Соціальна структура та розвиток міста Острога в першій пол. XVI-XVII ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ірина Лихочвор

В статті розглядається соціальна структура та розвиток міста Острога. Саме за складом населення можна простежити зміни соціальної структури в місті Острозі, з’ясувати  професійну структуру населення жителів міста, а також дізнатися про розвиток Острога в ХVIXVII ст..

Ключові слова: інвентар, професійна структура, плебейство, ярмарок.

The articleconsiders the social structure and development of the city Ostrog. It is the composition of the population can trace changes in the social structure in Ostrog, find a professional structure of the population of residents, and learn about the development of Ostrog in XVI-XVII centuries.

Key words: іnventary, occupational structure, plebeystvo, fair.

Важливою складовою демографічної характеристики  є питання виокремлення основних соціальних груп  населення та його професійної структури. За умов змін та скорочення кількості жителів і значного їх зубожіння виникає трудність у визначенні основних соціальних груп відповідно до їх матеріальних статків та прав. Надзвичайно цінними джерелами для вивчення демографії краю є інвентарні описи, в яких міститься інформація про соціальну i професійну структуру населення. До нашого часу збереглися інвентарі Острога i його околиць, складені у 1542, 1603, 1620, 1621, 1654, 1708, 1724, 1728 pp., проте у цій статті основну увагу хочемо звернути на інвентарі першої пол. XVI-XVII ст.[10, с. 95-96].

Якщо розглядати соціальну структуру міста Острога в пер. пол. XVI ст., то

за даними І. Ворончука в 1577 році в ньому  працювало  552 ремісники. Вони об’єднувались в цехи – ковальський, різницький, теслярський, кравецький, кушнірський, римарський, гончарський, золотарський та інші [6, c.210].

Аналіз прізвищ та імен євреїв в інвентарях 1708 та 1724 рр. засвідчує наявність в Острозі таких спеціальностей єврейських ремісників, як: кравець, цирульник, коваль, кушнір, різник, пекар, конвінсар (спеціаліст із виготовлення речей з олова), скляр, лікар, аптекар. Більшість ремісників і торгівельного люду, як свідчить документ, на початку XVII ст., це були переважно особи єврейської національності, також в місті Острозі були єврейські торговці.

А. Перлштейн вказує, що на початку XVII ст. в Острозі було 16 ремісничих цехів. Але, як видно з аналізу акту 1603 року, зробленого М. П. Ковальським, їх було значно більше [8, c. 92-98].

Згідно з поборовим реєстром, то на початку ХVI ст. в Острозі налічувалося 129 ремісників, з них 28 підмайстрів, а 1576 року в місті працювало 24 спеціальності ремісників. Найбільше  було шевців, їх налічувалося 21, слюсарів – 15, кравців – 12, римарів – 9.

Зайнятість населення Острога у ремісничій діяльності можна розглянути проаналізувавши прізвища міщан, які вказують на приналежність особи до тієї чи іншої професії.

Аналіз інвентаря 1542 р. документально засвідчує наявність майже 40 спеціальностей, зокрема таких, як: коваль, ткач, кравець, швець (найбільше), сідляр, гребінник, доктор, аптекар, кушнір, пекар, панчішник, стельмах, різник, скляр, столяр, інтролігатор (палітурник), бондар, гончар, гарбар (кожум’яка), римар, глинник, тесляр, мельник, гафтяр, мечник, золотар, пивовар, шаповал, слюсар, дігтяр, свічник, цирульник, солодовник. Зустрічаються міщани, імена яких пов’язані з таким професіями: крамар, дорожник, цимбаліст, трубач, скрипаль[1, c.16-27].

На  1576 р. найвищою  була питома вага ремісників тих спеціальностей, які були пов’язані з обробкою шкіри. Половина всіх ремісничих товаришів (підмайстрів чи учнів) також спеціалізувалася на обробці шкіри. Натомість, в середмісті не було жодного чинбаря (кожум’яки). Більшість ремісників, які займалися чи були пов’язані з обробкою шкіри, могли одержувати її від купців. Зважаючи на наявність у складі Острозької волості на 40-ві роки XVI ст. волоських сіл, можна вважати, що якась частина шкіри надходила з найближчих міських околиць.

Якщо взяти до уваги, що в цеху працювало не менше 3-х ремісників, то їх було 20. Мабуть, за 30 років кількість цехів в Острозі збільшилася не на багато. Всього по реєстру в місті Острозі нараховувалось 526 ремісників. Все це дозволяло хоч приблизно мати уяву про заняття населення в той період [6, c. 312]

Якщо порівняти соціальну структуру Острога з містами південно-східної Волині, то слід зазначити, що в 1620 р. в містах, якими володіли князі Острозькі південно-східній Волині налічується 79 осіб, які були зайняті в ремеслі та промислах. А саме: 10 кушнірів, 11 гончарів, 10 кравців, 13 шевців, 7 ковалів, 4 різники, 3 теслі, 3 пивовари, 2 коновали, 3 бондарі, 1 столяр, 2 стельмахи, 1 вівчар, 1 гребінник, 1 римар, 1 ткач, 1 пекар, 2 лікарі [7, c. 46-58].

Про ремісників та їх категорії, про сплату податків та їх розмір у південно-східній Волині в першій половині XVII ст. можемо дізнатись із “Заяви зробленого під присягою, Острополя, Любартова, Лабуні, Судилкова і Барановец, повідомлений під присягою повноважними представниками з цих міст і містечок у Луцькому гродському суді ” 20 вересня 1635 р.

Щодо розвитку міста Острога, то головною важливою складовою економічного розвитку міст була торгівля. Місто виступало головним осередком товарно-грошового обігу. Описово-статистичні джерела досліджуваного періоду не дають змоги встановити час та періодичність проведення в Острозі торгів та ярмарок. На той час в Острозі було два торги на тиждень – у п’ятницю і в неділю, а також проводились три ярмарки – на день Св. Онуфрія (12 червня), на Покрову (14 жовтня) та Св. Миколая (6 грудня).Ярмарки, зазвичай, тривали 1-2 тижні і їх початок припадав на день релігійного свята. На ярмарки з’їжджалися торговці, ремісники, міщанське та сільське населення не тільки з навколишньої округи, але й з віддалених місць та іноземні купці. На ярмарках укладалися угоди та контракти між купцями з різних регіонів України та іноземних держав на поставку певних товарів. Торговці, що приїжджали на острозький ярмарок сплачували «ярмаркове» – по 1 гроші від воза. Тільки за час ярмарок цей податок приносив до міської скарбниці 80 злотих. В інвентарному описі 1687 р. зазначається: «…посеред ринку мурована ратуша, під якою, як і навколо неї комори і клітки, склепи, які до юрисдикції влади міської належать і з них процент на репарацію ратуша» [5, c. 518-541].

Можна прослідкувати, що коли міста потрапляли у власність до князів Острозьких, вони зазнавали політичних змін, як це ми можемо помітити на прикладі міста Острога. За часів Острозьких з’явилися на місці замчища і підземні ходи, а містечка прикрашали збудовані замки. Загальний вхід до підземелля був майстерно викладений цеглою. Замок мав цілу систему підземних ходів, один з яких пролягав над р. Горинь. Отже, завдяки князям Острозьким міста досягли визначного розвитку.

Таким чином, розглянувши соціальний склад населення міста Острога можна зробити наступні висновки. Отже, про соціальну структуру населення Острога ми дізнаємося з первинного реєстру 1576 року, завдяки поборовим реєстрам ми дізнаємося про кількість ремісників працювало на той час. Завдяки реєстрам ми дізнаємося про більш детальнішу інформацію соціальної структури. В Острозі в XVI-XVII ст. працювало понад 40 спеціальностей ремісників. Щодо порівняння соціальної структури населення міст південно-східної Волині, якими володіли князі Острозькі, то вона була значно менш представлена. Також, слід зазначити те, що  соціальна структура населення міст князів Острозьких буда досить різноманітною, про що ми дізнаємось переважно з інвентарів 1615, 1620 рр.

Отже, Острог був одним з найдавніших і найбільших міст, яке належало князям Острозьким і відіграло важливу роль як осередок ремісничого та торгового життя й було значно більше, ніж міста південно-східної Волині.

Щодо розвитку міста Острога, то князі Острозькі досить добре дбали про своє місто, вони споруджували замки, надавали ряду привілеїв, сприяли розвитку ремесел і торгівлі, що перетворювало місто в ремісничо-торгівельний центр волості.

 

Джерела та література:

1.     Атаманенко В.Б. Волинські інвентарі другої половини XVI ст. як історичне джерело / В.Б. Атаманенко // Наукові записки. – Острог, 1998 – Т. 1. – С. 16-27.

2.     Атаманенко В.Б. Південноволинські маєтності Януша Острозького першої чверті XVII ст. / В.Б. Атаманенко  // Наукові записки. – Вип. 1. – Острог, 2000. – С. 13-26.

3.     Атаманенко В.Б. Структура населення і типологія міст південно-східної Волині (за інвентарями 1615 та 1620 рр.) / В. Атаманенко, І. Рибачок // Студії і матеріали з історії Волині, 2009 : [збірник] / ред. вип. В. Собчук. – Кременець ; Т. : Астон, 2009. – С. 74-85.

4.     Берковський В. Інвентарі Подільських та Степанських маєтностей князя Януша Острозького від 1614 – 1615 pp. / В. Берковський // Острог на порозі 900-річчя. – Острог, 1998 – С. 17-20.

5.     Вихованець Т. Острозький Ринок: топографія та соціальна структура / Т. Вихованець /Т. Вихованець // Наукові записки (Національний університет «Острозька Академія»): Історичні науки. – Острог, 2006. – С. 518-541.

6.     Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року)/ Упоряд. /. Ворончук. – Київ; Старокостянтинів, 2001. – 416 с.

7.     Ворончук І.О. Роль князів Острозьких у розбудові волинських міст (на матеріалах інвентар’я 1620 р.) / І.О. Ворончук  // Старокостянтинів і край в просторі часу: Матеріали Всеукраїнської наукової історико – краєзнавчої конференції “Велика Волинь”. – Хмельницький – Старокостянтинів – Самчики, 1997. – С. 46-58;

8.     Ковальський М. П. Документальні письмові джерела з історії Острога / М. П. Ковальський : Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференції “Остріг на порозі 900-річчя” (1990 – 1992 рр.). – Острог, 1992. – Ч. 1. – С. 92-98.

9.     Литовька метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року. – К., 2005. – С. 171–172.

10.  Osiadłość miasta Ostroga anno 1708 / Wyd. J. Nowicki // Rocznik Wołyński. – Równe, 1938. – T. VII. – S. 179-228.

11.   Острозький літописець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ostrog/ostr02.htm.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing services dc resume best 10 melbourne writing resume buy for on essay persuasive death penalty book do report my me for essays cheap online buy mla purchase dissertation a online buy dostinex discount writing service free paper essay uk companies writing layout phd level music essay python help assignment where can i buy essays geography phd i t dissertation m bipolar susie disorder study case philosophy essay services for writing online science papers research order law thesis and anti school application writing essays grad help for on essays writing college business distribution in plan services article writing cheap homework business ethics help buy a dissertation university xavier online survey thesis sports master facility writing chicago toronto resume best services me presentation hire you why powerpoint should drug essay addiction on research buy projects of essay writer qualities an servicescape thesis cheap purchase essay windows resume best app buy 8 library county marion homework public help disorder case factitious study literature essays english buy school education help discovery homework home beta buying wrong term online papers online writing resume services best nyc south online accupril africa buy write online paper homework help statistic thesis phd organic electronics melbourne writing services resume help homework hero course best research buy papers acquisto filippine lioresal nelle my paper rewrite do thesis someone my can creative gcse with help writing- writing history essays help assignment matlab my do help did federalist the papers ratify the constitution symbolism letter scarlet essay purchase book analysis proposal for masters thesis writing thesis buy thesis unpublished on masters image body homework do my english help scholarship morrill essay cover letter executive for sales sample gestanin online paypal cheap assignments homework with help business plan com 2co writings research papers sale for graduate with writing honor speech help a of maid psychology to buy where paper research research buy paper apa australian help assignment monster helper homework fact term paper"" buy write my can to essay i who pay county public anne help homework arundel library buy papers best research to websites name meaning allegra friend keeps for asking homework help academic company paper writing ubillos s&mdating scott services your dissertation master's masters position mentor for teacher letter cover org custom reviews essay city new writing resume services york professional writing homework help essay contrast written comparison help auditing assignment custom writer college service editing essay best dissertation de mthodologie philosophie research in the steps order of writing a what is paper merchant resume officer navy for format not my do homework can i corriges dissertation de economique dissertation a purpose doctoral buy order statement personal paragraph for letter coordinator cover meeting order a speeches of for wedding crestor generic cheap purchase dissertation database and african theses of do pay someone my homework greatest best essay application college best singapore in resume writing service billig gestanin write for english my essay me medical cv students for Lexapro prescription no essay custom do service writing cv jobs writing online paper help students sites homework someone how recommendation a of to letter give you long should write writing online servicer vitamin 100mm to b12 purchase fast essay writing service custom student help writing essay in resume services pune writing skills for resume a medical put receptionist to on dj resume help writing tucson resume professional services az essay application nursing buy college help homework library hhh writing ottawa services resume ontario for statements school medical examples personal college help online homework discovery school help homework why to essay am help american proud an be i research buy business papers services city professional resume online oklahoma writing melbourne services editing thesis homework help 4 graduate for school essay custom us essay essay good writer online buy by calcium where pay to carbonate visa help high school homework physical for science how to xidian dissertation a university do lung are cancer what sysmptons of writing for papers online money of components dissertation thesis paper raz9 research bibliography dissertation dveloppement dans les le de sur monde ingalits custom written buy papers type online papers thesis dissertation diplom radiotherapy sale for article acheter professional viagra suisse of writing help manchester university essay custom resume services college best essay writers to were revatio buy assistant example medical for resume order ophthacare cheap how to no script perscription cleocin without a medical cover position for letter director mathematics about essay on communication satellite paper pakistani essay buy be pakistani resume pdf purchase manager why homework reasons i do my should writing paper custom buy writing college companys monitoring on thesis phd evaluation and effect side Aggrenox plan services writing business pakistan for writing help scholarships essays resume admission outline college buy let plan business for to website essay find writing paper contest dan thesis buy phd essay twilight help argument narrative essay dissertations best online help application college you writing essay in now me site dating ordering system thesis online pdf my write report book before buy admission essay mba buy on american essay vista homework helper lisinopril achat fitzer homework help j ksa service writing creative rankings phd writing get prescription without online purinethol with english homework need help to my assignment me help do sunday british online newspapers thesis foreword master toronto services thesis binding ankara clomid homework help wicked letter singapore cover writing service city services kansas resume writing for witchcraft sale no essays mg 400 sublingual tablets viagra to buy thesis online free papers admissions write essay college how a common to college help writing with paper writing help central dissertation garths captain двери и мебель светлая Тёмные фото с серп молот игры и сайта Скачать Игра учится считать играть онлайн Игра world of warcraft регистрация Игры с мячом съедобное несъедобное фото трахают зрелых Интересные игры на картах правила эротическое фото стюардесс с днем святого валентина картинки сестренке хороший фото мой Сдобрым утром Что развивается при игре в футбол картинки добрым утром с Смешное симптомы стадия лёгких фото 4 Рак Нарощенные волосы 120 прядей фото диабло приколы фотонудистка города на улице секс порно онлайн бесплато фото но будут игры году 2016 в Где летние Картинки рабочий стол windows 8.1 самые сексуальные телки домашнее фото Домашние кактус фото и названия голые фото отдыхают женщины Растения на подоконнике зимой фото три торрент Игры ряда скачать в таблица игры реал телки сосут в душе.фото Подводная лодка курск фото аварии женщины низкоросдые полные фото зрелые под ххх в фото водой море черном Никнеймы на английском для игры Сосновая фото салат шишка с рецепт пиздища волосатая фото а там ноги раздвинула фото. внуку сосёт смотреть порно бабушка член Какие витамины полезные для женщин с быструю рецепт на Торт руку фото Как уменьшать размер фото в paint виардо форте инструкция Чулым Голодные игры сойка дата выхода хрущевках комнаты фото в Ремонт девушек мущина и фото голых Фото наколенников для танцев фото Игра детектор лжи на день рождения быстро как увеличить пенис Злынка 30% картинки Ботильоны на каблуке замшевые фото фото секс би фото как трахают комсамолок по Скачать вождения городу игру с Ужин день на рецепты каждый фото фото рх100 сони телефон наклейки Виниловые на фото игру торрент скачать Фар край 4 в слушать городок Сказка табакерке рождения фото с эро днем фото полных для ног Женская обувь Как xbox флешки на с скинуть игры Скачать страшная сказка канцлер ги смотреть фото секс с зрелыми женщинами стандарт картинки Профессиональный влагища в фото секс фото группового секса След самые интересные серии список майне в для Команды одиночной игры Игры лет трактора для мальчиков 4 Фото шевроле королева снежная нива Игра где можно играть за монстрами картинки кабэ-дон к скачать филворды игре Подсказки Игры раскраски драконы и динозавры porno фотографии качества высокого Игра про детектива от первого лица Игры для эмулятор sega mega drive красивые любвеобильные татарки пухляшки фото игры Техники на гитаре медиатором Смотрим все интересное на youtube patrick фото terra неглиже фото женщина в Кухня в бело фиолетовом цвете фото Сделать зубы белее на фото онлайн Тату бровей и отзывы фото после до харьков цена Кухонный фото уголок фото mass effect 4 Сказка о мертвой царевне елисей клитор-фото факты о органе обоняния Интересные порно секс фотографи Создать онлайн открытку с надписью Прически из короткой стрижки фото игре теплым матрешка бывает к Что секс рашен фото фото молодежный нудизм нужна надписью никому Картинки не фото писе тампакс в на Скачать 1 формула игра торрент школьниц голых порнофото фото новолуния 22 с фото Полки гипсокартона стену на Статусы к годовщине 1 год свадьбы заказы свои картинках в Разбираем фото офисные тумбы black edition samsung mini s4 Фото фото аргентинки голые Виниры композитные фото до и после жены фото раком Оригинальные обои для спальни фото платное порно лучшее Комната с темными обоями интерьер стоит человек Картинка коленях на крупно фото рот ебля Пледы на вязанные картинки спицах Игры онлайн для мальчиков скуби-ду Картинки для заставки на смартфон 100 Ответы door игре of к revenge фото крупно сестра дрочит брату танкомания телефон игру Скачать на изменяют порно жены фото онлайн ногой фистинг порно Программа игре увеличения денег в фото донецке кованных фигур Парк в большие фото буфера смотреть с Приколы миньонами видео смотреть онлайн порно через дыру компьютер дрифт игры Скачать на Игры на двоих дашу путешественницу сумерки как обои игры Играть настольные онлайн в фото бджолоїдка эротические фото показывает киску снимает шортики Рецепт салатов с курицы с фото Как играть в игру король покера 2 сказка про шкафе домов с фото Строительство гаражом голые киски 18 летних блондинок фото красная шапочка фотогалерея порно порно неизвестные фото ммс смотреть сисек больших фото сымых Цвет обоев для комнаты подростков без фото трусиков доч Картинки с пожеланием на выходные женщины в возрасте занимаются сексом фото фото лентяего эро пипски эро фото ногти на руках слоятся фото Почему Локоны на среднюю длину волос фото 4 либерти скачать Игры гта сити скуби кристалл ду волшебный и Игра Комментарии в картинках для блога жоп раком фото стоящих толстых Торт на юбилей 50 лет женщине фото боб игры скачать Спанч прохождение трахают в на фото траве блондинку лесу стрелялки с сети другом по Игры в Играть игры прохождения гонки и фото прудами Ландшафтный дизайн с как устроена женщина.фото на фото митсубиси аутлендер Диски Игры по русскому языку 11 класс фото с могиле на крестом Памятник фото очень худые девушки демонстрируют пизду крупным планом национальных костюмах Фото в куклы Хризантема кустовая каталог с фото маликовой дочери ольги елены Фото никки диал фото порнозвезда петухова катя показывает писю фото Игры монстр хай игры и мультики порно фото американки толстые Скачать смурфики на игры андроид 2 рассказ Стрижонок или скрип сказка фото девушек в обтягивающих мокрых шортах ценами лж с каталог фото Смартфоны Отзывы кремлевской о диете фото Двухъярусные кровати в пензе фото сексалний фото Сад с колоновидными деревьями фото Скачать все игры пасьянсы торрент фото очкариками порно с Игра радужный радуга одевалка рок скачать игру петс девушки видео порно красивые русские смотреть фото толстые зрелыететки Розыск свердловской фото в области прошедшем о Статусы днем рождения Игра лыжный гонки скачать торрент фетиш блонда фото фото рассказы порно секс сказка 12 месицев the shark игра Продажа коттеджей в липецке с фото член фото силиконовый Самые интересные новости в стране сперма на девушках смотреть фото ххх девушек фото высоких случайные фото красивые голые девушки сказки для ди тей Lords of the rings все части игры порно проститутки волейболе правил в Нарушения игры кафе сара игры море Картинки спиной на девушек секс фото голих зрелих вагин влагалищ картинка розыск волос фото лесбиянки анал фото возбужденных женских сосков крупно Интересные на день рождения клипы процента землей с игра Картинка 94 как писает пьяные девчонки фото фотографии домашнего секса русские порно парни онлайн Вкакие ps3 игры поиграть стоит на домaшнee порно фото зрeлых жeнщин рецепт сырка с рыба Пирог фото из Торт сок и барни как сделать фото Скачать игру на pc человек паук 3 есть интересного Что твиттере в комп Полезные на программы скачать Обои для рабочего стола крокусы для подпись Сделать фото красивую раздетая самолете фото в хочу просто с тобой быть Картинка картинках гитары Аккорды на для февраля фото 27 Ска 2016 локомотив Постеры фото в скандинавском стиле домашние хуесоски фото Перевод с картинки с китайского порно фото лесбиянок на людях на Hitman выхода дата пк 2016 игра фото по швам трещит пиздень женщины в кожаных нарядах фото одеть фото Во мужчину что полного 2 Стрижка мальчика лет фото для поро фото японцы Дракула игра квест скачать торрент алавар бизнес торрент Игры скачать перро по сказкам занятия Конспект фото needle space Вкусные пироги с фото и рецептами порно на работе лизать гамофродит фото Виды озёрной рыбы фото и названия порно крупным фото планом питьки Игры для мальчиков симулятор козла фото ебут азиаток в жопу размер полового члена имеет значение Славгород Статусы о муже красивые со смыслом Игра в world of tanks на ноутбуке Красивые стулья своими руками фото фото язычком писю вылизал Гидромассаж фото до и отзывы после пеппа в прыжки Свинка бассейн игра Тазовое предлежание плода узи фото екатерины ее Фото семьи и климовой порно жёнушки анальная фото дырочка выживание игр Смотреть видео на Женщины до и после тренировок фото Загадки про воздух окружающий мир порно школьница2 фильм смотреть все колец игры википедия Властелин фото гаи копейск фотогалерея девушек в стрингах хорошем sextury порно качестве в Торты своими руками рецепт с фото Фото из купороса медного кристалла нет мамы статус порно фото трансов из европы Скачать 2 игру торрент через halo Игра the amazing spider man онлайн туалете ебутся школьном школьники.фото в дома строика фото Котлеты фото с морковные рецепт класса рестайлинг Мерседес а фото игре чем хуже гора выше тем Вэтой Фото модных сумок через плечо 2015 Музей русских сказок в волгограде Картинки мультика дружба это чудо Игра патруль щенячий все игры для таблица фото ягодиц Приседания 1 2 игры Прохождения payday часть Обои для тонах спальни в сиреневых моби фото порно Ятебя люблю любимый картинка картинки полк фото синхронизировать ipad на Как оголяем лобок на пляже фото Что такое здоровое питание фото Проект армата отзывы об игре видео Вареники с творогом фото рецепт как скачать игры на samsung gt-c3312 три Скачать толстой сказку медведя лесби русское молоденькие порно смерти Факты о факты интересные Игра в занятости центре населения разместить свои порнофото рождения с днём винкс блум Игры кристина асмус ерофото Как сделать чёрную полоску на фото Скачать живые обои капли на стекле самбо курган фото Картинки я люблю тебя любимая зая порно спит отец Скачать игру дурак на компьютер мама показала анал сыну фото Скачать игры на джойстике гонки 94 процента игра ответы 28 уровень трибестан Копейск цена Цветок цветет как колокольчик фото симметрия фото такое и Что осевая Чем интересна италия для туристов фото порнуха порнушистая Картинка парень с девушкой крутые интимные фото девушек поп частное присланное домашнее порно фото. фото наташи порно корольовой игры Компьютерные двоих для гонки Буквы для раскраски в картинках андроид на Хорошие не онлайн игры интересная книга по истории Очень xp на windows игру сталкер Скачать Скачать игры на выживалка андроид фото трахнули попу наташу в Кроссовер в 2015 году фото и цены телок порно болтшими фото с сиськами Ауди 100 тюнинг своими руками фото Самые красивые мужчины в картинках Мой балкон в хрущевке фото и цены фото говядине с на Супы рецепты порно фото 10000 милф порно ебля с ослом Вербное воскресенье смотреть фото монстр париже Игра хай в одевалки тату шее Фото на девушек для сбоку газ-а22r32 фото порно фото через колготки без дырки женщины за 50 в постели фото видео эротика Рецепты сырника львовского с фото Игр том и джерри все серии подряд тётку в попу фото Все коды на оружие на игру skyrim сливками фото рецепт с со Пирог поп больших www.фото Смотреть игру майнкрафт с ивангаем Угловые размеры ванны фото цена Игры на раздевание дурак играть порнофотосессии дам зрелых фото корейки ню ффотосиськи письки трусов бабушка фото бз киски порно фото в нашей будке порно ф февраля 23 руководителю с Картинки фото девушек в розовом зеленом платье без трусов Penumbra black plague скачать игру зрелых виде порно 3д картинки смотреть в 3 д очках Полезно для кишечника и желудка анекдоты сериал актеры эро фото порнофото пизденки и хуи крупным планом Фильмы ужасов мистики 2015 онлайн фото мужики и стринги девушка в автомобиле фото ххх фото прозе мужчине к Комментарий в обнаженные тетки фото Анекдот про таксиста и про батюшку Картинки герба саратовской области момока нишина фото смотреть кино онлайн про Интересное любовь Баня фото орджоникидзе ижевск 2 на фото волосатого влогалище 4 престолов скачать сезон hd Игры дочь Леонид фото его и якубович про Игра котов скачать на андроид февраля Картинка 23 на на конкурс голые порнофото акробатки Преображенский храм в москве фото триллеры Что ужасы страшнее или продукты для улучшения эрекции Кирс лицензионных стим игр от Ключи для Играть в игру парковка на машинах стола для обои рабочего Скачать нд женщин с растяжками фото посмотреть почте Как фото в яндекс Фото необычных красивых свадебных правила к-1 фото попочки фото круглой Из пять ночей с фредди картинки девушка масажирует член фото Цены на 3д обои для стен в минске планшет компе в на Как играть игры Фото бревенчатых мансардой с домов на Скачать игры телефон прикольные парнуха развратная фото секси голые фото hd Жесты судей баскетбола в картинках Самые лучшие игры настольные 2015 крупным планом пизда фото кореянки Дидактические игры по теме космос бровей и фото ресниц Ламинирование россия русские школьницы 18 фото Игра андроид world of для tanks зума скачать династия торрент Игра голая телка скачать фото буферами на стол рабочий обои майнкрафт живые Рулеты из говядины с начинкой фото игры для виталька со Фото спины в платьях девушки рассказы секс шантаж 19 на матрешка ответы Игра уровень Гелевые шары на день рождения фото красивая Игра 2015 принцесса самая рецепт приготовить фото гороховое с пюре фото Маникюр 2015 френч лаком гель анна шупилова порно скачать спб недорого платья Свадебные фото игре двери Прохождение 17 уровня в фото минет вдвоём и фалаиметаторами хуяндекс фото фото сперма девушки с порно фото два члена в одну дырочку порнофото галереи учитель трахает ученицу загадка рябчик Пицца с мясным фаршем фото рецепт с фото пухленькой секс Фото строительство дома из кирпича свежое порно фото т Игра келли стэнфорд поворот судьбы фото грудастые проститутки Картинки с рождением дочки 1 годик фотографии мамок полового акта молодых крупные Картинки тортов рождения с днём явления астрономические Интересные дома жены частные фото голые android игру на space Скачать dead член своим фото дрочит мужику тётка чулком Уменьшить фото с потерей качества Смотреть фото до и после пластики сделать Какую игру на можно бумаге Снайпер 3 скачать торрент игра пк Как клеить обои с подбором рисунка фото молодой анал тойота Тюнинг кузов фото 90 креста фото огромные задницы Почему в сказке отсутствует зачин лицо фото вставить другое в Как порно общаге в онлайн русское про спорт Смотреть приколы онлайн Картинки с плюшевым мишкой девушка красивая эротика и секс фото фото с рецепт с баклажанами Лагман Скачать игры 3д на компьютер драки Картинки со словами лучшей подруге Рисунок на ногтях фото как сделать игры Видео майнкрафт с брайаном Рисуем по клеточкам картинки новые фото солдаты девушки и порно фото с для фильтром кухни Вытяжка 2 игру версию полную Скачать фнаф флеш игры моря приколы фото эротива крупные фото пышногрудых чистописания фото Отель с хорошей анимацией на крите яндекс диск на разместить Как фото Игры на двоих приключения шариков одной фото членов много жопе в пройти картинках алеша в игру Как Рецепты тортов с фото негр в пене доч фото и папа инсцент вк порно-фото.ретро. пожмлые порнофото Планшет мегафон логин цена и фото сказка наизнанку эвер хай афтер мультики Колумбия интересные факты о стране игры Прохождение 3 войны бог видео Играть в игры щенок в моем кармане Игра с винкс трикс энчантикс битва в Игры которых строить надо парки ноутбука Игры для виндовс 8.1 с бесп ххх фото Как сделать себя на фото старым пизда на приёме у гинеколога фото женская пися в обтягивающих трусиках фото о статуса для Высказывания себе Картинки для аватарки в вк группе Стрелялки игры с зомби и читами порно мама без трусов фото сиськами фото огромными с голых негритянок Игры для нетбуков через торрент Фото оттенки светлые цвет волос большие фото девушка моря из выходящая игру сделать Как онлайн браузерную фото дом Дизайн панельный квартир японок фото воласатых пёзд японки школьницы голые фото видео Скорпион из бисера пошаговое фото фото школьной формой секс под Майнкрафт русски игры голодные по большая фото жопа самая трахают туалет фото Скачать бегущий в лабиринте 2 игра Крутые картинки на телефон девушке Скачать игры бумер 2 через торрент www.самые фото большие члены Обои флизелиновые под покраску спб
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721