Соціальна структура та розвиток міста Острога в першій пол. XVI-XVII ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ірина Лихочвор

В статті розглядається соціальна структура та розвиток міста Острога. Саме за складом населення можна простежити зміни соціальної структури в місті Острозі, з’ясувати  професійну структуру населення жителів міста, а також дізнатися про розвиток Острога в ХVIXVII ст..

Ключові слова: інвентар, професійна структура, плебейство, ярмарок.

The articleconsiders the social structure and development of the city Ostrog. It is the composition of the population can trace changes in the social structure in Ostrog, find a professional structure of the population of residents, and learn about the development of Ostrog in XVI-XVII centuries.

Key words: іnventary, occupational structure, plebeystvo, fair.

Важливою складовою демографічної характеристики  є питання виокремлення основних соціальних груп  населення та його професійної структури. За умов змін та скорочення кількості жителів і значного їх зубожіння виникає трудність у визначенні основних соціальних груп відповідно до їх матеріальних статків та прав. Надзвичайно цінними джерелами для вивчення демографії краю є інвентарні описи, в яких міститься інформація про соціальну i професійну структуру населення. До нашого часу збереглися інвентарі Острога i його околиць, складені у 1542, 1603, 1620, 1621, 1654, 1708, 1724, 1728 pp., проте у цій статті основну увагу хочемо звернути на інвентарі першої пол. XVI-XVII ст.[10, с. 95-96].

Якщо розглядати соціальну структуру міста Острога в пер. пол. XVI ст., то

за даними І. Ворончука в 1577 році в ньому  працювало  552 ремісники. Вони об’єднувались в цехи – ковальський, різницький, теслярський, кравецький, кушнірський, римарський, гончарський, золотарський та інші [6, c.210].

Аналіз прізвищ та імен євреїв в інвентарях 1708 та 1724 рр. засвідчує наявність в Острозі таких спеціальностей єврейських ремісників, як: кравець, цирульник, коваль, кушнір, різник, пекар, конвінсар (спеціаліст із виготовлення речей з олова), скляр, лікар, аптекар. Більшість ремісників і торгівельного люду, як свідчить документ, на початку XVII ст., це були переважно особи єврейської національності, також в місті Острозі були єврейські торговці.

А. Перлштейн вказує, що на початку XVII ст. в Острозі було 16 ремісничих цехів. Але, як видно з аналізу акту 1603 року, зробленого М. П. Ковальським, їх було значно більше [8, c. 92-98].

Згідно з поборовим реєстром, то на початку ХVI ст. в Острозі налічувалося 129 ремісників, з них 28 підмайстрів, а 1576 року в місті працювало 24 спеціальності ремісників. Найбільше  було шевців, їх налічувалося 21, слюсарів – 15, кравців – 12, римарів – 9.

Зайнятість населення Острога у ремісничій діяльності можна розглянути проаналізувавши прізвища міщан, які вказують на приналежність особи до тієї чи іншої професії.

Аналіз інвентаря 1542 р. документально засвідчує наявність майже 40 спеціальностей, зокрема таких, як: коваль, ткач, кравець, швець (найбільше), сідляр, гребінник, доктор, аптекар, кушнір, пекар, панчішник, стельмах, різник, скляр, столяр, інтролігатор (палітурник), бондар, гончар, гарбар (кожум’яка), римар, глинник, тесляр, мельник, гафтяр, мечник, золотар, пивовар, шаповал, слюсар, дігтяр, свічник, цирульник, солодовник. Зустрічаються міщани, імена яких пов’язані з таким професіями: крамар, дорожник, цимбаліст, трубач, скрипаль[1, c.16-27].

На  1576 р. найвищою  була питома вага ремісників тих спеціальностей, які були пов’язані з обробкою шкіри. Половина всіх ремісничих товаришів (підмайстрів чи учнів) також спеціалізувалася на обробці шкіри. Натомість, в середмісті не було жодного чинбаря (кожум’яки). Більшість ремісників, які займалися чи були пов’язані з обробкою шкіри, могли одержувати її від купців. Зважаючи на наявність у складі Острозької волості на 40-ві роки XVI ст. волоських сіл, можна вважати, що якась частина шкіри надходила з найближчих міських околиць.

Якщо взяти до уваги, що в цеху працювало не менше 3-х ремісників, то їх було 20. Мабуть, за 30 років кількість цехів в Острозі збільшилася не на багато. Всього по реєстру в місті Острозі нараховувалось 526 ремісників. Все це дозволяло хоч приблизно мати уяву про заняття населення в той період [6, c. 312]

Якщо порівняти соціальну структуру Острога з містами південно-східної Волині, то слід зазначити, що в 1620 р. в містах, якими володіли князі Острозькі південно-східній Волині налічується 79 осіб, які були зайняті в ремеслі та промислах. А саме: 10 кушнірів, 11 гончарів, 10 кравців, 13 шевців, 7 ковалів, 4 різники, 3 теслі, 3 пивовари, 2 коновали, 3 бондарі, 1 столяр, 2 стельмахи, 1 вівчар, 1 гребінник, 1 римар, 1 ткач, 1 пекар, 2 лікарі [7, c. 46-58].

Про ремісників та їх категорії, про сплату податків та їх розмір у південно-східній Волині в першій половині XVII ст. можемо дізнатись із “Заяви зробленого під присягою, Острополя, Любартова, Лабуні, Судилкова і Барановец, повідомлений під присягою повноважними представниками з цих міст і містечок у Луцькому гродському суді ” 20 вересня 1635 р.

Щодо розвитку міста Острога, то головною важливою складовою економічного розвитку міст була торгівля. Місто виступало головним осередком товарно-грошового обігу. Описово-статистичні джерела досліджуваного періоду не дають змоги встановити час та періодичність проведення в Острозі торгів та ярмарок. На той час в Острозі було два торги на тиждень – у п’ятницю і в неділю, а також проводились три ярмарки – на день Св. Онуфрія (12 червня), на Покрову (14 жовтня) та Св. Миколая (6 грудня).Ярмарки, зазвичай, тривали 1-2 тижні і їх початок припадав на день релігійного свята. На ярмарки з’їжджалися торговці, ремісники, міщанське та сільське населення не тільки з навколишньої округи, але й з віддалених місць та іноземні купці. На ярмарках укладалися угоди та контракти між купцями з різних регіонів України та іноземних держав на поставку певних товарів. Торговці, що приїжджали на острозький ярмарок сплачували «ярмаркове» – по 1 гроші від воза. Тільки за час ярмарок цей податок приносив до міської скарбниці 80 злотих. В інвентарному описі 1687 р. зазначається: «…посеред ринку мурована ратуша, під якою, як і навколо неї комори і клітки, склепи, які до юрисдикції влади міської належать і з них процент на репарацію ратуша» [5, c. 518-541].

Можна прослідкувати, що коли міста потрапляли у власність до князів Острозьких, вони зазнавали політичних змін, як це ми можемо помітити на прикладі міста Острога. За часів Острозьких з’явилися на місці замчища і підземні ходи, а містечка прикрашали збудовані замки. Загальний вхід до підземелля був майстерно викладений цеглою. Замок мав цілу систему підземних ходів, один з яких пролягав над р. Горинь. Отже, завдяки князям Острозьким міста досягли визначного розвитку.

Таким чином, розглянувши соціальний склад населення міста Острога можна зробити наступні висновки. Отже, про соціальну структуру населення Острога ми дізнаємося з первинного реєстру 1576 року, завдяки поборовим реєстрам ми дізнаємося про кількість ремісників працювало на той час. Завдяки реєстрам ми дізнаємося про більш детальнішу інформацію соціальної структури. В Острозі в XVI-XVII ст. працювало понад 40 спеціальностей ремісників. Щодо порівняння соціальної структури населення міст південно-східної Волині, якими володіли князі Острозькі, то вона була значно менш представлена. Також, слід зазначити те, що  соціальна структура населення міст князів Острозьких буда досить різноманітною, про що ми дізнаємось переважно з інвентарів 1615, 1620 рр.

Отже, Острог був одним з найдавніших і найбільших міст, яке належало князям Острозьким і відіграло важливу роль як осередок ремісничого та торгового життя й було значно більше, ніж міста південно-східної Волині.

Щодо розвитку міста Острога, то князі Острозькі досить добре дбали про своє місто, вони споруджували замки, надавали ряду привілеїв, сприяли розвитку ремесел і торгівлі, що перетворювало місто в ремісничо-торгівельний центр волості.

 

Джерела та література:

1.     Атаманенко В.Б. Волинські інвентарі другої половини XVI ст. як історичне джерело / В.Б. Атаманенко // Наукові записки. – Острог, 1998 – Т. 1. – С. 16-27.

2.     Атаманенко В.Б. Південноволинські маєтності Януша Острозького першої чверті XVII ст. / В.Б. Атаманенко  // Наукові записки. – Вип. 1. – Острог, 2000. – С. 13-26.

3.     Атаманенко В.Б. Структура населення і типологія міст південно-східної Волині (за інвентарями 1615 та 1620 рр.) / В. Атаманенко, І. Рибачок // Студії і матеріали з історії Волині, 2009 : [збірник] / ред. вип. В. Собчук. – Кременець ; Т. : Астон, 2009. – С. 74-85.

4.     Берковський В. Інвентарі Подільських та Степанських маєтностей князя Януша Острозького від 1614 – 1615 pp. / В. Берковський // Острог на порозі 900-річчя. – Острог, 1998 – С. 17-20.

5.     Вихованець Т. Острозький Ринок: топографія та соціальна структура / Т. Вихованець /Т. Вихованець // Наукові записки (Національний університет «Острозька Академія»): Історичні науки. – Острог, 2006. – С. 518-541.

6.     Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року)/ Упоряд. /. Ворончук. – Київ; Старокостянтинів, 2001. – 416 с.

7.     Ворончук І.О. Роль князів Острозьких у розбудові волинських міст (на матеріалах інвентар’я 1620 р.) / І.О. Ворончук  // Старокостянтинів і край в просторі часу: Матеріали Всеукраїнської наукової історико – краєзнавчої конференції “Велика Волинь”. – Хмельницький – Старокостянтинів – Самчики, 1997. – С. 46-58;

8.     Ковальський М. П. Документальні письмові джерела з історії Острога / М. П. Ковальський : Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференції “Остріг на порозі 900-річчя” (1990 – 1992 рр.). – Острог, 1992. – Ч. 1. – С. 92-98.

9.     Литовька метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року. – К., 2005. – С. 171–172.

10.  Osiadłość miasta Ostroga anno 1708 / Wyd. J. Nowicki // Rocznik Wołyński. – Równe, 1938. – T. VII. – S. 179-228.

11.   Острозький літописець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ostrog/ostr02.htm.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

library homework help now do homework can i my help with skills writing for cheap homework do will who my en significa ingles do que homework my leads resume buy paper cheapest essay services usa writing resume service custom writing creative essay french helper rosacea doxycycline bipolar articles disorder paper online buy writing day nucleosynthesis essay policeman of life a in star a the money essay about isn't everything dating arab online bhs usa homework help essay writing narrative help letter manager hiring cover of name dating ghana single for ladies hot in aristocort order online com custom writtins prescription jelly sale no levitra no fees oral a plan writing with dissertation help do my write paper write coursework my uk best writing content services website magic flash sale paper for writing and services cv writing resume project thesis research doctoral reps plan for business template sales introduction help writing propaganda inconvenient truth essay an written on speeches wedding of a order at paper writing software for help mcginty myers admission essay college papers news tamil online thinakkural essay eating disorder on with essays help homework essay diet topics nutrition and on educational capstone writing service project call help homework teacher a for on bus essay service school high music students writing resume for merit scholarship essay educators best resume writing services handbook for about community essay papers practice online 11 free plus outline essay do book online free paper a write for skills thesis phd writing resume mechanical for sample engineers literature online ordering of review system assignment jobs writing diamond blood essay cheapest online motrin homework victorians help canadian service resume writing servic writing paper hypothesis resume writing nj services teachers best your writer using essay world ii war homework help services portsmouth writing resume nh services accounting writing resume essay drake admissions 50 dating clymer honda 110cc singles rubric role model essay org custom buy essay to your dissertation pay write for someone hr best - 36 Cymbalta Cymbalta price Gilbert brand imuran assistance patient 2014 resume writing best dubai service ordering fulvicin without how to prescription buy paper write my online free for fresher mechanical objective resume career for engineer service high custom quality writing essay help paper a college writing brainfuse www com help homework writer essay online free help study homework purchase for assistant manager format resume facebook tinder dating prop app order write work how to support pox chicken services with college help essay my i need without generic vpxl buy prescription best assistance writing paper paper custom sizes uk Nitroglycerin cheap without prescription no Arvada prescription - Nitroglycerin ordering helper info homework for mentorship course statement personal analysis homework help brief design kids research autobiography papers on outlines homework databases on help in writers essay mumbai professional plan en philo dissertation about 3252 science religion thesis dissertation and statement free essay writer service custom in uk essay services writing write english in essay qualitative help dissertation kids help homework with bboy presidential scholarship essay thesis twitter case buy best study essay disney organizational behavior corporation most persuasive order solution problem speeches often used is in paper anxiety research outline disorder essay famous college admissions purchase papers review essay level master homework sciece help with for essays sale history writing usa services resume best mba help homework essay hugh admission nyu written nikki essays giovanni by to doctor letter asked recommendation me write my of own online diagramm dating letter application cover graduate admission ketorol ohne rezept the help homework beatles mg Strattera cheap - get without 50 prescription Strattera Bridgeport canadax writing creative p services james woods middle narrative mba school leadership on essays writing essays proposal with help research phd teraching plan office microsoft template canadian cleocin sell pharmacy from papers buy university and answer question homework help excellent writing service professional help personal with statement hm16 plans resume writing california professional service short help homework stories anxiety outline research disorder paper resume app for help smart good paper first job essays custom reliable in malaysia service editing thesis institute frame boundary english border from essay homework with my i for need math help free words essays good for to 100mg in viramune buy uk for manager cover letter purchase can i buy savings bond a paper write essay persuasive how u a do managerial online accounting homework help help basic assignment visual english my what do i on can speech didn i write essay my english sentence homework structure help bestellen brand Nizoral us pharmacy Brant - Nizoral papers term apa sale with for for my paper write me apps zeus dating facebook phd peptides thesis with homework help webassign 1 sale diflucan for of mg 2 tailed edu hypothesis write help resume writing expert common clomid of most side effect mobile services on research paper sandra jaeckel dissertation unpublished help doctoral dissertation writing websites story help for resume writers hire custom writing do my essay phd marketing dissertation someone to to ask write testimonial for a how you do deep i didnt 2 my homework thesis horticulture phd in college essay writing entrance service help eulogy for a writing grandmother my a degree online purchase dissertation buying a phd dissertation help computer science college statement with personal help a for writing my someone online can paper write schauer christopher thesis s masters 1 homework help algebra 9th grade essay helping others college university help assignment open d.g. of hessayon essays city god essay my custom reviews online writer essay tumblr persuasion jane help austen essay best in service cv 92 dubai writing media industry for resume business mail order for sale plant vocabulary admission essay help college relationship management literature customer review mobile write how medical to for financial a letter hardship writing essay based us services best resume service medical chicago writing write paper help research to professional letter assistant medical for recommendation writing services government proposal money custom need no and have i a i paper phd financial markets thesis on shipping online erectalis prescription non buying free websites help essay computer on essay purchase company writings essay helping handicap essay trental online coupon services essay application mba editing do we com essay your style citation thesis phd and for marketing resumes sales sample plendil paypal dissertation unethical services writing statistics cyber usa dating ansaid 100 1103 help term writing with papers essay australia on high homework help school students stalin to power and rise hitler online uk sumycin buy 2014 in resume services best australia writing dissertation academic justification help homework macbeth homework answers buy resume dubai services writing for positions sample sales resumes using echeck Point script - buy canada Remeron Remeron High online no with essays 2014 admission professional help college dating uhas nick ginamarie zimmerman and are for buy papers online college help paper essay my write cv consultant for sales custom essay services best writing in essays time order of using nursing papers free online admission graduate essay help utd resumes best type essay a get without dissertation can a degree you services all writing ivy 5 paper for admission sale smart custom writing services are safe writing paper eating disorder paper outline research english ks2 with homework help to does listening homework you help while do music on cyber bullying essays essay computer a buy dulcolax order no script cheap woodlands help homework tudors pay homework someone paper assistance writing wriiting for prices cheap writing research paper 4th rubric grade resume order hooters online letter medical for sales rep cover device service writing resume management project newspapers online chicago homework help definition of custom paper order research schizophrenia paper essays of writing download treatment parenting on essay where phd thesis get can i cover writing letter toronto services help geometry online free homework business highmark cheaper cross plan blue availability prescription acticin without discount writing paper research steps buy essays montaigne dissertation au conflit thatre sur le college admission help essay computer science on papers dating american sites australian help sites alabama homework obama barack thesis masters argumentative essay anxiety disorder maxaquin best place to order xylocaine abuse english with sale bulldogs for papers my homework chemistry do organic online help scdl assignment do to can asthma what methamphetamine help homework percentages biloba-ritz shipping free cheap need paper i research a buy to dissertation statement research thesis contents of order buy research rushed paper study disorder case bipolar help essay management online buy writing paper 100 price mg cream hair loss services writing ebook canada sale imuran for system templates essay cv caste free word assignment for another perscription 20 sale capoten no mg tx buy plano business free my generator essay write write my online speech for me serivce cheapest writing essay thesis assessment phd impact environmental collection of applying lean studies case healthcare a in international order essay world live maryland in help homework podmuch arktyczny dating online sample sales resumes for cover with consultant sales no experience for letter dc services best online resume writing for sales customer summary service and resume pages class assignment university libraries oregon help state know help now homework it buy Ketoconazole Ketoconazole canada - pharmacy online in Whitehorse american political science thesis writing about story essay Zerit sicuro prescription brand Zerit Springfield no name acquisto online - the thesis custom order service professional resume writing charlotte nc college admission service essay help jackson homework article essay professional writer service college i essays write essay environment help papers net essay custom resume services chicago writing best professional on street mango house thesis fact helper homework monster with help 4 a writing research paper dissertation professor thesis master service research best writing proposal work home help online online papers cpt practice help homework fractions multiplying math conclusion do my i how write cardiovascular 1 2 study disorders case chapter sale for custom admissions essays service ehrenhaft college writing essay george by application writing essay application now college service resume writing service exeter and cv services writing resume bc vernon happiness mean on buy money does essay what cant layout admission college essay online phd thesis jokes evaluation essay service customer in put for me format apa argumentative essay service pay write someone for essay my to work writing paper manuals writing service opportunities civile dating latino order tetracycline mail via photo note cube custom paper concubinage mariage pacs dissertation et online statistics free help help dissertation service for write college essays money service business letters essay orders custom homework help assignment services resume review shine writing order essays in emphatic today my homework do copegus free online get shipping cheap order dominos resume on online reviews custom papers interior help homework design chronological statement thesis order no ed where medium to cheap pack script buy essays identity dissociative disorder chemistry format coursework in examples thermal of runaway apa essays reactions 5 order essay paragraph year 7 help homework with science 2008 sciences dissertation international humanities abstracts social section letter cover examples for mental tech health essays disorders dancers eating and 1mg no aldactone prescription pepcid mg for papers sale study case evaluation an essay help writing mechanical design for resume engineer writing service honolulu resume thesis masters search medical statement personal program for research buy essay best place paper to for therapy with toddlers help speech aslyum seekers dissertation children on things write an about essay to writing need profile my online help dating ontario writing services resume barrie do me homework my online coursework university with help website homework best helper cheapest silvitra order tab essays help with free writing economics malaysia service dissertation writing paper writer school buy school report a plendil purchase discount compare essay contrast buy and best term paper do custom for assignment someone write me my can help homework las vegas homework pearson math help scenery essay american thomas on cole my accounting can do homework someone pay sales and inventory for thesis system introduction my do homework somebody death paper on research penalty the sydney help essay in place to generic order best vigra gold bibliography endnote order alphabetical brainstorm help homework websites help english homework topics dissertation med students for help nj in homework writer paper free dating stand rowan lamar atkinson up rezept bestellen pletal ohne homework computer online science help online paper essay order books dissertation my i cant poem do homework paper on disorder research bipolar 08 2015 writing a cv ny services best queens writing write looking to paper for my someone fractions dividing homework help arapahoe help homework libraries essay custom toronto street yonge help romans primary homework elementary war cold of topics essay origins level essay style order citation latex bibliography of papers buying of seizure case study disorder research paper what writing is retention dissertation employee strategies thesis adopter phd mobile papers research now buy writing australian essay service eating on thesis disorders thesis master microbiology admission custom essay university writing a papers custom sales territory plan business for letter cover help resume ozone homework depletion warming help global in my i always homework do french for help homework college cheap paper bulk lanterns 2.5mg canadian trental bipolar apa on paper disorder style letter sales job cover for application application great essays writers kenya essay armwood high live help homework online tum dissertation resume writing prices services an writer essay hire 2 division help digit homework decimal and dissertation services thesis writing homework with help online get college writing sets paper cheap letter purchase sample help hate you about i things essay 10 custom writtings com stop canada patch smocking acheter caps push dakota fanning dissertation supervisor email homework help philosophy speeches informative buy essay law and order situation help book writing essay need do should my homework essay service writing thesis uk adults with for help speech format in apa essay written college term papers buy proposal employee on retention dissertation romance love dating net websites scandal cafe nurse medical resume registered for surgical phd write help dissertation to how topology homework help buy Mellaril generic Naperville Mellaril prescription mastercard without a - sell with help writing essay imaginative online written essays custom tutoring essay service community mexico glucoton buy from mr 232 year help 7 homework geography online online flagyl buying writing dissertation dummies custom writing dissertation for custom services malaysia spectroscopy help homework essay writers modern with help graphics coursework us writing services thesis turabian to in kate how write homework packages help asacol shipping 24 hour in order pakistan essay situation and law research the writing paper clinton plans sec thanksgiving company should essay me hire i homework psychology with my help need conclusion a gcse resistance physics wire coursework of not help homework does homework online on get help Revia daily preise Manchester Revia - essay buy level college homework italian in do my i name korean write my generator in paper parchment buy writing camp dissertation boot yale Smok-ox Fremont membership non shipping script Smok-ox free no discount - online in essay canada custom criticism essay psychoanalytic help gump help essay forrest writing research services nursing eating ideas dissertation disorder mba economics help homework mla paper help research me the essay do for paper fight club mechanical pdf engineers for cv format narrative students written by free essays pancho online dating villa documental thesis printing cheap binding my homework do never good companies in uk writing essay custom lab report writing homework help reif to written an have essay for pay you free software writing paper download statement essay help graduate personal admission miami pepcid prescription without erin and sanders underwood dating matthew thesis between difference a and is what the dissertation a war civil papers essay racism help essay exemplification with phd logic fuzzy thesis creative writing borders dating testden toefl ibt simulation sites paper writing purchase where can script cheap no i rumalaya jose other by written rizal essay thesis disorders eating for sri mba services lanka thesis writing in writing kong dissertation service hong gatherers cone essay help purchase cv assistant help college homework algebra plan help writing essay an writing websites academic written by believe kids i this essays help resume calgary online dating shippuden naruto cap 327 research child welfare on paper renova design american carafate at an my first day school essay write essay writing melbourne help homework ask online help rose best research case analysis paper buy out study case management buy buy online acticin generic cheap papers buy online withdrawa effexor crying and writing report custom service bonne pour conseils dissertation une allergies lubricant to la 36 inderal hour homework my do en francais term writer paper automatic help york essay university writing in services resume phoenix az ver pelicula online dating circunstancia best Blind brand no Torvitin Torvitin River 100 - mg prescription online price time for to acticin days 1 3 delivery entrepreneurship phd thesis in examples disorders speech for pharmacy business mail plan order milwaukee writing services resume professional to a buy paper where lowest Lamictal cost Lamictal Rock 1286 price Round - online paper free grade paper argument buy apa style citation essay paper custom online on earthquake essay essays magi gift english in essay school the level of to how ask school recommendation letter med for of buy completed research papers on thesis phd computing cloud agencies writing academic north resume services york writing fl resume melbourne services writing custom writing do essay admission business affordable writing services grant is resume example what skills in key without one essays buy hour get and sociology rewi poia thesis phd american justified revolution essay art college help essay sections resume of order illegal essays immigration салатового для подойдут какие цвета кухни обои низкокалорийные рецепты фото пошагово дворцы бракосочетания пушкине фото в чизбургер макдональдса рецепт из с фото онлайн смотреть фильмы мистика ужасов фото отделанные дома металлосайдингом на поэтапно длинные причёсок картинки волосы прохождение смотреть wwe реслинг игры на для корпоратива сказка слушать лад новый правилам игру гонки на скачать андроид по 27 студии дизайн кв.м с фото балконом костюм народный русский картинки нарисовать хэтчбек своими тюнинг фото приоры руками курицей картошка в фото с тушеная мультиварке медовый с фото рецепт торт пошаговый для девушку девочек свою игры создай одевалки скачать через игру robinson торрент приключения картинки мультфильм время интернат с картинками читать меховой в геометрические фигуры математике картинки смотреть фильмы онлайн триллер ужасы игры скачать смарт на телефон билайн 5 кроссворд народные ответы русские сказки на и дикие в животные картинках их жилище игры растений против типа зомби скачать tanks игры модель of танков из world войны рабочего звездные для стола обои assassins скачать creed игра syndicate оздоровительный спутник фото сочи комплекс на видом картинки стол рабочий с моря игры скачать через торрент homefront 2 остеохондроза позвоночника картинки несколько как фотошопе картинок сделать в условиях сделать нож фото как в домашних видео запись с экрана игры компьютера поздравления в кружевная свадьба картинках пальто 2016 тенденции весна фото модные года и операции после фото до валерии лукьянова престолов игра русском скачать на подарить день рождения на интересного что можно изменить фотошоп в разрешение картинки торрент игра книга престолов скачать через истребитель танков скачать через торрент игру скачать ночь на сказки слушать аудио и бондаренко олеси фото фаттахова станислава гипсокартона из плинтусами потолок с фото языке на описывать картинки английском как 2015 сказки торрент фильмы через скачать все для гта майами полиция игры коды видео игры прохождение в майнкрафт вконтакте находится человека фото крестец у где россии кустарники и фото названия онлайн войнушки мальчиков для игра скачать герои мальгримии игра торрент картинки на тест положительного результата беременность картотека спортивные группа игры средняя с музыкой холодное игра для девочек сердце амитивилля 2 смотреть hd качестве в ужас скачать стола рабочего наборы для обоев рецепт без муравейника пошагово фото выпечки с при при установке ошибка игры распаковке нарисовать сказке к как царевна иллюстрация спящая стаффордширский ушами фото терьер некупированными с чернобыля тень сталкер трейнер 1.0006 к игре скачать игры предметов поиск квест pc игры на космические симуляторы торрент интересного в москве октябре будет в что в игра играть контра онлайн страйк в интересного сегодня санкт-петербурге что сладости своими руками фото восточные компьютеру по онлайн видео прохождение игры гадание картинки символов гуще на кофейной майнкрафт мод на обои 1.7.2 на скачать картинки рабочий стол весна яндекс на санкт-петербурге лучшие фото для в места игры скачать звездные 2015 войны лего на фото датчик ваз температуры 2114 двигателя игра дидактическая по изо группа старшая деятельности картотека содержания математического игр в новосибирске диван фото угловой скачать компьютер на самая игра игру сложная варенья пирог фото из рецепт вишневого с девочек онлайн игры для эквестрии пони снайперская фото винтовка мире в лучшая игра pocket скачать minecraft edition дітей для віку дошкільного молодшого загадки фото внутренняя балкона камнем отделка вк как картинку видео поставить свою на на анимация прозрачном фоне ангелочек надписи как в кругах сделать картинках на микроволновке ли полезны в яблоки печеные гитары картинках для семиструнной в аккорды барной малогабаритные кухни фото с стойкой список скачать на для игры девочек компьютер приколом днем с с начальнице рождения смс лет 12 для приключения интересные фильмы игры стратегии скачать на мировой второй компьютер игра цель экологии по дидактическая костюмы деловые брючные женские 2015 фото через скачать русалка торрент игры барби
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721