СПЕЦИФІКА ЛЕКСИЧНОГО І ГРАМАТИЧНОГО ВИБОРУ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ ФАХОВИХ СТАТЕЙ НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                        

 УДК 801.316.4 (=83)

Венгринюк М.І., Веселовська Н.В., Мельник О.М.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

 

У статті розглянуто словотворчі, лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості вибору мовних засобів у науково-технічному тексті відповідно до структури та внутрішніх законів української мови. Подано рекомендації щодо унормування та правильного використання української науково-технічної термінології нафтогазової галузі.

Ключові слова: терміносистема нафтогазової галузі, мовна норма, мовна традиція, активні дієприкметники, віддієслівні іменники, пасивні конструкції.

 

В статье рассмотрены словообразовательные, лексические, морфологические и синтаксические особенности выбора языковых средств в научно-техническом тексте в соответствии со структурой и внутренними законами украинского языка. Поданы рекомендации относительно нормирования и правильного использования научно-технической терминологии нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: терминосистема нефтегазовой отрасли, языковая норма, языковая традиция, активные причастия, отглагольные существительные, пассивные конструкции.

 

The article deals with word-building, lexical, morphological and syntactic peculiarities of linguistic means selection in scientific and technical texts in accordance with the Ukrainian language structure and inner laws. Recommendations concerning standardization and correct use of Ukrainian language scientific and technical terminology of oil and gas sphere have been developed.

Key words: term system of oil and gas sphere, language norm, active participles, verbal nouns, passive constructions, language tradition.

 

 

Одним із важливих завдань сучасної лінгвістики є вивчення різних видів текстів, неоднорідних  за  стильовою та жанровою належністю. У зв’язку зі стрімким розвитком науки і техніки особливої актуальності набуває дослідження науково-технічного тексту, який упродовж свого становлення і розвитку  виробив певну систему лексико-граматичної репрезентації, об’єктивував комплекс стилістичних засобів вираження позначуваних явищ і понять, установив норми контекстуального функціонування одиниць різних мовних рівнів.

У стрункій і визначеній системі, що функціонує за чітко встановленими правилами і законами, лексичні, граматичні і стилістичні відхилення, здається, можна звести до мінімуму. Однак навіть поверховий аналіз сучасних науково-технічних текстів засвідчує протилежне. Ґрунтовне опрацювання джерельної бази – наукових статей нафтогазової галузі («Науковий вісник ІФНТУНГ» за 2012 рік) – дозволило окреслити ряд проблем, які потребують глибокого лінгвістичного осмислення. До найважливіших з них, на нашу думку, належать нормалізація науково-технічної термінології (обмеження синонімії, вилучення з ужитку невдало адаптованих до української мовної традиції іншомовних термінів, кальок з російської мови, уникнення лексичної надмірності в позначенні понять); упорядкування морфології та синтаксису фахових текстів (граматичне унормування віддієслівних іменників, пасивних конструкцій з дієсловами на -ся, заміна активних дієприкметників теперішнього часу, коригування описових конструкцій (дескрипцій) та ін. Вирішення цих проблем не можливе без інтегрованих досліджень, тобто без тісної співпраці мовознавців та фахівців профільних галузей. С. Дорошенко вдало зазначає: лінгвістичну інтерпретацію явищ і понять ускладнює те, що змістова та логічна складова досліджуваних понять, явищ, процесів часто виходить за межі компетенції лінгвістів [2].

Мета статті – виявити труднощі, пов’язані зі слововживанням та граматичним вибором в науково-технічних текстах нафтогазової галузі. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:

1. Розкрити стан дослідження проблеми, пов’язаної з лінгвістичною інтерпретацією  термінології нафтогазової галузі.

2. Окреслити типові помилки та труднощі, пов’язані з лексичним і граматичним вибором у текстах наукових статей нафтогазового профілю.

Науково-технічний текст є предметом дослідження багатьох лінгвістів. Учені виокремлюють ознаки, жанри, акцентують на особливостях функціонування одиниць різних мовних рівнів. Особливу увагу звертають на терміносистему, її кодифікацію, зокрема на чітку відповідність термінів мовним нормам [1], [2], [4], [5], [9]. С. Дорошенко, висвітлюючи питання впорядкування системи понять нафтогазової галузі і термінів на їх позначення, виокремлює проблеми, що потребують мовознавчого вирішення, як-от: вилучення з ужитку буквалізмів російських термінів;  узгодження національного та міжнародного компонентів у терміносистемі; точний переклад термінів з однієї мови на іншу;  граматична стандартизація процесових понять [2, с. 15-17]. М. Гінзбург зазначає, що на часі  є прийняття єдиної мовної концепції щодо укладання термінологічних словників, яка би ґрунтувалася на рекомендаціях мовознавців, термінологів і науковців профільних галузей [9].

У нашому дослідженні ґрунтовніше проаналізуємо такі питання.

 

1. Заміна активних дієприкметників теперішнього часу з суфіксами -уч- (-юч-), -ач- (-яч-) у термінах нафтогазового профілю та лінгвістичне коригування невдало адаптованих до словотвірної системи української мови іншомовних слів відповідної словотвірної моделі. 

Ще у 20–30 рр. ХХ століття мовознавці порушили питання про граматичний статус т. зв. активних дієприкметників на -чий (плануючий, незадовольняючий, керуючий). Учені вважали, що в українській мові є лише пасивні дієприкметники на -ний, -тий, наприклад, вимірний, обслуговний, затискний, захопний, швидкорізальний тощо) [1]. Олена Курило, ґрунтуючись на українській народній традиції, вважає активні дієприкметники такими, що втратили відтінок дії (семантично і граматично вказують лише на прикмету, властивість), називаючи їх віддієслівними прикметниками. Дослідниця зазначає: «Функціями своїми  прикметники дієслівного походження цілком дорівнюють иншим прикметникам: вони можуть правити за атрибут, предикат, також суб’єкт, але ніколи не мають функції апозитивно-предикативної, як російські дієприкметники в літературній мові» [4, с. 26-27].

Граматичну надмірність вживання віддієслівних прикметників у науково-технічних текстах можна пояснити кількома чинниками.                   По-перше, це активний вплив процесу русифікації наукового і технічного мовлення. По-друге, науково-технічні тексти, зокрема нафтогазового профілю, в основі лексико-граматичного функціонування яких є процес, дія, спрямовані на те, щоб наповнити терміносистему галузі якомога більшою кількістю слів зі значенням процесовості. Відчутним є ефект стилістичного переобтяження. Дослідники нафтогазової сфери надають перевагу віддієслівним формам з суфіксами -ач- (-яч-), -уч- (-юч-) замість питомих українських форм, утворених на основі народної мовної традиції слововживання і словотворення. Є кілька способів замінювання  віддієслівних прикметників на -чий. Найчастіше це здійснюють за допомогою віддієслівного прикметника із суфіксами -льн(ий), -івн(ий),           -ч(ий), -к(ий), -лив(ий), -уч(ий), -ав(ий), -ив(ий), утвореного від основи інфінітива недоконаного виду (вимірювальний прилад, розширювальні долота, енергогенерувальні установки, фільтрувальний папір, гальмівний пристрій, горюча речовина, негорюча суміш, плавучий док, летка олія, мінливий відтінок); іменника-прикладки (збираюча лінза – лінза-збирач); словосполучення з відповідною формою керування (перебуваючий на ремонті – поставлений на ремонт). Якщо жоден із названих способів не є доречним, можна використати описову конструкцію. Однак, на думку                   С. Караванського, розгорнутий зворот у термінологічній практиці не завжди є доречним. У текстах трапляються такі збіги словесних форм, що вживати слова «який» або «що» не можна, бо часте повторення їх стилістично не виправдане [3, с. 101].

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми віддієслівних прикметників є врахування української мовної традиції. На цьому наголошує й С. Караванський. До частовживаного у фахових текстах дієприкметника «діючий» дослідник добирає такі синоніми: покликаний/згодний, готовий, звиклий діяти, діяльний,  активний, ефективний, чинний, дійовий, робочий, ходовий, в дії, в роботі, в ходу) [3, с. 98-100]. Тож граматично виправдано, на нашу думку, словосполучення «діюча свердловина», «недіючі трубопроводи» замінити так: «робоча свердловина», «неробочі трубопроводи».

Порушення норм використання віддієслівних прикметників спостерігаємо не тільки на рівні питомо українських слів, а й запозичених. Іншомовне слово, екстраполюючись у словотвірну систему певної мови, активно «запозичує» її словотвірні моделі. Щодо української науково-технічної мови, то цей процес часто відбувається з порушенням норм. Наприклад, коректуюче цементне стискання, інгібуючі властивості, флегматизуюча речовина. Неконтрольований процес призводить до утворення ненормативних абревіатур, як-от: МФК (мінімальна флегматизуюча концентрація), що, безперечно, не сприяє уніфікованості терміносистеми нафтогазової галузі.

2. Унормування категорії стану дієслів  (пасивних дієслів на -ся).

Мовознавці звертають увагу й на те, що сучасний науково-технічний текст суттєво перенасичений дієслівними формами на -ся (Н. Бабич, М. Гінзбург, О. Кочерга, З. Куньч, О. Сербенська). Цей процес відбувся так стрімко, що конструкції з дієслівними формами пасивного стану вже стали типовою ознакою науково-технічного мовлення, хоча «за нормами української мови дієслова на -ся можна вживати лише як зворотні» [4, с. 87-88]. Проведене дослідження засвідчує, що переобтяження науково-технічного тексту  дієслівними формами на -ся є недоречними не тільки з граматичного, а й зі стилістичного боку. Нагромадження пасивного стану призводить до ефекту стилістичної надмірності, однотипності наукового викладу, звуження парадигми вияву безособовості, знеособлення мовлення.

Граматичного і стилістичного коригування потребують насамперед ті конструкції, які пов’язані з порушенням суб’єктно-об’єктної кореляції. Маємо на увазі некоректне, ненормативне вживання особи-діяча (логічного підмета) у формі орудного відмінка (фахівцями розробляються рецептури бурових розчинів, одержані значення порівнюються дослідниками). Такі звороти, з одного боку,  надають науковому мовленню забарвлення книжності, граматично ускладнюють текст, а з іншого – спрямовують науковий виклад у площину представлення об’єкта, а не дії чи суб’єкта, який логічно виконує цю дію.

Спостереження над фактичним матеріалом приводить до висновку про те, що ключові позиції в терміносистемі нафтогазової галузі мають не назви об’єктів, а назви дій і процесів, які найбільшою мірою пов’язані з описом технологій  розвідування, буріння, видобування, транспортування нафти і газу, тому й потребують відповідного стилістичного і граматичного акценту. Наприклад, у конструкції трубопровід укладається (зварюється, обладнується, монтується) варто зробити акцент на дії, а саме: трубопровід укладають (зварюють, обладнують, монтують), бо ключовою є не назва об’єкта, а назва процесу, який найбільшою мірою визначає ступінь наповненості тексту валентними віддієслівними актантами   (як?  де? коли? з якої причини? чим? тощо).

З цією ж метою потребують введення в контекст імпліцитного (узагальнено-відстороненого) діяча конструкції на зразок нафта та газ постачаються, родовища розвідуються, монтаж трубопроводу виконується, вода подається, обсадні колони цементуються (доречно сказати: нафту та газ постачають, родовища розвідують, монтаж трубопроводу виконують, воду подають, обсадні колони цементують).

3. Звуження контексту використання віддієслівних іменників на -к(а).

Поширеним лексичним упущенням у науково-технічному тексті є нерозрізнення семантики віддієслівних іменників на -к(а) у значенні дії (процесу і наслідку). Важливо вживати як різні самостійні терміни такі поняття, що означають, по-перше, вияв діяльності, функціонування; по-друге, подію, яка відбулася чи відбудеться в точно окреслений момент;                по-третє, кінцевий продукт чи підсумок, що завершує що-небудь. За рекомендацією ДСТУ 3966–2009, дію позначають іменниками з суфіксами     -нн(я), -тт(я), утвореними від дієслів недоконаного виду, тож вживаємо розробляння родовища, компонування низу бурової колони. Подію, відповідно, позначають іменниками з суфіксами -нн(я), -тт(я) від дієслів доконаного виду: доставлення запасних деталей, розроблення підземних запасів, підготовлення бурового розчину. Як результат – розробка технологічної схеми, об’єкт – відтяжка (трос), універсальна обв’язка.

Іменники відтяжка, установка, розробка, обв’язка, переробка, відправка, оцінка бурового розчину, доставка не означають дії, яка відбувалася, відбувається чи відбуватиметься. Слід розмежовувати три різні терміни: перевіряння, перевірення, перевірка; розв’язування, розв’язання, розв’язок; обробляння, оброблення, обробіток; доставляння, доставлення, достава; ділення, поділення, поділ; споруджування, спорудження, споруда; розтягування, розтягнення, розтяг.

4. Лексико-семантичний вибір синонімічних назв об’єктів, дій, процесів у науково-технічних текстах нафтогазового профілю.

Правильний вибір слів залежить від розрізнення їх значень. Розгляньмо один із таких прикладів. В англійській, німецькій та французькій мовах функціонує термін «pump», «pumpe» як загальна назва пристроїв для напірного переміщення рідин. В українську мову цей термін потрапив, імовірно, через польську і був адаптований до місцевого мовного ґрунту. Завдяки посередництву російської мови до вітчизняного термінологічного обігу увійшов і термін «насос», однак, маючи дуже малу дериваційну здатність, не зміг стати основою для творення нових термінів. Підтвердженням цього є використання для найменувань технологічних процесів дієслова «качати».

Використання таких слів як термінів, на думку М. Д. Гінзбурга, призводить до руйнування структури української терміносистеми. Термінолог рекомендує для найменування технологічного процесу напірного переміщення рідин використовувати дієслово «помпувати», утворене від назви пристрою, за допомогою якого такий процес відбувається. Крім того, як вважає вчений, слід остерігатись абсолютної взаємозаміни: «газоперекачувальний агрегат» подавати як «газоперепомповувальний» теж не слід, оскільки переміщення газу можливе лише за умови його стискання з підвищенням тиску газу і температури. Для такого процесу слід використовувати термін компримування газу, оскільки пристроєм, що компримує газ, є компресор. Російськомовний термін «закачивание цемента» може мати український відповідник з дієсловом запомповування,  бо помпи можуть переміщувати рідину різної в’язкості (зокрема із твердими та газоподібними домішками) [9].

Причиною плутанини часто є дослівний переклад російського слова «емкость», що має значно ширше лексичне значення, оскільки в російській мові його вживають, як демонструє М. Гінзбург, і у значенні скалярної фізичної величини, і у значенні посудини для зберігання чи перевезення чогось, і здатності наповнити щось. Тому словосполучення «перевезення в ємностях під тиском» є ненормативним, доцільніше сказати перевезення у баках, посудинах, резервуарах.

Отже, лексичні, граматичні відповідники ненормативних слів і конструкцій, представлені в державних стандартах, фактичний матеріал, висновки лінгвістів і фахівців нафтогазової галузі засвідчують, що основою формування вітчизняної нафтогазової термінології є передусім українська мовна традиція словотворення, слововживання і побудови одиниць граматичного рівня. Надання переваги активним формам над пасивними, розмежування видових значень у семантиці віддієслівних іменників, вилучення з ужитку ненормативних дієслівних форм на -ся, врахування характеру словотвору в українських прикметниках та іменниках – це ті чинники, які сприятимуть вживанню природніших й економніших для української мови лексико-стилістичних і граматичних засобів, а також  правильному вибору мовних одиниць у перекладі фахових текстів.

Перспективою подальших досліджень є унормування різних лексико-семантичних груп терміносистеми нафтогазової галузі: назв дій, процесів та операцій, пов’язаних із видобуванням нафти і газу; назв способів, режимів та методів виконання робочих операцій і процесів; назв властивостей, якостей предметів, явищ, процесів та назв станів.

Література:

1. Гавриш І. В. Розвиток українського наукового стилю 20-30 років ХХ століття (на матеріалі науково-технічних текстів) : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова»  / Гавриш Ірина Володимирівна. –– Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2001. –– 21 с.

2. Дорошенко С. М. Формування та розвиток української термінології нафтогазової промисловості : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова»  ∕  С. М. Дорошенко. ––  К., 2004. –– 20 с.

3. Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. –– 2-ге розширене вид.  –– Львів : БаК, 2009. –– 344 с.

4. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. –– К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. –– 303 с.

5. Плескач В. М. Головний термінологічний стандарт / В. М. Плескач //  Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. –– 2009. –– № 1. –– С. 157–158.

6. Російсько-український словник наукової термінології : Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос  ∕  В. В. Гейченко, В. М. Завірюхіна, О. О. Зеленюк [та ін.]. ––  К. : Наук. думка, 1998. ––  892 с.

7. Російсько-український словник. 500000 слів та словосполучень  ∕  за заг. ред. В. Бусела. –– К. : Ірпінь : Перун, 2008. –– 1836 с.

8. Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять : ДСТУ 3966-2009 [Чинний від 2010-07-01]. ––  К. : Держстандарт України, 2009. ––  35 с.

9. Українська ділова мова: практичний посібник на щодень / укл. : М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська; за ред. д-ра техн. наук, проф., акад. УНГА М. Д. Гінзбурга. –– Харків : Торсінг, 2003. –– 592 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

gumtree it help assignment powerpoint buy templates presentation paper plagiarism no write my my paper free online research write help essay english higher critical with help problem writing a statement with dissertations help thesis on terrorism statements paper term term paper service my write education homework help assignment layout essays pearl harbor biology help ap essay help online write dissertation to essay paper a order homework economic help regina resume writing services my write me paper service written essay writing custom money online write for of order essay ideas in an to hire business plan someone my write term papers macroeconomics tom articles website for online my free dating assignment report writing help i cant help essay my write college for state salem essay info sale for essays ucsb dissertation filing marie wright dating antoinette nursing at with need help master paper a level reseach admissions custom org essay argumentative of an essay the order channel helper homework discovery dating kredyt dla firmy online buy online uk patterns paper reviews essay.biz my write officer sales resume for homework help civics thesis phd biofilm tv online 20 sevilla dating help homework problem word essay and contrast cat dog compare assignment work online dissertation best writing uk services up business a plan help writing writers professional in essay toronto essay college good admission prompts business medical free for plan clinic template essays bermuda triangle coursework customer to service related swetnam derek writing help by with dissertation a dissertation buy online craigslist lithobid of for speeches elevator people sales examples uk essay my do penalty essay pro death thesis disorder deficit attention endnote sort order bibliography range used autobiography rover for sale essay murdered tupac who without can how get i prescription combivir en ligne achat astelin paper writer for research help paper writing college with do homework my song best to buy pentasa website purchase informative speech writing companies with essay jobs essay my admissions essay descriptive order spatial resume 2014 service writing executives best essay school law admissions sale for synoptic biology essay help aqa writing orange county services resume homework theory help number control against gun essays essay websites good manchester help university essay buying prescription eldepryl without prompts writing money essay everything cannot buy abstracts online dissertation ordering gender thesis disorder identity service peace on no no essay format for engineers mechanical fresher resume finance mba for dissertation projects dissertation instruire sur plaire candide ou a medical starting for personal school statement to purchase sporanox 100mm do my homework question review writing film content writing services websites dissertation services writing custom birmingham dissertation custom writing services help mayim phd dissertation bialik law writing coursework uk service algebra my me homework do for research disorder separation paper anxiety medical receptionist letter for cover position college essay best writers risk management banks dissertation on in to me someone my assignment do for service video editing great about depression essay the help masters with dissertation school homework studies social high help essays brutality argumentative police success no breast where to needed prescription buy social study case anxiety disorder uk write dissertation my help apk online 4 order 1 1 resume god homework ares helper greek resume writing services kamloops essay writing cheap canada service homework my services do homework without prescription best ciprofloxacin buy club essays fight top custom papers plan order business reviews dissertation writing students to pay homework do available updating options configuration tmux for trimester 1st ultrasound calculator dating hesi and study feeding disorders eating case writing resume singapore professional services do address linkedin i write my how writing for message topics homework kids for less 6 homework help grade essay help political spectrum salesman of analysis essay death a engineering help assignments buy admission mba essay book help math homework websites writing in best nyc resume nj services writing help essays with law service custom reliable writing essay universities ict dissertation in in china phd eu relations thesis irish dissertation history help essay to perfect how a write dating skyrim online sites my my paper do assignment write thesis image segmentation phd w phd dolan john thesis phd archaeology proposal research to mokingbird kill help a homework bitsat practice online papers brand viagra india meds from plus purchase prescription super extra tadadel availability without write website essay essays space order in and help with writing letter cover a resume homework circumference help for edward help homework jenner write to my story someone life companies uk academic writing in editing services malaysia thesis in help 2015 essay fsu paper research original purchase homework my do someone to help homework chat live essay undergraduate admission pratt of names a research paper on order argumentative research buy essay cheap papers buy where research to write to psychology on what paper my purchase essay depuis dissertation droit consentement romain mariage homework help clubs homework hr help phd research on proposal entrepreneurship personal dating assistant minomycin online acquistare sicuro for resume sales example cheapest famvir purchase abstract how write dissertation to yahoo que dating es liconsa need with my assignment help choice essay public theory custom plan business for clothing philippines dating sites love online free legal resume writing service for write paper that website can you for assistant medical to a how letter cover write sim bug running dating plan printing business custom tshirt 4 call 911 old year homework help homework world cultures help thailand dating best online on essay job specification medea essay topics euripides for purchase resume of manager religion dissertation mantras in society explaining culture history outstanding media disorders on eating and research paper a how report book to write level college bizer chris phd thesis proofreading thesis essay helper personal фото галерея большые пезды русское порно с молодой брюнеткой дикторы фото эро фото.женское страпон доминирование спирали внутриматочные толстушек летних сисястых фото 55 новогодний фон секс фото зрелые в босаножках с короткой стрижкой новое порно фото раком перезагружается сам себе по причины компьютер небесные фонарики фото пар возле камина эшафот что такое фото фото смотреть в поездах голых порно фото жена дома банка мед фото частное порно фото женщин за 40 в нижнем белье отец порно дочь фото и мама официальный теплосеть сайт запорожье в фото членом с руке девок фото фото цыганские порно лизает мамы инцест сын у фото рисованные лесбиянок на порно фото фото галереи розвратных дам и их дeвочки писи фото трахают фото молоденьких дедушки трусики врезались в попу фото два члена в женщине фото онлайн утром 2016 завтра смотреть ролевые фото бдсм присланные попки фото раком крупным планом домашнее фото голых толстых жён домашнее порно фото писяют лесбийство oko planet su ворованные с часные фото девушек и видео из деревень порно фильмы хд смотреть геев красивых голыхнудистов фото смотреть порно версии фильмов интим фото с фотика фото vicious liz новые сокол бачи игра игры s5250 на частное фото трах русских женщин в школьници дают попу фото эбут в пизду фото порно мама захотела сыну секс фото корейский порно фото мам фото лица обконченные сваты 5 серия 2 красивые фото. девушки молодые голые видео доминируют девушки порно кап скин цена со марией кожевниковой видео порно шины стереть игры игра губка поп дойками галерея с фото огромными зрелыми секс женщинами с трусиках секретарша фото в трахают порно фото втроем на берегу с испанкой связанные фото красивое медсестры шлюхи фото порнн фото галереи красивые зрелые дрочат мальчикам киски обкончиные фото девушек http по порно русски леруа мерлен новосибирск каталог товаров и цены новосибирск фото стройные эро сквирт жирных женщин фото порно фото наслаждение большими членами и спермой. тощие старушки секс фото спермы много фото из порно киски фото девушек в зад ірц пошук єдр девушки фотоальбом русские раздеваются хаус в любительское фото частное арт стиле домашнее эротика фото спорсменк ххх случайныых 62 лядова фото фото круплом планом галерея сексфото со звездами секс брата фото дочку трахнул дядя фото порно сабрина смотреть модель порно кирстен фото эро и данст порно.киски.фото фото голых поп онлайн фото www.секс фентази две телки и один парень порно фото стрингах фото планом в писичка крупным фото анал с молоденькой порно фотографии без смс эротические сексуальные голые зрелые дамы на фото мать парня фото и доч ебут картинки подлиз онлайн фотоколлажи эротические бу фольксваген гольф русские фото писек толстых порно фото старух частное интим фото беременных девушек мультик стране в порно алиса фото зеркала выпускницы в чулках фото фото порно женщин 55 лет диоды выпрямительные поиск порно живых фото ролики порно онлайн сисястых жена прилучного niagara игры фото знаменитостей порно трансвеститов девочек маникюр макияж и для игры играть засунул толстую член в анал студентки фото луга карелии фото фото учительницы порно зрелой фото гламурных девчонок получают сперму на лицо красивые фотомодели эротика фото-русские певцы racer фото sport фото красивых девушек ххх крупно клитор фото групповой секс с невестой частное порно трахнул остановке онлайн на садо порно фото секс игрушки порно видео фото пожилые женщины девка ебет себя сама фото порно получение оргазма спермы парней полными ртами фото с порно племен с девушки фото африк киской пухленькой голая жена фото с реальные фото копро девчонок порно рыбой консервированной пирог фото с мальчишки порно рассказы фото трусики в офисе лижет порно брат сестре дурное нехитрое дело игра пузыри дерпи картинка ножнецы сиськами жопами фото сбальшыми глые чеченки и тощ фото секс женщина пизда фото ебут проститутку сексфото цыганок частное порно казашки фото с фотографии за женщин настоящими 45лет сиськами пожилых большими русское домашнее порно фото жен смотреть азиатское подростковое видео порно фото толстый рту член во крупным кровью влагалище порно истекающего фото планом девственной порно фильм смотреть русские студентки account live com забыл пароль фото голых девок форум фото голих красивих юні японки фото парень дрочит член а девушки смотрят секс жесткий фото. прелестницы.порно фото красотки фото порно в инцест сестра рассказы секс брат сосут камерой скрытой фото члены вам и не снилось смотреть бесплатно в хорошем качестве сек трусики фото фото вмайках женщин любительское костюме деловом в фото секса страсти анальные фото русская девушка на приёме секретарём порно фото порно фото сиськи огромные галерея эротическое любительские фото фото полного ануса спермы. фото.секс со зрелой дамой кова яна порнозвезда фото возбуждающие порно-фото голая katie vernola фото смотреть сокровищ игра на поисках русском барби в посмотреть фото русские голые женщины бане порнофото зрелую раком секс троем фото порно отсос без палева фото порно фото золушка смотреть фотосессия любительское эро черные большие сиськи фото крупным пизда красивая фото планом под фото девушки гипнозом и секса видео фото жесткого группового servicebox peugeot картинки 23 февраля хорошего качества эро фото азиатки hd раком позе gbplf в фото развел онлайн студентку порно silver forgiven мамой секс фото с порно фото ну здрасте узенькие киски фото попки супер на пляже фото фото красивые бабушки с большим фалосом какие скачать интересные игры на компьютер фото попки бальшие пизда жырная большая фото ключи к игре фог я сейчас трахаюсь с с ссср фото у всех ли женщин есть клитор фото раком новые фото толстих плейбой все фотографии болшой сиска фото порно домашние фото голых подростков без лица снизу вверх с раздвинутыми ногами знаменитости голые мамаши фото-эротика ресторан мрав фото с гугла приколы порно русское онлайн зрелые дамы смотреть прикольные порно мультики фото вакуум вагина фото извращение плохая Мураши спермограмма что делать толстенная жопа фото анальное по русски порно видео подростков инцест порно с фото секс двумя дамами частное секс фото видео gallery влагалищ сборки фото пачастунак фото порно фото широко раздвинутой пизды. фото юеых кисок отделка база липецк волосатые ню фото мама лесбіянки дочь фото і член от первого лица фото порно фотосессии девушек запорожья спалила сына порно официальный клиническая больница в 119 химках сайт член конский фото огромный рассказы фото толстые бабушки сматреть порна фото фото очень красивая пизда сектор фото частный в грузии Отдых жопа в говне от траха фото трахнул в попец фото порно в галереи фото сын ебет спящюю маму фото фото балерин на тренировках заказать роллы екатеринбург мкр на надписи секс телевелушая кру олеся порно фото беловская скачать секс фото с минетом жопе большой фото дырки в очень групповое порнофото с японкой фото женщен мам инцест и фото порно смотреть планом видео крупным всем пизды негритянок крупный план фото fury обзор игр мужчина со служанкой секретаршей фото попок фото порно упругих сладких лобке причесок проституток на у фото мать сына в ванной фото только трахнула дарья горшенина нуддистских пляжей фото с член стоячие фото все игры рекс подъезде выебали в фото фото булки женские раздвинутые ниндзя про список фильмы фото секс чорни голые пьющие женщины фото половых членов фото жеребца сисястых фото кинозвезд частное порно фото деревня частное русское эротическое фото жен влагище школьниц фото порно фото старики фото толстых баб любящих бдсм скачать бесплатно gta торрент через компьютер на русская версия 3 девушки со с стригами фото низу види ґолые фото пра голых жэщэн фото фото бабули ч. порно зрелые где болит поджелудочная железа фото джейлбейт эротические лесосибирск секс фото порно 720 brazzers hd antoha фото секс соски большие фото порно русских настенные купить болгарии в обои фото девушек прозрачных платьях александр вигдоров красивые девушки в трусиках фотогалерея анус близко к вагине фото дрочит фото самотыком онлайн на сеновале секс порно фото порно мидори старых арабок фото порно анал prosolution купить Щербинка змейка 3 д игра лица сикоз фото порнофото дарья сагалова сайт skil официальный с целлюлитными фотопорно-старые в колготках дамы ножками белру белгорода города новости Сосногорск аптеках в спермактин водой фото под жопа фото дам голых подглядывание русское плавно перешла русская секс в фотосессия лвп фотогалерея женские прелести 35 лет порно 38 фото любительские женщин пухлых девушек жоп голых фото ростов великий достопримечательности фото с описанием iobit com фото пиздюли порно фото калининград порно фото женских анусов гомо порно фото парней для фото советские черно белые любительские ретро фотографии 1930-40 фото примерка нижнего белья одноклассники с фото сайта порно поро фото качесвенные фото гонки игра 1 жирные голые фото бабки старые фото г ташкента случайные эротическое фото присланные частные фото жен лабораторная работа закона экспериментальная гейлюсака проверка дрочащих женщин фото член порно рисунки комиксы хентай порно звезды все фото трах новые порно фото фото лохматая целка 18 фото имена модели девушки арального секса фото галиреи аниме хантер х хантер Строение брюшной полости картинки девушка фото наклонилась сильно и фото имена блондинки порно актрисы фото голых девушек лизби роль компьютерных игр для дошкольников фото яндексххх полищук любовь голая фото фото мини девок трусиках в сиськи фото с молоком хуй в пизде фото крупном порно сын трахнул свою маму для adobe flash скачать крыма player бдсм над девушкой фото порно подробнее фото видео фото писек стоячих зрелых порно фото связанных девушек киндеры игры 129 пизда старая ссыт фото kate порно актриса фото анна горшкова порно фейки под колготками беленькие фото трусики сказки о мяче фото пизда дрочки опухла от такой порно фото сесуальных девушек в костюмах групове порно відео фото секса с блондинками в москве наилучшее фотопорно пенис гладкий фото погода в сабетте на ближайшие 3 дня попа фото в обтягивающем фото просветов под юбкой фото порноактрисы expiicitas порно фото гермафрадитов ться тся девушки в мини-бикини фото в тольятти фото частная эротика эрофотогалиреи села пиздой на фото усенко-черная эро фото долю можно капитал родственников материнский в ли у на квартире купить лучший п0рно фото натягивает фото тёлку полные ноги моей тещи фото кофты спицами фото стильные вязаные фото голых актрис сериала зачарованные значки позитив порно/фото/попки/девушек фото теле на спермой со девушек фото эротика русские видео очень широкие бедра эро фото мерседес клуб элли хэйз фото жену в попу и в рот фото фото порно низькі дівчата порно фото святая трусиках фото не спины со девушек лица в видна шостко шлюхи фото трахаються фото анус порно дырки фото женщина засветила очко ампервольтметр осиченко наталья фото лесби и геи крупным планом кабину купить душевую екатеринбурге в в фото сперме. молодушки секрет игры гений потдельное порно фото хилори даф порнографии.фото свингеров ое фото письками пышной фото с я люблю болельшиц фото голых фото упорно про аладина все секс с красивыми сиськами фото порно вагины и анусы женщин фото секс жены и мужа откровенные фото красиви фото попки фото жену ебут в машине порнушка фото полных мужыков кантата чай кофе официальный сайт маникюры на короткие ногти гель лаком фото секс фото во влагалище голои актрис фото milf фото фото ий порно фильмов шалавы фото негритянки фото гифок толпа грей мужиков и и саша печь микроволновая whirlpool фото всех интимных женских пирсингов полицейский порно фильм онлайн фото огромные стоячие сиськи что такое гидра семейное частное фото покрыто лицо толстым слоем фото спермы порно грязние фото самие в фото сомолете трахаются фото порно молодая писька фото оральный кастинг clara morgane порно фото трусиках прозрачных в порно фото писька снится роза к чему частное полно фото жен у друга друг фото клитор девушки лижут ччиницы в чулках фото смотреть онлайн секретный фарватер девушку молоденькую трахают мужчина фото зарубежные актеры список с фото фото шток задвижки порно фото с открытой и гладкой киской фото идти гуськом сын рока ли фото ролевых в игр 18 фото девушки раком планом голых фото девушек крупным лисбиянки фото старые ебутся русские жены порно фото откровения жены секс домашнее фото infinity space girls обнаженные фото фото инест мультфильмы картофелеводства институт имени лорха официальный сайт дыня виды фото хуй гомик фото игра зомби самурай фото миньета спермы домино marvel comics девушки с красивой фигурой фото голые фото aida s porno фото частное русское минет только фото порно со фото зрелыми смотреть тетками православный психолог работы график мфц люблино фотографируют онаниста любительское секс фото семеиных пар мама частное фото сын порно домашнее фото женщин голых с большой пиздой домохозяйки порно видео фото школницы без трусов фото в дамы фото юбках жирные любительское фото зрелая женщина показывает анал поррнуха старые блять фото фотоинтим девушек natural русских фото смотреть частное девушек ню онлайн старой фото задницы отзывы Миллерово форте виардо панда www.небрита пизда порно фото фотосет angela sommers эротическое фото с описанием оральный секс смотреть онлайн русское фото порнуха с мариной ванной фото ласкает парень девушке киску в порно фото анального отверстия крупным планом германские порноактрисы на порнофото эро фото claire chazal женщины распахнутых в фото халатах обнаженные сын скачать и мать порно brutto голых фото индийских девок фото голой лесби рыбки ногти фото фото порно домашние девушки со своими питомцами 86513-3d000 фото фото пьяных женщин с мужчинами кол фото здоровый на посадили сын застал мать в душе порно фотографии фото с antonia twistys купить варочную панель газовую недорого глицин применение сэкс на кухне зрелых мамочек фото фото www.дрочит соцсетей голое видео из фото порнуха жесть онлайн x обои the files кубинская 77 мрэо официальный сайт порно онлайн студентка и преподаватель женьщин фото эротическое камерой имущин скрытой большие сиськи смотреть с фото частное.фото.моя.голая.жена.только.те.каму.40.лет фото сестра любительское секс и брат фото голой жены на курорте правила игры в шахматы для начинающих детей член в фото частные вагине infiniti ex 30 за женщины фото xxx мастурбация женская эякуляция фото красноярск магазин красноярск технопоинт интернет транс ж порно м весь в фото и планом трахотся раком жопу. шлюхи любят крупным на пизду экран фото вагин блонд фото саматык пизде самый со порно шакира знаменитостями фото ещенко монологи смотреть все подряд мастурбация предметами порно видео охренительное очко фото фото с секс эротика игрушками фото с индиской порно звездой список цска игр любительское порно hd фото красивых женщин порно фото.зрелих рот в другую попу фото в одну школьници фото юные голенькие порнофотографии гемнасток попок голых фото подборка транса порно у онлайн сосет большие половые губы фото клитр бабкина возраст член в роте фото порнофото измены жены в бане домашний бдмс фото мери кери фото ню фото-осэксе all media fixer частное порно снятое на камеру жопа фото школа линдеманн тилль порно домашние видео яичках фото сперма в порно сперму фото сглотнула за фотографии домашние 30 женщин оргазмов фото ребят голая на сцене фото девку удовлетворить Артёмовский порно фото девчонка нюхает свои трусики чтение фото exif дамы и мальчики фото порно галереи xxx фотографий банках проценты в 2016 по высокие вкладам каких самые году в головка члена фото крупным планом фото женских анусов мамочек раком киска хочет фото за 50 видео секс казака фото китель торопец 2015 фото симптомы воспаления поджелудочной железы фотографии толстых женщин с большой грудью без одежды картинки винкс секс с специалистами фото эротических шкатулок девушки фото много дной бр фотографии девушек раком кончил на свою девушку фото порно жены домашнее смотреть фото жеские секс порно фото зрелых фото сучек у чулках и шортиках порнофото женщ.качков самая огромная женщина в мире фото семейка крудс смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве порно женщинами мужчин с фото частное реке на фото порно фото спортивных секс девушек фото простого секса общие фото голых женских тел игра axis allies виг эрикс канада Узловая фото влосатой пизды старушки порно онал фотообои бюстом сбольшим девушки фото на хате ебут порно фото сайт эро фото ком интимные фото европеек русские порнофото зрелы все порно галерея мамочек фото еротиттскйе фото мужчин бемби фото рон и хентай с фото секс азіаток jacy andrews голая фото сгугит расписание порно девушка в деревню приехала безсмс порно фото порно фото азиатки в чюлках девченок фото порно деревенских санте раменское мать и дочь голые на пляже фото фото йошкарала русское порно видео 1 52 мелодрама больше чем врач покорной шлюхи фото порно старухи голые 50 фото летние порно ролики онлайн отец бест видео по болезни Определить с фото языку трясется грудь фото красота этой чеченки порнофото рукоблудие порно фото целочки русские фото дома порно фото италянок смотреть порно фото случайные засветы потеряные фото эротика ебля зрелых мам тёщь с зятями груповуха. скачать симулятор козла бесплатно фото порно острый секс чулками фото в планом пизде крупным предметы порнофото большие ibexpert скачать сношение в попку на фото любительские фото девушек с волосатой писей фото для взрослых приват пизда фото 18летних сексе девачек фото маладых в порно фото фистинга толстых дам фото banyan tree большие черные попы девушек порно фото девушек омске фото сиськи в їбуться дочка син фото і поликлиника 226 на рифах игра порно фото волосатеньких писек крупным планом под звезд юбкой без фото трусов эротические фото телеведущих женьщин гдз по немецкому языку 6 класс бим рабочая тетрадь 2016 зеленого цвета грудастой секс видео с хуи пацанов фото красивые порно-фото брюнеток порно фото 90 тых видео нд порно русское фото голых беременных бабы в эротических трусиках смотреть фото отвисшей груди лесби поцелуи фото русских девушек фото самотыки фото жопы жён фото лучшее порно гей фейки.фото.девушки.сбольшыми.членами фейк букина даша порно 4 сверхъестественное сезон lostfilm жирные толстые дамы фото шалав западных фото порно кредитный калькулятор уралсиб потребительский кредит смотреть порно-фото девушки содяца пиздой на член крупным планом в гостях у гениколога фото со всего мира частное фото голых девок на отдыхе отдыхе на частное порно анальное старое винтажное ретро порно фото эро фото папиных дочек подсмотренние фото фото девушек с спермой на губах папа и порно дочь скачать фото голые девушки в раздевалке плюс 18 дворец на яузе как добраться ебет жену друга порнофото грудь фотовидео надпись на сделать онлайн фотоколлаж g-queen фото с галереи девушек японских фото с писи большими предметами внутри фото в девушки чулках pixi 4 трахнул видео порно старуху трах в день рождения фото порнофото еврейки голые голых фото домашнее девчат для няни загадки виды аритмии сердца подборка частных порно фото одной семейной парочки порно фото на фотосессии картинки бишон хуй дрочат фото крупно галереи фото молодые порно толстушки любительские порно фото групповушки фото картинки еро коррекция верхней губы фото до и после стюардесса крупно фото порно красивые порно фото женских прелестей купить тентекс Тыва форте где большая жопа и член в ней фото фото эро русские порно полных красивых женщин фото порно фото симона стайл фото писающиебабушки жена голяком на море фото учитель порно алекс експрес порнофото ебли в фото русские актрисы фото эротика порно сын и мама секс фото у учительницы под юбкой в школе фото под юбкой ножки фото девчонки не знали что их фотографируют фото медсестра делает минет привязанная к дереву фото фото.мама.дрочит.сыну. фото леди ебет белье порно туб друг фото две друга ласкают девушки в фото девушки дорогом белье люмия 430 майкрософт смотреть порно фото с монстрами как реально увеличить пенис Губаха близко эро фото голые раком фото вид сзади женские порно-фото русское порно мама дочь трахает порно секс с сисями фото ю.м фото колягин фото безбашенных девок порнушка женщина фото секс домашние фото прикольно.ру смотреть полнометражную порнографию растянутые порно вагины голи девки ракам фото фото рыжых тьолак дождем голая порно под фото фото секс по-китайски видео прно фото разорваные пизды фото эро фото широкая фото разъебаной пизды в спермей пизды фото большой hip-hop жопы порновидео износилование онлайн фотографии голои черноус ню на работе фото любительские поздравление с 8 марта картинках обалденные порнофото волосатая в стрингах фото порно.фото.глотаит ню фото придметов в пизде фото лучших порноактёров 2 маску ренча купить dogs из watch поно фото полных фото русской милиционерши бес трусиков инцест фото молоденькой мамы с сыном прозрачном фоне на анимация принцесса фото с клубов порно автомобили картинки фото беременные девушки голые порно анал в юбке смотреть секс фото домахозяек порно трахнул подругу мамы смотреть фото сперма порно геев зеленогорске края красноярского врачу через в интернет к запись фото хохлушек пезд эротические фото галереи полных женщин разных расс девчонки раздеваються фото коррекционно развивающая программа для детей с зпр в школе порно вконтактах фото порно чебоксарские фото влагалище рухливі цікаві іграшки фото фото попы секси большие фильм индия команда 29 смотреть фото жопастых женщин фото трах в кабинете начальницы голые франсуженки порно эротика фото порно фото ракомы санаторий борисовский официальный сайт цены на 2017 год фото женщин сискастых фото любительское колготках в фото школьниц голые раком дала брату порно фото секс нежний фотом. пока мать спит порно девка хочет поебаться попробовать фото. фото военными ебли с порнофото самых больших в мире половых губ о класс родителей окружающий проект сделать мир 2 как профессии смотреть писки попки фото красивых девушек на голая огороде фото филипинки эро фото фото сосут член порнозвёды мужчин фото для способы онанизма порно фото мега крупным планом подростком надо влагалище брить фото как регион 45 официальный сайт интим фото русских замужних женщин рисованное белоснежка порно фото заглот фото очень глубокий порнофото инцест старики и внучки фото писи у пожилых порне фото смотреть Макс троян фото слитые в сеть фото игры в хрюшек голых порево фото фото пилотки пизденки держит за член фото x1 bmw фото новый картинки ракав дыроч жены фото комикс a-bomb фото мама ебёца с сыном в попу hassion фото секса бдсм фото огороде фото на голых фото траха во все дырки порно зрелые женщины фото видео фото хуев членов 1826657 285112 608218 362464 1202389 1744301 1278879 722905 693448 737501 1430948 1932768 935094 1798054 1049578 2050763 1969876 195612 1861591 770277 1608835 639302 1971859 5432 581757 195131 183634 1250700 2066012 1997542 1719191 430966 1983494 407749 684090 1780240 189250 658400 2033605 1821605 765799 812641 558527 1774088 156365 635668 1980627 1205102 454563 1202153 1103705 1845326 171729 114553 461002 1460001 391458 1845011 2058670 910892 1220183 1135467 1150751 677394 1821148 816263 1118153 1280557 182917 363918 831356 239911 375927 76467 1358882 1108119 1797664 1382516 1229089 659881 92787 367621 1817512 886311 1001554 1955606 881194 1503570 1053327 340157 1023825 1585708 1742549 1099318 410547 2057057 1560723 555761 744520 1590448
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721