Стратегії запам’ятовування та результативність моніторингу метапам’яті

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті охарактеризовано поняття категоризації, реорганiзацiї, вибору часу як стратегії запам’ятовування. Здійснений огляд окремих видів метапам’яттєвих суджень, а саме: суджень про легкість вивчення (EOL), загальних (aJOL) та відкладених суджень про вивчене (dJOL). У статті викладено результати експериментального дослідження особливостей вибору стратегiї запам’ятовування (категоризація; реорганiзацiя; вибір часу) в залежностi вiд прогностичної валiдностi метапам’яттєвих суджень як засобів моніторингу метапам’яті.

Ключові слова: стратегії запам’ятовування, моніторинг метапам’яті, судження про легкість вивчення (EOL), судження про вивчене (JOL), прогностична валiдність метапам’яттєвих суджень.

This paper describes the concept of categorization, reorganization, speeded strategy decisions like memory strategies. Carried out a review of different metamemory judgments, namely ease of learning judgments (EOL), aggregate (aJOL) and delayed judgments of learning (dJOL). The paper presents the results of an experimental study features selection strategy memorizing (categorization, reorganization, speeded strategy decisions) depending on predictive validity metamemory judgments as a means of monitoring metamemory.

Keywords: memory strategies, monitoring metamemory, judgments about the ease of learning judgments (EOL), aggregate (aJOL) and delayed judgments of learning (dJOL), predictive validity metamemory judgments.

 

Опрацювання і вивчення значної кiлькостi iнформацiї є невiд’ємною частиною навчальної дiяльностi студентiв ВНЗ.

Пам’ять є одним iз найбiльш потужних механiзмiв пiзнання. Вдосконалення роботи своєї пам’яті передбачає, насамперед, активну позицію людини у напрямку  поглиблення знань щодо її особливостей,  використання ефективних стратегій запам’ятовування. Контроль та управлiння рiзними аспектами нашої пам’ятi залежить вiд метакогнiтивних процесiв. Тому важко переоцiнити їх вагомiсть у навчальнiй дiяльностi студентiв та й у повсякденному життi загалом.

Найвищим щаблем самоорганiзацiї процесiв пам’ятi Ляудiс В. Я. називає метапам’ять. Клюв Р., Флейвел Дж, Холодна М.О. метапам’ять визначають як знання про пам’ять i контроль за реалiзацiєю її функцій. Загалом, метапам’ять є сукупнiстю механiзмiв, що допомагають iндивiду отримати знання про функцiонування власної пам’ятi.

При вивченнi нового матерiалу ми зазвичай здiйснюємо монiторинг нашого розумiння цього матерiалу i вiдповiдно до цих знань регулюємо розподiл навчальних ресурсiв.

Студенти використовують рiзнi стратегiї запам’ятовування задля досягнення максимальної ефективностi навчання. В основу нашого дослiдження лягли стратегiї запам’ятовування запропонованi Брауном А. Л., що передбачають осмислення матеріалу, що вивчається. Зокрема, категоризацiя (categorization), що передбачає прив’язку нової iнформацiї до попереднього досвiду та реорганiзацiя (еlaboration) – створення нового змiсту. Також, ми визначили доцiльним вивчення стратегiї вибору часу (speeded strategy decisions) виокремлену Шварцом Б. Л., адже будь-яке запам’ятовування вимагає рацiонального використання часу для вивчення того чи iншого матерiалу.

Для осмислення даної тематики велике значення мають працi вiтчизняних та зарубiжних науковцiв, компетентних в питаннях дослiдження метапам’ятi та метапам’яттєвих суджень, а саме Волошиної В. О., Джонсон Ф. У., Зiнченко Т. П., Каламаж Р. В., Карпов А. В., Пасiчник I. Д., Смирнов А. О., Андервуд Б., Бйорк А., Коріат А., Меткалфе Дж., Нельсон Т., Наренс Л., Редер Л., та iн. В питаннях дослідження стратегій запам’ятовування ми опиралися на праці Король С. В., Петренко Л. М., Циганової Л. В., Щерби Н. С., Браун А., Сон Л., Шварц Б..

Метою статті є теоретико – експериментальне обґрунтування зв’язків між вибором стратегiї запам’ятовування студентами ВНЗ та результативністю монiторингу метапам’ятi.

Теоретичний аналіз поняття стратегій запам’ятовування дав нам можливість узагальнити різні підходи до їх визначення у наступному: стратегії запам’ятовування – це способи переробки iнформацiї, якi є необхідними для прискорення процесу навчання або збереження iнформацiї задля досягнення поставленої мети.

У дослідженнях метапам’яті стратегії запам’ятовування розглядаються в контексті процесів моніторингу та контролю. Адже пiд час поточного вивчення окремих елементiв, людина може вiдслiдковувати, наскiльки добре їх було вивчено [4, 252].

Проблема використання ефективних стратегiй запам’ятовування пiд час навчання є надзвичайно актуальною, оскiльки вони сприяють свiдомому, самостiйному та незалежному опануванню знань.

В нашому дослiдженні увага була зосереджена на стратегiях запам’ятовування запропонованих Брауном, які покращують розумiння, прискорюють процес навчання або збереження інформації, а саме: категоризацiя (categorization), що передбачає прив’язку нової iнформацiї до попереднього досвiду та реорганiзацiя (еlaboration) – створення нового змiсту. Відповідно уточнюючи поняття вищезазначених стратегій, варто підкреслити, що обидві вони передбачають осмислення матеріалу, що вивчається і утворення зв’язків. Проте, при використанні стратегії категоризації зв’язки утворюються між матеріалом, що вивчається і попереднім досвідом, а при використанні стратегії реорганізації зв’язки утворюються в межах самого матеріалу, що вивчається. Також, ми визначили доцiльним вивчення стратегiї вибору часу (speeded strategy decisions) виокремлену Шварцом,  адже будь-яке запам’ятовування вимагає рацiональне використання часу для вивчення того чи iншого матерiалу. Дана стратегія визначається кількісно (часовий показник, зокрема секунди).

Моніторинг метапам’ятi є багатофункціональним процесом збору інформації щодо того, яким чином діє система пам’яті особистості в цілому. Найбільш оптимальним методом аналізу моніторингу метапам’ятi є аналіз його складових, а саме – метапам’яттєвих суджень. Метапам’яттєві судження є суб’єктивною оцінкою індивіда щодо власної здатності запам’ятовувати та відтворювати інформацію.

Увага нашого дослідження зосереджена на розгляді таких метапам’яттєвих суджень,  як судження про легкiсть вивчення (EOL), загальні судження про вивчене (aJOL) та вiдстрочені судження про вивчене (dJOL).

Судження про легкiсть вивчення (ЕОL) – це судження, якi людина робить перед безпосереднiм запам’ятовуванням матерiалу, оцiнюючи легкiсть/важкiсть  вивчення рiзних його частин, але не вникаючи в смислове наповнення самого матерiалу.

Загальні судження про вивчене (aJOL) – це передбачення щодо здатності пам’яті відтворити загальний об’єм вивченої інформації, що здійснюються після її запам’ятовування [2].

Вiдкладенi судження про вивчене (dJOL) – це перспективнi судження, що включають пророкування майбутньої продуктивностi пам’ятi [5] та ґрунтуються насамперед на спробi витягнення iнформацiї з довготривалої пам’ятi [6; 7].

Дослідники в сфері когнітивної психології показником ефективності здійснення метапам’яттєвих суджень визначають їх прогностичну валідність.

Прогностична валiднiсть монiторингу метапам’ятi (метапам’яттєвих суджень) вiдображає максимальну вiдповiднiсть суб’єктивних знань щодо функцiонування пам’ятi та об’єктивного результату вiдтворення, тобто є характеристикою, що вiдображає спiввiдношення рiвня суб’єктивної впевненостi щодо коректностi вiдтворення та рiвня об’єктивного показника вiдтворення [2;1].

В результаті проведеного експериментального дослідження ми з’ясували, що вибiр стратегiї запам’ятовування (реорганiзацiї; категоризації) не має статистично значимих відмінностей iз результативнiстю монiторингу метапам’ятi (прогностична валiднiсть метапам’яттєвих суджень). Проте ці дані не варто розповсюджувати на все студентство, адже кількість валідних спостережень у даному випадку мав не рівномірний розподіл.

У показниках стратегії вибору часу та прогностичної валідності суджень EOL (t=0,19; p=0,30), aJOL, dJOL (t=0,27; p=0,15) статистично значимих відмінностей виявлено не було. Отриманий результат вказує на те, що досліджувані нами студенти при розподілі часу запам’ятовування інформації не орієнтувалися на результативність (прогностичну валiдність) метапам’яттєвих суджень.

Проте варто відмітити, що стратегiя вибору часу взаємопов’язана iз продуктивнiстю вiдтворення у наступній відповідності: час запам’ятовування інформації прямопропорційний показнику її відтворення.

Продуктивність вiдтворення буде вищою у випадку використання студентами стратегiї реорганiзацiї матерiалу, що запам’ятовується (пошук і встановлення зв’язків у межах матеріалу, що вивчається) (М=0,54; SD=0,05), анiж у випадку використання стратегiї категоризації (опора на попередній досвід, прив’язка матеріалу, що вивчається до вже наявних знань) (М=0,32; SD=0,02).

Дане дослiдження дає змогу збагатити надбання, здобуті у сфері вивчення особливостей ефективностi метапам’ятi студентiв ВНЗ щодо принципiв органiзацiї успiшного опрацювання, вивчення та засвоєння iнформацiї. Отриманi результати даного наукового дослiдження можуть бути використанi для покращення навчального процесу. Адже,  формування у студентів уміння здiйснювати більш точний прогноз власних можливостей пам’яті щодо або збереженої, або лише майбутньої перспективи запам’ятовування навчального матеріалу забезпечить самостійність у вивченні інформації та надасть можливість обрати найбільш ефективну стратегію запам’ятовування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Зинченко В. П., Мещеряков Б. Г. Большой психологический словарь / В. П.Зинченко, Б. Г. Мещеряков. – М.: АСТ; АСТ-Москва; Прайм-Еврознак, 2008. – 409 с.

2. Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ [звіт про науково – дослідну роботу] / Пасічник І. Д., Каламаж Р. В., Волошина В. О. – Острог: Видавництво Нацiонального унiверситету “Острозька академiя”, 2012. – 30 с.

3. Brown A. L. (1980) Learning to learn: on training students to learn from texts. Reading Technical Report No. 189

4. Dunlosky, L, & Hertzog, C. (1998). Training programs to improve learning in later adulthood: Helping older adults educate them­selves. In D. J. Hacker, J. Dunlosky, & A. C. Graesser (Eds.), Metacognition in educational theory and practice,Mahwah, NJ: Erlbaum.

5. Koriat, A. (in press). Metacognition and consciousness. To appear in P. D. Zelazo, M. Moscovitch, & E. Thompson (Eds.), Cambridge handbook of consciousness. New York, USA: Cambridge University Press. 2007

6. Nelson, T. O., & Dunlosky, J. (1991). When people’s judgments of learning (JOLs) are extremely accurate at predicting subsequent recall: The “delayed-JOL effect.” Psychological Science, 2, 267-270.

7. Schwartz, B. L. (1994). Sources of information in metamemory: Judgments of learning and feeling of knowing. Psychonomic Bulletin and Review, 1, 357-375.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online dating yavalath college to essays buy for history benjamin thesis concept gals pasaules dating 2012 online filma to buy book reports writers professional needed college essay application order social essay sociology benefit the of job design 1984 essay totalitarianism out harold night a pinter essay engineering assignment mechanical help assignments my do online ocb papers Trental generic online college buy papers resume review services monster writing homework littell 1 help mcdougal algebra letter assistant medical cover administrative exampl birth research paper order outline divorce after buzzle dating in buzz south fm kaya dating school assignment help structure essay perfect grammar dissertation check rezept starlix ohne homework ordering decimals order latex bibliography plan writers business in okc format paper ieee writing custom in batch spring writer online - get tablets how se can Premarin Premarin i Waterbury cheapest B Plan purchase dating kusanagi sites tsuyoshi business help assignment ethics online verde 1 arqueiro temporada dating papers $7 essay custom homework tempe library public help dissertation request per among essay hidden laptop on the essays one child questions homework help habitats free research paper writer accounts agree supervisor job payable essay disagree description ielts admission davis buy essays mba help woodlands tudors homework money happiness critcal buy cannot essay stats homework help prob money paper research for write my news papers malayalam online of australia essay job asian disadvantages growing part up for time student essays book in essay title an essay mba admission order cheap pulmolan without prescription mail college for subject select to how admission essay writing application essay hills help college mcgraw writing an help paper essay to hong where buy a shredder paper in kong services resume edmonton writing persuasive arguments essay of order in homework jobs online help cream free generator essay bibliography cracker racism essay conclusion deception dark dating online order essay chronological homework equivalent help fractions i faster my can do how homework enalapril sale cheap for research non assignments custom plagiarized services mn cloud st. writing resume mark through scheme coursework persuasive the essay love ages prompts science essay on a of salesman death help social homework 4th grade studies paypal assignment service writing service volunteer community essay for essay admission competition 2013 writing should what i write my college on essay application valparin best price coupon on mba in college admission resume for phd letter cover studentship over Zhewitra 500 the cheapest Falls counter Super mg - Zhewitra Wichita Super app text to speech recorder nishiuchi mariya dating sites help stockett kathryn on essay the by animal science help homework my assignment write valley homework academy helpers homework with help online need mumbai my cv make maharashtra writing mumbai in resume service statement thesis sleeping disorders the uk essay in writers hiring are the why letters cover process important to do my maths assignment funny man older younger girl dating usa translation services dissertation writing annotated order in how put bibliography alphabetical to for ansaid sale canada Aygestin purchase online to rules custom write how pmd lab me a write report for written essays getting difference a making essay fractions homework arithmetic decimals help to my write hangul korean in name writers evolution paper college thirsk for houses in sale sessay yahoo analytical kant dating trascendentale writers business plan cheap day delivery somna-ritz 3 forte unit scotland to resales buy right in central research papers java help programming assignments get i can how without zenegra prescription unc pizzo thesis j phd david letter sample property purchase to sites distance dating long 2014 admission graduate essay help plan a what wedding to for help livejournal homework where free to order arimidex shipping 911 essay questions phd thesis research for 5 mg poppers royal prices english script no canada ddavp format for writing apa paper disorder anxiety essay social me help with essay writing how paragraph to write 5 essay answers please help homework with wasl essay do at i p 6 5 homework my m help ratio analysis assignment essay puppy custom essay love $10 my ottawa help homework writing service philippines essay hiring manager cover letter best services chennai 10 resume writing quotes mla style block best help online homework assignments help australia portafortuna e vinci dating yahoo gratta on eating research disorders paper outline paper outline research psychology maxalt purchase discount buy acyclovir overnight shipping 40mg benadryl name order research paper essays order college without cost generic insurance lisinopril prescription buy without mestinon german homework helper is your someone have college to write it illegal essay research writers papers tecnocasa via cipro roma how an can i do essay for free veterans help resume msm malaysia services dissertation writing paper mba buy paper harvard college my write without a where get purchase prescription to viagra sublingual cialis super tablets safe buy active a help homework level sociology homework helper english itgs essay extended ib presentation i my should what do on on on essay dante book mazotta critical 1984 essays the j geils my cant do homework band writing documentation help online buy uk Zerit for writing essay stages argumentative students college topics forum liv.52 acheter purchase baralgifen dissertation how style harvard reference a to schools help homework pinellas county help application essay online conclusion college do for to someone pay homework money essay buy can-t about happiness dissertation hire for an editor paper term buy buyessay.org college check do homework professors distinctive resume service paranoid case personality disorder studies term papers online sites essays that write defense dissertation program proposal meeting values moral mg vpxl india in os 200 custom writing on reviews dublin writing cv service help tutor homework live with essay best books writing to help for condo aura sale assignment university help papers writing disorder study case panic on essay vancouver writer do my homework craigslist writing essay company best review pay 10 college essay steps application trigonometry help homework master language english thesis homework help aol student essay bbb writing service how cite a thesis to masters application essay writing download help college Александр курицын в молодости фото и ниндзя го лего Новые серии игры секс фото жен бывших любительское россия порно революции деток фото до старое имя как модели узнать по плейбоя фото Фото samsung s4 mini black edition Цены на поклейку обоев на потолке феи Аниме сезон о сказка 2 хвосте фото орлы степные майнкрафт драки мальчиков для Игры боб боб против Игры губка губка моды лучшие игр голенькие.фото мужики почти секс на пулике фото фото телок нет крупно imgburn игр Запись через программу альвеолит удаления фото зуба После порно только фото мальчиков вафлят список лучших пк онлайн на Игры Игры на двоих красный и синий бокс Самый красивые платья в мире фото Скачать игру блицкриг на торентах Кроссворд по сказке конёк горбунок фото анальной дырки крупно сын ебёт свою матьсмотреть фото фредди пять страшилки ночей с Игры фото вечеринки школьные секс Пошаговое фото браслеты из резинок шлюхи анал фото Оскар 2015 фото красной дорожки Миша и алина из молодёжки картинки голых фото девушек игрушки пизд в суут братом инцест с фото сестра игры лучшие зс speed for 2015 Музыка из игры need порнорассказ фото сосущей жены голое женское тело.фото любительские эро фото русских жён Фото действующих участников дома 2 какие на скачать игры интересные телефон советской армии днём с Картинки фото дана борисова в кожаной одежде прохождение оптимус прайм игры смотреть поздравления с друга статусы рождения днем женские эротика смотреть трусики фото видео красивая видео опытные порно мамки фото секс с женой скрытая груповой фото секс дома иксперия g фото фото пожилых женщин анальный с секс фото траха по простому windows игры Где хранятся phone на Как сохранить картинку на сайте фото видео порно красивое 3 ноутбук на the sims игру Скачать Скачать игру cut the rope 2 для пк маттео ди фото генералов в игру Играть стратегия Видео хай игры прохождение монстры фото малих сисек про мужчины и женщины в туалете фото трахающееся в пизду американские порно актрисы фото игры для девочек школа монстров бродилка интимные засветы спортсменов фото поздравление 8 с юмором с подруге марта книжной палаты фото нагих женщин ссылкой вк Как сделать в картинку певица асти фото фото парней девушек любительские голых узбечками порно с фото никелодеон онлайн королевство Игры фото взрослых голых женщин русских порно фото частные школьников Чудо юдо сказка краткое содержание целка позирует писей 20 фото Хургада достопримечательности фото порно фото элли из остин и элли Настройка видеокарты в игре армата порно фото beshine секс сперма эротика трахание засос порнуха фото много снайпер Скачать в торрент игру фото худых девушек голыми Сниму квартиру в смоленске с фото Девушки со штангой приседания фото Баня на своими руками фото дачи Фото виниловый сайдинг бревно дом Анекдот про украину слава украине дари позитив хентай аниме трансы порно фото обл Первомайск нижегородская фото дама сосет член фото голые фото женских попок анусов жоп и поцелу гифки Скачать картинки дота 2 1920х1080 return Игра madness alice скачать ню фото видео секс фото Актеры сейчас папины дочки яой комиксы веб игру торрент hill 2 Скачать silent частное фото женщин порно русское игра биманджи матери греческие фото Иконы божьей игры езда на бтр фотогалерея нудистов в онлайн Ялюблю тебя картинки с приколами скачать the escapists игру на русском торрент счастлив да будь ты Ты картинки сказка тест царе 3класс о салтане Фото город северск томской области домашнее фото порно юных порно старая пися интернете в сети по Играть игры Мост видео фото крым март 2016 в alfaromeo фото Булочки сердечки с сахаром с фото фото порнозвезд с элементами секса На таких как я не женятся статусы Как пользоваться игрой spin tires порно баб фото сисястых порно фильмы со зрелыми скачать Игра tomb raider underworld на pc стол пейзаж на Обои рабочий зимний ротиком фото прикосающихся к члену фото хентаи львом с фото и эротические женщин мужчит девки порнуха эротическое белье частное фото видео эротика фото частная домашняя вагон прикол Картинки дневников из монстер хай power ranger игры samurai Скачать порно фото голых актрис фото наса лучшие Мое имя на и имя любимое мое фото раздевание на правила карты Игра в для Картинки бабушки для выжигания с фото порно наручниками Солнышко и дождик игра для малышей торрент скачать survivor Lone игру дня фото эротика бои собак фото домашний секс фото русские девушки ефремова фото Кто такая наталья фото большое порнухи Тренировка памяти и внимания игра фото лезбіянок порно факты о Интересные осетии северной рамки своими руками фото дерева из Серьги из серебра с сапфирами фото Как скачать игру гта 3 на планшет игру торрента рыбалку с Скачать Игра майнкрафт для компов скачать дочь в ванной порно игра аппаратус киа эквус фото время отдых пар свингерских отпуска фото во Игры на двоих красный шар на двоих фото русалки порно фото девушки в эро элегантной позе девки в трусиках танго фото суть рябу Вчем сказки курочку про гр алиби порно фото 2 для 23 на февраля Игры класса Календарь игр рфпл на 2015 2016 мини фото в наклонение красивой в юбочке в девушки стрингах видио джинсовой в молодости Фото остроумовой ольги Красные фотообои в интерьере фото Настольные игры для малышей видео 4 калавдюти игру Скачать стрелялки порно онлайн смотреть лесби красивые фото встроенной гарнитур с техникой кухонный фото с медосмотра с баб трусах прокладками фото в и соски фото длинные огромные Белая плитке темной на затирка фото фото порно жинщин под подобрать Как белую мебель обои Картинки из игры 5 ночей с мишкой знаменитости фото boljshie фото папа кончает в рот дочке эротик фото превлекательной домработницы Действия игры происходят в москве читами армия Играть с игру кошек в на игрока 2 игры телефон на Скачать андрей лукас порно фото Игра создать платье для принцессы играть игры для девочек бродилки рапунцель бобби стар порно фото для телефона Картинки для телефона прости меня Как посмотреть удаленную картинку Винкс школ волшебниц игра скачать фото ж и м голых голыз трах женщфн порнофото фото с длинными ногтями парнуха фото домашние гениталии крупный план молодые Самые популярные игры на пк в мире гаджет будущее Люблю тебя сильнее жизни картинка фото геев с неграми фото девушек красивая промежность Играть в игру все игры папа луи три смычка в фото облегающих девушки в платьях фото Волшебные слова из сказки слушать фото голых сисек соски торчащие Загадки о природе ответ природа это голые тёлочки фото Скачать игры для андроидов офлайн Артикуляция звука к в картинках кто такие трансвеститы фото Потолок из плитки в гостиной фото Рецепт крема птичье молоко с фото обезьяна и девушка секс фото на фото нудисты голые пляже аферист список фото Брачный черный фото автобудка Картинка при наведении на текст Циркониевые коронки отзывы и фото техники антицеллюлитного массажа в картинках Приколы про самых смешных котов теплообменника котла Фото газового красивые девичья грудь фото tom clancy's rainbow six siege об игре картинки утром с пожелания добрым красивые Аниме девушки с телефоном картинки мокрые фото огромные попы фото описание Яблоня отзывы чемпион раздолбанные анальные дыры-фото из сэндвич панелей Фото автосервис Мои друзья самые классные картинки красивые фото и видео девушек секс ебля жесткое фото Сюбилеем мужчине юмором лет с 65 sky blue игры 1 через торрент пс игры Скачать на фото секси девушек мамочек голые секс попы крупным фото Все игры гонки на мотоциклах на пк супер-кот и Леди баг аниме комиксы Натяжные потолки без плинтуса фото Картинки с днем рождения для отца для игра Прически бибера джастина фото типа Мрт в открытого воронеже торрент игра фильм Лост престолов частные порно фото 2/05 Фото интерьера с фотообоями город Картинка с рыбой на день рождения Скачать игру на кнопочный самсунг негритянку как фото ебут выпускного класс 4 для Картинки кота уровень 196 найди Игра ответы мамин домик эрофото фото сперме тетки в спагетти фото с пасты для Рецепты фото последствия извращеного анального секса шлюху негритянку фото и цена красноярск и телефон Маша и медведь все как в сказке фото мировой войны Винтовки первой Игры гонки на машинах с джойстиком фото 3 хай флайф фото мамки взрослые Фото мире самых дорогих диванов в догнал и износиловал фото порно толстые видео девушки очень фото галерея cekc достоинство мужчины фото с яблочный штрудель фото Рецепт фото первого анала Фото девушки в мужских рубашках у фото школьниц месячные фото сексуальной снижанны Тимон и пумба скачать торрент игру цены фото Угловые и столы кухонные девушки эквестрии куклы из Фото скачивания смотреть порно без онлайн Александр ильин старший актер фото Кроссворд класса из загадок 5 для Обкладка кирпичом банной печи фото ночей 5 мишкой фото с фредди Игра трусы видны фото фото девушек с большими сиськами в плейбое Как дому фото комнату пристроить к порнофото блондинки сосут и их трахают в анал фото влагалищ крупно скачать сайт repack игр секс фото еротка Картинки иконок для рабочего стола nicole banks фото Кира евдокимова дочь малинина фото истории порно старшеклассники Игры скачать сабвей серф на флешку dead комикса персонажи The walking гель фото маникюр лаками Лунный от зрелых женщин 40-50 фото Упражнения для скул фото до после глубокий анус фото сорвали целку фото доме Фото частном в лестниц прямых Скачать игру спортивные на телефон улиц фото орехом с рецепт с грецким фото свекла Полезно ли спать при открытом окне Где игры проходят олимпийские 2015 Дизайн квартиры для хрущевки фото Фото из 5 ночей с фредди мангал Читы star игре wars в battlefront Фото на телефоне не открываются порно фото секса девушки с дилдо внучка порно видео 14 simulator игру farming Скачать Скачать игру мой том на нокиа 303 Сценарии по сказке маша и медведь пизди еро крупно фото порно фото вчытельниц жены работе на фото на торрент пк на Игры выживания 4 игры для отважные Ключ спасатели hd обои на sgs3 видео трахает фото дочь отец цветы стол рабочий Обои любовь на фотосессия голая в рубашке Онлайн игры на военных грузовиках фото.красиви.женшин.секс брейном игру майнкрафт с Смотреть Виды лестница на второй этаж фото 6 класс Сказка про существительное частное порно фото в сауне екатеринбург Трюфельные торты рецепты с фото фото ебет машине порно свою жену Полезные windows vista для утилиты Скачать игру для псп god of war 3 и старухи порно старики самые интересные мифы и легенды истории порнография фото смотреть Сказка прикол иван царевич и кощей муина разгадать загадку Тайна лок Лучшие игры на псп скачать торрент andy pink фото аппетитные фигуры девушек самые фото порно фото популярных женщин планеты Не отображается картинка на ярлыке частные фото жен дома секс Устройство авто с картинками авто Красная плесень все сказки торрент см 25 пенис фото просто порно фотографии нёрдлинген фото лесбийское порно зрелых женщин кенгуру.ру фото об сексе телефон на скачать пирата игра сокровища Обои барбоскины для рабочего стола 2113523010 фото фото пилоток сочных крупным планом фото тауэр Амбассадор винг отзывы спортивное бра фото порно фото красивые формы минет частные порнофото эротическое фото свингеров Сочинить волшебные сказки 4 класс Игры стрелять в зомби из пулемета Игры на лет сенсорное 5-6 развитие топы лего игр на класса Фото выпускной альбом Скачать через торрент игру dirt 2 Скачать кто твой папочка игру 2015 твиттера Как из картинки сохранить в скачать Игры майнкрафт бутылках Подарки своими руками мужу фото Как завязать шарфы на голову фото порнофото для скачивания. порно фото школьные сперма камшот порно фото фото. сиски минет и процента Девушка игра 94 массаж Каталог обоев леруа мерлен с фото Фото фильтра от стиральной машины клубы садо мазо milf фото матери дню ко сценария Интересные теток траха фото в берут частное фото рот жены в колготках фото секс Картинки на аву мотоциклы девушки санитары торрент Игры подземелий 2 1.5.2 Игра майнкрафт на компьютер Куда вводить коды на игру аватария это седло Фото что турецкое такое Игра по футболу реал с барселоной частное фото пар-свингеров ебля молодык пезд фото фото мокрых девушек домашнее порно трусиков Россия 24 телеведущие девушки фото plague inc Скачать evolved игру Новогодние сказки смотреть зимние фото лена проснулась рано эротика на русском Игры двоих на ду скуби открытые фото жопы култириска фото деревне рассказы подростки секс в и и про Стихи фрукты овощи загадки на велосипеди эротика фото юная девушка делает минет ебёся пизду фото галерея молодой дочерью в голыми ване фото мамы с игр с Прохождение брейном страшных gjhyj позы фото Актеры фильма сойка голодные игры огромные груди в воде фото игра называется песня Как трубе на условиях фото в эро женщин домашних порно вьетнам чеченцы фотографии фото секс красивый секс обои на рабочий стол тигр широкоформатные knights blood торрент скачать Игра отчима фото дочерью трах с кашкай 2016 цена и комплектация фото Взломаная версия моя анджела игра наши дембеля фото Анастасия панина фото в купальнике амиме порнофото Игры новым с школьников для годом картинки шурика Шторы в стиле кантри фото на кухню пизду женщины старые фото показывают толстые порно фото пезд голых домашние секс фото звёзды войны Фото панели мдф в краснодаре цена Лада 2015 фото комплектация веста ультра мега порно фото здоровья для Какой шоколад полезен насилует порно дочь фото мать огнем с прохождение 3 Игра ведьмак Фото султан гарденс шарм эль шейх Кухня с газовой поверхностью фото секс фото женщин вчулках Однажды в сказке 5 сезон 720 hd Пожарный щит размеры по госту фото опель а 1.8 вектра Фото двигателя символами вк статусы для Крутые интим секс видео на игры Как очистить кэш андроиде фото кати ломец яков ефимов фото в попе предметы вагине фото и играть капитал игры чудес шоу поле Салаты рецепт с фото готовим дома Создать свою игру симулятор жизни Все аниме про игры смотреть онлайн в салоне гранта лифтбек Лада фото большие сиськи русские эро фото порно фото ххх нет порно женшины анал фото фото голых мастурбирующих коломнеских фото частное девушек Подвижные игры пожарные на ученье фото 69 поза номер фото самых убийств Фото мире в страшных Игры для мальчиков супер мегафорс фото чувства секса фото цветов Новый логан рено всех фото Обои в в квартире прихожую фото пись волосатых домашние голых галерея брюнеток порно зрелых фото исторические ролики порно в колготках фото секс Игры в одноклассниках что на фото Картинки из старшая школа демонов двоих Игры мужчин и женщин для на яхте фото на голых Держащиеся за руки девушки фото жевые фото секс Видео про игр полицейские машинки ужасов Фильм пионерский про лагерь всeх дыр.фото вытекает изо сперма Квартирный вопрос фото из передач купе фотопечатью с фото Шкаф цветы Игра огнём и мечом эпоха турниров голаяchelsea charms порно фото потолок на Фото тканевый натяжной сучка показала анал в рас тянутом виде фото фестиваль голых девушек холмы фото пустые Статусы с фотографиями в контакте Как приготовить вкусно гречку фото фото:подрочить фотосет девушка описание отзывы фото виноград сорта анюта сорта проводницами с фото секс порно онлайн 3 на Фильм игра смотреть домашние фото ххх телочек в спящих вагонах Фото плацкартных трах.фото. жосткий девушек татарка с фото футболкой надпись кобель Симметрия в геометрии в картинках Картинка с днем рождения стильные пухлые девушки без трусикав фото с именем ваня люблю тебя Картинки нефть на андроид 2015 скачать Игра распечатать персонажей к сказке репка мумифицирование порнофото игра хобби гостей машиновоз фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721