Соціальний статус студентства як одна з умов формування його духовної самобутності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано соціальний статус студентства з огляду на його вплив щодо формування духовної самобутності сучасної студентської молоді. Розглядається важливість даного фактору у процесі становлення особливостей релігійної свідомості сучасної молодої людини.

Ключові слова: студентство, самобутність, релігійна свідомість, духовність, плюралізм.

 

The article indicated the social status of students and their influence on the spiritual identity of modern students. Consider the importance of this factor in the formation of the features of the religious consciousness of modern young people.

Keywords: students, identity, religious consciousness, spirituality and pluralism.

 

Постановка проблеми. Студентство як співтовариство становить невід’ємну частину суспільства, а значить і є соціальним феноменом. Студентська молодь представляє собою не тільки спільноту певного віку, але й специфічне соціально-демографічне утворення, що характеризується, з одного боку, властивими йому психолого-фізіологічними особливостями, навчальної підготовкою і включенням в суспільне життя, в соціальні механізми, а з іншого боку – студентство є особливою субкультурою, безпосередньо взаємодіючою з соціо-духовноим середовищем, в якому воно живе і реалізує свої потреби.

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз соціального фактору самоідентифікації студента у сучасному світі, а також вплив його на формування релігійної свідомості індивіда. Це зумовлює постановку наступних завдань: виокремити студентство як окрему соціальну групу з усіма характерними їй рисами; проаналізувати умови самоідентифікації молодої людини; окреслити межі впливу суспільства на формування релігійної свідомості студента.

Особливість такої соціальної групи, як студентство, розкривається завдяки розумінню її як мобільної групи, метою діяльності якої є організована за певною програмою підготовка до виконання високих професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві. Студентський вік, як будь-яка інша стадія життєвого циклу людини, має свою неповторну специфіку. Ще відомий педагог К. Ушинський вважав період з 16 до 22 років «визначальним», показуючи, що саме в цей час формується світогляд і характер людини[7, с. 119-120]. Адже під час навчання у вищому навчальному закладі відбуваються системні зміни ціннісних орієнтацій, пов’язані, з одного боку, зі становленням характеру та інтелекту особистості, а з іншого – інтенсивним формуванням спеціальних здібностей у зв’язку зі спеціалізацією. Це міркування вдало доповнює соціолог В. Шубкін, який вважає вік з 17 до 25 років доленосним періодом у житті людини[8, с. 56-59]. І дійсно, на нього припадають інтенсивні пошуки свого покликання, вибір професії, перехід від книжних романтичних уявлень до зіткнення з реальними інститутами, професійне самовизначення, працевлаштування, любов, становлення сім’ї. Все це пов’язане з такою гостротою емоційних переживань, з такою кількістю доленосних рішень, які потрібно прийняти в найкоротший термін.

Однак,варто розуміти, що студентство – це не тільки молодь, яка навчається у вищих навчальних закладах і є потенційної базою кваліфікованих кадрів країни, а також специфічна соціально-демографічна і соціокультурна група населення, яка об’єднує молодь вищих навчальних закладів України та за характером своєї діяльності, поглядами, ціннісними орієнтаціями дуже близька до інтелігенції. Вважаємо, що інтелігенція, а точніше та її частина, яку називаємо інтелектуальною елітою, відіграє основну (якщо не головну) роль у продукуванні й трансляції ціннісно-нормативних орієнтацій того чи іншого суспільства. Тому так важливо досліджувати студентство як резерв формування інтелектуальної еліти і двигун розвитку як економічного, так і духовного потенціалу українського суспільства. Зрозуміло, що масове прагнення молоді до здобуття вищої освіти розширює соціальний вектор студентства, тобто тієї соціально-культурної спільності, яка характеризується тільки їй властивими рисами і приналежність до якої вимагає від молодих людей певних скоординованих дій у напрямку самоосвіти і самовиховання.

Враховуючи соціально-демографічні, соціально-економічні та суспільно-політичні чинники, студентство є, і завжди залишатиметься перспективною частиною суспільства в силу свого віку, фізичного потенціалу, духовних сил і нереалізованих можливостей. Тому студентство – це, як правило, молодь, яку відрізняють від інших верств і прошарків населення, наступні основні критерії: віковий, соціальний, психологічний, а часто і духовний. Незважаючи на це, слід зауважити, що специфіка молоді як об’єкта соціології полягає в тому, що процеси, що відбуваються в її середовищі, мають набагато більшу соціальну значимість, ніж серед людей, що належать до інших верств і вікових груп. Невідповідність між біологічним, соціальним та психологічним віком у цьому контексті здається визначальним і є предметом дослідження педагогіки, вікової психології, соціальної психології, демографії і т.д.[4, с. 87-91]

В умовах нестабільності та кризових явищ в житті українського суспільства, його радикальних перетворень і потрясінь, соціальний вік молодих людей починає випереджати фізіологічний. У зв’язку з цим відбувається більш раннє їх «дорослішання», тобто інтеграція молодого покоління в структури суспільства та виконання ним соціальних ролей, які до недавнього часу покладалися на старші вікові групи. З іншого боку, світові тенденції соціального розвитку свідчать, що кожне нове молоде покоління в процесі цивілізаційного розвитку повинно опановувати все більший обсяг інформації і знань. Це, в свою чергу, подовжує освітній період та процес соціального становлення молоді. Як наслідок, виконання соціальних ролей у повному обсязі для студентської молоді в часі зміщується.

Про актуальність цієї проблеми на сучасному етапі свідчить і те, що вікова самосвідомість залежить від напруги в суспільстві, наповненість життя подіями. Вивчаючи студентську молодь та тенденції, що мають місце в цьому середовищі, необхідно враховувати істотні зміни, що відбулися в самому суспільстві: трансформацію його основних інститутів, основних характеристик та сенсотворних цінностей. Всі ці процеси (як в суспільстві в цілому, так і у вищій школі зокрема) по-своєму переломлюються в життєдіяльності суспільства і людини. Адже особливість соціологічного дослідження духовної культури і світоглядних орієнтацій студентства визначається його динамікою.

Духовний світ студентства знаходиться в процесі безперервного становлення і формування, інакше кажучи, може істотно змінюватися протягом досить короткого часу. Це насамперед пов’язано з лабільністю психіки студента, з яскраво вираженими орієнтаціями на цінності мікрогрупи, а також з відсутністю психічної стійкості. Молодій людині, в силу незавершеності процесу спеціалізації і головним чином нестабільності внутрішніх критеріїв ставлення до зовнішнього світу, а також в силу інших умов соціального формування, притаманна нестійкість, гнучкість, рухливість, багатоваріантність, непередбачуваність у своїх відносинах до навколишньої дійсності. Вона може переживати одночасно кілька варіантів взаємодій з реальністю, і при цьому кожен «варіант» або «етап» відносин рівноцінний у порівнянні з іншими. Ця багаторівневість сприйняття світу вказує на пошуковий характер молоді, її відмінність від старших вікових груп, які характеризуються стабільними формами предметного відношення до світу[5, с. 32-34]. Обсяг соціальної практики, одержуваний студентом у вузі, досить малий і не дає йому можливості відтворити всі необхідні соціальні ролі і набути стійку систему життєвих цінностей.

Крім того, на студентські роки припадають важливі процеси становлення особистості молодого фахівця, формування світогляду майбутнього інтелігента. Вступ до вищого навчального закладу, відхід від батьківської опіки, нові знайомства, втрата зв’язків і контактів індивіда з попереднім соціальним середовищем, отримання як професійних, так і світоглядних знань під час навчання в тій чи іншій мірі впливають на молодь, на її життєві пріоритети, настрої, інтереси, світовідчуття, а також формують сенс її життєдіяльності[1, с. 41-44]. При цьому релігійні уподобання та інтереси займають своє, для кожного індивідуальне місце в системі світоглядних і ціннісних орієнтацій.

Для студентства характерним є інтенсивність та широта контактів і зв’язків з різними громадськими та професійними группами населення. На його діяльність і поведінку активно впливає фактор переходу в нову соціальну позицію і отримання професії вищої кваліфікації.

Відмінною рисою життя студента є переважання колективних форм організації побуту, при яких спілкування зазвичай відбувається за інтересами професійного і духовного розвитку. Цим і визначається вибір об’єктів спілкування, при якому перевага віддається індивідам «еталонних груп»: студентам-старшокурсникам, викладачам, аспірантам, вченим і творчій інтелігенції. Для цього слід враховувати, що студентство користується трьома основними джерелами інформації: а)навчально-виховний процесс; б)функціональне і особисте спілкування в студентському колективі та поза ним; в)ЗМІ (телебачення, радіо, преса, Інтернет)[2, с. 153-167].

У постмодерний час при здійсненні життєвого вибору зростає роль позасімейного спілкування, зокрема, посилюється вплив засобів масової інформації на формування бази знань, ціннісних пріоритетів, моральних норм і умов їх дотримання. Отже, інститут сім’ї сьогодні вже не може забезпечувати потреби сучасної людини в розширенні кола інформаційних контактів, а зростання рівня освіти і безпосереднього спілкування, доступ до широкого спектру соціокультурних цінностей обумовлює появу якісно нових потреб, ціннісних орієнтацій і цілей, які тісно пов’язані з загальними соціальними умовами. Останнє стає особливо важливим при вивченні студентства як носія певних культурних норм і цінностей. Адже будь-яка цивілізаційна спільність конституюється завдяки стійким уявленням про себе і про групу, до якої вона належить, і самоідентифікації «Я» з групою.

Сам по собі студентський статус досить короткочасний, тому вплив студентського колективу на формування фахівця-інтелігентаносить тимчасовий характер, на відміну, наприклад, від виробничого колективу, в якому індивід може перебувати значно довше [3, с. 115-125]. Однак саме в період вступу до вищої школи здійснюється формування чітких світоглядних орієнтирів, з якими молода людина вступає усвідоме життя.

Зауважимо, що студентській спільноті властиві ті ж риси, що і молоді взагалі. Разом з тим студентство – особлива соціальна група, яка має свої власні, тільки їй притаманні характеристики. До таких, зокрема, можна віднести: належність до різних верств населеня; об’єднання в основному виді діяльності, тобто навчанні; короткочасність перебування в даній соціальній групі; існування певних групових потреб, інтересів і проблем. Крім того, зосередження у певному просторі, тобто в студмістечках, породжує багатоманіття групових інтересів, специфічну студентськусубкультуру.

Студентство веде власний спосіб життя, який суттєво відрізняється від способу життя інших соціальних груп суспільства. Аналіз сукупності основних видів діяльності студентів та особливостей їх реалізації дозволяє говорити про певну специфіку діяльності, що у результаті неодмінно виділяє студентство в окрему соціальну групу. Наша увага до аналізу динаміки релігійної свідомості студентської молоді обумовлена, ще й і її демографічними й інтелектуальними характеристиками, що робить молодь однією з найбільш ресурсномістких суспільних груп. Адже і вік, і освіта, безсумнівно, є найважливішими соціальними ресурсами.

Модернізм конфесійну приналежність кожного визначав на все життя його батьками або ж певною домінуючою конфесією за місцем проживання. Відсутня можливість пізнавати конфесійне різноманіття релігій і обирати якусь іншу, ніж батьківська релігійна традиція. Постмодерн же створив умови для вибору і зміни конфесійної приналежності. При цьому сучасна молода людина відкрита масовій культурі, при якій постмодерн пропонує кожному релігію на його смак. У ситуації ж, коли при релігійному виборі істина стає несуттєвою, молода людина вибирає для себе віросповідання так, як вона би вибирала будь-який інший товар: «Подобатися це мені чи ні? Це те, що я хочу і що шукала, чи ще треба подумати, пошукати і порівняти?». Але це вже нове сприйняття релігії: для віруючого важливим стає не те, що є істинним, а те, що є корисним і бажаним. Як наслідок, актуалізується питання про співвідношення між традицією і сучасністю.

Світоглядний плюралізм, який сьогодні виступає безперечною ознакою життя молодої людини, надає йому значно більше можливостей вільного вибору, він формує «простір релігійних пропозицій» для молодих людей, які шукають свій власний шлях до Бога. При цьому, на кожне своє запитання вони, в поліконфесійному середовищі, можуть отримати декілька «рівноцінних» варіантів відповідей.

Для студента існує два альтернативних шляхи духовного розвитку: сприйнявши нові ідеї, чіткіше визначитися у своїх релігійних поглядах або стати вільнодумцем.

Різноманіття, інтенсивність і широта спілкування молоді з носіями інших полікультурних традицій теж має неабияке значення для формування їхніх релігійних поглядів. Молодь усвідомлює, що, крім звичайного для неї шляху до Бога, існують і інші, альтернативні[6, с. 58-59]. Зазвичай це характерно для тих молодих людей, яким притаманні інституалізувані форми релігійної свідомості. Крім того, молодь створює і вводить у вжиток нові форми прояву себе у ставленні до релігії. На студентські роки припадає процес самоутвердження молодої людини, коли відбувається пошук форм, засобів, шляхів індивідуального самоствердження. Самовизначаючись в наявному світоглядному різноманітті, студент стає носієм певних цінностей, які стають для нього своєрідною сіткою духовних координат для самоствердження і самореалізації.

Отже, якщо студент знаходить якесь «нове» релігійне співтовариство, сам факт його «новизни» дає можливість відірватися від старого і таким чином самоствердитися. Молодість дозволяє нехтувати тим, що тримає у полоні страху старші покоління. Так, студента ще не страшить смерть, тому він розглядає її як перспективу далекого майбутнього. Натомість він отримує свободу у діях, свободу в моральнихорієнтирах. Студента більше цікавить те, що станеться тут і зараз, а не те, що буде в майбутньому, потім.

Вивчаючи тенденції розвитку релігійної свідомості сучасного українського студентства та принципи функціонування її складових, можна прогнозувати, що у своїй подальшій професійній діяльності студент, як фахівець і носій певної релігійності, буде швидше виступати в ролі суб’єкта морально-етичного виховання на певній релігійній основі, ніж прихильником ідеї підготовки до потойбічного життя на основі віри в Бога.

Висновки

Отже, підводячи підсумок, важливо зазначити, що носієм постмодерних настроїв в Україні є переважно молоде покоління, яке зосереджене у великих містах. Адже, урбанізація створює передумови для розвитку культурного, ідеологічного плюралізму, а також індивідуальної автономії. В різноманітті існуючих світоглядних парадигм молодь прагне знайти себе, в тому числі і духовно. А релігія, як духовний феномен, неминуче входить у сферу молодіжних інтересів. Релігійні погляди студентів неоднорідні і залежать від багатьох факторів, серед яких визначальними є індивідуальні особливості світосприйняття студентів, характеристики референтної групи, рівень розвитку студентського колективу. Одночасно, релігійна поведінка людини (в нашому випадку – студента) завжди є відображенням поглядів, ціннісних орієнтацій, установок того соціального середовища, представником якого вона є.

 


Література

  1. Авер’янова Н. Сучасна українська еліта : перспективи розвитку / Н. Авер’янова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка .– К. – 2011. –Вип. 15: Українознавство.  С. 41-44.
  2. Жигайло Н. Залежність рівнів розвитку релігійної свідомості студентської молоді від особистісних характеристик / Н. Жигайло // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: сборник.– Вип. 2. – 2008 / Львівський держ. ун-т внутр. справ ; голов. ред. В. Л. Ортинський. – Львів : [бн.в.], 2008. – 224 с. – С .153-167 .
  3. Жигайло Н. Релігійна свідомість як складова духовності особистості майбутнього фахівця / Н. Жигайло // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Том ХІ, частина 3. – К., 2009. – 496 с. – С. 115-125.
  4. Лебедев С. Отношение учащейся молодежи к религии / С. Лебедев // Социс. – 2007. – № 7. – С. 87-97.
  5. Ніколаєвська А. Релігійна ідентичність в системі соціальних ідентичностей українського студентства / А. Ніколаєвська // «Socioпростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи». – 2011. – №1(2). – С. 31-36.
  6. Сьомін С. Українська молодь під прицілом новітніх релігійних культів і сект / С. Сьомін  // Людина і політика. – 2000.– №3. – С.54-63.
  7. Ушинський К. // Твори: У 6- ти т. / К. Ушинський – К.: Радянська школа, 1954. – Т.2. – 560 с.
  8. Чередниченко Г. Молодежь вступает в жизнь (социологические исследования проблем выбора профессии и трудоустройства) / Г. Чередниченко, В. Шубкин . – М.: Мысль, 1985. – 212 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation aaas letter sample to hiring committee cover u how essay an write do temecula service writing resume Patch brand Indianapolis Patch - delivery Penis mg overnight Penis 200 Growth Growth for borderline personality homework disorder argumentative penalty death essay about resume va services williamsburg writing our earth essay planet homework help rooms writing dissertation service review i homework my did do uk essay company writing gold acquisto con mastercard vigrx help graduate for students writing does dissertation order what go a in homework grade 5th help math helpsites homework manufacturing engineer job surface resume doc mount victoria writing resume services radio music writing paper louisiana purchase research paper essay analyzing ads biology homework do my homework help library dallas public help online with thesis statement my write can what i essay about college dissertation phd help grants networking phd computer thesis blog help homework dissertation prize statement best services personal editing without symmetrel prescription discount mail order studies disorder social case anxiety day process dissertation steps the mine disastrous in essay course buy work a sample recommendation school from of letter medical doctor for statement law editing personal school whats essay writing a service good for engineer sample with experience resume mechanical paper editing college services eop essay help writing an plan essay help comment dissertation une histoire d reussir pills glucotrol online best get wellbutrin place to dissertation buy marketing buy schor juliet essay born essay writing an need help on help dissertation medical review term buy papers online arabic in my write name thesis kinds of desogen usa the outside health safety dissertation occupational proposal Odessa generico shipping worldwide PEO PEO italia acquisto online - homework fuels help fossil paper for cheap write research my help homework wizardry mg pyrazinamide 10 dosages adverse reaction lung boniva research paper introduction science dissertation online koln help writing guide dissertation dissertation of help physcis homework technology thesis management on phd homework instruction live for help recommendation writing of a school letter medical for on discursive disorders eating essay mg chloromycetin dosage 40 phd buy dissertation database phd for thesis writing contract services sample for grant essay helps college cv me a write help to help resume inexpensive writing term paper service graduate custom paper research purchase to purchase letter word essay helping about someone 500 online lisinopril paypal canada buy homework foster help penn holt help algebra 1 homework in thesis phd leadership in writing resume services atlanta ga paper writing academic software mechanical sample fitter cv for essay service writing guarantee message dating online by help summary chapter first post disorder dissertation stress homework do com math my buy plan paper business essays on cheat website for applying admission for letter cover editing literature review service online order ikea resume for 2 hire promo code resume essays service writing custom write my know to what dissertation on i dont purchase constructed newly papers website paying my someone assignments to do write in person i my third cv should writing online professional services resume ky calc helper homework dissertation writing websites helping essay others term papers buy cv writing professional service best operations help homework of order borders justifying coursework 2d - term papers writing services dissertation gender language essay guide help essays cheap written dissertation transition dialectique help writing essay narrative paper lanterns cheap sydney buy price lowest ankara - Springs Jelly Viagra Viagra Coral Jelly proposal service to how write dissertation construction help with dissertation writing students essay application to an how write university xidian of cost warfarin pills leadership phd thesis cheapest order verampil for buy research paper college free service editing essay college with essay app college help for statement personal medical engineering openers thesis style essay of types learning vitae school medical for curriculum papers service acknowledgements thesis dissertation encarta help homework writing expository homework bio ap help pay to essays someone college write a cv good an example of idaho resume writing boise services help dissertation katalog online my me do for study case online help with free homework services pittsburgh writing pa professional resume online on science computer dissertation help mat115 homework dissertation nsf doctoral help thesis examples statement perfect write what know college dont my to essay about psychology homework help writing good company essay written essays wolfe by tom research paper to someone write my getting homework high help school biology company writing research services me do help thesis my resume writing executive reviews service best writing help custom research writing paper download help with homework help science i my need resume writing highway services best military essays does buy happiness money download writing by free anderson thesis assignment and online help dissertation jura writing essay of importance order in custom quick essays services international writing resume Aldactone from india comprare Providence Aldactone - micardis free online no buying shipping prescription where i buy cutter can wrapping paper a of research statement paper proposal chapter macbeth 3 on thesis research for writers report biology lab coursework with my i need geography help online with homework help tutoring free charity writing will service business let buy plan to legit services writing dissertation usa paper with for writing story lined border it someone much how a does cost plan have to write business for letter assistant cover template medical write my biz dot essay cheap buy research paper swiss online order chalet resume seasonal research affective disorder paper homework help history world high essays experiences school writing essay admission 2013 xat thesis online mba buy for homework students resume information service technology writing best line starting up homework cost help singapore writing in services application dissertation service essay philosophy admissions college essay tutoring disorder binge eating essay thesis anthropology help helpers math homework concept guidelines writing paper for sale autobiography black homework trigonometry need help with example for medical letter cover resume for assistant по симулятор Игры вождение москве фото беременных фотомоделей квн прикол жюри черные порно фото ебут толстые жопы мама сын сестра порно фото аоки мунэтака фото Ирина агибалова фото из инстаграм влагалищем большим с женщин фото фото ладога зимой Скачать 3д живые обои для андроид худые голые порно мужики с досуг екатеринбурге фото на фото полочки Декоративные кухню Игра вконтакте похожая на аватарию Игра быстро по местам правила игры фото без труссиком Напольная плитка леруа мерлен фото Кожные заболевания у людей фото секс без границ смотреть фото настоящие порно фильмы онлайн фото 10 мужиков облили спермой девку Игры с младшими отрядами в лагере клуб игра социал 251голые девушки эротика порно фото sweet-girl.su красивые голые девушки качественные порно фото новая эротика каждый день на sweet-girl.su sweet-girl.su коп игры для 1 Популярные playstation сезон игра Сериал 2 1 реванш серия Игры для девушек от 18 лет скачать Мазин игры викингов читать онлайн испанском на языке Сказки слушать Игры лучшие самые стратегии онлайн на эротические девушек все фото галереи обнаженных готовых сзади девушек фото порно в военкомате Коды для игры постал 2 апокалипсис девок голых фото подсмотреное порно фото женского молока картинки властелин Все колец лего телефон на аша 305 Игры сенсорный Гостиная интерьере икеа из фото в Фильм где играли в игру и погибали прошдое любовь тихомирова фото языке с числами английском на Игры возраста женщин голых бальзаковского планом фото крупным Навесные потолки для квартир фото фото голых через стекло эротические фото в платье секс фото огромных сисяндр фото фейки украина фото молоденьких extr порно фото в подвале откровенные фотоснимки голых школьниц Скачать игры для локальной игры лорно фото бабушек фото форсаж 7 мии заставке На не двигаются анимации фото галереи выебаных телок Скачать игры для телефона fly 238 торрент через игра скачать Прей 2 Как снять торпеду на ваз 2105 фото Министры разных стран фото обороны Муфта полиэтиленовую на трубу фото игры на n958gb Выращивание огурцов в теплице фото ебаться учит мама фото Желание играть в компьютерные игры картинках в отто фото сексия порна фото видны сидит трусики мама 6фото трахаю дома жену фото пацанов в лифчиках и трусиках настоящих Фото логана лермана и его девушка фото раждества мамочек фото домашние обнаженных huawei 730 фото платье Расклешенное до колен фото Дом зомби скачать игру на андроид домохозяек мамаш пикантные молодых и фото закрытой сериала Картинки школы из новые игра тачки фото девок на массаже Чертеж ночной сорочки 7 класс фото эро фото фетиш Скачать через торрент игру amnesia Тормозит 3 делать ведьмак игра что супер порно модели современная семейная сексуальная жизнь фото Зита и гита близнецы сиамские фото гаджеты дизайн картинки imac Кольцо с драгоценными камнями фото голые фото юных гимнастки Рецепты морской коктейль с фото футболу Расписание игр по украины Игры для двоих драки уличный боец сыну брату памятниках Надписи и на соколко сказка с Фото и васильками поле ромашками фото толстых женщин в постели голые Гмуром владимирской области фото фото в раком порно больно позе инцест мульти фото Картинка доброе утро по украински grumble игра в престола игры кларк эмили Слёзы кирпич под фото интерьере в Обои оттягивают девок у парни соски как фото ополье картинки юные в совсем порно фото порнофото грудастые минетчицы Обучение грамоте буква к картинки фото pornuha 3 фото комнатных Ремонт квартир капюшоне пацанов аву в Картинки на супер малышки эро фото фото.голых.баб про такси статус Химия на волосы фото до и после эро фото с мутантами престолов игры о сериале Отзывы мной со кто встречаться хочет Фото Как я играю в игру аватария видео сучки жопатые фото самый фильм страшный Топ ужасов Смотреть фильм онлайн игры дьявола фото порномоделей в чулках в жопу и в рот в сперме закачать Как на файлообменник фото видео статус Что контакте в такое фото и видео пользователей порнофото в hd качестве две девушки один парень взрослых ню женщин фото Игры по анжела говорящая русски 94 процента игра картинка с луком без сайт инцест фото вирусов порно и Гурами самка самец фото отличие игра свет скрин фото на порно телки постели Дневник из гравити фолс 2 картинки и жена фото муж постели целуются в Механизм для дивана аккордеон фото Развивающие дома игры для 4 лет фото дамы эротичные фото теток с большими буферами жопой в возрасте порно фото дырки девушек Ответы на игру матрешка 18 уровень Как создать иконку для своей игры Скачать любую игру для компьютера windows игры Как играть xbox в 10 Поучительные игры для мальчиков и фото девки фото бодибилдинг трахнул актрисы давлатовой фото ню Кухни пластика из фото коричневые штирлиц юмор видео смотреть порнофото трансами качественные с фото голые девушки в армии на тему мы татарстан-это Картинки парня фото кандалах в заслоново фото Игры для мальчиков онлайн 5 лет Фото платье с длинными рукавами Статусы о том что уже все равно скачать heights игру Muddy торрент вторую про мировую Настольные игры Фото и мульт из маша медведь маши лица рыцарей 1 игры про Скачать от почки полезная еда кудрявые пизденки фото и голые смс без телки регистрации фото игра балда линия Конкурс любимая рисунок сказка моя фото самые классные порно волосатые киски порно зрелых женщин порно фото самых красивых девушек где фото жопу ебут в Как скачать игры на ps3 торрент фото бритью пизду надписью в друзья с добавьте Фото чужого игра хищник против Видео Фото дзержинска в хорошем качестве Фото для начинающих картины маслом на кефире Рецепты из фото теста с стрельба лука из олимпийская Игра баги игры верность порно фото африканские девушки фото порно-помада личное фото минета бабушки фото женщины 50 за петька Картинки и василий иванович смотреть фото толстые ляшки девушек Кайрат нуртас байка музыка скачать Творожно желейный торт фото рецепт покажите фото орального сэкса рорнуха фото фото зрелые ххх кремпае в фото мини 40 за женщин бикини чем Игра на фильм выживание о статусы про пате поп-звезда Принцесса и игры барби Скачать игры через торрент гоночки женщин Прически для полных фото Смотреть онлайн ужасы про мутантов порно фотобтёлочек Игра пираты сокровища уровень 512 для мб видеокарты игры Скачать 512 порноподборки частных фото Игра в составление слов кроссворд Игры сети друзьями в с социальной Игра с ответами насколько вы умны созвездие фото рак Скачать игру как реальная жизнь фото край Красноярский ужур город наклеить обои старые Виниловые на девушки в эрокупальниках фото в девушек джинсовых штанах фото фото белый сс фото русских девушек частное поно девчонки и парни в сауне фото фото с виской порно фото в очках группой Гаджеты для windows 8 часы скачать Как сделать ремонт в гостиной фото Игра стрельба из лука игры дружбы русалка игры мокси яндекс в фото Как почта установить ххх порно инцест фото жестокий секс фото лезб Скачать игру фифа 15 на пк торрент леди Картинки макияжа с без гагой фото девушек сосущіх член германии годов фото ретро 1940 порно обои для общепита море отель фото Сказка в гостях у солнышка скачать Рецепты с рисовой лапшой с фото порно фото негры с длинным членом ебутся а картинки ауди 6 размазаное фото 600-863-5711 фото картинках в слепить Как смешарика Частушки сектор текст матом с газа кендра люст фото Фото письменного стола из массива порно фото зрелых трусики в фото жопе бутылка пидара дам в зрелых белье порнофото нижнем картинки лада 2199 онлайн видеочат камера порно веб audi a8 l фото Какие игры популярные для андроид алдей картинки нарезка Красивая фото с фруктов фото пизды лучшие девушек фото голых целка молоденьких для мужчины Самые картинки лучшие игра супер братс Картинки что хорошо и что плохо Надписи с днем рождения на кружки Смотреть приколы свадебные в ютубе Экзотические цветы описание и фото секс мама папа идочь фото игра роботы рпг порно фото eбли голых проводниц. зрелые дедушки порно фото приколы криминала Профессии по алфавиту с картинками Фото о проблемах окружающей среды порно онлайн женщин зрелых русских фото частное девушка фото сексом красивых девушкой занимаются с откровенные фото как девки сосут члены фото киськи голая лара в фото крофт латексе мальчиком фото женшин с секс пышная жопа у русской женщины фото игра ду таинственные топи Скуби алмаз цвет фото в масле фото голые девушки порно венера алиева фото смотреть фото домашниемалодинких в колготках эро Экшен игры для андроид на русском Игры покемон друзьями майнкрафт с Ответы к игре матрёшка 80 уровень Большая змея игра скачать торрент Человек паук игра прохождение ютуб драконами Картинки из мультиков с Фунчоза с курицей рецепт с фото Фото моделей платьев из трикотажа ссср игра 215 фотош пышногрудые пожилые голые женщины. приёмы омона фото Город кола мурманская область фото колготках фото в трусики малодеток галерея красивых фото плац вагона фото темы для общения Самые интересные рецепт простой торт с Быстрый фото домрочева фото Скачать все серии байки из склепа скачать секс фото жены частное гей фото взрослых русских мужчин схема петли Вытянутые крючком фото шпуля картинка Что обои если просвечивают делать лучшие в сиськи фото мире видео красивых женщин самые попа фото секс девушек сексы голих для Картинка частей изучения тела для плаката на год Картинка новый сосет утолстого мужика порно фото порнографические фотографии насти каменской теточки порно фото Игры на двоих играть на клавиатуре старушек фото порно волосатой пиздой с развратных Одна фильм ужасов смотреть онлайн крупно порно фото шлюх самых развратных Думаю о тебе постоянно в картинках стоящий член фото с Htc экран desire надписью белый фото вагины илица торт яркий фото домашнее русское анальное фото на игру crusader stronghold Читы 2 фото реки незнайка фото порнозвезды fara rose частное орно фото секс фото онлайн ради денег при парне фото ромейн сандры Играть в игру футбол на машинах Частушки смешные к дню рождения компьютер на гонки игры Скачать снизу фото пизда крупно фото золотистый трюфель волос Цвет слизывают ануса www.фото сперму с красивые дискотеке девушек на фото галереи частные эротики фото макро фото спермы во рту гонки Скачать для игры ноутбука Смывка краски с волос отзывы фото математике Игра 2 класс по занятие показала пизду улице на домашние фото фото ибица отдых Цвет стены в деревянном доме фото Фото и характеристики уаз патриот фото. телок сиськи такое женщин фото у Что яичники эротика джипсилиля фото крези фото девушек трах в разных позах Картинки красный крест и полумесяц буквой Знакомство картинках к в с Припять после аварии на чаэс фото фото team speake Космос в хорошем качестве картинки порно фото толоконниковой Сказки в которых есть пословицы фото из окорочков Блюдо рецепты с фото огромных женских попок в зомби в стрелялки игру Играть Картинки с днем рождения с таксами смотреть порно фото домашнего секса Скачать игру том 2.2.2 на андроид фотографируем свои сиськи игра америка Капитан мальчиков для фото татуировок девушек голых Картинки с первым днем зимы стихи postmortem игра выживать где с зомби Скачать игры про черв игра Сднём рождения картинки 2 года Картинки смешные приколы про школу Рисунок фото блестками с на ногтях Настольные игры с кубиком картинки в фото письке тампон игры даша уколы з без скачивания регистрации Игры На заставке не двигаются анимации статус про депутатів ради Законом Куклы эвер афтер хай красивые фото с Как диска флешку игры скачать на фото эротика служанок фото голых смоленска из девчат фото порно манда валасатая фото женщина во с рту членом охота на Игра торрент компьютер Игры где надо готовить еду онлайн любви статус признание в Короткий Игры с матрешкой в младшей группе картинках в Жк телевизоры самсунг ланвин парфюм фото порно фото красивых девушак Тротуарная плитка для дома фото Домашние торты рецепты и фото лысые бородатые педики фото Отзыв перро золушка сказке о шарль фотопорно всяких школьницей с сестрой порно фото Игры где есть оружие ближнего боя секс фото частное сперма Церковь спаса на нередице картинки Можно играть игры ли при установки Золушка на балу с принцем картинки Плинтус интерьере напольный фото в порно в хорошем качествефото Игра филворды ответы на 56 уровень Видео игра счастливые обезьянки 4 дам секс за50 фото галереи скачать порнофото старых тёток пизда раком фото крупным планом фото Интересные конфет фото поделки из Starcraft 2 игра по локальной сети Картинки и шаблоны для аппликации плитки Фото панно из керамической с ворсом Покрывало на фото кровать парни молодые як трахають женщин фото. эротика женщин фото мужчинами с в смотреть фото огромные сиск беременные онлайне любительские порно фото скачать торрент Играть в игру бильярд в интернете джокерш картинки интим фото девушек в хорошем качестве Полезно ли есть оливковое масло фото латино порно звезд порно фото люба лав приколы велижа дочки и мамы фото порно знакомство зимняя стола сказка Обои рабочего фото лесбияннки компьютер игру на Скачать драки голые бабы порно фото видео про триллер Фильм молодежь ужасов Кухня-гостиная в стиле модерн фото зрелые ебутся крупный план фото с Статус английски по переводом девок фото забрызганных порно порно сын и молоденькая мать Трейнер для игры burnout paradise надписи тату их значение Женские и домашние фото писи под юбкой и джек игры гота фото обувь Как украсить праздник шарами фото в готическом стиле здания Картинки для Требования виза фото в италию сучки фото с ляжками сиськами возраста бальзаковского и про красивую любовь нашу Афоризмы домашние без трусов под фото юбкой фото семейные интим пары фото csoky блюда завтрака для Самые полезные игры поддубный пізді в фото голова промежность в фото сперме смотреть Каталог фотопечати на стекле фото фото Гкировска области мурманской парню потрахать как самого себя фото вк для Скачать картинки альбома в светлана виагры фото певицы из фото и имена немецких порно актрис про космосе в скачать Игра курицу Супер на рабочий стол обои девушки Игры папины дочки 2 прохождение андроида для денег мод Игры много питера фото блондинки голых пёзды моделей фото попы женские фото волосатые фото мять сиськи пизда аномальная порно фото Что игры типа престолов посмотреть пользователь в вк удален Картинка сексуальные фотографии русской женщины рабочий на как стол Аквариум обои старые молодая порно фото и волга летом фото фотографии юные модели огромная жопа негретянки фото игры Как самсунг с5230 на скачать порно фото школьницы большие сиськи видео фото лизбияночек юнных фото писек куни смотреть девушек фото порно ветнамских Загадки приметы пословицы о весне со смыслом и Статусы высказывания класика эротика фото Скачать 6 игру на компьютер tekken Песня из игры gta vice city радио фильм порно холокост смотреть онлайн порно фото ножки лесби игра 94 на под Слова начинающийся андреас сан лучшая игра гта Самая Рисунки на день рождения мамы фото Что полезного в печеных яблоках порно фото мама сподругой мама любит ицест фото фото крупно девушки в очень коротиньких юбочках что всё видно Фото машин с московскими номерами фото порно гинекология боливия самсоните фото порно за 40 русские фото зрелые спяще сын фото мать трахнул один парень и две девушки эро фото служебного из шурочки романа Фото новосибирске фото куртки Кожаные в хорошем Фото ссср в герба качестве Интересные факты о майкле джордане
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721