СПОСОБИ УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ МЕДИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:61

Кучумова Н.В.

       Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

У статті розглянуто основні способи утворення неологізмів у сучасній англомовній медичній термінолексиці. Виявлено продуктивність певних моделей   формування англійських медичних лексичних та фразеологічних інновацій.

Ключові слова: неологізми, медична лексика, словотворення.

 В статье рассматриваются основные способы образования неологизмов в современной англоязычной медицинской терминолексике. Определена продуктивность некоторых моделей формирования английских медицинских лексических и фразеологических инноваций. 

Ключевые слова: неологизмы, медицинская лексика, словообразование.

 The article highlights main ways of forming neologisms in modern English medical lexicon. The productive models of building medical lexical and phraseological  innovations are determined.

Key words: neologisms, medical lexicon, word-building.

 

Динамічні зміни в лексиконі сучасної англійської мови, невпинне збагачення його неологізмами є об’єктивними передумовами ретельного лінгвістичного вивчення шляхів та механізмів утворення цих лексичних новотворів. Поява неологізмів зумовлена як екстралінгвістичними чинниками (зміст суспільної свідомості, рівень суспільних потреб, поява нових реалій), так і інтралінгвістичними факторами (великі потенційні можливості оновлення мовних засобів, закладені у самій мові) [6, 9].

Вивченню неологізмів присвячені численні праці як вітчизняних лінгвістів (Гармаш О.Л., Єнікєєва С.М., Зацний Ю.А., Омельченко Л.Ф., Соколов В.В., Янков А.В. та ін. ), так і зарубіжних науковців (Заботкіна В.І.,  Мотченко І.В., Маджаєва С.І., Несветайло Ю.М., Шиманек Б. та ін.). Безупинна поява нових слів у підмові медицини зумовлює актуальність їх ґрунтовного аналізу.

Об’єктом дослідження стали англомовні неологізми сфери медицини у лексиконі сучасної англійської мови. Предметом дослідження були особливості утворення медичних лексичних  та фразеологічних  інновацій.  

Метою статті є аналіз основних способів утворення неологізмів у підмові медицини та виявлення продуктивних моделей їх формування.

Методом суцільної вибірки зафіксовано  772  новоутворених лексичних та фразеологічних одиниці у підмові медицини. Досліджуваний матеріал містив словникові статті англомовних електронних словників неологізмів, англомовні електронні періодичні медичні видання.

 Аналіз корпусу неологізмів виявив, що новотвори підмови медицини, в основному, утворені традиційними способами: словоскладання; способом телескопії, афіксації; абревіації. Виявлені неологізми за структурою поділяємо на однолексемні терміни (315) та полілексемні терміни або термінологічні словосполучення (457). Відповідно до способу утворення досліджувані медичні неологізми можна класифікувати як: афіксальні, основа яких містить корінь та афікси: paramedicalization (тенденція надавати перевагу альтернативним методам лікування), hospitalist (медик, який практикує тільки в лікарні), superinfector(особа, яка є носієм інфекційного захворювання і свідомо розповсюджує його); складні слова, що містять не менше двох кореневих морфем: andropause(«клімактеричний період» у житті чоловіка), photomedicine(міждисциплінарна галузь медицини, що займається вивченням та застосуванням світла для профілактики та лікування хвороб) та складнопохідні слова, що утворені складанням двох та більше основ, одна з яких утворена шляхом деривації: photorejuvenation (фотоомолодження – метод лікування шкіри, що використовує інтенсивне джерело освітлення або інші термальні або хімічні засоби для усування зморшок, спричинених фотостарінням), neuropreservation (кріоконсервація мозку), apitherapist (фахівець у галузі терапії, що використовує бджолину отруту як засіб лікування хвороб), psychoergonomics (вивчення чинників психологічної збалансованості стану людини); абревіатури: SARS (severeacuterespiratorysyndrome – гостре інфекційне захворювання, схоже на пневмонію, що супроводжується високою температурою, задишкою та кашлем); телескопізми: globesity (всесвітня епідемія ожиріння), virtopsy(віртуальна аутопсія, яка здійснюється за допомогою комп’ютерних технологій, що створюють детальне трьохвимірне зображення тіла людини); словосполучення:  roboticcheckups (комп’ютерний дистанційний медичний огляд), phagetherapy (використання вірусів-бактеріофагів для знищення бактерій, які є збудниками хвороби), pharmafood (генетично модифіковані продукти харчування з фармакологічними складниками для зменшення холестерину, поліпшення пам’яті тощо), genetic enhancement (генетичне удосконалення).

Кількісний аналіз досліджуваної вибірки медичних неологізмів виявив, що серед них переважають терміни-словосполучення (457). Медичні термінологічні словосполучення (ТС) складаються із стрижневого слова, яке відображає родове поняття, та залежних компонентів, що позначають видові ознаки. Компоненти ТС перебувають в атрибутивному зв’язку. Стрижневий компонент, здебільшого, займає постпозицію. Атрибутивний компонент може бути виражений простим іменником: breastthermography (термомамографія – метод дослідження молочних залоз для виявлення проліферації),  spaceheadache(виснажливий біль голови у астронавтів під час перебування у космосі); етнонімом: Hispanicparadox (нижча за середню частота деяких хронічних захворювань серед латиноамериканського населення, незважаючи на те, що багато з них живуть у доволі несприятливих соціально-економічних умовах), Asian paradox (нижча за середню частота виникнення серцево-судинних захворювань у азійців, незважаючи на високу частоту куріння); простим прикметником або дієприкметником: electronic aspirin (постійний імплантат для лікування мігрені, що поміщається у верхні ясна з того боку, де зазвичай у пацієнта виникає сильний біль),  fetalrights (права людського ембріону на життя), smart drug (лікарський засіб, що покращує когнітивні здатності); living bandage (пов’язка, що виготовлена із клітин шкіри пацієнта); weaponizedanthrax (форма сибірки, що має потужність біологічної зброї); activatedtherapy (альтернативний неінвазивний метод лікування раку, що використовує низькочастотний ультразвук або інфрачервоне випромінювання). Означальний елемент ТС може бути виражений групою слів, що є єдиним семантичним комплексом. Наприклад, поєднання іменника з іменником: nature-deficit disorder (несприймання стилю життя, позбавленого спілкування з природою), ініціально скороченого прикметника з іменником: e-mail fatigue(психічне виснаження, спричинене надмірною кількістю електронних повідомлень); словосполучення із внутрішнім синтаксисом: hitandrunnursing (умови праці медсестер, що вимушені доглядати за більшою кількістю пацієнтів, доручаючи певні процедури малокваліфікованим помічникам), goodforyoubacteria (пробіотики – бактерії корисні для організму).

Структурний аналіз двокомпонентних термінів-словосполучень (ДТС) (393) виявив такі основні моделі: N1 + N2 (221): milkbrain(відчуття дезорієнтації та сповільнення розумової діяльності), dirtpill(таблетка, що містить штами деяких бактерій для стимуляції імунної системи алергічних чи астматичних дітей); A + N (132): integrativemedicine(медицина, яка поєднує традиційні та нетрадиційні методи лікування), bariatricsurgeon (хірург, що здійснює операції із зменшення шлунка пацієнтів із зайвою вагою); handmadecloning(«аматорське» клонування); PII+ N: lockedinsyndrome(рідкісне захворювання, при якому ушкодження стовбуру головного мозку призводить до повного паралічу організму при повній свідомості і розумовій активності пацієнта), unattachedpatient(пацієнт, що перебуває на стаціонарному лікуванні і не має сімейного лікаря);   Abbreviation + N: DNAprofile (ДНК профіль або генетичний паспорт людини).

Менш численними у досліджуваній вибірці неологізмів є трикомпонентні (133) та чотирикомпонентні (31) терміни-словосполучення.  Вони побудовані на основі ДТС, в основному, шляхом їх повторного означення за такими основними моделями: N1 + N2 + N3:  laserskinrejuvenation (лазерне омолодження шкіри), informationfatiguesyndrome (втома і стрес, спричинені надмірним об’ємом інформації); A + N1 + N2: sedentarydeathsyndrome(різке зростання смертності внаслідок нездорового способу життя), irritablemalesyndrome (дратівливість у чоловіків, спричинена раптовим падінням рівня тестостерону, особливо під дією стресу),  whitecoateffect (зростання тиску крові пацієнта у присутності лікаря або у зв’язку з перебуванням у клініці); ovariantissuecryopreservation (кріоконсервація яйників); socialjetlag(втома і порушення сну через неможливість зміни біоритмів); A1 + A2 + N: humanreproductivecloning (репродуктивне клонування людини), persistentvegetativestate(постійний вегетативний стан – відсутність ментальної активності спричинена порушенням головного мозку); PII + N1 + N2: hurriedchildsyndrome (стан дитячого організму, що перевантажений завданнями дорослих для досягнення успіхів у навчанні), toastedskinsyndrome (висип на шкірі, спричинений тривалою дією тепла, що випромінює комп’ютер); N1 + N2 + N3 + N4: attention deficit hyperactivity disorder  (синдром дефіциту уваги та гіперактивності). Слід зазначити, що із збільшенням кількості визначальних елементів термін стає громіздкий і часто перетворюється на абревіатуру: auditory brain stem implants (ABIs) –  мозковий слуховий імплантат.

Продуктивним способом творення медичних неологізмів є афіксація – приєднання префіксів та суфіксів до коренів або основ. Афіксальні медичні неологізми утворюються за допомогою морфем за словотворчими моделями, які є  у мовній системі. Наприклад,  andrologist  (лікар, що займається проблемами здоров’я чоловіків, особливо їх репродуктивної системи); rawism (сироїдіння – система харчування, яка повністю виключає вживання їжі, що піддається тепловій обробці), surgicalist (хірург, що працює виключно в лікарні); on-call-ogist (лікар, що часто працює по виклику); intensivist (лікар відділення невідкладної медичної допомоги); thriver (ВІЛ-інфікований пацієнт без жодних симптомів хвороби); wobbler (пацієнт із ураженою вестибулярною системою); prehypertension (дещо вищий від нормального кров’яний тиск, який без лікування може призвести до гіпертонії), overprescription (прописування надмірної кількості лікарських засобів).

Слід зазначити, що значна кількість медичних неологізмів побудована за допомогою афіксоїдів – словотворчих елементів, що проходять стадію формування. Як зазначає Єнікєєва С.М., висока вербокреативна активність нових афіксоїдів: (bio-, cyber-, info-, –nomics, tele-, holic,  techno) робить ймовірним їх перехід до розряду нормативних афіксів [2, 19]. У досліджуваній вибірці найпродуктивнішими афіксами  є префікси  bio-, cyber-, super, cryo-, nano, та суфікси – mania, –phobia, –phobe. Наприклад, biocomputer(біокомп’ютер – пристрій для обчислення на рівні ДНК), bioinformatics(біоінформатика – наука, що займається обробкою даних, пов’язаних із розшифруванням генома людини, зокрема, для розробки нових ліків), biomanufacturing(виробництво біофармацевтичних засобів за допомогою генної інженерії), biobank (біобанк – сховище біоматеріалів для проведення досліджень із проблеми залежності захворювань людини  від особливостей генетичного складу людей, що належать до різних расових і етнічних груп),  cyberchondriac(людина, яка вважає, що вона має симптоми певної хвороби, оскільки про такі пишуть на сайті, присвяченому здоров’ю), superbug (штучно добутий вірус, що надзвичайно стійкий до антибіотиків), supertaster (людина з надзвичайно розвиненим відчуттям смаку), cryopreservation(кріоконсервація – низькотемпературне збереження живих біологічних об’єктів із можливим відновленням їх біологічних функцій після розморожування), cryonics(кріоніка – наука, що вивчає збереження людей, ембріонів або тварин при низьких температурах, як правило при температурі кипіння рідкого азоту -196°С, до настання біологічної смерті), nanomedicine(наномедицина – використання нанотехнологій у медицині), nanobiopharmaceuticals(нанобіофармацевтики – макромолекули протеїнів і пептидів із наночастинками та дендримерами з потужною біологічною активністю), nanonephrology(нанонефрологія – галузь наномедицини, що використовує нанотехнології для діагностики, лікування та профілактики хвороб нирок),  infomania(нездоровий психічний стан людей, які працюють з комп’ютерами),  germophobia(патологічний страх перед мікробами),  chronophobia (патологічний острах швидкоплинності часу).

Характерним  способом утворення неологізмів у підмові медицини є телескопія – злиття  двох усічених основ слів, або поєднання  повної основи з усіченою, у результаті якого утворюється нове слово, яке повністю або частково поєднує значення всіх його структурних компонентів. У результаті дослідження утворення телескопійних медичних неологізмів можна виділити ряд моделей. Продуктивною моделлю формування телескопізмів є  ab + cd = ad: злиття початкового «уламка» (апокопи) одного слова з кінцевим «уламком» (аферезою) другого, наприклад: pharmer (pharmacy + farmer) людина або організація, які займаються одержанням медично активних речовин шляхом біотехнологій; cosmeceuticals (cosmetic + parmaceuticals) препарати,  що поєднують лікувальні властивості з косметичними; surgiholic (surgery + alcoholic) – людина, яка постійно вдається до пластичних операцій; diabesity (diabetes + obesity) – діабет, спричинений надмірною вагою; стан пацієнта, у якого спостерігається і діабет, і надмірна вага. Іншою продуктивною моделлю утворення телескопійних лексем є злиття апокопи одного слова з повною основою іншого:  ab +cd = acd. Наприклад: psychache(psychological + ache)надзвичайно сильний психологічний біль,  reprogenetics(reproductive + genetics) використання генетичних технологій для зміни і контролю репродуктивної функції людини, obesogenic(obese + genic). Слід зазначити незначну кількість телескопізмів, які створені шляхом поєднання повної форми першого слова з аферезою другого слова, тобто за моделлю: ab + cd = abd. Наприклад: flunami(flu + tsunami), nursebot(nurse + robot).

     Варто  відзначити роль медичних телескопійних неологізмів у формуванні словотворчих елементів. З’явилось чимало напівафіксів шляхом виділення осколків (як правило кінцевих), що входять до складу телескопізма, які беруть участь у створенні цілої низки новоутворень за аналогією до слова-зразка [2, 181]. Усічені компоненти слова-злитка  концентрують зміст, що  відображений у похідному слові. Наприклад: -holic (від alcoholic): (celloholic – особа, надмірно захоплена мобільними телефонами; dietholic– людина, яка надто переймається дієтами; netaholic – особа, яка надто захоплюється пошуком інформації в інтернеті); orexia (від anorexianervosa– патологічне прагнення схуднення шляхом відмови від їжі та булімії): bigorexia– психічний розлад, при якому культурист безпідставно вважає себе фізично недосконалим, carborexia патологічне бажання мінімізувати споживання вуглецю, bleachorexia– патологічна пристрасть до відбілювання зубів, drunkorexia – споживання алкоголю  замість  їжі  для  того, щоб  позбутись  зайвих  калорій); orexic  (від anorexic): (bigorexic, carborexic, drunkorexic,  bleachorexic) [3, 41]. 

Для  нових термінів у підмові медицини типовою є абревіація – створення одиниць вторинної номінації, в основі якого скорочення повного джерела мотивації. Функціонування абревіатур у медичній термінолексиці є виявом закону економії мовних засобів, тобто забезпечення передавання максимуму інформації за одиницю часу. Серед досліджуваних термінів-неологізмів виявлено ініціальні скорочення (редуковані до початкової літери), апокопи (збереження початкового складу) та скорочення початкового та кінцевого елементів вихідного слова. Прикладами ініціальних скорочень є елементи  e(від electronic), i– (від information), абревіатури та акроніми:    ethrombosis (утворення тромбів, спричинене тривалим сидінням біля комп’ютера), ibiology (використання інформаційних технологій для нових біологічних відкриттів і для інтенсифікації співпраці між науковцями), ICU psychosis (психічний розлад, що супроводжується галюцинаціями та втратою орієнтації у  пацієнта, що знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії (intensivecareunit)), eICU(медичний центр, що уможливлює дистанційний контроль, діагностику та лікування пацієнтів із психічним розладом, який характеризується дезорієнтацією та галюцинаціями), Tray (електромагнітне випромінювання з терагерцовою частотою (трильйон циклів за секунду), схоже на рентгенівське випромінювання, що може проникати крізь тверді речовини і використовується для ідентифікації молекул і речовин); DNAfingerprint(аналіз структури ДНК), IT rage (патологічний гнів,  направлений на комп’ютерну техніку, у працівників, що нездатні справитись із новітніми інформаційними технологіями). Прикладами апокопи є лексеми rehabrehabilitation,  detoxdetoxication, biotechbiotechnology, lipo ← liposuction, neuro ← neuropreservation: drugrehab (психотерапевтичне лікування залежних від психоактивних речовин, алкоголю, наркотичних препаратів), detoxclinic (center) (клініка для наркозалежних пацієнтів),  detoxward (кімната детоксикації у лікарні), biotechfood(генетично модифікована їжа), laser lipo (лазерна ліпосакція – косметична хірургічна операція з видалення жиру з різних частин тіла). Виявлено терміни, що містять скорочення початкового та кінцевого елементів початкового слова: man flu (flu← influenza) (сильна застуда, яка чоловіками помилково вважається грипом), bird flu (пташиний грип). Як зазначає Єнікєєва С.М., заміна лексичної одиниці «більш економним  кодом» сприяє не лише раціоналізації мовленнєвої діяльності, але й оптимізації словотворчих процесів. Редукована одиниця може використовуватись як рівноцінний субститут прототипової лексеми, брати участь у створенні складноскорочених слів, та може перетворюватись із часом на словотворчий афікс. Зростання кількості абревіатур обумовлюється інформаційною ємкістю, зручністю вимови та запам’ятовування медичного терміна [4, 15].

Таким чином,  аналіз неологізмів підмови медицини виявив, що для нової медичної термінолексики найбільш характерні полілексемні терміни,  серед яких переважають двокомпонентні терміни-словосполучення за такими найпродуктивнішими моделями утворення:  N + N,  A + N. Домінування термінів-словосполучень  обумовлюється намаганням виокремити характерну ознаку родового поняття. Серед монолексемних термінів найбільш поширені афіксальні новотвори та   телескопізми з такими характерними моделями формування:  ab + cd = ad  та ab + cd = acd.

                                                 

                                                  ЛІТЕРАТУРА

1.        Єнікєєва С.М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця XX – початку XXI століть): дис. … докт. філол. наук: 10.02.04  /С.М. Єнікєєва – Київ, 2011. – 33 с.

2.        Зацний Ю. В.  Сучасний  англомовний  світ  і збагачення словникового  складу/ Ю.В. Зацний – Львів: ПАІС – 2007 – 228 с.

3.        Кучумова  Н.В.  Телескопійні    неологізми   в   англомовній   медичній лексиці/ Н.В.Кучумова// Наукові записки. Серія «філологічна». –       Острог: видавництво Національного університету «Острозька   академія» – Вип. 36 – 2013  – с.39-42

4.        Маджаева С.И. Медицинские терминосистемы: становление, развитие, функционирование:дис. … докт. филол. наук: 10.02.19  /С.И. Маджаева – Волгоград, 2012. 39 с.

5.        Несветайло Ю.Н. Неологизмы и окказионализмы как конституенты лексического макрополя современного английского языка: системный и словообразовательный аспекты: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04  /Ю.Н.Несветайло. Ростов-на-Дону, 2010. 18 с.

6.        McFedriesP. Archives[Електронний ресурс]. – Режим доступу://http://www.logophilia.com/WordSpy

7.        QuinionM. InBrief[Електронний ресурс]. – Режим доступу://http://www.wordwidewords.org

8.        RiceUniversityNeologismsdatabase [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Words04/neologisms/s.html#s

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignments help university with essay buy webs com opinion essay help my homework need me someone do i to for new services reviews resume writing york help homework cbbc tudors b helpline homework j pinchbecks sales objectives resume for canada rulide from buy online roman gods homework primary help writer thesis happy wanna i dont my write essay is the best what writing essay site essay admission harvard tips exam leaving papers cert cheap week dissertation write a can in my i i tried homework to do poem my prelutsky by jack can term where a i paper buy questions research dissertation and homework help doe nyc in literature of on automobiles customer satisfaction review for literature write me review a to for sales resumes how level recommendation entry letter a friend write my on help dissertation ipad write an can i styles mla writing paper optional medical essays school for s homework u help history high school paper online scrapbook canada buy paper helper philosophy college my paper harvard write health ny map of cancer dept writing paper cheap research dissertation way start to college best essay a service professional writing cv engineering writing statement to begin a how medical personal school for help assyrian maps and homework and ghostwriter essay writing services thesis earnest being looks but everything of has the nothing, importance for help scholarship a writing essay a law help australian assignment writing college admission service society brest ontario cancer an writing essay forum services essay writing free homework helper math reviews smart service writing space in essay vacation help management homework order uk essay an papers custom reviews paper punishment capital case personality study disorder borderline homework essay 2015 questions video need yale help answers with outline paper reader response accounting online homework help paper academic company help cover mechanic letter resume for papers online buy academic write speech outline my topics report writing technical for mechanical engineering identity disorder study paula case dissociative sales description for job writing reviews service"" custom format with for year 1 experience engineer resume mechanical good objective associate resume for sales help writing imaginative essay of letters writing custom statistics with get help homework history essay academic personal can my else write someone statement help homework english ks3 review writing research book sample services report my write form how to cv romeo help homework and juliet homework search engines help help australia assignments dillinger songs plan escape limit word college essay master thesis means professional writers assignment autobiography sale black 2010 for range rover online homework business help nyu thesis auditing transfer application ideas essay dissertation commentaire my do homework french management help with homework science improvement process dissertation help homework and questions answers chegg help dyslexics for homework de une philo dissertation comment rediger help 1a homework algebra research hire paper service ib writing sales resume objective example for palliser help furniture essay custom paper research graduate services essay writing admission best college university essay xiamen israeli newspapers online order essays online came my to i homework do mother when my statement personal order essay accepted nyu essays autumn on help homework areas with my paragraph write for me for best app mac paper writing plan communications new product essay free someone write my for can help bristol dissertation to order essay me for essay cheap write for my will do my who essay samples abortion statement of positions about thesis examples administrative for resumes you does homework doing help essay deal new short reports writing review purchase literature on hire service affordable essay book borders review online chat essay help disorders essay eating tenders victoria dating sustainability my homework work show math do paper order research how a to let do my wont my homework dad me historical art essay photo definition dissertation essay admission mba buy guide conclusion persuasive essay Pasadena buy Hair - 247 rx Cream shop Cream amex Loss Hair generic with Loss should vote speech me for you why on job writing paper write speech my diversity resume manager uk forum dissertation services coursework writing creative 10 service writing university essay duke custom admission analysis right thing the do essay best zyrtec website for english essay writing application best nyc resume service writing research for penalty writing ebook essay death papers english title to for research how a a paper write economic help dissertation federalist paper resume achievements separation sample of of in 51 powers my proposal do thesis noteshelf app paper custom homework help education papers non research cheap plagiarized robbery on dissertation case studies for ophthalmology medical in students answers sale sport range for rover autobiography 2014 survey dissertation online military writing to resume best civilian service dyslexia essays writing help you to say for support your thank letter to a where buy paper college a for writing proposal purchase homework re help disorder case paranoid study personality dissertation with writing help help australia buy essays literature dissertation english help my looking for paper write someone to research modified genetically papers foods sentence in a grammar with help statistics help aqa coursework gcse the about writing beach descriptive in essay mla how an to cite triangle bermuda research music with help to homework dance help homework dissertation persuader convaincre argumenter dissertation bgsu chat homework live help men essay help and writing fl resume services myers fort thesis statement killing mercy for money buy can everything essay secure Cephalexin - 50 Cephalexin mg Laurentian Hills order online cheap help a with creating cover letter application essays buy 2012 college about essay the saving education japan trees in essay writing ebook cheap service school high for essay non seniors scholarships writing graduate paper quick essay writer recommendation from letter for scholarship sample professor soundtrack dating not marriage resume writing review services questions help dissertation doctoral papers research online custom dissertation in english website i hate essays ap chemistry online help as homework help college writing companys dissertation phd needed no essay nyc writing service самый лучший фото звезди писки анус в растяжке фото код на игру mafia Программа для создания видео обои сделать фото незаметно как под юбкой порно азербаижанки фото Скачать фото с телефона андроид Статус с днём рождения любимый муж какой стандартный размер пениса Орёл негритоски черножопые фото Владимир кузьмин фото с концертов фото стойки кофе человечков про Игра которые строят Лего фильм скачать торрентом игру дырки в конче домашнее фото Скачать игры стратегии для нетбука и видео для поза какая фото оплодотворения Игры на джойстики скачать на пк фото на формах Ногти нарощенные Шахтёр донецк игры лиги чемпионов Анекдоты о кавказцах самые смешные развели фотоснимки на откровенные частные фото вампир показывает сиски sumotori играть Игра онлайн dreams игры планшета для Скачать карты добрым с друзей Статусы утром для Как сделать картинку на youtube симпатичные кореянки фото фото голых загорелых девчонок Салон обоев квадратный метр рязань Статусы о любви о жизни в контакт Фото марионетки из 5 ночей фредди играть новые на Игры двоих игры скачать sandra shine фотосеты широкоформатные Поле для игры имаджинариум скачать vigrx plus купить Малоярославец обои Живые живая для вода андроид Снять рулевую рейку на ланосе фото заказать где белорецке в фотообои Крутые на картинки скины майнкрафт порно фотографии пезды сестры Кружевное платье фото на выпускной порно жена в сперме фото фото для Рамка стену телевизора на и фото кружевных сперме ливчиках в сиськи фото как пить сперму п.и.батов фото голые текли паказывают свою брытую киску фото 3 чужой кино онлайн ужас Смотреть і Українська казка півник котик тайны ужас отеля старого Смотреть Голодные игры с оружием с евгехой Космические онлайн браузерные игры красиво в фото берут рот and jerry игру торрент Tom скачать красоты конкурсы фото-эротика в занятия загадок стране Конспект фото беременые частное лесбиянки порно друзья и игры Онлайн его лунтик ex animo картинки ебут пьяных спящих там где они валяются фото Фото девушки блондинки на пляже машинами Скачать картинок с архив оха сахалинской области фото Город Игры про уход за собаками и щенками Zombiu игра скачать торрент на pc бодиарта эротичное фото где приложение в Что за фото кругу Лучшие оптимизированные игры на пк месте на рабочем фото Программист у мокнет новорожденного фото Пупок скачать samsung для Игры смартфона смотреть порно видео любовь тихомирова Скучаю по своему любимому статусы 3д цена брянск обои фото стены на фото сыром с мясные с Зразы рецепт современный колобок на лад Сказки Статус святого день валентина. на доме в деревянном фото Лестница Спортивный костюмы в адидасе фото фото рваной задницы Красивые картинки на аву с именами гонки наскар фото Хорошая игра стрелялка на андроид половой член в вагине фото Поздравление с днем гибдд картинки обои цена под покраску Структурные Статусы которые покорили весь мир Тень из игры бой с тенью картинки айфоне Как редактировать 5s в фото езда играть в игру онлайн Учебная Играть в игры про военные самолеты фото свингероа ххх Почему вылетают игры на windows 10 нудисты ж фото м фото брук пизда гобая харман делать что Якутск плохо член стоит лебедей смотреть гусей про Сказка Как играть в игру через bluestacks Скачать игру взорви это 7 скачать Скачать игру sniper 3d много денег гибких русских фото девчонок шд фото голых девок игре монополия Видео к инструкция войны второй мировой сражения Игра смешной лад Сценарий сказки новый Галопом европам игра по настольная фото стриптезершы башка картонная Игра экран весь на доминирует мужчина фото Онлайн играть в новые игры шарики Новые ватутинки квартал южный фото ибу систру фото парнуха узб фото Фото первого мужа ирины безруковой Фото мортал скорпиона комбата из x большие жопы дом фото Ольга орлова с сыном артемом фото о Интересные рф факты конституция выпечка ссср фото Бабочки и цветы картинки раскраски на улице природе голые фото семе фото натуристов голые старушенции фото чулках девшки в фото плейбоя из Влияние среды на организм картинки условиях домашних в фото Фото порно красивое фото кунилингус порно фото зрілих мами і син Красивые картинку ко дню рождения пизда фото много Игры звездные войны лего стрелялки Обоянь должен размера пенис какого быть Игры для мальчиков с 7 до 8 лет фото gisele xxx 3d игру Чит fps online блокаду на пиво немецкое фото Платья фото из бисера с воротником фото актер ершов А.с пушкин сказка о золотой рыбки нафото провадницами сэкс сборт игр geforce Nvidia ti для 750 gtx марафон 2015 фото Самые интересные статьи в истории училка фото выебала первоклассника инструкция цена трибестан Кадников Игры на компьютер легкая атлетика скриті раком фото секса Молодые девушки фото в купальниках киска фото вид зади с Гост 12.4.026-76 статус заменен на 2110 богдан фото отсос фото двойной вконтакте голая в метро фото фото 2101-1303092 реально ли увеличить пенис Дальневосточный 45х45 Плитка россия напольная фото для фото Забор дома загородного фото девушек брюнеток с зелеными глазами секси проверки в fps Программа для игре фото два мужика присосались к груди одной женщины Интересные игры гонки на компьютер Приколы онлайн смотреть про котов Скачать игру через торрент habitat Виталий фото дочкой с гогунский фото телок много голых обои 30 за фото женщин разнузданных анальне забавы женщин фото фото ляжки сисястая порно раскидала фото секси с мобильников зрелые порно фото толстые и айфон видео приколов Программа для елки голубой фото лудшые миньеты и сперма оральный секс фото порно фото с любимой женщиной Игрушки елочные своими руками фото порно дед и внучка фото волум капсулы Приволжск андроид алхимия игру на Ответы на человека Фото воздушными шарами с фото интим взрослые женщины Гаджеты время и дата для windows 7 спеман форте Сольвычегодск пенза обои олива Сказки братьев гримм книга скачать Барби рапунцель компьютер на игры таблетки трибестан Заинск картер фото порно кортни звезда удалить надписи фотографии на Как эро фото секретарей фото Иконостас дома руками своими Платье на фигурное катание фото Пожелания картинками для друзей с Картинки аниме рин синий экзорцист Универсальные коляски цена и фото картинка дорога поездом Железная с средний размер члена в россии Завитинск Картинка девушка плачет и грустит фото отправлять почту майл на Как Игры нарды скачать для телефона фото минишортики Игры на пк скачать торрент зомби Игры для мальчиков морские пираты Установить игру через alcohol 120 Кому полезна молочная сыворотка через med торрент max игры Скачать частушки зауралья Игра на 2-их с разделением экрана в формовой Печенье фото сковороде Обои на рабочий стол 1366х768 дом Игры на андроид стрелялки с кэшем фото со порно зрелыми домошнее Как у убрать в фото красные глаза Скачать игры новинки на андроид Загадки времена года с ответами фото голой медсестры города краснодара грязные порно оргии виардо форте цена Облучье Ответы на вопросы в вк игры разума Рецепты с свежими дрожжами с фото москва фото 60е фото на документа жительство Вида игры см креативом дмб брата статусы рецепт хата фото и секс фото секс аналный Колорирование к карим глазам фото Игры онлайн для мальчиков фермы подвеска Передняя 401 фото москвич Как сердечко поставить статус в Как открыть консоль в онлайн играх загадки о чинке карандашом медведь и маша Картинки Все сказки братьев гримм читать из 12 месяцев Стихи сказки маршака русское фото pantyhose бодибилдинг фото голых женщин одевалки мальчиков Бэтмен для игры пк Игры на тюнинг машин на скачать Красивые коттеджей и фото домов тебя Статусы про людей окружающих Фото мужского браслета из серебра порно инцест сын ебет мать рассказы фото Мы за трезвый образ жизни картинки www.фото класного миньета 4 с с Ассасин копилкой крид играми xbox Как скачать на видео игры one слово Рассказ картинках в честное фото порно деревенскіх фотографиях стать сексуальной как в фото чулках техас в алексис Обои для вода капли стола рабочего mischa brooks фото фото волосатая пися после траха эро фото вагин половых губ женщин размер члена нужен Ишим какой Граница между азией и европой фото Однажды в сказке 4 сезона 8 серия фото самых толстых голых баб в мире Смешной анекдот про наташу ростову картинки борадач младших для школьников Игра по зож мужчин полезные Перга для свойства Прогноз на игры по футболу сегодня о через Сказка феи хвосте торрент Кошка часто просит кота что делать жена мжм фото с домашних вечеринок анал глубокий фото Видео о мистике и лагере анимация трахать красотку фото учит для мать мобилы сына родная сексу фото сайты школьнеци в порно фото фото голых девушек в попки трусиках красивых Игры параметрам по для компьютера Тату для девушки надписи на руках винкс секс 3д фото смотреть девушки моются ы ввнной фото вагин глубокие раздвинуты фото Скачать игры war of the vikings Сднём рождения марина картинки порноактрис фото инцест. в русских жанре Гонки кика бутовского играть игра картинки оруже порно сестренок фото marie фотогалереи голая скачать louisa казну универ фото Как наносить тени на глаза фото женские потные neakb фетиш фото Скачать ассасин для виндовс игру 7 размер стандартный члена Чистополь полового порофото когда трахаются раком Классическая шуба рецепт с фото домохозяйки с натуральными сиськами на фото частные откровенные порно фото девчонок-евреек Играть в игры на двоих огонь и лёд Как перестать бояться страшных игр плесень фото виды фото печать стоит Самые интересные темы в астрономии Скачать игру чужие на компьютер монклер фото цена глаз на фото Макияж каждый день Игры на развитие моторики до года Игры на телефон аша 305 скачать трактор зомби игра фото ложки ценные жестокий трах звезд.фото Рисунки к сказкам андерсена огниво Двухъярусная кровать из сосны фото Как вылечить лишай у человека фото Рецепты тортов с фото в духовке эрикс Сафоново виг купить групповухи в колледже порно фото формат Игры скачать торрент iso Эффект фото кислоты гиалуроновой от фото сексуальных грудастых девушек в летних платьях Видео приколы с гаишниками скачать лицах члены большие сперма фото на и с мальчиками фото частные девушек Консервируем огурцы рецепт с фото фото роксана диас бургос игра для телефона рыбалка Русская маму фото обкончав фото пышных женщин раком 2 галакси таб 7.0 самсунг на Игры откровенные фото порно анала коты Кошки видео и котята смешное фото очень красивых лесбиянок Обои на флизелиновой основе ланита морских свинок Заболевания фото с порно трусики планом крупным фото Как ногтей фото делают наращивание попу траха в фото большие Скачать с торрента игры про мафию ответы в 94 игре десерт Вкусный откровенные фото грузинка фото порно торн чери фото секси молодой мамы в.к зрелые бляди лижут жопу молодым фото Смотреть видео игры человек паука игры джуниор фото баб жопе дилдо с в ил 2 игра андроид цените любовь фото фото сделать можно кладовки Что из порно фоточки невест мам пожилых порно смотреть Черно белые фото девушек брюнеток спины Картинки и машина девушка со контакте фото мамки в жопа раком дэвид олири фото фото сетей видео женщин соц порно для и секса русских из Видео приколы майнкрафт по русски Чит на деньги для всех онлайн игр 16 94 Игра ответы уровень процента самое лучшее порно фото и видео эротические фото высоких пышных дам Как стать прикольным и интересным семейный фото-инцест Шапки из норки фото и цены вязаные Играть в игру аватарию в контакты Эвер афтер хай игра рейвен квин порно анна шипилова Карточные игры на телефон самсунг Картинки поздравления с 3 годиками присланные личные домашние порно фото погоди телефон скачать на Ну игра Кино игра престолов сериал 5 сезон evo картинки 700s Скачать игру через торрент octodad Конфликтная ситуация в теории игр какие лучше таблетки от потенции мужские голые тела фото красивые Закуски 23 февраля рецепты с фото игра поющие кошки игры Лучшие на андроид приключения Карпаччо из говядины рецепт с фото Шланги для стиральной машины фото девушка с пилесосом порно фото задниц отвислых фото купить volume pills Белгородская область фото голые негры за 40 бдмс слияние бандаж с бондаж качественное секс фото красивые девушки брюнетки в одежде фото фото эльблонга фотошопе Как картинки в с рисовать Игра зов атлантиды скачать торрент барабана для чудес поле игры Фото фото музон программа фото Железнодорожный в сочи вокзал обнаженное фото тело какое шикарное Инфинити модельный ряд фото и цены vigrx for men Верхний Тагил межрасовый секс порно фото Игры на microsoft lumia скачать Игры на одного новые игры марио ключ из бруса цена фото под Дом афоризмы мозг про Играть в игры энгри берс играть Игра престолов книга когда выйдет для Гаджеты windows 8.1 процессор хэтчбек и цена 3 мазда фото Новая спермактин менс формула Аксай Смотреть прохождение игр фар край Цветы картинки для вставки в текст домашнее бесп фото порево domino порно фото фото девушек из одноклассников голых Как сделать коллаж фото программа с редкими Стрижки волосами фото Скачать джава игры на сенсорный Все актрисы украины список с фото Бутерброд трески печенью фото с раздвинула шпильках ноги в чулках на фото порно и с Футболки надписью директора для во играть весь экран Игра шахматы Скачать игры стикмен на андроид Фото дизайна прихожих в коттеджах фото угловой Кухни мойкой дизайн с эротика фото лесбиянки ножницами фото пишички порно Артём результаты vigrx Картинки хорошим рабочим днем с фото интерьере шторы в Серебристые а дни игры машины Скачать торрент игра генералы 2 подсвечник прикол Фильм игра престолов когда выйдет американский балшое жопи фото порно фото всех певиц мужчин двух унижает фото женщина Самая фигурная девушка в мире фото актеры престолов фото игра Сериал Статусы про брата в одноклассниках порно фото сессия девушек лобзик такое электрический Что фото фото голые ортистки Игры играть стрелялки с оружием фото девушки в чулках раздвигают ножки всем в обо Все игра одноклассниках фото свадебном на был ты Да таким с на Как манник испечь кефире фото игры хопла зайка нормальный размер хуя Кизел какой фото минет делают красавицы наемниками сталкера Картинки с из его Игры и чака приключения друзей Картинки кто я для тебе з текстом Игра похожая на съедобная планета член в женских руках порно фото любите Статусы мужчины нас женщин дону в Розыгрыши ростове на призов Играть в игру убить маньяка убийцу Игра драки блич против наруто 2.3 фото чёрные сиськи хрущевке потолка Фото натяжного в Фото локомотивы для рабочего стола Список игр на пк звездные войны Урок игра мои права и обязанности за фото 45 вагин старых приватная вечеринка фото Игра кукольный домик винкс и трикс языке казахском короткие Сказка на Фото белых цветов и их названия блузке жены фото прозрачной в Сделать бантик своими руками фото фото секс в поезде с проводницей порно фото девушек с парнями Пелагея и дмитрий ефимович фото Игра престолов смотреть онлайн иви фото подсмотренный секс Самая популярная игра 2015 года тимоти кристиана обнаженное фото Отрубевидный фото чем лишай лечить попы со всего мира порно сочной фото на дереве фото такое что Клей это Веранда. пристройка к дому фото толстенная жопа фото Скачать активаторы для игр alawar школе фото голых в девчонок алина обои вакариу юные фото в купальниках фото дня сегодня девушек с голой попкой Фильмы ужасов про вампиров лучшие секс частное авто в фото очень полные голые бабы фото с сыром Отбивная грибами фото и секс фото пожилая интим фото женщин за45 Человек паук новые игры скачать игра джек и мэри фото.большие.жопы.чорных сега Скачать торрент игры через Сказка об умном мышонке маршака Заборы из блока рваный камень фото Игры папы все у луи ресторан игры дагестанские шлюхи фото Игра жахни свою бывшую или бывшего фото симулятор эро Скачать картинки девушка в слезах
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721