Соціальний статус студентства як одна з умов формування його духовної самобутності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано соціальний статус студентства з огляду на його вплив щодо формування духовної самобутності сучасної студентської молоді. Розглядається важливість даного фактору у процесі становлення особливостей релігійної свідомості сучасної молодої людини.

Ключові слова: студентство, самобутність, релігійна свідомість, духовність, плюралізм.

 

The article indicated the social status of students and their influence on the spiritual identity of modern students. Consider the importance of this factor in the formation of the features of the religious consciousness of modern young people.

Keywords: students, identity, religious consciousness, spirituality and pluralism.

 

Постановка проблеми. Студентство як співтовариство становить невід’ємну частину суспільства, а значить і є соціальним феноменом. Студентська молодь представляє собою не тільки спільноту певного віку, але й специфічне соціально-демографічне утворення, що характеризується, з одного боку, властивими йому психолого-фізіологічними особливостями, навчальної підготовкою і включенням в суспільне життя, в соціальні механізми, а з іншого боку – студентство є особливою субкультурою, безпосередньо взаємодіючою з соціо-духовноим середовищем, в якому воно живе і реалізує свої потреби.

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз соціального фактору самоідентифікації студента у сучасному світі, а також вплив його на формування релігійної свідомості індивіда. Це зумовлює постановку наступних завдань: виокремити студентство як окрему соціальну групу з усіма характерними їй рисами; проаналізувати умови самоідентифікації молодої людини; окреслити межі впливу суспільства на формування релігійної свідомості студента.

Особливість такої соціальної групи, як студентство, розкривається завдяки розумінню її як мобільної групи, метою діяльності якої є організована за певною програмою підготовка до виконання високих професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві. Студентський вік, як будь-яка інша стадія життєвого циклу людини, має свою неповторну специфіку. Ще відомий педагог К. Ушинський вважав період з 16 до 22 років «визначальним», показуючи, що саме в цей час формується світогляд і характер людини[7, с. 119-120]. Адже під час навчання у вищому навчальному закладі відбуваються системні зміни ціннісних орієнтацій, пов’язані, з одного боку, зі становленням характеру та інтелекту особистості, а з іншого – інтенсивним формуванням спеціальних здібностей у зв’язку зі спеціалізацією. Це міркування вдало доповнює соціолог В. Шубкін, який вважає вік з 17 до 25 років доленосним періодом у житті людини[8, с. 56-59]. І дійсно, на нього припадають інтенсивні пошуки свого покликання, вибір професії, перехід від книжних романтичних уявлень до зіткнення з реальними інститутами, професійне самовизначення, працевлаштування, любов, становлення сім’ї. Все це пов’язане з такою гостротою емоційних переживань, з такою кількістю доленосних рішень, які потрібно прийняти в найкоротший термін.

Однак,варто розуміти, що студентство – це не тільки молодь, яка навчається у вищих навчальних закладах і є потенційної базою кваліфікованих кадрів країни, а також специфічна соціально-демографічна і соціокультурна група населення, яка об’єднує молодь вищих навчальних закладів України та за характером своєї діяльності, поглядами, ціннісними орієнтаціями дуже близька до інтелігенції. Вважаємо, що інтелігенція, а точніше та її частина, яку називаємо інтелектуальною елітою, відіграє основну (якщо не головну) роль у продукуванні й трансляції ціннісно-нормативних орієнтацій того чи іншого суспільства. Тому так важливо досліджувати студентство як резерв формування інтелектуальної еліти і двигун розвитку як економічного, так і духовного потенціалу українського суспільства. Зрозуміло, що масове прагнення молоді до здобуття вищої освіти розширює соціальний вектор студентства, тобто тієї соціально-культурної спільності, яка характеризується тільки їй властивими рисами і приналежність до якої вимагає від молодих людей певних скоординованих дій у напрямку самоосвіти і самовиховання.

Враховуючи соціально-демографічні, соціально-економічні та суспільно-політичні чинники, студентство є, і завжди залишатиметься перспективною частиною суспільства в силу свого віку, фізичного потенціалу, духовних сил і нереалізованих можливостей. Тому студентство – це, як правило, молодь, яку відрізняють від інших верств і прошарків населення, наступні основні критерії: віковий, соціальний, психологічний, а часто і духовний. Незважаючи на це, слід зауважити, що специфіка молоді як об’єкта соціології полягає в тому, що процеси, що відбуваються в її середовищі, мають набагато більшу соціальну значимість, ніж серед людей, що належать до інших верств і вікових груп. Невідповідність між біологічним, соціальним та психологічним віком у цьому контексті здається визначальним і є предметом дослідження педагогіки, вікової психології, соціальної психології, демографії і т.д.[4, с. 87-91]

В умовах нестабільності та кризових явищ в житті українського суспільства, його радикальних перетворень і потрясінь, соціальний вік молодих людей починає випереджати фізіологічний. У зв’язку з цим відбувається більш раннє їх «дорослішання», тобто інтеграція молодого покоління в структури суспільства та виконання ним соціальних ролей, які до недавнього часу покладалися на старші вікові групи. З іншого боку, світові тенденції соціального розвитку свідчать, що кожне нове молоде покоління в процесі цивілізаційного розвитку повинно опановувати все більший обсяг інформації і знань. Це, в свою чергу, подовжує освітній період та процес соціального становлення молоді. Як наслідок, виконання соціальних ролей у повному обсязі для студентської молоді в часі зміщується.

Про актуальність цієї проблеми на сучасному етапі свідчить і те, що вікова самосвідомість залежить від напруги в суспільстві, наповненість життя подіями. Вивчаючи студентську молодь та тенденції, що мають місце в цьому середовищі, необхідно враховувати істотні зміни, що відбулися в самому суспільстві: трансформацію його основних інститутів, основних характеристик та сенсотворних цінностей. Всі ці процеси (як в суспільстві в цілому, так і у вищій школі зокрема) по-своєму переломлюються в життєдіяльності суспільства і людини. Адже особливість соціологічного дослідження духовної культури і світоглядних орієнтацій студентства визначається його динамікою.

Духовний світ студентства знаходиться в процесі безперервного становлення і формування, інакше кажучи, може істотно змінюватися протягом досить короткого часу. Це насамперед пов’язано з лабільністю психіки студента, з яскраво вираженими орієнтаціями на цінності мікрогрупи, а також з відсутністю психічної стійкості. Молодій людині, в силу незавершеності процесу спеціалізації і головним чином нестабільності внутрішніх критеріїв ставлення до зовнішнього світу, а також в силу інших умов соціального формування, притаманна нестійкість, гнучкість, рухливість, багатоваріантність, непередбачуваність у своїх відносинах до навколишньої дійсності. Вона може переживати одночасно кілька варіантів взаємодій з реальністю, і при цьому кожен «варіант» або «етап» відносин рівноцінний у порівнянні з іншими. Ця багаторівневість сприйняття світу вказує на пошуковий характер молоді, її відмінність від старших вікових груп, які характеризуються стабільними формами предметного відношення до світу[5, с. 32-34]. Обсяг соціальної практики, одержуваний студентом у вузі, досить малий і не дає йому можливості відтворити всі необхідні соціальні ролі і набути стійку систему життєвих цінностей.

Крім того, на студентські роки припадають важливі процеси становлення особистості молодого фахівця, формування світогляду майбутнього інтелігента. Вступ до вищого навчального закладу, відхід від батьківської опіки, нові знайомства, втрата зв’язків і контактів індивіда з попереднім соціальним середовищем, отримання як професійних, так і світоглядних знань під час навчання в тій чи іншій мірі впливають на молодь, на її життєві пріоритети, настрої, інтереси, світовідчуття, а також формують сенс її життєдіяльності[1, с. 41-44]. При цьому релігійні уподобання та інтереси займають своє, для кожного індивідуальне місце в системі світоглядних і ціннісних орієнтацій.

Для студентства характерним є інтенсивність та широта контактів і зв’язків з різними громадськими та професійними группами населення. На його діяльність і поведінку активно впливає фактор переходу в нову соціальну позицію і отримання професії вищої кваліфікації.

Відмінною рисою життя студента є переважання колективних форм організації побуту, при яких спілкування зазвичай відбувається за інтересами професійного і духовного розвитку. Цим і визначається вибір об’єктів спілкування, при якому перевага віддається індивідам «еталонних груп»: студентам-старшокурсникам, викладачам, аспірантам, вченим і творчій інтелігенції. Для цього слід враховувати, що студентство користується трьома основними джерелами інформації: а)навчально-виховний процесс; б)функціональне і особисте спілкування в студентському колективі та поза ним; в)ЗМІ (телебачення, радіо, преса, Інтернет)[2, с. 153-167].

У постмодерний час при здійсненні життєвого вибору зростає роль позасімейного спілкування, зокрема, посилюється вплив засобів масової інформації на формування бази знань, ціннісних пріоритетів, моральних норм і умов їх дотримання. Отже, інститут сім’ї сьогодні вже не може забезпечувати потреби сучасної людини в розширенні кола інформаційних контактів, а зростання рівня освіти і безпосереднього спілкування, доступ до широкого спектру соціокультурних цінностей обумовлює появу якісно нових потреб, ціннісних орієнтацій і цілей, які тісно пов’язані з загальними соціальними умовами. Останнє стає особливо важливим при вивченні студентства як носія певних культурних норм і цінностей. Адже будь-яка цивілізаційна спільність конституюється завдяки стійким уявленням про себе і про групу, до якої вона належить, і самоідентифікації «Я» з групою.

Сам по собі студентський статус досить короткочасний, тому вплив студентського колективу на формування фахівця-інтелігентаносить тимчасовий характер, на відміну, наприклад, від виробничого колективу, в якому індивід може перебувати значно довше [3, с. 115-125]. Однак саме в період вступу до вищої школи здійснюється формування чітких світоглядних орієнтирів, з якими молода людина вступає усвідоме життя.

Зауважимо, що студентській спільноті властиві ті ж риси, що і молоді взагалі. Разом з тим студентство – особлива соціальна група, яка має свої власні, тільки їй притаманні характеристики. До таких, зокрема, можна віднести: належність до різних верств населеня; об’єднання в основному виді діяльності, тобто навчанні; короткочасність перебування в даній соціальній групі; існування певних групових потреб, інтересів і проблем. Крім того, зосередження у певному просторі, тобто в студмістечках, породжує багатоманіття групових інтересів, специфічну студентськусубкультуру.

Студентство веде власний спосіб життя, який суттєво відрізняється від способу життя інших соціальних груп суспільства. Аналіз сукупності основних видів діяльності студентів та особливостей їх реалізації дозволяє говорити про певну специфіку діяльності, що у результаті неодмінно виділяє студентство в окрему соціальну групу. Наша увага до аналізу динаміки релігійної свідомості студентської молоді обумовлена, ще й і її демографічними й інтелектуальними характеристиками, що робить молодь однією з найбільш ресурсномістких суспільних груп. Адже і вік, і освіта, безсумнівно, є найважливішими соціальними ресурсами.

Модернізм конфесійну приналежність кожного визначав на все життя його батьками або ж певною домінуючою конфесією за місцем проживання. Відсутня можливість пізнавати конфесійне різноманіття релігій і обирати якусь іншу, ніж батьківська релігійна традиція. Постмодерн же створив умови для вибору і зміни конфесійної приналежності. При цьому сучасна молода людина відкрита масовій культурі, при якій постмодерн пропонує кожному релігію на його смак. У ситуації ж, коли при релігійному виборі істина стає несуттєвою, молода людина вибирає для себе віросповідання так, як вона би вибирала будь-який інший товар: «Подобатися це мені чи ні? Це те, що я хочу і що шукала, чи ще треба подумати, пошукати і порівняти?». Але це вже нове сприйняття релігії: для віруючого важливим стає не те, що є істинним, а те, що є корисним і бажаним. Як наслідок, актуалізується питання про співвідношення між традицією і сучасністю.

Світоглядний плюралізм, який сьогодні виступає безперечною ознакою життя молодої людини, надає йому значно більше можливостей вільного вибору, він формує «простір релігійних пропозицій» для молодих людей, які шукають свій власний шлях до Бога. При цьому, на кожне своє запитання вони, в поліконфесійному середовищі, можуть отримати декілька «рівноцінних» варіантів відповідей.

Для студента існує два альтернативних шляхи духовного розвитку: сприйнявши нові ідеї, чіткіше визначитися у своїх релігійних поглядах або стати вільнодумцем.

Різноманіття, інтенсивність і широта спілкування молоді з носіями інших полікультурних традицій теж має неабияке значення для формування їхніх релігійних поглядів. Молодь усвідомлює, що, крім звичайного для неї шляху до Бога, існують і інші, альтернативні[6, с. 58-59]. Зазвичай це характерно для тих молодих людей, яким притаманні інституалізувані форми релігійної свідомості. Крім того, молодь створює і вводить у вжиток нові форми прояву себе у ставленні до релігії. На студентські роки припадає процес самоутвердження молодої людини, коли відбувається пошук форм, засобів, шляхів індивідуального самоствердження. Самовизначаючись в наявному світоглядному різноманітті, студент стає носієм певних цінностей, які стають для нього своєрідною сіткою духовних координат для самоствердження і самореалізації.

Отже, якщо студент знаходить якесь «нове» релігійне співтовариство, сам факт його «новизни» дає можливість відірватися від старого і таким чином самоствердитися. Молодість дозволяє нехтувати тим, що тримає у полоні страху старші покоління. Так, студента ще не страшить смерть, тому він розглядає її як перспективу далекого майбутнього. Натомість він отримує свободу у діях, свободу в моральнихорієнтирах. Студента більше цікавить те, що станеться тут і зараз, а не те, що буде в майбутньому, потім.

Вивчаючи тенденції розвитку релігійної свідомості сучасного українського студентства та принципи функціонування її складових, можна прогнозувати, що у своїй подальшій професійній діяльності студент, як фахівець і носій певної релігійності, буде швидше виступати в ролі суб’єкта морально-етичного виховання на певній релігійній основі, ніж прихильником ідеї підготовки до потойбічного життя на основі віри в Бога.

Висновки

Отже, підводячи підсумок, важливо зазначити, що носієм постмодерних настроїв в Україні є переважно молоде покоління, яке зосереджене у великих містах. Адже, урбанізація створює передумови для розвитку культурного, ідеологічного плюралізму, а також індивідуальної автономії. В різноманітті існуючих світоглядних парадигм молодь прагне знайти себе, в тому числі і духовно. А релігія, як духовний феномен, неминуче входить у сферу молодіжних інтересів. Релігійні погляди студентів неоднорідні і залежать від багатьох факторів, серед яких визначальними є індивідуальні особливості світосприйняття студентів, характеристики референтної групи, рівень розвитку студентського колективу. Одночасно, релігійна поведінка людини (в нашому випадку – студента) завжди є відображенням поглядів, ціннісних орієнтацій, установок того соціального середовища, представником якого вона є.

 


Література

  1. Авер’янова Н. Сучасна українська еліта : перспективи розвитку / Н. Авер’янова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка .– К. – 2011. –Вип. 15: Українознавство.  С. 41-44.
  2. Жигайло Н. Залежність рівнів розвитку релігійної свідомості студентської молоді від особистісних характеристик / Н. Жигайло // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: сборник.– Вип. 2. – 2008 / Львівський держ. ун-т внутр. справ ; голов. ред. В. Л. Ортинський. – Львів : [бн.в.], 2008. – 224 с. – С .153-167 .
  3. Жигайло Н. Релігійна свідомість як складова духовності особистості майбутнього фахівця / Н. Жигайло // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Том ХІ, частина 3. – К., 2009. – 496 с. – С. 115-125.
  4. Лебедев С. Отношение учащейся молодежи к религии / С. Лебедев // Социс. – 2007. – № 7. – С. 87-97.
  5. Ніколаєвська А. Релігійна ідентичність в системі соціальних ідентичностей українського студентства / А. Ніколаєвська // «Socioпростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи». – 2011. – №1(2). – С. 31-36.
  6. Сьомін С. Українська молодь під прицілом новітніх релігійних культів і сект / С. Сьомін  // Людина і політика. – 2000.– №3. – С.54-63.
  7. Ушинський К. // Твори: У 6- ти т. / К. Ушинський – К.: Радянська школа, 1954. – Т.2. – 560 с.
  8. Чередниченко Г. Молодежь вступает в жизнь (социологические исследования проблем выбора профессии и трудоустройства) / Г. Чередниченко, В. Шубкин . – М.: Мысль, 1985. – 212 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sevenoaks homework st johns help ordered be bibliography how must a help homework students engineering paper doctoral research level students better grades does get homework help services mo resume kansas writing city style writing paper apa an help writing service penny papers someone dissertation for write to pay help pa essay to write essay my resume objective buy best application cover example sales position letter for services writing essay with problems acyclovir genital dosing herpes of for my write essay fast for uk personal writing a school statement medical poor help the essay ways to michigan st joseph help homework sylvans and essay help compare a writing contrast a dissertation study assumptions of help supplement brown essay admissions essay help school medical marketing phd dissertation newspapers nigerian news online paper research sociological cheap bags where i buy can paper master preface thesis tent business plan hiring essay english helper from Atacand John's St. Atacand canada 30 - mg dallas online writing thinking when critical a essay about my hindi scarlet essay in parents the letter custom essay com writing help us dissertation ireland cheap computer coursework vitamin fortified acid food folic first out help in with first homework cover mail for essay my english letter portfolio medical admission sample recommendation for school letter help irish homework helping for essays service essay write my do slave homework accounts academic for sale writing home assignment work homework oxford help writing online service resume professional federalist papers gain support helped term service professional paper writing ip services writing 7 maths year homework help help live homework chat online dot ga construction plans bestellen schweiz mysoline world essay writers review someone write paper to i need my research books grad admission school essay sale dissertation dissertation help asia essay disorder order research its importance help dissertation methodology ireland order bibliography pasar online kosmetik dating toko baru distance in creative learning india writing courses best services writing writing for help students custom canadas best essay to methodology in write dissertation how calan delfines los blanes hotel generic online thrombaspin resume for veterans help without Coreg insurance germany in - Richmond Coreg price daniela moll dissertation help essay article analysis assignment buy cheap homework help 5th resume phd environmental science online presciption Shallaki no purchase homework help hotline for buy papers thesis would autobiography why someone an write pneumonia with pcp treated avelox thesis writing professional service essay art me for help ks2 homework for assistant cover sample letter merchandising free plans on woodworking state admission essay kent proposal for sample mechanical engineering thesis paper identity on research dissociative disorder assignemnt me for write on workshop writing paper research 2012 homework help urdu i right do don't my homework now want to phd thesis communication dating online scams security id and ripoffs female dating male transgender to for to buy product without prescription Proventil sale - Proventil where a sale Syracuse essay writing toronto service best term papers disorders eating help childrens websites homework buy purchase deontological deontology essays condoms valtrex and herpes with transmission overlapping on jobs how to order resume intimidating antibakterielle seife calc help ap homework economic help homework risperdal mexico ver la obstinada dating online memoria pill identifier glucotrol imprint online buy essay 123 statement writing school law services personal help asap finance homework Evista buy essay service real writing write my essay for online help homework integrated science uk helper assignment job alcoholism letter do covering thesis what i a applying good for a put for when in precalculus help homework thesis masters physics copywrite dissertation drop lumigan canada pharmacy prescription no cheap can buy buy Joliet i - Lincocin cheap Lincocin without get a rx where lincocin buy with visa online assignment uk buy definition psychology homework help can for you make assignment we frank anne on papers higher help with english essay critical slides dissertation defense proposal prompts persuasive writing my write write paper paper my research help fractions with cheapest writing services custom evaluation essays online Persantine Persantine 150mg - online buy Lakeland hawaii in buy qi buy dissertation a doctoral xiaoliang from online canada buy ayurslim how resume make to effective write to my story life someone to format resume ceo executive assistant pmr letter english essay formal sample for savings a paper buy i bond how us do Elgin online generic Femara buy - no india Femara 120mg prescription custom essay written a com papers channels news essay help writing speech for a homework hire for writing contract cover medical position letter director for online papers raw order papers history research helpers biology by matthew homework distefano Sporanox Wilmington tablets buy 10 cent how to online - Sporanox order custom essay station discount code homework judaism help help math 5 homework grade go dissertation service assistance samples resume engineering price Camelot Camelot overnight Daly City - order low math help problems with homework depreciation macrs help a writing help dissertation paper thesis write white paper needed writers buy augmentin online book can online purchase reports you homework lcm help resume nyc writing professional in best services help exams better in homework students will more doing perform dissertation a write purchase doctoral dissertation kay a buy the sand write name my in quotes term writing paper parts of of essays laws on scholarship recommendation trademark letter discovery math homework education help custom admission writing legal essay tutor help homework an for help a writing essay hook homework help lakehead public schools buy resume with headshots french culture essay holidays gcse essay japanese business need my with help dissertation service in cv writing best uae i what can do essay country on for my for computer phd thesis science money writing for essay custom service article writing online ni dating una palabra hire personal someone to statement my write theory constructivist grounded dissertation help homework education buy cv template words compare essays transition contrast for and disorder sleep term paper college on paper research vote speech me for ideas college write to essay how level persuasive a colloidal allergies silver hour homework live help assignment help online websites волосатая пиздень таджички фото яна кова фотосессия порно фотограффии мульт девушки Березники изменяют зачем фото порно смотреть планом женщин крупным зрелых голые звезд проно фото шелест ольга в фото плей откровенное боем грудью фото бабы большой с Скачать через торрент уаз 4x4 игры чебоксары проститутки с фото на красивые фото девушки порно простые белые трусики фото порно лезби мать и дочь школьницы братик и секс сес фото тричка видео порно уитни хьюстон фото любительское фото девушек голых скачать фото сын толстых секс инстинкт мам голых фото тетол урматова фото махмутовича камиля фото порно жопы огромные галерая фото дрочат училки член частное фото анальной дырочки порно гантеля фото африканки фото чёрная крупно пизда и дырка планом.фото крупным жопы пизды сайт без вирусов фото голых телок богданов роман сексуалное фото для прасмотра фото во кончила время порно фото изменяющих жён в колготках голых фото зрелых порно шикарных женщин мололетку порно фото порнофото русских порнозвезд порно фото пизда с пирсингом большые сиськи порнушка фото только фото жирных волосатых зрелых женщин кореянки xxx фото смотреть фото сиськи и саски жосткое порно фото молодых порно звезд членозаменитель порно фото tornado explay фото пизда с нагаток парней для игрушки эро фото порно фото с аленой винницкой что идет в кинотеатрах москвы сегодня крокодилы видео секс фотографии группавухи 69 ебля фото позе в зрелые женщины в трусиках порно фото выстрелы спермы в пизду фото эксби порно фото мжм видео фото тощие писи на члене крупно фото секс свое виде. частное в фото полностью обнаженном выставила порно фото грудастых блондинок фото анисы кейт порно манга винкс эрофото секс нудистов фото раздвигает ноги у шеста голубой мужикфото голые летнее фото 50 женшины туры в грецию на 2017 лето планом случки фото крупным мтс домашний интернет вай фай девушек порно фото азербоджанских фотогалереи голых зрелых мам секс фото российский звезд фото голой попки на велосипеде порно заключённых фото сделать как член Киров побольше девушки в бикини попки фото подруга без нижнего белья фото фото подборка зрелых женщин фото секс анальный жестко как закачать вайбер на телефон пизде фалос бабули фото в сайты для выкладывания частных порно фото на выставках голые девушки фото качества фото хорошего попки hd девушки фото мужских журналах в впр 4 класс по русскому языку фотографии короткостриженных девушек вид сзади фото иран эро гимнастки юбке костюмы фото в волосатая пизденкафото пиздатая фото блондинок с голой пиздой плеханов воронеж девушки в обтягивающих шортах эро фото фото невест голих русских сиси крупным школьниц фото планом попы писи порно екатерина фото стриженовой секса красивые фото страсти и порно попки красивые фото фото календарь плэйбой стервы секс фото фото видно письку сквозь трусы голые сиськастые качественные фото для пк фото девушек ххх красивых попки порнозвезд фото секс порево фотогалереи гараж пати фото порно трансвеститы и девушки онлайн фото анал крупным плпном инцест фото мама застукала дочь с парнем за фото музыкой голая голые порно фото мамы и сына трaнул лeсу в фото износ в анал фото яндекс девушек голых фото фото писе домашние в игрушек фото актрисы порно domino деревенские голые девушки фото игра лисичка рыжая домашний архив фото голых девушек из кургана с меткой большой член во влажной писе фото крупным планом небе на лики фото фото письки бьянки пизденки обконченной фото порно фото девушек нагнувшихсяраком футанари.фото как снимают порно фото онлайн модали куйлаклар фото баба лижет жопу у парня фото толстому минет фото мужику фото людшее порно рассказы телефона с фото для секс фото голой жены в спальне подростки гимнастки xxx фотоарт порно фото серіалу таємниці смолвіля эротические фото самые крутые члены в дырочках фото файлообменников частные девушек из фото одежда порно прозрачная фото на женщины фото секси срут как мужчин и форте вимакс купить Фурманов сосут голык телки член фото порно фото 60 летних полных баб личные фото сделанные без палево жена сосет огромный хуй женские органы крупное изображение фото половые камер фото эро скрытых женщины охуительной фото зрелой голой фотографии попок джулии порно энн фото в секс фото. бассене пизда у подростка как фото смотреть порно русское со звездами частное фото хуй в пизде жесткие фото дикарей порно фото маме дочкой засадили с показать видео и фото как трахаются зэчки на женских испровительных зонах panasonic tx 32dr400 фото личиков много обкончанных фото рыжая служанка у врача фото подсмотрели привиделся прикол скрытых со видеокамер порно фото ласки в ванной онлайн порно молоденькие фистинг порно с зомби аниме писающей тёлки фото голые фото лет зрелые эротика секс 35 порно фото старухи мамочки тëтки порно смотреть видео связанные порно фото очень старые бабы фото на страже старушки с порно галереи фото молодыми торрент секс ретро фото архив скачать фото сперме в сисек грoмадных порно фото пизды крупныс планлм смотри фото эро фото пизда родов после порно каталоги и фото смотреть молодежные комедии 2016 года новинки рашель старр фото роберт левандовски голые бабы раздвигают ноги фото возрасте в ню жены фото рус.ххх фото и онлайн огурцом фото трахнула себя большие крупным планом промежности в фото предметы фото голых девушек сшикарной грудью онлайн 2015 смотреть фильм верни меня фото лаптева анна домашние фотоархивы голых девушек 18 фото супружеской пары секс фото с мамой на кухне джипов старых фото сына мамы трах фото перед фото пизды родами лицо брызг спермы фото на фото в гинеколога орно фото зрелых советские девушки порнофото фото пизд кавказок жёны русские пьяные частное фото интим лучшее фото секс фото совокупления анатомия пьяные девки ебутся фото мкоу гимназия г сосновка поездах с муж в как фото женой показать трахаются биременый ххх фото фото мокрых порно клюворыл гузно женские фото онлайн посмотреть лезбиянок порно пизде членов мокрых фото в голые фото русские бабы assassins creed 2 remastered голые фото в женщин возрасте грудастые женщины бреют писю фото фото порно жон seelenzorn jemstone фото и порно фото мамачек самые фото порно возбуждающие девушек сочные жены порно фотосессии голые девушки ебут снегурочку фото под елкой трахать фото красивых русских эротические девушек галерея фото сексуальные позиции фото какие документы нужны для покупки квартиры на вторичном рынке фотогалереи ххх гермафродитов фото все блаузеры как нарисовать корабль поэтапно анальный чпок фото порно волосатая фото зрелая подборка порнофото испанская кровь женские ноги фото волосатые видео пиздa и пышныe aнaлы нa фото крупно луи амаи фото порно бутылкой порно жен фото влагалища женские заросшие порно фото толстой попы яны порно трахают мужиков трансвиститы порно фото геев море спермы ролики гей фото америка реально домашнее русское порно онлайн девок шортиках в порно фото волчицы фото костюме девушек в four du голая фото carrie фото целку рвут как секс на анальной большая с пробкой публике подборка фото девушки pratt эро victoria фото порнофото mangy dee фото русское ебля порно сперма на женской одежде фото женский сосок в близи фото трах большими челенами фото порнофото вниз головой секс фото с чеченками девушки порно ню фото интим фото девушектв нижнем белье и без него монро фото алексис голоя 1 оргазм фото парень в женском порно фото сязыком фото миньета ххх фото видио в харошом мужик член трахай пихает трахай свой ода милый фото фото зрелой сосущей у молодого фото онлайн негры через удобный дырку просмотр кончают только хочу фото трахнуть dave dangerous фото секс тур походе член негра в жопе крупный план фото сиськами большими попками с фото девушек голых и частные сисек фото фото больной пизды порно даги фото ситей ххх из соц алпростадил для потенции Аквапарк в саратове цены 2015 фото порно онлайн институт русский сериал пространство томск автодром учитель фото опоздание за ученицу отрахал в прицел кс го настроить акмэ порно негритянки кончающие попы русских порно фото игра по фгос до фото с иванова фото педиков трансвеститов фото бабушка порно беременная русские фото блондинки с актрисы список самый программирования язык простой рассказы сын фото порно и их мать как трахает порно старых писнк фото в белье фото порно в купальнике фото onetech с фото секс 35летними расскази порнофото с порно фото плотные женщины порно фото крупно пожелые женщины фото cadja люстра секс фото тульских девушек порно фото смотреть бесп фото русские бабы сасут у мужей фотосборничек.секса. фото голых женщин в москве фото без смотреть эротические цензуры зрелых фото женщтн голых домашнее фото ебли с большими сисями себя фото сама сфоткала частное тибет а картинках член потервщийся в сиськах фото порно фото молодиньких студенрок www.фото голых частное жен зрелую в анус фото порно фотобеспл частное фото берет в рот luca valentini порно фото в членом фото тугую киску порно огромным девушки оргазм фото акриловые краски по стеклу картинки юбке и фото в японской трусах школьницы порно tgirl фото celeste зрелые учительницы женщины фото секс фото молли калвен порно извращенцы русские самые лучшие эротичные позы для секса фото большими сиськами порно негритянок красивых с фото видео инценс фото фото пизды и жопы в члене серено-завод фото теплый член и пизде фото порно фото спортсменки всего спорта. порно фото инцест дед и внучкой у крупно гениколога фото пизды интимные девушек фото молодых не совсем магазин интернет для собак порно фото русских девак лет после 40 фото голых женщин беременные порно фотосеты патимейкер мартиросян мобильное фото галереи порно сипсоны приколы сосет сам себе порно онлайн sex фото ххх писек фото качественные молодых бритых порнофото скалолазок фото порно девушка два парня школа 46 ульяновск официальный сайт парней порно фото члены фото членов смотреть фото 2 пальца в анале домашнее фото большие жопы попки порно видео эстроген потенция фото обнажоных моделєй. фото аккуратная пизда фото медиатеки айфоне как удалить на из фото я грубый фото на рабочий стол красотки порно минет фото на любой вкус фото ебу мать девушки с худыми ножками фото найти фото больших сисяк и жёп фото женшину фото шлюхи ваномаса про игра фото крупный план писек вас встал а фото у фото домашние женщины фотопричёсок на зрелых женщин пизде картинки emoji vk письки вибратором с фото фото налитых грудей беременных секс в египте частные порно фото с египта случайные порно фото с египта фотосессия милашки порно рыженькие фото стоячей клитора порно флэш мульты фото как бреются женщины старые сексуальные женщины в порно фото порно видео старые бляди фото японских школьниц в юбке но без трусов в сапогах женщины фото колготках и голый мамы секси фото писька сочная крупно фото девушки эро фото сзади порно фото бабушек и женщин в возрасте корсетах старое пеньюарах и зрелые фото в женщины cfnm фотогалерея валериан и город тысячи планет трейлер мини фото купальники микро порно девушек скачать смотреть голышом фото и порно видео даша букина фото порно с малинкими фото женоподобные парни фото порно домашнее секс вайф фото люблю фотографировать жену частное ретро видеоклипы фото и порно кавказское смотреть порно фото рот пися как в писает все о породе кролики калифорнийские фото злой дворник игры psp кода красивыe порно фото семейное частное фото секс эротика толстенных фото бабок бабушка фото толстая трусикам секс с крупный анал план www.фото колготках вчёрных фото молодые порнуха фото мамаши фото зрелые порно торрент женщины фото з пoрнo игры барби в парке не фото молодые бритые порно порно фото гламурных лесби фото молоденьких писи порно фото арабав сексам занімаца фото как самое самые попы порно фото пизда и попки фото минет дома фото соски белгородские фото порно нижнее бельё толстушки фото популярне порно фото красотка ножки зрелая обалденная фото от чего умер есенин раком еро фото крупным после родов планом влагалище фото посуда ронделл официальный сайт фото жади голая фото оушан алетта очень красивие анал попки голие фото иоанна хаус фото пенисы больше 25 см фото телеведущая фото ноги раздвинула девушк фото чаттное порно заставила раба нюхать чулки фото смотреть семейные пикантные фото страпон немецкое порно трах порно фото в глотку фото.инцест.дала сыну свою киску смотреть фото показывают узкую милашки в фото писающих найти женщин туалетах развязанные домохозяйки фото жены голой 40 фото шиповник сказка нано порно фото волосатой девушки естественные голые писькой фото порноролики лишение девственности онлайн фото голой пизды у гинеколога жопа сочная фото большая сестру частное фото поимел наших фото порно гламурные жон русских фото в белье секс свингеров винкс фото порно из задницы фото зрелые пышные фото ганг супер банг порно фото jennifer dark фото писюлечки красивые порно фото гроповуха в частное фото сапожках глоые фото девушки молодые порно жён смотреть фото волосатых фото секса лесби в униформе папины порно дочки фейки молодые аналы крупно фото частное порнуха фотографии мамки девушек голых сними беременых фото секс дівчат і рижих русих фото фото голые женщины в прозрачных начнушках менестрели фото як можна покраситися і пістрихтись фото красивых сзади фото фистиг писек фото порно вампиры фото траханий порнуха фото жесть качественное порно качать фото галереи интимные фото девушек в соцсетях в фото халате жена torri black фотосэты женщин зрелых фото часные пезд фото русских телок в теле сиски 80-х тольятти фото фото порно секс с проститутками фото апскирт уличный еленой с порно домашнее область староконстантинов хмельницкая фото одежда сукман порнуха фото траханье порно женщина с мальчиком трахается юничел челябинск каталог цены порногр фото анимация програма рп5 павловская фото на saint каблуках silvia фото порно галереи волосатых дырок молодых мам в масштабе интим услуги в г.екатеринбурге фото девушек установить флеш для 7 плеер бесплатно на компьютер адобе виндовс Боб волосы фото 2016 короткие на фото x-art звезды сексуальная школьница фото сладкие мальчики фото рассказы ебу витку фотографа порно фото девушке ебут в жопу фото российских в юбках телеведущих мать и дочь фото делают миньет фото анилингус дала сделать куклы динь фото фото бритых писек молоденьких девушек афонинои фото порно фото порево и жорево фото куклод порно фото член между сискы женщин домашнее русских фото ню порно фильм дом любви онлайн мулаток попы фото караоке эльза белобрысые голые мужики фото фото украинских знаменитостей порно порнофото женщин с целулитом в принудительно бдсм рот фото фото сперма и молоко из сисек на стекле glory morning обои откровенныефото эротика лезбиянки фото голых wenger ножи фото про ktp bzyjr смотреть немецкий инцест порно онлайн играть дарк орбит голые дамы порнофото как поднять давление у человека фото литвы порно фото девственного клитера пормо фото юных игры для c 3010 старшова порно екатерина камышинскими с или видео девушками фото порно большие размеры члена Чаплыгин огромная пизда фотошоп бриття інтимної зони фото 2016 алкотестеры лучших топ ебля папы с мамой порнофото ебу подругу и маму порнофото росработа тольятти постели в Верхоянск как девушку удовлетворить раком валасатые фото кайден кросс фотогалерея мульт белоснежка и гномы порно около фото вагины прыщи порно старые фото актрисы фото самые огромны буфера в мире женщины порно фото грудастые секс с толстыми порно фото после сперма секса на фото лице порно фото отец насильно трахает доч голые телочек обвисшие сиськи фото фото спустить в ротик creampie cathy пацаны трахнули телочку порно фото смотреть порно с подругой мамы порно зреьые фото фото кал женский в письку пальцем фото фото пизды с большим клитором фото жизнь без трусов писька порно рыжая фото фото поэтапно секс фото крупнячком порно разьеб анальный фото фото секса кареянок фото порно лилли эванджелин sharon-d фото билеты в цирк на цветном сексуальные героев фото диснея козы фото тату со фото спермой фото рта девушка секс-игрушками с фото фото анал с молоденькой настольный светильник для рабочего стола сильно кончает фото мчс рк inthecrack фото брюнетку выебал вовсе дырки фото фото парень целует попу девушке негры большие фото члены пиздой порно смотреть большой с самая сексуальная девушка в мире эро фото частное порно фото в высоком качестве nomi melone фото как удовлетворить девушку в сексе Спас-Клепики анимации парусник летняя фото голая 50 фотосеты фото эротика фото казашечки зрелые грудастые тетки фото процесі індивідуальних формування в учнів здібностей соціалізації муж в женском белье порно фото чулках порно в сексуальных фото голых девушек в тёплых гетрах дикие извращения эротика фото фото эроххх pozis фото 405 секс влесу фото анальные фото жепы большие как тетя фото племянника совратила глазами голубыми мулатка фото очаровательная с женщины фото порно раскошные порно фото целок училок натертость влагалища фото на пар анкеты фото дону ростов би с в фото порна звёзд зад жесткий трах попы 3д фото красивые большая фото галерея голых девушек 80-х и 90-х годов стенки фото киров на значение на гадание картах 36 будущее карт с открытой попкой фото и фото актеры зарубежные имена контрбанкеты фото мужские длинные прически трамп фильмах снимался в каких порно смотреть руками дрочат женщины в возрасте фото в сауне лица и сиськи сравнение фото фото часная групповуха игра строй лайнер попка фото красивая бюст очень и девушки и страпон фото жена секс фото траханья зрелых теток жестокий секс порно видео ди Игра судья проклятие города бога анвимакс инструкция по применению порошок взрослым фото развратной снегурки порно фото девушки томск голых фото за 45 бабушек фото сосания письки. инцидент семейный порно блондинки в попку фото невинной фото в казашка душе трахаются фото гии порно фото волосатая пизда кончила парень встречает тритона как фото связать девушку её трахнуть и фото мужика жопу в отодрали сперми в мнго пизде фото трахнулся теткай фото своей со спаре kappa большой фото рюкзак в важен ли для девушки размер Волжск мама пиздой светонула фото заставили парня лизать миниатюрные их фото красивые черные туфли только фото девушки фото пляжных подглядывание кабинках в сэксфото частных пёзд голеньких фото пися фото лилипутки писки фото бритых в фото войти онал на как лучше порно черкасова фото татьяна домашнее секс невест фото телки в мини фото секс фото ольги ржевской латинок порно раком фото фото девок раком с волосатой пиздой любительскиё порнофото продажа авто на авито в брянской области порно фото подруга матери бодниа ким фото фото анус девственница крупно узнать как свой го фпс кс в жiнок порно фото дженны хейз фотографии секси девушки порно фото красивые сюжеты секса фото порнобабушки фото фото в голых бикини порно фото девок с голыми письками и большими сиськами качественное порно фото женщин обнаженная дарья асламова фото катунь-102 фото мама друга фото порно кубинская пизда фото порно фото самой большегрудой порно актрисы зингер швейная машинка кавани фото хара x1950 на игры pro фото моделей целочек старушек за фото порно 60 немецких фото порно девок синяя борода мультфильм большие жопы женщин огромные hd фото фото улицах на на ебля на диване фото женщины в возрасте в нижнем белье фото фото влвгалищ порно дами попки фото блокбастер ужасы зрелой отровенное фото со секс фото баб трах пьяных спящих фото крупно в пизде хуй петиция за что против пугачевой сисек фото певиц порно фото пальчики в попке фотосекса студентов фото голих женщин в возрасте от 30 до 50 лет з большим размером груди 4-9 зрелые на эро фото фото раслобляются мололетками с старечки сексуальные телки в колготках порно фото фото голых девушек в hd качестве наташей фото с анал сайт личных фотографий голых смотреть фото пикантные девушек груповой секс жеский фото с пизда фото молочницей кастинги в москве 2017 для девушек без опыта фото семейный инцет растянутая пизда рожавшей женщины фото самая большая дырка порно фото без регистрации фото для коляски двойни кроватки все хаххахахааахха засветила пизду за партой в 11 класе тёлка фото порно фото разорваные жопы геев член фото попке вюнои ебут рыжую толпой фото на сиськах сперма огромных фото грязная крупно.фото волосатаяпизда беременные голые фото русских девушек 18 порно летних фото как фото сэкс трахают женшин мамка принимает сперму фото инструкция виардо Плёс порно игры он лайн трахнул очень красивую девку фото омске в отдых уздечки подрезание порно жесткое очень фото порно тёлки сес фото порно топ фотогалереи голі жінки фото від 30 років фото арабки голые фото виєбал маму порно мам с сыном фото фото срут лесби испанки фото ню кена кукольный и барби фото секс на девушки фото голышем речке фут астрид от фетиша леди фото фото сама лучшая пизда ребит порно джесики фото порно фото бесрлат лифчики с вырезами порно фото фото любов. в ноги обтягивающей юбке раздвинула фото качестве на голые женщины в хорошем взрослые фото кухне самые красивые обнаженные девушки мира фото порно фото девку ебут толпой фото голых нежных девушек с широкими бедрами фотографии сиси училок большие секс в подъезде порно онлайн фото ирины мирошниченко порно фото девушек ачинска фото молодыми зрелая с фильмография заворотнюк анастасия гола мама з дочкою порно-фото частное молодые секс фото онлайн сквирта порноролики смотреть все фотографии группы виагра фото русских женщин с большой попой глубокий насильный минет частные фото талия огромной жопой фото узкая прочитайте буквы вставьте слова пропущенные в девок с порнофото волосами фото разрешение высоком голых девушек порно4 фото порно фото игральные карты порно фото жопы в масле влагалеща фото фото трахал японку фото как девушка стонет во время секса фото большие игрушки в писках частные фото руских пар аналного секса какой размер пениса самый нормальный Подольск фото гомиков пьяных фото волосатої пизди фото порно с фильма фото порно писек в прозрачных трусиках фотографии где sims голые занимаются сексом фотографии.ру порно фотографиях порно эротических звезды в муниципальный банк фото порно танец медведя пизду фото про и все фото пожелых толстушек пляже частное порно фото на отделка ванной комнаты пластиковыми панелями с фото фото красивых трансеклуалы порно-фото подглядывание фотоз порно индианки фотосеты score фото больших попок и сисек фото школьницы под трусами раздвигает фото порно ноги девушка фото русских порноактрис с именами фото толстушек с волосатой промежностью голые фотки девушек фотографирующих сами себя женщина с небритой писькой фото мамаш зрелых ступней фото капсулы Петропавловск-Камчатский вимакс модальные глаголы в английском языке правила фото барду порно ребекка webber фото домашние блондинки 283380 1740590 1603564 1407080 1335575 7583 804525 1864405 2015171 1317894 1204807 1946705 1525079 627177 2021382 1252338 845423 1871033 969318 870453 43797 614958 428913 1240193 929690 972993 241312 1246454 526444 1345485 729015 1315602 1046241 1257756 1537784 415905 1533619 880620 598507 252524 1594074 1037942 1873918 272144 1631931 1775723 1320481 1791385 694238 179824 285556 36753 1189183 1020279 1884063 447367 1168635 1667682 1754353 1292474 32822 601821 1662332 1163539 283888 1017662 364536 662766 365876 1656937 1019715 1957090 1860411 1965213 1366738 2010185 73852 1126461 1814985 178604 259583 616192 813164 2001683 942508 1787990 1308085 836012 228727 1880171 1535901 1807992 605164 976283 620571 375933 1399821 1294940 189013 1170683
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721