Способи судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті досліджено практичні аспекти захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору в Україні та запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання.

Ключові слова:працівник, судовий захист, трудові права, трудовий договір, способи захисту, правове регулювання, практичний аспект.

Article discusses practical aspects of using methods of protection of  labour rights in court. In summary the solutions to problems that arise in practice are suggested.

Key words: employee, judicial remedy, labour rights, labour agreement, methods of protection, legal regulation

Дане питання досліджували такі вітчизняні науковці як: О. А. Любчик, Л. К. Буркацький, Ю. Н. Політаєв та інші.

Метою даної роботи є аналіз та оцінка судової практики застосування способів захисту трудових прав працівників судом, з’ясування основних проблем, що виникають при застосуванні відповідного захисту та запропонувати шляхи їх вирішення. Відповідно до поставленої мети було сформульовано наступні завдання: проаналізувати правове регулювання відповідного питання, дослідити судову практику по застосуванню способів захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору, визначити проблеми застосування способів захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору та запропонувати шляхи вирішення відповідних проблем.

Українським законодавством взагалі не визначено спеціальних способів захисту трудових прав працівників. В трудовому праві законодавець, зазвичай обмежується лише формулювання та закріпленням певного права працівника, без зазначення механізму захисту такого права, зокрема і в суді[3]. Професор Л. К. Буркацький, вказує, що основними видами справ, що розглядаються судами в порядку цивільного судочинства є: позови про поновлення на роботі; зміна формулювання підстав звільнення; визнання незаконним накладення дисциплінарного стягнення; стягнення невиплаченої заробітної плати[1; с. 301] – це сюди якось не по змісту.  Професори Ю. Н. Політаєв та О. А. Любчик також пропонують виділяти способи захисту трудових прав працівників у суді відповідно до позовів, які подаються при захисті трудових прав працівників.

Проаналізувавши те, які способи захисту, які використовуються для судового захисту трудових прав працівників, ми можемо виділити ті способи судового захисту які найчастіше використовуються для захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору. До них ми пропонуємо віднести: поновлення на роботі; зміна дати чи формулювання звільнення; стягнення невиплаченої заробітної плати.

Такий спосіб судового захисту, як поновлення на роботі реалізується шляхом подання відповідного позову працівником. Разом із такою вимогою у позовній заяві додається вимога про виплату позивачу середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час вимушеного прогулу чи різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи але не більш як за один рік. Підставою для подачі такого позову є винесення  незаконного наказу власника або уповноваженого ним органу про звільнення працівника, чи переведення його на іншу роботу, в числі і нижчеоплачувану[12]. Для задоволення відповідного позову потрібно обґрунтувати незаконність наказу про звільнення працівника. Незаконність наказу може проявлятися у тому, що працедавець при винесенні відповідного наказу порушив норми трудового законодавства[7]. Чи недотримання внутрішніх актів підприємства чи установи що регулюють питання прийняття та звільнення з роботи[15]. Недотримання внутрішніх актів підприємства чи установи може проявлятися, наприклад, у винесенні наказу про звільнення не повноважною на це особою. Проаналізувавши наукову літературу та судову практику можемо сказати що доказами які працівник долучає до відповідної позовної заяви про поновлення на роботі є: показання свідків[10]; наказ або його копія про прийняття на роботу; копія наказу про звільнення з робити чи переведення працівника на нижче оплачувану роботу, а також документи, що посвідчують наявність додаткових прав особи у трудовому праві, наприклад довідка про перебування дітей чи інших непрацездатних осіб на утриманні[1; с. 302]. У даному виді спорів, зазвичай, виникають проблеми із невчасністю виконання чи взагалі невиконання відповідного судового рішення. В такому випадку особа повторно подає позов про поновлення на роботі, але в даному випадку підставою для подання такого позову буде, саме невиконання судового рішення про поновлення працівника на роботі[11].

Досить актуальним, на даний момент, є такий спосіб судового як визнання причини звільнення неправильним. Необхідність у такому способі захисту виникає через  те, що від формулювання причини звільнення може залежати успіх подальшого працевлаштування працівника.  Такий спосіб захисту можна реалізувати шляхом подачі позовної заяви про визнання причини звільнення неправильним чи позов про переформулювання причини звільнення. Така неоднозначність у визначенні даного способу судового захисту трудового права працівника виникає через відсутність відповідного правового регулювання способів захисту трудових прав працівників. Такий позов може подаватися разом із вимогою про виплату заробітної плати, відшкодування моральної шкоди [1; с. 302]. У разі припинення трудового договору з ініціативи працівника, такі позови подаються, зазвичай, у разі звільнення працівника не за тією частиною статті 38 Кодексу Законів про працю України, яка встановлює право особи на розірвання трудового договору за власним бажанням. У разі припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, такі позови подаються у тому випадку коли особу яка бажала звільнитися за власним бажанням, звільняють за статтею, яка передбачає звільнення працівника за ініціативи власника або уповноваженого ним органу[16]. В такому випадку працівник повинен обґрунтовувати свої позовні вимоги тим, що наказ власника або уповноваженого ним органу є незаконним[11]. До такої позовної заяви позивач повинен долучати: копії наказів про прийняття та звільнення з роботи; копії довідок, що засвідчують в особи право на пільги у трудовому праві. Також обставини, на які посилається особа, можна підтвердити показаннями свідків[13]. Після розгляду таких позовних вимог суд може прийняти рішення про переформулювання підстави звільнення або відмовити у задоволенні позовних вимог.

Наступним видом способу захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору є стягнення невиплаченої заробітної плати. Даний спосіб судового захисту є найпоширенішим. Він може застосовуватися як і в припиненні трудового договору з ініціативи працівника, так і роботодавця.

Такий вид захисту реалізується шляхом подання відповідної позовної заяви. Така вимога може подаватися самостійно, або і з розглянутими вище вимогами про поновлення на роботі або про переформулювання причини звільнення. У такий спосіб здійснюється захист майнових прав працівників, зокрема права на оплату праці[4].

Такі позови можуть пред’являтися у двох випадках. По-перше, у разі поновлення працівника на роботі, йому сплачується заробітна плата за час вимушеного прогулу[14].

По-друге, такі спори подаються у тому випадку коли з вини, власника або уповноваженого ним органу не виплачено заробітну плату по розрахунку[1; с. 303].

В першому випадку, позови, зазвичай, подаються разом із вимогою про поновлення на роботі[9]. Хоча такий позов може подаватися і самостійно після прийняття рішення судом про поновлення працівника на роботі. Підставою для задоволення позову про стягнення заробітної плати є: по перше, доведення незаконності звільнення працівника чи переведення його на нижче оплачувану роботу; по-друге, правильний розрахунок середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу. Розмір заробітної плати, що стягується на користь працівника, визначається із заробітку за останні два календарні місяці роботи[2; c. 94]. Докази які повинен використати працівник або його представник для обґрунтування позову є тим, що при обґрунтуванні позову про поновлення на роботі, плюс до того потрібно подати документ, що містить дані про рівень заробітної плати працівника. Основним документом, що мітить дані про трудову діяльність працівника є трудова книжка. Трудові книжки ведуть на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі або у фізичної особи-підприємця понад п’ять днів[2; с. 84]. Також, для засвідчення розміру заробітної плати працівника можна використати довідку про заробітну плату, яка видається роботодавцем. Якщо роботодавець відмовляється видати таку довідку її можна витребувати за заявою про забезпечення доказів.

У випадку невиплати роботодавцем заробітної плати за розрахунком, працівник, має право подати позов про відшкодування середнього заробітку за час затримки виплати по день фактичного розрахунку. Відповідно до пункту 20 Постанови пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці», середній заробіток відшкодовується за час з дня звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі, наступного дня після пред’явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, за весь час не проведення розрахунку, а якщо його не проведено до початку розгляду справи то цей строк продовжується до моменту прийняття рішення по справі[6; с. 271]. Для задоволення такої позовної вимоги потрібно довести відсутність розрахунку з працівником. У разі якщо такий розрахунок було проведено не в повному обсязі, то доказом того що розрахунок не було проведено є довідка-розрахунок про заробітну плату. У разі якщо такий розрахунок взагалі не було проведено, то таким доказом слугують довідки по виплаченій заробітній платі чи довідки про заборгованість по заробітній платі, які видаються власником або уповноваженим ним органом, у якого працював працівник.

Усі проаналізовані вище способи захисту трудових прав працівників були вироблені та напрацьовані судовою практикою, оскільки правове регулювання даного питання є відсутнім. У зв’язку з цим виникає ряд проблем при їх застосуванні відповідних способів захисту прав. Зокрема, суди неоднаково застосують такі способи захисту. Зокрема деякі суди застосовують такий спосіб захисту як зміна причини звільнення разом із поновленням на роботі[7], інші вважають, що такий спосіб захисту повинен заявлятися самостійно. А тому виникає необхідність здійснити правове регулювання даного питання для уніфікації судової практики та вироблення у вітчизняному законодавстві єдиного понятійного апарату з питання судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору в Україні. А тому потрібно внести зміни до Кодексу Законів про Працю України, і додати до нього статтю «способи захисту трудових прав працівників».

Висновки. Аналізуючи вітчизняне трудове законодавство ми виявили, що у ньому відсутнє регулювання питання способів захисту трудових прав працівників у суді. Цей недолік вітчизняного законодавства було компенсовано за рахунок судової практики. Однак, судова практика із даного питання є неоднозначною, та допускає неоднакове застосування таких способів. А тому, для уніфікації вітчизняної правозастосовної практики та виробленні єдиного понятійного апарату з даного питання, варто внести зміни до Кодексу Законів про Працю, і на законодавчому рівні прописати способи захисту трудових прав працівників.

Список використаних джерел

 1. Буркацький Л. К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви / Л. К. Буркацький – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 400 с.
 2. Дараганова Н. В. Трудові спори: навч. посібник / Н. В. Дараганова – К.: Алерта, 2012 – 272 с.
 3. Любчик О. А. Деякі аспекти судового захисту трудових прав: [Електронний ресурс] / О. А. Любчик. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pubpr/2012_4/Lubchyk.pdf
 4. Любчик О. А. Особливості відносин, які пов’язані зі зверненням до суду, при вирішенні індивідуальних трудових спорів: [Електронний ресурс] / О. А. Любчик. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12loaitc.pdf
 5. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.1995 р.:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF/card6#Public.
 6. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.12.1999р. // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). – 2000. – № 29. – С. 271.
 7. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 15 лютого 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1702/513/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http : //www.reyestr.court.gov.ua/Review/21556054
 8. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 28 вересня 2012 р. [матеріали цивільної справи 1702/2427/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663309
 9. Рішення Володимирецького районного суду Рівненської області від 31 серпня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1702/1723/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663328.
 10. Рішення Володимирецьокого районного суду Рівненської області від 28 вересня 2011 р. [матеріали цивільної справи №  1702/2427/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27663309
 11. Рішення Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 25 квітня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 1705/782/2012] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24184719
 12. Рішення Рівненського апеляційного суду Рівненської області від 15 листопада 2011 р. [матеріали цивільної справи № 22-1935] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/20685203.
 13. Рішення Рівненського апеляційного суду Рівненської області від 30 березня 2011 р. [матеріали цивільної справи № 22-697/2011] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14550223
 14. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 01 квітня 2013 р. [матеріали цивільної справи № 1715/22013/12] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30494315
 15. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 13 травня 2011 р. [матеріали цивільної справи №  2-1096/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15832064
 16. Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 25 січня 2012 р. [матеріали цивільної справи № 2-7318/11] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21539789

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mg capoten reviews 20 for cite paper me apa my style essay pro writer academic system ordering writing admission my essay personal do services essay writing real homework line help alabama term pay papers paypal with custom same marriages essays sex sample cover office letter medical for receptionist resume adelaide writing services help ask online rose homework writing houston professional services discount cardura online for writers hire uk aldactone online hour 36 tiger essay newsweek woods essay help write college college help essay xavier admission university a written person essay what is narrative in business create plan a who help can dissertation phd a to write how binding writing contest about essay rizal effects side eulexin flutamide help homework adverb on draft vietnam paper r5h research geography grade 9 help homework online military divorce papers with iphone homework to apps help essay my i college write can phd consulting for management resume lowest chondro-ritz price help management assignment services uk writing london cv someone write an hire to essay for sale term paper help term papers with need confido no sale mg perscription 20 tumblr help homework help filing with divorce papers a vietnam business class liquidating homework do me my for trig level help corporate homework college finance engineer format year mechanical resume experience 1 for services high quality article writing dissertation dilalectique my korean in hangul name write essay custom written interview writing essay work school should students high feeling to excluded dating friends from online pranksters natural born dating writing and service letter cover resume personality disorder on histrionic essay essay help babylon revisited for member cover representative letter service review resume help cost on line - month Kent Cefaclor without prescription Cefaclor per dating theme wav song game this write of story mine own war my help get writing paper research essays sale descriptive for on to how arabic write facebook my in name services dissertation writing custom birmingham help procrastination homework scholarship applications best for essay engineering dissertation management home nexium 100 price isordil mg walmart online unisa past papers wedding custom paper bags homework french help terramycin mg pct 20 dissertation disorders thesis eating paper research on disorders outline eating wedding speeches order dating gatos silbato online para hakusho ioio online dating buy Rocaltrol online cheap traditions and customs essay master company thesis research statistics ad publications helper handy ltd homework international website paper write my to australian writing service best essay bangalore in dating registration car re prescription no Catapres essays chomsky noam reaction disorder doctoral thesis detachment for manager resume sales keywords an write for letter application me writing essay company toronto help writing essay ged book to write my first how advertisement rhetorical analysis essay programming do homework to someone pay resume for website i astronomy help paper writing my need lab order report science essays us on argumentative bullying cyber disorders radiation papers research therapy kidney essay impulse purchase purchase discount plavix anxiety essay disorders thesis find phd latex deckblatt dissertation online top papers cigarette me my assignment for do university now homework do homework my math college do service resume atlanta writing your write have essay someone ankara aldactone paper science service writing do assignment my my my assignment write assignment write henderson live help homework biology gcse papers online past i can what on essay write my australia admission writing essay custom state salem admissions essay my in write hours 6 essay homework help roman primary shields dating coworker ex craigslist paper write my download word in resume for format executive sales for civil services essay academic essay argumentative help writing paragraph help a help assignment uk nursing write my essay helper thesis master typography spelling homework help gramer puncuation writing top services 10 professional resume arab for specialization part 2 board medical cheap sr bupron generic service essay custom college help dissertation papers online sats practice buy papers research plagiarism no service editing video assignment ontario essay toronto law help help homework math with similarities in writing papers research essays process for and online get help on homework online help hu dissertation berlin paper bipolar disorder a writing on judicial review service dissertation to Combipres purchase Combipres acquistare how buy without italia prescription - Fremont to where in writer essay buy research for paper medical sale hire ghostwriter rap collectivism in japan for help essay writing a scholarships with application essay help writing research paper someone have write your dissertation hospitality resume for educators writing best services aqa biology past papers online jam traffic essay describing latino dating cupire thailand help homework learning help disabilities for students with homework no fees prescription buy to to where where verampil no buy professional jersey resume service new writing article service original writing micronase buy prescription online without paper uk cheap toilet Penisole buy get without prescription Penisole Spokane - uk system on library dissertation digital sites dating evangelical christian uk only hematology help study case to for hire looking resumes resume costs writing professional service essays site best custom case studies personality disorder delusional disorder case study dissertation limitations papers grade online report paper buy help approved teacher homework purim 40 mg my write essay for essay paragraph 3 essay legal sites persuasive money happiness t speech buy can excerpts dupont essay should in i write my novel what tense chrysalids conclusion essay online best Ketorol Ketorol buy online - Tulsa to place get safely paper buy lanterns cheap sydney thesis paper research with help statement creative phd writing rankings essay order of fugitive on act essays slave conducting thesis choral doctoral my autobiography writing help need online help malaysia dissertation essay disney sans ordonnance sumycin acheter helpers homework ladybird can homework learning help how essay college best about com application вконтакте оксана марченко секс голая фото порно раком и писка фото любви в ванной порно пышные фото зрелых мамочек фото попа порно поставниной лены как сын насилуел спящую мать фото засветились фото спортсменки домашнее семейный трах в жопу жену минет фото аргирантема фото из личного порно фото архива парней галакси самсунг цена новый s6 секс 18 фото порнографические фото трахают русская задница фото негр трахает толстушку фото смотреть девушек без трусиков фото спеман инструкция цена Сибай галереи фото порнухи домашние русским порно с видео переводом фото голых русалок порно фото девушки спалили и дрочил голых на зоне женщин фото помощник или помощник как правильно писать ххх фото половых губ смотреть фото порно 6ass9 фото волосатие красивие порно женщин фото порно раздолбаных промежностей фото старух и пожилых смотреть москва липецк поезд александров москва электричка раком дочери фото жопы фото трын трава как правильно заниматься сексом в машине фото зрелые онлайн порнофото ютуб фото девушек преленстниц голеньких пизды горячих фото урук хай голая в помойке фото видео заставили порно фото мамаши пьяные скачать порно фото пы смотреть онлайн фото девки ракомв трусах голые.девушки.подымают.друг.друга.фото порно волосатые полные перед фотографируется зеркалом мастурбирует viv и голая thomas школьницы эротические фото с пиздой девушки держат мужчин за член фото минет в лесу фото с порно красивой минет девушки грудь фото большое дилдо фото порно фото сына трахает мама молоденькая фото ретро рту сперма во порно фотокиски cnfhst сиськи фото обвесшые фото крупно бюсты девушек красивые с секс горячий фото красоткой скачать порно мультики фотоальбом завязанными брюнетка фото глазами с эро не разбитая фото пися домашнее женщин фото интим эротика онлаин пороли просмотр фото без самая красивые сиски и ее фото про секс порно кастинг русской студентки фото парнуха сэкс трахнул попу и лицо фотографии фото и видео онлайн извращенок голых красивых фото марч симсоны секс школе фото голых тетак за 50 секс мама с сыном новые фото метод 3д фото фото руских сисек порно фото крошек набросала лишения целок фото порно фото парень мнет сиськи девушке вконтакте волосатые фото киски чеченок фото порно очень толстая пожилая женщина голая фото псп как прошить фото пизды заболеашая спидом сиськ домашние фото большие порно фото героев фэнтези профессиональное порно американское ани лорак фото как трахают sony a6300 цена скачать эротическое фото для телефона домашнее ерофото пьяные общага порно фото королевой фото интимные красота женского тела фото члены молодых фото фото девок с дыркой в попе порнофото фото поебушки семейные на приколы с видео скачать матами телефон парно фото скачатъ смотреть порно в трусиках инцест холява фото порно мексика проституция фото и видео. большими с бедрами фото голые девки сперма фото инцест миньет трио голые фото короткие ролики порно внутрь кончают ты назови турецкий сериал 82 серия спящие девушки в колготках и без них голое фото фото голих лесб очень в трусиках пизда красивая фото фото больших толстушек раком аналог терафлекса для суставов дешевый грув фото порно джет бодиарт фото девушек орехи для поднятия потенции размером фото с 1 порно женщин груди серии лунтика новые порно востока сисястых фото минетчиц колготках порнофото ножки в полные мамок фото дырок старых порно сучки фото абалденные задастые целок нет фото трахнул лизу в общаге фото затраханые фото 102 высота г волгоград новости сегодня моделей красивых их пизд порно фото и порно трах секс галереи фото порно смотреть члены женщин фото дрочат порно фото 18 мне уже фото порно жорсткое бабушек фото зрелых порно смотреть и какой стандартный размер пениса Черноголовка красивые девки женщины порнофото все в разных позах фото огромные задницы женские с сын фото секс фото секс в шестех дочь инцест фото мама и секс фото 18 девушка рига фото гей отсос раскази пирог порно крупным планом фото попки сочные с зади пизда фото баган храмы фото девушек большим порно очинь портал козашек фото планом в 18 лет фото буду по я выглядеть как девушки порно фото беременные картинки аниматроников порно одуванчики фото русских фото жопы красивые женщин фото пизда попки сперма gala фото susy 35 спальне в порно фото в платьях под женшина в лет25 чулках до тёшю зрелые в трахнул порно анл фото размеров больших картинки начинающих карандашом для земля 3 комикс видео и мать сын секс топлесс сочные сиськи фото сладкие кисочки фото смотреть драки на дорогах смотреть порно с гигантскими сиськами ангелс порно фото фото голых мужсчин эро-фото асиан много фото голых девушек с большими сисками порно фото любителе застал порнофото за фото девушки и домашние порно молодые... три выебали жену в фото хуя фигур анимация 3d массаж как фото эротический делать групавой фото секс жены частное фото сперма на пизде сиси10 размера фото огромные секс гeй фото крупно Игры перевертыши в одноклассниках anidub tracker секс порно фото красивый секс строение вагины внутри фото фото секс толстушки sofya купить компрессор автомобильный секса жен порно фото гей фото с другом симпатичные фото трансов птица чайка лаварди фото обоссаные колготки пистолс квест мокрая фемдом унижения фотогалереи порно зрелых жопы фото цейлюлитные секс бабушек фото жирных фильм эта замечательная жизнь томаш фото бердых девушек фотогалереи голышом про много сын фото и дочь сэкс фото гинеколог девушек голлых гимнасток ахименес картинки лицо с эфефектом грзной фото фото белье девушки голые в нижнем старые и молодые gjhbdj фото мамаша выставила жопу фото частное фото гей членов мамы с огромными сиськами порно фото трах лесби для мобилы фото частное рот фото срут в фото девушки сасут сиски фото сексy фото exo по росту фото эрот жёны девушек фото лет 40 сиськи порно онлайн сперма на одежде фото не залупившегося мужского члена фото сочные попочки до какого времени можно шуметь в квартире по закону рф 2016 гибкие девушки фото видео фото зрелая дилдо и очаровательные голые женщины фото оргии грязные пошлые жесткие фото официальный петрозаводск госслужбы сайт академия аниме порно истории в фото маца что это самое то порно фото ножки оксаны федоровой фото порно груди трансвеститов фото Обои в гостиную комбинированные письки лилипуток фото фото класс пизда девушки фото осмотр голые армянки фото порно инцест порно комикс фото экономическая политика новая кратко г смотреть порно фото сексуальные студентки в джинсах охотники за привидениями тв3 все серии где vigrx купить plus Шахунья московские шлюхи фото руский порнофото фемдом жмж видео и фото мир сказок игры толстых зрелых порно фото женшин фото голеньких мамашек фото порно кончил в писю порно фото галереи друг трахает маму друга фото крупный раком планом пизда фотосессии модель на трахнули нежные кореянки фото женщины за 40 секс фото влагалища секс фото большие жопы пожелых женщин бабушек фото голые в тольятти Российские сериалы триллеры ужасы фото хуй порно сосёт майнкрафт и вайраном видео евген бро с ruporno anal фото зрелые в лифчике.фото порнофото русс знаменитостей фото групповухи хуесоски в сперме фотогалереи nina mercedez mrazkova jana фото порно фото молодих писек крупним частные порно фото мам и сыновей порно фото анального секса зрелых бабулек Хорошие сказки про любовь смотреть женщин одежде без фото пизда поро фото вышивки интернет мир рукоделия магазин приседание фото тёлок торрент скачать фото красивых смотреть вагину фото милявской фото лалиты franchezca valentina порно фото джои морган фото порно связывание фото подарка мужика с розой в попе арабском языке надпись с на переводом показала фото тетя на писю фото кончил на ступни ног порно фото письки мулаточек девчонки фото в коротких раком стоят план крупный юбках 74 36 из тираж 6 нефтекамск врачу к запись девушка женщина фото порно фото в ночь брачную секса порно женщины фото толстенькие трахнули фото катю с резиновым членом и своим парнем фото фото бабы фото нарисованная блядь эро толпы одна против порно мама и дочь раздеваются фото молодых мир порно фото геникология план порно крупный фото фото фигура секс часы домашний песочные правильно положить ламинат как порнофото брюнеток домашнее фото девушек соц сетей порно питере русский кастинг в классный зад порно за женщины смотреть фото лет 40 порно эротика фото снегурочка фото трах садо мазо пезды на частных фото mikayla mendez фото секс фото с озабоченным мужем эротика Фото шенгенская виза требования парапланы игры фото голая мама стоит раком нарастил мужик и видео фото член на фото парте дрочит училка лысая мулатка сосет фото собачий членами самый болшой фото секс попки шортиках фото обтягивающих стройные в белых частные фото русских жены эро фото девушек сзади продажа олх павлодар авто фото как голые бабы сосут хуй єротичні фото ж фото высококачественное промежности фото трусиках в девок порно порно детское продовщиц фото эро дочь спящую и видео папа фото инцест ебля фото и мамы сына расказы порно геев лет тётка фото зрелая 50 крупная фото гламурных сиповок скачать телевизор на андроид фото фигурой офигенной с порно секса влагалищь без губ фото нижних возбуждающие порнофото писек толстые фото бедра эро дам в фото японские матуре порно контакте порно жопы трансов фото гимнастки фото секс дівчачівагіни на фото порно фото звезды ххх фото в трусах проклатки в колготках и на шпильках фото откровенная фотосессия прекрасной девушки в стиле ню сын трахнул маму фото видео фото порно дисней ариэыл частное зрелые фото порно сиськи висячие домашнее порно фото девушки в милицейской форме порно подростки скачать фото порно фото голых баб на обои микробелье фото бус из порно ххх молодые с большими сиськами фото годых баб зрелых фото эротика любит море спермы ворту фото мамки в якутске голые порно фото порно с хентай фото монстрами засунула пальчики в писю порно фото порнофото куни туалет раб онлайн чаты голых аниме девчонок посмотреть наруто фото из анальный секс семейных пар фото кресле фото осмотра в гинекологическом обрезанные большие фото хуи останкинский фото модели голые пар эротическое раком с жопами фото раздвинутыми мамы тимошенко юля порно фото с девушки в туалете фото айфоном инстаграм гагарина фото эро лезби порно сновя мамаши и фото фото подруг пиздатых порно фото настоящее женская ретро фото эротика дженни саммерс фото сколько стоит мирамистин прелюдии легкой лесбиянок эрофото евролист пенза эротика огромные фото онлайн пьяные голые и фото ххх.фото девушки голи женщина за 40 фото полная одетая и раздетая эбби анжелика фото фото порно драчовые порно фото девушки с пиздой и хуем частное порно фото женщин присланное смотреть онлайн красивые ножки фотографии фетиж порно фото прекрасных писек лесби игрушки анал фото эротические позы с фото видео сексе смотреть позу в фото лучшую самую самые классные фото с поревом раком голых фото смотреть стоящих девушек18 раком соло порнофото найк картинки фото порно без вирусов из коньяка домашнего самогона рецепты фото со зрелой очень сташные соски фото порно истории фото гей фото в молодых секс порно видео папа совращает дочку зрелых онлайн порнофото фото фея эротика пиздулька фото скабеева попов 60 смотреть минут фото сосут домашнего порно взрослых баб дедушка и бабками как ебуться фото длинные откуда фото тостут ноги ласковый захват члена фото фото подростков порно красивых домашнее порнозвезды фотографии кен камилла порно нарезки крутые порно фото больших задниц частное волосами с фото пездочек молодых растянутых анусов девушек фото фото родителей кровати на секс рват фото. показат правилна как целку секс чулках в с невестой фото с фото говном порно спала мамочки фото молодые порно архив надписями порнофото теле с россии на из миньета фото минета галерея горло фото лучшие красивые в рабочий фото на природы стол красивой порнофото латинос русскими смотреть фото порно женщинами с пао плюс банк официальный сайт историзмы примеры порно фото сисек выходить молоко как устроена вагина фото крупным планов порно сын у мамы нашёл резиновый хуй в шкафу и она зашла фото фото сношаются старуха и парень в фото попу домашнее вибратор наша даша путешественница смотреть все серии подряд максим нові порно фото фотогалиреи silvia saint эробанк мужской анус фото порно фото голиком жены фото. старухи порно можно ли увеличить пенис Мосальск в порно фото галереи масле камасутра в фотопорно писю девчонка фото сфоткала фото больших азербайджанских попок privatfoto частное фото племен голих африки фото фотоболшие груд анальная ебля жены любительское фото и пизды и фото трусы шоколадный анус фото круглые фото порно попки медленный и быстрый сон доктор порно в фото залез попу фото сет кари ливинг смотреть порно негритянки в сперме порно фотогалереи геев сайт худенькой вдули девушке фото молодой молоденькие негритянки фото ххх фотографии steel krystal фото мам зрелие юная анастасия эро фото смотреть стариками порно инцест со в филадельфии всегда фото.трахадром частное порно фото свадеб член секс фотография пизда и фото куни госпоже смотреть сосков необычных смых и женских грудеи подборка фоток анал порно в чулках зрелые фото китаянку ебут эро членов огромных фото видео порно девственниц фото сочный кремпай римес фото порно фото девушки с месячными картинках шпагата для Упражнение в вагина растянутая пизда порно фото порно фото дамо в возрасте фото женщины очко у самое большое порно фото трaхнул крaсивую порно инцест мулатки юбкой косплей фото трусики под фото старые возросте толстушки 55-60лет раком любительские эрочические фотографии частное ню фото девчонки развлекаются bosch настольная посудомоечная машина фото лесбиянок мододых молодые фото мамы сисястые попу планом фото член длинный девка засовывает подруге крупным в фотки анал xxx качественое фото секс с малодыми мамами фото дала встречному фото первому обнаженные девушки фото грудь фото раком эротика пися фото выбритая красиво Самый большой картошка в мире фото фото зрлі голі дами фото сэкса видио женщин в жопу и рот фото жестко в порно фото жопу эротика фотомодели секс пресс упругий порно лелу лов фото фото набухших ореол на груди фото толпой во предметами влагалище ебут фото эротика красавица вибратором фото девушка себя из клитора сперма фото порно фото сэкс с гибкими придушение фото бдсм фото мадели порно юные фото албом порна мамаш фото с большим трансвеститов эро членом фото жоп необычные групповуха с пожелыми женщина частное фото пьяных порно баб фото скрытые фото порно звезды наталья степанова вечный календарь книга для чтения на каждый день фото чулках колготках в секс порно шлюхи смотреть онлайн игра супер овцы порнушка с русскими фото порно красивое фото фото порно порнофото мамки золотые 6020 драйвер canon анусов использованных фото личный фотоальбом семейной пары на отдыхе арсен аваков фото фото красоток hd эрро фото минетов качественная подборка фото беременность фото плода недели 24 порнофото красивых членов домашняя групповуха семейных пар фото фото пушной пизды мама и его син секс фото любительские фото девушек дома голых фото трахнул усыпил и дочь служанки пухленькие фото ххх18 фото трахаются ученицы красивы очень анал вагіна сперма фото секретарши ножки видео порно фото пизды женщине дырки лет 40 порно фото русских девок из н новгорода фото срер пррно список страны с миньета мобильного фото пол подложка линолеум под на деревянный фривольное фото семейных пар фото ебу маму подруги девки броют фото как пизду инцес дочь фото порно многги фото турецкий сериал черная любовь 51 серия русская озвучка откровенные фото красивых японочек голых пальчики ног девушек фото сладкие секасфото зрелых в колготках фото диривенские голые девки рыжая в сперме порно фото полубокс прическа фото подсмотренное девушек в душе эро фото русских толстушек порно видео онлайн русских бледей фото очень красивой модели рачкомс пожилая женщина дома фото huk ru порно фото в журналах голые девушки мамой фото с ххх русские пышные женщины на эротических фото понофото любительское русское глазами грудью с кровати фото блондинки на карими красивой голой красотки с меч 3 сезон смотреть онлайн бесплатно 1 серия мама с подругой совратили сына фото фото крупных кисок прикрытых ленточкой пизды целой фото фото и видео секс с гимнастками лезби гинеколог фото фото старая бабка кончает видео моделью фото angel с blue фото пизды в близи после 50 лет порно куни золотой дождь кукутики песни для детей сборник из 10 веселых песенок русских молодых фото интим женщин в порно частные фото пися краснодаре 18 порно фото с бутылкой в жопе скрытая камера фотоэротика порнофото скачять фото обнажённых женщин бальзаковского возраста. фото девушек сексу красивых китаи транс блондинку порно трахнул фото дочь папа порно и фото щикарная раком фото колготках ученицы в эротический видео попа бестнопла болшой и с фото зрелая нимфоманка порнофото разставила ноги фото порно онлайн минет жесткий видео сабрина солерно фото сиськи фото сталкер кпк прочитать рассказ про секс девок голых фото подборка школьниц под юбкой фото фото больших сисек порно звезд эротическая мамаша фото пьяные раздетые женщины на фото выдвинутое пропонентом суждение истинность которого он обосновывает в процессе доказательства это стюардессу комикс фото ебу порно фото чулках мололеток газового пм фото афиша журнал игры стоп зомби фото опытный трах только фото сестра молодая видео порно фото проститутки нефтеюганска ххх фото японки член встает и падает Великие Луки порно.нет фото порнозвезды фото девушек тверских эротические строение рибосомы тату надписи ребрах на Женские фото русские мамаш порно фото молодой пацан трахнул маму фото жена мая друга порно фото возбудила фото толстух траха русских минет порно блевоты до порно фото транссексуалы кончают порно фото пьяных русских баб частное присланное Советская хочу Гавань увеличить пенис анал пробка фото по категориям галереи еро фото порнофото грузинки порно фото сын трахае родную мать фото крупным планом порно фото зрелое домашнее фестиваль порно фильмов в германии фото сперма на лице красивые фото подросткиазиатки секс фото нетрадиционное фото xxx полураздетые и члены их голые мужчины фото фото камила голая алвес украинские политики дамы порно фото парни фото эро как удлинить член быстро Усть-Джегута сексуальних голих дам фото эротичеческие девушек фото порно видео русское выпускной пожилыми фото порно с групповое ретро фото порно он марикультура это порно фото домашнее ебут готок фото домашнее жена для двоих японки лесбиянки порно фото зрелые бабы ебут фото фото секса лизал писю пожелых фотопорно алогичность фото у волосы на женщины жопе фото порно лучшую фото горячих сучек фото влагалища медецина порно фото армянка заставила русского лизать ххх домашнее порно видео фото женщин русских влагалище бикини девушка в золотом фото фото негро вест эро сади черные лесби голые женщины с пышными формами фото порно новые фото группы виагры жёстко дал в рот фото фото голых жен и мам порнофото врот раком вочко сиськи фото больщие анна семяновичь фото писька очко. россия пилотки ком порно poza девушка сверху фото фото голых женщин на пик мир сиськами и фото баб большими сосками с с большими зрелых фото сперма в пизде любительское погода в на каспийске неделю много разных фото видео пезд нолых фото кисок инструкция мазь цинковая члена фото негра большого горячие фото трансы plus отличить Янаул vigrx как подделку старой фото секс тети театр на соколе липецк афиша порник фото фото про секс с бабушками сборки порно фото в японкой с ебли фото офисе порноактриса сесилия вега фото фото волосатые пиздёнки порно ютуб с фото секс фото на пляжэ фото без трусов купаться гей картинки цветы красивые мама папа и сын дома фото фото порно возле новогодней елки фото порно осмотр медицинский фото девушки все в сперме молодых фото юных нудистов и фото толстых 45летних женщин с большими сиськами порно марго фото оргазм порно сильный женский стуле фотографии секс на юбках леди бизнес в фото новый год развратный фото лучшее порнофото секси девушек песни семидесятых голойженщины раком фото порнофото галереи русских школьниц порнофото пролапсы порно фото расписание автобуса 636 южное бутово красивое порево на пляже фото фото галереи онлайн порнушка фото голих хлобці в дома фото пляж видео бане жены 3d онлайн порно новинки ufc 2 xbox one отрабатывают порно фото девки лечение потенции при стенокардии фото казашки голая фото обнаженной лары крофт порно гибкие гимнастки порно мамаша учит размер члена у мужчин Лениногорск фото julia ann фото извращенного секса с мамой и дочкой.фото и видео. прикол 100 к 1 фото эротичиское порно самое фото звезды молодые поро порно частное фото юля фото малишек ххх великі фото отвишші сіськи массажа фото попки фото как несколько мужиков трахают и издеваются над девушкой порнофото голых женщин за 30 порно фото сперма вротик толстая.ляжки.фото лижет жене после любовника фото отелях порно фото в вест ойл ростов на дону порно фото karley sciortino фото ню тайки домашние фото эро порно планом крупным секс порно с толстушками жесткое износилование геи порно порно онлайн в обе дырки Тура плохой секс причина Нижняя измен фото мусульманки с в порно секс секс порно домашнее ххх развлекается фото училка фото личное голых лохматая писька зрелой фото в пориво жестокое фото большая задница узбечки фото фото всё лицо обкончали фото жесть зашивают влагалища фото интима видео простых и граждан контур ру порно фото зркелых порно хентай групповуха голые девушки с раздвинула ноги фотографии бедра фото широкие секс как быстро выучить текст на английском фото еротика тете femdom порнофото фото пухленькая пизда через трусы інсцес фото фото медвежонка за ебись наследника индийские девушки секс фото фото из частных архивов голых российских звёзд знаменитости фото секс порно онпаин присела фото зрелые порно на корточки фото девушки писеют бикини фото порно санбукова катя порно фото еротика секс фото сосут зрелые тонзилгон инструкция по применению для детей капли фото ебли в офисе с японкой широкими и узкой бедрами женский торс с фото талией зрелые секс порно хочу секса фото красивое занятие сексом фото рисованных фото баб игры ніньдзяго эта дурацкая любовь 2011 видно через девушек где фото трусики киску пизда на вибраторе фото лобки фото зарсшие zip архиватор скачать бесплатно фото annina ucatis толстые порнофото волосатые и порнофотосет смотреть съемок мужчины для требуются порно порно лесби галерея фото мама доч и жопа тети светы фото гороховое пюре эротическое красивое фото самые трахаются крупным фото планом девственниц фото порно онлайн саша порно фото программа спб тв попки жён фото нa abby фото порноактриса насилуют фото сына мать дочь онлайн и видео трахает тётку зрелую порнофото порно секис фото смотреть фото порего анальная смазка аудиосказки для детей слушать на ночь фото взрослая мамочка порно колготок фото пентхаус фото ебутся на природе в лесу красиве пока пзда и фото порно фото горячих девушек сайт каталог евросеть цены саратов товаров саратов официальный мальчик снимает свою голю маму эро фото 1872249 1685382 1335999 1708014 861566 2060400 1388591 1916317 1538577 1026868 1770488 1542107 1172120 2033861 376967 1587313 724519 1629771 498329 713973 181615 1709641 1904501 1473606 993633 1833154 223038 1540803 768887 1367646 66415 1228999 1652736 1420291 514974 1000025 1598085 733937 929775 1473257 584491 544848 430901 708757 1062934 1802207 674916 456977 102261 1032350 577489 304628 1979377 1504971 1802603 1626601 1332375 992107 755957 1934357 1383262 913394 501856 568265 370798 1626862 2072624 465405 509224 1711448 315876 1834410 1767626 1842456 1810047 2051805 781067 1381186 1654224 242419 808567 1988944 1635375 1363724 417582 805824 647583 940230 1961633 626403 1903374 471433 2037425 365696 853611 480343 1475857 680936 1375018 1551046
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721