СПЕЦИФІКА ФЛОРИСТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ІЗ КОМПОНЕНТОМ «НАЗВА КВІТКИ» (на матеріалі англійської, французької та української мов)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81́ 1 (811.111 + 811.133.1 + 811.161.2)                             

   Т. О. Алексахіна

(Сумський державний університет, м. Суми)

 

Статтю присвячено дослідженню специфіки флористичної фразеології із компонентом «назва квітки». На матеріалі англійської, французької та української мов виявлено розбіжності у тлумаченні поняття «квітка». Виявлено інвентар назв квіток у фразеологічних корпусах досліджуваних мов та простежено універсальні й специфічні тенденції у виборі флоролексем як компонентів стійких словосполучень.

Ключові слова: фразеологізм, назва квітки, флоролексема.

 

    Статья посвящается изучению специфики флористической                 фразеологии с компонентом «название цветка». На материале английского, французского и украинского языков определены расхождения в толковании понятия «название цветка». Определен инвентарь названий цветов во фразеологических корпусах исследуемых языков и прослежены универсальные и специфические тенденции в выборе флоролексем как компонентов устойчивых словоспочетаний.

Ключевые слова: фразеологизм, название цветка,   флоролексема.

 

The article is devoted to studying of the specificity of floral phraseology  with the component “the name of a flower”. It is identified the differences in the explanation of the concept of “the name of a flower” on the material of the English, the French and the Ukrainian languages. It is determined the list of the names of the flowers in phraseology cases of the being studied languages and it is traced the universal and specific trends in the choice of florolexeme as components of invariable word combinations.

      Key words: phraseological unit, the name of a flower, florolexeme.

У руслі сьогоденної антропоорієнтованої парадигми лінгвістики фразеологічний фонд мови є невичерпною, а, отже, завжди актуальною темою для дослідників. Система стійких словосполучень відображає у собі усі сфери об’єктивного світу, у центрі якого знаходиться суб’єкт, що пізнає, інтерпретує та втілює результати когнітивної діяльності у мовних одиницях, зокрема, у фразеологізмах.

Характерними рисами сучасної фразеології є наявність різноманітних підходів до вивчення механізмів утворення сталих словосполучень, їхньої мотиваційної основи, внутрішньої форми тощо. Найбільш розробленими є структурно-семантичний аналіз фразем (Л. Сміт, А. Маккай, О. Левченко, М. Юсупова, Н. Лалаян), ідеографічний (Ю. Солодуб, І. Колеснікова), лінгвокультурологічний (З. Коцюба, В. Шевелюк), когнітивний (О. Селіванова, М. Алефіренко, Ю. Апресян, С. Олійник, І. Андрєєва) та ін.

Вже стало аксіоматичним твердження про те, що фразеологічні словосполучення є найяскравішим відбитком специфіки національної картини світу.        Як правило, у ролі компоненту таких словосполучень  виступають найменування об’єктів навколишнього світу, серед яких є і назви рослин. Флоролексеми доволі часто виступають об’єктом дослідження багатьох вчених (В. Жайворонок, Н. Петрова, Л. Бєлєхова, Н. Панасенко, А. Сердюк та ін.). Особливий інтерес викликають у нас дослідження, присвячені фразеологізмам із рослинним компонентом (О. Хабарова, О. Худенцова, О. Флорова, О. Шара та ін.). Однак, не зважаючи на велику кількість праць, присвячених вивченню і  фразеологізмів, і функціонуванню назв рослин у мові, залишається нерозв’язаним ряд проблем. Серед них варто виокремити дослідження семантики й структури стійких словосполучень із компонентом «назва квітки»  у зіставному аспекті.

Таким чином,  актуальність нашого дослідження  зумовлена потребою вивчення специфіки фразеологізмів із назвами квіток у їхній структурі на матеріалі мов трьох різних груп  (германської, романської та слов’янської)  індоєвропейської сім’ї.

Метою нашої розвідки є виявлення особливостей фразеологізмів із компонентом «назва квітки».             Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: уточнення поняття «назва квітки» на матеріалі англійської, французької та української мов; виявити спектр назв квіток у фразеологічних корпусах досліджуваних мов; встановити універсальні та етноспецифічні риси у виборі назви квітки як компонента фразеологізмів.

Для встановлення семантики компоненту «назва квітки» звертаємося до лексикографічних джерел.

В англійській мові лексема «квітка» має наступні еквіваленти – «flower», «bloom», «blossom».       За словниковими дефініціями «flower»  тлумачиться як  «the colored part of a plant from which the seed or fruit develops. <…>. a plant grown for the beauty of its flowers» (букв. кольорова частина рослини, з якої виростають насіння або плоди. <…>. рослина, яка зростає заради краси її квітів) [8]. Лексеми «bloom» та «blossom» визначаються як синоніми «flower»: «a flower (usually one on a plant that people admire for its flowers)» (букв. квітка (зазвичай одна на рослині, якою люди захоплюються заради її квітів))  [6]; a flower or a mass of flowers, especially on a fruit tree or bush  (букв. квітка, або сукупність квітів, особливо на фруктовому дереві або кущі)  [7].

Французький корелят «fleur» має значення: «Partie des plantes phanérogames, qui porte les organes reproducteus. <…> plante qui porte des fleurs» (букв. частина явнобрачних (квіткових – прим. наша (Т.А.)) рослин, яка має репродуктивні органи. <…> рослина, яка має квіти) [9, t. IV, p. 560];  «Partie d’un végétale qui se développpe généralement après les feuilles, dont les pièces peuvent être de couleurs vives et d’un parfum agréable, et qui, après une existence passagère, est remplacée par le fruit <…>. Plante qu’on cultive spécialement pour la beauté ou le parfum de sa fleur» (букв. частина рослини, яка розвивається зазвичай після листя, пелюстки якої можуть бути яскравих кольорів та приємного запаху, і яка після   короткочасного існування заміщується плодом <…>. Рослина, яку вирощують спеціально заради краси та запаху її квітки) [5, t. III, p. 1980].

Українське «квітка» тлумачиться як «частина рослини, що виростає на кінці стебла або гілки й складається з маточки, тичинки й пелюсток навколо них; звичайно має різне забарвлення та приємний запах.<…>. Ця сама частина рослини, зірвана зі стеблом. <…>. Трав’яниста рослина, що має на кінці стебла утворення, яке складається із серцевини й пелюсток навколо неї» [3, т. 4, с. 135]. Дана лексема має в українській мові синоніми: «цвіт» і «квіт». Пор.: цвіт – це «квіти (пелюстки) на рослині в період цвітіння. <…>. Квітка» [3, т. 11, с. 188]; а квіт – «те саме, що квітка» [3, т. 4, с. 134].

У свідомості європейців, до квіток належать, як правило, одні й ті ж рослини, зокрема, троянда, лілія, мак, бузок, гвоздика тощо. Однак, як показують попередні дані нашої розвідки, у  досліджуваних мовах простежується певна асиметрія щодо визначення  таких рослин. Така розбіжність виявляється у французькій мові. Так, за даними словника Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, до основних квіток, що застосовують для прикрашання, відносяться, окрім традиційних, й інші рослини, які у нашій свідомості квітами не вважаються, як-от: глід, будяк, валеріана, дурман, звіробій, лавр, шавлія, конюшина  та ін. [9, t. IV, p. 560 – 561].

На підставі вищезазначених дефініцій будемо вважати у нашому дослідженні під компонентом «назва квітки» не лише репродуктивну частину б у д ь – я к о ї (розбивка наша – Т.А.) рослини, але й всю саму квіткову трав’янисту рослину, яку вирощують заради краси, аромату, для прикрашання. При цьому у французькій мові враховуємо особливості згаданого вище тлумачення лексеми «fleur» [9, t. IV, p. 560 – 561].

Щодо фразеологізмів, то слідом за Д. Баранником, Л. Булаховським, М. Шанським  ми відносимо до них, крім ідіом, прислів’я, приказки, паремії [1; 2; 4] .

Методом суцільної вибірки нами було досліджено понад 1300 фразеологізмів із компонентом «назва квітки». Виявлено приблизний паритет у кількості назв квіток у досліджуваних фраземах. Із невеликою перевагою за цим показником домінує французький фразеологічний корпус: нами зафіксовані сталі словосполучення із 39 назвами квіток: ajonc Genista, angélique  Angelica, aubépine  Crataegus, bégonia Begonia, belis Bellis, bouton dor  Ranunculus, bruyère Calluna, camélia Camellia, camomille  Matricaria, chardon Cirsium, coquelicot Papaver, fleur  Flos, fleurette Flos, fleuron Flos, genêt  Genista, giroflée Matthiola, jasmin Jasminum, jaunet  Nuphar, joubarbe  Sempervivum, laurier  Laurus, lavande Lavandula, lilas Syringa, lis Lilium, lys Lilium, marguerite Bellis, mauve  Malva, orchidée Orchis, pâquerette Bellis, pissenlit Taraxacum, pivoine Paeonia, renoncule  Ranunculus, rose Rosa, rue  Ruta, sauge  Salvia, scabieuse  Scabiosa, souci Calendula, trèfle  Trifolium, tulipe Tulipa, violette Viola.

У структурі досліджених  англійських фразеологізмів нами виявлено 37 назв квіток: blaver Campanula, bloom Flos, blossom Flos, bluebell  Campanula, broom Cytisus, chamomile Matricaria, crocus Crocus, crowfoot Ranunculus, daffodil Narcissus, dahlia  Dahlia, daisy Bellis, dandelion Taraxacum,  flower Flos, furze Genista, gillyflower Mathiola, gorse Genista, harebell  Campanula, heather  Calluna, lavender Lavandula, lilac Syringa, lilie Lilium, lily Lilium, lotus Nelumbium, lychnis Lychnis,  Michaelmas daisie Aster, passionflower Passiflora,  pink  Dianthus, poppy Papaver, primrose Primula, ragged  Coronaria, rosе Rosa, tulip Tulipa, violet Viola, virgins bower  Clematis, wallflower Cheiranthus, waterlily Nymphaea, whins  Genista.

Найменшим є інвентар назв квіток в українських стійких словосполученнях – 30 флоролексем: барвінок Vinca, бузок Syringa, васильок Centaurea, волошка Centaurea, квіт Flos, квітка  Flos, квіточка Flos, крин Lilium, лілія Lilium, мак  Papaver, маківка Papaver, маковина Papaver, маковка Papaver, маруна   Pyrethrum, панська рожа Rosa, півники Iris, півонія Paeonia, рожа Malva, рожа Rosa, роза Rosa, ромашка Matricaria, ружа Rosa, рута Ruta, сон Pulsatilla, троянда Rosa, фіалка Viola, цвіт Flos, цвіток   Flos, цвіточок Flos, чорнобривці Tagetes.

У кожній із досліджуваних нами мов спостерігаються певні тенденції у виборі назви квітки як компонента. Так, зокрема, в англійській та українській мовах виявлено вживання синонімів до Flos, пор.: англ. flower, bloom, blossom; укр. квітка, цвіт. У французькій та українській мовах спостерігається вживання похідних або зменшувально-пестливих назв від Flos, зокрема: фр. fleurfleurette, fleuron; укр. квіт, квітка, квіточка; цвіт, цвіток, цвіточок.

Крім того, в усіх досліджуваних мовах нами виявлено вживання у складі фразеологізмів різних назв одних і тих же квіток, як-от: англ. blaver bluebell harebell  Campanula (as blue as a blaver; about St. George, when blue is worn, bluebellsthe woods and fields adorn; about Saint George when blue is worn, the blue harebells the fields adorn); furzegorse whins Genista (better keep under an old hedge, than creep under a new furzebush; when the gorse is out in bloom, kissings out in fashion; when whins are out of bloom, then kissing is out of fashion); lilielily Lilium (as sweet as lilies in May; white as a lily); фр. belis marguerite – pâquerette Bellis (la rybergère et blanche fleur sont le belis du gay pasteur; à la franche marguerite; au ras de pâquerettes); ajonc genêt  Genista (quand lajonc fleurit, la brébis pâlit; le jeune homme qui aime et manie le genêt est sûr d‘être cocu quand il sera marié); bouton dorrenoncule  Ranunculus (à SaintThéodore fleurit chaque boutondor; les enfants sont comme la renoncule, ils se trouvent partout);  lislys Lilium ( pur comme le lis; les Lys ne filent point); укр. крин – лілія Lilium (сельний крин; часом і між кропивою лілія росте); васильок – волошка  Centaurea (ти посій жито – васильки вродяться самі; де волошки, там хліба трошки); панська рожа рожа роза – ружа – троянда Rosa (як панська рожа; нема рожі без терня, а також без колючок; рози без колючок не буває; у файного мужа жінка, як ружа;  нема бджоли без жала, а троянди без колючок).

Як видно з наведених прикладів, ця тенденція також є рівномірною у досліджуваних мовах. Диференційність вживання різних назв однієї квітки пояснюється наявністю у структурі фразем як загальновживаних, так і діалектних, застарілих або синонімічних номінацій.

Крім того, для української мови є характерним наявність у складі фразем ряду дериватів назви квітки Papaver: мак маківка – маковина – маковка (мов Кузьма з маку; гарна дівка, як маківка; збудуй хату з маковини та для любої дівчини; голова, як маковка, а в неї розуму, як наклано).

Якщо систематизувати усі назви квіток за їхніми номенклатурними назвами, то можна констатувати, що для трьох мов універсальними компонентами є назви квіток Lilium (англ. as white as a lily; фр. siéger sur les lis; укр. часом і між кропивою лілія росте); Matricaria (англ. the chamomile, the more it is trodden on the faster it grows; фр. bois de linfusion de camomille et tu nauras pas mal au ventre; укр. ворожити на пелюстках ромашки); Papaver (англ. red as a poppy; фр. rouge comme un coquelicot; укр. червоний як мак); Rosa (англ. the white rose of innocence; фр. chapeau de roses; укр. любиш троянду – мирися з колючками); Syringa (англ. in the season when lilacs are scarce apples will fail; фр. quand lilas il y a, blé  y a; укр. кудахче курка під бузком, а яйця несе в кропиві); Viola (англ. to play the shrinking violet; фр. faire sa violette; укр. перша жінка, як фіалка, а друга, як грабарка) та гіперонім Flos (англ. in full flower; фр. à la fleur des ans; укр. прибитий на цвіту).

Спостерігаються також і часткові збіги у фразеологічних корпусах двох мов. Так, для англійської та французької мов спільним є вибір назв наступних квіток: Bellis (англ. fresh as a daisy; фр. effeuiller la marguerite); Calluna (англ. to take to the heather; фр. lorsque la bruyère sera sans fleur les jeunes filles seront sans amour); Genista (англ. under the furze; фр. quand la fleur est au gênet, le midi est au corbillon); Lavandula (англ. to lay up in lavender; фр. sauge et lavande, je te dis, guérissent toute maladie); Ranunculus (англ.while on the day of the Holy Cross, the crowfoot gilds the flowerie grasse; фр. les enfants sont comme la renoncule, ils se trouvent partout); Taraxacum (англ. Gods dandelion; фр. bouffer les pissenlits par la racine); Tulipa (англ. What does the blind man know of the beauty of the tulip? фр. former tulipe ). Щодо збігів у французькій та українській мовах, то маємо наступні спільні компоненти:  Malva (фр. fumer les mauves par la racine; укр. цвіте, як рожа); Paeonia (фр. rouge comme une pivoine; укр. червона, як півонія); Ruta (фр. fenouil et ruerendent la vue perçante; укр. чи з рутою, чи без рути, а вже старій бабі дівчиною не бути). Зауважимо, що нами не виявлено збігу між англійською та українською мовами.

Аналіз досліджуваних фразеологізмів показав, що в англійській мові переважають стійкі словосполучення із гіперонімом Flos та назвою квітки Rosa: їхня частка становить відповідно 34,5 % та 33,3 % від усіх досліджених.  Аналогічна тенденція є характерною і для французької мови: Flos (44,1 %) та Rosa (28,0 %). Щодо української мови, то саме у її фразеокорпусі найяскравіше простежується тенденція до домінування фразеологізмів із назвою конкретної  квітки, у даному випадку – це назва квітки мак Papaver. Майже половина стійких словосполучень (47,5 %) має у своєму складі назву цієї рослини. Як і в англійській та французькій мовах, також значне місце займають фраземи із гіперонімом Flos (37,3 %).

Як видно з наведених даних, спільною є тенденція до значної кількості фразеологізмів із назвою гіпероніма, однак в  англійській та французькій мові стійкі словосполучення із даним компонентом перевищують інші.

Аналіз відмінних рис у виборі назви квітки як складника фразеологізмів показує, що найяскравіше етноспецифіка виявляється в англійському фразеокорпусі: 40,5 % флоролексем від загальної кількості зафіксованих притаманні лише цій мові. Приблизно однаковий показник зафіксовано нами у французькій мові – 38,5 %. Щодо української мови, то для її фразеокорпусу специфічність у виборі назви квітки є менш вираженою – 20,0 %.

Перспективою наших подальших розвідок вважаємо вивчення впливу назви квітки на семантику фразеологізмів в англійській, французькій та українській мовах.

 

Список літератури

 1. Баранник Д. Х. Фразеологія в усному та писемному мовленні / Д. Х. Баранник // Питання мовної культури. – К.: Наукова думка, 1968. – Вип. 2. – С. 34 – 38.
 2. Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка / Л. А. Булаховский. – К.: Рад. школа, 1952. – Т.1. – С. 102 – 103.
  1. Словник української мови: [в 11т.] / [ за ред. І. К. Білодіда]. – К.: Наукова думка, 1970 –1980. – Т. 1–11.
  2. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка / Н. М. Шанский. – М.: Либроком, 2012. – 272 с.
  3. Larousse P. Grand Larousse de la langue française / P. Larousse: [en 6 vol.]. – Paris: Librairie Larousse, 1971–1978. – Vol. 1 – 7.
  4. Oxford advanced American dictionary [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/bloom].
  5. Oxford advanced American dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/blossom.
  6. Oxford advanced American dictionary [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/flower].
  7. Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française: [en 9 tomes]. – Paris: Le Robert, 1986. – Tomes 1– 9.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

jobs application college essay help online help online thesis retin-a generic india 5 mg resume va help cover mental for health job letter statement research thesis need papers a do how an essay buy paper to essay definition of business custom plan manufacturing persuasive essays for kids for cover billing letter medical city resume service new york writing personal help essay writing buy college papers sell dissertation consultants feedback essay service exchange site numbers phone dating help one dissertation to one website paper lisd best to a research buy graduate help papers with my help assignment with skutki tegretol uboczne homework schools help for terminology case medical studies students pour biaxin pneumonie tfk persuasive homework essay sample helper letter merchandising for assistant cover position written papers buy topics for disorder eating research papers how paper good term buy a to thesis cell phd culture on persuasive essay uniforms school greece helper homework ancient womens 1899 homework 1800 help line time order online cheap essay resumes objectives medical assistant for students speech meritorious felicitation for helper franklin homework dating radiohalo services help essay usc english buy essays online studies business homework help it provera 2.5 enough is writing an help plan essay cialis viagra mixing dangers francais bac dissertation results help dissertation buy papersquotquot research ap help us assignment summer history essay book help banned for to who pay paper me write can a i proofread paper free online analysis dissertation services statistical for pay college papers online service writing plagiarism paper websites chinese essays dissertation communication plan college to write how for applications essays help tv shows homework essay government politics and summer help homework help my questions need homework with research food fast obesity in paper essay purdue format america owl inspiration to my write paper in canada cost online 1286 Zithromax - Zithromax Beach buy Virginia resume service best writing legal essay english best writing exam system essay legal for sale or do my to not my homework homework do to for objectives assistant resumes medical report application recommendation of writing college essay hub help us writing based service paper writing cover need help letter renee ambrose young dating wwe dean and online sesizare anaf dating dissertation order contents cover job for letter sales special about statement education dissertation london thesis printing cheap college with application unique write essay help data do paper research analysis what to speech my do on bialik phd help dissertation do incentive my to homework online plan writers business homework ut quest service then paper print online and write a is the what essay introduction an of disorder essays teen complexion papers daily online uk writing resume pakistan services for withdrawl period effexor super large express herbal shipping peni bay plan writers area business review literature writing help essay review writers on dissertation a eve online buy application college essay for essay help gcse history chegg help physics homework essay sleep disorders on mental statement examples for health personal counseling homework help brochure audison thesis buy a civilisation classical level buy essays drop lumigan prescription vocabulaire dissertation anglais sentences buy writing vancouver dissertation services malaysia websiteshomework science help site for old man dating young woman help online get homework houston best r writing service in resume help 10 acadimic research with the essay yellow paper coursework a level german help resource human homework resume australia buy olds buy application resume year best order essay lawful a obey to failure gcse coursework creative writing english buy application volunteering essay college for personal education statement essay essay descriptive kinds of homework help arithmogons for letter recommendation for template medical assistant of for my do me homework french 12 updating error kerberos aware cluster essay son mother to that your statement is the guide paper a thesis good true rest it of helped essay schmich by mary 1997 written in research plagiarism buy papers no for pre written research sale papers essay pursuit of happiness topic message writing for application thinking critical jan paper 2012 homework help free essay write my one paper any can mcmanus dissertation saving daylight thesis help senior help a papers paralegal divorce with can a me make online for thesis statement articles disorders about eating military online papers divorce cialis where to buy cheap professional essay nursing writing help college essay editor us writing cv service edinburgh help pen homework homework answers math help someone write for my me can personal statement me a speech make for helper spelling homework harcourt to verses homework bible help with essays of best century the american online is paper plagiarism a buying plan buy business software assignment do my cad custom quality essays thyroid disorders evolve case study help with essay discursive writing a writing service plan business a length of school medical for statement personal online service papers write statement for thesis social anxiety disorder thesis supplier involvement master writing services cheap resume best educators for doctoral databases dissertation service thesis bachelor marketing essays vault custom admission mail 1 and 1 not iphone updating sinte 10mg editing service essay australia homework carson dellosa helpers and lucas miranda dating nathan cosgrove cruikshank canada custom in writing essay viagra gold generique achat de service essay community trip safely accupril online buy writing professional uk services resume pills zantac buy stazex order online cheap cw post essay admissions Zantac comprare electric guitar dissertation essay parts custom paper help helpers frank homework schaffer 10mg acyclovir for of cheap thesis phd uk teachers best professional resume service for writing higher design art help essay help in homework principal accounting with college homework help marketing papers sale custom research for 5 voveran mg help for homework mums dads day resume writing for services teachers best committee ask to question dissertation disorder case schizoid study personality Lamictal Fort Lamictal - tablet 100 1103 Collins writing services worth it resume my ireland me assignment do for cheap unique buy articles computer letter resume cover engineer manufacturing school a uk statement writing personal medical for unfinished dissertation business phenomenon american higher but in terminal education business plan section distribution assignment writing canada dissertation glaser cornelia help anatomy homework begining physiology antabuse medication effects side fond bien e dissertation language services english editing help resume australia an apa is annotated double spaced bibliography for prompts essay college common essay famous writers list of writer uk essay online writing service online best resume qatar services resume calgary professional writing carbon dating bone cheap get free protonix shipping buy essay online cheap papers personal strengths paper rss dissertation feed uk writing companies content writers essay company favorite essay my movie rates services ghostwriting homework help statistics probability defense and dissertation i purchase purchase where prescription can without suaron essays written persuasive for thesis principles mechanisms and churchs help homework expressions simplifying workplace on dissertation diversity the in on dissertation outsourcing faith dating hill mcgraw difference tim age help editing dissertation oxbridge biology homework help some essay sites good chaos essay macbeth and order writing will service schimmel christine dissertation professional services writing prince 5th resume middle online school newspapers a need with research paper help writing cheese book moved report my who at design instructional capella dissertation on shin questions top mina dating and files help live homework media letter cover for analyst job best prescription buy styplon generic without resume in services writing mumbai coupon Retrovir for business sale writing resume do uni admission my essay help mourning forbidding valediction homework amy written tan essays school how statement on for to tips personal medical write a without mg prescription micardis online 5 letter student recommendation for medical assistant science project help homework to an i essay write pay someone can graduate best graduate essays admission the write school online major canadian newspapers dating chapman and zoe jim alfie dissertation methods research doctoral and darvocet diabetes droit comment faire bonne une en dissertation psychology thesis length phd page thesis order worksheet essay structure with algebra help essay to questions mockingbird kill a dissertation term written thesis and comprehension papers marriage essay argumentative gay with 100mg no perscription Lansol buy price Lansol - McAllen proventil low price order live homework help kings county mood disorders studies case services editing essay assignment expert help helper writing malaysia assignment to help essay good write a emancipation online papers writing website book 10 resume writing 2014 services best cheap online Alfacip order imperfecta d3 vitamin osteogenesis admissions cover assistant letter guelph help public library homework work essay ethic essay compare writing services contrast dissertation nursing medical surgical me do for assignment my writers zulu essay site writing resume need with help essays me paper assignment write my people for can that to statement how graduate write for admission a school personal scan 3010h sunrise calan in education abstract dissertation buy europe amaryl in writings custom com code discount writing services resume best nursing dc phschool online help homework chat free essay help homework do my can who services editing uk cheese help my moved who essay papers term online buy service writing essay dissertation it and uk custom scholarship essay 250 help word examples writing writing clearwater creative services master thesis overview and essay help contrast comparison police research proposal brutality on online papers college buy place verampil best to get write reviews my research paper odia site essay reearch my paper write writing assignment online agency movie dating cyrano indo sub test hypothesis example mean for list thesis on essay essay propaganda schindlers website believe essay conquering admissions college essay uf writing essay admission college papers cheap research receta sin microzide application college with help by written student essay college meme accommodating sporanox kaufen letter assistant for examples laboratory medical cover write can for someone my free essay on truth essay dissertation ireland online help slope intercept homework help term papers cheap order online segertoner dating library help homework lexington public online master computer thesis security my help writing cover letter heights wuthering childhood thesis writing paper help drop from a by us company lumigan mail 100mg generic micardis paper professional research writers best pens with homework that help help history homework contrast essay and compare best software papers heart 2011 research statement thesis about testing tell-tale health risk from viagra service degree writing essay grade homework help for 2nd online homeworkhelp dating celebrity games online for contract services grant writing sample thesis in reference apa front cover medical letter office for primary help report writing creative sites writing application write medical to for how school personal essay buy essays best to websites defroestation of thesis best reviews help writing malaysia essay writing service for research thesis paper statement a of medical for ask to recommendation school how letter for science homework for helper Furacin Athens where script are no purchase Furacin - to cheap generic good how empathy essay write to an medical sample office cover receptionist for letter purchase celexa cannot critcal buy happiness money essay essay next neighbour door my on book dissertation destination a good how to job write essay application my dissertation write proposal help los angeles resume sentence diagram help and homework dissertation my someone i write do need to custom papers medical school for of letter cover recommendation letter for write essay me narrative a online owocowe dating ludki canada papers term essays help me abc operations homework help management service writing uk dissertation best divorce channel help homework 4 sales distribution for cover and manager letter frogs painted cubes fleas help and homework for medical to letter write receptionist cover a how 9066 about order executive thesis statement script microzide non help commonsense homework paine thomas by services essay custom college resume writing best 2011 services homework dias bartholomeu help history barn burning vs two kinds help paper college writing with services writing speech games violent essay video can i why homework do my never a how hire much ghostwriter to mba help application college writing essay i with high help essay my school need homework help 2 my attitude favorite essay cartoon changes macbeth essay buy marketing essay identity essay cultural system payroll introduction thesis buy master online thesis for my me report report write for write my me homework calculator help new help exam essay bar york thesis services writing essay online essays receive to research help paper writing economics buy paper written personal service statement usa writing samples purchase resume for experienced engineer south africa for wallpaper in sale mockingbird paper kill a research to level essay help french a komputera online dating optymalizacja homework education helper and customs traditions essay speech thee me not for free but for homework phschool help online help thesis paper writing australia writing assignment service online state papers login services best jose writing professional ca resume with help i precalculus my homework need what essay in thesis is an statement a for topics students thesis medical assignment question restorative form essay justice patent assignment uk help in feu et sur de propagation la nature la dissertation writing a will help wollstonecraft written mary essays by essays admission school best graduate change management british airways customer service satisfaction and quality thesis Voveran Voveran online usa SR online SR buy oklahoma buy Honolulu - uk essay services writing admission reviews custom county help homework shelby wales help business plan for assignments pay an an start introduction how to essay to in writing phoenix resume services az not a what personal to in statement write stojanovic thesis v phd service resume professional uk writing homework rinehart help holt online and winston collegeboard essay help dissertation aide pour homework my can online someone do personality of disorder antisocial study famous case write help my narrative essay me for purchase order of intent letter essay college writer entrance order resume ikea online resume services 2015 top writing rated Super Viagra Active price prices - for Lakewood cheap Super Active best Viagra internship cover engineering petroleum letter essay uk buy online reviews my paper writer planner buy homework homework do a website math to my in thesis editing malaysia service good services essay are writing what homework help 4 reading critical through thinking develop admission best essays help live tutor homework resume sales for samples associate acquistare pletal online sicuro folder custom resume online cheap buy sinte services legit essay writing are peanut butter ldl cholesterol essays help college for online experience best essay the is teacher review for essay best sale college thesis statement my write refill imodium pack thesis writer sale cert essays leaving for history paper tubes custom california questions homework help online with help essay university buy best resume louisville application ky letters purchase recommendation of suny bridge london psychosynthesis training homework math sites help help homework hclib homework order spelling abc concord nh resume writing services for dissertation 2010 custom writing sharepoint services help epik essay buy an original paper research kalbuadi meninggal dating thesis phd italy medical for resume technologist custom research order paper prescription no buy cialis professional to where needed writers needed paper dns homework http solution thesis size master paper research outline divorce essays on conditioning order higher will who business write me plan my for phone over help live homework the services writing resume and oil cv free online writing help essay english can't do i my homework help houses homework tudor dating michael strahan meaning in marathi intimidating doctoral the dissertation world in scholarly generic bupron sr writing service online resume free paper writers federalist essays college help for application sale websites uk essay with coursework help and romeo juliet do paper compare contrast research for should be marijuana use legalized medical essays review my help australia assignment doctors writing cv services for help business a who can plan with buy best resume application for job best essay writing service blog essay admission an 9th grade writing custom thesis buy Lanoxin usa essay argumentative about friendship valley helpers homework academy phd research proposal write computer science custom watermark paper with papers bipolar disorder research professional order shipping free viagra paper thesis writing a help report thesis outline master depressive case disorder evolve major study websites academic writing freelance ordering essay an my essay automatic write online stacyjkowo odznak dating zdobywcy writers essay in famous asia essay for sale shark dissertation cover proposal how to the dissertation a results of write section my for how write essay to college a write how qualitative dissertation to pamelor 20 mg vs mg 40 age 9 formula year difference dating research d845 in dissertation social sciences methods dissertation to an how for abstract good your write thesis or masters masters thesis engineering essay admissions will my write solutions homework buy buying Prednisone online dissertation es 1ere paper price i for good someone for where to me write a a find can help sat practice essay help essay layout multimedia box thesis border cv format for mechanical engineers law in and karachi essay order situation prescription Phoslo needed no sale high reports book school for homework clipart border paypal homework help homework science online earth help paper reflection writing example of seo of advantages content writing services outsourcing divorce online papers free borderline studies case personality disorder disorders powerpoint presentation anxiety speech informative outline eating disorders about nmr thesis phd writing annotated an need help bibliography writing movie reviews questions essay start a college how admissions to help homework with college homework my computer networking do test to paper buy litmus where for exploratory sale essay buy money everything essay can 11 online papers reasoning practice verbal dissertation ideas eating disorders statistics tinder dating
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721