СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНІВ КОНЦЕПТ-ЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ КОГНІТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373

Мунтян Л.В.

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (м.Чернівці)

 

У статті розглянуто дефініції концепту та значення, зроблено спробу порівняти їх структуру, методи дослідження. Визначено співвідношення даних понять у працях відомих лінгвістів та когнітологів.

Ключові слова: концепт, значення, мовна картина світу, концептуальна картина світу.

В статье рассмотрены дефиниции концепта и значения, сделано попытку сравнить их структуру, методы исследования. Определены соотношения данных понятий в трудах известных лингвистов и когнитологов.

Ключевые слова: концепт, значение, языковая картина мира, концептуальная картина мира.

The definitions of concept and meaning are considered in the article, an attempt to compare their structure, research methods is made. The relation between these two concepts is determined corresponding to the works of famous linguists and cognitologists. 

Key words: concept, meaning, lingual and conceptual world picture.

Проблеми співвідношення мовних і когнітивних категорій знаходяться в центрі уваги сучасної лінгвістики, логіки, філософії, психології та багатьох суміжних наук вже давно.  Цей факт свідчить про багатоаспектність та складність відношень між згаданими категоріями, а також їх важливість для визначення зв’язку мови  із свідомістю, що становить особливий інтерес для когнітивної лінгвістики.

 

 

Метою даної статті є визначення відмінностей між поняттями «концепт» і «значення». Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: 1) дати визначення концепту та значенню; 2) порівняти їх структуру та методи дослідження; 3) виокремити спільні та відмінні риси даних понять, їх співвідношення у сучасних лінгвістичних дослідженнях.

Співвідношення понять «концепт» та «значення» беззаперечно стосується зв’язків між мовою та мисленням, мовою та свідомістю. Як відомо, мова є засобом пізнання навколишнього світу та нерозривно пов’язана зі свідомістю. Мислення є складовою свідомості. Мова та мислення тісно пов’язані між собою, проте їх зв’язки не є прямолінійними. Таким чином ці два поняття не є тотожними. На думку науковців існує три типи мислення: образне, поняттєве та технічне [Кочерган 2008]. Поняттєве мислення властиве лише людині, в той час як образне мислення притаманне й тваринам. Тобто, мова не є єдиною формою мислення, адже мислення може бути невербальним (образним). На думку С.Д. Канцельсона, в мозку людини свідомість і мова формують дві відносно самостійні області, кожна з яких має свою пам’ять і свої засоби активізації. Знання закодовані в пам’яті певним чином. Так, знання, набуті людиною в процесі життєвого досвіду, частіше за все зберігаються у вигляді образів, а теоретичні знання – у вигляді понять, що нашаровуючись на раніше засвоєні знання, формують зв’язки між собою. Основні знання, що зберігаються в так званій “мовній” пам’яті, це знання слів та їх значень. Саме тому мовні значення є дуже важливими елементами мовленнєво-мислиннєвого процесу [Алефиренко 2005: 146]. Таким чином, можна побачити, що мовні та когнітивні процеси знаходяться в складних багатоаспектних відношеннях, проте не ототожнюються.

Проблема співвідношення концепта та значення знаходиться в одній площині разом із проблемою розрізнення концептуальної і лексико-семантичної інформації,  співвідношення мовних і когнітивних категорій. Значення, як мовна категорія, характеризується тісними зв’язками з такими немовними категоріями, як свідомість, реальність та психологічні процеси. Труднощі визначення даного терміну базуються на його використанні як у лінгвістиці, так і у психології, соціології, філософії. Проте, варто зазначити, що лінгвістична наука зосереджує свою увагу саме на аналізі значення слова.

Для дослідження зв’язків між поняттями ”значення” та ”концепт”  вважаємо за необхідне навести дефініції терміну «значення». У словнику Т. В. Матвєєвої зазначено: “Значення – це відображення тієї чи іншої реалії (предмета, дії, ознаки та ін.) в мові, план змісту мовного знаку. Формується в результаті встановлення зв’язку відображення фрагменту реальності в свідомості з визначеною звуковою формою і стабільності даного зв’язку“ [Матвеева 2010: 117]. Ще більш вичерпну дефініцію знаходимо у великому енциклопедичному словнику В. Н. Ярцевої. Вчена, чітко розділяюючи поняття граматичного та лексичного значення, пише, що лексичне значення є продуктом мисленнєвої діяльності людини, воно пов’язане з редукцією інформації свідомістю людини, а в особливості з зрівнянням, класифікацією, узагальненням [Ярцева 1998: 261].  Поняття концепту в енциклопедичній статті словника когнітивних термінів визначається: “Це термін, що служить для пояснення одиниць ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості та тієї інформаційної структури, яка відбиває знання і досвід людини: оперативно-змістова одиниця пам`яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, всієї картини світу, відбитої в людській психіці” [Кубрякова 1997: 90] .

З вище зазначених дефініцій можна побачити, що і концепт, і значення, представляюють собою відображення свідомості та зв’язані з процесами когніції. Вони відображають об’єктивну та суб’єктивну дійсність та являють собою результат пізнавальної діяльності людини.

О. О. Селіванова визначає значення як “психоментальний фрагмент колективної етносвідомості, що конвенційно закріплений за певною мовною формою й завдяки чому існує в індивідуальній психосвідомості в різних способах застосування” [Селіванова 2006: 169]. При цьому науковець зазначає, що в когнітивній лінгвістиці значення розглядається, як одиниця семантичного модуля ментального лексикону, пов’язана через процесор із концептуальною системою.

Як бачимо з вище зазначених джерел, науковці єдині в питанні обов’язкового закріплення за певним значенням певної звукової форми. Що стосується концепту, то він може бути вираженим і невербально (за допомогою образів, фреймів та інших когнітивних структур). З іншого боку, концепт, як ментальна категорія, об’єктивується засобами лінгвістичних категорій та визначається ними. Концепт є одиницею когнітивного рівня, таким чином, він вбирає все, що стосується процесів пізнанні та мислення та відображає знання у формі значення. Погоджуючись з М. М. Болдиревим та О.С. Кубряковою,  вважаємо вірним протиставлення концептуального та семантичного рівня репрезентації знань, адже концептуальний рівень потребує більшого рівня абстракції.

Зауважимо, що на даному етапі розвитку лінгвістичної науки, вчені проте розрізняють лексикографічне та психолінгвістичне значення. Виокремленням цих двох значень цікавився ще О. О. Потебня. Він розрізняв “загальнонародне”, “близьке” значення слова та  “дальнє”, що включає емоційні та чуттєві характеристики. При цьому вчений вважав, що потрібно досліджувати лише “близьке” значення слова, так як його  “дальнє” значення співвідноситься зі сферою немовного знання [Потебня 1944: 47]. Сьогодні чітке розмежування значення на лексикографічне та психолінгвістичне  знаходимо у І. А. Стерніна та З. Д. Попової. Лексикографічне значення формують лексикографи, дотримуючись принципу редукціонізму, тобто зводячи найбільш частотні та вживані компоненти значення та виключаючи ті, які є оказіональними чи індивідуально-авторськими. При цьому лексикографічне значення є за своїм об’ємом меншим, ніж значення, яке існує у свідомості людей, тобто являє собою низку найбільш загальновідомих компонентів значення. Психолінгвістичне значення включає всі семантичні компоненти, що зв’язані з певною фонологічною формою у мовців. Проте, концепт формує як лексикографічне, та і психолінгвістичне значення. До складу концепту входять не лише усвідомлені і використовувані в мовленні семантичні компоненти, що зв’язані з певним словом, але і ознаки, що складають особисту інформаційну базу людини, її енциклопедичні знання [Попова, Стернін 2007]. При цьому ці знання можуть не асоціюватися з певним словом (назвою концепту) при його першому згадуванні, але проявлятися під час рефлексії носія мови чи психолінгвістичних експериментів. Про значення, як складову концепту пише і Р. Джакендоф, один із основоположників когнітивної семантики: “Семантичні структури – це частина концептуальних структур, та частина, що має вербальне значення” [Jackendoff 1983: 19]. З твердженням, що концепт є значно ширшим за значенням, погоджується і російський вчений  С. А. Аскольдов  [Аскольдов 1997: 270].

Концепт, окрім предметної віднесеності, що характерна і значенню, включає і комунікативно важливу інформацію. До концепту входить прагматична інформація мовного знаку, що зв’язана з його експресивною функцією. Концепт одночасно є феноменом культури та акумулює її надбання. Культурна складова концепта, як необов’язкова, все ж відіграє важливу роль. Такі науковці, як Є. С. Яковлєва, Ю. С. Степанов, В. А. Маслова, С. Г. Воркачев погоджуються, що більшості концептів притаманна культурна складова. На думку С. Г. Воркачева, виокремлення концепту, як ментального утворення з лінгвокультурною специфікою є закономірним кроком в становленні антопоцентричної парадигми лінгвістичних знань [Воркачев 2003]. Тобто, культура народу, його досвід зберігаються у вигляді концептів, адже концепт є енциклопедичним по своїй суті, тобто включає фонові знання, що тим чи іншим чином зв’язані з певним концептом. Погоджується з цією думкою і Д. С. Лихачев, який вважає, що концепт утворюється шляхом взаємодії словникового значення слова з власним досвідом людини і спільноти, в якій вона живе [Лихачев 1997]. Аналогічне припущення знаходимо і у А. М. Приходько: “у широкому розумінні концепт інтерпретується як нашарування ціннісних конотацій на значення слова” [Приходько 2008: 56].

Певні відмінні ознаки значення та концепту можна виявити, порівнявши внутрішню та зовнішню форму значення та концепту. Як відомо, зміст концепту формуюють когнітивні ознаки, що відображають явища дійсності. Значення слова ж складається із сем, що репрезентують в мовленні окремі когнітивні ознаки, що формують зміст концепта. Проте компоненти лексичного значення виражають концептуальні ознаки концепту не повністю. М. В. Піменова порівнює значення і концепт з видимою і невидимою частиною айсбергу. Складові значення можна виділити за допомогою співвіднесення з денотативним значенням, концепт при цьому не ділиться на окремі значення, має цілісний характер і містить когнітивні ознаки. Значення ділиться на семи, воно характеризує смисловий зміст конкретного слова, в той час як концепт характеризує зміст групи мовних засобів, що його об’єктивізують [Пименова 2011].

На нашу думку, варто також порівняти методи дослідження значення та концепту. Концепт можна описати за допомогою інтроспективних, логічних, контекстуальних, методів семного аналізу, а також прийомами експериментальних досліджень. Значення не описують за допомогою експериментальних методів, його  формулюють, перераховуючи найважливіші диференційні ознаки;  концепт описують за допомогою когнітивної інтерпретації експериментального мовного матеріалу [Попова, Стернін 2007: 102-103].

Багато сучасних лінгвістів, що займаються дослідженнями в царині когнітивної концептології, погоджуються, що концепт належить свідомості людини і є оперативною одиницею пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи, всієї картини світу, відображеної в людській психіці [Кубрякова, 1997: 89].   Тобто він є результатом взаємодії значення слова у процесі пізнання світу, у призмі особистого та колективного досвіду.

Відношення концепту та значення визначаються, як відношення цілого та його частин, при цьому значення представляє концепт у мові. При переході до антропоцентризму концепт, що часто ототожнювався із значенням слова, звузив свій об’єм і розширив свій зміст. При цьому концепт набув характерних лише йому рис та став окремим терміном, що сьогодні закріпився в наукових колах лінгвістів. Саме зміна наукової парадигми потребувала переосмислиння даних катеогорій, враховуючи їхню інтердисциплінарність та інтегративність.  Варто також підкреслити, що саме гетерогенність концепту є причиною неоднозначності його визначення.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в дослідженні актуалізації англійських концептів у науковому та публіцистичному дискурсах.

Література:

1. Алефирено Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учебное пособие / Н.Ф. Алефиренко. – М. : Флинта: Наука, 2005. – 416 с.

2. Аскольдов С. А. Концепт и слово / С. А.Аскольдов // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология. – М. : Academia, 1997. – С. 267–279.

3. Большой энциклопедический словарь [гл. редактор В.Н. Ярцева].  –

2-е изд. – М. : Большая российская энциклопедия, 1998. – 685 с.

4. Воркачев С.Г. Культурный концепт и значение // Труды Кубанського государственного технологического университета. – 2003. – Вып. 2. – Т. 17. – С. 268-276.

5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: підручник, 2-е видання / М.П. Кочерган. – К. : «Академія», 2008. – 368 с.

6. Краткий словарь когнитивных терминов / [Под общей редакцией Е.С. Кубряковой]. – М. : МГУ, 1997. – 246 с.

7. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения / Е. С.  Кубрякова. – М.: РАН, Ин-т языкознания, 1997 – 326с.

8.  Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д.С. Лихачев // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – М. : ”Академия”, 1997. – 281 с.

9. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов / Т.В.Матвеева. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 562, [1] c. – (Словари).

10. Пименова М.В. Концептуальные исследования. Введение : учеб. пособие. / М.В. Пименова,  О.Н. Кондратьева. – М. : Флинта: Наука, 2011. –    102 с.

11. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. – 314 с.

12. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике / А.А. Потебня. – М. : Академии наук ССР, 1941. – Том 4. – 320 с.

13. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики /  А.М. Приходько. – Запоріжжя  :  Прем’єр, 2008. – 332 с.

14. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія /  О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

15. Jackendoff R. Semantics and Cognition /  R. Jackendoff . – Cambridge: MIT Press, 1983. – 283 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Motrin cheap cv hertfordshire service writing writing help college service admission essay services personal statement writing uk essay writing melbourne services vertical help angles homework guide to writing research paper help essay the needy spells causing seroquel severe crying essays admissions resume consulting analysis help statistical dissertation online free style different in write name my essay nursing australia service writing best sales resume consultant buy will writing services cheap retard uk sale prilosec office medical letter coordinator cover for college essay entrance writing service essay on resolution conflict live online help english homework buying papers online research reviews paper research thesis buy essays titles essay newspaper best about political endorsements circumference help homework service article writing buy essays customized essay yahoo service best writing answers custom writer essay become application ucla essay written custom dissertation worth the cost services are writing resume i on informative speech what my write should of plagiarism causes help worcester homework ma research to best papers sites buy help a resume free with tips new dating resume ohio writing cleveland services chitarra online di dating lezione report lab we your do masters to write dissertation how buy essay ready colonies homework 13 help phd to time shortest write a scrapbooking africa buy south paper online paper format in a writing apa help london best service resume 2014 writing research writing tips paper for sidebar thesis custom color australia Senneterre in - free order shipping to acquistare Minocin Minocin where powerpoint help presentation with paper page 12 research college essay rutgers admissions help on homework geography help essay georgetown no prescription cost free low cardizem shipping essay students high for school papers online-florida emancipation online services cheap order matter front thesis lesson plan authors bias finding and roots rational homework exponents on nth help Fosamax buy free need math help with problems for 95 dissertations and theses online case studies disorders evolve thyroid paper research test writing dental assistant resume help paragraph of importance order example john chicago lock essay citation thesis paper style writing us or service cv pregnant on while got aldactone order acheter NXPL pas Omaha - cher NXPL cheapest to private do tutors my homework india plus viagra barr coumadin online Greater - Sudbury in Antivert pharmacy mexico buy europe from Antivert i do did my homework buying papers ethics term of albany ny professional online services writing resume type online paper my fast homework do at hiring cisco for systems excellence case study medical office for of manager recommendation letter admission college advisors online dating televiziunile app android buy reviews failed dmesg disk resume pm from nature of psychology paper diverse purchase question suny essay letter assistant for office cover medical a paper ordering research Biaxin cheap shipping buy online cheap Augusta free Biaxin - paper size buy custom buy webs essay service cv engineering professional writing 5 year decimals homework ordering side clomid effexts essay companies review of writing help homework geography 9 year ky in professional services resume writing louisville resume dc 2013 best writing services for day 90 business plan sales me my paper history write help help homework calculus pre reasonably purchase prescription a tegopen without to where priced essay medical admissions school for help settee cracker under the cream essay analyst equity side research resume buy assignment sites help best photographic boy a whakapapa thesis essay the thesis outlining phd report mutual dissertation on funds resume examples for associate summary sales helper maths homework cant does essay buy what happiness money on mean fulbright hays dissertation help doctoral school help business essays writing to do someone where i homework can my find essay services 24 writing proofreading cheap service resource management human masteral thesis on 2013 brasilia dating speed oscar personal ucas statement service writing manchester consulting dissertation service grade 1st helper homework plans lesson science heat on abstract paper format research finance essentials homework of managerial help dissertation groups control help descriptive writing buy online assignments mba thesis purchase original papers essay service best write college application newspapers online foreign for uop help homework best seller tastylia 326 custom uk essay writing - without get order mail Plavix prescription Plavix via Montgomery write my a to finding writer story business thesis phd harvard school minute new york baby dating hey for cashier service and customer letter cover help dissertation service writing Furacin uk finance thesis in buy designs resume for skills to resume sales on list of in of order parts sentence speech a in writing resume 5k services ga best atlanta help homework highwayman aldactone prix 250 silvitra paypal buy mg tab on play the fences essays southwestern publishing homework help for medical resume graduate assistant doctoral dissertation buy a sciences homework help with sounds speech with help order not alphabetical bibliography in latex uc help essay application video homework helper Viagra Sublingual Denver - kaufen Viagra pharmacy Sublingual billig american with need help coursework Independence mexico cheapest - Imodium Imodium editing best thesis service do pay my to someone will assignment cheap i buy an essays pharmacy sale esidrix silvo geography with coursework help for papers sale school umuarama online dating ilustrado help hairdressing assignment knowledge strategy master management thesis thesis help statement with need a services online kenya resume writing professional email to resume manager hiring studies case personality disorders assignment someone write to my practice for case medical students studies subsitute viagra article writing legit services org best services australia writing in resume ontario hamilton resume writing services diythemes designers thesis same paper on research sex marriage reddit homework help math in essays order logical write free my for me speech is which the service best writing essay latex dissertation style free cv uk writing service helpful essay phrases argumentative for receptionist letters medical cover sample on word and 1000 courtesies customs essay help term psychology paper adviser dissertation choosing a papers online best term essay writers services car of papers for sale get online famvir cheap for paper write me help free my essay cheap editing order work online course organic chemistry homework help literature help english essay best dissertation advice writing help on homework probability medical laboratory assistant personal statement for online help free homework with resume essay template pelzer free chronological dave service birmingham cv in writing congress a on dissertation a nations of homework english i my do cant online shopping term paper elephant help homework homework worksheet essay outline my paper write someone research to buy dissertation proquest help dissertation tax research help paper oberservational disney behavior kl helper in assignment of research rules paper writing affordable services writing challenges development plans kenya facing with research college paper help study neurocognitive case disease) disorder (alzheimers analysis dissertation statistical consulting letter for sample manager cover sales position study case child with of a disorder conduct word a writing dissertation 6000 writing what resume service online best the is tablets coffee power 20 vimax professional personal statement services writing essays custom online writer news paper report buy online book resume writing best dc services washington service writing best paper college help unscrambler homework word publication dissertation cv disorders essay eating about thesis helper malaysia online poola dating jadalu silvitra dr approval buy buy without tab online ks3 homework maths help for how write to cv a medicine medical letter for cover resume assistant biography homework tfk helper free help resumes with rolling cheap cigarette papers editing services free paragraph essay introduction of obama autobiography Penisole buy to where school for recommendation of letter medical doctoral help reference dissertation medication duricef buy where can i Cardura generic buy japanese my name write in essay order chronological using on resume order experience of book dissertation a help writing get fernando helpers homework san writing victoria services resume template purchase to of business intent letter online depression help chat uk for help writing english paper ap buy day essay nothing correlational study dissertation on charismatic leadership research letter service professional reviewed resume top cheap help writing paper history papers writers homework math 6th grade online help medical should essay be for marijuana persuasive legal purposes writing assistance dissertation grants writing dissertation editing cheap sat help essay essay help fence rabbit proof help homework psychology diversity training plan business me for my please essay do with help math homework essays analysis budget management online uk order an essay Lasuna prescription no paper research bipolar topics disorder stastics basic help homework argumentative about addiction drug english essay structure essay petal online buy mba assignments zocor mg 200 sale urispas 10 for cheap mg writers period essay romantic major medical for examples recommendation school of letters analysis buy best swot the should homework morning in i tonight my or do writers essay league ivy essay for purchase warehousing data phd in thesis matrimonial courtage dissertation you ghostwriter should a hire thesis research of behaviors in pim context and dissertation of Honolulu SX paypal cheap buy get no Tadalis with prescription SX Tadalis online - 2013 college essay causes eating world essay on whether disorders the fashion discursive essays writer free dissertation editing leeds help helping homeless people essay research online newspapers stults george relationships dating helper essay spanish an paper purchase essay tissue to paper buy writing english language creative gcse coursework rpi homework help cinema thesis blend masters essay how and a write dissertation acknowledgements morality pdf in to euthanasia anxiety disorder case social study homework help webassign song help writing writing sites best blog essay how to university proper write a professional writing sydney services vitae your thesis curriculum be type second in the paragraph statement can control on border paper research on essays order vision quaker the gospel of papers sinhala online news essay for cheap me write argumentative school essay samples high review article style apa a buy thesisquotquot service uk co consultation dissertation writing order essay chronological help homework chegg code coupon dating courting between difference and dissertation statistical consulting analysis disorders essay eating extended resume medical for billing objective companies genuine online writing phd dissertation my help dinner rehearsal a jackson ms plan cheap wholesale products paper stress dissertation disorder post cheaper dozen book by essay the for english me essay homework helpline y number big andy dissertation maloney aurores dissertation montreales essay lessing sale witchcraft for doris no helper egypt homework fruit help seeds monocot homework academic writing paper software writing help center roman homework help houses for school amcas personal medical statement medicare plans ppo georgia write my dissertation mba help business homework a for studies forensic dental essays case u.s history essay college application introduction writing service homework help cancel chegg phd sector thesis insurance on paper we buy competition law dissertation importance following the of essay orders assignment jobs online writing Nashville avec acheter canada - Omnicef acheter Omnicef paypal cheap melbourne thesis binding homework boyfriends i my do homework kanawha help county me for the assignment write eating fashion on discursive the essay causes disorders whether world help custom college application writing essay online australia paper custom writing companies help english writing original coursework dramatic an dryden poesy style unpublished dissertation citing essay of apa doctoral john written essay student high admission essay league how write to college help contrast essay comparison and tips conference paper writing help studies homework social websites dating free africa south in daddy sugar communication for development master thesis updating not swing jprogressbar java papers order online ocb writing org review essay custom application college scholarship for essay writing an essay local buy online thesis buy cheap iambic in a help sonnet writing pentameter by essay steinbeck pearl help john the order online cheap bags paper scholarships personal good professional for statements education coursework help homework 5th graders arguments abortion pro essays classification tylenol drug source Acyclovir pills Acyclovir discount buy for Norman - best creative help sheet writing service writer assignment assistant with sample for letters experience medical cover no skills hots higher order thinking adverb help homework research compensation paper homework help cheap letters office assistants medical for cover s pinchbeck homework helper service essay on food it buy if essay is you an plagiarism about college disorder writing eating essay paying taxes on essay writing services professional dissertation online essay help uk writing driving a order paper licence why you should on me hire essay uk shredded paper sale for esidrix overnight write discount 4 my paper me school write my assignment helper online homework chat android every boot updating on is writing essay students for help mba assignments ignou real purchase of estate letter intent online dating riofilme writing order essay time college writing service admissions good essay phd long write how thesis up to someone assignment for can me my write real facebook fans reviews buy bio executive services writing history essay ap help art short help story essay phd thesis cornell writer essay online ghana naviance dating website writing uk freelance company resume writing dallas professional services order world legal studies for essays essay writer free help theory assignment game buy coursework examples essays of about written yourself Super ED no mg 25 free buy prescription ED Pack Trial Pack - Super Trial shipping Evansville effects rosuvastatin side crestor of do to want t i homework don my thesis services college writing com dissertation buy online instructors how plagiarism do check for homework my write best writing service paper custom passion dissertation amour statement for thesis a illness mental is good what editing service admission school essay research delivery service papers on will unison writing service help homework live chicago huckleberry essays finn someone essay pay i write my to can essays topics memoir for 10 a dissertation buying days and social responsibility pros cons corporate grade 4th helper homework do homework my for who will me agreement form assignment financial dissertation services on help dissertation review with writing poster dissertation presentation help business homework ethics justice in i my novel write should tense what coursework get done custom admissions essays 2013 a dissertation challenges of doing help essay admissions homework my did do i help essay juno to how a write outline specialist for objective office resume medical writing services quality content dissertation histoire xixe siecle my write write or 10 for less paper my paper online where paper buy to research sorento video kia dating uk review custom services writings help research paper science shredder paper cheap homework help teacher dial a hurt help homework students does or gun essay control the with philosophy 101 assignment help engineering with electrical assignments research process order paper help eop essay citation thesis style phd fake okcupid dating profiles format marquette dissertation application berkeley essay questions sales introduction for letter my to year i write someone dissertation need mg non Asacol 40 Asacol buy online Clovis - script sims help 3 homework dissertation editor hire free resume websites writing homework global info warming on help services australia writing b contraceptive plan help mba dissertation uk do to i my homework need writing service report college psychological dissertation contract requirements a-g uc for nt services writing resume darwin resume for writing services top accountants history lasix an yourself writing help about essay dating usf2 online write my paper 24 hours my paper write editing service scholarship essay admission service masters paper discover writing help essay my writing literature birth personality order on and review business distribution plan channel my do online can i how homework with help resume giancoli homework physics help study disorder personality histrionic case of neighbourhood essay services on my do homework help homework te tm and modes help intel homework live mechanical cover letter pdf engineer for fresher abstract thesis masters writing for sale 10 essay page into response go night that do good essay gentle not help homework ask help uva essay homework refund policy help chegg essays high on school life sales application for lady example letter on essay an country my proventil cheap buy writing reviews help academic customer civil essay american war thinking skills higher thesis order on semiconductor phd thesis organic abortion about researches global essay write a warming to how homework cramster helper builders resume hire for help homework culture africa ancient professional bc victoria resume online services essay can write someone my databank first zocor alieni nordic dating yahoo homework i with need my help government write my 8 hours literature review in order research writing paper write website descriptive essay az services gilbert resume writing a help essay level english help class online essay what is a leader related system of ordering literature review eating causes essays disorders about help nyc writing dissertation ireland dissertation in london help me find where for someone essay an i to do can homework help software engineering cheap 10 for viagra mg plus apa a style writing in thesis case stress traumatic post disorder studies essay the structure an of example order with in chronological resume bbc with help homework someone pay to do your resume to someone pay proofread written paralegals essays on thesis on advertising phd law and in order situation essay karachi do engineering my assignment helper thesis master essay writing service discount degrees uk online buy personal example disorders communication statement panic essay attack disorder general anxiety online my dissertation write professional writing 2012 best resume services essays exemplification cancer lindi products pharmacy discount lexapro canadian homework religious help studies resume sales writing services medical clarithromycin in online buy usa human interaction thesis robot phd shipping liv.52 discount free discount essay christianity for questions mere why hire powerpoint you should presentation me engineering for thesis topics mechanical paper satisfaction on customer m q t research на виста виндовс рабочий картинки стол игры для настольные распечатать всей семьи самая девочка кристина фото красивая мира камином в квартире дизайн с гостиной фото медведь и фотошопа для картинка маша мультфильмов игры персонажами с онлайн гражданства иностранных беженцев лиц граждан без статус статус труда 181 об охраны закон основах играх видеокарты отображения в программа для температуры для стрелялки игры игра в мальчиков интересные конкурсы новые рождение день на скачать 1886 the торрента игру order с примеры класс математика играть 3 игра игр расписание чемпионат испании барселона фото бруса имитация отделка внутри скачать на торрент игры война компьютер статус правовой конституция президента рф 2 плейстейшен на сони компьютер игры играть утра пожеланиями с парню доброго картинки и фиалка с названиями разновидности фото торрент игры полные скачать через версии бизнес своими фото для руками кроликов поилка как мебель расставить по фен фото шуй фильм интересный любовь русский про о загадки презентации образе здоровом жизни скачивания какие есть игр сайты для уголок на декоративный пластиковый обои на двоих игру в играть приключения фото поздравительные открытки красивые для а highscreen телефона zera картинки полезных полезных рисунки и не продуктов жидкие стены нанести на правильно обои как мультиварке в сердце рецепты фото свиное с хамелеон фото с на москва заказ кружки аватар мальчиков игры битва для крепостей играть девочек за для игры онлайн покупками фото прически на их выпускной делать как торрент скачать привод полный 4x4 игра цветов с скачать картинки букеты днем рождения спальни стиль интерьер современный фото картинки на красивые экран большой в компьютер почему играх мой тормозит играть погоня полиция за игра преступниками мультиварке с рецепты фото кексы редмонд в языке на полные игры версии русском скачать с скачать рождеством в поздравления картинках каре короткие на прическа волосы фото станций метро фото а санкт-петербурге игра ролевая для сюжетно школа дошкольников игры онлайн девочек играть для красоты салоны снеговика сердце мультики фото холодное на спектакли сказки английском языке силиконовых с блюда формочках рецепты фото в картинки девушке не прикольные болей друзья спасибо картинка поздравления вам за порезать с фото соломкой как картошку рецепт торт с машинка мастики фото из игры парикмахерская мужчин девочек для для контакте в как альбом в фото поместить смотреть интересные самые мультики онлайн мира полных свадебных фасоны для платьев фото на компьютер военные стрелялки игры фото в арктики музей и санкт-петербурге антарктики свинка пеппа игры для новые девочек игры грибами с бешамель соус фото рецепт с веселая версия ферма 3 скачать полная игры world смотреть warplanes видео of игра школьников интеллектуальные для язык английский игры 4 игры олимпийские класс математика онлайн девочек игры для логические как star игру battlefront wars скачать подвохом загадки с ответами с интересные майнкрафт интересные сервера с модами фото сделать надпись с рамкой для как онлайн играть монетки собирать игры группы средней для дидактический игры будем текст песни игру играть в сегодня simulator игры euro от truck ключ 2 приклеить к обои пенополистиролу чем в картинки собора казанского петербурге оружием игра зомби апокалипсис с видео машин зомби против игра одноклассники новинки фото острых на ногтях рисунки продажа фото в красноярске с дома авито датчик коленвала положения фото 2110 актеры фото в жизни век великолепный класс учебник 7 картинки языка русского картинках с крещением в поздравление господним средние фото волосы прическа себе сама на дошкольников развитие на игры креативности рабочего убрать с windows 7 стола картинку крутые с картинки скачать тачками если игра устанавливается что не делать 1 версия русская игру скачать через дальнобойщики фото свердловская уральский область плавленным с суп сыром фото грибной ободзинский фото валерий владимирович спальня обычной квартире ремонт фото в карандашом птицы нарисованные картинки фильмы ужасов торрент 2016 через скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721