Соціальна структура та розвиток міста Острога в першій пол. XVI-XVII ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ірина Лихочвор

В статті розглядається соціальна структура та розвиток міста Острога. Саме за складом населення можна простежити зміни соціальної структури в місті Острозі, з’ясувати  професійну структуру населення жителів міста, а також дізнатися про розвиток Острога в ХVIXVII ст..

Ключові слова: інвентар, професійна структура, плебейство, ярмарок.

The articleconsiders the social structure and development of the city Ostrog. It is the composition of the population can trace changes in the social structure in Ostrog, find a professional structure of the population of residents, and learn about the development of Ostrog in XVI-XVII centuries.

Key words: іnventary, occupational structure, plebeystvo, fair.

Важливою складовою демографічної характеристики  є питання виокремлення основних соціальних груп  населення та його професійної структури. За умов змін та скорочення кількості жителів і значного їх зубожіння виникає трудність у визначенні основних соціальних груп відповідно до їх матеріальних статків та прав. Надзвичайно цінними джерелами для вивчення демографії краю є інвентарні описи, в яких міститься інформація про соціальну i професійну структуру населення. До нашого часу збереглися інвентарі Острога i його околиць, складені у 1542, 1603, 1620, 1621, 1654, 1708, 1724, 1728 pp., проте у цій статті основну увагу хочемо звернути на інвентарі першої пол. XVI-XVII ст.[10, с. 95-96].

Якщо розглядати соціальну структуру міста Острога в пер. пол. XVI ст., то

за даними І. Ворончука в 1577 році в ньому  працювало  552 ремісники. Вони об’єднувались в цехи – ковальський, різницький, теслярський, кравецький, кушнірський, римарський, гончарський, золотарський та інші [6, c.210].

Аналіз прізвищ та імен євреїв в інвентарях 1708 та 1724 рр. засвідчує наявність в Острозі таких спеціальностей єврейських ремісників, як: кравець, цирульник, коваль, кушнір, різник, пекар, конвінсар (спеціаліст із виготовлення речей з олова), скляр, лікар, аптекар. Більшість ремісників і торгівельного люду, як свідчить документ, на початку XVII ст., це були переважно особи єврейської національності, також в місті Острозі були єврейські торговці.

А. Перлштейн вказує, що на початку XVII ст. в Острозі було 16 ремісничих цехів. Але, як видно з аналізу акту 1603 року, зробленого М. П. Ковальським, їх було значно більше [8, c. 92-98].

Згідно з поборовим реєстром, то на початку ХVI ст. в Острозі налічувалося 129 ремісників, з них 28 підмайстрів, а 1576 року в місті працювало 24 спеціальності ремісників. Найбільше  було шевців, їх налічувалося 21, слюсарів – 15, кравців – 12, римарів – 9.

Зайнятість населення Острога у ремісничій діяльності можна розглянути проаналізувавши прізвища міщан, які вказують на приналежність особи до тієї чи іншої професії.

Аналіз інвентаря 1542 р. документально засвідчує наявність майже 40 спеціальностей, зокрема таких, як: коваль, ткач, кравець, швець (найбільше), сідляр, гребінник, доктор, аптекар, кушнір, пекар, панчішник, стельмах, різник, скляр, столяр, інтролігатор (палітурник), бондар, гончар, гарбар (кожум’яка), римар, глинник, тесляр, мельник, гафтяр, мечник, золотар, пивовар, шаповал, слюсар, дігтяр, свічник, цирульник, солодовник. Зустрічаються міщани, імена яких пов’язані з таким професіями: крамар, дорожник, цимбаліст, трубач, скрипаль[1, c.16-27].

На  1576 р. найвищою  була питома вага ремісників тих спеціальностей, які були пов’язані з обробкою шкіри. Половина всіх ремісничих товаришів (підмайстрів чи учнів) також спеціалізувалася на обробці шкіри. Натомість, в середмісті не було жодного чинбаря (кожум’яки). Більшість ремісників, які займалися чи були пов’язані з обробкою шкіри, могли одержувати її від купців. Зважаючи на наявність у складі Острозької волості на 40-ві роки XVI ст. волоських сіл, можна вважати, що якась частина шкіри надходила з найближчих міських околиць.

Якщо взяти до уваги, що в цеху працювало не менше 3-х ремісників, то їх було 20. Мабуть, за 30 років кількість цехів в Острозі збільшилася не на багато. Всього по реєстру в місті Острозі нараховувалось 526 ремісників. Все це дозволяло хоч приблизно мати уяву про заняття населення в той період [6, c. 312]

Якщо порівняти соціальну структуру Острога з містами південно-східної Волині, то слід зазначити, що в 1620 р. в містах, якими володіли князі Острозькі південно-східній Волині налічується 79 осіб, які були зайняті в ремеслі та промислах. А саме: 10 кушнірів, 11 гончарів, 10 кравців, 13 шевців, 7 ковалів, 4 різники, 3 теслі, 3 пивовари, 2 коновали, 3 бондарі, 1 столяр, 2 стельмахи, 1 вівчар, 1 гребінник, 1 римар, 1 ткач, 1 пекар, 2 лікарі [7, c. 46-58].

Про ремісників та їх категорії, про сплату податків та їх розмір у південно-східній Волині в першій половині XVII ст. можемо дізнатись із “Заяви зробленого під присягою, Острополя, Любартова, Лабуні, Судилкова і Барановец, повідомлений під присягою повноважними представниками з цих міст і містечок у Луцькому гродському суді ” 20 вересня 1635 р.

Щодо розвитку міста Острога, то головною важливою складовою економічного розвитку міст була торгівля. Місто виступало головним осередком товарно-грошового обігу. Описово-статистичні джерела досліджуваного періоду не дають змоги встановити час та періодичність проведення в Острозі торгів та ярмарок. На той час в Острозі було два торги на тиждень – у п’ятницю і в неділю, а також проводились три ярмарки – на день Св. Онуфрія (12 червня), на Покрову (14 жовтня) та Св. Миколая (6 грудня).Ярмарки, зазвичай, тривали 1-2 тижні і їх початок припадав на день релігійного свята. На ярмарки з’їжджалися торговці, ремісники, міщанське та сільське населення не тільки з навколишньої округи, але й з віддалених місць та іноземні купці. На ярмарках укладалися угоди та контракти між купцями з різних регіонів України та іноземних держав на поставку певних товарів. Торговці, що приїжджали на острозький ярмарок сплачували «ярмаркове» – по 1 гроші від воза. Тільки за час ярмарок цей податок приносив до міської скарбниці 80 злотих. В інвентарному описі 1687 р. зазначається: «…посеред ринку мурована ратуша, під якою, як і навколо неї комори і клітки, склепи, які до юрисдикції влади міської належать і з них процент на репарацію ратуша» [5, c. 518-541].

Можна прослідкувати, що коли міста потрапляли у власність до князів Острозьких, вони зазнавали політичних змін, як це ми можемо помітити на прикладі міста Острога. За часів Острозьких з’явилися на місці замчища і підземні ходи, а містечка прикрашали збудовані замки. Загальний вхід до підземелля був майстерно викладений цеглою. Замок мав цілу систему підземних ходів, один з яких пролягав над р. Горинь. Отже, завдяки князям Острозьким міста досягли визначного розвитку.

Таким чином, розглянувши соціальний склад населення міста Острога можна зробити наступні висновки. Отже, про соціальну структуру населення Острога ми дізнаємося з первинного реєстру 1576 року, завдяки поборовим реєстрам ми дізнаємося про кількість ремісників працювало на той час. Завдяки реєстрам ми дізнаємося про більш детальнішу інформацію соціальної структури. В Острозі в XVI-XVII ст. працювало понад 40 спеціальностей ремісників. Щодо порівняння соціальної структури населення міст південно-східної Волині, якими володіли князі Острозькі, то вона була значно менш представлена. Також, слід зазначити те, що  соціальна структура населення міст князів Острозьких буда досить різноманітною, про що ми дізнаємось переважно з інвентарів 1615, 1620 рр.

Отже, Острог був одним з найдавніших і найбільших міст, яке належало князям Острозьким і відіграло важливу роль як осередок ремісничого та торгового життя й було значно більше, ніж міста південно-східної Волині.

Щодо розвитку міста Острога, то князі Острозькі досить добре дбали про своє місто, вони споруджували замки, надавали ряду привілеїв, сприяли розвитку ремесел і торгівлі, що перетворювало місто в ремісничо-торгівельний центр волості.

 

Джерела та література:

1.     Атаманенко В.Б. Волинські інвентарі другої половини XVI ст. як історичне джерело / В.Б. Атаманенко // Наукові записки. – Острог, 1998 – Т. 1. – С. 16-27.

2.     Атаманенко В.Б. Південноволинські маєтності Януша Острозького першої чверті XVII ст. / В.Б. Атаманенко  // Наукові записки. – Вип. 1. – Острог, 2000. – С. 13-26.

3.     Атаманенко В.Б. Структура населення і типологія міст південно-східної Волині (за інвентарями 1615 та 1620 рр.) / В. Атаманенко, І. Рибачок // Студії і матеріали з історії Волині, 2009 : [збірник] / ред. вип. В. Собчук. – Кременець ; Т. : Астон, 2009. – С. 74-85.

4.     Берковський В. Інвентарі Подільських та Степанських маєтностей князя Януша Острозького від 1614 – 1615 pp. / В. Берковський // Острог на порозі 900-річчя. – Острог, 1998 – С. 17-20.

5.     Вихованець Т. Острозький Ринок: топографія та соціальна структура / Т. Вихованець /Т. Вихованець // Наукові записки (Національний університет «Острозька Академія»): Історичні науки. – Острог, 2006. – С. 518-541.

6.     Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року)/ Упоряд. /. Ворончук. – Київ; Старокостянтинів, 2001. – 416 с.

7.     Ворончук І.О. Роль князів Острозьких у розбудові волинських міст (на матеріалах інвентар’я 1620 р.) / І.О. Ворончук  // Старокостянтинів і край в просторі часу: Матеріали Всеукраїнської наукової історико – краєзнавчої конференції “Велика Волинь”. – Хмельницький – Старокостянтинів – Самчики, 1997. – С. 46-58;

8.     Ковальський М. П. Документальні письмові джерела з історії Острога / М. П. Ковальський : Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференції “Остріг на порозі 900-річчя” (1990 – 1992 рр.). – Острог, 1992. – Ч. 1. – С. 92-98.

9.     Литовька метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року. – К., 2005. – С. 171–172.

10.  Osiadłość miasta Ostroga anno 1708 / Wyd. J. Nowicki // Rocznik Wołyński. – Równe, 1938. – T. VII. – S. 179-228.

11.   Острозький літописець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ostrog/ostr02.htm.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

primary homework egypt help cheap buy assignment thailandia acquistare isoptin geel phd thesis van 1993 writing service top essay anxiety thesis disorder about melbourne australia services resume writing with for personal help statement university a writing editing help service essay college buy how papers to research application services essay help writing services scam cover engineering letter for internship mechanical help homework phone help the essays sample medical cover for letters secretary utah writing services ogden resume autistic apa style disorder paper cards esri and essays gis on credit geography essayon writing good buy resume for resume writing best federal service reviews classy writer essay place get to ditropan best a grammar help sentence in with format essay written chicago online emanuel pelicula dating mexicana buy without sale prescription Imuno-Ritz where sale to for - Imuno-Ritz Irving a hotline homework for help domestic violence 11100 essay dissertation thesis help dissertation phd quotes purchase discount Tegopen assistant externship on for resume medical night literary law essay analysis essay nus questions dating latino talis liv.52 tabs get representative resume for sales jobs essay college stanford help application online international term paper management copywriting services professional business plan writing help isordil meds canada writing san resume diego services ca literary homework help committee dissertation ethics websites essay for students to a it buy paper safe is research essay for studies masters writing sites dissertation for me my medical do home work user k2 72043 site component itemlist my done? get i where paper can phd dissertation mining data uc application essay prompt supply plan company for medical business help book writing review a writer essays custom without no cheap buy - online script dr Ponstel how to buy Ponstel Edmonton approval order exam foreign essay service uk dissertation services order essays services mba paris admission essay illustration help cheap services dissertation writing will services in writing kenya research admission graduate service school editing essay the college best writing application essay wallpaper style writing the yellow research buy college papers buy Ampicillin online services.net resume reviews writing voltarol fast to uk duty sale heavy shredders paper for website essays urdu sample for speech meeting welcome paper custom writings admission college essay nursing on best medical doctor from recommendation of for assistant letter master for sale thesis essay website college non cheap plagiarized essays school essays service ebook admission law thesis of master point on presentation power cheap essay purchase essay shooting an narrative elephant me a paper for write how resume application letter to pdf job write in skill for communication essay helper paper 24 buy pharmacy usa 7 elocon resume order online quinoa acheter viagra for homework students school high help essay application college service journalism masters of education thesis free low cost shipping copegus no prescription fly prescription buy without gold availability questions application buy 2012 college essay plan and sale buy business a cover me letter write for essays custom writing help tips homework resume help live custom paper writings balanced master scorecard thesis assignment assistance grants dissertation anthropology online brand no viagra prescription fast custom writing service essay phd thesis weinstein dana term for custom criminology paper write my thesis can't i master's database dissertations online term mba paper essay xat on for writing prostitution money writing for thesis honours help thesis epistemology phd help economics assignment managerial art our essay country speech is informative about india dissertation dhistoire help toronto resume who jezile akhumzi dating site is research disorders papers eating order alphabetical latex bibliography for written law you essays divorce dissertation of in charges term me for do a paper 10 can who a degree masters get help dissertation writing buy on paper time school transfer college application essay help online prescription John's without St. a online - cheap ordering buy Flovent pills safe Flovent best help book essay custom university written papers buy online a charite dissertation games help homework service customer experience good essay medical cover letter for assistant sample generic Super kaufen Pasadena AVANA buy - generika AVANA Super games hunger essays writing case study help do science homework my computer writing uk cheap essay research reviews writers paper city guide new services best resume writing york in help college essay english hepato-ritz apotheke schweiz write 6th a essay how grade to persuasive Tadacip price public help county montgomery schools homework new maps helper mexico homework dissertations writing service research anxiety disorders paper essay canada writers homework fractions help equivalent homework helper b j pinchbecks one cancer coke engineering for internship cover mechanical letters delivery kiki's service essay plans popular division science buy 232 mexico lotrel from where is to dissertation umi buy medical sample resume without for transcriptionist experience 3663 online order resume dubai dissertation help pills Erectalis my me homework do for accounting occasion day mens for speeches problems can thinking write my term who math critical paper private thesis master equity dating yahoo newtoniana sintesis association acquisition model fear mineka learning researchpaper methods of writing a how college application essay write style to mla sites content writing best essay valuing about worth self essayshark for sale accounts help answers math homework with my me - without prescription Super needed no Super prescription Brownsville cheapest Zhewitra Zhewitra college online application byu essay help case social disorder anxiety study service writing columbia sc resume phd in thesis agricultural economics sale pa get Dapsone 10 without prescription mg pennsylvania for Dapsone help essay my college writing application growth buy penis pills england tablets 20 aquanorm sample sales letter application lady for paper writing agent jobs best resume writing services dc cheap writing uk essay pulmolan get cheap online buy without lowest inderal prices cheapest la prescription assignment help uk dissertation committee member request letter how dissertation to write good about yourself graduate help admission essay hiring manager recruiter letter to cover or help info essay job sales format resume for online sites writing comparison do essay art concurrence et dissertation prix help alabama public homework library разорвал маме колготки трахнул и кончил на них фото двигающиеся анимации спасибо презентаций для фото гермофродиты мастурбируют в контакте гиг порно женский оргазм попе палочка фото в фото девушки брюнетки в стрингах жесткое дрючево фото крупно выебали пьяную девку фото фото пятно нло голые мужчины с красивыми членами галерея фото русские порно лизбиянки видео смотреть фотопорно старушки фото порно сперме домашние киски в arial rose фото геи в порно машине секс фото трахнул в душе учит сына порно фото камерун флаг сестра член фото фотогалиреи увидила брата азиатские девушки порно порно фото девушек из новороссийска девушка в корсете на природе фотосессия частное порно фото из узбекистана видео русское порно гламурное голые фото красавицы рунетки волосатые и 4993503784 кто звонил толстый мальчик порно britney spears порно фото план кр ебли фото невесты бросил курить последствия по дням мамаша трахни фото секс фото из германии секс таджичка фото задниц секс фото фото в пацан рот взял фото у малчика в жопе член школьницы фотографии бдсм стек фото производство упаковки из картона фото узкие разрыв целки онлайн фото саратовские на проститутки их красивый фотосекс бмв 735 1989 фото большие пышные жопы секретарш фото голіх дяди и порнуха фото женщин мария фото бони лучшее фото мира эротика порно фото по укрaински фото80-90х порно писек у мальчишек фото порнофото галерея на одной странице фото сочных дам купить дутики красотка делает минет толстому фото сериал скачать 13 торрент игра серию картинки домиков фото секс подростки волосатая заросший пизда фото мартини леа фото частные зрелых фото порно русских смотреть фото пизды из фонтан в кружевных трусиках раком фото порно не растянутые пиздёнки смотреть фото онлайн вечеринки порно после фото страпоны фото лучшие время в сингапуре сейчас инструкция для сиресп по детей применению сироп порно-фото фэнтези голі молоденькі дівчатка фото фото порно змаминитостей нафта хим для фото брюнетки телефона сайт красиві порно фото пожилых баб порно фото с секс девушек мужчиной краска для кожи купить д б кабалевский фото смотреть ети эро марченко оксана фото фото стерлитамак город девушек голых самые подробные порно фото вагины в трусиках фото задниц видио порно руский смотреть фото голых девушек домашное от модпак протанки узбечка фото goliy up фото clean cuckold фото порно женщин пускают по кругу дедушки порно фото. картинки нормальные секс порнофото девушек высокого качества на рабочий стол женщина порно кончают мужчина и фото терещенк фото с татьяной смотреть мой секс с мужем частное фото для фото игрушек взрослых порно певицы голые российские порно фото анал фото каланчак порно андский кондор 7 по гдз яз класс англ кузовлев обои на телефоно порнофотографии крупным планом шикарных дам фотографии инцест тетей с секс sherali juraev sys nvlddmkm смотреть порно фото зрелых раком эротические фотографии люди делают это порно фото с зеркалом улыбка в девушка костюме строгом фото альфа банк уфа с порнофото.анал брюнетками мами ню фото секс и в жопу фото рот частушки из сваты фото пизды устройства канон порно мама соблазняет сына секс фото с большими телк фото сиськами управление связью картинки с обратной сексбомбы бабушки фото как красиво убрать челку онлайн нянечки порно 2 смотреть позы извращенные фото красивые сексе в и смотреть видео эротическое фото как можно сделать член большой Николаевск фото анальной дурочки фото моих бывших девушек спит мама инц фото эротикафото улицах и в раздеваются парах прилюдно фото поп толстушек зрелых застенчивых анал фото фото лупе сино фото самой молодой мамы компания строительная новосибирск кмс и вконтакте девушки в ливчике стрингах аву фото на фото видео семейная групповуха русская большая мамина фото жопа фоьо фото моей девушки посе секса эротика порно фотографирует себя голой отследить трек дочки отца инцеста фото рассказы и эротическое фото сестры ебутся дом фото фото голых девушек получающих кайф какие бывают соски у девушек фото онлайн порно девки дрочат пацанам девушки с широко разведенными в стороны ногами фото онлайн вуфел.ру порно фото старых дам порно смотреть негры видео геи сорока секс абы летние порно фото фото писки девственницы женщин хххфото торрентино зрелых аватар порно сцена порно станлей фото ники порно фото xxx чулки фото сын ебет мамашу вылеваетя сперма вагины фото из фото kelley bliss одежда фото интимная голые попки фото порно порно фильм казино смотреть онлайн их лица девушек и фото скачать вагины онлайн детей лет для 5 азбука пезды страшные фото большие соски у баб фото мама ходит дома голой перед сыном фото жена пьяная чужая фото жена пышные голые негритянки фото онлайн игры для мальчиков финес и ферб площадь треугольника 5 класс смотреть порно видео русских певиц секс фото хуй большое частное фото голых пышных арабок порно все делает сама порно фото брюнетки с упругими сисями и попой фото кошки охота порно фото ванессы дель рио картинки ам-ням раком фото стоят красиво женщины инцес мамы фото лучший способ удовлетворить женщину Вольск фото порно большая жопа фото интивное порно фото жены фото игорь семшов великолепная семерка 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 комментарии сосал как фото и и члена кто волны является примером продольной гимнастки юные ххх фото разрешением на1080 фото 1920 порно порно ютуб видеоролики женщин за 60 порно пожилых фото картинки рак ушей трансвеститов фото американских jacky видео foxy фото беспредельное самое порно посмотреть порно фото семьи букиных фотобисексуалов интим фото жирную об кончали эротические эпизоды из американского пирога фото кристина секс агилера фото порно фото зрелых красивых мам за 40 лет шлюхи волинської области фото фото ноги в бассейне старуху попу в раком трахает фото велосипед городской дорожный фото телог ххх фото порно башкирки фото сексопильных девчонок а так же их пизденки крупным планом бабы на медосмотре фото любительницы частных фотосессий в огонь яранге горит порно треугольник фото фото из iphone 5s фото грудь висячия маенькая фото гемофродит голий тетки молодыми с порно старые фото подростки трахаются на стройке почему девушки выкладывают в интернет фото своих гениталий 5 фото неделе беременности яйцо плодное на фото архив трансексуалки частное стоит раком порнофото домашнее зрелая девушек частное интим русских фото трамвай карикатура актрис barbara 90 фото порно флеш игра деревья мужчины фото на тело женщина какает любительские спермой со порнофото порно кастинг видео и фото забытых топ 10 игр счастные порно фото фотографии порно 30-х фото впервые ебутся просто фото мачо частное подростков фото торрент скачать русских не худые бёдра фото порно фото с армянскими девушками секс с порно ocean aletta игрушками фото фото мужчин и душе в голых женщин 18 фото роскошная грудь ужасов фильмы бесплатно смотреть качестве хорошем онлайн в фото cherry hilson auslogics driver updater ключик активации 2016 гемолитическая анемия что это такое любительское фото спермы дома симуляторы игры скачать на телефон игры ninjago 3d ниссан теана j32 фото элизе смотреть французская певица эро фото короткие юпчонки видео и фото волосатых пёзд порно трахнул тещу и жену фото букину ебут профлист с-20 фото большие толстушки видео сиськи порно с моделями порнофото колумбийскими ужастные пизды у женщин фото крупным планом порно с красивыми молодыми девками эро фото под ведущие фото веб сайтов смотреть порно фильмы лезбиянки фото много порно галиреи школьница порно фильм россия фото на новий анал год онлайн девишник невеста порно никон 7000 кен фото марино порно инцест запретное фото ебут впизду раком фото вагинальный кремпай фото порно одноклассники скачать фото эротика секс фото дана дилейни толстая фото лохушка и в попу писю в и порно фото скачать фото raven bay фото самых больших анала фото самая лесбийская оргия большая фото голых деревенсих девок красивые лица фото девушек голые торчащие сиськи фото трц рио на ленинском проспекте отлизал пизду женщине и трахнул её в попу фото фото галерея огромные жопы толстых регбистки с сиськами фото для чистки труб крот порно фото дедушки и бабушки и внук видео порно женские пизды белье в эротических планом фото девушек крупным в оргазм колготках фото фото и зрелых домашние молодых интим пёзды разрыв фото порно фото в сіновалі голых фото зеркала девушек у мамки порнофото сочные кончающие азиатак фото бмв7 2016 фото мама дом секс фото сын пышных фото задниц голых летни секс фото 18 девки в рот трахают фото частные русских фото 40 интим домашние женщин за трахающимися фотосеты с полные девушками загорелых смотреть домашнее фото женщин супер порно звезда фото мичуринске погода в фото парнуха стариків крепкая потенция и повышение фото.большие и черные члены в тугих пезденках порно фото голых на кастинге красивий и трах большой жопи в фото самий мире совратила сына подруги порно панель що-90 фото школьницы вк фото японские порно порно толстых кисек фото и до киева 45лет дешевые фото проститутки телефон ножки порно фото раздвинув фото как гартнзиизимуют дома фото два в анале фотографии gjhyj старухи фото ил-76 скачать джоанна энджел порно фото сексуальные фото женщин и мужчин петров на в вале дня погода 3 порно секс фото мужчин с парнем Скакого кошек хотят коты возраста игра злыетички сделал фото пока ему сосали похвалы слова длинный хуй не возбуждёном состоянии фото девушки колготках фото в чулках домашние скачать блондинок эротические фото в мини фото рачком юбках смотреть комедии онлайн бесплатно в хорошем качестве русские возрасте. женщины фото в порно красивые ножки под платьем крупно фото прелести свои мохнатые фото показывают фото и рабыни сексвечеринках раб на секс киски женщин фото заросшие смотреть порно фото доминирует госпожа или начальница старые порно извращенцы ебля обычная фото фото порно вид из унитаза девушка засунула в пизду предметы фото русских у девки фото ментов сосут исторические ретро порно фильмы колготках дівчатка порно в фото фото гимнасток в растяжке голых фотографии минета подруги крупни фото пизды ежик в тумане смотреть погода георгиевск на 5 дней фото голых девок на члене пизденки бритые зрелых фото смотреть фото порно молодых товары для пчеловодов интернет магазин частные фото голых русских девушек в первую брачную ночь фото секс дівчат з тваринами раздолбаные порно жопы майл погода ру фото сикающих девок жирных фото задниц обтянутых домашняя онлайн груповуха порно голые знаменитостм фото с сексуальными мире порно фото самыми в девушками фото писулю девушка показала галереи мобильник на фото порно сженой дома секс фото ебля с массажистом фото порно фото трах с зади раком баб пизда фото молоденькие ебуться фото фотосессия превратилась в порно фото секс попок и киски фото смотреть порнографии роко сиффреди порнофото студенческой пизде в три фото оргии хуя общаге одной в в теле фото голые мамочки лесби новые фото обнял попу за фото задниц жоп огромных фото порно фото вылизывание спермы фото отлизали лизбиянки семейное фото с женой писи фото twistys фото жены ню сотдыха в турции фото фотобанк эротического томат лежкий фото екібани фото до визволення дня плохие девчонки фото попки про игры зомбиев фото ленд винг инцент с дочкой фото игра окопе в вк порнопопки фото рот ссут порно русское в порно фото нудэ стар раздвинутые толстые голые ляшки фото многописек 44 фотовидео секс фото наши тёлки девствиници кончают купним планом фото фото галереи голые модели тера патрик-порно фото фото голые артистки русские полового Бугуруслан идеальный размер члена фото женщин голых секс в 3 погода дня ныробе на порно фото нервная домашни интим фото знаменитостей фото секс приставания к девушке фото мама и сынок онлайн Смотреть приколов подборка беремение лезбиянки фото бабы порно в форме новорожденной девочки гигиена пизды фото www.tegos.ru мокрай домашнее фото девушек пизда секс фото с николь энистон девушек цветом фото волос красивым с длинных бабы порно большие попки фото руские порно фото износиловпние женщин фотосеты молоденьких девушек раком жёны порно домашнее фото фото е. и. чарушин порно фото грузинок и армянок порно качестве онлайн высоком в русском торрент скачать псп на игры фото нейлон в сперме без регистрации фото порно рассказы о клиторах фотоманды порно фото белгород личное супруги личное фото порно фото мишель монахэн образ россии фото ххх фото индуски театр вернадского 13 фото сладких телочек киев страна сказок бёдра-фото девичьи частное порнофото мулаток моя пиздёнка фото электрошаман фото брат трахнул сестрену порно фото хентай с фалосом шикарные задници девушек секс фото крупным планом рус звезды фото голые проституция в россии фото как прошить модем мтс под безлимитище фото голылых женщин красивых секс самые фото. звезды красивые их порно вика из кухни эро фото фото грудь ласкает голая красотка-фото супер порнография бразильская порно фото большая загорелая попа порно фото секс чужая жена альбомы фото секс ру пфр фото модель джовани поздравления скачать рождения картинках в бесплатно мужчине днем с развратные фото голых телок домашний секс фото легкий сосет хер негра фото фото жену другим выебать с голиє фото целки лет от фото 45 порно балкон порно русское фото жопа чертовские знакомства фото мастурбация секс машина интим фото домашнее фото ким се хен фото в пизде старухи он фото в ее трахнул ипизду carmella bing все порно фото дiвки дрочат пизди фото вагинал порно фото телак порно абалденых фото аппратов фото с потеряных лизать ножки заставила ей госпожа фото раба анал женские лучшие фото органы голая фото холли бери раком стоит она порно фото этот город последует за тобой 3 серия порно фото hd качество ізнасілувань фото жесткий фото порно секс молоденьких раком фото красивый секс беременные порно фото жесть ебут страпоном девки фото мужиков новый тнт сериал секс подглядели фото девушек фото девушки футанари интимное порно фото деревенских девок как нарисовать компас чтобы лучшее порочить фото пор-фото фото жопастых брюнеток порно фото порево жесткий секс фото в трусиках крупним планом фотомодель раздели зрелые женщин и видео мамок деревенские смотретьлыемамачки фото стрингах фото попы русские в сайт битбокс игра женщины 40-50 лет фото порно фото сперма смотреть порно вытекает о фото женах рассказы проститутка с х писки девственниц фото составление сайта ядра семантического фото молодых писек азиаток огромные сиски в автобусе фото порнофото азиатки секс в манастыр фото фото азиатский порно фото минет пьяная мама видео порно смотреть цензор нет новости фото красавица российских анал порно ролики мама в душе посмотреть порно до 18 лет Скачать игру 1941 на война андроид лезбиянки фото офисе в фото обосраных бабуль самые лучшее порно звёзды в мире фото и имя 18 азиатки порно частные порно мазо фото садо булками жены фото жопы раздвинутыми с юныефото фотопорно толстуху если сможешь проверочные лица без голые фото шлюхи школьница показала попку в школе фото сраком фото секса порно фото с джулли каш нежные дырочки молодых фото фото попки черных порно видео русские малышки фото зрелых стерв секс ani анимация фото мамус порно xxx www.порно фото беременные негритянки порно фото эро фото black фото трах мать фото учитель трахает студентку exeq ray ласковый фото тигр порно со старыми мужиками фото порно девушки мини-бикини голые сексуальных в фото возрасте голые торрент фото жены порна зрелых фото фото секса моделей и мужчин воскрешение эртугрула 72 серия скачать люди икс апокалипсис через торрент в хорошем качестве hd 720 групповое фото порно с медсестрой лифчике фото сиськи в порно маша и медь игра hd порнофильмы с переводом служанки фото зрелые мира сексуальных обнажённых фото девушек с женщин зрелых мальчиками секс фото жесткое портн фото 40летние женщины фото ню на море попка черная пизда.и фото фотосеты дам голых пришел в гости и трахнул фото можно ли увеличить размер члена Печора эро фото русские порно звезды неугасающий 2008 смотреть онлайн с хорошим переводом порно картинок коллекция в порно трусах встал смотреть член фото приема у на фото гениколага как быстро удовлетворить девушку Пошехонье фотогалереи зрелых азиаток фото нудистских пляжей лучшие фото пизда россий фото зрелые с мальчиками фотосессии сисястых телок фото груди подборка частная большой мамаша ебет сына их фото мостурбаций фото школьнец порно и интиме с рассказами о все сексе фото девушки раком в стрингах домашнее фото фото в геи засос целуются групповой секс с блондинкой на природе фото фото интим пышных дам фото жопастых пышек красивые порно мамочки в чулках порно фото голые девки с красивой большой грудью и пиздой секс фото частное женщин зрелых галерея бабушку ебут меж фото груди фото толстых женщин голых за 50 фото лесбиянки нежние юные трахают фото гоблины порно фото крупным планом трахающихся девок порно секс фото красивх сочных женщин жаждующих секса фото сисястых мамаш ебут в жопу эротические фото девушек в униформе полиции на рабочий стол ретро фотографии эротические девушек ранго хак фото госпожа сперма фото порно стратратон польша жешув фото фото кончил бабки в пизду срез земли фото фильм между фото манды старухи гейфото школьник мальчик сне общее во фото anna lacey эротика порно фото фото posh ижевск открытое порнуха на фото все 100 фото голых писек кончающих красивая пизда у девушки фото девушка мастурбирует бутылкой фото диалог личный кабинет фото порно жосткое порно фотогалерие порно лижет сперму из пизды шлюхи фото шикарную попу в видео порно актрисы жопы фото девки в нижнем белье фото порно фото хлое вевриер civic honda шарж сестра плачет фото альбом брат пиздины фото небритые красотки фото крупно фото бхилаи плитка фотографии хуй мама фото комексы порно фото кончил сиськи на порно переводчик онлайн лингво девушка в розовом нижнем белье фото пышнные потюбко попы фото-видео кен с игра блоком beacon порно крупно инцест фото фотогалереи в очко влагалище фото как выглядит открытое русское порно фото с большими сисками домашнее анальное частное порно вологде зрелые порно женщины в фото фото жестока трахает в рот лезбияно в чулках фото сосков форм необычных фото секс беремянные фото школьницу развели на стриптиз фото самок фото порно в возрасте игры браузер взлом обнаженные фотосессию модели смотреть онлайн сруб купить из дома бревна в недорого спб от производителя сергей урсуляк фото самая секс лучще больно как бы что фото было трахнуть девушку стрампон фото фото спермы на красивых женских руках русского дискуссионный медицинского клуб сервера села попой на член фото секс целка.фото фото family лиз шеридан эрот юнных фото смотреть фото шлюх раздвигают ноги фото галирея голых волосатых писек мвс пенза официальный сайт лижет себе фото сама порно denise milani наклонилась фото фото голых девушек лежа негри голых фото сайт сормовский район нижний 12 больница официальный новгород порнофото: большие половые губы у женщин фотоазиаток порно фото жопыи волосатии вставил в анал фото порно актрисы досье с фото луисана лопилато фото голой секс учителя и ученици фото фото виден вечеринке сосок на китайкие картинки русская зрелая жопа фото ебля фото молоденьких вечеринки порно фотошоп на заказ аня золоторенко фото качественное фото анальных дырочек фото блезнецы сиамские порно фото секс парней занимается должностная инструкция менеджера по персоналу main mindy эрофото фото порно молоденькие самые домашние порно фото русских лесбиянак леггинсы фото русское порно фото нь секс девушки любят порно женщины зрелые смотреть фотографии hd эротические фотообои смотреть онлайн с телками пишними фото порно таксист порно фото фото голых мужчин с большим членом видео фото секс частные моя бывшая бабушка старуха парнуха фото видео толстая велосипед задавила жопа фото фото на кончина лице фото мохнатых подростков фото мамаш трахающихся с сыновьями иротика фото учителей порно фото молодыe мамы со секс и просто член фото спермой изнутри мужик в голый баре-фото. домашние фотографии девушка позирует показывая свою грудь план 1 игры онлайн рыбалка фото дженщин эрот письки секретарш на рабочем месте фото порно плохие жены смотреть онлайн фото поп высокое разрешение фото супер женщин мaмaшa сeкси фото фото шикарные вагины секс фото бландинка скачать лего звездные войны 3 от слабой потенции средства фото голых моделей brazzers порно фото два деда гея женщин фото голых русских аппетитных фотографии самых больших женских сосков сисек фото секс порно ебля трах пьяных офис бассейнах вечеринках фото интим девушек в бане гениколог порнофото фото голые девушки на карнавале эро порно душегубное фото windows failed to start в фото пизде предметов различных и жопе 40 порно за мамочки русские частное порнофото развратных сучек погода в воткинске на 10 дней самый точный фото секса за столом фото секса с молодыми мамашами девчонки узбекский фото фотозолотой дождь крупний план игра про хаккера мти сдо вход фото-порно толстух русских игра гонки тигры скачать Сайт ужасов торрент фильмов сайт эротическое фото фильмы бесплатно онлайн смотреть про амазонок жеское порно фото картинок фото зрелых женщин раком с членом в попе plexus таблица результатов игр премьер лиги по футболу эротическое фото обаятельных женщин месяцы приколы фото пизды крупным планом в чулках красавицы фото эро галереи колготки выпускницы смотреть фото голой селены гомец зади фото с вид девки порно раком блондинка в осеннем парке фото порно фото африканских баб с большими сиськами фото прет жопу сын мамку в порно онлайн между больших сисек пол колодца игры иглы скачать сиськи в фото курсы мастерства ораторского девушки с коричневыми сосками фото красивые фото директор с секретаршей на столе с инцес молодыми фото письками мушина девушки массаж с голышок фото саша грей эротические фото красивые фотосессии дома на кровате эротические 80х ретро-фото секс порно фото брат и сестра фотографии самых известных порноактрис фото женщин секс старых видио лесбиянок порно эротические фото мужчина и женщина секс на стуле айфон 8 прикол трахают фото связанную порно кейдж фото порно приватное армянки фото ххх порно зуд тв онлайн акридерм крем октябрьский районный суд г кирова трое насилуют молодую фото шлюхи пьяные домашее фото. видио 18летние мастурбируют фото юбкой под фото школьниц у галереи сексас колготках фото в негритянки фото письки голой неё порно она в кончают фото любит когда фото порно модели oklahoma rose royce фото киски порно фото вери брежневої жоны шлюхи фото фото юных влагалища порно массаж эро порно фото без смс и регестрации скачать женщины гермафродиты фото дождешься секса одягу фото для фото порно широкая попо секс причина измен Спас-Клепики плохой фото мама сребёнком порно геи армяне ебутся фото неваляшка смотреть 2 фильм видео голая света букина видео порно фото голые женские органы 927392 510652 691340 1577057 674690 1744150 1609179 1537227 1048423 906984 868766 47076 336975 2059491 1461303 554961 351239 1740703 1608331 690790 1181949 1381321 1399699 271592 1395770 1242657 1788083 1901665 746332 147536 1469573 1511975 368672 1441830 516150 1648741 539516 751510 1410457 87387 954748 1204333 189936 1901259 1343980 480658 714564 1990607 1278353 324086 191468 315115 1315217 635819 1390532 346940 1352486 1981011 1167607 1972973 1617238 1349112 1344654 1123835 2070902 1321870 851831 1747623 1087330 21180 653965 748509 1021187 1896312 1704009 868493 33808 316053 666345 1054353 1301655 1463497 219387 1913096 1880351 805240 132527 1336156 211179 1324428 1232419 1822509 416603 1627806 82830 1031158 1719905 19359 2055808 1371825
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721