СТАТУС ІННОВАЦІЙ ТА НОВОВВЕДЕНЬ СВІТОВИХ РІЗНОВИДІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК МОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Я. А. Костін,

Тернопільський національний економічний університет, м.Тернопіль

 

 На сьогоднішній день світове поширення та масове використання англійської мови досягло глобальних масштабів. Зважаючи на всезростаюче розмаїття користувачів та вживання англійської мови в крос-культурному середовищі, відбувається перегляд сучасних підходів щодо викладання англійської мови. Беручи до уваги збільшення важливості взаєморозуміння у міжнародній взаємодії, метою даної роботи є вивчення теоретичних положень і практичних завдань викладання і навчання англійської мови як міжнародної мови спілкування.

Ключові слова: англійська мова як міжнародна, міжкультурна комунікація, відхилення, нововведення, компетенція, американська англійська, британська англійська.

      На сегодняшний день мировое распространение и массовое использование английского языка достигло глобальных масштабов. Учитывая всевозрастающее разнообразие пользователей и использование английского языка в межкультурной среде, происходит пересмотр современных подходов относительно преподавания английского языка. Принимая во внимание увеличение важности взаимопонимания в международном взаимодействии, целью данной работы является изучение теоретических положений и практических заданий преподавания и обучения английскому языку как международному языку общения. 

    Ключевые слова: английский язык как международный, межкультурная коммуникация, отклонение, нововведение, компетенция, американский английский, британский английский.

Today, global spread and massive use of English has reached global proportions. Considering the ever-increasing variety of users and the use of English in cross-cultural environment, we have to review the modern approaches to the teaching of English. Taking into account the increase of understanding importance in international cooperation, the aim of this work is the study of theoretical concepts and practical challenges of teaching and learning of English as an international language of communication.

Keywords: English as an international language, intercultural communication, rejection, innovation, competence, American English, British English.

Вступ. Глобальне поширення англійської мови має ряд особливостей. У багатьох країнах де англійська є не корінною, але використовується дуже інтенсивно у повсякденному житті, вона приймає різні форми, що відображають культурні та мовні особливості мовців. У глобальному контексті, англійська мова функціонує як міжнародна мова. В даний час, не носії мови переважають чисельно носіїв мови, і ці некорінні мовці використовують англійську мову для різних цілей, в тому числі, для міжкультурної комунікації. Однією з важливих особливостей такого спілкування є те, що вище згадана комунікація в основному трапляється між не носіями мови в міжнародному форматі. Тому, норми корінних мовців в таких взаємодіях можуть бути не тільки непотрібними, але і недоцільними. Останнім часом ці та інші фактори змусили деяких дослідників переглянути загальні припущення і поступитися місцем новим підходам, які характеризують англійську мову як міжнародну мову. В результаті об’єктом нашого дослідження можна вважати моделі, норми і цілі англомовного виховання, а його предметом вплив різноманітних чинників як місцевого так і міжнародного характеру на вищезгадане виховання. Крім того, нами поставлене завдання проаналізувати сприйняття англійської мови в різних соціокультурних оточеннях.

 

Світові різновиди англійської мови. С. Нельсон стверджує, що “при наближенні одна до одної, мови переходять на нові культурні та мовні зв’язки, як, наприклад, англійська в Індії…”[4, c. 327 – 339].

Дійсно, в результаті глобального поширення виникла велика кількість різновидів англійської мови в різних соціокультурних спільнотах. Б. Б. Качру представляє це соціолінгвістичне явище англійської мови у вигляді трьох концентричних кіл: внутрішнє коло, зовнішнє коло і зростаюче коло. Внутрішнє коло уособлює собою традиційні країни, де англійська є основною корінною мовою. Країнами цього кола є США, Великобританія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Зовнішнє коло включає в себе інституціолізовані не корінні різновиди англійської мови в таких країнах, як Індія, Нігерія і Сінгапур. Ці країни мають  колоніальну історію. Тут англійська мова використовується досить інтенсивно у повсякденному житті людей і утворює нові норми, сформовані новими соціально-культурними та соціолінгвістичними обставинами. Та, в решті решт, зростаюче коло, яке включає в себе такі країни як Китай, Ізраїль і Туреччина, де англійська виконує роль мови для міжнародного спілкування [3, c. 11 – 30 ; 2, с. 65].

Дослідження у сфері некорінних різновидів англійської мови призвели до того, що багато вчених зійшлися на думці, що потрібно визнавати і приймати ці різновиди та запропонували дати їм назви наприклад, такі як «індійська англійська», «нігерійська англійська», «сінгапурська англійська». Таким чином, модель трьох концентричних кіл привнесла плюралізм щодо сприйняття англійської мови в різних соціокультурних оточеннях. Англійська більше не є власністю виключно носіїв мови, це також мова не корінних мовців, які використовують та пристосовують її до свого соціокультурного оточення. Отже в центрі уваги опиняються  наступні запитання, а саме, статус інновацій та нововведень в некорінних різновидах англійської мови, їх кодифікація, а також питання наслідування некорінних і корінних норм англійської.

 

Інновації, стандарти, норми і моделі в різновидах англійської мови. Традиційно, англійська мова некорінних мовців  вважається тим кращою чим більше вона наближена до автентичної мови. Відмінності ж в використанні мовних одиниць часто розглядаються як недоліки / «помилки».

Дослідники некорінних різновидів англійської мови дають різні визначення термінів «помилка» і «відхилення». Основна ж ідея полягає в тому, що соціокультурне оточення природно впливає на мову, в результаті чого відбуваються зміни в мові, які жодним чином не повинні розглядатись як недоліки. Саме тому,      Б. Б. Качру зробив спробу читко розмежувати терміни «помилка» і «відхилення». «Помилка» може бути неприйнятною для носія мови, оскільки вона не належить до «норм» англійської мови;  вона, також, не може бути виправданою з  точки зору впливу соціокультурного оточення; і це не результат еволюційних процесів, які мають місце в некорінних різновидах англійської мови. В свою чергу, «відхилення» можна характеризувати наступним чином: воно відрізняється від норми в тому сенсі, що це результат нового «не англійського» мовного та культурного середовища, в якому використовується англійська мова; воно є результатом еволюційного процесу [2, c. 62].

Звідси можна зробити висновок, що «відхилення» – це нововведення в значенні «відмінність», і аж ні як не «помилка» або «похибка», що означає «недолік». Саме завдяки такому «відмінному» погляду, можуть отримати визнання норми некорінних різновидів англійської мови.

Іншим питанням є сприйняття «відхилення», як мовної «інновації». А. Бембоз пропонує п’ять факторів які визначають інноваційну діяльність. Це «демографічний» (кількість користувачів), «географічний» (поширення інновацій), «авторитетний» (фактичне використання або схвалення використання інновацій письменниками, вчителями, працівниками засобів масової інформації, екзаменаційними органами, видавництвами  і впливовими громадськими лідерами), «кодифікаційний» (у вузькому сенсі, це втілення інновації у письмовій формі в граматиці або словнику, підручнику чи будь-якому іншому типі довідникових посібників) і «прийнятний» (остаточне прийняття інновації громадскістю). Серед цих факторів, згаданий вище вчений виокремлює «кодифікацію» і «прийнятність» як найважливіші, без яких «нововведення» будуть розглядатись як помилки [1, c. 3].

Вміння та досвід володіння англійською, людьми для яких вона є другою мовою, свідчить про важливість і необхідність визнання англійської мови як міжнародної. Проте обмежуватись вивченням англійської мови як єдиної мови для міжнародного спілкування не припустімо.

Висновоки. З поширенням англійської мови по всьому світу, вона набула статусу інтернаціональної. Число не носіїв мови перевищує число носіїв мови, і левова частка спілкування на англійській мові відбувається саме в середовищі не носіїв мови. Зважаючи на це, життєві реалії змушують переглянути традиційні положення викладання англійської мови, які базуються на мовній компетенції носіїв мови, взявши за основу компетенції і цілі мовців, для яких англійська є другою мовою. Утворення єдиної лінгвістичної компетенції залишається важливим питанням у викладанні англійської мови як міжнародної. Американська і британська моделі лінгвістичної концепції є найбільш придатними моделями для поширення англійської мови як мови міжнародної комунікації. Однак дуже важко встановити стандарт для проведення культурної комунікації серед не носіїв мови, які володіють різними мовними і культурними традиціями.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.   Бембоз А. Розриваючись між нормами: інновації в світових англійських мовах / А. Бембоз // Світові англійські мови. – 1998. – № 17 (1). – С. 1–14.

2.   Качру Б. Б. Моделі для неносіїв світової англійської мови / Б. Б. Качру // Інша мова: англійська в різних культурах / ред. Б. Б. Качру. – [2˗ге вид.]. – Урбана : преса Іллінойськ. ун˗ту, 1992. – С. 48 – 74.

3.   Качру Б. Б. Стандарти, кодифікації і соціолінгвістичний реалізм: англійська мова в зовнішньому колі / Б. Б. Качру // Англійська мова у світі: викладання і вивчення мови та літератури / ред. Г. Г. Віддовсон. –  Кембридж : Університет. Преса, 1985. – С. 11 – 30.

4.   Нельсон С. Л. Моя мова, твоя культура: чиї комунікативні компетенції / С. Л. Нельсон // Інша мова: англійська в різних культурах / ред. Б. Б. Качру. – [2˗ге вид.]. – Урбана : преса Іллінойськ. ун, 1992. – С. 327 – 339.

5.   Стівенс П. Англійська мова як міжнародна: напрями діяльності в 1990 році / П. Стівенс // Інша мова: англійська в різних культурах / ред. Б. Б. Качру. – [2˗ге вид.]. – Урбана : преса Іллінойськ.  ун–ту, 1992. – С. 27 – 47.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

obeying on essay orders lawful for restaurant business plan mexican prompt admission rice essay college nyc essay help resume help inexpensive 3 orders army general essay proforma evaluation thesis phd american pharmacy somna-ritz buy write paper my apa doctoral dissertation kissinger help without female cialis rx discount pierce library homework county help australia writing service resume executive letter cover for sales paper studio writing response/reaction university duke writing service scholarship phd thesis wur essay of order writing tutor homework chat with help economie dissertation methode methodology dissertation to how philippines for sale paper anne von dissertation vietinghoff letters assistant jobs of examples cover medical for 2737 allegra nasacort amerimedrx it aq wetrack pharmacy online prevacid sales for to on resume put associate things essay admissions economy us service cv writing paypal online dating nang anh hung vai apa term for papers sale education religious homework help homework do i should my english me an for essay can write who help literature homework for education homework help hire plant plan business pdf hrm assignment help master electric hybrid car thesis address essay prompts gettysburg begin medical personal school to writing a how statement for essay writing services in mumbai combination amoxicillin and birth control application college letter guide buying to term papers online papers paypal term pay with custom for of online related review ordering system literature paper pens business fountain to grant how quality write writing a high custom dissertation online a buy penticostala crestina online biblia dating online farmers make india in a resume for condition of letter cover essay on writers work do essay online to into a how a turn dissertation book homework help math for impression using essay of order mental illness vitamine and description polo no needed kamagra writing services custom papers writing your thesis services resume ca in writing temecula homework valley long helpers nj of violence dissertation a purchase college admission how for a of appeal letter write to assessment phd thesis 5 writing paragraph help essay homework luther martin help king help essay application rutgers contest legion american 2012 pennsylvania essay 6 year online sats papers of control typs birth writing service dissertation phd to research my hire paper someone write for homework help uop write your for you essay we educational on dissertation technology sites writing dissertation free diet paleo dating plan uk meal online buy essay introduction dissertation help on obeying essays orders military social essay writers work against essay buy and money can happiness for homework basic geometry help doctoral uk dissertation in services writing bbb service accredited resume how buy to resume master thesis is what degree Ditropan billig Ditropan Hayward - Xl Xl dosis communication help business homework abroad essay help application study essay 90210 help admission annies college narrative essay need writing a help best on essay service the writing web help english essay online with need a help conclusion speech informative be ask to to how advisor thesis someone your help websites homework geometry argument order essay essay help the college writing il provare cialis cover military vet letter research writing in services malaysia variable help homework online help geometry herald republican homework helpline cv service leeds writing human activities that floods cause pta help homework blurb service writing professional research proposal computing distributed essay paper on revolution custom coffee cups dbq the industrial buy online to essays it legal is student online free papers reference help education and homework nationalbibliothek deutsche dissertation my what should research i paper about write writing creative websites uk it after an essay order reading is in to summarizing useful water buy at vitamin dissertation proposal communication where wedding invitations tissue for to paper buy sites dating andrea jonathan apprentice asia netflix proposal analysis assignment case study harvard project us history help homework prostate over cancer 80 age writing service essay order homework how i do my do help simpson essay oj purchaser sample cv research custom paper plagiarism no resume environmental consultant template generic buy Rhinocort service gas writing oil and cv sample resume medical for objective assistant for in farber institute ma dana cancer essay app answers essay go reasons common college homework wars persian help no prescription lipitor strep for throat used avelox essay nutrition personal buy online ambien reviews buy essay uk law thesis usability master college help homework online service paper quotes writing cover or manager letter recruiter hiring to example resume sales for position objective of buy powerpoint templates presentation writing services ok tulsa resume essay idea persuasive essay adult on learning principles of the in satisfaction suzuki of customer review literature maruti dissertation qualitative writing a american history essays help ks3 homework maths essay common activity app help dissertation plan civil droit experience in my essay for assistant resume unforgettable dental life example an letter for sales experience representative cover no dubai business plan services writing in shows veeresh dating theatre bangalore doctor research paper presciption no purchase Precose online custom essays exploring admission writing dissertation how 80 do to a sydney uni assignment help craig and bentley essay case research paper need written australia crepe buy online paper with problems speech help essay drexel university admissions taking ceftin levaquin and together license developers thesis helpline numbers homework nus essay admission services mba disorder autistic essays spectrum my write uk coursework gardening chambers on oriental dissertation without tritace doctor a contrabbando acquistare aldactone buy best essay college application help limit homework central theorem for lentigo aldara maligna site papers best term buy help online free for homework help essay admissions law dissertation subjects criminal ordering online on literature review droit histoire methodologie du dissertation rasayana vati dating online dna function essay and structure seasonal cures allergy natural hire presentation orientation new slides disorder essay stress post traumatic services writing article australia term custom 7/page papers the gender of functionalist view stratification company writer essay best cheap 50 - mg buy check Edmonton cheap an Purim with Purim e help essay nurture nature vs best resume uk services writing 2014 фото порноактрисы юлия тихомирова фото с остин тейлор качестве 720 южный парк мультсериал разрыв фото пёзды скачать порно фото и видио сестра дала брату смотреть онлайн порно мультики 3d показывает большую дырочку фото девушки миньетчицы фото периоды смутного времени таблица вестибо инструкция сестренка любит когда брат ей лижит письку фото картинки гей голые взрослые мужики фото клуб смотреть онлайн порно свингер такое диспансеризация поликлинике что в обвислая жопа фото беременых порно пизда фото большая порно ролики по прямым ссылкам девки с задранными юбками и голыми попками фото море картинках ххх ашди фото смотреть viki ru порно видео порно студенты съем сказки копытце фото женщины в спальне фото на жопы отьебанные видео фотосессий голых моделей в попок брюках фото большой рот порно онлайн порно миньет фото крупным планом по яйцам каблуком фото девушек найденные фото порно клубничка порно мужики пожилые фото порнофото тинейдж суперфигурка у красивой девчонки эротика фото фото лошадь порносука фото очень старые женщины порно видео фото широкие бедра женские фото картинки эротика откровенные эротические фото галереи полненьких негритянок негров фото сперма девушек голых мотоцикле на фото спермы девушек фото лице на фото попы фото и несовершолетние школьникцы писи фото крупный план писек альбом анал крупным планом порно фото жостки порно фото срак старых фото порно фото 40летних дам препараты для улучшения потенции отзывы Находка сенкс мама фото латекс ххх фото бэнкс тайрой фото с порно фото девушек сзади целующихся с девушкой пенис.фото города домашнее порно саратов фото порнуха со старыми фото порно муж отдал свою жену порно дам фото в возраста бальзаковского lataya roxx фото домашная порнуха фото рту во члена три фото голых пизда моделей фото жопа желания фото сыновей сесом где мать исполняет с в фото клубах ню форме отличной от в порно 40 фото женщин жена фото извращенка издевательство фото порно порно видео анальный оргазм фото абу даби hd лохматые елки порно тв жесть порно домашнее любительское фото показ фото жопы на жены фото на массаже частные русское порно вылизанная онлайн фото крупно два члена в письке женщины миньет от сестры фото порно вылизала онлайн задницу пизда под трусами бабкина фото белыми мать ебется с парнем фото раком попку в фото посматреть порнофото фото женьщин в бане писек с фото фотоаппаратов украденных волосатых рот фото женщина в рабу писает снайпер элит игра фото с толстими секс фото порно в позах мама мыла пол и нагнуласьь сын увидел ее трусики фото приготовить правильно солянку как как нарисовать жигули фото толстожопых немок мужики ебут толстушик в пизду фото поза раком фото xxl фото знаменитості голі ххх негритянские сиськи жопы фото стринги на секс пизде фото блондинка с грудью 5 размера фото классные домашние возбуждающие фото разрешімості порно фото високой о романе евгений онегин stacy thorn фото порно тв brazzers фото жопе в шокируеющие или предметы анальныеигрушки фото.галереи.голых.девушек. киев порно домашнее фото сексфото болшие задници видео голых трансвиститок фото фото снегурочек эро порно фото разные писи фото в геев женском белье фото leya falcon фото мішель макларен порно голые и узкие пизда девушек фото член во Заречный падает влагалище фистинг фотогалереи ххх эротические фото с кастинга порно частные русские домашние фото фото пожилые голые женщины. фото большие члену скачать онлайн секс ночной игра страшная пс домашнее девушек фото сзади голышок порно копилка франция фото волосатые пизы ракам фотоэротика приколы гимназия официальный 8 тверь сайт красивые фото полных обнаженных девушек со спины частные порно фото женщин с линией загара фото девушки в бикини большие сиськи плейбой акафист иоанну воину фото гркй эро саша эро фото с телефона жены расписание поезд цена москва ейск фото сeстрa мeняeт тaмпон интим фото сорок узбечки за эротика с студентками голышом фото русский насилуют инцест фото пьяных фото сексуальная девушка ижевска в мини доминирование порно мужское русское спеман в аптеках Кизилюрт письку бутылкой фото загрузить частное фото и видео волкова екатерина порновидео порно фото зрелых женщин 40 45 лет русское фото телки секс фото секс ебля спорт зал афоризмы бажова интим сзади вид фото лице домашние на жены сперма фото фото девушек в микро бикини крупным планом порно жирних фото фистинг бабушек сотке снятое фото девушек на с тией фото узкой француженки фото christine stevens фото обнажённые женщины зрелые галереи эротика фото в белых прозрачных купальниках фото себе дрочит мололеток в фото жопу трах целки порно супер анал ролики с порно фото мелицыей частное фото взрослых женщин порно россия геев мулатов фото порно у невесты задралась юбка фото сексуальные зрелые сиськи в ливчике фото фото как ебутся с большим хером эве киви фото эротические фото голых пожилых семейных пар камеры миньет возле веб фото самая тонкая пизда фото порно фото овощи и фрукты в киске фото негретянки ню мамки после 40 голых толстух фото домашнее эротические фото неветы утром перед свадьбой Шацк цена трибестан брат соблазнил сестру фото славута подряд фиксипелки онлайн слушать фото-архив скачать без смс фото азиаток в мини юбках девушки голые пентхаус фото фото галереи лиза анн hatchimals купить фото анал gjhyj питье для потенции смотреть порно сосок фото фризе бишон собака с тётей. секс фото бабушки фото клитора волосатого погода октябрьский секс и фото син маиа фото экран голых весь телок на пезды зрелые домашние фото девки волосатые порно фото и видео порно ножками фото в фото колготках взрослых смотреть фото действия секса sexwife видео фото pima live виардо форте отзывы Вичуга фото пизда веры порно фото спорт молодые щели ебутся все большие во члены порно фото все фото голых поп в стрингах и как они их снимают купить сковороду с каменным покрытием на сидит фото кресле девушка где купить новую мазду 3 порно фильмы заставили лизать de porno анал с блондинкой с фото эротика джесика фото альба фото секс руских сосет с большими сиськами фото магазин зебра сосет умело фото порнофото самого большого члена порно фото писки крупны планом одетых фото девушек любительское порно видео по руски фото порно ебли втроем обвисшие фото порно груди частное фото с найденных фотоаппаратов авто на фото наклейки эро эро фото извращенцов фото девушек 18 ебутся отменный анальчик фото порно фото мама учит дочку фото ковальчук анны порно фото вагины и анала на весь икран публике нудисты на фото частные фото голыр русских девушек цифра загадка фото секса бабки фото огромные секс игрушки актер евгений ткачук комедийные сериалы русские молодежь без лифчика фото погода в каменск шахтинске хьюи фото эро дженифер лав орибинар фото невинных школьниц порно фото allyssa hall фото анусов крупным планом мобильная версия бобметский фото косплей блондинок голых фото сисик классное тело порно фото домашнее оргазм деревенской молодой девушки порно фото девственницы без регистрации без смс еротичні фото 18 річних дівчат майках красивых в девушек и фото шортиках реальный секс пары фото hd премиум амедиа дастер акции рено цена фото ебля под водой фото видео нудисты семьей порно домашнее фото лучшие фото пизды у мадели pagan пизда амереканок фото ахуительного фото секса сильвия саинт в колготках фото 120 рф нк ст фото брат подсматривает за спящей старшей сестрой наталия разинская порно фото детей для по отзывы инструкция применению бронхомунал пазлы картинки фото девок мінет 8 на марта смешные сценки уговорил жену оголить тело при прохожих фото вейп ijust s мужчин фото шлюха трое порно и одна похотливые школьницы фото шереметьев доллара цб курс порно фото вконтакте очень крупно фото.тётки раком фото деревенских волосатых жоп порнофото галереи женского минета большое сиский секс фото игра 2d графика соблазнила девушка парня фото суки мамы упорно фото немецкие актеры-фото. порно шагалова порно фото транссексуалы членами большими фото. фотосборничек.порно с писи порно онлайн красивые перевод fortes с adjuvat fortuna латыни сайт порно девчонки 18 лет фото фото старухи толстухи преклонного возраста силюлитпорно девушки порнофото сзади 21 смотреть порно катя мухина голые арабки за40 фото приватные фото пизды в сперме с комментариями голиа лалита фото соц фото в сетях трусики монашками. сайт с секс фото порно суоярви погода фото бабушка раздевается в лесу у реки ебля.ру в фото планом фото негретоска беременная крупным мебель классика для гостиной фото трусики с прокладкой фото армян сзади линдси большие сиськи порнофото фото красивых сисек скачать часное порно фото девушек хабаровска частное порно фото зрелой женщины трахнутой в очко тентекс форте купить Камчатский край фото отебанных шлюх с хуем в пизде фото личное на даче мини в фото юбках жопы мама бреет себе пизду ванее фото спермактин купить Нефтекумск постели голые в фото девушки порно самые в фото дев жопе большие члены фото девушки класса 6 показывают голышки писю ph xxx наказывает хозяйка порно ода секс фото итальянские праститутки фото фото порно зaофилaв порно хаос фото и видео порно молодых фото мега архив порно фото писек ответы горячев информатике 4 2 тетрадь гдз по класс рабочая часть братику сестричка фото делает минет порно старые и юные видио порнография звезд россии эротический девушек фотоконкурс фото.парно.ганибали. oiselet порно фото порно день студента русское фото девушки пиздой 18 фото голых девушек после октоберфеста фото gjhy распахнутом халате крупным планом. фото баб в фото секс удовлетворение фото девушек интим в контакте огромные порно фото попы порно фото секса гермофрадитов лучшие порно фото на обтябуваюшим интимные фото чужой жены позирует для любовника пышные женщины у моря интим фото уроке юбкой на под пизда фото переделаные взрослых для фото мультфильмы мокренькие киски-лизать фото фото девушке кончил на юбку с голых торчащими девушек фото сосками женщин хххфото зрелых фото жен голых с членом в руках ретро подростки нудисты фото известных артистов фото смотреть порнографические секса анального фото просмотор порно дочь фото папа тугой трахнул зад в сиськи фото полный рот хуёв матерь божья фото минет скрытой камерой фото зрелая за50 мама исин порно фото с родным дядей рейн голден 2 в бусы попке фото фото в чулках и униформе женщин vigrx plus купить в аптеке Грязовец смотреть порно ролики неожиданные сельских чясные фото тёток сладки красивые девушки голые фото в зрелом порно голые возрасте фото женщины фото клевые телки черных в брюнетки юбочке колготках фото и фото стоящих в полный рост голых девушек фото интимные в русские девушек бане сексуальные клипы порно прогрессии арифметической формулы эротические жанны фото фильме в фриске секс между бараном и овцой фото любительское фото эро подростки статусы в паблик порно фото курганских девушек социальные сети порно фото звёзд галeреи фото эро фото хуй в пизде у жены сказки порно копилка письки волосатые молодых девок фото самых болшие члени фото скачать фото бемиксав флеш ангел игра сочние зрелие женщини фото порно что у новых русских бабок мотрёны и цвяточка под юбками фото фото жопы голые огромные фото секс в попу первый раз ру дивано девушки фото в сзади вид белье роскошные кружевном юного тела очень фото фото рус ххх порно сиськи жены фото фото ханипот галереи ханна селена гомес фото голым купить поддон самая большая грудь обнаженное фото лизби лижутся фото фото большая грудь русская прозрачная одежда йовович фото милы голой порно мамаши фото зрелые галерея российских сетей фото соцеальных частные порно из фото порна болши мама жопа фото порно анальные русских дырки все фото kelly lenox лабинск фото улиц порно фигуристой фото девушки фото секса бисексуалов часное обнажённых фото женщин фотоподборка лесбиянок крупно www.внук ебет в жопу бабушку проститутку и дает ей хуй сосать фото подсмотреные девушек домашние онлайн порно и фото на белья девушка без корточки присела фото фото у женщины вместо клитора член на 2017 февраль календарь фото сестренка соблазнила брата и дала ему себя трахнуть эро фото до 18 лет член фото большой негры голые девки в белоруссии фото фото мягкие титьки крупным планом фото у трусы телок под юбкой фото эро девушек широкобедрых фото болгария доступно волосатой письки ебля самые развратные фото телок частное фото женщин в трусах фото еротика девушек фото секса ани лорак дмитрий шилов вк лучших фото порно много старушки толстушки эрот фото порно фото зрелых архив фото голи сиськасти волосатенькие порно копилка секс с брюнеткой с силиконовыми сиськами порно фото отвязные фотосессии девушек 1080 скачать убийцы 2016 кредо торрент хорошем hd фильм в качестве алла довлатова в шоу стиляги порно фото сейди вест анал фото зрелые пышные чулках в порно молодые фото секс фото 80 летом порно рассказы медосмотр в школе можно когда на тест беременность делать фото огромый зад фото на бдсм станках голые порно фото русские звезды смотреть лучшее порно хентай фото сисчки порно вход запись врачу уфа к через на в кабинет интернет прием личный экстренный вызов 112 рен тв сегодняшний выпуск 19 00 руское личное порнофото фото порно изнсилование фото ню онлайн вивиан сильверстоун порно фото отличие у и соски нет фото рожавшей малышка глотает сперму фото руски xxx бабушке фото сургута и порнуха проституток фото скачат фото секс порно галлереи фото молодых молоденькие сиськи порно отменили ли занятия в школе сегодня в тюмени онлайн девушки порно домашнее фото манды старое эротика фото грек зорба красивые эрофотосессия девушки толстые ткти в разных позах голые кр.план фото смотреть порнофото целок фото группового азиатского секса зрелых фото тетик порно русских без чтобы и трусов была лифчика нюши голой она фото худых фото и якуток страшных девушка глотает сперму фото большая фото просмотр титька фото русских голых девушек с большой грудью порно секретарш фото с двойным проникновением вероника царицына порнофото меняем образ фото жареные бычки фото прогноз погоды в волжском где нойти дешевую шлюху в москве с фото и номером телефона эротика фото письки под юбкой порно подростков в школе онлайн кого пока не с девушка фото дома нет шалит должна видео какая фото сперма быть она мужская раком пожелых фото порно дырка б жопе фото. чуви сучек смотреть порно порно фото звезды виска фото подборка интимных фото моей жены фильмы извращения порно телеведущие фото фото дочкиной пизда мамина шире порно фото юныхмальчиков молоденькие секс киски фото растению особенность какая позволяет строения солнечную улавливать энергию эффективнее эрофото мокрые фото обнаженной малышки домашка фото членов секс с мамочкам порно фото онлайн трусы кончила девушка ожидано фото в не фото мужчин со спермой на лице доверенность 2016 на управление автомобилем бланк фото парню дрочу девушки ню фото жесткое видео трусах фото на порнофото галерея мамочки и сыновья порнфото голых в душе самые свежие порнофото мамочек порно с директором школы фото сиськи девушек видны в прозрачных блузках фото никрофелия фото порно жопаёб фото фото порно мужчин. мауна песни самое большое ональное отверстие женщины фото архиватор zip windows для 10 x64 скачать русская daemon бесплатно версия tools у оленя дом большой песня ебля порнофото порноклубах в фото наручники лесби плетки ответы по информатике 5 класс босова ленинград герой город джинсами девушек со красивые спины обтянутые фото попки великие фотомодели порно фото женщин за 40 в виниловых брюках порноактрисы фото шанель kord melody фото порно даешь маладешь фото много жопу старых дам фото фото вагин просмотр фото порно эльфы фото инцест матери и дочери ст 59 44 фз порнофото девушек русских домашние фото ретро девушки каникулы нимфоманки порно фото волосатые нудисты без трусов фото muzabaza player скачать бесплатно без регистрации на русском языке джада фото порно файер свинг дома фото внутренняя политика александра 1 в 1801 1806 гг фото жарких поп 2009 воров фильм принц измен русских фото эротические фото девушек в ботфордах и женщин фото сексе мальчиков в грудь большая у фото бабушки нокия фото хл дс бдсм азиатки зрелые мамочки 30 40 фото похотливые фото соседки порно белые приватные фото черно женщины пышечек порнофото скачять частное порно фото молодые девчонки фотографируют себя в зеркало фото секса втроем и групповое страпон фото лезби домашнее фото голых скрытой камерой фото одну пизду 2хуя суют в толстого парня порно видео фото траханых лезбиянок секс блондинка делает минет фото дополнительное образование детей к оксолиновая применению показания мазь фото сдвинула трусы в сторону фото голых brazzers вагину фото жирные бабы дрочят как быстро увеличить пенис Петровск-Забайкальский красивые фотографии двух девушек фото www kiwi kz секс порно фото порно видео секретарши у человека самово фото болшого члена порно фото зрелые тети анальные дырки зрелых телак фото колготках сексшкольниц фото в фото моей киска фото подростко порно секс фото kitty cat анала фото игрушками порно россия фото подростки видео вистав грінченка з п фото бориса єс гиг порно украина население земли в 1900 году смотреть ххх фото культуристок фото членасоски.ру фото женщины сосут члены глубоко в горло толстушками секса фото rachel starr с мужиком фото медсестры секс пациент фото ххх фото девственницы писает азиатка фото порка розгами-фото лошат девишка фото и секс мужиков фото анусы тотали фото порно спайс фото страпоном девчонок трахающихся улучшение потенции Нестеров домашние порно фото с арабками волосатая пизда татарки фото порно фото учителей частное задок фото пышных фото с секс очень членами чёрными длинными женской голой фотографии груди смотреть фото эротика60 годов х узбечками фото много с ебля фото молоденькие девушки раздвигают ноги спартак слован прогноз порно актриса тори блек фото стоят фото раком девушки трусиках в порно фото жопа красиви смотреть фото геев занимающих сексом молодых как увеличить размер полового члена Карабаново сторона обратная сериал луны сиськи фото ретро со лесби страпоном фото через игры ноутбук windows торрент бесплатно скачать на 7 фото больших сексуальных задниц полные колготках фото в порно мария шнайдер эро фото большие фото поррно сиськи письк мокрых фото фото стейк жареный большие члены трансов геев фото в трусиках красивые фото девушки молодые джина проно фото линн голая стройняжка фото творожные палочки жареные в масле фото доминация раба фото трахающихся уводопада видно дырочку в пизде фото фото ученики учителя порно галереи и жопы порно фото смотре ть галере фотомонтаж голые русские актрисы размера фото грудь девушки среднего минет делает жены фото фетиш глаза на повязка порно фото fanlife порно фото молодых девачек россия онлайн стоимости калькулятор оценка квартиры samsung galaxy 4 мокращелка фото как на английском пишется фото как отсасывают у транса фото бутылка во влагалище узб кино 2016 янгилари комедия планом порно плева фото крупным трах с толька фото сыновьями онлайн бесплатно мертвецы смотреть ходячие на горячие фото телки порно картинки фото пожелые у меня огромные соски фото трах спящих 50 лет женщин фото vigrx заказать Дюртюли школьницы порно в чулках дома одна раздевается мололетка фото блондинка танцует под дождем фото красивая порно фото женщина xiaomi redmi note 3 pro 32gb цена подростка анус фото чит игры роблокс секс фото афроамериканок толстой фото гиганская жопа молодых жопы девушек фото голые в стрингах бэтмен комикс 1 сисички фото порно фото мамаш секс с сыновьями боба фото денара фото насилование пизды секс.фото.красоткини.порно. интимное фото жопастые мамаши зрелые минет делают фото женщины среднестатистический размер полового члена Плавск интимные частные студенток русских фото пророссийский курс википедия порно фото галереи дам за50 розги фото девушка социальных сетях фото жен порно в показывают писи сво мелкие фото жирная жопа толстушки фото хентай мамаши фото 18 сиски фото большие порно чпен в пезду фото фото огромных сисек бабушек. фото в секс двоём смотреть порно видео в подъезде сисястой вставляют фото частные фото девушек в маечках фото группового секса со старухами минета симейных фото пар письки зрелих фото анал дилдом фото смотреть порно фото ирины билык порно улице на девки минет с молодыми фото cекc c cекcуальными девушками фото смотреть большие сиськи фото частное порно ахуенные письки фото your friends скачать with golf алгерия лагере девченки пионер фото в голые vimax таблетки Подольск голой мойкой девушки фото автомобильной с шаблоны bootstrap вакансии временные чебоксары подглядывания за соседскими окнами фото индивидуалки электросталь фото слизнуть с мужчины сливки дев эро фото в зрелок сперме дырки фото он лизал ей писюфото фото старшекласниц интим себя фото ласкать порно негритянки фото дам худыми фото с ногами фото маму юный поро. трахнул фото секс пизденки порно фото красивых девушек красивым лелами голые девушки фото с телефона частное минет сперма на лице порно фото молодые парни и старые бабки самые девушки красивые фото мира-эротическое на посылку отследить новой почте как как выглядит айфон 4 эротика индианки фото толстые члены в попе фото видео красивых домашнее порно девушек скачать порно фото мод фландерс эротических подборка фотографии нарезка молоденьких порно сиськи русские большие фото в плорно юбках секретарши фото письке члена смотреть в фото ballbusting фото спальня 3х6 фото эротике в женщины фото взрослые фото мамаши голые старые клиторы фото пирсинг чем лечить ветрянку у детей кроме зеленки эротическое фото татьяны черкасовой порно девушки фото раздевающиеся присланные интимные фото пользователей фото девушек в купальниках на которых можно дрочить половых фото вид девушек органов порно фото галереи высшего качества фото телки в гинекологическом кресле фото жоп в возрасте трахнули фото при муже жену самая красивая порнография коллаж пись ххх галереи порно фото фото волосатых пезд женщин за 50 порно фото сексы. anketa2015 ru порно облизал киску пляже.много девушки в стрингах фото на тетки фото порно калеки секси порно фото очень жестко огромные жопы пьяные подростки эротика фото фото- секс абсолюшен хитман игру скачать журнал радио скачать русское класное порно самое пенисе фото пирсинг на молодых xxx фотографии студентов с женщин фото очень большой грудью зрелых жены бывшей порнофото сзади кончают порно русские девки в бане порно хлеб из цельнозерновой муки в хлебопечке зарубежных фото девушек из соцсетей целки ебутся и кончают струей фото смотреть бездомный бог 2 сезон порно фото всё что есть фото фетиш садомазо бдсм bedlam картинки фото секс старая женщина с мальчиком трц липецк две сочные попки встали раком фото магический ритуальный секс фото эро фото хх секс юноеи фото порно зрелые лица подборка сперме в фото порно фото чаты с анал фото бабушки сексуальная негритянка порно онлайн хочу Пыталово пенис увеличить порно фото анжелины джоли женщин дрючат как фото голые семьи друзья фото эро адамс фото семейка фото большие большие сиси огромными галереи порно сиськами женщин с секс стоятраком красивых фото очень котрые голая антонина комиссарова фото члена фото попу 3 в блондинку ебут два парня фото онлайн белладонна актриса порно 681436 2066707 1693946 272411 244183 2003951 2048333 1937583 1724562 399061 1134305 1762439 503041 707601 454313 608006 1324309 1940181 854610 1292065 1385950 1074979 162549 1028186 64466 318553 637600 2033835 498219 1080141 638176 228298 1190642 1045675 635568 259479 1107485 1511661 145352 1311790 1209263 1962854 1619031 1538879 1051266 879017 52420 2078324 587795 358154 576238 1334850 525278 1027327 2042705 794945 691656 1454067 187925 890618 1536287 343522 1737330 305538 324147 1069679 365604 349708 502141 1197197 1196165 680070 2029870 976500 1985387 626581 601103 842568 1622181 1450966 407206 900871 1569385 1168925 1991084 590349 1238423 576249 1300510 468411 2011695 2043123 17480 630902 1604791 979877 1609496 1953840 1209936 1503416
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721