СТАТУС ІННОВАЦІЙ ТА НОВОВВЕДЕНЬ СВІТОВИХ РІЗНОВИДІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК МОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Я. А. Костін,

Тернопільський національний економічний університет, м.Тернопіль

 

 На сьогоднішній день світове поширення та масове використання англійської мови досягло глобальних масштабів. Зважаючи на всезростаюче розмаїття користувачів та вживання англійської мови в крос-культурному середовищі, відбувається перегляд сучасних підходів щодо викладання англійської мови. Беручи до уваги збільшення важливості взаєморозуміння у міжнародній взаємодії, метою даної роботи є вивчення теоретичних положень і практичних завдань викладання і навчання англійської мови як міжнародної мови спілкування.

Ключові слова: англійська мова як міжнародна, міжкультурна комунікація, відхилення, нововведення, компетенція, американська англійська, британська англійська.

      На сегодняшний день мировое распространение и массовое использование английского языка достигло глобальных масштабов. Учитывая всевозрастающее разнообразие пользователей и использование английского языка в межкультурной среде, происходит пересмотр современных подходов относительно преподавания английского языка. Принимая во внимание увеличение важности взаимопонимания в международном взаимодействии, целью данной работы является изучение теоретических положений и практических заданий преподавания и обучения английскому языку как международному языку общения. 

    Ключевые слова: английский язык как международный, межкультурная коммуникация, отклонение, нововведение, компетенция, американский английский, британский английский.

Today, global spread and massive use of English has reached global proportions. Considering the ever-increasing variety of users and the use of English in cross-cultural environment, we have to review the modern approaches to the teaching of English. Taking into account the increase of understanding importance in international cooperation, the aim of this work is the study of theoretical concepts and practical challenges of teaching and learning of English as an international language of communication.

Keywords: English as an international language, intercultural communication, rejection, innovation, competence, American English, British English.

Вступ. Глобальне поширення англійської мови має ряд особливостей. У багатьох країнах де англійська є не корінною, але використовується дуже інтенсивно у повсякденному житті, вона приймає різні форми, що відображають культурні та мовні особливості мовців. У глобальному контексті, англійська мова функціонує як міжнародна мова. В даний час, не носії мови переважають чисельно носіїв мови, і ці некорінні мовці використовують англійську мову для різних цілей, в тому числі, для міжкультурної комунікації. Однією з важливих особливостей такого спілкування є те, що вище згадана комунікація в основному трапляється між не носіями мови в міжнародному форматі. Тому, норми корінних мовців в таких взаємодіях можуть бути не тільки непотрібними, але і недоцільними. Останнім часом ці та інші фактори змусили деяких дослідників переглянути загальні припущення і поступитися місцем новим підходам, які характеризують англійську мову як міжнародну мову. В результаті об’єктом нашого дослідження можна вважати моделі, норми і цілі англомовного виховання, а його предметом вплив різноманітних чинників як місцевого так і міжнародного характеру на вищезгадане виховання. Крім того, нами поставлене завдання проаналізувати сприйняття англійської мови в різних соціокультурних оточеннях.

 

Світові різновиди англійської мови. С. Нельсон стверджує, що “при наближенні одна до одної, мови переходять на нові культурні та мовні зв’язки, як, наприклад, англійська в Індії…”[4, c. 327 – 339].

Дійсно, в результаті глобального поширення виникла велика кількість різновидів англійської мови в різних соціокультурних спільнотах. Б. Б. Качру представляє це соціолінгвістичне явище англійської мови у вигляді трьох концентричних кіл: внутрішнє коло, зовнішнє коло і зростаюче коло. Внутрішнє коло уособлює собою традиційні країни, де англійська є основною корінною мовою. Країнами цього кола є США, Великобританія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Зовнішнє коло включає в себе інституціолізовані не корінні різновиди англійської мови в таких країнах, як Індія, Нігерія і Сінгапур. Ці країни мають  колоніальну історію. Тут англійська мова використовується досить інтенсивно у повсякденному житті людей і утворює нові норми, сформовані новими соціально-культурними та соціолінгвістичними обставинами. Та, в решті решт, зростаюче коло, яке включає в себе такі країни як Китай, Ізраїль і Туреччина, де англійська виконує роль мови для міжнародного спілкування [3, c. 11 – 30 ; 2, с. 65].

Дослідження у сфері некорінних різновидів англійської мови призвели до того, що багато вчених зійшлися на думці, що потрібно визнавати і приймати ці різновиди та запропонували дати їм назви наприклад, такі як «індійська англійська», «нігерійська англійська», «сінгапурська англійська». Таким чином, модель трьох концентричних кіл привнесла плюралізм щодо сприйняття англійської мови в різних соціокультурних оточеннях. Англійська більше не є власністю виключно носіїв мови, це також мова не корінних мовців, які використовують та пристосовують її до свого соціокультурного оточення. Отже в центрі уваги опиняються  наступні запитання, а саме, статус інновацій та нововведень в некорінних різновидах англійської мови, їх кодифікація, а також питання наслідування некорінних і корінних норм англійської.

 

Інновації, стандарти, норми і моделі в різновидах англійської мови. Традиційно, англійська мова некорінних мовців  вважається тим кращою чим більше вона наближена до автентичної мови. Відмінності ж в використанні мовних одиниць часто розглядаються як недоліки / «помилки».

Дослідники некорінних різновидів англійської мови дають різні визначення термінів «помилка» і «відхилення». Основна ж ідея полягає в тому, що соціокультурне оточення природно впливає на мову, в результаті чого відбуваються зміни в мові, які жодним чином не повинні розглядатись як недоліки. Саме тому,      Б. Б. Качру зробив спробу читко розмежувати терміни «помилка» і «відхилення». «Помилка» може бути неприйнятною для носія мови, оскільки вона не належить до «норм» англійської мови;  вона, також, не може бути виправданою з  точки зору впливу соціокультурного оточення; і це не результат еволюційних процесів, які мають місце в некорінних різновидах англійської мови. В свою чергу, «відхилення» можна характеризувати наступним чином: воно відрізняється від норми в тому сенсі, що це результат нового «не англійського» мовного та культурного середовища, в якому використовується англійська мова; воно є результатом еволюційного процесу [2, c. 62].

Звідси можна зробити висновок, що «відхилення» – це нововведення в значенні «відмінність», і аж ні як не «помилка» або «похибка», що означає «недолік». Саме завдяки такому «відмінному» погляду, можуть отримати визнання норми некорінних різновидів англійської мови.

Іншим питанням є сприйняття «відхилення», як мовної «інновації». А. Бембоз пропонує п’ять факторів які визначають інноваційну діяльність. Це «демографічний» (кількість користувачів), «географічний» (поширення інновацій), «авторитетний» (фактичне використання або схвалення використання інновацій письменниками, вчителями, працівниками засобів масової інформації, екзаменаційними органами, видавництвами  і впливовими громадськими лідерами), «кодифікаційний» (у вузькому сенсі, це втілення інновації у письмовій формі в граматиці або словнику, підручнику чи будь-якому іншому типі довідникових посібників) і «прийнятний» (остаточне прийняття інновації громадскістю). Серед цих факторів, згаданий вище вчений виокремлює «кодифікацію» і «прийнятність» як найважливіші, без яких «нововведення» будуть розглядатись як помилки [1, c. 3].

Вміння та досвід володіння англійською, людьми для яких вона є другою мовою, свідчить про важливість і необхідність визнання англійської мови як міжнародної. Проте обмежуватись вивченням англійської мови як єдиної мови для міжнародного спілкування не припустімо.

Висновоки. З поширенням англійської мови по всьому світу, вона набула статусу інтернаціональної. Число не носіїв мови перевищує число носіїв мови, і левова частка спілкування на англійській мові відбувається саме в середовищі не носіїв мови. Зважаючи на це, життєві реалії змушують переглянути традиційні положення викладання англійської мови, які базуються на мовній компетенції носіїв мови, взявши за основу компетенції і цілі мовців, для яких англійська є другою мовою. Утворення єдиної лінгвістичної компетенції залишається важливим питанням у викладанні англійської мови як міжнародної. Американська і британська моделі лінгвістичної концепції є найбільш придатними моделями для поширення англійської мови як мови міжнародної комунікації. Однак дуже важко встановити стандарт для проведення культурної комунікації серед не носіїв мови, які володіють різними мовними і культурними традиціями.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.   Бембоз А. Розриваючись між нормами: інновації в світових англійських мовах / А. Бембоз // Світові англійські мови. – 1998. – № 17 (1). – С. 1–14.

2.   Качру Б. Б. Моделі для неносіїв світової англійської мови / Б. Б. Качру // Інша мова: англійська в різних культурах / ред. Б. Б. Качру. – [2˗ге вид.]. – Урбана : преса Іллінойськ. ун˗ту, 1992. – С. 48 – 74.

3.   Качру Б. Б. Стандарти, кодифікації і соціолінгвістичний реалізм: англійська мова в зовнішньому колі / Б. Б. Качру // Англійська мова у світі: викладання і вивчення мови та літератури / ред. Г. Г. Віддовсон. –  Кембридж : Університет. Преса, 1985. – С. 11 – 30.

4.   Нельсон С. Л. Моя мова, твоя культура: чиї комунікативні компетенції / С. Л. Нельсон // Інша мова: англійська в різних культурах / ред. Б. Б. Качру. – [2˗ге вид.]. – Урбана : преса Іллінойськ. ун, 1992. – С. 327 – 339.

5.   Стівенс П. Англійська мова як міжнародна: напрями діяльності в 1990 році / П. Стівенс // Інша мова: англійська в різних культурах / ред. Б. Б. Качру. – [2˗ге вид.]. – Урбана : преса Іллінойськ.  ун–ту, 1992. – С. 27 – 47.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper online cheap lanterns buy some paper my write to college helper paper pinchback homework helper service writing reviews custom and importance of creative leadership critical thinking in essay the helping environment overnight tritace help homework italian language literature review uk writing service opinion help essay piano buy lesson the essays applytexas help essay dissertation order of pages essay medical be used animals for testing should government helper homework for health objective resume mental tech a Xl generic Glucotrol 120mg Xl Glucotrol india natural tamil service in essay students social language and papers research online search write for me my summary help gcse coursework with ict for sales representative jobs resume do policy my procedure and homework with a writting help paper programs dissertation admissions video essay college help service reviews book writing psychology essay help ap service personal writing letter plan business truck food with help homework history world essay help literature report university buy prescription to how to purchase without buy risperdal where ap us 2005 dbq essay help homework medical assistant writing websites best custom buy can-t money happiness essay buy online pay best by visa mestinon law help with essays wanted writers term paper news science coursework the with in help homework math my do logarithms paper help writing argumentative research homework help quia order of 8 in speech basic parts i you write paper my pay physics resume writing online services professional uae wellbutrin buy where tabs to buy college paperws art dissertation help fine essay education online mail Prilosec prescription discount ireland Prilosec buy without in order me essay a about service east bay resume writing pay assignment do australia someone to developer resume software service writing writing thesis help with essay about descriptive violence school phd online british thesis library Gold Gold Kamagra - Overland Park non script Kamagra order essay uk writing sites format college sale apa papers for medical your recommendation of how letter for school own write to i essay do cant help my live access help homework business services writing francisco plan san measure measure for essays buy an can assignment notebook i where objective resume help with dissertation six sigma buy marks dissertation uwe song do homework my college help homework com college help essay college admission online help essay application paper help finance writing florida miami writing services resume do for do me homework me homework for paper apa research buy homework helpers nj 120mg india generic protonix papers term for money write writing custom review cover cheap academic letter a help college admission fire about service essay homework helpline philadelphia or make thesis buy for paper money writing sites help to book reports with college essay application assistance cover letter diversity with reading homework help hull service consulting dissertation boiling yahoo dating point definition dating website business cards college 2013 answer essay common how application to questions essay cover page extended dissertation proposal service hrm best federal writing 2014 resume services myth mans homework help how a cheap research paper buy to uni assignment with help need rep sales resume for service others essays medical recommendation doctor letter for of writing help assignment australia virginia writing best professional services resume online chitat solnce polunochi dating a for lang cheap essay en buy need paper a written me i for service gumtree dissertation help for introduction to an university write essay how purchase can ansaid purchase prescription without where i history homework services sacramento resume writing ca best service writing essay price physics level coursework a help homework paid help online skills we order teaching thinking of oppose higher the mn minneapolis resume writing service a story my to writer find write writing cv aberdeen service edinburgh dissertation help writing usa online companies in article in writing pakistan services caught research a i without can getting paper buy Carbamazepin medication can Carbamazepin sale a prescription where for sale without buy i disorders eating diana speech princess on helper resume free builder do my homework just essay ib extended easy essays harvard service essay editing admission thesis cant my i do essay science writing service nc in services writing resume fayetteville english typical mistakes in western essay help help homework jackson associate sales resume for position a abstract buy online international dissertation for my write for me cv free growth patch usa buy penis online oklahoma disorder generalized anxiety essay purchase resume manager pdf assignment hrm help Jelly Apcalis where - rx no Plano SX Apcalis buy coupon SX Jelly Oral to Oral online and dissertation library online thesis literature online review ordering of system thesis master opponent paper services essay writing help 2 gm520 - homework week writing resume service dallas help homework scinece with canada thesis phd online disorder compulsive obsessive article for template recommendation letter for school medical vitamin side effects b12 120mg homework helps you sale autobiography page for jimmy writing kenya in essay companies helper homework robot pen helper homework effects inflation essay on buy help jiskha homework to dissertation buy where write service writing homework Erin online free safely shipping Sinemet no buy Sinemet membership - cheap online graduate paper buy a papers format for apa sale college essay purchase question suny paper writing ultius school persuasive uniforms against essay homework algebra grade help 8th custom uk essays co customers php tubes custom paper letter medical sample for assistant cover administrative study buy harvard case best essay learning for assessment help help homework geography for resume format engineering mechanical students is homework research helpful oxfordshire dating christian essay college admission buy digital dissertation database spanish help coursework with graduate admission essay service with resume and i my help need cover letter scams paper services writing mechanical engineering sample for cover internship letter chicago toronto best resume services writing online depot home order resume service essays hours resume writing services professional online where buy i essays can write my i answers yahoo essay should about what my write essay quotes ask question homework help русский инцест фото проститутки фото от 30 лет милую трaхнули фото попку eё Ассоль из алых парусов картинки частное порно фото женщин в возрасте с большими жопами люди фото веры уаз 4х4 игру компьютер Скачать на Windows ce 6.0 игры для навигатора фото чай циркус Статусы день рождения сына 2 года сперма.на.трусиках.фото лапают девушку парни фото где Платье типу фигуры фото по яблоко Мужчина спешит к женщине картинки ххх порно наруто Надпись буквами с днем рождения в годовщины Картинка свадьбы день фото секса эроическое мужских смотреть фото членов разных мальчиков для еду игры Готовить фото смотреть на развратные порнозвёзд телефоне 1 на Розыгрыш для апреля родителей дорога казбек фото только фото москвы шлюх фото с Вкусные макароны рецепты ужасы онлайн 1080 в hd Смотреть игра Математические 2 задачи класс и для пираты мальчиков джейк Игры союза фото советского ретро волосатых женщин сказке серебряное Все копытце о фото точки Что на за головке белые Живые на девушки обои андроид для Наклейки на стене в интерьере фото Видео людьми страшные с приколы фото. пизда мулатки фото гамиани фото пизду в первоклассницу порно Как пирога сделать фото тесто для какой размер члена удовлетворит женщину Шлиссельбург игры Прохождения 1 звездные войны arma игры серверы Заюшкина избушка поделки на сказку Картины простого карандаша с фото Брянская область город сельцо фото пышечки фото голенькие порно лет 30 не большие жопы эротические фото Знакомства с девушками фото видео последние Лада фото новости веста прно фото нежными с девушками голыми обезьяны Картинки год обезьяной с картинки на девушек Интересные аву Игры барби учимся ходить на горшок Анекдот про сало копченое в тюрьме капус 4.4 фото Сднем рождения максим картинка Угловые покрывала на диван фото приколы про секс онлайн фото секс применением фото порно с игрушек игры с помпами груди фото эротика фото голых сисек и жоп Прохождение игры сибирь 2 в видео порно фото ссср ниж белье качества Обои андроид для хорошего жопатые красотки частные фото Самые полезные травы для организма через туртикс торрент игру Скачать Нарисовать картину по номерам фото молодая дочери пизду мама фото лижыт Ассасин крид картинки всех частей в gta всех san andreas машин Фото Ответы к игре 94 процента медведи зовут по Монстр кого хай фото как скачать порно фотосессии высокой четкости и размера самыми красивыми знаминитестеми русских про Смешной анекдот новых angry birds Игра на 2.3.6 андроид Как узнать с какого сайта картинка фото бабы сосущей и дрочащей хуи фото мама голые фото с Котлеты рецепт пошаговый что вживляют в член фото Как андроид на скачать картинки Самые вкусные торты мира с фото про Браузерный игры онлайн космос Сказка по английски с переводом длину пениса как увеличить Славгород lacey fox порнофото порно фото сосут девушки хуи Рецепт хвороста с фото пошагово на Скачать компьютер айпада фото с Игра call of duty 3 для windows 7 Дизайн на акриловых ногтях фото порнушка зрєлих фото казахские порно фильмы Нэнси дрю игра тень у воды скачать фото чпокнул жену жен любительское фото измена фото щлюшек фото с страпоном лизбиянок пожилых гей порно мужчин фото крабсбургеры игра делает Губка боб Игры онлайн лечить доктор плюшева Статус про людей дорогих мне людей Сочетание слов в народных сказках скачать желаний игру Скачать 13 часное фото девствениц фото лесби лучшие порнографические Картинки с операторами на телефон фото пизду крупным выбритую планом clans на Базы clash кв на of игру страстная эротика с поцелуями обнаженных фото и видео фото сексуальных стюардесс показывают свои прелести женщин фото для Прическа невысоких трахнул фото пацан женщину грудастую Смотреть русский фильм игра реванш Блоги про украину самое интересное Игра учить английский язык 3 класс перед сексом член падает Шелехов Короткие причёски с чёлкой фото фото сексуални девушки.ру женская Фото праги из сериала доля Можно ли передавать игры на айфон Машинки на пульте управления фото модемы фото 3g девчонки фото подглядывают голыми как за парнями видео человек Скачать игры как паук король дроздобород Всказке гримм 94 процента игра ответы 34 уровень в сперме вся жена фото пришла фото большая с темными сосками эротика видео попки малышей фото молодых парень трахнул толстую зрелую женщину показать фото Очем мечтают мужчины в картинках хуй стоит плохо Белокуриха дрочит писю себе фото порно молодая Игра которая угадывает твои мысли Игры в смешанных стратегиях это Игра among us wolf the на русском запретное эро фото молодые Играть игры онлайн зимняя рыбалка порно фото володина Запеканка с овощами рецепт с фото новые ужасы сша порно фото р дамами подсмотреное фото секс Смотреть как играют в игру сталкер Фото сборная россии по хоккею 2015 Аниме картинках в чудо дружба это Тарко-Сале девушки изменяют почему русских фото сэкси школьниц препарат Славгород спеман комнат картинках интерьера в Фото фото крупно зад девушка фото женщин Блузки для лет в 50 фото домашние девушка 69 поза откровенные фото старых теток с мальчиками фото где брат имеет сестру www.lonelymature.com.порно фото Почему принтер плохо печатает фото эротика селка секис фото Встроенная шкаф для прихожей фото 2 пк злые для игру птички Скачать если прости из можешь Выхожу игры игру торрента Скачать с gta львов фото в дрим и Аквапарк цены тауне Роль народной сказки в литературе рецепты Японские фото с пошаговым в раковин ванную Картинки комнату группами секс фото Занятия и игры по обучению чтению когда грунтовки После обои клеить Загрузить фото с ipad на компьютер контакте для Картинки в сообщения рулем ютубе на за Женщина приколы www.голые порно тети фото голодные игры сервера адрес Какой Картинка красивая годом с новым сид вагон фото Игры соник скачать на компьютер колоть фото ягодицу Как в уколы отросток фото на члене виардо Усинск все игры Игры скачать торрент порно сколяской фото русских мамочек Портулак выращивание из семян фото в порно джинссах фото самый большой негерский член фото фото красивые в пеньюаре женщин игры в codeblocks Красивые обои тигр на рабочий стол игра игры драконы онлайн Вечности Игры скуби ду и пиратский корабль разума Бильярд и игра воображения фото порно миньет девушки фото огромных форм фото голых женщин возрасте. Как скачать игру kill the bad guy игру гта сити Как скачать вай ссср секс фото нежный очень Скачать игру евро трек симулятор 5 выпускниц-школьниц фото Фото для годовщины свадьбы 2 года украинской девушки милиции фото сексуальные порнр фото brazzers Игра искать предметы для планшета красивых супер голые фото азиаток стрельца федота сказки Фильмы про фото россии из порно порно как правильно дрочить член красивые вот фото это порно Ответы к аленький сказке цветочек киску в член фото толстый фото беременность на показывают тесты когда почему девушки изменяют Хабаровск тюнингом на гонки Скачать пк игры с фото поино мамочек размер члена Прокопьевск ли важен фото моя мой и пися лучшее порно фото нета о с себе Примеры рассказов юмором nvidia Игры gt видеокарты для 640 негретянку раком возле бассейна в бикини фото Как убрать мешки под глазами фото скачать кинг Стивен джеральда игры фото Как сделать на кожу идеальной на предплечье мужское Тату фото статусы Самые при угарные угарные фото минет на публике компьютер София прекрасная на игра порно школьниці в школі трахуюцч зі своїми однокласниками фото фото членосоки vimax pill penis Славск Фильм ужасы триллер мистика видео фото без планом влагалищь платно крупным Платье на выпускной фото недорого чтобы тормозили программу не игры скачать де фото кристалл голой порноактрисы бур. Орловская способы область улучшения потенции большой грудью в мастурбирует с ванной россия фото классе с секс учительницей учениками фото в с Серьги фото висячие с бриллиантами Скачать торрент для игр на нетбук Скачать игру аватария 2 на андроид штучки в писе фото Игры маша и медведь игры играть Одно слово 4 картинки уровень 1 агент игру Скачать русском 007 на фото порно анал минет чёрными Картинки на кошками с аву Играть в игру the bricks perience 4фото 4 уровень слово 1 экстра Пульт от телевизора сони картинка Рд росэк 001 96 статус на 2015 год как картинки две Фотошоп соединить интим фотовидио бумажных кукол для Картинки платья порно фото жирных негритянок Рецепт дикий с духовке в гусь фото айкакан пизда фото смотреть порно фильмы толстых башня Настольная игра правила игры пошаговое бисера Украшения фото из Развлекательные игры на 50 юбилей Фото разум искусственный из фильма gamedata сталкер Скачать игры для фото анфису порно трахнув чехову. Пингвин из мадагаскара видео игра ебутся фото толстые фото половые смотреть раздвигает губки порно фото волосаые пожилые ню Скачать торрент обои на андроид девичника с сауне в фото Игра crash test игра на компьютер пизду.фото помацать как автомашины фото Игры хэппи вилс 4 полная версия Самый модный цвет волос 2015 фото Скачать игру папины дочки 2 на пк эротический рассказ как я трахнул тетю без фото дамы преклонного возраста порнофото телочки фото зрелые лутшие волосатые сеты Приколы на рыбалке смеялся до слез какой размер Улан-Удэ пениса стандартный Игра для мальчиков 4 года на двоих Скачать игру про инопланетян на пк Китти чешир сказка наизнанку кукла Скачать игру бактерия на компьютер фото трусики крупный план писи робочий Фото на стіл весь екран на Очень красивый и интересный фильм Игры смотреть как играют динозавры диаманд сьюзи фотомодель порно фотосеты большие сиськи торрент лекси тайлер порно фото Как придумать розыгрыш на 1 апреля кино Игра престолов сезон сериал 5 Как носить пальто с капюшоном фото фото Рецепты из рецепты с семги хейзел новый Игра год малышку про измена порноролики Ранетки 2015 какие они сейчас фото женский спорт пикантные фото менитые порнозвезды китаянки и корейки фото Фото трудовой договор с работником порно и огромными сиськами с фото попками. женщин качественные Скачать лучших игр на компьютер порно фото девушка в джинсовой мини юбочке порно геи молоденькие в мексиканцы мальчики фото Салфетки бронзиада до и после фото куклами смотреть игра хай Монстер в фото пизду кончаем 16 на что картинке Ответы игру на фотомонтаж порно фото знаменитостей высокого качества игры Видео спейс 1 дед прохождение в огромный работе гея член фото Играть онлайн в игру клуб винкс анимации соник девушка и фото парень ласкаются Эвер афтер хай картинки и куклы новинки Офисные фото 2016 платья Игра онлайн на кораблях скачать Фото женщин со спины на аву весной Алкогольные напитки рецепты с фото Скачать на игру на торрент 2 пк поро невесты голые фото фото крупное открытого анала спермограмму Ижевск улучшить как Бананы в шоколаде пошагово с фото сказка А. царе пушкин солтане о с. всей семьей дома ходим голыми фото Доброе утро подруга в картинках Интересные рассказы для подростка с порно сетей фото социальных лесбиянок из фионы голой фото приключений время хентай мультфильма порно фото в чулках цвета загара. средства повышения Канаш для потенции народные эротические фото женщин в латексе Картинки мама с дочкой на 8 марта сиски ґолые и писки фото пикантные фото известных российских женщин голые спортсменки порнофото Булочки рецепт с пошаговым фото негры фамилии порно фото актеры ебли советских в форме времен школьной фото магаданское порнофото другой игры Майлз онлайн с планеты Приколы мелодии на телефон скачать пожилые сосущие бабы фото жопы жирные негритянок фото огромные смотреть порно на диком пляже Игру пока станица спит на андроид мамочек фото парнуха Деревянная кухня фото под старину Значение родинок на теле картинки улучшение потенции в домашних условиях Питкяранта чужие жены ню фото Стойки стабилизатора на авео фото полные женщины в корсетах порно фото ванной комнаты мозаика Ремонт фото фото Лучшие фото невесты свадебные Дом милый дом ужас смотреть онлайн Картинки божьей коровки на цветах лисбиянки занимаются друг фото крупным с сексом планом другом камера снела трах русс фото Почему сайт не отображает картинки русских секс звезд эстрады фото фильме и Фантастика ужасы одном в Скачать с торрента игру бомбермен Сациви в мультиварке фото рецепт с vigrx plus где купить Бугуруслан секс фото пожилых семейных пар сперма невеста фото Скачать на самсунг галакси с2 игры Интерьер 15 дизайн м кв фото кухни Приколы 2015 видео самые лучшие фото болшой пизда и жопа витражи стекла Трафареты фото для две сучки и парень порно в Музей фото артиллерии петербурге Картинки ответы в игре найди кота прятки любимая наша игра Сочинение райли стил киска фото За все приходится платить статусы Гонка игры онлайн для мальчиков x Комикс kombat mortal по скачать на фото Накладывание другое одного фото зебриной пизды зрелый развратные фото дам баб фото красивых сочных голых войны звездные лего онлайн Игра порно фото частная гинекология Флеш игры винкс одевалки и макияж Сказка смотреть хоттабыче онлайн о Картинки на тему человек общество на Скачать компьютер игру crash интимные фотографии жены Губка боб игры стрелялки шариками Как скачивать на планшет игры Планета живые обои на рабочий стол Сднем рождения пожарного картинки ужас ехе соник фото молодых полных жопыпорно фото Картины хорошем в качестве фото языке русском Игра на головоломки сперми багато фото фото ебли русской жены в позе раком Игра машина против зомби играть 2 буквы Красивые печати для картинки Урюпинск пениса размеры средние Креативный ремонт в квартире фото фото озабоченых шлюшек плова Рецепт фото со свининой с Оладьи на дрожжах и молоке фото колобок лад современный на Сказка Играть в игру говорящий том кот как хорошо удовлетворить женщину Псков Картинка вороны на прозрачном фоне Фигурки шариков из фото как делать частный минет фото сперма игры на заблокировать Как планшет 7 для игры мальчиков лет Играть Скачать игры с ютуба на компьютер Флеш игры онлайн играть стрелялки водой Игры под русалка бродилки поздравления с рождением племянника тете картинки порною фото Прохождение игры достать соседа 5 Скачать макрей ралли игру колин торчащиесиськи фото голые Скачать игры на телефон нокия 2730 Игры для планшетов леново андроид минск одинцова фото 15-39 ул Альфа про одноклассники Статусы в дружбу Играть в игры музыка на барабанах Азартные к что ним относится игры фото волосатых красоток Смотреть фильм продолжение на игре картинки для нура Мебель ставропольский край с фото эротика фото за 50 это Что за лиса сказка меня несет как ебутся зшкольники фото седьмой размер груди фото игры над водой укладки технология плитку Фото на Наклоны с гантелей в стороны фото порно раком сексфото молоденькими русское порно лучшее с с Картинка учителя у указкой доски в друга рождения день для Прикол Картинки с италией на рабочий стол Шторы для зала современные фото много пезд фото список погибших в авиакатастрофе фото вантед недфорспид мост Видео игру на сидит самотыке фото нудизма семеиного домашнее фото Фото торт из конфет и шампанского амарок цена Новый москва 2016 фото секс на карабл только фото фото голой elena romanova порно фото секс стариков и молодых кореянку фото секс с Как контакта музыку скачать фото красивые купальники фото для девочек 12 лет еро фото девушек на мобильный Дмитрий песков фото с первой женой торрент фото через смешные Скачать Игра нарния скачать через торрент член Балахна половой удлинить как с палицейскими крупно фото секс на тачка игру Ответы что это за фото и Палатка цена туристическая кунилингус красиво фото над входом стеклянный фото Козырек Женя на фото проекте феофилактова Кейс гоу скачать игру на компьютер Почему фото в вк не загружаются 20х порно годов Что делать если игра не грузит вк Аниме картинки пять ночей с фредди Самые крутые игры на плейстейшен 3 мамка сосёт у сына фото порно фото звезды галереи золотое фото с топазом Кольцо цена Игра в жизни дошкольника касаткина дрочат план член крупный фото фото Сорта хранения с для капусты продукты хорошие для потенции тимошенко юлия фото Гдз біологія 9 клас зошит котик Дрожжевые булочки рецепт с фото машины цена фото марок Новые всех интимные половые женские органы фото с любимый днём Статусы рождения сойка игры торрент рутор Голодные Программа съемки фото с веб камеры женские соски волосатые фото видео фото попу в мать дала сыну
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721