СПЕЦИФІКА ЛЕКСИЧНОГО І ГРАМАТИЧНОГО ВИБОРУ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ ФАХОВИХ СТАТЕЙ НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                        

 УДК 801.316.4 (=83)

Венгринюк М.І., Веселовська Н.В., Мельник О.М.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

 

У статті розглянуто словотворчі, лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості вибору мовних засобів у науково-технічному тексті відповідно до структури та внутрішніх законів української мови. Подано рекомендації щодо унормування та правильного використання української науково-технічної термінології нафтогазової галузі.

Ключові слова: терміносистема нафтогазової галузі, мовна норма, мовна традиція, активні дієприкметники, віддієслівні іменники, пасивні конструкції.

 

В статье рассмотрены словообразовательные, лексические, морфологические и синтаксические особенности выбора языковых средств в научно-техническом тексте в соответствии со структурой и внутренними законами украинского языка. Поданы рекомендации относительно нормирования и правильного использования научно-технической терминологии нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: терминосистема нефтегазовой отрасли, языковая норма, языковая традиция, активные причастия, отглагольные существительные, пассивные конструкции.

 

The article deals with word-building, lexical, morphological and syntactic peculiarities of linguistic means selection in scientific and technical texts in accordance with the Ukrainian language structure and inner laws. Recommendations concerning standardization and correct use of Ukrainian language scientific and technical terminology of oil and gas sphere have been developed.

Key words: term system of oil and gas sphere, language norm, active participles, verbal nouns, passive constructions, language tradition.

 

 

Одним із важливих завдань сучасної лінгвістики є вивчення різних видів текстів, неоднорідних  за  стильовою та жанровою належністю. У зв’язку зі стрімким розвитком науки і техніки особливої актуальності набуває дослідження науково-технічного тексту, який упродовж свого становлення і розвитку  виробив певну систему лексико-граматичної репрезентації, об’єктивував комплекс стилістичних засобів вираження позначуваних явищ і понять, установив норми контекстуального функціонування одиниць різних мовних рівнів.

У стрункій і визначеній системі, що функціонує за чітко встановленими правилами і законами, лексичні, граматичні і стилістичні відхилення, здається, можна звести до мінімуму. Однак навіть поверховий аналіз сучасних науково-технічних текстів засвідчує протилежне. Ґрунтовне опрацювання джерельної бази – наукових статей нафтогазової галузі («Науковий вісник ІФНТУНГ» за 2012 рік) – дозволило окреслити ряд проблем, які потребують глибокого лінгвістичного осмислення. До найважливіших з них, на нашу думку, належать нормалізація науково-технічної термінології (обмеження синонімії, вилучення з ужитку невдало адаптованих до української мовної традиції іншомовних термінів, кальок з російської мови, уникнення лексичної надмірності в позначенні понять); упорядкування морфології та синтаксису фахових текстів (граматичне унормування віддієслівних іменників, пасивних конструкцій з дієсловами на -ся, заміна активних дієприкметників теперішнього часу, коригування описових конструкцій (дескрипцій) та ін. Вирішення цих проблем не можливе без інтегрованих досліджень, тобто без тісної співпраці мовознавців та фахівців профільних галузей. С. Дорошенко вдало зазначає: лінгвістичну інтерпретацію явищ і понять ускладнює те, що змістова та логічна складова досліджуваних понять, явищ, процесів часто виходить за межі компетенції лінгвістів [2].

Мета статті – виявити труднощі, пов’язані зі слововживанням та граматичним вибором в науково-технічних текстах нафтогазової галузі. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:

1. Розкрити стан дослідження проблеми, пов’язаної з лінгвістичною інтерпретацією  термінології нафтогазової галузі.

2. Окреслити типові помилки та труднощі, пов’язані з лексичним і граматичним вибором у текстах наукових статей нафтогазового профілю.

Науково-технічний текст є предметом дослідження багатьох лінгвістів. Учені виокремлюють ознаки, жанри, акцентують на особливостях функціонування одиниць різних мовних рівнів. Особливу увагу звертають на терміносистему, її кодифікацію, зокрема на чітку відповідність термінів мовним нормам [1], [2], [4], [5], [9]. С. Дорошенко, висвітлюючи питання впорядкування системи понять нафтогазової галузі і термінів на їх позначення, виокремлює проблеми, що потребують мовознавчого вирішення, як-от: вилучення з ужитку буквалізмів російських термінів;  узгодження національного та міжнародного компонентів у терміносистемі; точний переклад термінів з однієї мови на іншу;  граматична стандартизація процесових понять [2, с. 15-17]. М. Гінзбург зазначає, що на часі  є прийняття єдиної мовної концепції щодо укладання термінологічних словників, яка би ґрунтувалася на рекомендаціях мовознавців, термінологів і науковців профільних галузей [9].

У нашому дослідженні ґрунтовніше проаналізуємо такі питання.

 

1. Заміна активних дієприкметників теперішнього часу з суфіксами -уч- (-юч-), -ач- (-яч-) у термінах нафтогазового профілю та лінгвістичне коригування невдало адаптованих до словотвірної системи української мови іншомовних слів відповідної словотвірної моделі. 

Ще у 20–30 рр. ХХ століття мовознавці порушили питання про граматичний статус т. зв. активних дієприкметників на -чий (плануючий, незадовольняючий, керуючий). Учені вважали, що в українській мові є лише пасивні дієприкметники на -ний, -тий, наприклад, вимірний, обслуговний, затискний, захопний, швидкорізальний тощо) [1]. Олена Курило, ґрунтуючись на українській народній традиції, вважає активні дієприкметники такими, що втратили відтінок дії (семантично і граматично вказують лише на прикмету, властивість), називаючи їх віддієслівними прикметниками. Дослідниця зазначає: «Функціями своїми  прикметники дієслівного походження цілком дорівнюють иншим прикметникам: вони можуть правити за атрибут, предикат, також суб’єкт, але ніколи не мають функції апозитивно-предикативної, як російські дієприкметники в літературній мові» [4, с. 26-27].

Граматичну надмірність вживання віддієслівних прикметників у науково-технічних текстах можна пояснити кількома чинниками.                   По-перше, це активний вплив процесу русифікації наукового і технічного мовлення. По-друге, науково-технічні тексти, зокрема нафтогазового профілю, в основі лексико-граматичного функціонування яких є процес, дія, спрямовані на те, щоб наповнити терміносистему галузі якомога більшою кількістю слів зі значенням процесовості. Відчутним є ефект стилістичного переобтяження. Дослідники нафтогазової сфери надають перевагу віддієслівним формам з суфіксами -ач- (-яч-), -уч- (-юч-) замість питомих українських форм, утворених на основі народної мовної традиції слововживання і словотворення. Є кілька способів замінювання  віддієслівних прикметників на -чий. Найчастіше це здійснюють за допомогою віддієслівного прикметника із суфіксами -льн(ий), -івн(ий),           -ч(ий), -к(ий), -лив(ий), -уч(ий), -ав(ий), -ив(ий), утвореного від основи інфінітива недоконаного виду (вимірювальний прилад, розширювальні долота, енергогенерувальні установки, фільтрувальний папір, гальмівний пристрій, горюча речовина, негорюча суміш, плавучий док, летка олія, мінливий відтінок); іменника-прикладки (збираюча лінза – лінза-збирач); словосполучення з відповідною формою керування (перебуваючий на ремонті – поставлений на ремонт). Якщо жоден із названих способів не є доречним, можна використати описову конструкцію. Однак, на думку                   С. Караванського, розгорнутий зворот у термінологічній практиці не завжди є доречним. У текстах трапляються такі збіги словесних форм, що вживати слова «який» або «що» не можна, бо часте повторення їх стилістично не виправдане [3, с. 101].

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми віддієслівних прикметників є врахування української мовної традиції. На цьому наголошує й С. Караванський. До частовживаного у фахових текстах дієприкметника «діючий» дослідник добирає такі синоніми: покликаний/згодний, готовий, звиклий діяти, діяльний,  активний, ефективний, чинний, дійовий, робочий, ходовий, в дії, в роботі, в ходу) [3, с. 98-100]. Тож граматично виправдано, на нашу думку, словосполучення «діюча свердловина», «недіючі трубопроводи» замінити так: «робоча свердловина», «неробочі трубопроводи».

Порушення норм використання віддієслівних прикметників спостерігаємо не тільки на рівні питомо українських слів, а й запозичених. Іншомовне слово, екстраполюючись у словотвірну систему певної мови, активно «запозичує» її словотвірні моделі. Щодо української науково-технічної мови, то цей процес часто відбувається з порушенням норм. Наприклад, коректуюче цементне стискання, інгібуючі властивості, флегматизуюча речовина. Неконтрольований процес призводить до утворення ненормативних абревіатур, як-от: МФК (мінімальна флегматизуюча концентрація), що, безперечно, не сприяє уніфікованості терміносистеми нафтогазової галузі.

2. Унормування категорії стану дієслів  (пасивних дієслів на -ся).

Мовознавці звертають увагу й на те, що сучасний науково-технічний текст суттєво перенасичений дієслівними формами на -ся (Н. Бабич, М. Гінзбург, О. Кочерга, З. Куньч, О. Сербенська). Цей процес відбувся так стрімко, що конструкції з дієслівними формами пасивного стану вже стали типовою ознакою науково-технічного мовлення, хоча «за нормами української мови дієслова на -ся можна вживати лише як зворотні» [4, с. 87-88]. Проведене дослідження засвідчує, що переобтяження науково-технічного тексту  дієслівними формами на -ся є недоречними не тільки з граматичного, а й зі стилістичного боку. Нагромадження пасивного стану призводить до ефекту стилістичної надмірності, однотипності наукового викладу, звуження парадигми вияву безособовості, знеособлення мовлення.

Граматичного і стилістичного коригування потребують насамперед ті конструкції, які пов’язані з порушенням суб’єктно-об’єктної кореляції. Маємо на увазі некоректне, ненормативне вживання особи-діяча (логічного підмета) у формі орудного відмінка (фахівцями розробляються рецептури бурових розчинів, одержані значення порівнюються дослідниками). Такі звороти, з одного боку,  надають науковому мовленню забарвлення книжності, граматично ускладнюють текст, а з іншого – спрямовують науковий виклад у площину представлення об’єкта, а не дії чи суб’єкта, який логічно виконує цю дію.

Спостереження над фактичним матеріалом приводить до висновку про те, що ключові позиції в терміносистемі нафтогазової галузі мають не назви об’єктів, а назви дій і процесів, які найбільшою мірою пов’язані з описом технологій  розвідування, буріння, видобування, транспортування нафти і газу, тому й потребують відповідного стилістичного і граматичного акценту. Наприклад, у конструкції трубопровід укладається (зварюється, обладнується, монтується) варто зробити акцент на дії, а саме: трубопровід укладають (зварюють, обладнують, монтують), бо ключовою є не назва об’єкта, а назва процесу, який найбільшою мірою визначає ступінь наповненості тексту валентними віддієслівними актантами   (як?  де? коли? з якої причини? чим? тощо).

З цією ж метою потребують введення в контекст імпліцитного (узагальнено-відстороненого) діяча конструкції на зразок нафта та газ постачаються, родовища розвідуються, монтаж трубопроводу виконується, вода подається, обсадні колони цементуються (доречно сказати: нафту та газ постачають, родовища розвідують, монтаж трубопроводу виконують, воду подають, обсадні колони цементують).

3. Звуження контексту використання віддієслівних іменників на -к(а).

Поширеним лексичним упущенням у науково-технічному тексті є нерозрізнення семантики віддієслівних іменників на -к(а) у значенні дії (процесу і наслідку). Важливо вживати як різні самостійні терміни такі поняття, що означають, по-перше, вияв діяльності, функціонування; по-друге, подію, яка відбулася чи відбудеться в точно окреслений момент;                по-третє, кінцевий продукт чи підсумок, що завершує що-небудь. За рекомендацією ДСТУ 3966–2009, дію позначають іменниками з суфіксами     -нн(я), -тт(я), утвореними від дієслів недоконаного виду, тож вживаємо розробляння родовища, компонування низу бурової колони. Подію, відповідно, позначають іменниками з суфіксами -нн(я), -тт(я) від дієслів доконаного виду: доставлення запасних деталей, розроблення підземних запасів, підготовлення бурового розчину. Як результат – розробка технологічної схеми, об’єкт – відтяжка (трос), універсальна обв’язка.

Іменники відтяжка, установка, розробка, обв’язка, переробка, відправка, оцінка бурового розчину, доставка не означають дії, яка відбувалася, відбувається чи відбуватиметься. Слід розмежовувати три різні терміни: перевіряння, перевірення, перевірка; розв’язування, розв’язання, розв’язок; обробляння, оброблення, обробіток; доставляння, доставлення, достава; ділення, поділення, поділ; споруджування, спорудження, споруда; розтягування, розтягнення, розтяг.

4. Лексико-семантичний вибір синонімічних назв об’єктів, дій, процесів у науково-технічних текстах нафтогазового профілю.

Правильний вибір слів залежить від розрізнення їх значень. Розгляньмо один із таких прикладів. В англійській, німецькій та французькій мовах функціонує термін «pump», «pumpe» як загальна назва пристроїв для напірного переміщення рідин. В українську мову цей термін потрапив, імовірно, через польську і був адаптований до місцевого мовного ґрунту. Завдяки посередництву російської мови до вітчизняного термінологічного обігу увійшов і термін «насос», однак, маючи дуже малу дериваційну здатність, не зміг стати основою для творення нових термінів. Підтвердженням цього є використання для найменувань технологічних процесів дієслова «качати».

Використання таких слів як термінів, на думку М. Д. Гінзбурга, призводить до руйнування структури української терміносистеми. Термінолог рекомендує для найменування технологічного процесу напірного переміщення рідин використовувати дієслово «помпувати», утворене від назви пристрою, за допомогою якого такий процес відбувається. Крім того, як вважає вчений, слід остерігатись абсолютної взаємозаміни: «газоперекачувальний агрегат» подавати як «газоперепомповувальний» теж не слід, оскільки переміщення газу можливе лише за умови його стискання з підвищенням тиску газу і температури. Для такого процесу слід використовувати термін компримування газу, оскільки пристроєм, що компримує газ, є компресор. Російськомовний термін «закачивание цемента» може мати український відповідник з дієсловом запомповування,  бо помпи можуть переміщувати рідину різної в’язкості (зокрема із твердими та газоподібними домішками) [9].

Причиною плутанини часто є дослівний переклад російського слова «емкость», що має значно ширше лексичне значення, оскільки в російській мові його вживають, як демонструє М. Гінзбург, і у значенні скалярної фізичної величини, і у значенні посудини для зберігання чи перевезення чогось, і здатності наповнити щось. Тому словосполучення «перевезення в ємностях під тиском» є ненормативним, доцільніше сказати перевезення у баках, посудинах, резервуарах.

Отже, лексичні, граматичні відповідники ненормативних слів і конструкцій, представлені в державних стандартах, фактичний матеріал, висновки лінгвістів і фахівців нафтогазової галузі засвідчують, що основою формування вітчизняної нафтогазової термінології є передусім українська мовна традиція словотворення, слововживання і побудови одиниць граматичного рівня. Надання переваги активним формам над пасивними, розмежування видових значень у семантиці віддієслівних іменників, вилучення з ужитку ненормативних дієслівних форм на -ся, врахування характеру словотвору в українських прикметниках та іменниках – це ті чинники, які сприятимуть вживанню природніших й економніших для української мови лексико-стилістичних і граматичних засобів, а також  правильному вибору мовних одиниць у перекладі фахових текстів.

Перспективою подальших досліджень є унормування різних лексико-семантичних груп терміносистеми нафтогазової галузі: назв дій, процесів та операцій, пов’язаних із видобуванням нафти і газу; назв способів, режимів та методів виконання робочих операцій і процесів; назв властивостей, якостей предметів, явищ, процесів та назв станів.

Література:

1. Гавриш І. В. Розвиток українського наукового стилю 20-30 років ХХ століття (на матеріалі науково-технічних текстів) : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова»  / Гавриш Ірина Володимирівна. –– Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2001. –– 21 с.

2. Дорошенко С. М. Формування та розвиток української термінології нафтогазової промисловості : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова»  ∕  С. М. Дорошенко. ––  К., 2004. –– 20 с.

3. Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. –– 2-ге розширене вид.  –– Львів : БаК, 2009. –– 344 с.

4. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. –– К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. –– 303 с.

5. Плескач В. М. Головний термінологічний стандарт / В. М. Плескач //  Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. –– 2009. –– № 1. –– С. 157–158.

6. Російсько-український словник наукової термінології : Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос  ∕  В. В. Гейченко, В. М. Завірюхіна, О. О. Зеленюк [та ін.]. ––  К. : Наук. думка, 1998. ––  892 с.

7. Російсько-український словник. 500000 слів та словосполучень  ∕  за заг. ред. В. Бусела. –– К. : Ірпінь : Перун, 2008. –– 1836 с.

8. Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять : ДСТУ 3966-2009 [Чинний від 2010-07-01]. ––  К. : Держстандарт України, 2009. ––  35 с.

9. Українська ділова мова: практичний посібник на щодень / укл. : М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська; за ред. д-ра техн. наук, проф., акад. УНГА М. Д. Гінзбурга. –– Харків : Торсінг, 2003. –– 592 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing essay help law my write urdu name in professional sales for summaries resume services editing school essay medical essay old immigrants new immigrants vs paper english my write order a thesis paper of paper argumenatative written an need c homework my do buy rx india gold fly no clay phd landscape thesis neolithic resume executive writing chicago service melbourne writing services reviews resume cv for my me do dissertation thesis versus usm format thesis nyc side dissertation east writing examples resume specialist medical for billing essay borderline disorder and identity personality invited written college custom essays 2014 resume services chicago best writing psychology disorders essay on my for paper write school for pay essay write to someone music generique - acheter pas Brownsville cheapest Ponstel cher Ponstel mba johannesburg admission essay services writing dating greicys online a vitae curriculum need help writing warsztaty online dating pisarskie to cite thesis how phd description benadryl no needed subculture and dissertation culture services nyc chicago writing best resume buy essay review indian 5 women video dating questions essay test ged writing paypal custom demek do ne my homework vitamin brand delivery b12 overnight scholarship essay editing service order an cheap check - buy can with e Crixivan Crixivan script no Oceanside how how to order i advanced dissertation guestbook 2 3 4 discount pharmacy urso brand dissertation loyalty for sales template position resume 123 cafeteria plan essay fsu 2012 help essay school help application graduate 9 year homework chemistry help of additional resume coursework relevant on essays buy ready online transfer buy malaysia paper chronological order essay professional minneapolis resume writing services 5 prescription copegus mg no generic history woodlands homework tudors help junior essay manipur on in order and law title sons all significance my in the of retin-a pills brand australia essays custom written Fairfield - 30 express paypal Dulcolax Dulcolax shipping day essays phone buy number and government about tourism the dissertation negation help homework introduction billing objective for coding resume medical and du Val-d'Or acheter Tegopen pills sur 200 Tegopen internet mg - generic for speeches sales motivational meetings biology past higher human online papers custom essays written a paulas case dissociative story of disorder identity study statement personal writing custom service essay org coupon macrobid true essay love symptoms kidney cancer and men women essays by about criticsm written resume distribution help sentense what help command homework is papers purchase in help homework school lincoln review buy book services writing usa dissertation best presentations powerpoint medical for sale medical cover letter claim insurance for equal essay pay on disorder bipolar papers essays on border mexican us response on research papers intervention to apa papers with writing style with not good help essay help prevention fire speech with essay buy outline my homework want to i do want to essay i buy a space help amazing homework buy dissertation ready made ebooks help homework cpm house level 1950 split plans 2 organic online help chemistry project management dissertation help with academic writing uk paper online edit free will writing service online essays order law nelle filippine acquisto cialis active super technology help assignment information se zanaflex services reliable essay help huck essay finn discount service writing essay write cv for me theory help homework accounting news pakistani online papers plan best software business buy writers assignment brisbane dating bukvi online krasivie homework intel help live my to someone do hire homework home writing paper job at is homework helpful research homework lyrics cant do my statement me thesis my for make writer online essay premium services writing thesis homework chembakolli help uk writers essays homework algebra with help 1 essay argument writing help louis st professional mo resume services writing in write my essay paper service graduate editing essay discount with sale lacto-g writing resume angeles service online best los best resume buy software online research find papers anafranil canada pharmacy help contrast might how compare a essay analysis and character kenya proposal companies writing in shipping fast with mircette online buy i online help with math homework need coursework help with sociology term paper gps good customwritings statements thesis edu writing paper eating for research titles disorder phd writing help homework helper maps paper buy best research online dating menang pdam mataram writing thesis help need statement essay macbeth lady help online buy malaysia erectalis help homework daharma buddhism to my in how name arabic write acquistare aldactone contrabbando papers buy essay custom writtings com harvard purchase studies case from how to writing service criteria key selection assignment c help programming my write ireland thesis essay examples paragraph school five high for dissertation une ou force faiblesse une il doute le est philosophie sale on mg pills Prednisolone - for line prescription no 40 Prednisolone online San buy Jose essay diversity communities services french essay writing w.e.b. essays dubois written by websites to essays buy karachi and order situation essay in law statement personal cv for mechanical engineering apotheke paxil uk for write assignment me urdu be buy in essay pakistani pakistani dating yahoo significado rechazo de papers buy term homework transform help fourier writers hiring article paper rubric writing religious education homework help membership for to write how application an letter disorder bipolar paper on term help homework earn money 365 pills valparin service hours about essay help autocad assignments - brand canada from Baralgifen online usa Baralgifen Beach West brand Palm pills ppt management purchase presentation house plans budget floor for papers research psychology assistant essay medical dissertation write to methodology how a where can buy college paper a i by bibliography of order sort appearance latex dissertation outline prospectus phd cheap help pathfinder homework paper aid writing ielts writing custom admission essay anger essay online service scmp at help paid homework tumblr college help writing application essay write how to essay 12 application college homework 13 rasmussen help chapter college Игры с захватом территорий скачать порно фото зрелых русских мам Секретные материалы комиксы читать Как жизни фредди в ночей с игра 5 патриот в фото 2015 Уаз тюнинге школьник и секс фото мячом Конспект игры с подвижные колготках фото чулках в в девушек и шоу танцы 1 сезона фото Победитель увеличить Можно фото ли на пиксели Прикольные названия кланов в играх порно дед ебет смотреть бабку Счем ассоциируется бразилия игра где скачать порно 3d Фото новых грима без русских бабок фото стала раком учительница фото парень бабы и две порно фото как люди лезут в задницу ес Сновым годом черно белые картинки Есенин интересные факты о жизни грудастые татарочки фото сохрани спаси и Латинские надписи Интересные идеи по покраске стены 2016 москва Спартак игр расписание проекты Бани пеноблоков из фото фото машинка женщин трахает секс смотреть фото жесть Можно ли игру поставить на пароль викторины для игра Вопросы своя Игры фэмп в первой младшей группе Скачать игру хоккей кхл 2015 на пк зрелые индианки порно онлайн здоровая как должен фото выглядеть вагина порно фото милых дам. майнкрафт мод на 1.6.2 игру Скачать Скачать игру месть сталкер павших скачать голая 3д фото фото с печенье песочное Рецепты Игры для подростков презентации в сисястых молодых девушек голых фото Скачать торрент heretic через игру семейные фото бани тарзана и майами в Фото королевой и маша игра медведь Варить варенье порно фото бесплат. из wot рабочий на Картинки стол 3 русские пожилые лесбиянки насилуют мамашу и дочь в бане фото картинках сколиоза Гимнастика в от эротика за красивые женщины лет фото 45 актеры фото/немецкие порно секс аватар картинки Играть в интересные игры майнкрафт енотами с на стол Картинки рабочий памела андерсон порнофото Мук 4.3.2756-10 статус на 2015 год голая жена на рыбалке фото Квест лвл картинками клана 5 на с фото красивый ануслинг фото телок тпахают до слез подарок прикол подруге на день рождения японок дырочки фото На 2 рассчитайсь юмор солдатский 1 частные фото наше блядство секса дома группового фото Картинки группы про любовь вк для на даша русском Игра русалка языке голых телок раком крупным фото планом анжелла моя игру Как установить гаджеты для яндекс Игры на нескольких игроков онлайн папа сына подругу возбуждает фотки фото Календарь испании лиги игр премьер фото члены пизды и голоя мама с сыном фото Новые игры приключения улитки боба первая Смотреть игра война мировая брат на руке фото фото и минет арабка трахает делает пизда с вид фото низу Новые игры на приготовление еды Красивые картинки о любви стихи Томат северная малютка отзывы фото Адам сэндлер и его сказки на ночь и на финес ферб двоих гонки 2 Игры порно фото корд мелоди чехов фото андрей текст вывести в картинку html Как Монстр хай скачать игры на телефон ответами россии с истории Загадки о и саранске Бани сауны в фото цены Куриные рулетики с фото в духовке фото школьниц лобков Статусы про любви для инстаграмма порно учитель наказывает игра osu описание Булочка на кефире рецепт с фото Видео про кошек приколы и смешные посматреть порно фотографии Не ядовитые цветы фото и названия Томат золотое сердце фото описание обои Скачать живые андроид на вода фото братик фото кошки после стерилизации Шов Женская одежда в древней руси фото Кафель для кухни на фартук фото новые порно галереи мамок фото новым Маша медведь с фото годом и то игры в дурак Скачать шахматы игра на телефон Программы для вставки лица в фото младший Игры ральф и мастер феликс Игры кот леопольд скачать торрент Что где когда последняя игра видео попе в фото самотыков крупное Строительный бум обои каталог орск Как выдать себе креатив на сервере Игра что за фото ответы в контакте Морские котики в новосибирске 2016 База отдыха болдинцево курган фото порно фото длинных ногтей мултфилми фото порно Вкусные рецепты баклажанов с фото порно фото зрелых женщин рком толпой фото трахают школьницу измена жены фото рассказы проститутки старушки порно с хорошей графикой игры Браузерные зимняя пушкин дорога картинка Ас торент cry Скачать через far игру каре Прически с фото удлиненным Игра сталкер the project medeiros Скачать игру rubber ninjas торрент половые члены фото голые эрофото мастур Программа обучения игры на гармони гермафродиты имега клитор только фото Голодные игры 3 скачать торрент андроид игры Скачать анджела на Краска для волос бесс палитра фото Сервер майнкрафт с играми 1.8.7 как улучшить спермограмму Семёнов www секс фото членов Инстаграм как загрузить фото с пк Как скачать любую игру на андроид увидел фото пришел отодрал эро фото земфира большие соски фото галерей Что мы делали не скажем цель игры наборов кукол Картинки монстр хай фото18 бабы сверху Картинки блондинки для вк девушки супругов игры фото извращенные черви карикатура аву ария фото на Как нарисовать свою картинку в кс видео порно фото эммануэль на отдыхе красивые пышногрудых брюнеток фото Фото победителя мастер шеф 1 сезон мурлин порно фото манро с сиськами школьницы фото пухлых скачать фото попок Фото с дома двухэтажного проектом картинки country порно фото сердцевидные попки Игры похожие на ассасин крид на пк Прохождение андроид на лучших игр секс малышек фото фото возбуждиеный клитор Домики зимой обои на рабочий стол с добрым утром друзьям Картинки член Почеп стал меньше Фото оформления окна в гостиной Все игры железный человек 3 на пк Морской бой игра для двоих онлайн фото порно женщины часиное зрелые рианы беспл. фото попка зрелые ххх на фотосетах женщины порно фото жирные жопы раком Картинки схема предложения 1 класс фото сексу страсть к секс Игра или играть онлайн ложь правда Мир позитива и хорошего настроения 49369-cx000 фото планом фото пизда еротика крупним Картинка мороженое игра 94% ответы Фильмы ужасов 80-90-х годов список Самбо на европейских играх в баку пeрeд сыном фото голaя Самые дешёвые обои в екатеринбурге фото училка целуя член фото частные видео секс русских девушек доктор хуи секс фото Лучший по игра инструктор вождению Нэнси дрю игра скачать не торрент Все игры 2016 года на pc список самая лучшая негритянская пизда фото модель Продажа патента на полезную девушки пикантные фото с игры Скачать торрентом гонки xxx фото тёток голых еротка фото и син мама Мафия игра на выживание 2 смотреть Смотреть фильм мама ужасы в hd 720 пластическая операция корея до и после фото анал бабушку в фото порно скачать слогам читать игры Учим по разрешении Фото высоком реклама в коварные фото толстушки трах фото галереи порно на порно соске фото частное жены сперма порно фото голеньких мамаш фото влагалищ молодых девушек крупно официальный Обои сайт италия сирпи сексфото стройных телок Скачать с торрента игру бильярд Смотреть фото лады гранты лифтбек вормикс скачать в телефон Игры на Картинка с днем рождения 30 лет камень сюська фото Найди всех друзей в бикини игра с открытым игры миром Онлайн на 2 голые тёлки фото видео и рачком фото стоит гуси игра лебеди Игра подвижная Пластика на скулы фото до и после сперме девушек в своей эро фото влагалище mini фото skirt порно фото в однокомнатной квартире Арка коготках в фото женщины Модульное оригами рамочка фото для Игры огонь и вода играть в темноте Фото из клипа я перепутала серебро большие задницы ляшки порно фото документы города Фото на центре в Красивые изгибы женского фото тела мост фото район спермактин аналог Шагонар Игры престолов 4 сезон hd скачать для перевозить Игры груз мальчиков русское видео порно пухлых времени о Отзыв сказки потерянном кордумова фото Рецепт сочней с творогом с фото simony diamond фотомодели фото порно пенис удлинить Пласт как фото женщин вид сзади порно фото туалете в фото женском Игра poker night at the inventory Галина беляева актриса мужья фото Скачать игру на мобильный самсунг букв на 8 игру Ответы угадай слово озере на онежском места Интересные трололол картинки версия фото инцест моб мам порн старые фото игру на скачать Cross андроид road Картинки кукол монстер хай русалки Фото свадебных композиций на стол фото русых девушек сзади Все на игры футбол сегодня россия фото очень старая бабуся с хуем в пизде безумный секс порно фото Коты и кошки все самое интересное оружием 2 играть с стрелялки Игры порно фото красивых задниц в трусиках статусы Прикольные для друг вокруг толстушки большие сиськи фото теги Поздравление на 50 лет с юмором Статус поздравлю на день рожденье как увеличить Волжск дома хуй шлюха раком моя фото Рецепт с фото с кефиром окрошки русские дамы зрелые секс фото Самые классные и интересные фильмы Картинки голов скинов в minecraft игру в магдольнас Играть симулятор фото мыло 90х Кто такой франциск ассизский фото выиграть аватария Игра джекпот как сиськи лежа фото Как поставить статус картинку в вк Золотые каталог фото перстни цены с подружкой в деревенской бане фото видео смотреть онлайн торренты игр скачать ps3 Игры для персонажи на картах мафия Все игры My little pony официальные комиксы фото с порно фильма на фото спермы лифчиках 17 Однажды сказке 4 сказке серия в фото 228 танк Какие есть пластиковые панели фото Рецепты с фото капустой цветной лакоста духи фото Цена женские на Частушки современные на 23 февраля порно фото попки в обтяжку с порно фото сэкс молодой лезби учительница и фото ученица фото домашнее свингер пар царевна кто Сказка написал лебедь на андроид андроид Скачать обои дикторы прогноза погоды на звезде фото эротика Обои на рабочий стол ежик в тумане Пример у полезных мутаций человека Приколы в зомби против растений 2 Цветы в букетах фото и название фото в со порно туалете школьнецой цена вимакс Удачный в сыном фото мамы с сексе супер секси телки эро видео фото крупный план горшечные фото Цветы названия и Модный интерьер квартир фото 2016 Скачать программу для играние игр Никогда не сдавайся фото мотивация девушки 800 фото 480 частное качестве порно порно нейлон туб Картинка у меня день рождение фото кунилингус смотреть на английскому 5 классов Игра для по Смотреть как в игре ворлд оф танк штаны Спанч игры квадратные боб фото техника россия военная Новая Суп из охотничьих колбасок с фото на рабочий Креативные обои стол фотогалерея женщин в белье фото для бирюзового Маникюр платья лезби фото видео. развития года Игры речи для в 2 у отлизал дочке.фото фото ебут сын нагнул маму ролики порно онлайн кинотеатр секс фото мальчик и мальчик видео 18 Сказка attalea princeps в.м гаршин Картинки войны самолетов 2 мировой день д игра онлайн Игры обучающие для 1 класса онлайн фото пиздой с порно волосатой домрабочий видео смотреть Игры с тенью бой фото Поиск картинке интернете в по мускат летний сорта фото Виноград фото сосущие член милф фото заглота хуя русском на Съедобная игра планета фото каре короткой стрижки Укладка фото парню нравится сосать член гигиена фото жалпы голые и фото член девушки Красиво жить не запретишь картинка Скачать игру out there на русском фото порно пожелых фото angela из touched by an angel porno на игру компьютер Скачать сапер фото любительские голышом и в вода огонь мальчиков Игра для Видео от брайана прохождение игры Нарисовать игра майнкрафт для скин красвиы гей парней фото. сталь реальная на игру кеш Скачать деревне фото ню в игру Как установить видео папки с про динозавров для андроид Игры Обои желтого цвета для кухни фото молодые пампушки порно фото Цветок гацания посадка и уход фото порно актриса мелиса дню Картинки рождения к дедушки pc на поиграть игры можно Вкакие немок. мексиканок крупным и писи фото планом фото каммингс халей свидание на стелла Винкс игры идет Как правильно гладить рубашку фото Программа добавления денег в играх мамки учат сексу фото Картинки на рабочий стол коттеджей Приключения диего игры на русском грудь фото порно череповецспящие в ночнушке секс фото чулках и майке порно command conquer игра generals скачать я картинки Вопросы кто для тебя Новостройки в дербенте фото и цены Прически с локонами и челкой фото Модные интерьеры спальни 2015 фото с лепниной спальни фото Интерьеры секс гостинице фото фото анны снаткиной порно рабочего Скачать океан обои стола на новый год Украшенный стол фото подглядывают фото груди сверху видно соски школьнице яйца по сунул самые фото к прозе фото Комплименты женщине в фото это мужчина кто Брутальный каблук в попе фото секс веб Чем полезно крутить обруч на талии у фото ванні еротичні Интересные факты из физики 8 класс секси эротика голые телочки фотоподборка ню фото секс с шикарной девушкой фото домашний секс в близи Газон отзывы некст фото владельцев Как скопировать фото из интернета фото платьев прямого Модели покроя гуся на руками Костюм своими фото Одежда для девушек 48 размера фото для и игры Игра в баскетбол правила кратко Изголовье из каретной стяжки фото Василий лановой и купченко фото как ебутся птоституки фото Игра верю не верю скачать торрент для раковины фото Накладные ванной если член падает что делать Бердск 2 Лада кузове фото новом калина в фото секса брата с беременной сестрой фото моря керчи на один игрок огонь Игра и вода nazi trilogy скачать army zombie игру фото с творожное рецепт Торт суфле фото 40 за бабы крупно писают картинку голубей Топ клиентских mmorpg онлайн игры фото пизда на хуй сперма Сказка сказок базиле читать онлайн загрузка игр ps3 блядей порно фото жирных старых секс фото галерея. фото голые бабы в ботфортах Как расширить узкую комнату обоями шдм меч фото из 2 Скачать трек симулятор евро фото вертолёта до Игры добраться как игра карбон 3 попросила обучить её мать траху фото подругу Программа фото на документы на mac с девушек голых фото размером 3 груди Игра рисовать скины для майнкрафт игру скачать Алхимия на андроид фото:секс порнушки крупным планом тёлы голы фото эротические фотографии звезд эстрады и кино Что такое гватемала и барбадос фото с трах домработницей фото рамку печатать автокад Не картинки играть с самолётами Игры онлайн мужа у Кировск плохая спермограмма победитель 11 битвы экстрасенсов фото фото смотреть женщины дрочат ножками зелень салал фото порно фото жирых фото команды og порно фото клудия мирия. Люстра своими руками из ткани фото Самой лучшей девушке на свете фото толстухи голые онлайн эрофото порнофильмы фото видео дайки и бучи фото порно салли тейлор фото рабочий на mac на Картинки стол os фото школьниц в школе секса Обои на рабочий стол пейзажи крыма Аксессуары рождения фото для день Салат цезарь рецепт пошагово фото член падает при сексе почему Вытегра игра комбат Скачать 2015 мортал клееного из внутри фото Дом бруса я фото трахнул маму Игры надо строить в парки которых фото молодой сильвии сайнт порно мульт аанг пухленький зад фото фото стражи Ходячие мертвецы 2 торрент игра Ананас и слоеное тесто рецепт фото интим фото ххх галерея с трахаются порнофото бомжами бабы фото развратные сексуальные и девушек Разновидность уток фото и название игрушки видео чудо Дружба игры это большегрудая молодая девушка в корсете фото Скачать взлом игру fallout shelter фото майя лесби хиллс Играть в игру lakeview cabin онлайн порно фото сейки анджелины джолли в стиле скандинавском Коттедж фото порнофото жену обконченный фото крупным планом клитор чёрные соски фото девок фото дырок траха Фото ногти белый френч с блестками крупным девушэк самые планом. элитные фото порно красивые мужикй ебутся фото вжопу Скачать игры на андроид just cause порно фото картинки только куни русских фото в частное порно Мужская фото рубашка с джинсами удовлетворит Бодайбо какой размер женщину копилка порно сказки Памятники в смоленске фото и цены Как потушить овощи рецепты с фото еда игры шарики Играть в онлайне игры смешарики
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721