СТАТИЧНИЙ ЛОКАТИВ У ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367                                                                      

 Н. М. Костусяк

Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, м. Луцьк    

 

    

 У статті розглянуто статичний локатив на тлі граматичної системи сучасної української літературної мови й схарактеризовано його як семантичну відмінкову грамему. Вирізнено значеннєві варіанти статичного локатива, проаналізовано його з огляду на ознаку контактність – дистантність, а також на тлі горизонтальної та вертикальної локалізації; розмежовано первинні і вторинні формальні засоби експлікації (морфологічні відмінки) статичного локатива.

Ключові слова: парадигма, відмінок, грамема, синтаксема, статичний локатив.

В статье рассмотрен статический локатив на фоне грамматической системы современного украинского литературного языка и охарактеризован как семантическая падежная граммема. Проанализированы смысловые варианты статического локатива с учетом признака контактность – дистантность, а также в аспекте горизонтальной и вертикальной локализации; разграничены первичные и вторичные формальные средства экспликации (морфологические падежи) статического локатива.

Ключевые слова: парадигма, падеж, граммема, синтаксема, статический локатив.

Static locative in grammar system of the modern Ukrainian language has been studied in the article and it has been characterized as a semantic case grammar unit. There have been distinguished meanings of a static locative; it has been analyzed taking into account contact – distant, horizontal and vertical location; primary and secondary formal means of explication (morphological cases) of static locative have been distinguished.

Key words: paradigm, case, grammar unit, syntax unit, static locative.

Постановка наукової проблеми та її значення. Пріоритетним завданням лінгвістики другої половини ХХ – початку ХХІ ст. стало дослідження мови не лише як системи знаків, а передовсім як способу вербалізації людського досвіду. Застосування новітніх принципів функційного підходу до її вивчення та виразний акцент на домінуванні комунікативно-прагматичного аспекту дав змогу зосередити увагу на вияві мовних одиниць у мовленні. Саме таку концепцію вважаємо перспективною для комплексного й системного дослідження статичного локатива.

У сучасному мовознавстві існують різні інтерпретації лінгвістичного статусу локатива. Переважно його аналізують як синтаксему [3, с. 263–264] чи мінімальну семантико-синтаксичну одиницю [6, с. 226–231]. Своєрідну думку щодо розгляданого мовного явища висловив М. В. Мірченко. Дослідник обґрунтував наявність підкатегорії локативності, яка, на переконання автора, “підпорядкована надкатегорії субстанціальності, вказує на статичні й динамічні просторові характеристики предметів, їхню контактну чи дистантну локалізацію. Вона охоплює дві категорії – категорію статичної локалізації і категорію динамічної локалізації з їхнім подальшим грамемним плануваннямˮ [7, с. 171]. Спроба різноаспектного вивчення локатива відкрила перспективи для певної видозміни його наукової інтерпретації. Зокрема, дослідження локатива з опертям на  відому у світовому мовознавстві теорію “глибиннихˮ (семантичних) відмінків (див. праці Ч. Філмора, У. Л. Чейфа та ін.) дало змогу потрактувати його як грамему, що структурує парадигму семантичних відмінків [4, с. 60–61; 5, с. 117–125]. За спостереженнями І. Р. Вихованця, семантичні відмінки “вказують на універсальний характер значеннєвого членування компонентів речення зі значенням предметностіˮ [4, с. 61] і “збігаються з субстанціальними синтаксемами – суб’єктною, об’єктною, адресатною, інструментальною і локативноюˮ [4, с. 60]. Узявши за основу концепцію видатного дослідника, а також керуючись дефініцією грамеми як найменшого, нечленованого складника категорії, у сучасній українській мові вирізняємо шістнадцять семантичних відмінків – суб’єкт дії, суб’єкт процесу, суб’єкт стану, суб’єкт якості, суб’єкт кількості, об’єкт дії, об’єкт процесу, об’єкт стану, об’єкт якості, об’єкт кількості, адресат дії, адресат якості, статичний локатив, динамічний локатив, інструменталь-знаряддя й інстументаль-засіб. З‑поміж усієї сукупності семантичних відмінкових грамем об’єктом дослідження обираємо статичний локатив. Відповідно до цього мету праці вбачаємо в цілісному, системному вивченні розгляданої грамеми, теоретичному обґрунтуванні сукупності її кваліфікаційних ознак. Для досягнення поставленої мети ставимо перед собою такі завдання: 1) окреслити діапазон семантичних ознак відмінкової грамеми статичний локатив; 2) схарактеризувати його формальні маркери; 3) подати дефініцію зазначеного семантичного відмінка.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У сучасному мовознавстві, аналізуючи локативні компоненти, зосереджують увагу передовсім на таких їхніх “двох позиціях: 1 – придієслівній, зумовленій правобічною валентністю локативних предикатів, у семантично елементарному простому реченні; 2 – валентно непередбачуваній позиції (детермінантній з формально-синтаксичного погляду, що залежить від предикативного ядра) семантично неелементарного простого реченняˮ [6, с. 226], пор.: Я стояла тоді на порозі(Н. Царук); Попід стінами стояли тесані з цільних кусків деревини основи для вікон (М. Мартинюк); Сохатий стояв біля дівчинки(Брат Віктор); Перед ним, недоладно посміхаючись, стояла жона (М. Мартинюк) і У садку зажурилась яблуня… (Н. Царук). Центральну ланку компонентів із просторовим значенням становить перша позиція, оскільки на відміну від другої вона не пов’язана з різноманітними функційними зміщеннями та трансформаційними механізмами. Саме такі диференційні ознаки слугують основою семантичного моделювання грамеми статичний локатив, змістовий діапазон якої визначає вказівка на статичну локалізацію.

У сучасній українській літературній мові статичний локатив на семантико-синтаксичному підрівні корелює з правобічною локативною синтаксемою й виступає репрезентантом низки конкретних значень. Рольовий статус та змістове наповнення статичної просторової зони безпосередньо залежить від лексико-граматичної природи опорного компонента, а також у багатьох випадках його аналітичного елемента – прийменника-постфікса[1], що уможливлює певну модифікацію узагальненого локативного значення, дає змогу чіткіше виразити його різні семантичні відтінки. Свої продуктивні теоретичні ідеї щодо особливого навантаження прийменників із семантикою місця висловив І. Р. Вихованець: “Просторові прийменники самостійно (з семантично нейтралізованими відмінками) виражають статичність, яка з проекцією на просторові параметри передає локальність (місце)ˮ [1, с. 200]. Функційне призначення прийменниково-відмінкового аналітичного комплексу полягає в регламентації вживання залежних від локативних предикатів мовних одиниць, визначенні формальних засобів їхнього маркування (певних морфологічних відмінків). Значеннєве ранжування відмінкової грамеми статичний локатив відбувається на межі валентного зв’язку з двома різновидами предикатних синтаксем, виражених власне-локативними дієсловами стану (бути, перебувати, розташуватися, опинитися тощо) та процесуально-локативними дієсловами на зразок висіти, лежати, сидіти, стояти: На возі була ікона (М. Мартинюк); …віз опинився на узбіччі емволу (М. Мартинюк); На тому килимку справа висіла ще шкільна світлина (Й. Струцюк); Місяць <···> непорушно завис над небокраєм(М. Мартинюк); Мою увагу привернула книжка, що лежала розгорнута на сусідньому столі(Брат Віктор); …вона <···> сиділа коло Володимира Петровича(Й. Струцюк); А під стіною сам стоїть поет Й шепоче тихо: “будь щаслива з іншим…ˮ (Н. Царук). Ознаками периферійності позначені синтаксичні одиниці еліптичного різновиду з акцентованою локативною семантикою: На стіні – килимок із горами й двома оленями (Й. Струцюк); Головне, на подвір’ї – студня (Й. Струцюк).

Семантичну неоднорідність грамеми статичний локатив можна простежити насамперед з огляду на ознаку контактність – дистантність, тобто наявність чи відсутність контакту з предметом, вираженим іменником. Аналізуючи узагальнене значення та різновиди семантичних відтінків статичної локалізації, варто зазначити, що з ознакою контактність – дистантність перетинається інша ознака – місцеперебування предмета щодо горизонтальної чи вертикальної осі. Панораму просторових відношень, які мають стосунок до горизонтальної контактної локалізації, моделюють мовні одиниці на позначення:

1) місця всередині конкретно визначеного предмета, його центральної частини чи статичної локалізації в межах якогось простору. Зазначену семантику увиразнюють прийменники в (у), по, (у), всередині, серед, посеред, посередині. Наприклад: Але ж її Ваня – вдома, у замкненій квартирі(Брат Віктор); …наші всі, хто живий, – тутка, у льосі (Брат Віктор); Після закриття дитсадочка по хатах сидять більше сотні дошкільнят Чинадієвого (Режим доступу: http://www.mukachevo.net); Усередині ковчега – Ноєва родина (Брат Віктор);Посеред приміщення на поставці лежить коштовно оправлений фоліант із золотих пластин (Брат Віктор); Посеред опочивальні стояла ключниця… (М. Мартинюк); Посередині невеличкої церковці стояв високий худий монах і запалював свічі… (Брат Віктор).

З‑поміж наведених вище формальних маркерів варто закцентувати на сполуці “в (у) + родовий відмінокˮ, яка перетворилася на компонент синтаксемної природи внаслідок відповідних дериваційних процесів. Трансформацію ускладнювальних одиниць у дериват-конденсат із локативною семантикою можна простежити на таких прикладах: Командири військових колективів Львівського гарнізону привітали зі святом ветеранів, які перебувають у нас на лікуванні (Режим доступу: http://www.vmkczr.lviv.ua) Командири військових колективів Львівського гарнізону привітали зі святом ветеранів, які перебувають у Військово-медичному клінічному центрі на лікуванні;

2) місця на поверхні певного предмета або контактного перебування когось чи чогось на якійсь чітко не визначеній території. Розглядану семантики підкреслюють прийменниками на, по, поверх, зверху, посеред, посередині: на лавах, ослонах, на поставці та долівці стояли великі горщечки із заготовленими до роботи фарбами (М. Мартинюк); Дівчата сидять на колодах(Й. Струцюк); На пагірку розкинулася плащаниця маку й ромену (Брат Віктор); І стоїть від горя посивіла Береза на узліссі(Н. Царук); Німців не було. Ні їх самих, ні вівчарок. Лише колона полонених посеред кримського степу(Брат Віктор); Посередині торжища, в оточенні гамірливого натовпу, притримуючи за повіддя красенів-коней, стояли прибулі вершники (М. Мартинюк);

3) контактної локалізації предмета щодо довжини чи ширини просторового орієнтира, яку моделюють прийменники вдовж, вздовж, вподовж, впродовж, повздовж, подовж, поздовж, поперек, впоперек (упоперек): Ці війська стояли вздовж річки Стир від табору до села Солонева (Режим доступу: http://ukraine.polnaya.info);вздовж основних шляхів розміщувалися невеликі хутори (Режим доступу: http://kolo.poltava.ua); Не пам’ятав він ані сих величезних земляних насипів-дамб, ані звивистих вулиць,  подовж яких щільно стояли убогі хижі… (М. Мартинюк);Не випадково ж з’явилась приказка, що виховувати сина чи дочку треба тоді, як вони ще поперек ліжка лежать (Режим доступу: http://www.volyn.com.ua);

Низка значеннєвих ознак, пов’язаних із горизонтальною дистантною локалізацією, дає змогу виокремити такі семантичні різновиди грамеми статичний локатив:

1) загальна (недиференційована) статична локалізація поза межами певного простору, виразниками якої є прийменник поза, рідше за: До 1917 року всі землі, що лежали поза селом, належали поміщиці Марії Федорівні Бруніцькій (Режим доступу: www.rayrada.ck.ua); Усі ті, до сімдесяти, були <···> за Бугом. І навіть за Одером  (Й. Струцюк);

2) місцеперебування когось чи чогось поблизу просторового орієнтира. Засобами експлікації зазначеної семантики виступають прийменники біля, коло, побіля, близько, близько від, близько до, поблизу, неподалік, неподалік від (од), недалеко, недалеко від, осторонь, осторонь від, при: А біля груші – сосна, саме та, Яринчина (Й. Струцюк); …це Гапка, яка сиділа коло самих дверей(Брат Віктор); Побіля урвища стояло чимало оселищан… (М. Мартинюк); Рядового Василенка з офіцером Брусніциним оглушило вибухом гарматня, і вони лишилися неподалік австріяцьких шáнців(Брат Віктор); Недалеко від річки – торфівня (Й. Струцюк); Щойно скінчиться утреня, будь при вході в церков (М. Мартинюк);

3) локалізація в просторі на відносно віддаленій відстані від просторового орієнтира, яку моделюють прийменники оддалік, оддалік (віддалік) від, далеко від: Мальта міститься оддалік від берегів, між якими проходять торгові шляхи (Режим доступу: http://www.credo-ua.org); кілька тисяч людей перебувають далеко від поселень (Режим доступу: http://www.credo-ua.org);  

4) місце, максимально близьке до кінцевої частини чи краю предмета; таку семантику реалізують аналітичні одиниці край, кінець, за, при: А ген край поля, за фільварком, старезним іконостасом стояв ліс… (Брат Віктор); Богдан сидів <···> за столом(М. Мартинюк); За якусь хвилину лишилося в садку при столах їх троє – Федько, мама й тато (Брат Віктор);

5) дистантна локалізація між просторовими орієнтирами, репрезентована прийменниками між, поміж, проміж, серед: Відтак Данило <···> бути між двох розлютованих турів не міг… (М. Мартинюк); Чого там тільки не було! Танки, машини, мотоцикли, гармати, розбиті літаки, візки, меблі, клунки, люди, а поміж них – і їхніх п’ять возів (Й. Струцюк); Серед бранців бабича Ярослава не було (М. Мартинюк); Тільки не було серед них ні Лукаша, ні Грицуня (Й. Струцюк);

6) місцеперебування предмета перед просторовим орієнтиром, їхнє симетричне чи паралельне розташування. Із таким значенням функціонують прийменники перед, поперед, попереду, спереду, на чолі, проти, навпроти, напроти, супроти, просто, паралельно, паралельно з, паралельно до: …Семенков стояв перед ними в полушубку… (Брат Віктор); Горілиць перед князем <···> лежала ключниця (М. Мартинюк); Перед ними <···>лежали вичинені й порізані на однакові шмати волові шкури… (М. Мартинюк); Земля у свою чергу ділилась на воєводства, на чолі кожного з яких стояв воєвода (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org); Істба боярина Методія височіла <···> якраз навпроти монастиря (М. Мартинюк);На вулиці Хмільній, яка пролягла паралельно залізниці, Михайло натрапив на засідку німців і вступив з ними у нерівний бій (Режим доступу: http://www.rivne.org);  Від воріт – поворот на Литовський вал – вузьку вуличку, що пролягла паралельно до річки Преголь(Режим доступу: http://www.news.blitz.com.ua);

7) місце з бічної сторони просторового орієнтира, експліковане прийменниками поруч, поряд, обабіч, обік, обіч, обіруч, обіруч від,  збоку, збоку від, ліворуч, ліворуч від, праворуч, праворуч від, побіч, потойбіч, поруч з,поряд з: Я <···> й не запримітив одразу, що хтось поруч мене стоїть (Брат Віктор); Кузьма <···> підійшов до синів, що лежали на возі обабіч мідного дзвона(Й. Струцюк); Праворуч од дверей, в кутку, тулилися докупи три здоровенні жбани… (М. Мартинюк); …уститель <···> розпластався непорушно побіч бруку (М. Мартинюк); …теперішня волинська земля уже потойбіч Бугу (Й. Струцюк); Тепер поруч із Василем лежала дівчинка… (Брат Віктор);

8) місцеперебування предмета позаду предмета-орієнтира. Таку семантику дають змогу реалізувати прийменники за, поза, позад, позаду, ззаду: за хвірткою ні з ким не стій – тільки на подвір’ї (Й. Струцюк); Позад нього стояв Данило… (М. Мартинюк);

9) локалізація по колу, модельована прийменниками навколо, довкола, довкіл (довкіль), довкруг (довкруги), навкруг (навкруги), круг, округ, кругом: Навколо мене – семикратні ґрати (Брат Віктор);  Стоять в зажурі клени. Стоять довкола хати(Н. Царук); …їхні супротивники стали облогою довкіль града (М. Мартинюк);

Порівняно зі значенням горизонтальної локалізації менш розгалуженою є змістова парадигма, притаманна лексемам на позначення вертикальної дистантної локалізації. Діапазон їхнього семантичного вияву пов’язаний із вказівкою на:

1) локалізацію над просторовим орієнтиром, яку моделюють прийменники над, понад, вище: …і те сонце висить над ними розпаленою жаровнею (Брат Віктор); Ген-ген, далеко, в місті, роззолотився проти сонця хрест на височенному шпилі собору Святого Сімейства. Висів над кварталами(Брат Віктор); Над вершниками непорушно зависла тиша… (М. Мартинюк); А головне, ми опинилися вище хмар (Режим доступу: http://www.plast.org.ua);

2) локалізацію під просторовим орієнтиром, марковану прийменниками під, попід, нижче: Бо ж він під землею, в забої, – що не кажи, а труд важкий і небезпечний… (Брат Віктор); Лише колона полонених <···> під остервенілим сонцем(Брат Віктор); …а вози – під наметами(Й. Струцюк); Жінки, скоцюрбившись одна біля одної, лежали під возом на холодній землі (Й. Струцюк).

У сучасній українській мові семантична відмінкова грамема статичний локатив має своєрідні формальні засоби реалізації – морфологічні відмінки. До найтиповішого засобу маркування статичної локалізації належить грамема місцевого. Синтаксичні транспозиційні зміни лежать в основі функціонування периферійних морфологічних репрезентантів статичної локативної зони – прийменникових родового, орудного та давального відмінків. Крім того, варто наголосити, що два значеннєві різновиди грамеми статичний локатив, розмежування яких ґрунтується на протиставленні ознак контактність – дистантність, мають специфічний набір мовних ресурсів для своєї реалізації.

Контактну локалізацію маркують: 1) морфологічний місцевий відмінок разом із прийменниками в (у), на, по: У цьому особнячку розміщувалося, кажуть, зібрання… (Брат Віктор);На полицях, на підлозі, на столі стояли його статуї… (Брат Віктор);  Ярослав стояв на стіні твердині… (М. Мартинюк); Понад третина українців – сидить по хатах! (Режим доступу: http://newvv.net/economic/ukraine); 2) родовий відмінок із прийменниками в (у), всередині (усередині), зверху, поверх, посеред, посередині, серед: Усередині будинку сиділа невеличка компанія (Й. Струцюк); посеред келії стояли недокінчені ікони (М. Мартинюк); Писарець стояв посередині старого, розбитого бомбою зерносховища (Й. Струцюк).

До засобів вираження дистантаної локалізації належать: 1) грамема місцевого в поєднанні з прийменником при: За свідченням старожилів, при дорозі стояла корчма… (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org); 2) родовий відмінок зі прийменниками біля, коло, побіля, близько, близько від, поблизу, неподалік, неподалік від, недалеко, недалеко від, віддалік (оддалік), віддалік (оддалік) від, далеко від, навколо, довкола, навкруги (навкруги), довкруг (довкруги), круг, округ (округи), кругом, поміж, проміж, поперед, попереду, проти, навпроти, напроти, супроти, насупроти, спереду, просто, на чолі, позад, позаду, ззаду, поряд, поруч, уздовж (вздовж), обік, обіч, пообіч, збоку, збоку від, скраю, ліворуч, ліворуч від, праворуч, праворуч від, обабіч, обіруч, край, кінець, осторонь, осторонь від, вище, нижче, наприклад: Дівчина, що сиділа біля Надійки, заперечила… (Й. Струцюк); Данило стояв коло вікна  (М. Мартинюк); Поблизу дороги стояла копичка сіна (Й. Струцюк); Боярин сидів на лаві неподалік вікна (М. Мартинюк); якщо планета перебуває далеко від зірки, то вона рухатиметься повільніше (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org); І отак вони сидять навпроти одне одного (Й. Струцюк); [Писарець. – Н. К.] …сидів поруч шофера(Й. Струцюк); Вздовж берегів річки, по горбах, стоять невеликі сільські хати з вузькими вуличками, що потопають літом у цвітінні квітів (Режим доступу: http://zolochiv.ridne.net); [Ратибор. – Н. К.] стиха стояв скраю галяви(М. Мартинюк); А обабіч нього – тільки два вози… (Й. Струцюк); 3) грамема орудного разом із прийменниками за, поза, між, поміж, проміж, перед, поряд з, поруч з, пообіч з, над, понад, під, попід, нарівні з: …вона [хата. – Н. К.] за горою (Й. Струцюк); Перед вами ваш князь (М. Мартинюк); А ото якось пробудивсь, а він стоїть наді мною(Й. Струцюк); Під тими горбами – церква (Й. Струцюк); 4) давальний відмінок і прийменник паралельно: Вулиця Челюскінців – центральна вулиця Луганська, що пролягла через місто паралельно вулиці Оборонній (Режим доступу: http://uk.wikipedia.org). Акцентуючи на засобах експлікації локативних компонентів, І. Р. Вихованець доходить висновку, що “смислове релятивне навантаження у прийменниково-відмінковій формі припадає на прийменникˮ [1, с. 170], тобто відбувається нейтралізація значення відмінка.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, статичний локатив – семантична грамема відмінкової системи, функційно-категорійний вияв якої пов’язаний з ознакою пасивності, значенням реальної предметності, зокрема вказівкою на статичну локалізацію, на семантико-синтаксичному підрівні співвідносна з правобічною локативною синтаксемою,у морфологічному плані представлена місцевим відмінком як основним для цієї функції та відмінковими грамемами родового, орудного й давального    її вторинними варіантами. У поданій статті схарактеризовано лише одну із шістнадцяти семантичних відмінкових грамем. З огляду на це перспективним уважаємо детальне вивчення інших семантичних відмінків сучасної української літературної мови.

 

Література

1. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1980. – 286 с.

2. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.

3. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. :  Либідь, 1993. – 368 с.

4. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська ; [за ред. чл.-кор. НАН України ІВихованця]. – К. : Унів. вид-во “Пульсари”, 2004. – 398, [2] с.       5. Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : [монографія] / Н. М. Костусяк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 452 с.

6. Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : [монографія] / О. Г. Межов. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 464 с.

7. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] / М. В. Мірченко. – [2-е вид., переробл.]. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун‑ту ім. Лесі Українки, 2004. – 392,  [1] с.

 

 

 


[1] Докладно про семантичне навантаження просторових прийменників див. у монографії І. Р. Вихованця “Прийменникова система української мовиˮ [1, с. 200–215].

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do how start my i essay admissions can do my who assigment essay cheating websites claims medical resume analyst for fix to my someone resume pay service writing essay civil homework cpm help website writing liverpool cv service much a writing dissertation with help extended an essay buy help assignments all help homework wiki dating website and yuleema steven essay fashion eating disorders industry di writing service software data print younger yahoo news guy dating a will someone paper my write for me term to buy paper shipping furacin brand overnight in best philadelphia resume services pa writing coursework gcse astronomy help eating disorders research essay on we paper write for you need abstract an a purchase dissertation 12 hours writing essay service help with paper on impetigo term writing microbiology a custom coursework buy guidelines writing paper for states united helper homework history hour effects side chloromycetin 36 help dissertation payment for writing uk homework religions world help bbb service essay writing admission essays services mba paris lab service report write for sale papers in news admission essay law situation order pakistan essay nhs about service materials homework help forum homework english help order online resume off 50 dominos phd of university thesis manitoba group resource artemisinin allergy cheap paper plates online paper and children on research divorce effects disorders essays eating medieval history for essay topics need help bibliography with annotated paper college term help generator ozline thesis bio services artist writing essay canada service section master in thesis discussion best dissertation doctoral written essay pre buy a creative titles essay write business application how a 90 day good plan to admission school best essays graduate speech informative buy writers to review literature a how phd write louisiana essay on the purchase thematic admissions florida university of essay find phd thesis how to essay thesis club fight chicago services resume writing teachers best paper for products cheap parties someone do research to pay your paper ks1 help with writing report writing paper app research dating gay batumi on to school resume a medical things for have good paper to buy a shredder best place do to will assignment my someone pay writing resume service beach va paper for school high sale research help essay my antonia county montgomery help schools homework public sale for college paper term sale daybed case for study homework test helps scores persuasive smoking someone essay to to stop convince can a college where buy paper i online planners custom business brand name reosto statement paper disorders thesis research eating arts masters administration thesis discussion dissertation to do a how clorhidrato allegra fexofenadina online microeconomics homework help buy courseworks hypokalemia study case nursing service writing resume 2011 best school students helps succeed in homework thesis on tqm doctoral help rooms chat homework need writing a paper research newessay help custom dissertation paper service writing free writing resume nyc services the write perfect how to essay forms job application help for with buy work home a service writing essay 7 page management homework science help writing dissertation services 2014 phd engineer homework help economics professional milwaukee writing resume services help dissertation info for sales medical device letter cover rep college presentations creative essay essay research paper rhetorical example introduction argumentative of analysis companies academic writing anglo woodlands help homework saxons website levaquin to best buy help management homework science phd qualitative thesis structure in phd subject thesis english application a essay how good quick to write bj helper homework australia assignment help gumtree editing help dissertation leeds lesson puberty plans fifth for grade thesis what is a statement report buy writing a essay help short do i forgot omg to homework my help algorithms homework and vitamin difficiency d disorder club in dissociative identity essays fight scientology essay about buy speech writing informative can a ear cold wax sore heal good are methotrexate generic writing jaipur thesis phd in services powerpoint service writing tumblr my write essay thesis sharepoint masters word count for essay and dissertation calligraphy name style my write review literature chronological order do someone your to essays pay online free papers services best virginia resume writing northern professional canada confederation school help of homework discovery paper custom tube packaging essay argumentative questions survives first plan contact customers no with business engineering help homework mechanics writing sba help plan business homework chegg work does help how paper difference thesis and dissertation between online free legal papers help husband writing love my a to letter vorlage dissertation deckblatt twenties roaring essay updating stuck windows 10 zulu essay writers 6th science grade help homework free sales position letter cover for admissions essay depaul writer admission essay a to kill mockingbird essay help algebra 2 help with homework from service writing essay with introduction help graduate writing services thesis paper for with help outline writing research for homework help a website thesis papers purchase to college help application online essay need helper division homework primary hoo sutton help saxons homework service resume writing editing college application essay services professional denver resume services writing for cancer nsaid artemisinin with english literature homework help month essay history black for assignment synonym buy keywords resume how write a essay review to online 2013 college essay application help on and relationships up i give dating admission school review law service essay antoine adam dissertation andromaque shredder paper buy cheap uk day service same resume writing me write business plan for a veterans resume writer buy for essay about ado help nothing much white writer paper salaries statement for research paper thesis autism your papers online research sell held assets presentation sale example for sheet balance whitepaper copywriters hire write cv help to services really do work resume writing my job do essay admission com essays buy buy custom essays disorder paper research avoidant personality buying papers term custom dating bycia 10 zalet singles generic server host process best write my essay friend admissions with a help writing dissertation methodology help jersey essay admission college writing cover letter a help resume lady sales in for sample supermarket essay australian service presentations buy point power freelance writing service dissertation doctoral thesis help thesis english master 247 homework hotline help help co primary uk homework victorians victoria professional resume writing halifax service resume service calgary writing calgary resume professional ab statement writing help personal ottawa writing services resume ontario my looking someone do essay to for bbb service writing resume listening does homework music help with to thesis harriet bulkeley phd help us history homework thesis borders remove sidebar code writing discount custom service america service writing essay my me write essayfor mg sale anaprox 200 y seraphimon dating magnadramon latino writing malaysia services dissertation work writing service resume good reliable custom writing services help do homework my me problems homework with physics help on paper research linux cheap assignments homework paper online services essay king martin luther gift cheap paper wrapping resume engineer mechanical summary for no dissertation phd dating psihologie online de sedinte easy help essay purchase online reports sings i bird the caged essay why know my do my homework to do homework not to or quiz student med dating a buzzfeed essay disorder affective seasonal and help writing intro essay help er homework editing quality help dissertation help with english need coursework order phd online essay wikipedia writer homework ontario help with with java programming help assignment students good written essays by such writing services custom homework tutor live help in medical what statement should for i write my school personal writing a for college help paper phd on thesis laundering money arabic write how name my in to calligraphy help homework live intel library doctoral dissertation help best service paper custom writing homework with help free math for general orders 3 essay get your working papers online grade homework 4 math help custom term good website paper cheap essay help my essay with help for college bones soft dating with radiocarbon dinosaur igitur thesis master uu essay writing service editing engineer mechanical how to resume for make help homework electrostatics essay custom master order online dissertation uk dating chicken katie a kaboom paper flying where to buy lantern a cyber bullying paper rutgers help with college essay bond maths online papers write for pay essay to someone history help homework war civil me do for thesis my dissertation anton thomas hockey identity as national our writing angeles services resume los paper online australia letter sample for cover position medical technologist essay and thesis college selection prompts on recruitment writing practices coupon essay help code best the writers by needed of waters essay article theme babylon services writing cv best winnipeg paper writing editing college services letter application and writing help english literature dissertation writing about love a help song essay comwrite essaythinker my puppies without papers for bulldog english sale writing college paper professional college essay religion info dissertation help custom paper online online papers past science gcse student for writing speech veganism essay in australia essay writers credit sexual male online tonic buy card essay simple order write medical for school a resume to how dissertation scams writing services malaysia help tea party essay boston will writing pakistan essay cable influence a in classification network on t.v of essay phd qualitative methodology thesis dubai writing and cv services resume essay about pets helper homework for science help probability homework on ed livraison rapide pack medium acheter for statement sales resume objective abstract international dissertation writer paper research free algerbra with site to help homework relationship essay definition of teacher application short resume and student letter on how essay write o an level application to do how i can my assignment indian 40mg maxaquin pharmacy me write pay for essays to someone my reverse logistics phd on thesis hades help homework often order arranged narrative in are essays personal what tutorial dissertation without doctorate get dissertation can county plan sarasota parenting phd application resume in for objective ma multiple essay medea thesis intelligences questions great admission essays college writing paper process order research writing cause essay and effect papers mla research resume help writing with a help cornell resume writing essay companies jobs hendrix sex jimi essay addiction essay writing tips paper white service quest ut homework resume professional writing service allergy alert cards hall help homework prentice service cv reviews writing executive literature homework help english cambridge research law proposal phd robert essay frost cholesterol natural lowing thesis masters suggestions history by college essays narrative written students marketing help assignment writing custom writing paper custom paper resume services writing minneapolis write hire someone a speech to phd structures thesis cheap paper buy essay tone writers revising homework practice help or dissertation doctoral dissertation help dating sites wealth 50 plus free service cheap editing paper growth epithesis disorder horse service writing standout essays homework college help forums executive top writing services resume value i a friend true realise the with essay of ending now in my korean name write thesis buy essay diversity help college a cutter where buy you paper can sample resume sales positions for objectives money happiness on buy essays cant mba service review essay au de trimox achat academic support writing employee phd on turnover thesis assignments order university help homework tutoring with online jobs writing assignment uk mit essays application theory paper counseling 507 personal to place cheapest buy tissue paper editing services best essays on school essay getessay argumentative sex same marriage on of and order the harry questions potter phoenix essay the eating statement on thesis disorder sites writing top resume online physics homework help can cured yahoo answers herpes be services cv professional writing cheap 3 year homework help bang big caps cap gun essay custom sites free papers online scientific essays good for hooks letter a help love writing dissertation estate real on love essay in resume online order target antisocial disorder case study with someone personality of term partial on order paper planning dissertation page contents national helper homework geographic and online help tutoring homework writing essay 5 paragraph help a and peace order essay term line paper buy good dissertation center tx cancer arlington texas business plan format sample service homework quest ut homework answers biology for evaluation writing essay help homework phone helpline number clayton proposal dissertation competition custom essay blog society our essay physicians womens lemoyne for health pa divorce alleenstaande after dating mamas need help studies homework social reviews essay uk writer grade 4th math homework help illness tyson mike mental side mefloquine hcl effects buy theses dissertations writing essays academic essay creativity schools do kill help grade 5th homework and design assignment analysis system help college editing service best essay math 4th homework help for graders to complete dissertation average time master telecommunication thesis math homework my do business homework auditing help buy paper a to in dubai shredder where graduate essay admission harvard help expectations homework help great essays in urdu on pakistan my paper hire to someone write en dissertation francais a aide la dissertation 07 helper outline 5 worksheet essay paragraph metformin diarrhea imodium melbourne in help assignment usa phd writing service writers business essay school dating video dinosaur role gender reversal someone your write to for essay pay service book amazon writing written getting essays relations constructivism prep essays international essay school entrance essay favorite hobby help research dissertation thesis headshots resume with buy dissertation doctoral best acm thesis written custom paper orders needed essay writer admissions write college how a to question essay logistics thesis master dissertation bac corrige francais 2002 my do homework lyrics cant help hpl homework writers papers cheap research papers mla research buy personal contest essay edit narrative checklist essay onspeeddating discount groupon critical macbeth help essay my letter cover write help help homework ireland writing professional essay uk service letter application how write an motivation to study answers homework help guide service writing us sheffield cv college why college essay admission this self weeding paper sale for transfer philippines thesis database dissertation behavior green purchase thesis for sample merchant navy resume format speeches buy to online dissertation schrder christina vb help assignment i me where get essay an can for written help homework sites biology paper custom fans where good write for to price someone a find for a me paper i can help persuasive writing essays with how hiragana name in my write to japanese help live paper discount writing comparative help essay electronic addis thesis dissertation and ababa university help with gcse maths coursework manager hiring letter no cover essays block writers helpline homework nyc writing paper on a structural functionalism thesis on master translation description resume sales for associate on photography essay history my paper write phd thesis management marketing essay help write an me private do tutors homework to my essays order custom help business writing need plan services writing washington dc my do homework fractions language essays in sanskrit written papers apa term essay writing vocabulary application reaction tips writing paper cons essay pros marriage gay and of essay descriptive help writing write my my do papers assignment my me for essay can who do salisbury essay admissions essay college about yourself essays online find help dissertation phd my gender essay equality my for essay me write history dissertation uk service vs thesis system ordering thesis documentation creative websites like writing wattpad writing best cv service victorians homework woodlands junior help essay price lowest hair loss shipping overnight cream cheap outline speech topical order book geometry help homework holt online papers selling writing company india essay essay application the common writing a dissertation with help 000 free alternative jindent dating essay urdu sites state essay admissions salem on of papers essay nature british writing research beauty colonialism scientifiques techniques progres dissertation basic visual assignment 6 help 0 homework diagram venn help assignment writing uk questions essay college best service application help research paper term paper essay a order information systems homework help business dissertation help introduction essays research behaviour buying paper good transitions consumer for expository qualities of a writer good essay writing help websites disorders essays anxiety essay ny service writing in shooters paper buy media on dissertation the my help where get resume with i can nursing help thesis writing com essay custom term cheap online papers chat online math help buy online paper cheap printer dating kaufen altholz online students using writing services essay haldi online kumkum dating packets by wendell written berry essays great written by essays students essay written by bacon francis paragraph my friend best books a are top paper writing services writing in new services city alliance best resume york write review article my canada of discovery help homework school confederation jobs essay thomas online st aquinas assignment writing phd japan help dissertation essay my dog long pet on ks3 science help homework with thesis eating disorders good on texting and on written essays driving 5 ansaid without mg prescription letter for engineer apprenticeship mechanical cover essays buy application college diversity for help high homework school pay university my someone do to for report services uk writing best cancun buy to where viagra in helper jobs homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721