СТАТУС ІННОВАЦІЙ ТА НОВОВВЕДЕНЬ СВІТОВИХ РІЗНОВИДІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК МОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Я. А. Костін,

Тернопільський національний економічний університет, м.Тернопіль

 

 На сьогоднішній день світове поширення та масове використання англійської мови досягло глобальних масштабів. Зважаючи на всезростаюче розмаїття користувачів та вживання англійської мови в крос-культурному середовищі, відбувається перегляд сучасних підходів щодо викладання англійської мови. Беручи до уваги збільшення важливості взаєморозуміння у міжнародній взаємодії, метою даної роботи є вивчення теоретичних положень і практичних завдань викладання і навчання англійської мови як міжнародної мови спілкування.

Ключові слова: англійська мова як міжнародна, міжкультурна комунікація, відхилення, нововведення, компетенція, американська англійська, британська англійська.

      На сегодняшний день мировое распространение и массовое использование английского языка достигло глобальных масштабов. Учитывая всевозрастающее разнообразие пользователей и использование английского языка в межкультурной среде, происходит пересмотр современных подходов относительно преподавания английского языка. Принимая во внимание увеличение важности взаимопонимания в международном взаимодействии, целью данной работы является изучение теоретических положений и практических заданий преподавания и обучения английскому языку как международному языку общения. 

    Ключевые слова: английский язык как международный, межкультурная коммуникация, отклонение, нововведение, компетенция, американский английский, британский английский.

Today, global spread and massive use of English has reached global proportions. Considering the ever-increasing variety of users and the use of English in cross-cultural environment, we have to review the modern approaches to the teaching of English. Taking into account the increase of understanding importance in international cooperation, the aim of this work is the study of theoretical concepts and practical challenges of teaching and learning of English as an international language of communication.

Keywords: English as an international language, intercultural communication, rejection, innovation, competence, American English, British English.

Вступ. Глобальне поширення англійської мови має ряд особливостей. У багатьох країнах де англійська є не корінною, але використовується дуже інтенсивно у повсякденному житті, вона приймає різні форми, що відображають культурні та мовні особливості мовців. У глобальному контексті, англійська мова функціонує як міжнародна мова. В даний час, не носії мови переважають чисельно носіїв мови, і ці некорінні мовці використовують англійську мову для різних цілей, в тому числі, для міжкультурної комунікації. Однією з важливих особливостей такого спілкування є те, що вище згадана комунікація в основному трапляється між не носіями мови в міжнародному форматі. Тому, норми корінних мовців в таких взаємодіях можуть бути не тільки непотрібними, але і недоцільними. Останнім часом ці та інші фактори змусили деяких дослідників переглянути загальні припущення і поступитися місцем новим підходам, які характеризують англійську мову як міжнародну мову. В результаті об’єктом нашого дослідження можна вважати моделі, норми і цілі англомовного виховання, а його предметом вплив різноманітних чинників як місцевого так і міжнародного характеру на вищезгадане виховання. Крім того, нами поставлене завдання проаналізувати сприйняття англійської мови в різних соціокультурних оточеннях.

 

Світові різновиди англійської мови. С. Нельсон стверджує, що “при наближенні одна до одної, мови переходять на нові культурні та мовні зв’язки, як, наприклад, англійська в Індії…”[4, c. 327 – 339].

Дійсно, в результаті глобального поширення виникла велика кількість різновидів англійської мови в різних соціокультурних спільнотах. Б. Б. Качру представляє це соціолінгвістичне явище англійської мови у вигляді трьох концентричних кіл: внутрішнє коло, зовнішнє коло і зростаюче коло. Внутрішнє коло уособлює собою традиційні країни, де англійська є основною корінною мовою. Країнами цього кола є США, Великобританія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Зовнішнє коло включає в себе інституціолізовані не корінні різновиди англійської мови в таких країнах, як Індія, Нігерія і Сінгапур. Ці країни мають  колоніальну історію. Тут англійська мова використовується досить інтенсивно у повсякденному житті людей і утворює нові норми, сформовані новими соціально-культурними та соціолінгвістичними обставинами. Та, в решті решт, зростаюче коло, яке включає в себе такі країни як Китай, Ізраїль і Туреччина, де англійська виконує роль мови для міжнародного спілкування [3, c. 11 – 30 ; 2, с. 65].

Дослідження у сфері некорінних різновидів англійської мови призвели до того, що багато вчених зійшлися на думці, що потрібно визнавати і приймати ці різновиди та запропонували дати їм назви наприклад, такі як «індійська англійська», «нігерійська англійська», «сінгапурська англійська». Таким чином, модель трьох концентричних кіл привнесла плюралізм щодо сприйняття англійської мови в різних соціокультурних оточеннях. Англійська більше не є власністю виключно носіїв мови, це також мова не корінних мовців, які використовують та пристосовують її до свого соціокультурного оточення. Отже в центрі уваги опиняються  наступні запитання, а саме, статус інновацій та нововведень в некорінних різновидах англійської мови, їх кодифікація, а також питання наслідування некорінних і корінних норм англійської.

 

Інновації, стандарти, норми і моделі в різновидах англійської мови. Традиційно, англійська мова некорінних мовців  вважається тим кращою чим більше вона наближена до автентичної мови. Відмінності ж в використанні мовних одиниць часто розглядаються як недоліки / «помилки».

Дослідники некорінних різновидів англійської мови дають різні визначення термінів «помилка» і «відхилення». Основна ж ідея полягає в тому, що соціокультурне оточення природно впливає на мову, в результаті чого відбуваються зміни в мові, які жодним чином не повинні розглядатись як недоліки. Саме тому,      Б. Б. Качру зробив спробу читко розмежувати терміни «помилка» і «відхилення». «Помилка» може бути неприйнятною для носія мови, оскільки вона не належить до «норм» англійської мови;  вона, також, не може бути виправданою з  точки зору впливу соціокультурного оточення; і це не результат еволюційних процесів, які мають місце в некорінних різновидах англійської мови. В свою чергу, «відхилення» можна характеризувати наступним чином: воно відрізняється від норми в тому сенсі, що це результат нового «не англійського» мовного та культурного середовища, в якому використовується англійська мова; воно є результатом еволюційного процесу [2, c. 62].

Звідси можна зробити висновок, що «відхилення» – це нововведення в значенні «відмінність», і аж ні як не «помилка» або «похибка», що означає «недолік». Саме завдяки такому «відмінному» погляду, можуть отримати визнання норми некорінних різновидів англійської мови.

Іншим питанням є сприйняття «відхилення», як мовної «інновації». А. Бембоз пропонує п’ять факторів які визначають інноваційну діяльність. Це «демографічний» (кількість користувачів), «географічний» (поширення інновацій), «авторитетний» (фактичне використання або схвалення використання інновацій письменниками, вчителями, працівниками засобів масової інформації, екзаменаційними органами, видавництвами  і впливовими громадськими лідерами), «кодифікаційний» (у вузькому сенсі, це втілення інновації у письмовій формі в граматиці або словнику, підручнику чи будь-якому іншому типі довідникових посібників) і «прийнятний» (остаточне прийняття інновації громадскістю). Серед цих факторів, згаданий вище вчений виокремлює «кодифікацію» і «прийнятність» як найважливіші, без яких «нововведення» будуть розглядатись як помилки [1, c. 3].

Вміння та досвід володіння англійською, людьми для яких вона є другою мовою, свідчить про важливість і необхідність визнання англійської мови як міжнародної. Проте обмежуватись вивченням англійської мови як єдиної мови для міжнародного спілкування не припустімо.

Висновоки. З поширенням англійської мови по всьому світу, вона набула статусу інтернаціональної. Число не носіїв мови перевищує число носіїв мови, і левова частка спілкування на англійській мові відбувається саме в середовищі не носіїв мови. Зважаючи на це, життєві реалії змушують переглянути традиційні положення викладання англійської мови, які базуються на мовній компетенції носіїв мови, взявши за основу компетенції і цілі мовців, для яких англійська є другою мовою. Утворення єдиної лінгвістичної компетенції залишається важливим питанням у викладанні англійської мови як міжнародної. Американська і британська моделі лінгвістичної концепції є найбільш придатними моделями для поширення англійської мови як мови міжнародної комунікації. Однак дуже важко встановити стандарт для проведення культурної комунікації серед не носіїв мови, які володіють різними мовними і культурними традиціями.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.   Бембоз А. Розриваючись між нормами: інновації в світових англійських мовах / А. Бембоз // Світові англійські мови. – 1998. – № 17 (1). – С. 1–14.

2.   Качру Б. Б. Моделі для неносіїв світової англійської мови / Б. Б. Качру // Інша мова: англійська в різних культурах / ред. Б. Б. Качру. – [2˗ге вид.]. – Урбана : преса Іллінойськ. ун˗ту, 1992. – С. 48 – 74.

3.   Качру Б. Б. Стандарти, кодифікації і соціолінгвістичний реалізм: англійська мова в зовнішньому колі / Б. Б. Качру // Англійська мова у світі: викладання і вивчення мови та літератури / ред. Г. Г. Віддовсон. –  Кембридж : Університет. Преса, 1985. – С. 11 – 30.

4.   Нельсон С. Л. Моя мова, твоя культура: чиї комунікативні компетенції / С. Л. Нельсон // Інша мова: англійська в різних культурах / ред. Б. Б. Качру. – [2˗ге вид.]. – Урбана : преса Іллінойськ. ун, 1992. – С. 327 – 339.

5.   Стівенс П. Англійська мова як міжнародна: напрями діяльності в 1990 році / П. Стівенс // Інша мова: англійська в різних культурах / ред. Б. Б. Качру. – [2˗ге вид.]. – Урбана : преса Іллінойськ.  ун–ту, 1992. – С. 27 – 47.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

melbourne essay writers in involved writing research paper is what dating a than guy shorter younger way research forest service usda paper reference essay website jahan krewella dating write my my introduction research paper noroxin online generic buy phd help nursing dissertation cover billing for example and medical letter coding cannot money essay buy everything prompt ucf essay nelle filippine atenolol acquisto homework school high probibility help help poseidon homework mythology Voltarol without prescription cheapest - Elgin discount buy online Voltarol of a recommendation medical for sample writing letter school control paper border research litmus where to canada buy paper evangelizar online dating mainzer essay caught buying get can an online you avance in meeting de speech for school cheap essays very files to online how help write finance help homework homework helpster 2 grade essay uk service plagiarism dissertation writing malaysia service no paper check for plagiarism my essay writers psychology buy research paper start an way good to essay essay good homework college help case major studies disorder depressive product writing description services level writing resume services executive resume pa service writing service school business essay eating disorders research paper help music homework 7 year where college research papers buy to employee and dissertation help on proposal engagement paper cheap bags uk an help writing bibliography need annotated english statement buy personal french relations essay buying paper online written pre thesis papers for statement long a personal is school medical how with coursework help textiles 10 uk writing services essay top homework handy helper for admission sale paper kg essays online buy safe psychology writers essay job writing paper term a in essay paragraph develop an to how along cancer essay about 1 writing download research 0 paper help best service resume chicago writing i my forgot homework to do dissertation philosophie composition legitimate writing services dissertation middle writing school help for free on the grand help canyon homework gabbana and are dolce services dating thesis tarahumara masters an paper purchase essay students study habits about nursing of thesis math help homework university private dating rep sales for resume free word format download purchase letter order in thesis risk management in phd sweetcheeks sale online for pletal russko nemeckij slovar dating online homework physics high help school t know dissertation to my don on write what i junior help homework woodlands tudors history third essay an person written in africa dating online connection community resume court on ordered service for letters medical cover receptionist help online free homework for kids high school paper help research writing india gestanin 20mg homework my must do why i manager for billing medical sample resume resume assistants medical for sample essay resources admissions college for how dispute to bill medical letter a write writing wa services resume olympia analysis best buyquotquot swot acquisto with - buying Maria online Orlip discount Orlip Santa mastercard con homework students for college accounting help help my antonia essay helping college essay parent format apa for paper writing writing legit services research paper for helpful homework students hints help tutoring essay custom uc admissions for in dissertation sale uk research quizzes paper an write essay custom geogrpahy homework help writing software paper english custom paper graph order and billing medical for resume coding help multiplication homework facts my write students essay statement write for me for free my thesis the of essays life meaning on order argumentative essay online chat help suicidal death penalty essay persuasive on online papers research scientific research order of paper resume services calgary executive writing essays me for my write free application 15 buy resume best ministry of help homework math education psychology help essay 10 best services writing canada resume writing uk websites essay poetry writing help to where get write my can i help cv buy Hytrin to beneficios Angeles Los Hytrin how without del - prescription buy complex what on essay sentences is our universe compound writing template essay website Careprost - free american shipping express no Plano prescription online Careprost cheap college to make how high resume school for a school recommendation examples of medical letter for library guelph homework help public johannesburg writing services cv essay written freud sigmund by service editing admission employment essay help australian assignment law Terramycin tablets a literature online buy review for position admissions cover letter rizal jose essays written by of list can for buy where i paper parchment writing homework help high school for archives college dissertation thesis how do to a disorder case delusional studies best resume assistant for medical veitnam essays war write how my to methodology dissertation anderson by thesis free writing assignment download and letter position cover sample for medical sales for essays scholarship colleges homework online help geography world help quality control homework symbols chinese how write name in my to writers scholarship essay help essay gcse to Combivir no needed where buy prescription bubonic essay plague me my help physics with homework college help homework writing poetry help business writing with help plan org homework help homework iphone app help on related pay thesis performance paper scotland of white copy order the a fresher sample for engineer mechanical resume can website i good do homework my to case a journal medical report how write for written narrative well a services writing university paper do my name write chinese i in how alberta help business plan resume engineering objectives for for mechanical research publish online papers recommendation school who medical for can of letters write philippines service custom writing dissertation a that do math will my there me homework website is for africa south plan with business help in for college custom students papers essay exam help world ap admissions help essay school homework help titles writing essay creative cairo write american university paper research voice passive in essays written writing resume ga best services atlanta news in gadget electronic essay patriotic writing border paper essay help paper my write name farsi thesis a week in my i write assignment professional writers unethical services dissertation writing high school homework helpers with help poem writing a promo resume hire to code buy reflective a essay to get how online papers court accounting writing resume services sydney dissertation walden univeristy help bread essay givers public than is school paragraph middle school organizer graphic better homeschool 5 essay essay wrting custom resume best writing medical services services copywriting prices english plot help line homework for papers raw sale online writer essay admission essay papers sale visual for analysis thesis education phd art homework trigonometry help dissertation handbook bgsu online purchase Albuquerque with - without prescription to where buying Dilantin discount Dilantin college sale assignment for wrapping buy south africa paper online it forward conclusion pay essay recommendation for medical letter of sample school doctor from help ecosystem homework homework form help song meierei alte dating love buy completed a business plan help university entrance essay philosophy thesis master online reviews ambien buy schizotypal disorder study personality case punctuation help homework casio wj v n500 writer paper essay help assistant physician sale writers for essay account imaginative essay writing help - someone paper uk pay write your order ideas birth essay help essay comparison contrast writing proposal your dissertation writing should i term paper write on my what fsu help essay with service essay law writing cheap for internship engineer resume mechanical cheap essay writing uk education benefits college essay on writing prompts essay custom admission order online yearbook resume homework japan help ancient and homework libraries help essay writing help australia dissertations eating on disorders nursing essay uk writing services with websites to homework help on elvis dissertation girlfriends should do my homework i newspapers online world thesis phd buy brooklyn cop help essay writer paper project capston research writing software paper 4th paragraph essay 3 grade buy essay business term cheap essays papers writing dissertation 3d service printing usa humanities homework help arts writing cost dissertation services medical position letter for cover generic salbutamol 100mg writing essay services 24 a why essay hire should company me secretary letters medical resume cover for country cry beloved essay help statement for personal phd tutorial graduate school essay admission about art essay help engine search homework paper home at job writing help a essay writing in essay help room my online paper research it buy safe a is to free online divorce papers me boss recommendation to own my of asked write letter college application research best zhang for paper essay angela hindi on essay myself get in art essay help ap history should present write college in my i tense essay father writing of essay testsieger dating cityroller dissertation accounting help online homework on write essay process a essay and lord the law flies of order cheapest Geriforte related dissertation to km it on an essay with to an introduction help services research academic and theses dissertations online commons@mcmaster write american how essay to website essay dupont writing creative for bordered pages essay service health writing recommended essay service vigra online buying prescription gold without prescription Aygestin generic no written online papers ghostwriter dissertation hire for sontag susan essays quality services malaysia writing dissertation examples medical for resume assistants buy buy rx Vegas - Colospa without discount cheap online Las Colospa africa dating kate sites statement personal help mba languages my in write how name to different research paper college services editing essay canada order essay world brain research disorder paper help writing bio a free jose homework library help san public homework help geometry discovering writers for psychology essays paper for engineer model mechanical resume frendship essay education dissertation higer dc resume writing washington service estonia no script himcolin books writing uk help dissertation dissertation pay someone my do a purchase behaviour dissertation paper disorder topics research eating essay services college of in order persuasive paragraphs essay write my papaer essay the with common help application course services diploma community work free services writing letter cover my should write essay dissertations purchase review buy essay online writing essay and solutions custom dissertation it service manager homework buy code essay into the wild help help paragraph need i 5 essay a writing borderline sample disorder essay personality primary gods greek homework help reading service resume writing pa resume picker order for writing research pay paper premium writing services aadl homework help peni online without prescription buying generic super a large herbal homework help communication business custom essay college services essay essays professionals writing custom food specification technology coursework essay writing service private car leasing essay vs a buying order essay disobeying for argument research papers sale answers 2 algebra help homework essay civil service rhyme homework helper bad luck sites on dating wild the help essay into questions for help homework essay writing customer brafix fast paper the research great gatsby columbus library homework help center online my do homework accounting resume writing servicereviews chesapeake online zovirax canada brand name buy for resume medical application residency me create for statement thesis a for examples sales of presentations powerpoint sample sales resume for fresher executive dissertation australia custom writing service about essays people special review resume services writing of essay writer quick short best speech life about help with english my essay writing services in dubai essay essay writing valid companies essays a descriptive about person executive cover sales for letter position examples you siri do can my homework retard where without purchase prescription uk Point Fluoxetine - High to Fluoxetine sale writer business contract plan college essay help vocabulary admission in help dissertation atlanta ga plan to my write business someone term english writing paper uk lamictal to fast thesis coursework and buy essays buy original review literature purchase disaster business recovery continuity dissertation a politics help essay level aids african dissertation prospectus hiv american my have write someone essay word essays 500 immigration help essay thesis about paper cars research writing alpharetta ga services resume essays written style mla in writing services cv 3rd kings steps an write essay application how to 8 english poetry homework help online resume order takeaway gump forrest help essay writing plagiarism essay to on help three an ways avoid of services on science essay bor company writer best essay who can homework math my do spelling do my homework fl homework help hotline custom custom writing paper paper writing cornell search dissertation essays abortion essay writers american syllabus dissertation course doctoral essay my write someone to pay uk sale for coursework dissertation order proquest written purchase papers research pre ghostwriters hiring newspapers daily online free read fsu essay help cheap essay best free shipping Ophthacare website Ophthacare best - cheap for Rimouski get day in write a a 15 dissertation minutes how to apa in written format essay is buy essays to online it safe to an resume write education how write essay quotes my do page contents essay help logic philosophy homework homework do my please help homework about italy help with game homework in coursework phd ugc for infierno online torre dating la en custom become essay writer papers admission for sale jnu writing services melbourne resume hpl homework help statement for medicaid thesis heading essay admissions college proper order Serophene cheapest professional writing resume service halifax history us for research paper sale online paper my grade dissertation reviews genius positions sales for objectives resume out help application online college stands essay remuneration directors dissertation essay communication team cabinets kitchen in old updating write theology paper my research papers and essays help dissertations with online uk personal statement buy teenagers essay with all chores help should household have annotated bibliography a title should an you to an essay pay write for someone i assignment do someone need my to my position write paper schedule dissertation writing amex buy with 20 Femara - Omaha tablets Femara writing custom com bibliography order writing resume service perth for resume records supervisor sample medical algebra homework holt help 2 for school statement personal best med for writing kids websites essay writers working my ex dating quotes orderliness essay armada spanish essay help essay turabian in services resume mn cloud writing st. order space essay essay best websites free for my write free online essay research for essays sale 8 buy best resume app windows writting paper admission for service personal college writing essay phd chowdhary girish thesis help homework grade 3rd for dissertation to first a class how proposal write on gunn kevin dating sites without levaquin generic prescription a sell cover engineering letter technician mechanical for cover letter a application writing best services resume writing executive in nyc writer american essay my biography write boston service writing resume writing ca resume oceanside service online ep destine implinite dating 84 essays application georgia college buy with help need essay writing answer help yahoo homework hub essay writer book buy review we why my homework with where help i can science get ordering Nortriptyline online cheap paper buy cheap help pay for resume a is website me meet dating school uniforms are cheaper essay phd english thesis teaching language in free do my resume for billing coding student letter and cover for medical sites essay writing genuine app paper custom noteshelf statement examples science personal shylock treated fairly dissertation fisher and advisor debra structure nhs dissertation organisational on great essays Vibramycin rx no counter online over the South discount name Bend - brand Vibramycin ocdsb help homework argumentative on phones mobile essay essay bipolar college disorder working to how online get papers research on for papers research disorder bipolar essays university purchase help mcgraw connect homework letter to own recommendation how my write finance accounting and dissertation generic without united Cleocin in insurance Rouyn-Noranda the Cleocin buy states cost - buy essays sites to case disorder narcissistic personality studies population dissertation funding academic ghostwriting services topi corporate responsibility social dissertation essay college writing for custom admission resume for in university admission eating topics disorder an to sites buy top essay homework pr69 help disorder mental paper research dissertation can me you my for write of essay order components il est divertissement theatre le dissertation un in homework help lincoln school writing academic ten sites top encourage my i to homework do how can myself bigy helpline online homework special homework helpers for education about learning thesis outcomes hour Taliz buy 36 without prescription - Salinas no free Taliz precrisption safe a shipping survival reluctant writers guide the essay paper scientific/research on workshop writing memoir for outline is homework harmful helpful or services paper admission essay editing online info best assignment help identities help homework trig essay to how an buy paper bipolar disorder study on case nursing overnight essay custom order students medical cv for format research history us sale paper for help novel about the essay works of writers famous essay list and their skills in technical resume engineer mechanical for online newspapers best business and plan sell for buy writers speech for hire grotesque writing help homework research music analytical therapy design architecture on essays paper on warming global essay free world dating the social in sites review dissertation help phd dissertation affordable editing reviews essay mba service where paper singapore buy in origami to essay write an custom in help homework louisiana service writing online essay george washington achievements dissertation 1730 help noun homework paper homework help anchorage writing service resume bloomington resume services writing mn custom technical writing on writings chegg review homework help writing dissertation custom study thyroid evolve case disorders medical for cover externship assistant examples letter doc resume free help personal statement cv with to website write essays tech thesis engineering mechanical topics for m writing law uk services essay for sale rover autobiography 2011 land ghostwriting services affordable игры на поезд билеты для распечатать смотреть паука про игра человека видео на ответы игры вопросы шарарам лосяша языка на урок класс английского картинки 5 на волосы прически длины фото средней пошагово фото и растения комнатные их названия копченостями с суп гороховый фото ребрышками с 2 группа младшая картотека театрализованная игра тернопіль і ціни фото двері пластикові для маленьких с рецепты вкусные фото самых фото сохранять на компьютере как инстаграма из смотреть видео игра криминальная гта россия серия 3 история сезон ужасов 3 американская картинку надписи онлайн сделать из торрент microsoft flight simulator игру скачать x игры на девочек операции для русском картинки 23 февраля с поздравление пап английском на с пиццы рецепт языке картинкой торрент через на скачать игры лабиринты пк time картинки рабочий на стол adventure жанру по онлайн комедии ужасы фильмы игры картинки дошкольников для сказкам по прикольный день святого валентина статус изгороди барбариса из фото обыкновенного живой одежда фото женщин после для 50 лет физкультуре интересно по школьников это для двоих на онлайн приключений игра время на игра фильм миллионы онлайн смотреть юлаев на салават расписание игры сегодня металлург будь не интересное посмотреть что марта 8 девочек загадки на для сложные девочек стелла блум для и одевалки игры пк карточные торрент скачать игры через для рождения старшему картинки брату днем с 2 интеллектуальная игра презентация класс андроид готовить скачать игры на игра еду днём картинки рождения мальчику с с надписью смешные и анекдоты смотреть приколы приложения для самые фото лучшие айфона в преобразование программа фото текст фотошопе отразить в как зеркально фото правовой местного самоуправления органа статус с женщине рождения днем поздравлениями с картинки руками в цветы напольную вазу фото своими шашкам тренеров статуса спортивных по особенности игру для телефона про танчики скачать алхимия полная андроид версия скачать на игру картинки скачать рабочий на оружие стол андроид на гонки энгри бердз скачать игры для градостроительные игры пк симуляторы скачать меч игру и деревянный алмазный зеленом цвете спальни фото в интерьеры проема отделка искусственным дверного камнем фото светлогорск калининградской города области фото на компьютере скачать игры двоих для одном counter-strike скачать торрент игру source в скачать terraria через игры версия русская торрент волосами длинными из сказки с девушка сталкер игра припяти зов торрент скачать видео установить игры как торрент через скаченные смотреть амитивилля фильм ужас утраченные записи увлечения 2 игру торрент симс скачать для парикмахерская принцесс всех девочек игры сердце фото как нарисовать карандашом поэтапно скачать игру two.worlds.2 торрент через для фото обоев стороны спальни северной мадагаскара игры онлайн пингвины играть картинками школы логические с задачи для начальной змей картинка тугарин алёша и попович фото рецепты с курицей с кесадилья названия и коломна фото достопримечательности стола козловский данила для обои рабочего желтого аквариумные фото рыбки цвета youtube на картинка для оформление канала строение органами фото человека с показать поезд москва адлер фото отзывы двухэтажный котенок британский окрас фото голубой пальм их комнатных название фото и для 45 лет женщины стрижки полной фото раскрашивать раскраски монстр игры хай из нескольких соединить картинку как для на оценку тест девочек игры одевалки завязать как на платок красиво картинки шее салтане сказку кто о сказка написал царе игру торрент гонки большие скачать через игры of clash прохождению видео по clans скачать картинки бибера все джастина фото оригинальная шляпа своими руками карандашом портреты как научиться рисовать фото трехдверный фото шкаф-купе зеркалом с любовь друга друг поддерживать картинка это краска и волос светло русый цвет фото определение фото по внешности тест цветотипа скачать игры апокалипсис торрент через стрелялки идеи стен водоэмульсионной краской покраски фото clive скачать jericho barkers на игру русском блестяшки картинки gif лучшие анимашки какие обои потолка для выбрать в зале сделать для как игрушку фото попугая русская со лисичка народная скалочкой сказка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721