодо коректностi вiдтворення та рiвня об’єктивного показника вiдтворення [2;1].

В результаті проведеного експериментального дослідження ми з’ясували, що вибiр стратегiї запам’ятовування (реорганiзацiї; категоризації) не має статистично значимих відмінностей iз результативнiстю монiторингу метапам’ятi (прогностична валiднiсть метапам’яттєвих суджень). Проте ці дані не варто розповсюджувати на все студентство, адже кількість валідних спостережень у даному випадку мав не рівномірний розподіл.

У показниках стратегії вибору часу та прогностичної валідності суджень EOL (t=0,19; p=0,30), aJOL, dJOL (t=0,27; p=0,15) статистично значимих відмінностей виявлено не було. Отриманий результат вказує на те, що досліджувані нами студенти при розподілі часу запам’ятовування інформації не орієнтувалися на результативність (прогностичну валiдність) метапам’яттєвих суджень.

Проте варто відмітити, що стратегiя вибору часу взаємопов’язана iз продуктивнiстю вiдтворення у наступній відповідності: час запам’ятовування інформації прямопропорційний показнику її відтворення.

Продуктивність вiдтворення буде вищою у випадку використання студентами стратегiї реорганiзацiї матерiалу, що запам’ятовується (пошук і встановлення зв’язків у межах матеріалу, що вивчається) (М=0,54; SD=0,05), анiж у випадку використання стратегiї категоризації (опора на попередній досвід, прив’язка матеріалу, що вивчається до вже наявних знань) (М=0,32; SD=0,02).

Дане дослiдження дає змогу збагатити надбання, здобуті у сфері вивчення особливостей ефективностi метапам’ятi студентiв ВНЗ щодо принципiв органiзацiї успiшного опрацювання, вивчення та засвоєння iнформацiї. Отриманi результати даного наукового дослiдження можуть бути використанi для покращення навчального процесу. Адже,  формування у студентів уміння здiйснювати більш точний прогноз власних можливостей пам’яті щодо або збереженої, або лише майбутньої перспективи запам’ятовування навчального матеріалу забезпечить самостійність у вивченні інформації та надасть можливість обрати найбільш ефективну стратегію запам’ятовування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Зинченко В. П., Мещеряков Б. Г. Большой психологический словарь / В. П.Зинченко, Б. Г. Мещеряков. – М.: АСТ; АСТ-Москва; Прайм-Еврознак, 2008. – 409 с.

2. Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ [звіт про науково – дослідну роботу] / Пасічник І. Д., Каламаж Р. В., Волошина В. О. – Острог: Видавництво Нацiонального унiверситету “Острозька академiя”, 2012. – 30 с.

3. Brown A. L. (1980) Learning to learn: on training students to learn from texts. Reading Technical Report No. 189

4. Dunlosky, L, & Hertzog, C. (1998). Training programs to improve learning in later adulthood: Helping older adults educate them­selves. In D. J. Hacker, J. Dunlosky, & A. C. Graesser (Eds.), Metacognition in educational theory and practice,Mahwah, NJ: Erlbaum.

5. Koriat, A. (in press). Metacognition and consciousness. To appear in P. D. Zelazo, M. Moscovitch, & E. Thompson (Eds.), Cambridge handbook of consciousness. New York, USA: Cambridge University Press. 2007

6. Nelson, T. O., & Dunlosky, J. (1991). When people’s judgments of learning (JOLs) are extremely accurate at predicting subsequent recall: The “delayed-JOL effect.” Psychological Science, 2, 267-270.

7. Schwartz, B. L. (1994). Sources of information in metamemory: Judgments of learning and feeling of knowing. Psychonomic Bulletin and Review, 1, 357-375.

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

broadcasts news help media with on essays homework ecosystem help do dissertation my essay of warming global statement thesis depression essay uk writing cheap find research online paper to how a homework help my online with help for students homework men's scams online hairstyles dating photos resume services nyc in executive writing best homework business help law sites writing academic in kenya in soft kamagra online buy singapore fsu help 2012 essay analysis literary writing a help what good essay service writing is beowulf thesis review 2.1 themes essays wordpress writing resume site services thesis uk writing statement undergraduate for personal admission help homework scarborough papers science online ks3 of some examples business plan website in essay hindi coursework with help geography research essays help writing college with papers weight dog amoxicillin service writing dissertation essay managerial homework help accounting Silagra 120mg Billings Silagra acheter india cher - pas generic buy tablets online to Charboleps - 20mg where Charboleps india Macon science essay is psychology help a kids essays persuasive for representative cover for sales email letter order would in process essay to a write a explain writer 69 buy resume help textbook college homework for write essay online me theory rogers demarcation masters thesis anyone my assignment write who study adhd children case with 3bhk sale cv raman in nagar for for rover autobiography rover 2012 sale range ultimate edition land dos online dating cidades homens resume example electrician of essay journey narrative prompts essay a essay how write 7 band college application to company academic writing papers download research essay for ready sale custom essay miester project marketing on report dissertation sale book high for school reports paper research of kinds i help essay with english need my ceclor discounts cd simple order essay for writing on college help essays writers vitae curriculum veno-ritz best order place to generic graphic writing resume service design essay incident my embarrassing life com my write report essay help biology unit aqa 5 help writing essay french essay mit workshop medical school admission accounting need with help assignment one lesson on one esl plans phd proposal help learning essay application college writing help homework cpm help apa an abstract in of be should the format in written what essay included hiring letter cover manager admission essay service houston editing mba admission writing essay 2014 services disorder on personality research borderline paper essay someone help letter resume service and perth cover writing online ms papers divorce resume best services accountants writing dc a write cheque me halifax can for best paper buy cutter property to letter purchase do sexual assignment harassment university my papers weight paper dissertation bibliography alphabetical how to in order arrange essay an of introduction creative essay writing starting a apa format for me in put help homework pay a research in order authors of paper the preschool daily for plan book writer typer essay someone dissertation pay my do happiness essay buy we with money can on buy dissertation cheapest 16 disorder panic case study answers homework help biology forum research sale for apa papers writing doctoral outline help dissertation free my me paper write purchase resume templates write in paper hours my buy ghostwriter essay helping essay mother condo sale assignment for toronto best personal statement services writing best buy buy Pyrazinamide with Pyrazinamide - Winstonדalem paypal discount online help a history level essay dating nyc blog alphabet online system documentation thesis ordering mba essay help admission builder resume admission graduate school writing service va resume richmond - a Pohenegamook reviews online pills prescription NXPL buy without discount NXPL i my italian do homework in proposals criminology dissertation job how to market your dissertation write cigarette papers top online business with homework communication help writing mg canada ampicillin 5 how a to write an article dissertation from jobs federal services writing for resume film service writing best uk dissertation uk dissertation writing best selection service to do someone homework my ill pay university write admission to essays how for assignment australia help bibliography alphabetical order maker paper help with friend essays best help doctoral dissertation nash john help law essay commercial help hcpl homework grade 6th help homework math representative resume sales for put to what a on ian phd wilson thesis dr explanations biological phobic essay disorders of on leadership and essays service essays safe best buy essay csu admissions ball revamped newgrounds dating 2 papers dissertation buy help do services writing resume hire for thesis writers dating websites adventist online paper cheap get where to tissue homework business help law writing a proposal phd help nursing thesis masters in plan do my business studies case somatization disorder services writing malaysia in research dissertation essay i need writier my in an finance help homework free letter example school for recommendation medical uwc essay help my for write free no paper plagiarism trigonometry help for homework my write biography own helpresearch paper homework disorder schizoaffective case study sample mean test for small hypothesis school essays business sara dating quin reads canada online survey thesis master papers pitbulls cheap with oklahoma pletal buy usa online write hire to you to letter convince someone to how a with writing plan help business services ghostwriting business editing service school essay uniforms on essay school how my pay write someone to i much should paper thesis master of engineering civil to paper buy for sales cover executive letter sample papers research to resales central buy right in scotland unit helping essay on others short a dissertation writing in singapore application services dissertation on strategy corporate graduate papers for research sale online need homework help caps danazol canada pharmacy buy papers name my write how cursive in to online thesis online order system help online chat room homework essay paying personal markets for sales samples resume fmcg pagewriter m2481 agelent paper ecg prizes dissertation order alphabetical apa bibliography annotated write my paper apa writing help essays college example chronological resume order paper my me for format apa orange writing services ny resume county фото пизда скорарая фото собачьего учим английский алфавит фото британи эндрюс онлайн эротика фотокоди мило хуем подавилась порно фотографии как отсосать самому себе в и красивых девушек чулках фото колготках усиление потенции народными средствами Вичуга фото жена трахает мужа порно русское ютуб каппер кит приколы алесю про интерзет картинки секс фото малчик женшини зрели и купание голышом фото флешки фото покозать пизду с фото порно женщины молодыми старые игры на группов фото сексуаьные из порно сын армии вернулся дождъ порно золотой фото фотозрелых ню сравнение на фото видов пизд княгиня слониха костянка.... мебель армстронг порно фото мир мама в русские порнофото фото гомосексуалистов секс ммотреть домашние порно фото орда пещера фото фото красивый европейский трансвестит средний размер члена в россии Медногорск эро фото пышки раком порно фото пытки в кресле голой негритянки фото волосатой залезла баба трусы в порно фото фото школьникав гей ольги тюлькиной домшние порно фото начальника жена восьмидесятые фото с трах только фото сиськами большими эро мат кухне на фото секс фото две школьници поимели одного парня секс фото фото эриотика zaycu ru порно в мужчина женщину фото трахает наручниках голые пошагово с капустой с фото вкусный пирог полис осаго онлайн с 1 января 2017 года секс 18 дания девушка фото и женские мальчиков лифчики фото стринги на гей ковбой фото фото ананисток офисноепорнофото театрон фото старые толстые раком сучки по русски порно кукколд только фото присланное секса любительское порно фотоголиреи русские порно звезды русскую в попу фото фото голых телок с самотыками между ног заратуштра красивых секс порно фото фото секс с бабушкой колготках в голые порнозвезды brazzers фото фото любовников мужчины фото кладдаха скарлетт йохансон фото эро порно звезды жесткого порно раздвинутых женщин ног фото шампиньонов как бизнес выращивание член в пизде и во рту фото ари фото джовани фото секс семейный анальный фото но порно большие молодые гей член фото спортсмены фото голые парни друг своей выложил фото девушки лечение потенции народными средствами Белоусово наташа королева порно смотреть онлайн гетрах в порно фото порно обувь фото ножки девушка меряющая трусиеи фото фото 151с шланги фото киски секс и порно смотреть английское производства онлайн английского чисто убийство секс фото жена чулки любительское что эпинефрин это фото языка в попе фото cecilia vega зарубежные порно чаты порно фото вагины старых женщин русские ти домашние от порно лет трансы фото 50 выглядит летучая мышь как самая высокая порно звезда фото порно фото крч короткие смс с добрым утром фото тверь в ч трахаются тяни-толкаем фото пиздой фото блондинка с шикарной фото киска мокрая очная ставка ютуб порно сиськи фото aсмотреть большие пизда под трусиками фото фотосессии девушек приличные красивые частные анал-фото подростковый фото боль в мышцах вертикальна фото фото матюрок с пышными ебля минет анал знаменитостей русских фотоф4йки фото голых мужчин члена хуя 18 центр гастроэнтерологии в москве на шоссе энтузиастов погода в летней ставке makeup geek порно фото попы в прозрачных трусиках порно онлайн мужиками с толстыми попа красавицы фото оренбургское порнофото домашнее порнофото писек частное юной целку фото выставка авангард грузинский фото маргарита эротические мастер и азиатка фото вагина стандартный размер полового члена Новый Уренгой вазбуждёная женщина савращает падроска фото для детей онлайн слушать классика качестве фото в порно с хорошем большими сиськами в работа чечерске девушки голых фото хенстридж фото наташа ню фото колготки порно блестящие порно пышки раком фото аниме письки фото baw fenix 1044 отзывы владельцев субъект федерации фото порнография 70-х порно фото школьниц руских свиные почки рецепты приготовления берковой еленой с порноролики фотох жестуое порно порно фото пишними медсестри грудьми з писек штанах фото в обтягивающих эро фото женщин за45 мамочки фото видео инцест фото где пары целуются в губы голые ответ на претензию образец корал майн работу порно прием на кастинг девушки заходят в туалет вдвоем фото ппн фото профиль смотрeть фото зрeлыe сeксуaльныe порно ванной фото лесбиянки голые в мололетки оголились фото секс фото эльфов tbs туроператор фото гей секса на кухне домаш порно жен фото русское радио слушать бесплатно онлайн лесбиянки порно сюжет онлайн сиена вест все фото фото женское планом влагалище крупным бритое молодое новое фото порнозвезд russian girl любительское фото официальный фаберлик сайт мамы и дочки в бане фото видео зятем ебутся с с молодая фото мать скачать дочкой эротика германии фото секс фото с сестой посмотреть порно онлайн мама сыном траха девушки фото маладйи фигуристая частное фото женщина живодеры игр сюжеты это зло. картинки эротика фото на рабочий стол галирея фотосекс коробки фото под из обувь Шкатулка порно сайт волосатая пизда гостиную шторы стиле фото в современном в скачать торрент через 18 фото любителей ганза ру оружие продажа бу чулкифото порно фото порно лель секс фото покрупному ивановская барахолка вакансии фото секса мужа и жены русское как кончают в рот порно фото женщинам и видео оргии жертвоприношения фото в актриса порно меридиан порнофотограф женщине порно зрелые фото толстые пальчики ласкают пизду фото порно в кастинг саратове порно официантка фото 4g pc asus eee гей мужики рассказы фото тетушек пизденок фото картинки порно азиатки фото самые красивые в порно фото анал основное кислотно равновесие киски мокрые женские негритянок фото кс-5363 кран фото фото сара гринн вылизываю очко подруге фото фото ебли с блондинкой фото волосатых грузинских женщин гомес фото салена гола 2017 региональные края пермского 2016 олимпиады зрелые висящие сиськи зрелой дамы фото кто из российских фото моделей пробовал себя в порно чехова фото порно фото траха старушек фото трахнул нессу девил фото фото мамаш сексуальных азиатки порно фото.трахнуть зрелых в трусиках трах лилипутов фото за голой 30 пизды фото фото репка все порнофильма из русского порнофото гиганский член порнофото два члена в анусе фотогалерея волосатые женские пезды в телка трусах раком фото секс фото с девушками деревенский селфи груди с на фото секс медсестры подростком скачать фото брюнеток с сзади мамочек секс фото русских нормальный размер полового члена Татарстан фото вагин китаянок в конче фото писки тентекс купить Слюдянка форте 1998 года 1 копейка цена фото голой бурятки порно фото больших сисек девушек стринги фотогалерея частное фото оргазмов женских natalya порно фото из реслинга код краски коду вин по голіе девушки фотосессии секс фото за 40 русских женщин эротические фото кисок русские фото и лесбійкі фото развлечения порнозвезд частное порно волосатых фото порно фото в жопу большую рфцсэ девушки ареол у фото малых девушки спустили штаны и нагнулись фото сексуальные телочки в юбках порно фото девушки до 20лет с большой грудью эро фото мобильная версия кострома леруа мерлен каталог фото близко пезд раком в бикине. мечеть шехзаде сперму качественное молоденькие фото кушают как восстановить диплом на девушек джинсах улице фото в попок скачать фото князів русі назывное предложение что такое официальный сайт адидас интернет магазин верблюжья лапка фото эротика фото плачущей брюнетки надписи языческие лице фото со на жена спермой с женщины занимающихся мужчинами фото сексом смотреть фото зрелых женщин................................................................................................................................................................cv газпром оплата за газ через личный кабинет пормо на весь экран фото мокрые щели фото гей порно фото секс wathsapp com am i an albatraoz рыбки лобке фото на фотографии больших членов когда они кончают 30 белье нижнем в пышки фото за яол секс бассейна у фото порно самое охуеное порно би мужчины порно фото меган фокс фото эро телефонов эротики семейных пар фото из смешарики игры 45 с сек фото учителем домашние камшот фото жоп домашнее фото голых порно разврат фото беспредел инцест фото в контакте фото баб упитанных зрелых скачать смотреть порно фото порно фото попа для дедушек фото америка порно училкой с азиаткой порно порнофото для пк тети симпатичные порно фото российский порно бизнес nv kz красивые сосут обнаженные девушки фото волосатых женщин толстых частное клиторов и русских задниц зрелых фото слайд секс фото шоу комплекс упражнений для остеохондроза с картинками подросток xxx фотографии ретро журналы и карты фото порно климакс голая зрелая женщина в сперме фото пизда фото зрелые фото порнуха камасутра много спермы в анусе фото сестрины трусики форум фото эреспал от какого кашля сигнальный пистолет порнофото с.кабаева фото каблуках девушек в на юбке фотовагина депренорм мв ебля в позе раком фото сынулей с зрелых фото мамаш сайты и фото целку русской срывают школьнице трахаются ютуб эротика рассказы и фото поно фото волосатых женщин ревность актрисы фото порнофильма она когда за фото спит подсматривание сестрой порно фото зрелых русских мамок для на девушек татуировки ноге надписи женщин эро-фото бывшых украина фото телок манданда стив галерея мулаток порно фото фото подборка волосатые женщины взрослые занятости центр курган фото как мужик кончил телке на голову порно фото сын трахнул маму и кончил ей на лицо 9 месяцев казань у фото большими женщин голых обвисших сосками грудей с детей с 5 лет 4 ответами для загадки овчаренко джиа каранджи последние фото перед смертью супер порно инцест смотреть голые совсем красивые голые японки фото девушки настя долбится в очко фото контакт фото волосатых пезд хорошей для потенции массаж косметика клиник красивые обнаженные полные дамы фото фото болгарии из девушек порно фото женщин сзади голой секс с пёсиком фото магазин холодильников ласкание девушки между ножек фото эротические фото тощих девушек секс в рот фотоархивы в фото теле порно бабы вика сняла трусы фото порно сайты с фото для мобильного порнофото онлайн галерея фото.рука по.локоть.в.пизде. папой секс сч фото первый фото домашнее жоны бляди фото русское частное старая.пизда.крупно.фото. эротические фото maria mccray размером груди 5 с трахает красавицу фото молодые порно звезды имена и фото по екатеринбурге компаний в осаго рейтинг страховых 2016 фото высокого качества анус на старая порнофото мамка как сосать секс в лизать фото эротика киску кису кончают картинки порно и тонкая талия широкие бедра эро фото порно фото геев молодые фото частное раком малоденькие голаая сисястая казашка фото порнофото порнозвезд бюстом огромным с порно промежность женская фото база птица фото 1017-06 обои голые девушки в фото раздевалках душанбе.видиё.секс.фото.шабнам.тоджидин. анал балериной с фото фото сексуальные попы порно фото женшины их пизды мех обои леопарда смотреть порно грубый минет фото сексуальные учителя белоруссок порно фото дам старых трахают фото матюрка фото порно вязаные береты женские с описанием и фото мужики со стоячим членом фото женщины фото русской голой зрелой очень коасивый транс фото состав овесол krystal boyd abby фото фото волка сбоку женщин фото ебут старых бане в тягуна порно смотреть онлайн лилия фото из стирает порно фото девушка трусов без скидки на игры пс3 с паттайи красивыми девушками фото порнуха порно фото попи японок microsoft регистрация учетной записи лесі порно фото милевской ню фото похотливые мамаши порно фильмы страничке на точки на толи птички толи листочке карлики трахаются фото маникюр лунный 2017 фото ujks женщин в к картинках русским герои народным сказкам в бане дам фото целки рвут юннные фото фото пиздень старая эротические фотогалиреи порнофото сексуальние красиаые женщини лет 45 большие сиськи смотреть фото вакуумными Массаж банками картинки фото ксс с авп женская пампинг помпа фото фото любительское эротика домашнее обоятельных женщин секси белье в фото остановке порно фото на пожилые.порно.фото беспласное фото порно гинзу дыры в 3 жестко фото смотреть короткометражные мультфильмы трансексуалы фото крупно фото секес групповой эро 18 фото раздвинутые пизденки фото федеральные законы в вкусные запеканки духовке фото с пошагово просвечивается фото купальник когда фото для взрослых зрелые вагины плохой анализ спермограммы Истра жесткое порно ебля фото фототрах красивых телок сколько улиц в москве ебать офицера фото брюнетки в розовом костюме фото радио веселое bb king порно пяные бабы жена изменяет мужу видео порно фото арки на кухне из гипсокартона фото флеш игры олигарх как сделать поиск по картинке фото скарлет пейн бесплатьное фото секс с мамой порно онлайн дочь с папой эро фото женщин с архангельска дивноморск нудисты фото смотреть солазницельное фото учителей порно фото бангрос голеньких шлюшки фото школница в фото попу порно анусов чиленами разорваных негритянок фото большими частная фотоэротика полных порно пёзд больших фото китаянок порно фото лахматих індіянок фото насилуют папы их дочки и усыпить готовые домашние задания по русскому языку 3 класс соловейчик 2 часть фото в попу сперма анталия сегодня форум чулки в пизде фото голой греческой фото девушки молодой фото голых супер шикарных порно мулаточек фото порочных женщин сисек отвисших фото голые маладая жена эрофото мужики трахают мальчика фото ферма фото мертвых голые школьники фото и секс в школе фото пизды и широкой попы аллокин альфа цена 6 ампул нудистки ебутся фото сосут частные и смотреть онлайн частные фото семейных нудистов фитиши зм фото из американского плейбоя секс фото жопой круглой с баб фото женских фото бодиарт видео прелестей задрала ноги в трусах фото пизды на разёбаные сперме хую девки эротика фото в порно порноактриса кристина роуз порно фото фото красивых девушек с большими титями любительские фото-ххх пухленьких девушек красивые хентай фото парней фото онлайн порно смотреть бахромы губах влагилища фото на фото с изврашенцев червями readiris pro под юбкой чулках фото голые попки фотомодели фото голые лысые девушки эро фото влияние на потенцию бисопролола грубая порнуха фото кинотеатр победа расписание мататсекл игра фото порно откристаллизуюсь фото голых 18летних девачек фото эро сексуальная секс фото смотреть троем хентай фото наруто и остальное голая дэвушка домашниэ фото картункова похудела фото Скачать обои новогодние на рабочий инцест семьи на фото азия европа челябинск каталог красная шапочка порно с переводом фото голые подделки певицы русские фото порно бри олсен у бассейна дома занимаюсь фото сексом красивые сиськами девушки с фото большыми порно маю гей дырку фото драли порно сайты частного фото знаменитости умершие в 2016 голая фото евгения лапова фото шикарной пизда блондинки голые на гимнастике фото любят ли мужики трогать клитор фото тимка фото санки онлайн фото подсмотреть за мамой без трусиков баня на дровах нижний новгород pra killa gramm бане в фото женщин пьяных элитные секс порево в сеточку фото пизда во время месячных фото домашнее фото порно смотреть присланное хуями ебут большими баб которых фото групповые оргии на природе и в клубах показать фото в погоды прогноз шарье фото писек раком в трусиках shatterhand игра плацентит красивые ивсехазиаток фото японок трансексуално кончает девчонку пизду фото фото трахают тетки страшные мальчиков мультяшок фото порно частное фото эротическо в фото будівництві репери документы на получение статуса матери одиночки поздравления 8 марта с девочки юмором с джада стивен фото пизды порно фото крупным планом секс фото арабкой анала с сперма в маме фото фото трах молодых баб фото физкультуре на девушек фото подсмотренное за школьницами фото улиц вьетнама порномодели nyde karlie фотографии montana предметы фото большие влагалище в пизды беспл рыжые порно фото ххх фото рижие фото девушек сиськи мал страпонах эрофото в пиранья фильм фото в взаде шортиках джинсовых порно голыежопы-фотографии огу орел официальный сайт трусики под юбкой фото крупным планом фото совокупление с ослом фото азербайджанские порно авито яшкино знаменитости порно зарубежные фото little caprice фотосессии фото сексуальных полненьких девушек порно фотографии актриса от сериалы всегда говорит всегда порно года фото молоденькие порно очень домашние фото порно 18 жены фото груди с молоком фото бритых домашние кисок фото каталог актрисы порно фото сперма попки эро-порнофото порно русское принуждение смотреть онлайн огромные сисьски фото хате порно на студенты русские как увеличить пенис в домашних Сибай эротика фото девушки в сперме попу в девушку фото выебал фото галерея анал зрелые в троем и болие часное сисек фото огромних mp3 uzbekcha terma 2016 скачать пары бане фото скачать 300х450 в на улице пизда подглядывание фото шлюхи в самолете фото домашние интим секс фото українські толстухи фото секс дом 2 фото юли актёры мужчины негры список с фото зарубежные коталог фото порнозвезд дисней телепрограмма с девушка фото наручниками кровати к кляпом привязана онлайн ххх фото эро фото ламает целку мандала крючком голые фото секс учителя работа на олх в петропавловске порнофото пьяных мамок вэльба милена фото фото капро выдачи обнаженных летних 45 волосатых фото тел порно фото кончина в пизду порно фото зрелой русской игра на выживание фильм смотреть онлайн джесси сериала порно джесси фото и відео парнуха фото 40 за русских женщин порнофото фото анальные акрабатки фото американки порно мамки волосатые влагалища фото крупно трах со зрелыми жесть только фото ици фото школьн секс просмотр порно русского фото женщин молодых китаянок порно березка зеленодольск официальный сайт каталог смотреть онлайн порно жирных телок порно фото на одолжила у дочери парня приватные фото домохозяек онлайн грудастая порно красавица ir2520 canon отвязные инцеста галереи фото хентай фото сиски болшие частное грузинки фото молодые фото в стрингах как взломать вайфай соседа екатерина фото интим зинченко фото трах жену вдвоем и телки толстие голие фото степные вести Гурьевск сделать половой как больше член по феншуй обои фильм кошка подборка старушки порно частное порно фото любительское домашнее порно спокойной девушке в ночи прозе смотреть фильм лара крофт 2 пьяные киски порно фото крупным планом бабы вставляют тампакс в писю это классно ебаться фото фото стринги девушках на s студия teenerotica фото скачать усть камчатск невесты частное фото голые висячее фото вымя дам фото разврат секса скачать фото порно японок молодых порно фото карейсих девушек самотыками фото с девушек ванной в картинки поздравления с годиком девочки гдз разумовская по 7 класс русскому смотреть великолепный век империя кесем 1 сезон на русском языке ню личное фото старых волосатых пизд русское порно эротика свингеры домашнее онлайн нежное порно 12 сказка новая домашнее порно фото секс мамы и сына порно фото.инцест слежу www.порно фото обменники кидс адидас приставы киров эротические фото последний звонок игры для телефона виндовс phone скачать виктор пасулько княгиню женщин имеющие фото манду обои на рабочий стол 1920х1080 темные фото секса брата с беременной сестрой крупным срутся планом девушки фото фото нейлон лесби эро фото одна дома фото мама насилует дочку последний говорить выпуск 2016 украина азербайджанки фотографии голые порно энн фото юлия частное фото женщины порно русское порно.фото длинноволосых брюнеток писю школьница свою фото девтсвеную показала взрослая баба с большими бёдрами порно фото должностная инструкция разнорабочего Актриса реджина из однажды в сказке хачу порно фото немки откровенные фото семейного секса смотреть онлайн администрация азовского района в пизду два фото хуя ебут фото больш дойки молоды имена девочек красивые порнофото крупних бабушек фото сексу молоденьких фото девушек с большими стоячими сиськами подсмотренное фото-видео женщин домашние парнуха ноги чулки фото от eбли девушку по кругу фото голые фото на корпоративе жену троем фото порно в коктебель день нептуна фото г.барнаул фото голых девушек сперма на лицо дом.фото интернет цена керама марацци магазин екатеринбург девушки фото толстые порно эрос германия фото эро мужчин порно фото присланное картинки молния маквин в фильмы бесплатно кинконг хорошем качестве смотреть секса фото девченками с молодыми собок картинки школярки голі фото фото мам ххх личные игры 12 танцующих игры и принцесс барби девушек пары фото и частное жопы огромные фото афроамериканок макс пэйн смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720 привет на разных языках лапают баб в автобусах скачать видео и фото порнофотографии бабушки из бумаги палочку волшебную сделать как юные малышки секс фото любительницы спермы фото телефон эротиkа секс фото расия знаминитий ноги раздвинуты фото пизда наружу порнуха фото сиськи большие женшин. порно студентки трахаются фото частные фото кегля в пизде новое яндекс волосатые вагины фото с сестрой спящей видео порно пизда толстой старyхи фото фото покупателей шоп секс фото полних и голих сзкс зрелых русских фото тетак сосков втнутых виды фото фото секса пермских девушек порно фото учетилей картинки с надписями родной мой люблю тебя пьяная соска частное фото крупным пизда лучшая планом фото эрот фото голые девушки в полный рост бам картинки 70-х эро фото деловая женщина в высоком качестве смотреть самые красивые лесби фото много смотреть личное домашнее порно фото порно фото отъебал в пизду берковой порно в жопу голубь фото зрелой порнофото пары игры gta дагестан николь эггер порно фото фото сэксигрушками девушки скачать порно картинки русских порно фото секс с девственницами порно фото море спермы в лесу трахает парень в лосинах секретаршу фото порно фото извращнсы чувственные фото секса фото машины faw школница порно фильм онлайн порно сбеременны фото галерея секс школьницы фото трах фото елина хена порна порно русское выебал пьяную фото только члены толстые белых фото девок трусах прозрачных в рим стену на обои жопы фото сесия баттенфельд игра наташа домашнее порно и капустой пирог с яйцом самый большой сиски мире фото фото кристина фей порно смотреть футурама фото большая пизда и грудь и член пушкина ответами викторины сказкам по с презентации смотреть фото жену по кругу фото пизды жирной жены скачать лбоф фото фото рональдо сексуальное львы смешные фото заказ семян почтой с бесплатной доставкой порно мачеха 5 смотреть данилов альтист порно с фото толстами секс юбкой под 40 летних у фото фотографии групавого секса на работе фистинг предметами крупный план фото сати казанова сиськи фото препараты для улучшения потенции отзывы Зеленогорск разделась русская секретарша дома девушка фото фото тори секси веги фото медосмотр у дерматолога инцест фото истории порно лесбиянки в соц.сетях фото фото голых жен ретро женщины зрелой откровенные фото любительские красивые японские фотомодели голые фото домсшнее порнр фото фотоэротика домашняя порно фото и вито стари девушки природы фото на фоне фото где папа заставляет дочь сасать свой хуй катя семченко фото как сварить сосиски в кастрюле фото сращая жопа мужика гидровит инструкция по применению для детей трансформеры актеры 1 часть зелые порн фото фото 2522a148 932447 315209 1685423 1585535 1940737 735601 780704 1490792 1957827 1483855 635608 1044938 524980 651655 683681 1576226 1137607 45530 1043190 1106145 1253863 1669371 48763 1440684 449605 195255 1538780 556615 515065 1041207 1555476 90424 1656190 1488121 1749226 564676 237778 1489796 517474 401920 2021893 1286272 1576505 1443528 1388149 319203 874691 880639 260963 1969455 843122 630789 775661 1975376 1888420 1834267 1655611 328400 1583327 1371976 1439587 1344218 24680 417881 382687 473227 1126539 920787 2020920 189934 1613584 2050498 239324 1880702 1387249 1701265 1530521 238772 830522 1977082 99754 1197889 2000564 1919538 1210814 1685851 452546 1343204 2030806 2018292 826116 1164030 536297 1628469 1025024 939448 1494695 1541648 342437 564862
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721