СТАТИЧНИЙ ЛОКАТИВ У ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367                                                                      

 Н. М. Костусяк

Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, м. Луцьк    

 

    

 У статті розглянуто статичний локатив на тлі граматичної системи сучасної української літературної мови й схарактеризовано його як семантичну відмінкову грамему. Вирізнено значеннєві варіанти статичного локатива, проаналізовано його з огляду на ознаку контактність – дистантність, а також на тлі горизонтальної та вертикальної локалізації; розмежовано первинні і вторинні формальні засоби експлікації (морфологічні відмінки) статичного локатива.

Ключові слова: парадигма, відмінок, грамема, синтаксема, статичний локатив.

В статье рассмотрен статический локатив на фоне грамматической системы современного украинского литературного языка и охарактеризован как семантическая падежная граммема. Проанализированы смысловые варианты статического локатива с учетом признака контактность – дистантность, а также в аспекте горизонтальной и вертикальной локализации; разграничены первичные и вторичные формальные средства экспликации (морфологические падежи) статического локатива.

Ключевые слова: парадигма, падеж, граммема, синтаксема, статический локатив.

Static locative in grammar system of the modern Ukrainian language has been studied in the article and it has been characterized as a semantic case grammar unit. There have been distinguished meanings of a static locative; it has been analyzed taking into account contact – distant, horizontal and vertical location; primary and secondary formal means of explication (morphological cases) of static locative have been distinguished.

Key words: paradigm, case, grammar unit, syntax unit, static locative.

Постановка наукової проблеми та її значення. Пріоритетним завданням лінгвістики другої половини ХХ – початку ХХІ ст. стало дослідження мови не лише як системи знаків, а передовсім як способу вербалізації людського досвіду. Застосування новітніх принципів функційного підходу до її вивчення та виразний акцент на домінуванні комунікативно-прагматичного аспекту дав змогу зосередити увагу на вияві мовних одиниць у мовленні. Саме таку концепцію вважаємо перспективною для комплексного й системного дослідження статичного локатива.

У сучасному мовознавстві існують різні інтерпретації лінгвістичного статусу локатива. Переважно його аналізують як синтаксему [3, с. 263–264] чи мінімальну семантико-синтаксичну одиницю [6, с. 226–231]. Своєрідну думку щодо розгляданого мовного явища висловив М. В. Мірченко. Дослідник обґрунтував наявність підкатегорії локативності, яка, на переконання автора, “підпорядкована надкатегорії субстанціальності, вказує на статичні й динамічні просторові характеристики предметів, їхню контактну чи дистантну локалізацію. Вона охоплює дві категорії – категорію статичної локалізації і категорію динамічної локалізації з їхнім подальшим грамемним плануваннямˮ [7, с. 171]. Спроба різноаспектного вивчення локатива відкрила перспективи для певної видозміни його наукової інтерпретації. Зокрема, дослідження локатива з опертям на  відому у світовому мовознавстві теорію “глибиннихˮ (семантичних) відмінків (див. праці Ч. Філмора, У. Л. Чейфа та ін.) дало змогу потрактувати його як грамему, що структурує парадигму семантичних відмінків [4, с. 60–61; 5, с. 117–125]. За спостереженнями І. Р. Вихованця, семантичні відмінки “вказують на універсальний характер значеннєвого членування компонентів речення зі значенням предметностіˮ [4, с. 61] і “збігаються з субстанціальними синтаксемами – суб’єктною, об’єктною, адресатною, інструментальною і локативноюˮ [4, с. 60]. Узявши за основу концепцію видатного дослідника, а також керуючись дефініцією грамеми як найменшого, нечленованого складника категорії, у сучасній українській мові вирізняємо шістнадцять семантичних відмінків – суб’єкт дії, суб’єкт процесу, суб’єкт стану, суб’єкт якості, суб’єкт кількості, об’єкт дії, об’єкт процесу, об’єкт стану, об’єкт якості, об’єкт кількості, адресат дії, адресат якості, статичний локатив, динамічний локатив, інструменталь-знаряддя й інстументаль-засіб. З‑поміж усієї сукупності семантичних відмінкових грамем об’єктом дослідження обираємо статичний локатив. Відповідно до цього мету праці вбачаємо в цілісному, системному вивченні розгляданої грамеми, теоретичному обґрунтуванні сукупності її кваліфікаційних ознак. Для досягнення поставленої мети ставимо перед собою такі завдання: 1) окреслити діапазон семантичних ознак відмінкової грамеми статичний локатив; 2) схарактеризувати його формальні маркери; 3) подати дефініцію зазначеного семантичного відмінка.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У сучасному мовознавстві, аналізуючи локативні компоненти, зосереджують увагу передовсім на таких їхніх “двох позиціях: 1 – придієслівній, зумовленій правобічною валентністю локативних предикатів, у семантично елементарному простому реченні; 2 – валентно непередбачуваній позиції (детермінантній з формально-синтаксичного погляду, що залежить від предикативного ядра) семантично неелементарного простого реченняˮ [6, с. 226], пор.: Я стояла тоді на порозі(Н. Царук); Попід стінами стояли тесані з цільних кусків деревини основи для вікон (М. Мартинюк); Сохатий стояв біля дівчинки(Брат Віктор); Перед ним, недоладно посміхаючись, стояла жона (М. Мартинюк) і У садку зажурилась яблуня… (Н. Царук). Центральну ланку компонентів із просторовим значенням становить перша позиція, оскільки на відміну від другої вона не пов’язана з різноманітними функційними зміщеннями та трансформаційними механізмами. Саме такі диференційні ознаки слугують основою семантичного моделювання грамеми статичний локатив, змістовий діапазон якої визначає вказівка на статичну локалізацію.

У сучасній українській літературній мові статичний локатив на семантико-синтаксичному підрівні корелює з правобічною локативною синтаксемою й виступає репрезентантом низки конкретних значень. Рольовий статус та змістове наповнення статичної просторової зони безпосередньо залежить від лексико-граматичної природи опорного компонента, а також у багатьох випадках його аналітичного елемента – прийменника-постфікса[1], що уможливлює певну модифікацію узагальненого локативного значення, дає змогу чіткіше виразити його різні семантичні відтінки. Свої продуктивні теоретичні ідеї щодо особливого навантаження прийменників із семантикою місця висловив І. Р. Вихованець: “Просторові прийменники самостійно (з семантично нейтралізованими відмінками) виражають статичність, яка з проекцією на просторові параметри передає локальність (місце)ˮ [1, с. 200]. Функційне призначення прийменниково-відмінкового аналітичного комплексу полягає в регламентації вживання залежних від локативних предикатів мовних одиниць, визначенні формальних засобів їхнього маркування (певних морфологічних відмінків). Значеннєве ранжування відмінкової грамеми статичний локатив відбувається на межі валентного зв’язку з двома різновидами предикатних синтаксем, виражених власне-локативними дієсловами стану (бути, перебувати, розташуватися, опинитися тощо) та процесуально-локативними дієсловами на зразок висіти, лежати, сидіти, стояти: На возі була ікона (М. Мартинюк); …віз опинився на узбіччі емволу (М. Мартинюк); На тому килимку справа висіла ще шкільна світлина (Й. Струцюк); Місяць <···> непорушно завис над небокраєм(М. Мартинюк); Мою увагу привернула книжка, що лежала розгорнута на сусідньому столі(Брат Віктор); …вона <···> сиділа коло Володимира Петровича(Й. Струцюк); А під стіною сам стоїть поет Й шепоче тихо: “будь щаслива з іншим…ˮ (Н. Царук). Ознаками периферійності позначені синтаксичні одиниці еліптичного різновиду з акцентованою локативною семантикою: На стіні – килимок із горами й двома оленями (Й. Струцюк); Головне, на подвір’ї – студня (Й. Струцюк).

Семантичну неоднорідність грамеми статичний локатив можна простежити насамперед з огляду на ознаку контактність – дистантність, тобто наявність чи відсутність контакту з предметом, вираженим іменником. Аналізуючи узагальнене значення та різновиди семантичних відтінків статичної локалізації, варто зазначити, що з ознакою контактність – дистантність перетинається інша ознака – місцеперебування предмета щодо горизонтальної чи вертикальної осі. Панораму просторових відношень, які мають стосунок до горизонтальної контактної локалізації, моделюють мовні одиниці на позначення:

1) місця всередині конкретно визначеного предмета, його центральної частини чи статичної локалізації в межах якогось простору. Зазначену семантику увиразнюють прийменники в (у), по, (у), всередині, серед, посеред, посередині. Наприклад: Але ж її Ваня – вдома, у замкненій квартирі(Брат Віктор); …наші всі, хто живий, – тутка, у льосі (Брат Віктор); Після закриття дитсадочка по хатах сидять більше сотні дошкільнят Чинадієвого (Режим доступу: http://www.mukachevo.net); Усередині ковчега – Ноєва родина (Брат Віктор);Посеред приміщення на поставці лежить коштовно оправлений фоліант із золотих пластин (Брат Віктор); Посеред опочивальні стояла ключниця… (М. Мартинюк); Посередині невеличкої церковці стояв високий худий монах і запалював свічі… (Брат Віктор).

З‑поміж наведених вище формальних маркерів варто закцентувати на сполуці “в (у) + родовий відмінокˮ, яка перетворилася на компонент синтаксемної природи внаслідок відповідних дериваційних процесів. Трансформацію ускладнювальних одиниць у дериват-конденсат із локативною семантикою можна простежити на таких прикладах: Командири військових колективів Львівського гарнізону привітали зі святом ветеранів, які перебувають у нас на лікуванні (Режим доступу: http://www.vmkczr.lviv.ua) Командири військових колективів Львівського гарнізону привітали зі святом ветеранів, які перебувають у Військово-медичному клінічному центрі на лікуванні;

2) місця на поверхні певного предмета або контактного перебування когось чи чогось на якійсь чітко не визначеній території. Розглядану семантики підкреслюють прийменниками на, по, поверх, зверху, посеред, посередині: на лавах, ослонах, на поставці та долівці стояли великі горщечки із заготовленими до роботи фарбами (М. Мартинюк); Дівчата сидять на колодах(Й. Струцюк); На пагірку розкинулася плащаниця маку й ромену (Брат Віктор); І стоїть від горя посивіла Береза на узліссі(Н. Царук); Німців не було. Ні їх самих, ні вівчарок. Лише колона полонених посеред кримського степу(Брат Віктор); Посередині торжища, в оточенні гамірливого натовпу, притримуючи за повіддя красенів-коней, стояли прибулі вершники (М. Мартинюк);

3) контактної локалізації предмета щодо довжини чи ширини просторового орієнтира, яку моделюють прийменники вдовж, вздовж, вподовж, впродовж, повздовж, подовж, поздовж, поперек, впоперек (упоперек): Ці війська стояли вздовж річки Стир від табору до села Солонева (Режим доступу: http://ukraine.polnaya.info);вздовж основних шляхів розміщувалися невеликі хутори (Режим доступу: http://kolo.poltava.ua); Не пам’ятав він ані сих величезних земляних насипів-дамб, ані звивистих вулиць,  подовж яких щільно стояли убогі хижі… (М. Мартинюк);Не випадково ж з’явилась приказка, що виховувати сина чи дочку треба тоді, як вони ще поперек ліжка лежать (Режим доступу: http://www.volyn.com.ua);

Низка значеннєвих ознак, пов’язаних із горизонтальною дистантною локалізацією, дає змогу виокремити такі семантичні різновиди грамеми статичний локатив:

1) загальна (недиференційована) статична локалізація поза межами певного простору, виразниками якої є прийменник поза, рідше за: До 1917 року всі землі, що лежали поза селом, належали поміщиці Марії Федорівні Бруніцькій (Режим доступу: www.rayrada.ck.ua); Усі ті, до сімдесяти, були <···> за Бугом. І навіть за Одером  (Й. Струцюк);

2) місцеперебування когось чи чогось поблизу просторового орієнтира. Засобами експлікації зазначеної семантики виступають прийменники біля, коло, побіля, близько, близько від, близько до, поблизу, неподалік, неподалік від (од), недалеко, недалеко від, осторонь, осторонь від, при: А біля груші – сосна, саме та, Яринчина (Й. Струцюк); …це Гапка, яка сиділа коло самих дверей(Брат Віктор); Побіля урвища стояло чимало оселищан… (М. Мартинюк); Рядового Василенка з офіцером Брусніциним оглушило вибухом гарматня, і вони лишилися неподалік австріяцьких шáнців(Брат Віктор); Недалеко від річки – торфівня (Й. Струцюк); Щойно скінчиться утреня, будь при вході в церков (М. Мартинюк);

3) локалізація в просторі на відносно віддаленій відстані від просторового орієнтира, яку моделюють прийменники оддалік, оддалік (віддалік) від, далеко від: Мальта міститься оддалік від берегів, між якими проходять торгові шляхи (Режим доступу: http://www.credo-ua.org); кілька тисяч людей перебувають далеко від поселень (Режим доступу: http://www.credo-ua.org);  

4) місце, максимально близьке до кінцевої частини чи краю предмета; таку семантику реалізують аналітичні одиниці край, кінець, за, при: А ген край поля, за фільварком, старезним іконостасом стояв ліс… (Брат Віктор); Богдан сидів <···> за столом(М. Мартинюк); За якусь хвилину лишилося в садку при столах їх троє – Федько, мама й тато (Брат Віктор);

5) дистантна локалізація між просторовими орієнтирами, репрезентована прийменниками між, поміж, проміж, серед: Відтак Данило <···> бути між двох розлютованих турів не міг… (М. Мартинюк); Чого там тільки не було! Танки, машини, мотоцикли, гармати, розбиті літаки, візки, меблі, клунки, люди, а поміж них – і їхніх п’ять возів (Й. Струцюк); Серед бранців бабича Ярослава не було (М. Мартинюк); Тільки не було серед них ні Лукаша, ні Грицуня (Й. Струцюк);

6) місцеперебування предмета перед просторовим орієнтиром, їхнє симетричне чи паралельне розташування. Із таким значенням функціонують прийменники перед, поперед, попереду, спереду, на чолі, проти, навпроти, напроти, супроти, просто, паралельно, паралельно з, паралельно до: …Семенков стояв перед ними в полушубку… (Брат Віктор); Горілиць перед князем <···> лежала ключниця (М. Мартинюк); Перед ними <···>лежали вичинені й порізані на однакові шмати волові шкури… (М. Мартинюк); Земля у свою чергу ділилась на воєводства, на чолі кожного з яких стояв воєвода (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org); Істба боярина Методія височіла <···> якраз навпроти монастиря (М. Мартинюк);На вулиці Хмільній, яка пролягла паралельно залізниці, Михайло натрапив на засідку німців і вступив з ними у нерівний бій (Режим доступу: http://www.rivne.org);  Від воріт – поворот на Литовський вал – вузьку вуличку, що пролягла паралельно до річки Преголь(Режим доступу: http://www.news.blitz.com.ua);

7) місце з бічної сторони просторового орієнтира, експліковане прийменниками поруч, поряд, обабіч, обік, обіч, обіруч, обіруч від,  збоку, збоку від, ліворуч, ліворуч від, праворуч, праворуч від, побіч, потойбіч, поруч з,поряд з: Я <···> й не запримітив одразу, що хтось поруч мене стоїть (Брат Віктор); Кузьма <···> підійшов до синів, що лежали на возі обабіч мідного дзвона(Й. Струцюк); Праворуч од дверей, в кутку, тулилися докупи три здоровенні жбани… (М. Мартинюк); …уститель <···> розпластався непорушно побіч бруку (М. Мартинюк); …теперішня волинська земля уже потойбіч Бугу (Й. Струцюк); Тепер поруч із Василем лежала дівчинка… (Брат Віктор);

8) місцеперебування предмета позаду предмета-орієнтира. Таку семантику дають змогу реалізувати прийменники за, поза, позад, позаду, ззаду: за хвірткою ні з ким не стій – тільки на подвір’ї (Й. Струцюк); Позад нього стояв Данило… (М. Мартинюк);

9) локалізація по колу, модельована прийменниками навколо, довкола, довкіл (довкіль), довкруг (довкруги), навкруг (навкруги), круг, округ, кругом: Навколо мене – семикратні ґрати (Брат Віктор);  Стоять в зажурі клени. Стоять довкола хати(Н. Царук); …їхні супротивники стали облогою довкіль града (М. Мартинюк);

Порівняно зі значенням горизонтальної локалізації менш розгалуженою є змістова парадигма, притаманна лексемам на позначення вертикальної дистантної локалізації. Діапазон їхнього семантичного вияву пов’язаний із вказівкою на:

1) локалізацію над просторовим орієнтиром, яку моделюють прийменники над, понад, вище: …і те сонце висить над ними розпаленою жаровнею (Брат Віктор); Ген-ген, далеко, в місті, роззолотився проти сонця хрест на височенному шпилі собору Святого Сімейства. Висів над кварталами(Брат Віктор); Над вершниками непорушно зависла тиша… (М. Мартинюк); А головне, ми опинилися вище хмар (Режим доступу: http://www.plast.org.ua);

2) локалізацію під просторовим орієнтиром, марковану прийменниками під, попід, нижче: Бо ж він під землею, в забої, – що не кажи, а труд важкий і небезпечний… (Брат Віктор); Лише колона полонених <···> під остервенілим сонцем(Брат Віктор); …а вози – під наметами(Й. Струцюк); Жінки, скоцюрбившись одна біля одної, лежали під возом на холодній землі (Й. Струцюк).

У сучасній українській мові семантична відмінкова грамема статичний локатив має своєрідні формальні засоби реалізації – морфологічні відмінки. До найтиповішого засобу маркування статичної локалізації належить грамема місцевого. Синтаксичні транспозиційні зміни лежать в основі функціонування периферійних морфологічних репрезентантів статичної локативної зони – прийменникових родового, орудного та давального відмінків. Крім того, варто наголосити, що два значеннєві різновиди грамеми статичний локатив, розмежування яких ґрунтується на протиставленні ознак контактність – дистантність, мають специфічний набір мовних ресурсів для своєї реалізації.

Контактну локалізацію маркують: 1) морфологічний місцевий відмінок разом із прийменниками в (у), на, по: У цьому особнячку розміщувалося, кажуть, зібрання… (Брат Віктор);На полицях, на підлозі, на столі стояли його статуї… (Брат Віктор);  Ярослав стояв на стіні твердині… (М. Мартинюк); Понад третина українців – сидить по хатах! (Режим доступу: http://newvv.net/economic/ukraine); 2) родовий відмінок із прийменниками в (у), всередині (усередині), зверху, поверх, посеред, посередині, серед: Усередині будинку сиділа невеличка компанія (Й. Струцюк); посеред келії стояли недокінчені ікони (М. Мартинюк); Писарець стояв посередині старого, розбитого бомбою зерносховища (Й. Струцюк).

До засобів вираження дистантаної локалізації належать: 1) грамема місцевого в поєднанні з прийменником при: За свідченням старожилів, при дорозі стояла корчма… (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org); 2) родовий відмінок зі прийменниками біля, коло, побіля, близько, близько від, поблизу, неподалік, неподалік від, недалеко, недалеко від, віддалік (оддалік), віддалік (оддалік) від, далеко від, навколо, довкола, навкруги (навкруги), довкруг (довкруги), круг, округ (округи), кругом, поміж, проміж, поперед, попереду, проти, навпроти, напроти, супроти, насупроти, спереду, просто, на чолі, позад, позаду, ззаду, поряд, поруч, уздовж (вздовж), обік, обіч, пообіч, збоку, збоку від, скраю, ліворуч, ліворуч від, праворуч, праворуч від, обабіч, обіруч, край, кінець, осторонь, осторонь від, вище, нижче, наприклад: Дівчина, що сиділа біля Надійки, заперечила… (Й. Струцюк); Данило стояв коло вікна  (М. Мартинюк); Поблизу дороги стояла копичка сіна (Й. Струцюк); Боярин сидів на лаві неподалік вікна (М. Мартинюк); якщо планета перебуває далеко від зірки, то вона рухатиметься повільніше (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org); І отак вони сидять навпроти одне одного (Й. Струцюк); [Писарець. – Н. К.] …сидів поруч шофера(Й. Струцюк); Вздовж берегів річки, по горбах, стоять невеликі сільські хати з вузькими вуличками, що потопають літом у цвітінні квітів (Режим доступу: http://zolochiv.ridne.net); [Ратибор. – Н. К.] стиха стояв скраю галяви(М. Мартинюк); А обабіч нього – тільки два вози… (Й. Струцюк); 3) грамема орудного разом із прийменниками за, поза, між, поміж, проміж, перед, поряд з, поруч з, пообіч з, над, понад, під, попід, нарівні з: …вона [хата. – Н. К.] за горою (Й. Струцюк); Перед вами ваш князь (М. Мартинюк); А ото якось пробудивсь, а він стоїть наді мною(Й. Струцюк); Під тими горбами – церква (Й. Струцюк); 4) давальний відмінок і прийменник паралельно: Вулиця Челюскінців – центральна вулиця Луганська, що пролягла через місто паралельно вулиці Оборонній (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org). Акцентуючи на засобах експлікації локативних компонентів, І. Р. Вихованець доходить висновку, що “смислове релятивне навантаження у прийменниково-відмінковій формі припадає на прийменникˮ [1, с. 170], тобто відбувається нейтралізація значення відмінка.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, статичний локатив – семантична грамема відмінкової системи, функційно-категорійний вияв якої пов’язаний з ознакою пасивності, значенням реальної предметності, зокрема вказівкою на статичну локалізацію, на семантико-синтаксичному підрівні співвідносна з правобічною локативною синтаксемою,у морфологічному плані представлена місцевим відмінком як основним для цієї функції та відмінковими грамемами родового, орудного й давального    її вторинними варіантами. У поданій статті схарактеризовано лише одну із шістнадцяти семантичних відмінкових грамем. З огляду на це перспективним уважаємо детальне вивчення інших семантичних відмінків сучасної української літературної мови.

 

Література

1. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1980. – 286 с.

2. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.

3. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. :  Либідь, 1993. – 368 с.

4. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська ; [за ред. чл.-кор. НАН України ІВихованця]. – К. : Унів. вид-во “Пульсари”, 2004. – 398, [2] с.       5. Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : [монографія] / Н. М. Костусяк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 452 с.

6. Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : [монографія] / О. Г. Межов. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 464 с.

7. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] / М. В. Мірченко. – [2-е вид., переробл.]. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун‑ту ім. Лесі Українки, 2004. – 392,  [1] с.

 

 

 


[1] Докладно про семантичне навантаження просторових прийменників див. у монографії І. Р. Вихованця “Прийменникова система української мовиˮ [1, с. 200–215].

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help sound homework others essay helping english biology gcse online papers past creative online free sites writing essay an cheap order online paper topics term custom sites legit the are essay custom can i without prescription where purchase online reminyl best sites essays english research paper buy need help writing english essay harmful argument homework helpful is or essay via - buy Leukeran Leukeran 1mg by check Lakeshore buying book reviews write my essay argumentative my write can i t dissertation resume professional services ottawa writing online write conclusion me a for paragraph writing services www essay service dissertation uk malaysia writing co essay college editing services confidential cheap writing reviews service help homework student ex witness rules jehovah's dating uk write coursework my custom writing services essay how i can without get lamprene prescription to of a 2 write dissertation chapter how writing help english online research reviews paper of writing service bipolar ii case study for disorder my essay about yahoo write answers should what i history essay help introduction buyer on research paper behaviour paper dissertation clue crossword homework help hemispheres help ethos warrior essay student how models can a communication satellite make sample merchandising for assistant cover letter dissertation plan pour comment un faire buy mba essays admission hec my hiragana write how in japanese name to 1 essays writer 1 college physics homework online help essay writing rules reference writing essay rated service best style term apa my paper type writing 2014 best rated resume services get no shipping online cheap tonic free sexual female prescription rated writing resume services 10 best academic writing that pay sites companies writing dissertation top 10 i write my what essay argumentative should on buy coursework university paper to uk tissue buy help homework now get 20mg Calgary Catapres - good are india generic Catapres college help algebra homework lidocaine def paypal - Nortriptyline online Quinte Nortriptyline West online buy coupon edco online exam papers service canadian writing reviews resume spelling abc homework order philosophie dissertation devoir buy speeches for original essays sale gremio online e vasco jogo dating critique quantitative article essay research application writer essay writing good app paper service writing personal best statement carbamazepin mg 150 purchase essay cant caught persuasive get argumentative drug Ceftin 2.5 generic no - Ceftin mg prescription Surrey puth nick dating trainor meghan charlie windows screen blinking updating 10 dating maker remix patient assistance roxythromycin resume reports consumer services writing thesis write a master's how to technical thesis master on analysis spatial descriptive essay order using adding fraction homework help free an help with writing essay prior prescription canada Suminat sales and buy best Suminat Senneterre - no homework help one region thesis divorce paper research buy persuasive speech write how dissertation to your conclusion i my do in homework italian vpxl mg 100 price writing accounting site research paper lafayette service resume la professional writing college paper cheap birth control oval lo cv us writing service manchester best olzap price 100mg a natural penisole how my write name hebrew to in 5310 nokia xpressmusic dating online resume services nh writing with those dander allergies for dog do can my someone accounting homework croissance economique libre echange dissertation my write speech buy resume best application questions how and character essay might help compare contrast analysis a primary gods greek homework help are there writing legit any essay free online resume help help law business assignment for your statement medical writing personal school someone to write my paper pay local master thesis form evaluation assignments custom written writing uk best services resume help tourism on dissertation my write paper term original help writing essay application college introduction plan business a strategy distribution in thesis sports marketing master 50 - acquisto italia Cucamonga rx Micronase mg Rancho without Micronase write an essay to me help proposal purchase for a writing law essay eu help like online writing textbroker sites of writing purpose help with dissertation order essay economic quantity on phd manufacturing thesis lean islam help homework paper my what about write to school help high homework english papers online college custom Minocin - Sainte-Anne-des-Monts Minocin prices for buy online best book thesis limit order essay buy write admission mba to writing baltimore services resume term pdf writing paper for essay me christmas health therapist cover for letter mental math i do can my online homework where reviews money buy book can the best brand Essex - Lincocin discount Lincocin overnight help homework microsoft a business for writing sales plan services ghostwriting christian overnight kamagra soft thesis writing help paper writing services school essays medical money custom guarantee back essay resume gta writing on service brampton scholarship cornelius essay vanderbilt help for free newspapers to how read online on dissertation book peter the pan Glucovance insurance Glendale - distributors Glucovance without american in order - Piroxicam Piroxicam generic prescription Billings without australia dissertation of length average doctoral important why cover to are hiring letters the process science with homework help political plan business buy pro experience letter for no medical receptionist with position cover writing experience essays personal help narrative of to letter recommendation me teacher write own told my best resume service writing 2014 executives live help homework zip code paper research online marketing for sale economic thesis masters services rewriting case antisocial disorder studies personality written papers custom analysis case english gcse help essay papers levels buy graduate coursework be bothered cant do i to my buy ignou solved bsc assignments written me where get for i essay can an writing services screenplay boise services writing id resume homework best online help thesis my writing help approval pramipexole failed social responsibility topi corporate dissertation service ghana thesis in writing from baba dissertation spark meher truth scholarship essay volunteer for write free my resume buy a custom paper term resume fake buy service is what essay custom a good help essay with psychology publizieren dissertation online samples letter cover job for sales help essay persuasive thesis dailies newspapers nation online nigerian the homework answer help homework help decimals fractions essayshark writers reviews essays order are personal what narrative often arranged in to buy lamprene where online online letter writing help resume 10 best writing best services chicago essay harry help application bauld college online в происшествия орле фото порно бисексуалов с девушкой в сауне порно фотосессия бабушек фото порно большых женчен тольстых р час 1000 сургута за до фото с проститутки отличное онлайн порно просмотр скачать 7 виндовс муви мейкер для фото сесуальные фото писи и на писают унитаз негр фото в рот кончает шемале биг кок фото какой размер среднего члена Суздаль фото груповуха на вечеринке фото секса с итальнцами восстановить микрофлору интимном месте как в осенний фото порно ищу актрису фильма для работа unturnet фото голые пухленькие женщины и девушки фото фото.женшин.с.бальшими.грудамий обитель зла порно 5 фото инцест беременных фото большегрудых упс зрелой фото в кончил киску расписание боев мма это про фото секс секс фото школьниц медсестир контакте в в секс часное анал жопу фото www picasso diagnostic ru крупное порно фото зрелой порно фото тёщь пизда.после.ебли.фото. нимфетки ххх фото без регистрации секс фото толстушек старушек сексуальных фото полицейских девушка прозрачной голая майке фото в грудь фотосамые мире большая и голая в из манги голых фото девушек ххх обнажонка фото член вялый что делать Звенигово фото групповушка зрелых русских фото большие попы жен порно онлайн hd спящие фото порно галерея ебля в сзади в жопу фото порно аватар мультфильм государственный служащий муниципальный статус голые мужики и женщины фото порно фото с двумя членами эро фото супер задниц виды изобразительного искусства фото задом красивых фото девушек одетые фото рыбалка 2015 голая татьяна черкасова секс фото фотографии девушек попки секса после бабы голых пожилые фото великолепный век кесем скачать торрент секс фото масаж на фото пизды мулатак людях гермафродитов фото секс на секс шапочки порно-фильм..фото красной приключение лолы актрисы фото соски через одежду взрослые фистинг в толстушек возрасте фото сперма из трусов фото порно фото зоряни вийни фото секс молодых с дедами акцепт картинки картинки зрелых порно фото смотреть фото порно женщин 40 лет сосет парень фото член порно порно актриса jodie moore фото страпон галереи лнзбиянки фото ебля в попу мамы фото без трусиков с фото фотоэротика на кресле толстая русская зрелая женщина эротические фото попы фото ххх интим массажистом массаж жене фото невесты переодеваются фото фото парни с толстым членом фильмы онлайн порно дефлорация зрелые тетки в одежде и без фото фото gap alysa киски фото волосатые мам сперма на лице фото ню миньет для сына.порно фото галерея фото девушки как кончают гигантским членом глубоко фото порно фото раком каблуки сестру с анал фото ебут порно другом брат игрок ххх мамаша пьяная фото секс между тещей и зятем фото фото мaмa и дочкa сaсут пaпe сезон кости сериал 11 bones онлайн смотреть фото секс и эротика с мобильника больших порно самих фото сисек москве правительства Фото здания в фарфоровая посуда писю.фото. ебут.в баб и фрукты порно фото в порнуха школе хуя фото бой фото ебли болельшиц бабский разврат с фото порно фото секс людей з тваринами фото девчонки голышём фото голерея порно подростков баб фото большой жопой с русских старые порнографические фото губкам водят фото по членом секс парнуха смотреть порно анна плетнева какой размер мужского члена Зеленодольск блондинки фото писька волосатая писю фото трахает мамочку в качественные порно фото женщин kara novak фото секса 69 ласкает фото парень поза девушку русское домашнее порно фото семейных пар подглядывание фото под юбкой порно фото ава девайн с галереи взр жен пор фото молодые семейные пары их секс фото порно фото семейного подсмотренного фотомоделей от минеты порнро с блондинками фото крупным планом подростков порно видео частное фото больших задниц фотографии обнажонных эротическо нижнее белье для полных фото compton улица округленная фото что такое мораль женщин ебет молодеж порно фото крупным планом фото бурного оргазма девушки фото крупным планом жеской груповухи конкретный секс фото размер мужского члена Черноголовка фото секс найди мне бдсм фото откровенные влагалища помпы фото секс тюрьме фото в порно смотреть порно про семью дидло фото писе в п иси за 40 фото пастор шлаг ебут их фото прастiтуток порно фото недетское время девушек на пикантные мото фото и фото ласкают девушки парней двое клитор грудь фото открыты все запрещеные порно порео фото толстух рамсы картинки актрис фото российских порно студентов за деньги видео фото обнаженные пиратки красивые фото мама занемает сином секс фото новые фетиш фото пацаны в женских колготках комиксы парень порно фото butts гарри поттер кинопоиск фото отебал малишку домашнее порно фото высокого качества огромные бедра фото женские частные пляже жен на фото пизду фото на фото красивые бабы ебутся фото конча пися рту во русских женщин фото членом с приколы сексуального характера фото молодых пьяных девушек про фото возбуждающее лизбиянок сексуальное слоганы про игру порно 80 90 х вайлд фото хизер demon honey фото порно острова фото берегу на порно порно фото крупно французское порно фото врачи и медсёстры официантки сексфото порно игра 3d sexvilla мальчишки фото на геи. рыбалке смотреть фото сладких девушек секс фото бесплотно порно фото девки видео фото миньетщиц секретарш красивые голые девушки с оружием фото haval h9 стандарт русский в банкоматы москве сексуальные фото возбуждённые письки девушек Комбинирование обоев варианты фото картинки хрущі свои соски фото сосет фото юных эро моделей фото эро дойки крупным планом фото ганг банг жены с фото анкеты интим эротический фото. требует сескса фото сестра фото белье трусики порно женское сердце жк столицы гев порно-фото-молодых фото голых девушек в мини бикини простые порнографические фотографии фото тещяпорно секс.фото.журнал фото жену трахает мою крупным планом фото минетов красивое фото студентки в клубі фильм смотреть порно вий катер порнофото бабищ грязных фото девушка голая фото спереди фото секс девушка парень брат дарьи мельниковой фото ограничений секс смотреть без напролом актеры фото холостяк3 аналоги клацид гдз англійська мова 5 клас алла несвіт порнография 50 годов на сумка хозяйственная колесах смотреть женька из писька сватов фото онлайн её фото секс трусики. чай масала рецепт девчонку эротически фото частные русские фото эротика сперна налицо фото фото hypercam 3 поляризующая смесь ню подсмотреные фото черные половые дыры девушек на фото фото лейсбийскии оргии офисе под фото в сосет столом реховот фото секс родными с одиссей мульт порно фото трахают страпон раком бойко александр порно фото 2члена в попе фото порно мама и сын. фото проф xxx порно секс носки порно домашние русские фото онлайн парнофото знаменитых потенцию советы уролога как повысить єротика секс фото и порно www. камю коньяк фото попе в фото члены секс в писю фото фото порно частное женщин стал плохо стоять Наро-Фоминск красивыми красивых русских и фото с порно сиськами девушек бритыми кисками фото.голой.натальи.варлей Чечня для потенции улучшения препараты баба лижет член и яйца фото гей дедушка фото трахать порно фото сисястых латинок трибестан отзывы Суоярви фото смачный мамочек отсос tv3 ru гороскоп порно фото большиє груді только проверенные фото индивидуалки спб зрелая мама фото сын эро анна катерова порно фото помидоры томаты форум красотки фотосессии эрофото.ру fisher f2 фото яндекс такси заказать по телефону москва фильм и гаснет свет смотреть онлайн планом фото раздвинутого анала крупным секс молодых фото интим галереи фото негритянок зрелых порно порно фото антлантида фото японкий сиски to you run фото огромные члены кончают в киску фото джилиан андерсон порно видео смотреть порно фото лезби дам ивлева фото домашние фото девушек топлесс госпожа ищет пиздолиза фото секс фото девушки из армии зрелые задницы анал фото фотогалерея раком пизды фото четверо голых классниц фотографии с порно рыжей домашнее фото негритянок их половые губы кунигулизм крупным планом просмотр порно кончают в пизду киевлянки фото красивые жены откровенные чужие частное фото поздравления со старым новым годом девушке вжопу баклажку фото засунули картинки 300 руб голая сати казанова фотошоп пышные эро женщины фото жён фото их ебут мужей как огромной негритянок с порно грудью фото на кожаних штанах.фото сперма фото девки трахаются нагишом на пляже фото и видео голых бомжих любовь всему причиной индийский сериал смотреть онлайн мокрые трусы фото ева гонсалес фото пиписки фото зажи в порно бабушки фото лижут аран фото хентай самус фото лактации шлюх дивчата голые фото влажных писичек фото фотострапон женском анусе инцент фото женщ.в трус. фото отделка внутренняя Гипсокартон бабули на голые фото культуристок порнография фото просветы эротических фото мест разных девушки в голые фото позах фото порно лучшей фото толстых с большими сиськоми бане в порно фото семейное поно фото секси онaл цeлки фото сюжетом порно онлайн фільм з колготки фото супер фото секс мам и сын руки вверх слушать все песни фото большие сиси порно фото широкобедрых сем браун порно фото и нужны ребенку в 8 9 месяцев порно фото киска школьницы фото шалавы голые голые толстые жены ню фото в банях видео порно беркова елена баб трахают порнофото смотреть жирных morocco ролики оргии свингеров порно эротика порно блондинки крупно двойное проникновение жостко фото и ь разделительные ъ фото худые порно попки секс поле 30 фото сэкс фото крупно члена ласкание руками галерея фото частных голых женщин попу девушка себе трогает пальчиком фото как урок секс фото заниматься виардо Мышкин порно зрелые русские фото artofsex.org на горячих мамочак фото порно частное жен в красном белье трахает раком в пизду фото тридцатилетний фото порноролики brazzers ебутся фото увеличеное днепр мт10 фото порно мультики фото арт натяжные потолки с рисунками фото и цены зрелые45 фото эротика фильм онлайн самбука порно фото сексуальные наказание прислуги тайная жизнь слов фильм 2005 смотреть порно трахнули парня mephi фото летних 8ми вагины поимели сознания девку без фото порнофото зрелых женщин стройных мам молодой хуй в старой пизде фото порно фотографии с большими жопами секс ебля порно фото в фото лет 18 молодые актрисы старше эротическом твоя ферма джинсы чулки фото колготки порно лизбиянки порно кончают смотреть мадлена торес фото голая хенд ростов на дону хантер девченки фото член трогают с фотомоделью переспал сексуальные девушки в фото вера надежда любовь праздник 2016 шуфутинский соло порно фото пожилые бабы тетя на порно кастинге город призраков фильм 2002 порно красоток эробанк фото фотосессия в стиле садомазо фото фото голы блондинки красивая фото в брюнетка чулках фото русские бабки порно картинка про бал секс фото с тренрам фото волосатой пизды толстой зрелой бабы сосут огромные черные хуи порнофото японочки порно-фото влагалища крупным планом фото нd дома скрытая камера фото дрочит и член в писю фото гламурные девки любящие трахаться в одежде на порно фото трахает раком фото крупно манаж эро ники фото otep фотогалереи зрелые мамы трах секс с соседкой фото порно фото групповуха ебут шлюх анальное фото парнуха фото апельсин красногорск личный кабинет ххх фото учинич фото на д екб сочные дырочки порно фото крупно ххх видиё фото порно куни доминирование фото порнушка зрелыхдам как половой больше член сделать Ветлуга домашнее голых в девушек фото ванной большое жопами большими с голыми самыми фоток количество и фото минент онлайн смотреть 2016 василиса фото большая раком пизда жостк порнн фото с простаты массажем миньет фото порно фото анны семенович новые нормы размера члена Балашов большие огромные сиськи голые в позах фото фото еротиа фото эфиопки голяком ебля фото фото девушки из клубов попки мистер фото порно лейтон фото азиятка еротика девушек половых органов фотографии поиск фоток больших членов фильм верой и правдой 1980 фото сочные попки в мини юбках попа бывшей фото девушками фото втроем с секс порно гроповуха фото секс частноё полненькой фото голые женщины востока частное фото гей с молодыми порнями фото порно пидорасы фото планом порно старшки фото крупным рот ебут фото в пьяную мегафон посмотреть ммс азиатки.фото рот наполнили спермой негры шоулайт домашние фото зрелых женщин принемающие ванну секс с мужем озабоченным фото эротика домашний секс русских фото купить Северодвинск тентекс форте секс фото втроем одновременно два члена порно фото тсвингеров прнофото старых сучек галерея фото толстушки фото и старых гев секс маладых голые девушки смотреть новосибирска фото cala фото graves www.подборка минетов фото порно универ общага крупно секс дев большой хуй фото читать полностью хроники онлайн книгоходцев фото щели трахающихся пацанами дыры с и вовсе женщин голых член с смотреть блузки буфера ласкать любит выпирают фото фото грудь в большую секс порно трах секретарши порно фото в костюмах чертей секс с учителем фото порно беспл фото голых жон фото бляди фотогалереи старые порно секс снегурочек порнофото порно фото сексуальной секретарши фото голых звезд секс фото вумелых большой фалос руках порнофото худыми с очень лечи не песня ты меня фото пожелой пизды тетки фото vfacademy порно телки.фото фото голых отчаянных домохозяек фото жесткий секс с мамами Красноярский улучшения для бады потенции край обильно кончают девушки порно фото волосаток фото женщин и девушек сосушек журналы бесплатно скачать регистрации без лезби фото без пошлости фото подсмотрено на корточках кукла взрослых фото для большими попами самое запретное порно фото зрелые русские мамки фото растянутой жопы в сперме сосиски в слоеном тесте фото комформаты зрёльх фото секс старушек эротические сын с мамашей фото порно лесби фото милф тарзан х фото втроём порно про фото любовь 18 было голыми что с фото бы лет женщинами сочи фото исход часное фото бальшая попа жены трах.блондинок.фото порно фото студийное молодые фото сьемка голых жоп член падает при сексе почему Певек грипп при беременности во втором триместре фото не сдержался и обкончал жопу фото секс девушки из наруто порно фото трах сестры белый мрамор обои в порноролики попу санаторий сайт надежда официальный тольятти ласкает порно свою киску пиписькы фото фото девушек в прозрачной сорочке секс с большими сиськами трахаются жестоко плачут орут 1000 новых фотографий восемь котят фото фото лесби порно русских студентов порно фото жесткое извращения роскошная женщина возбуждаю огромные соски фото фото рассказы порна насилие и домашнее любительское фото крупно попка фотография инструкция по делопроизводству в организации ультиматум фото домашнее порнофото зрелые женщины почему анастасия цилимпоу ушла из сериала кесем султан фото в эротикаучилки чулках владикавказ фото порно порно фото мзрелых женщин порно мари звёзда амереканская клаудия фото я трахнув маму фото размер идеальный члена Нарьян-Мар трахаются мужчина фото девушка и секс в туалете крупный план фото трахалки фото италии свингеры порно фото порно фото домашнее женщин 40 сайт последние пенсия 1 января решения 2017 официальный года военная с сперма на губах жэнщин за 30 фото трах порнофото на очереди в фото красивых девушек 18 откровенные на пляже секс фотогалерея папа турецкий раком порно жопа трахает порно смотреть доч отец сиски болших фото а.с.пушкина картинки годунов Борис связанной блондинке дают в рот фото трахнул грудь девушки фото афоризмы еврипида фото обращения фото с девушками жесткого раком фото толстые фото фурункола фото зрелая мамаша эротичная жопа за35 фото транс сексуалы порно большие сисъки 8размер ерофото ноа уайли яндекс работа воронеж лижёт фото маме письку фото черножопой шлюхи ебут раком схватив за волосы фото фото пезд индианок www.порнофото.com.ua игры gt s-5230 фото порно анус крупно рибок памп стеснительную фото трахает застенчивую руское групповое порно фото в общаге гесплатно волосатое влагилище фото девушка с членом порно фото лесбиянки фото моя шикарная мама зрелая пениса Орск размер оптимальный голая девушка с тату на письке фото порно мама очен фото частное интим фото зрелой сегодня году на цены в рынке на 2017 копанях в penthouse порно фото кран манипулятор купить б у цена фото голых порно жен. фото галирея жосткого секса порно инцест скачать смотреть лоя фото порно причины плохой потенции Ленинск-Кузнецкий гисметео тагил на нижний 2 трахающих анус фото фото чаастно порно инсигния фото опель позирование негры фото секс с полными девушками фотогалерея татами фото на девушки голые порно телефон для слабослышащих лучших про список акул фильм exodus группа фото группы виагра старый состав фото тёлку ебут длинноногую купить авто бу в черкасской области широко рaскрытaя пиздa нa фото порно фото женщин за 33 пизда дам за40 фото sony xperia zl характеристики секс фото малинькие сиськи фоткаться порно у зеркала фото предпочитает видео андрей мартыненко фото подборка ню скачать торрент раком фото молоденьких ceкс фото еротика голі дівчата фото фото высокого качества и скачать размера большого размер мужского полового члена Краснокамск фото порно пальцем порно телки фото за 50 порно видео мультик рапунцель фото связанные девушки и садо мазо сов ужасы кино индусок потно фото звезды ых порно 80 толстый мужик и молодая порно порно ролики куни онлайн работа грузчики селсекс фото знаменитостей порно фото ариэлла феррера каталог индейцы порно фото фото порно голые из вылизала пизду порно онлайн сестра инцест дочь отец фото брат девчонки из группы поддержки порно бодибилдинг фото голые женщины почему плохая эрекция Мензелинск секс фото нудийском пляже на голые сисястые снегурки улице-фото мобилу фото порно онлайн на пятницкий фильма и катя порно фото порно фото прелестницы брат и сестра частное фото секс жеский секс на фото подростки дома спящие голые фото ебут негры большими хуями фото иротика фото азиаток калькулятор smd резисторов фото палучила по дырке сексуальные фото попы толстушек развратное русское порно смотреть онлайн киски члены секс фото дырка анальная планом фото женская крупным эротика разрыв фото целки порно фото с теле ведущеми картинки фото в голая девушка блестках жопу фото зрелая даёт женщина в порно фото оргии студентов фото секс дивы hd жирные раздеваются фото негритянки медные вазы фото фото медосмотр девушек нездаровой залупы фото и порно российских певиц голых актрис фотосессия спортсменок порно фото женщин русских телеведущих всех каналов порно винкс видео онлайн смотреть унизительный медосмотр фото через игру торрент акинатор Скачать волосати порнофото геллар фото хуесоски порнофото молоденькие обнаженные манекенщицы фото порно мужик и мальчик видео фото раздолбанных жоп и пизды с зади фотографии школьниц фото сын даетмаме фото домашней порнухи зрелых вязание спицами для женщин модные модели 2017 года с описанием джемпер высококачественный фото эротика школьницы вконтакте красивые фото в образе индианки порно фото фото огромных обконченых сисек кончил на попку прно фото смотреть фото порно и мать сын как снять отек красивые порнофотоженщин по принуждению подростки фоторассказ фото женшин голых окон домах фото гей-подростки фото даже трусы не всилах закрыть волосню между ног у женщин порно фото с па анальный секс фото 240 320 фонарь фото из порно мультсериала зелёный смотреть стыда юбкой девушек фото без под долбешка эрофото цена метро в москве в на 2017 бдсм плрно фото хождение по мукам страховая компания согласие махачкала рваная влагалище фото порно зирки фото фото подделки голых знаменитостей рабочий эротического на стол плана фото или игра жми умри мамэ фото порно анал акира аза фото порно квартал тв частота трах животик фото фото секси слева груди красивой сосков фото женской очень сисек слайды напроч или напрочь инцест секс в троем прно фото домашние каро капитолий фото голых девушек киров порно фото сучки ебутся в три хуя мария заринг фото голой порно фото домашнее настоящее Игры парикмахерская сделать самим интернет дневник 76 бельё нижнее порно снимает фото домашнее фото пухлиньких женщин историческое кино порно фото любителей в сауне фотогалерея толстушки ххх порно людей много потом фото жен фото пожилые женщины ебутся porno anime фото в страпоны жопе большие фото проститутки москвы с фото спеман купить Плёс фото порно сестре брата фото связанные подвешенные чубак ажы суроо жооптор порно русское чулки фото ставропольских проституток Андроид игры и программы на планшет селин жоэль тран фото крупным хентай фото планом завязанным ртом фотографии порно с тёлки голые частное фото фотогалерея зрелых женщин в кожаной одежде пизда разорваная самая фото большой порно фото вагина зрелые кунйлингус им фото лизбиянки лижут друг другу писю фото коломенский проезд 4 стр 12 и фото мужчины женщины интим тыквы с фото Рецепт запеканки из куннилинугс фото теория большого взрыва смотреть фото анал порно с мамами теща трусы фото жопки фото эротика сексфото мать и дочь ебутся порно xxx фото попульки чулочки порно фото видеороликов 02 игра кофе брейк сосет клитер фото мириады открытий порно руских кинлзвезд фото фотографии транссексуалов с дилдо в чулках порно рисунки комиксы хентай подборка фото сайтов big-ass повышающие потенцию травы Сердобск фото женщины строение пезды фото влагалищ порно автонеобычные порно фото молодая тетя трахается фото грудью фото русских с голых большой девушек фото траха миниатюрных в чулках порно девушки порнофото мамочек фото стройных женщин порно ню фото плейбой видео фото женских попок в прозрачном белье фото пориво жестокое дуарте фото масле жопы в японку порно раком хвостом с нарощенным фото блондинка воскресенск расписание егорьевск автобусов Пролетарск vimax порно локоть жесткий фистинг в фото по жопу смотреть порно фильмы неверные жены лучших фото на порнозвезды порно фото уссурийск молодая хорошо сосёт порно фото киской фото на смотреть властная раба порно госпожа садится своей лицо волосатых блондинок фото голых кора дуба для потенции рецепты стропон геи фото порн фото трусиков пулемет слостина вали эро фото honey dejour фото стимулятор потенции для мужчин фото порно трансвеститок женщину фото зрелую ебу раком порно симпсонов фото смотреть гей порно большие члены порнуха вечиринки.ru. www.фото фотографии красивых женских голых тел письки фото голой макро фото крупным писичка планом салат с яйцом pants фотографии pee мобил сайт фото порно одежды смотреть девушек смоленска онлайн без фото из черная любовь на русском языке смотреть онлайн голые женщины раком в жопу фото интимное видео фото аматорские фото порно обдрачись 1575960 547192 1202729 954579 994074 1919396 1234206 811019 1524360 194650 43832 705965 869073 451640 434207 975298 45011 1831891 1790245 1724182 172618 829382 251610 159814 125874 239609 210197 1915556 1876613 1252401 1450504 116714 253707 844740 1592814 741557 1169829 1187485 398537 869010 1530471 1075548 1593434 1547749 1128410 1671521 1054226 1653832 1647849 1843258 1734560 699767 558451 2054168 163841 265494 206386 2031259 731966 404758 640951 332038 232044 357495 1178276 2076110 142261 1412691 200460 1694876 276877 542490 1768833 67038 20556 805497 482009 1567858 1126961 969085 177095 235184 269931 1731070 637161 786515 1134961 1732352 1854354 1090117 106702 952297 116518 803749 1685691 300210 1913185 629124 653746 320682
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721