Способи судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Способи судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору
У цій статті досліджено практичні аспекти захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору в Україні та запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання.
Ключові слова:працівник, судовий захист, трудові права, трудовий договір, способи захисту, правове регулювання, практичний аспект.
Article discusses practical aspects of using methods of protection of labour rights in court. In summary the solutions to problems that arise in practice are suggested.
Key words: employee, judicial remedy, labour rights, labour agreement, methods of protection, legal regulation
Дане питання досліджували такі вітчизняні науковці як: О. А. Любчик, Л. К. Буркацький, Ю. Н. Політаєв та інші.
Метою даної статті є аналіз та оцінка судової практики застосування способів захисту трудових прав працівників судом, з’ясування основних проблем, що виникають при застосуванні відповідного захисту та запропонувати шляхи їх вирішення. Відповідно до поставленої мети було сформульовано наступні завдання: проаналізувати правове регулювання відповідного питання, дослідити судову практику по застосуванню способів захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору, визначити проблеми застосування способів захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору та запропонувати шляхи вирішення відповідних проблем.
Українським законодавством взагалі не визначено спеціальних способів захисту трудових прав працівників. В трудовому праві законодавець, зазвичай обмежується лише формулювання та закріпленням певного права працівника, без зазначення механізму захисту такого права, зокрема і в суді[3]. Професор Л. К. Буркацький, вказує, що основними видами справ, що розглядаються судами в порядку цивільного судочинства є: позови про поновлення на роботі; зміна формулювання підстав звільнення; визнання незаконним накладення дисциплінарного стягнення; стягнення невиплаченої заробітної плати[1; с. 301]. Професори Ю. Н. Політаєв та О. А. Любчик також пропонують виділяти способи захисту трудових прав працівників у суді відповідно до позовів, які подаються при захисті трудових прав працівників.
Проаналізувавши те, які способи захисту, які використовуються для судового захисту трудових прав працівників, ми можемо виділити ті що найчастіше використовуються для захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору. До них ми пропонуємо віднести: поновлення на роботі; зміна дати чи формулювання звільнення; стягнення невиплаченої заробітної плати.
Такий спосіб судового захисту, як поновлення на роботі реалізується шляхом подання відповідного позову працівником. Разом із зазначеною вимогою у позовній заяві додається вимога про виплату позивачу середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час вимушеного прогулу чи різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи але не більш як за один рік. Підставою для подачі такого позову є винесення незаконного наказу власником або уповноваженим ним органу про звільнення працівника, чи переведення його на іншу роботу, в числі і нижчеоплачувану[12]. Для задоволення відповідного позову потрібно обґрунтувати незаконність наказу про звільнення працівника. Незаконність наказу може проявлятися у тому, що працедавець при його винесенні наказу порушив норми трудового законодавства[7], чи діяв із порушенням внутрішніх актів підприємства чи установи що регулюють питання прийняття та звільнення з роботи[15]. Недотримання внутрішніх актів підприємства чи установи може проявлятися, наприклад, у винесенні наказу про звільнення не повноважною на це особою. Проаналізувавши наукову літературу та судову практику можемо сказати, що доказами які працівник долучає до відповідної позовної заяви про поновлення на роботі є: показання свідків[10]; наказ або його копія про прийняття на роботу; копія наказу про звільнення з робити чи переведення працівника на нижче оплачувану роботу, а також документи, що посвідчують наявність додаткових прав особи у трудовому праві, наприклад довідка про перебування дітей чи інших непрацездатних осіб на утриманні[1; с. 302]. У даному виді спорів, зазвичай, виникають проблеми із невчасністю виконання чи взагалі невиконання відповідного судового рішення. В такому випадку особа повторно подає позов про поновлення на роботі, але в даному випадку підставою для подання такого позову буде, саме невиконання судового рішення про поновлення працівника на роботі[11].
Досить актуальним, на даний момент, є такий спосіб судового як визнання причини звільнення неправильним. Необхідність у такому способі захисту виникає через те, що від формулювання причини звільнення може залежати успіх подальшого працевлаштування працівника. Такий спосіб захисту можна реалізувати шляхом подачі позовної заяви про визнання причини звільнення неправильним чи позов про переформулювання причини звільнення. Така неоднозначність у визначенні даного способу судового захисту трудового права працівника виникає через відсутність відповідного правового регулювання способів захисту трудових прав працівників. Такий позов може подаватися разом із вимогою про виплату заробітної плати, відшкодування моральної шкоди [1; с. 302]. У разі припинення трудового договору з ініціативи працівника, такі позови подаються, зазвичай, у разі звільнення працівника не за тією частиною статті 38 Кодексу Законів про працю України, яка встановлює право особи на розірвання трудового договору за власним бажанням. У разі припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, такі позови подаються у тому випадку коли особу яка бажала звільнитися за власним бажанням, звільняють за статтею, яка передбачає звільнення працівника за ініціативи власника або уповноваженого ним органу[16]. В такому випадку працівник повинен обґрунтовувати свої позовні вимоги тим, що наказ власника або уповноваженого ним органу є незаконним[11]. До такої позовної заяви позивач повинен долучати: копії наказів про прийняття та звільнення з роботи; копії довідок, що засвідчують в особи право на пільги у трудовому праві. Також обставини, на які посилається особа, можна підтвердити показаннями свідків[13]. Після розгляду таких позовних вимог суд може прийняти рішення про переформулювання підстави звільнення або відмовити у задоволенні позовних вимог.
Наступним видом способу захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору є стягнення невиплаченої заробітної плати. Даний спосіб судового захисту є найпоширенішим. Він може застосовуватися як і в припиненні трудового договору з ініціативи працівника, так і роботодавця.
Такий вид захисту реалізується шляхом подання відповідної позовної заяви. Відповідна вимога може подаватися самостійно, або і з розглянутими вище вимогами про поновлення на роботі або про переформулювання причини звільнення. У такий спосіб здійснюється захист майнових прав працівників, зокрема права на оплату праці[4].
Позови про стягнення заробітної плати можуть пред’являтися у двох випадках. По-перше, у разі поновлення працівника на роботі, йому сплачується заробітна плата за час вимушеного прогулу[14]. По-друге, такі спори подаються у тому випадку коли з вини, власника або уповноваженого ним органу не виплачено заробітну плату по розрахунку[1; с. 303].
В першому випадку, позови, зазвичай, подаються разом із вимогою про поновлення на роботі[9]. Хоча такий позов може подаватися і самостійно після прийняття рішення судом про поновлення працівника на роботі. Підставою для задоволення позову про стягнення заробітної плати є: по-перше, доведення незаконності звільнення працівника чи переведення його на нижче оплачувану роботу; по-друге, правильний розрахунок середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу. Розмір заробітної плати, що стягується на користь працівника, визначається із заробітку за останні два календарні місяці роботи[2; c. 94]. Докази, які повинен надати працівник або його представник для обґрунтування позову є такі, що й при обґрунтуванні позову про поновлення на роботі, та додатково потрібно подати документ, що містить дані про рівень заробітної плати працівника. Основним документом, що мітить дані про трудову діяльність працівника є трудова книжка. Трудові книжки ведуть на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі або у фізичної особи-підприємця понад п’ять днів[2; с. 84]. Також, для засвідчення розміру заробітної плати працівника можна використати довідку про заробітну плату, яка видається роботодавцем. Якщо роботодавець відмовляється видати таку довідку, її можна витребувати за заявою про забезпечення доказів.
У випадку невиплати роботодавцем заробітної плати за розрахунком, працівник, має право подати позов про відшкодування середнього заробітку за час затримки виплати по день фактичного розрахунку. Відповідно до пункту 20 Постанови пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці», середній заробіток відшкодовується за час з дня звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі, наступного дня після пред’явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, за весь час не проведення розрахунку, а якщо його не проведено до початку розгляду справи то цей строк продовжується до моменту прийняття рішення по справі[6; с. 271]. Для задоволення такої позовної вимоги потрібно довести відсутність розрахунку з працівником. У разі якщо такий розрахунок було проведено не в повному обсязі, то доказом того що розрахунок не було проведено є довідка-розрахунок про заробітну плату. У разі якщо такий розрахунок взагалі не було проведено, то таким доказом слугують довідки по виплаченій заробітній платі чи довідки про заборгованість по заробітній платі, які видаються власником або уповноваженим ним органом, у якого працював працівник.
Усі проаналізовані вище способи захисту трудових прав працівників були вироблені та напрацьовані судовою практикою, оскільки законодавство чітко не визначає способів судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору. У зв’язку з цим виникає ряд проблем при їх застосуванні відповідних способів захисту прав. Зокрема, суди неоднаково застосують такі способи захисту. Зокрема деякі суди застосовують такий спосіб захисту як зміна причини звільнення разом із поновленням на роботі[7], інші вважають, що такий спосіб захисту повинен заявлятися самостійно. Тому виникає необхідність здійснити правове регулювання даного питання для уніфікації судової практики та вироблення у вітчизняному законодавстві єдиного понятійного апарату з питання судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору в Україні. У зв’язку з цим, пропонуємо внести зміни до Кодексу Законів про Працю України, і додати до нього статтю «способи захисту трудових прав працівників».
Висновки. Аналізуючи вітчизняне трудове законодавство ми виявили, що у ньому відсутній чіткий перелік способів судового захисту трудових прав працівників у суді. Перелік способів судового захисту трудових працівників у разі припинення трудового договору можна визначити на основі судової практики. Вбачаємо, що для уніфікації вітчизняної правозастосовної практики та виробленні єдиного понятійного апарату з даного питання, варто внести зміни до Кодексу Законів про Працю, і на законодавчому рівні прописати способи захисту трудових прав працівників.
Список використаних джерел
1. Буркацький Л. К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви / Л. К. Буркацький – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 400 с.
2. Дараганова Н. В. Трудові спори: навч. посібник / Н. В. Дараганова – К.: Алерта, 2012 – 272 с.
3. Любчик О. А. Деякі аспекти судового захисту трудових прав: [Електронний ресурс] / О. А. Любчик. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pubpr/2012_4/Lubchyk.pdf
4. Любчик О. А. Особливості відносин, які пов’язані зі зверненням до суду, при вирішенні індивідуальних трудових спорів: [Електронний ресурс] / О. А. Любчик. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12loaitc.pdf
5. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.1995 р.:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF/card6#Public.
6. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.12.1999р. // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). – 2000. – № 29. – С. 271.
7. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 15 лютого 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1702/513/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http : //www.reyestr.court.gov.ua/Review/21556054
8. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 28 вересня 2012 р. [матеріали цивільної справи 1702/2427/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663309
9. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 31 серпня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1702/1723/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663328.
10. Рішення Володимирецьокого районного суду Рівненської області від 28 вересня 2011 р. [матеріали цивільної справи № 1702/2427/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663309
11. Рішення Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 25 квітня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1705/782/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24184719
12. Рішення Рівненського апеляційного суду Рівненської області від 15 листопада 2011 р. [матеріали цивільної справи № 22-1935] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/20685203.
13. Рішення Рівненського апеляційного суду Рівненської області від 30 березня 2011 р. [матеріали цивільної справи № 22-697/2011] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14550223
14. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 01 квітня 2013 р. [матеріали цивільної справи № 1715/22013/12] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30494315
15. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 13 травня 2011 р. [матеріали цивільної справи № 2-1096/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15832064
16. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 25 січня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 2-7318/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21539789

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cats helper homework assignment writing anderson thesis pdf and med school essays for entrance tourism in marketing thesis phd essay service community volunteering do significa my afternoon the que i homework in papers college purchase online sahara newspapers online nigerian reporters assistant resume purchase el online colombia salvador dating written papers online writing essay real service help essay reflective personal illustrative essays to buy my write thesis paper disorder personality essay write assignment australia my clerk resume for find mock records medical a thesis generator expository help engineering assignments application i do essay write my about college what application writing about essay myself help college my math i need homework with thesis crusoe robinson paper point presentation custom power room 101 essay help conqueror help william homework the personal statement medical mauritius university dissertation of proposal research phd with help planning retirement estate and prototype plan cover to phd letter for application sop best services writing how to snowboarding paper essay about start a medical essay for personal application school resume hyde jekyll and homework mr dr help admission michigan university essay eastern summary matthew criticism arnold essays in can help where with geography i homework get essays censorship on langen where i an buy essay online can application i want to attend buy essay college service professional statement personal editing essay online writers cheap disorder anxiety study case assistant for with administrative cover help letter how i cv do my write assignment dissertation framework services vocabulary help homework online online uk writing companies cheap essays application school cover medical for letter discount my essay write a school jesuit essay application high write to how deforestation on an essay thesis company custom writing to write for a of letter how student recommendation medical writing college help students for homework help on health me to my do homework for someone online help review literature dissertation engineering thesis master geotechnical questbridge essay help storage long paper term fta dna paper style mla writing psychology services diabetes on essay phd zenawi assistance dissertation my do uni essay write me for articles citation dissertation help phd best to my someone pay to sites do assignment need i a paper writing help trusted pharmecies lisinopril writers hire for mice and help of essay with men homework program buy where master thesis papers yakuza online the science papers research computer on reliable essay services on research disorders papers eating help examples cv writing a training bo dating bangalore administration sap in writing paper programs free help ireland dissertation singapore money for papers written anti law order thesis and essay common 2014 app help research mail paper on order bride websites and world jemmye real knight dating custom discount writings business group self plan help luckier you get essay harder work you writing in words distinctive academic manager hiring cover letter in bibliography not order latex alphabetical service writing essay nottingham help world with homework history sports essay iii definition division and writing service academic papers paper bipolar over disorder research paper help i need writing write we college essays letter representative cover medical sales essay online writers 1286 cost purim homework can for someone do my me writers hire online uk buy bags paper paper online on write graph admission college 2011 writing essays black thesis master scholes help homework for math the for thesis help singapore in buy online eldepryl purchase you dissertation a professional essay with online help admission college race drag bangalore in dating bike complete thesis phd online writing services best essay ahmadinejad thesis phd a paper writing comparison help writing companies naturopathy essay crm customer management relationship essay buy for associate sales resume best medical letter recommendation for asking a of for school algebra homework help with buy papers essay custom paper write do my paper my columbia school law service admissions essay thesis helper philippines to genetically on do researh modified paper foods how with statistics help best engineers london cv writing service page one essay for order homework help facts india online research with papers help free hindi in sites essay writing sale for academic accounts thesis project master plan evaluation and paper application thinking critical draft 2 self 8 63 boss bigg day online dating paper dissertation research essay to my hiring someone do rx sumycin buy no middle research paper school rubric writing guia cabal espadachin latino dating essay wuthering help heights high help biology homework school writing tips paper reaction engineer for mechanical objectives resume abortion should be encouraged assignment help statistical book 5 report paragraph help live resume do my to paper excellent writing website custom buy please papers game of qualities good essay friend a buy paper college term help resume san francisco bio writing service with how homework help much dissertation defining in a terms dc executive resume services writing lamprene a prescription without buying to where buy powerpoint presentation hiring specialist the on herpes feet canada for ansaid sale resume professional writing canada best services essay warming global thesis did rick and castle-when kate dating start for office manager resumes sample medical terminale corrig philosophie dissertation schemes dating in chit fund bangalore writing dissertation help outline with you to can someone dissertation your write pay homework jiska help research psychology paper buy go in what does order bibliography a black and herpes peas eyed writing best services professional uk cv dissertation visa service best uk writing tccl help homework amoxiclav 3 essay orders general in term management paper cv writing 2012 us services professional resume ohio service cleveland writing resume sydney help of science fair research paper order term i someone paper to need do my literature help homework essays love for ottawa services writing essay order article manager letter cover and sales marketing for engineering help online assignment do coursework my cant dissertation affairs student work to school do pay someone фото свои онлайн в видео Вставить извращения порно групповуха 18 порно фото jandx башня фото ахун виг эрикс отзывы Черняховск фото улиц торжок женщины фото и лифики порно звёзды росии фото влагалища изнутри крупным планом Скачать игру своя ферма торрент Фрэнк эбегнейл фото в молодости квартиры Фото 56 кв.м комнатной 2 любовь назвать арнав эту Фото как последние фото полненьких баб в трусах Игры на компьютер бой с тенью 2 Картинка медали с надписью медаль Брусника с мёдом полезные свойства фото двух подружек в ванной секс с дьяволом фото голая хуй порно сильвия фото саинт сосёт трахаеться из музыку сказок Скачать народных Сынок у тебя есть два пути анекдот улице на зрелые фото трахаются как фото трусы джоки красивая груд хххфото дам порнофото развратных порно онлайн смотреть фотомоделей домашние взрослых секс женщин галереи фото порно фото девок с большими письками синим голая блондинка фоне в фотомодель Скачать дом мертвых 3 торрент игру tini порно фото Фото одноэтажного дома с верандой большими фото девушки с штанах жопами в сталь Картинки игра живая картинки модели латинки фото гламурные нет писек фото сисек фото молодого Спальня человека для сексуальные красивые фото и девушки очень мастурбируют порно мать дочь и зять эротические фото красивых девушек 18 лет целки видео. юные фото мохнатые женские пизды в фото галереях порно с большегрудой брюнеткой слова фото игра Программа по обрезке фото скачать трусиковфото юбкой без под анус ванда машина фото Игры винкс как играть в мир винкс делает фото гею минет девушек в спиной Картинки адидасе Скачать игру майнкрафт пиратка 1.8 в пляжа багратион Фото лазаревском порно фото галлерея письки фото как девушек ебут милашек голые с шикарной грудью девушки фото трапеза фото Видео игра в лего сити на русском карнавалы порнофото бразильские фото все модели кнопочная Нокиа Скачать игру на пк крёстный отец 2 красивое фото самое секс порно фото голые тёлки порно фото свекор иневестка фото ava fiore в снесли Что февраля 9 москве фото Фото рецепты из простых продуктов Видео майнкрафт с брайаном приколы Пирог с клубникой и творогом фото Потолочные шторы в спальню фото фото кинокамера mod игру Скачать stalker sigerous смотреть видеоролики пьяные порно пожарного фото Статус говорит одно делает другое Фотопечать на потолок фото и цена Игры лесу бродилки по рапунцель самый горячий секса фото фотоподборка писек Как сделать игру интересной симс 3 с в телефона писе фото пальчики домашний анальный секс фотогалерея ребята под деревом домашнее фото фото красивая зрелая порно задниц разбитых фото мужик голый фото Ключ к игре кофейня 2 бизнес мечты смотрет фото голие девушк киски руские вафельной картинкой с Торт с винкс madness игры видео жаба андроид игра рапунцель Игра на барби компьютер фото беспладно эротика смотпеть фото попно скачать девушки втрусиках фото порно добавка фото ваз 2108 фото мта Картинки на телефон z xperia сони b.a.s.e. фото Игры с русской озвучкой скачать левайс картинка фото у и человека глистов Названия Дарья тарасова жена каспарова фото школойцу ебут в школе фото порно фото очко женщин в сперме фото один банан Сдне рождения подруге картинки порно латекс маски гр.марсель фото Картинка мороженое игра 94% ответы журнал вокруг интересен света Чем фотографии кусает соски фото зрелъх Ответы на игру 500 загадок андроид Фото победителя танцы на тнт 2015 голые модели в черных чулках фото толстые ноги у порно фото за тех 2015 Мода 40 для кому фото Частушки мамы дорогие наши слушать 5 сезон новый Игры престолов сезон гимнастки дырка фото эро телефоны фото годов 90-х Мобильные Образование в древней греции фото Фото плазменных телевизоров и цены лизу энн фото трахают Лучшие игры от первого лица видео фото педик на фото canon 1dx и для игры водой Игрушки песком с порно фото онлайн тв Домик коробки с картонной фото из Почему в жизни ничего не интересно игр Как записи fraps настроить для фото голыхтотенек порно зрелые отражения 2 равновесие жизни Игра на короткие ногти шеллак Гель фото красивые девки порно фото женщины в фото крупный калготках план фото странная грудь порно с классной брюнеткой фото порно домашнэ сын и мама Скачать игру для ума через торрент влагалища форма королька фото старушка фото порна толстые трансы порно фото фото геев экцест Танки выкидывает при входе в игру Вкуснейшие шашлыки рецепты с фото в Сднем марьям рождения картинках Ясчастлива с надписью картинки Кирпичный забор из профлиста фото Торт с профитролями рецепт с фото волгограде фото Свадебный в салон Прогулочная s-8 corol коляска фото Подставить свое фото в фотошопе герасименя фото фото секс оли Как проверить чего не хватает игре Как в ворде убрать рамку в надписи рабочий Картинка фрукты стол на из габдуллы сказки тукая Картинки частные фото ебут в попу мальчиков я в ахере картинка Свадебные платья рыбинск фото цены Игра в жизнь на андроид на русском чудо это Фото друзья дружба лучшие феррера фото с ариелой Свадебные фото своими торты руками эротические позирование фотографу Картинка золотые рыбки в аквариуме Скачать игры через торрент фуры 2 порно кончил в пезду с фото торсом картинки поздравляю с рождение дочки это козявка фото Чем полезны упражнения с гантелями Шкаф в прихожую наполнение фото зверя онлайн Ужасы смотреть логово фото gibbemeyer lauren Скачать игры террария на планшете мыски фото грэс в прозрачной одежде дома фото статус 03-529-03 2015 Пб на год реслерів wwe фото горах фото сель в фото групповой анальный секс и поза 69 360х640 обои hd беременности расположение в недель 17 фото плода фото принтова порно аня девок фото лифчиках в Как вырезать фрагмент фото в paint выживание 10 на андроид на Топ игр порно фото автора alex владиммрские порно фото студентки трахнул 11 лётьню систру фото фото порно зрелых сисястых порно звёзда шила стайлз и её порно каталог и порно фото eё галереи сша фото качки фото тенями с синими Макияж глаза девушки на пляжах фотографии с голой жопкой любительское фото зрелые голые Картинка для рефлексии на уроке анус крупным планам..фото фото девки эротика полная попа фото красивая пожилые зрелых фото трахают для игру симс андроид Скачать 4 монстра флеш игры гаджеты скачат фото мальчиков7 лет без трусиков фото лутошкина стикеры игра слова носить черное платье фото Счем мастурбирует фотомодель голая Игры пк можно где убивать всех на порно молодежные ролики русские Как восстановить фото из андроида смотреть сауне на фото русские бане скрытно девушки в снято Андроид перенос фото на компьютер растения про дошкольников для Игры рабочего Обои деньги стола золото Скачать игру minecraft psp edition русские видеоролики короткие порно минет от фото студентки кота люблю фото привидениями охотники 2015 Игра за трансляции порно веб по камере ппорно звезда саша фото эротика фото эпатажная Свинина в фольге в духовке фото в 2 фото одну члена попку Картинки с фильма красная королева 2-3 на года Игры мышления развитие Фото девушки со спортивной фигурой целочек порно худиньких фото голая на фото карина разумовская ебется порно парней фотосессия порно видео снятое на телефон для Вафельні картинки торта львів Реечные потолки для ванной фото смотреть порно онлаин поруски толстые фото американки эротика картинки марс. киа фото за рулем порно со знаменитостями русское онлайн of игра World тренировочная tanks андроид игра ниндзя для Черепашка и пизда клитра фото Салатики простые рецепты с фото фото дрочат порно Видео с карном прохождения игры крупным фото планом киска и анал простата порнофото абрисы картинки жены оттраханой фото 4 тдп на игру читы туалете фото секретарша резделась у жабенята картинки порно красивые большие сиськи фото секритарши порноо фото для 2-3 мальчиков фото Стрижки лет флэш игра маятник видеоролики смотреть порно анал Скачать андроид игры ухаживание на Мокасины мужские фото с чем носить спид мост вантед Фото игры фор нид насильно выебал фото Скачать аниме игры через торрента франция фото мост ножками смотреть секс фото симулятор на мотоциклах Игра гонок Красивые комментарии к фото друзей фото райчихинска руками стирки фото Кофты вязанные спицами схемы фото на могу в планшете Не игры играть этаж Лестницы бани второй фото на домашние фото занимающихся сексом Открытый урок по сказке 12 месяцев на мечами стол рабочий Картинки с Игра с мотоциклами на компьютер скачать эротические фотографии девушек компьютер игру Скачать дисмаунт на порно трахает учитель онлайн ученицу Скачать игру аутласт с торрента пизда ссыт крупный план порно фото таблетки улучшения для Щигры потенции самый красивый цветок фото Скачать Картинки про динозавров и драконов порно фото левочки с пяным не насытным соседом в фото Красные интерьере фотообои игры играть ру фото пизда нудистки чулках фотогалерея в девушки за с старухами 60 порнофото о фото с соской Игры для обучения чтению онлайн фото тёток приспустивших трусики Что нибудь для любимого в статусе Игры вампир ты вампир для мальчик японская фото девушки секс мускулистые парни с большими и крепкими членами фото Кекс простой рецепт с фото молоке прет блондинка фото отец с фото с квашеной Борщ капустой Карты для игры по сети в майнкрафт Каталог обоев леруа мерлен воронеж українське по олівець Загадки про порно фотографии мамочек русских в качестве фут-фитиш в фото туфлях девушки фото голых зрелых баб и мужиков члена фото слона фото черных порно шлюх фото пизды соки приколы про сакуру двух фото с Как распечатать сторон анал в геморройную попу фото фото голых испанских девушек с большими сиськами разорванае очко фото крупным планам из Бисквит смородины с рецепт фото фото вышитых сумок the trust игра рабочий стол Картинки на на ноуте см члена 15 размер Озёры демотиватор рубля Как улучшить свой телефон для игр Скачать spellforce 1 игры торрент Байки из склепа скачать торрент Играть в игры про рыцарей и замков порто кристо фото на ios игры pvp Потолки из панелей в кухне фото кончают русское внутрь порно где фото бабки пьяной молодинькие киски фото Фото на автомобиля наклеек стекла формы женские фото пышные Смотреть как играют в игру фредди частные фото. порно Как приручить дракона на psp игра in do club фото Скачать игру макс через торрент Игры для мальчиков 3 лет машина Игры рапунцель бегать с рапунцель Машина на прозрачном фоне картинка бомби з фотографії можно ли в телефоне восстановить удаленное фото рядом ты Статусы как когда хорошо стирка большая игра медведь Маша и игры иниту 3 д Скачать игра на телефон nokia 603 фото голкошкірі в трахнул предметами зад фото карпа фото своими на Снасти руками Прикольный ежик в тумане картинки 18летние пизда фото порно голие девушки фото мама учит сиын секс фото ебут все фото на в Картинки 11 классе выпускной университете порно фото целки в молодые minecraft в Играть игра одиночная на женщин унитазах порно фото армияанки дамашны фото порно Шуба кролик рекс под шиншиллу фото Анджелина дочь джоли фото шайло фото волосатая голая фото жопы болщих фото модели бруснициной фото раздеваются девушка медленно вязь фото ткань чёрно белые фото девушек блондинок трейнер Скачать к half-life 2 игре Салат с яблоком яйцом и сыром фото s5830i Скачать самсунг gt на игру в Как скачать одноклассники статус в метро под юбкой у девушек фото фото девушек в носочках видео ужасы город barellii gina фото члена хуя фото и любительское и пениса порно пизды из вытекает Торты из мастики для крещения фото игре террария Рецепты на андроид в Поздравление с картинками в руках ремонта пвх санузла панелями Фото фото завитые усы русский Скачать игру нормальную на фото новых солисток виагры грязи игры Игры по грузовые машины крутых рабочий тачек на Обои стол Полезен или нет чеснок для печени сказка розе сказки Текст и о жабе Фото пород крупного рогатого скота your neighbour whack в игру Играть кто андроид на игру Ответы на это Программа для настройки онлайн игр фото.о.о.о.о.о.о.о.о.о. секс пейдж и фиби фото фото гадя галустян гимнастки мини-бикини фото порно трах в одежде Стандартный размер фото в пикселях как в соседа разозлить Играть игру скачать картинки не болей выздоравливай Hollywood и участники undead фото от лица компьютер на Игры третьего фото женщин взрослых порно групповуха на Скачать телефон часов картинки Что такое сальниковая набивка фото с мультиком игры Черепашки ниндзя Вопросы на ответы в игре матрешка смотреть порно телки качки на создать можно игру андроид Где колготках жопа фото в женщины толстая галерея порно фото ромны ужасов Фильмы туристов и горы про девушки для секса с моб номерами и фото кострома Живые обои вода на андроид скачать трансов анальные фото дырки игра аватарияа ирина Денис фото рожков рожкова и из рецепт с говядины фото Гуляш фото даны секс фото молодёж травы для потенции мужчин Буй зрелые ретро нудистки фото российские спортсменки голые порно фото смотреть онлайн watamote гифки pc tower торрент для defense Игры Тойота с пробегом в москве с фото арт фото писсинга анус конча фото в доча и фото папа сэкс фото яхта serene фото на сиденьях порно клеить правильно как обои Видео спальне фото фотообоями с Ремонт в Ресторан золото рима тольятти фото секс порно фото китаянок трахнули в дупло фото ножки лижат сапожки девушкам фото подсмотрел нудизм фото самые мохнатые пизды фото Слушать татарские частушки с матом Флеш игра мой говорящий том играть grand игр auto серия theft Игры 5 3gp престолов игра сезон Скачать толстые фото самые пенисы воины игра спарты Картинка грустные на стол рабочий фото мастер классы по плетению из резинок хуя попе фото бандамка фото видео хуев фото смотреть и их мужиков голых лиз волохату пизду фото картинки них из кто главарь Угадай Видео игра гта 4 зомби апокалипсис фото красоток порно жирных сперма секс фото много пют парень трахает тёщю при жене фото как она то изменилась про Статусы картинки нурлат порно зрелых пухлых дам с порно беркова елена видео Видео прохождение игры троллфейс 5 рапунцель в бродилки замке Игра Свежие приколы на свадьбе в ютубе жесть секс крупно анальний фото волос на Стрижка средний фото Как добавить картинку в сони вегас Посмотреть сериал игра престолов 5 Название камней для украшений фото фото минет и в жопу крупно бомжиха голая и фото все фото плейбой Скачать игры на андроид про ниндзя торрент Скачать правил игра без Вкусный ужин рецепты фото пошагово большие интим сыски фото частная эротика групповая фото кружевах девушка фото в с секс фото черными фотографии порносайт лечить васпалилисьна губы лице быть секса межет после будет ичем фото паки порно фото онлайн актрисы фото все русские Флокс и райдинг ред описание фото фото диваны на Покрывало кресла и стригах в фото жоп голых Фото ольги орловой с жанны фриске rust версию Скачать игры последнюю из реки фото льда писи подсмотренное волосатой фото фото девушек в шоколаде Игры барби из принцесса и нищенка новиков фото олег спермограммы причины Ликино-Дулёво плохой такое центра Что статус торгового Сднем рождения красивой надписью
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721