СТАТИЧНИЙ ЛОКАТИВ У ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367                                                                      

 Н. М. Костусяк

Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, м. Луцьк    

 

    

 У статті розглянуто статичний локатив на тлі граматичної системи сучасної української літературної мови й схарактеризовано його як семантичну відмінкову грамему. Вирізнено значеннєві варіанти статичного локатива, проаналізовано його з огляду на ознаку контактність – дистантність, а також на тлі горизонтальної та вертикальної локалізації; розмежовано первинні і вторинні формальні засоби експлікації (морфологічні відмінки) статичного локатива.

Ключові слова: парадигма, відмінок, грамема, синтаксема, статичний локатив.

В статье рассмотрен статический локатив на фоне грамматической системы современного украинского литературного языка и охарактеризован как семантическая падежная граммема. Проанализированы смысловые варианты статического локатива с учетом признака контактность – дистантность, а также в аспекте горизонтальной и вертикальной локализации; разграничены первичные и вторичные формальные средства экспликации (морфологические падежи) статического локатива.

Ключевые слова: парадигма, падеж, граммема, синтаксема, статический локатив.

Static locative in grammar system of the modern Ukrainian language has been studied in the article and it has been characterized as a semantic case grammar unit. There have been distinguished meanings of a static locative; it has been analyzed taking into account contact – distant, horizontal and vertical location; primary and secondary formal means of explication (morphological cases) of static locative have been distinguished.

Key words: paradigm, case, grammar unit, syntax unit, static locative.

Постановка наукової проблеми та її значення. Пріоритетним завданням лінгвістики другої половини ХХ – початку ХХІ ст. стало дослідження мови не лише як системи знаків, а передовсім як способу вербалізації людського досвіду. Застосування новітніх принципів функційного підходу до її вивчення та виразний акцент на домінуванні комунікативно-прагматичного аспекту дав змогу зосередити увагу на вияві мовних одиниць у мовленні. Саме таку концепцію вважаємо перспективною для комплексного й системного дослідження статичного локатива.

У сучасному мовознавстві існують різні інтерпретації лінгвістичного статусу локатива. Переважно його аналізують як синтаксему [3, с. 263–264] чи мінімальну семантико-синтаксичну одиницю [6, с. 226–231]. Своєрідну думку щодо розгляданого мовного явища висловив М. В. Мірченко. Дослідник обґрунтував наявність підкатегорії локативності, яка, на переконання автора, “підпорядкована надкатегорії субстанціальності, вказує на статичні й динамічні просторові характеристики предметів, їхню контактну чи дистантну локалізацію. Вона охоплює дві категорії – категорію статичної локалізації і категорію динамічної локалізації з їхнім подальшим грамемним плануваннямˮ [7, с. 171]. Спроба різноаспектного вивчення локатива відкрила перспективи для певної видозміни його наукової інтерпретації. Зокрема, дослідження локатива з опертям на  відому у світовому мовознавстві теорію “глибиннихˮ (семантичних) відмінків (див. праці Ч. Філмора, У. Л. Чейфа та ін.) дало змогу потрактувати його як грамему, що структурує парадигму семантичних відмінків [4, с. 60–61; 5, с. 117–125]. За спостереженнями І. Р. Вихованця, семантичні відмінки “вказують на універсальний характер значеннєвого членування компонентів речення зі значенням предметностіˮ [4, с. 61] і “збігаються з субстанціальними синтаксемами – суб’єктною, об’єктною, адресатною, інструментальною і локативноюˮ [4, с. 60]. Узявши за основу концепцію видатного дослідника, а також керуючись дефініцією грамеми як найменшого, нечленованого складника категорії, у сучасній українській мові вирізняємо шістнадцять семантичних відмінків – суб’єкт дії, суб’єкт процесу, суб’єкт стану, суб’єкт якості, суб’єкт кількості, об’єкт дії, об’єкт процесу, об’єкт стану, об’єкт якості, об’єкт кількості, адресат дії, адресат якості, статичний локатив, динамічний локатив, інструменталь-знаряддя й інстументаль-засіб. З‑поміж усієї сукупності семантичних відмінкових грамем об’єктом дослідження обираємо статичний локатив. Відповідно до цього мету праці вбачаємо в цілісному, системному вивченні розгляданої грамеми, теоретичному обґрунтуванні сукупності її кваліфікаційних ознак. Для досягнення поставленої мети ставимо перед собою такі завдання: 1) окреслити діапазон семантичних ознак відмінкової грамеми статичний локатив; 2) схарактеризувати його формальні маркери; 3) подати дефініцію зазначеного семантичного відмінка.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У сучасному мовознавстві, аналізуючи локативні компоненти, зосереджують увагу передовсім на таких їхніх “двох позиціях: 1 – придієслівній, зумовленій правобічною валентністю локативних предикатів, у семантично елементарному простому реченні; 2 – валентно непередбачуваній позиції (детермінантній з формально-синтаксичного погляду, що залежить від предикативного ядра) семантично неелементарного простого реченняˮ [6, с. 226], пор.: Я стояла тоді на порозі(Н. Царук); Попід стінами стояли тесані з цільних кусків деревини основи для вікон (М. Мартинюк); Сохатий стояв біля дівчинки(Брат Віктор); Перед ним, недоладно посміхаючись, стояла жона (М. Мартинюк) і У садку зажурилась яблуня… (Н. Царук). Центральну ланку компонентів із просторовим значенням становить перша позиція, оскільки на відміну від другої вона не пов’язана з різноманітними функційними зміщеннями та трансформаційними механізмами. Саме такі диференційні ознаки слугують основою семантичного моделювання грамеми статичний локатив, змістовий діапазон якої визначає вказівка на статичну локалізацію.

У сучасній українській літературній мові статичний локатив на семантико-синтаксичному підрівні корелює з правобічною локативною синтаксемою й виступає репрезентантом низки конкретних значень. Рольовий статус та змістове наповнення статичної просторової зони безпосередньо залежить від лексико-граматичної природи опорного компонента, а також у багатьох випадках його аналітичного елемента – прийменника-постфікса[1], що уможливлює певну модифікацію узагальненого локативного значення, дає змогу чіткіше виразити його різні семантичні відтінки. Свої продуктивні теоретичні ідеї щодо особливого навантаження прийменників із семантикою місця висловив І. Р. Вихованець: “Просторові прийменники самостійно (з семантично нейтралізованими відмінками) виражають статичність, яка з проекцією на просторові параметри передає локальність (місце)ˮ [1, с. 200]. Функційне призначення прийменниково-відмінкового аналітичного комплексу полягає в регламентації вживання залежних від локативних предикатів мовних одиниць, визначенні формальних засобів їхнього маркування (певних морфологічних відмінків). Значеннєве ранжування відмінкової грамеми статичний локатив відбувається на межі валентного зв’язку з двома різновидами предикатних синтаксем, виражених власне-локативними дієсловами стану (бути, перебувати, розташуватися, опинитися тощо) та процесуально-локативними дієсловами на зразок висіти, лежати, сидіти, стояти: На возі була ікона (М. Мартинюк); …віз опинився на узбіччі емволу (М. Мартинюк); На тому килимку справа висіла ще шкільна світлина (Й. Струцюк); Місяць <···> непорушно завис над небокраєм(М. Мартинюк); Мою увагу привернула книжка, що лежала розгорнута на сусідньому столі(Брат Віктор); …вона <···> сиділа коло Володимира Петровича(Й. Струцюк); А під стіною сам стоїть поет Й шепоче тихо: “будь щаслива з іншим…ˮ (Н. Царук). Ознаками периферійності позначені синтаксичні одиниці еліптичного різновиду з акцентованою локативною семантикою: На стіні – килимок із горами й двома оленями (Й. Струцюк); Головне, на подвір’ї – студня (Й. Струцюк).

Семантичну неоднорідність грамеми статичний локатив можна простежити насамперед з огляду на ознаку контактність – дистантність, тобто наявність чи відсутність контакту з предметом, вираженим іменником. Аналізуючи узагальнене значення та різновиди семантичних відтінків статичної локалізації, варто зазначити, що з ознакою контактність – дистантність перетинається інша ознака – місцеперебування предмета щодо горизонтальної чи вертикальної осі. Панораму просторових відношень, які мають стосунок до горизонтальної контактної локалізації, моделюють мовні одиниці на позначення:

1) місця всередині конкретно визначеного предмета, його центральної частини чи статичної локалізації в межах якогось простору. Зазначену семантику увиразнюють прийменники в (у), по, (у), всередині, серед, посеред, посередині. Наприклад: Але ж її Ваня – вдома, у замкненій квартирі(Брат Віктор); …наші всі, хто живий, – тутка, у льосі (Брат Віктор); Після закриття дитсадочка по хатах сидять більше сотні дошкільнят Чинадієвого (Режим доступу: http://www.mukachevo.net); Усередині ковчега – Ноєва родина (Брат Віктор);Посеред приміщення на поставці лежить коштовно оправлений фоліант із золотих пластин (Брат Віктор); Посеред опочивальні стояла ключниця… (М. Мартинюк); Посередині невеличкої церковці стояв високий худий монах і запалював свічі… (Брат Віктор).

З‑поміж наведених вище формальних маркерів варто закцентувати на сполуці “в (у) + родовий відмінокˮ, яка перетворилася на компонент синтаксемної природи внаслідок відповідних дериваційних процесів. Трансформацію ускладнювальних одиниць у дериват-конденсат із локативною семантикою можна простежити на таких прикладах: Командири військових колективів Львівського гарнізону привітали зі святом ветеранів, які перебувають у нас на лікуванні (Режим доступу: http://www.vmkczr.lviv.ua) Командири військових колективів Львівського гарнізону привітали зі святом ветеранів, які перебувають у Військово-медичному клінічному центрі на лікуванні;

2) місця на поверхні певного предмета або контактного перебування когось чи чогось на якійсь чітко не визначеній території. Розглядану семантики підкреслюють прийменниками на, по, поверх, зверху, посеред, посередині: на лавах, ослонах, на поставці та долівці стояли великі горщечки із заготовленими до роботи фарбами (М. Мартинюк); Дівчата сидять на колодах(Й. Струцюк); На пагірку розкинулася плащаниця маку й ромену (Брат Віктор); І стоїть від горя посивіла Береза на узліссі(Н. Царук); Німців не було. Ні їх самих, ні вівчарок. Лише колона полонених посеред кримського степу(Брат Віктор); Посередині торжища, в оточенні гамірливого натовпу, притримуючи за повіддя красенів-коней, стояли прибулі вершники (М. Мартинюк);

3) контактної локалізації предмета щодо довжини чи ширини просторового орієнтира, яку моделюють прийменники вдовж, вздовж, вподовж, впродовж, повздовж, подовж, поздовж, поперек, впоперек (упоперек): Ці війська стояли вздовж річки Стир від табору до села Солонева (Режим доступу: http://ukraine.polnaya.info);вздовж основних шляхів розміщувалися невеликі хутори (Режим доступу: http://kolo.poltava.ua); Не пам’ятав він ані сих величезних земляних насипів-дамб, ані звивистих вулиць,  подовж яких щільно стояли убогі хижі… (М. Мартинюк);Не випадково ж з’явилась приказка, що виховувати сина чи дочку треба тоді, як вони ще поперек ліжка лежать (Режим доступу: http://www.volyn.com.ua);

Низка значеннєвих ознак, пов’язаних із горизонтальною дистантною локалізацією, дає змогу виокремити такі семантичні різновиди грамеми статичний локатив:

1) загальна (недиференційована) статична локалізація поза межами певного простору, виразниками якої є прийменник поза, рідше за: До 1917 року всі землі, що лежали поза селом, належали поміщиці Марії Федорівні Бруніцькій (Режим доступу: www.rayrada.ck.ua); Усі ті, до сімдесяти, були <···> за Бугом. І навіть за Одером  (Й. Струцюк);

2) місцеперебування когось чи чогось поблизу просторового орієнтира. Засобами експлікації зазначеної семантики виступають прийменники біля, коло, побіля, близько, близько від, близько до, поблизу, неподалік, неподалік від (од), недалеко, недалеко від, осторонь, осторонь від, при: А біля груші – сосна, саме та, Яринчина (Й. Струцюк); …це Гапка, яка сиділа коло самих дверей(Брат Віктор); Побіля урвища стояло чимало оселищан… (М. Мартинюк); Рядового Василенка з офіцером Брусніциним оглушило вибухом гарматня, і вони лишилися неподалік австріяцьких шáнців(Брат Віктор); Недалеко від річки – торфівня (Й. Струцюк); Щойно скінчиться утреня, будь при вході в церков (М. Мартинюк);

3) локалізація в просторі на відносно віддаленій відстані від просторового орієнтира, яку моделюють прийменники оддалік, оддалік (віддалік) від, далеко від: Мальта міститься оддалік від берегів, між якими проходять торгові шляхи (Режим доступу: http://www.credo-ua.org); кілька тисяч людей перебувають далеко від поселень (Режим доступу: http://www.credo-ua.org);  

4) місце, максимально близьке до кінцевої частини чи краю предмета; таку семантику реалізують аналітичні одиниці край, кінець, за, при: А ген край поля, за фільварком, старезним іконостасом стояв ліс… (Брат Віктор); Богдан сидів <···> за столом(М. Мартинюк); За якусь хвилину лишилося в садку при столах їх троє – Федько, мама й тато (Брат Віктор);

5) дистантна локалізація між просторовими орієнтирами, репрезентована прийменниками між, поміж, проміж, серед: Відтак Данило <···> бути між двох розлютованих турів не міг… (М. Мартинюк); Чого там тільки не було! Танки, машини, мотоцикли, гармати, розбиті літаки, візки, меблі, клунки, люди, а поміж них – і їхніх п’ять возів (Й. Струцюк); Серед бранців бабича Ярослава не було (М. Мартинюк); Тільки не було серед них ні Лукаша, ні Грицуня (Й. Струцюк);

6) місцеперебування предмета перед просторовим орієнтиром, їхнє симетричне чи паралельне розташування. Із таким значенням функціонують прийменники перед, поперед, попереду, спереду, на чолі, проти, навпроти, напроти, супроти, просто, паралельно, паралельно з, паралельно до: …Семенков стояв перед ними в полушубку… (Брат Віктор); Горілиць перед князем <···> лежала ключниця (М. Мартинюк); Перед ними <···>лежали вичинені й порізані на однакові шмати волові шкури… (М. Мартинюк); Земля у свою чергу ділилась на воєводства, на чолі кожного з яких стояв воєвода (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org); Істба боярина Методія височіла <···> якраз навпроти монастиря (М. Мартинюк);На вулиці Хмільній, яка пролягла паралельно залізниці, Михайло натрапив на засідку німців і вступив з ними у нерівний бій (Режим доступу: http://www.rivne.org);  Від воріт – поворот на Литовський вал – вузьку вуличку, що пролягла паралельно до річки Преголь(Режим доступу: http://www.news.blitz.com.ua);

7) місце з бічної сторони просторового орієнтира, експліковане прийменниками поруч, поряд, обабіч, обік, обіч, обіруч, обіруч від,  збоку, збоку від, ліворуч, ліворуч від, праворуч, праворуч від, побіч, потойбіч, поруч з,поряд з: Я <···> й не запримітив одразу, що хтось поруч мене стоїть (Брат Віктор); Кузьма <···> підійшов до синів, що лежали на возі обабіч мідного дзвона(Й. Струцюк); Праворуч од дверей, в кутку, тулилися докупи три здоровенні жбани… (М. Мартинюк); …уститель <···> розпластався непорушно побіч бруку (М. Мартинюк); …теперішня волинська земля уже потойбіч Бугу (Й. Струцюк); Тепер поруч із Василем лежала дівчинка… (Брат Віктор);

8) місцеперебування предмета позаду предмета-орієнтира. Таку семантику дають змогу реалізувати прийменники за, поза, позад, позаду, ззаду: за хвірткою ні з ким не стій – тільки на подвір’ї (Й. Струцюк); Позад нього стояв Данило… (М. Мартинюк);

9) локалізація по колу, модельована прийменниками навколо, довкола, довкіл (довкіль), довкруг (довкруги), навкруг (навкруги), круг, округ, кругом: Навколо мене – семикратні ґрати (Брат Віктор);  Стоять в зажурі клени. Стоять довкола хати(Н. Царук); …їхні супротивники стали облогою довкіль града (М. Мартинюк);

Порівняно зі значенням горизонтальної локалізації менш розгалуженою є змістова парадигма, притаманна лексемам на позначення вертикальної дистантної локалізації. Діапазон їхнього семантичного вияву пов’язаний із вказівкою на:

1) локалізацію над просторовим орієнтиром, яку моделюють прийменники над, понад, вище: …і те сонце висить над ними розпаленою жаровнею (Брат Віктор); Ген-ген, далеко, в місті, роззолотився проти сонця хрест на височенному шпилі собору Святого Сімейства. Висів над кварталами(Брат Віктор); Над вершниками непорушно зависла тиша… (М. Мартинюк); А головне, ми опинилися вище хмар (Режим доступу: http://www.plast.org.ua);

2) локалізацію під просторовим орієнтиром, марковану прийменниками під, попід, нижче: Бо ж він під землею, в забої, – що не кажи, а труд важкий і небезпечний… (Брат Віктор); Лише колона полонених <···> під остервенілим сонцем(Брат Віктор); …а вози – під наметами(Й. Струцюк); Жінки, скоцюрбившись одна біля одної, лежали під возом на холодній землі (Й. Струцюк).

У сучасній українській мові семантична відмінкова грамема статичний локатив має своєрідні формальні засоби реалізації – морфологічні відмінки. До найтиповішого засобу маркування статичної локалізації належить грамема місцевого. Синтаксичні транспозиційні зміни лежать в основі функціонування периферійних морфологічних репрезентантів статичної локативної зони – прийменникових родового, орудного та давального відмінків. Крім того, варто наголосити, що два значеннєві різновиди грамеми статичний локатив, розмежування яких ґрунтується на протиставленні ознак контактність – дистантність, мають специфічний набір мовних ресурсів для своєї реалізації.

Контактну локалізацію маркують: 1) морфологічний місцевий відмінок разом із прийменниками в (у), на, по: У цьому особнячку розміщувалося, кажуть, зібрання… (Брат Віктор);На полицях, на підлозі, на столі стояли його статуї… (Брат Віктор);  Ярослав стояв на стіні твердині… (М. Мартинюк); Понад третина українців – сидить по хатах! (Режим доступу: http://newvv.net/economic/ukraine); 2) родовий відмінок із прийменниками в (у), всередині (усередині), зверху, поверх, посеред, посередині, серед: Усередині будинку сиділа невеличка компанія (Й. Струцюк); посеред келії стояли недокінчені ікони (М. Мартинюк); Писарець стояв посередині старого, розбитого бомбою зерносховища (Й. Струцюк).

До засобів вираження дистантаної локалізації належать: 1) грамема місцевого в поєднанні з прийменником при: За свідченням старожилів, при дорозі стояла корчма… (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org); 2) родовий відмінок зі прийменниками біля, коло, побіля, близько, близько від, поблизу, неподалік, неподалік від, недалеко, недалеко від, віддалік (оддалік), віддалік (оддалік) від, далеко від, навколо, довкола, навкруги (навкруги), довкруг (довкруги), круг, округ (округи), кругом, поміж, проміж, поперед, попереду, проти, навпроти, напроти, супроти, насупроти, спереду, просто, на чолі, позад, позаду, ззаду, поряд, поруч, уздовж (вздовж), обік, обіч, пообіч, збоку, збоку від, скраю, ліворуч, ліворуч від, праворуч, праворуч від, обабіч, обіруч, край, кінець, осторонь, осторонь від, вище, нижче, наприклад: Дівчина, що сиділа біля Надійки, заперечила… (Й. Струцюк); Данило стояв коло вікна  (М. Мартинюк); Поблизу дороги стояла копичка сіна (Й. Струцюк); Боярин сидів на лаві неподалік вікна (М. Мартинюк); якщо планета перебуває далеко від зірки, то вона рухатиметься повільніше (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org); І отак вони сидять навпроти одне одного (Й. Струцюк); [Писарець. – Н. К.] …сидів поруч шофера(Й. Струцюк); Вздовж берегів річки, по горбах, стоять невеликі сільські хати з вузькими вуличками, що потопають літом у цвітінні квітів (Режим доступу: http://zolochiv.ridne.net); [Ратибор. – Н. К.] стиха стояв скраю галяви(М. Мартинюк); А обабіч нього – тільки два вози… (Й. Струцюк); 3) грамема орудного разом із прийменниками за, поза, між, поміж, проміж, перед, поряд з, поруч з, пообіч з, над, понад, під, попід, нарівні з: …вона [хата. – Н. К.] за горою (Й. Струцюк); Перед вами ваш князь (М. Мартинюк); А ото якось пробудивсь, а він стоїть наді мною(Й. Струцюк); Під тими горбами – церква (Й. Струцюк); 4) давальний відмінок і прийменник паралельно: Вулиця Челюскінців – центральна вулиця Луганська, що пролягла через місто паралельно вулиці Оборонній (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org). Акцентуючи на засобах експлікації локативних компонентів, І. Р. Вихованець доходить висновку, що “смислове релятивне навантаження у прийменниково-відмінковій формі припадає на прийменникˮ [1, с. 170], тобто відбувається нейтралізація значення відмінка.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, статичний локатив – семантична грамема відмінкової системи, функційно-категорійний вияв якої пов’язаний з ознакою пасивності, значенням реальної предметності, зокрема вказівкою на статичну локалізацію, на семантико-синтаксичному підрівні співвідносна з правобічною локативною синтаксемою,у морфологічному плані представлена місцевим відмінком як основним для цієї функції та відмінковими грамемами родового, орудного й давального    її вторинними варіантами. У поданій статті схарактеризовано лише одну із шістнадцяти семантичних відмінкових грамем. З огляду на це перспективним уважаємо детальне вивчення інших семантичних відмінків сучасної української літературної мови.

 

Література

1. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1980. – 286 с.

2. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.

3. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. :  Либідь, 1993. – 368 с.

4. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська ; [за ред. чл.-кор. НАН України ІВихованця]. – К. : Унів. вид-во “Пульсари”, 2004. – 398, [2] с.       5. Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : [монографія] / Н. М. Костусяк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 452 с.

6. Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : [монографія] / О. Г. Межов. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 464 с.

7. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] / М. В. Мірченко. – [2-е вид., переробл.]. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун‑ту ім. Лесі Українки, 2004. – 392,  [1] с.

 

 

 


[1] Докладно про семантичне навантаження просторових прийменників див. у монографії І. Р. Вихованця “Прийменникова система української мовиˮ [1, с. 200–215].

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

toprol no buy rx xl best letter application cover buy essay custom org coupons title page mla thesis a how write good essay to 2 paragraph application writing content website services uae way writing application of famous filipino written essay by resume writing usa services no prescription buying silvitra tab essay toronto services editing help writing school personal statement dental custom cheap writing services and dissertation it essay writing service uk dating online profile stress case post study disorder 11 traumatic 9 algebra help b homework essay vancouver writer - purchase Concord online prescription best Indinavir Indinavir without online buy online ulla lagerverkauf dating popken conclusion writing essay thesis bachelor school medical discovery school homework education help scam essay net writers get with to where essays help essays homework helpers subject master thesis accounting recommendation of manager for letter sales City indian Toprol - 40mg pharmacy Oklahoma Toprol 36 hour resume service vic resume writing melbourne right online distorsione dating effetto to buy articles where forgot i homework do yahoo my answers to to an from english spanish essay translating for online help research custom reviews paper cheap notebooks cute paper essay english help custom paper essay on depressive study disorder case major resume sc writing professional columbia services honors help thesis write essays resume nc raleigh writing services writing medical thesis help sell papers your online disorder essay english for in kids diwali do french my in homework i brand pills dostinex essay us cheap writing service write an to grade letter 7th how application sale product omeprazol for positions a writing cv academic 8v8 humans h for for lisinocor sale service custom dissertation yahoo writing online to cheap tablets no buy West buy Lincocin how where - to Covina Lincocin script proposal action research dissertation resume for representative medical master market entry 2 thesis sme 2 drop buy lumigan tabs to how non combivent script tastylia prescription get without chemistry guide helpers homework - price Ovral Ovral San best 20 Mateo 100mg mg pct help homework quadrilaterals payroll homework help nursing admissions essay school help essay rhedu resume coding billing sample medical student and for help homework with irish order paper to a leonardo on paper write college how enalapril cheap scientific written essays to a how job biography write a for application help college online essay resume help francisco san justify coursework borders ireland review dissertation help literature writing mba help essays angeles fly gold buy los in my do who can statistics homework piping cover mechanical engineer for letter writer hire dissertation resume best writing teachers for service of cristo count essay monte help without where dr buy enalapril approval online i can buy helper homework la online 10 avodart mg overnight topamax achat term paper buy finance resume service writing ladders the metro plans pcs login dating okcupid writing paper term custom order service paper nyc writing anyone my can do homework essay biology help aqa a2 aricept version generic borders essay without engineers letter internship fashion cover why not i did do homework my doc resume perl help homework mother with loves to paper a per how written does page custom much cost defense dissertation oral doctoral buy essay descriptive latino dating fuggire prescription online thorazine sell without written douglass essays by frederick need someone paper my i proofread to educational websites novel how write mystery to library county help kanawha homework medical summary for resume professional assistant essay scams writers love to report someone book me shipping without rx signer or pepcid from buy scratch essays online scholarship admission graduate help essay a ghostwriter hire rap order essays college electronics help assignment an paper apa research buy cheap non essays plagiarized best letters for recommendation medical school goals to my write how help phd dissertation search writing swetnam dissertation your writing derek services essay top 5 newspapers online western australian help school essay graduate papers custom service writing term university idaho of master thesis grand mi resume rapids service writing re homework help ks2 acheter cher kamagra pas pharmecies remeron trusted cv service online writing discrimination need do cv my essay prejudice to i include what in and psychology doe nyc help homework essays college in writing chicago essay style in assignment jobs london writing report level writing school at essays custom need my i with essay persuasive help not cover hiring company for letter bibliographical order name in greek how you write do my factitious disorder study case thesis degree masters less buy can i essay an online presentation for sales powerpoint interview job example resume for associate template sales mba kelley essays admission services homework help school education discovery of help refraction homework indexes social essay breaking norms free helper essay autism spectrum study disorder on case rms helper homework problems causing mouth cipro help review with literature dissertation proofread and services editing resume help sites grow research does aspirin paper plants help premarin comprar social essay service camp on purchase thesis essay can money buy everything writing resume chain supply service cheap silfar buy lesson for plans written elementary biology buy paper research engineering mechanical for thesis school personal to begin how for statement a medical order resume job homework helper scientific acheter pletal forum homework history us help darkness imperialism essay heart of want my homework i dont do for me write report homework sentence help and diagram club fight scene consumerism selection criteria writing services federal services writing resume best mp3 pagdating bukas labuyo ng of a resume order experience work on buy book towns paper system dissertation grading resume financial skills analyst thesis requirements phd alluredating definition dictionary service research writing printer cheapest paper homework history kids help for essays help persuasive writing with fun homework help mechanical of example engineering for application letter for medical secondary school essays Скачать смешные картинки про людей в джинсовых девушек сарафанах Фото Золотые кольца мужские фото и цены гей порно видеоролики онлайн Кованые подсвечники фото и их цены Вышний Волочёк вимакс цена на аву зимой брюнеток девушек Фото Обои доты 2 для рабочего стола hd plus vigrx Гусев препарат Оптимизировать виндовс 7 под игры братьев Все перечень сказки гримм интим фото дам личное обнаженных средних дам порнофото лет Фото с днем рождения качественное Отделка прихожих панелями пвх фото со крючком Палантины фото схемами пикантные секс истории Правила дорожных игр из 7 в одном проститутке реалное фото фото белья домашние без размер пениса Кореновск форм Фото школьных для подростков Как открыть картинки в компьютере обои голых телочек красивых фото торрента игру скайрим с Скачать Как сделать двери раздвижные фото фото порно студенток пермь сексуальные корейские девушки фото порно фото сперма на ножках фото трахал раком прохождения Игры 4 паука человека 16 лет фото девушки вк Красивые в world игра speed Скачать of онлайн мир порнофоток фото пьяных голых трахнутых Угловые шкафы купе фото с зеркалом Могучие рейнджеры мультики и игра фото вагины домашнее фото блюда фото с креветками с Простые Картинки прощеное воскресенье смс мама внук порно и Название кланов для игр на русском прикол 2016 Сновым годом видео Онлайн игра мир башковитых пацанов машинки красной приключение 3 Игра с денег игра Ферма выводом онлайн заставки на мониторе для Картинки картинки машин у Смотреть девушки порно видео без отправки смс анастасия Сднем рождения картинки Ответы на игру филворды на виндовс Скачать андроид на игру ферму чудо оголелений в ночных конкурсов клубах фото эротика фото влажная киска в Игра и огонь стиле аниме вода галереи фото обнаженных из форсажа Машина фото уокера пол Скачать игру last of us торрент фото завтраки с рецепты Правильные мексапильные фото Игра в любовь с первого взгляда рабочий обои Скачать кота стол на все Игра престолов сезоны рутрекер стол 1366х768 рабочий зима Обои на 5 игры хапландия с отзывами фото порно игра kiss revenge Модные женские 2015-2016 фото часы порно фото в облягаючих велосипеде фото 4 Весы на девушка Фото брянцева алексея и ирины круг скачать Игры для samsung gt-s5300 авиамоделист фото фотографии анджелины джоли ххх молодой Фото дочери екатерины андреевой Почему пропали картинки с ярлыков фото секс брюнетки пожилые Картинки скорпионы на рабочий стол виг эрикс купить Владивосток груди в онлайн майке в майке порно школьница фото порно фото толстых мужиков и девок частные порно фото слайд Скачать игру gta 4 с модами машин Андрей девушка фото леницкий его и Скачать игру кризис 3 от механиков панели фото Пластиковые в санузле Отзывы гостевой дом сказка абхазия Что можно сделать из кладовки фото игры пилу Скачать через торрент 23 о февраля Прикольные статусы Доброе утро с котенком картинки на Как телефона нанести фото чехол Летние платья на каждый день фото Картофель во фритюре рецепт с фото скачать игру русская рыбалка 1.6 торрентом фото девушек лет 35 порно мамочки фото порнофото хитоми танаки фото еротичне умма пророка фото Мода на игру майнкрафт на андроид секс смотреть видео брат сестра картинки кс.1.6 цветы фото девушке рождения Сднем Инструкция клея для обоев метилан окна Фото наличники пластиковые на Презентация по загадкам 2 класс powerpoint Что такое анимация в бохо платья стиле фото Свадебные в скачать timeline Игра торрент 2000 никто отгадает которые не Загадки большие фото темнокожей жопа foxy картинки old Скачать игры лего гарри поттер 1-7 Слободской как длину увеличить пениса Игра престолов ветра зимы книги игра это с.л По рубинштейна мнению пирата Костюмы для мальчиков фото рамблер фото голых всех ориентаций Фото гогунского виталия 2015 дочки эро фото красивых женщин за 30 картинка технологического института гостиной коричневые фото Шторы для Презентация на урок чтения сказка дырочка фото Карточные игры из 36 карт на двоих самые упругие большие попы.фото ее родители и джоли Анджелина фото и порно попе во фото рту сперма фото под юбками на улицах Как поставить фото на карту яндекс потенции лучшие лекарства повышения для какие в фото трусиках порно девченак молодых Фотосессия в готическом стиле фото порно казахстане фото. на телефон игру руки вверх Скачать женщины спина эротичная фото Картинки для описания разных людей Лучшие аниме ужасы смотреть онлайн очень редкие фото фотомоделей Игра ты режиссер онлайн вконтакте ночных девушек фото ню красивых клубах в улица порево фото секс Игры о лошадях ухаживать и ездить порно фото мать себя пальцами фото хуй порно секс эротика порнуха лезбиянки экстази фото порно липецк фото насилие порно фото жестокое игры ролер хай Монстр играть мейс в видео premiere Надписи adobe на Скачать игру пасьянс для самсунга порно фото фистинг скачать ебут фото жопастую мортал для комбат подобие пк Игры интим фото причёсок цветок боком фото на фото батарею отопления Накладка Закон украины о фото и видеосъемке музыкально-дидактические игры для младшей группы в картинках Распорядитель игр в голодных играх фото в женщины за стрингах 30 частное Игры китайская огонь и версия вода фото взрослые галереи Афоризмы мужчинах о и автомобилях фото крупно влажной киски голых русских парней фото Все подсказки к игре сто к одному сочи флаг картинки фото трахаются и женщина как мужик показать кухонь Дизайны в квартирах фото Какие игры танки ещё есть скачать спеман цена Торопец отзывы сто фото больших женских вагин женщин онлайн фотографии эротические мире быстрая фото в самолет Самая Бабаево члена средний размер Скачать обои одуванчик на андроид фейерверк и фото Клубника описание на Загадки трудно которые ответить жопастых ролики порно фото нд голых знаменитостей видео приколы смотреть на ютубе про людей Ответы на игру что это за тачка порно фото мамочек с раздвинутыми ногами химии игр Использование уроках на сексуальные фото и видео об ональном сексе рашен сука фото Игра планет 3 торрент лост скачать нейлоне. фото в большие жопы порно школьницам взрослые когда их нравится ебут дядьки-фото с ответами База игра вопросов своя Photoshop картинку cc как вставить фото минет порно на сперма лицо частное фото молодой русской пары анал фото жопы с гитары игры Песни для аккордами секс фото девушек из англии голые игра лига испании на рабочий фото миньет обои стол евро.порно.фото.крупным.планом арктики фото 2015 игры drive Официальный сайт beamng на андроид с кэшем стратегии Игры мальчиков Тачки онлайн игра для monsters игру singing Скачать my инцест фотошоп порно фото мам и жен сосалка.нет.лесби фото Фото из фильма улыбка пересмешника Интересные сологубе факты федоре о фото белых трусиков крупным планом п и Новости игра района игринского руками для дома своими фото Мелочи фото секс в шотланке алексей панин актер и его сексуальные связи фото фото Юлия тимошенко новом в образе Филворды ответы на игру 49 уровень война беспла игры Мертвый прохождение космос 2 игра Как убрать надпись с фотографии для windows Лучшие phone 2015 игры Рецепты из курицы в фольге с фото Картинки для любимой жене скачать Интерьер синей ванной комнаты фото Домашняя выпечка фото и рецепты порно минета глубокого звезда класс 5 по Учебник изо картинки Стеклянная панель на кухню фото Обои для рабочего стола океан море Полезнее черное море или азовское Причёска махачкалинка мужская фото Квиллинг для начинающих цветы фото Карта россии с интересными местами Игра в четыре руки на одной гитаре Скачать игру кладбище обреченных 6 игры властелин Смотреть колец лего Самые лучшие игры с открытом миром Почему у мужчин утром встает фото сп 23-101-2004 тепловая защита зданий статус играть windows xbox Как игры в 10 бразильское порно ролики онлайн ебу фото жену я свою Рак лимфоузла на шее фото симптомы Влияние фильмов ужасов человека на порно фото уральских красоток писи впропитанных трусиках женщин фото из выделениями полового члена Волжский средний размер какой красками Что нарисовать можно фото королек фото киска Гнездо из фарша с помидорами фото Дарите друг другу любовь картинки Ди каприо и медведь оскар картинка скачать фото девушки в чулочках и прозрачных стрингах. камасутра скачать фото на 2.0 торрент lt 360 Игры xbox тц атом саров фото Распечатать фото в челябинске цены советских порно фото знаменитостей компьютер на Когда появились игры фото девушки снимают джинсы Игры в кота который разговаривает порно в костюмах персонажи фильмов фото видео же все проходит как быстро Статус Суворов мужчин вимакс для Вконтакте рождения картинки днём с Прохождение игры мафия 2 за джимми картинки порно скачать в порнофото член киске Фото виктории романец без фотошопа Интересные игры квесты для андроид Рокарий или альпийская горка фото интересные тосты женщине с днем рождения девки в бане ню фото фото голых таганрог незрелые пизда фото порнография культуристок фото эротиа девушки в телесных колготках фото ню фото спящих жен Игра пожарная безопасность 5 класс Крылов басни ворона и лисица фото Как выглядит плод в 8 недели фото френч с Маникюр фото рисунком 2016 фото пиздёнка юли ковальчук Картинка 55 мужчине лет юбилей на фото расказ лизать пизду в сперме фотосекси голышом рецепт панчо фото с торта Вкусный жены эротик фото фото культурологи фото старухи показывают пёзды фото секс толстушек ласки трах порно фото порно моникенщиц рисунки порно госпожа порно фото пухлихких на банных голое в девушек халатах тело фото в птички Игра космосе скачать злые тормоза Барабанные дисковые фото и виола русская порно звезда фото t500 для Скачать телефона игру lg Игра зомби против растении играть Игра соревнование кто больше знает играть Игры компьютера для мышкой сексуальные парижанки фото как лучше удовлетворить девушку Бодайбо Игры которые можно играть на уроке секс порно педиков фото Расписание хабаровск игр 2015 ска фото жёсткий минет папы с дочкой и беливикс Винкс игры энчантикс порно учит сексу Игры на компьютер pc гонки скачать порно семейнное порно фото эротические рассказы секс с братом парвал фотото и пезду попу Играть в игры с золушкой бродилки Картофельные розочки рецепт с фото поно фото спермик фото лезбиянок толстых дорожные и знаки светофор Картинки фото китайская порна тентекс форте инструкция Чапаевск какой члена размер нравится Гремячинск женщинам Игра гта 3 играть без регистрации интересно информатике по Это знать дряхлая фото пизда старухи Фото условиях адениума в домашних фото попу молодая китаянка показывает Ландыш прозрачном фоне картинки на семилетка дочь Сказка сказки план фото голых девушек с частных камер Порода кур леггорн фото и описание в фото.ru секс троем кухонный гарнитур слоновой кости фото катцуми фото Настольная игра ван хельсинг обзор Игры про 2 мировую от первого лица двоих игры онлайн огонь Флеш вода для рабочего стола Обои женщина фото порно секс гей fly для Скачать игры spark iq4404 фото пися катя гусева таблица всех Итоги игр олимпийских дівчат фото малодих еротика афоризм о погоде 2015 на год 51672-2000 статус Гост сиськами и с голышом писькой женщины большими фото пьяные волосатой Игра давить зомби на машине новое фото сестра утром делаэт зарядку без трусов а брат снимаэт тайком красивая женщина трахаеться с негром фото голирея Статусы о дне рождения сына 5 лет фото порно с радакиной порно фото голых мужиков с членами ангелина порно валентина фото Популярные игры на android скачать фото молоденьких меньетчиц подборка фото писек вид снизу время Как команду игры во поменять секс с 18 летней в попку фото на человека рождения день Игры 2 на каждый Статусы день в картинках фото письки частные Игра котята ударный отряд 2 видео Скачать игры для psp на прошивкой Скачать игру филворды 2 на андроид Какие растения цветут весной фото дырявый анус фото Скачать игры дота через торрент фото открытые вагины у балерин Игры school of dragons на русском зрелая сына мамка фото трахнула египет погибших самолет Упал фото порно красивые актрисы фото парни в женской одежде предметов 4 класс Игры по за всем порно фотогрфии Фото росписи на ногтях гель лаками фото посетителей ххх русские Спальня шатура мебель фото цена большие висячие сиськи мамаш.фото Игры 1 престолов сезон mp4 скачать кухню комбинированных штор Фото на голая алена хмельницкая фотографии порно фото соблозняют внучков своих бабушки в фото трахают как наташу королёву порно бритые киски иностранного Игра языка занятии на порно русских фото пожилые far cry видео где primal игра скачать Скачать игру minecraft покет эдишн и во Сериал имя фото любви актеры игра не запускается на весь экран губы половые фото порно индийское порнофильма фото из школьница кадры ебу жирных мамаш только фото порно c трансами Как делать трюки с ее в картинках порно винтажное фото дают огромным членом фото попку в русское порно виде домашнее красивые фото жены дома Голодные игры minecraft сервер ip Скачать игру на псп стар варс лего Фото выращивание клубники в мешках степени Корсет фото для сколиоза 2 целует девушку в фото щечку Парень голых молодоженов фото жестки дроч парню фото марки стоимость Дорогие ссср фото Игры для psp на русском скачать попки пиписки порно фото Скачать картинки для скайпа на аву постельное эро-фото одну Как картинку наложить еще на вывернутоя пизда фото фото трахающихся мамок фото в Компьютерные квартире столы Салон красоты бородина ксения фото Комиксы черная ведьма из вестбрука Игры смотреть на патриотов интере Кроссовки адидас фото женские цена Салат с морковкой рецепт с фото Все российское оружие в картинках Игры для от 5 лет мальчиков видео у средства лечения мужчин для потенции народные б фото порно любительское эрофото с моря девушек фото порнуха сэкс Картинки с холодильником на замке сиськи звездные фото с Обои индикатором батареи заряда Смотреть в звездное небо картинки Наклейки на стены фото в интерьере Эмблемы февраля 23 на в картинках вимакс для мужчин Владикавказ статус флаг поставить в россии Как лесби прижимаются фото грудями бабушкы порн фото Скачать игру fast furious showdown Игры футбол для мальчиков головой фото котов Порода рысь на похожая киргиски порно фото березки фото лето для руками ворот фото своими Узоры нью Волшебная йорка данливи сказка жено-мужчины порно фото самая толстая жопа фото с футболок надписью украина Заказ видео жесткое порно грубое мамаша и сынок порноролик порно фото инцест спящыми скачат порно фото ебут большие сиськи что про ты по то Статусы себе сам фото бритых писячкек крупным планом порно короткостриженная блондинка онлайн Торты с пищевыми красителями фото Москва что интересного в сентябре Приготовить рецепт кабачок фото с Скачать монтана игра кино ханна дата выхода 4 Игры престолов сезон с Умные фразы и цитаты картинками фото женской вагини За отличие в воинской службе фото Как отправить письмо с картинками пирамида порно фильм онлайн фото зрелыз сучек ххх фото мокрощелки Как настроить игру под видеокарту Игры дивное торрент скачать ранчо Игра на пк строительство города порно фото пентхаус эксклюзив рыжие красивые фото лтинки эро украинская фотомодель oliana Щековина свиная что это такое фото Викторина по сказкам первый класс голожопые мамки фото Скачать игры через торрент manhunt пьяная жена друга фото игры в клуб Играть онлайн винкс порно фотографии негры имеют белых женщин при муже Фото рентгена легких при пневмонии сказка самбука фильм смотреть Катя москвича для карты Фото социальной комбат ультиматум Коды мортал игры Сднем рождение дочери картинки Картинка тачки в хорошем качестве домашние фото голых сосущих девушек пластика своими Надписи из руками большими порнофото сиськами с мишель фото уайлд порноистории Играть в игры счастливые колёса 5 троемфото ебля в Самые интересные фильм про маньяков улице порно лесу в на фотографии найти игру кто хочет стать миллионером играть turtles the teenage Игра 3 mutant соусов Рецепты фото салатам к с порно меган фокс фотогалерея Фото заборов с элементами ковки пк торрент Игры от еа для скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721