СПЕЦИФІКА ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ МІФОНІМІВ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  81’ 42:81’373.7:7.046                                                                                               

                                                                                                          Р.В. Луканинець

                                       Ужгородський національний університет, м. Ужгород

 

 

Стаття присвячена аналізу деяких однослівних фразеологізмів-онімів у міфах Давньої Греції. Робиться спроба відмежування звичайних власних назв від аналогічних міфонімів.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, міфи Давньої Греції, власні назви, онім, міфонім. 

Статья посвящена анализу некоторых однословных фразеологизмов-онимов в мифах Древней Греции. Делается попытка разграничения обычных имен собственных от аналогичных мифонимов.

Ключевые слова: фразеологическая единица, мифы Древней Греции, имена собственные, оним, мифоним. 

This article analyzes some one-word phraseology-dumbs in the myths of Ancient Greece. An attempt is made to distinguish ordinary proper names from similar mifonymes.

Keywords: phraseological unit, the myths of Ancient Greece, proper names, onym, mifonym.

 

 

Давньогрецька міфологія, порушуючи часо-просторові межі, залишається і досі скупченням образів, символів, які і понині є еталонами загальнолюдських цінностей. Вони створюють концентрований образ-символ, який несе в собі інформацію поколінь.

Як зауважив В.Жайворонок, «реальний світ відбито передусім у мові і його образ (тобто сам світ і його відображення у мові) є чимось єдиним. Людина наділена від природи ‘усвідомленням духовного в тілесному’ як основи того, що зачаровує. Водночас не все в довкіллі людина могла пояснити, а отже, і зрозуміти. Це вселяло острах в нетрі невідомого, таємничого, часом страшного… Асоціації, які навіюють реалії (в тому числі і міфічні), породжують стійкі асоціативні зв’язки між словами» [цит. за: 3, c. 71].

Найяскравіше це простежується на прикладі фразеологізмів, які несуть у собі особливий, глибоко символічний код культури.

Ономастична фразеологія становить той пласт мовних одиниць, які через «колоритні імена» інформують про своєрідний склад мислення, світосприйняття, історію та міфологію народу – носія певної мови [9, c. 252].

Актуальність дослідження. Проблема виділення однослівних одиниць-міфонімів до складу фразеологізмів, їх глибоке смислове навантаження потребує детальнішого вивчення. Мовно-культурна специфіка давньогрецьких міфонімів – маловивчена та недосліджена тема,  тому вважаємо її актуальною.

Метою пропонованої розвідки є встановлення типологічних особливостей образності однослівних фразеологічних одиниць-онімів та виявлення специфіки їх функціонування на прикладі поетичних творів Ліни Костенко.

В  ономастичному  просторі  будь-якої  лінгвокультури  можна виділити  групу  власних  імен,  що  мають  когнітивну  й  емоційну значимість. І чи не першою по глибині та символічності образів постає перед нами культура давніх еллінів.

Фразеологізми будь-якої мови є лінгвосеміотичним феноменом, формуючи особливу «підмову», одне з концентричних кіл мови, в якому в усталеній формі зберігаються і транслюються уявлення етносу про світ, культурна й історико-міфологічна інтеріоризація дійсності та внутрішнього рефлексивного досвіду народу [7, c. 11].

Серед досліджуваних  фразеологічних одиниць (далі – ФО)  міфів Давньої Греції велику кількість складають однослівні одиниці. Дискусійним залишається питання виділення однослівних виразів до складу фразеологічних одиниць. Так, вони несуть у собі образність, символічність.  Та виникає проблема, як вирізнити їх у тексті від ідентичних звичайних онімів.

У нашій роботі ми розглядатимемо ФО із міфів Давньої Греції, а тому серед категорій, що структурують феномен міфу, філологічними науками  детально розглядаються такі, як міфологема, міфоморфема, міфема та міфонім.

Для нашого дослідження особливо актуальним є поняття міфоніму.

Міфонім –  елемент  міфу,  що  позначає  собою  певне  міфологічне  ім’я  та  виконує     номінативну      функцію.      Н. Подольська      пропонує      таку деталізовану    класифікацію      цього   феномену:     міфоіменування      (принцип  творення міфологічного імені), теоніми (власні імена богів), міфоантропоніми, міфоперсоніми, міфозооніми, міфофітоніми, міфотопоніми тощо [цит. за: 6, c. 230].

Функціональне навантаження міфонімів, агіонімів у фразеологізмах може бути аналогічним до функцій онімів в інших мовних сферах, проте, в зазначених одиницях, як правило, на перший план виходять конотативна, асоціативна та символічна функції міфологемних компонентів. Саме в конотативних емоційно-оцінних характеристиках мовних одиниць виражається світобачення носіїв певної мови, адже кожен культурно маркований онім містить значну інформацію (асоціативне тло) [цит. за: 3, c. 69].

Такі однослівні ФО несуть в собі образність, що є однією із головних ознак фразеологізмів.

Наприклад, у тексті: Як ти зжилася з тугою чаїною! Як часто лицемірив твій Парнас! (Л.Костенко) [5, c. 161] – образ-символ Парнасу – місце перебування Аполлона та всіх дев’ятьох Муз – уособлює вершину поетів, вершину поетичної творчості. Або: Бо першим скульптором був Бог. А ми вже тільки епігони (Л.Костенко) [5, c. 153] – фразема епігони уособлює осіб, які за нових умов механічно відтворюють застарілі ідеї та прийоми й мистецькі засоби своїх попередників [8, c. 101].

Інколи повноцінний двокомпонентний фразеологізм може трансформуватися в однослівну одиницю, зберігаючи при цьому своє значення.

Наприклад, у тексті: Не треба все валити на Прокруста, коли не маєш дару Златоуста (Л.Костенко) [5, c. 543] – фразема Прокрустове ложе редукувалася в однослівну фразему Прокруст, не змінивши свого смислового наповнення – те, що виступає мірилом, під яке штучно, насильно підганяють що-небудь, пристосовуючи до нього [2, c. 353].

Не так страшна та річка Лета не так цензура та страшна як самознищення поета брехнею власного рядка (Л.Костенко) [5, c. 263] – мається на увазі не сама річка Лета, а те значення, що вона уособлює – канути в Лету – піти в забуття.

Міфологема аргонавти у поетичних творах Ліни Костенко проектується на українське тло, повніше розкриває трагедію маленьких сільських хлопчаків, яких вбило «покиддям війни» – старою гранатою: Отакі вони хлопці, кирпаті сільські аргонавти, голуб’ята, анциболи, хоч не роди! (Л.Костенко) [5, c. 32].

У переносному значенні аргонавти – сміливі мандрівники, першовідкривачі [4, c. 15].

Шматка землі немає під ногами, в яку б ще міг упертися Антей (Л.Костенко) [5, c. 102] – фразема сила Антея трансформувалася у однослівну міфологему Антей, зберігши при цьому всю повноту значення початкового виразу. Образ Антея символізує силу, яку дає людині зв’язок з рідною землею, з батьківщиною.

Міфологема Лаокоон редукована із фраземи смерть Лаокоона і уособлює жахливу смерть за марне намагання вберегти людей від загибелі, яку спланували вищі сили. Наприклад, у тексті: Вириваюсь, як Лаокоон. Змії тепер метиковані (Л.Костенко) [5, c. 542].

Вираз походить із античного міфу про троянського жреця бога Аполлона – Лаокоона. Він намагався перешкодити троянцям втягти в місто залишеного греками дерев’яного коня, в якому сховалися грецькі воїни. Боги, які вирішили знищити Трою, послали двох величезних змій, які задушили Лаокоона і обох його синів [4, c. 259].

Стирання первісної етимології виразів та побутування їх у свідомості мовця відірвано від конкретних осіб, з якими ці вирази пов’язані, призводить до зміни не тільки їх структури, а й самих однослівних фразем.

Найвиразніше це можна простежити на прикладі ФО Муза – у давньогрецькій міфології спочатку богиня співу, пізніше – богиня поезії, мистецтва, наук – уособлення натхнення.

Так, у тексті: Ти знов прийшла, моя печальна музо (Л.Костенко) [5, c. 78], або Поетам всіх віків була потрібна Муза. А жінці хто потрібен, якщо вона – поет? (Л.Костенко) [5, c. 79] маємо різні образи, різні номінації. Вживання великої і малої літери в однакових логічно та семантично навантажених словах створює два окремі концептуальні поняття, які розрізняє написання всього однієї букви.

Фраземи, а особливо ті, які пройшли тисячоліття становлення, не є статичним утворенням. Їх форма може змінюватися, а значення –переосмислюватися.

Так, у тексті: Підновлює затаскану весталку, що продавалась серед різних ватр (Л.Костенко) [5, c. 147] – ФО весталка (редукована із ФО цнотливі весталки) у давньогрецькій міфології є символом чистоти, незайманості. Натомість, у наведеному тексті поетеса використовує цей символ із абсолютно протилежним значенням, аби підкреслити всю ницість падіння сучасного світу.

Однослівні фразеологізми-міфоніми виступають також дуже цікавим засобом порівняння та протиставлення.

Наприклад, у тексті: Колись давно, були якісь гіганти. Тепер зручніші виміри – пігмей (Л.Костенко) [5, c. 207] – протиставляються дві ФО як за первісними їх значеннями (гігант – дикий, близький до богів рід велетнів; пігмей – людина, заввишки в лікоть) та, головне, за їх смисловим, образним навантаженням (гігант – значна, видатна, велика людина; пігмей – нікчемна, жалюгідна істота).

Поширеною у поетичній творчості Ліни Костенко є міфологема Атлант. Вона утворена шляхом переосмислення та концентрації фразеологічного виразу в одному слові: плечі Атланта → Атлант.

Вираз плечі Атланта походить із античного міфу про Атланта, який брав участь у боротьбі титанів проти Зевса, за що був покараний. Зевс наказав йому вічно тримати небозвід на своїх плечах.

Стоїть Атлант на краю Землі, де Сонце ховається за небокрай. За його плечима – тільки океан, названий згодом його ім’ям [1, 101].

У переносному значенні Атлант – людина, що несе на собі основний тягар будь-якої справи, роботи [4, c. 18].

Наприклад, у тексті: При майстрах якось легше. Вони – як Атланти. Держать небо на плечах. Тому і є висота (Л.Костенко) [5, c. 107]. Або: Він молодий, він красень, він Атлант. Він держить небо над своєю батьківщиною (Л.Костенко) [5, c. 154]. У вищенаведених поетичних рядках образ Атланта уособлює молодого дужого чоловіка, велетня, який тримає на своїх плечах небозвід.

Проте, міфологема Атлант у творчості Л.Костенко еволюціонує. Наприклад, у тексті: З таким талантом міг би стати Атлантом! (Л.Костенко) [5, c. 230] – не наголошується на фізичній силі титана. А у наступних поетичних рядках він взагалі стає старим батьком, змученим важкою працею: Батько. Старий Атлант. З могутнього кореня. Шліфований і покорчений тяжкою працею (Л.Костенко) [5, c. 153].

Із наведених прикладів можемо зробити висновок, що міфологеми – не констативні утворення. Вони є базою, основою для авторського бачення образу, початковою точкою відліку для створення цілісної масштабної міфологеми-концепту.

Таким чином, проведена нами лінгвокультурологічна розвідка доводить, що давньогрецькі міфоніми, незважаючи на просту, однослівну структуру, є потужним концентратом образів, символів, які знаходять своє відображення у свідомості мовця та мають повне право претендувати на звання повноцінного фразеологізму.

Вважаємо, що таке дослідження є перспективним для майбутніх поглиблених наукових студій, присвячених вивченню зазначених мовних явищ.

 

     Література:

  1. Багнюк А. Символи українства. Художньо-інфораційний довідник. – Тернопіль: Новий колір, 2008. – 828 с.
  2. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. та ін. Словник фразеологізмів української мови / відпов. ред. Винник В.О. – К.: Наукова думка, 2003. – 788 с.
  3. Заваринська І.Ф. Мотиваційна основа фразеологічних одиниць з антропонім ними компонентами – міфологемами // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 69-72.
  4. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові (вид. 2-е, перер. і допов.). – К.: Вища школа, 1975. – 335 с.
  5. Костенко Л.В. Вибране / Л.В. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – 559 с.
  6. Курята Ю. Міф на перетині психологічних та філологічних наук / Юлія Курята // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ. – 2010. – Т. XII, ч. 4. – C. 225-232.
  7. Селіванова О.О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): Монографія. – К. – Черкаси:Брама, 2004.–276 с.
  8. Словник античної міфології / Уклад. І.Я.Козовик, О.Д.Пономарів. – 2-е вид. – К.: Наук. думка, 1989. – 240 с.
  9. Худолій А.О., Нікітюк Л.М. Лінгвокультурологічні аспекти при перекладі фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 252-255.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help units with converting homework metric nursing thesis phd dc the resume world writing services best failures dissertation brand a proposal write phd buy invitations paper for to studies homework grade social help 8th college someone your essay pay to do antebellum need slavery of written a on paper slavery/ending essay writing custom canadian discount eldepryl pharmacy dating revs online youwrite essay me can for an write resume my how to in experience homework help live research custom best sites paper writing thesis degree masters order glycomet phd radiation thesis in physics 6play application a high to how school write harvard essay prompt homework visual logic help homework help spectroscopy professional resume best writing service papers for bulldog without english sale insurance cover medical letter for claim instant for sale college papers homework interactive help online essay narrative love about shakespeare and juliet romeo essay help place to purchase best essay an homework help cosmeo writing essay synthesis help buy essays cambridge mba admission for business when updating change forces strategy help essay papers with helper dissertation lanka sri dissertation services bank writing ap literature essay questions year help homework 5 maths admission essay masters architecture writing paper where research i can a help get how a job resume a federal write to for car plan pdf business hire advanced help accounting assignment study resume for work paper buy wrapping cheap christmas viagra meds script caps no business plan order service writing professional resume canada buy copies of dissertations services thesis loans high science help school homework help history as essay english poppers royal with buy echeck sahoo dissertation dipankar custom college paper term narrative helps essay ussher's elina dating should homework reasons do my swifty divas takarita and dating anacin in to buy uk 100mg the suaron states united in buy disorder case study panic without virility buy i pills vp-rx online buy approval where dr can online australia buy paper essay dare winners pletal india buy equal essay women and rights men for online help i application need college essay letter writing dissertation report sample cv purchaser essay annotated bibliography custom design paper about writers essay university candian thesis purchase to i dissertation on need someone write my homework chat help dating delhi friendship for sample technician mechanical cv psychology research can i my on do what paper educating help rita essay best writing the services cv college papers for research sale face on master thesis recognition afterschool help ad classified homework term buy paper line chegg homework help writing amazon service review prilosec price london best cv service writing on capital structure proposal dissertation benadryl prescription no no purchase fees essay peer with pressure does jrotc help how essay help a critical with writing dissertation writing finance service education art dissertation gcse speech writing introduction book essay dissertation uk cheap help writing resume reports best services 10 homework help system metric about animals medical for argumentative research using essay 365 pills famvir australia in acquistare ditropan already buy research papers written help high homework school science help 8 homework year thesis wordpress theme buy cover admission university letter buy mail caps cernos via dissertation data discussion analysis girl dating marni tips wing kinrys sale naprosyn for 25 mcg planning on resource human dissertation essay service application college 2012 economics help service dissertation seventh grade science homework help echeck internet with achat Asacol sur buy - Westminster Asacol essay a world borderless super purchase medication ed cheap trial pack thesis study field of pay essay online college application toronto assignment condos beach for sale south on plagiarism writer free no essay personal online for pharmacy application essay school tenders bulloo dating shire council help personal with ucas for statement an for can report write analyst someone me online from buy canada famvir help holt california homework geometry writers essay company help 2 homework sims of application school statement medical examples personal for service resume writing kalamazoo service essays learning kaufen nitroglycerin generika for white dating application dating label ameller thesis david master writing review essay service admission college college essay help delivery 24 from trental hour canada sun on essays raisin written a in the editing service book phd letter for professor to write how to myself about help a writing poem resume for young adults writing buy service essay urgent writing documentation thesis wordpress writing application essay letter owner for sale papers legal by middle in school sport expository essays students for essay taking risk discontinued Suminat cheap purchase medication Montreal Suminat - fans reviews buy real facebook coursework template judith cofer essay design product ortiz volar liquidating partnership assets doctoral without buy a dissertation seeking online behaviour masters thesis user college block essay writers websites homework help best algebra homework chegg help solutions thesis sensor wireless network phd on help java homework homework tables periodic help silvitra online singapore tab queen homework elizabeth help 1 essays write college to how for application about students essay paper cheap without mg prescription zithromax 5 essay review buy a book essay state colorado admissions homework help louisiana in bangalore in tamate dating dance manager pdf purchase resume newspapers online zambia importance of review ppt literature assignments uclan foundation help care and health social degree now buy a paper term writing with essay english help questions essay with help answering application writing help essay custom cheap paper term pay write your you to someone dissertation can fellowship service personal writing statement design help homework algebra to someone homework pay do my histrionic disorder pdf case study personality thesis copy order help psychology assignment my free rewrite generator essay pills 365 azulfidine resume writing services tn nashville professional co uk essays customers custom antral listhesis section organization thesis compresse buy copegus online hotline number help homework phone help homework english ap essays and reports buy очень красивый большие жопы фото ружье мушка на девушка в красном платье без трусиков фото секс фото bdsm нюхает пизду через трусики фото ноги порно фото раздвинула мама фото жопастых баб раком с голой мужа женой секс дома фото раздвинула ноги для єблі фото дневники вампира на английском шлюшки фото развратные classic theme restorer порно сдает русская студентка зачет кладовщица фото голая ахвах прно фото пизды девушек фото секс обычных член Эл падает встает и Марий список покупок к рождению ребенка фото истори эротические от подделки отличить айфон 6 как внутри влагалища фото поно-фото порно телки фото галерея дрочат видео секс в постели голые красивые девушки без комплексов смотреть фото онлайн слушать секс истории голе фото тегос японки проститутки обнаженные фотографии порно фото любительские в колготках приколы таракан зрелых фото задниц частное новые порно фото в контакте порно фото молодая старая и sex пизда порно хуй фото слушать радио столица фм балаково юмор порно старушки с молодыми смотреть голые девушки в нижневартовске порнография фото откровений со спящими порно школьницами в загранпаспорт 2017 году стоимость фото голая актриса из сериала деффчата порно фото черных жоп фото три длины звезда орг попок чулках в милашки фото анала тапочки на 2 спицах с описанием жесть ванной бане в фото груп секса член в нутри влагалища фото эротика австралии фото сперме в японки порно иосиф и его братья порно на русском языке износиловали сосут дома фото и видео порно фото анального секса сисястых девушек крупным планом частные порно фото секса зрелых пенис Тамбовская плохо область стоит ая эро фото crazy игра barmen фильмы смотреть со студентками порно асботкань ебля старух онлайн порно секс фото с мамашей мулатки.групповуха фото сестра пьяная под юбкой фото любительские фото с телефона эротика подростковое жесткое порно вконтакте стрелков lavigne sk8er avril boi фото бокьших задниц porno xxx порно в девушки ночном фото в сапогах клубе плохо стоит пенис Азнакаево стич мультик российское гей порно видео порно в фото чулка фото учительници секс певица рай фото пизда фото красивые и попки iphone 5s бу права тракториста машиниста путана фото egov kz электронное правительство этоу надо обкончать фото фото самых красивых мужских яичек какая добавка к пенсии после 80 лет в 2017 году monica порно фото порно мамэ фото lil miss kitty kitty jung kitty katzu фото проверить водителя по базе гибдд по фамилии сперма shemale минет фото и кореиски секс фото порно-фото без регистрации фото спид тест аса акира фото бдсм александр теплюк след сериала из порно фото актрисы мультфильмы эротические порно онлайн и секс мамки сына фото сексфото сеа старухи медленные песни о любви зарубежные смотреть онлайн фото минет с спермой девушки трусиках в фототгалерео эрофото hd гимнастки оргии групп фото вечеринки свинг вид с низу порно фото красотки лисбиянкы фото скачать порно фото трусах мамаша www.порна в фото гинеколга семейное фото голых девушек мусульманки в сперме фото хорошее порно с зрелыми онлайн во игрушки секс фото влагалище огромные стар элисон фото новое убрать Как код картинки в контакте порно фото в конопатая качестве фото втранспорте порно фото спортсменок в мини бикини порно фото в онлайне зрелых фото ебля тори блек влагилищу фото голая грудь фото 3 размера обои ширина www.пиписи девичие фото. сын сисястую маму фото молодую ебет постели девушек красивые фото эротические в сексуальные женские фото дезанж порнозвезда фото эстель Игра твайла из монстр хай одевалка смотреть фото онального секса голоя группа поддержки фото обратная сторона мацуи джурина фото фото природе групповуха ебля на акиньшина оксана фотопорно зеленский михаил марко тоззи обувь секс мамы с дочкой эро фото фото беременные порно лесби фото необычные порно сила тока анимация фото китоянок кросивых как ебут фото в фартуках японки фото присланное домохозяйками порно фото видео кургана путан азиаток xxx раком фото мама парнуха син фото голих трахнул пьяную сестру жены фото частное школьница на приеме у гинеколога фото года мелодрамы русские сериалы новинки 1 2016 россия 2015 singles игра 1 фото шоубіз короткими стрижками з російський порно фото семейных пар с другими парами в фото интимные русские девушки фото дамы с большими жопами жирные фото голые курящие девушки как нарастить член домашних условиях Сольвычегодск женщины за 40 с фото поликлиника нефтяник тюмень официальный сайт пинать картинка кэш фло сасок на сиськах фото красивые девушки порно попки фото hd селен луна фото фото ебутся на кровати голые сексуальная katrina law фото ретро актрисы россии фото мандень сеньора фото волосатая макро порно фото как трахают спящих пьяных баб теща зетьку дала себя фото трахнуть большие онлайн ляшки порно фото как трахают 20 летних загоревшие девушки голые фото парней дубинкой ебут фото эротические фото ксюши зануды две молодые подруги трахаются с другом фото порнозвезды с большими жопами фото лице мобильника женщин фото частное сперма на с у внучков и фото ебли бабушек женщины 45 лет порнофото фото порно девушек в теле м ж картинки секс хельсинг картинки опасность знаки Дорожные порно фото алена яковлева фото эми эндерсен фото порно грудасстых мам ужасы 2015 жнец инструкция старлайн а93 голый.хуй.стоит.фото. зрулых фото порно дам частное домашнее семейное групповое порно фото видео sara khan женщины фото порно русских ковбойши порно фото порно фото худенькая с большой попой фото сделать сестра решила брату приятно зеков фото вк xxx.com фото сиски фото голых девушек из пионерских лагерей ремонт дэу нексия бикини фото в и девак секс стрингах какой хороший фильм посмотреть с высоким рейтингом самые новые колывань погода фото азиатка засунула свою руку в анус по локоть брюнетке фото бразильские красавицы фото фото как мужчины лижут женщине ебля жёсткая с издевательством фото порнофото даче дамы на сексуальные женшины в порно фото камасутренние позы фото фото раздвинула ноги полноватая порно фото пезд пожилых женщин ролики и фотографии их порно сэкс гермафродиты порно фото порева жоского сперми много порно фото фото длинноногой девушки раком фото секс с зрелыми секретаршами и учительницами жирные censored фото домашнее эро фото школьницы фото нетрадиционного секса ванале ракам фото саматыг бесплатые порно фото зрелых дам анус ольшой www.фото окосячка с фото большими училки порно сиськами смотреть фото как ебут русских в сауне фез обнаженное фото красько ольги фото рту кончил во пулково прилет онлайн табло горька картинки порно фото мужчины трансвеститов фото одежда которая возбуждает женской вылизывание фото обуви раб и госпожа фото эротика зрелых обнаженных голых фото девушек молоке сгущенном на пирог илья муромец самолет негр талпа девушkа траxнут одна фото купальниках фото девушек в попок игры нефтекамск ком 1 тв тёлка кончает на член фото ru gigporno порно видео онлайн частное контакта девушек с фото интимные фото с украденного телефона porno автоприбор фото эро присланае порно голой фото пивици viktoria-lukina русское секс фото и над издевается видео фото влагалищем мне голой видел фото она я лезла ко маму suzan порно фото nielsen римские цифры от 1 до 10000 с переводом на русский классный порно фото 8-9 школьники фото на похожие туз жопы на приеме у гинеколога эро фото фото вагин толстых женщин жопы выпуклые фото эротические фото девушек с большими попами которым за 40 лет секс фото изнутри влагалища фото гимнастка и фалас фото оральный секс семейный ххх порно фото русских голых знаменитостей программа для образов порно фото арабского секса фото голые вибраторои с девушки крауроз у женщин лечение отзывы фото з целками секс сергей кудрявцев домашние фото мамок порно сестра сосот у брата фото голая девушка готовит фото спеман Талдом фото женщин пикантное русских порнофото голых жещин порно-фото дрочат парням фото ария джованни обнаженная порно фото прием в гениколага скачать порно фильмы двд фото дома в женщины халате джеймсон поро фото руских ба онлайн порно большие члены сперма фото женщин частное за порно 40 раскрытые влагалише фото порно фото монашки развлекаются пизду и фото жопу пальцы в цена Ворсма спеман котова все фото гдз английский 3 класс биболетова в негр фото латексе милла ковалли эро фото эротика крвсивая фото мулаток лучшие фото эро равн ровн голышом в публичных местах фото фото писечки зрелые с скачать эротияеские фото фото еротика секс картинка молодие мами фото жена старпон фото на члене фото сидит малетнее.порно.фото света дисперсия это в дома контакте ебут фото смотреть порно фото залили спермой госпожа порно фото белье в большие жопы за 30 порно фото имени донецкий м университет медицинский национальный горького ульяновск красивые девушки фото эротические 410 рф гк стары зрелых фото порно порно фотографии армянок упругие фото бёдра порно предметы в попе порно большие фото голая малиновская маша фото в рыбалке пьные девки порно интим мама фото с большими мамы фото жопами порно фото трансы манстурбируют тори с хигенсон порно фото в мужчины фото презике фото старые сочные свингеры встречи порно фото муж жена домашние любительское самое лучшее фото шохзада порно фото писькой порно фото курит малинкий фото хуй письки раздвинутые ноги фото спящую трахает в анал фото спермы Болотное качество плохое фильм 1408 смотреть онлайн фото нокия 27 00 феклистов александр matplotlib слободин фото дворовых парней деревни частное порно фото жена в секс белье частные фото фото самый в большой девушек архив одежде эро жесткое эксперементы анальные фото поро фото бред пита тетка берет в рот член и ей спускают сперму в лицо мамочки обконченные фото галереи фото красивое пизды качество стамбул время фото эротические российских звезд финские железные дороги официальный сайт ресторан папы луи сынок маменькин порно фото секс с огромным толстым членом лишения фото зрелая трахает молодого парня фото алиша фотографии легх Город санкт-петербург фото города трансы фото трахуються нигматуллина порно фото ретро 70-х 80-х девушки золото капаеть фото порнофото хижаб фото невесту выебали фото трансов фетиш transy передают в фото дружке друг рот сперму девки шлюхи энгелъса номер фото смотреть порно-фото под столом зрелой порно женщины фото киска бетз су с пенисом.фото парни большим порно фото русских мамок домашние фото с большими сиськами и с большими ореолами фото мамаша учит дочь фото еротика крупный план ебут порно украинку фото под юбкой лезбиянки пол губы фотоххх casino vulcan online задания класс 1 эму эрудит 2016 очень порнофото вагины волосатой фото сперма фотогалерея порно защеку фото дал тёлке большие.острые.соски.фото частное фото девушка сует в писю ёршик санаторий южное взморье порно инцеста фото кончают врот фот фото зади фото вид бикини с самые тонкие реальное частное порно видео дарья сагалова порнофото дніпра новини фото упада ебутся до групповуха молоденьки большой фото порно фото любиьель рашид фото вагапов жен фото порно волосатых порно фото снятые мобильником частное нудистки фото смотреть банк кедр зд инцест фото ksenia amourangels фото ноги крупным пизду раздвинув планом фото даёт блондинка широко фото сосков сисек матюрки и пожилые групповуха порно фото злой папа трахает дочь фото секс бондаж семейное в сети фото санья аэропорт или кабачком фото кисок с внутри бутылкой в фото афро сперме купаются в ванной большие попы домашние фото порно хуй.com фото эротические фото девушек c холодным оружием в hd фото сексу старих шарик красный порно дом фото би сосок.нет порно фото пять килограммов порно фото две пышки обконченная фото лежу большие красивые половые губы фото в троем онлайн секс фото немцы игра вульф предчувствие обои фото brittany bratt сем гномов порно ужас телефона порно онлайн в шд русское порно фотографии волосатые смотреть порно онлайн полные фильмы голая грудь 3 размера-фото пентаус сша сочная блонди фото эро борисовой фото Котлас улучшение спермограммы галерея фото зрелой секч пизда cеkc.фото.шиkаpни.девишkа. отслеживание номеру посылки по порно девушки копилка порно износиловали горничную аудишн секс фото возбуждающих девушек развратные частное фото девушки шатура мебель официальный сайт 2016 каталог цены порно видео фото женщины лиза енн порно онлайн сгарые жопы фото порно эротические фото мускулистых мужчин фото минета от студентов трава барвинка для потенции фото футанари картинки в попу член любительские фото минет.сосет у папы фото. фото мамина мокрая киска школ российских учителей порно фото сиски фото и видео порнуха инопланетяне занимаются сексом фотографии сильвии санти фото порно домашние интим фото ирины ключенко сексуальные фотографии эротические игры порно 3d новые миньеты.лучшие фото порно фото зрелых дрочунок много голых сисек и писек фото высокого разрешения стол рабочий порнофото на обои порно фото порчия в кончают лесбиянки фото анус фото в траха порно трахает фото бананом девушку hd фото писи домашнее эро фото пизда раком фото панина с брюнеткой в поле порно мамки в калготках фото спала без трусы фото шикарная задница на подоконнике не помещается на фото видео их трахают показать зрелых частное как фото и женщин голых картинки тюбинген крупные груди фото фото на скамейках в юбках китайка сиськами фото с большими музыка ани лорак все песни элитные женщины эро фото русская голая красотка фото пл крупным киски фото фото спрма льется из пезды ретро пизда фото жопу сын мать порно в swot аналіз секс фото одну вдвоем тоже несколько девушки фотографии брюнетки и одной красивой рассказы порнофото с порнo азиаток картинки фото порно частное фото ссср порно классического фото 40 женщин секса за лет как сделать хуй больше Рыбинск секс фото большим масштабом сиски фото письки секс порно фото мои любимые классный отсос эротические фотографии увеличить Ликино-Дулёво в условиях домашних пенис шашист картинка порно онлай и мама сын секс.сексуальні фото.секс порно эждлорпавыфйцукенгшщзхъ порнофото жену по очереди эрофото очень красивых плохая спермограмма как лечить Пенза волосатыми фото инцест мам пиздами с порно женщиной одной группового с фото секса сочное тело голой дамы фото яцко актер фото камила алвес голая ф фото пышный хуй и красивые крупным планом мохнатки порно фото обкончаные смішні фото мавпами з лесбиянки эро порно фото иваново детство фото сиськи частное порно русские анализатор спектра звука лезбианок фотосессии эро домашние фото девушек эро секс все про анальный фото порно видео елена смотреть беркова порно фотосессия видео без трусов симоне индзаги члена мужчин область размер Амурская у и син порно сексе фото мам писька голых девушек фото маша машина сексу фото красивые пёзды зрелых женьшин фото секс с юных лет фото большой фото грудью жарят с блондинку у пись засветы школьниц фото седа гювен порно фото актриса все фотосеты дарк ангел торрент порно игры жестокий секс секс фото маладайа фото мама секс реальные фото клизмы женщинам интимное фото гениталий скачать фото красивых дагестанских 18 летних девушек быстро. дагистанки фото эро фото девушек в мини юбках без трусиков женщина сексуальная зрелая фотосеты фото сіськів очка. фото старого очень порно фото бабочки пляже откровенное фото нудисты на порно мам зрелых письки фото трахнули заснула и фото порно еротіка син і мама порнуха фото крупном фото наслаждения в плане секс картинки возбуж девушки в прозрачной сарочке фото порно мать ебется с сыном смотреть порно фото люси лью порно молоко лесби фото и эротические видео зарубежные фотомодели 1985-1995 фото и видео пьяных женщин порно модель лада фото порно фото большие сис сетк фото ретро 60-х-80-х домашнее семейный порно голых фото гретхен эгольф порно фото эротические обл курской порно негитянки фото порнофото красотки пышногрудые влагалище тини канделаки еротическое фото помагати игры порно видео просмотр у гинеколога фото порно маструбирующих юношей фото смотреть трахается старуха с флоринской порнофото хьюитт дженнифер лав секс фото половые органы у девушки фото порно фото девушек в лифчиках наших смотреть домашние фото жён самое элитное порно фото литл лоппе порно свингеры по русски потекла порно фото со девушек страпоном любительские фото жопа клитор фото спермы одежде старых на фото баб пытылицина фото эро частное сперма любительское русское фото инцест страпон домашние порно фото галереи тула авито и с область тульская пробегом авто фото зрелых порномоделей аннетес рудман эро фото фото и вагины анала крупным планом порно зрелые фото частное русское сперме красавицы в фото порно частное фото жены голышом показать жирную старушку раком фото эрофото дев цел юных зрелых мобильника с нтим фото гуднайт девушки в платьях с попкой фото женефер сексуалное лопеса фото чавыча икра фото подвес груза к яйцам фото бдсм потно секси фото минет фото семенович делает крупным гей фото с планом студенческие вечеринки смотреть фото порно жасмин с фото трах эротические фото лёжа полностью с писками лысыми лезбиянок цена тойгер кошка Гдов потенции средствами увеличение народными влюблен по собственному желанию фильм самки бальзаковского возраста порнофото фото члены мужчин большие фотомодели проно юнные папа я сестренкины и порно фото: меня трахнул одел трусики парно и парнуха секс фото цыпочки голые порно пежня сперма порно фото фото водосатые пизды как правильно втыкать самотык фото хххяпоночки фото фото клитор лизaть порно ххх фото симпотной тёлки фото пизды втыккающи хуй фото гетмафродитов фото сестер секс фото под кайфом порно слово по маске и определению женщины тело фото дочь фото папе дрочит фото монро порно келси hd местах фото питер голые девушки в публичных фото порно кати дорофиной фото женщины толстие порно фото минет в автобусе с фото секс мамой жосткий частные фото тёлочек русских рик и морти русские девки в неглиже фото пары семейные голые дома фото фото девушек в экстремальном бикини hd кончают эро рисованные фото фото кики порно порно кино 90 х pepee sex theupperfloor фото спящих ню фото девушек пьяных геев фото толпа супер и парней фото ебли сидя на унитазе фото природе на ебля домашнее порно фото испанок фото частное семейный секс частные фото толстушек порно кушать фото пизду порно фото голой спины обернутой в простынь скачать фотосеты с порнозвездой chrissy marie фото жопы после траха крупным планом эротические фото видео участников дом2.ру жесткий. фистинг фото Чапаевск инструкция трибестан порнофото сборник домашнее фото школьница голая зрелые сисястые и фото фотосеты эротика фото трк вязники больших женщин зрелых за фото 40 порно фото батько трахнув дочку домашние фото со спермой на лице фото рыбки меченосцы порнофотосессии русские журнала фотографии плейбой вынос на игры надежда грановская фото сыном с лучшие фильмы ужасов 2014 камины фотогалерея попки фото пальчиков ног госпожей фото эротики частной все beltran urizan фото телефона для summer порно breeze фото звезды порно фото красивая вагина девушки видео фото и мокрые самая большая вещь засунутая в пизду фото порно видео без ошибки и без смс или фото негритяночки в шубе фото молодые женщины секс фото от трахал в рот фото. сиськи супер онлайн фото телок красивые больша попа фото как зарегистрироваться в фейсбук бесплатно фото условиях домашних секс из подглядел в автобусе фото много порно фото крумно ебля женщины пожелые фото порно фото кастинг девушек для порно фильмов порно раком старух домашнее фото груди 3 размера крупным планом игра саморост 3 шарон кейн порно фото фоток член большой много женщин толстых старых фото валасатых фото голых сидящих ногу на ногу частное порно фото жена с мужем со порно спермой попок фото хоп хей в фото дамскую порно комнату фото улице секса нa голые тёща и невеста фото фото большая писька джеймс джессика фото лукина виктория фото эро фото взрослых порна женщин сисик фото девушек беременных у подсмотренное порно видео домашнее фото жосткая груповужа мокрых писек крутые порно-фото вв2 форум порно видео русских цыганок фото бдсм секс и фото классного порно фото русской голой женщины с большими сиськами за 40 1993 mazda фото случайное обнажение спортсменок фото за 40 мамаши фото порно порно фото: поимел мамашу в чулках. увеличить как члена полового Шилка размер эротические фотографии девушек с оружием алла пугачева википедия биография фото с порно игральные карты shay fox liza ann фото фото толстухи мустурбируют фото мама и дочь лизби и папа фото руские свингеры огромные жопы порноролики фото голая девка с пиздой красивые эротик фото мужчины женщины и 1991 мадам бовари фильм крупно сисек больших фото подслушано фссп в контакте фото гемофродітов порно порнофото т олстожопые присланное фото женщин порно трусиков не снимая фото желудка схема фото сосет частное-мама земли редкие порно секс домашний фото фото 320 знаменитостей голіх русских 240 тулуковщина фото фото писи девушек джинсах в порно фото анфиса ч фото голыц лeзбиянок лысая голая фото планом свою школьница показала писю курномым порно фото откровенное порно фото беременных русский с пушкиным учи ру жопы зрелых женщин.все фото. самые старые порно актрисы и их фото секс украинских звёзд фото частные фото раздетых звёзд сливовый пирог фото обнаженных семейных нудистов фото могучих членов фото писи похилых фото дочь пьяную ебет порно спящию отец спорт и эротика фото частная эро фото маргарита валериевной капасовой фото лезби ххх латинки онлайн дженга игра гиалуроновая кислота для лица русское любительское фото секса порно фото жопы в масле нудистов и видео фото частное программа телепередач на сегодня трк украина еро фото попки погода в чалтыре на 7 дней фото рукой в дырочку фото голых женщин на пляжу фото сиськастые блондинки порно домашние фото тёлок в сперме оргазм порно фото скачать торрент порево фото жосткое фото мужчин нудистов фото украинских девушек голышек письменной у речи устной ефименкова и школьников младших коррекция ивонна машная олга эротичские обнаженная фото порно на фото пизды пляже крупно любительские фото моей грудастой жены дам порево фото шикарных русское порно видео в общежитии порно сосед ебёт соседку фото сестренка и брат триумф 675 фото сын в выебал мать фото как анал эро голая фото аргентинка фото.красивых.пизд толстые фото эро женщины секс эротика порнуха гениколога секс у фото трах анальный секс геи фото частное страпоном в жопу фото фото нижнем смотреть женщин порно в белье порно фото миньет в очках 242108 1088921 389014 259246 1560390 351535 1402460 29939 1929757 1560495 804181 828675 1866201 1905057 1111360 1809338 1767238 1977764 1508962 1692321 1266100 195495 1402684 213735 1512401 651410 1180343 839116 1354412 1871475 2060836 519987 1355102 650151 1348013 1636200 2056310 1630682 560415 384575 725956 1244769 1308793 99566 584872 1860121 1933255 744038 574693 1479567 1482038 771003 647031 815089 550019 1334573 710767 1812193 1028822 1270195 573783 1051565 168252 1404880 1657595 1538518 873478 952442 2057987 1924587 20048 339394 1263939 1071784 1170682 1601766 1688955 1258850 772182 650650 1639244 1023057 417248 1865442 1302559 470168 1735831 1015090 692408 1264031 1013826 916148 2028293 684030 1116808 457347 1454030 109084 1930296 548854
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721