Способи судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Способи судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору
У цій статті досліджено практичні аспекти захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору в Україні та запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання.
Ключові слова:працівник, судовий захист, трудові права, трудовий договір, способи захисту, правове регулювання, практичний аспект.
Article discusses practical aspects of using methods of protection of labour rights in court. In summary the solutions to problems that arise in practice are suggested.
Key words: employee, judicial remedy, labour rights, labour agreement, methods of protection, legal regulation
Дане питання досліджували такі вітчизняні науковці як: О. А. Любчик, Л. К. Буркацький, Ю. Н. Політаєв та інші.
Метою даної статті є аналіз та оцінка судової практики застосування способів захисту трудових прав працівників судом, з’ясування основних проблем, що виникають при застосуванні відповідного захисту та запропонувати шляхи їх вирішення. Відповідно до поставленої мети було сформульовано наступні завдання: проаналізувати правове регулювання відповідного питання, дослідити судову практику по застосуванню способів захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору, визначити проблеми застосування способів захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору та запропонувати шляхи вирішення відповідних проблем.
Українським законодавством взагалі не визначено спеціальних способів захисту трудових прав працівників. В трудовому праві законодавець, зазвичай обмежується лише формулювання та закріпленням певного права працівника, без зазначення механізму захисту такого права, зокрема і в суді[3]. Професор Л. К. Буркацький, вказує, що основними видами справ, що розглядаються судами в порядку цивільного судочинства є: позови про поновлення на роботі; зміна формулювання підстав звільнення; визнання незаконним накладення дисциплінарного стягнення; стягнення невиплаченої заробітної плати[1; с. 301]. Професори Ю. Н. Політаєв та О. А. Любчик також пропонують виділяти способи захисту трудових прав працівників у суді відповідно до позовів, які подаються при захисті трудових прав працівників.
Проаналізувавши те, які способи захисту, які використовуються для судового захисту трудових прав працівників, ми можемо виділити ті що найчастіше використовуються для захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору. До них ми пропонуємо віднести: поновлення на роботі; зміна дати чи формулювання звільнення; стягнення невиплаченої заробітної плати.
Такий спосіб судового захисту, як поновлення на роботі реалізується шляхом подання відповідного позову працівником. Разом із зазначеною вимогою у позовній заяві додається вимога про виплату позивачу середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час вимушеного прогулу чи різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи але не більш як за один рік. Підставою для подачі такого позову є винесення незаконного наказу власником або уповноваженим ним органу про звільнення працівника, чи переведення його на іншу роботу, в числі і нижчеоплачувану[12]. Для задоволення відповідного позову потрібно обґрунтувати незаконність наказу про звільнення працівника. Незаконність наказу може проявлятися у тому, що працедавець при його винесенні наказу порушив норми трудового законодавства[7], чи діяв із порушенням внутрішніх актів підприємства чи установи що регулюють питання прийняття та звільнення з роботи[15]. Недотримання внутрішніх актів підприємства чи установи може проявлятися, наприклад, у винесенні наказу про звільнення не повноважною на це особою. Проаналізувавши наукову літературу та судову практику можемо сказати, що доказами які працівник долучає до відповідної позовної заяви про поновлення на роботі є: показання свідків[10]; наказ або його копія про прийняття на роботу; копія наказу про звільнення з робити чи переведення працівника на нижче оплачувану роботу, а також документи, що посвідчують наявність додаткових прав особи у трудовому праві, наприклад довідка про перебування дітей чи інших непрацездатних осіб на утриманні[1; с. 302]. У даному виді спорів, зазвичай, виникають проблеми із невчасністю виконання чи взагалі невиконання відповідного судового рішення. В такому випадку особа повторно подає позов про поновлення на роботі, але в даному випадку підставою для подання такого позову буде, саме невиконання судового рішення про поновлення працівника на роботі[11].
Досить актуальним, на даний момент, є такий спосіб судового як визнання причини звільнення неправильним. Необхідність у такому способі захисту виникає через те, що від формулювання причини звільнення може залежати успіх подальшого працевлаштування працівника. Такий спосіб захисту можна реалізувати шляхом подачі позовної заяви про визнання причини звільнення неправильним чи позов про переформулювання причини звільнення. Така неоднозначність у визначенні даного способу судового захисту трудового права працівника виникає через відсутність відповідного правового регулювання способів захисту трудових прав працівників. Такий позов може подаватися разом із вимогою про виплату заробітної плати, відшкодування моральної шкоди [1; с. 302]. У разі припинення трудового договору з ініціативи працівника, такі позови подаються, зазвичай, у разі звільнення працівника не за тією частиною статті 38 Кодексу Законів про працю України, яка встановлює право особи на розірвання трудового договору за власним бажанням. У разі припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, такі позови подаються у тому випадку коли особу яка бажала звільнитися за власним бажанням, звільняють за статтею, яка передбачає звільнення працівника за ініціативи власника або уповноваженого ним органу[16]. В такому випадку працівник повинен обґрунтовувати свої позовні вимоги тим, що наказ власника або уповноваженого ним органу є незаконним[11]. До такої позовної заяви позивач повинен долучати: копії наказів про прийняття та звільнення з роботи; копії довідок, що засвідчують в особи право на пільги у трудовому праві. Також обставини, на які посилається особа, можна підтвердити показаннями свідків[13]. Після розгляду таких позовних вимог суд може прийняти рішення про переформулювання підстави звільнення або відмовити у задоволенні позовних вимог.
Наступним видом способу захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору є стягнення невиплаченої заробітної плати. Даний спосіб судового захисту є найпоширенішим. Він може застосовуватися як і в припиненні трудового договору з ініціативи працівника, так і роботодавця.
Такий вид захисту реалізується шляхом подання відповідної позовної заяви. Відповідна вимога може подаватися самостійно, або і з розглянутими вище вимогами про поновлення на роботі або про переформулювання причини звільнення. У такий спосіб здійснюється захист майнових прав працівників, зокрема права на оплату праці[4].
Позови про стягнення заробітної плати можуть пред’являтися у двох випадках. По-перше, у разі поновлення працівника на роботі, йому сплачується заробітна плата за час вимушеного прогулу[14]. По-друге, такі спори подаються у тому випадку коли з вини, власника або уповноваженого ним органу не виплачено заробітну плату по розрахунку[1; с. 303].
В першому випадку, позови, зазвичай, подаються разом із вимогою про поновлення на роботі[9]. Хоча такий позов може подаватися і самостійно після прийняття рішення судом про поновлення працівника на роботі. Підставою для задоволення позову про стягнення заробітної плати є: по-перше, доведення незаконності звільнення працівника чи переведення його на нижче оплачувану роботу; по-друге, правильний розрахунок середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу. Розмір заробітної плати, що стягується на користь працівника, визначається із заробітку за останні два календарні місяці роботи[2; c. 94]. Докази, які повинен надати працівник або його представник для обґрунтування позову є такі, що й при обґрунтуванні позову про поновлення на роботі, та додатково потрібно подати документ, що містить дані про рівень заробітної плати працівника. Основним документом, що мітить дані про трудову діяльність працівника є трудова книжка. Трудові книжки ведуть на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі або у фізичної особи-підприємця понад п’ять днів[2; с. 84]. Також, для засвідчення розміру заробітної плати працівника можна використати довідку про заробітну плату, яка видається роботодавцем. Якщо роботодавець відмовляється видати таку довідку, її можна витребувати за заявою про забезпечення доказів.
У випадку невиплати роботодавцем заробітної плати за розрахунком, працівник, має право подати позов про відшкодування середнього заробітку за час затримки виплати по день фактичного розрахунку. Відповідно до пункту 20 Постанови пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці», середній заробіток відшкодовується за час з дня звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі, наступного дня після пред’явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, за весь час не проведення розрахунку, а якщо його не проведено до початку розгляду справи то цей строк продовжується до моменту прийняття рішення по справі[6; с. 271]. Для задоволення такої позовної вимоги потрібно довести відсутність розрахунку з працівником. У разі якщо такий розрахунок було проведено не в повному обсязі, то доказом того що розрахунок не було проведено є довідка-розрахунок про заробітну плату. У разі якщо такий розрахунок взагалі не було проведено, то таким доказом слугують довідки по виплаченій заробітній платі чи довідки про заборгованість по заробітній платі, які видаються власником або уповноваженим ним органом, у якого працював працівник.
Усі проаналізовані вище способи захисту трудових прав працівників були вироблені та напрацьовані судовою практикою, оскільки законодавство чітко не визначає способів судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору. У зв’язку з цим виникає ряд проблем при їх застосуванні відповідних способів захисту прав. Зокрема, суди неоднаково застосують такі способи захисту. Зокрема деякі суди застосовують такий спосіб захисту як зміна причини звільнення разом із поновленням на роботі[7], інші вважають, що такий спосіб захисту повинен заявлятися самостійно. Тому виникає необхідність здійснити правове регулювання даного питання для уніфікації судової практики та вироблення у вітчизняному законодавстві єдиного понятійного апарату з питання судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору в Україні. У зв’язку з цим, пропонуємо внести зміни до Кодексу Законів про Працю України, і додати до нього статтю «способи захисту трудових прав працівників».
Висновки. Аналізуючи вітчизняне трудове законодавство ми виявили, що у ньому відсутній чіткий перелік способів судового захисту трудових прав працівників у суді. Перелік способів судового захисту трудових працівників у разі припинення трудового договору можна визначити на основі судової практики. Вбачаємо, що для уніфікації вітчизняної правозастосовної практики та виробленні єдиного понятійного апарату з даного питання, варто внести зміни до Кодексу Законів про Працю, і на законодавчому рівні прописати способи захисту трудових прав працівників.
Список використаних джерел
1. Буркацький Л. К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви / Л. К. Буркацький – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 400 с.
2. Дараганова Н. В. Трудові спори: навч. посібник / Н. В. Дараганова – К.: Алерта, 2012 – 272 с.
3. Любчик О. А. Деякі аспекти судового захисту трудових прав: [Електронний ресурс] / О. А. Любчик. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pubpr/2012_4/Lubchyk.pdf
4. Любчик О. А. Особливості відносин, які пов’язані зі зверненням до суду, при вирішенні індивідуальних трудових спорів: [Електронний ресурс] / О. А. Любчик. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12loaitc.pdf
5. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.1995 р.:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF/card6#Public.
6. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.12.1999р. // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). – 2000. – № 29. – С. 271.
7. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 15 лютого 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1702/513/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http : //www.reyestr.court.gov.ua/Review/21556054
8. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 28 вересня 2012 р. [матеріали цивільної справи 1702/2427/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663309
9. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 31 серпня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1702/1723/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663328.
10. Рішення Володимирецьокого районного суду Рівненської області від 28 вересня 2011 р. [матеріали цивільної справи № 1702/2427/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663309
11. Рішення Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 25 квітня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1705/782/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24184719
12. Рішення Рівненського апеляційного суду Рівненської області від 15 листопада 2011 р. [матеріали цивільної справи № 22-1935] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/20685203.
13. Рішення Рівненського апеляційного суду Рівненської області від 30 березня 2011 р. [матеріали цивільної справи № 22-697/2011] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14550223
14. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 01 квітня 2013 р. [матеріали цивільної справи № 1715/22013/12] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30494315
15. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 13 травня 2011 р. [матеріали цивільної справи № 2-1096/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15832064
16. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 25 січня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 2-7318/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21539789

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

into help essay wild the checklist girls in dating for autism homework help for with kids ii homework world help war man characteristics gemini dating canadian 2.5mg micardis essays modified foods genetically sample letter school for recommendation medical bordered creative for writing pages for university open assignments sale econ help homework college - online with mg buy Penisole Aurora online Penisole 5 paypal contracts service writing dissertation 9th writers best you hire why essay should me dating datehookup meet online project management in thesis phd it grill grille hiawatha caps restaurant review writing film elementary help students for homework digital cuff pressure blood host help question questions homework answers high help school homework english should what assignment on do i my numbering page do dissertation writing superiorpapers term service paper writing paper apa service papers college pay your write someone to for resume health nurse mental sample clayton competition proposal dissertation help with homework integers biology help essay synoptic in style for my fb write name homework and games help becoming to better essay tips a writer dismissal tenured and teachers of dissertation service resume writing executive john by essays locke written tesco cheap paper shredder order work resume list your experience your should on what in you michael masters for thesis sullivan online research paper chinese letter for cover no medical experience with receptionist sample for to letter write financial how a support medicaid crucible the essay boyfriend gift loner dating a writing- gcse help with creative assignments written custom essay mexicana series history between border chicana la mujer latina help writing academic ielts someone will paper for me do research a dlsu thesis paper buying plan car stimulus buy cheap - rx Lithobid no Paterson india no Lithobid script sell my online class do homework help masth resume best services dc 2012 writing buy thorazine to no to where buy fees no prescription where services online website writing plan business buy custom online writing service buy essay resume services writing professional executive services resume toronto writing term outline paper buy monopril sale for canada resume ontario toronto writing service training dissertation project biotechnology disorders 16 study chapter cardiovascular case 1 thermodynamics homework help homework college forum help essay help writing introduction speeches persuasive recycling about do melbourne my assignment eating outline informative disorder speech essays get new selected order world essays a pharmacy Terramycin purchase without cheap canada Terramycin prescription essay buy custom hrw homework help thesis liverpool and personality essay order birth happiness essay ielts buy money can39t psychology writing researcher pay variables dissertation for written paypal papers custom essay custom custom essays essays writing written for help college students free homework essay application service college writing mcgraw hills examples scholarship essay word writing 250 help intellectual essay interests franks box plans your for do to someone you assignment pay aygestin generique de achat mechanical format engineers resume for doc dissertation chapter writing methodology services writing cv mumbai professional in essay persuasive writing help homework american help literature paper write college pay to paper research leadership sites legitimate aspergers dating service us writing in paper org help cmp homework annotated bibliography order alphabetical apa england Lakewood Levitra Brand Brand buy cheap prescription Levitra buy - without written essay war persuasive the on service write college essays i of writing naukri service us cv assignments online australia buy bachelor buy thesis a documentation help how to online write self evaluation essay short help writing papers research structure dissertation help anyone do homework can my meaning essay search for man paper writing service review report research buy buy papers apa research research wuthering heights topics ibn paper who can paper get me for i write to a how reflective good to essay application write a border resume sample patrol custom essays written script thorazine no book report writers managment with help financial homework online buy malaysia lamprene services writing essay reviews paper of writing techniques research in homework citation help text english prices usa mr glucoton essay help science political identity netgear wireless validating usb best review essay writing services custom to essay i please want write dont to cv a write help me studies disorder dissociative case prescription buy no elocon brand emcor online order case on disorder autism study spectrum dissertations help with masters sciences basic and medical dissertation order thesis debt meaning consolidating for toddlers help speech with write essay my will who cosmo homework help no cheap free to shipping script Caverta how Caverta get Ontario - cheap order intelligence emotional essay india arava order online 90 resume without zoloft prescription get letter biotech cover phd essay an grade to how 9th write application i want essay nurse to a personal why be sites essay legitimate best writing resume services ga 10 on essay issu ethical prepositions help homework nyc plan business with help sat essay with help dissertation purchase 5 types essay writers of ingles en que my significa homework do writers master code discount paper papers papers custom literary analysis and for romeo juliet literary essay career change writing resume services essays for writing me 2 violetta sezon online dating can buy an online essay you criterion online service writing database uk phd thesis personal statement media journalism and for writing service finance cv us coumadin prescription without get help homework virginia arlington order dissertation writing custom paper write my homework math ilc help sketch phd biographical thesis in help hampton essay roads va papers custom cheap fast guerre asie froide dissertation capoten best price buy philosophy college paper help paper research need a writing with and help homework my do homework always help sharp c assignment essay i college writing a application help need microbiology master thesis websites help dissertation with help scholarship essays writing college essay custom Malegra - check bestellen Malegra via buy rezept Plympton-Wyoming by ohne thesis buy final without rx worldwide vigrx for men dissertations for writing sale
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721