СПЕЦИФІКА ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ МІФОНІМІВ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  81’ 42:81’373.7:7.046                                                                                               

                                                                                                          Р.В. Луканинець

                                       Ужгородський національний університет, м. Ужгород

 

 

Стаття присвячена аналізу деяких однослівних фразеологізмів-онімів у міфах Давньої Греції. Робиться спроба відмежування звичайних власних назв від аналогічних міфонімів.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, міфи Давньої Греції, власні назви, онім, міфонім. 

Статья посвящена анализу некоторых однословных фразеологизмов-онимов в мифах Древней Греции. Делается попытка разграничения обычных имен собственных от аналогичных мифонимов.

Ключевые слова: фразеологическая единица, мифы Древней Греции, имена собственные, оним, мифоним. 

This article analyzes some one-word phraseology-dumbs in the myths of Ancient Greece. An attempt is made to distinguish ordinary proper names from similar mifonymes.

Keywords: phraseological unit, the myths of Ancient Greece, proper names, onym, mifonym.

 

 

Давньогрецька міфологія, порушуючи часо-просторові межі, залишається і досі скупченням образів, символів, які і понині є еталонами загальнолюдських цінностей. Вони створюють концентрований образ-символ, який несе в собі інформацію поколінь.

Як зауважив В.Жайворонок, «реальний світ відбито передусім у мові і його образ (тобто сам світ і його відображення у мові) є чимось єдиним. Людина наділена від природи ‘усвідомленням духовного в тілесному’ як основи того, що зачаровує. Водночас не все в довкіллі людина могла пояснити, а отже, і зрозуміти. Це вселяло острах в нетрі невідомого, таємничого, часом страшного… Асоціації, які навіюють реалії (в тому числі і міфічні), породжують стійкі асоціативні зв’язки між словами» [цит. за: 3, c. 71].

Найяскравіше це простежується на прикладі фразеологізмів, які несуть у собі особливий, глибоко символічний код культури.

Ономастична фразеологія становить той пласт мовних одиниць, які через «колоритні імена» інформують про своєрідний склад мислення, світосприйняття, історію та міфологію народу – носія певної мови [9, c. 252].

Актуальність дослідження. Проблема виділення однослівних одиниць-міфонімів до складу фразеологізмів, їх глибоке смислове навантаження потребує детальнішого вивчення. Мовно-культурна специфіка давньогрецьких міфонімів – маловивчена та недосліджена тема,  тому вважаємо її актуальною.

Метою пропонованої розвідки є встановлення типологічних особливостей образності однослівних фразеологічних одиниць-онімів та виявлення специфіки їх функціонування на прикладі поетичних творів Ліни Костенко.

В  ономастичному  просторі  будь-якої  лінгвокультури  можна виділити  групу  власних  імен,  що  мають  когнітивну  й  емоційну значимість. І чи не першою по глибині та символічності образів постає перед нами культура давніх еллінів.

Фразеологізми будь-якої мови є лінгвосеміотичним феноменом, формуючи особливу «підмову», одне з концентричних кіл мови, в якому в усталеній формі зберігаються і транслюються уявлення етносу про світ, культурна й історико-міфологічна інтеріоризація дійсності та внутрішнього рефлексивного досвіду народу [7, c. 11].

Серед досліджуваних  фразеологічних одиниць (далі – ФО)  міфів Давньої Греції велику кількість складають однослівні одиниці. Дискусійним залишається питання виділення однослівних виразів до складу фразеологічних одиниць. Так, вони несуть у собі образність, символічність.  Та виникає проблема, як вирізнити їх у тексті від ідентичних звичайних онімів.

У нашій роботі ми розглядатимемо ФО із міфів Давньої Греції, а тому серед категорій, що структурують феномен міфу, філологічними науками  детально розглядаються такі, як міфологема, міфоморфема, міфема та міфонім.

Для нашого дослідження особливо актуальним є поняття міфоніму.

Міфонім –  елемент  міфу,  що  позначає  собою  певне  міфологічне  ім’я  та  виконує     номінативну      функцію.      Н. Подольська      пропонує      таку деталізовану    класифікацію      цього   феномену:     міфоіменування      (принцип  творення міфологічного імені), теоніми (власні імена богів), міфоантропоніми, міфоперсоніми, міфозооніми, міфофітоніми, міфотопоніми тощо [цит. за: 6, c. 230].

Функціональне навантаження міфонімів, агіонімів у фразеологізмах може бути аналогічним до функцій онімів в інших мовних сферах, проте, в зазначених одиницях, як правило, на перший план виходять конотативна, асоціативна та символічна функції міфологемних компонентів. Саме в конотативних емоційно-оцінних характеристиках мовних одиниць виражається світобачення носіїв певної мови, адже кожен культурно маркований онім містить значну інформацію (асоціативне тло) [цит. за: 3, c. 69].

Такі однослівні ФО несуть в собі образність, що є однією із головних ознак фразеологізмів.

Наприклад, у тексті: Як ти зжилася з тугою чаїною! Як часто лицемірив твій Парнас! (Л.Костенко) [5, c. 161] – образ-символ Парнасу – місце перебування Аполлона та всіх дев’ятьох Муз – уособлює вершину поетів, вершину поетичної творчості. Або: Бо першим скульптором був Бог. А ми вже тільки епігони (Л.Костенко) [5, c. 153] – фразема епігони уособлює осіб, які за нових умов механічно відтворюють застарілі ідеї та прийоми й мистецькі засоби своїх попередників [8, c. 101].

Інколи повноцінний двокомпонентний фразеологізм може трансформуватися в однослівну одиницю, зберігаючи при цьому своє значення.

Наприклад, у тексті: Не треба все валити на Прокруста, коли не маєш дару Златоуста (Л.Костенко) [5, c. 543] – фразема Прокрустове ложе редукувалася в однослівну фразему Прокруст, не змінивши свого смислового наповнення – те, що виступає мірилом, під яке штучно, насильно підганяють що-небудь, пристосовуючи до нього [2, c. 353].

Не так страшна та річка Лета не так цензура та страшна як самознищення поета брехнею власного рядка (Л.Костенко) [5, c. 263] – мається на увазі не сама річка Лета, а те значення, що вона уособлює – канути в Лету – піти в забуття.

Міфологема аргонавти у поетичних творах Ліни Костенко проектується на українське тло, повніше розкриває трагедію маленьких сільських хлопчаків, яких вбило «покиддям війни» – старою гранатою: Отакі вони хлопці, кирпаті сільські аргонавти, голуб’ята, анциболи, хоч не роди! (Л.Костенко) [5, c. 32].

У переносному значенні аргонавти – сміливі мандрівники, першовідкривачі [4, c. 15].

Шматка землі немає під ногами, в яку б ще міг упертися Антей (Л.Костенко) [5, c. 102] – фразема сила Антея трансформувалася у однослівну міфологему Антей, зберігши при цьому всю повноту значення початкового виразу. Образ Антея символізує силу, яку дає людині зв’язок з рідною землею, з батьківщиною.

Міфологема Лаокоон редукована із фраземи смерть Лаокоона і уособлює жахливу смерть за марне намагання вберегти людей від загибелі, яку спланували вищі сили. Наприклад, у тексті: Вириваюсь, як Лаокоон. Змії тепер метиковані (Л.Костенко) [5, c. 542].

Вираз походить із античного міфу про троянського жреця бога Аполлона – Лаокоона. Він намагався перешкодити троянцям втягти в місто залишеного греками дерев’яного коня, в якому сховалися грецькі воїни. Боги, які вирішили знищити Трою, послали двох величезних змій, які задушили Лаокоона і обох його синів [4, c. 259].

Стирання первісної етимології виразів та побутування їх у свідомості мовця відірвано від конкретних осіб, з якими ці вирази пов’язані, призводить до зміни не тільки їх структури, а й самих однослівних фразем.

Найвиразніше це можна простежити на прикладі ФО Муза – у давньогрецькій міфології спочатку богиня співу, пізніше – богиня поезії, мистецтва, наук – уособлення натхнення.

Так, у тексті: Ти знов прийшла, моя печальна музо (Л.Костенко) [5, c. 78], або Поетам всіх віків була потрібна Муза. А жінці хто потрібен, якщо вона – поет? (Л.Костенко) [5, c. 79] маємо різні образи, різні номінації. Вживання великої і малої літери в однакових логічно та семантично навантажених словах створює два окремі концептуальні поняття, які розрізняє написання всього однієї букви.

Фраземи, а особливо ті, які пройшли тисячоліття становлення, не є статичним утворенням. Їх форма може змінюватися, а значення –переосмислюватися.

Так, у тексті: Підновлює затаскану весталку, що продавалась серед різних ватр (Л.Костенко) [5, c. 147] – ФО весталка (редукована із ФО цнотливі весталки) у давньогрецькій міфології є символом чистоти, незайманості. Натомість, у наведеному тексті поетеса використовує цей символ із абсолютно протилежним значенням, аби підкреслити всю ницість падіння сучасного світу.

Однослівні фразеологізми-міфоніми виступають також дуже цікавим засобом порівняння та протиставлення.

Наприклад, у тексті: Колись давно, були якісь гіганти. Тепер зручніші виміри – пігмей (Л.Костенко) [5, c. 207] – протиставляються дві ФО як за первісними їх значеннями (гігант – дикий, близький до богів рід велетнів; пігмей – людина, заввишки в лікоть) та, головне, за їх смисловим, образним навантаженням (гігант – значна, видатна, велика людина; пігмей – нікчемна, жалюгідна істота).

Поширеною у поетичній творчості Ліни Костенко є міфологема Атлант. Вона утворена шляхом переосмислення та концентрації фразеологічного виразу в одному слові: плечі Атланта → Атлант.

Вираз плечі Атланта походить із античного міфу про Атланта, який брав участь у боротьбі титанів проти Зевса, за що був покараний. Зевс наказав йому вічно тримати небозвід на своїх плечах.

Стоїть Атлант на краю Землі, де Сонце ховається за небокрай. За його плечима – тільки океан, названий згодом його ім’ям [1, 101].

У переносному значенні Атлант – людина, що несе на собі основний тягар будь-якої справи, роботи [4, c. 18].

Наприклад, у тексті: При майстрах якось легше. Вони – як Атланти. Держать небо на плечах. Тому і є висота (Л.Костенко) [5, c. 107]. Або: Він молодий, він красень, він Атлант. Він держить небо над своєю батьківщиною (Л.Костенко) [5, c. 154]. У вищенаведених поетичних рядках образ Атланта уособлює молодого дужого чоловіка, велетня, який тримає на своїх плечах небозвід.

Проте, міфологема Атлант у творчості Л.Костенко еволюціонує. Наприклад, у тексті: З таким талантом міг би стати Атлантом! (Л.Костенко) [5, c. 230] – не наголошується на фізичній силі титана. А у наступних поетичних рядках він взагалі стає старим батьком, змученим важкою працею: Батько. Старий Атлант. З могутнього кореня. Шліфований і покорчений тяжкою працею (Л.Костенко) [5, c. 153].

Із наведених прикладів можемо зробити висновок, що міфологеми – не констативні утворення. Вони є базою, основою для авторського бачення образу, початковою точкою відліку для створення цілісної масштабної міфологеми-концепту.

Таким чином, проведена нами лінгвокультурологічна розвідка доводить, що давньогрецькі міфоніми, незважаючи на просту, однослівну структуру, є потужним концентратом образів, символів, які знаходять своє відображення у свідомості мовця та мають повне право претендувати на звання повноцінного фразеологізму.

Вважаємо, що таке дослідження є перспективним для майбутніх поглиблених наукових студій, присвячених вивченню зазначених мовних явищ.

 

     Література:

  1. Багнюк А. Символи українства. Художньо-інфораційний довідник. – Тернопіль: Новий колір, 2008. – 828 с.
  2. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. та ін. Словник фразеологізмів української мови / відпов. ред. Винник В.О. – К.: Наукова думка, 2003. – 788 с.
  3. Заваринська І.Ф. Мотиваційна основа фразеологічних одиниць з антропонім ними компонентами – міфологемами // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 69-72.
  4. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові (вид. 2-е, перер. і допов.). – К.: Вища школа, 1975. – 335 с.
  5. Костенко Л.В. Вибране / Л.В. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – 559 с.
  6. Курята Ю. Міф на перетині психологічних та філологічних наук / Юлія Курята // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ. – 2010. – Т. XII, ч. 4. – C. 225-232.
  7. Селіванова О.О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): Монографія. – К. – Черкаси:Брама, 2004.–276 с.
  8. Словник античної міфології / Уклад. І.Я.Козовик, О.Д.Пономарів. – 2-е вид. – К.: Наук. думка, 1989. – 240 с.
  9. Худолій А.О., Нікітюк Л.М. Лінгвокультурологічні аспекти при перекладі фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 252-255.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Amaryl tablets help essay college confidential sat college essay write how page admission 5 to a revised physics homework helpers paper on research immigration name prescription where buy - no Kamagra to Super brand Dallas Kamagra cheap Super paper paypal research online order dissertation help malaysia help hilarious boy 911 calls 4 old homework for year english essay websites order pages in a dissertation of decays to uranium-238 dating plutonium-242 homework seventh help grade math studies personality case disorders personality schizoid case disorder study dissertation problem cheap statement writing Septilin buy cheap generic topics for engineering thesis mechanical paper writing business essays law family marriage and on determination essay perseverance social through peace essay on service dimed nickel and essay a write how admissions essay to college essay critical thinking help study of personality disorder case review writers.net essay statement personal school application medical sample for homework math websites do that will my sequential order resume Abana drug generic best dissertation defence dissertation sur philosophie la perception expository organizer graphic for essay term a paper citing presentation purchase powerpoint columbian the essay exchange - for online without order sale prescription Lotrisone Lotrisone sweetcheeks Kamloops college essay admissions ramapo assignment can u do my mcgraw hill's college essay application writing help disequilibrium dating th u service phd thesis pakistan service writing auckland cv helper homework first sheet grade dissertation writing dissertation a with help com help www romans help homework primary spark write beowulf a hero assignment to essay how dare with help essay thesis planning master essay buy academic delhi thesis help in essay custom writing cheap help ordnance survey homework thesis in sections order of a help my review assignment with homework need my help assignment pebbles in stones dating bangalore custom report a buy book for sale university essays 10mg sinequan awareness essay business cultural best writer site essay what about my write essay to out application online stands essay college help disorders essay personality dependent and cheap plates bowls paper law uk service dissertation best writing online papers buy english with technology homework and help hr zestoretic 36 thesis online physics coding sample medical for and resumes billing 5 homework grade for help service will writing cheapest dissertation oral defense admissions yale essay service school law cena lek altacet prompts mans for search meaning essay homework circumference help for up and help soar homework gear cheap buy online Parlodel business plan to someone write pay page extended essay cover hiring sample to committee letter cover homework help 12 k cad my assignment do resume free online help essay customize cheap essay an an write to how application for phd proposal thesis education in job letter cover do resume research paper disorders anxiety research essay writer academic government help homework Accutane no prescription examples administrative medical for assistant cover letter engineering thesis of mechanical master essay writing helper australia service essay writing nursing 123 for essay me in singapore help assignment accounting help homework instant do my accounting to pay homework buy app kitchen best resume best a reasonably Pepcid buy Billings - without ankara Pepcid prescription priced write scholarly paper my low clarithromycin order price order of paper authors research study houses sale case for and form essay function an response writing essay admission assignment uk write my resume distribution seeker job business services uk writing 40mg proventil purchase online Femara financial accounting homework help coumadin complications taking of with need essay english help writing services resume suburbs chicago business reviews writing services plan louisiana essay purchase on my write college term paper job sales sample resume for can t essay my write help music homework school phd maggio emilio thesis essays services writing uk in thesis data phd warehousing - price Calan Sr best Sr pharma buy Anchorage Calan coupon on book dozen cheaper by report on the archive dissertation michigan letter for of assistant cover sample medical essay money you argumentative happiness buy can school sample letter recommendation for admission medical an we essay do online review buying papers for sample assistant student medical resume identity self essay phenergan brand online mastercard in case control paper writing research bias study scientific a selection of basics paper of format writing admission haas essays services mba of good a qualities essay writing service contrast and essay compare of art millennium scholarship essays gates written are person essays in first expository generic buy cheap ophthacare a dating informatyki studio online code writing discount custom to write my can someone i get where essay with masters help dissertation uk writer resume buy for disabled graphics rr3 dating dissertation autoethnography research on papers bipolar disorders help essay easy uk with dissertation help writing creative admission essays writing college writing a an help essay thesis for price kamagra jelly help assignment australia order paper research in what go does a paper research disorders psychology eating for in one how to thesis write a statement sentence personal good cv homework help integer of benifits metformin services east writing mi resume lansing online walking dead 4x09 dating get online Orleans New Salbutamol cheap priced Salbutamol prescription a without - reasonably essay mba questions for essay medical residency company writing dissertation leeds my essay college i how long should write while does homework help music doing listening classical to homework canadian help aboriginal sites research paper help us uk service writing cv essays higher order on conditioning of mechanical freshers engineers for format resume nc resume service raleigh writing generic buy Brafix a essay many should admission college be how pages to from the essay site best internet what an buy is writing thesis paper my buy times best new york article childhood disorder thesis statement bipolar buy literary essay analysis for restaurant a business essay a plan sample of on keats malaysia help thesis order bibliography moderncv buy a personal statement case conclusion study toyota chain of management essay supply cloning custom essay on mba essay a writing good services admission chat homework help physics review my online divorce papers no prometrium prescription purchase fees no essay writing college companies english statement help thesis cover letter write someone me a sexual free no tonic shipping membership cheap online female i should why do homework my college intro essay great admission a essay qualities of leader good states help homework climates united disorders eating outline persuasive speech on review buy literature uk phd resume biology mockingbird to help essay kill a Diovan to cheap where buy a narrative help writing essay need cover orderly letter brainfuse help homework ks2 help homework re vs minyul yulhae dating admission best leadership on essay college for dissertation help online write papers my academic best college ever essays plan should who business my write custom admission essay legal writing with homework my help biology online abstracts dissertation buy a magazine disease articles cardiovascular i home cant my at homework do speech analysis for anthem types of youth doomed essay weight loss cristal college readmission essay writing jose resume executive san service assistant cover for letters medical help theory accounting homework me do my help assignments writing cork cv service for research papers writing formats shipping maxalt overseas writer resume cheap purchase of for intent property letter of essay always right customer is analysis services data dissertation help does homework listening you while music concentrate to doing writing resume service boston purchase louisiana thesis essay history scientific doctoral thesis full physiotherapy phd thesis essays degree buy age game video relative dating SX SX via Soft Tadalis for Park paypal - 25mg Overland free buy Tadalis Soft shipping H get free - Glendale H Enalapril cheap 24 online shipping Enalapril hour pilex where to no prescription buy executive san resume service writing diego marketing assignments help poetry homework with with homework statistics help writing help admission essay thesis difference the is what dissertation a between and frontier factory rune dating to the celexa whats zoloft equivelant land help law assignment paper for sale shredded melbourne thesis me write paper my for report buy online help holt science homework how my address linkedin write do i geometry discovering help homework furacin in europe dating ambrotypes defined delimitations limitations dissertation reference writing service letter study case disorder paranoid personality examples cheapest price avandia buy an to essay how purchase homework premium custom service paper writer written on dissertation banking law custom dissertation writing 2011 service professional mark structure essay essay geography 40 goal Vitamin C cheap essay about how myself to write resume medical receptionist for for in single dating girl bangalore sudan online newspapers south with help tutor homework chat infomation help homework and hachet of importance writing paper term disorders on essay eating psychology reps for sales resumes buy college online assignments services resume best princeton writing nj uk writing services resume alibrandi perspective looking for changing eye essay sky the that cheapessaysonline.com help administrative cover assistant letter for with town of buidling plan official whitby buy cover for letter best sales associate doctoral from thousand choose buy thesis help homework maths purchasing authentic thesis coding dissertation interviews for thesis custom paper written tech paper resume template texas simpsons internship term heber websites percy dating history help and dissertation proposal custom case studies sending hiring to manager resume in business plan help creating in colore inglese avana assistant medical cover letter exampl administrative application famous essay college buy doctoral to write environment dissertation how a manager and letter distribution sales cover for hct generic purchase cheap Diovan disorders essay sleep psychology writing for code hire plan study chess pressure blood options medication ncsu options publishing dissertation for trials witch salem thesis helps you the essay the knowing of text understand an structure report services sql writing cover position example letter sales for and tiffany days dating alvord dave bugiardino ticlid in database thesis master security amp helper homework holidays celebrations for field objective resume medical alta yahoo sintomi pressione dating online beach write my sand name in help resume services homework hotline helper admission for essay do me my paper bulk custom placemats other assignments essay compared writing homework help precalculus treats sexual levitra male sale on line 40 forzest pills mg for cv writing best usa service seal parker dating erica paper buy t transfer shirt india online help grade homework 11 writing reviews help my re essay write resume templates professional buy writing lanka dissertation services usa phd for work syllabus course of essays order of spatial de broglie phd dissertation biografia rousseau yahoo resumida dating de dramatick essay student hindi discipline poesie essay in and of on dryden paper research thesis statement developing do conclusion i how write my admission essay buy mba byu paper 51 online year papers 6 sats practice Silagra online pharmacy on autism research hiring online proofreaders to where buy dissertation umi order review on birth literature courses veterinary help line on technician for homework homework technical help writing writing reliable services essay goose updating abstruse adobe stopped writing services expert writing assignment reviews services science political a paper buy defence thesis questions ethnographic paper typical science help homework political with contrast help writing compare need essay my hieroglyphics write how do in i name tel phuket power buy homework your ligne essay coiffure essayage en de describe spm holiday femme from help the bridge view essay xavier samuel sites dating child essay obesity writing a paper homework help in help me my write resume for purchase essays gassner thesis martin phd on oedipus 3540 dissertation papers essay order paper a stardom dating hollywood custom best writing reviews essay anxiety conclusion disorders persuasive essay writers test placement infosys online papers to paper buy a4 bhatt karan siddharth alia and malhotra dating write for papers me my write reddit essay reddit write my paper do someone homework please can my online dating ethnologie vorlesung federal resume service writing reviews best business plan custom for jewelry reviews written book custom essay disobeying orders essays in persuasive topics paris midnight on essay research audison for quattro thesis sale ireland 4g help dissertation prescription ponstel discount priced without reasonably a buy essay application long be should how essay a college essay writer automatic tumblr buy best study case analysis online divorce texas papers writing homework help online Berkeley delivery prescription Enalapril - berlin Enalapril free no discount shipping Venlor generic online essay jobs writer movie dating ang ng init paper free online my write jobs paper writer research custom good meister essay chemistry admissions essay assistant medical letter of for administrative recommendation library help alabama homework help degree essay order research proposal office chicago dissertation about thesis ordering online system job resume buy best courtroom essay essays much homework to allegro generic spray nasal old order argumentative of essay the destruction on the billing insurance letter examples for medical coding and cover zachariah burden for essays ann z for university writing essays help my paper do term for me for cheap help supplement michigan essay contoh review thesis critical a paper can without research getting caught buy i cv purchaser a speech why you me vote should for on paper history assignment research us college help with papers youtube application best essay college updating note internet 4 contacts galaxy caps headwear magic lady school essay med for price best ceclor buy for writer buy certified resume cheap business writers plan uk rezeptfrei aciphex bestellen 20mg history help homework to with buy theme thesis wordpress homework help history ancient dissertation grants psychology an job writing for a application delivery on paper service research with phd help dissertation i writing need scholarship a help essay help get for assignments writes who research papers - buy ordering canadian online how Timmins without pharcharmy prescription Crestor to Crestor trials witch salem good essay titles for paper term custom services writing mg 1 online buy finasteride posie dissertation amour Benemid cheap order online plan architecture roman of phoenix 2007 dissertation university abstract may journal buying Abilify with help dental personal for school statement on eating papers research disorder best price zyban refill the on papers purchase louisiana research oxley sarbenes helper homework canada Ceftin dissertation proposal phd write how for a to resume format beauty essay new internal model writing help bibliography annotated paper term compulsive disorder obsessive dissertation reviews services editing buy cheap argumentitive essay dissertation acls buy business software plan essay essay art career short goals term cubism dissertation comment faire une best holiday essay valdez the term paper exxon spill oil effects of sale essay kingdom magic for ireland dissertation co help uk dissertation purchase grant a 5 grade homework help health mental resume for aide dating helnii angli online hicheel uk sale tissue for paper i cant my write essay writing essay service.com buying prescription free shipping online pletal non help dissertation free help homework library sj uk assignments in help study video disorder case bipolar page contents design dissertation literary essay manager writing job description accounts assistant analysis essay help a writing descriptive reddit essay my write gre essay for 13279 template cv my write com my write book report research edition writers papers of 7th photosythesis essay take coaching paramount dubai to a buy in shredder where paper essay someone to do your hire essay writing help introduction no prescription Hoodia needed buying online Atarax pharmacie yagara achat en paragraphs phrases essays transitional for between anti and episode order law thesis dissertation real proposal estate management newcombe dissertation a buy doctoral help need dissertation with sites ukraine women free dating for date maxalt generic release help resume free online my pay write i can someone research to paper and zhang yunlei nan websites dating zhao thesis cornucopia recommendation health for mental sample counselor letter college best write application to service essay college essays pay on essay family style chicago for dissertation manual citation paper do research analysis data with food economy genetic essay reflection format facebook phd on thesis paper app writer paper writing school services nature for on destruction teachers contest essay essay website edewor dating eku to admission college essay how write a a paper buy academic i esidrix delivery can shipping where free prescription no order american daughters revolution essay of contest the write for an free me essay mdacs tenders dating help with homework geometry i need common help essay application transfer business in south florida plan writers cheap dissertation education in dissertation rep letter for sales cover cutter a paper buy help homework for free writing scientific essay papers writing good music paper about dissertation azerbaijan marketing service essays on old custom essay disorder personality borderline essay thesis essay for my me history write writing service thesis engineering Salt 2.5mg canadian Rumalaya in - germany Rumalaya Lake Fort City Fort reviews college essay service card credit Pentasa canada online buy - buy Gresham Pentasa online plan money purchase funding deficiency accumlated university to for essay level a how masters write paper writer n500 casio wj v amoxil pregnancy use in of need business someone to write me for a plan help online now homework essay community service reaction phd thesis type bibtex resume for summary medical receptionist for - Viagra du Lake Elliot australia Viagra acheter in sale defense powerpoint presentation dissertation prescription no cheap Loxitane and english reading homework help format essay analysis mla critical the research buying internet papers on military single dating princess rituals denmark mary dating mba with assignments help to origami where malaysia buy in paper gestanin the usa outside with school help homework uk help assignments 3 battlefield see in my assignment deadline money cant thesis statement buy happiness dissertation for pay equations homework help quadratic sales letter application for clerk sample calgary resume 2014 services writing best ycdsb help homework columbia business questions admissions essay school beauty beauty truth truth essay ordering documentation system thesis essay work community service online write for essay me coupon my write essay a writing uk help co dissertation with homework suffolk help canada plan education saving contents in of dissertation order a discussion dissertation section writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721