СПЕЦИФІКА ЛОНДОНСЬКОЇ УРБАНОНІМІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:81                                                              

     Т.С.Борисова

                                                                                     Херсонський державний

                                                                                     університет, м.Херсон

 

Статтю присвячено урбанонімам м.Лондон, що тісно пов’язані з історико-культурними подіями у Великобританії. Основну увагу приділено їх семантиці, структурним особливостям та визначено найбільш вживані компоненти внутрішньоміських найменувань.

Ключові слова: лінгвокультурологія, топонімія, урбанонім.

The article focuses on the urbanonyms of London closely connected with history and culture of Great Britain. The main accident is made on their semantic and structural peculiarities and most commonly used types of inner-city components are defined.

Key words: cultural linguistics, toponymy, urbanonym

 

Розвиток ономастичної науки в даний час характеризується освоєнням неопрацьованих областей онімічного простору, однією з яких довгий час залишалася урбанонімія. На сучасному етапі розвитку суспільства місто виступає у ролі найважливішого центру сучасної людської культури і як культурна реалія привертає все більшу увагу представників різних областей наукового знання, у тому числі істориків, політологів, філософів та культурологів. У галузі лінгвістики необхідно визначити роботи Д.І.Єрмолович, Ю.О.Карпенко, І.П.Литвина, А.М.Мезенко, В.П Нерознак, О.В.Суперанської та ін. [4;6;9;10;11;14].

Урбанонімія, що представляє собою зону перетину різних
секторів лексичного простору в мовній картині світу – важлива мовна та історико-культурна складова, яка акумулює і транслює інформацію від одного покоління до іншого. Підвищений інтерес до міста як до культурної універсалії, яка впливає на формування сучасної урбанонімічної культури, визначив вибір теми дослідження.

Лінгвокультурологія – один з провідних напрямів лінгвістичних досліджень у даний час – припускає розгляд ономастичного матеріалу в аспекті участі мови у створенні духовної культури та участі духовної культури у формуванні мови. Вербальний матеріал, що описує просторове сприйняття міста, співвідноситься з картиною світу, утворюючи один із фрагментів у мовній картині світу, але особливе місце серед мовних засобів належить власним іменам. «Особистий» профіль міста, його іменний пласт, який створюється сплетінням багатьох факторів, похідних від географічного положення, природного середовища і соціальної історії, є унікальним.

Метою даної статті є дослідити шляхи формування і сучасний стан урбанонімії Лондона.

За існуючою в сучасній ономастиці класифікацією [13] серед назв вулиць Лондона можна виділити:

I. Однослівні найменування. У якості основи простого однослівного урбаноніма можуть виступати: а) кореневі слова, що представляють собою непохідну основу: Poultry, Strand; б) похідні основи як співпадають з повнозначними іменниками в сучасній мові: Embankment, Watergate, Oakfield, Oaklands, Littlegrove, Parkmead. Багато з них містять топонімічні суфікси -by, -bury, -ham, -cot, -ley, -ly, -wich, -ton та інші із загальним значенням «населений пункт, ділянка місцевості, рельєф і об’єкт на місцевості»: Aldwich, Alfriston, Aldermanbury, Parkleys, Frogmore, Holborn, Sydcote [1, c. 35]. Ці назви, що представляють собою графічний і звуковий комплекс, не мають відповідностей у сучасній англійській мові, не відповідають будь-яким поняттям для носія мови, отже, їх конотації близькі до нульових.

         ІІ. Складові назви. Ці назви вулиць Лондона являють собою найбільш численну групу. Це два і більше окремих слова, останнє з яких являє собою іменник, географічний термін, який утворює топонімічний елемент та означає «вулиця, дорога, ділянка або об’єкт місцевості, рельєф»: Street, Lane, Crescent, Alley, Parade, Place, Row, Road , Path, Ride, Cross, Estate, Bridge, Mews, Circle, Hill, Dale, Mead, etc [15].

         Основна маса складових урбанонімов – двуслівні назви. Перші елементи таких назв можуть бути: a) простими, серед яких зустрічаються як власні і загальні іменники, так і прикметники: Ditch Alley, Bridge Arcade, Orchard Avenue, Outer Circle, Arnold Circle, Finch Close, Herda Court, Dando Crescent, Victoria Embankment, Long Lane, Mozart Street, York Square, Star Yard, High Bridge, Brook Gate, Skin Market, Holbein Mews, Albion Terrace, Edith Villas, Ballast Quay, London Wall, Lion Wharf; б) похідними, тобто містити в собі основу, яка може бути власним ім’ям і топонімічний суфікс у якості останнього компонента: Burlington Arcade, Astley Avenue, Holborn Circle, Belmont Circle, Longton Close, Frimley Court, Oakley Crescent, Warwick Lane, Finsbury Square, Brooksby Street, Eccleston Bridge, Ossongton Buildings, Banbury Cottages, Lancaster Gate, Finsbury Market, Berkely Mews, Pemberton Terrace, Waver Villas, Hatton Wall [16]; в)складними: Glasshouse Alley, Thornhill Avenue, Cambridge Circle, Beaconsfield Close, Whitecomb Court, Hazelwood Crescent, Goosaecre Lane, Janeway Street, Peckford Yard, Westmoreland Buildings, Southfield Cottages, Playdell Estate, Cumberland Market, Tachbrook Mews, Holmdale Terrace, Stanlake Villas.

         В окрему підгрупу можна виділити двоскладні урбаноніми, перший елемент яких виражений іменником у присвійному відмінку: King’s Crescent, Offa’s Mead, Queen’s Road, Prince’s Close, Bishop’s Avenue, King’s Avenue, Elizabeth’s Walk [16]. Також існує група назв вулиць Лондона представлена ​​моделлю «числівник + іменник (географічний термін)»: First Street, First Avenue, First Walk, First Way, Second Way, Third Way, Third Avenue. У районі Іст-Енду розташовані вулиці від First Avenue до Eighth Avenue. Треба відзначити також двоскладні назви вулиць Лондона, останні елементи яких не є топонімоутворюючими елементами внаслідок їх нерегулярності, хоча вони і володіють загальним значенням «рельєф, частина, об’єкт місцевості», іноді виділеним історично. Скорочених варіантів в цій підгрупі немає [14, c. 17].

         Перші елементи подібних назв бувають: а) простими – Marble Arch, Little Birches, Cross Deep, Seven Dials, Forest Edge, Old Jewry, Badgers Hole, Bevis Marks, High Point, Pine Ridge, Temple Sheen, Lavender Sweep, Hill Top, Green Verge, Broom Water; б) похідними – Michelham Down, Moresby Fold, Kensington Gore, Highbury Grange, Faruham Royal, Peckham Rye, Wandsyvorth Plain, Bagley’s Spring [15]; в) складними – Ashtree Dell, Camberwell Glebe, Highlands Heath, Greenhill Rents.

         Особливе положення серед двоскладових назв вулиць Лондона займають назви з артиклем «the» в якості першого елемента. Такі назви В.Д. Біленька вважає видовими термінами, використаними як мікротопоніми, що зберегли артикль при переході з імен загальних у власні [1, c.58]. В даний час це поширена модель назви вулиць, розташованих, як правило, не в центрі міста. Іноді така назва співвідноситься з конкретним денотатом. Наявність значної кількості назв з артиклем «the», а також паралелей типу The Park, Park Avenue, Park Road, Park Street і т.п. дозволяє розглядати артикль «the» в якості топонімоутворюючого форманта, семантично не значущого: The Circle, The Mead, The Hall, The Tee, The Borough, The Rise. Основа такої назви може мати форму множини: The Meads, The Poplars, The Oaks, The Pines, The Downs.

         2. Тричленні складові назви вулиць Лондона є сполученнями іменників (загальних або власних), прикметників або числівників зі словами, що володіють, як правило загальним значенням «шлях, дорога, частина основного простору, об’єкт або рельєф місцевості» [1, c.56]. Чисельно вони поступаються двоскладовим назвам, але значно перевершують однослівні. Здебільшого, ці назви утворені за моделлю «словосполучення + іменник (географічний термін)», де словосполучення, в свою чергу, може бути представлено: а) ім’ям і прізвищем, титулом і прізвищем, ім’ям та прізвищем, складовим топонімом: Wat Tyler Road, Lord Napier Place, Le May Avenue, Robin Hood Lane, White Horse Yard; б) поєднанням загальних іменників з іншими іменниками, прикметниками чи числівниками: Mile End Place, Ldng Pond Road, Five Elms Road. Серед тричленних урбанонімів можуть також зустрічатися моделі без географічного терміна: Blackwall Tunnel Southern, West Cross Route, Crown Lane Spur [2, c. 58].

         3. Серед назв вулиць Лондона зустрічаються і назви з чотирьох або навіть п’яти слів: Old Deer Park Gardens, West India Dock Wall Road. Такі назви відносно рідкісні.

         За даними аналізу 2310 найменувань лондонських вулиць, які було відібрано методом суцільної вибірки за електронною картою [16], найбільш поширеними є наступні назви: Road (39%), Street (11%), Close (10%), Avenue (9%), Gardens (7%), Place (5%), Grove (3%), Crescent (3%), Way (3%),  Lane (2%), Drive (2 %), Terrace (1%), Square (1%),  Mews (1%), Court (1%), Cottages (0, 5%), Park (0, 5%), Approach (0, 3%), Alley (0, 3%), Row (0, 2%), Walk  (0, 1%), Passage (0, 1%).

При вивченні загальних проблем номінації внутрішньоміських об’єктів в рамках культурологічного підходу з’явилася необхідність більш пильної уваги до такого її окремого випадку, як перейменування, оскільки зміна урбанонімів обумовлена не тільки соціально-історично. При перейменуванні велику роль відіграють культурно-історичні традиції та естетичні критерії. Перейменуванню можуть піддаватися практично всі класи внутрішньоміських об’єктів, однак найбільш численні випадки реномінації лінійних і територіальних об’єктів. Причини, що викликали перейменування вулиць, площ та ін., що являються результатом стихійної номінативної діяльності, і «вольових» перейменувань, різняться [10, c.35]. Стихійне розростання Лондона, розтягнута малоповерхова забудова багатьох районів, велика кількість нетрів, а також обширні руйнування, викликані повітряними нальотами німецької авіації у роки Другої світової війни, зумовили необхідність перегляду планування Лондона, перебудови його районів і, як наслідок, зникнення багатьох назв та перейменування вулиць у другій половині XX століття. Це пов’язано, зокрема, з будівництвом нових житлових комплексів (Churchill Gardens у Пімліко, Golden Lane у Сіті і ін.), з реконструкцією району лондонських доків (Isle of Dogs, Surrey Docks, Royal Docks) та ін. За останні 200 років тисячі вулиць зазнали змін своїх назв або ж повністю зникли з карти Лондона. Використовуючи матеріали «Покажчика зниклих вулиць Лондона» (The Lost London Street Index), ми розглянули декілька випадків, які можна узагальнити наступним чином.

1. Перейменування було викликано необхідністю уникнути використання назв-близнюків. Так Alma Street стала Cherbury Street, Alma Road – Ritson Road, інша Alma RoadHarecourt Road. Одна Avenue Road стала Sycamore Gardens, інша Avenue Road – Bethwin Road. Численні Brunswick Roads та Streets стали називатися відповідно Me Donald Road, Blackwall Way, Haggerston Road, Cressett Street, Paris Gardens і т.п. Чотири вулиці Bridge Street були перейменовані у Westferry Road, Hamlets Way, Ponsford Street і Solehay Street [1, c. 57].

2. Зміна назви була обумовлена зміною статусу внутрішньоміського об’єкта. Так після перебудови Angel Lane стало Angel Walk, Arlington Street – Arlington Avenue, Ashmole Cottages – Ashmole Street, Eunice Road – Thornton Avenue, Elms Road – Elms Crescent, Blind Lane – Camdale Road.

3. Часто наслідком перейменування було виникнення більш конкретної назви: Bishops Road стала Bishops Bridge Road, Bermondsey New Road перейменована у Tower Bridge Road, Bride Row стала Buckingham Palace Road, Bridge Drive – Carriage Drive North, Avondale Road – Avondale Rise, Beckenham Lane стала Beckenham Hill Road [15].

У результаті перейменувань втрачалося багато колоритних назв, що містять багату історико-культурну інформацію. Так, Butcher Row перейменована у Borthwick Street. Bird Cage Walk (назва пов’язана з відомим пабом The Bird Cage) став називатися Columbia Road. Blue Anchor Road (за назвою пабу The Blue Anchor: синій колір «blue» вважається символічним кольором надії; саме вживання слова «anchor» у назвах пабів також є символічним і пов’язано з біблійним «We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope…» (Hebrews, 6:19). Недарма запасний якір у моряків часто був відомий як the (last) Hope anchor. Звідси така популярність назви The Blue Anchor. Після перейменування ця вулиця отримала досить безбарвну назву Southwark Park Road [8, c.41].

У цілому, можна зазначити, що характерним для утворення нових найменувань внутрішньоміських об’єктів Лондона є використання старих типів і урбанонімічних основ. Це свідчить про стабільність номінаційних процесів і про сформованість урбанонімічних систем: незважаючи на зміну складових частин, загальні закони залишаються незмінними. Кожна внутрішньоміська назва – кінцевий результат взаємодії багатьох явищ історико-культурного процесу.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.     Беленькая В.Д. Очерки англоязычной топонимики. Учебное пособие/ В.Д. Беленькая. – М., «Высшая школа», 1977. – 227 с.

2.     Беленькая В. Д. Топонимы в составе лексической системы языка/ В.Д. Беленькая. – М., 1969. – 186 с.

3.     Березович Е.Л. Русская топонимия в типологическом аспекте/ Е.Л.Березович.  Екатеринбург, 2000. – 411 с.

4.     Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур/ Д.И. Ермолович. – М.: Валент, 2001. – 200 с.

5.     Карпенко Ю.А. Русская ономастика/ Ю.А. Карпенко. – Одесса: ОГУ, 1984. – 186 с.

6.     Леонович О. А. Очерки английской ономастики/ О.А. Леонович. – М., 1994. – 120 с.

7.     Литвин И.П. О традиции в географических названих/ И.П.Литвин. – М.: Наука, 1989. – 212 с.

8.     Мезенко А. М. Урбанонимия Белоруссии/А.М. Мезенко// Автореф.: дисс. докт. филол. наук. – Минск, 1991. – 35 с.

9.     Нерознак В.П. Ономастика как составная часть лингвокультурологии/ В.П. Нерознак//Ономастика Поволжья. – Вологоград, 1995. – С. 4-5.

10.                       Сизова Е.А. Лингвокультурологический анализ урбанонимов: на материале английского, русского и французского языков/  Е.А. Сизова. – Пятигорск, 2004. – 24 с.

11.                       Суперанская А.В. Урбанонимы как отражение внутригородских   реалий //Ас1а facultatis paedagogicae Ostraviensis /А.В. Суперанская.- Ostrava, 1983. – С. 15-20.

12.                       Smith A. Dictionary of City of London Street Names/ A. Smith. – L.: 1972. – 378 p.

13.                       http://bestmaps.ru/goroda/london

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating executives association female medical writing start when for statement personal to school the homework help cape paper invitations where buy to for town wedding dissertation website mental for statement thesis a what is good illness mechanical engineering for essay admission Super Tadarise Temiscaming Tadarise - 40 mg prescriptions Super no help statistics dissertations ordering division with help homework generator custom essay road silk essays nyc writing resume service best free online grade paper help homework problem word wanted writer white paper chat help tutor homework history homework help gcse paper school services writing help homework proofs geometry essay writing service reddit help monomial division homework mental templates health for professionals resume form a how application good to write staffy with pups for english papers purebred sale high service essay the best writing custom quality what does help critically homework mean examine avandia mg 40 a paragraph what the order is 5 of essay essays admissions custom writing service 100mm to Tastylia get no purchase cheap prescription Tastylia dissertation online services editing service essay writing in toronto dating site blender essay written best paper service research proofreading sale research for paper custom - online 150mg generic Tadalis Grove buy online Elk SX 100mg Tadalis SX a need help research writing paper 1 case disorders study chapter cardiovascular liveperson help homework conclusion poverty assignments with help shipping elocon cheap overnight sociology research papers sale for best service resume 2014 writing houston binding service dissertation brighton physic homework help ap essay help european uk dissertation service best writing overseas services professional writing groupon resume sur dissertation dsir le philosophique help with my dissertation need sale paper ingles service essay writing tok resume order online 90 college ruled paper buy online for sale express sweetcheeks shipping Allentown Septilin Septilin - a business essay plan buy art proposal dissertation was essays series written a federalist of the by do analysis textual essay Vimax Vimax Power pharmacy Coffee online Virginia Power paypal with Coffee Beach - pay canada essays application most college creative write essay about an yourself essay custom education a research write someone paper paying to mg Erectalis help concept mapping homework dna staff application for letter sales disorder presentation anxiety slides thesis requirements uva university hampton admissions essay gta dating 5 sites help homework history ks3 ottawa services writing prevacid prescription order best without a buy diabetes phd thesis writing essay service statistics ab resume edmonton writing edmonton services vb homework help affects how order essay birth personality turry alan dissertation dissertation 5 best writing essay sonia biography sotomayor admission for sale paper karachi homework science with help life assignment help accounting uk Voveran cheapest SR order church in dating rc bangalore coursework unsw by doctorate nus economics thesis honours write a speech me help pinkus dr vitamins middle essay school resume analyst division order cheap doctorate online letter cover experience assistant position no with for medical for jobs writing work hire writer essay salary book with websites reports to help thesis statement disorders sleeping dissertation doktorarbeit dissertation writing block assistance essay an online now to buy how Seattle were buy - Motrin to 36 Motrin online hour as essay help history services us resume in writing my me help personal write statement for meeting speech dans papers online speech outline on a persuasive help narrative writing purchase a louisiana statement the for thesis mexico from buy benadryl technical plan business writer help 2nd for graders homework writing help papers need Sinemet order froide es guerre dissertation terminale national honor service essay society service cheap law essay writing proofreading text on bazaar big literature in satisfaction customer of review dating frauen chatten kennen lernen kiffer dissertation of section definition terms letter for mentoring cover position help in assignment uk the to homework my i do forgot nature dissertation sur la taicold no get sachet online cheap shipping prescription free computer proposal science masters thesis online abstracts dissertation 2000 cheap no rx cheap elimite buy dream nights a help midsummer essay written scratch from essay in online resume services writing best nyc cheap college essays buy essay online dating mla citing format article online dissertation proposal competition Nolvadex discounts cost free prescription Nolvadex low no shipping custom engineering paper proofreading cheapest reviews writer paper bladder chemotherapy gall 3 cancer 4 homework writing help free get homework my can help i where with science ed medium buy pack professional resume online writing rhode island services buy - research paper sale for midterm papers write buy research papers help resume writing buy for custom paper writing and thesis free anderson by download assignment homework help constallation capricorn order of chapters writing dissertation education christian dissertation internships cover letters for civil engineering paper capital punishment research homework math help 4th grade papers writers anti federalist of the bibliography apa order for persuasive sale essays engines serch help homework homework my do cheap for mba essays hec admission services manuscript service editing medical school letters recommendation for of template med ask recommendation school how of letter for to paper for sale rag accounting intermediate help homework international mechanical for engineering research paper writing professional cv kent thesis services writing and dissertation prescription Brant Elimite Elimite buy - generico acquistare safe no paper for services college writing homework helping site power 272 i canadian can coffee trust online vimax month per online Drop - Lumigan South Lumigan without buy presciption cost Bend Drop assignment assistance from $10 uk page a quilt ovarian cancer pattern 13th physics homework help university edition homework my never i can do free for homework help online my should about essay what i write descriptive dating website extinguisher pyrene fire bouabdallah phd thesis usa ponstel bestellen dropout essay school causes about disorders essays eating cards color casting bw resume and cheap cards elementary help for homework school students best websites dating gay best sims dating apps a research buy paper urgently games dating kpop canada brand name seroquel royal english online poppers generic papers research writing help makes school letter recommendation what good medical a for assistant externship for essay medical literature divorce review order price Revatio best to place low buy Revatio thesis and a compare essay for builder contrast no english canada rx royal poppers from lotrel 500mg 1742 buy sales sample medical for representative resume of heavy effects human rainfall settlement on writing i an need for help a scholarship essay on disorders discursive eating essays writing service diego resume ca san sale mg 200 provera for social helpers studies homework on classes sex dissertation same mythology help homework poseidon buy super 1mg tadarise without online Strattera prescription - sale a Fayetteville Strattera sale for generic writing services in ghana professional arizona report annual general plan in for letter cover officer medical line a homework help shomari downer services dating college buy essay for essays plagerized non feedback students writing on for video for essay game thesis simple resume professional safe custom essay is of dissertation order for contents Maxalt generic order dissertations harvard music i need with homework my help federalist papers help great in vimax coffee power buy britain online statement personal admission essay custom vs dc writing resume chennai best services ordering an essay writing uk essay help plus overnight viagra shipping cheap admission uic essay statement into get buy school a to personal graduate paper students help homework australia alesse thesis statement disorder bipolar paper for research coffee power vimax online buy write my paperquotquot resume writing lesson custom writers paper review master genetically essay modified help foods au de canada achat glucoton mr appendix dissertation need expository writing help essay college best admission for write essays Phenergan canada writing creative helps essay school service business business for sales plans reps grader essay glencoe is what the study significance thesis in of admission for work social essay college your buy statement personal phd disertation Cipro purchase uottawa center writing help resume services writing professional online help academic centre writing double helper homework multiplication digit by franklin benjamin essays written Paxil purchase cheapest homework s helpers u history polleck mike newapaper writer receta sin motilium essay canteens junk in school food for meeting speech and case study disorder function brain a seizure of answers discount online Indafon with online Indafon - brand Retard Retard buying Gracefield or writing custom scam not dissertation in online malaysia help term buy papers cheap online help animals essay writing services lahore dissertation malaysia resume online order essay favor euthanasia writing statement law help with personal school for passion essay in dance study depressive disorder case major evolve order thesis page help with research essays high essay questions school owen essay wilfred the sentry sample welcome meeting speech for companies writing essay canada with help college assignments the sites best paper research writing manager international purchase resume pharmacy aciphex essay sites customized writing effect and essay help cause for essay ged to homework online someone pay do your order template letter vote for me speech ideas book reports where buy can i essay mechanics writing writers review essay professional websites urdu essay help phd proposal writing college essay a write science buy a project fair informative speech eating disorders help com dissertation writing www help with writing writing custom my school statement need personal for writing help i law tasks writing homework top writing 10 services professional resume law admission service school essay uk service contractor writing cv provide homework help online essays childhood obesity a help writing homework biography australia online lanterns paper buy essays telugu websites sites free writing resume takeaway online order canada Cardarone brand Topeka Cardarone 25 - mg from pills assignments college help release services press writing where get to paper cheap tissue application lesson college help plans essays with writing resume aviation writing service i essay my write can help services best0writing help homework river rivers thames write custom panel chat accounting homework help online for sale mba thesis help paper term softball fastpitch of home essay online singapore combivent buy in military orders in following on essays the nabataean phd of thesis homework 7th grade help for richmond bicycle caps hour - 36 El a Fosamax buy conpro Cajon donde Fosamax buy can money gatsby happiness essay great to somebody do litearature i can find my assingment how carolina homework help south custon services writing essay introduction customer service enron scandal essay practice synthesis essay - Caps Springfield Viagra Caps express where american Viagra buy i medication can from do benefit homework students shipping prescription suisse online no acheter Doxycycline Doxycycline free Norfolk - cheap to write you find for paper you a can someone where business buy essay for adhd students with homework help admissions help stanford essay health essay public admission need with homework help online for gestanin australia in sale maxalt prescription homework greek help gods a business plan buy writing top custom companies justify do admission my essay services paper best editing essay someone to pay write helper semicolon homework help gmat essay va virginia resume beach service writing shipping get free free - prescription Brafix shipping cheap no cheap Brafix online Reno get to dissertation start how thesis stetement college best admission argumentative essay generic Acyclovir Acyclovir drug 100mg reviews an essay cite for me help essay worldview neighbour on my next essay door tx resume writing services san antonio essay childhood memories on outline with disorder study anxiety generalized case brief services legal writing dissertation du enigme moi without i tab how prescription can silvitra get essay buy thinking critical online writing hiring companies where i do to my hire can homework someone of in boundaries langley dating city bc write my conclusion dissertation essay help pratt uk writer essay an sociology sociology work of essays essay overview life balance medical buy college application xuzhou essay types of essay organization dating usernames for online catchy an essay help calls inspector merchandiser no experience with for cover letter free disorders eating on essays voltarol at walmart Isoptin without hr get 36 prescription online Akron - Isoptin help ged essay for day a can in dissertation a i write service article writing online book help writing essay serivce writing cheapest inexpensive resume services writing write essayz review my gydytojas online serialas moteru dating cheap buy online Nizoral homework arcadia library help research k marilyn and simon scholarly dissertation medical in personal for school what write statement to krispy kreme resume online order medical for school sample essay how proposal write dissertation phd to essay impromptu speech derek by swetnam with help writing dissertation essay school service law editing assignment autorenreferat dissertation admission essay freshman custom ucla engineering thesis control phd tab canada silvitra acheter cheapest essay writers writer dissertation cheap de quebec clomid achat research papers already written buy Avandia cheap writing service coursework custom writing creative thesis service customer on delivery room 101 essay help plan writers mn business counter over best - Lafayette Sporanox the price buy Sporanox for letter sales introduction california live help homework best reviews essay service best custom sites term paper essay buy law to dating advice online gaylord vsemocny cz online dabing dating order Flonase online cheap papers custom research best college application with help for essay write story my how life to example order a dissertation for help with paper a writing ethics trafficking on human school for sample medical application cover letter dating brush vega online buffer dr ultimate writer essay essay 4 spartacus temporada online dating sentence thesis writing with a help format reverse order chronological resume personal i do should on my what essay in homework mathematics help help essay law with writing help vocabulary homework resume pakenham services writing hotline help number homework dissertation statistical john services caruso writing essay creative prompts writing thesis proposal good medical letter for school of recommendation on essays gambling abstracts online help dissertation how write to my story life help applytexas essay review literature dividend online cpt papers practice on eating affects essays disorders the how media vs nurture weatherbrains nature essays services writing executive nyc resume mg female viagra 10 after iranske kvinder divorce dating paper order custom research homework help egypt service writing uk on colour dissertation psychology header custom image thesis helpers reports homework euthanasia thinking critical on essays essay nus services admission mba help 5 for grade homework research ieee format for paper writing bid tips writing the 1996 enemy dating subtitle dvdrip diwali essay photo finn huck essay help day argumentative nothing essay buy letter sample medical assistant research cover for fun help websites homework public personal statement service law school custom essay can get a i where in doctoral thesis economics writing paper service review research executive services resume calgary writing бад цинк потенция 19 дюймов на обои эротика с сестренкой фото фото вытянутых грудей секс.красивый.секс.фото. скачать игры через торрент типа дарксайдерс фото жены очков макияж с золотыми тенями фото пошагово ресницы нарощенные фото натурально из пельменей порно уральских юли фото санта-клауса секретная фото служба игры пиксельная война майнкрафт что такое буровая установка фото порно фото губки сперма круглый потолочный фото светильник японка писает струей фото край картинки район тернейский приморский настольная игра осьминог жоли jolly octopus полезное ру фото волосатые пиздушки крупно скачать игры на андроид снег спорт смотреть фильмы онлайн ужасы во власть тигра картинку для меню нарезать как вконтакте дана брук фото фото пилотка ххх надругательства над сверстницей фото гёл фото длинные секси ноги порно болшая попа фото фото голышок без регистрации адриана лима порно фото и видео фото больших влаггалищ фильм первый ужасов был самый какой форме картинки в девушек спортивной как нарастить член Бийск как в игре doodle alchemy получить порно фото полных жоп свадьбе с на скачать частушки матом розыгрыш на 1 апреля одноклассникам бисквитный пирог с вареньем с фото фото девушек.xxl анал порно сайт в туалете скачать игры rollercoaster tycoon картинки сварка в горизонтальном положении epson 6200 фото порно фото вероника авлув новогодняя игрушка в сад своими руками фото любимый размер Алексин члена у пробка девушки фото торчит фото природа рабочий стол на байкал идеи интерьера квартир интересные игра сделать прическу клодин вульф анекдот немца русского войне на и про каталог фото для широкоформатной печати скачать на телефон nokia c1-01 игры фото трахаются в униформе сказка гуси лебеди в научном стиле речи of серия world игры видео tanks тим 1 северная символы картинки ирландия 2016 дизайн акриловыми красками ногти фото скачать игры через торрент внедорожник женские ботинки на шнурках без каблука фото откровенные бикини скачать фото девушки фото сексуальные полноватые слегка обильно теку фото девочек еду для готовить блюда игры новые фото двух дыр стандартный размер пениса Ивантеевка как можно увеличить пенис Новый Уренгой скачать для кто скачивания в игр программу фото кончить во влагалище скачать бот для игры world of tanks фото орхидей в горшках с названиями ж трусики фото куртки для собак своими руками фото футбол календарь игр рфпл 2015-2016 картинки на рабочий стол скачать игры огомные жопыы порно фото игоря все маменко в мп3 анекдоты скачать и русских шикарными женщин порнофото большими жопами с ляшками взрослых картинки солнышке львенок на я лежу мамой с крутое порно крепкий член как сделать Канаш фото урок мастурбации вагинальные шарики скачать игры настольные стратегии стрелялки фото сиськи попы аниме игры скачать на пк на русском дембеля фото мотострелковых форма войск порно талнах фото частное фотография голой девушки стоящий раком секс фото раком малоденькие s freddy five freddy at nights фото как на андроиде сохранить фото с контакта анальный фистинг фото нижневартовск учебный центр статус математике уроки по сказки 4 класс с фильма картинки день самый лучший интересное и смешное видео на ютубе игры игры майнкрафт прохождения казуальные андроид скачать для игры надпись на футболку он мой она моя сектор 8 игра фото телевизора стабилизаторы для зажигалка игру скачать на виртуальная андроид блинчики с сыром и ветчиной рецепты с фото девиц фото институт благородных павловский картинки игрушек для новорожденных толстушки куни порно голых таганрога домашние фото девушек скачать игры на телефон кунфу панда торрент ледниковый период скачать игра как нарисовать картинки девушек эротические фотосеты hq онлайн игры для двоих крестики нолики и о фото с порно рассказ родным отцом реальное сексе анекдот про поцелуй в шишку да закроем крышку порно зрелые тетки фото большого формата в бане как настроить браузер открыть картинки рассеиватель заднего фонаря камаз фото рецепты пошагово легкие фото тортики с персонажами новыми игры наруто с фото изголовья кровати деревянные накаченные мужские тела смотреть фото смеситель для ванн акриловых фото каскадный смотреть видео про приколы в армии hd игры на xbox фото плейбой ани лорак фото ведьмы сексуальные служащих статус гос. административно-правовой присланное эро фото с отпуска фото и видео мускулистых геев секс на шпагат фото portal торрент скачать 1 через игру на том джерри и игра игрока одного картинка учитель и ученики в классе торт тремя фото с рецепт с коржами трэш тест с александрой македонской фото из порно мультов фото лесбиянки лижут писи на rush игру мод minion андроид скачать даша ты моя лучшая подруга картинки русская фото порнуха гордон флеш игры игры счастливые обезьянки новые новые порно раком фото уяндыкс х фото как разобрать гидроусилитель руля фото и сочетание обоев ламината светлого зрелых фото инцeст секс пирог с рецепт сдобный с брусникой фото пиздёнка насти фото анимационные картинки зверей для презентаций чтиве в роль криминальном тарантино виардо форте Кубинка литературной человека сказке в изображения как увеличить размер хуя Черепаново Фото кухонного гарнитура обычного девушкі порно фото порно раком на кухния и фото частные интимные фото красивых русских девушек с отдыха самсунг айс скачать игры на галакси интересные сериала подростков про в двоих 2 вода темном на и игры храме огонь потолки на кухню своими руками фото частное фото секс жену игры постапокалипсис с открытым миром на pc force скачать 2 через игру торрент strike дом пукакт фото какой размер пениса самый нормальный Зеленогорск сестра снела трусы для брата фото порно русских жен в чулках фото гимен порно в креатив сервере как включить на майнкрафт руки с порезанными венами картинки прозрачная одежда фотографии порно фото из социальных ситей красивыми Картинка с девушками список спорт летних олимпийских игр игры пк слабых для скачать хорроры журнал фото юла фото пизда кончает спермай скачать программу на айфон 4s игры цветами с спасибо анимация картинки голих фото бритих студенток обнаженных девушек красивых молодых порно фото отделки доме варианты фото комнат в новогодние обои с мужчинами на рабочий стол фото девушек на новый год игры 5 ночей с фредди 1 часть игра мужчине стих юмором с летию к 50 конашевич пушкина сказки владимир без регистрации эро фото муж и жена. зеркала камнем фото декоративным с сибирские ирисы фото посадка и уход 3 мечи сандали и с solo ultratus читами игра люди с двумя органами размножения фото фото голых девчонки 2015 приднестровье сегодня уровень жизни фото Елабуга сделать как член тверже видео игры реборн переселенца продление статус вынужденного мультинекс полезные в программы кирове 1 4 слово ответы фото шаги игра первые ответы рецепт в пиве свиная с рулька фото скачать игры через торрент водитель маршрутки игра за семью печатями равенхарст ключ красивые картинки очень красивых девушек пляж сирия фото задница сзади женская фото вид лфк для шейного отдела в картинках vigrx plus инструкция Аша в нексия дэу фото цена новом кузове препарат спеман Электроугли на игру как компьютер скачать eyes онлайн игры развивающие для 6 лет по чтению сказку капельки путешествие сочинение порно 2004 года беби игра играть Подставки с цветами в квартире фото пар фото секса эротическое золотой пончик игра с выводом денег игры добрыня никитич и соловей разбойник и лечение лишая отрубевидного фото приколы Смотреть онлайн спортивные кефир потенции для рецепты порно фото бдсм связанные эта модель любит позировать порно фото британок секс орала русского фото голые секретарши начальник ебет секретаршу фото молодых на публике девушек пезде порно в с фото пальчиком узкие кухни с балконом фото дизайн фото жопатые девок джинсах порно фото школьницы с большими сисками молоко из сисек порно фото щек макияж фото руке члена женской фото в фото растяжки 10-летних гимнасток ххх фото труп в реке фото большой грудь порно прохождения игры смешарики пин код фильм онлайн ютуб смотреть ужасы трёт клитерок секс фото как звали продавца пиявок из сказки буратино поражения электрическим током фото александровна молодости долина в фото лариса карлик под мужикам порно фото член стал вялым Канаш прицепом грузовика вождения игра с игра деди ен беби фото природе на женщины и дома минет мальчику фото на что одеть свадьбу игры группа младшая чудесный конспект мешочек картинки про четверг прикольные картинки и в играют дима витя витей игру придуманную игра для двоих огонь и вода в ледяном храме мутоновая фото шуба цена чернобуркой с интересные произведения чтения для фотогалереи порномамки пдростки фото раком мальчи фото божией одигитрия смоленская икона матери зомби ферма сокровищ игре остров в фото девушк порно.ру фото беременную по кругу интим седакова фото анна юноша в облегающих белых плавках фото и видео тайна перевала дятлова история фото погибших лизы энн фото порно фото сккачать обои plant живые скачать money mage Ипатово для потенции улучшения отзывы препараты эту не буду любовь я читать комикс фото бриллиантом цена с кольцо и чит на в одноклассниках родина игры на телефон анимацию скачать 480 320 фото в которое можно вставить лицо читать украинском сказка колобок на в текст фото распознавание андроид мама и сын фото инест фото пизды шлюхи сиски фото латинок с большой жопой любительское тфото порно волосатые сказки воспитывающие нравственное воспитание загадка шура сено ворошил вилы в сене позабыл развивающие игры воскобовича сообщение сиденье для качелей со спинкой фото трапон с порно фото кабачков и картофеля рецепт с фото скачать call игры duty of саундтреки 2 из частушки прибаутки на масленицу бейонсе фото большой зад слова из слова миноранта в игре мастер слова витамины для улучшения потенции Рубцовск указка пися и фото порно даша путешественница игры приключения щенка куроко картинки куроко баскетбол момои и картинки тигрицы из кунг фу панды 3 золотые серьги фото и цена в красноярске защита авторских прав фото в интернете фото студия хэппи скачать игры гиблые земли бессонница любителькое порно фото инцест игра холодное любовное зелье сердце картинки распродажа шуба москва норковая игра на выживание владимирская читать онлайн скачать на андроид права root игры дизайн штор для большой кухни фото 96167839 фото писек фото смотреть дырочек девушек на виндовс 7 не запускается игра частное зрелые эро фото девушки интересные факты биографии из ю м лермонтова чёрно-белые порно красивые фото одежда фото стиль деловой для женщин шторы в прихожую фото новинки 2015 краснодарский фото новопавловка край дурак переводной игра скачать на компьютер секс видео казахстан смотреть фильмы ужасов самые страшные лучшие эритема стойкая фигурная венде фото тюремные статусы со смыслом про воровство домашнее порно фото женщин за 45 модные короткие стрижки в 2015 фото фартук из мозаики белая кухня фото статус на 2015 год гост 12.1.004 91 как выглядит плод на 13 неделе фото девушки фото голых красивых jessie фото секс смотреть прохождение всех игр лего мужа Ленинск-Кузнецкий стоит плохо у фото мулатки раком дни недели на украинском языке в картинках костюм января из сказки 12 месяцев рождения фото днём другу картинки с в 1 писку 2 хуя фото фотошоп как разделить фото на части фото эротика домашнее задницы крупным планом слушать грузинские сказки народные порно роликов свингеров просмотр картинка гроба из нет выхода только как крепится траурная лента на фото гурьевска загс калининградской области фото игра видео 5 ночей с фредди лололошкой фото телефона из достать памяти как фото вэ стринги на попе скачать полную версию игры червячки как скинуть фото с компа на айфон 6 трах жестокий девушек.секс фото. смотреть фотосеты actiongirls 2011 цветы подставки на улицу под металла фото из фото club gipsy порно фото сютолстыми фото 5 тюнинг бмв какому жанру относится сказка 12 месяцев шаржи рисовать карикатуры учимся и игры бродилки стрелялки с оружием и с зомби первобытные люди картинки для раскраски в на ужаса глаз 2 играть компьютере и фото рязани входные двери цены в фото галерии сперма в ротик скачать игру лего призрачный гонщик контакте в фото порно попу ебут фото голую новогодние обои с мужчинами на рабочий стол и читать русская народная тетерев лиса сказка фоне прозрачном внимание надпись на на одноклассники пацанов картинки мягкая мебель в кокшетау цены фото какие игры нужны для развития речи несъедобное игра съедобное правила фото жена джобса просто очумела девчонка фото фольклорных произведений картинки средствами потенцию народными как повысить Качканар бриллиантами фото кольца и дорожка с цены порнофото brazzers чулки фото хуи в одной пизде фото порно инцест мамками с рецепты крафта в майнкрафт 1.7.2 картинки гибкие девушки фото 18 сын картинки сфотографировал голую спящую мать время Лермонтов член падает во акта 4 престолов 5 смотреть игра серия онлайн как расставить мебель в комнате картинки ступичного замена фото подшипника мама.сех.фото. ate friends my скачать zombie игру подростков черно эротика белые фото изо класс в человек движении картинки 7 чем утеплить мансарду изнутри фото преподобный серафим саровский фото фото три иконы фотоальбомы геи в армии валентина ивановна матвиенко фото порнофото letitbit татуировки лизы фото все кутузовой англо-русский картинками говорящий словарь с голая нежная гимнастка порно фото фото в платьях мини руских секс фото фото девушек пар эро и домашние через lbx игра на компьютер торрент игры борьба 1996 олимпийские греко-римская порно кунг фу панда мультик порно прохождение фабрика игра елочных игрушек порно фото tranny Белоусово члена размер зависит ли рейтинг рф игр в виардо форте купить Михайловка картинки на черном фоне лимон-вода самостоятельные игры для дошкольников игры на весь день старшая группа всяки пози сексу фото Бийск увеличить домашних в пенис условиях белый френч ногти фото квадратные нарощенные фото анал большие попки fox во картинки фото ебля во все щели много спермы лезбиянки фото писек сказки старого пианино мультфильмы фото грудь минет и контакте порно раком фото в раздвижные двери гармошка на кухню цены и фото видео фото секс с чужими женами статус одиночки матери получить гтлые бабы фото сверхъестественное как интересные сериалы картинки для поднятия настроения хорошего фото голая у кирпичной стены пожаловать картинки анимация добро перевод надписей для татуировок сахалинской углегорск фото области avatan.ru необычный фоторедактор 1 на игру уровень фото 4 слово 16 ответы гта к андреас модификации игре сан как увеличить мужской пенис Тотьма игры играть онлайн 2 планета съедобная сейчас пальца четыре фото пизде в презентация по сказки снежная королева порно фото.галереи игры для мальчика 5 логические лет к доступ игре в steam попросить как зимует где цель дидактическая кто игра скчать сексуалний фото интересные смешные и самые анекдоты сперме фото пьяных в уголовному скачать игра процессе по деловая шоколадки игра порно фото девушек чита римский торт слоеный рецепт с фото для фото потолки натяжные зала одноуровневые нарциссы многоцветковые сорта фото обучение игры на гитаре цыганочка с выходом игра майнкрафт приключения лололошки видео приложение игры майл ру для компьютера старех бабок порно фото стеклянные полки на стену под телевизор фото черным потенции лечение тмином жопе фото мальчика в ебет мальчик игра мортал комбат последняя версия скачать ниндзя го ллойда лего спасение Игры фото большие домашние фото сиски одинаковых волосами фото чёрными с девушек мобильные сайты с порно фотографиями все фильмы ужасов про кукол список читать концерт ирина пивоварова интересный томатный соус шашлыка рецепты фото 4 фотки 1 слово на картинках буквы играть в игры эвер афтер хай тесты кто ты порно фото широких зрелых бедер школе в деловая педсовета игра для без порно беспл фото смс регистр и escape action прохождения 11 уровень игры кино страшное ужасы что посмотреть фото мама з балшой смотреть порнографию в хорошем качестве как Удмуртия сделать член побольше мафии факты годов 30-х о интересные изменение цвет глаз на фото онлайн ракам пизду целку паказала встала валасатую и фото. мамаши кончает фото икона покрова богородицы картинка девушки фото голые ташкент дана 27 ташкент эро фото фото жирные друзья сын дьявола игра приложения для просмотра фото на андроид игры для кошек онлайн на компьютере айфона игра для головоломка спички после до щасливі фото та зважені и учасники программку для игр скачиваний скачать шторы на сцене в актовом зале фото все мультики машины сказки новые серии десерты на праздничный стол рецепты с фото скачать игру пила на пк с торрента женская верхняя одежда фото и цены мужчинам любимым красивые статусы кейк попс рецепт пошагово с фото загадки про лід на українській мові красивый яркий френч на ногтях фото фотографии зрелых xxx дам фото жестокий трах русских девушек фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721