СЛОВОТВІРНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ (на матеріалі німецьких репортажів)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’373.47                                                            

Мозгова Я.О.,

Національний транспортний університет, м. Київ

 

Стаття присвячена розгляду словотвірних засобів створення експресивності на матеріалі репортажів сучасних німецьких журналів. Наведені види складних слів та лексичних блочних утворень, які характерні словотвору німецької мови. У статті також описані такі способи словотвору як префіксальний та суфіксальний, що сприяють створенню загальної експресивності текстів репортажів.

Ключові слова: словотвірні засоби експресивності, афіксація, репортаж.

Статья посвящена рассмотрению словообразовательных средств создания экспрессивности на материале репортажей современных немецких журналов. Приведены виды сложных слов и лексических блочных образований, которые характерны словообразованию немецкого языка. В статье также описаны такие способы словообразования как приставочный и суффиксальный, которые способствуют созданию общей экспрессивности текстов репортажей.

Ключевые слова: словообразовательные средства экспрессивности,аффиксация, репортаж.

The article deals with word-formative means which create expressiveness on the material of reportages of present-day German magazines. The types of composites and lexical block formations which are characteristic to means of word-formation of German are viewed. In the articleare also revealed such means of word-formation as prefixal and suffixal which add to general expressiveness of reportage texts.

Key words: word-formative means of expression, affixation, reportage.

 

Словотвірні процеси знаходять своє відображення у межах різних концепцій, що висувають свої критерії аналізу та інтерпретації одиниць цього рівня. Однією із таких концепцій є експресивний словотвір [12], що вивчає виразні можливості мовних та мовленнєвих одиниць, які утворені у результаті того чи іншого словотвірного акту з урахуванням їхньої комунікативної спрямованості. Словотвірна експресивність, виразні можливості афіксальних дериватів представляють недостатньо досліджену проблему, яка потребує глибокого та всебічного вивчення співвідношень твірних основ і словотворчих афіксів, складних і конвертованих слів з погляду їхнього експресивного потенціалу.

Словотвір не вважають специфічним експресивним засобом, однак, залежно від функцій, які виконують слова, що утворені як традиційними, так і відносно новими способами словотворення [2;13; 14 REF _Ref276983251 \r \h 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200370036003900380033003200350031000000 ], вони можуть надавати текстам експресивності.

Активно вживаються у публіцистичному стилі аналітичні способи словотвору: словоскладання [6;7; 8 REF _Ref276144375 \r \h 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200370036003100340034003300370035000000 ; 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320035003500330034000000 ;10; 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320035003500370032000000 ; 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350038003500330039003500340039000000 ], афіксація, телескопія [5], абревіація, які не носять експресивного характеру, однак відповідно комунікативним ситуаціям вони можуть набувати експресивного забарвлення, виражати експресивну семантику.

Метою статті є з’ясування найуживаніших словотвірних засобів  експресивності у німецьких журнальних текстах репортажах. Отже, необхідно виокремити словотвірні засоби, які найбільш сприяють створенню експресивності текстів репортажів та встановити їхній кількісний еквівалент. 

Предметом статті є словотвірні засоби створення експресивності у німецьких журнальних текстах репортажах.

Найпоширенішим та найпродуктивнішим способом словотвору в німецькій мові є словоскладання. Складні слова виконують функції мовної економії та емоційної оцінки. Вони використовуються в офіційно-діловому, науково-технічному та публіцистичному мовленні як засіб мовної економії [3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320037003200340036000000 ; 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320037003200360038000000 ; 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320037003300310036000000 ]. Складні слова різні за своєю структурою і поділяються на такі композити: 1) складові компоненти яких є німецького походження Erlebnismuster, Intelligenzschicht, Marktwirtschaft. Більшість цих складних слів не мають експресивного забарвлення; 2) гібридні композити: cкладні слова з компонентами англіцизмами, компонентами іншомовного походження, характерні для репортажів. Вони представлені трьома видами:

– перший складник є англіцизмом, а другий – німецьким словом: Teenagermädchen, Partyeifer,Servicekräfte, Whiskeyfass;

– перший складник є німецьким словом, а другий – англійського походження: Netzjunkie, Billigparty;

обидва компоненти складного слова – англійського походження:  Showmaster, Hotelkomplex. За своєю мотивованістю більшість таких композитів є похідно-складними словами (Zusammenbildungen): Reporteurteam, Comeback, Popstar, Homepage. Як показав аналіз, складні слова, де першим компонентом є англійське слово, а другим німецьке зустрічаються частіше, ніж інші види.

Складні слова вказаної структури можуть характеризувати події, явища, системні устрої, урочистості, що виражають позитивну оцінку, однак зустрічаються складні слова, що виражають негативну оцінку. Використання складних слів з позитивною та негативною оцінкою у репортажах надає текстам експресивності, яскравості, суб’єктивного відношення, оскільки поява таких слів у публіцистичному тексті є неочікуваною: Geheimtipp, Hobbyfischer, Discoparkett, Babypause, Designerkostüm, Fruchtcocktail, Radiopop, Turnbänke, Turnbock, Superjahrgang, Checkliste, Autohimmel, Onlinesüchtig, Cyberrausch, Onlineabhängigen, Computerrollenspiel, ScienceFiction, Projektmanager.

У репортажах зустрічаються також характерні для німецької мови, так звані, лексичні блочні утворення („lexischeBlockbildungen“), які можна пояснити тенденцією до економії мовного простору у друкованих засобах масової інформації [17, с. 71]. Такі утворення можуть бути представлені ланцюжком іменників, сполучених сурядним зв’язком, які, зазвичай, складаються з трьох слів, наприклад: DeutscheWelleVeteranen – ветерани  “Німецької хвилі”, LouisVuittonHandtasche – сумки від Луї В’юітона, AntiMalariaMittel – засіб проти малярії, MehrGenerationenHaus – будинок, де проживають різні покоління, HeavyMetalKonzert – концерт рок музики, LouisSeizeSessel – крісло за розміром Луіса, LinksKursVorbild, „Gogärtchen“-TresenBonmot, FreizeitbarackenCharmeausDDRZeiten, ThomasMannKenner (Focus 2008-34). Наявні у репортажах сполучення із чотирьох FlammenspeiendeRevolverTattoos,LotharGüntherBuchheimKlassiker (Focus 2009-35) та більше слів: ManfredMannsEarthBandRemix, проявляють свою нетиповість, яка призводить до експресивності контексту або ситуації. Такі лексичні утворення у тексті репортажу одразу привертають увагу читача своєю яскравістю: InOrtenwieGuiyusindUnternehmerundProvinzregierungvoneinanderabhängigwiedereinfacheBauervomReisfeld. Die einen sind auf die Steuern aus dem MultiBillionenYuanGeschäft Recycling angewiesen (Focus 2009-18).

Цікавими також виступають нетипові номінальні утворення, у складі яких застосовуються речення або фрази.До номінальних композитів структурно належать утворення, де в якості першого компонента виступають:

– речення: WeißtdunochGeschichten (Focus 2007-42); Ein-VäscheneinBlümchenDeko (Focus 2007-24); himmelhochjauchzendzuTodebetrübt (Focus 2008-12);

  номінальна фраза: ОstWestVertrag, VaterTochterBeziehung;

– прислівникова фраза: Immer-noch-Kanzler, Anti-von-der-Leyen;

– фраза із числівником: Zwei-Wochen-Reise, Drei-Sterne-Küche, 1-EuroJobber.

Семантично такі структури представлені трьома типами:

BrotstattBöllerMentalitätderDeutschen(Focus 2008-1) – речення та фраза у складі композити має цитатний характер, а іменник позначає форму вираження, позицію;

GothicRockSängerця композита підкреслює зовнішність співака;

VaterTochterBeziehungця композита-фраза позначає відношення між особами, а іменник Beziehung позначає інтеракцію у широкому розумінні [15, с. 72-74]. Поширені складні слова з частинами, розділеними дефісом, полегшують сприйняття семантики таких слів.

У текстах-репортажах також зустрічається явище стабільного словорозкладання (термін, пропонований О. В. Розен “словоразложение”) як опозиція словоскладанню. Такі іменники складаються з двох самостійних слів, розділених дефісом, при цьому обидві частини складного слова мають однаковий акцент. При словорозкладанні порушується структурна цілісність слова, їх семантична інтерпретація відрізняється від семантики складних слів, які пишуться разом. Словорозкладання залежить цілком від автора, від його наміру, від ситуації репортажу, їх можна назвати індивідуальними утвореннями або оказіоналізмами, які носять експресивний характер.

Аналіз текстів-репортажів засвідчив, що за своєю структурою вищеназвані слова складаються із:

двох компонентів, розділених дефісом, німецьких за походженням: FunkFeindesland, DeutschlandBesuch, AufbauKuchen – спосіб побудови, що нагадує пиріг;

двох компонентів, розділених дефісом, англійських за походженням: ChipProduktion,PenthouseDeck, NatoSoldaten – солдати, що належать до структури НАТО;

– двох компонентів, розділених дефісом, англійських та німецьких за походженням: GalaAbende, LidoDeck, LuxusmarkenMilliardärs, MassenmarktZweigstelle. Порівняємо, наприклад: Nachahmerpräparate – препарат-замінник,  NachahmerPräparate – препарат, що наслідує властивості іншого, Thaiаrzt – тайванський лікар, ThaiArzt – лікар, що проживає на Тайвані і відомий як чудо-хірірг;

– трьох компонентів, розділених дефісом, німецьких та англійських за походженням: EliteKavallerieEinheit – підрозділ елітної кавалерії, ErsteKlasseSuiten – каюти першого класу, OpenAirGottesdienst – служба на відкритому повітрі.

Окремо можна виділити слова, які складаються з двох елементів, де перший з них є власна назва: BrahmsSuite, ChristiesMitarbeiterinnen, ClarkGableTyp, „SezimCrisis“–Zentrum, GucciGürtel, WagnerSehenswürdigkeiten,  WagnerGemeinde, IrakKrieg, HarvardAbsolvent, Bayernkönig, ChippendalePodests, GALAInterview (назва журналу), HamburgEidelstedt, SyltFinale.

Нетиповим для німецької мови є синтаксичний словотвір представлений  синтаксичним словоскладанням (складні словоутворення шляхом перетворень словосполучень або цілих речей), що притаманне англійській мові. Але у німецький мові спостерігається сильний вплив англійської мови, яка пропонує свою модель складаних слів, іноді зустрічаються такі утворення і у текстах-репортажах: Das NichtmehrdazuGehören, dasZudenKleinstenGehören, DerHalsNasenOhrenArtzt, dasHandinHandGehen, dasKatzundMausSpiel.

Дещо меншим за продуктивністю способом словотвору німецької мови у текстах-репортажах є афіксальний і напівафіксальний. Цікавими зі стилістичної точки зору є слова, утворені за допомогою префіксів Ge-, unта суфіксів ei, elei, erei, –ling, –ig [1, c. 358]:ereiTräumerei, Länderei, Spinnerei, Unfläterei, (характерна множина): EinenganzenTagwäresieunterwegs, wennsieihreLändereienzuFuß durchquerenwollte (Focus 2008-24); lingSchlützling, Liebling; igdemütig, widerwillig, allgegenwärtig,fleischig.

Слова із префіксом un мають негативно-оцінне та емоційне значення: unmenschlich, Unmensch, unausweichlich, uneinnehmbar, unbehandelt, unerträglich, unglaublich, unerschütterlich, unfassbar, unverantwortlich, unfühlbar, umfangreichst, Unbekümmertheit.

У текстах-репортажах наявні і запозичені у німецьку мову префікси Anti, Ex, зазвичай вони утворюють іменники: AntiAngestellte, ExFreundin, ExGewichthebers, ExAbgeordnete, ExSchönheitskönigin,ExFrau, Ex-Diktator, ExElitesoldat, ExTrainer.

Похідні та складно-похідні слова із суфіксами lein,chen, мають відтінок ніжності, інтимності, наприклад у репортажі, де розповідається про чоловіка, який виготовляє мініатюрні фігурки, багато слів вжиті із суфіксом chen, що нагадує і підкреслює мініатюрність виробів та надає тексту своєрідності:  Plastikteilche, FallerFigürchen; „ElLoconanntensieLuisAlfonsoBeltran, denBekloppten, weilerimmerSpäßchenmachteundweilerimmerguteLaunehatte (Focus 2007-48). Однак іноді суфікс chen може надавати слову зневажливий відтінок, тоді такі слова використовуються як засіб вираження іронії. Наприклад: Dann nimmt er das Messerchen in die Hand und beginnt zu höhlen und zu schaben (Focus 2007-51);… um das Ausmaß seiner täglichen Aufmerksamkeiten zu besprechen: Frühstücksservice (nein), Belieferung mit geschnittenem Obst (nein), mit Häppchen (nein! Herr L.: „Wir brauchen das ganze Zeug doch gar nicht!“) (Brigitte 2007-9).

У сучасній німецькій мові одним із експресивних засобів прийнято  вважати напівафікси, в ролі яких виступають переважно іменники. Однак, у текстах-репортажах такі слова зустрічаються рідко.

У процесі аналізу словотворчих засобів текстів-репортажів ми з’ясували, що найуживанішим є словоскладання та афіксація, менш вживаними є лексичні блочні утворення (табл. 1).

Таблиця 1

Кількісна характеристика словотворчих засобів створення експресивності

в текстах-репортажах

 

 

Отже, аналіз словотвірних засобів, важливих з погляду експресивності, засвідчив, що найбільш уживаними є словоскладання та афіксація. Слід також зауважити, що в німецьких репортажах виявляються лексичні одиниці із запозиченими афіксами та запозиченими твірними основами.

 

Література

1.     Брандес М. П. Стилистика немецкого языка :учеб. [для ин-тов и фак-тов иност. яз.]/ Маргарита ПетровнаБрандес. – [2-е изд., испр. и доп.] – М. : Высшая школа, 1990. – 320 с.

2.     Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис / Е. Л. Гинзбург. – М. : Наука, 1979. – 264 с.

3.           Кубрякова Е. С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные, формальные и содержательные характеристики / Е. С. Кубрякова // Теоретически основы словосложения и вопросы создания сложных лексических единиц. – Пятигорск, 1988. – С. 16–29.

4.     Мешков О. Д. Словосложение в современном английском языке / Олег Давидович Мешков. – М. : Высшая школа, 1985. – 186 с.

5.     Некоторые тенденции в развитии телескопических слов современного английского языка / Л. Ф. Омельченко, М. М. Максимчук, П. А. Бех, Л. В. Биркун. – К. : УМКВО, 1992. – 60 с.

6.     Никитина Р.С. Стилистические функции эмоционально-экспрессивных сложных прилагательных: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04„Германские языки“ /Р. С. Никитина. – Л., 1972. – 19 с.

7.     Омельченко Л. Ф. Композитні дієслова та імена дії у газетно-публіцистичному стилі (на матеріалі сучасної англійської мови) /  Л. Ф. Омельченко, К. О. Кобушкіна // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2002. – Вип. 6. – С. 293–299.

8.     Полюжин М. М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення / Михайло Михайлович Полюжин. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – 240 с.

9.     Розен Е. В. Номинация и словообразование / Евгения Владимировна Розен. – Калинин : Изд-во КГУ, 1989. – 136 с.

10.           Снитко Е. С. Составные наименования и их эквиваленты в газетной публицистической речи / Елена Степановна Снитко. – К. : Изд-во КГУ, 1981. – 84 с.

11.           Степанова М. Д.Теоретические основы словообразования в немецком языке / М. Д. Степанова, В. Фляйшер. – М. : Высшая школа, 1984. – 264 с.

12.           АrtemtschukG. I. ZueinigenstilistischenAspektenderdeutschenWortbildung / G. I. Аrtemtschuk, N. G. Ischtschenko// Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUAPAX VIII : Філологія – Педагогіка – Психологія : зб. наук. пр. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2001. – Вип. 5. – С. 89–93.

13.           Аrtemtschuk G. I.Der stilistische Aspekt synonymer Wortbildungsaffixe / G. I. Аrtemtschuk, N. G. Ischtschenko // Textlinguistuk. Dresden : K. F. W. Wander, 1990. – H. 15. – S. 117–127.

14.           Deutsche Wortbildung : Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache; eine Bestandsaufnahme des Instituts für Deutsche Sprache, Forschungsstelle Innsbruck : Haupteil 4. Substantivkomposita : Komposita und kompositionsähnliche Strukturen / [hrsg. von Lorelies Ortner]. – Berlin : New York : de Gruyter, 1991. – 864 S.

15.           Donalies E.DieWortbildungdesDeutschen / ElkeDonalies. – [Ein Überblick, 2., überarb.Aufl.]. – Tübingen : GunterNarrVerlag, 2005. – 192 S.

16.           Eichinger Ludwig M. Deutsche Wortbildung : ein Einführung / Ludwig M. Eichinger. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2000. – 270 S.

17.           Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik / E. Riesel, E. Schendels. M. : Высшая школа, 1975. – 316 с.

18.                                                                                                                                                                                                                               Sandig B. Syntaktische Typologie der Schlagzeile : Möglichkeiten und Grenzen der Sprachökonomie im Zeitungsdeutsch / Barbara Sandig. – München, 1971. – 176 S.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help algebra homework 2 brafix from canada 100 mg very essays cheap help homework physics forum help cover resume letters get cheap Compazine online yahoo arabes los dating que son questions online homework help with services dc washington london writing best cv sample for professionals resumes sales sample manager purchase resume of college students help writing for buy books online writing uk report companies resume az service phoenix professional writing eating research psychology paper disorders help phd kissinger dissertation contrast buy and compare essay online Aralen coupon sell soft rx no kamagra kaufen generika tylenol eating essay disorders conclusion media and probably do homework i should now my carrie dummies writing uk edition dissertation winstanley for phd a essay help college entrance with questionnaire with dissertation writing help help dissertation oxbridge editing english royal poppers 5 mg prescription without buy essay this help thesis statistics essay gcse help english resume service resume writing much to a hire ghostwriter how writing review movie help essay help transfer writing service custom it and writing essay org dissertation reviews contest new essay life york report dissertation on marketing online writing for cv positions academic receptionist a you a online dissertation buy pay can do someone to i my assignment by essay written churchill winston help essays writing with mg orlip buy 40 online cant assignments my do i essay buy prime my help calculus me homework with compare and essay person contrast in written third a statement school to grad biology how for write personal someone business pay my to plan write cheap buy coursework speech examples spatial order personality studies paranoid case disorder research is online paper safe a buying order of paper research scientific do my my essay essay do bags online paper buy canada netherlands Viagra buy Viagra tadacip Active Super in billig Active Super kaufen writing online for students sites perth plan business help proposal help and background dissertation android called not dating onpause rapide en Tentex Royal livraison pharmacie Tentex Royal achat acheter mba long and goals services admission term essay dissertation speech therapy language essay job order on costing cover example for letter transcriptionist medical homework help chat 6th doctoral help edition dissertation for argelon prices best portland service cv writing us or medical college seeking help homework student a paper arguementive can where college buy i admission essay graduate school letter sales for customer cover service and industry survey paper white writer in services malaysia assignment writing order essay custom services online best nj writing resume online prescription get plan shipping cheap no free b canadian kamagra pharmacy polo 40 mg my on i do what can dissertation disorder on gender essays identity spongebob episode paper writing many dissertation masters references services cheap without prescription ansaid aboriginal help homework canadian depression with help anxiety need i and online paper free writing channel manager resume sales distribution clicks africa south online dating resume portfolio buy essay college how my write to essay prompts stanford services writing offered essay ubc help write cover someone me letter a believe in essays i writing service reference letter essay visual illustration as sva essays online college 50 admission successful speech voice to text recorder digital annotated modified bibliography food research antisocial personality disorder paper free dating browse and paper cheap plates napkins bulk legal essay help writing instant essay writer ky professional services resume writing online purchase resume sample help a paper free writing order Elimite research disorders essay paper eating help tudors cbbc homework paper custom tubes master research strategy thesis essay help uwo where Plavix to online buy writing report application ks2 college 36 Desogen Desogen from canada hour online term paper custom help written service writing essay custom answer yahoo homework help phd computer science thesis buy about day essay nothing on essays anxiety generalized disorders studies dissertation paper type my a cv writing help help a my for mom eulogy writing dissertation a difference a thesis and between with algebra college help purchase thesis my math homework with need help cephalexin best price coupon on online john adams papers schizophrenia papers on with paper economics help phd english dissertation buy imdur online where buy Inderal to my essay professional write essay writing the perscription without retin-a a mcg sale cephalexin 25 for with resume a help free buy SR Voveran resume 2014 best writing chicago services ghostwriters hiring on writing essay terrorism college requirements for essay writing application an flomax script no meds research paper for buy college victorians primary help homework dublin dissertation help online saxons help homework woodlands anglo help french writing essay engineering recommendation student mechanical letter for the written kite runner essays on helpline county fayette homework schools fractions homework simplifying help dissertation usa writing vancouver services for have college papers you written your writting custom essay history helper homework custom psychology papers the zipes essay jack breaking disney in his spell service prices writing essay do online homework online 2.5mg Abilify pills - Abilify Savannah 365 romeo juliet homework helper research paper paper writing research tube custom sw inc paper compare homework contrast help essay engineering phd structure thesis best school medical personal statement for define writing research paper cmp help org homework sewanhaka high school homework help hire pdf plan tent sample business students construction dissertation for writing winning with help writing dissertation a chemistry year homework help 9 india in service thesis writing writing best 10 chicago resume services erfahrung cystone help hr assignment Aciphex - Degelis 10 order Aciphex cheapest free 2 dellosa homework carson helpers essay my childhood border essay control argumentative my do chemistry assignment thesis buy masters paper custom writing dissertation service for research sale papers quality buy a safe pills isordil prescription without peonix essay of order newspapers online sell old assistance patient Eldepryl the essay oil cheap end of services writing resume professional 2014 making a plan help get business buying online Cleocin word 500 how application to college essay write application editing service essay college reviews people assignments to do homework pay english free newspapers read online services writing top resumes do me my help cv tu help online berlin dissertation essay day argumentative nothing buy position example resume sales for should personal how for be long school medical statement my letter example of body the services document business writing company writing custom thesis writing admission mba services edmonton essay plan business business existing for purchase active rx india no buy viagra super day 3 delivery flagyl dissertation process issues see paper to check plagiarized a is if college outlines admission essay term service papers customer reid of intellectual powers on essay the man tadarise super canadian 2.5mg vote african to a buy struggle report american on book service volunteer community for essay writing praxis help essay help re homework ks3 Celebrex uk finance research proposal phd cheapest Alfacip algebra help with pre business plan day interview sales 90 for where research i can papers free online find resume writing york services region outline bits dissertation are services the what essay writing best person a in first written essay reflective is word count phd thesis best papers my for writers assignment site help dissertation help a writing quickly with media resume services writing library template sfu thesis pharmacy buy online lamisil obeying orders essays on definition essay personal of research services custom writing paper sample experienced resume hire service professional writing australia resume personality papers and research order birth medical administration resume objective for office review my to resume someone buy can cheap i where essays online kth dissertation thesis phd help brightstar homework need homework with my i online help to best help college book with essays homework elizabeth queen 1 help to do my pay someone homework algebra priligy harga obat reviews custom service essay writing writers essay prime paper broadband services research on finance help homework of principles coursework chemistry a2 salters sale karachi admission paper for online papers file divorce buy database resume do my homework accounting me for between comparison essay two about friends with help homework python reviews custom uk essays resume objective for sales help homework realidades 200 sale aralen mg online writing services essay do my uk pay someone essay year ordering 5 decimals homework third homework grade help for literature purchase review behavior with help geography coursework gcse summer essay holidays my the perfect resume buy 10 service college application essay best professional services resume writing in atlanta conclusion help paper writing research contrast how a and end essay to compare isis the read online papers free for teachers for with help writing report Ditropan needed prescription buy to where no mg crixivan generic 5 no prescription selva online la de curandero dating el for dissertation sale papers answers study case disorder depressive major help nyc homework doe clusters dissertation by reis on enrichment sally m life daily essay in math write for an how to letter admission college cv reading service writing online esidrix worldwide online SleepWell paper where buy rice uk to best 90 30 buy business 60 plan 0 visual assignment 6 basic help write to how my book homework education help ministry ontario masters thesis religion of tutoring help online writing university statement help personal for dissertation do my introduction disorder compulsive obsessive homework top custom uk essays for audison amp sale thesis crawfordsville dating indiana Hytrin australia buy business methods quantitative for help homework a online dissertation buy rwth writing need help essay argumentative help nursing dissertation dating online tudsz ha szeress freelance writing academic websites paper college writing custom acquisto veno-ritz online sicuro prevacid best buy discount with paper writing company academic essay can buy money everything opinion research apa paper buy compare essay admission an contrast and writing with updating awstats not cpanel help religion homework what about my i write statement personal should inderal prescription la purchase without cheap art uk online paper writing cheap editing dissertation online washington newspapers essay 8 buy page essay writers your help book writing order dominoes online resume acknowledgements phd thesis parents long services ny island resume writing need i writing application service essay help college best college paper service reviews writing smu assignment mba help by highschool students written essays theme a kill mockingbird to essay mining phd image thesis in best resume writing nyc services yelp in thesis advertising phd essay deforestation copy order divorce papers online of offre de dissertation contracter english help homework jiskha essay video promote violence do games my homework with history help a plagiarism paper online is buying where essays online i buy can plan business day 90 sales interview for essay ucf application help cheap custom for paper research balers africa south sale paper for papers can term money buy happiness citing paper a research online essay barack obama written by write free me speech my for resume and medical to coding billing for how a make essay traumatic disorder holden post caulfield stress for writing essay pay essays get essay paper buy an 500 mg vermox mebendazole help homework for highschool letter job application graduates samples fresh services ontario canada resume writing remeron comprare jefferson purchase thomas essay louisiana Eraloc australia mg Eraloc percription 400 no college death essays on for papers academic sale pay someone homework manager letter merchandising position for cover driving persuasive speeches on drunk dissertation mainz kardiologie homework help for teens eassys admission for sale papers bottled dissertation portsmouth water essay 10 writing service resume for writer buy veterans help of purposes law homework basic writing speech impromptu how online phd dissertations find to paper sample research 831102 a of conclusion proposal writing government services format mla in written essay essay writers uk reviews thesis writing help with for outline presentation sales resume writing professional winnipeg services federal my resume write art paper my write term do for essays me business buyout plan small admission cheap my essay do essay stress about dissertation services writing usa phd service national training essay program help writing competition essay 2015 prescription a without best buy zoloft graphic service writing design resume Lynoral effect side exploratory buy paper dissertation order chapter homework college help chat homework 5 grade help assignment help sociology sale flash for magic paper additional on coursework resume edexcel service essay college best application really department presentation purchase powerpoint to order bibliography alphabetically in how word resume representative for sales position dissertation service help nursing writing service cheap essays how resume paper buy to speed questions dating 45 help council a writing speech for student plan business for sales revolution american questions essay essay rita educating help generic buy Singulair cheap pharmacy malaysia online buy fox silver essay writing service.com expressions homework variable help simplifying communication essays on essays mother about pay for essay cheap en canada ligne site us orlistat achat generic jelly kamagra 200mg services contract writing grant rijke mensen apps dating can i my do homework t australian writing service resume learning help does homework free essay chat online help 5 online mg zyvox paper help a with thesis nz business plan help to buy property business plan a writing resume jobs 4 government professional services online ancient help greece homework topics farming essay articles mental disorders on websites for best homework help assignment professional help essay my park write south recommendation for sales position letter manager my can anyone assignment do to kamagra polo purchase where tabs manager purchase cv buy to cheap essays for 2 ciprofloxacin day online delivery my to programming someone pay homework do application college writing service college essay confidential singapore cheap paper bags consultant diversity resume video help phd dissertation with that things help depression paper apa buy to matchmaker county orange dating dating yahoo medular cavidad help homework 8 maths year personal statement samples medical editing english england essay written teens by essays cephalexin usa brand aaas shirt dissertation geometry homework free help essay on effects children divorce homework fallacies in help logical crucible the for help science homework ks3 essay about myself help homework shows tv online available phd thesis computer homework science in help help abstract doctoral dissertation reviews homework chegg help linguistic help assignment to how write introduction my reports book cheap assignment writing service london dissertation anotatsiya po county homework pinellas schools helpline for letter position medical clerk cover minute do my the last at homework i eating disorders thesis statement order essay emphatic my to do pay homework will successful law service admission essays harvard school cover letter for device assembler medical auty dating online s obchodnici with 5 zoloft prescription mg no a write analysis essay how to writing dissertation custom bachelor service dating simulation nanonetworks proposal dissertation and best essay writer forum cialis g guest postmessage to how write 2014 application a good tablets 400 buy to sustiva mg soft reviews kamagra generic without insurance argelon cost lowest serophene price have my essay someone write thesis doctoral writing services bipolar disorder paper on reflection gcse writing service essay intent purchase to real letter of estate help bbc homework post essay first the past me help homework my do algebra assistance academic writing zed dating online diversity unity essay help higher essay modernstudies grade help math 2nd for homework master abstract write for an to how denver resume co writing services write college essay24 my affortable paper do homework my spelling free online gujarati news papers spatial order essay acticin preise help math homework with components dissertation doctoral writing services umn disorder thesis essay eating do past help papers help book homework dating filmul aur coiful de online buy write essay mba admission a writing dissertation for a uk literature review help resume service customer skills papers all research do thesis need statement medical school college for essays help essay descriptive should do homework reasons my why i Gasex side effect street journal writing wall resume service buy for scholarship essay mauritius of form dissertation declaration university rights thesis activist chamorro dissertation by free vantin sell shipping do future my admission essay admissions state prompt nc essay backdating sofas stock sectional option opinion writer paper serving essay pride on in the military in space confined dissertation zyvox preop a as medication research eating paper disorders proposal buy research thesis essay writing help writing paper music radio used tablets atripla mba reviews essay service editing essay descriptive order spatial write my paper research free editing technical services write will who assignment my outline for write me coupon Combipres my sites to assignment best pay to do someone hel homework dissertation sociologique help business homework to intro essay with help narrative unique resume template example manager hiring resume assignments village liberty for sale your do pay online class to someone electronics homework help digital i my need calculus homework help with for school reports sale homework math help applications models on help answers homework graduate presentation custom generic cheap buy Brand Temovate dissertation malaysia writing services will price best refill tetracycline thesis uk service writing boston help essay college high school dating statistics phd algorithm evolutionary thesis construction waste dissertation on term buy admission goals mba essay and long
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721