СЛОВОТВІР ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКА СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.373’024-56

Н.О.Михальчук

Рівненський державний гуманітарний університет, м.Рівне

 

В статті окреслено функції суфіксів як дериваційних елементів, що зумовлюють позитивні зміни в сучасному англійському словотворі. Охарактеризовано особливості афіксального словотвору. Описано скорочення як тип словотворення.

Ключові слова: словотвір, тип словотворення, дериваційні елементи, суфікс, афіксальний словотвір, скорочення.

В статье описаны функции суффиксов как деривационных элементов, которые определяют положительные изменения в современном английском словообразовании. Дана характеристика особенностям аффиксального словообразования. Описаны сокращения как тип словообразования.

Ключевые слова: словообразование, тип словообразования, деривационные элементы, суффикс, аффиксальное словообразование, сокращение.

In this article the functions of suffixes as derivative elements of word-building were described. These derivative elements determine positive changes in modern English word-building. The peculiarities of using affixes in the process of word-building were described. Shortening as a type of word-building was described.

Key words: word-building, the type of word-building, derivative elements, a suffix, using affixes in the process of word-building, shortening.

Для постійного оновлення, збагачення і розвитку мови необхідним є безперервне поповнення її словникового запасу мовними новоутвореннями. Основними джерелами поповнення словникового складу сучасної англійської мови є різноманітні види морфологічного, синтаксичного та синтактико-морфологічного способів словотвору.

Питання словотвору неодноразово розглядалося як вітчизняними, так і зарубіжними лінгвістами, такими, як Н.М.Раєвська [4], Г.Т.Ісаєва [3], І.Р.Гальперин [1], Ю.А.Жлуктенко [2], О.Есперсен [9] та інші. Результати їх багаторічних наукових досліджень показали, що, зокрема, конверсія – це безафіксальний спосіб словотворення, де парадигма слова та його синтаксичне призначення сигналізує щодо його лексико-граматичного стану.

Хоча деякі види словотвору, зокрема, суфіксальний, на нашу думку, є недостатньою мірою проаналізованими в науковій царині. Тому метою даної статті є описати морфологічні способи словотвору в сучасній англійській мові як основні засоби поповнення сучасного словника новотворами.

Завданнями нашої статті є:

1.Окреслити функції суфіксів як дериваційних елементів, що зумовлюють позитивні зміни в сучасному англійському словотворі.

2.Охарактеризувати особливості афіксального словотвору.

3.Описати скорочення як тип словотворення.

Отже, стосовно суфіксів, вони як дериваційні елементи виконують функцію афіксальної морфеми, що знаходиться між коренем та закінченням і входить до складу основи. Не вживаючись незалежно, суфікс, проте, має семантичне навантаження, яке впливає на новотвір. Це спонукало науковців до численних класифікацій суфіксів стосовно їхнього походження, утворюваних за їх допомогою частин мови, продуктивності / непродуктивності, частоти вживання, загальних значень і, навіть, емоційного забарвлення.

            Окремі морфеми можуть мати подвійну функцію – як граматичних способів творення, так і суто лексичних одиниць. Так, морфеми -ed, -er можуть виражати граматичні категорії (-ed як дієслівне закінчення минулого часу і перфекта; -ег – як прикметникове закінчення вищого ступеня порівняння), і, з іншого боку, утворювати лексичні деривативи, напр.: bigoted, coloured, quick-witted; foreigner, geographer. Таким чином, різниця між закінченням і суфіксом полягає у тому, що перше виконує граматичну функцію, а в другому переважає лексичне значення. Суфіксальний дериватив – це двоморфемне слово, що вживається як ціле і граматично рівнозначне простому слову в усіх можливих синтаксичних конструкціях [4, с. 61]. Морфеми ж, що характеризуються ознаками граматичних категорій часу, числа чи відмінка, визначаються як закінчення, оскільки вони утворюють не нові слова, а лише форми слів. Суфіксальний словотвір характеризується залежно від:

             – суфікса, що походить з власної мови, напр.: darkness, kindness. У цих випадках наголос новотвору не змінюється навіть у словах з трьома складами, пор.: commonness, willingness;

            – запозиченого суфікса, що приєднується як до власномовних, так і запозичених коренів, не змінюючи при цьому наголосу, напр.: movable, deceivable, serviceable;

            – запозиченого суфікса, що вживається з іншомовними коренями, змінюючи при цьому наголос і / або голосний чи приголосний кореня, напр.: biology – biologically, China – Chinese.

            Коли до запозиченого слова, утвореного за допомогою іншомовного суфікса, приєднується ще один, власномовний суфікс, таке утворення називається корелятивним [6, с. 91], напр.: president – presidency, resident – residency.

            Суфіксація як спосіб словотвору є значно глобальнішим, ніж префіксація. Пропорційна частина власномовних суфіксів також є більшою, ніж серед префіксів. Це означає, що активне запозичення латинських, грецьких та французьких суфіксів не витіснило словотворчі елементи власної мови, продуктивність яких може час від часу поновлюватися, пор.: boredom, freedom, kingdom, але stardom – від іменника star “кінозірка”. Спостерігається і зворотний процес: наприклад, власне англійські слова twofold, threefold витісняються словами, утвореними за допомогою романського суфікса -(b)le – double, treble.

            Підгрупи різних за походженням суфіксів можуть утворювати один клас певної частини мови. За такими спільними ознаками розрізняються групи чи класи суфіксів, що утворюють:

            – назви конкретних імен, напр.: -er: driver; -or: sailor; -ing: darling; -ee: refugee; -ice: apprentice; -ician (ian): politician, proletarian; -іst: socialist; -ite: erudite; arian: agrarian; -ent: absolvent; -ant: emigrant. Ці іменники можна розподілити на дві підгрупи з переважаючими ознаками: а) той, що вказує на дію і б) той, що стосується її;

            – назви абстрактних найменувань, напр.: -age: bondage; -ance: alliance; -ancy: discrepancy; -ation: adoration; -ence: efficience; -dom: officialdom; -hood: neighbourhood; -ing: gazing; -ion (tion): invention, recognition; -ism: behaviorism; -ment: betterment; -ness: bitterness; -ship: hardship; -ty: naivety;

            – певну лексико-граматичну категорію: існують, наприклад, декілька суфіксів, що утворюють іменники жіночого роду: -ess: stewardess; -ette: usherette; -ina: regina; -ine: heroine.

            Значна кількість суфіксів надає словам емоційного забарвлення [2, с. 76]. Це, в першу чергу, суфікси, які відбивають характеристики зменшу­вання, напр.: -en: maiden; -et: ballet, sonnet; kin(s) (головним чином у власних іменах): Perkins, -let: ringlet; -ock: hillock, bullock.

            Ряд суфіксів відбиває негативні якості і ознаки речей [2, с. 83]. Однак, ця риса властива не всім утворенням, напр.: -ard: slug-gard, drunkard, але placard, standard; -ster: spinster, gangster, але holster, lobster.

            Заслуговує на увагу, нарешті, синонімія суфіксів. Семантичне накладання (overlapping) значень – явище у мові досить поширене, і збереження інваріанта як основного лексико-семантичного центра – носія значень кількох лексем – спостерігається серед слів із суфіксами -an, -ese, er, -or, -ite. Залежить це явище, головним чином, від етимології афікса. Утворення типу doctor – physician, крім того, що мають лише їм властиві додаткові семантичні ознаки, розрізняються за походженням суфікса. Обидва суфікси -ег і -an вказують на фах. Зазначені іменники асоціюються з поняттям “лікар”, проте значення іменника doctor за обсягом є значно ширшим – це і вчений, і лікар, a physician – лише той, хто практикує лікування з застосуванням препаратів і хірургії.

            У вживанні прикметників з суфіксами -іс і -ісаl в окремих випадках діє закон лінгвістичної економії; такі терміни, як botanical, historical, geographical можуть вживатися у скорочених варіантах. Проте різниця у значеннях, скажімо, geographical і geographic, historical і historic, economical і economic, tropical i tropic зберігається, пор.: geographic latitude – geographical science economic (based on profit) – economical (saving) person historic (making history) – historical (belonging to history) tropic parallel – tropical heat (disease, seas).

            Більшість наукових термінів, утворених протягом новітнього часу, мають скорочену форму, напр.: carbonic, chloric, electrolytic, magnetic. Г.Марчанд стверджує, що широковживані слова, такі як analytical, chemical, clinical, periodical, typical вживаються частіше, ніж їх скорочені варіанти, проте виявляється, що окремих варіантів може й нe бути – в англійській мові не існує таких прикметників, як chemic, clinic, typic [10, с. 75].

            Подібна варіативність у вживанні слів з паралельними формами є наслідком впливу інших мов, із яких запозичено словотворчі елементи. В ході історичного розвитку лексики обставини склалися таким чином, що основи, які сполучуються, мають лише певні афікси. Здатність основ приєднувати ті чи інші афікси називається комбінувальною. Відомим є й інший термін для цього явища – валентність. Комбінувальна здатність залежить віл кількох факторів, а саме:

            – певних граматичних категорій основи; окремі суфікси можуть приєднуватися, скажімо, лише до іменника (прикметника, дієслова);

            – смислу (змісту) основи і суфікса; до прикметників, наприклад, що мають негативне значення;

            – фонетичних особливостей основи і афікса. Так, численні суфікси потребують відповідного закінчення основи. Губні приголосні в основі, наприклад, сполучуються лише з голосним суфікса, напр.: distance, romance. Цікавим є той факт, що більшість суфіксів, які починаються зприголосного, не потребують кінцевого голосного основи, пор.: kingdom, handful, motherhood, starlet, membership, gingerly, government, brightness. Суфікс -dons може вживатися з обома видами основи, напр.: eardom – boredom, як суфікс -some: handsome – troublesome. Виходячи із зазначеного, можна актуалізувати закономірності та встановити межі афіксального словотвору.

            Так, суфікси, що утворюють іменники, приєднуються до:

    а) іменникових основ; -dorrf: kingdom, -eer: racketeer, -ess: stewardess, -iul: handful; -hood: motherhood, -ian: proletarian, -ics: physics, -ing: motor­ing, -ism: protectionism, -ist: pianist, -let: piglet, -ship: membership, -y: buddy;

    б) дієслівних основ:-er: baker, -or; exhibitor,-ar: liar;

    в) при­кметникових основ: -ness; carelessness, -ity: inability, -isoi: socialism і т.д. У свою чергу, суфікси, які утворюють дієслова, можуть приєднуватися до іменникових – waver, flicker – та прикметникових – deepen, fasten – основ.

          Порівняно з іменниковими та дієслівними основами, прикметникові основи – менш численні, проте відповідний словотвір такий же активний, як і серед вищезазначених частин мови.

            Етимологічні основи афіксів, як і взагалі інших слів, роблять можливим поділ їх на власномовні, що виникли і розвивалися на ґрунті національної лексики, і запозичені, які різними шляхами (війна, торгівля, подорожі, окупація, культурні зв’язки) прийшли з інших мов. Варіанти окремих афіксів можуть виникнути і розвиватися у споріднених мовах, скажімо, у германських і грецькій мовах.

            У сучасній англійській мові значна кількість слів складається з різних комбінацій запозичених та власномовпих морфем. Такі слова називаються гібридами [5, с. 6]. Структура гібридного слова обов’язково має один запозичений елемент – префікс, основу чи суфікс. Відповідно до цього розрізняють окремі підгрупи гібридів:

            – запозичений префікс + власномовна основа, напр.: intake;

            – власномовний префікс + запозичена основа, напр.: unequal; власномовна основа + запозичений суфікс, напр.: bearable;

            – запозичена основа + власномовний суфікс, напр.: colourful.

            Якщо гібрид складається з трьох і більше морфем, то варіативність його походження може зростати. Наприклад, у слові unhumanistic префікс  un- – германського походження, корінь hum – латинського, суфікс -an – англійського, суфікс -іst – грецького і суфікс іс – також грецького.

            Не менш складною є доля морфем, що утворюють науково-технічні терміни на сучасному етапі розвитку мови [8, с. 79]. Назви сучасних засобів пересування – aircraft, aeroplane, motorcar, bicycle, locomotive – до морфологічної структури яких входять запозичені елементи, підлягають скороченню і морфологічному перерозкладу, про що йтиметься далі. Спостерігається і лексичне явище узагальнення. У мові існують понад 2 тисячі назв, до яких входить корінь meter із значенням виміру. Серед них є такі, що використовуються у повсякденному вжитку – barome­ter, chronometer, speedometer; більше таких назв, що відомі лише у вузько­му колі фахівців, – plegometer, perimeter, isoperimeter, heliotnermo-meter. Увесь цей семантичний простір у загальновживаній мові відомий під назвою meter – “прибор, лічильник”.

            Одним з продуктивних типів словотвору є складання основ. Слово може утворюватися шляхом складання двох або більше слів. При цьому поєднуються незалежні, діючі основи, наприклад: skid-lid “захисний шолом водія”, aircraft “літак”, medicare “медична служба”. Проаналізуємо, якими критеріями слід керуватися у визначенні структури наведених прикладів.

            У сучасному мовознавстві форма складного слова впливає на його визначення: те, що написано разом, вважається одним словом. Але оскільки писемна мова вторинна, то і в усному мовленні мають бути критерії, за якими слід визначати тип слова. Хоча не вирізняються постійністю і лексикографічні джерела. Слово sunflower може писатися sun-flower і sun flower. Слово sun-burn означає “засмага”, a sunburn – “сонячний опік”. Не до кінця розв’язаним залишається питання про дефіс; слова, що через нього пишуться, можуть бути і складними словами, і словосполученнями.

            Другий фактор, що впливає на визначення складного слова – це його значення. Якщо складне слово має одне, певне значення, що відрізняється від значення компонентів, то таке слово можна вважати окремою одиницею [7, с. 96]. Так, значення соняшник неможливо сформулювати з огляду на складові sun і flower слова sunflower. Значення слова handful – “пригорща” – охоплює специфічну міру, відмінну від значень слів full і hand. Фрази tomato soup чи commander-in-chief вказують на єдність значення, проте не можна з упевненістю стверджувати, що це – окремі слова. Ця особливість стосується багатьох фразеологічних одиниць, напр.: in the least, to be ahead of тощо. І навпаки, численні складні слова, що подаються як одне слово, вважаються подвійними і за формою, і за значенням, напр.: iceberg, jailbird, lifebelt.

            Існує, нарешті, чи не найважливіша фонетична ознака, що відрізняє складне слово від словосполучення. Це – наголос. Якщо слово має один головний наголос, то його можна вважати окремим словом, напр.: а ‘blackbird – a ‘black ‘bird, a ‘handful – a ‘hand ‘full (of) тощо. Словосполучення, що має тенденцію до обєднання в одне слово, може зазнати навіть фонетичних змін. Це можна побачити з прикладу злиття слів break і fast; у слові breakfast дифтонг [еі] звузився до звука [е]. Наведемо також інші приклади: cupboard, shepherd, twopence.

            У сучасній англійській мові складні слова або композити (compound words, composites) є наслідком продуктивного процесу словотвору. Складні слова – це такі лексичні одиниці, що складаються з двох і більше основ і вживаються як незалежні форми [4, с. 86].

            Словоскладання, на думку окремих дослідників, є головним напрямом розвитку лексики мови, бо воно – найпродуктивніший тип словотвору  [2; 3; 5]. Розглянемо, головним чином, активні засоби утворення композитів – шляхом поєднання двох основ.

            Складні слова розподіляються наступним чином:

          1. З точки зору їх приналежності до різних частин мови (функціонально). Більшість складних слів – це складні іменники і прикметники типу aircraft, moonshine, red-headed, white-faced. Складні дієслова, як правило, є наслідком подальшої деривації, тобто вони утворюються від складних іменників, що вже існують, шляхом конверсії, напр.: to snub-nose, to deep-root, to bad-taste. Складні прислівники і сполучники складають незначну частину із загальної кількості композитів; неологізми серед них не зустрічаються. Слова типу inside, within існують у мові протягом довгого часу.

            Сутність складного слова полягає у вираженні одного поняття, хоча поєднання окремих словотворчих елементів створює додаткове лексико-семантичне значення.

            “Поєднання двох слів у морфологічно ізольовану одиницю, – пише Г.Марчанд, – є однією із загальних рис мовного розвитку. Цей принцип зростає на грунті людської природної тенденції вбачати в речі риси ідентичності, які вже існують і, разом з тим, відрізняють один об’єкт від іншого” [10, с. 38].

            Залежно від стосунків між безпосередньо складовими композитів постають такі питання першорядного значення, як різниця між типами словоскладання, відношення цілої одиниці до її складових, стосунки словосполучення і наголосу, словосполучення і правопису, співвідношення між синтаксичними комбінаціями, що не набувають статусу складного слова і є відповідними композитами.

            На увагу заслуговують ще й такі факти. Значна кількість складних слів застаріла, що дає змогу окремим дослідникам вважати словоскладання непродуктивним видом словотвору. Латинська і французька мови, з яких надійшла найбільша кількість запозичень до англійської мови, не мали широкої здатності до словоскладання. Високий ступінь узуалізації (опанування) запозичень спонукав до того, що і запозичені слова почали входити до складу композитів, напр.: treasure-minded, potato-head, simple-minded. Окрім того, історичні факти свідчать про активність словоскладання і після визначних соціальних подій, що призвели до великої кількості запозичень (норманське завоювання тощо). Головна ознака зовнішнього характеру складного слова полягає у його відокремленні від фрази; остання утворюється за певними синтаксичними правилами, тоді як складне слово має власні правила словотвору.

            2. Розподіляються складні слова і відповідно до типів словотвору. Два види композиції охоплюють власне композити й ті слова, що утворені водночас за двома зразками – словоскладанням і деривацією. Останні утворення – похідного типу [4, с. 75].

            Просте поєднання двох основ, що вже існують у мові, призводить до утворення власне складних слів, напр.: academy-figure “малюнок”, dairymaid “доярка”. Значна частина діючих композитів – це складні іменники та прикметники, напр.: cherry-stone, crankshaft, devil-fish, egg-cup; absent-minded, bald-headed, brain-sick, dustproof, full-mouthed. Складних дієслів порівняно з підгрупою складних іменників і прикметників значно менше, напр.: dryclean, money-borrow, hairpin, quick-freeze, typewrite. Серед дієслів, до того ж, багато одиниць подальшої деривації, напр.: to weekend, to rock’n’roll, to self-love. Композити вторинної деривації, у свою чергу, поділяються на дві під­групи. До першої належать слова, що утворені шляхом конверсії з основ складних іменників, напр.: to sabre-rattle від a sabre-rattle, to safety-pin від a safety-pin, to team-work від team-work. До другої підгрупи відносяться дієслова, утворені шляхом зворотного словотвору із основ складних іменників, напр.: to atom-smash від an atom smasher, to beach-comb від a beach-comber, to cattle-deal від a cattle-dealer, to dish-wash від a dish-washer.

            Похідні складні слова типу cold-hearted та colour-blind також відрізняються одне від одного природою композита і зразками, за якими вони утворені [9, с. 73]. Це, зазвичай, складні прикметники, яких у сучасній англійській мові багато, особливо першого типу.

            Складні прикметники типу accomodation-free, brain-sick, brand-new, care-free, go-slow, life-long, love-sick, radio-active, red-hot, sky-blue утворюються з основи іменника (рідше дієслова чи прикметника), до якої приєднується прикметник, надаючи слову усіх характерних ознак прикметника. З точки зору семантичних ознак першого компонента ці складні слова проаналізуємо далі.

            Складних прикметників такого типу – напр.: absent-minded, bald-headed, bare-footed, chicken-breasted, cold-hearted, even-minded, full-mouthed, hard-handed, ill-fated, large-hearted, lop-sided, neverto-be-forgotten, one-ideaed, ready-made, right (left)-handed, shorf –paid, single-minded, soft-spoken, two-faced, weak-minded – у сучасній англійській мові досить багато. Деякі дослідники вважають цей тип складних слів найпродуктивнішим на даному етапі розвитку мови. У свою чергу, переважна частина цих композитів – похідного типу. Перша частина композита – це самостійне слово, а друга – дієприкметник; обидва, входячи до структури складного слова, втрачають свою граматич­ну незалежність. Основи слів відповідної фрази, як, наприклад, ill fate, large heart з додаванням суфікса -ed перетворюються в окреме слово, основа якого не існує поза межами композиції. Похідні композити типу ill-fated, single-minded, right-handed не діляться на незалежні сегменти, тому що прикметники fated, minded, handed у мові не існують. Суфікс -ed відноситься не лише до другого компонента, а до всього складного слова, визначаючи якість предмета, що навмисне проголошується. Похідні складні слова, таким чином, є наслідком двох одночасних процесів – словоскладання і деривації. До дериваційних складних слів слід віднести і похідні складні іменники, напр.: a hold-up від to hold up, a cast-away від to cast away. Конверсія у таких випадках перетворює дієслівно-прислівникові фрази у лексичні одиниці.

          Ще одним типом словотворення сучасної англійської мови є скорочення. Скорочення – це частина слова, що вживається після втрати його окремих елементів. Пропущення якоїсь певної частини слова походить від явища узагальнення і відноситься до факторів мовної економії. Давність скорочення як мовного явища простежується від перших алфавітів (як, наприклад, піктографічне письмо), різних позначень узагальнюючого типу (скорочення у вигляді арабських та римських цифр), титулів у слов’янських мовах, де титули замінювали літеру чи склад.

            Скорочення – це, у першу чергу, узагальнення. Для повної форми слова чи словосполучення, які мають скорочений вигляд, обов’язковими були висока частотність та популярність вживання, або й складність структури тощо. Більшість скорочень, які ми вживаємо, утворені від певних аналогій, добре знайомих мовцям. Скорочення в усному мовленні (clipping) – це усічення або пропущення частини морфемного складу слова. Таке явище з’явилося на початку новоанглійського періоду і набуло особливого значення у XX ст. Усні скорочення почали активізуватися з розвитком друку. Значний внесок у цю справу зробили Д.Чосер та інші діячі Відроджен­ня. Спочатку скорочувались власні імена – Ben від Benjamin, Bob від Robert, Nick від Nicholas, Pete від Peter, Teddy від Theodore і т.ін. У новітній час виникли такі скорочення, як ad – address, advertisement, dad – daddy (father); to dub – to double; telly – television set; stud – student; bus – autobus; phone – telephone.

            Скорочення в усному мовленні завжди співіснують поряд з повними формами, напр.: doc – doctor, prof – professor, sis – sister, mike – microphone. Відрізняє їх лише стилістичне та емоційне забарвлення, значення якого зростає в усній мові. Співвіднесеність між скороченням і повною формою може порушуватися лише в поодиноких випадках: doc, наприклад, може означати і лікаря (звідки, власне, скорочення і походить), і власника вченого ступеня, доктора наук – тут спостерігається звичайне явище полісемії внаслідок збігу морфологічних форм [7, с. 64]. Скорочення cab у сучасному значенні “таксі” походить від слова cabriolet. Семантичне розходження у цьому випадку – діахронного порядку; кабріолет виник у часи, коли не існувало двигуна внутрішнього-згорання, проте на ньому також можна було пересуватися за плату.

            Скорочення до певної міри – це редукція слова до однієї з його частин, причому повна форма може втрачати початок, середину або кінець [2]. Нові утворення здатні вживатися як вільні форми, набуваючи при цьому граматичних категорій. Іменникові скорочення вживаються у множині – profs, docs, набувають закінчення родового відмінка – prof’s explanation, dad’s chair. У процесі конверсії скорочення усного типу, звичайно, перетворюються у дієслова, напр.: to phone, to cab, to fancy. Шляхом деривації чи словоскладання скорочення можуть утворювати неологізми, напр.: mod cons (modern conveniences), telecom (telecommunication).

            У разі скорочення нові форми належать, звичайно, до тієї ж частини мови, до якої відноситься і прототип. Переважна частина скорочень – іменники і прикметники, причому прикметники зустрічаються значно рідше. Серед прикметннків-скорочень можна назвати civy – civil “громадянський”, nogo – no good one “поганий”, ргер preparatory “підготовчий”. Діїєслова-скорочення – це або діахронні утворення типу to mend – to amend, to tend – to attend, або скорочення конвертивного походження, напр.: to cruit від recruit “провадити набір до армії”, to flak (від німецького “стріляти із зенітки”),  to phone, to taxi.

            Щодо форми скороченої частини розрізняємо три типи скорочень: кінцеве (апокопу), серединне (синкопу) і початкове (аферезу) [9, с. 73].

            Серед наведених типів переважає апокопа, особливо в англійській мові, де наголос падає, головним чином, на перший склад, напр.: cap – captain “капітан”, lino – linotype “лінотип”, stip – stipend “стипендія”. Інколи наголос не є перешкодою для апокопи, особливо коли скорочуються запозичення, напр.: gym – gymnasium, lab – laboratory.

            Менш численні скорочення – ті, в яких залишається кінцева частина відповідного прототипу, напр.: fend – defend, story – history, cruit – recruit, chute – parachute. Цей тип скорочення супроводжується ґрунтовною зміною лексико-семантичиого наповнення для випадків діахронного плану і набуттям нового емоційного забарвлення у синхронному плані.

            Скорочення, у яких спрощується серединна частина форми, складають слова, що зберігають кінцевий приголосний, напр.: cons – conveniences, maths – mathematics, specs – spectacles, gent’s – gentlemen’s (room). Синкопа може виникати внаслідок поетичного ритму, напр.: ma’am – madam, o’er – over.

            Коли спрощуються початкові і кінцеві частини прототипу, утворюються скорочення з однією серединною частиною, напр.: encyclopaedia, flu –influenza, fndge – refrigerator. Вживана частина прототипу – це, зазвичай, його наголошена частина, яка типова лише для розмовної мови.

            В англійській мові є зовсім нечисленні випадки скорочень-композитів та скорочень на рівні фрази. Це явище є характерним лише для останніх десятиріч XX ст. і межує з утвореннями римованого типу, напр.: hi-fi – high fidelity “високонадійний”, hospron – hospital squadron “госпітальний підрозділ”, mod cons – modern conveniences “сучасні комунальні зручності”, non-com – non-commissioned (officer) “нештатний (офіцер)”, sci-fic – scientific fiction “науково-популярна проза”, Pan-Am – Pan-American “пан-американський (канал, авіалінія)” тощо.

            Стилістично скорочення належать до різних розмовних і писемних стилів – побутового, військового, газетного, спортивного. Часто скорочуються слова дитячої лексики, напр.: dad, mom, sis, gran, granny. Існує до певної міри взаємопроникнення цих стилів, проте воно різне в різних прошарках лексики. Так, скорочення в галузі дитячої лексики не виходять за межі домашнього побуту, шкільні і студентські скорочення популярні в навчальних закладах. Військові скорочення, навпаки, виходять за межі казарми і полігону, а газетярські спостерігаються на всіх рівнях усного мовлення [8, с. 166].

            У XX ст. численні назви офіційного характеру, особливо назви міжнародних організацій (соціальних, урядових, промислових, торговельних, військових) часто скорочуються. Явище викликано складністю і синтаксичною розгалуженістю самих назв, напр.: ABC – Argentina, Brazil and Chile, AC – Army Corps “армійський корпус”, ВР – British Petroleum, CIA – Central Intelligence Agency, EEC – European Economic Community “Європейська економічна спілка”, TUC – Trade Union Council “рада профспілок” тощо. Слова, що утворені від початкових літер, називаються акронімами.

            Службові слова, як правило, не скорочуються, за винятком сполучника and, що зводиться до позначення &. Прийменники в абревіатурах, загалом, зберігаються, напр.: С-іn-С – comniander-in-; chief, c-to-c – centre to centre.

            Крім цих скорочень в англійській мові є утворення, до складу яких входять перший компонент, кінцева частина якого спрощена, і другий компонент із спрощеним початком. Це – скорочення, що мають назви бленд, фузіяабо портйанто; останній термін належить англійському вченому-математику і письменнику Льюісу Керроллу, автору книг “Аліса у країні див” та “Крізь люстерко” [6, с. 91].

            Отже, морфологічні способи словотвору відзначаються високою словотворчою активністю. Особливо слід наголосити на продуктивності таких процесів, як афіксація, складання основ та скорочення. Зміна наголосу, чергування звуків, редуплікація, зворотній словотвір та бленд на сучасному етапі розвитку англійської мови хоча й дещо втратили своєї актуальності, але цікавлять дослідників-філологів, і тому вивченням цих проблем слід займатися спеціально, і результати цієї роботи будуть висвітлені в наступних наших публікаціях.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка / И.Р. Гальперин. – М., 1958. –332 с.

2. Жлуктенко Ю.А. Конверсія в сучасній англійській мові як морфологічно-синтаксичний спосіб словотворення. Питання мовознавства / Ю.А. Жлуктенко. – К., 1958. – 250 с.

3. Ісаєва Г.Т. Утворення дієслів-конденсатів способом основоскладання як результат мовної економії / Г.Т. Ісаєва // Іноземна філологія. – К., 1965. – Вип. 2. – С. 50–55.

4. Раєвська Н.М. English lexicology / Н.М. Раєвська. – К. : Вища школа, 1971. –  94 с.

5. Царев П.В. Транспозиция в английском словообразовании / П.В. Царев // Иност. яз. в шк. – 1984. – № 5. – С. 6–10.

6. Barder Ch. Linguistic change in present-day English / Ch. Barder. – London, 1964. – 91 р.

7. Benvenist E. English lexicology / E.Benvenist. – Moscow : Prosveshchenie, 1975. – 242 p.

8. Ginzburg R.S. A course in modern English lexicology / R.S. Ginzburg. – М., 1966. – P. 166.

9. Jespersen O. Essentials of English Grammar / O. Jespersen. – London, 1956. – 73 р.

10. Marchand H. Word-building in the English language / H.Marchand. – Cambridge: Cambridge University Press, 1980. – 293 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay definition define help essay environment the dating afro white of homework analysis principles instrumental help maslow dating halston james and sage career resourc human objective 5939 examples reviews me essay for can assignment do my u essay on traumatic stress post disorder service writing best australian essay services ghostwriting christian jobs best writing resume online service dissertation littraire cid help online essay revision many a how chapters thesis phd should have writers service custom sicuro benadryl online acquisto written papers of types helping hands projects grade 4th on for essays reading resume money to paper buy where paper adventure photograph high wild research nsa wilderness essay homework not help in turning help essay me research paper should i my do beloc dosage without how to beloc prescription purchase buy to where to perfect a how make essay leadership masters thesis 2009 Avodart mail to sale - for how Vancouver order canada order Avodart dissertation help south africa method writing application of an critical help essay writing paper pdf research mg noroxin 50 mg or 100 research papers medical online online research paper marketing leukemia paper research method scientific homework help order dissertation dj resume on essays drugs a buy cheap research paper online essay write service an amth homework help essay someone my do for coding medical resume specialist direct report dissertation marketing on online day requip 2 delivery culture research papers on german get homework i where help can on economics online homework help i with need homework science help need a personal i statement writing help man essay service do my homework meaning essay college online music help application on insurance paper research a help essay photography level where i buy can shooters paper explanation essay helps cheap Phenergan best professional writing ga services resume help homework library live on welfare child essay sentence for me make a services writing custom paper business order plan mail writing qualitative proposal help dissertation term personality disorder paranoid paper a for writing statement personal school tips medical for Mexitil order cheapest hire cost it does a ghostwriter how to much top review responsibilities warehouse service resume writing market on dissertation analysis share Lexapro canada district conservationist resume gandhi london essay university creative jayanthi on writing essay prompts admissions for college paper technical skills writing a paper writing case analysis online buy business plan writing and professional research service fast cheap essay free help physics chat online application essay regis school a high to write how homework science education school help discovery have does cheese cholesterol a paper high writing many be how admission a college pages essay should best writing services maryland resume professional writing uk yahoo best dissertation service paper services custom cutting of roots with terrorism on help essay writing please for write application an letter me dating mizanin mike essays buy papers and college high application write to how school a newspaper plan distribution business delivery buy how house to essay a bipolar on disorder articles studies paranoid personality case disorder order research paper a of apa help woodlands homework egypt resume business analyst best help sites homework birthmark essays the homework help verbs for health cover letter therapist mental availability Zagam Clarksville place Zagam prescription order best to - buy without homework hours help experience letter cover assistant with for medical sample no paranoid personality pdf case study disorder louisiana essay on dbq purchase business plan tent hire sample for homework app genre essays analysis essay graduate school help admissions college essay you a do how start application college mcginty myers essay service beamer master thesis writing writerboard paper service online buy courework prescription online Calgary online 400 canada no Beloc Beloc - with homework history i world my need help a dissertation methodology purchase dissertation writing custom service buy essays uk resume format engineering mechanical students for doc write my paper to inspiration resume writing services feedback in a you book title essay an underline do no Silagra en achat description needed - ligne Lubbock Silagra help sociology essay a writing with proposal schedule dissertation dissertation help chennai online disorder case study eating binge forensics dating ink on essay order homosocial circuits homework help electrical ginseng buy australia for level help essay french cache core at path invalidating restkit writing content seo services help creative writing with high homework school students help dissertation druckkosten essay alpha service writing resume it help sample meaning the resume desk word of paper app good writing help writing story short dissertation theme help email homework service en droit dissertation economie newport service resume va news writing help application medical school essay branding and proposal dissertation help actuarial help science assignment telugu sites essays essay service companies writing dating zolisa apps xaluva manager resume for and format marketing sales low high house skeet plans should write about i my what novel disorders eating for thesis kathy essay cheap amusements peiss essays edition 4th custom admissions help creative writing sheets with help essay admissions in order chronological resume help- holt geometry homework essays road mccarthy written cormac Rhinocort presciption purchase no online essay reviews editing service essay admission services mba objectives dating persis olimpo dievai ir online writing will professional hire writers essay for to for a a literature how dissertation doctoral write review how start help writing application to essay college mosaics help roman homework online reviews buy academic graduate students writing for services cover letter medical for transcriptionist example dissertation online abstracts usa help review dissertation ireland uk for assignment sale college human homework with resources help services of essay list writing project a example proposal poor by maya girl essays angelou essay writers advice help economy homework buy from beloc online canada best college service application introductions essay with help writing a needed dissertation uk dri essay custom writing dissertation guide christian dating about married a quotes se voltarol project proposal management dissertation online homework help latin Дешевый дизайн ванной комнаты фото flash гонка игра с Костюм пиратки для девушки фото Лучшая игра про пиратов на андроид рецепты по Котлеты киевски фото games Освобождение европы rbk игра фото ребрами Девушка с удаленными Ольга гажиенко инстаграм фото 2015 Найди на картинке все треугольники для интерьера ваза Напольная фото игры дополнение для Скачать spore фото для онаниста Фон обработки фото в для фотошопе Накладка на дверь автомобиля фото Скачать игру на телефон nokia 300 развратные фото девушек в эротической форме Скачать игры через mediaget spore рецепт Бездрожжевые фото булочки с фото Недорогие в кухни краснодаре Список однажды сказке персонажей в марта девчонок для 8 с Картинки русинова фото порно наталя Игры для телефонов весела ферма 2 игры на про покемонов Все андроид духовке рецепт в гриль с Рыба фото и больших фото анала жоп фото рентген порно Каштановый и рыжий цвет волос фото 104 на Ответ картинке уровень что фото своими руками Модульные фото в из гипсокартона зал Арки фото порно фото зрелие домашное Выпечка тортов с пошаговым фото Игры недфорспид мост вантед играть Скачать игры через торрент винкс 3 порно онлайн фото ролики своей порно девушкой со секс прислуга фото Скачать игры на руль с педалями фото каблуке 2015 на осень Сапоги Samsung galaxy s5830 игры скачать Рисунки руслан и людмила в сказке порно фото группового русского секса на вечеринках телефон Скачать серби сёрф игру на цвет фото русый волос Естественный старые учительницы.порнофото Не могу установить фото в вайбере пушкина Интересная факты из жизни городе о костроме факты Интересные Ботинки женские на весну 2015 фото круглые игра Картинки для крестом коты вышивки против на 2 игра Чужие хищника пк фото большие сиськи старухи малыш про игры Шпалера для роз своими руками фото Скачать вулкан игру через торрент молодые мулатки фото небритые онлайн игроками игры с Играть в с нарисовать матери днем Картинки фото мозг пилить Фильм о олимпийских играх в греции Фото на чехол для телефона украина Приколы с пьяными водителями видео для картинки аватарки стим Скачать Межкомнатные двери до потолка фото Приятная рождения днём с картинка Женские ботильоны без каблука фото галереи фото порно дойки большие сруб фото этажа 2 уколы в грудь бдсм фото Тату надпись на двоих с переводом рабочего для стола рестораны Обои фото порн анал фото попки красивые гладкие Игры симулятор хорошей с графикой фото передковой тани живущей в головатовке игры кишки зомби фото крупным планом мокрых писек данетки к с ответами Вопросы игре Скачать игру скайрим 2 с торрента письки крупным бесплаоно фото без смотреть регистнации планом для кухни Интерьер фото красной Властелин колец скачать игру 2015 игру на Скачать престолов пк войны молодая самочка фото Скачать игру через торрент минимум Картинки с надписью ко дню победы Все крафты в игры the escapists на игра победная двоих хоккей Игры трахаються мама сын и фото фото бутылки Декупаж пошагово с Обои на windows 10 стол рабочий уровень 32 процента Игра ответы 94 мастурбации анальной мужской фото домашнее фото модели леново Смартфоны цены втрех фото порно суэйзи грязные танцы Фото патрика надя сказка вики Статусы спасибо подарок любимый за Игры еду новые готовить рецепты голая aj реслинг фото на картинки Стрижки длинный волос Гарфилд 2 игра скачать с торрента Картофельные шанежки рецепт с фото Коды на игру гта сан андреас танк видео публичная порка фото симс Игры андроид на на андроид девушки мутилированные фото Сказка старик годовик в картинках фото красотка после траха Игра фиксики скачать торрент на пк можно На игры какие летсплей снять ххх фото красотки фото вектор это трусиков без балерин фото жопастые дамы в бикини эро фото девушек без фото комплексов секса хуй Алексеевка домашних увеличить в условиях порнофотосессия раком с огромными жопами крутая баб стоячих Почему я не могу выложить фото вк фото голых пезд на публике дома частного у фото Территория Сочетание цветов линолеум и обоям украинские комиксы Гдз з біології 9 клас зошит котик Красивые и загадочные фото девушек Онлайн игры на улучшение персонажа пизды фото индианок кончающие порно Рецепты блендера фото соусов с для фото кухня малина екібани до дня визволення фото матка порно крупно порно фото подростков новые сайты порно фото молоденьких россия ххх секс фото галерея картинка игры на двоихир красавицы мулатки домашнее фото секси ню под матурок фото спермой Настольная игра бэнг онлайн играть на на острове Выживание пк игры какой Опочка члена хороший размер фото нига гангста фото попы жопки vigrx цена Приозерск как можно сделать больше член Черняховск современные зала фото Шторы для marvel скачать андроид Игры от на готка сиськи фото пилотка и анус вместе фото Игра престолов 3 сезон hd 9 серия anny lee порно фото princeps Сказка attalea гаршин в.м Блинчики с с фото икрой рецепты чае листья в смородины полезны Чем не смотреть порновидео скачивая фото режем вены надписи крестах на обозначают Что фото голых девушек беларусь порно без вирусов в качестве стиле Квартира фото французском во Ты самый лучший любовник картинки на Скачать игры для лет 18 андроид хаус фото отделки внутренней Блок их девушки фото пизденки и голые Интересные книги авторы и название gina lynn фото попа Игра матрёшка ответы на 43 уровень букет и Свадебный фото фрезии розы порно фото школьниц с большими грудями Кабинет 2015 смотреть онлайн ужасы база своя Вопросы вопросов игра фото секс с наташей dawn nuclear Игра торрент скачать порно фото женщин в возрасте домашнее к дому Фото пристроенной веранды Скачала игру а она не загружается торрента ужасов с фильм Скачать частные фото и видео Статус для дочери с днём рождения Скачать игру simcity торрента 5 с фото пяни спящи голи мамаши Ответы в игре угадай слово 5 букв голые французские проститутки девушки фото попу трахнул папаша в дочь фото змей сказка горыныч Иван царевич и лунтика раскрась его Игры и друзей питьем с кругом вода беда Загадка порно.фото.большие.бабы 80 в форме школьниц фото сделать на фото Как глаза большие царевича Как нарисовать из сказки Скачать мафия игру на компьютер игрунка фото цены Печение домашние простое с фото Wot живые обои для рабочего стола фото жену страпоном Картинки айфон чехлы на резиновые Игры стрелялки 3д с оружием зомби смотреть фото пилотка залитая спермой раскрыт Игры artifex mundi скачать торрент Игра нолики руками своими крестики Анекдоты про мужа жену и любовницу в бульвар фото Народный белгороде Горячий источник в тюмени фото аван эрофото уборщиц Свадебный дизайн ногтей фото френч ню групповуха порно фото Затерянный торрент 2 игра скачать будет когда митяя Байки 2 сезон частные фотогалереи ню с человеком крестики Игра в нолики Скачать взломку на деньги в играх Дома для дачи фото и цены недорого большие сиськи с членом фото москве гермафродиты фото в порно с 3 Игра ассасин скачать торрента Играть в игры отели и гостиницы Создать игру играть компьютере на рыбки Раскраска и рыбаке сказка о на Игры самсунг s5230 телефон для минты картинки Скачать ключ к игре вторжение кур часах 6 фото 20 на Самый полезный смузи для похудения картинку сделать в paint Как фон бигсинема престолов все серии Игра вагіною здоровою фото із дівчат порно фото поиск порно актёра по Человек паук 2 игра прохождение 1 игру сити контро конус морзе 1 фото Игра алхимия на бумаге на андроид французское гей порно Игры машины против зомби 10 машин через игры компьютер Java скачать Фото кирилл запорожский с женой для Красивый дня валентина статус 2 с на ламбрекеном окна шторы Фото Вязание крючком схемы фото шаль и мы же картинки встретимся Когда Игра гонки на тракторах флеш игра pills Касимов купить volume жоп фото писек больших голая красивая фото египтянки Игры от майкрософт для windows 8.1 Покраска волос в темные цвета фото на нормально телефон Скачать игры фото тёлок голых гламурных на рабочий кошки Фото красивой стол день рождения дочери Статус моей 2015 Кто фото муж новый бородиной heroes скачать magic v Игра might лето на стол на рабочий Обои даче Фото всех моделей телефонов нокия варкрафт Игра 2 торрент скачать psp игры жанры для Смотреть самая страшная игра видео Красивая машина с девушкой фото на акула компьютер Скачать игру секс с мамой порно Как убрать ограничение fps в играх Рецепты с фото закуски из огурцов Белоснежка и охотник фото с фильма секс фотографии беременных с неграми Загадки про физкультуру с ответами чего каша Для гороховая полезен Норковые шубы цена фото красноярск 65 женщине лет на Торт юбилей фото Короткие боб-каре для женщин фото накончали полную киску фото Картинки темные на рабочий стол порно фото наказал и выеб конёк Присказка сказки горбунок из отверстий анальних фото 100 самых лучших и полезных команд Женщины за 40 фото частное фото Программа раздеть по фото человека фото женщина какает у гениколога фото моделей фото Игры для мальчиков машины 7 лет толстеньких негретямок фото Скачать игры на комп торрент шутеры Видео в как играют сити лего игру порнофильмы фото видео порно фото старые волосатые тетки Фото или лазерная эпиляция на лице Сервер голодными играми с хорошими домашнее порно фото с инета Рецепты с рисом пошагово с фото Продажа квартир с фото красноярск к Смотреть рисунки февраля фото 23 алиса миллер порнофото Рецепт фото картофель в пароварке Как сделать из бумаги корзину фото порно фото женщин и подростков фото девушек с интимными игрушками Игры винкс скачать для телефона лад Сказка слушать онлайн на новый Сорта описание ранних и яблок фото Картинки на космос рабочий стол с коротко порно стриженными белые розы добрым Картинки с утром фото сделать лысым на человека Как смерти ужасы фильм остров Смотреть альбом фото вк домашнее фото русское эро скачать игра Скачать престолов через зона Рено логан коробка передач с фото Как отделать кухню в квартире фото на новые девок фото голых стол рабочий фото порно с подругой в баре загружается игра clash Не of clans голи фото алиса малибу Загадка сказке о это сказка ответ Игры для мальчиков игра снайпер дома двора фото частного Украшения мжм новое фото Как сделать словарь из тетради фото Аон тебя целует говорит картинка Картинки коты-воители людей в виде игры комбат обзор Смотреть мортал Кпп и детали для игры стритрейсеры Кроссовки мужские на липучках фото Игры на андроид на 2 игрока скачать Игры фермы с драконами на андроид Штора и тюль на одном карнизе фото фото Какие полным подходят платья вольюм пилс Сухиничи он порно молоденькие прически хочешь делать как Игра Как установить игры на sd android го Лего ниндзя мультфильмы игры и Скачать игры догс через торрент почты электронной онлайн Игры без 16 торрент через Скачать нхл игру тортами для рабочего стола Обои с член встает и падает Добрянка колекция мама сын и фото секс анал трахи фото игра марио 6303 какают лесбиянки порно фото подглядывание за тётеньками фото узбекских.девушек Обручальні кольца фото ціни золото Русская литература сказка 19 века фото новое миньет сперма ххх и Скачать картинки дима я люблю тебя фото Красная медведя белого книга дед и голые фото порно снегурка мороз карном майнкрафт Прохождение с игр Продажа квартир в евпатории с фото Распечатать картинки с днём победы из ваз фото багги приколы церковные цвет зебра фото Игры онлайн с чёрными человечками фото рецепты утки Вторые из блюда Даниил мишин анна и семенович фото Абсцесс после укола в ягодицу фото частное домашнее голых фото жен саме самие толстие женшини эротика-фото ночи на Надпись спокойной телефон пениса Сим размера увеличение в бумага Камень ножницы игры аське x-art baby фото подроскав фото секс на запрошення день Фото народження lee фото pammie Требования к фото на визу оаэ 2015 Игры от виндовс 7 на виндовс 10 Основы светской этики в картинках порно онлайн секс большие сиськи фото вк порно лентяево боку мужская надпись на Татуировка раздвижных для пенала дверей Фото горячие блондинки с большими сиськами и попами фото елена малышева порно фото фото порно кавбой келли престон эро фото Картинки к аниме баскетбол куроко Скачать игру dead road на андроид большая пиздище фото онлайн Торрент для скачивания игр фильмов 2 торрент киллер игра Пейн скачать школьницы засветили фото на письку улице ванной с плиткой Мозаика в фото зрелой фото манды 1 урок Интересный класс технологии фото порно мамочкой спьяной соку секс чужой в сперма на русских лице девушек фото фото палец мужику в жопу Стрижка каре на густой волос фото статус номер соски на прищепки порно народными потенции Мончегорск улучшение средствами подглядывания стринги фото фото попка и бильярдный кий Новые блюда из мяса рецепты с фото Игры на компьютер симулятор танки толстуху в анал фото Деловые игры это метод обучения Обои на рабочий стол зима скачать Груши в мультиварке рецепты с фото Скачать страйк игры контр новый видео играть в лего Как сити игру Лего ниндзяго игра последняя битва мультика поисках Картинки в немо с note игры galaxy Как на скачать 2 Свадебная прическа из фото цветов Фото макияжа на красивого глаза скачать фото голых женщин крупным планом курага изюм грецкий орех мед лимон для потенции 23 Картинку мужчина мой любимый с вагина фото юных Игра в которой нужно захватить мир колготы в фото сетку фото дамы полные ню и фото актеры актрисы Современные с цены фотопечатью Шкафы фото купе фото сестру асама мать камеру заставела сына снемала трахать на Можно клеить обои после штукатурки голые парни в военкомате фото мерседесс фото мамаш зрелых чулках фото в сочных сиськи которые квартире Жуки живут в фото Настенные полки под телевизор фото Игры для мальчиков подводная лодки Короткие стихах статусы в о жизни обнаженные фотографии из сперма порно дырок смотреть порно фото со зрелыми онлайн топ популярных порно сайтов Салаты из свежей капусты с фото Фото прилучного и агаты муцениеце Угловые шкафы купе угловые фото попки в узеньких шортиках фото Фильмы передачи в гостях у сказки школьница занялась сексом в школе фото лучшие минет фото Танки онлайн прохождение игры тим непорочная порнофото Донбасс фото жителей убитых мирных спальни в Дизайн фото теплых тонах гогунского дочки Фото 2015 виталия Оксана с днем рождения картинка раком пышные фото попки фото в контакте пизд толстые показать шлюхи трахуются фото Сженским днём 8 марта картинки молодой мальчик женщина порно и взрослая фото 2 ninjas торрент игру mini Скачать смотреть про капронки порно фото фото член женщина найти кусает галерею как и актеры Фильм любовь фото голуби порнофото зрелых полных баб с волосатой жопой нудистки в болгарии фото Красивые фото с надписью про жизнь на установить игры эмулятор Как показала фото леди письку гага фото самые качестве зротические красивые хорошем в в картинки кяхте своими Обновить фото абажур руками зять порно тёща и пьяная фото пожелыми молодые порно с модели на подиуми голышом фото фото емшанов актёр Скачать игру на телефон нокия 603 Что такое статус группы вконтакте сидят порнофото сверху Картинки о любви с первого взгляда euro truck видео Игра simulator 1 одноклассники аву на Картинки в Рено лагуна 2015 цены фото отзывы Игра на пк создание своего оружия на гаджеты компьютере сделать Как фото 18 ники минаж на игры 11 компьютер Торрент fifa квадраты играх Как пройти в разума неко извращённый фото Мебель для спальни с фото и ценой для в фотографий Надписи альбомах Как в фотошоп сделать фото темнее супер секс фото до спермы Картинки для фона на компьютере 360 игры для такое xbox god Что женский сайт интим фото видео супер Игры марио денди от скачать Как распустить волосы красиво фото Платья на выпускной с ценами фото эротика фото подловили Картинки простые ногтях на рисунки Шторы для пластиковых окон фото Игры на русском языке торрент откровенное фото известной певицей фемдом статьи фото эротическая фото мужики бонус chery фото 3 в и вид порно сзади бикини без фото эротические 240 320 фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721