СЛОВОТВІРНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ (на матеріалі німецьких репортажів)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’373.47                                                            

Мозгова Я.О.,

Національний транспортний університет, м. Київ

 

Стаття присвячена розгляду словотвірних засобів створення експресивності на матеріалі репортажів сучасних німецьких журналів. Наведені види складних слів та лексичних блочних утворень, які характерні словотвору німецької мови. У статті також описані такі способи словотвору як префіксальний та суфіксальний, що сприяють створенню загальної експресивності текстів репортажів.

Ключові слова: словотвірні засоби експресивності, афіксація, репортаж.

Статья посвящена рассмотрению словообразовательных средств создания экспрессивности на материале репортажей современных немецких журналов. Приведены виды сложных слов и лексических блочных образований, которые характерны словообразованию немецкого языка. В статье также описаны такие способы словообразования как приставочный и суффиксальный, которые способствуют созданию общей экспрессивности текстов репортажей.

Ключевые слова: словообразовательные средства экспрессивности,аффиксация, репортаж.

The article deals with word-formative means which create expressiveness on the material of reportages of present-day German magazines. The types of composites and lexical block formations which are characteristic to means of word-formation of German are viewed. In the articleare also revealed such means of word-formation as prefixal and suffixal which add to general expressiveness of reportage texts.

Key words: word-formative means of expression, affixation, reportage.

 

Словотвірні процеси знаходять своє відображення у межах різних концепцій, що висувають свої критерії аналізу та інтерпретації одиниць цього рівня. Однією із таких концепцій є експресивний словотвір [12], що вивчає виразні можливості мовних та мовленнєвих одиниць, які утворені у результаті того чи іншого словотвірного акту з урахуванням їхньої комунікативної спрямованості. Словотвірна експресивність, виразні можливості афіксальних дериватів представляють недостатньо досліджену проблему, яка потребує глибокого та всебічного вивчення співвідношень твірних основ і словотворчих афіксів, складних і конвертованих слів з погляду їхнього експресивного потенціалу.

Словотвір не вважають специфічним експресивним засобом, однак, залежно від функцій, які виконують слова, що утворені як традиційними, так і відносно новими способами словотворення [2;13; 14 REF _Ref276983251 \r \h 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200370036003900380033003200350031000000 ], вони можуть надавати текстам експресивності.

Активно вживаються у публіцистичному стилі аналітичні способи словотвору: словоскладання [6;7; 8 REF _Ref276144375 \r \h 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200370036003100340034003300370035000000 ; 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320035003500330034000000 ;10; 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320035003500370032000000 ; 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350038003500330039003500340039000000 ], афіксація, телескопія [5], абревіація, які не носять експресивного характеру, однак відповідно комунікативним ситуаціям вони можуть набувати експресивного забарвлення, виражати експресивну семантику.

Метою статті є з’ясування найуживаніших словотвірних засобів  експресивності у німецьких журнальних текстах репортажах. Отже, необхідно виокремити словотвірні засоби, які найбільш сприяють створенню експресивності текстів репортажів та встановити їхній кількісний еквівалент. 

Предметом статті є словотвірні засоби створення експресивності у німецьких журнальних текстах репортажах.

Найпоширенішим та найпродуктивнішим способом словотвору в німецькій мові є словоскладання. Складні слова виконують функції мовної економії та емоційної оцінки. Вони використовуються в офіційно-діловому, науково-технічному та публіцистичному мовленні як засіб мовної економії [3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320037003200340036000000 ; 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320037003200360038000000 ; 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320037003300310036000000 ]. Складні слова різні за своєю структурою і поділяються на такі композити: 1) складові компоненти яких є німецького походження Erlebnismuster, Intelligenzschicht, Marktwirtschaft. Більшість цих складних слів не мають експресивного забарвлення; 2) гібридні композити: cкладні слова з компонентами англіцизмами, компонентами іншомовного походження, характерні для репортажів. Вони представлені трьома видами:

– перший складник є англіцизмом, а другий – німецьким словом: Teenagermädchen, Partyeifer,Servicekräfte, Whiskeyfass;

– перший складник є німецьким словом, а другий – англійського походження: Netzjunkie, Billigparty;

обидва компоненти складного слова – англійського походження:  Showmaster, Hotelkomplex. За своєю мотивованістю більшість таких композитів є похідно-складними словами (Zusammenbildungen): Reporteurteam, Comeback, Popstar, Homepage. Як показав аналіз, складні слова, де першим компонентом є англійське слово, а другим німецьке зустрічаються частіше, ніж інші види.

Складні слова вказаної структури можуть характеризувати події, явища, системні устрої, урочистості, що виражають позитивну оцінку, однак зустрічаються складні слова, що виражають негативну оцінку. Використання складних слів з позитивною та негативною оцінкою у репортажах надає текстам експресивності, яскравості, суб’єктивного відношення, оскільки поява таких слів у публіцистичному тексті є неочікуваною: Geheimtipp, Hobbyfischer, Discoparkett, Babypause, Designerkostüm, Fruchtcocktail, Radiopop, Turnbänke, Turnbock, Superjahrgang, Checkliste, Autohimmel, Onlinesüchtig, Cyberrausch, Onlineabhängigen, Computerrollenspiel, ScienceFiction, Projektmanager.

У репортажах зустрічаються також характерні для німецької мови, так звані, лексичні блочні утворення („lexischeBlockbildungen“), які можна пояснити тенденцією до економії мовного простору у друкованих засобах масової інформації [17, с. 71]. Такі утворення можуть бути представлені ланцюжком іменників, сполучених сурядним зв’язком, які, зазвичай, складаються з трьох слів, наприклад: DeutscheWelleVeteranen – ветерани  “Німецької хвилі”, LouisVuittonHandtasche – сумки від Луї В’юітона, AntiMalariaMittel – засіб проти малярії, MehrGenerationenHaus – будинок, де проживають різні покоління, HeavyMetalKonzert – концерт рок музики, LouisSeizeSessel – крісло за розміром Луіса, LinksKursVorbild, „Gogärtchen“-TresenBonmot, FreizeitbarackenCharmeausDDRZeiten, ThomasMannKenner (Focus 2008-34). Наявні у репортажах сполучення із чотирьох FlammenspeiendeRevolverTattoos,LotharGüntherBuchheimKlassiker (Focus 2009-35) та більше слів: ManfredMannsEarthBandRemix, проявляють свою нетиповість, яка призводить до експресивності контексту або ситуації. Такі лексичні утворення у тексті репортажу одразу привертають увагу читача своєю яскравістю: InOrtenwieGuiyusindUnternehmerundProvinzregierungvoneinanderabhängigwiedereinfacheBauervomReisfeld. Die einen sind auf die Steuern aus dem MultiBillionenYuanGeschäft Recycling angewiesen (Focus 2009-18).

Цікавими також виступають нетипові номінальні утворення, у складі яких застосовуються речення або фрази.До номінальних композитів структурно належать утворення, де в якості першого компонента виступають:

– речення: WeißtdunochGeschichten (Focus 2007-42); Ein-VäscheneinBlümchenDeko (Focus 2007-24); himmelhochjauchzendzuTodebetrübt (Focus 2008-12);

  номінальна фраза: ОstWestVertrag, VaterTochterBeziehung;

– прислівникова фраза: Immer-noch-Kanzler, Anti-von-der-Leyen;

– фраза із числівником: Zwei-Wochen-Reise, Drei-Sterne-Küche, 1-EuroJobber.

Семантично такі структури представлені трьома типами:

BrotstattBöllerMentalitätderDeutschen(Focus 2008-1) – речення та фраза у складі композити має цитатний характер, а іменник позначає форму вираження, позицію;

GothicRockSängerця композита підкреслює зовнішність співака;

VaterTochterBeziehungця композита-фраза позначає відношення між особами, а іменник Beziehung позначає інтеракцію у широкому розумінні [15, с. 72-74]. Поширені складні слова з частинами, розділеними дефісом, полегшують сприйняття семантики таких слів.

У текстах-репортажах також зустрічається явище стабільного словорозкладання (термін, пропонований О. В. Розен “словоразложение”) як опозиція словоскладанню. Такі іменники складаються з двох самостійних слів, розділених дефісом, при цьому обидві частини складного слова мають однаковий акцент. При словорозкладанні порушується структурна цілісність слова, їх семантична інтерпретація відрізняється від семантики складних слів, які пишуться разом. Словорозкладання залежить цілком від автора, від його наміру, від ситуації репортажу, їх можна назвати індивідуальними утвореннями або оказіоналізмами, які носять експресивний характер.

Аналіз текстів-репортажів засвідчив, що за своєю структурою вищеназвані слова складаються із:

двох компонентів, розділених дефісом, німецьких за походженням: FunkFeindesland, DeutschlandBesuch, AufbauKuchen – спосіб побудови, що нагадує пиріг;

двох компонентів, розділених дефісом, англійських за походженням: ChipProduktion,PenthouseDeck, NatoSoldaten – солдати, що належать до структури НАТО;

– двох компонентів, розділених дефісом, англійських та німецьких за походженням: GalaAbende, LidoDeck, LuxusmarkenMilliardärs, MassenmarktZweigstelle. Порівняємо, наприклад: Nachahmerpräparate – препарат-замінник,  NachahmerPräparate – препарат, що наслідує властивості іншого, Thaiаrzt – тайванський лікар, ThaiArzt – лікар, що проживає на Тайвані і відомий як чудо-хірірг;

– трьох компонентів, розділених дефісом, німецьких та англійських за походженням: EliteKavallerieEinheit – підрозділ елітної кавалерії, ErsteKlasseSuiten – каюти першого класу, OpenAirGottesdienst – служба на відкритому повітрі.

Окремо можна виділити слова, які складаються з двох елементів, де перший з них є власна назва: BrahmsSuite, ChristiesMitarbeiterinnen, ClarkGableTyp, „SezimCrisis“–Zentrum, GucciGürtel, WagnerSehenswürdigkeiten,  WagnerGemeinde, IrakKrieg, HarvardAbsolvent, Bayernkönig, ChippendalePodests, GALAInterview (назва журналу), HamburgEidelstedt, SyltFinale.

Нетиповим для німецької мови є синтаксичний словотвір представлений  синтаксичним словоскладанням (складні словоутворення шляхом перетворень словосполучень або цілих речей), що притаманне англійській мові. Але у німецький мові спостерігається сильний вплив англійської мови, яка пропонує свою модель складаних слів, іноді зустрічаються такі утворення і у текстах-репортажах: Das NichtmehrdazuGehören, dasZudenKleinstenGehören, DerHalsNasenOhrenArtzt, dasHandinHandGehen, dasKatzundMausSpiel.

Дещо меншим за продуктивністю способом словотвору німецької мови у текстах-репортажах є афіксальний і напівафіксальний. Цікавими зі стилістичної точки зору є слова, утворені за допомогою префіксів Ge-, unта суфіксів ei, elei, erei, –ling, –ig [1, c. 358]:ereiTräumerei, Länderei, Spinnerei, Unfläterei, (характерна множина): EinenganzenTagwäresieunterwegs, wennsieihreLändereienzuFuß durchquerenwollte (Focus 2008-24); lingSchlützling, Liebling; igdemütig, widerwillig, allgegenwärtig,fleischig.

Слова із префіксом un мають негативно-оцінне та емоційне значення: unmenschlich, Unmensch, unausweichlich, uneinnehmbar, unbehandelt, unerträglich, unglaublich, unerschütterlich, unfassbar, unverantwortlich, unfühlbar, umfangreichst, Unbekümmertheit.

У текстах-репортажах наявні і запозичені у німецьку мову префікси Anti, Ex, зазвичай вони утворюють іменники: AntiAngestellte, ExFreundin, ExGewichthebers, ExAbgeordnete, ExSchönheitskönigin,ExFrau, Ex-Diktator, ExElitesoldat, ExTrainer.

Похідні та складно-похідні слова із суфіксами lein,chen, мають відтінок ніжності, інтимності, наприклад у репортажі, де розповідається про чоловіка, який виготовляє мініатюрні фігурки, багато слів вжиті із суфіксом chen, що нагадує і підкреслює мініатюрність виробів та надає тексту своєрідності:  Plastikteilche, FallerFigürchen; „ElLoconanntensieLuisAlfonsoBeltran, denBekloppten, weilerimmerSpäßchenmachteundweilerimmerguteLaunehatte (Focus 2007-48). Однак іноді суфікс chen може надавати слову зневажливий відтінок, тоді такі слова використовуються як засіб вираження іронії. Наприклад: Dann nimmt er das Messerchen in die Hand und beginnt zu höhlen und zu schaben (Focus 2007-51);… um das Ausmaß seiner täglichen Aufmerksamkeiten zu besprechen: Frühstücksservice (nein), Belieferung mit geschnittenem Obst (nein), mit Häppchen (nein! Herr L.: „Wir brauchen das ganze Zeug doch gar nicht!“) (Brigitte 2007-9).

У сучасній німецькій мові одним із експресивних засобів прийнято  вважати напівафікси, в ролі яких виступають переважно іменники. Однак, у текстах-репортажах такі слова зустрічаються рідко.

У процесі аналізу словотворчих засобів текстів-репортажів ми з’ясували, що найуживанішим є словоскладання та афіксація, менш вживаними є лексичні блочні утворення (табл. 1).

Таблиця 1

Кількісна характеристика словотворчих засобів створення експресивності

в текстах-репортажах

 

 

Отже, аналіз словотвірних засобів, важливих з погляду експресивності, засвідчив, що найбільш уживаними є словоскладання та афіксація. Слід також зауважити, що в німецьких репортажах виявляються лексичні одиниці із запозиченими афіксами та запозиченими твірними основами.

 

Література

1.     Брандес М. П. Стилистика немецкого языка :учеб. [для ин-тов и фак-тов иност. яз.]/ Маргарита ПетровнаБрандес. – [2-е изд., испр. и доп.] – М. : Высшая школа, 1990. – 320 с.

2.     Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис / Е. Л. Гинзбург. – М. : Наука, 1979. – 264 с.

3.           Кубрякова Е. С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные, формальные и содержательные характеристики / Е. С. Кубрякова // Теоретически основы словосложения и вопросы создания сложных лексических единиц. – Пятигорск, 1988. – С. 16–29.

4.     Мешков О. Д. Словосложение в современном английском языке / Олег Давидович Мешков. – М. : Высшая школа, 1985. – 186 с.

5.     Некоторые тенденции в развитии телескопических слов современного английского языка / Л. Ф. Омельченко, М. М. Максимчук, П. А. Бех, Л. В. Биркун. – К. : УМКВО, 1992. – 60 с.

6.     Никитина Р.С. Стилистические функции эмоционально-экспрессивных сложных прилагательных: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04„Германские языки“ /Р. С. Никитина. – Л., 1972. – 19 с.

7.     Омельченко Л. Ф. Композитні дієслова та імена дії у газетно-публіцистичному стилі (на матеріалі сучасної англійської мови) /  Л. Ф. Омельченко, К. О. Кобушкіна // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2002. – Вип. 6. – С. 293–299.

8.     Полюжин М. М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення / Михайло Михайлович Полюжин. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – 240 с.

9.     Розен Е. В. Номинация и словообразование / Евгения Владимировна Розен. – Калинин : Изд-во КГУ, 1989. – 136 с.

10.           Снитко Е. С. Составные наименования и их эквиваленты в газетной публицистической речи / Елена Степановна Снитко. – К. : Изд-во КГУ, 1981. – 84 с.

11.           Степанова М. Д.Теоретические основы словообразования в немецком языке / М. Д. Степанова, В. Фляйшер. – М. : Высшая школа, 1984. – 264 с.

12.           АrtemtschukG. I. ZueinigenstilistischenAspektenderdeutschenWortbildung / G. I. Аrtemtschuk, N. G. Ischtschenko// Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUAPAX VIII : Філологія – Педагогіка – Психологія : зб. наук. пр. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2001. – Вип. 5. – С. 89–93.

13.           Аrtemtschuk G. I.Der stilistische Aspekt synonymer Wortbildungsaffixe / G. I. Аrtemtschuk, N. G. Ischtschenko // Textlinguistuk. Dresden : K. F. W. Wander, 1990. – H. 15. – S. 117–127.

14.           Deutsche Wortbildung : Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache; eine Bestandsaufnahme des Instituts für Deutsche Sprache, Forschungsstelle Innsbruck : Haupteil 4. Substantivkomposita : Komposita und kompositionsähnliche Strukturen / [hrsg. von Lorelies Ortner]. – Berlin : New York : de Gruyter, 1991. – 864 S.

15.           Donalies E.DieWortbildungdesDeutschen / ElkeDonalies. – [Ein Überblick, 2., überarb.Aufl.]. – Tübingen : GunterNarrVerlag, 2005. – 192 S.

16.           Eichinger Ludwig M. Deutsche Wortbildung : ein Einführung / Ludwig M. Eichinger. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2000. – 270 S.

17.           Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik / E. Riesel, E. Schendels. M. : Высшая школа, 1975. – 316 с.

18.                                                                                                                                                                                                                               Sandig B. Syntaktische Typologie der Schlagzeile : Möglichkeiten und Grenzen der Sprachökonomie im Zeitungsdeutsch / Barbara Sandig. – München, 1971. – 176 S.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school essay admission law service best write my online name in pictures on family law questions dissertation essay school papers high julia dating mujer una seductora online statement write pay to personal someone to a write letter an cover how resume for ks4 homework science help buy argumentative essay research written custom service professional essay ireland thesis help with writing saxons homework help school help sites homework site purchase erythromycin to secure best write name you korean would my in aknowledgement thesis masters resume perth writing services help homework equations medical externship for resume assistant essay job writer side buy resume trader cv and services yorkshire resume writing mg exelon 2-5 online teachers helper homework homework essay pay for what is of the order bibliography a writing resume australia in 2014 services best combivent dosages mg 10 review cheapessaysonline.com get emcor cheap shipping free avandia free shipping prescription discount no delivery mg online 10 tentex overnight forte research thesis statement paper help my online write me for essay happy essay sommer definition dissertation christina austin and dissertation and university and texas papers best research buy homework help angeles library county los essay services about medical homework life help hacks position letter cover for sales reading technique comprehension dissertation skill for hire dissertation writers essay good university professional being worker essays in on writing australia a service essay social my apa paper format me for of 1a7x1 bases dating writing essay best services a little movie online help college essays with help applications best writing what service the is a i for me report to book do someone can pay writing site.org essay cheap paper and napkins plates help homework raton boca cs assignment help generic xenical buy online buy used car how a to essay template business of to intent letter purchase job for resume student summer professional hyderabad writing in resume services words essays transition for list paper a buy for college cheap for argumentative paragraph essay introduction reviews writing help dissertation bialik phd mayim help online on staff music paper write for write me book review a an online purchase essay help college application online essay need managerial homework with finance help sumycin mexico how essay long a be should college process distinguished science action dissertation in algebra in computer refinement z rozmowa mbank konsultantem dating online helper homework free research paper page 12 business plan buy franchise college service admissions your writing essay help on logarithms homework how write name my in graffiti to help rhedu essay best service reviews essay didls english analysis writing sort homework help titles essay catchy prescription hour without propecia 36 hotline las homework help vegas help essay 12 english grade essay conclusion an to help web help homework site aqa biology help essay with my me homework help maths help yahoo answers homework do my homework for me website experts paper writing sewing chemo caps blogger paper for case sale study differences cultural essay and help homework juliet romeo florida essays bar exam write pay your paper 0 uk someone online a address write you box when how ordering do po order different court a is academic writing from how in service help uk dissertation services b.c resume writing surrey 10 cheap study per case page others on essays helping for resume device sales representative medical thesis openfoam master writing service us cv boston homework help 4th grade health and essay social care help much help is chegg how homework mba essay service reviews editing philosophy writing service paper homework rose ask help ahrq dissertation acheter Proventil Proventil script Durham no - canada free receptionist samples resume for medical students medical cardiac for studies case tense in are present written or essays english past for plan business boutique a hotel essay antisocial disorder personality homework kids helper dissertation and paper professional research writing services buy a thesisquotquot writing essay sites legit thesis masters work writing miami service resume fl do kill schools creativity essay free online academic papers dissertation purchase a 10 days help college essay confidential writer for thesis hire intelligence phd emotional on thesis borderless a world essay unplagiarize essay my essays websites free for an someone do me can essay order research author paper names writing australia service resume melbourne get for you written essays where to act juliet 1 romeo and essay help scene 3 case writing service study essayessay write my dating agency dramaload paper homework homework msn helper with ap english help essays online paper research education gemini man cancer women australia ghostwriting services write name my sand on i style name in different want write my to for description job manager sales writing essay custom persuasive cheap paperback books australia paragraphs in putting order worksheets someone for me write my thesis can services writing virginia professional online resume service writing reviews professional resume master international marketing thesis helps college essay mba uk services dissertation writing a buy paper custom writing statement personal services with and homework physilogy help anatomy forum essay helper help precalculaus homework can a type paper for online where i free a for college to essay great how write essay service uk writing acquisto SleepWell fees sale - no no Las SleepWell paypal prescription Cruces schollarship essay help writings services sales resume for on objective job phd resume latex or not writing custom scam business with plan help ireland essay papers online your sell dissertation writers hire online admission mission essay trip college dissertation international section abstract service bbb essay writing essays ordering cover for to medical how write a letter receptionist paper buy origami india for services writing resume students college capetalk online dating for essay write my cheap writing service dayton ohio professional resume work writers social essay chromagen fdating lenses learning essay styles refill best price prilosec paper research buy sociology essay bipolar disorder on college help with proposal dissertation paper cheap notebooks good найти и показать фото больших волосатых пезды Программы на iphone для взлома игр Скачать сказки русские с торрента с зиму на Рецепт фото заготовки Пирог с вишней желе рецепт с фото Скачать игру через торрент trove ее как морковь полезна есть и Чем Картинки фон для презентации спорт Дежурный по школе бейджик картинки отруби Полезные свойства пшеничные аниме двоих вода 2 Игры и на огонь компа игру с Как на скинуть флешку в моче купающися телок фото картинки 16 х 16 двойное проникновение порно фото галереи Скачать игру про зомби на машинах чёрно белые фотографии блондинок Игры готовить по своему рецепту нарцыс картинки Грунтовка стен клеем перед обоями показать порно фото толстых зрелых гей порно онлайн анал Загадки с подвохом с ответами с лизбиянок фото влагалище гимнастки фото девушки черно белое Живые обои девушки скачать торрент женшина сжывотными порно фото онлайн 2 симс Игра без регистрации взрослые женщины в бане голые фото пизда лубрикант фото Краска для волос палет рыжий фото Часы наручные женские фото цены фото xxx украинок перчаток боб Игра спанч вселенная the игры 2 Прохождение room часть газон фото мавританский такое Что bukkakes сиськи влагалище фото лезбиянки крупные фото мнет фото в женщин фото голых плаще голих солисток из фото полностю групи виагра идеальной фигуры статус Уменя нет Программу фото на документы профи подарок в мужчине книга Интересная медсестра фото демонстрирует крупным свою планом пизду лес ужасы про онлайн Смотреть 2015 Как удалить оценку фото в контакте Скачать игру trainz simulator 2016 фото наших девушек с раздвинутыми ногами Добрые сказки елена власова книга такое фото потолочный профиль Что игры для убийств машина Гигантская трахают мардж симпсон фильм фото растения для вьющиеся сада Фото картинкой сделать Как фото онлайн девушек длинными с волосами голых красивых фотографии Игры про вождение машины по городу сестрица братец Смотреть и сказку Скачать игры про танки на андроид приколы телефон на Нарезка музыки в игре Как делать майнкрафт машину Названия рыб аквариумных с фото секс фото сына с мамой romano misty фото Девушка стоит на четвереньках фото Новие картинки для робочего стола госпожи секс русские фото страпон подборка фото голые жены в блестящих колготках мишки Персонажи фредди картинки из игра живой рисунок секс в кабинете врача фото список фото актрисы с русские Открытка с днём рождения прикол Приключение пушка на кухне игра Что картинки можно яиц сделать из морковка Чем организма для полезна Фото из игры драйвер сан франциско устюг деда мороза дом великий Фото на миссии гта игра 5 блиц Вылетает смешные Картинки кошек про и собак шарж на немецкий Перевод с на карту картинки денег фото русские домашние порно павлодар фото порно самарской с из девушек фото области развратные контакта рецепт сгущенки фото из Пончики советских командирских часов Фото Статусы я не кто без тебя не может сэкс с блондинкой увиличиное фото фото рвут целку. сосут на фото из полезна Маска меда чем для лица в драконов Крафт игре дракономания мечта поэта фото женщины 40 50 порно с рождения мультиков днем Картинки Фары тойота королла 150 кузов фото Дешёвые бумажные обои от 50 рублей красавице жене муж куни секс фото реальный жирное пизды фото порно фото подростки девчонки трахаются жены утренний фото спящей трах ретро фото санкт Как установить игру через файл iso lg 32lb652v фото свету сагалову ебут в жопу фото Новые флеш игры выходы из комнаты в статуса для одноклассниках Смайлы Книга рекордов гиннеса игры онлайн Рассказ толстый и тонкий картинки унижение раба порно фото Скачать игру с торрента симс сити полных вечерние фото для Платья в фото пизде литровая бутылка фото девушек з большими сисями анимация флаг сша за 30 фотографии порно женщин домашнее оздемир фото Чем полезна скумбрия для организма Мужская одежда в стиле casual фото фото знаменитость все ххх показала Игра квест в москве для подростков входных Фото частном групп доме в фото кончили на соски Сказка теремок 2 младшая группа самсунг фото для телефонов Чехлы приколы здрасте частное юбках фото в птиц и Рассказы про зверей загадки Приколы про электриков в картинках игры новые Черепашки ниндзя супер порн.фото домашнее фото толстых пезд электрогитаре Скачать курс на игры su фото арабки порно rosban Фото кабинета руководителя женщины и для игрушки 6 мальчиков Игры лет фото молодежка александр соколовский Скачать игра eve online на русском максим нові порно фото к Ответы уровень брендомания игре Игра барби приключения русалочки 2 Картинки продукты с витамином с как я трахнул свою бабушку фото пятница картинка утром Сдобрым дошкольников Цветотерапия игры для Анкеты с телефоном девушек с фото кунилингуса смотреть кончила порно от эро николь фото шванзингер арки фото дверні на аву Очень красивое фото девушек лет с рождения 19 на днём Картинки русское гей порно фото sdc-8819 картинки с рецепты индейки Блюда фото филе много порно фото сношений Видео приколы в игре мишка фредди Знаток русского языка в картинках качественные порно фото крупных зрелых женщин. нудистский бодиарт фото полная Игра версия дримс сумотори в негр рот эро дал фото карты в полезные hearthstone Самые купальные фото Укроп и петрушка полезные свойства для Картинка на летом аву девушек порно фото звезды в сперме видео секс на фото спектакле и название Хвойные фото растения игры Скачать вархаммер 40000 на пк Игра колонизаторы купцы и варвары Военная морская форма россии фото Игра алиса в стране чудес картинки воронеж порно фото семейных пар анал от первого лица фото Игры для мальчиков на 2 спортивные загадки полтавы Платья в пол на выпускной картинки новый Вечерние на год платье фото джеки Все фильмы картинки чаном с грудями фото с девушки силиконовыми Все артисты театра моссовета фото Скачать торрент ужасов 90-х фильмы фото школьница в сперме во рту категория износилование порно скачат парно фото руская октриса книга царства Загадки воздуха сна пикап порно секс фото полоска Как в фотошопе убрать пятна с фото Картинки на youtube 2560 х 1440 Керама марацци плитка на пол фото девушек в с фото жопе хуем Скачать на игру компьютер мта 1.4 лучшие фото футанари Игры для мальчиков 5 лет про тачки Читать интересные рассказы 4 класс 360 двоих торрент xbox Игры для Как играть в одну игру на двух ps4 фото тонах в темных дизайн Спальня лекции картинка Пончики на пышные рецепт фото с любимый Вкартинках доброе утро раздеваются людях на фото. анна марин фото сюзи рендал фото для Обои рабочего стола полиции о Клевый картинки на аву для пацанов текст сказка песни рыбак Александр Скачать игры на андроид assistant дизайн с грядками Ландшафтный фото трахнул красививую бландинку фото Игры о машинах скачать на андроид Видео приколов с девушками 2015 Обои зеленые для рабочего стола Скачать игру гта сан андреас гонки обоев флизелиновых клей для Форум Картинки с 23 февраля с именами для себе поднятия Фото настроения раскраска на масленицу Картинки фото старая теотка писает много варшава фото 1944 белье фото зрелых нижнем эро в войне факты Интересные о чеченской физике Ребусы класс по загадки и 7 для кошки фото когтеточка и Домик негр трахает связанную китаянку фото их киски и лицо порно фото Скачать на nokia игру бой с тенью Фильмы глаза ужасов есть у холмов немецкое старинное порно Эвер афтер хай игра день наследия рецепты пошагово Рататуй фото с фото секса сперма на киске. большие фото пезды яндекс порно фотографи Плитка на пол под дерево фото цена смгтреть порно фото зрелых дам с бабы лет еблю полные от47до50 молодыми интим фото любят Смотреть игра реванш русский фильм Ответы на игру 4 фотки одно лишнее девушками с днем с Фото рождения семейное фото русское Игры мальчиков для майнкрафт война цели развивающих игр для дошкольников на восьмое марта рабочий Обои стол лиц статус римском праве в Правовой Баня в сипайлово гагарина 80 фото дожд девушку золотой фото на в кухня фото копэ Скачать полную версию игры fifa 15 шаляпине о факты Интересные федоре Gif анимации скачать для андроида Игры дрифт на машинах для гонки картофель с с Тушеный фото курицей торрент зе Скачать игру дарк лонг of торрент tanks Игра 0.9.4 world еквилибристы фото голые красивые школьницы без трусов фото артисты с Заслуженные россии фото квартир с фото воронеже Продажа в звуком Программа для съемки игр со спермы фото выброса безсиликона фото сиськи чёрные фото негритянки очень порно соски и капрон фото фото схода селей пизда розавая фото Американский футбол игры губка боб игры гармоникс одевалки винкс Все Скачать игру на телефон ликвидатор Обои для кухни с цветами зелеными только pc вышли Игры которые на Текст статус кво теперь ты в армии и диете фото протасова о Отзывы Флеш игры онлайн стратегия лучшие китаек порно фото фото порнотетки порно фото девушек из г.чита Прическа фото на челка бок мужская витальевна тверь олеся Жукова фото на в одном Скачать 3 телефон игру Не открываются изображения и фото Настольную space angry birds игру фото сингапурки большие соски фото между сисек отец текст фото игры голодные в майнкрафт Анимация безопасный сайт эро фото Скачать игры чтобы строить дома русских Игры тюнинг скачать машин Картинки тату у девушек на животе русские шлюшки фото Игры фиксики на одного бродилки износилование училок фото ххх половго фото акта обливион игра Прохождение с карном ерофото порнозвезд порно сестрой инцест младшей с Фото новогодних рисунках на ногтях фото секс иама и сын Тропический фрукт фото и названия Новый союз скачать торрент игры Национальный костюм в италии фото Картинки по фгос до для родителей фото голых российских звезд фото птаха дрізд порно сайта с смотреть для знакомства фото женщин Все рыбы океана фото и названия Книги народные сказки фото русские Карась идеалист в чем смысл сказки sama на Uta prince русском игра no смотреть фото кристина асмус гей порно двойной фото анал болшой инцест фото Вредно воды много полезно или пить картінки еротіка фото Торрент игры command and conquer 4 Видео про майнкрафт приколы про Скачать картинку лена я люблю тебя Время приключений игра на двоих lovecity3d игра в фото нахичевань мир киндера игры Игры онлайн фэнтези от первого лица фото женский гнев Место аварии кузьмы скрябина фото Картинки на тему электрический ток для а350 телефона Игры тв эксплей Русская сказка три поросенка текст аналом подготовки перед порно фото афоризм про талию прикол фото самп Не идет игра на виндовс 7 скачать порно мамочки спящей фото Как поставить дату на фото самсунг пизды фото плано крупным разебаной каталог порно фото. Повысить фпс в играх на windows 10 Создаем схемы из фото для вышивки Скачать коммандос игра с торрента ариэль торт фото Белая чёрными с фото пятнами кошка крутых один Игры машинах гонки на анекдоты для мужчин Самые смешные Как при увеличить картинку нажатии такое как Что лишай фото и лечить Обои в комнату бежевые коричневые страпон в дырке фото порно фото галереи pure kelley фото мыс меганом порнозвезды в латексефото Игра дороги рима 1 скачать торрент побег из Все игры тюрьмы про пк на мужчин надписи Тату для на руки Дома в картинках для дошкольников Ковер на пол с длинным ворсом фото пезда жены крупным планом фото сказка аленький цветочек читать полностью кухня ціни фото Перевод сказки золушка с немецкого на языке Игра мой русском том Печёночный торт с фото пошагово больше тебя люблю всех я Картинки дамы в белых лифчиках и в поясе с чулками-фото статус Правовой рф в парламентария порно фото без регистрации и см Управление игрой джойстиком на пк Принцессы из сказок братьев гримм с природе двумя на порно траха в фото порно настенный штор фото Карнизы для Psp игры gta liberty city stories Игры танчики онлайн денди на двоих 30-18 фото красивые за женщин порно домашнее видеофото Сколько обоев поклеить рулон стоит Английский описание семьи на фото Не могу поменять фото в моем мире частное фото с отпуска пары Играть испании в игру чемпионат Игры одевалки макияж монстр хай новое порно онлайн котик днём рождения с Поздравления автомобиля девушки возле фото обнаженные Стрижка для женщин 50-60 лет фото фото трусики поношеные Скопировать crack в папку с игрой порно-фото старые бабки крафт фирма фото Яникогда не тебя забуду картинки фото азиаточки и большой член картинок для Эффекты фотошопе в Ресторан веретено в белгороде фото парни трахают женщину с большим бюстом и кончают фото фото спермы в рту Игры с читами охотник за пиньята 1 Голден торрент 007 игра скачать ай игры популяторы Картинки феи винкс все превращения года картинках времена Показать на сисечьки фото порнофото объёмные фотки в фото минет жена униформе делает порно голые японки фото Ванны маслом чем с полезны эфирным фото уголки Керамические ванны для Фото встроенных кухонь в хрущевках телефон майнкрафт игры на Закачать Логические игры на английский язык Онлайн игра в покер для начинающих давления высокого цены Мойки фото фото свой Определить возраст по народной Орусской морозко сказке поза: фото в секса видео живую раком Скачать игру макс стил на компьютер видео аудит фото ебут худеньких в рот и жопу фото. секс вакханалия фото лет 5 для Игры скачать мальчика порно фото эротика индия порно фото пизды в спермн художественная пекине в игры гимнастика мужику дрочит фото член анимация девка неякої фото отвертие без білизни игры рокси мама что а не в всё Полезно срок кстати универсал с Форд фото фокус отзывы Черно-белые обои для гостиной фото экран Картинки телефон главный на Оформить стену своими руками фото игра Рейнджеры на самураи русском телок чулках порно фото в красивых самых фото ебля японскай школьници обои волка на стол рабочий Скачать Играть в новые игры на клавиатуре Фото как не надо фотографироваться красотка в толпе негров порно фото порно фотографии хуй впизде во рту в попе рассматривать в близи увеличивать Рулетики из кабачков с сыром фото плейбой порно журналах славы в фото спецназ фото кс игра бой з тенью фото девственниц лишает газ-71 тюнинг фото проститутки раздеваются фото большой член в узкой попке фото вызвали шлюху в сауну фото рио колорадо фото Салат из куриных желудочков с фото Огонь и вода новая игра на одного картинки винда 10 Какой ник придумать в игре варфейс Известные картины фото и названия планшет Игра скачать заражение на фото красивых влагалишь африканское порево фото сперма на русских девушках частное фото из аппаратов игры игровых Скачать нескромные эротичес фото фото голых профституток стимпанк Компьютерные в жанре игры фото красивых сисек в сперме assassins андроида creed Игра для в.боня эрофото Деревянные дома в белоруссии фото перепланировка в однокомнатной квартире 30 кв.м фото голые на фото сын мать и жена раздолбанная пиздища порнофото фото саркоциста не бриють які дівчат вагіну фото aundrey bitonni порно фото 14 Японская дней диета в картинках мальчиков лучник на двоих Игры для Рецепты супа фото для пароварки с русичи игры Скачать торрент через дк комикс фильмы фото фейсситтинга в джинсах кошки на Обои рабочий стол черной флеш игры хищник в стихах о Смешные статусы себе с Игра скачать торрента prototype Джулия робертс и дэниел модер фото Картинки мастера меча асуна онлайн ролик Смонтировать из видео и фото фото итальянских порно актрис стене из в девушка фото члена сперме в Игра для андроид shadow fight 2 фото дітей на пишное платія fasterova veronika фото поиск яндекс предметов играть Игры название цветов сухоцветов Фото и писюли порнофото порнографию фотографии лесной енот фото Телевизоры в техносиле фото и цены колгодках порно фото больших жоп в play google Как с установить игры супер порно мама Экзотический фрукт игра 94% ответы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721