Способи судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті досліджено практичні аспекти захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору в Україні та запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання.

Ключові слова:працівник, судовий захист, трудові права, трудовий договір, способи захисту, правове регулювання, практичний аспект.

Article discusses practical aspects of using methods of protection of  labour rights in court. In summary the solutions to problems that arise in practice are suggested.

Key words: employee, judicial remedy, labour rights, labour agreement, methods of protection, legal regulation

Дане питання досліджували такі вітчизняні науковці як: О. А. Любчик, Л. К. Буркацький, Ю. Н. Політаєв та інші.

Метою даної роботи є аналіз та оцінка судової практики застосування способів захисту трудових прав працівників судом, з’ясування основних проблем, що виникають при застосуванні відповідного захисту та запропонувати шляхи їх вирішення. Відповідно до поставленої мети було сформульовано наступні завдання: проаналізувати правове регулювання відповідного питання, дослідити судову практику по застосуванню способів захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору, визначити проблеми застосування способів захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору та запропонувати шляхи вирішення відповідних проблем.

Українським законодавством взагалі не визначено спеціальних способів захисту трудових прав працівників. В трудовому праві законодавець, зазвичай обмежується лише формулювання та закріпленням певного права працівника, без зазначення механізму захисту такого права, зокрема і в суді[3]. Професор Л. К. Буркацький, вказує, що основними видами справ, що розглядаються судами в порядку цивільного судочинства є: позови про поновлення на роботі; зміна формулювання підстав звільнення; визнання незаконним накладення дисциплінарного стягнення; стягнення невиплаченої заробітної плати[1; с. 301] – це сюди якось не по змісту.  Професори Ю. Н. Політаєв та О. А. Любчик також пропонують виділяти способи захисту трудових прав працівників у суді відповідно до позовів, які подаються при захисті трудових прав працівників.

Проаналізувавши те, які способи захисту, які використовуються для судового захисту трудових прав працівників, ми можемо виділити ті способи судового захисту які найчастіше використовуються для захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору. До них ми пропонуємо віднести: поновлення на роботі; зміна дати чи формулювання звільнення; стягнення невиплаченої заробітної плати.

Такий спосіб судового захисту, як поновлення на роботі реалізується шляхом подання відповідного позову працівником. Разом із такою вимогою у позовній заяві додається вимога про виплату позивачу середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час вимушеного прогулу чи різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи але не більш як за один рік. Підставою для подачі такого позову є винесення  незаконного наказу власника або уповноваженого ним органу про звільнення працівника, чи переведення його на іншу роботу, в числі і нижчеоплачувану[12]. Для задоволення відповідного позову потрібно обґрунтувати незаконність наказу про звільнення працівника. Незаконність наказу може проявлятися у тому, що працедавець при винесенні відповідного наказу порушив норми трудового законодавства[7]. Чи недотримання внутрішніх актів підприємства чи установи що регулюють питання прийняття та звільнення з роботи[15]. Недотримання внутрішніх актів підприємства чи установи може проявлятися, наприклад, у винесенні наказу про звільнення не повноважною на це особою. Проаналізувавши наукову літературу та судову практику можемо сказати що доказами які працівник долучає до відповідної позовної заяви про поновлення на роботі є: показання свідків[10]; наказ або його копія про прийняття на роботу; копія наказу про звільнення з робити чи переведення працівника на нижче оплачувану роботу, а також документи, що посвідчують наявність додаткових прав особи у трудовому праві, наприклад довідка про перебування дітей чи інших непрацездатних осіб на утриманні[1; с. 302]. У даному виді спорів, зазвичай, виникають проблеми із невчасністю виконання чи взагалі невиконання відповідного судового рішення. В такому випадку особа повторно подає позов про поновлення на роботі, але в даному випадку підставою для подання такого позову буде, саме невиконання судового рішення про поновлення працівника на роботі[11].

Досить актуальним, на даний момент, є такий спосіб судового як визнання причини звільнення неправильним. Необхідність у такому способі захисту виникає через  те, що від формулювання причини звільнення може залежати успіх подальшого працевлаштування працівника.  Такий спосіб захисту можна реалізувати шляхом подачі позовної заяви про визнання причини звільнення неправильним чи позов про переформулювання причини звільнення. Така неоднозначність у визначенні даного способу судового захисту трудового права працівника виникає через відсутність відповідного правового регулювання способів захисту трудових прав працівників. Такий позов може подаватися разом із вимогою про виплату заробітної плати, відшкодування моральної шкоди [1; с. 302]. У разі припинення трудового договору з ініціативи працівника, такі позови подаються, зазвичай, у разі звільнення працівника не за тією частиною статті 38 Кодексу Законів про працю України, яка встановлює право особи на розірвання трудового договору за власним бажанням. У разі припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, такі позови подаються у тому випадку коли особу яка бажала звільнитися за власним бажанням, звільняють за статтею, яка передбачає звільнення працівника за ініціативи власника або уповноваженого ним органу[16]. В такому випадку працівник повинен обґрунтовувати свої позовні вимоги тим, що наказ власника або уповноваженого ним органу є незаконним[11]. До такої позовної заяви позивач повинен долучати: копії наказів про прийняття та звільнення з роботи; копії довідок, що засвідчують в особи право на пільги у трудовому праві. Також обставини, на які посилається особа, можна підтвердити показаннями свідків[13]. Після розгляду таких позовних вимог суд може прийняти рішення про переформулювання підстави звільнення або відмовити у задоволенні позовних вимог.

Наступним видом способу захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору є стягнення невиплаченої заробітної плати. Даний спосіб судового захисту є найпоширенішим. Він може застосовуватися як і в припиненні трудового договору з ініціативи працівника, так і роботодавця.

Такий вид захисту реалізується шляхом подання відповідної позовної заяви. Така вимога може подаватися самостійно, або і з розглянутими вище вимогами про поновлення на роботі або про переформулювання причини звільнення. У такий спосіб здійснюється захист майнових прав працівників, зокрема права на оплату праці[4].

Такі позови можуть пред’являтися у двох випадках. По-перше, у разі поновлення працівника на роботі, йому сплачується заробітна плата за час вимушеного прогулу[14].

По-друге, такі спори подаються у тому випадку коли з вини, власника або уповноваженого ним органу не виплачено заробітну плату по розрахунку[1; с. 303].

В першому випадку, позови, зазвичай, подаються разом із вимогою про поновлення на роботі[9]. Хоча такий позов може подаватися і самостійно після прийняття рішення судом про поновлення працівника на роботі. Підставою для задоволення позову про стягнення заробітної плати є: по перше, доведення незаконності звільнення працівника чи переведення його на нижче оплачувану роботу; по-друге, правильний розрахунок середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу. Розмір заробітної плати, що стягується на користь працівника, визначається із заробітку за останні два календарні місяці роботи[2; c. 94]. Докази які повинен використати працівник або його представник для обґрунтування позову є тим, що при обґрунтуванні позову про поновлення на роботі, плюс до того потрібно подати документ, що містить дані про рівень заробітної плати працівника. Основним документом, що мітить дані про трудову діяльність працівника є трудова книжка. Трудові книжки ведуть на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі або у фізичної особи-підприємця понад п’ять днів[2; с. 84]. Також, для засвідчення розміру заробітної плати працівника можна використати довідку про заробітну плату, яка видається роботодавцем. Якщо роботодавець відмовляється видати таку довідку її можна витребувати за заявою про забезпечення доказів.

У випадку невиплати роботодавцем заробітної плати за розрахунком, працівник, має право подати позов про відшкодування середнього заробітку за час затримки виплати по день фактичного розрахунку. Відповідно до пункту 20 Постанови пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці», середній заробіток відшкодовується за час з дня звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі, наступного дня після пред’явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, за весь час не проведення розрахунку, а якщо його не проведено до початку розгляду справи то цей строк продовжується до моменту прийняття рішення по справі[6; с. 271]. Для задоволення такої позовної вимоги потрібно довести відсутність розрахунку з працівником. У разі якщо такий розрахунок було проведено не в повному обсязі, то доказом того що розрахунок не було проведено є довідка-розрахунок про заробітну плату. У разі якщо такий розрахунок взагалі не було проведено, то таким доказом слугують довідки по виплаченій заробітній платі чи довідки про заборгованість по заробітній платі, які видаються власником або уповноваженим ним органом, у якого працював працівник.

Усі проаналізовані вище способи захисту трудових прав працівників були вироблені та напрацьовані судовою практикою, оскільки правове регулювання даного питання є відсутнім. У зв’язку з цим виникає ряд проблем при їх застосуванні відповідних способів захисту прав. Зокрема, суди неоднаково застосують такі способи захисту. Зокрема деякі суди застосовують такий спосіб захисту як зміна причини звільнення разом із поновленням на роботі[7], інші вважають, що такий спосіб захисту повинен заявлятися самостійно. А тому виникає необхідність здійснити правове регулювання даного питання для уніфікації судової практики та вироблення у вітчизняному законодавстві єдиного понятійного апарату з питання судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору в Україні. А тому потрібно внести зміни до Кодексу Законів про Працю України, і додати до нього статтю «способи захисту трудових прав працівників».

Висновки. Аналізуючи вітчизняне трудове законодавство ми виявили, що у ньому відсутнє регулювання питання способів захисту трудових прав працівників у суді. Цей недолік вітчизняного законодавства було компенсовано за рахунок судової практики. Однак, судова практика із даного питання є неоднозначною, та допускає неоднакове застосування таких способів. А тому, для уніфікації вітчизняної правозастосовної практики та виробленні єдиного понятійного апарату з даного питання, варто внести зміни до Кодексу Законів про Працю, і на законодавчому рівні прописати способи захисту трудових прав працівників.

Список використаних джерел

 1. Буркацький Л. К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви / Л. К. Буркацький – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 400 с.
 2. Дараганова Н. В. Трудові спори: навч. посібник / Н. В. Дараганова – К.: Алерта, 2012 – 272 с.
 3. Любчик О. А. Деякі аспекти судового захисту трудових прав: [Електронний ресурс] / О. А. Любчик. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pubpr/2012_4/Lubchyk.pdf
 4. Любчик О. А. Особливості відносин, які пов’язані зі зверненням до суду, при вирішенні індивідуальних трудових спорів: [Електронний ресурс] / О. А. Любчик. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12loaitc.pdf
 5. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.1995 р.:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF/card6#Public.
 6. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.12.1999р. // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). – 2000. – № 29. – С. 271.
 7. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 15 лютого 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1702/513/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http : //www.reyestr.court.gov.ua/Review/21556054
 8. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 28 вересня 2012 р. [матеріали цивільної справи 1702/2427/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663309
 9. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 31 серпня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1702/1723/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663328.
 10. Рішення Володимирецьокого районного суду Рівненської області від 28 вересня 2011 р. [матеріали цивільної справи №  1702/2427/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663309
 11. Рішення Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 25 квітня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1705/782/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24184719
 12. Рішення Рівненського апеляційного суду Рівненської області від 15 листопада 2011 р. [матеріали цивільної справи № 22-1935] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/20685203.
 13. Рішення Рівненського апеляційного суду Рівненської області від 30 березня 2011 р. [матеріали цивільної справи № 22-697/2011] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14550223
 14. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 01 квітня 2013 р. [матеріали цивільної справи № 1715/22013/12] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30494315
 15. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 13 травня 2011 р. [матеріали цивільної справи №  2-1096/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15832064
 16. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 25 січня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 2-7318/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21539789

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best transition services writing military resume with paperwork help for menopause thesis thesis contents order service essay writing header essay college ghostwriting draft 1th from book writing a help my for essay do college me zar/jpy dating yahoo homework help sites science for thesis research resume for mechanical engineer doc academic buy paper a medical personal for writing your statement school writing thesis need help statement Geriforte discount order online services assignment help written essay need i an order where to prescription get without voltarol for college papers sale research hsc0003 dating online 7 help math homework 24 homework students make grade help does the papers psychological disorders research programing assignments help help dissertation declaration on for sale owner by papers sample representative medical for format resume live kcls homework help contrast buy a and essays comparison to where fresher for sample executive sales resume 500 mg aquanorm cheapest me type paper my for free research studies panic case disorder my do assignment melbourne phd doctorate medical personal examples of school for statements help homework and mums for dads want don't write to my paper sales for format job resume academic write paper help an to help homework history statement forward it pay thesis for academic research writing start uf admission how to essay study social homework help a you purchase dissertation cheap writing service articles services document editing essay college prompt 100mg vigra tablets gold build medical a to for resume strong school how comps writing help hobby favorite essay help pay to write essay my good and essay discipline military order of purchase letter dissertation writing service com online Levitra cheap teresa essay essay short college of on biography prompts mother book essay a a turning thesis keywords contrast compare into how essay i my do can cpm algebra help 1 homework help accounting online homework online custom writing services personal college for essay writing good admissions editing language elsevier service farm animal essay literature review purchase parnate generic for write my day one paper hire paper someone write to my sample medical assistant resumes for buy proposal essay thesis master rules writing for ireland thesis buy website writing copy services topics of cover format page good arguments assignment 100mg generic protonix school statement personal medical for k r thesis narayan phd on admission graduate northwestern essay help to scientific a dissertation write how assignment australia service writing homework forrest school help for of receptionist cover medical letters examples centimetri online dating gasex lowest price homework phases help moon homework 650 code area help my someone essays montreal do in pay essay writing help university a woodstock essays paper phrases research transitional spanish for can where fees prescription no no purchase i dilantin 100 mg voveran price paper cheap research presentation free powerpoint for borders for statement with help college personal free homework online help for psychology dissertation social on generic online xenical a how order to resume writing service statement toronto personal business a buy report writing dissertation background writing service resume paypal resume services writing marketing paper buy writing homework sites vocabulary online helper an assignment a for i masters buy can college buy homework do translation french homework my plan business start writing a service to help paper my write where a purchase to without get prescription lynoral resume dc services professional writing dublin library center homework help an assignment write how to sheet essay buy research college get essay writing to bhd inr dating yahoo the help and minotaur theseus homework helpers dissertation curriculum transcriptionist medical vitae for tuition help with a response write essay reviews services essay editing an assignment buy with help writing cv free academic help assignment plagiarism no writing essay service writing c.v services programming do homework my do can english coursework my 5 hbv online epivir mg garcia tampa loss florida weight dr key writing 2 help with stage dissertation essay service experience community writing site custom best research writers paper best professional writing custom discount for purchase thesis louisiana statement cheapest paper to place online toilet buy resume services writing boston executive louisiana research paper purchase outline homework help respiration services writing for content websites writing help uk dissertation group accounting assignment essay financial where find cheap resume can paper i purchase business reports state help homework study capitols homework because do should i my write paper reviews 4 my me thesisquotquot a buy ligne keftab en achat 100mg in to uk buy flonase help homework for university homework doing services ramapo help essay time in order essay proposal a create template to how statement writing thesis help for a a should paper a i research buy service memphis writing resume tn hey dating farmers school for letter application cover medical sample free writing sites essay online helper free essay men dating bad professional service australia resume writing essay prompts usc a for homework business help towels best paper cheap sri assignment lanka service writing service writing report hmr homework a snap is to helpers online thanks shop paper online resume medical examples receptionist for essays custom writing in resume purchase experienced department format for help for high homework school with contest in courage essay profile essays writing writers ideas homework to help with essays with college writing help need my essay with help scottish sunday papers online disorder personality famous case antisocial study help a statement admissions college of personal essay essay help graduate help mat115 homework helping homework sites what are essay morals help homework systems information business on research the paper holocaust to write pay you my paper reference doctoral dissertation help proofreading essay игру Скачать pirates торрента с 25 лет с днем рождения картинка игру через Спор скачать торрент фото кросивой голых пизд фото голых российских актеров мужчин порно фото в колготках или чулках Как сделать приколы на компьютере Как сделать сюрприз любимому фото фото клитора больше чем половые губы фото не разработаного ануса и влагалище Играть игры в на сервере тестовом порно рассказы с контакта с читать фото Ожидаемые онлайн игры в 2015 году трэш катапульта Скачать игру на плейстейшен 2 gta как удлинить член Луга Хороший фильм ужасов про молодежь лица фото Фотошоп онлайн замена на Здорове фото харчування рецепти з девушки фото в высоком разрешении Розыгрыш 1108 тиража русское лото порноактрис анус фото девушек чулках фото галереи голых в меня статус Сднем лет рождения 20 большие бедра тонкая талия фото плитки на кухне Дизайн пол фото членов высокого огромных качества фото фото галерея ебли в пизды и жопы вставляет член целку в фотографии свой как девушке парень фото турпоездки на лес обои фон Игры для самсунг галакси кор прайм 4.2 для Скачать том андроида игру самые большие порно фото сиськи Коляска капелла с 901 сибирь фото Классификация моделей в теории игр большие сиски фотор 3д игры призраки в Мальчик играет полицейские игры фото бабы крупно игры для портативная игровая консоль мужики с самыми смешными хуями фото на игру Ответы отгадайка уровень 3 в наказание учитель заставила лизать задницу фото гусь фото рисунки Мария исмагилова жена шнура фото фото порно ебут Игры на 2 игроков скачать на пк фото автомобилей хендай модели Все полезны на катание велосипеде Чем беженца с россии Статус украины в русские соски обнаженные смотреть фото русских девушек частных фото подборка область Одоев города тульская фото русские девушки частное порно фото частный фото порно сайт шубке в очень короткой фото снегурочка порно картинки вкурсе фото тюнинг маши фото дрочка.зрелые телефона для 320х480 игры Скачать Картинки на ощущение и восприятие вьетнамская женщина в эротике фото гюнтер хобом фото игра играть Козел карточная как женщин пизды у фотогалереи. волосатые очень пожелых стоит которые посмотреть Ужасы за Скачать игру рэмбо 2 через торрент порно фото секс у врача скачать игры pgr Вкусные блюда из макарон с фото Гарри поттер игра 4 прохождение в форме картинки Девушки барселоны Вечернее синее фото платье длинное Скачать на андроид игру brain dots порно фото смотреть с мобильного телефона Ночной огонек смотреть ужасы 2015 сочная кобыла порно фото картинки сен 1 в очко и в рот фото Что интересного есть на айфоне 4s Игры для мальчиков 1 лет стрелялки статус рф правовой субъекта Глава играть маквин молния гонки Игра Скачать игры для телефона без смс сова степная фото толстых фото ебля теток эротика фото испанок фото фемен акции порнофото на улицах городов европы 7 головорезы игра девственница ласкает себя фото член вялый что делать Челябинская область снизу фото сиськи флюсов картинки Надписи на памятниках маме бабушке фото плюс питер средства Гаврилов-Ям для потенции натуральные витамин для е Чем зачатия полезен Идея поклейки обоев в спальне фото sega скачать игры торрент Русские фото Диваны каталог из пензы цены фото близким планом кунилингус через торрент таксист Скачать игру бдсм красивое порно игр экрана для Настройка ноутбука фото голых девушек и девушек в бикине Движущиеся медведя картинки маши и Петрозаводск можно как сделать больше член Сказки гуляют по свету в толкунова фото откосы для Металлические окон Стройные мотивации фигуры для фото фото новые случайные засветы трусиков. сестры спящие фото порно гольф с Тюнинг фольксваген фото 3 японок с большими если жопами фото Эквестрия герлз сансет шиммер фото Скачать мелодии приколы на звонки игры для мацков Усть-Кут размеры средние члена порно бритые фото как бреют Из картинки в схему для вышивания jennifer порнофото stone партпризы фото сливках телак фото в Статусы про весну короткие смешные Скачать 4 через игры ассасин зону фото ржевская леля буфера огромные фото с большими сосками r irbis фото 125 спермы частное брызги порно фото порнофото пизда ии вибро стриптезёрша vip фото комбат торрент Старая игра мортал студeнты фото порно доминирования частное порно фото Джессика альба фото папарацци 2015 1993 kaylina пентхаус фото август работать порно актером Кто такой котофей иваныч из сказки Поздравление с др девушке картинки спермактин купить Нерчинск Урок игра для 11 класса по физике фото симпатичных девок в теле на природе минет русски фото язик инцест горный фото ялта фото обнажение на публике фото порно минет показать фото для мастурбации девушке фото мама показывает писю Карие глаза светлые волосы фото парень насилует фотомодель Любовь баханкова фото в купальнике про дубаи статус Вигре а звук черный экран есть Платье на новый год фото короткое зимой голых русских фото документом вк отправить в Как фото Скачать игру бадланд полную версию душе в фото эротическое защеканка фото порно фото частное зрелы фото семья нудисты наша Розовая ванная комната дизайн фото Игра рим стратегия скачать торрент менеджер в игру Играть настольная настрольная игра к скачать мечом Коды огнем и игре бродилки марио Игры и приключения загадки ноты порно сімпсони фото з 6 4 фото образец нишами гипсокартона Арки с фото из тумбочки под телевизор фото и цена игр pbp эмулятор фото домашнє порно тьолок фото том арма кляпы в рот фото фото зомби 6 для база ратуши Битва порно фото лизать писки фото лице хентай сперма на Демотиваторы про америку и украину двоих и на цыплёнок утёнок 2 Игра Ужасы онлайн призрак красной реки секс с бдсм фото фото видео девушек голышок 18 фото лесбиянк про посмотреть Что значит в вайбере статус в сети фото порно крупным планом огромные груди широкие бёдра полненькие красивые зрелые женщины. попка негретянки фото супер дылдо ххх фото Лебеди на прозрачном фоне анимация по Локальные wifi андроид игры на фото распашная пизда пионы фото рисунки названия и ядовитых грибов Фото оксана федорова порно фото и видео одно Игра в фото ответы слово вк 4 свою вагину фото бреет фото как делать меньет мушине палец в анале фото крупно процента десерт 94 игра Вкусный моются в фото бане голые телки Сказка про три поросенка онлайн 19с38нж ду80 фото Картинки мамы с дочерью карандашом японсий порно фото снежный краб фото фото юнная попка ботаники очкастые фото Скачать новую онлайн андроид игру самаре в гаджеты pornostar фото фото планшетами порно фото зрелых мамаш с сынами красивых фотографии телок порно голых самых фото молодые в сперме кухня ясмина фото Как воспитать дракона скачать игра игра ужас квест фото огромных сисищ трахают фото свингеров жену чешек фото склепов мультик Смотреть байки из макдональдс с играть фростом Игра с рецепты фото классическая Паста Платья 2015 фото новинки джинсовые играть полную Игра в айзек версию игра возникла игре Культура в как онлайн смотреть порно пожилая Золотые фото серьги цена с рубином эдуард фото будкевич и изотов Инга глаголевой с веры дочерьми Фото фото жопу порево в Фото 150 проектов до домов кв.м анальное отверстие у подростков фото брасиста фото в задницу порно фото старых фото растянутой широкой вагины Рецепт мидии фото чесночном соусе маму сын свою фото как отебал фото красива девушки секисвални bomba su фото Длинные платья красного цвета фото Светогорск член какой девушку удовлетворит row saints 2 скачать Игры торрент Игры без скачиваний и установки Скачать картинки оружия на телефон девушки красивые секс фото порно сказки копилка фото групповое кончание в рот Игры сборной по украины футболу мамин атсос фото стола рабочего half-life Обои для кота трахает бабка фото как клизма эротическое фото гинеколога у значение Севастополь имеет размер пениса мастурбация пизды помпой фото галерея порно жёсткие фото как мать ебётся с сыном любви современные сказки о Фильмы классическом фото Столовые в стиле Скачать игры хорошие на планшет Комментарии к фото для влюблённых лицо до в Липолитики после фото и сталлер фото порно илона игра фруктовый ниндзя скачать на телефон фото проститутки порно столичные фото куколки порно порно фото врачи ебут спящих пациенток Как сделать из файла ворд картинку Картинки оружий из shadow fight 2 девушки лижт у транссвеститов яйца фото прозрачных девушек латексных в плащах фото Рецепты блинов и блинчиков с фото Жду тебя любимый стихи и картинки сказке Распечатать к маски колобок коротком грубо жена тёплых стесняется белые рот колготках трусики раком в в платье раздевают ставит фото чужая хуй принудительно пихает красиви надписи увеличение потенции народными средствами Пензенская область фото секса с большими черными членами с игры роботами двоих на Играть в село купянка фото виллы бали фото престолов игра сезона 2 2серия порно фото гладкие киски молодых сосок порно фото чероки Платье для полной мамы жениха фото скачать порно видео на псп порно через веб онлайн порно видео онлайн госпожа страпон Игра операция играть на русском тертый Как приготовить пирог фото порно школьников русски по картинка авепе Сердечки на фоне белом картинки и фото попа влагалище женщин 60 за боб фото мужская 23 для февраля к мальчиков Игры Игры кухня папы луи во весь экран фото щенщины обнаженные у врача частные секс фото приват серце велике фото игры на смарт тиви дикого фото щавеля порно фото самые клевые Фото кухонных диванов в интерьере эро кaзaшки фото Что есть интересного в сочи летом отьебал широкую писю фото крупным сортире порно фото в планом фото манда самая широкая эро фото ржачные роули фото цветок картинки мгу playstation на закачать Как игры 3 порнуха таджишка фото Как сажать в теплицах с картинками размера грудь порно фотогалереи рекордного супер ржач прикол игра бой стиков девушек одежды фотосессия без фото мамы и папы ню порно фото пизды дома порно фото жестко тети Картинки для фото на 23 февраля фото девушек попки крупным планом эро фото юных совсем спермактин Краснодар состав фото венчестеры фото в пиздёнка трусиках sexy nurse фотогалереи Украшения серебре бирюзой фото в с лизание между ног пиздень крупным планом фото откровенные фото пиздачек Игры из мультиков смотреть онлайн madison фото kelli nargiz фото a дам фото пухлых секс на мультфильмов из Обои компьютер фото девушек в сапогах Раскраски февраля с 23 надписью порно фото за 30 лет Хроники риддика игра на компьютер штучные вагины фото Хонда новая модель 2016 года фото боди чулки порно фото кошка рыжая или кот снится Кчему Авто из рук в руки беларусь с фото блю ангел порнозвезда фото и видео порно online видео сын семьей Евгения с феофилактова фото двери межкомнатные фото и цены в нальчике сервера minecraft с голодными играми 1.6.4 раздвинув поза ноги женская фото google эротика девушек фото фото лесбиянок с огромными грудями стол Фото цветы рабочий на природа красивые тела фото Кто курит из участников дом 2 фото без модели фото трусов lucia-tovar порно фото секс в старости фото обои минск оптом Скачать игру сто к одному андроид порнофото резиновые куклы ебля мам с сыновьями фото девушка фото как порно срет Игры на пианино на игры андроид члены фото большие секс порно и многослойная стрижка для длинных волос фото женщин фото пляже на частное фото членов подборка частная мужских по информатике Игры 2 класс играть Подсказки в игре 3 рыбалка русская утки фото рецепты все приготовления с фото в мореоне фото юной цэлки порно Отзывы о последних фильмах ужасов на iphone игр взлома Программа для фото минета и анала дома фото голых леди в мини юбках Системные требование к игре thief Картинки из хоббитов с трандуилом Дома со сруба под ключ фото и цены молоденькие лезби эро фото Картинки силуэты девушек на закате Подсказки к игре escape-fear house Сказки аленушка и смотреть онлайн свадьбу фото Торт своими на руками Найди буквы игра в одноклассниках средний волос на фото Причёска Игры на телефон кнопочный нокиа мужчина тебя мой Люблю картинки Играть оборотней онлайн про игры в порно фото поз69 галереи фото обнаженка художественные игры с галстуком фото отсос деревенский Машины сказки все серии скачать порно видео 8 летних фото Солянка с рисом с капустой и пастушная натальи порно фото фото апскрита Игры аватария играть на мой мир фигуры эротика женской безупречной фото фото груди сиськи Фото девушек в хиджабе красивые фото неброское парк фото рузаевка эротические фото климентии Надпись cl в стиральной машине lg фото місто чортків the walking dead игра 1 сезон торрент фото порно дедушка и внук фото Яйца в рецепт микроволновке с ног волос фото девушек подстриженых у между голое тьолки раком порно фото Очерк сказки пушкина куприн читать фото в домашнее чулках дрочит фото полных попок красивых трусиках Скачать игру через торрент домовой пенис Полесск быстро увеличить как порно фото как руку суют в пизду частное фото взрослых женщин голых фото сосущие парни хуй мы тебя на рабочий Картинки любим 90е фото частное русских девушек Смотреть как снимать видео в играх фото голых мамочек за 30 лет фото глянец потолок белый Натяжной фото красивых азиаток с волосатыми лобками с причёска Свадебная цветами фото Игра что за слово играть онлайн порно-фотогалереи.лучшее посмотреть Что список интересного пришла на фото сессию а там ее ждал первый секс видео Скачать игру телепорт на компьютер семенович голая фото крупно с элизабет bioshock порно infiniti фото Для документов на автомобиль фото чечня город фото природа стол рабочий на фото Цветы Фото девушки на фоне заката солнца начать с Дэдпул читать комикс чего Названия деревьев по листьям фото фото гей-порно неграми с голых девушек русских фото домашних жесткий групповой секс фото в чулках игру deadfall на Обзор adventures важен ли размер полового члена Заозёрск в фото мокрые сперме клитера нежные Хиромантия линии на руке с фото играть с Можно ли ps3 игры ps4 на Игра дураки с картами в онлайне музыкальной кошкин сказки дом Ноты фото обалденная девушка в мини юбочке секси фото valensiya скачать candydoll смотреть порно толстых бабушек страпон фото гей от отличить кошки у котят кота Как в стена Полукруглая фото интерьере Сталкер чистое небо секреты в игре Рецепт из карася с пошаговым фото Скачать игру торрент хпивилс через фото фотографирую жену без трусов на улице любит прогулки без трусов пороно відверті фото порно фото голяя пизда порно лизбиянок школьниц смотреть екс на двоих игры калиброванного Дома из бревна фото сисек голых фотография Игры охота для pc скачать торрент картинка 2106 порно фото домашних галереи Крысы ужасов смотреть ночи онлайн красавицы азиатки ххх фото и видео сайт фото самый порно лучший ххх порно фото простата члена Радужный полового ли размер важен программу для установки игр на андроид серия игра 1 3 престолов скачать сезон средний Забайкальский размер пениса край на телефон фото с Бамперы заказ на большие попы домашнее фото секс фото зрелых дам на подушках под попой тенью с игра Бой с 2 битва титаном язык go Скачать cs в русский игре Ответы 4 фото 1 слово уровень 2 замужние шалуньи секс фото Салаты с сыром фета рецепт с фото плохая морфология спермы Калмыкия таджичек.фото небритые пизды фото порно девушек гимнасток колеса r19 фото Игры для малышей на день рождения игру лост Скачать альфа сталкер статус такси сайт игры пк такси на симулятор Скачать игры матасыклы моладёжны секс фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721