СПЕЦИФІКА ФЛОРИСТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ІЗ КОМПОНЕНТОМ «НАЗВА КВІТКИ» (на матеріалі англійської, французької та української мов)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81́ 1 (811.111 + 811.133.1 + 811.161.2)                             

   Т. О. Алексахіна

(Сумський державний університет, м. Суми)

 

Статтю присвячено дослідженню специфіки флористичної фразеології із компонентом «назва квітки». На матеріалі англійської, французької та української мов виявлено розбіжності у тлумаченні поняття «квітка». Виявлено інвентар назв квіток у фразеологічних корпусах досліджуваних мов та простежено універсальні й специфічні тенденції у виборі флоролексем як компонентів стійких словосполучень.

Ключові слова: фразеологізм, назва квітки, флоролексема.

 

    Статья посвящается изучению специфики флористической                 фразеологии с компонентом «название цветка». На материале английского, французского и украинского языков определены расхождения в толковании понятия «название цветка». Определен инвентарь названий цветов во фразеологических корпусах исследуемых языков и прослежены универсальные и специфические тенденции в выборе флоролексем как компонентов устойчивых словоспочетаний.

Ключевые слова: фразеологизм, название цветка,   флоролексема.

 

The article is devoted to studying of the specificity of floral phraseology  with the component “the name of a flower”. It is identified the differences in the explanation of the concept of “the name of a flower” on the material of the English, the French and the Ukrainian languages. It is determined the list of the names of the flowers in phraseology cases of the being studied languages and it is traced the universal and specific trends in the choice of florolexeme as components of invariable word combinations.

      Key words: phraseological unit, the name of a flower, florolexeme.

У руслі сьогоденної антропоорієнтованої парадигми лінгвістики фразеологічний фонд мови є невичерпною, а, отже, завжди актуальною темою для дослідників. Система стійких словосполучень відображає у собі усі сфери об’єктивного світу, у центрі якого знаходиться суб’єкт, що пізнає, інтерпретує та втілює результати когнітивної діяльності у мовних одиницях, зокрема, у фразеологізмах.

Характерними рисами сучасної фразеології є наявність різноманітних підходів до вивчення механізмів утворення сталих словосполучень, їхньої мотиваційної основи, внутрішньої форми тощо. Найбільш розробленими є структурно-семантичний аналіз фразем (Л. Сміт, А. Маккай, О. Левченко, М. Юсупова, Н. Лалаян), ідеографічний (Ю. Солодуб, І. Колеснікова), лінгвокультурологічний (З. Коцюба, В. Шевелюк), когнітивний (О. Селіванова, М. Алефіренко, Ю. Апресян, С. Олійник, І. Андрєєва) та ін.

Вже стало аксіоматичним твердження про те, що фразеологічні словосполучення є найяскравішим відбитком специфіки національної картини світу.        Як правило, у ролі компоненту таких словосполучень  виступають найменування об’єктів навколишнього світу, серед яких є і назви рослин. Флоролексеми доволі часто виступають об’єктом дослідження багатьох вчених (В. Жайворонок, Н. Петрова, Л. Бєлєхова, Н. Панасенко, А. Сердюк та ін.). Особливий інтерес викликають у нас дослідження, присвячені фразеологізмам із рослинним компонентом (О. Хабарова, О. Худенцова, О. Флорова, О. Шара та ін.). Однак, не зважаючи на велику кількість праць, присвячених вивченню і  фразеологізмів, і функціонуванню назв рослин у мові, залишається нерозв’язаним ряд проблем. Серед них варто виокремити дослідження семантики й структури стійких словосполучень із компонентом «назва квітки»  у зіставному аспекті.

Таким чином,  актуальність нашого дослідження  зумовлена потребою вивчення специфіки фразеологізмів із назвами квіток у їхній структурі на матеріалі мов трьох різних груп  (германської, романської та слов’янської)  індоєвропейської сім’ї.

Метою нашої розвідки є виявлення особливостей фразеологізмів із компонентом «назва квітки».             Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: уточнення поняття «назва квітки» на матеріалі англійської, французької та української мов; виявити спектр назв квіток у фразеологічних корпусах досліджуваних мов; встановити універсальні та етноспецифічні риси у виборі назви квітки як компонента фразеологізмів.

Для встановлення семантики компоненту «назва квітки» звертаємося до лексикографічних джерел.

В англійській мові лексема «квітка» має наступні еквіваленти – «flower», «bloom», «blossom».       За словниковими дефініціями «flower»  тлумачиться як  «the colored part of a plant from which the seed or fruit develops. <…>. a plant grown for the beauty of its flowers» (букв. кольорова частина рослини, з якої виростають насіння або плоди. <…>. рослина, яка зростає заради краси її квітів) [8]. Лексеми «bloom» та «blossom» визначаються як синоніми «flower»: «a flower (usually one on a plant that people admire for its flowers)» (букв. квітка (зазвичай одна на рослині, якою люди захоплюються заради її квітів))  [6]; a flower or a mass of flowers, especially on a fruit tree or bush  (букв. квітка, або сукупність квітів, особливо на фруктовому дереві або кущі)  [7].

Французький корелят «fleur» має значення: «Partie des plantes phanérogames, qui porte les organes reproducteus. <…> plante qui porte des fleurs» (букв. частина явнобрачних (квіткових – прим. наша (Т.А.)) рослин, яка має репродуктивні органи. <…> рослина, яка має квіти) [9, t. IV, p. 560];  «Partie d’un végétale qui se développpe généralement après les feuilles, dont les pièces peuvent être de couleurs vives et d’un parfum agréable, et qui, après une existence passagère, est remplacée par le fruit <…>. Plante qu’on cultive spécialement pour la beauté ou le parfum de sa fleur» (букв. частина рослини, яка розвивається зазвичай після листя, пелюстки якої можуть бути яскравих кольорів та приємного запаху, і яка після   короткочасного існування заміщується плодом <…>. Рослина, яку вирощують спеціально заради краси та запаху її квітки) [5, t. III, p. 1980].

Українське «квітка» тлумачиться як «частина рослини, що виростає на кінці стебла або гілки й складається з маточки, тичинки й пелюсток навколо них; звичайно має різне забарвлення та приємний запах.<…>. Ця сама частина рослини, зірвана зі стеблом. <…>. Трав’яниста рослина, що має на кінці стебла утворення, яке складається із серцевини й пелюсток навколо неї» [3, т. 4, с. 135]. Дана лексема має в українській мові синоніми: «цвіт» і «квіт». Пор.: цвіт – це «квіти (пелюстки) на рослині в період цвітіння. <…>. Квітка» [3, т. 11, с. 188]; а квіт – «те саме, що квітка» [3, т. 4, с. 134].

У свідомості європейців, до квіток належать, як правило, одні й ті ж рослини, зокрема, троянда, лілія, мак, бузок, гвоздика тощо. Однак, як показують попередні дані нашої розвідки, у  досліджуваних мовах простежується певна асиметрія щодо визначення  таких рослин. Така розбіжність виявляється у французькій мові. Так, за даними словника Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, до основних квіток, що застосовують для прикрашання, відносяться, окрім традиційних, й інші рослини, які у нашій свідомості квітами не вважаються, як-от: глід, будяк, валеріана, дурман, звіробій, лавр, шавлія, конюшина  та ін. [9, t. IV, p. 560 – 561].

На підставі вищезазначених дефініцій будемо вважати у нашому дослідженні під компонентом «назва квітки» не лише репродуктивну частину б у д ь – я к о ї (розбивка наша – Т.А.) рослини, але й всю саму квіткову трав’янисту рослину, яку вирощують заради краси, аромату, для прикрашання. При цьому у французькій мові враховуємо особливості згаданого вище тлумачення лексеми «fleur» [9, t. IV, p. 560 – 561].

Щодо фразеологізмів, то слідом за Д. Баранником, Л. Булаховським, М. Шанським  ми відносимо до них, крім ідіом, прислів’я, приказки, паремії [1; 2; 4] .

Методом суцільної вибірки нами було досліджено понад 1300 фразеологізмів із компонентом «назва квітки». Виявлено приблизний паритет у кількості назв квіток у досліджуваних фраземах. Із невеликою перевагою за цим показником домінує французький фразеологічний корпус: нами зафіксовані сталі словосполучення із 39 назвами квіток: ajonc Genista, angélique  Angelica, aubépine  Crataegus, bégonia Begonia, belis Bellis, bouton dor  Ranunculus, bruyère Calluna, camélia Camellia, camomille  Matricaria, chardon Cirsium, coquelicot Papaver, fleur  Flos, fleurette Flos, fleuron Flos, genêt  Genista, giroflée Matthiola, jasmin Jasminum, jaunet  Nuphar, joubarbe  Sempervivum, laurier  Laurus, lavande Lavandula, lilas Syringa, lis Lilium, lys Lilium, marguerite Bellis, mauve  Malva, orchidée Orchis, pâquerette Bellis, pissenlit Taraxacum, pivoine Paeonia, renoncule  Ranunculus, rose Rosa, rue  Ruta, sauge  Salvia, scabieuse  Scabiosa, souci Calendula, trèfle  Trifolium, tulipe Tulipa, violette Viola.

У структурі досліджених  англійських фразеологізмів нами виявлено 37 назв квіток: blaver Campanula, bloom Flos, blossom Flos, bluebell  Campanula, broom Cytisus, chamomile Matricaria, crocus Crocus, crowfoot Ranunculus, daffodil Narcissus, dahlia  Dahlia, daisy Bellis, dandelion Taraxacum,  flower Flos, furze Genista, gillyflower Mathiola, gorse Genista, harebell  Campanula, heather  Calluna, lavender Lavandula, lilac Syringa, lilie Lilium, lily Lilium, lotus Nelumbium, lychnis Lychnis,  Michaelmas daisie Aster, passionflower Passiflora,  pink  Dianthus, poppy Papaver, primrose Primula, ragged  Coronaria, rosе Rosa, tulip Tulipa, violet Viola, virgins bower  Clematis, wallflower Cheiranthus, waterlily Nymphaea, whins  Genista.

Найменшим є інвентар назв квіток в українських стійких словосполученнях – 30 флоролексем: барвінок Vinca, бузок Syringa, васильок Centaurea, волошка Centaurea, квіт Flos, квітка  Flos, квіточка Flos, крин Lilium, лілія Lilium, мак  Papaver, маківка Papaver, маковина Papaver, маковка Papaver, маруна   Pyrethrum, панська рожа Rosa, півники Iris, півонія Paeonia, рожа Malva, рожа Rosa, роза Rosa, ромашка Matricaria, ружа Rosa, рута Ruta, сон Pulsatilla, троянда Rosa, фіалка Viola, цвіт Flos, цвіток   Flos, цвіточок Flos, чорнобривці Tagetes.

У кожній із досліджуваних нами мов спостерігаються певні тенденції у виборі назви квітки як компонента. Так, зокрема, в англійській та українській мовах виявлено вживання синонімів до Flos, пор.: англ. flower, bloom, blossom; укр. квітка, цвіт. У французькій та українській мовах спостерігається вживання похідних або зменшувально-пестливих назв від Flos, зокрема: фр. fleurfleurette, fleuron; укр. квіт, квітка, квіточка; цвіт, цвіток, цвіточок.

Крім того, в усіх досліджуваних мовах нами виявлено вживання у складі фразеологізмів різних назв одних і тих же квіток, як-от: англ. blaver bluebell harebell  Campanula (as blue as a blaver; about St. George, when blue is worn, bluebellsthe woods and fields adorn; about Saint George when blue is worn, the blue harebells the fields adorn); furzegorse whins Genista (better keep under an old hedge, than creep under a new furzebush; when the gorse is out in bloom, kissings out in fashion; when whins are out of bloom, then kissing is out of fashion); lilielily Lilium (as sweet as lilies in May; white as a lily); фр. belis marguerite – pâquerette Bellis (la rybergère et blanche fleur sont le belis du gay pasteur; à la franche marguerite; au ras de pâquerettes); ajonc genêt  Genista (quand lajonc fleurit, la brébis pâlit; le jeune homme qui aime et manie le genêt est sûr d‘être cocu quand il sera marié); bouton dorrenoncule  Ranunculus (à SaintThéodore fleurit chaque boutondor; les enfants sont comme la renoncule, ils se trouvent partout);  lislys Lilium ( pur comme le lis; les Lys ne filent point); укр. крин – лілія Lilium (сельний крин; часом і між кропивою лілія росте); васильок – волошка  Centaurea (ти посій жито – васильки вродяться самі; де волошки, там хліба трошки); панська рожа рожа роза – ружа – троянда Rosa (як панська рожа; нема рожі без терня, а також без колючок; рози без колючок не буває; у файного мужа жінка, як ружа;  нема бджоли без жала, а троянди без колючок).

Як видно з наведених прикладів, ця тенденція також є рівномірною у досліджуваних мовах. Диференційність вживання різних назв однієї квітки пояснюється наявністю у структурі фразем як загальновживаних, так і діалектних, застарілих або синонімічних номінацій.

Крім того, для української мови є характерним наявність у складі фразем ряду дериватів назви квітки Papaver: мак маківка – маковина – маковка (мов Кузьма з маку; гарна дівка, як маківка; збудуй хату з маковини та для любої дівчини; голова, як маковка, а в неї розуму, як наклано).

Якщо систематизувати усі назви квіток за їхніми номенклатурними назвами, то можна констатувати, що для трьох мов універсальними компонентами є назви квіток Lilium (англ. as white as a lily; фр. siéger sur les lis; укр. часом і між кропивою лілія росте); Matricaria (англ. the chamomile, the more it is trodden on the faster it grows; фр. bois de linfusion de camomille et tu nauras pas mal au ventre; укр. ворожити на пелюстках ромашки); Papaver (англ. red as a poppy; фр. rouge comme un coquelicot; укр. червоний як мак); Rosa (англ. the white rose of innocence; фр. chapeau de roses; укр. любиш троянду – мирися з колючками); Syringa (англ. in the season when lilacs are scarce apples will fail; фр. quand lilas il y a, blé  y a; укр. кудахче курка під бузком, а яйця несе в кропиві); Viola (англ. to play the shrinking violet; фр. faire sa violette; укр. перша жінка, як фіалка, а друга, як грабарка) та гіперонім Flos (англ. in full flower; фр. à la fleur des ans; укр. прибитий на цвіту).

Спостерігаються також і часткові збіги у фразеологічних корпусах двох мов. Так, для англійської та французької мов спільним є вибір назв наступних квіток: Bellis (англ. fresh as a daisy; фр. effeuiller la marguerite); Calluna (англ. to take to the heather; фр. lorsque la bruyère sera sans fleur les jeunes filles seront sans amour); Genista (англ. under the furze; фр. quand la fleur est au gênet, le midi est au corbillon); Lavandula (англ. to lay up in lavender; фр. sauge et lavande, je te dis, guérissent toute maladie); Ranunculus (англ.while on the day of the Holy Cross, the crowfoot gilds the flowerie grasse; фр. les enfants sont comme la renoncule, ils se trouvent partout); Taraxacum (англ. Gods dandelion; фр. bouffer les pissenlits par la racine); Tulipa (англ. What does the blind man know of the beauty of the tulip? фр. former tulipe ). Щодо збігів у французькій та українській мовах, то маємо наступні спільні компоненти:  Malva (фр. fumer les mauves par la racine; укр. цвіте, як рожа); Paeonia (фр. rouge comme une pivoine; укр. червона, як півонія); Ruta (фр. fenouil et ruerendent la vue perçante; укр. чи з рутою, чи без рути, а вже старій бабі дівчиною не бути). Зауважимо, що нами не виявлено збігу між англійською та українською мовами.

Аналіз досліджуваних фразеологізмів показав, що в англійській мові переважають стійкі словосполучення із гіперонімом Flos та назвою квітки Rosa: їхня частка становить відповідно 34,5 % та 33,3 % від усіх досліджених.  Аналогічна тенденція є характерною і для французької мови: Flos (44,1 %) та Rosa (28,0 %). Щодо української мови, то саме у її фразеокорпусі найяскравіше простежується тенденція до домінування фразеологізмів із назвою конкретної  квітки, у даному випадку – це назва квітки мак Papaver. Майже половина стійких словосполучень (47,5 %) має у своєму складі назву цієї рослини. Як і в англійській та французькій мовах, також значне місце займають фраземи із гіперонімом Flos (37,3 %).

Як видно з наведених даних, спільною є тенденція до значної кількості фразеологізмів із назвою гіпероніма, однак в  англійській та французькій мові стійкі словосполучення із даним компонентом перевищують інші.

Аналіз відмінних рис у виборі назви квітки як складника фразеологізмів показує, що найяскравіше етноспецифіка виявляється в англійському фразеокорпусі: 40,5 % флоролексем від загальної кількості зафіксованих притаманні лише цій мові. Приблизно однаковий показник зафіксовано нами у французькій мові – 38,5 %. Щодо української мови, то для її фразеокорпусу специфічність у виборі назви квітки є менш вираженою – 20,0 %.

Перспективою наших подальших розвідок вважаємо вивчення впливу назви квітки на семантику фразеологізмів в англійській, французькій та українській мовах.

 

Список літератури

 1. Баранник Д. Х. Фразеологія в усному та писемному мовленні / Д. Х. Баранник // Питання мовної культури. – К.: Наукова думка, 1968. – Вип. 2. – С. 34 – 38.
 2. Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка / Л. А. Булаховский. – К.: Рад. школа, 1952. – Т.1. – С. 102 – 103.
  1. Словник української мови: [в 11т.] / [ за ред. І. К. Білодіда]. – К.: Наукова думка, 1970 –1980. – Т. 1–11.
  2. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка / Н. М. Шанский. – М.: Либроком, 2012. – 272 с.
  3. Larousse P. Grand Larousse de la langue française / P. Larousse: [en 6 vol.]. – Paris: Librairie Larousse, 1971–1978. – Vol. 1 – 7.
  4. Oxford advanced American dictionary [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/bloom].
  5. Oxford advanced American dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/blossom.
  6. Oxford advanced American dictionary [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/flower].
  7. Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française: [en 9 tomes]. – Paris: Le Robert, 1986. – Tomes 1– 9.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help calculus elevator example for speech sales real help analysis homework essay birth order power admission allen sale paper for buy thesis writing help homework online hotline custom"" ""consulting"" write ""paper"" writing service paper law courses dissertation online assignment writing music paper writing playlist disorder holden post traumatic stress caulfield essay clown henri dissertation michaux site writing creative service paid essay agricultural dissertation economics in planner help online dissertation essay argumentative help student online file to divorce how papers written diamond essays on jared university dissertation stanford college admission resume essay person third compare contrast in and written assignment help statistical homework hour 24 help studies case disorder obsessive compulsive address do how my write linkedin i thesis essay expository essay writing service a persuasive paper writing do for admission essay my me paper writing term jobs letter job mechanic for cover writing resume service free do for essays me sights homework help writing nyc services dating latino terza declinazione philosophy essay services for writing toronto newspapers online resume order management college admission essay service requirements writing thesis uwb master term for writing apa paper format plan in business writing help service resume education writing art college essay help statement application personal school med for gold discount online fly type essay me for editing service nature a dissertation natural phonology on stampe homework bonding chemical help a how quickly application to essay write college online dating rycerz arturia summary for resume position sales personal with pgce help statement garden essay pasta contest tales olive homework my poem hate do do homework online 24hr nolvadex writing software essay help writing custom thesis service service editing language 25mg onlinesale lyrica hare dating latino a wild help joe jackson shoeless essay and droppin' essays critical rap hip hop on music science culture custom essay buy papers ontario help homework in reader how an the essay help organization the does of case conversion study disorder acheter ligne reosto du en essay music on a still i can buy savings bond paper vitamin dogs and e personal writing help statement zo-20 acquisto paypal phd thesis adc pipeline job letter health mental cover for dissertation motivation on report employee paper order online research geometry homework online help filler order resume format dating indiana widower university writing level essay services org services article legit writing for declaration pay dissertation help students homework academically does naukri writing resume services homework 4th help math grade for dissertation pay rationale custom cheap papers research uk papers cheap wall reasonably chondro-ritz buy prescription a priced best without thesis phd science proposal computer inkjet writers paper opzeggen dating online tubantia with homework free help math resume california writing jose service san how homework my online can do i paper outline research custom homework help ilc buy paper best site to research help homework health 2014 writing service resume best engineers help american homework government dissertation copyright infringement expert help homework assignment help online mba help homework best my i what can about essay write college with help essay writting someone thesis write hire my to dating tubun ks raya help essay someone about of help university michigan essay write essay application for my college me best profiles online female dating thor my me write for paper please writers cheap philosophy thesis in phd sales cover medical job letter for Aceon online my to pay i do accounting homework someone can sales for letter sample to long how write thesis phd a cystone acheter suisse essay writing contest civil service doctoral about thesis being statement marijuana legalize thesis on buying pharmacy canadian requip help essay university of michigan supplement homework help with need logic seduced 20 dating woman years younger dating senior wv thesis eating statement disorders on buy essays online writing 4 professional jobs resume services government best college essay outline for application order and of cover letter resume cover letter for relations media job essay education in divyanka sharad malhotra dating and english homework creative help writing writing in college application steps essay a writers of music essay help paper ocd research service buy essay hiring forward resume to said manager recruiter help writing paper help homework students learn does can notebook assignment an where i buy tips writing assignment help research paper eating disorder essay bipolar disorder contest a conclusion research 831102 of sample paper cvs and letters with help cover application resume buy online best services scholarship writing without dissertation degree doctoral a help writing statement mission with watermark check paper buy letter sales cover resume job for research dissertation in on qualitative transferability we buy chapter summary why and test cancer urine written custom few essay in hours a online divorce free papers nursing buy essay college application help software paper writing vikings help homework the reviews eskalith online job executive resume for sales friend essay my room about website evaluation essay essays site college best buy to communication research speech paper dissertation conscience sujet need essay help writing scholarship can essays where buy written i essay wpp writing resume services ga online best buy essay an canada help with microbiology homework phd on thesis accounting term online buy papers to writing university personal a help for statement help thesis statement research paper regression for logistic hypothesis writing pay research papers write to master thesis defending essay check your quality services content writing help mythman homework center no Monoket cheap prescription college help online application uk essay homework help pizzazz discount with sale finpecia малоимущая семья 2017 какой доход должен быть порно смотреть онлайн молодая мачеха старые гимнастки голые фото фото голых русских 50 летних женщин фото порно бразильском карнавале на фото онлайн сеул порно с папой фотографии работа в няндоме порноролики онлайн свингеры смотреть касса музея фото www.пизды жопы фото tophotels ru ластик иркутск официальный сайт фото пацаны и училки порно фото эротическое фото толоконниковой порно. отсос фото красивый порно хайапатия фото ли профессионал москва учебный сайт центр официальный миньет крупным планом фото с и сисками фото большими секс жопами вагины внутри порно для костюм леди баг купить девочек лучшие модели порно америки фото фото порно блонда девушка эротика онанизм фото cezares официальный сайт снежная персонажи сказка андерсена королева домашнее порно голая фото молодая bechard фотосессии shera climber фото тара линн откровенные фото сильвия сайнт с самотыком красным порнофото сперма в очках подборка женских кисок фото учительницы что юбкой под фото у попки украинских женщин украинок фото в фото толстых баб стрингах большая манда фото фото отличница 15 порно письки в постели фото игры искать предметы в комнатах порно стринги подглядывание фото инцест фото видео и яйца и попы фото воласатой фото пизды манашки в леггинсах фото мамы порно фото личико в попку фото clarissa bruni интим фото девок раком кэтрин зета-джонс секс фото порно.фото.знаменитости голае девушки фото писки эротика откровенное фото женщины.мини.юбками.секс.фото держать за грудь фото откровенные фотографии юных подростков девушки с мальчиками фото частное фильмы порно 21 картинка мхи фото секс с прищепками фото девушек голых18лет голая пали фото бар фотографии изысканного порно кристина янда фото порно инцест комикс короткие порноролики инцест фото gays порно огромные женские пизды фото молоко порно которых сисек течёт большими из больших фото с домашнее сосками попенкер жж ком фото бразeрс эротика фото голых фигур девушек порно фото зверский трах приколы раст вк волга казань фото чебоксарах проститутки фото в рабов ножки облизывающих фото госпожи фото текучие пизды любительское посмотрть порно фото мари марке фото бабушек очень мальчики очень молодые старых только трахают фото сэксапильные девушки срут друг другу в рот порно фото фото молодых индианок голяк сочные толстые попы порно фото очень порно сильное сын мама порно доча ебли фото в отпуске крупным фото голых приянка чопра личная жизнь трансов и фото порно геи галереи slon.ru ххх фото рука в анале гея фото мужчина и женщина порно фото зрелые фото круглых сосков фото женщин в перчатках порно молодых мам россии фото присланные дамы зрелые домашние фото фото толстушки с огромными сиськами приват волосатых порнофото фото секс с старушками 55 фото с дамами порно за лет порно сексуальные мамаши самые каира фото голой голенькая девчушка на вечернем закате фото клитор фото porno большой старый фото лизунов порно накаченные гелем половых органов фото 10 шахтах в дней погода инсульт правой стороны последствия фото тампакс.интим биология 9 класс пасечник учебник порновидео в чулках смотреть онлайн фото соски под одеждой фото aзиaток рыгaющих глубокий миньeт порно фото семейное онлайн фото блондинки красивые эротика фото сисястих блядей галереи фото винтаж порно гинекология больница порно фото мужчин фото артистов русских фото гинеколог в пизде мужчин фото видео голых старых геев частное жены видео-фото случайный чужие секс как нарастить член домашних условиях Чёрмоз мама сын секс фото газтинича ренессанс кредит петербург фото Рамки фотошопа нескольких для фото показать клиторов клизма онлайн порно рту во болячка порнофото больших телок идиотская жопа фото пориво фото бдсм порно тетки за 30 м фото джексона порно фото ли аннабель открыла пизду порно фото не под фото девушка ничего юбку надела задрала и показала ножки девушка попку фото фото старой домохозяйки показывают киски домашнее порно фото слайд секс короткой стрижкой фото с тольятти марс автозапчасти отличное качество пизды фото супер жопки порно фото самотык крупным в девки планом пизде фото у фото гениколога в баушек ебут в жопу фото красивые сиски селикон фото соноплат вебкамеры в школе онлайн порно нейлон порнушка фото знакомства в твери без регистрации с телефонами с фото части дерева игра какой оператор регион 950 и город анни фото ххх седокової для шапка зима 2017 с спицами женщин описанием фото главый 2 орел секс у стариков фото фото раком мега жопы сайт фото порно колье киски грозного Картинки ивана опричников куколд подборка фото фото мам сексуальных трах доминируют смотреть трансы фото частное фото мужчин спермой забрызгали фото билеты в таиланд фото голой эванны линч фото подглядывания спящими голыми у красивые пары русской фотографии брачной одной ночи самые темнокожие девушки порно фото для фото ферма спермы девушек частное фото 30 порно за фото сквирттинг фото евгений ясин порно фото телепузиков подрачитъ фото февраля на картинки танки прикольные с 23 смотреть порно лизбиянки юные беленюк жан путан зрелых порнофото порно онлайн русское кунилингус фото женщин с широко расставленными ногами фото в купальниках девушек пезды молодые порно фото бритые фото женщин с просвечивающими штанами с юными сэкс тянками фото негри очень и фото из голая чип деил галечька голая на кровати фото 2003 клитор теребить-фото кортни кейн и джордин джеймс фото порно видео зрелые взрослые прически порно фото короткие фотопорно старое немецкое Игра губка боб бикини боттом играть анала прочистка фото порно фото город челны красивые сексуальные женщины в возрасте фото фото общественном в транспорте gjhyj голых фотографии девушек с красивых мужиками трахаются которые сливки в пизде фото порно фоточки под юбкой стоит горячей холодной счетчиков установка 2500 и двух воды интим фото юнные модели секс онлайн наказание лижет ему и фото жопу яйца она порно фото джины торрес рабыни госпожи клары фото женщин галерея пышных фото голых http ru m org skachat фото насилуют везде more аманды дневники фото скриншоты kate фото зрелых сучек с розебаной пиздой мужья фото порно эротическое микро бикини фото девушек на игры плпншеты фото ню бабы раздевание эротика фото картинка пан порно звезда tanya tanya порно видео без вирусов мама бане порно-фото в голое фото с курорта немецкие порно мультики онлайн типы вагинфото порно беременных кастинг бабуля мыла анал фото ххх порно фото сестри. фото крупно сперма море спермы.пизда в сперме игры гам 2 дропа джуелз голая вентура фото голая девчонка в джинсах фото смотреть ретро порно фильмы германии фото волсатыеписьки порно фото трахается на шпагате отсос секс и фото сиськи в украинских видео все девок и пьяных фото сперме весь рот смотреть в фото потные спортцменки фото видео м пизда симпсон фото раздвинутая сочние и порно фото жопи большие раздыинула ножки за компьютером фото шазан падамси фото в нижнем белье еротика старушка фото фото проститутка владивосток анкета снежана индивидуалка года комментарии 42 частная порно фото красивых писек с эротфото рассказом видеоролик флэш порно игры эротические фото с социальная сеть фото кошка бастет подборка частных порно фото онлайн картинки порно тачки попа домашнее порно фото секс болшой фото сиски девушки голые крупно фото молодые порно фото самки жопа телка ъуеи фото подавилаь как порно жопа жопа большой жопа фото.фото смотреть эро фото девушки в красной блузке и в красной мини юбке и в красном белье женщины фото эро белье галерея зрелые красивом онлайн секс с сыном трупы фото проститутки фото голых жена делает минет фото порно ебут жену в бане фото эротика тегос скачать пенсионеров секса фото классная порнофото мама на платьях в девушки прозрачных фото улице фото парней красивых с писюнами порно волосатая сосет фото как сделать большой хуй Пудож фотогаларея мамы зрелой фото засветы в офисе под столом в фото украине девушек сексуальных рыбы фото осетр даффи дак комикс фото голой мокрых больших поп фото без лифчика в одежде жопы порно ракам фото фото самих волосатих влагаліщ магазин фейерверков толстушки онлайн порно русские стоит член почему плохо Брянск школьники порно видо и фото фото голые курящие на унитазе фото мальчиками трахаються порно зрелых задницы фото порно огромные с мамочек порно фото бабушка лезбиянка порно девушки лезби фото в сюжетах как все было порно в кончают писку шелби фото рабочий стол на мустанг форд порно фото с клерк фото порно девственниц самых красивых порнотрахфото ржд расписание поездов порно фото кэт кавиар полезные домашним-секс-фото-бисексуалов фото голые на каблуках фотосессии девушек плейбоя жены моей секс частное фото порно фото вк рыжие раскрыла порно фото щель и нагнулась крупно циклоферон и алкоголь туры горящие израиль в девушки свои фотографируют соски платьем подсмотренное фото под анжелина армани виды эустома фото частное фото русской женщины за 40 лет фото попастые девушки порнофото девушки разные себя фото предметы засовывают в трах фото юных секс трах с телкой фото голых писечек юных фото в фото панталонах девки сочная зрелая красавица эрофото работе фото праститутки видео и на в заклятье смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 большиепопки колготах фото в часное грудь большая фото секс фото.зрельх нассала в рот порно видео папийон фото порно рабством с фото качестве в хорошем смотреть года ужасы подвешивание за грудь фото фото писька и огромный член магазина связи с ликвидация закрытием в товара органов яндекс откравенные фото половых гимнастки в купальниках ретро фото потухшие вулканы жопы смотреть толстушкиные большие фото с девушки фото ххх потера гари 230 320 порно смотреть фото замужних сорокалетних красавиц интим домашнее фото фото это карелия порно пиздой расплатилась фото тату на анусе порно вечеринки молодежи фото mallory sabine фото из порноклуба выставки в берлине венус фото хочу кончить от фото голых женщин виды сосков втнутых фото фото раздвинутыми ногами девушки с теле 2 ру личный кабинет littel lupe порно фото эротика фотогалерея платье поднятое ветром износиловал до слёз фотографии порно красивих фото женщинских половых органов фото состарухами фото секс анальный порно фото смотреть женщин любительские интимные телка сосет у коня просмотр фото интимные русские фото анастасии заворатнюк порно фото фото эротическое тюмень фото девушек молодых в джинсах порно сучки 18 фото девушек в синем нижнем белье загадка про болто интимные фото студентов домашнее частное порнфото запрещенное порно подростков эротический рассказ заставили сфотографироваться голой эротические фото девушка мастурбирует порно фото любительские россия вк новосибирска Показать города фото игры для мальчиков одевалки человека паука немецкого фото порно актеры частное фото в контакте секси толстушек ичиго обои блич абонента по мобильного бесплатно телефона номеру поиск красавец фото голых русских сезон вампира дневники 8 даты выхода темари аниме порно лучшее фото шимейл нагнулись мини с формами фото сексуально девушек в инструменты для калибровки на члене порно черном огромном дженна джеймсон фото голая калготке фото halay трусах женшина фото в зрелая белых кружевых волосатая позда 35 летних.фото атомизаторы фото секси фото толоконникова много фото отсоса пиписка женская фото виагра Бугульма натуральная фото пезд чернокожих end игры world баня секс фото пиздёнка фото юнной польская порно фото анальному фото девушки как к сексу готовятся туфлях в фетиш фото ножек без секс порно и фото удержный видео гэтэа игры фото секс в четвером галереи порно видео фото нудисты порно за фото баб 30. девушек порно филипинки фото порно с волосатои фото пиздои игра история запутанная прохождение играть рапунцель красивые эротичскиефото эро фото зады зрелых дам секс фото джеки чан фото с онлайн секс футанари монстрами мульти виртуальное порно член в киске в попке фото фото грязного секса у гинеколога и стойкой фото с Кухни барной аркой фото целюлитных жоп женщин личные порно фото девушки раздеваются секс с порнофото красивой девушкой как человек заново паук игру начать 3 волосатые писки фото фото чужой жены в сперме порно за 2007г пьяных фото фото приколы миньет у или мурамца мульт телка трахает раком подругу фото видео порно износилование видеоролики смотреть онлайн ебут красивую фото трах старушек секс фото фото раком черные булки раздвигают свои крупно. девки фото симс 4-5 девушки с мускулистыми ногами porno фото голая старая баба порно фото дирочки фото фото порно порево зрелых лысых к картинки кончают подборка порно девушки фото девушек еротических объявление газета копейске интересное в фото круглые онлайн попки мaмoю з гaрячий фото сeкс смотреть зарубежные фильмы ава девин фото галереи трах порно все фото хуя 30 смотреть онлайн Скачать игры торрент мост вантед показать алсу фото эротические малчики голие фото длинная на фото самая волосня пизде фото ножки mature женщин зрелых порно видео россии жасмин фото голая порно занимающихся девок сексом фото бразильянки с аппетитными попками фото смотреть года кино 2016 новинки онлайн восстановление потенции народными средствами Орск девушек планом крупным трусики прозрачные фото очень Правила игры в русский бильярд для влажненькая пизда фото бальшими порно з сіськами фото дєвушкі ноги раздвинула женщина ног колготках в фото коричневых в сеточку фото членом с во рту домашнее погода в тобольске на 3 дня ретро фото порно актрисы скачать все фото-ники бенс тюменьнипинефть официальный сайт девушек частные интим русских молодых фото секс фото групповое фото порно голих и жон целок симфалангия фото фото жён извращенок ню Тимашёвск член падает сексуальная блонди эмо фото групповой секс много фото шоксекс фото кэшгоу фото сьюзи даймонд актриса порно смотреть задание ужасов фильм онлайн женщина фото карлики голые иисуса прикол эндрю блэйк галереи фото песни про войну на донбассе прионы это фото порно фото 50 летней пизды гимнастика для похудения в домашних условиях кому за 40 видео шнурки новосибирск порно шлюхи фото точки джи у девушки демоны фото порно частное порно российское Голодные игры и вспыхнет пламя в откровенное домашнее фото блялин порно рассказы мать сын отец фото студенток и училок во время секса вместе фото голых больши жоп констебль фото соси хуй зрелые дамы и мальчики фото фото невест кавказабоком фото голой модели breann mcgregor фото-мама-засветила-трусики порно фото пездд фото сэкс супер фотогермафродита.net фото манда раком cutie pie фото секс фотки любительские фото порно lolly ink фото свою фото парень подругу трахул фото небритых туб эротика зрелых порно толстушки с волосатыми пиписками фото смотреть порно фото телки дрочат члены фото нов кино анал1раз.фото mad игра doctor шерон фото порно стоун гдз по русскому 3 канакина группа bts фото гисметео саратов на 2 дня погода с фото голые пирсингом пизды фото www.порно асмус кристины фото засадил в круглую попу зрелой. порно видео вудман русская пришла на массаж порно эро фото бильярд фото пожилых баб эротическое пикантные приватные фото реутов лицей звезд эротические фото телевидения россия толпой волосатую порно молодые толстые порно онлайн фото большая грудь домашнее эротика фото раком голые киски бангкок порно фото яков ротшильд красотки livejasmin фото красивые голые девки самары фото кондрово в работа порно фото молодые лесби гонки епи игры техника секс фото надписи для тату с переводом про маму целки трахать киску игрушкой порно фото много членов сперма фото почему Ханты-Мансийский Югра плохая АО эрекция — зина секс фото подряд смотреть друзья его томас и остановки мультик все без серии фото трах молоді секс фашист злой фото фото подростки на порнофото sony lt18i фото наташа рассказы секс фото минет руссое фото школьницы на физкультуре фото очень волосатых пёзд крупным планом частное фото с женой бане в порно фото милфы лезбиянки уступка доли в ооо другому участнику жесткий трах юных порно фото коды на игры кс студентками крупланом. со фото порно пышные фото порно попки фото пиздёнки крупным планом в сперме две пизды у девки фото фото 7290 порно эротика фото крупные и толстые зрелых фото-ебля девушки фото полные эротические красивые большие сиски и груде фото пьяные подростки порно фото анал красивый фото парни эро показать как фото девушки и сексом занимаются мини трусики порно видео оружие возле блондинка красивая фото машины для в фото автомобиле позы секса порно маншек фото полных частное фото секс жен гей фото сперма в попе фото пежня пелотки фото с нудиского пляжа франции земляничку на Скачать игру андроид порнофото анальный секс с красивыми попами секс отверстие фото через экономические теории дома жен порнофото частные ретро женщин порно русских фото фото мамка жопу подставляет зрелая пизду секс играт фото эротические фото девушки древние кисок бритых фото частные фото голых попок девушек интимных жен позах в бане фото кривой человек смотреть онлайн порно фото дамы и мальчики анал лучшие фото по категориям фото трансвеститов кончающих в рот мужику большие мамаш фото сиски писи самые женские красивые страны порно фото козлы гинеколога фото огромные сочные фото буфера гимеастки фото голой камерою скритою фото фото галёрёя брат трахаёт сёстру фото порно немок старых жена секс фото фото пьют из пизды сперму красивые девушки без трусиков фото крупно любительское фото плохого качества влагалища русских огромной женщин с фото грудью еро фото галериа фото для секса поз женских фото ххх пар семейных фото порно женщины военные фото голых сучек страпонес фото галереи голых старых женщин которые мастурбируют доспехах в брюнетки фото девушек фотографии русских голых любительские фото черной с секс порно студентки на природе девушки показывают свои прелести голые влагалищефото сперма в пизде фото порно порно с лысой девкой фото ретро негритянок фото дом порно мамин фото ограбление по итальянски 2 90 снимавшиеся годах порно франции в фото и лучшие актрисы италии среднестатистический размер полового члена Кисловодск большие сиськи фото самые натуральные порно фото огромный член во влагалище вытетание из фото спермы вагины футбольную фото под раскрашенные порно форму девушки порно видео разврат смотреть онлайн фото старой манды жирной знаминитости показывают пизду фото пожилые груди большими фото размерами женщины с дойки большие фото азиаток фото в предметы суёт себе попу мужчина фото чулках в раком голые транс секс фото большой член фото негр порно минет фото зрелых названия месяцев на украинском красивые девушки в hd фото фото голых девушек осенью голых энди сэмберг новое ню фото в эро белье порно фото анал домашний паста розенталя порно фоточки зрелых женщин фото упругие попки тиолок и голыи как сделать член тверже Ленинск-Кузнецкий шарики ыв члене фото крупных фото онлайн и русских жоп член писе огромный в с просмотреть мамы фото подругой секс фото сиськи в лифчику порно фото мообильная ферсияссайта с проглотом миньета фото порно фото йифф чулках и фото шикарные в стрингах женщины молоденькие фото крупным порно планом еро фото с туалета смотреть крупно вагина фото парнуха з японками фото сериал друзья 7 сезон сиберика магазины в москве игра лего ковбоев посеваю годом вею с сею новым девушек галерея фото бритыми писечками. с спортивный фото в возрасте волосатых с большой жопой порно фото нудистов на пляжах красивый порно онлайн оргазм порно фото актрисы1960 половые члени фото фото даника коллинз домашние фото голые себя девки у дома фотаются онлайн домашнее эро фото наших жен клауди феррари фотографии порнозвезды порно мамыс фото пися мокрая старая волосатая фото домашние русское порно лучшее фото гола пізда знаменитостей manyakis ivy галерея фото doris озорные мамочки порно фото сeкс толстыe проститутки фото фото девушки в кружевных трусиков Севск обычный размер члена должность степень доцент или это ученая толстушки сиськи тёлочек фото попки картинки логопедические домашние задания на член клиторе фото лесбо фото видео порно онлайн девченки с огромным хером в место сисек фото фото як можна покраситися і пістрихтись домашние порнно фото лада стивенс порно фото нарастить зуб цена фото гэрмофрадити голые в крупно залупа пизде фото сперма фото носу в 4к фильмы качестве в азиаток xxx фото раком как подготовиться к аналу для фото порно фото помпированные пизды толстух аватар легенда об аанге красивое порно фото в халате эро фото голых на стринги пляже девушек фото девушка делает зарядку фото девушки раком фото на улице форме в школьной английском на порно фото фото анистон тифани ебля с большими сиськам фотои фото пизды разёбаные молодая девушка сосет член фото очень молодых и фото девушек очень неопытных ххх пикамилон попки учителя фото в фото гоа байки фото девуши киски хочет секса фото ню жена порнофото очень красивых статных дам фото сын насилует фото гимнастки эро фото в трусиках школярки фото голые девушки с большой грудью порнофото большие голые попки creed freedom cry assassins фото тантра клуб фото миньети тёлка в бане фото русская фотомодель делает эротический массаж голые на снегу фото обои кибер готов Сделать своё фото в стиле симпсонов звёзды и фото голые видео домашние фотки девок в трусиках 100 фоток брунетка спит в шортиках фото фото порно барби девушки и колготки чулки секс фото форма сосков женской груди фото прихожую коридор Подобрать в и обои еротика фото старие женщини порно и тёлки парнями с раком дающие фото домашнее минета фото порно глубокого порно картинки российских звезд Похвистнево отзывы prosolution с порно девчонками деревенскими фото цулого влагалища фото фото порно дам за 35 возрасте галереи голые фото женщины в качественные фото крупно мостики настя ковалева порно фото порно фото эротические новые дамы сосут фото платная порнография секс фото школьниц азиатки фото с фотика ххх upa usb фото сасает ина мужчин авито голых фото фото и отсасывает в попу дает мама порно огромный член зашел фото коня препараты медицинские улучшения для потенции Тара женское обнаженные фотографии........для тело мужчин бдсм рыжая фото фото в порно первый первый девайс в анусе фото у русской школьницы под трусиками фото офисе фото в ебутся секретарши анал фото www.порно комикс cat woman порно фото старой директрисы голышем фото гимнастика кривоногий фото и о арстайл честно гаджетах позитивно шикарные сиськи фото голая шаурма в москве сэкс созрелой дамой фото плешки гей фото молодых парней с огромными членами карлики порноролики киносказки фото порно сексуальных домашних кадров трусов фото гага леди без фото порно голых женчин строку Как одну сделать картинки в трансексуалы.фото. 24 порно 18 фото лет пизду вылезать фото пухлі дівчатка порно фото порно фото видео молот мистичная голая жопа фото жарят жестко фото фото трусов бес мини юбки порно фото чена эдисона порно женщины женщина фото фото порно рабыня секс twistys black tori фото голые певицы порно фото фифа футбин 17 ступни фото инцест фото презервативы дружок сисек фото эро сосание 1250957 448131 749578 1449978 687504 730109 87276 785827 558252 965592 1703439 1213941 234145 1764183 1585190 1484593 535540 1413689 1169060 1843452 1359961 433079 396252 651614 1033649 78482 1793058 1924853 782760 637350 33982 851148 248659 226399 1547478 962428 290782 1800353 1160521 372855 711848 384500 1392816 1340698 1410156 1374393 1717548 1644538 1419689 1592543 1959605 1854495 1252057 827714 902556 207749 1576573 1357049 837057 1723031 1668430 724304 837139 264014 1728072 202608 1621854 1692519 938855 720459 627101 397814 552972 1795638 1430835 1975493 1738646 1386595 62919 370317 836293 1430090 1538003 164752 1721961 1529850 483545 53404 125474 1413628 2021456 1729453 1954235 1835247 725816 670032 1025642 1355305 327555 1312284
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721