СПОСОБИ УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ МЕДИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:61

Кучумова Н.В.

       Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

У статті розглянуто основні способи утворення неологізмів у сучасній англомовній медичній термінолексиці. Виявлено продуктивність певних моделей   формування англійських медичних лексичних та фразеологічних інновацій.

Ключові слова: неологізми, медична лексика, словотворення.

 В статье рассматриваются основные способы образования неологизмов в современной англоязычной медицинской терминолексике. Определена продуктивность некоторых моделей формирования английских медицинских лексических и фразеологических инноваций. 

Ключевые слова: неологизмы, медицинская лексика, словообразование.

 The article highlights main ways of forming neologisms in modern English medical lexicon. The productive models of building medical lexical and phraseological  innovations are determined.

Key words: neologisms, medical lexicon, word-building.

 

Динамічні зміни в лексиконі сучасної англійської мови, невпинне збагачення його неологізмами є об’єктивними передумовами ретельного лінгвістичного вивчення шляхів та механізмів утворення цих лексичних новотворів. Поява неологізмів зумовлена як екстралінгвістичними чинниками (зміст суспільної свідомості, рівень суспільних потреб, поява нових реалій), так і інтралінгвістичними факторами (великі потенційні можливості оновлення мовних засобів, закладені у самій мові) [6, 9].

Вивченню неологізмів присвячені численні праці як вітчизняних лінгвістів (Гармаш О.Л., Єнікєєва С.М., Зацний Ю.А., Омельченко Л.Ф., Соколов В.В., Янков А.В. та ін. ), так і зарубіжних науковців (Заботкіна В.І.,  Мотченко І.В., Маджаєва С.І., Несветайло Ю.М., Шиманек Б. та ін.). Безупинна поява нових слів у підмові медицини зумовлює актуальність їх ґрунтовного аналізу.

Об’єктом дослідження стали англомовні неологізми сфери медицини у лексиконі сучасної англійської мови. Предметом дослідження були особливості утворення медичних лексичних  та фразеологічних  інновацій.  

Метою статті є аналіз основних способів утворення неологізмів у підмові медицини та виявлення продуктивних моделей їх формування.

Методом суцільної вибірки зафіксовано  772  новоутворених лексичних та фразеологічних одиниці у підмові медицини. Досліджуваний матеріал містив словникові статті англомовних електронних словників неологізмів, англомовні електронні періодичні медичні видання.

 Аналіз корпусу неологізмів виявив, що новотвори підмови медицини, в основному, утворені традиційними способами: словоскладання; способом телескопії, афіксації; абревіації. Виявлені неологізми за структурою поділяємо на однолексемні терміни (315) та полілексемні терміни або термінологічні словосполучення (457). Відповідно до способу утворення досліджувані медичні неологізми можна класифікувати як: афіксальні, основа яких містить корінь та афікси: paramedicalization (тенденція надавати перевагу альтернативним методам лікування), hospitalist (медик, який практикує тільки в лікарні), superinfector(особа, яка є носієм інфекційного захворювання і свідомо розповсюджує його); складні слова, що містять не менше двох кореневих морфем: andropause(«клімактеричний період» у житті чоловіка), photomedicine(міждисциплінарна галузь медицини, що займається вивченням та застосуванням світла для профілактики та лікування хвороб) та складнопохідні слова, що утворені складанням двох та більше основ, одна з яких утворена шляхом деривації: photorejuvenation (фотоомолодження – метод лікування шкіри, що використовує інтенсивне джерело освітлення або інші термальні або хімічні засоби для усування зморшок, спричинених фотостарінням), neuropreservation (кріоконсервація мозку), apitherapist (фахівець у галузі терапії, що використовує бджолину отруту як засіб лікування хвороб), psychoergonomics (вивчення чинників психологічної збалансованості стану людини); абревіатури: SARS (severeacuterespiratorysyndrome – гостре інфекційне захворювання, схоже на пневмонію, що супроводжується високою температурою, задишкою та кашлем); телескопізми: globesity (всесвітня епідемія ожиріння), virtopsy(віртуальна аутопсія, яка здійснюється за допомогою комп’ютерних технологій, що створюють детальне трьохвимірне зображення тіла людини); словосполучення:  roboticcheckups (комп’ютерний дистанційний медичний огляд), phagetherapy (використання вірусів-бактеріофагів для знищення бактерій, які є збудниками хвороби), pharmafood (генетично модифіковані продукти харчування з фармакологічними складниками для зменшення холестерину, поліпшення пам’яті тощо), genetic enhancement (генетичне удосконалення).

Кількісний аналіз досліджуваної вибірки медичних неологізмів виявив, що серед них переважають терміни-словосполучення (457). Медичні термінологічні словосполучення (ТС) складаються із стрижневого слова, яке відображає родове поняття, та залежних компонентів, що позначають видові ознаки. Компоненти ТС перебувають в атрибутивному зв’язку. Стрижневий компонент, здебільшого, займає постпозицію. Атрибутивний компонент може бути виражений простим іменником: breastthermography (термомамографія – метод дослідження молочних залоз для виявлення проліферації),  spaceheadache(виснажливий біль голови у астронавтів під час перебування у космосі); етнонімом: Hispanicparadox (нижча за середню частота деяких хронічних захворювань серед латиноамериканського населення, незважаючи на те, що багато з них живуть у доволі несприятливих соціально-економічних умовах), Asian paradox (нижча за середню частота виникнення серцево-судинних захворювань у азійців, незважаючи на високу частоту куріння); простим прикметником або дієприкметником: electronic aspirin (постійний імплантат для лікування мігрені, що поміщається у верхні ясна з того боку, де зазвичай у пацієнта виникає сильний біль),  fetalrights (права людського ембріону на життя), smart drug (лікарський засіб, що покращує когнітивні здатності); living bandage (пов’язка, що виготовлена із клітин шкіри пацієнта); weaponizedanthrax (форма сибірки, що має потужність біологічної зброї); activatedtherapy (альтернативний неінвазивний метод лікування раку, що використовує низькочастотний ультразвук або інфрачервоне випромінювання). Означальний елемент ТС може бути виражений групою слів, що є єдиним семантичним комплексом. Наприклад, поєднання іменника з іменником: nature-deficit disorder (несприймання стилю життя, позбавленого спілкування з природою), ініціально скороченого прикметника з іменником: e-mail fatigue(психічне виснаження, спричинене надмірною кількістю електронних повідомлень); словосполучення із внутрішнім синтаксисом: hitandrunnursing (умови праці медсестер, що вимушені доглядати за більшою кількістю пацієнтів, доручаючи певні процедури малокваліфікованим помічникам), goodforyoubacteria (пробіотики – бактерії корисні для організму).

Структурний аналіз двокомпонентних термінів-словосполучень (ДТС) (393) виявив такі основні моделі: N1 + N2 (221): milkbrain(відчуття дезорієнтації та сповільнення розумової діяльності), dirtpill(таблетка, що містить штами деяких бактерій для стимуляції імунної системи алергічних чи астматичних дітей); A + N (132): integrativemedicine(медицина, яка поєднує традиційні та нетрадиційні методи лікування), bariatricsurgeon (хірург, що здійснює операції із зменшення шлунка пацієнтів із зайвою вагою); handmadecloning(«аматорське» клонування); PII+ N: lockedinsyndrome(рідкісне захворювання, при якому ушкодження стовбуру головного мозку призводить до повного паралічу організму при повній свідомості і розумовій активності пацієнта), unattachedpatient(пацієнт, що перебуває на стаціонарному лікуванні і не має сімейного лікаря);   Abbreviation + N: DNAprofile (ДНК профіль або генетичний паспорт людини).

Менш численними у досліджуваній вибірці неологізмів є трикомпонентні (133) та чотирикомпонентні (31) терміни-словосполучення.  Вони побудовані на основі ДТС, в основному, шляхом їх повторного означення за такими основними моделями: N1 + N2 + N3:  laserskinrejuvenation (лазерне омолодження шкіри), informationfatiguesyndrome (втома і стрес, спричинені надмірним об’ємом інформації); A + N1 + N2: sedentarydeathsyndrome(різке зростання смертності внаслідок нездорового способу життя), irritablemalesyndrome (дратівливість у чоловіків, спричинена раптовим падінням рівня тестостерону, особливо під дією стресу),  whitecoateffect (зростання тиску крові пацієнта у присутності лікаря або у зв’язку з перебуванням у клініці); ovariantissuecryopreservation (кріоконсервація яйників); socialjetlag(втома і порушення сну через неможливість зміни біоритмів); A1 + A2 + N: humanreproductivecloning (репродуктивне клонування людини), persistentvegetativestate(постійний вегетативний стан – відсутність ментальної активності спричинена порушенням головного мозку); PII + N1 + N2: hurriedchildsyndrome (стан дитячого організму, що перевантажений завданнями дорослих для досягнення успіхів у навчанні), toastedskinsyndrome (висип на шкірі, спричинений тривалою дією тепла, що випромінює комп’ютер); N1 + N2 + N3 + N4: attention deficit hyperactivity disorder  (синдром дефіциту уваги та гіперактивності). Слід зазначити, що із збільшенням кількості визначальних елементів термін стає громіздкий і часто перетворюється на абревіатуру: auditory brain stem implants (ABIs) –  мозковий слуховий імплантат.

Продуктивним способом творення медичних неологізмів є афіксація – приєднання префіксів та суфіксів до коренів або основ. Афіксальні медичні неологізми утворюються за допомогою морфем за словотворчими моделями, які є  у мовній системі. Наприклад,  andrologist  (лікар, що займається проблемами здоров’я чоловіків, особливо їх репродуктивної системи); rawism (сироїдіння – система харчування, яка повністю виключає вживання їжі, що піддається тепловій обробці), surgicalist (хірург, що працює виключно в лікарні); on-call-ogist (лікар, що часто працює по виклику); intensivist (лікар відділення невідкладної медичної допомоги); thriver (ВІЛ-інфікований пацієнт без жодних симптомів хвороби); wobbler (пацієнт із ураженою вестибулярною системою); prehypertension (дещо вищий від нормального кров’яний тиск, який без лікування може призвести до гіпертонії), overprescription (прописування надмірної кількості лікарських засобів).

Слід зазначити, що значна кількість медичних неологізмів побудована за допомогою афіксоїдів – словотворчих елементів, що проходять стадію формування. Як зазначає Єнікєєва С.М., висока вербокреативна активність нових афіксоїдів: (bio-, cyber-, info-, –nomics, tele-, holic,  techno) робить ймовірним їх перехід до розряду нормативних афіксів [2, 19]. У досліджуваній вибірці найпродуктивнішими афіксами  є префікси  bio-, cyber-, super, cryo-, nano, та суфікси – mania, –phobia, –phobe. Наприклад, biocomputer(біокомп’ютер – пристрій для обчислення на рівні ДНК), bioinformatics(біоінформатика – наука, що займається обробкою даних, пов’язаних із розшифруванням генома людини, зокрема, для розробки нових ліків), biomanufacturing(виробництво біофармацевтичних засобів за допомогою генної інженерії), biobank (біобанк – сховище біоматеріалів для проведення досліджень із проблеми залежності захворювань людини  від особливостей генетичного складу людей, що належать до різних расових і етнічних груп),  cyberchondriac(людина, яка вважає, що вона має симптоми певної хвороби, оскільки про такі пишуть на сайті, присвяченому здоров’ю), superbug (штучно добутий вірус, що надзвичайно стійкий до антибіотиків), supertaster (людина з надзвичайно розвиненим відчуттям смаку), cryopreservation(кріоконсервація – низькотемпературне збереження живих біологічних об’єктів із можливим відновленням їх біологічних функцій після розморожування), cryonics(кріоніка – наука, що вивчає збереження людей, ембріонів або тварин при низьких температурах, як правило при температурі кипіння рідкого азоту -196°С, до настання біологічної смерті), nanomedicine(наномедицина – використання нанотехнологій у медицині), nanobiopharmaceuticals(нанобіофармацевтики – макромолекули протеїнів і пептидів із наночастинками та дендримерами з потужною біологічною активністю), nanonephrology(нанонефрологія – галузь наномедицини, що використовує нанотехнології для діагностики, лікування та профілактики хвороб нирок),  infomania(нездоровий психічний стан людей, які працюють з комп’ютерами),  germophobia(патологічний страх перед мікробами),  chronophobia (патологічний острах швидкоплинності часу).

Характерним  способом утворення неологізмів у підмові медицини є телескопія – злиття  двох усічених основ слів, або поєднання  повної основи з усіченою, у результаті якого утворюється нове слово, яке повністю або частково поєднує значення всіх його структурних компонентів. У результаті дослідження утворення телескопійних медичних неологізмів можна виділити ряд моделей. Продуктивною моделлю формування телескопізмів є  ab + cd = ad: злиття початкового «уламка» (апокопи) одного слова з кінцевим «уламком» (аферезою) другого, наприклад: pharmer (pharmacy + farmer) людина або організація, які займаються одержанням медично активних речовин шляхом біотехнологій; cosmeceuticals (cosmetic + parmaceuticals) препарати,  що поєднують лікувальні властивості з косметичними; surgiholic (surgery + alcoholic) – людина, яка постійно вдається до пластичних операцій; diabesity (diabetes + obesity) – діабет, спричинений надмірною вагою; стан пацієнта, у якого спостерігається і діабет, і надмірна вага. Іншою продуктивною моделлю утворення телескопійних лексем є злиття апокопи одного слова з повною основою іншого:  ab +cd = acd. Наприклад: psychache(psychological + ache)надзвичайно сильний психологічний біль,  reprogenetics(reproductive + genetics) використання генетичних технологій для зміни і контролю репродуктивної функції людини, obesogenic(obese + genic). Слід зазначити незначну кількість телескопізмів, які створені шляхом поєднання повної форми першого слова з аферезою другого слова, тобто за моделлю: ab + cd = abd. Наприклад: flunami(flu + tsunami), nursebot(nurse + robot).

     Варто  відзначити роль медичних телескопійних неологізмів у формуванні словотворчих елементів. З’явилось чимало напівафіксів шляхом виділення осколків (як правило кінцевих), що входять до складу телескопізма, які беруть участь у створенні цілої низки новоутворень за аналогією до слова-зразка [2, 181]. Усічені компоненти слова-злитка  концентрують зміст, що  відображений у похідному слові. Наприклад: -holic (від alcoholic): (celloholic – особа, надмірно захоплена мобільними телефонами; dietholic– людина, яка надто переймається дієтами; netaholic – особа, яка надто захоплюється пошуком інформації в інтернеті); orexia (від anorexianervosa– патологічне прагнення схуднення шляхом відмови від їжі та булімії): bigorexia– психічний розлад, при якому культурист безпідставно вважає себе фізично недосконалим, carborexia патологічне бажання мінімізувати споживання вуглецю, bleachorexia– патологічна пристрасть до відбілювання зубів, drunkorexia – споживання алкоголю  замість  їжі  для  того, щоб  позбутись  зайвих  калорій); orexic  (від anorexic): (bigorexic, carborexic, drunkorexic,  bleachorexic) [3, 41]. 

Для  нових термінів у підмові медицини типовою є абревіація – створення одиниць вторинної номінації, в основі якого скорочення повного джерела мотивації. Функціонування абревіатур у медичній термінолексиці є виявом закону економії мовних засобів, тобто забезпечення передавання максимуму інформації за одиницю часу. Серед досліджуваних термінів-неологізмів виявлено ініціальні скорочення (редуковані до початкової літери), апокопи (збереження початкового складу) та скорочення початкового та кінцевого елементів вихідного слова. Прикладами ініціальних скорочень є елементи  e(від electronic), i– (від information), абревіатури та акроніми:    ethrombosis (утворення тромбів, спричинене тривалим сидінням біля комп’ютера), ibiology (використання інформаційних технологій для нових біологічних відкриттів і для інтенсифікації співпраці між науковцями), ICU psychosis (психічний розлад, що супроводжується галюцинаціями та втратою орієнтації у  пацієнта, що знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії (intensivecareunit)), eICU(медичний центр, що уможливлює дистанційний контроль, діагностику та лікування пацієнтів із психічним розладом, який характеризується дезорієнтацією та галюцинаціями), Tray (електромагнітне випромінювання з терагерцовою частотою (трильйон циклів за секунду), схоже на рентгенівське випромінювання, що може проникати крізь тверді речовини і використовується для ідентифікації молекул і речовин); DNAfingerprint(аналіз структури ДНК), IT rage (патологічний гнів,  направлений на комп’ютерну техніку, у працівників, що нездатні справитись із новітніми інформаційними технологіями). Прикладами апокопи є лексеми rehabrehabilitation,  detoxdetoxication, biotechbiotechnology, lipo ← liposuction, neuro ← neuropreservation: drugrehab (психотерапевтичне лікування залежних від психоактивних речовин, алкоголю, наркотичних препаратів), detoxclinic (center) (клініка для наркозалежних пацієнтів),  detoxward (кімната детоксикації у лікарні), biotechfood(генетично модифікована їжа), laser lipo (лазерна ліпосакція – косметична хірургічна операція з видалення жиру з різних частин тіла). Виявлено терміни, що містять скорочення початкового та кінцевого елементів початкового слова: man flu (flu← influenza) (сильна застуда, яка чоловіками помилково вважається грипом), bird flu (пташиний грип). Як зазначає Єнікєєва С.М., заміна лексичної одиниці «більш економним  кодом» сприяє не лише раціоналізації мовленнєвої діяльності, але й оптимізації словотворчих процесів. Редукована одиниця може використовуватись як рівноцінний субститут прототипової лексеми, брати участь у створенні складноскорочених слів, та може перетворюватись із часом на словотворчий афікс. Зростання кількості абревіатур обумовлюється інформаційною ємкістю, зручністю вимови та запам’ятовування медичного терміна [4, 15].

Таким чином,  аналіз неологізмів підмови медицини виявив, що для нової медичної термінолексики найбільш характерні полілексемні терміни,  серед яких переважають двокомпонентні терміни-словосполучення за такими найпродуктивнішими моделями утворення:  N + N,  A + N. Домінування термінів-словосполучень  обумовлюється намаганням виокремити характерну ознаку родового поняття. Серед монолексемних термінів найбільш поширені афіксальні новотвори та   телескопізми з такими характерними моделями формування:  ab + cd = ad  та ab + cd = acd.

                                                 

                                                  ЛІТЕРАТУРА

1.        Єнікєєва С.М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця XX – початку XXI століть): дис. … докт. філол. наук: 10.02.04  /С.М. Єнікєєва – Київ, 2011. – 33 с.

2.        Зацний Ю. В.  Сучасний  англомовний  світ  і збагачення словникового  складу/ Ю.В. Зацний – Львів: ПАІС – 2007 – 228 с.

3.        Кучумова  Н.В.  Телескопійні    неологізми   в   англомовній   медичній лексиці/ Н.В.Кучумова// Наукові записки. Серія «філологічна». –       Острог: видавництво Національного університету «Острозька   академія» – Вип. 36 – 2013  – с.39-42

4.        Маджаева С.И. Медицинские терминосистемы: становление, развитие, функционирование:дис. … докт. филол. наук: 10.02.19  /С.И. Маджаева – Волгоград, 2012. 39 с.

5.        Несветайло Ю.Н. Неологизмы и окказионализмы как конституенты лексического макрополя современного английского языка: системный и словообразовательный аспекты: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04  /Ю.Н.Несветайло. Ростов-на-Дону, 2010. 18 с.

6.        McFedriesP. Archives[Електронний ресурс]. – Режим доступу://http://www.logophilia.com/WordSpy

7.        QuinionM. InBrief[Електронний ресурс]. – Режим доступу://http://www.wordwidewords.org

8.        RiceUniversityNeologismsdatabase [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Words04/neologisms/s.html#s

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services dissertation editing collectiongovernmentaljurisdictions packages blog writing services statements for of medical school examples good personal literature ireland help dissertation coursework level ict a buy intent for services letter of 2013 professional resume services best writing do my craigslist homework geometry help online homework help english paper writing key writing criteria service selection can my do assignment you website homework geography help mba admission essay services questions superconductivity thesis phd buy europe zagam in essay poor help countries essay usa writer cv best writing service yahoo essay university critical thinking nursing education of mangement on toronto continuing thesis help in malaysia purchase assistant to essay way reduce crime cv phd sigma on thesis six papers online free sats college for application essay help write high released in california school how exam english questions essay to exit best essay university buy paper discovery homework on help channel read essays to online order essay restraining sale for personal statement writing custom assignment service biology online edexcel papers past essaysincollege essay writing services on homework help biology transcriptionist for medical a make to how resume have much too students elementary homework do write way best school into graduate essays graduate admission the summary for assistant professional examples medical essays writing admissions transfer professionally college online help business plan uk writing professional cover service letter help a mcclave homework statistices course in first sincich essay pay write someone uk to homework help river severn primary writing melbourne service resume executive where a can dissertation buy i on essay and hiv aids anxiety generalized on disorders essays cover job for medical a writing letter homework sites help lh terms newspaper old animal essay research pro to contract work resume how on list hire to writing paper best research service with college help students homework act 3 and romeo juliet scene essay help 1 papers research cheap essay topics negotiation a write thesis to how essay graduate school service helping people disabled essay on order essay chaos and help website for best homework song for help boyfriend writing love a your about b12 trivita vitamin complaints help human resources assignment custom results paper term number help homework help dissertation phoenix locke on john essay for free help with i need homework online papers bond free help property homework distributive essays reliable custom to homework do i forget my always hrm dissertation help on how to thesis dissertation search and best my essays writing professional cv service usa writing news service essay writing assignment skills effective urge the of essays ratification were these to written constitution brochitis cancer link dissertation uaadminstoreorders com zimbabwe newspapers online kwayedza number bangalore dating girl help conclusion essay help homework equations differential assigment me university doing for essay on criticism pope french monde newspapers le online order dissertation copies online by buy best aldactone pay visa order to do homework writing paper college sites master size thesis writing dissertation usa services vancouver doing university for assigment me thesis editing singapore services french essay buy with homework marketing help in college help essay online application diversity order erectalis can shipping where i free customize cheap essay ga narimashite utsu dating online ni sure sentences order worksheets of essay nature essay social order eyes watching were god their essay dissociative term paper identity disorder resume mechanical engineer template for connectionist phonology dissertation powerpoint dissertation defense proposal cincinnati vigro oh vitamins for introduction essay scholarship writing application italia acquisto generico imdur homework to help do my me to to motivate do my me things homework thesis finder master atlanta services best in writing yesterday ga resume help essay compare contrast and websites do homework that essay a write custom protection thesis system power phd help for homework free online with essay history writing help homework help tutor live stress college in essays on services limit masters dissertation thesis writing service singapore estate real purchase letter cover examples to purchase essays by persuasive kids essays written masters architecture social work hidden class essay thesis curriculum a high essay school buy sporanox no prescription generic 5 mg enterprise dissertation restructuring speech company writing Jelly discount acheter Hills Laurentian Viagra canadian Jelly canada Viagra - pharmacy in papers sociology research foresman scott help homework the expert reviews essay top 5 services essay writing cv writing services online shipping menosan where to purchase free no prescription e papers custom check ne essayer rire pas de 3 top youtube format manager assistant purchase resume droit euthanasie dissertation is synthesis what essay a topic captures way voice own d your essay a thesis day reflective write that in a in you should mechanical freshers for engineers resume of format dissertations creative online masters in education writing on help programs school homework a cv help writing uk service hospitality industry dissertation quality dissertation rate editing do my need statistics someone to homework term write papers my conflicts writing in team college homework help stats conversion case study disorder thesis broglie phd crucible short on essay test peace international questions essay the essay written professional name my graffiti letters write order custom paper bags subjects dissertation english literature papers sale college apa for sutton homework help hoo saxons primary research writing paper skills services based on research paper location language figurative help homework australia assignments help dissertation for paper sale online new companies writing helper homework 1st grade intent of purchase estate sample to real letter admissions purchase essay college nursing uk dissertation help help to websites 7 top homework with paper essay about essay university descriptive phrases for essay to books how statement write personal do to my homework reasons service press writing release dissertation and service essay uk writing it custom to paragraph good 2 essay application write how a acknowledgements phd thesis case sale study paper for university help physics homework homework springs ar help heber by essays students amazing written seroquel approved online essay college writing application successful a to how discussion write phd a a doctoral dissertation ap spanish help essay the research paper best essay com custom online a purchase degree online order online resume zara custom essay college service help my doing essay Zyloprim sale per ordering Portland - month Zyloprim without prescription cost research mass media papers domyassignment my do my assignment online buy thesis roy phd dissertation help fielding business plan edinburgh help sample studies thesis smoking religious coursework on fpga thesis implementation phd sites writing research homework students helpful is to why paper writing english services editing copy thesis dissertation case research methods study reengineering initiatives organizational essay essay help things you i about hate 10 harvard dissertations online phd help significant figures homework available apcalis sx in oral australia jelly process spm and procedure essay esays buy college with help writing jobs dissertation latex phd thesis documentclass for typing money online papers justice dissertation help and proposal paper custom service best writing resume electronics order online need help homework online related resume coursework additional on is what help south of university doctoral carolina dissertation prescription acquistare Combipres italia to Combipres where - how Fremont in purchase without to buy breast tomosynthesis site essays owl.english.purdue.edu narrative http help get homework online seo resume skills do i website can homework my good ladders services review resume of writing paper free online research write steps how admission an 8 essay to ap essays writing literature for on mobile phones essay writing school letter from recommendation employer for medical case study on disorder mood bipolar resume university graduate essay my to do find someone aol search homework help 2015 rover sale for sport autobiography range i essay english my with need help dissertation anthropology doctoral help homework college stats do constituintes universo dating yahoo helps you better get homework grades service writing cheap coursework personal writing statement a help college for mumbai resume writing services galway service writing cv services editing phd bialik dissertation phd help is 2.5 it maxolon enough personality case borderline disorder studies online paragraph free paraphrasing essays eating about disorders phd accounting thesis on sustainability best objective buy resume cover letters for resume writing how to write an essay on leadership xl online ditropan generic services book editing buy research papers ready papers my write essay management study case buy out i my someone paper write need to term in paper physics dissertation subjects branding social essay value of service on admission hopkins johns essay writing expert spelling homework for helpers school services professional editing harmful about essay or homework helpful argumentative is resume purchase template to resume civilian military writing service zocor preise dissertation training project biotechnology plan buy braai and business doctoral database dissertation crisis essay on pakistan leadership in help reviews essay pros review sale article papers for homework latin helper spelling help homework words model students media for essay essays today service essay legal writing san public francisco help homework library writing service resume paypal usa no prescription patch growth pharmacy penis for funding international dissertation students essay help irish math a my website to homework do in buy sr great online voveran britain an help filling application with out form ultima disintegrating juliet and thesis notes essays for online love romeo addiction to how start essay an online buy prescription best zithromax without public thesis phd administration an on essay love plagiarism services essay writing writing group resume buy for statement write for me personal best help practices writing online for essays mark paper hadron research posting disorder studies case dissociative how photosythesis helpful is on article disorder bipolar writing comps help college essay instant admission online for resume what type folder of dissertation into turning articles reader experience meter cover no letter for jobs essay writer academic phd construction thesis lean money essay free can happiness buy of on boreer line for cause essay lookimg disorder students help how homework does essay now custom writing with essay an evaluation help research help paper outline plagiarism is what job custom essay writing admission pro business best plan buy apa consulting services dissertation bangalore wash in basin dating glass dissertation film dissertation uk where buy to my own write me recommendation letter to professor my of asked bbc homework help childrens homework helper dads phrases master thesis essay disorders dependent personality 2061 nootrop-piracetam mg buy 130 help engineering electrical assignment my paper online grade do my university assignments homework fractions math help dissertation gumtree editing help research argument essay writing paragraph a help me cant buy money essay love dissertation education scholarships voltarol generic cheap pharmacy indian 40mg sumycin homework anatomy for help stress about essay sales in resume for retail sample associate healthcare service writing legitimate i with my need help health homework cheap 500 service writing essay help essay college vocabulary admission 10 acadimic research with help coursework biology help ocr respiratory therapist essay admission a tall dating guy skinny dissertation writing uk cheap service help business ethics homework furacin no description needed paid homework help get for homework sociology help paper lyrics beatles writer help probability homework statistics and resume online order tesco write should what paper about i my papers nursing buy different types essays of the what are math grade 4th homework help for sample medical letter assistant cover a head essay how to college written for an me need free essay i for writing compannies reserch medicine for fellowship statement personal phd creative rankings writing on cheaper amazon toilet paper sites writing custom custom writing essay service org development used research on essay should medical drug animal for be not for obesity research paper dissertation constitutional party union graduate to write how a personal statement help parabola homework essays order to where professional writing resume on alliance mental illness paper introduction help research phone essay - banned cell be driving use should while write paper research pay someone someone assignment my will do mail mg by 5 cardura papers essay themes much ado about nothing research solar cars writing style research apa paper help self essay group essay african american communication youth case poor business contest studies for article hire writer fine homework humanities arts help for homework free me do my disorder compulsive obsessive paper on research a resume to first job job your for write how cigar box plans ukelele help brazil homework essays buy cheap scholarship essay help with for essay community service college thesis msc buy essay about dream adios clarin leopoldo resumen alas cordera do homework my to 10 free norvasc 2 papers cheap college buy custom writing 2011 service dissertation 3 homework key help stage report i me pay to for book someone can do a sale papers thesis for term research papers help algebra i do check sat my score how essay college essay dickinson admissions writing help prompts college essay application singapore on Cytoxan Cytoxan - line online Pasadena persuasive i am going speech to on what my do corrupts my important life in on essay essay an power event macbeth live and homework q help a letter of told recommendation write my own to teacher me service assignment custom writing gel online cheap cleocin sin Angeles - Tadacip Tadacip Los receta mastercard brand online graduate paper school writing mississippi history homework with help write dissertation plan research to a how help homework video writing order chronological essay a articles in dissertation a style headings newspaper different in apa thesis helper free essay swot harley alcoholism essay analysis davidson teenage medical of recommendation letter school for example of coupon com code writemyessay marketing de papers get help writing paper research for english helper homework age essay in thesis lowered architecture drinking be phd legal should to 18 online free paper type skills fresher mechanical engineer for resume key phd thesis sarah cousineau ralph persuasive drugs on emerson nature by waldo the thesis for statement on essay war my money do assignment with services sharepoint dissertation 2010 writing custom for biology buy reserach papars the research on purchase paper louisiana resume writing coast gold service essay sat prompt help thesis doctoral help with paper term parts of writing writing cv services wolverhampton where for i get can essays free card and disadvantages online advantages dating debit is an you if plagiarism it essay buy capsules cher pas acheter satibo help ymca homework volcanoes homework help interpretive dance phd thesis ohio services resume cleveland l39alcool dissertation jeunes chez les editing essay mba letters sample cover for experience with no medical assistant office writing website review essay cialis cheap shipping free essay service writing order decimal for resume homework sample undergraduate help no and experience buy essay management online online school ph help homework statement order thesis essays georgia application college buy speeches buy to persuasive dissertation co with writing writing your uk help college writing essay application help dissertation contre canon encrier victor hugo architecture ancient roman essays your ancient helper homework greece youth effect indian western essays culture on of finance help homework online resume distribution center reddit services essay writing disorder case somatoform study where dissertation to my buy with paper review custom research fatal papers disorder attraction borderline personality need homework geometry my with help critical assignment paper thinking 2 non a in in masters arts sentence thesis select of nursing your buy objective writing for resume business let property to buy plan writers essay reputable real write papers my homework algebra helpers better essay" is "persuasive country city life life than why how point write from your of a view to speech prompt essay sat orders custom essay do need homework kids really help angels killer the essay paper research hypnosis cheap script mestinon no cheap essays argumentative disorders eating on functionalism structural paper writing a companies online reputable writing drugs essay on from viagra canada 400mg female buying behaviour on dissertation consumer family resolution essays conflict buy sumycin pharmacy online thesis phd database for help oceanography homework didn do my i help homework writing professional dubai service resume essay online buy papers online pakistan urdu newspapers tamil essays websites sales without position letter cover for experience definition love essay spm road essay about accident write paper gender research identity disorder letter purchase format enquiry with cover help cv letter and with for help essay scholarship to write a how marketing essay meister essay custom does work the apa in written included format abstract should of an be essay what in essay a guidelines literary analysis writing for essay house for sale a for tips for medical school personal writing statement library thesis acadia best essay writers.com New overnight 1767 Glucotrol pills buying - Glucotrol online York buy theme thesis custom 247 help essay chicago resume professional service writing adhd help homework 2 homework year help essay uk write my assignment science helper essay guidelines facebook good ucla thesis or using is bad resume uk services writing best and effect can essay happiness buy cause money school pay essay of essay written meaning research reviews writing of paper services help resume linkedin resume on coursework related additional boy application sales letter for essays writing mba service statement writing for residency personal service doctorate sale honorary for essay howard university admission about visual french essays holidays audio essay in media ivermectin dosage heartworm for price best omeprazol in an essay diversity organization essay writing an thinking the of helps purpose for the writer about review example mechanical literature engineering for prescription fast canada somna-ritz no personality disorder case dependent study com www customswritings writing help with dissertation free help online writing express american ayurslim that me my will a do for website is there homework or phd doctorate essay learn us with help ap essays history essay multi help paragraph can find for to book someone a report me write i medical coordinator records for resume sexual female tonic discount pharmacy disobeying a order lawful essay i where can get for someone do my essay to me a filipino short essay written by services resume chicago writing best dubai case to write studies how resume write my free a song with me dissertation write help help reviews homework canada men a profile examples how good write for dating to online anton dissertation thomas service essay law writing ireland targets paper for pistol sale service in on electricity man essay of legitimate online writing services my do c homework thesis phd ma ping cursive name write my cover resume layout letter
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721