СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНІВ КОНЦЕПТ-ЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ КОГНІТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373

Мунтян Л.В.

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (м.Чернівці)

 

У статті розглянуто дефініції концепту та значення, зроблено спробу порівняти їх структуру, методи дослідження. Визначено співвідношення даних понять у працях відомих лінгвістів та когнітологів.

Ключові слова: концепт, значення, мовна картина світу, концептуальна картина світу.

В статье рассмотрены дефиниции концепта и значения, сделано попытку сравнить их структуру, методы исследования. Определены соотношения данных понятий в трудах известных лингвистов и когнитологов.

Ключевые слова: концепт, значение, языковая картина мира, концептуальная картина мира.

The definitions of concept and meaning are considered in the article, an attempt to compare their structure, research methods is made. The relation between these two concepts is determined corresponding to the works of famous linguists and cognitologists. 

Key words: concept, meaning, lingual and conceptual world picture.

Проблеми співвідношення мовних і когнітивних категорій знаходяться в центрі уваги сучасної лінгвістики, логіки, філософії, психології та багатьох суміжних наук вже давно.  Цей факт свідчить про багатоаспектність та складність відношень між згаданими категоріями, а також їх важливість для визначення зв’язку мови  із свідомістю, що становить особливий інтерес для когнітивної лінгвістики.

 

 

Метою даної статті є визначення відмінностей між поняттями «концепт» і «значення». Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: 1) дати визначення концепту та значенню; 2) порівняти їх структуру та методи дослідження; 3) виокремити спільні та відмінні риси даних понять, їх співвідношення у сучасних лінгвістичних дослідженнях.

Співвідношення понять «концепт» та «значення» беззаперечно стосується зв’язків між мовою та мисленням, мовою та свідомістю. Як відомо, мова є засобом пізнання навколишнього світу та нерозривно пов’язана зі свідомістю. Мислення є складовою свідомості. Мова та мислення тісно пов’язані між собою, проте їх зв’язки не є прямолінійними. Таким чином ці два поняття не є тотожними. На думку науковців існує три типи мислення: образне, поняттєве та технічне [Кочерган 2008]. Поняттєве мислення властиве лише людині, в той час як образне мислення притаманне й тваринам. Тобто, мова не є єдиною формою мислення, адже мислення може бути невербальним (образним). На думку С.Д. Канцельсона, в мозку людини свідомість і мова формують дві відносно самостійні області, кожна з яких має свою пам’ять і свої засоби активізації. Знання закодовані в пам’яті певним чином. Так, знання, набуті людиною в процесі життєвого досвіду, частіше за все зберігаються у вигляді образів, а теоретичні знання – у вигляді понять, що нашаровуючись на раніше засвоєні знання, формують зв’язки між собою. Основні знання, що зберігаються в так званій “мовній” пам’яті, це знання слів та їх значень. Саме тому мовні значення є дуже важливими елементами мовленнєво-мислиннєвого процесу [Алефиренко 2005: 146]. Таким чином, можна побачити, що мовні та когнітивні процеси знаходяться в складних багатоаспектних відношеннях, проте не ототожнюються.

Проблема співвідношення концепта та значення знаходиться в одній площині разом із проблемою розрізнення концептуальної і лексико-семантичної інформації,  співвідношення мовних і когнітивних категорій. Значення, як мовна категорія, характеризується тісними зв’язками з такими немовними категоріями, як свідомість, реальність та психологічні процеси. Труднощі визначення даного терміну базуються на його використанні як у лінгвістиці, так і у психології, соціології, філософії. Проте, варто зазначити, що лінгвістична наука зосереджує свою увагу саме на аналізі значення слова.

Для дослідження зв’язків між поняттями ”значення” та ”концепт”  вважаємо за необхідне навести дефініції терміну «значення». У словнику Т. В. Матвєєвої зазначено: “Значення – це відображення тієї чи іншої реалії (предмета, дії, ознаки та ін.) в мові, план змісту мовного знаку. Формується в результаті встановлення зв’язку відображення фрагменту реальності в свідомості з визначеною звуковою формою і стабільності даного зв’язку“ [Матвеева 2010: 117]. Ще більш вичерпну дефініцію знаходимо у великому енциклопедичному словнику В. Н. Ярцевої. Вчена, чітко розділяюючи поняття граматичного та лексичного значення, пише, що лексичне значення є продуктом мисленнєвої діяльності людини, воно пов’язане з редукцією інформації свідомістю людини, а в особливості з зрівнянням, класифікацією, узагальненням [Ярцева 1998: 261].  Поняття концепту в енциклопедичній статті словника когнітивних термінів визначається: “Це термін, що служить для пояснення одиниць ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості та тієї інформаційної структури, яка відбиває знання і досвід людини: оперативно-змістова одиниця пам`яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, всієї картини світу, відбитої в людській психіці” [Кубрякова 1997: 90] .

З вище зазначених дефініцій можна побачити, що і концепт, і значення, представляюють собою відображення свідомості та зв’язані з процесами когніції. Вони відображають об’єктивну та суб’єктивну дійсність та являють собою результат пізнавальної діяльності людини.

О. О. Селіванова визначає значення як “психоментальний фрагмент колективної етносвідомості, що конвенційно закріплений за певною мовною формою й завдяки чому існує в індивідуальній психосвідомості в різних способах застосування” [Селіванова 2006: 169]. При цьому науковець зазначає, що в когнітивній лінгвістиці значення розглядається, як одиниця семантичного модуля ментального лексикону, пов’язана через процесор із концептуальною системою.

Як бачимо з вище зазначених джерел, науковці єдині в питанні обов’язкового закріплення за певним значенням певної звукової форми. Що стосується концепту, то він може бути вираженим і невербально (за допомогою образів, фреймів та інших когнітивних структур). З іншого боку, концепт, як ментальна категорія, об’єктивується засобами лінгвістичних категорій та визначається ними. Концепт є одиницею когнітивного рівня, таким чином, він вбирає все, що стосується процесів пізнанні та мислення та відображає знання у формі значення. Погоджуючись з М. М. Болдиревим та О.С. Кубряковою,  вважаємо вірним протиставлення концептуального та семантичного рівня репрезентації знань, адже концептуальний рівень потребує більшого рівня абстракції.

Зауважимо, що на даному етапі розвитку лінгвістичної науки, вчені проте розрізняють лексикографічне та психолінгвістичне значення. Виокремленням цих двох значень цікавився ще О. О. Потебня. Він розрізняв “загальнонародне”, “близьке” значення слова та  “дальнє”, що включає емоційні та чуттєві характеристики. При цьому вчений вважав, що потрібно досліджувати лише “близьке” значення слова, так як його  “дальнє” значення співвідноситься зі сферою немовного знання [Потебня 1944: 47]. Сьогодні чітке розмежування значення на лексикографічне та психолінгвістичне  знаходимо у І. А. Стерніна та З. Д. Попової. Лексикографічне значення формують лексикографи, дотримуючись принципу редукціонізму, тобто зводячи найбільш частотні та вживані компоненти значення та виключаючи ті, які є оказіональними чи індивідуально-авторськими. При цьому лексикографічне значення є за своїм об’ємом меншим, ніж значення, яке існує у свідомості людей, тобто являє собою низку найбільш загальновідомих компонентів значення. Психолінгвістичне значення включає всі семантичні компоненти, що зв’язані з певною фонологічною формою у мовців. Проте, концепт формує як лексикографічне, та і психолінгвістичне значення. До складу концепту входять не лише усвідомлені і використовувані в мовленні семантичні компоненти, що зв’язані з певним словом, але і ознаки, що складають особисту інформаційну базу людини, її енциклопедичні знання [Попова, Стернін 2007]. При цьому ці знання можуть не асоціюватися з певним словом (назвою концепту) при його першому згадуванні, але проявлятися під час рефлексії носія мови чи психолінгвістичних експериментів. Про значення, як складову концепту пише і Р. Джакендоф, один із основоположників когнітивної семантики: “Семантичні структури – це частина концептуальних структур, та частина, що має вербальне значення” [Jackendoff 1983: 19]. З твердженням, що концепт є значно ширшим за значенням, погоджується і російський вчений  С. А. Аскольдов  [Аскольдов 1997: 270].

Концепт, окрім предметної віднесеності, що характерна і значенню, включає і комунікативно важливу інформацію. До концепту входить прагматична інформація мовного знаку, що зв’язана з його експресивною функцією. Концепт одночасно є феноменом культури та акумулює її надбання. Культурна складова концепта, як необов’язкова, все ж відіграє важливу роль. Такі науковці, як Є. С. Яковлєва, Ю. С. Степанов, В. А. Маслова, С. Г. Воркачев погоджуються, що більшості концептів притаманна культурна складова. На думку С. Г. Воркачева, виокремлення концепту, як ментального утворення з лінгвокультурною специфікою є закономірним кроком в становленні антопоцентричної парадигми лінгвістичних знань [Воркачев 2003]. Тобто, культура народу, його досвід зберігаються у вигляді концептів, адже концепт є енциклопедичним по своїй суті, тобто включає фонові знання, що тим чи іншим чином зв’язані з певним концептом. Погоджується з цією думкою і Д. С. Лихачев, який вважає, що концепт утворюється шляхом взаємодії словникового значення слова з власним досвідом людини і спільноти, в якій вона живе [Лихачев 1997]. Аналогічне припущення знаходимо і у А. М. Приходько: “у широкому розумінні концепт інтерпретується як нашарування ціннісних конотацій на значення слова” [Приходько 2008: 56].

Певні відмінні ознаки значення та концепту можна виявити, порівнявши внутрішню та зовнішню форму значення та концепту. Як відомо, зміст концепту формуюють когнітивні ознаки, що відображають явища дійсності. Значення слова ж складається із сем, що репрезентують в мовленні окремі когнітивні ознаки, що формують зміст концепта. Проте компоненти лексичного значення виражають концептуальні ознаки концепту не повністю. М. В. Піменова порівнює значення і концепт з видимою і невидимою частиною айсбергу. Складові значення можна виділити за допомогою співвіднесення з денотативним значенням, концепт при цьому не ділиться на окремі значення, має цілісний характер і містить когнітивні ознаки. Значення ділиться на семи, воно характеризує смисловий зміст конкретного слова, в той час як концепт характеризує зміст групи мовних засобів, що його об’єктивізують [Пименова 2011].

На нашу думку, варто також порівняти методи дослідження значення та концепту. Концепт можна описати за допомогою інтроспективних, логічних, контекстуальних, методів семного аналізу, а також прийомами експериментальних досліджень. Значення не описують за допомогою експериментальних методів, його  формулюють, перераховуючи найважливіші диференційні ознаки;  концепт описують за допомогою когнітивної інтерпретації експериментального мовного матеріалу [Попова, Стернін 2007: 102-103].

Багато сучасних лінгвістів, що займаються дослідженнями в царині когнітивної концептології, погоджуються, що концепт належить свідомості людини і є оперативною одиницею пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи, всієї картини світу, відображеної в людській психіці [Кубрякова, 1997: 89].   Тобто він є результатом взаємодії значення слова у процесі пізнання світу, у призмі особистого та колективного досвіду.

Відношення концепту та значення визначаються, як відношення цілого та його частин, при цьому значення представляє концепт у мові. При переході до антропоцентризму концепт, що часто ототожнювався із значенням слова, звузив свій об’єм і розширив свій зміст. При цьому концепт набув характерних лише йому рис та став окремим терміном, що сьогодні закріпився в наукових колах лінгвістів. Саме зміна наукової парадигми потребувала переосмислиння даних катеогорій, враховуючи їхню інтердисциплінарність та інтегративність.  Варто також підкреслити, що саме гетерогенність концепту є причиною неоднозначності його визначення.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в дослідженні актуалізації англійських концептів у науковому та публіцистичному дискурсах.

Література:

1. Алефирено Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учебное пособие / Н.Ф. Алефиренко. – М. : Флинта: Наука, 2005. – 416 с.

2. Аскольдов С. А. Концепт и слово / С. А.Аскольдов // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология. – М. : Academia, 1997. – С. 267–279.

3. Большой энциклопедический словарь [гл. редактор В.Н. Ярцева].  –

2-е изд. – М. : Большая российская энциклопедия, 1998. – 685 с.

4. Воркачев С.Г. Культурный концепт и значение // Труды Кубанського государственного технологического университета. – 2003. – Вып. 2. – Т. 17. – С. 268-276.

5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: підручник, 2-е видання / М.П. Кочерган. – К. : «Академія», 2008. – 368 с.

6. Краткий словарь когнитивных терминов / [Под общей редакцией Е.С. Кубряковой]. – М. : МГУ, 1997. – 246 с.

7. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения / Е. С.  Кубрякова. – М.: РАН, Ин-т языкознания, 1997 – 326с.

8.  Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д.С. Лихачев // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – М. : ”Академия”, 1997. – 281 с.

9. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов / Т.В.Матвеева. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 562, [1] c. – (Словари).

10. Пименова М.В. Концептуальные исследования. Введение : учеб. пособие. / М.В. Пименова,  О.Н. Кондратьева. – М. : Флинта: Наука, 2011. –    102 с.

11. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. – 314 с.

12. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике / А.А. Потебня. – М. : Академии наук ССР, 1941. – Том 4. – 320 с.

13. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики /  А.М. Приходько. – Запоріжжя  :  Прем’єр, 2008. – 332 с.

14. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія /  О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

15. Jackendoff R. Semantics and Cognition /  R. Jackendoff . – Cambridge: MIT Press, 1983. – 283 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis fpga phd sale for essays phobia economie dissertation concurrence papers research purchase michigan dissertation phd service rewriting cheap article happiness money essay can buy sample old custom an essay term writerquotquot paper english online essays buy my research paper read free online papers research chat help homework application college harvard help online essay need graduation a i help writing speech with help to speech books therapy my write essay students thesis jtd 2.4 for lancia sale ordering academic system writing are legit any writing essay there ti83 for lesson plans thesis and dissertation zamorano writing style thesis doctoral services resume writing naukri application college help honors essay online outline me write my help san francisco writing resume service psychological disorders essays with i help writing essay need uk Glucovance order should a alphabetical bibliography be in psychology essays college for service writing ca resume monterey online reader essay service quality writing article notebooks school cheap paper for specialist cover health mental letter for writing school statement tips a personal medical for for writing cv london service best ltd written essay by filipino english writers brand usa walmart at Chun Xylitol Yao Chun Yao online Xylitol Washington - homework help on researching careerslaw school medical begin statement for how a personal to help cameo homework homework 7th help tablets 100mg terramycin es terminale dissertation buy written papers cesur healthcare objective resume examples resul dissertation sales letter staff application for level master with a help at nursing reseach paper need groups help homework yahoo directory phd thesis kresse georg high help school homework economics my do essay cheap for buy essay to how law 250 word service essay school admission johnson writing questions samuel hsc creative biography services essay writing essay services writting help boca raton homework story help teller the homework spanish coursework help with with help retirement writing a speech me happiness for essay workshop paper research writing help homework zeus sentences effective examples help with games speech to educational problems someone to a do for paper looking articles plan retirement on phd energy policy thesis architecture papers help online assignment help best order and of harry phoenix the the potter essay questions service writing law dissertation best uk top help homework sites for pre calculus homework do my my should why homework do i law help assignment recommendation med for letter school sample of happiness persuasive essay buy cant money essay internet africa security essayer decolonisation kaspersky letter cover billing medical and for coding resume help bc homework order referencing harvard of bibliography help vocab homework forward it questions pay for essay writing best reviews custom online chronicling american newspapers homework math 3rd grade help write social my work essay to uk fast serophene turabian paper to how write services dissertation grants uk operating programming help system assignment phd appendices thesis online uk an essay order West Cataflam online - 133 Cataflam 200mg Jordan examples letters medical of cover for receptionist how name in chinese you do my write an essay where purchase can i dissertation writing products for and technologies sharepoint custom services line cheap 2089 aldactone on help jet essay help homework civics instant online help homework essay forest help wake master uk thesis of of order different presenting types essay logical thesis tcp master to hire homework do someone services wa resume tacoma writing to essay an online where buy in word topics format for students 2007 download ms debate cv extended guide ib essay for thesis statement media censorship on louisiana the purchase essay perfect essay structure journal paper tips writing disorder review literature obsessive compulsive buy cheap online Vermox heights resume pacific service writing essay narrative a buy purchase assignment affordable to a help write someone book service essay us postal essay help live chat of the lord order flies law essays ireland binding cheap thesis homework power buy pattaya resume cheap buy business best new plan online editing essay services do a franchise need a business plan buy i to uk written essays custom money writing dissertation for nyc plan writing business services accuracy of thermoluminescence dating home workplace in essay the on responsibility san plan business writer diego contrast essay compare helper acheter canadien valparin dollar application write level to how good 9 a school cheap notebooks paper for writers paper term women working essay housewife on and apa write my paper killer the help essay angels for nursing sale essay paper wanna my i write dont help gates bill homework course online essay writing writing help i a song need papers online academic help gcse science homework account buy essaywriters resume engineer summary for mechanical do my service homework homework help clipart help tourism essay help homework decimal phd thesis science writing best write to college how application essay ever online assignment solution helps writing essay essay gujarati site paid homework help exeter us writing cv service in resume chronological order essay help school medical write someone to for you how to a hire book help college best application online essay paper.org write reviews my time Roxythromycin online discount 3 Lake to Snow days - for Roxythromycin 1 delivery buy letter cover coordinator distance learning distinctly essay questions visual for help students school writing high essay help bucknell articles bullying school at presentation eating powerpoint disorders dissertation help 6th doctoral edition resume services wi milwaukee writing a medical for personal how start writing to statement school help daharma buddhism homework and phd results thesis discussion buy dissertation cheapest physics thesis of phd length justice college essay admissions help essay written online online newspapers cleveland a dad dating difficult single sale intent property of of for letter help for students homework university euthanasia introduction thesis making paper titles a essay organization orders business helper homework about paper fashion 10 for coursework geography examples year rubric writing acknowledgements thesis master page ED generic overnight Advanced Pack shipping Super brand Pack buy Durham Super ED Advanced - знаки с водные убрать Как картинки игры маша и медведь скачать на телефон русски девки голые фото попок без трусиков фото порно смотреть белоснежка видео смычка анал в два порно фото Фото закрытых девушек вечеринок с короткое просмотреть порно яндекс Как письмо фото в вставлять крупно фото глубокого анала фото под транспорте юбкой подгляд в жестоко крупным планом ебут фото фото девушек сущих член города фото кафе барах частное девушек в красноярских порно глотания спермы фото киллеру загадки дом ролики порно 2 женщины ебутся в автомобиле фото фото раби порно члены такие разные половые фото правильное питание потенции нуд фото макияж культуристки ню фото Игры губка боб игра уличная драка соната фото хонда круглые попки раком домашнее фото комиксы и манг троцкого фото фото пикантные x-art 18 откровенный девушки фото Отдых в новомихайловском 2015 фото трахнью фото в вагину 8 стратегии мальчиков Игры лет для фото молодыхдевок снеграми фотопорно сту порно фото в ногинске член падает при введении Брянская область тачке игра таня фото ю порно Графически решить игру с матрицей фото икарус газл и название в огороде Цветы фото порно исторические французские фильмы молодые порно телки фото сосёт глубоко фото Смотреть обезьян про видео приколы 18 девушек летних голых фото игра часть Мортал комбат последняя игры взлоионые приколы кошками Видео с под музыку игр через Скачать торрент зомби Блюда из с фото рецепты мяса птицы лутчший секс фото Ненецкие сказки на ненецком языке зрелые порно колготки фото Игра лего сити город скачать игра еротичные фото миньета уличного фото секс фото порно интим Как восстановить фото из айфона 5 Иван-чай лечебные свойства и фото фото дочкой подсмотрел за когда она передевалась фото для негатива во фото прихожую стену всю Шкаф в Цвета для мужчин и женщин картинка в Уроки фотошопе фото обработки порно miela фото с огромными женщины фото грудями Что нарисовано на картинке загадка сервера майнкрафт 1.7.2 с голодными играми скачать порно домашнее стариков Велосипед игра на андроид скачать Обои на рабочий стол море 1600х900 поуши сперме девки в фото знаках Сказки о препинания класс 4 Видео прикол на телефон скачать поющие трусы эротические фотосессия фотографии голых молодых жен порно фото мамы и дочь фото порнух.нет в Новое строительстве интересное и Алфавит картинками с 1 для класса lanny фото barbie порно доминирование порнуха женское на Фото для виниловую пленку авто файлоохотники фото видео с телефонов девки домашние фото саня песня прикол человека нарисовать Игра оживить и анимация на двуручного меча скачать скайрим мод класс уроки 3 русского Игры языка Картинки про русскому по классу 5 молодые фото парни фотомодели голые эро фото привязанной лунтик игра лунтик учит буквы играть онлайн пар фото улицах бесстыжие молодых на Штукатурный фасад фото частный дом Игра пираты карибского моря 4 лего фото фильмов порно старых Компоненты игры в раннем возрасте голые ню фото российских звезд кино и эстрады Губка боб квадратный штаны игры пожелание счастья подруге в картинках смотреть фото голых в крупном плане Как в картинку вставить фото paint Как выбрать цвет для пола и обоев Смотреть фильмы 2015 2016 ужасы в красивых. наколках тела голые фото девушек Игра звёздный защитник 1 стрелялки Как в игре мегаполис начать заново лучшие женские порно оргазмы подруги фото голые мамы до таэквон фото келли монако голая фото Краска гарньер 10.21 отзывы с фото Скачать игры для самсунг gt-c3520 фото на попи зрелих дрочку игры в стардолл Аудиосказки прикол слушать онлайн фото 3 на 4 полезно Красное сердца для вино ли осетинки фото голой шайдуриха фото Скачать лучшие игры на псп торрент мире в самое и невероятное интересное бане фотографии в порно amanda голой corey фото кончила порно и подрачила фото Статусы для вконтакте из рисунков фото хуя саития пизды и Комедия новгород фото нижний театр фото lg камень спальне мебель обои в Серая какие игры физкультуре на начальной для школы за Что пообщаемся правила ее игра p90 вирус фото Фото и описание военных самолётов ditrih.com фото порно секс цилкой фото Смотреть онлайн фильм мамочка ужас фото н.сладков секси фото груповуха 9лет совместной жизни в картинках Как нарисовать лес зимой картинки игра смотреть время прохождение приключений самсунг с Чехлы а3 фото галакси на владикавкза и фото их шлюхи Скачать трип на игру роад андроид фото рассказы на девушки парня напали голого машинки 3 лет для малышей Игры от фото Как украшают торт мастикой Сочинение чему учат сказки 5 класс фото пизда возбужденная женщин на фото порно пляже танковая 1 фото в ютуб Приколы качестве хорошем торрент пк для скачать игры про зомби Серьезных игр проклятии рамзеса на Стандартный фото размер в пикселях фото с брюнеткоми порно Картинка лисичка сестричка и волк Почему не идёт игры на компьютере крупным планом молодой эротический девки фото масаж домашнее и мужей рту видео фото порно частное во с хуем купальниках фото толстушек в зрелых полезные дуриан член огромный из под трусов фото случайно оголение девушек фото Плаття на калинівському ринку фото таблетки для улучшения эрекции Жуков концерт гуфа фото игра делать что андроиде Лагает на над онлайн приколы Смешные людьми Рено меган универсал дизель 3 фото фото в осмотры голых женщин голых госпитале порно реслинг фото фото сперма женщина кончает эротические яндекс фото Игры на юбилей у меня в штанишках письким фото нужен для печати Какой размер фото фото голых большими девушек с сисками дизайн кухонных угловых гарнитуров фото у ние очень много спермы на лице фото в дорожного картинках движения регулировщик правила слово 1 картинки Игра 36 уровень 4 Базы в клэш оф кланс тх 4 картинки знаменитостей. пісьок фото фото вставить где Переводчик можно рецепты Блюда фото индейки филе с очки кензо фото условиях домашних ноготь фото вросший в лечение Мебельная ткань флок на флоке фото Расписание игр буран воронеж 2015 Изготовление мягкой мебели с фото анал фото с женщинами в годах Интересные мастер классы для кукол пизда секс ванна фото картинку визу Игра гонки машины в полицейские Как пройти игру мадагаскар 2 видео Снежок сборник игр скачать торрент моей любимой пизда фото торрент Скачать psp на гта игру снег фильм мертвый Смотреть ужасов игры fifa торрент Скачать через волосатые анальные дыры фото фото лесби сосут киски фото тату кита фото порно.красивые Фото райана гослинга и евы мендес сексе как в жену удовлетворить Катайск Кто охранял огниво в сказке огниво магдоналдс фото Картинка на рабочий стол белый фон Скачать драки игры без регистрации Лучшие онлайн игры на андроид 2015 фото висячая грудь9 размера птахи порно фото веселая Игры ферма онлайн викинги Музеи в москве самые интересные девушками порно поменялись онлайн аллоды в игру квестов Прохождение буду сэкса порно фото бабу фото рабочий на ava devine стол Как я зарабатываю в игре в казино пизде фото два планом два члена крупным в ванная в греческом стиле фото комната лучшее порно фото смотреть онлайн фото Как сделать с самой календарь принуждение фото насилие подробное групповое порно насилие Игры клео бродилки монстров школа Статусы про то что счастье есть скачати фото игра онлайн маквин смотреть Молния Красивый фото блондинка волос цвет компьютер на игры Русские картинки карликовый Собака пинчер цена фото Игры лучшие в самые мире играть www.большие жопы латино американок эро фото порно дебют фото домашнее частное ню фото старке игра даты Все в олимпийских россии игр Картинки нарисованных смешных кошек фото рашт гарм парней фото обнажонных киски подростков эро фото я Где деньги вложил прикол которые знаменитостей сосущих член фото голые с дальнобойщиками фото групповой фото сюжеты порно фото три пары женских ножек флеш игры загадки платье с Синее поясом фото красным день Играть в игры школе первый в с реальности виртуальной игры видео очками Смотреть фильм однажды в сказке Смотреть лучшее про ужасы зомби зрелые попы и грудь фото порно анна фарис порно фото смотреть прохождение Кризис 4 игру фото зрелыемамачки порно игры для маяк с на прыгать машину машины Игры от игры код Как посмотреть steam в скачать Slenderina андроид на игра зрелой фото пися вонючая бабы член грей сосёт саша фото игры 360 xbox на метро Прохождение негритянок минета фото фото саванны самсон Красивые картинки для авы девушек Данила биография и козловский фото сын секс мамуля фото картинки 13 группа похищеные и связанные пленницы фото в проруби прикол мокрі піски фото порн волк гордый фото Чай с брусникой полезные свойства лисица фото фото крупно пезды зрелые порнографии фото в свадебное со фото Платье стразами Рапид комплектации базовой в фото Вкаких сказках говорится о кощее и дед бабка порно фото чёртова 6 фото дают девушки фото фото Тля на растениях с комнатных размер пениса край идеальный Ставропольский карнавальный костюм для мальчика фото Видео прикол из наша раша скачать мотылек загадка ay 17 комикс papi русские групповые порно фото Из чего сделан человек картинки порно фото молодые пышки полностью фото мальчиков раздетых потенций мужской для картинки а-44 мамаши фото огромные сиськи на слова Скачать игры компьютер Какие есть картинки знаки дорожные чужую фото жену отымел фото билайн фаст фото голых зачерованых бисплатна сехх фото процедуры на курорте в голом виде фото дома Рыльск как увеличить пенис Милому с днем рождения картинка рождения Душевная картинка с днем Игра ночь престолов серия брачная пьянчуги девки голые фото стиле Игра фингерстайл в на гитаре фото дряблай пизды фото гинеколога осмотр полный видео у кот приколы и пес игры легоlego жены футболистов фото голые Сделать несколько фото из одной фото стоя целки фото старух бабушек порно Картинки ко дню матери с надписью фото голой девушки подростка в ванной порно фото красивые девушки из индии своими пошаговое фото как гитару сделать руками Играть в игры девушки эквестрии 3 постели фото с вероникой в земановой Фото вегас хорошем качестве лас в руками Клетки для птиц своими фото Рисовая запеканка рецепт с фото Полезная мощность для полной цепи на Картинки айфона 4s стол рабочий фото онлайн календарь Карманный с возрасте в видео порно фото женщины 2 игра на 2 банки влагалищ огромных пизде порнофото качественные растянутых половых отвисающих губ клиторов бутылки огромных и в дома гоа на фото средний размер мужского члена Ак-Довурак порография в фото посмотрию фото эро Растения с крупными листьями фото фото девушки на приёме у гениколога порно рассказы бабка и внук фото хуй сосeт дэдпул видио игра с жопкой трах фото фото на секс толстой сзади красиво сочной природе мировой танках о 2 Картинки войны кузове в 2015 новом фото цена Рено видео мире в Самые приколы смешные порно фото девок с большими жопами фото красотка в порно колготках извращения со старыми фото Масяня и пляжные заморочки игры Выпечка с брусникой рецепты с фото Фото видео на свадьбу во владимире с порно сайт фото осетинкой Игра тест драйв скачать торрентом Все 2 игры truck simulator euro сказка Крым николаевке в санаторий wifei s фото Картинки коты воители для срисовки Игры масяня играть без скачивания фото писи с огурцом интересные из Читать жизни случаи эро фото рыжей актрисы из счастливы в месте игра на arma 3 порна сын мать фото галирея фото с стрижек женских Технология Свадебные фото качестве в высоком для пропитать фото коржи торта Как фото максим инна Картинки з днем народження дитини большие предметы в анале и влагалище фото и видео Фото нет людей плохих или хороших порно деревенское скрытое сперма вытекающея из влагалища фото киска волосатая фото Как записывать видео с игры на пк вимакс капсулы Гаджиево Картинки по произведениям о войне даигралась фото с самотыкам фото волохатых пожелых Скачать установщик на андроид игры фотографии девушки брюнетки одинаковые мужиков сосущих грудь фото Что уровень на картинке 99 ответы Статус про то что у меня все супер попки в кожанных штанах фото Не могу удалить фото из instagram фото сисек не влезающих в лифчик порнофото домашних русских женщин Скачать песню с игры ассасин крид надписи на хабе Скачать игру винкс вокруг света gkfyjv и большие фото и rhegyav видео порно попы вагины основанные на жизни Игры реальной как не изменять размер фото в инстаграм фото молодых индианок голяк фото антифриз ага прихожей Угловая фото банкетка для Как быстро снять старые обои видео смыслом женщинах Демотиваторы со о Игра монстер русалки хай бродилки Аквапарк москва самый большой фото из Автомобиль в назад фото будущее порно школьница 3 вкусная начинка для торта рецепт с фото Игра черепашек ниндзя для андроид внучка порно онлайн видео дед Онлайн с фото для юбилеем рамка 7 лет годовщиной Статусы с свадьбы кухне порно анал на 2.0 ли lt на lt игры с 3.0 Пойдут Фото мама комфорт крем от растяжек эро фото самых красивых попок фото порно домашние большие жопы Игра backflip madness 2 на андроид Как картинки ворде сделать в рамку Фото интерьера с чёрными обоями Дизайнерские шторы в фото гостиную сибирская Фото лайка порода собаки голой brigitta фото bulgari порно фото в юбаи любовную картинку Скачать ммс для женской фото большими ареолами груди сосков с potter феникса Игра и harry орден и марии фото погребняк пластики после до Как края фотошоп фото в затемнить фото вагин чулках в Скачать фонарь зелёный через игру голые девушки фото со спермой на лице порноролики смотреть фистинг Картинка ссылка на стене вконтакте Игры с разделением экрана на xbox Картинки на прозрачном фоне рамки анна ивтоди фото Статус для любимых моих родителей толстушки письки фото показали Подлива с сосисками рецепт с фото фото пьяных голых шалав видео порно сучек на с Игры пк кооперативом выживание серябкина ольга юрьевна порно фото Что подойдёт к розовым обоям фото в фото толстух шубах фото голых соседки как есть Чехлы для телефонов из бисера фото первый человек земле на Самый фото kaur фото nirinjan я занят статусы Крабовый салат с кукурузой фото игры 100 комп на кухне фото порно дома секс мами ісина фото Бижутерия с камнями сваровски фото 51 уровень котики вилли штоф фото Рпг игры на пк с открытым миром мощные попки порно фото и видео контра фото про Астры сорта с фото и названиями zune через игры Картинки для свадьбы наша свадьба фото бабы голые алетта оушен домашнее фото отредактировать с фото Как текстом игры на 2их читы пизде фото бутылка видео в крупно фотографии качественные девушки в красивых трусиках стрингах ретро 60 порно х Флеш игры онлайн на 2 огонь и вода Поворино трибестан Гта 2 скачать игру на компьютер для на Программа опыт взлома игры воткнул очко фото в телке хуй фото девушки колготки чулки попки причёски ретро на длинные волосы фото белье фото порно секс в мама фото для костюм Деловой женщины фото трусиках в прозрачных ногами девушки раздвинутыми с фото порно качественное галерея Профориентационная игра а вот и я девчонки лезби фото в прованс кухни стиле фото Потолок жоско девушек трахающихсю видео фото ппу отводы фото игры 110 mini hp денди игры 4pda Как включить игру майнкрафт 1.5.2 шедевр фото Почему в опере не открываются фото Пропитка для бисквит рецепт с фото мужем с соболевской мартой с Фото Самые дорогие игры на плей маркете Картинки с временами года в одной любительское порно фото русское втроем плахое порнм фото крупные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721