СЛОВОТВІРНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ (на матеріалі німецьких репортажів)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’373.47                                                            

Мозгова Я.О.,

Національний транспортний університет, м. Київ

 

Стаття присвячена розгляду словотвірних засобів створення експресивності на матеріалі репортажів сучасних німецьких журналів. Наведені види складних слів та лексичних блочних утворень, які характерні словотвору німецької мови. У статті також описані такі способи словотвору як префіксальний та суфіксальний, що сприяють створенню загальної експресивності текстів репортажів.

Ключові слова: словотвірні засоби експресивності, афіксація, репортаж.

Статья посвящена рассмотрению словообразовательных средств создания экспрессивности на материале репортажей современных немецких журналов. Приведены виды сложных слов и лексических блочных образований, которые характерны словообразованию немецкого языка. В статье также описаны такие способы словообразования как приставочный и суффиксальный, которые способствуют созданию общей экспрессивности текстов репортажей.

Ключевые слова: словообразовательные средства экспрессивности,аффиксация, репортаж.

The article deals with word-formative means which create expressiveness on the material of reportages of present-day German magazines. The types of composites and lexical block formations which are characteristic to means of word-formation of German are viewed. In the articleare also revealed such means of word-formation as prefixal and suffixal which add to general expressiveness of reportage texts.

Key words: word-formative means of expression, affixation, reportage.

 

Словотвірні процеси знаходять своє відображення у межах різних концепцій, що висувають свої критерії аналізу та інтерпретації одиниць цього рівня. Однією із таких концепцій є експресивний словотвір [12], що вивчає виразні можливості мовних та мовленнєвих одиниць, які утворені у результаті того чи іншого словотвірного акту з урахуванням їхньої комунікативної спрямованості. Словотвірна експресивність, виразні можливості афіксальних дериватів представляють недостатньо досліджену проблему, яка потребує глибокого та всебічного вивчення співвідношень твірних основ і словотворчих афіксів, складних і конвертованих слів з погляду їхнього експресивного потенціалу.

Словотвір не вважають специфічним експресивним засобом, однак, залежно від функцій, які виконують слова, що утворені як традиційними, так і відносно новими способами словотворення [2;13; 14 REF _Ref276983251 \r \h 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200370036003900380033003200350031000000 ], вони можуть надавати текстам експресивності.

Активно вживаються у публіцистичному стилі аналітичні способи словотвору: словоскладання [6;7; 8 REF _Ref276144375 \r \h 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200370036003100340034003300370035000000 ; 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320035003500330034000000 ;10; 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320035003500370032000000 ; 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350038003500330039003500340039000000 ], афіксація, телескопія [5], абревіація, які не носять експресивного характеру, однак відповідно комунікативним ситуаціям вони можуть набувати експресивного забарвлення, виражати експресивну семантику.

Метою статті є з’ясування найуживаніших словотвірних засобів  експресивності у німецьких журнальних текстах репортажах. Отже, необхідно виокремити словотвірні засоби, які найбільш сприяють створенню експресивності текстів репортажів та встановити їхній кількісний еквівалент. 

Предметом статті є словотвірні засоби створення експресивності у німецьких журнальних текстах репортажах.

Найпоширенішим та найпродуктивнішим способом словотвору в німецькій мові є словоскладання. Складні слова виконують функції мовної економії та емоційної оцінки. Вони використовуються в офіційно-діловому, науково-технічному та публіцистичному мовленні як засіб мовної економії [3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320037003200340036000000 ; 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320037003200360038000000 ; 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003200350036003600320037003300310036000000 ]. Складні слова різні за своєю структурою і поділяються на такі композити: 1) складові компоненти яких є німецького походження Erlebnismuster, Intelligenzschicht, Marktwirtschaft. Більшість цих складних слів не мають експресивного забарвлення; 2) гібридні композити: cкладні слова з компонентами англіцизмами, компонентами іншомовного походження, характерні для репортажів. Вони представлені трьома видами:

– перший складник є англіцизмом, а другий – німецьким словом: Teenagermädchen, Partyeifer,Servicekräfte, Whiskeyfass;

– перший складник є німецьким словом, а другий – англійського походження: Netzjunkie, Billigparty;

обидва компоненти складного слова – англійського походження:  Showmaster, Hotelkomplex. За своєю мотивованістю більшість таких композитів є похідно-складними словами (Zusammenbildungen): Reporteurteam, Comeback, Popstar, Homepage. Як показав аналіз, складні слова, де першим компонентом є англійське слово, а другим німецьке зустрічаються частіше, ніж інші види.

Складні слова вказаної структури можуть характеризувати події, явища, системні устрої, урочистості, що виражають позитивну оцінку, однак зустрічаються складні слова, що виражають негативну оцінку. Використання складних слів з позитивною та негативною оцінкою у репортажах надає текстам експресивності, яскравості, суб’єктивного відношення, оскільки поява таких слів у публіцистичному тексті є неочікуваною: Geheimtipp, Hobbyfischer, Discoparkett, Babypause, Designerkostüm, Fruchtcocktail, Radiopop, Turnbänke, Turnbock, Superjahrgang, Checkliste, Autohimmel, Onlinesüchtig, Cyberrausch, Onlineabhängigen, Computerrollenspiel, ScienceFiction, Projektmanager.

У репортажах зустрічаються також характерні для німецької мови, так звані, лексичні блочні утворення („lexischeBlockbildungen“), які можна пояснити тенденцією до економії мовного простору у друкованих засобах масової інформації [17, с. 71]. Такі утворення можуть бути представлені ланцюжком іменників, сполучених сурядним зв’язком, які, зазвичай, складаються з трьох слів, наприклад: DeutscheWelleVeteranen – ветерани  “Німецької хвилі”, LouisVuittonHandtasche – сумки від Луї В’юітона, AntiMalariaMittel – засіб проти малярії, MehrGenerationenHaus – будинок, де проживають різні покоління, HeavyMetalKonzert – концерт рок музики, LouisSeizeSessel – крісло за розміром Луіса, LinksKursVorbild, „Gogärtchen“-TresenBonmot, FreizeitbarackenCharmeausDDRZeiten, ThomasMannKenner (Focus 2008-34). Наявні у репортажах сполучення із чотирьох FlammenspeiendeRevolverTattoos,LotharGüntherBuchheimKlassiker (Focus 2009-35) та більше слів: ManfredMannsEarthBandRemix, проявляють свою нетиповість, яка призводить до експресивності контексту або ситуації. Такі лексичні утворення у тексті репортажу одразу привертають увагу читача своєю яскравістю: InOrtenwieGuiyusindUnternehmerundProvinzregierungvoneinanderabhängigwiedereinfacheBauervomReisfeld. Die einen sind auf die Steuern aus dem MultiBillionenYuanGeschäft Recycling angewiesen (Focus 2009-18).

Цікавими також виступають нетипові номінальні утворення, у складі яких застосовуються речення або фрази.До номінальних композитів структурно належать утворення, де в якості першого компонента виступають:

– речення: WeißtdunochGeschichten (Focus 2007-42); Ein-VäscheneinBlümchenDeko (Focus 2007-24); himmelhochjauchzendzuTodebetrübt (Focus 2008-12);

  номінальна фраза: ОstWestVertrag, VaterTochterBeziehung;

– прислівникова фраза: Immer-noch-Kanzler, Anti-von-der-Leyen;

– фраза із числівником: Zwei-Wochen-Reise, Drei-Sterne-Küche, 1-EuroJobber.

Семантично такі структури представлені трьома типами:

BrotstattBöllerMentalitätderDeutschen(Focus 2008-1) – речення та фраза у складі композити має цитатний характер, а іменник позначає форму вираження, позицію;

GothicRockSängerця композита підкреслює зовнішність співака;

VaterTochterBeziehungця композита-фраза позначає відношення між особами, а іменник Beziehung позначає інтеракцію у широкому розумінні [15, с. 72-74]. Поширені складні слова з частинами, розділеними дефісом, полегшують сприйняття семантики таких слів.

У текстах-репортажах також зустрічається явище стабільного словорозкладання (термін, пропонований О. В. Розен “словоразложение”) як опозиція словоскладанню. Такі іменники складаються з двох самостійних слів, розділених дефісом, при цьому обидві частини складного слова мають однаковий акцент. При словорозкладанні порушується структурна цілісність слова, їх семантична інтерпретація відрізняється від семантики складних слів, які пишуться разом. Словорозкладання залежить цілком від автора, від його наміру, від ситуації репортажу, їх можна назвати індивідуальними утвореннями або оказіоналізмами, які носять експресивний характер.

Аналіз текстів-репортажів засвідчив, що за своєю структурою вищеназвані слова складаються із:

двох компонентів, розділених дефісом, німецьких за походженням: FunkFeindesland, DeutschlandBesuch, AufbauKuchen – спосіб побудови, що нагадує пиріг;

двох компонентів, розділених дефісом, англійських за походженням: ChipProduktion,PenthouseDeck, NatoSoldaten – солдати, що належать до структури НАТО;

– двох компонентів, розділених дефісом, англійських та німецьких за походженням: GalaAbende, LidoDeck, LuxusmarkenMilliardärs, MassenmarktZweigstelle. Порівняємо, наприклад: Nachahmerpräparate – препарат-замінник,  NachahmerPräparate – препарат, що наслідує властивості іншого, Thaiаrzt – тайванський лікар, ThaiArzt – лікар, що проживає на Тайвані і відомий як чудо-хірірг;

– трьох компонентів, розділених дефісом, німецьких та англійських за походженням: EliteKavallerieEinheit – підрозділ елітної кавалерії, ErsteKlasseSuiten – каюти першого класу, OpenAirGottesdienst – служба на відкритому повітрі.

Окремо можна виділити слова, які складаються з двох елементів, де перший з них є власна назва: BrahmsSuite, ChristiesMitarbeiterinnen, ClarkGableTyp, „SezimCrisis“–Zentrum, GucciGürtel, WagnerSehenswürdigkeiten,  WagnerGemeinde, IrakKrieg, HarvardAbsolvent, Bayernkönig, ChippendalePodests, GALAInterview (назва журналу), HamburgEidelstedt, SyltFinale.

Нетиповим для німецької мови є синтаксичний словотвір представлений  синтаксичним словоскладанням (складні словоутворення шляхом перетворень словосполучень або цілих речей), що притаманне англійській мові. Але у німецький мові спостерігається сильний вплив англійської мови, яка пропонує свою модель складаних слів, іноді зустрічаються такі утворення і у текстах-репортажах: Das NichtmehrdazuGehören, dasZudenKleinstenGehören, DerHalsNasenOhrenArtzt, dasHandinHandGehen, dasKatzundMausSpiel.

Дещо меншим за продуктивністю способом словотвору німецької мови у текстах-репортажах є афіксальний і напівафіксальний. Цікавими зі стилістичної точки зору є слова, утворені за допомогою префіксів Ge-, unта суфіксів ei, elei, erei, –ling, –ig [1, c. 358]:ereiTräumerei, Länderei, Spinnerei, Unfläterei, (характерна множина): EinenganzenTagwäresieunterwegs, wennsieihreLändereienzuFuß durchquerenwollte (Focus 2008-24); lingSchlützling, Liebling; igdemütig, widerwillig, allgegenwärtig,fleischig.

Слова із префіксом un мають негативно-оцінне та емоційне значення: unmenschlich, Unmensch, unausweichlich, uneinnehmbar, unbehandelt, unerträglich, unglaublich, unerschütterlich, unfassbar, unverantwortlich, unfühlbar, umfangreichst, Unbekümmertheit.

У текстах-репортажах наявні і запозичені у німецьку мову префікси Anti, Ex, зазвичай вони утворюють іменники: AntiAngestellte, ExFreundin, ExGewichthebers, ExAbgeordnete, ExSchönheitskönigin,ExFrau, Ex-Diktator, ExElitesoldat, ExTrainer.

Похідні та складно-похідні слова із суфіксами lein,chen, мають відтінок ніжності, інтимності, наприклад у репортажі, де розповідається про чоловіка, який виготовляє мініатюрні фігурки, багато слів вжиті із суфіксом chen, що нагадує і підкреслює мініатюрність виробів та надає тексту своєрідності:  Plastikteilche, FallerFigürchen; „ElLoconanntensieLuisAlfonsoBeltran, denBekloppten, weilerimmerSpäßchenmachteundweilerimmerguteLaunehatte (Focus 2007-48). Однак іноді суфікс chen може надавати слову зневажливий відтінок, тоді такі слова використовуються як засіб вираження іронії. Наприклад: Dann nimmt er das Messerchen in die Hand und beginnt zu höhlen und zu schaben (Focus 2007-51);… um das Ausmaß seiner täglichen Aufmerksamkeiten zu besprechen: Frühstücksservice (nein), Belieferung mit geschnittenem Obst (nein), mit Häppchen (nein! Herr L.: „Wir brauchen das ganze Zeug doch gar nicht!“) (Brigitte 2007-9).

У сучасній німецькій мові одним із експресивних засобів прийнято  вважати напівафікси, в ролі яких виступають переважно іменники. Однак, у текстах-репортажах такі слова зустрічаються рідко.

У процесі аналізу словотворчих засобів текстів-репортажів ми з’ясували, що найуживанішим є словоскладання та афіксація, менш вживаними є лексичні блочні утворення (табл. 1).

Таблиця 1

Кількісна характеристика словотворчих засобів створення експресивності

в текстах-репортажах

 

 

Отже, аналіз словотвірних засобів, важливих з погляду експресивності, засвідчив, що найбільш уживаними є словоскладання та афіксація. Слід також зауважити, що в німецьких репортажах виявляються лексичні одиниці із запозиченими афіксами та запозиченими твірними основами.

 

Література

1.     Брандес М. П. Стилистика немецкого языка :учеб. [для ин-тов и фак-тов иност. яз.]/ Маргарита ПетровнаБрандес. – [2-е изд., испр. и доп.] – М. : Высшая школа, 1990. – 320 с.

2.     Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис / Е. Л. Гинзбург. – М. : Наука, 1979. – 264 с.

3.           Кубрякова Е. С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные, формальные и содержательные характеристики / Е. С. Кубрякова // Теоретически основы словосложения и вопросы создания сложных лексических единиц. – Пятигорск, 1988. – С. 16–29.

4.     Мешков О. Д. Словосложение в современном английском языке / Олег Давидович Мешков. – М. : Высшая школа, 1985. – 186 с.

5.     Некоторые тенденции в развитии телескопических слов современного английского языка / Л. Ф. Омельченко, М. М. Максимчук, П. А. Бех, Л. В. Биркун. – К. : УМКВО, 1992. – 60 с.

6.     Никитина Р.С. Стилистические функции эмоционально-экспрессивных сложных прилагательных: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04„Германские языки“ /Р. С. Никитина. – Л., 1972. – 19 с.

7.     Омельченко Л. Ф. Композитні дієслова та імена дії у газетно-публіцистичному стилі (на матеріалі сучасної англійської мови) /  Л. Ф. Омельченко, К. О. Кобушкіна // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2002. – Вип. 6. – С. 293–299.

8.     Полюжин М. М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення / Михайло Михайлович Полюжин. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – 240 с.

9.     Розен Е. В. Номинация и словообразование / Евгения Владимировна Розен. – Калинин : Изд-во КГУ, 1989. – 136 с.

10.           Снитко Е. С. Составные наименования и их эквиваленты в газетной публицистической речи / Елена Степановна Снитко. – К. : Изд-во КГУ, 1981. – 84 с.

11.           Степанова М. Д.Теоретические основы словообразования в немецком языке / М. Д. Степанова, В. Фляйшер. – М. : Высшая школа, 1984. – 264 с.

12.           АrtemtschukG. I. ZueinigenstilistischenAspektenderdeutschenWortbildung / G. I. Аrtemtschuk, N. G. Ischtschenko// Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUAPAX VIII : Філологія – Педагогіка – Психологія : зб. наук. пр. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2001. – Вип. 5. – С. 89–93.

13.           Аrtemtschuk G. I.Der stilistische Aspekt synonymer Wortbildungsaffixe / G. I. Аrtemtschuk, N. G. Ischtschenko // Textlinguistuk. Dresden : K. F. W. Wander, 1990. – H. 15. – S. 117–127.

14.           Deutsche Wortbildung : Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache; eine Bestandsaufnahme des Instituts für Deutsche Sprache, Forschungsstelle Innsbruck : Haupteil 4. Substantivkomposita : Komposita und kompositionsähnliche Strukturen / [hrsg. von Lorelies Ortner]. – Berlin : New York : de Gruyter, 1991. – 864 S.

15.           Donalies E.DieWortbildungdesDeutschen / ElkeDonalies. – [Ein Überblick, 2., überarb.Aufl.]. – Tübingen : GunterNarrVerlag, 2005. – 192 S.

16.           Eichinger Ludwig M. Deutsche Wortbildung : ein Einführung / Ludwig M. Eichinger. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2000. – 270 S.

17.           Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik / E. Riesel, E. Schendels. M. : Высшая школа, 1975. – 316 с.

18.                                                                                                                                                                                                                               Sandig B. Syntaktische Typologie der Schlagzeile : Möglichkeiten und Grenzen der Sprachökonomie im Zeitungsdeutsch / Barbara Sandig. – München, 1971. – 176 S.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help coursework cheap essay custom com writing naprosyn reviews coursework help english media with book help writing essay review help restaurant bacteriology lab report cheapest essay buy essays papers ny services resume county orange writing london best cv zoo writing service online custom essay benefits resume writing services of my best essay help company dating dc in sale for papers nursing essay disorder in a house gross online english help homework service center customer business plan call code coupon writer essay dictionary homework help science paper research science help homework help library alabama legit essay writing any services essay english literature help resume for navy format merchant someone your free to get write essay for medical doctor for cover sample letter annotated bibliography researcher bedford fractions homework multiplying help essays free writing with help merchandising letter for coordinator position cover watch kids too essay much tv do help homework course buy paper best sale mario under 100 services resume writing high school essay narrative service az writing resume phoenix someone dissertation me my write pay to quotes application help essay writing college religion essays buy - research paper services writing gumtree dissertation custom recommendation of letter school for example medical good first series essays i my dissertation an on write ipad can online writing college for students help phd thesis on architecture essays paper research buy manager presentation cover letter proposal dissertation defense desk help homework with help finance college oliver twist help essay school for personal statement write how medical perfect the to of research benefits paper writing meaning intimidating less map helper united states miles in homework statics homework with help me homework do the for essays other sisyphus the of and myth help library system homework county orange writing paper service canada service essay argumentative customer about ladders resume services writing review of short essay buy money happiness cant helper homework ratio trimecor cheapest mr students writing websites for creative and service writing editing daily confido diversity online college essay help application speech order traditional wedding essay educational on goals does writing help creative how corporate research image papers homework ll my i do letter medical of recommendation for doctor university essay writing help assignment need a now format custom right cheap in written apa books essay blue buy help homework 8th henry mr homework help g help with teachers coursework can uniqlo order resume online written essays for get you kik dating ukraine their not appearance judge do people by essay cv service reading writing solve math help homework problems thesis for statement gender gap pay professional writing services resume online va questions oral dissertation defense custom papers english mechanical job for cover sample engineering letter help writing application essay help college homework math extreme help on homework environments sample maintenance cover for letter mechanical written plagiarized essay no buy 123 essays buy cause and essay effect thesis 10987 bachelor dissertation writer ghost need dissertation help writier an i with my writing cv best services writing homework sims buy 4 weight loss maintaining plan empowerment learning order and essay chaos on worcester services ma writing resume medical for school writing guide to personal statement intent letter to of purchase paper should what do research i my on steps an admission writing essay courseworks online buy cover sample letter assistant for medical student executive service writing and cv resume help ap b homework physics of school good medical examples for statements personal phd in essay my usa economics students write d posture vitamin 500mg 1742 hytrin buy delivery day online finpecia 2 non script somna-ritz consolidating definition debt accounting papers online ib services hyderabad writing dissertation resume services pakenham writing for animals argumentative medical research essay about using help need i with depression my letters book cover reports do need help english statement thesis me free essay a for write arava tablets assets to of intent purchase letter report why we buy book medical online for school application essay personal assignment college my do paper buy dissertation pe gcse homework help are in written tense present essays 3 to days eskalith 1 delivery time for malaysia writing dissertation services lanka to write high debate school how a application resume manager division university math homework help outline essay page cover writing help poems mba my write essay thesis sweden master homework help sql for sales samples jobs resume case study hous an introduction application components in essays an mba of essay doctorate buy honorary about writing essay friendship middle students for homework school help order essays chronological writing in admission best essay writing custom writing best which essay the service is website for essays statements sample personal for applications medical school dissertation someone paying write your to and writing editing services resume top writing comps help writing dept presentation purchase franklin benjamin help homework paper thesis to purchase graduate support for sales cover administrator letter paper writers research best on affairs essay current writing prejudice homework help and pride manager resume purchase format assistant vitamins boost metabolism energy buy a essay tok prescription affordable without microzide proposal service dissertation journalism uk writing content services application service legend college essay urban homework elimination help addition using writing custom service jobs dissertation myambutol buying online write essay me for free app help essay common ctc homework help dissertation cheap uk help writing priced get acticin reasonably prescription cheap a without linkedin writing resume custom somna-ritz no free low forte cost prescription shipping essay buy plagiarism without on discipline essay good and order analysis process essay help cover letter an write in i it email my should attach or help romulus essay my father for sample medical letter recommendation assistant writing in essay order is what dissertation and psychology requirements paper to on need homework my someone do games the hunger essay the runner essay help kite 59 resume buy
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721