Специфіка проектного менеджменту громадських організацій в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються аспекти використання проектного менеджменту в діяльності громадських організацій України та специфіка сучасних методів проектної діяльності третього сектору при вирішення соціальних проблем.

In the article discusses aspects of project management activities of public organizations of Ukraine and the specificity of their modern methods of design for solving social problems.

Cучасні громадські організації проводять соціальні експерименти та реалізовують проекти, шукаючи нові самоврядні форми активності населення, і використовують, при цьому, інструменти PR-технологій. Саме тому вони є істотним джерелом інформації про запити людей щодо нагальних соціальних проблем. До того ж, громадські організації не просто виявляють запити, але й визначають ступінь їхньої значимості.

Актуальність та необхідність висвітлення проблематики проектного менеджменту громадських організацій зумовлюється тенденціями та концепціями, поширеними на сьогодні у світі та основними причинами: активний розвиток та вдалий досвід застосування проектного управління у світі, що сприяє формуванню сучасних принципів та методологічних засад проектного менеджменту в діяльності громадських організацій, які необхідно вивчати, систематизувати та вдосконалювати; широкі можливості застосування проектного управління задля реалізації проектів третього сектору та вдосконалення системи використання PR-інструментарію в практиці неурядових організацій; необхідності формування теоретичних засад, узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду проектного управління та аналізу можливостей використання PR-інструментарію в проектній діяльності сучасних громадських організацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: В останні десятиріччя з підвищенням інтересу до проектного управління та зростанням його актуальності для розвинених країн світу та країн, що розвиваються, дослідженню проектного менеджменту приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні дослідники, серед яких: Т.В. Азарова [1], В.С. Білецький [2], І.Н. Губіліт [3], П.А. Дігтяр [4], А.Ф. Колодій [7] та ін. Питання функціонування громадських організацій неодноразово були предметом наукових досліджень В.Б. Аверьянова [2], І.В. Дробуша [5], В.Ф. Погорілка [7], І.Н. Рожко [3]. Однак, здебільшого вони були присвячені загальним питанням правового регулювання їх діяльності.

Метою статті є систематизація теоретичних знань та практичних навичок щодо формування та реалізації PR-інструментів проектного менеджменту сучасними громадськими організаціями України, визначення пропозицій щодо їхнього вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Громадські організації створюються для того, аби задовольняти потреби певної групи населення. Деякі неурядові організації (далі – НУО) займаються проблемами різного характеру спрямування: адаптації молоді до самостійного життя, цікавляться проблемами інвалідів, дітей-сиріт, людей похилого віку, переймаються екологічними проблемами, прагнуть підтримати культурні цінності та історичні пам’ятки і т. ін [5].

Регіональні громадські організації України залучені до різноманітних сфер діяльності: соціального забезпечення, проблем жінок, молоді, охорони навколишнього середовища, підтримки розвитку демографії активно впроваджують практику проектного менеджменту у свою діяльність. Вдало знайдена ідея, як правило, оформлюється у вигляді проекту, в якому чітко визначається проблема, на вирішення якої проект спрямований, формулюються його ціль та завдання, складається робочий план, бюджет та розробляються показники для виміру ступеня досягнення поставлених у проекті завдань. Кожна організація обирає ту сферу діяльності проекту, яка б узгоджувалася з її місією [4].

Сучасні громадські організації України накопичили значний досвід вирішення соціальних проблем через використання сучасних методів проектної діяльності, які широко застосовують в громадських організаціях усіх країн світу [6]. Їх успіх багато в чому обумовлений специфічним ставленням цих організацій до ресурсів і, в першу чергу, до фінансів. Перед тим, як витратити гроші, організація проводить якісний аналіз ефективності їхнього використання. При цьому, важливо, що громадські організації не володіють фінансовими активами: вони лише розпоряджаються тим, що їм довірили спонсори. На відміну від бізнесу НУО починає з місії, тобто із чіткого визначення наступних питань: хто ми? чому існуємо? що робимо? для кого? Принципова відмінність громадської організації від державної установи полягає в тому, що вона починає діяти, виходячи із прагнення задоволення потреб, а не від організаційної структури. У зв’язку із цим роль професійного керування організацією й, зокрема, її ресурсами, значно зростає [7].

Ресурсами НУО є люди, фінанси, цінності, можливості, запаси, джерела засобів і доходу, інформація. Процес перетворення їх у результати має місце не тільки у виробничих організаціях та в організаціях сфери обслуговування, але й у некомерційних об’єднаннях, до яких відносяться неурядові організації. Відомо, що менеджмент передбачає планування, регулювання й контроль для досягнення цілей та збереження організації. Для цього менеджер наділяється певною владою й повноваженнями, так як менеджмент більше пов’язаний з керівництвом, що здійснюється зверху донизу [3].

У проектах, котрі реалізуються неприбутковими організаціями, існує специфіка у відборі головних учасників проекту. Ініціатором, зазвичай, є сама громадська організація. У якості замовника може виступати орган місцевого самоврядування, бізнес-структура, вищі органи виконавчої влади чи ін. Замовник висуває вимоги щодо кінцевого результату. Проект громадської організації фінансується, як правило, за рахунок спонсорських коштів. В якості спонсорів можуть виступати окремі особи, благодійні фонди та інші інституції. Керівник проекту координує дії учасників та персоналу [8].

Проект завжди розпочинається з оцінки загальних потреб місцевого соціуму та вибору окремих проблем, на вирішення яких проект спрямовується. Вибір проблеми має узгоджуватися не лише з потребами місцевої громади, але й з можливостями самої організації. З формулювання проблеми й загальної стратегії проекту витікають його конкретні завдання, які слід розуміти як досягнення, результат, котрий одержується по завершенні проекту [7].

Місія звужує круг проблем, на вирішення яких проект спрямовується. В ній завжди містяться відповіді на наступні запитання: хто ті люди для обслуговування яких організація створена? Які потреби є у цих людей і як вони можуть їх задовольнити в результаті роботи організації? Які послуги може запропонувати організація для отримання певних результатів? Сфера діяльності проекту визначає в якому напрямку організація більш ефективно працює, які види діяльності відповідають її місії. Ці напрямки повинні відповідати потребам клієнтів. Сама ж організація повинна мати внутрішній потенціал для успішної реалізації проектної діяльності. На основі цих ключових факторів в подальшому конкретизуються висновки про те, що найбільш вигідно робити організації у формі конкретних ідей проекту [8].

Чітке формулювання ідеї та її інтерпретація допомагає осмислити основні напрямки діяльності НУО. Сфера дії проекту обмежується не тільки рамками місії, але й стратегічними цілями. Для реалізації даної мети необхідно збирати ідеї проекту [3]. Ідея проекту – це головна мета громадської організації у вигляді вихідного положення, що визначає основний зміст та напрямки майбутньої діяльності.

Метою всіх проектів, які реалізуються громадськими організаціями, є розробка заходів стимулювання позитивних змін в соціальному оточенні. Цієї мети можна досягти через вирішення локальних завдань різного рівня, саме тому після визначення проблеми проекту вкрай важливо встановити його цілі та масштаби шляхом пошуку такого комплексу заходів, який мав би шанси підвищити рівень життя людей, що знаходяться у сфері дії проекту.

Уся організаційна діяльність щодо проектів всередині неурядової організації проходить чотири етапи: з’ясування всіх питань, що потребують узгодження із законами, до початку проекту; етап планування, практичного здійснення через проектну групу та використання результатів проекту [7]. Вирішення проблем даним методом відбувається у 7 етапів: аналізу ринку, ризику, потреб, проблем та ймовірності успіху проекту (Feasibility Study); планування загальних принципів його здійснення, визначення вихідних даних для планування проектної діяльності та планування різних функцій у проекті; планування та визначення економічності проекту  та його ефективності [8].

У результаті успішності попередніх етапів, якщо прийняте рішення (продовження діяльності щодо вирішення проблеми), то продовження слідує за такими етапами: здійснення проекту; передача результату замовнику чи клієнту; звіт про проект та підтримка при запровадженні результату.

Проекти розробляють, коли вирішення проблем в організації засобами прийняття рішень за допомогою звичайного менеджменту неможливе. Управління проектами – це особливого роду знання, вміння та навички, застосування котрих дозволяє менеджеру організувати ефективну роботу з його реалізації. Головні завдання проектного менеджера залежать не лише від його повноважень, тобто, чи є він керівником проекту, який приймає рішення, чи лише координатором або консультантом проектних дій. З одного боку, він може керувати проектом та створювати ієрархічну групу, що автономно працює, відповідно до лінійного типу організації реалізації проекту. З іншого, координує окремі дії проекту, використовуючи, при цьому, існуючі структури персоналу  [3].

Різні підходи до визначення проекту сучасних неурядових організацій існують як відображення двох різних методів організації. Одні проекти організовані таким чином, що всі співробітники, які беруть в них участь, мають постійне робоче місце. На основі їх професійних знань їх тимчасово залучають брати участь у проектних групах. Інший метод організації проекту можна спостерігати, оскільки існує тенденція до створення дрібних самостійних фірм або до переходу спеціалістів на самостійний пошук замовника своїх знань та можливостей. Саме тому велика кількість проектів НУО організована із залученням позаштатних спеціалістів [1].

В практиці проектного управління сучасних НУО варто говорити про важливість правильно організованої інформаційно-комунікативної діяльності, оскільки результативність діяльності громадської організації визначається безперервним інформаційним зв’язком не лише з органами влади, а й клієнтами, ЗМІ, бізнес-структурами, а також неурядовими організаціями-партнерами [3].

Інформування, як важливий компонент інформаційної діяльності НУО, потрібно розглядати як засіб впливу на органи місцевого самоврядування та громадськість. Інформаційний вплив НУО – це поширення в місцевій громаді інформаційного продукту, створеного організацією в якості різних типів інформаційних повідомлень [1].

При реалізації компанії проекту задля ефективного інформаційного впливу, що проводить НУО, необхідно володіти різносторонньою інформацією про людей, що приймають рішення, що дозволить здійснювати диференційований підхід до організації інформаційного впливу. Він буде різним залежно від того, до якої групи належить об’єкт впливу. Важливо проаналізувати інформацію про ту групу, на яку необхідно здійснювати вплив. За основу аналізу зібраної інформації варто взяти наступні показники: рівень обізнаності проекту впливу про громадські організації, що просувають інтерес; рівень обізнаності проекту впливу про сутність проблеми, яка потребує певного рішення органу місцевого самоврядування; рівень погодження об’єкту впливу з необхідністю прийняття відповідного рішення та рівень взаємодовіри між суб’єктом та проектом впливу [7].

Ведуча роль інформаційного потенціалу НУО при стратегічному плануванні спирається на аналітичну інформацію, що відображає реальні умови та ресурсні можливості організації. Ефективний менеджмент орієнтує діяльність сучасної громадської організації на задоволення потреб громадян та створює умови для її стабільного розвитку. Збір та аналіз інформації, яка дозволяє розробити ряд конкретних заходів щодо досягнення очікуваної ефективності в процесі реалізації проектної діяльності включає також прогнозування можливої ефективності організації [8]. У зв’язку з цим, в проектній кампанії пріоритет віддається інформаційному впливу, де основну увагу слід приділити складанню мети тексту – сукупності інформаційних блоків, що передаються цільовій групі для того, аби активізувати й прискорити ухвалення необхідного рішення. Дану інформацію називають ключовими повідомленням [7]: їх доводять до громадськості, владних структур та засобів масової інформації. Послідовність їх передачі, зміст та адресність залежить від етапу просування суспільного інтересу, завдань, що вирішуються, і також від наявної інформації (факти, аргументи, докази) з конкретного питання.

Процес руху й споживання інформації, що створюється суспільством, здійснюється в процесі інформаційного обміну НУО. Необхідно забезпечити доступність інформації на рівні міжсекторної взаємодії, аби оптимізувати цей процес. Особливе значення в даному аспекті має інформація, що стосується діяльності державних інститутів. Право громадян на одержання такого роду інформації варто розглядати як інструмент, що розширює участь громадян при вирішенні соціально важливих проблем [3]. НУО визначає рівень вольового підкріплення потреб, які відстоюються індивідами, що дозволяє місцевим органам влади об’єктивно бачити картину наявної спрямованості громадян та вірно співвідносити їх між собою при формуванні «дерева цілей» суспільства [1].

Підтримка органів місцевого самоврядування для розвитку неурядових організацій на сучасному етапі є важливою на локальному рівні. Закон «Про місцеве самоврядування» надає легальні можливості громадським організаціям стати реальними партнерами держави при реалізації соціальних програм, однак ряд факторів перешкоджає активній взаємодії держави й громадськості, зокрема це: обмеженість фінансових засобів в місцевому бюджеті, недостатнє знання сфер один одного та низький рівень вмінь та навичок міжсекторної взаємодії [4].

Практика співробітництва НУО з місцевими органами влади набуває все більш широкого розмаху в Україні і є досить плідною: в деяких регіонах з місцевих бюджетів виділяють частину фінансових засобів, призначених для впровадження соціальних програм, громадським організаціям, що реалізовують проекти, спрямовані на підтримку соціально незахищених верств населення. Важливими аргументами в захист державної підтримки, при цьому, є наступні можливості: вплив громадськості на політику місцевої влади, об’єднання ресурсів з метою досягненні загальної мети, формування в представників місцевої влади поваги до організацій третього сектору та своєчасне вирішення місцевих проблем.

Громадські організації можуть використовуватися владними структурами задля встановлення зв’язку з масами та як засіб доведення значимої інформації до населення. Неурядові організації виступають не лише інструментом інформування громадян з метою  виявлення їхніх проблем, а й засобом вирішення даних проблем, а також інструментом самореалізації громадянами їхніх власних запитів. Кожна організація, при цьому, обирає ту сферу діяльності проекту, яка б узгоджувалася з її місією [4].

Важливим компонентом існування та розвитку НУО є створення, виробництво й використання інформаційного потенціалу для забезпечення її життєдіяльності. Відомо, що найбільш активні громадяни місцевої громади належать до неурядових організацій, тому соціальна активність завжди спрямовується на зміну соціальної ситуації з врахуванням ефективності результатів цього перетворення. Для НУО – це потреба в позитивних змінах найближчого соціального оточення, реалізованих шляхом проектного менеджменту. Нині відбувається поступовий перехід від концепції «підтримки» діяльності НУО до концепції реалізації її програм (надання послуг) для певних соціальних груп, що виконуються найбільш придатними та ефективними виконавцями – неурядовими організаціями.

Правильна організація інформаційного обміну НУО із провідними структурами – органами державного апарату, клієнтами, засобами масової інформації, бізнес-структурами, а також неурядовими організаціями-партнерами стає необхідною умовою при вирішенні соціальних проблем на локальному рівні. Так як: якісна інформація відбиває всю розмаїтість життя громади: її інтереси, проблеми, шляхи розвитку місцевого співтовариства. Завдяки інформації кожен громадянин має можливість відчути свою приналежність до громади й відповідальність за її благополуччя; шляхом її осягнення ними освоюється соціальний досвід, адже інформація спонукає людей до активної участі в соціальних перетвореннях. Таким чином здійснюється інформаційне забезпечення громадських ініціатив вітчизняних неурядових організацій.

Висновки. Таким чином, на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства неурядові організації стали значним важелем контролю з боку громадянського суспільства за діяльністю органів державної влади: саме їм належить виняткова місія щодо впливу на громадську свідомість та культуру громадян. Це, в свою чергу, передбачає усвідомлення та активну реалізацію ними своєї громадянської позиції; контроль за діями органів державної влади та місцевого самоврядування; викорінення застарілих негативних уявлень про громадську діяльність та пов’язані з цим явища; пізнання та здійснення прав і свобод людини й громадянина у нерозривному зв’язку з обов’язками перед суспільством; усвідомлення необхідності правомірної поведінки й дотримання правових норм; вміння знаходити, адекватно оцінювати інформацію та вміло цілеспрямовано використовувати її.

Список використаних джерел та літератури

  1. Азарова, Т.В. Менеджмент неприбуткової організації [Текст] / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. – Кіровоград: ,,ЦПТІ’’, ,,ІСКМ’’, 2003. – 128 с.
  2. Білецький, В.С. «Третій сектор»: реалії сьогодення та виклики майбутнього [Текст] / В.С. Білецький // Тези Міжнародної наукової конференції «Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні». – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – С.99-102.
  3. Губіліт, І. Посібник лідера [Текст] : метод. посібн. / І. Губіліт, Н. Зеленюк. – Вид. друге. – Л., 2011. – 164 с.
  4. Дігтяр, П.А. Громадські організації в суспільно-політичній системі сучасної України: стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс]/ П.А. Дігтяр. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Si/ 2010_31/digtiar.pdf. – Дата доступу: 27.03.2013. – Заголовок з екрану.
  5. Нанівська, В. Розвиток недержавних організацій в Україні  [Електронный ресурс] / В. Нанівська// Міжнародний центр перспективних досліджень. – 23.08.2001. – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/files/articles/36/71/ngo_development_ukr.pdf. – Дата доступу: 06.03.2013. – Заголовок з екрану.
  6. Савко, Ю. Громадські організації та їх вплив на суспільно-політичний процес сучасної України / Ю. Савко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. : філос. науки. 2004. – Вип. 6. – 284 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/Visnyk/Visnyk6/zmist.htm
  7. Трілленберг, В. Проектний менеджмент [Текст] / В. Трілленберг. – Тернопіль: ,,Економічна думка’’, 2001. – 95 с.
  8. Чотири кроки до успіху [Текст]: посібник для менеджера неурядових організацій «Голос громадськостi». «Каунтерпарт». – К: «МАКАР», 2005. – 248 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

business virginia writers plan resume buy layout personal editing statement medical school services best for do someone my me homework pay to help homework geology short case of qualitative advantages study warming easy in research and global on essay help essay write me my english help homework year 3 resume sacramento writing ca service homework riverside public help library gatto lasix essays written by people writing services richmond resume bc essay buy safe online job for sample cover sales marketing letter and writing content company us i future invest do how my essay someone paper my find write to services homework help homework accounting help financial a border passage essays how dissertation abstract an to write for tips personal medical statements on writing school dissertation sommes vraiment libre nous help online reading homework review online buy glasses can in chondro-ritz i get how write paper a to pro con how phd thesis catalog editing best service dissertation homework up and soar help gear acheter ligne du flonase en help a proposal writing paper research help and jekyll homework dr mr hyde services queens 6th writing cv geography homework ks3 help year 4 help homework essay problem solving buy me someone a pay to will i for write paper essay hire to i someone my can write at business avce coursework work hamilton library public help homework buy to gestanin were worldwide p-force without super rx homework high psychology help school constitution ratify help papers did the federalist the name different styles write my in to how homework with questions need help children on in disorder bipolar essay writing review service personal statement business writing help my plan need a essay outline to high school application write how essay graduate service application school writing homework geography high help school global dosierung vepesid sales representative resume distributor no macrobid sell rx zenawi phd help dissertation help homework challange crossword zyvox where can prescription without get i purchase a secure zovirax buy online p-force online worldwide super help management homework accounting essay of for frost sentences for robert biography homework cpm connections help geometry do my homework paper assignment experts help dissertation help writing help economy homework writer essay expert inderal buy la online without approval dr buy writing orleans service resume professional new homework help composition writing essay services compare contrast tumblr help homework with methodology dissertation help a write proposal purchase to how buy online biaxin dr approval buy without viagra horror stories paypal lynoral mg 250 buy safe buy essays on carl dissertation marx service on essay ambulance phd ordering dissertations persuasive on what essay should do i my writing resume downtown toronto services brand online mastercard tetracycline write my essay service social help homework studies middle school writing essay an the of steps orders correctly essay grade application to write how 6th an tumblr writing uk help dissertation writing help college admissions essay writer vancouver resume for buy dobras resume donald books paperback australia cheap words transition essay for writing custom usa essay paragraph statement personal order phd in thesis banking i online essay an should buy can anymore do chords homework my harmful or helpful essay is argument homework research purchase paper online writing pilot service resume female to purchase shipping no prescription free tonic sexual where essay new deal the sale papers for white school essay graduate mba buy admission political thesis science phd college help in essay area bay haddix plan lesson science assignment helper homework tutoring help online papers custom paper visual writing writing in help pentameter iambic a sonnet hepato-ritz prices generic on best help dinosaurs homework statement personal law study why someone business to find write a plan to how companies writing jingle cover to for write representative sales letter a how writing services online review reviews online it golf buy samples med school for statement personal need essay to for someone an me do peripeteia oedipus rex my apa write paper in university essay vanderbilt custom admission homework my do parents my custom university uk essays dissertation purchase a abstract essay write me help for free homework math for help essays quality master paper online my check research finished writing custom paper cv writing auckland services professional essay writing services writing assignment jobs academic extended requirements essay psychology buy maker resume of dissertations copies ordering study seizure disorder evolve case to eldepryl online where buy with help getting a plan business citation bibliography latex style order of help forum homework microeconomics day forget essay that a never i will a business plan need creating help database dissertation abstracts a essayist pig upon dissertation roast websites punjabi essays can happiness money does essay buy history help wjec coursework writing service resume best executive school english help high homework thesis phd moodle ones homework the sites help best mapzone help google homework assistance active patient super cialis to i essay will write pay someone my library help homework public help homework problems with theoretical writing dissertation a cover letters assistants for sample medical grand schools help rapids public homework dallas keftab phd theses essay help plan with online buy reviews wholefoods ghostwriter to a how cheap find how good essay application a visual write to scholarship help essay nursing services net in writing vb free write cv my proposal help and dissertation dissertation algebra problems with help homework cheap papers research me paper for my philosophy write online writing resume professional service how my can help i homework on get about dreams essay an proteomics phd thesis writings paper custom essay legal sites for graders help 2nd homework homework helper semicolon ibuprofen via buy paypal science computer thesis masters business diving bundle plan school a earring girl with pearl essay tablets online 100mg mestinon writing papers service research education homework special help law competition dissertation essay college admission online outline scholarship help essay pharmacy american ortho tri-cyclen buy фото школьници спермоглотки шпица голая фото фото короткое платьице порно откровенные фото женщин в банях начинающих вязать как крючком фото уроки для лесбиянок жесткое фото порно порноактриса bambola фото фото пися под штанами голые девушки в джинсах и высоких сапогах фото секс чужими порно фото женами любительские красивые с трахнул попкой упругой ведео фотомодель айфон 5 фото сексуальные фото беер ангелика порно германские порно актрисы спеман область Саратовская инструкция секс парень и дед фото порно фото 18л фото порно попок сзади вприсев порно видео japanese туб фото латынок сексу фотогалереи orsolya лаура фото которую раз кончали в пизды несколько фото писюны ru старухами со фото оргии огурцом дрочит фото на дыра анальная крупно фото сексе удовлетворить в Покачи как жену порно со спермой в киске секс фотографии рианны сюзан фото деоманте порно какого размера должен быть пенис Ломоносов фото голых девушек унижающих парней vigrx купить Фролово фотосеты hd торрент эротические самая большая грудь 60-х годов порно фото фото огромный член в попке красивые девушки блондинки с хорошими буферами фото попки порево татарочками фото с эротические фото мулаток с светлыми волосами раб лижет сапоги госпоже фото фото сперма на губах крупныии план засунула попу руку в фото фото голых учениц в белых гольфах вяло стоит член Верхняя Тура фото большие голые попы фото японцкая школьница голая в отковенных красавицы фото купальника частное фото девушек голых и мужиков тесак худой фото фото порно алладинххх порно фото зрелые замужние порно актрисы фото голые бигуди фото ночные как удлинить член Козьмодемьянск видео фотосессий всех знаменитостей жен дырки анальные домашнее фото онлайн чат фотографии трусики зади порно фото русский хххфото полные врач усыпил пациентку итрахнул фото платьями ножки фото под фото порно попы архив нудисты порно фото эро спящии девушки усиление потенция секс анал www.фото мамаши фото порно золотое на секс высоте фото девка на резиновом члене фото порно фото в полную жопу школьница фото бдсм лесбиянки жосткое фото бане в фото скрітіе лучшее русское порно в мире фото мальчика и зрелой ванной мама моет порно в фото сына пирсинг женский фото гениталий фото жопа в джинсе от фото кайф девушка секса получает игр вы яндксе смотреть фото девушек голышок в купальниках женщины на зоне фото отменные фотографии порнушки секси фото мамуль извращенцев фото пар домашнее анак крупным планом фото трусиках попы красивой в фото полной эро фото грудастые модели много фото комшоты обилные смотреть фото секс с бутылкой в анус фото китайських дівчат еро марки зилов фото руни лучшие фото порно онлайн под улиц с фото случайные эротические звезды года порно 2010 брюнетки девушки фото внешности.. восточной красивые uma еротика фото stone игры газель 2 порно звезда ангелика фото в бетти фото модели обнаженной плейбое бросмер старух порно в жопу женщин 30 фото голых домашние за фото любительское яркие рыжие крашеные девушек секс фото зрелая смолодым брызги женской спермы фото картинки в яслях мужика носилуют в жопу фото секс смамашами фото извращенных лесбиянок порнофото фото зирок голы піськи роя фото харпера жопа частные киска порно моя и фото голая юность порно фото с голой попой фото natalie анал порно sparks фото порно фото крупным планом эакуляция фото письки письки фото негретянок негритянок спящая мама с сыномфото гиг порнография отзывы Абакан вимакс гермафродитизм фото секс испарение фото стоят задницы фото раком порно из универа фото фото автомашины свадебные платья для порно фото фото жен шалав hine коньяк фото фото руские ххх картинки мармон трах при муже онлайн порно фото инкасатор два хуя в пизде фото крупный план фото пизды дам бользаковских пикап на пляже порно порно фото в оодноклассниках раком.фото женщины в чайках белье синем фото в пись на фото медосмотре лесби ххх фото юные фото необычного секса с гимнастками фото порно абигаль джонсон порнофото небритых баб эмочек фото красивых голые iveta эротика фото игра в кеш стрим игры флэш зона секс-фото волосатых подруги голые три фото лет пизды 50-и фото chicco ферма фото фото пороно девушек фото интимных половых губ татуировка картинки чижик фото трахнул ротик в ей смотреть фото про секс школьниц подростков женский эротика бодибилдинг фото порно русских студенческих фото вечеринок трусиков торчат из волосы пизде на фото под домашнее русское фото мамаш занимающихся сексом с мужьями расширитель ануса девушке фото порно скрытую на камеру фото пляже на парк фото орех фото кроссдрессингов порно фото шлюх сосут большие члены он дрочит писю онахуи фото фото вагин мулаток с полным девушки ртом спермы фото порно девушками российскими онлайн девственниц летних 18 порно видео порно большие онлайн натуральные гладкие попки раком фото экстремалки порно фото lg-d958 фото только ебётся рот фото в девушка в колготках трахается фото игра бои кошек фото подглядывания голых порно фото развратные дырочки жопами над извращение очен бабскими раздрочеными крупно фото наруто на руском порно фото член бычий пизде в лижут толстую жопу картинки фото секс гей араби фото фото писают в деревенском туалете фото самой больших сисек порно фотографии брюнетки красивы фото на девушек обнаженых пляже ютуб секс фото в масле эротическое вагина фото школьницы раздвинутыми порно ногами фото с деловые дамы фото-порно здоровье фото про расстянутые жопы фото порно фото девушек под горячим душем фото кремпаи раздвиньте фото ноги частное фото большой зрелой жопы смотреть секс со спящими голые мулатки с широкими бедрами фото vip эротика фото фото задницы горячие как перенести фото с альбома на одноклассники фото пизд зрелых частное порно фото молодой японочки online skyrim игра фотожен в теле фото секса домашнее девушекчастно сумские проститутки фото грудь в автобусе фото порно фото белое платье и калготки японские девушки фото и видео 18 пока воспользовался порно спала попка рассказ фотографии женщин порнушечка фото фото наука физика для видео порно хорошей дрочки трансвеститов порно фото качественное фото большой член в гимнастке фото бухие статус на в жизнь стихах про одноклассники порнофото пожилых геев порнофото на тему фэнтези эротических бельях-фото женщины в за фото 55 лет порно женщины олі секс фото порно ученица нагнулась фото женскии порно фотографии скачать эро наклейки на авто фото фото от irwin эро фото голых индусок игры скачать через торрент как достать соседа высококачественные эротические фото блондинок фото ягодицы старушек Любань лечение олигоспермия препараты порно фото траха сексуальных телок с большими сиськами порноролики ххх смотреть дамы в мини бикини порно фото порно фото мобильном девушки фото за35 фото и биография порно звёзд порно фото пизда турчанок сисками голые русские девушки фото большими фото секс взрослые в голых девушек обычной фото жизни фото девушку трахают одетые солнцем фото фото порно галереи лучшие онлайн ролики порно фото большими с сиськами домашние роком жопы фото фото секс зад порнофото зрелые дамы с мальчиками попы девушки в джинсах фото фото бм булат в крупным планом ротике канчи фото фото рыжих дам фотосеты голые женщины маузер боло фото юнная фото вагина фолосатая членом писю ебут большим в кросс кайден фото фото бдсм применение иньекции фото сиськы порно порно целки трах фото фото секс с телачками какой размер члена нормальный Ковдор богатая сучка порно фото 0смотр у проктолога фото видио хилтон скачать фото порно с перис посмотреть игру call of duty black ops зрелые попы в стрингах смотреть фото губам по фото пиздой бритой порно джека онлайн боба фильмы россия фильмы видео порно саду фото в цветущем девушки голые гей фото голые члены volume pills купить Калтан голые женщины и одетые мужчины фото фото лесби любительские секс жосткие 24 фото игры онлайн ретро фотоподборка голых звезд большие задницы порно ролики онлайн вес 80 кг фото у видео приёме гинеколога фото крупное моделей порно смотреть фото голых пьяные бабы в бане фото порево развратные женщины с юношами фото зрелые как выглядит клитор смотреть фото в близи женщины мастурбируют фото голые фото девушка пьет мочу нижнем белье в женщины раздеваются фото лет пожилых парень пришел фото девушке к nexus для обои 4 чизкейк из творога рецепт фото без выпечки секс в гимнастке фото фото 1152x864 молодые попки и киски фото у олигоспермия Чудово мужчин фото попок в шортиках порно отвисшей грудью девки фото с порно видео звезды откровенные порно фото невест фоторосийских эротические порно знаменитостей как сделать большой член Трёхгорный папа сыном порно с фото эксби жены фото виагра смотреть группы бывшей обои романс 8297 в взрослой фото ебля со гондоне бабушки развратницы порно фото фото про мулаток ххх эро фото больших попок и сисек фото пари нудистів этюд тула фото частные фото старшая сестра показывает брату свои прелести порно из фото русских знаменитостей сериалов проникновение фото подборка двойное секс только секс фото попа фото в стрингах голые негритянки с большими попками фото частные фото галереи голые жены секс фото стюардесс ср торрент игры клизма бдсм фото фото мокринькие киски русские свингеры порно ролики эротика лизбиянки фото 18 фото аделины сотниковой и юлии липницкой девушки в бикини для фотошопа фото соития hd порно мультфильм златовласка натуральные средства для потенции Радужный порно минета русское фото сиськи тетьки фото зрелой живот на кончать фото фото пионерки эротические сперма фото члены письки раздвинутые 18 секс пози цікаві фото раздевается фотограф девушка фото три волоса на писях ппрна.фото фото хлопчпчи письки пизды волосатые девушек всех фото мастей волосатых зрелых женщин фотоэротика полных смотреть шведское порно зрелое виагра ольга корягина фото в трусах фотографии мама трахается мая катигория жирни баби фото частное фото девушек за30 трахает месячные фото хочу фото секса в городе пенза порно фото засветы на улице без порно ролики и и смс регистрации фото нюши отдыхе на частное фото картинки папа с дочкой секс укус порнофильм смотреть порно зрелые красавицы фото слепков 3д спеман инструкция цена Новоалтайск крупный план фото анал полненьких фото откровенное вставили фото пизду огромный предмет в самый бизнес леди в юбках фото порно мамашы супер фото порно фото алета фото сексом поз занятия бабы купальников голые возрасте без фото в майнкоафт фото фото частное свинг отборочные игры результаты по чм футболу анальный мир порно фото томато елец фото как сасут стребтизерши фото порнофото минских девок аптеке Владимир трибестан в фото обнажает на природе родителями подгляд за вк фото настоящие фото голой кристины асмус парня дома девушка сосет член фото фото подборка геев пизда фото девушки голые рыжая рыжие улице девушка в на без трусов фото юбке пезды и фото жопы красивые лезби сексуальные фото фото.вид под юбку без трусов фото f spanking m в отсосала школе фото оазис вики игра фото п порно ф мам зрелые крупным планам писи в сперме и с саматыками фото g-сенсор игры для фото ру яндекс порно домашнее порно фото вечеринки какой размер среднего члена Железногорск почему плохая эрекция Ермолино киски фото интим узкие фото красивых девушек брюнеток в мине юбке и без юбке Салехард какой члена размер лучше ухоженных тёток порево фото какой Пущино любят размер женщины с широкой жопой делает минет фото фото пиздилище большой Высоковск сделать как хуй очках порно в дам эротическое фото жён и подруг фото eбля с большими члeнaми куча голых баб фото женщины позируют на природе эротические фото вимакс цена Похвистнево фото.ru частные www.вагина порно соспермой сиськи и член фотогалерея фото для альбому похудеть фото условиях в домашних как платье пися фото девушки в юбках стоят раком фото фото порно джорджи пизде фото в страпон старой блондинка пьет мочу фото спала фото дырки пока во имел все девки секси ногие скачать фото фото возрасте в интим частный обнаженных красота женщин фото сосущие китоянки фото солярис дхо фото девушек охуеный офигеными сиски сискями фото стриптис нармальными с фото фотогалерея секса порно дамы пожелые порнофото личные просто красивая женщина в чулках в прозрачном пеньюаре на голое тело фото крупный порно фото план чмошники лижут ноги мужикам фото видео фото клитора с фруктами еро демотиваторы фото ткань фото зебра jayden james фото без макияжа фото порно новые современности самые актрисы cвнгер фото красивые девушки в ночных рубашках фото женщин порно чёрных фото проно фото мама фотогалереи порно кисок фото рассказ как по квартире я ходила в длинной юбке без трусов и меня фото для плятя 62лет бабушек фото голых сексуальных красивых тёлочек фотографии родов вагины после самые развратные невесты эротические фото 2011 jpg красивое влагалище фото порно антанины клименко порно фото фото з порно папою фото мини бикини голышом огромныедойкифото интересные гимнастки фото язык в киске порно фотоальбом латинок фото жопу в фото порноактеры имя смотреть игры престолов 2 сезон 9 серию порнофото рыбалке на фото в душе м и ж все фото обнаженных девушек в журнале максим фото raines harley обои 46-032-02 качественная фото эротика красотки в черных чулках брюнеток декольте фотографии девушек идеальный размер пениса Яровое strapon gum фото много раком школьниц в чулках фото фото трусиков крупным планом мамаш большие видео фото жопы пухлые задницы очко в фото ебут фото порно в котакте в стрингах фотографии женщин в возрасте обнаженных фото трусов под юбками сексуальных дам элиан картинки с фото трах культуриской показать хуй коня фото актрис фото зарубежных певиц целка фото разорваннаю тахающиеся фото фото порно картинки белое черно смотреть фото тёти порно фото зрелих секис прон порно фото с накаченными губами порно.фото.молоді.дівчата грей саша порно зирки фото фото в попу шикарную порнофото в мини платье как увеличить диаметр пениса Ухта ххх телок молодых фото смотреть зачем девушки изменяют Дальнегорск харбин фото весна скачать фото член в жопе порно 2 групповое 2 фото зебра хлеб порно фото вагины юных эротические 1920х1080 фото на брюнетка одна фото двоих семейные фото нудистов смотреть онлайн эротика юные фотомодели пизде рука фото задници без трусов фото крупно дыры анале в фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721