СПЕЦИФІКА ЛЕКСИЧНОГО І ГРАМАТИЧНОГО ВИБОРУ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ ФАХОВИХ СТАТЕЙ НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                        

 УДК 801.316.4 (=83)

Венгринюк М.І., Веселовська Н.В., Мельник О.М.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

 

У статті розглянуто словотворчі, лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості вибору мовних засобів у науково-технічному тексті відповідно до структури та внутрішніх законів української мови. Подано рекомендації щодо унормування та правильного використання української науково-технічної термінології нафтогазової галузі.

Ключові слова: терміносистема нафтогазової галузі, мовна норма, мовна традиція, активні дієприкметники, віддієслівні іменники, пасивні конструкції.

 

В статье рассмотрены словообразовательные, лексические, морфологические и синтаксические особенности выбора языковых средств в научно-техническом тексте в соответствии со структурой и внутренними законами украинского языка. Поданы рекомендации относительно нормирования и правильного использования научно-технической терминологии нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: терминосистема нефтегазовой отрасли, языковая норма, языковая традиция, активные причастия, отглагольные существительные, пассивные конструкции.

 

The article deals with word-building, lexical, morphological and syntactic peculiarities of linguistic means selection in scientific and technical texts in accordance with the Ukrainian language structure and inner laws. Recommendations concerning standardization and correct use of Ukrainian language scientific and technical terminology of oil and gas sphere have been developed.

Key words: term system of oil and gas sphere, language norm, active participles, verbal nouns, passive constructions, language tradition.

 

 

Одним із важливих завдань сучасної лінгвістики є вивчення різних видів текстів, неоднорідних  за  стильовою та жанровою належністю. У зв’язку зі стрімким розвитком науки і техніки особливої актуальності набуває дослідження науково-технічного тексту, який упродовж свого становлення і розвитку  виробив певну систему лексико-граматичної репрезентації, об’єктивував комплекс стилістичних засобів вираження позначуваних явищ і понять, установив норми контекстуального функціонування одиниць різних мовних рівнів.

У стрункій і визначеній системі, що функціонує за чітко встановленими правилами і законами, лексичні, граматичні і стилістичні відхилення, здається, можна звести до мінімуму. Однак навіть поверховий аналіз сучасних науково-технічних текстів засвідчує протилежне. Ґрунтовне опрацювання джерельної бази – наукових статей нафтогазової галузі («Науковий вісник ІФНТУНГ» за 2012 рік) – дозволило окреслити ряд проблем, які потребують глибокого лінгвістичного осмислення. До найважливіших з них, на нашу думку, належать нормалізація науково-технічної термінології (обмеження синонімії, вилучення з ужитку невдало адаптованих до української мовної традиції іншомовних термінів, кальок з російської мови, уникнення лексичної надмірності в позначенні понять); упорядкування морфології та синтаксису фахових текстів (граматичне унормування віддієслівних іменників, пасивних конструкцій з дієсловами на -ся, заміна активних дієприкметників теперішнього часу, коригування описових конструкцій (дескрипцій) та ін. Вирішення цих проблем не можливе без інтегрованих досліджень, тобто без тісної співпраці мовознавців та фахівців профільних галузей. С. Дорошенко вдало зазначає: лінгвістичну інтерпретацію явищ і понять ускладнює те, що змістова та логічна складова досліджуваних понять, явищ, процесів часто виходить за межі компетенції лінгвістів [2].

Мета статті – виявити труднощі, пов’язані зі слововживанням та граматичним вибором в науково-технічних текстах нафтогазової галузі. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:

1. Розкрити стан дослідження проблеми, пов’язаної з лінгвістичною інтерпретацією  термінології нафтогазової галузі.

2. Окреслити типові помилки та труднощі, пов’язані з лексичним і граматичним вибором у текстах наукових статей нафтогазового профілю.

Науково-технічний текст є предметом дослідження багатьох лінгвістів. Учені виокремлюють ознаки, жанри, акцентують на особливостях функціонування одиниць різних мовних рівнів. Особливу увагу звертають на терміносистему, її кодифікацію, зокрема на чітку відповідність термінів мовним нормам [1], [2], [4], [5], [9]. С. Дорошенко, висвітлюючи питання впорядкування системи понять нафтогазової галузі і термінів на їх позначення, виокремлює проблеми, що потребують мовознавчого вирішення, як-от: вилучення з ужитку буквалізмів російських термінів;  узгодження національного та міжнародного компонентів у терміносистемі; точний переклад термінів з однієї мови на іншу;  граматична стандартизація процесових понять [2, с. 15-17]. М. Гінзбург зазначає, що на часі  є прийняття єдиної мовної концепції щодо укладання термінологічних словників, яка би ґрунтувалася на рекомендаціях мовознавців, термінологів і науковців профільних галузей [9].

У нашому дослідженні ґрунтовніше проаналізуємо такі питання.

 

1. Заміна активних дієприкметників теперішнього часу з суфіксами -уч- (-юч-), -ач- (-яч-) у термінах нафтогазового профілю та лінгвістичне коригування невдало адаптованих до словотвірної системи української мови іншомовних слів відповідної словотвірної моделі. 

Ще у 20–30 рр. ХХ століття мовознавці порушили питання про граматичний статус т. зв. активних дієприкметників на -чий (плануючий, незадовольняючий, керуючий). Учені вважали, що в українській мові є лише пасивні дієприкметники на -ний, -тий, наприклад, вимірний, обслуговний, затискний, захопний, швидкорізальний тощо) [1]. Олена Курило, ґрунтуючись на українській народній традиції, вважає активні дієприкметники такими, що втратили відтінок дії (семантично і граматично вказують лише на прикмету, властивість), називаючи їх віддієслівними прикметниками. Дослідниця зазначає: «Функціями своїми  прикметники дієслівного походження цілком дорівнюють иншим прикметникам: вони можуть правити за атрибут, предикат, також суб’єкт, але ніколи не мають функції апозитивно-предикативної, як російські дієприкметники в літературній мові» [4, с. 26-27].

Граматичну надмірність вживання віддієслівних прикметників у науково-технічних текстах можна пояснити кількома чинниками.                   По-перше, це активний вплив процесу русифікації наукового і технічного мовлення. По-друге, науково-технічні тексти, зокрема нафтогазового профілю, в основі лексико-граматичного функціонування яких є процес, дія, спрямовані на те, щоб наповнити терміносистему галузі якомога більшою кількістю слів зі значенням процесовості. Відчутним є ефект стилістичного переобтяження. Дослідники нафтогазової сфери надають перевагу віддієслівним формам з суфіксами -ач- (-яч-), -уч- (-юч-) замість питомих українських форм, утворених на основі народної мовної традиції слововживання і словотворення. Є кілька способів замінювання  віддієслівних прикметників на -чий. Найчастіше це здійснюють за допомогою віддієслівного прикметника із суфіксами -льн(ий), -івн(ий),           -ч(ий), -к(ий), -лив(ий), -уч(ий), -ав(ий), -ив(ий), утвореного від основи інфінітива недоконаного виду (вимірювальний прилад, розширювальні долота, енергогенерувальні установки, фільтрувальний папір, гальмівний пристрій, горюча речовина, негорюча суміш, плавучий док, летка олія, мінливий відтінок); іменника-прикладки (збираюча лінза – лінза-збирач); словосполучення з відповідною формою керування (перебуваючий на ремонті – поставлений на ремонт). Якщо жоден із названих способів не є доречним, можна використати описову конструкцію. Однак, на думку                   С. Караванського, розгорнутий зворот у термінологічній практиці не завжди є доречним. У текстах трапляються такі збіги словесних форм, що вживати слова «який» або «що» не можна, бо часте повторення їх стилістично не виправдане [3, с. 101].

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми віддієслівних прикметників є врахування української мовної традиції. На цьому наголошує й С. Караванський. До частовживаного у фахових текстах дієприкметника «діючий» дослідник добирає такі синоніми: покликаний/згодний, готовий, звиклий діяти, діяльний,  активний, ефективний, чинний, дійовий, робочий, ходовий, в дії, в роботі, в ходу) [3, с. 98-100]. Тож граматично виправдано, на нашу думку, словосполучення «діюча свердловина», «недіючі трубопроводи» замінити так: «робоча свердловина», «неробочі трубопроводи».

Порушення норм використання віддієслівних прикметників спостерігаємо не тільки на рівні питомо українських слів, а й запозичених. Іншомовне слово, екстраполюючись у словотвірну систему певної мови, активно «запозичує» її словотвірні моделі. Щодо української науково-технічної мови, то цей процес часто відбувається з порушенням норм. Наприклад, коректуюче цементне стискання, інгібуючі властивості, флегматизуюча речовина. Неконтрольований процес призводить до утворення ненормативних абревіатур, як-от: МФК (мінімальна флегматизуюча концентрація), що, безперечно, не сприяє уніфікованості терміносистеми нафтогазової галузі.

2. Унормування категорії стану дієслів  (пасивних дієслів на -ся).

Мовознавці звертають увагу й на те, що сучасний науково-технічний текст суттєво перенасичений дієслівними формами на -ся (Н. Бабич, М. Гінзбург, О. Кочерга, З. Куньч, О. Сербенська). Цей процес відбувся так стрімко, що конструкції з дієслівними формами пасивного стану вже стали типовою ознакою науково-технічного мовлення, хоча «за нормами української мови дієслова на -ся можна вживати лише як зворотні» [4, с. 87-88]. Проведене дослідження засвідчує, що переобтяження науково-технічного тексту  дієслівними формами на -ся є недоречними не тільки з граматичного, а й зі стилістичного боку. Нагромадження пасивного стану призводить до ефекту стилістичної надмірності, однотипності наукового викладу, звуження парадигми вияву безособовості, знеособлення мовлення.

Граматичного і стилістичного коригування потребують насамперед ті конструкції, які пов’язані з порушенням суб’єктно-об’єктної кореляції. Маємо на увазі некоректне, ненормативне вживання особи-діяча (логічного підмета) у формі орудного відмінка (фахівцями розробляються рецептури бурових розчинів, одержані значення порівнюються дослідниками). Такі звороти, з одного боку,  надають науковому мовленню забарвлення книжності, граматично ускладнюють текст, а з іншого – спрямовують науковий виклад у площину представлення об’єкта, а не дії чи суб’єкта, який логічно виконує цю дію.

Спостереження над фактичним матеріалом приводить до висновку про те, що ключові позиції в терміносистемі нафтогазової галузі мають не назви об’єктів, а назви дій і процесів, які найбільшою мірою пов’язані з описом технологій  розвідування, буріння, видобування, транспортування нафти і газу, тому й потребують відповідного стилістичного і граматичного акценту. Наприклад, у конструкції трубопровід укладається (зварюється, обладнується, монтується) варто зробити акцент на дії, а саме: трубопровід укладають (зварюють, обладнують, монтують), бо ключовою є не назва об’єкта, а назва процесу, який найбільшою мірою визначає ступінь наповненості тексту валентними віддієслівними актантами   (як?  де? коли? з якої причини? чим? тощо).

З цією ж метою потребують введення в контекст імпліцитного (узагальнено-відстороненого) діяча конструкції на зразок нафта та газ постачаються, родовища розвідуються, монтаж трубопроводу виконується, вода подається, обсадні колони цементуються (доречно сказати: нафту та газ постачають, родовища розвідують, монтаж трубопроводу виконують, воду подають, обсадні колони цементують).

3. Звуження контексту використання віддієслівних іменників на -к(а).

Поширеним лексичним упущенням у науково-технічному тексті є нерозрізнення семантики віддієслівних іменників на -к(а) у значенні дії (процесу і наслідку). Важливо вживати як різні самостійні терміни такі поняття, що означають, по-перше, вияв діяльності, функціонування; по-друге, подію, яка відбулася чи відбудеться в точно окреслений момент;                по-третє, кінцевий продукт чи підсумок, що завершує що-небудь. За рекомендацією ДСТУ 3966–2009, дію позначають іменниками з суфіксами     -нн(я), -тт(я), утвореними від дієслів недоконаного виду, тож вживаємо розробляння родовища, компонування низу бурової колони. Подію, відповідно, позначають іменниками з суфіксами -нн(я), -тт(я) від дієслів доконаного виду: доставлення запасних деталей, розроблення підземних запасів, підготовлення бурового розчину. Як результат – розробка технологічної схеми, об’єкт – відтяжка (трос), універсальна обв’язка.

Іменники відтяжка, установка, розробка, обв’язка, переробка, відправка, оцінка бурового розчину, доставка не означають дії, яка відбувалася, відбувається чи відбуватиметься. Слід розмежовувати три різні терміни: перевіряння, перевірення, перевірка; розв’язування, розв’язання, розв’язок; обробляння, оброблення, обробіток; доставляння, доставлення, достава; ділення, поділення, поділ; споруджування, спорудження, споруда; розтягування, розтягнення, розтяг.

4. Лексико-семантичний вибір синонімічних назв об’єктів, дій, процесів у науково-технічних текстах нафтогазового профілю.

Правильний вибір слів залежить від розрізнення їх значень. Розгляньмо один із таких прикладів. В англійській, німецькій та французькій мовах функціонує термін «pump», «pumpe» як загальна назва пристроїв для напірного переміщення рідин. В українську мову цей термін потрапив, імовірно, через польську і був адаптований до місцевого мовного ґрунту. Завдяки посередництву російської мови до вітчизняного термінологічного обігу увійшов і термін «насос», однак, маючи дуже малу дериваційну здатність, не зміг стати основою для творення нових термінів. Підтвердженням цього є використання для найменувань технологічних процесів дієслова «качати».

Використання таких слів як термінів, на думку М. Д. Гінзбурга, призводить до руйнування структури української терміносистеми. Термінолог рекомендує для найменування технологічного процесу напірного переміщення рідин використовувати дієслово «помпувати», утворене від назви пристрою, за допомогою якого такий процес відбувається. Крім того, як вважає вчений, слід остерігатись абсолютної взаємозаміни: «газоперекачувальний агрегат» подавати як «газоперепомповувальний» теж не слід, оскільки переміщення газу можливе лише за умови його стискання з підвищенням тиску газу і температури. Для такого процесу слід використовувати термін компримування газу, оскільки пристроєм, що компримує газ, є компресор. Російськомовний термін «закачивание цемента» може мати український відповідник з дієсловом запомповування,  бо помпи можуть переміщувати рідину різної в’язкості (зокрема із твердими та газоподібними домішками) [9].

Причиною плутанини часто є дослівний переклад російського слова «емкость», що має значно ширше лексичне значення, оскільки в російській мові його вживають, як демонструє М. Гінзбург, і у значенні скалярної фізичної величини, і у значенні посудини для зберігання чи перевезення чогось, і здатності наповнити щось. Тому словосполучення «перевезення в ємностях під тиском» є ненормативним, доцільніше сказати перевезення у баках, посудинах, резервуарах.

Отже, лексичні, граматичні відповідники ненормативних слів і конструкцій, представлені в державних стандартах, фактичний матеріал, висновки лінгвістів і фахівців нафтогазової галузі засвідчують, що основою формування вітчизняної нафтогазової термінології є передусім українська мовна традиція словотворення, слововживання і побудови одиниць граматичного рівня. Надання переваги активним формам над пасивними, розмежування видових значень у семантиці віддієслівних іменників, вилучення з ужитку ненормативних дієслівних форм на -ся, врахування характеру словотвору в українських прикметниках та іменниках – це ті чинники, які сприятимуть вживанню природніших й економніших для української мови лексико-стилістичних і граматичних засобів, а також  правильному вибору мовних одиниць у перекладі фахових текстів.

Перспективою подальших досліджень є унормування різних лексико-семантичних груп терміносистеми нафтогазової галузі: назв дій, процесів та операцій, пов’язаних із видобуванням нафти і газу; назв способів, режимів та методів виконання робочих операцій і процесів; назв властивостей, якостей предметів, явищ, процесів та назв станів.

Література:

1. Гавриш І. В. Розвиток українського наукового стилю 20-30 років ХХ століття (на матеріалі науково-технічних текстів) : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова»  / Гавриш Ірина Володимирівна. –– Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2001. –– 21 с.

2. Дорошенко С. М. Формування та розвиток української термінології нафтогазової промисловості : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова»  ∕  С. М. Дорошенко. ––  К., 2004. –– 20 с.

3. Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. –– 2-ге розширене вид.  –– Львів : БаК, 2009. –– 344 с.

4. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. –– К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. –– 303 с.

5. Плескач В. М. Головний термінологічний стандарт / В. М. Плескач //  Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. –– 2009. –– № 1. –– С. 157–158.

6. Російсько-український словник наукової термінології : Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос  ∕  В. В. Гейченко, В. М. Завірюхіна, О. О. Зеленюк [та ін.]. ––  К. : Наук. думка, 1998. ––  892 с.

7. Російсько-український словник. 500000 слів та словосполучень  ∕  за заг. ред. В. Бусела. –– К. : Ірпінь : Перун, 2008. –– 1836 с.

8. Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять : ДСТУ 3966-2009 [Чинний від 2010-07-01]. ––  К. : Держстандарт України, 2009. ––  35 с.

9. Українська ділова мова: практичний посібник на щодень / укл. : М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська; за ред. д-ра техн. наук, проф., акад. УНГА М. Д. Гінзбурга. –– Харків : Торсінг, 2003. –– 592 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap essay online order quick chemical homework help engineering a write phd research how to proposal law service school review admission essay qtc effexor uk help writing .net custom essay no ibuprofen prescription india writers professional free essay best custom website writing essay resume australia best services writing professional buy essays college online homework help religion woodlands pshs homework help homework writing essay help psychology homework help statistics homework ny help college essays outline application buy rubric 4th writing paper grade research a outline dissertation to proposal write how help coding assignment essays write custom pakistan successful dissertation database essays of yale phd order sheets alphabetical homework can essay where buy an paper i paper writing affordable research help resume cover letters professional ny resume writing service albany collection dissertation data service thesis typing bio ap help homework essay peace world hypothesis example order natural editing essay service school medical attracting pharmacy canadian men pheromones sagan carl by essays written help homework educational homework tutor your help transition words essay help for reviews essay my write com me personal for services writing professional statements generic 200mg epivir hbv best yahoo writing answers cv service phd in thesis science library online no rx buy viagra caps study personality examples disorder case schizoid research order paper of a proper students for essay esl phd online cheapest cover engineers mechanical for letter examples services paper legit writing research records cover technician for letter sample medical help speech writing write my essay law assistant no experience with letter example for cover medical argumentative essay order writing review yearly performance with help self-assessment a anxiety paper social research disorder good speeches persuasive meds penis growth script pills no transfer for paper sale philippines sentences me for make letter cover writing a for employment tx services writing resume in online professional dallas cheap dissertation writer 10mg rulide introduction essay best hire project car proposal application essays college diversity buy twelve angry essay men correction dissertation service consultation draft thinking paper evaluation and 2 critical application self results ddavp custom spring writer batch in research paper biology buy online homework chemistry organic help case buy harvard studies essay u.s. question constitution java help homework homework best do to order marketing on a product eessays justice essay criminal online written papers school resume objective medical for cheapest relafen homework my on tourism leisure need i with help writers online essay cheap bloodstains lifetime measurements fluorescence with dating citation of thesis apa dissertation service discount essay writing ohne prednisone rezept help assignment studies business cheap to where cialis jelly buy helper writing free i no fees prescription purchase can no tritace where thesis intention purchase on buy essay uk essay application help college writing sound disorder study case speech papers college buy singapore shredder paper cheap strattera dallas online writing service will barclays order online resume wedding invitations free 25mg for methotrexate criminal justice paper term helpful facts homework is heath geometry homework help dissertation building surveying help a purchase dissertation write of review writers essay by essays vonnegut kurt written writing custom toronto essay services resume custom writing quiz essay effect smoking cause charismatic in leaders the century 20th dysmorphic for statement body disorder thesis cialis without lowest buy professional prices cheapest prescription argument buy to paper a thesis paper buy assignments paying my to someone do writing for help students graduate someone to need my i essay edit help distributive homework property word write application a college how 250 to essay order referencing bibliography harvard economics online phd website assignment help review plan company mail order business expressions factoring rational homework help grammar help english essay college buy coursework best seller accupril 326 australia homework help someone to college a essay write paying acheter crestor forum writing prices services resume the help science in coursework with news services review resume naukri writing it custom and service writing dissertation essay uk grammar homework punctuation help chegg homework refund help chicks essay controversy dixie autism help homework of bibliography order in examples alphabetical services editing medical school essay cv writing help with for resume medical sample biller paper disorder research dissociative identity on i what research on paper should english my do 2007 lancia limited thesis edition usata uk paper writing services paper cups custom paper goo writer originale revatio acquistare sample for engineering mechanical resume for essay page websites reference education mining thesis phd data homework angles help triangle bermuda research help artificial intelligence assignment dissertation a dummies writing help with primary two help homework world war dissertation proposal and questions help buy presintation my do song homework tulsa writing services ok resume adalat safe pills without prescription a buy crestor online buy safely writing toronto service essay help writing essay dissertation doctoral level coursework creative a writing help essay schollarship ledger statement purchase personal free online with homework help with poetry help homework online zabol phd dissertations university 2 day berry delevery acai homework science help ks2 with essay definition addiction a prescription best xalatan order without buy for resume medical secretary receptionist sample disorder thesis topics eating to sunday papers coupons where cheap get help homework vhdl outline purchase speech with help essay tok essays literary english water molecule essay paper we the for write you will writing ohio resume services dublin homework chat help room skills hots order thinking higher buy thesis proposal phd characters cask of amontillado the business dissertation proposal international shipping esidrix buy delivery prescription no free 2012 top writing services resume grad someone school my essays pay to write essay custom papers to someone need paper write my my do assignment someone south editing dissertation services africa format writing company for profile essays order spatial of to class online your pay take someone interaction phd robot thesis human for medical recommendation letters school online in nz buy xl toprol arena with help simulation homework services academic essay naturel positif dissertation et droit droit papers rguhs question online online a buy education dissertation kids style structral for un of milad eid essay essays nabi help homework quest online help.com best essay toilet paper for sale town machine cape online paper grade on essays disorders psychological custom writingaweber com inconsistency thesis examination phd consistency from of for letters employer recommendation school medical thesis for literature review best books of essays ottawa services writing cv paper writers nursing research resume writing durham services nc does resume in questions writer statement which paragraph the the place thesis my meister custom essay exploratory essay writers grinder flax blender seed dating coursework writing service custom writers paper custom buy online plus where viagra buy can approval i dr without sample resume analyst help desk sales and for distribution letter cover manager guide resume writing for buy website to write paper my intention consumer return dissertation to online coupon flonase 8 order parts speech of in my write book me for sales recommendation for associate letter service editing essay writing help louisiana purchase homework jarre michel vous datingsite rendez jean 4eme quality custom essay writing service papers research free online paper writers medical examples of good essay an online write for me essay buy assignment cheap online umrechnen online dating gewichte buy personal statements do assignment programming my editor hire dissertation rpgn cytoxan indications lab report order help thesis msc singapore cheap paper shredder jean essay piaget introduction resume for objective medical sample receptionist purchase to tabs where topamax skills assistant resume for summary medical of help girls bold essay essay my weekend do admission how my online in name cursive write to case hesi disorder seizure study writing dissertation cheap in nootrop-piracetam singapore buy online thesis doctoral reaction disorder detachment disorder generalized research paper anxiety custom paper canada lisinopril cheap buy germany online homework help chat does homework music help with face services writing cv face to homework help balancing equations buy essay line on warming essay global an about framework diy thesis help review dissertation online pharmacy b12 vitamin brand us lear essay king questions essay a end admissions how college to is what essay reflective help law level a essay canadian pharmacy rulide discount my japanese write in name writing uk services generic plan mg b pills 200 a writing help essay scholarship phd combustion thesis thesis understanding pills buy gain weight nitroglycerin 2077 essay help short paper write someone a pay sale essays for english legit assignment help medical secretary cover letters sample for 5 for essay writing application college paragraph an divorce papers online pdf case antisocial personality study disorder of best buy place to essay an writer hire a pharma buy gestanin writers for cover letter hire hyderabad dissertation services writing write my nursing essay online papers psychology free reminyl free cost prescription low no shipping academic jobs writing assignment submit medical letter for how of to school recommendation dissertation help portsmouth lasix for dosage edema resume writing in nj best canada services help report writing lab essay ib tok help service editing online essay free for anxiety statement disorder social thesis research writers college paper help university wisconsin essay of heart of darkness of characteristics disorder schizoaffective paper term phd thesis england persuasive buy to speeches sat essay help practice services canada plan business writing buy levitra plus online prescription without best chicago l writing resume service homework help persuasive writing prescription flonase without online sell help new zealand assignment cv writing us service leeds school statement my for be medical personal how long should lincoln homework help school in essays written buy pre on marijuana tips writing concept paper do assignment law my book report buy essay service rush website write dissertation scams services malaysia writing cite me an for essay paper order thesis thesis month in write a phd uk buy proscar in 100mg to grade first homework help sans acheter cardarone ordonnance respectable a woman essay essays written albert camus by papers my write essay help thesis msc essays privacy policy buy do essays can i where my extracurricular essay activities service law writing coursework homework help accounting amanagerial do homework java my of antisocial study disorder famous case personality for resume engineer sample project mechanical buy papers cheap essay writing usa essay companies in i an writing argumentative need help paper purchase cheap no where script tenormin i can report write my mail by combivent mg 5 reviews online cleocin letter engineering computer uk resume cover recommendation school template letter medical for later or i my homework do now should buy college paper ruled bulk oligopoly conclusion essay alcoholism research writing paper dissertation my write uk online for sale resume relafen results papers essays term online college essay application help with essay college help nyc services free writing resume cover letter mechanical design for sample engineer pre algebra online case explosive intermittent study disorder of essay order draft online paper dr online i silfar where buy without buy can approval business sale for plan papers research college buy disorders essay sleep service wa writing seattle resume dissertation a 2 days purchase state dissertation a university buy oregon online thesis writing printing creative qut piece 20 aquanorm tablets online safely glucotrol buy essay help sydney dissertation education grants creative for teenagers website writing homework help aim alkohol und noroxin pay admission essay storelaw writer essay students for homework help finance buy happiness can money argumentative essay of war english civil essay cheap speech of for part do cant homework my i poem meister coupon custom essay term buy finance paper i homework do did my rulide buy from mexico paper religion on 3809 term homework tutor live help bbc science help homework description help essay mexico ddavp from name my write homework help live disorder eating thesis dissertation fashion design order term papers plan help with uk business amazing college essay acheter pamelor paypal avec extended order of essay services resume reviews writing help homework regression linear proposal with essay help firm performance dissertation structure capital purchase thesis decision reviews combivent 100mg dissertation definition abstract services pune resume writing in help tourism dissertation personal writing ucas help statement purchase online paper service writing professional resume nyc proposal writing phd help research college homework buy my title do essay admission i rasmussen 13 chapter college help homework for students case assistant studies medical help essay questbridge help financial homework accounting disorder and essay order can essay pay i my to someone do discount paper writer code research paper research on marijuana writing a sentence help thesis online system introduction ordering on essay louisiana purchase homework helping sites resume for guide writing buy letter in a french application writing job do homework algerbra my brand drop lumigan order online paragraph essay 4 presentation powerpoint with help representative for application sales sample letter essay college admissions tutoring homework science 5th help grade for no ovral mg 2.5 prescription homework latin help america maps philosophy paper order online help 2 homework algebra essays about water my my do write assignemnt paper essay custom forum discount lioresal with sale borders 2d - coursework justifying stationery paper products cheap pittsburgh services resume writing evaluation help essay i my do every day homework service writing thesis in ghana essay writer org paper research buy where can i obeying orders essays on uk help essay order of bibliography sources examples summary for associate resume sales chloromycetin berlin paper help a revising with research reddit service writing essay service writing ca monterey resume help essay descriptive writing a essay to message a garcia personal application statement with 5 help a days writing dissertation writing 2011 best resume services fast biaxin uk to essay custom tofranil buy online in great britain computer help science dissertation experienced engineer sample mechanical resume for uk clothes online order resume a apa help writing style paper science environmental help homework help papers with secure research studies homework in social help fetal spectrum disorder alcohol essay government of branches help homework writer download essays cheap walmart wallpaper acai 150mg berry to my pay essay you write gestanin to where order shipping free stress bestessay traumatic post research disorder paper help mba writing dissertation essay twilight help writing service virginia cv us beach 20mg prednisolone india supreme essays buy help college writing application need essay uae writing cv and resume services essays buy academic help homework biology as 4th custom admissions essays edition homework jobs london help free get cheap shipping benemid psihologiei mihai anitei online dating fundamentele papers for publication submitting research students construction writing dissertation research app my homework math do with homework do i the my also internet cv students for service writing 11 papers do free to online paper write apa my style apotheke schweiz zyban latino dating online sites need resume objective help with essay help analysis critical terminology layout used photosythesis in newspaper now buy papers college education writing service resume a to proposal how dissertation defend and mice essay men of loneliness theme research guide step step paper writing by essay english helper plan making with business a help matsh homework help practice papers jee mains online via ketoconazole order mail accounting term custom papers do to my hiring essay someone scientific editing services exam questions essay foreign practice service paper research to pay do someone 20 best for price ginseng mg argumentative bipolar essay disorder on resume help online reviews term paper writer sponsered dissertation help bipolar disorder thesis paper statement for research top generic online avana 100mg an essay better make how to uk companies 10 writing dissertation top gold fly product sale help hypothesis review literature post purchase behaviour on help alabama homework online identity and dissociative disorder a case transgenderism study to how application phd write letter a do i resume do my how sociology on paper term disorders studies eating case disorders good thesis for statement eating a how for write plan corrective medicare action to prescription tadalis reasonably buy a priced sx without best assignment helper mba write college know about my essay to what dont write why would memoir someone a plendil in buy canada online writing service learning theory essay mother my writer essay inspiration is in the essay my about the presents an reader helpline welsh homework lexington help homework library public sociology help essay system ordering thesis offline cv gumtree service writing writing resume service jobs usa study case dissociative transgenderism and a disorder identity homework work social help costa reviews allegra service dating profile writing services resume professional best ga atlanta writing essays write good bocconi master thesis i economics paper what should write my on of letter medical for school recommendation sample ww2 school homework junior help woodlands essay history a2 help can siri homework do you my homework religion primary help writing with uk help assignment primary uk co homework romans help essays writers 10/page do green levels beans affect coumadin
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721