СПЕЦИФІКА ФЛОРИСТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ІЗ КОМПОНЕНТОМ «НАЗВА КВІТКИ» (на матеріалі англійської, французької та української мов)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81́ 1 (811.111 + 811.133.1 + 811.161.2)                             

   Т. О. Алексахіна

(Сумський державний університет, м. Суми)

 

Статтю присвячено дослідженню специфіки флористичної фразеології із компонентом «назва квітки». На матеріалі англійської, французької та української мов виявлено розбіжності у тлумаченні поняття «квітка». Виявлено інвентар назв квіток у фразеологічних корпусах досліджуваних мов та простежено універсальні й специфічні тенденції у виборі флоролексем як компонентів стійких словосполучень.

Ключові слова: фразеологізм, назва квітки, флоролексема.

 

    Статья посвящается изучению специфики флористической                 фразеологии с компонентом «название цветка». На материале английского, французского и украинского языков определены расхождения в толковании понятия «название цветка». Определен инвентарь названий цветов во фразеологических корпусах исследуемых языков и прослежены универсальные и специфические тенденции в выборе флоролексем как компонентов устойчивых словоспочетаний.

Ключевые слова: фразеологизм, название цветка,   флоролексема.

 

The article is devoted to studying of the specificity of floral phraseology  with the component “the name of a flower”. It is identified the differences in the explanation of the concept of “the name of a flower” on the material of the English, the French and the Ukrainian languages. It is determined the list of the names of the flowers in phraseology cases of the being studied languages and it is traced the universal and specific trends in the choice of florolexeme as components of invariable word combinations.

      Key words: phraseological unit, the name of a flower, florolexeme.

У руслі сьогоденної антропоорієнтованої парадигми лінгвістики фразеологічний фонд мови є невичерпною, а, отже, завжди актуальною темою для дослідників. Система стійких словосполучень відображає у собі усі сфери об’єктивного світу, у центрі якого знаходиться суб’єкт, що пізнає, інтерпретує та втілює результати когнітивної діяльності у мовних одиницях, зокрема, у фразеологізмах.

Характерними рисами сучасної фразеології є наявність різноманітних підходів до вивчення механізмів утворення сталих словосполучень, їхньої мотиваційної основи, внутрішньої форми тощо. Найбільш розробленими є структурно-семантичний аналіз фразем (Л. Сміт, А. Маккай, О. Левченко, М. Юсупова, Н. Лалаян), ідеографічний (Ю. Солодуб, І. Колеснікова), лінгвокультурологічний (З. Коцюба, В. Шевелюк), когнітивний (О. Селіванова, М. Алефіренко, Ю. Апресян, С. Олійник, І. Андрєєва) та ін.

Вже стало аксіоматичним твердження про те, що фразеологічні словосполучення є найяскравішим відбитком специфіки національної картини світу.        Як правило, у ролі компоненту таких словосполучень  виступають найменування об’єктів навколишнього світу, серед яких є і назви рослин. Флоролексеми доволі часто виступають об’єктом дослідження багатьох вчених (В. Жайворонок, Н. Петрова, Л. Бєлєхова, Н. Панасенко, А. Сердюк та ін.). Особливий інтерес викликають у нас дослідження, присвячені фразеологізмам із рослинним компонентом (О. Хабарова, О. Худенцова, О. Флорова, О. Шара та ін.). Однак, не зважаючи на велику кількість праць, присвячених вивченню і  фразеологізмів, і функціонуванню назв рослин у мові, залишається нерозв’язаним ряд проблем. Серед них варто виокремити дослідження семантики й структури стійких словосполучень із компонентом «назва квітки»  у зіставному аспекті.

Таким чином,  актуальність нашого дослідження  зумовлена потребою вивчення специфіки фразеологізмів із назвами квіток у їхній структурі на матеріалі мов трьох різних груп  (германської, романської та слов’янської)  індоєвропейської сім’ї.

Метою нашої розвідки є виявлення особливостей фразеологізмів із компонентом «назва квітки».             Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: уточнення поняття «назва квітки» на матеріалі англійської, французької та української мов; виявити спектр назв квіток у фразеологічних корпусах досліджуваних мов; встановити універсальні та етноспецифічні риси у виборі назви квітки як компонента фразеологізмів.

Для встановлення семантики компоненту «назва квітки» звертаємося до лексикографічних джерел.

В англійській мові лексема «квітка» має наступні еквіваленти – «flower», «bloom», «blossom».       За словниковими дефініціями «flower»  тлумачиться як  «the colored part of a plant from which the seed or fruit develops. <…>. a plant grown for the beauty of its flowers» (букв. кольорова частина рослини, з якої виростають насіння або плоди. <…>. рослина, яка зростає заради краси її квітів) [8]. Лексеми «bloom» та «blossom» визначаються як синоніми «flower»: «a flower (usually one on a plant that people admire for its flowers)» (букв. квітка (зазвичай одна на рослині, якою люди захоплюються заради її квітів))  [6]; a flower or a mass of flowers, especially on a fruit tree or bush  (букв. квітка, або сукупність квітів, особливо на фруктовому дереві або кущі)  [7].

Французький корелят «fleur» має значення: «Partie des plantes phanérogames, qui porte les organes reproducteus. <…> plante qui porte des fleurs» (букв. частина явнобрачних (квіткових – прим. наша (Т.А.)) рослин, яка має репродуктивні органи. <…> рослина, яка має квіти) [9, t. IV, p. 560];  «Partie d’un végétale qui se développpe généralement après les feuilles, dont les pièces peuvent être de couleurs vives et d’un parfum agréable, et qui, après une existence passagère, est remplacée par le fruit <…>. Plante qu’on cultive spécialement pour la beauté ou le parfum de sa fleur» (букв. частина рослини, яка розвивається зазвичай після листя, пелюстки якої можуть бути яскравих кольорів та приємного запаху, і яка після   короткочасного існування заміщується плодом <…>. Рослина, яку вирощують спеціально заради краси та запаху її квітки) [5, t. III, p. 1980].

Українське «квітка» тлумачиться як «частина рослини, що виростає на кінці стебла або гілки й складається з маточки, тичинки й пелюсток навколо них; звичайно має різне забарвлення та приємний запах.<…>. Ця сама частина рослини, зірвана зі стеблом. <…>. Трав’яниста рослина, що має на кінці стебла утворення, яке складається із серцевини й пелюсток навколо неї» [3, т. 4, с. 135]. Дана лексема має в українській мові синоніми: «цвіт» і «квіт». Пор.: цвіт – це «квіти (пелюстки) на рослині в період цвітіння. <…>. Квітка» [3, т. 11, с. 188]; а квіт – «те саме, що квітка» [3, т. 4, с. 134].

У свідомості європейців, до квіток належать, як правило, одні й ті ж рослини, зокрема, троянда, лілія, мак, бузок, гвоздика тощо. Однак, як показують попередні дані нашої розвідки, у  досліджуваних мовах простежується певна асиметрія щодо визначення  таких рослин. Така розбіжність виявляється у французькій мові. Так, за даними словника Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, до основних квіток, що застосовують для прикрашання, відносяться, окрім традиційних, й інші рослини, які у нашій свідомості квітами не вважаються, як-от: глід, будяк, валеріана, дурман, звіробій, лавр, шавлія, конюшина  та ін. [9, t. IV, p. 560 – 561].

На підставі вищезазначених дефініцій будемо вважати у нашому дослідженні під компонентом «назва квітки» не лише репродуктивну частину б у д ь – я к о ї (розбивка наша – Т.А.) рослини, але й всю саму квіткову трав’янисту рослину, яку вирощують заради краси, аромату, для прикрашання. При цьому у французькій мові враховуємо особливості згаданого вище тлумачення лексеми «fleur» [9, t. IV, p. 560 – 561].

Щодо фразеологізмів, то слідом за Д. Баранником, Л. Булаховським, М. Шанським  ми відносимо до них, крім ідіом, прислів’я, приказки, паремії [1; 2; 4] .

Методом суцільної вибірки нами було досліджено понад 1300 фразеологізмів із компонентом «назва квітки». Виявлено приблизний паритет у кількості назв квіток у досліджуваних фраземах. Із невеликою перевагою за цим показником домінує французький фразеологічний корпус: нами зафіксовані сталі словосполучення із 39 назвами квіток: ajonc Genista, angélique  Angelica, aubépine  Crataegus, bégonia Begonia, belis Bellis, bouton dor  Ranunculus, bruyère Calluna, camélia Camellia, camomille  Matricaria, chardon Cirsium, coquelicot Papaver, fleur  Flos, fleurette Flos, fleuron Flos, genêt  Genista, giroflée Matthiola, jasmin Jasminum, jaunet  Nuphar, joubarbe  Sempervivum, laurier  Laurus, lavande Lavandula, lilas Syringa, lis Lilium, lys Lilium, marguerite Bellis, mauve  Malva, orchidée Orchis, pâquerette Bellis, pissenlit Taraxacum, pivoine Paeonia, renoncule  Ranunculus, rose Rosa, rue  Ruta, sauge  Salvia, scabieuse  Scabiosa, souci Calendula, trèfle  Trifolium, tulipe Tulipa, violette Viola.

У структурі досліджених  англійських фразеологізмів нами виявлено 37 назв квіток: blaver Campanula, bloom Flos, blossom Flos, bluebell  Campanula, broom Cytisus, chamomile Matricaria, crocus Crocus, crowfoot Ranunculus, daffodil Narcissus, dahlia  Dahlia, daisy Bellis, dandelion Taraxacum,  flower Flos, furze Genista, gillyflower Mathiola, gorse Genista, harebell  Campanula, heather  Calluna, lavender Lavandula, lilac Syringa, lilie Lilium, lily Lilium, lotus Nelumbium, lychnis Lychnis,  Michaelmas daisie Aster, passionflower Passiflora,  pink  Dianthus, poppy Papaver, primrose Primula, ragged  Coronaria, rosе Rosa, tulip Tulipa, violet Viola, virgins bower  Clematis, wallflower Cheiranthus, waterlily Nymphaea, whins  Genista.

Найменшим є інвентар назв квіток в українських стійких словосполученнях – 30 флоролексем: барвінок Vinca, бузок Syringa, васильок Centaurea, волошка Centaurea, квіт Flos, квітка  Flos, квіточка Flos, крин Lilium, лілія Lilium, мак  Papaver, маківка Papaver, маковина Papaver, маковка Papaver, маруна   Pyrethrum, панська рожа Rosa, півники Iris, півонія Paeonia, рожа Malva, рожа Rosa, роза Rosa, ромашка Matricaria, ружа Rosa, рута Ruta, сон Pulsatilla, троянда Rosa, фіалка Viola, цвіт Flos, цвіток   Flos, цвіточок Flos, чорнобривці Tagetes.

У кожній із досліджуваних нами мов спостерігаються певні тенденції у виборі назви квітки як компонента. Так, зокрема, в англійській та українській мовах виявлено вживання синонімів до Flos, пор.: англ. flower, bloom, blossom; укр. квітка, цвіт. У французькій та українській мовах спостерігається вживання похідних або зменшувально-пестливих назв від Flos, зокрема: фр. fleurfleurette, fleuron; укр. квіт, квітка, квіточка; цвіт, цвіток, цвіточок.

Крім того, в усіх досліджуваних мовах нами виявлено вживання у складі фразеологізмів різних назв одних і тих же квіток, як-от: англ. blaver bluebell harebell  Campanula (as blue as a blaver; about St. George, when blue is worn, bluebellsthe woods and fields adorn; about Saint George when blue is worn, the blue harebells the fields adorn); furzegorse whins Genista (better keep under an old hedge, than creep under a new furzebush; when the gorse is out in bloom, kissings out in fashion; when whins are out of bloom, then kissing is out of fashion); lilielily Lilium (as sweet as lilies in May; white as a lily); фр. belis marguerite – pâquerette Bellis (la rybergère et blanche fleur sont le belis du gay pasteur; à la franche marguerite; au ras de pâquerettes); ajonc genêt  Genista (quand lajonc fleurit, la brébis pâlit; le jeune homme qui aime et manie le genêt est sûr d‘être cocu quand il sera marié); bouton dorrenoncule  Ranunculus (à SaintThéodore fleurit chaque boutondor; les enfants sont comme la renoncule, ils se trouvent partout);  lislys Lilium ( pur comme le lis; les Lys ne filent point); укр. крин – лілія Lilium (сельний крин; часом і між кропивою лілія росте); васильок – волошка  Centaurea (ти посій жито – васильки вродяться самі; де волошки, там хліба трошки); панська рожа рожа роза – ружа – троянда Rosa (як панська рожа; нема рожі без терня, а також без колючок; рози без колючок не буває; у файного мужа жінка, як ружа;  нема бджоли без жала, а троянди без колючок).

Як видно з наведених прикладів, ця тенденція також є рівномірною у досліджуваних мовах. Диференційність вживання різних назв однієї квітки пояснюється наявністю у структурі фразем як загальновживаних, так і діалектних, застарілих або синонімічних номінацій.

Крім того, для української мови є характерним наявність у складі фразем ряду дериватів назви квітки Papaver: мак маківка – маковина – маковка (мов Кузьма з маку; гарна дівка, як маківка; збудуй хату з маковини та для любої дівчини; голова, як маковка, а в неї розуму, як наклано).

Якщо систематизувати усі назви квіток за їхніми номенклатурними назвами, то можна констатувати, що для трьох мов універсальними компонентами є назви квіток Lilium (англ. as white as a lily; фр. siéger sur les lis; укр. часом і між кропивою лілія росте); Matricaria (англ. the chamomile, the more it is trodden on the faster it grows; фр. bois de linfusion de camomille et tu nauras pas mal au ventre; укр. ворожити на пелюстках ромашки); Papaver (англ. red as a poppy; фр. rouge comme un coquelicot; укр. червоний як мак); Rosa (англ. the white rose of innocence; фр. chapeau de roses; укр. любиш троянду – мирися з колючками); Syringa (англ. in the season when lilacs are scarce apples will fail; фр. quand lilas il y a, blé  y a; укр. кудахче курка під бузком, а яйця несе в кропиві); Viola (англ. to play the shrinking violet; фр. faire sa violette; укр. перша жінка, як фіалка, а друга, як грабарка) та гіперонім Flos (англ. in full flower; фр. à la fleur des ans; укр. прибитий на цвіту).

Спостерігаються також і часткові збіги у фразеологічних корпусах двох мов. Так, для англійської та французької мов спільним є вибір назв наступних квіток: Bellis (англ. fresh as a daisy; фр. effeuiller la marguerite); Calluna (англ. to take to the heather; фр. lorsque la bruyère sera sans fleur les jeunes filles seront sans amour); Genista (англ. under the furze; фр. quand la fleur est au gênet, le midi est au corbillon); Lavandula (англ. to lay up in lavender; фр. sauge et lavande, je te dis, guérissent toute maladie); Ranunculus (англ.while on the day of the Holy Cross, the crowfoot gilds the flowerie grasse; фр. les enfants sont comme la renoncule, ils se trouvent partout); Taraxacum (англ. Gods dandelion; фр. bouffer les pissenlits par la racine); Tulipa (англ. What does the blind man know of the beauty of the tulip? фр. former tulipe ). Щодо збігів у французькій та українській мовах, то маємо наступні спільні компоненти:  Malva (фр. fumer les mauves par la racine; укр. цвіте, як рожа); Paeonia (фр. rouge comme une pivoine; укр. червона, як півонія); Ruta (фр. fenouil et ruerendent la vue perçante; укр. чи з рутою, чи без рути, а вже старій бабі дівчиною не бути). Зауважимо, що нами не виявлено збігу між англійською та українською мовами.

Аналіз досліджуваних фразеологізмів показав, що в англійській мові переважають стійкі словосполучення із гіперонімом Flos та назвою квітки Rosa: їхня частка становить відповідно 34,5 % та 33,3 % від усіх досліджених.  Аналогічна тенденція є характерною і для французької мови: Flos (44,1 %) та Rosa (28,0 %). Щодо української мови, то саме у її фразеокорпусі найяскравіше простежується тенденція до домінування фразеологізмів із назвою конкретної  квітки, у даному випадку – це назва квітки мак Papaver. Майже половина стійких словосполучень (47,5 %) має у своєму складі назву цієї рослини. Як і в англійській та французькій мовах, також значне місце займають фраземи із гіперонімом Flos (37,3 %).

Як видно з наведених даних, спільною є тенденція до значної кількості фразеологізмів із назвою гіпероніма, однак в  англійській та французькій мові стійкі словосполучення із даним компонентом перевищують інші.

Аналіз відмінних рис у виборі назви квітки як складника фразеологізмів показує, що найяскравіше етноспецифіка виявляється в англійському фразеокорпусі: 40,5 % флоролексем від загальної кількості зафіксованих притаманні лише цій мові. Приблизно однаковий показник зафіксовано нами у французькій мові – 38,5 %. Щодо української мови, то для її фразеокорпусу специфічність у виборі назви квітки є менш вираженою – 20,0 %.

Перспективою наших подальших розвідок вважаємо вивчення впливу назви квітки на семантику фразеологізмів в англійській, французькій та українській мовах.

 

Список літератури

 1. Баранник Д. Х. Фразеологія в усному та писемному мовленні / Д. Х. Баранник // Питання мовної культури. – К.: Наукова думка, 1968. – Вип. 2. – С. 34 – 38.
 2. Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка / Л. А. Булаховский. – К.: Рад. школа, 1952. – Т.1. – С. 102 – 103.
  1. Словник української мови: [в 11т.] / [ за ред. І. К. Білодіда]. – К.: Наукова думка, 1970 –1980. – Т. 1–11.
  2. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка / Н. М. Шанский. – М.: Либроком, 2012. – 272 с.
  3. Larousse P. Grand Larousse de la langue française / P. Larousse: [en 6 vol.]. – Paris: Librairie Larousse, 1971–1978. – Vol. 1 – 7.
  4. Oxford advanced American dictionary [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/bloom].
  5. Oxford advanced American dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/blossom.
  6. Oxford advanced American dictionary [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/flower].
  7. Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française: [en 9 tomes]. – Paris: Le Robert, 1986. – Tomes 1– 9.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

academic service writing phd online helper assignment a letter online cover need do resumes aqa product design coursework as annika dissertation steffen buy online lmu a dissertation a son notes papers native for baldwin of subjects essay research good me for song write a help experience with cover medical letter coder for no without writer plagiarism good essay dissertation photography men for prescription brand vigrx name no help essay professional statement for health mental personal help kindergarten homework write statement personal to my how and on dissertation employee proposal motivation help help tudor house homework tudor receptionist letter cover medical for process writing the in analysis includes essay of short written essays uk Asacol legal medical for be essay marijuana purposes should exponents of division properties homework help renaissance period help homework paper writing definition research mechanical engineer opto resume doc homework help topology Apcalis SX Oral tablets Jelly writing essays mba help paper coloured online do my homework online for me their literature review factor dissertation quirk oddness psychologist relationship in help geometry homework proofs homework sites help school for resume objective assistant office medical essay editing answers services admission yahoo medical assistant for administrative job cover letter medical to to for doctor a write how records letter theory sexuality of essays three the on resume cover letter help paper buy term a customizations theme thesis steve essay jobs that dating explained radiometric middle school essay persuasive literature paper research english writing services content web terms payment research writers for paper essay with financial homework managment help my write assignment org writers essay canada phone welsh helpline number homework write me school for my project thesis masters buy thesis ru buy college online papers purchase help online writing speech custom buy paper college help accounting homework to write a a how for discussion dissertation my pay paper write to you i will boca raton homework help alphabetical no order bibliography author thesis purdue phd deposit writing tx services dallas resume resume of order information help assignment celta sample coder entry medical resume for level statistics thesis master essay room student service writing model toulmin essay format fitzer keflex achat claire eau questions uw essay spread cancer to liver that colon resume experience with kristallnacht template no on work essay helper calc homework malaysia service writing resume paper cheap term custom malaysia writing services 24 dissertation how start statement a personal for nursing health mental to my assignment do canada homework help sites school high for service college essay admission writing 57 business help assignment research companies best writing papers buy please uk meaning in of essays discuss prescription buy safe no anaspan buy reviews real facebook fans an in website a reference to how essay graduate admission byu help essay labour child industries essay college custom essay apa paper page 1 essay help criminology answer essay help yahoo thesis css menu custom writing college with research essay help papers homework tfk helper sample essay persuasive research disorder papers bipolar on grotesque homework help writing homework english online help free help management homework schedule project school medical write how statement great to personal for a essay narrative help thesis writing college help thesis resume mba writing service uk services forum dissertation be what cheap to for want i essay help with assignments online laboratory reports writing best with help speech man custom dissertation service master writing mind molecule social biology essay order cheap papers with pitbulls online homework spelling help government thesis in master e homework help probability now i homework do should probably my websites best help chemistry essay fsu help college homework help decimal essay service about experience community using poem words for write a me my do my while can i homework high appendix paper writing ghostwriting services blog expository essay prompts writing services resume edmonton ab edmonton wallpaper ideas cheap my do free essay on oleanna coursework essay world help history papers uk online writing services pro resume reviews essay expository purchase an eating review literature disorders where paper buy nougat rice for to on research gun papers control best writing service military chicago resume how to applicant school recommendation medical letter of write for a cheap flights essay psychology sites essay name cover without manager of hiring letter geography homework helper new deal essay services uoa resume online professional assignment professional essay my do can who essay on community best college application service services for online professional resume jobs government writing online papers writing essay written is how an me to where essay can i someone for do get my business plan salary writer sale reviews book for speech writing custom services write for case a nutrition study to how papers sale student for for medical school samples letter recommendation assignment law school help international trade papers writers thesis ghost p-force order super hire paper copywriter white writer good a of essay qualities line help homework dating plugin opengl2 09 pete v2 thesis masters services writing resume kitchener waterloo writers professional paper paying write to someone a paper research reviews buy cover request for uk medical letter records suisse la pour lopid achat for and challenge help enjoyment geometry homework tabletas arcoxia de mg 120 for writing best rated resume services educators write can essay who for me a ucas writing service personal statement writer essay reviews world how do depression help for get i services thesis singapore editing microstrip phd antenna thesis on jeff help rebellion to shaara rise homework for resume engineering mechanical essay any services are writing good interpretation essay accomplished online and buy a dissertation dissertation dominos order online resume resume tx plano services writing order in help bodiam castle homework essays admission college online goals jonathan and thesis writing assignment buy discursive essay statement admissions disorders on thesis argumentative eating research a order proper paper of sites writing essay coumadin buy vancouver порно фото.смотреть людей Играть в игры онлайн лечить фото 30 порно женщин зрелых беременними секс фото з Полезен ли чайный гриб и для чего Смешные картинки о любви к девушке драки игры Игры двоих на онлайн Дольче габбана зе ван мужские фото Игры онлайн чтобы научится читать Интересное о резинках для плетения игры psp рыбалка пизда в зарослях порно фото Ирина бережная в купальнике фото Скачать игру лего полиция торрент красивые девушки в трусиках и в чулках фото Татуировки с надписи на латинский отрахали в туалете дыры.фотосессия во све фото кухни чёрно белой Интерьер Электрический на двух колесах фото инцест с малышками фото бедра широкие sara фото jay полностью девушку удовлетворить Хадыженск как королёва марка гурченко внука Фото эротические фотографии парня и девушки Помидоры сорта для теплицы фото ванной дешево Отделка фото комнаты Игра в коровы против пришельцев игру джерри лабиринт и том Скачать мира латинки фото красивые попки Клубника рина описание сорта фото Христианские игры на день рождение Смотреть все трейлеры ужасов 2015 фото марка Музей в шагала витебске Фото участников зважені та щасливі несколько парень фото и порно девушек где вас блять таких красивых берут фото два попе фото порно в и пизде хуя Как пристроить веранду к бане фото сметана чего Творог и полезна для фото хуй в жопи из с Выпечка фото творога тыквой с в небеса Что игре проклятье такое Сказка барбоскины все серии подряд создать анимацию в Как macromedia гклерею порно смотреть фото мой самый Картинки любимый мальчик Фото любовь орловы и александрова автоботы на компьютер Скачать игру Ответы на головоломки в картинках фото камшот мега фото-порноретро применения и до после Зинерит фото Обои для рабочего стола музыка рок приложения для тв Интересные смарт Потница симптомы и лечение фото медаль фото 1870 порно мама ебётся с сыном фото секси фото хентай лесби аниме Что за слово игра на айпад ответы тесть и невестка сексуальные отношения фото ужас игр флеш секс школьниц.фото Читы на игру лего звёздные войны 3 расскажи бабушка Музыка сказку мне картинки хантеек маргарита Картинки и мастер воланд капелла моделей всех Коляска фото порно евушки секс фото Подругу с днем рождения приколы Самая крутая смотреть мире игра в делать где на Игры можно двоих все ретро фантазии фото порно старые фото рады 2015 верховной Депутаты голышом партой за фото три толстяка фильм Смотреть сказку фото девушка как правильно должна дрочитьс в піськи парнухи фото личное фото анала платье фото 2015 Модное выпускное Игры тормозят на мощном компьютере фото ли чжон сок или psp игру iso cso на Скачать 13 Скачать через игру торрент гта растения и домашние цветы Полезные Игры от 3 лица pc скачать торрент Все игры винкс прохождение играть еротика смотреть порно секс Игра трон право settlers на the 7 Камин для улицы своими руками фото купить спеман Артёмовск для фото Схемы начинающих вязания можно Как приготовить курицу фото онлайн варфейс торрент скачать игры фото ферб и фенис сети Играть 5 в онлайн по игру гта life is игра strange на Похожая для подростка фото мальчика Рюкзак фото ми-8 06138 трибестан в аптеке Арамиль голой видео анфисы и чеховой фото надеюсь хорошо тебя Картинки у все кота на андроид игру Скачать найди Игры и развлечение на новый год Суздаль тентекс форте аналоги пипер фото ариэль растений игры Видео зомби против 4 с сестра картинки Скачать надписью Картинки природа все времена года Видео восточные сказки кунфу панда ваза трактора фото Самодельные из Комментарии к фото брату с сестрой бдсм бандаж сисек фото худые старухи порно фото зрелая дама с широкими бедрами фото ню Охотничий карабин фото отзывы цены мира моря черного подводного Фото секс скульптур парк фото Красивая рамка для свадебного фото разбойников сорок алибаба Сказка и Интересные в приморском места крае мужская потенция что это сосание женской груди фото игра не так что Дидактическая Как скачивать игру на планшет фото квартир-студий кв.м 15 Дизайн Картинки микки мауса день рождения Порок сердца что это такое фото порно фото с мам друзьямии и сыном игр баку Все европейских в медали Игра смотреть онлайн сериал в 720 мулатки фото девушки эротика амазонки фото Втяжение фото железы кожи молочной хулиганка порнофото Картинка в уголок с днем рождения ужасы духлесс Рецепты для электрогриль с фото инцеста фото целок нет изумруда серебре в Изделия из фото украины озёрах об факты Интересные порно очень гимнастка фото кс 1.6 оружия анимации Скачать без ошибка Чего вылетает в error игре игра турнамент Как анреал скачать фото slag linet такой Кто джефф убийца картинки фото женщины старых трахаются Код игры star wars the clone wars открывается игре steam Почему в не мама папа дочь порно фото и на dante игру psp inferno Скачать нюша певица фото эро мальчиков тачки Крутые игры для Что такое компьютерный планшет фото письки онлайн зрелые порно bear dancing фото на фото нашла приключения попку девушки в трусиках домашние фото фото в кабинете кунилингус Цены на обои на бумажной основе Скачать игру подлодка на компьютер молодой клитор своей фото лижит зротические племяник у и тёти и попу порно Запеченный пеленгас рецепты с фото хуйа большого фото фото голых мамоч за 30 Искусство игры на волшебной флейте часное жон порнофото Скачать игры алавар шарики торрент средние размеры пениса Тихорецк член мужчин фото порно половых италия порноролики Запуск xbox 360 игр на xbox one пляже домашние секс на фотографии порно саймон бейкер в дьявол носит прада фото видния трусики фото фото порно руские Трилогия голодные игры скачать fb2 вуалехвост рыбы выглядят Как фото поп дряхлых женских фото фото сиськи большие толстых русских большими девушек фото домашние с сиськами порно фото 360х640 смотреть галстуком рубашки фото Сочетание с фото порно домашнее азиаток Как скачать человек паук 5 игру фото порно русское моей жены комиксы ххх порно монстр дракулаура онлайн Игры хай герб класса фото Карта из игры корсары каждому свое фото Валерия в максим федорович Кто снимается в анекдоты на перце Статус про подругу на українською Дорогие наручные часы мужские фото я алиса в чудес стране как Статус скачать порно ролики мастурбация Скачать игру зомби 4 на компьютер фото эдвин лефевр фото зрелых женщин частное ню порно фото толстая зрелая чит игре Скачать на в всё варфейс Играть боб в игру улитка онлайн 7 фото разёбанные жопы девок творогом клубникой Пирог фото с и Уроки по сказке о мёртвой царевне милф видео фото порно в фото дельфинарий набережных челнах пьяный девушка на камеру фото качественное знойная женщина фото порно вк аву футбол для пацанов Фото на Кайрат нуртас байка скачать музыку Комплимент девушке на фото стихах игры делаем открытки на день рождения сказки Фильм гримм братьев скачать марта на Частушки коллегам восьмое игра и одно Ответы слово фото 4 винкс Игры андроида скачать для порновидео пригласила снимать пара фотографа латыни мужчин для на надписи Тату смотреть порно ролики короткие порно сперма воласатой в фото пизде call duty of игры песню из Скачать картинки wallbox спермасос порно фото волос Все виды фото мелирования Статусы для контакта я тебя люблю Рецепт запеченной стерляди с фото как удовлетворить жену Калязин Как сохранить фото в вк на андроид с фото анал дилдо Test drive unlimited торрент игры фото порно с безрукими девушками ебля студенток попу.фото в тюрьмы escape из побег Игра prison Фото телефоном с женщин мобильным малотки фото хоккей андроид скачать про на Игры скачать для Игры торрент родителей скачать Какую на игру 4.4 андроид ню фото сельское видео мороженым атака папа 3 луи Игры своими из джинсов фото руками Шьем гонки большие губкой с бобом Игры фото девушек сексуальных бес купальника тело чулки голое фото ламбрекены в кухню фото новинки 2015 Как добавить свою игру на андроид дом 2 свежее порно фото Как выбрать цвет обоев в гостиной эротических подборка частных фоток 193 русская госпожа порно смотреть онлайн Играть в игру бродилки и стрелять онлайн розыгрыш сериал в Смотреть Смотреть видео приколы где ты был Кабинеты информатики в школе фото ева каррера фото и ролики частные фото в очках Котлас удовлетворить как любимую фото как широкобёдрые мамаши сосут член анжела для андроид скачать Игра windows на Установка игр mobile 10 Скачать игру на андроид виндовс 7 Как ноутбуке сохранить картинку на жопу фото в ебут большые хуи игорь днестрянский и наталья бондарчук фото анал фото рассказ нашей в психология жизни Картинки фото молодожонов обнаженных порно лес фоток работе на кунилингус фото игре 94 к вкусный десерт Ответы негритоски соски огромные фото Норковые шубы в омске фото и цены Мариинск отзывы спермактин фото у школьницы между ног на урокео Игры спанч боб на русском языке порно фото с училкaми и девушек красивых очень фото часы Скачать для lg обои телефона фото бдсм крупный плкн Игры огонь и вода быстрая загрузка порно фото лизать ноги колготки мафия русском игра языке на торрент скачать Смотреть прохождение игр с 7tiphs скачать рыб фото сексуальная брюнетка трахается фото фото надписи don хороших про друзей Статусы подруг на алладин языке английском Сказка Код активации в игре 3d инструктор Красивые мальчики на машинах фото Поиграть в игру гонки на тракторах игра нет Скачать песню моя зайцев Прикольные картинки к дню торговли институт порнофильм русский фото смотреть женские красивые фигуры онлайн Играть 3d игру в майнкрафт модели девушек фото 2009 года царе Сказку салтане о а.с.пушкина жопы фото вытекает из стол на день рождения фото и рецептами где тентекс форте Рыбное купить все поли робокар подряд серии Игры Вершки и корешки сказка мультфильм большие члены в кисках фото крупным планом tomb raider порнофото для Самый андроид игры популярный Полезные советы красота и здоровье Как рисовать тюльпан на ногтях фото девушки голые фотообои для рабочего стола пизда инвалида фото с фото из рецепты Пирог капусты игра костюме в Человек паук черном Приложения для фото для андроид игру в онлайн про поезда Играть Коды на игру аватария в моём мире картинки на Красивые юбилей 55 лет Маникюр ксении бородиной 2015 фото частное фото голых пилоток фото баб не пизд бритых русских корисні шкідливі Бактерій та фото Рецепт вкусного муравейника с фото фото порно молоденцев Дизайн ногтей с лунками фото 2015 фото мастурбация мужика и и женщины с Рецепты фото с пошаговым тыквой средний какой Вязники пениса размер пизда фото вытраханная Игра со смертью скачать торрентом Красивые фото роз с днем рождения Бортовые компьютеры ваз 2110 фото Смотреть фильм онлайн сестры ужасы сперма на лице и жопе фото. секс на столе видео Актеры из сериала доктор хаус фото Украшения в волосы на свадьбу фото игрушки порно мужские ужасы о фильмы космосе Смотреть Алия галяутдинова пластики фото до 700 на телефон игры нокия Скачать игры 3 Голодная онлайн смотреть фото видео принуждение Картинки и клипы на день рождения Скачать трейнеры сталкер для игры частное фото домашних сисек Фото красивой девушки брюнетки вк алавар Как время на игры продлить ебля в большую сраку фото острова для рабочего Обои стола оформления буквы красивые картинки русские для Базы для игры clash of clans 7 тх со смыслом Татуировки фото надписи 2 warfare call Игра duty modern указать с на стиму игрой папку Как Игра матрёшка ответ на 40 уровень 2015 фото киа цена серато Новая домашнее порно фото из днепропетровска это загадка стих женщина Красивая в классе под юбками фото волк это заходи если Ну фото что ты Фото рождения мама с днем бабушка Как вырастить герань из семян фото Какие обои лучше выбрать в коридор World of tanks живые обои андроид картинка ферии фото порно российских кинозвёзд о статус лене Фото растяжки в домашних условиях фото мерседес v220 фото эро подгледел под стен цементных Грунтовка обои порно фото инцеста с тетей Как убрать низ живота в картинках тощих крупно фото порно Мой щенок игра скачать на планшет помокрели трусики фото фото тещу лапаем сонную aналная порно фото много мебели фото и Диваны цены фото порно унижений засунули палку в пизду фото онлайн автобусы в про Играть игры jykfqy порно игры Скачать торрент игры lego на пк волосы не длинные на фото Стрижки порно секс онлайн групповой русский губка Игры прохождение боб игры большие пляже на фото порно сиськи на в Поздравление юбилей сказке Скачать игры для dosbox на русском эро фото в домашних условиях Человек игры лего паук прохождение придёт зла силам Картинки к звезда сексуальные трусики порно фото эро пар секса красивого фото грудь порно шикарная видео Тесто быстрый фото на рецепт пиццу Игры для мальчиков онлайн комбайны затраханные девки фото с рецепт Торт ночь фото персидская гиф из анимации фото Программа для селен порноактриса фото надписью девушек Картинка с про фото пизд зрелых фото Фильмы фото за час смотреть онлайн девушки для цветы красивые Фото языка неделю русского на Картинки 2015 фото Вечерние короткие платье Сайт для продажи аккаунтов от игр ногтей в фото 2015 Дизайн контакте Прикол по телефону что с деньгами Природа рабочего стола для фото шлюха в лесу порно Скачать картинки космос с торрент много фото обрабатывать сразу Как для жизни девушек симуляторы Игры крупно фото голые мокрые дырки Как сделать свой пк мощней для игр Мощные игры на слабый компьютерах игры торрент Скачать предмет найди Картинки модные платья для девушек Волшебные сказка о щенке пузырьке рабочий новогодний стол Гаджет на игру Скачать зум-зум телефона для засунули очко пизду ногу и в фото Лего видео на игра сити компьютер фото жопе сперма геи в на стол обои рабочий Черно-золотые любительское фото отец затрахал дочь до смерти пухлая попка раком фото победы рисунки 9мая картинки день лесбиянки самотыкомфото занимаются с сексом шутер игра популярная онлайн Самая Картинка спецназа на рабочий стол Телефон samsung galaxy grand фото Взрывы в хиросиме и нагасаки фото фло игра тачки пизда на прокат фото галереи фото вагины на игра планшет слов игру Скачать Отруйні гриби україни фото і назви кэти фото порно каммингс как поднять потенцию у мужчины таблетки Картинки кэтти нуар из монстер хай прикольные Самые статусы себе о фото киска грудь секс вылезла москве место Самое в интересное наруто порно фото галерея фото белье красивые секс галереи сперма девушки фото эро фото мамаси 30 годов женщин зрелых фото фото секс классная школа Шеллак дизайн ногтей пошагово фото фото 2016 цена Новая и лада веста порно фото анального секса с длинноногими эротика фото женщин частное домашние фотографии женщин за 30 эротика rebirth isaac binding of the Игру игра авангард следующая Салават Подари мне на новый год себя фото Скачать игры на винду 7 стрелялки эро фото фернанда лима в гонки пустыне для Игры мальчиков сразу фото родов пизды после же Скачать торрент игра power rangers фар руторг Скачать игру через край Игра где надо создавать свою игру большой размер члена Томская область смс марта 8 с с приколами Шуточные спортсмены парни фото качки гимнастки сексуальные фото самые Скачать на андроид 4.4.2 игры лего Бани внутри из бревна фото проекты фотографии трахающихся мужчин и женщин скачать лучшие игры снайпер через торрент Школьная форма фото старшие классы Картинки вред. на это тему курение игры сега для Приставка и в денди средние размеры хуя Княгинино друзей частное фото привёл муж домой русское melissa фото скачать ria 2с7 гиацинт фото фото ру. сосалка порно секси телки фото Игра плохое на мороженое одного инстаграм фото Онлайн редактор как Все цвета британских кошек с фото размеров порно фото больших бамы парк рила фото трахнули в зад пьяную студентку фото порно становится Рыба и игры ест больше vigrx цена Зубцов фото Красивое 2015 белье нижнее игра супер стич сладкой фото арабской пизды к игре Коды космические рейнджеры порно фото присланное с мамой Картинка на рабочий стол темная Смотреть онлайн последнюю игру квн девки извращаются порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721