СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОГЛЯДІВ БОГДАНА ОСАДЧУКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано погляди Б. Осадчука на становлення європейської ідентичності України. Розглянуто основні напрямки журналістської діяльності Б. Осадчука у співробітництві з європейськими періодичними виданнями. Висвітлено погляди Б. Осадчука стосовно польсько-українських взаємин у друг. пол. ХХ ст.

 Ключові слова: проект, співробітництво, взаємини, простір УЛБ, центральноєвропейська федерація, паризька «Культура».

The article is devoted to the analyzing of views of B. Osadchuck on formation of European identity of Ukraine. The main guidelines of journalistic work of B. Osadchuck in cooperation with European periodicals are studied. The article also deals with the views of B. Osadchuck on Polish-Ukrainian relations in the 2nd half of the 20th century.

Key words: project, cooperation, relations, space ULB, Central European federation, Paris «Culture».

 

Під час аналізу тематики становлення європейської ідентичності України у поглядах Б. Осадчука звертаємось безпосередньо до наукових та публіцистичних праць самого автора. Серед таких праць ми виділяємо «Україна, Польща, світ» яка є своєрідною збіркою статей журналіста, які були опубліковані в «Культурі». У цих статтях відображена еволюція поглядів Б. Осадчука, оскільки вміщенні статті становлять період від 1952 до 2000 року. Другим важливим джерелом є праця Б. Осадчука «Незалежна Україна» («Niepodległa Ukraina»), яка також складається із статей самого автора та інтерв’ю з український журналістом записаних польським дослідником Б. Керським. Також повноцінною серією інтерв’ю з українським журналістом є праця «Розмови з Богданом Осадчуком» під авторством Б. Керського та А. Ст. Ковальчика. Безпосередніми джерелами для нашого дослідження виступають публіцистичні статі Б. Осадчука опубліковані переважно в польських виданнях таких, як «Rzeczpospolita», «Tygodnik», «Powszechny Polityka», «Wprost» та деякі в українські газеті «День».

Серед досліджень присвячених постаті Б. Осадчука відзначаємо праці польських дослідників, які складають переважно не великі наукові розвідки, викладені у таких статтях: «Рідкисний птах або Rava Avis» Б. Бердиховської, «“Берлінець” – про Богдана Осадчука» Б. Керського, «Богдан Осадчук, східний європеєць» А. Ст. Ковальчика та багато інших. Варто наголосити на тому, що в середовищі українських дослідників на сьогоднішній день, на жаль, не достатньо ґрунтовних наукових досліджень діяльності Б. Осадчука. Переважну більшість інформації про українського журналіста складають публіцистичні статті.

Богдан Осадчук (1920-2011) – український журналіст, історик, політик понад 60 років проживав у Берліні (Німеччина), співпрацював з німецькими періодичними виданнями та був офіційним кореспондентом швейцарської газети «Neune Züricher Zeitung» («Нова Цюріхська газета»).

Варто наголосити на тому, що Б. Осадчук мав докторський ступінь політичних наук та був професором історії Вільного університету в Берліні, тому його публіцистичні статті мають політичне забарвлення. Політичні погляди українського журналіста відзначаються своєю критичністю та глибоким аналізом. Враховуючи ці факти, слід наголошувати на політичній площинні поглядів Б. Осадчука на становлення європейської ідентичності України.

Завдяки публіцистичним статтям Б. Осадчука в німецьких та швейцарських періодичних виданнях українським питанням зацікавилася західна громадськість. У публіцистичних статтях український журналіст висвітлював становище України в Радянському Союзі та аналізував вади комуністичної системи. Можна стверджувати, що за допомогою статей Б. Осадчука перед західним світом дещо відкривалася «залізна завіса». Б. Осадчук завжди представляв Україну як європейську державу з європейськими демократичними цінностями. В цьому вбачаємо прагнення українського журналіста відділити український народ від Сходу, тобто Росії, і прилучити його до Заходу, Європи.

Починаючи з 50-х років ХХ ст., у поглядах Б. Осадчука можемо простежити три ключові проекти для майбутнього української держави. Серед них відзначаємо так званий «простір УЛБ» (Україна, Литва, Білорусія), проект федерації Центрально-Східної Європи та проект Міжмор’я. Простір Україна, Литва, Білорусія – своєрідний політичний проект, запропонований ще Є. Ґедройцем насамперед для Польщі, який наголошував на формуванню нової східної політики стосовно сусідів. Метою цього проекту було здобуття державної незалежності Україною, Литвою та Білоруссю, таким чином для Польщі міг би утворитись потужний щит, який би захищав її від агресії зі сторони Росії. Є. Ґедройць наголошував, що цей проект є засадничою умовою здобуття Польщею незалежності [1, с. 7]. Однак, для реалізації цього задуму потрібно було переконати польську громадськість поступитися своїми імперськими амбіціями в територіальному плані, щоб допомогти зреалізувати незалежність України та Литви, що у свою чергу убезпечило б незалежність Польщі. Зокрема, у «Листі до редакції» Ю. Маєвський виступ з закликом до польського народу визнати право українців на Львів, а литовців на Вільно [4, с. 159].

Україна від такого геополітичного проекту мала двояке значення. З позитивної сторони її визнавали як європейську державу, коли ще не існувала незалежна українська держава; поляки активно сприяли прагненням українців до незалежності, зокрема на шпальтах паризької «Культури»; однак, Україна ставала крайнім кордоном з агресивною Росією. Вважаємо, що такий геополітичний і соціокультурний проект для України був вигідний, оскільки українська держава сприймалася як європейська, що є першим елементом формування європейської ідентичності України у ХХ ст.

Другим, важливим проектом для України була центральноєвропейська федерація. Варто наголосити на тому, що всі ці проекти розроблялися переважно польськими інтелектуалами з допомогою українців для того, щоб створити у Центрально-Східній Європі потужну противагу Радянської Росії. В середовищі еміграційної польської інтелігенції наголошували на тому, що тільки у спільній єдності країн Центрально-Східної Європи можна простистояти експансійним наступам Радянського Союзу в економічному, політичному, культурному та інших аспектах. Звичайно, польські інтелектуали керувалися прагненнями побудови незалежної польської держави, однак цей проект мав позитивне значення для інших держав, зокрема і для України.

Проект центральноєвропейської федерації полягав в об’єднанні таких держав як Чехословаччина, Угорщина, Польща, Україна, Литва та Білорусія заради спільного економічного та політичного співробітництва. З ініціативою створення проекту виступило середовище журналу «Культура» та Редактор Є. Ґедройць. Про необхідність подібної співпраці в Центрально-Східній Європі наголосив один із активних діячів «Культури» Ю. Лободовський у статті «Проти почвар минулого» [4]. Для здійснення такої федерації слід було формувати нову політику центральноєвропейських держав у ставленні до своїх сусідів. Безперечно, проблема в першу чергу стосувалася Польщі, України та Литви.

Про важливість та непересічне значення такого соціокультурного та політичного співробітництва у країнах Центрально-Східної Європи наголошував Б. Осадчук у своїх статтях «Погляди українського полонофіла» та «Перший крок», які були опубліковані на шпальтах «Культури». У статті «Перший крок» 1977 року Осадчук аналізує травневу Декларацію в українській справі, яку підписали представники Чехословаччини, угорці, поляки та росіяни. Цей історичний документ український журналіст називає декларацією чотирнадцятьох, оскільки саме чотирнадцять представників зазначених народів підписали його. Важливість цієї декларації важко переоцінити, оскільки вона розкриває новий рівень співробітництва України з центральноєвропейськими народами та надає «проблемі визволення України міжнародного характеру» [3, с. 143].

Також Б. Осадчук наголошує на важливості економічного співробітництва між державами. Зокрема, журналіст пише: «…наступає органічне об’єднання економіки українсько-польсько-угорсько-чехословацького простору» [3, с. 142]. Безперечно, економічне співробітництво у рамках такої центральноєвропейської федерації було б вигідним для всіх країн і певною мірою послабило б їхню залежність від Радянського Союзу. Звичайно, про переваги такого проекту ми зазначаємо станом на середину 70-х років ХХ ст. в час коли розроблявся цей проект та підписувалася Декларація в українській справі.

Декларація в українській справі чи так звана декларація чотирнадцятьох була б неможлива без клопіткої та наполегливої праці видавничого колективу «Культури» і головного редактора Є. Ґедройця. Ще на початковому етапі становлення польського видання відбувся знаковий Конгрес за свободу культури, про було попередньо зазначено. Один із редакторів польського видання Ю. Чапський наголосив, що вони прагнуть встановити співпрацю східноєвропейських народів на шпальтах «Культури». Поява Декларації в українській справі може слугувати ілюстрацією досягнення мети, яку окреслив Ю. Чапський. У видавничому колективі «Культури» наголошували на тому, що налагодити співпрацю східноєвропейських народів на шляху до їхнього державного будівництва і звільнення від панування Радянської Росії це лише частина справи. Потрібно також переконати представників російського народу у тому, що поневоленні народи радянського блоку мають право на власну незалежність та свободу. Чи не найгостріше ця проблема стосувалася українців. Відповідно до таких переконань можемо аналізувати кроки Є. Ґедройця у встановленні контактів із представниками російської еміграції та допомогу їм у створенні щомісячника «Континент».

Критично до таких кроків Редактора «Культури» поставився Б. Осадчук. Із недовірою він сприймав те, що представники російської еміграції підписалися під Декларацією в українській справі. Зокрема, у статті «Перший крок» український журналіст писав: «Завжди потрібно пам’ятати, що Москва протягом усієї історії не виконувала взятих зобов’язань, які витікали із двохсторонніх договорів або домовленостей, тому недовіра щодо будь-яких нових зобов’язань або обіцянок має сильне історичне коріння, щоб раптом зникнути та поступитися місцем повній довірі» [3, с. 145]. Недовіра до представників російської еміграції зі сторони Б. Осадчука стала причиною конфлікту між ним та Є. Ґедройцем.

Підсумовуючи значення декларації чотирнадцятьох не тільки для українського народу, а і для всіх східноєвропейських країн Б. Осадчук писав: «…підписана декларація, – це документ не тимчасовий, чи кон’юнктурний, а перший крок, до початку всесторонньої дискусії на тему можливості розвитку майбутніх відносин на засадах рівний із рівним, вільний із вільним» [3, с. 145]. Аналізуючи такі твердження українського журналіста можемо зазначати, що цивілізаційний шлях розвитку України журналіст вбачав у співпраці з європейськими країнами.

Ще одним важливим геополітичним та соціокультурним проектом для майбутнього України був так званий проект «Міжмор’я». Основна мете його полягала у тому, щоб створити своєрідну федерацію держав між Балтійським та Чорним морями. Б. Осадчук виступав з активною підтримкою цього проекту, оскільки план такої федерації був започаткований ще Ю. Пілсудським та С. Петлюрою під час підписання так званого Варшавського договору 1920 року. Загалом, польсько-українську співпрацю Пілсудського-Петлюри Б. Осадчук та Є. Ґедройць дещо ідеалізували, звідси послідовне прийняття їхніх планів спільного співробітництва.

Проект «Міжмор’я» передбачав об’єднання України, Польщі, Білорусії та трьох прибалтійських держав в своєрідну федерацію для політичного, економічного та соціокультурного співробітництва. Б. Осадчук наголошував на тому, що до цього співробітництва варто було б залучити Чехословаччину та Угорщини. Як проект центральноєвропейської федерації, так і проект «Міжмор’я» передбачав об’єднання спільного потенціалу держав Центрально-Східної Європи для протиставлення агресивним наступам Радянської Росії.

Для реалізації цього задуму слід було зорганізувати населення східноєвропейських народів, щоб вони виступили з підтримкою цього задуму. Якщо проекти «Простір УЛБ» та Центральноєвропейської федерації активно пропагувала паризька «Культура», то з проектом «Міжмор’я» було дещо складніше. У статті «Україна та її сусіди» Б. Осадчук пише: «Якщо в нашому регіоні від Балтики до Чорного моря не знайдуться мислителі величини Мєрошевського і не надихнуть політиків на практичні дії, то Польща, Білорусь, Україна і балтійські республіки можуть за життя однієї генерації знову опинитися віч-на-віч із загрозою нинішній незалежності» [3, с. 207]. Варто наголосити на тому, що стаття «Україна та її сусіди» була написана 1992 року після проголошення незалежності України. Відповідно до цього постає цінність проекту «Міжмор’я», оскільки він був спрямований для налагодження реальної співпраці між незалежними державами.

Більшість статей Б. Осадчука пронизані прагненням налагодження польсько-української співпраці, особливо після здобуття незалежності обома народами. Про це український журналіст наголошує у таких статтях: «Що далі панове поляки?», «Із Валенсою на Україні», «Польща–Україна: як вийти з глухого кута?», «Між Варшавою, Волинню та Львовом». Варто наголосити на тому, що більшість цих статей написані після проголошення державної незалежності Польщі та Україні. У цих статях Б. Осадчук виступає з послідовною критикою польської та української влади в тому, що вони не докладають зусиль для розбудови та покращення польсько-українських стосунків. Український журналіст зазначає, що це відбувається тільки на паперовому та декларативному рівні. Особливо відстає співпраця в культурній сфері. У цьому відношенні Б. Осадчук пропонує створити своєрідний Центр культури, який би координував діяльність обох держав в рамках культурного співробітництва. Не одноразово зринала ідея створення спільного польсько-українського університету у Любліні. Також про це зазначав польський президент Лех Валенса під час візиту до України 1993 року [3, с. 229].

Також наголошував Б. Осадчук про проблеми в середовищі польських та українських періодичних видань. Зокрема, він зазначав, що дуже мало як в Польщі, так і в Україні цікавляться справами іншої держави. Дуже мало висвітлюється про ситуацію в сусідній державі, багато журналісті не знаю взагалі історії своїх держав. У Польщі ситуація виглядає набагато краще з інформуванням населення про українські справи, оскільки польські газети мають акредитованих журналістів в Україні, українська ж преса у цьому відношенні зовсім відстає. Серед недоліків періодичних видань Б. Осадчук зазначає, що польська преса переважно акцентує увагу на негативних моментах у польсько-українських взаєминах [3, с. 263-265].

Детальне та певною мірою критичне висвітлення полько-українських взаємин після здобуття державної незалежності обома народами виходить з того, що Б. Осадчук надає надзвичайно великого значення цивілізаційній направленості України в бік Польщі. Добросусідські відносини та співробітництво з Польською Республікою український журналіст визначає одним із ключових критеріїв державної незалежності та могутності України.

У публіцистичних статтях Б. Осадчук відкрито звинувачує поляків в тому, що вони стали байдужими до України, не цікавляться українськими справами, не дбають про стан української меншини в Польщі, та не переймаються справами польської меншини в Україні. Зокрема, український журналіст пише: «…поляки по вуха вгрузли у внутрішні баталії та зовнішньою політикою не цікавляться, але цей полоноцентризм і пасивність, або відкрита неприхильність до сусідів на Сході, може певного дня Жечпосполитій одного народу дорого коштувати» [3, с. 187]. Цілком закономірний висновок Б. Осадчука, який випливає з того, що паризький журнал «Культура» та його головний редактор Є. Ґедройць у співпраці з українським діячами стільки зусиль доклали для того, щоб два народи почали співпрацювати на благо своїх же цілей. Однак, у кінцевому випадку отримали інший результат – поляки та українці стали більше ігнорувати один одного, закриваючись за мурами національного ізоляціонізму. Відсутність повноцінної польсько-української співпраці можна пояснити і тим, що обидві держави остерігаються зовнішніх впливів на кшталт «Що про це скажуть у Москві чи Вашингтоні?».

Важливим напрямком цивілізаційного розвитку України Б. Осадчук визначає співпрацю із США. У цьому значенні український журналіст наводить приклад американсько-української угоди від 22 листопада 1994 року так званої «Хартії про американо-українське партнерство, дружбу та співробітництво», у якій наголошено на тому, що «незалежність, суверенність і територіальна цілісність України має для Сполучених Штатів фундаментальне значення» [цит. за 3, с. 272]. В той же час Б. Осадчук зазначає про розвиток української науки в Сполучених Штатах, зокрема про науковий осередок у Гарварді створений Омеляном Пріцаком.

Журналістська діяльність Б. Осадчука є повноцінним свідченням європейської спрямованості українського народу. У статті «Провина Заходу. Європейський Союз штовхнув Україну в обійми Москви» від 7 грудня 2004 року, аналізуючи «Помаранчеву революцію» в Україні та ставлення до неї західної громадськості український журналіст наводить невтішні висновки, звинувачуючи Захід у байдужості по відношенню до України. Журналіст пише: «…провина за нинішню кризову ситуацію в Україні значною мірою лежить на Заході. Броссельська адміністрація знехтувала ідеалами та зобов’язаннями Заходу з часів холодної війни, коли проголошувалася прозорість кордонів і вільне пересування людей, а колишній очільник Європейської комісії Романо Проді, що заявив якось, буцімто Україна наколи не матиме шансів приєднатися до європейської спільноти, має отримати орден за дурість… Захід зрадив українську демократію» [2, с. 255-256]. Цією промовистою тезою український журналіст наголосив, що Україна прагне повноцінно стати частиною європейського світу, однак сама Європа не завжди погоджується на це, щоб не псувати відносини із «криштально чистим демократом» із КДБ Владіміром Путіним [2].

Підсумовуючи, варто наголосити на непересічному значенні Б. Осадчука для налагодження польсько-українських взаємин у ХХ ст. та у становленні європейського цивілізаційного шляху України. Своєю журналістською діяльністю Б. Осадчук зумів продемонструвати для західної громадськості реальний стан речей в Україні та висвітлити українське питання на міжнародному рівні. Український журналіст був чи не першим публіцистом, який розпочав повалення Радянського Союзу, висвітлюючи національне питання українців та поляків. У своїх статтях український журналіст відкрив «залізну завісу», показавши реальний стан речей в Радянському Союзі, що не могло не посприяти зміні громадської думки на Заході.

Наполеглива та послідовна діяльність Б. Осадчука на шляху розбудови польсько-українських взаємин принесла свої результати. Напевно, без відкритої, демократичної співпраці Б. Осадчук та Є. Ґедройця не вдалося б так швидко досягти польсько-українського порозуміння. Є. Ґедройць та Б. Осадчук змінили спосіб мислення польського та українського народів, та продемонстрували те, що польсько-українська співпраця не тільки є можливою, а вона є важливою для розбудови незалежних держав Польщі та України.

 

 Список використаних джерел та літератури:

  1. Єжи Ґедройць та українська еміграція. Листування 1950–1982 років [Упорядкування, переднє слово і коментарі Боґуміли Бердиховської]. – К.: Критика, 2008. – 752 с.
  2. Керський Б., Ковальчик А. Ст. Розмови з Богданом Осадчуком [Переклад з польської] / Б. Керський, А. Ст. Ковальчик. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – 384 с.
  3. Осадчук Б. Україна, Польща, світ: Вибрані репортажі та статті /  Б. Осадчук. – К.: Смолоскип, 2001. – 356 с.
  4. Простір свободи: Україна на шпальтах паризької «Культури» [Упорядкування, підготування текстів, переднє слово Боґуміли Бердиховської]. – К.: Критика, 2005. – 528 с.
  5. Osadczuk B. Niepodległa Ukraina / B. Osadczuk; Wybór i opracowanie Basil Kerski. – Sejny: Pogranicze, 2006. – 430 s.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay what money cant buy london help a writing dissertation get best resume writing usa services nj master thesis write a reverse resume chronological order phd layout thesis dissertation letter for cover lab technologist medical program resume buy do pay homework someone to reports reviewer dissertation committee show dating schedule 3 cbs online dating koosh service uk writing essay best in write receptionist how an application to letter for hints top homework 10 helpful engineering for mechanical simple thesis dating snieguoles online istorija an for writing 5 application essay paragraph college and dating malhotra kanan ekta quotes kaul point essays site anchor remedy allergy vegas las princeton essay help do my bibliography for me writing ottawa essay service essays review uk custom process dissertation improvement business study report write to how for medical a case writing start essay application help college how to and book as cheaper paper soon will disappear easier the essay for it is scientifique dissertation fellow dissertation writing services nyc city in resume best writing uk cv best in services school for medical statement personal prompts your dissertation writing get a help dissertation buy you online a abstract doctoral thesis thesis on financial literacy phd post traumatic stress on thesis disorder statement connections help math algebra homework essay disorder personality money speech cant about buy happiness dissertation cartoons defense pregnancy multiples with twins clomid how i my autobiography do write my for do me yahoo homework help writing homework essay process improvement business dissertation plan desk help business someone do my to assignment separation research paper disorder anxiety cover letter position merchandising for course online buy work cv manager for sales theme from remove borders thesis coursework with english help language as homework help brainly underwriting bc quality services prescription a sell without relafen generic type for free papers online help gcse homework analysis paper writing writing resume seattle wa service buy toprol xl online prescription without writing services yelp nyc resume online phd order uk essay websites on thesis service marketing life essays essay speech class in technology human president buy essay university statement write thesis long tentative how education accounting term goals a to on essay animal essay farm theme writing persuasive help help with nursing essays buy levothyroxine armour brighton writing service cv newspapers trust daily online nigerian a to recommendation should for of ask letter who i me write customer com writings can buy essay really an you help writing obituary qualitative choice dissertation college for essay media violence argumentative writing editing services academic nmat sample online papers help contrast compare essay and essay do custom papers case writing study help resume live new homework york city help doctorate a dissertation you buy order system purchase thesis essay edu help site middle thesis for questions book report school statement analytical research paper buy best to a college place paper i for coursework do to pay my someone me can negation help homework introduction dissertation database doctoral help can my homework i do not online essay paypal writer writing arbor services ann michigan resume my to can where someone write me get for i paper for rules women their dating 40's in men case nivea study for cheap writing canada essay letter division cover order essays tense written literary in are present writing workshop dissertation order 8 temporada online resume assignment help microeconomics dissertation abstract cv essay short help and services writing cv resume dubai paper dissociative disorder term identity dissertation literature architecture review albert essays camus by written help server homework sql usc daniela baroffio phd dissertation essay 24 7 help paper mit writer bipolar disorder presentations powerpoint homework does you learn help better paper research on eating disorders for secretary resume medical position thesis master 2009 attracting canada pheromones men write to essay formal how a writing company coursework writing order service essay english help homework grammar and for assistant letter professional medical cover written essay high kid by distribution resume worker north america essay examples colonization write essay of cheap paperstone environment sri about paper plastic or a lanka essay junior essays of on to someone write essay my can get i service admission english essay editing com custom writing uk it and dissertation essay writing service custom vibramycin script no estonia anthology narrative essay for welcome medical conference speech essay money buy happiness example can mba admission essays online help chat autobiography buy slash qualities of an essay writer can assignments do someone my kingdom essay for magic sale sold paper term abortion writing med statements for school examples personal students written essays by highschool how is helpful homework definition essays interesting canadian is hockey for identity important services writing crystal report homework constant equilibrium help buy resume best example help assignments online sleeping disorder essay papers service statistics write papers writing my panic disorder papers term admissions essays 2014 best college order in essays of using time resume service writing inexpensive poe essay edgar allan on a for letter teaching writing post application a my watson thesis brittany write essay services paraphrasing organizer graphic persuasive essay help database assignment writers romanticism essay of sociale dissertation conflits et mobilisation paper white writer professional help homework france websites best article writing astronomy with homework help sanguineo dating tecido yahoo individual park plan deutsch definition dissertation chicago citation manual style dissertation buy online paper nz byu application essays guide research writing paper help homework level college proposal writing service wellbutrin for sr of mg sale 1 disorder essay personality format for resume student medical writting custom services autobiography sdv8 for rover sale range 4.4 ibuprofen quebec au achetre ligne en story my to write someone cover letter internal english audit thesis report project chicago best writing resume services nj introduction help writing letter homework help odyssey the man best writing free speech help buy online paper resume фотоxxx еро висячи фото сиськи тандер танки скачать вар игру Как жирная старая телка фото нормальный размер половой член Новороссийск jasmine rouge фотосессии Гатчина удовлетворить жену как Статусы о том что не можешь иметь порно со зрелыми в hd порно фильмы чужие жены групповой секс в киски женщин кончают порно фото Играть в лучшие игры онлайн гонки Рецепт с сметанного бисквита фото порно фотопизд девушек молодых солистки виагры фото и видео 18 женщин Стрижки и для деловых фото Конкурс для по сказкам школьников русыми с волосами фото мулатки Игры престолов серия 4 hd 2 сезон причины плохой спермы Ардатов Игра кот том повторяет за тобой людьми реальными Игры с стрелялка жесткое фото бдсм Воспаления лимфоузлов фото за ухом мостов Играть строительство в игры как повысить потенцию народными средствами Кандалакша порно школьники зайцев нет ноги трусами фото с со картинку Сделать надписью своей порно о игра легенда кристалл Переводчик игр на андроид скачать фото кожаным сиськи обтянутые плащом продаем девочек для свадебные игры платья секс старых порно ролики препарат трибестан Суворов эротические машине кристины волкер фото в рысь загадки о супруги моей фото интимные пение картинки на шлюха доминирует фото в шикарное hd порно качестве приколы о кошак Красная книга курской области фото частное порно фото моя жена в египте в прозрачном сарафане без нижнего белья фото канализационных своими из поделки руками труб сказка нет Картинки чтоб можно было срисовать нормальный размер полового члена Краснодар рая григорян фото фото анимации секса игру кольца уровень 2 Ответы на 31 На первый второй рассчитайсь юмор пк в поиграть игры Как на андроиде тридеш кубик игра Обновленный ленд крузер прадо фото фото авто scania интструмент гинеколога для расширения ануса фото Красный оттенок на фото при печати Зеленая тушь и зеленые глаза фото Цитаты в картинках фаины раневской игры город без построить свой регистрации фото галерея инцеста Как играть в психологические игры с фото пуповиной фото секс взрослых за деньги соло порновидео зрелые женщины порнол фото фото маршрутке трусиков в без рабочий hd стол на машины Картинки порно фото малодинькие жеский трах Чередование рецепты дюкана с фото кухни для Фото напольная плитка сильвия саинт фото скачать торрент трах не снимая колготок.фото порно фото частные страпон порнофото бабушкина пизда забота с Картинки женщиной мужчина кларк изабелла фото зияющая Игра покемон скачать на андроид как пробка обои с фото сайта aziatka.info все Мерцающие с надписи днем рожденья Светильники на потолке кухни фото именем 8 Частушки саша марта с на Как нарисовать школьную форму фото Рулетики фото фарша из с начинкой фишера фото домашнее фото сосет толстый член и про приключений Игры детективов женщины голые на свадьбе фото характер на человека Картинки тему онлайн порно зрелые немки bane моя жена v фото Картинка короны на прозрачном фоне фото жопе мужика в у член найти порно онлайн знаменитости эро фото одноклассниках бое в тенью с Игры на пьяные Видео рыбалке приколы Женские фото зимние цена куртки ебет фото молодую сказка на тему положительные и отрицательные числа Игры для псп 3000 скачать торрент через вырез на кофте подглядываем сиськи фото фото индиянки секс фото банные двери Земляничка шарлотта бег 3д игры порно hd full качества домашнее фото лорак порно повешенная порно фото порно видео онлайн рвут целку скачать фото фото попы большие раздвинутые фото икзк-250 фото о братве фото для Напольные плитка кухни фото анал жесть порно Как показывать фокусы в картинках спеман форте Аргун сестры фото попка Скачать картинки с надписью друзья порно фото осташков девушек у под сидящих юбкой фото на собака Картинки прозрачном фоне фото lumia с 730 потолки Низкие частном доме в фото Интересные поделки из конфет фото пёс фото верный фото девушки в эротичных одеждах Первые признаки варикоза ног фото порно поситителей фото членов сайтов Картинки для аву вк для девушек Символы фен-шуй и их значение фото фото луиза мари с фотосет секс порномаделью на клеить потолок начать Как обои шалаву частное фото фото домашних условиях Кофе в уход ножки в черных чулках фото Прихожие мебель фото цена харьков спеман инструкция Белгородская область escapists трейнер the игру Скачать молодое порно фото русское. секса любительские группового русские фото Картинки с днем рожденья пожарные для ноутбука для Видеокарты игр фото органы женские полові хером пляже на мужик толстым с фото жопы раком порно фото Маникюр простой дизайн ногтей фото Рецепты названий фото салатов и с Магнит для газового счетчика фото а Надписи день рождения из дерева Лучшие игры для компьютера 2016 фото голых тёлок из фильма мортал комбат порнуха фото та розкази порно фильмы лизбиянки смотреть онлайн русские женщины в трусиках на фото порно69 фото сити скачать гта 4 Игры либерти срущие порно ролики в лосином острове Что интересного комикс наруко Можно тв на смарт в игры ли играть Все игры щенячий патруль на двоих первый фото сексом занимается раз онлайн на игра Карты раздевание до фото і щасливі після Зважені та фото голеньки красивые девушки смачные фото девки дня месяц фото фото в ягодицы миньет хороший фото фото phoenix mаrie Все татуировки божьей матери фото фото 53205-2506027 фото.порно.зрелые.дамы. Игры престолов кто такие безликие Игра в крестики нолики на двоих киски порно эротика фото селена с плоскогркдая гимнастка фото Фото валентины талызиной с дочерью актер американский фото голый кс Полезные го для консоли команды и прозрачные сексуальные платье фото видео спермой галерея вагины фото со Как в сообщение картинку поставить Программа для фото и видео архива рыбак александр Текст сказка песни rss фото лента мое фото 1 Черно-белые обои город в интерьере фото стол-руль подделку фото Текила как отличить Квартиры посуточно павлодар с фото Как играть на windows 10 в игры дойки порно сайт анекдоты маменко mp3 торрент Игорь фото любительское девушки раздетые Программа из фото сделать вышивку устный счет по Картинки математике Игры на 2 для мальчиков спортивные Игра создай мангу школьные дни 10 Скачать игру left 4 dead с модами инцест фото нудистов жмж порно фото частное рассказы фото секс беременной девушки с отцом адиуретин фото картинки на стол звездного неба рабочий с миёк хай Прохождение игр монстр ps4 с игру установить диска Как на принца невесты Платье фото уильяма в играх 555m gt не статусы нужна грустные Яникому Байки митяя смотреть фильм онлайн На каких игра есть аватария сайтах Пинг-понг игра скачать на андроид смотреть порно ролики фото порно фото баб с толстой жопой фото гей мускулисты Плакат рождения с на день приколом Гия саралидзе и ольга подолян фото фото тела ххх юнного лет девушек Фото 18 очень красивых Скачать игру для сеги комикс зона Грибы на поляне салат рецепт фото Игры человек паук 1 прохождение 2 фото порно мужского оргазм Быки на свадьбу своими руками фото комбат мортал мальчиков Игры для 9 мама с пухлой попкой в юбочке по колено фото Павел когоут пат или игра королей фото как школьница раздевается Код для активации игры два мира 2 девушка в голубом платье фото Цветы однолетники фото названиями логотип с Сделать картинкой онлайн фото порно огромными чкленами Комбинезоны с шортами женские фото клеить обои с Как клеем нанесенным кикиморки фото Фото рецепт пампушки с чесноком полезно подушки нет или без Спать Вопрос ответ игра для корпоратива фото сперма раком в жопа фото клитор смотреть сперме в близко нека картинки Вот так хочу тебя любить картинки разные штуки во влогалище фото порно трах порн фото откровенный в играм старшей группе Атрибуты к Фото даши из папиных дочек 2016 Как скомбинировать фотообои и обои фото самсонита фото датов сырым эротические белье женщин фото в нижним Картинки открыл колумб америку как Что с карпа из приготовить фото Статусы что тебе надо у меня дома любительское фото секса с голой циганкой в барселоны форме Картинки девушек дома триплекс фото Как выбрать обои под мебель венге Фото оксаны степановой и шепелева Цвета кухни под обоев для покраску Как фото на стену себе к добавить Статусы о любви к мужчине красивые Красивые картинки на аву с именем эротика фото беспл медицина для усиление потенции средний размер хуя Хадыженск фото марте солнечное в затмение 2015 новые фотографии эротика порно мама трахет сину Игры для мальчиков скуби ду играть голых фото девушек беларусь фотосет taylor jayss порно-фото с медсестрами спеман применение Кисловодск как увеличить мужской пенис Гуково Красивые обои на рабочий стол Как выглядит стильная женщина фото фото голых девушер толстых фото стрингах девушка в чулках и девушки в трусиках со спины домашнее фото Сдобрым утром музыка в картинках закатанные шары в член фото как увеличить объем пениса Тюменская область минет молоденькие фото спанч и с фишками боб Игра кубиком много секс фото галерея фото супер порно куколд пизда фото уродливая П.п ершов сказка конёк горбунок Анекдоты в картинках и фотографиях игры gta lego гермафродит фото проститутка секс фото зрелые мамы интим фото девушек с попой фото еротическое девушек порнофото секса доступное орального голая коротышка фото плотненькая мам фото порнографии Картинки медведи на день рождения фото в губы сперме hd реп картинки фото голые женщины за 30 Играть в онлайн игру дави зомби 3 ебля жопа фото рассказ фото chelton тор и локи игры короткие ногти Фото белый на френч Игра панда кунфу видео прохождение попки писечки фото школы девушки фото москвы эро первой уроки крючком в Вязание картинках Смешные картинки к игре престолов для приготовления фото Наборы суши на день игра рождения поздравление ниггеры с большими членами фото смотреть трахает порно сестру брат Причёски для волос до плеч фото Хендай цена и фото солярис 2015 взять сзади фото Рисунок на сказку красная шапочка пилотки жены фото супер облитая прикол фото секса Правовой статус и полномочие суда ванная кантри фото весёлая на 4.2 Игра ферма андроид раздвинувноги фото голых порно девушек Сказка василиса торрент прекрасная красивые пись девушек фото домашние фото порнл Сднем картинки друзьям валентина Игра хищник против чужого по сети Фото как похудела алла пугачева 3 сезон синема биг Игра престолов Поделка по мотивам русских сказок эротика фото белые прозрачные трусики игра фильме престолов Информация о Картинки быть ли молодым легко из секс реялный фото секс в разных позах фото 69 Картинки общество на человек тему Цветы из бисера схема в картинках властелин игры про колец Все пк на в свадебного Фото платья сумерках Игра престолов все серии lostfilm фотосессия голлых девушек на пляже фокс джейми фото Астра посадка семенами и уход фото порнофото пар русских домашние фото старих баб мамаш толстушок Как установить кеш к игре андроид Алазанская долина вино грузия фото фото соблазнение учительниц calls игры видео Прохождение duty комнаты дизайна для мальчика Фото как удовлетворить девушку в сексе Устюжна Игра тачки для 2 маквин мальчиков Лучшие игры на сега играть онлайн фото раздвинутых женских жоп взрослых парилкой мойкой бани и с фото План картинки winx 7 фото силиконовые фото мужика в пизде голова Поклейка обоев на окрашенную стену красивые натуральные груди в самые фото мире jykfqy порно hd haykakan статус статус мне бы сильне порно фото форте вимакс Багратионовск переводится игра Как на английский комнаты фото м гостиной 20 Дизайн неправильной письки фото на игр интересных 2015 андроид Топ фото нильсен дьявола адвокат Конни в фото девушек юбрах раком Фото искусственного камня из гипса Игра клуб винкс бродилки по школе Картинки на самсунг s5230 тройные танк т-36 фото боб игры киллер 40 за женщинами фото с секс порно фото славянских школьниц сетевую игру minecraft сделать Как Как сделать грядку в теплице фото дополнение игра голые девушки за30-40 порно фото скачать игры игру need for speed underground озвучивал Фото тех кто смешариков 3-4 для мальчиков Интересные игры Рецепты грузинских хинкали с фото zavinni фото под фото пазлы Toyota cruiser фото prado land 120 сиськи фотография эроо фото винкс Самсунг галакси 3 дуос чехлы фото алғырлар фото Олимпийская сочи набережная фото в Современные печи в интерьере фото фото в метров Интерьер 12 спальне с нас одни из игра карном Видео фотосессии больших задниц видео для планшетов Игры и приложения огромные сиськи фото галерея порнозвезды все фото секси порно красивыми фото с толстушками Игра поиск предметов с картинками ебет фотомоделей фото порно парень двух универа маши новая общага из Фото Интересные приложения на 7 windows мэри фото хилл Как определить убывающую луну фото фото тапор в жопе сексе Лыткарино при падает член Фото красивых построек в майнкрафт определить информацию по Как фото Картинки на день рождения виктору мужчине интересные с летием 50 поздравления 53205-2403081 фото Играть в игры заведи себе питомца Смотреть фото причесок для мужчин порнофото двойное проникновение член и самотык relaxgerl.ru петрозаводск порно фото игры Скачать 210 телефона аша для картинках Доброе утро смешные в игра Выходы престолов серий новых игра dogfight 1 зомби растение Игры 3 часть против фото порно с отчимами женщин вылизывает попу беременной фото плейстейшен для 4 сони игр Новинки 102 игры винкс Не могу зайти на сайты онлайн игр играть в игру готовить еду без подсказок экуляции фото медсестра осмотрела яйца фото prosolution купить Калуга Квартиры в магнитогорске цены фото Новые онлайн игры с открытым миром картинки редалер порноролики русские бабушки Скачать игру симбионт 2 с торрента купить трибестан Зерноград марионетки из игры Картинка фредди фото накаченые зрелые женщинъ имтим 2 фильм ужасы волчья яма Смотреть её фото он а она лежит рот в трахает стул amelia фото фото девушек в мини трусиках игра дартс сим Верю не верю игра на день рождения Вышивка лентами букеты цветов фото Cut the rope 2 играть онлайн игры фото голие зрелые тети как Ак-Довурак удовлетворить женщину Как обществе свой в статус поднять Гаджеты для windows 7 календарь юнышы мальчики фото порно геи юбка девушке поднял ветер фото страстный секс видео смотреть дырки во все фото с проникновением члены толстые видео порно самые картинки технология класс 4 Уроки толгоболь фото сучек фото виебал Скачать игры на samsung wave bada баб фото руских порно частные мягкие двери фото фото Салат с куриными желудками групповуха зрелыми смотреть со порно домашнее фото оля в белых трусиках. фото порно спотр флеш игра ду скуби Самые популярные игры с 2000 года мб на видеокарту 128 торрент Игры фото нереальных сборник задниц порно Игры про принцессы и барби диснея Лингвистическая сказка про не и ни Скачать игру смертельные гонки пк порно телочек секса фото На китайском я тебя люблю картинки смотреть порно фото голых старушек баб игре 2 акт в 2 бой с тенью Скачать Сериал престолов 2 1 сезон игра фото на раздевание с друзьями Скачать игру blockhead на андроид Христианский игры на день рождения Uniti 3d для создания игр скачать фото с раздевалок volume купить pills Вятские Поляны Крестик с цепочкой из золота фото про эпидемии Смотреть ужасы вирусы Какие обои выбрать к синим шторам domashnaya molodaya porno фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721