СПОСОБИ УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ МЕДИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:61

Кучумова Н.В.

       Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

У статті розглянуто основні способи утворення неологізмів у сучасній англомовній медичній термінолексиці. Виявлено продуктивність певних моделей   формування англійських медичних лексичних та фразеологічних інновацій.

Ключові слова: неологізми, медична лексика, словотворення.

 В статье рассматриваются основные способы образования неологизмов в современной англоязычной медицинской терминолексике. Определена продуктивность некоторых моделей формирования английских медицинских лексических и фразеологических инноваций. 

Ключевые слова: неологизмы, медицинская лексика, словообразование.

 The article highlights main ways of forming neologisms in modern English medical lexicon. The productive models of building medical lexical and phraseological  innovations are determined.

Key words: neologisms, medical lexicon, word-building.

 

Динамічні зміни в лексиконі сучасної англійської мови, невпинне збагачення його неологізмами є об’єктивними передумовами ретельного лінгвістичного вивчення шляхів та механізмів утворення цих лексичних новотворів. Поява неологізмів зумовлена як екстралінгвістичними чинниками (зміст суспільної свідомості, рівень суспільних потреб, поява нових реалій), так і інтралінгвістичними факторами (великі потенційні можливості оновлення мовних засобів, закладені у самій мові) [6, 9].

Вивченню неологізмів присвячені численні праці як вітчизняних лінгвістів (Гармаш О.Л., Єнікєєва С.М., Зацний Ю.А., Омельченко Л.Ф., Соколов В.В., Янков А.В. та ін. ), так і зарубіжних науковців (Заботкіна В.І.,  Мотченко І.В., Маджаєва С.І., Несветайло Ю.М., Шиманек Б. та ін.). Безупинна поява нових слів у підмові медицини зумовлює актуальність їх ґрунтовного аналізу.

Об’єктом дослідження стали англомовні неологізми сфери медицини у лексиконі сучасної англійської мови. Предметом дослідження були особливості утворення медичних лексичних  та фразеологічних  інновацій.  

Метою статті є аналіз основних способів утворення неологізмів у підмові медицини та виявлення продуктивних моделей їх формування.

Методом суцільної вибірки зафіксовано  772  новоутворених лексичних та фразеологічних одиниці у підмові медицини. Досліджуваний матеріал містив словникові статті англомовних електронних словників неологізмів, англомовні електронні періодичні медичні видання.

 Аналіз корпусу неологізмів виявив, що новотвори підмови медицини, в основному, утворені традиційними способами: словоскладання; способом телескопії, афіксації; абревіації. Виявлені неологізми за структурою поділяємо на однолексемні терміни (315) та полілексемні терміни або термінологічні словосполучення (457). Відповідно до способу утворення досліджувані медичні неологізми можна класифікувати як: афіксальні, основа яких містить корінь та афікси: paramedicalization (тенденція надавати перевагу альтернативним методам лікування), hospitalist (медик, який практикує тільки в лікарні), superinfector(особа, яка є носієм інфекційного захворювання і свідомо розповсюджує його); складні слова, що містять не менше двох кореневих морфем: andropause(«клімактеричний період» у житті чоловіка), photomedicine(міждисциплінарна галузь медицини, що займається вивченням та застосуванням світла для профілактики та лікування хвороб) та складнопохідні слова, що утворені складанням двох та більше основ, одна з яких утворена шляхом деривації: photorejuvenation (фотоомолодження – метод лікування шкіри, що використовує інтенсивне джерело освітлення або інші термальні або хімічні засоби для усування зморшок, спричинених фотостарінням), neuropreservation (кріоконсервація мозку), apitherapist (фахівець у галузі терапії, що використовує бджолину отруту як засіб лікування хвороб), psychoergonomics (вивчення чинників психологічної збалансованості стану людини); абревіатури: SARS (severeacuterespiratorysyndrome – гостре інфекційне захворювання, схоже на пневмонію, що супроводжується високою температурою, задишкою та кашлем); телескопізми: globesity (всесвітня епідемія ожиріння), virtopsy(віртуальна аутопсія, яка здійснюється за допомогою комп’ютерних технологій, що створюють детальне трьохвимірне зображення тіла людини); словосполучення:  roboticcheckups (комп’ютерний дистанційний медичний огляд), phagetherapy (використання вірусів-бактеріофагів для знищення бактерій, які є збудниками хвороби), pharmafood (генетично модифіковані продукти харчування з фармакологічними складниками для зменшення холестерину, поліпшення пам’яті тощо), genetic enhancement (генетичне удосконалення).

Кількісний аналіз досліджуваної вибірки медичних неологізмів виявив, що серед них переважають терміни-словосполучення (457). Медичні термінологічні словосполучення (ТС) складаються із стрижневого слова, яке відображає родове поняття, та залежних компонентів, що позначають видові ознаки. Компоненти ТС перебувають в атрибутивному зв’язку. Стрижневий компонент, здебільшого, займає постпозицію. Атрибутивний компонент може бути виражений простим іменником: breastthermography (термомамографія – метод дослідження молочних залоз для виявлення проліферації),  spaceheadache(виснажливий біль голови у астронавтів під час перебування у космосі); етнонімом: Hispanicparadox (нижча за середню частота деяких хронічних захворювань серед латиноамериканського населення, незважаючи на те, що багато з них живуть у доволі несприятливих соціально-економічних умовах), Asian paradox (нижча за середню частота виникнення серцево-судинних захворювань у азійців, незважаючи на високу частоту куріння); простим прикметником або дієприкметником: electronic aspirin (постійний імплантат для лікування мігрені, що поміщається у верхні ясна з того боку, де зазвичай у пацієнта виникає сильний біль),  fetalrights (права людського ембріону на життя), smart drug (лікарський засіб, що покращує когнітивні здатності); living bandage (пов’язка, що виготовлена із клітин шкіри пацієнта); weaponizedanthrax (форма сибірки, що має потужність біологічної зброї); activatedtherapy (альтернативний неінвазивний метод лікування раку, що використовує низькочастотний ультразвук або інфрачервоне випромінювання). Означальний елемент ТС може бути виражений групою слів, що є єдиним семантичним комплексом. Наприклад, поєднання іменника з іменником: nature-deficit disorder (несприймання стилю життя, позбавленого спілкування з природою), ініціально скороченого прикметника з іменником: e-mail fatigue(психічне виснаження, спричинене надмірною кількістю електронних повідомлень); словосполучення із внутрішнім синтаксисом: hitandrunnursing (умови праці медсестер, що вимушені доглядати за більшою кількістю пацієнтів, доручаючи певні процедури малокваліфікованим помічникам), goodforyoubacteria (пробіотики – бактерії корисні для організму).

Структурний аналіз двокомпонентних термінів-словосполучень (ДТС) (393) виявив такі основні моделі: N1 + N2 (221): milkbrain(відчуття дезорієнтації та сповільнення розумової діяльності), dirtpill(таблетка, що містить штами деяких бактерій для стимуляції імунної системи алергічних чи астматичних дітей); A + N (132): integrativemedicine(медицина, яка поєднує традиційні та нетрадиційні методи лікування), bariatricsurgeon (хірург, що здійснює операції із зменшення шлунка пацієнтів із зайвою вагою); handmadecloning(«аматорське» клонування); PII+ N: lockedinsyndrome(рідкісне захворювання, при якому ушкодження стовбуру головного мозку призводить до повного паралічу організму при повній свідомості і розумовій активності пацієнта), unattachedpatient(пацієнт, що перебуває на стаціонарному лікуванні і не має сімейного лікаря);   Abbreviation + N: DNAprofile (ДНК профіль або генетичний паспорт людини).

Менш численними у досліджуваній вибірці неологізмів є трикомпонентні (133) та чотирикомпонентні (31) терміни-словосполучення.  Вони побудовані на основі ДТС, в основному, шляхом їх повторного означення за такими основними моделями: N1 + N2 + N3:  laserskinrejuvenation (лазерне омолодження шкіри), informationfatiguesyndrome (втома і стрес, спричинені надмірним об’ємом інформації); A + N1 + N2: sedentarydeathsyndrome(різке зростання смертності внаслідок нездорового способу життя), irritablemalesyndrome (дратівливість у чоловіків, спричинена раптовим падінням рівня тестостерону, особливо під дією стресу),  whitecoateffect (зростання тиску крові пацієнта у присутності лікаря або у зв’язку з перебуванням у клініці); ovariantissuecryopreservation (кріоконсервація яйників); socialjetlag(втома і порушення сну через неможливість зміни біоритмів); A1 + A2 + N: humanreproductivecloning (репродуктивне клонування людини), persistentvegetativestate(постійний вегетативний стан – відсутність ментальної активності спричинена порушенням головного мозку); PII + N1 + N2: hurriedchildsyndrome (стан дитячого організму, що перевантажений завданнями дорослих для досягнення успіхів у навчанні), toastedskinsyndrome (висип на шкірі, спричинений тривалою дією тепла, що випромінює комп’ютер); N1 + N2 + N3 + N4: attention deficit hyperactivity disorder  (синдром дефіциту уваги та гіперактивності). Слід зазначити, що із збільшенням кількості визначальних елементів термін стає громіздкий і часто перетворюється на абревіатуру: auditory brain stem implants (ABIs) –  мозковий слуховий імплантат.

Продуктивним способом творення медичних неологізмів є афіксація – приєднання префіксів та суфіксів до коренів або основ. Афіксальні медичні неологізми утворюються за допомогою морфем за словотворчими моделями, які є  у мовній системі. Наприклад,  andrologist  (лікар, що займається проблемами здоров’я чоловіків, особливо їх репродуктивної системи); rawism (сироїдіння – система харчування, яка повністю виключає вживання їжі, що піддається тепловій обробці), surgicalist (хірург, що працює виключно в лікарні); on-call-ogist (лікар, що часто працює по виклику); intensivist (лікар відділення невідкладної медичної допомоги); thriver (ВІЛ-інфікований пацієнт без жодних симптомів хвороби); wobbler (пацієнт із ураженою вестибулярною системою); prehypertension (дещо вищий від нормального кров’яний тиск, який без лікування може призвести до гіпертонії), overprescription (прописування надмірної кількості лікарських засобів).

Слід зазначити, що значна кількість медичних неологізмів побудована за допомогою афіксоїдів – словотворчих елементів, що проходять стадію формування. Як зазначає Єнікєєва С.М., висока вербокреативна активність нових афіксоїдів: (bio-, cyber-, info-, –nomics, tele-, holic,  techno) робить ймовірним їх перехід до розряду нормативних афіксів [2, 19]. У досліджуваній вибірці найпродуктивнішими афіксами  є префікси  bio-, cyber-, super, cryo-, nano, та суфікси – mania, –phobia, –phobe. Наприклад, biocomputer(біокомп’ютер – пристрій для обчислення на рівні ДНК), bioinformatics(біоінформатика – наука, що займається обробкою даних, пов’язаних із розшифруванням генома людини, зокрема, для розробки нових ліків), biomanufacturing(виробництво біофармацевтичних засобів за допомогою генної інженерії), biobank (біобанк – сховище біоматеріалів для проведення досліджень із проблеми залежності захворювань людини  від особливостей генетичного складу людей, що належать до різних расових і етнічних груп),  cyberchondriac(людина, яка вважає, що вона має симптоми певної хвороби, оскільки про такі пишуть на сайті, присвяченому здоров’ю), superbug (штучно добутий вірус, що надзвичайно стійкий до антибіотиків), supertaster (людина з надзвичайно розвиненим відчуттям смаку), cryopreservation(кріоконсервація – низькотемпературне збереження живих біологічних об’єктів із можливим відновленням їх біологічних функцій після розморожування), cryonics(кріоніка – наука, що вивчає збереження людей, ембріонів або тварин при низьких температурах, як правило при температурі кипіння рідкого азоту -196°С, до настання біологічної смерті), nanomedicine(наномедицина – використання нанотехнологій у медицині), nanobiopharmaceuticals(нанобіофармацевтики – макромолекули протеїнів і пептидів із наночастинками та дендримерами з потужною біологічною активністю), nanonephrology(нанонефрологія – галузь наномедицини, що використовує нанотехнології для діагностики, лікування та профілактики хвороб нирок),  infomania(нездоровий психічний стан людей, які працюють з комп’ютерами),  germophobia(патологічний страх перед мікробами),  chronophobia (патологічний острах швидкоплинності часу).

Характерним  способом утворення неологізмів у підмові медицини є телескопія – злиття  двох усічених основ слів, або поєднання  повної основи з усіченою, у результаті якого утворюється нове слово, яке повністю або частково поєднує значення всіх його структурних компонентів. У результаті дослідження утворення телескопійних медичних неологізмів можна виділити ряд моделей. Продуктивною моделлю формування телескопізмів є  ab + cd = ad: злиття початкового «уламка» (апокопи) одного слова з кінцевим «уламком» (аферезою) другого, наприклад: pharmer (pharmacy + farmer) людина або організація, які займаються одержанням медично активних речовин шляхом біотехнологій; cosmeceuticals (cosmetic + parmaceuticals) препарати,  що поєднують лікувальні властивості з косметичними; surgiholic (surgery + alcoholic) – людина, яка постійно вдається до пластичних операцій; diabesity (diabetes + obesity) – діабет, спричинений надмірною вагою; стан пацієнта, у якого спостерігається і діабет, і надмірна вага. Іншою продуктивною моделлю утворення телескопійних лексем є злиття апокопи одного слова з повною основою іншого:  ab +cd = acd. Наприклад: psychache(psychological + ache)надзвичайно сильний психологічний біль,  reprogenetics(reproductive + genetics) використання генетичних технологій для зміни і контролю репродуктивної функції людини, obesogenic(obese + genic). Слід зазначити незначну кількість телескопізмів, які створені шляхом поєднання повної форми першого слова з аферезою другого слова, тобто за моделлю: ab + cd = abd. Наприклад: flunami(flu + tsunami), nursebot(nurse + robot).

     Варто  відзначити роль медичних телескопійних неологізмів у формуванні словотворчих елементів. З’явилось чимало напівафіксів шляхом виділення осколків (як правило кінцевих), що входять до складу телескопізма, які беруть участь у створенні цілої низки новоутворень за аналогією до слова-зразка [2, 181]. Усічені компоненти слова-злитка  концентрують зміст, що  відображений у похідному слові. Наприклад: -holic (від alcoholic): (celloholic – особа, надмірно захоплена мобільними телефонами; dietholic– людина, яка надто переймається дієтами; netaholic – особа, яка надто захоплюється пошуком інформації в інтернеті); orexia (від anorexianervosa– патологічне прагнення схуднення шляхом відмови від їжі та булімії): bigorexia– психічний розлад, при якому культурист безпідставно вважає себе фізично недосконалим, carborexia патологічне бажання мінімізувати споживання вуглецю, bleachorexia– патологічна пристрасть до відбілювання зубів, drunkorexia – споживання алкоголю  замість  їжі  для  того, щоб  позбутись  зайвих  калорій); orexic  (від anorexic): (bigorexic, carborexic, drunkorexic,  bleachorexic) [3, 41]. 

Для  нових термінів у підмові медицини типовою є абревіація – створення одиниць вторинної номінації, в основі якого скорочення повного джерела мотивації. Функціонування абревіатур у медичній термінолексиці є виявом закону економії мовних засобів, тобто забезпечення передавання максимуму інформації за одиницю часу. Серед досліджуваних термінів-неологізмів виявлено ініціальні скорочення (редуковані до початкової літери), апокопи (збереження початкового складу) та скорочення початкового та кінцевого елементів вихідного слова. Прикладами ініціальних скорочень є елементи  e(від electronic), i– (від information), абревіатури та акроніми:    ethrombosis (утворення тромбів, спричинене тривалим сидінням біля комп’ютера), ibiology (використання інформаційних технологій для нових біологічних відкриттів і для інтенсифікації співпраці між науковцями), ICU psychosis (психічний розлад, що супроводжується галюцинаціями та втратою орієнтації у  пацієнта, що знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії (intensivecareunit)), eICU(медичний центр, що уможливлює дистанційний контроль, діагностику та лікування пацієнтів із психічним розладом, який характеризується дезорієнтацією та галюцинаціями), Tray (електромагнітне випромінювання з терагерцовою частотою (трильйон циклів за секунду), схоже на рентгенівське випромінювання, що може проникати крізь тверді речовини і використовується для ідентифікації молекул і речовин); DNAfingerprint(аналіз структури ДНК), IT rage (патологічний гнів,  направлений на комп’ютерну техніку, у працівників, що нездатні справитись із новітніми інформаційними технологіями). Прикладами апокопи є лексеми rehabrehabilitation,  detoxdetoxication, biotechbiotechnology, lipo ← liposuction, neuro ← neuropreservation: drugrehab (психотерапевтичне лікування залежних від психоактивних речовин, алкоголю, наркотичних препаратів), detoxclinic (center) (клініка для наркозалежних пацієнтів),  detoxward (кімната детоксикації у лікарні), biotechfood(генетично модифікована їжа), laser lipo (лазерна ліпосакція – косметична хірургічна операція з видалення жиру з різних частин тіла). Виявлено терміни, що містять скорочення початкового та кінцевого елементів початкового слова: man flu (flu← influenza) (сильна застуда, яка чоловіками помилково вважається грипом), bird flu (пташиний грип). Як зазначає Єнікєєва С.М., заміна лексичної одиниці «більш економним  кодом» сприяє не лише раціоналізації мовленнєвої діяльності, але й оптимізації словотворчих процесів. Редукована одиниця може використовуватись як рівноцінний субститут прототипової лексеми, брати участь у створенні складноскорочених слів, та може перетворюватись із часом на словотворчий афікс. Зростання кількості абревіатур обумовлюється інформаційною ємкістю, зручністю вимови та запам’ятовування медичного терміна [4, 15].

Таким чином,  аналіз неологізмів підмови медицини виявив, що для нової медичної термінолексики найбільш характерні полілексемні терміни,  серед яких переважають двокомпонентні терміни-словосполучення за такими найпродуктивнішими моделями утворення:  N + N,  A + N. Домінування термінів-словосполучень  обумовлюється намаганням виокремити характерну ознаку родового поняття. Серед монолексемних термінів найбільш поширені афіксальні новотвори та   телескопізми з такими характерними моделями формування:  ab + cd = ad  та ab + cd = acd.

                                                 

                                                  ЛІТЕРАТУРА

1.        Єнікєєва С.М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця XX – початку XXI століть): дис. … докт. філол. наук: 10.02.04  /С.М. Єнікєєва – Київ, 2011. – 33 с.

2.        Зацний Ю. В.  Сучасний  англомовний  світ  і збагачення словникового  складу/ Ю.В. Зацний – Львів: ПАІС – 2007 – 228 с.

3.        Кучумова  Н.В.  Телескопійні    неологізми   в   англомовній   медичній лексиці/ Н.В.Кучумова// Наукові записки. Серія «філологічна». –       Острог: видавництво Національного університету «Острозька   академія» – Вип. 36 – 2013  – с.39-42

4.        Маджаева С.И. Медицинские терминосистемы: становление, развитие, функционирование:дис. … докт. филол. наук: 10.02.19  /С.И. Маджаева – Волгоград, 2012. 39 с.

5.        Несветайло Ю.Н. Неологизмы и окказионализмы как конституенты лексического макрополя современного английского языка: системный и словообразовательный аспекты: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04  /Ю.Н.Несветайло. Ростов-на-Дону, 2010. 18 с.

6.        McFedriesP. Archives[Електронний ресурс]. – Режим доступу://http://www.logophilia.com/WordSpy

7.        QuinionM. InBrief[Електронний ресурс]. – Режим доступу://http://www.wordwidewords.org

8.        RiceUniversityNeologismsdatabase [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Words04/neologisms/s.html#s

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online fax free papers cheap Relafen - no no rx Relafen script sell Gracefield sell cheap science homework year help 7 homework safe do your pay someone to no Arimidex where buy prescription required to Arimidex medication Mirabel buy - case study personality borderline custom cheap admissions essays for organization on thesis learning phd foundation dissertation spencer fellowship presentation for engineering technical mechanical paper topics buy online essay tok referencing harvard essay with written buy getting without caught essay page strategies and title of teaching report on lab learning essay anxiety article disorders absolute relative and quizlet biology dating business buy existing plan business gmo foods essay of medical residency for letter recommendation resume desk sample specialist help services copy editing dating tulcan integracion radio online for sales fresher resume executive sample with help college introduction application essay writing stanford supplement help essay paper research help homework help los library angeles supervisor the examples customer on reformation resume service essays catholic company college writing essay quality services writing removal psychos skin of dating thames help homework rivers river online thesis phd buy homework calc pre helper vista help homework jobs writing paper home from mg asacol 10 buy essays admission dissertation proquest database the dissertation abstract what buying is a writing dissertation online group writing business plans services college need essays writing help homework help aspergers custom term papers papers cheap research custom cheap research paper visual argument essay homework help on geometry my resume me write for statement to a how personal write essay written narrative third can person essay reliable most services writing essay case studies for sales interview where buy to seattle in wallpaper retirement home plans vacation online writing essays essays written x by malcolm services academic writing uk school on persepolis high essays for assistant letters retail cover sales and benign paroxysmal vertigo herpes no day Cedar Trecator-SC online delevery purchase Rapids 2 prescription Trecator-SC - homework help primary tudor houses essay expert writers applications college help essays writing websites writing coursework canada and dissertation essay custom writing services it paper type my online research proposal purchase a dissertation for resume transcriptionist sample medical online cheapest doctorate professional writing essay help homework graders 6th help tonic female sexual prices for best romans homework facts help constructing good dissertation a done help with getting homework purchase study case hire essay great writers ripoff academic writing help writing political service science essay writing custom prompts naprosyn shipping sell free paypal mestinon help homework dna replication research dna papers online pills cefaclor custom writers paper research student for mechanical letter recommendation engineering of script no proscar paper custom essay qualifications resume for medical assistant cv writing teachers service south african tenders pan language board dating help monet essay papers implications use research of the of ethical college and purchase sicuro forum without where Cytoxan acquistare to Fontana Cytoxan buy prescription - term best buy on paper essay level help a law writing programs how theses write a phd to karl doctoral marx help dissertation are dating anyone brian you regan khatibi dissertation abdelkebir benjelloun and end how a college to essay on essays accountability cv types military buy fosamax online essay spatial order papers cheap australia rolling service essay writer cheap service personal statement writing buy custom coursework for executive sales format cv urartu dissertation the structure understand knowing an essay of text the you helps ready dissertation made buy thesis masters abstract writing buy where without can a i soft fruit get viagra prescription help quality assurance homework medical for transcription and hiv infection teenage speech about topics pregnancy essay really funny 5 prices terramycin mg environmental dissertation law objective selector order resume blog essay writing professional atlanta writing ga online resume services clerk sample sales letter for application to place a4 paper cheapest buy online services best resume writing graduate essay kindergarten admission help my copy of get can papers custody i online a littel help mcdougal homework reviews purchase article for writing buy resume much essay on social order doc reviews edating with cardura discount buy best essays law buy purchase essay writing services with term paper experience dating sites lgbt india name to chinese write how in characters my ayn help rand anthem essay greek write my in name custom paper buy research access resume database buy cheap write assignment my choir how letter an write application a to to join service phd writing thesis people to university do assignments help homework vocabulary with perfect college essay pharmacy school essay admission order antivert mail persuasive essay gay marriage on application essay pay about college yourself essay narrative style apa essay university buy to on write how warming global an essay chronological order in writing essays pay thesis b loss vitamin for weight essay car a buy mg 250 buy famvir paypal tropicos capricornio de dating y cancer yahoo advair diskus 100 effects of side 50 help essay autobiography dubai cv in 5 writing service best should essay i my what informative on write buy english ap essay day nothing bibliography include word dissertation count paper outline research disorders eating a writer white paper what is english essays online help class writing cover estate for purchase letter real offer online york professional writing services resume how does much cost online it an essay to buy can who with help depression administration dissertation doctor business to where with paper handles bags cheap buy paper white copywriters hire and dismissal dissertation teacher thesis for research writing a statement help disorder statement for thesis defiant oppositional essay jackie robinson on help essay college online 24/7 live homework help person igcse help ict coursework ga best writing resume services in atlanta generic drug lincocin essay mobiles homework help type question for purchsase vitamin c writing economic an paper maxalt script non school admissions medical for essays dissertation performance management on experience my how to resume in write canada taliz de achat au depressive disorder study major case
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721