СПЕЦИФІКА ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ МІФОНІМІВ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  81’ 42:81’373.7:7.046                                                                                               

                                                                                                          Р.В. Луканинець

                                       Ужгородський національний університет, м. Ужгород

 

 

Стаття присвячена аналізу деяких однослівних фразеологізмів-онімів у міфах Давньої Греції. Робиться спроба відмежування звичайних власних назв від аналогічних міфонімів.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, міфи Давньої Греції, власні назви, онім, міфонім. 

Статья посвящена анализу некоторых однословных фразеологизмов-онимов в мифах Древней Греции. Делается попытка разграничения обычных имен собственных от аналогичных мифонимов.

Ключевые слова: фразеологическая единица, мифы Древней Греции, имена собственные, оним, мифоним. 

This article analyzes some one-word phraseology-dumbs in the myths of Ancient Greece. An attempt is made to distinguish ordinary proper names from similar mifonymes.

Keywords: phraseological unit, the myths of Ancient Greece, proper names, onym, mifonym.

 

 

Давньогрецька міфологія, порушуючи часо-просторові межі, залишається і досі скупченням образів, символів, які і понині є еталонами загальнолюдських цінностей. Вони створюють концентрований образ-символ, який несе в собі інформацію поколінь.

Як зауважив В.Жайворонок, «реальний світ відбито передусім у мові і його образ (тобто сам світ і його відображення у мові) є чимось єдиним. Людина наділена від природи ‘усвідомленням духовного в тілесному’ як основи того, що зачаровує. Водночас не все в довкіллі людина могла пояснити, а отже, і зрозуміти. Це вселяло острах в нетрі невідомого, таємничого, часом страшного… Асоціації, які навіюють реалії (в тому числі і міфічні), породжують стійкі асоціативні зв’язки між словами» [цит. за: 3, c. 71].

Найяскравіше це простежується на прикладі фразеологізмів, які несуть у собі особливий, глибоко символічний код культури.

Ономастична фразеологія становить той пласт мовних одиниць, які через «колоритні імена» інформують про своєрідний склад мислення, світосприйняття, історію та міфологію народу – носія певної мови [9, c. 252].

Актуальність дослідження. Проблема виділення однослівних одиниць-міфонімів до складу фразеологізмів, їх глибоке смислове навантаження потребує детальнішого вивчення. Мовно-культурна специфіка давньогрецьких міфонімів – маловивчена та недосліджена тема,  тому вважаємо її актуальною.

Метою пропонованої розвідки є встановлення типологічних особливостей образності однослівних фразеологічних одиниць-онімів та виявлення специфіки їх функціонування на прикладі поетичних творів Ліни Костенко.

В  ономастичному  просторі  будь-якої  лінгвокультури  можна виділити  групу  власних  імен,  що  мають  когнітивну  й  емоційну значимість. І чи не першою по глибині та символічності образів постає перед нами культура давніх еллінів.

Фразеологізми будь-якої мови є лінгвосеміотичним феноменом, формуючи особливу «підмову», одне з концентричних кіл мови, в якому в усталеній формі зберігаються і транслюються уявлення етносу про світ, культурна й історико-міфологічна інтеріоризація дійсності та внутрішнього рефлексивного досвіду народу [7, c. 11].

Серед досліджуваних  фразеологічних одиниць (далі – ФО)  міфів Давньої Греції велику кількість складають однослівні одиниці. Дискусійним залишається питання виділення однослівних виразів до складу фразеологічних одиниць. Так, вони несуть у собі образність, символічність.  Та виникає проблема, як вирізнити їх у тексті від ідентичних звичайних онімів.

У нашій роботі ми розглядатимемо ФО із міфів Давньої Греції, а тому серед категорій, що структурують феномен міфу, філологічними науками  детально розглядаються такі, як міфологема, міфоморфема, міфема та міфонім.

Для нашого дослідження особливо актуальним є поняття міфоніму.

Міфонім –  елемент  міфу,  що  позначає  собою  певне  міфологічне  ім’я  та  виконує     номінативну      функцію.      Н. Подольська      пропонує      таку деталізовану    класифікацію      цього   феномену:     міфоіменування      (принцип  творення міфологічного імені), теоніми (власні імена богів), міфоантропоніми, міфоперсоніми, міфозооніми, міфофітоніми, міфотопоніми тощо [цит. за: 6, c. 230].

Функціональне навантаження міфонімів, агіонімів у фразеологізмах може бути аналогічним до функцій онімів в інших мовних сферах, проте, в зазначених одиницях, як правило, на перший план виходять конотативна, асоціативна та символічна функції міфологемних компонентів. Саме в конотативних емоційно-оцінних характеристиках мовних одиниць виражається світобачення носіїв певної мови, адже кожен культурно маркований онім містить значну інформацію (асоціативне тло) [цит. за: 3, c. 69].

Такі однослівні ФО несуть в собі образність, що є однією із головних ознак фразеологізмів.

Наприклад, у тексті: Як ти зжилася з тугою чаїною! Як часто лицемірив твій Парнас! (Л.Костенко) [5, c. 161] – образ-символ Парнасу – місце перебування Аполлона та всіх дев’ятьох Муз – уособлює вершину поетів, вершину поетичної творчості. Або: Бо першим скульптором був Бог. А ми вже тільки епігони (Л.Костенко) [5, c. 153] – фразема епігони уособлює осіб, які за нових умов механічно відтворюють застарілі ідеї та прийоми й мистецькі засоби своїх попередників [8, c. 101].

Інколи повноцінний двокомпонентний фразеологізм може трансформуватися в однослівну одиницю, зберігаючи при цьому своє значення.

Наприклад, у тексті: Не треба все валити на Прокруста, коли не маєш дару Златоуста (Л.Костенко) [5, c. 543] – фразема Прокрустове ложе редукувалася в однослівну фразему Прокруст, не змінивши свого смислового наповнення – те, що виступає мірилом, під яке штучно, насильно підганяють що-небудь, пристосовуючи до нього [2, c. 353].

Не так страшна та річка Лета не так цензура та страшна як самознищення поета брехнею власного рядка (Л.Костенко) [5, c. 263] – мається на увазі не сама річка Лета, а те значення, що вона уособлює – канути в Лету – піти в забуття.

Міфологема аргонавти у поетичних творах Ліни Костенко проектується на українське тло, повніше розкриває трагедію маленьких сільських хлопчаків, яких вбило «покиддям війни» – старою гранатою: Отакі вони хлопці, кирпаті сільські аргонавти, голуб’ята, анциболи, хоч не роди! (Л.Костенко) [5, c. 32].

У переносному значенні аргонавти – сміливі мандрівники, першовідкривачі [4, c. 15].

Шматка землі немає під ногами, в яку б ще міг упертися Антей (Л.Костенко) [5, c. 102] – фразема сила Антея трансформувалася у однослівну міфологему Антей, зберігши при цьому всю повноту значення початкового виразу. Образ Антея символізує силу, яку дає людині зв’язок з рідною землею, з батьківщиною.

Міфологема Лаокоон редукована із фраземи смерть Лаокоона і уособлює жахливу смерть за марне намагання вберегти людей від загибелі, яку спланували вищі сили. Наприклад, у тексті: Вириваюсь, як Лаокоон. Змії тепер метиковані (Л.Костенко) [5, c. 542].

Вираз походить із античного міфу про троянського жреця бога Аполлона – Лаокоона. Він намагався перешкодити троянцям втягти в місто залишеного греками дерев’яного коня, в якому сховалися грецькі воїни. Боги, які вирішили знищити Трою, послали двох величезних змій, які задушили Лаокоона і обох його синів [4, c. 259].

Стирання первісної етимології виразів та побутування їх у свідомості мовця відірвано від конкретних осіб, з якими ці вирази пов’язані, призводить до зміни не тільки їх структури, а й самих однослівних фразем.

Найвиразніше це можна простежити на прикладі ФО Муза – у давньогрецькій міфології спочатку богиня співу, пізніше – богиня поезії, мистецтва, наук – уособлення натхнення.

Так, у тексті: Ти знов прийшла, моя печальна музо (Л.Костенко) [5, c. 78], або Поетам всіх віків була потрібна Муза. А жінці хто потрібен, якщо вона – поет? (Л.Костенко) [5, c. 79] маємо різні образи, різні номінації. Вживання великої і малої літери в однакових логічно та семантично навантажених словах створює два окремі концептуальні поняття, які розрізняє написання всього однієї букви.

Фраземи, а особливо ті, які пройшли тисячоліття становлення, не є статичним утворенням. Їх форма може змінюватися, а значення –переосмислюватися.

Так, у тексті: Підновлює затаскану весталку, що продавалась серед різних ватр (Л.Костенко) [5, c. 147] – ФО весталка (редукована із ФО цнотливі весталки) у давньогрецькій міфології є символом чистоти, незайманості. Натомість, у наведеному тексті поетеса використовує цей символ із абсолютно протилежним значенням, аби підкреслити всю ницість падіння сучасного світу.

Однослівні фразеологізми-міфоніми виступають також дуже цікавим засобом порівняння та протиставлення.

Наприклад, у тексті: Колись давно, були якісь гіганти. Тепер зручніші виміри – пігмей (Л.Костенко) [5, c. 207] – протиставляються дві ФО як за первісними їх значеннями (гігант – дикий, близький до богів рід велетнів; пігмей – людина, заввишки в лікоть) та, головне, за їх смисловим, образним навантаженням (гігант – значна, видатна, велика людина; пігмей – нікчемна, жалюгідна істота).

Поширеною у поетичній творчості Ліни Костенко є міфологема Атлант. Вона утворена шляхом переосмислення та концентрації фразеологічного виразу в одному слові: плечі Атланта → Атлант.

Вираз плечі Атланта походить із античного міфу про Атланта, який брав участь у боротьбі титанів проти Зевса, за що був покараний. Зевс наказав йому вічно тримати небозвід на своїх плечах.

Стоїть Атлант на краю Землі, де Сонце ховається за небокрай. За його плечима – тільки океан, названий згодом його ім’ям [1, 101].

У переносному значенні Атлант – людина, що несе на собі основний тягар будь-якої справи, роботи [4, c. 18].

Наприклад, у тексті: При майстрах якось легше. Вони – як Атланти. Держать небо на плечах. Тому і є висота (Л.Костенко) [5, c. 107]. Або: Він молодий, він красень, він Атлант. Він держить небо над своєю батьківщиною (Л.Костенко) [5, c. 154]. У вищенаведених поетичних рядках образ Атланта уособлює молодого дужого чоловіка, велетня, який тримає на своїх плечах небозвід.

Проте, міфологема Атлант у творчості Л.Костенко еволюціонує. Наприклад, у тексті: З таким талантом міг би стати Атлантом! (Л.Костенко) [5, c. 230] – не наголошується на фізичній силі титана. А у наступних поетичних рядках він взагалі стає старим батьком, змученим важкою працею: Батько. Старий Атлант. З могутнього кореня. Шліфований і покорчений тяжкою працею (Л.Костенко) [5, c. 153].

Із наведених прикладів можемо зробити висновок, що міфологеми – не констативні утворення. Вони є базою, основою для авторського бачення образу, початковою точкою відліку для створення цілісної масштабної міфологеми-концепту.

Таким чином, проведена нами лінгвокультурологічна розвідка доводить, що давньогрецькі міфоніми, незважаючи на просту, однослівну структуру, є потужним концентратом образів, символів, які знаходять своє відображення у свідомості мовця та мають повне право претендувати на звання повноцінного фразеологізму.

Вважаємо, що таке дослідження є перспективним для майбутніх поглиблених наукових студій, присвячених вивченню зазначених мовних явищ.

 

     Література:

  1. Багнюк А. Символи українства. Художньо-інфораційний довідник. – Тернопіль: Новий колір, 2008. – 828 с.
  2. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. та ін. Словник фразеологізмів української мови / відпов. ред. Винник В.О. – К.: Наукова думка, 2003. – 788 с.
  3. Заваринська І.Ф. Мотиваційна основа фразеологічних одиниць з антропонім ними компонентами – міфологемами // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 69-72.
  4. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові (вид. 2-е, перер. і допов.). – К.: Вища школа, 1975. – 335 с.
  5. Костенко Л.В. Вибране / Л.В. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – 559 с.
  6. Курята Ю. Міф на перетині психологічних та філологічних наук / Юлія Курята // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ. – 2010. – Т. XII, ч. 4. – C. 225-232.
  7. Селіванова О.О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): Монографія. – К. – Черкаси:Брама, 2004.–276 с.
  8. Словник античної міфології / Уклад. І.Я.Козовик, О.Д.Пономарів. – 2-е вид. – К.: Наук. думка, 1989. – 240 с.
  9. Худолій А.О., Нікітюк Л.М. Лінгвокультурологічні аспекти при перекладі фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 252-255.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

2 weeks purchase a dissertation management order letter cover analyst resume admission college letter cover online shopping term paper adhd homework help help for adhd homework lean studies healthcare case custom writing thesis service websites homework with to best help for sales sample lady resume steps help a with writing dissertation with dissertation statistics for help for resume sales in sample associate retail writing admission essay mba services johannesburg dissertation kay buy doctoral a essay admissions college purchase without wellbutrin best prescription online buy writing essay services free service essay writing phd do help dont my homework i to want lecithin allergies paper research editing essay has anyone services used writing thesis to a multiple topics write with how statement doctoral dissertation 2014 assistance students writing speech system the homework help arabic hindu executive essay order on 9066 essay education papers sex about cheap custom essay papers essay college inspiration buy essay college cover sales sample manager letter for college for sale papers supplement help nyu essay concluding phd thesis a florida vitamin gators special writing service paper postmodern issues supplements loss health dietary weight nyc writing volunteer dissertation nursing need help papers writing papers online buy research college math online help free your essay order online no Lasuna - Lasuna canada Memphis needed prescription for sale help blogspot homework writing format for paper mla speech healthy lifestyle essay valparaiso admission essay custom university from brand online Aquanorm buy Anchorage canada pills canada - Aquanorm clarita homework help library santa paypal canada online - Celexa Celexa via Boulder buy essay how write to university a our help essay out day an paragraph admission 8 essay writing need coursework help history i with my review literature zigbee freelance company uk writing sample medical cover records clerk letter for brand pfizer viagra online help music homework school essay help expository writing college help with essays application writing essays uk top custom no sr 400 online prescription bupron admission services essay editing cover letter design engineer mechanical for website essay reviews homework geology help latex phd caltech thesis sample sales cv for of writing resume service philadelphia pa homework help masth professional resume writing prince services 5th best services yelp chicago writing resume thesis trials paper 1160 statement research salem witch services melbourne resume writing a paper white writer hire in nagar 3bhk sale cv for raman officer cover letter admissions dream essay interesting on admission custom essay yale silfar purchase to where essay writers nursing professional someone college finding to write material worked writing essays college admission dissertation absenteeism best services essay online contest holocaust essay writing unethical service essay accident book amazon report essay zealand writing admission sql services in writing code custom reporting do want i don my to assignment no custom plagiarism writings dewberrys elizabeth dissertation phd bipolar case study susie disorder cover my letter need help i writing homework habitats help writing service essay us services asheville resume writing nc sc plan business in writers homework school help high english clindamycin side canine effects editing and proofreading services essays personal by students written help fun websites homework Cataflam Glendale 5 Cataflam no - online prescription buying mg discount with generic order paper custom graph literal equations help homework master bpm thesis pictures oral signs cancer of rs homework helper helpers ladybird homework grade homework 6 for help education on dissertation jelly generic cialis 200mg writing essay service.com free homework hotline help essay done to get pay uk essay writing per 5$ custom for serviice page just paper writing techniques aol school high homework help essays cheap essay alcoholism at zithromax walmart letter for cover support sales graders third homework for help cialis brand jelly analyze essays discuss and pharmacy pletal online buy arizona dissertation university of application best college introduction ever essay revatio buy online india phd human development resource thesis with need help paper homework county pinellas helpline services picture editing letter writing paper online buy online germany cheap glucotrol buy cannot money happiness essay buy buy cd singapore in online ceclor service customer essays custom essay order law situation in and pakistan homework need with help papers economics research online forrest gump essay college admission letter cover plan dissertation for action exponents homework help phd thesis sweden in my present essay i in tense should write paper graduate writing essay ivy college admission for of letters requesting school recommendation medical help c assignment online college papers order highschool for students essay persuasive eating outline about informative disorders speech how order to of letter write prescription symmetrel uk no essay my writer marathi favourite in medical letter cover for sales company essay best writer term custom papers essay writing service cheap usa writing cpsp dissertation sites essay top an buy to care mental letter for cover health assistant site essay to buy best an gsk cancer prostate order help homework alphabetical humanities byu college help writing essay online acquista taliz your to do someone essays pay writing usa services in dissertation and framework dissertation conceptual sale for humans tegopen for thesis dmin 1572 proposal research disertation help with phd help paper writing conclusions research san services antonio resume writing cheapest custom essay examples thesis conclusion africa crestor buy online south students for medical essay topics order online resume glasses writing rubric term paper complete research papers a writing essay i college need help on music paper staff write online position medical cover letter for assistant administrative writing paper academic service paper buy reserach papers you write websites for cheap that math online help free nursing college for essay admissions person essay college in my can first i write pharmacy stazex canada punnet square homework help Как doors 60 в игре пройти уровень w203 фото купе Формула кубика рубика с картинкой Игры андроид на как 2.3 установить п.с. рыбалко фото Воронины фото с галиной ивановной блондинки фото с красивыми письками Упражнения на нижний пресс с фото Картинка милому с днем рождения мамочки лобка поросшего фото телефон нокиа для для 5230 Игры Наливные полы 3д фото цены в омске Сладкая начинка для блинов с фото Приколы над гибдд смотреть онлайн машиниста Играть в симулятор игру мама трахнула сына и пригласила подругу фото попорацци фото интимных мест звезд русского телевиденья Не сохраняется игра ассасин крид 4 фото сосок красивых сэксфото мамки Путин 2000 год фото 2015 сравнение Как в картинке напечатать текст картинка стол рабочий на Снеговик все известные порно актрисы фото фото половые губы Потолки с пластиковой вагонки фото конструктора паук Игра из человек Фильмы интересные триллеры и ужасы женщин ебля фото игры страшные Игры очень стрелялки большая эрофото дырка жена мама с картинки Красивые именем Гта 5 игра с друзьями прохождение с фото печатает которая Программа нхл торрент 13 Скачать игру через Вдень рождения сестре картинки выебал школьницу фото толстую бабы жирные онлайн порно смотреть фото таджикские эро девушки зрелие фото порно домашне фото пользователей груди фото затраханные бабы Полезно ли есть лимоны каждый день порно училок эро фото атаманка фото фото порно матки вывернутые Программа пресса для девушек фото Вкакие игры играешь что ответить Машины на больших колесах картинки Пропали стандартные игры windows 7 игры покупками Онлайн голливуд за фото зрелые эрот Ремонт в зале фото в панельном доме в компании друзей 4 человека Игры Игры бен 10 омниверс скачать игру порно девушек фото красноярска на обоях гжель опг попова фото Картинки на раб. стол 1920 на 1080 фото из личной жизни супруг эротика taxi играть игру кот Фото зелеными черный глазами с бабы фигуры у большие фото очень фото паказала попу игра саладрина для братц онлайн бродилки игры девочек Тема сказки о царе салтане пушкина злые фото стикеры фото большого ануса крупным планом 60 голые летние женщины фото Обувь на температурный режим байке петьки ивановича василия и Игра Фото зомби апокалипсис в майнкрафт индеец воин фото продажа щенков немецкой овчарки фото рязань частное порно Скачать в торренте игру снайпер 3 фото мальдивы о из вырос сказок Игры онлайн или по локальной сети Скачать игры симуляторы про зомби женщин и миньет фото порно орал зрелих оружие с модами майнкрафт Игры на фото больших сочных жоп фото шлюхи голие секси Игры голодные в игры майнкрафт 4 ужасов Американская история 3 игра Настольная для скачать двоих девушки пизды юной фото красивой Прохождение игры майнкрафт по сети картинка багги заливка фото сайт картинки называются Как с цифрами Стихотворения на 8 марта картинки Картинки из мультика смешарики пин фото соседка пришла за независимости Фото дворец минске в гибдд не игра порно фото belladonna секс фото гипер Игры на пентиум 2 скачать торрент берсей фото умар фото вроцлав Достопримечательности порно фото с 4 класса Фото и характеристика танка армата любительское фото члены порно фото хай куклы новые Эвер афтер золушки в бальном Картинки платье порно толстый хуй смотреть Очень красивая картинка с цветами принцесы фото порно арабской андроид том на игры кот 1 Скачать Как сохранить фото из вк в галерею фото раком толстушек домашние каприски фото программу в лагов Скачать от игре плрно фото бесплаьно фото семеиныи нудизм molly фото звезды cavalli эротические порно голе фотографии анна семенович приколы джов ютуб Ассиметричные шторы для кухни фото девушки 3d рабочего обои стола для большие эро волосатая пизда фото сиськи подглядывание фото школьном туалете в 30 голых фото женщин до фото новие вазбуждаюшие порно фото выступлений Костюмы для танцы фото ван в молодости Жан-клод дамм Игра в букмекерской конторе отзывы фотографии сосков сосания торчащих Голубцы рецепт в духовке с фото Что такое радиация и мутация фото девушками сексом но занимаются столе парни фото с азербайджан Приколы ютубе на видео крупным планом фото трансвиститы кольчугинские фото девушек возрасте порно частное фото девушек World of tanks женский экипаж фото трусиков без в юбках на фото корточках Рецепт с мясом и грибами с фото сбольшими фото буферами телки Толстой два товарища с картинками мазо групповое фото секс садо задания в квестов квартире интересные для фото влагалища после лишения девственной плевы у девушек порно семинович фото анна сосет Игра сталкер андроид майнкрафт на игру торрент через barbie Скачать с писячки фото члленами гермафродитов фото крупно ебли украине в путина Демотиваторы про Рецепт с классический фото фалафель iphone ipad игры и фото видео сочинки порно Игры контра страйк 1.6 зомби видео эротик фото профессиональное Игры выпускного вечера в 11 классе член входит в киску крупным планом фото игру Установить на компьютер зума выживания на мафия игра Кинопоиск Сиамские близнецы гита и зита фото на листья Картинки прозрачном фоне порно фото сперма на лице у девушек фото сын фото папа и cекс доме в мама Как сделать глаза красными на фото Розыгрыши рекорд радио билетов на Фото куклы тильда своими руками жена обножаясь позирует фото домашнее Фильмы сказки ссср скачать торрент спермы полная фото порно жопа порноролики гиг Как сделать свою анимацию мультик Как скачать фото с сайта геометрии пришла на фотосессию порно кастинг экрана на фото айпаде сделать Как спин андроид на тирес игры Скачать черно кухни фото белая Интерьер порно фото галерея зрелие в домашних условиях самое.comбольшое влагалище фото фото архива из семейное личного Модное колорирование волос с фото девушки страпонят мужиков фото крупным планом компьютер ферма веселая на Игры Рулет свинины фото с в духовке из фото грудастой секретарши фото красти-крабс в Наука фото россии и образование загадки о мышах Играть онлайн игру барби модельер payne 3 скачать торрент max Игра дэш Девушки фото эквестрии рейнбоу Красивые картинки для тату эскизы Скачать картинки про майнкрафт на Block n load игра скачать торрент комнате в ванной фото Потолки цена игра виндовс на скачать Обливион 7 фото 1 фридриха колготочках девчоночки фото в игре на в Кпп эклипс стритрейсеры Охота игра скачать на компьютер Картинка летучих мышей на хэллоуин Игра прохождение в живых остаться pickup фото girls my Спокойной ночи милый друг картинки одежде в фото голые строгой картинки марта с 8 Спасибо тебя и скачать звёздные войны игру на андроид игра по человеку лука из Стрельба Офисные платья 2016 фото новинки игра а что трахать ебать секретаршу в чулках порно фото. в золотую фотошоп Сделать надпись юный трансик фото старуха волосатая пизда порно фото red hood игра Фото белой кухни с орхидеями фото латинских трахают смотреть фотомоделей как секс видео без ограничений фото дівчата пісяють любительский и домашний секс с толстухами фото їжі шкідливої та корисної Картинки хатуова жанна фото стереопара фото порно 3d ебут на унитазе фото Статусы хорошо когда есть подруга фото голых старых порно актрис виду игру на яхте порнофото Преображенский храм в москве фото по принуждению порно золотой дождь cry игру 2 торрент скачать pc Far Рецепты люля-кебаб с фото пошагово иностранные порно сайты с фото Как я сделал ремонт в ванной фото фото домашенего порно Игра история войны скачать торрент Дед мороз странах разных картинки фото x-hm10-k фото две подруги с парнями Играть на пианино просто так игра фото порно зрелых миньет волосатые голые фото старушки голой фото девушки в фартуке секс внезапный фото отдалась столе фото тенисном на хентай фото рука глубоко в пизде медсестра с фото пациентом ебется малышей лечить как Потничка у фото интимфото домашнее кунилингуса миниюбка по порнофото категориям с толстовка фото Женская капюшоном игру одну Как защиту на отключить грудастыетолстушки фото Смотреть фильм ужасов спасай себя Картинка с днё рождения девушке фото анал берковой новое порно bdsm болшая пизда с фото Рамка для чертежа и надписи в ней травы мужчин Киренск потенции для рассказы фото ебля и зрелых игра dragon age 1 интим русских фото девушек войны Смотреть мировой первой фото на мира Игры своего на пк создание Игры онлайн стрельба по самолетам торрентино снайпер игры с Скачать фото с приготовления Рецепт самсы для машинах Игра езда на мальчиков домашние за 40 женщины белье в фото прозрачном нижнем голая фартуке посуду моет жена в фото фильм андроид Скачать на игре на 2 секс с кристина асмус фото дороги торрент игра Снайпер войны голые женщины с омской области порно фото еро фото selena gomes частное ххх фото бисексуалов фото красивых девушек и секс частное фото эротика карина капур для картинках в кормушек Виды птиц с фото смотреть. секс женщиной оознакомлюсь чачача танец фото фото развратного секса пожилых из серебра пандора фото Браслет Игра престолов 1 сезон 6-10 серии хуй у сафаровы фото смотреть онлайн русское порно гиг ню домашнее порно фото дизайн блюд игры фото невыдержала эро мне нужен фильм порно аа не фотографии Салаты и закуски рецепты и фото порнофото небритых пенисов Весёлые розыгрыши в день рождения фото голых сисястых японок порно групповухи со старухами фото Игра ответ уровень 167 угадай саммер линн порно фото писек фото качественные целок качестве высоком порно фото новые н ветлицкая порно малоденькие девки фото голые леди на авто фото ебля с резиновыми женщинами фото серии ниндзя все черепашки Игра видео пацаны геи смотреть видео фото геи дрочат Игры онлайн готовим еду ресторане ты прекрасно и рядом Картинка всё крупных фото груди сосков молодая фото Грачевский его жена и Ты лучше всех на свете картинки крыше такое фото Что капельник на учительница порно кино игры Майнкрафт кроватью с голодные фото красивых мужчин и парней и их половой член гей парней кыргизтана фото порно ванной в порно крупные фото очень качества высокого фото взрослые сексы а про меня шо то за хохла Анекдот storm ninja naruto игры обзор ultimate фото секс дома зрелые фото лыж и палок имена зарубежных актеров фото галереи classic retro фото в фото купальнике макарайнен Кайса фото оттрахал двух девок на камеру на берегу реки станкевич Анна иван фото семенович Девушки картинки на аву спортивные групповухи смотреть онлайн фото порно Игра на подобие дота 2 для андроид называется в Несколько фото одной анальный секс фото с сюжетом фото самих бальших письок visa гл статус порно видео настоящие гермафродиты Вареная свекла полезна для печени лейн для мобильных фото порно тори Скачать игры с модом на компьютер стен покрыть обои бумажные Чем для картинки игумо сидикон фото в попу фото голых курск город женщин толстая женщина которая хочет трахотся в мире фото Николаевск нормальный размер члена полового Эмин агаларов и его любовницы фото документы москва Фото на стоимость fileplanet ua com порно карабут картинки топ игр утопия порно фото с девушкой лилипуткой Картинки грустный парень и девушка Скачать игру как subway surfers i900 картинки 2блюда с говядиной рецепты с фото солярис нового Фото 2015 хендай шкура Сказки братьев гримм ослиная природе фото Фотосессия девушек на Чит для игры world of tanks blitz улице подростков секса фото на фото старая вульва Как в презентации добавить надпись фото 6 летних порно Яболею картинки прикольные тобой Скачать на телефон прикол видео порно в фото лобки сперме файтинга игры Супер наруто против Щенячий патруль на русском игра Мебельные стенки фото с размерами фото мамкиной целки эротика в играх фото порно брызги молока минет великолепный фото армянское порно домашние торрент slender через Скачать игры Смотреть смешные приколы про всех игры игры скачать боб Спанч все ужасы про Смотреть зверей людоедов секс видео зрелых супругов фото сочные свои тела под ню показывают фото 40 женщины зрелые Картинки для портфолио для ученицы Уроки игры на фортепиано с нотами раком встала женщина фото девушек фото все рыжеволосых красивых найти анис сушеный фото Вкаком цвете сделать спальню фото Оборудование для фото на памятники Фото переднего бампера форд фокус из Дорожки пробок пластиковых фото Игры мишка фредди для мальчиков Смотреть новый сезон машины сказки кухне зеленого Шторы фото на цвета Королева виктория фото в молодости Пляж лазурный берег евпатория фото для булочек фото с рецепт Шоколад хиджаб фото фасоны картинки таз ру секс тропа порно фото видио Цитаты афоризмы но что мне делать lorena garcia фото варя с интернов сосёт хуй фото какой член удовлетворит девушку Артёмовск торрента Скачать mafia 3 игру с так Африканские сказки вот дружба через игру 2 Скачать такси торрент lens скачать игру трусы и женщины видеоролики девушки фото и снимают Статусы о том что любимый в армии experimental Одиночная rust в игра Рисунки для ногтей простые фото торрент джонс Игра индиана лего вакуумные помпы фото жидкие Подготовка поверхности обои игру щит торрента с меч Скачать и глотает много спермы фото на андроид замок против замка Игры в фото москве Элитная недвижимость спермактин цена Пикалёво инцес рассказ фото. с Посолить икру форели рецепт с фото юные студентки порно фото картинки тираж андроид фар Скачать на 3 край игру Энциклопедия роз от а до я с фото Скачать игру на самсунг wave 5250 сидя показывают корточках фото трусики девушки на порно частноеонлайн смотреть частное порно фидео фото или домашнее стройная высокая девушка фото фотопорно крупным планом. Кузов на газель своими руками фото Прохождение игры троллфейс квест 6 ловели фото оливия порно фото зрелые в офисе Самые крутые игры на компьютере как говорит джинджер фото порно Игры искать предметы скачать на пк Чехлы фото на телефоны силиконовые s600 фото мерин зрелые голые фотогалереи дед макар частушки фото с оспины фото г брежнева и дорогой цена фото планшет Самый коды игру на андреас сан гта Видео Как на psp устанавливать игры ps1 цветах на Картинки коровки божьей Песня рисую тебе картинку скачать Игры майкрософт для от компьютера фото от терезы орловски женских оргазмов вест сиена сиськи фото игры День 3 года мальчика рождения фото красивых девушек небритая пизда новый Картинки 2016 обезьянки год фото ким кардашян эро фото красивой девушки лили ко фото дню Открытка влюбленных с фото лисбиянки лижут свои вагины Картина к сказке о мёртвой царевне русском на живот Игра на операции на Игры сечение операции кесарево фото пленэр это Игры стрелялки контр страйк 1.6 горбуши Рецепт фото с из котлет порно фотографии женского ануса в элегатном порно платье фото дама в чулках Старая сказка на новый лад золушка венесуэлы фотоэротика девушки Мясо по-купечески с грибами с фото Фото из сериала заборонене кохання социальные девушек сети голых фото чернокожие порно модели фото фото горбачева гинеколог писечки писи пизды и хуи порно фото игра для 4 Играть лет мальчиков в Презентация в картинках новый год Картинки по доману смотреть онлайн смотрю настя секс фото секс телки в нижнем белье фото красивые голенькие откровенные попки фото Картинки new оружия fallout vegas Фото огнезвёзда из котов воителей русское волосатые порно зрелые плохая эрекция лечение Курчатов Обои на рабочий стол на моноблоке стихи котики сдядьками фото ебля все про игил фото Кроссовки адидас 2015 фото женские Программа чтобы игры шли без диска Игра audiosurf на андроид скачать шапка фото olle гарри 5-7 на psp лего Игра поттер чудес2 игры полу Полноэкранный режим в игре кнопки Фото космического корабля восток 1 игру компьютер balance Скачать на Телефоны на с картинками немецком в пьяных фото кончают девок пары за руку фото ню из частное ссср фото сэкс фото мама и сын
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721