СЛОВОТВІР ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКА СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.373’024-56

Н.О.Михальчук

Рівненський державний гуманітарний університет, м.Рівне

 

В статті окреслено функції суфіксів як дериваційних елементів, що зумовлюють позитивні зміни в сучасному англійському словотворі. Охарактеризовано особливості афіксального словотвору. Описано скорочення як тип словотворення.

Ключові слова: словотвір, тип словотворення, дериваційні елементи, суфікс, афіксальний словотвір, скорочення.

В статье описаны функции суффиксов как деривационных элементов, которые определяют положительные изменения в современном английском словообразовании. Дана характеристика особенностям аффиксального словообразования. Описаны сокращения как тип словообразования.

Ключевые слова: словообразование, тип словообразования, деривационные элементы, суффикс, аффиксальное словообразование, сокращение.

In this article the functions of suffixes as derivative elements of word-building were described. These derivative elements determine positive changes in modern English word-building. The peculiarities of using affixes in the process of word-building were described. Shortening as a type of word-building was described.

Key words: word-building, the type of word-building, derivative elements, a suffix, using affixes in the process of word-building, shortening.

Для постійного оновлення, збагачення і розвитку мови необхідним є безперервне поповнення її словникового запасу мовними новоутвореннями. Основними джерелами поповнення словникового складу сучасної англійської мови є різноманітні види морфологічного, синтаксичного та синтактико-морфологічного способів словотвору.

Питання словотвору неодноразово розглядалося як вітчизняними, так і зарубіжними лінгвістами, такими, як Н.М.Раєвська [4], Г.Т.Ісаєва [3], І.Р.Гальперин [1], Ю.А.Жлуктенко [2], О.Есперсен [9] та інші. Результати їх багаторічних наукових досліджень показали, що, зокрема, конверсія – це безафіксальний спосіб словотворення, де парадигма слова та його синтаксичне призначення сигналізує щодо його лексико-граматичного стану.

Хоча деякі види словотвору, зокрема, суфіксальний, на нашу думку, є недостатньою мірою проаналізованими в науковій царині. Тому метою даної статті є описати морфологічні способи словотвору в сучасній англійській мові як основні засоби поповнення сучасного словника новотворами.

Завданнями нашої статті є:

1.Окреслити функції суфіксів як дериваційних елементів, що зумовлюють позитивні зміни в сучасному англійському словотворі.

2.Охарактеризувати особливості афіксального словотвору.

3.Описати скорочення як тип словотворення.

Отже, стосовно суфіксів, вони як дериваційні елементи виконують функцію афіксальної морфеми, що знаходиться між коренем та закінченням і входить до складу основи. Не вживаючись незалежно, суфікс, проте, має семантичне навантаження, яке впливає на новотвір. Це спонукало науковців до численних класифікацій суфіксів стосовно їхнього походження, утворюваних за їх допомогою частин мови, продуктивності / непродуктивності, частоти вживання, загальних значень і, навіть, емоційного забарвлення.

            Окремі морфеми можуть мати подвійну функцію – як граматичних способів творення, так і суто лексичних одиниць. Так, морфеми -ed, -er можуть виражати граматичні категорії (-ed як дієслівне закінчення минулого часу і перфекта; -ег – як прикметникове закінчення вищого ступеня порівняння), і, з іншого боку, утворювати лексичні деривативи, напр.: bigoted, coloured, quick-witted; foreigner, geographer. Таким чином, різниця між закінченням і суфіксом полягає у тому, що перше виконує граматичну функцію, а в другому переважає лексичне значення. Суфіксальний дериватив – це двоморфемне слово, що вживається як ціле і граматично рівнозначне простому слову в усіх можливих синтаксичних конструкціях [4, с. 61]. Морфеми ж, що характеризуються ознаками граматичних категорій часу, числа чи відмінка, визначаються як закінчення, оскільки вони утворюють не нові слова, а лише форми слів. Суфіксальний словотвір характеризується залежно від:

             – суфікса, що походить з власної мови, напр.: darkness, kindness. У цих випадках наголос новотвору не змінюється навіть у словах з трьома складами, пор.: commonness, willingness;

            – запозиченого суфікса, що приєднується як до власномовних, так і запозичених коренів, не змінюючи при цьому наголосу, напр.: movable, deceivable, serviceable;

            – запозиченого суфікса, що вживається з іншомовними коренями, змінюючи при цьому наголос і / або голосний чи приголосний кореня, напр.: biology – biologically, China – Chinese.

            Коли до запозиченого слова, утвореного за допомогою іншомовного суфікса, приєднується ще один, власномовний суфікс, таке утворення називається корелятивним [6, с. 91], напр.: president – presidency, resident – residency.

            Суфіксація як спосіб словотвору є значно глобальнішим, ніж префіксація. Пропорційна частина власномовних суфіксів також є більшою, ніж серед префіксів. Це означає, що активне запозичення латинських, грецьких та французьких суфіксів не витіснило словотворчі елементи власної мови, продуктивність яких може час від часу поновлюватися, пор.: boredom, freedom, kingdom, але stardom – від іменника star “кінозірка”. Спостерігається і зворотний процес: наприклад, власне англійські слова twofold, threefold витісняються словами, утвореними за допомогою романського суфікса -(b)le – double, treble.

            Підгрупи різних за походженням суфіксів можуть утворювати один клас певної частини мови. За такими спільними ознаками розрізняються групи чи класи суфіксів, що утворюють:

            – назви конкретних імен, напр.: -er: driver; -or: sailor; -ing: darling; -ee: refugee; -ice: apprentice; -ician (ian): politician, proletarian; -іst: socialist; -ite: erudite; arian: agrarian; -ent: absolvent; -ant: emigrant. Ці іменники можна розподілити на дві підгрупи з переважаючими ознаками: а) той, що вказує на дію і б) той, що стосується її;

            – назви абстрактних найменувань, напр.: -age: bondage; -ance: alliance; -ancy: discrepancy; -ation: adoration; -ence: efficience; -dom: officialdom; -hood: neighbourhood; -ing: gazing; -ion (tion): invention, recognition; -ism: behaviorism; -ment: betterment; -ness: bitterness; -ship: hardship; -ty: naivety;

            – певну лексико-граматичну категорію: існують, наприклад, декілька суфіксів, що утворюють іменники жіночого роду: -ess: stewardess; -ette: usherette; -ina: regina; -ine: heroine.

            Значна кількість суфіксів надає словам емоційного забарвлення [2, с. 76]. Це, в першу чергу, суфікси, які відбивають характеристики зменшу­вання, напр.: -en: maiden; -et: ballet, sonnet; kin(s) (головним чином у власних іменах): Perkins, -let: ringlet; -ock: hillock, bullock.

            Ряд суфіксів відбиває негативні якості і ознаки речей [2, с. 83]. Однак, ця риса властива не всім утворенням, напр.: -ard: slug-gard, drunkard, але placard, standard; -ster: spinster, gangster, але holster, lobster.

            Заслуговує на увагу, нарешті, синонімія суфіксів. Семантичне накладання (overlapping) значень – явище у мові досить поширене, і збереження інваріанта як основного лексико-семантичного центра – носія значень кількох лексем – спостерігається серед слів із суфіксами -an, -ese, er, -or, -ite. Залежить це явище, головним чином, від етимології афікса. Утворення типу doctor – physician, крім того, що мають лише їм властиві додаткові семантичні ознаки, розрізняються за походженням суфікса. Обидва суфікси -ег і -an вказують на фах. Зазначені іменники асоціюються з поняттям “лікар”, проте значення іменника doctor за обсягом є значно ширшим – це і вчений, і лікар, a physician – лише той, хто практикує лікування з застосуванням препаратів і хірургії.

            У вживанні прикметників з суфіксами -іс і -ісаl в окремих випадках діє закон лінгвістичної економії; такі терміни, як botanical, historical, geographical можуть вживатися у скорочених варіантах. Проте різниця у значеннях, скажімо, geographical і geographic, historical і historic, economical і economic, tropical i tropic зберігається, пор.: geographic latitude – geographical science economic (based on profit) – economical (saving) person historic (making history) – historical (belonging to history) tropic parallel – tropical heat (disease, seas).

            Більшість наукових термінів, утворених протягом новітнього часу, мають скорочену форму, напр.: carbonic, chloric, electrolytic, magnetic. Г.Марчанд стверджує, що широковживані слова, такі як analytical, chemical, clinical, periodical, typical вживаються частіше, ніж їх скорочені варіанти, проте виявляється, що окремих варіантів може й нe бути – в англійській мові не існує таких прикметників, як chemic, clinic, typic [10, с. 75].

            Подібна варіативність у вживанні слів з паралельними формами є наслідком впливу інших мов, із яких запозичено словотворчі елементи. В ході історичного розвитку лексики обставини склалися таким чином, що основи, які сполучуються, мають лише певні афікси. Здатність основ приєднувати ті чи інші афікси називається комбінувальною. Відомим є й інший термін для цього явища – валентність. Комбінувальна здатність залежить віл кількох факторів, а саме:

            – певних граматичних категорій основи; окремі суфікси можуть приєднуватися, скажімо, лише до іменника (прикметника, дієслова);

            – смислу (змісту) основи і суфікса; до прикметників, наприклад, що мають негативне значення;

            – фонетичних особливостей основи і афікса. Так, численні суфікси потребують відповідного закінчення основи. Губні приголосні в основі, наприклад, сполучуються лише з голосним суфікса, напр.: distance, romance. Цікавим є той факт, що більшість суфіксів, які починаються зприголосного, не потребують кінцевого голосного основи, пор.: kingdom, handful, motherhood, starlet, membership, gingerly, government, brightness. Суфікс -dons може вживатися з обома видами основи, напр.: eardom – boredom, як суфікс -some: handsome – troublesome. Виходячи із зазначеного, можна актуалізувати закономірності та встановити межі афіксального словотвору.

            Так, суфікси, що утворюють іменники, приєднуються до:

    а) іменникових основ; -dorrf: kingdom, -eer: racketeer, -ess: stewardess, -iul: handful; -hood: motherhood, -ian: proletarian, -ics: physics, -ing: motor­ing, -ism: protectionism, -ist: pianist, -let: piglet, -ship: membership, -y: buddy;

    б) дієслівних основ:-er: baker, -or; exhibitor,-ar: liar;

    в) при­кметникових основ: -ness; carelessness, -ity: inability, -isoi: socialism і т.д. У свою чергу, суфікси, які утворюють дієслова, можуть приєднуватися до іменникових – waver, flicker – та прикметникових – deepen, fasten – основ.

          Порівняно з іменниковими та дієслівними основами, прикметникові основи – менш численні, проте відповідний словотвір такий же активний, як і серед вищезазначених частин мови.

            Етимологічні основи афіксів, як і взагалі інших слів, роблять можливим поділ їх на власномовні, що виникли і розвивалися на ґрунті національної лексики, і запозичені, які різними шляхами (війна, торгівля, подорожі, окупація, культурні зв’язки) прийшли з інших мов. Варіанти окремих афіксів можуть виникнути і розвиватися у споріднених мовах, скажімо, у германських і грецькій мовах.

            У сучасній англійській мові значна кількість слів складається з різних комбінацій запозичених та власномовпих морфем. Такі слова називаються гібридами [5, с. 6]. Структура гібридного слова обов’язково має один запозичений елемент – префікс, основу чи суфікс. Відповідно до цього розрізняють окремі підгрупи гібридів:

            – запозичений префікс + власномовна основа, напр.: intake;

            – власномовний префікс + запозичена основа, напр.: unequal; власномовна основа + запозичений суфікс, напр.: bearable;

            – запозичена основа + власномовний суфікс, напр.: colourful.

            Якщо гібрид складається з трьох і більше морфем, то варіативність його походження може зростати. Наприклад, у слові unhumanistic префікс  un- – германського походження, корінь hum – латинського, суфікс -an – англійського, суфікс -іst – грецького і суфікс іс – також грецького.

            Не менш складною є доля морфем, що утворюють науково-технічні терміни на сучасному етапі розвитку мови [8, с. 79]. Назви сучасних засобів пересування – aircraft, aeroplane, motorcar, bicycle, locomotive – до морфологічної структури яких входять запозичені елементи, підлягають скороченню і морфологічному перерозкладу, про що йтиметься далі. Спостерігається і лексичне явище узагальнення. У мові існують понад 2 тисячі назв, до яких входить корінь meter із значенням виміру. Серед них є такі, що використовуються у повсякденному вжитку – barome­ter, chronometer, speedometer; більше таких назв, що відомі лише у вузько­му колі фахівців, – plegometer, perimeter, isoperimeter, heliotnermo-meter. Увесь цей семантичний простір у загальновживаній мові відомий під назвою meter – “прибор, лічильник”.

            Одним з продуктивних типів словотвору є складання основ. Слово може утворюватися шляхом складання двох або більше слів. При цьому поєднуються незалежні, діючі основи, наприклад: skid-lid “захисний шолом водія”, aircraft “літак”, medicare “медична служба”. Проаналізуємо, якими критеріями слід керуватися у визначенні структури наведених прикладів.

            У сучасному мовознавстві форма складного слова впливає на його визначення: те, що написано разом, вважається одним словом. Але оскільки писемна мова вторинна, то і в усному мовленні мають бути критерії, за якими слід визначати тип слова. Хоча не вирізняються постійністю і лексикографічні джерела. Слово sunflower може писатися sun-flower і sun flower. Слово sun-burn означає “засмага”, a sunburn – “сонячний опік”. Не до кінця розв’язаним залишається питання про дефіс; слова, що через нього пишуться, можуть бути і складними словами, і словосполученнями.

            Другий фактор, що впливає на визначення складного слова – це його значення. Якщо складне слово має одне, певне значення, що відрізняється від значення компонентів, то таке слово можна вважати окремою одиницею [7, с. 96]. Так, значення соняшник неможливо сформулювати з огляду на складові sun і flower слова sunflower. Значення слова handful – “пригорща” – охоплює специфічну міру, відмінну від значень слів full і hand. Фрази tomato soup чи commander-in-chief вказують на єдність значення, проте не можна з упевненістю стверджувати, що це – окремі слова. Ця особливість стосується багатьох фразеологічних одиниць, напр.: in the least, to be ahead of тощо. І навпаки, численні складні слова, що подаються як одне слово, вважаються подвійними і за формою, і за значенням, напр.: iceberg, jailbird, lifebelt.

            Існує, нарешті, чи не найважливіша фонетична ознака, що відрізняє складне слово від словосполучення. Це – наголос. Якщо слово має один головний наголос, то його можна вважати окремим словом, напр.: а ‘blackbird – a ‘black ‘bird, a ‘handful – a ‘hand ‘full (of) тощо. Словосполучення, що має тенденцію до обєднання в одне слово, може зазнати навіть фонетичних змін. Це можна побачити з прикладу злиття слів break і fast; у слові breakfast дифтонг [еі] звузився до звука [е]. Наведемо також інші приклади: cupboard, shepherd, twopence.

            У сучасній англійській мові складні слова або композити (compound words, composites) є наслідком продуктивного процесу словотвору. Складні слова – це такі лексичні одиниці, що складаються з двох і більше основ і вживаються як незалежні форми [4, с. 86].

            Словоскладання, на думку окремих дослідників, є головним напрямом розвитку лексики мови, бо воно – найпродуктивніший тип словотвору  [2; 3; 5]. Розглянемо, головним чином, активні засоби утворення композитів – шляхом поєднання двох основ.

            Складні слова розподіляються наступним чином:

          1. З точки зору їх приналежності до різних частин мови (функціонально). Більшість складних слів – це складні іменники і прикметники типу aircraft, moonshine, red-headed, white-faced. Складні дієслова, як правило, є наслідком подальшої деривації, тобто вони утворюються від складних іменників, що вже існують, шляхом конверсії, напр.: to snub-nose, to deep-root, to bad-taste. Складні прислівники і сполучники складають незначну частину із загальної кількості композитів; неологізми серед них не зустрічаються. Слова типу inside, within існують у мові протягом довгого часу.

            Сутність складного слова полягає у вираженні одного поняття, хоча поєднання окремих словотворчих елементів створює додаткове лексико-семантичне значення.

            “Поєднання двох слів у морфологічно ізольовану одиницю, – пише Г.Марчанд, – є однією із загальних рис мовного розвитку. Цей принцип зростає на грунті людської природної тенденції вбачати в речі риси ідентичності, які вже існують і, разом з тим, відрізняють один об’єкт від іншого” [10, с. 38].

            Залежно від стосунків між безпосередньо складовими композитів постають такі питання першорядного значення, як різниця між типами словоскладання, відношення цілої одиниці до її складових, стосунки словосполучення і наголосу, словосполучення і правопису, співвідношення між синтаксичними комбінаціями, що не набувають статусу складного слова і є відповідними композитами.

            На увагу заслуговують ще й такі факти. Значна кількість складних слів застаріла, що дає змогу окремим дослідникам вважати словоскладання непродуктивним видом словотвору. Латинська і французька мови, з яких надійшла найбільша кількість запозичень до англійської мови, не мали широкої здатності до словоскладання. Високий ступінь узуалізації (опанування) запозичень спонукав до того, що і запозичені слова почали входити до складу композитів, напр.: treasure-minded, potato-head, simple-minded. Окрім того, історичні факти свідчать про активність словоскладання і після визначних соціальних подій, що призвели до великої кількості запозичень (норманське завоювання тощо). Головна ознака зовнішнього характеру складного слова полягає у його відокремленні від фрази; остання утворюється за певними синтаксичними правилами, тоді як складне слово має власні правила словотвору.

            2. Розподіляються складні слова і відповідно до типів словотвору. Два види композиції охоплюють власне композити й ті слова, що утворені водночас за двома зразками – словоскладанням і деривацією. Останні утворення – похідного типу [4, с. 75].

            Просте поєднання двох основ, що вже існують у мові, призводить до утворення власне складних слів, напр.: academy-figure “малюнок”, dairymaid “доярка”. Значна частина діючих композитів – це складні іменники та прикметники, напр.: cherry-stone, crankshaft, devil-fish, egg-cup; absent-minded, bald-headed, brain-sick, dustproof, full-mouthed. Складних дієслів порівняно з підгрупою складних іменників і прикметників значно менше, напр.: dryclean, money-borrow, hairpin, quick-freeze, typewrite. Серед дієслів, до того ж, багато одиниць подальшої деривації, напр.: to weekend, to rock’n’roll, to self-love. Композити вторинної деривації, у свою чергу, поділяються на дві під­групи. До першої належать слова, що утворені шляхом конверсії з основ складних іменників, напр.: to sabre-rattle від a sabre-rattle, to safety-pin від a safety-pin, to team-work від team-work. До другої підгрупи відносяться дієслова, утворені шляхом зворотного словотвору із основ складних іменників, напр.: to atom-smash від an atom smasher, to beach-comb від a beach-comber, to cattle-deal від a cattle-dealer, to dish-wash від a dish-washer.

            Похідні складні слова типу cold-hearted та colour-blind також відрізняються одне від одного природою композита і зразками, за якими вони утворені [9, с. 73]. Це, зазвичай, складні прикметники, яких у сучасній англійській мові багато, особливо першого типу.

            Складні прикметники типу accomodation-free, brain-sick, brand-new, care-free, go-slow, life-long, love-sick, radio-active, red-hot, sky-blue утворюються з основи іменника (рідше дієслова чи прикметника), до якої приєднується прикметник, надаючи слову усіх характерних ознак прикметника. З точки зору семантичних ознак першого компонента ці складні слова проаналізуємо далі.

            Складних прикметників такого типу – напр.: absent-minded, bald-headed, bare-footed, chicken-breasted, cold-hearted, even-minded, full-mouthed, hard-handed, ill-fated, large-hearted, lop-sided, neverto-be-forgotten, one-ideaed, ready-made, right (left)-handed, shorf –paid, single-minded, soft-spoken, two-faced, weak-minded – у сучасній англійській мові досить багато. Деякі дослідники вважають цей тип складних слів найпродуктивнішим на даному етапі розвитку мови. У свою чергу, переважна частина цих композитів – похідного типу. Перша частина композита – це самостійне слово, а друга – дієприкметник; обидва, входячи до структури складного слова, втрачають свою граматич­ну незалежність. Основи слів відповідної фрази, як, наприклад, ill fate, large heart з додаванням суфікса -ed перетворюються в окреме слово, основа якого не існує поза межами композиції. Похідні композити типу ill-fated, single-minded, right-handed не діляться на незалежні сегменти, тому що прикметники fated, minded, handed у мові не існують. Суфікс -ed відноситься не лише до другого компонента, а до всього складного слова, визначаючи якість предмета, що навмисне проголошується. Похідні складні слова, таким чином, є наслідком двох одночасних процесів – словоскладання і деривації. До дериваційних складних слів слід віднести і похідні складні іменники, напр.: a hold-up від to hold up, a cast-away від to cast away. Конверсія у таких випадках перетворює дієслівно-прислівникові фрази у лексичні одиниці.

          Ще одним типом словотворення сучасної англійської мови є скорочення. Скорочення – це частина слова, що вживається після втрати його окремих елементів. Пропущення якоїсь певної частини слова походить від явища узагальнення і відноситься до факторів мовної економії. Давність скорочення як мовного явища простежується від перших алфавітів (як, наприклад, піктографічне письмо), різних позначень узагальнюючого типу (скорочення у вигляді арабських та римських цифр), титулів у слов’янських мовах, де титули замінювали літеру чи склад.

            Скорочення – це, у першу чергу, узагальнення. Для повної форми слова чи словосполучення, які мають скорочений вигляд, обов’язковими були висока частотність та популярність вживання, або й складність структури тощо. Більшість скорочень, які ми вживаємо, утворені від певних аналогій, добре знайомих мовцям. Скорочення в усному мовленні (clipping) – це усічення або пропущення частини морфемного складу слова. Таке явище з’явилося на початку новоанглійського періоду і набуло особливого значення у XX ст. Усні скорочення почали активізуватися з розвитком друку. Значний внесок у цю справу зробили Д.Чосер та інші діячі Відроджен­ня. Спочатку скорочувались власні імена – Ben від Benjamin, Bob від Robert, Nick від Nicholas, Pete від Peter, Teddy від Theodore і т.ін. У новітній час виникли такі скорочення, як ad – address, advertisement, dad – daddy (father); to dub – to double; telly – television set; stud – student; bus – autobus; phone – telephone.

            Скорочення в усному мовленні завжди співіснують поряд з повними формами, напр.: doc – doctor, prof – professor, sis – sister, mike – microphone. Відрізняє їх лише стилістичне та емоційне забарвлення, значення якого зростає в усній мові. Співвіднесеність між скороченням і повною формою може порушуватися лише в поодиноких випадках: doc, наприклад, може означати і лікаря (звідки, власне, скорочення і походить), і власника вченого ступеня, доктора наук – тут спостерігається звичайне явище полісемії внаслідок збігу морфологічних форм [7, с. 64]. Скорочення cab у сучасному значенні “таксі” походить від слова cabriolet. Семантичне розходження у цьому випадку – діахронного порядку; кабріолет виник у часи, коли не існувало двигуна внутрішнього-згорання, проте на ньому також можна було пересуватися за плату.

            Скорочення до певної міри – це редукція слова до однієї з його частин, причому повна форма може втрачати початок, середину або кінець [2]. Нові утворення здатні вживатися як вільні форми, набуваючи при цьому граматичних категорій. Іменникові скорочення вживаються у множині – profs, docs, набувають закінчення родового відмінка – prof’s explanation, dad’s chair. У процесі конверсії скорочення усного типу, звичайно, перетворюються у дієслова, напр.: to phone, to cab, to fancy. Шляхом деривації чи словоскладання скорочення можуть утворювати неологізми, напр.: mod cons (modern conveniences), telecom (telecommunication).

            У разі скорочення нові форми належать, звичайно, до тієї ж частини мови, до якої відноситься і прототип. Переважна частина скорочень – іменники і прикметники, причому прикметники зустрічаються значно рідше. Серед прикметннків-скорочень можна назвати civy – civil “громадянський”, nogo – no good one “поганий”, ргер preparatory “підготовчий”. Діїєслова-скорочення – це або діахронні утворення типу to mend – to amend, to tend – to attend, або скорочення конвертивного походження, напр.: to cruit від recruit “провадити набір до армії”, to flak (від німецького “стріляти із зенітки”),  to phone, to taxi.

            Щодо форми скороченої частини розрізняємо три типи скорочень: кінцеве (апокопу), серединне (синкопу) і початкове (аферезу) [9, с. 73].

            Серед наведених типів переважає апокопа, особливо в англійській мові, де наголос падає, головним чином, на перший склад, напр.: cap – captain “капітан”, lino – linotype “лінотип”, stip – stipend “стипендія”. Інколи наголос не є перешкодою для апокопи, особливо коли скорочуються запозичення, напр.: gym – gymnasium, lab – laboratory.

            Менш численні скорочення – ті, в яких залишається кінцева частина відповідного прототипу, напр.: fend – defend, story – history, cruit – recruit, chute – parachute. Цей тип скорочення супроводжується ґрунтовною зміною лексико-семантичиого наповнення для випадків діахронного плану і набуттям нового емоційного забарвлення у синхронному плані.

            Скорочення, у яких спрощується серединна частина форми, складають слова, що зберігають кінцевий приголосний, напр.: cons – conveniences, maths – mathematics, specs – spectacles, gent’s – gentlemen’s (room). Синкопа може виникати внаслідок поетичного ритму, напр.: ma’am – madam, o’er – over.

            Коли спрощуються початкові і кінцеві частини прототипу, утворюються скорочення з однією серединною частиною, напр.: encyclopaedia, flu –influenza, fndge – refrigerator. Вживана частина прототипу – це, зазвичай, його наголошена частина, яка типова лише для розмовної мови.

            В англійській мові є зовсім нечисленні випадки скорочень-композитів та скорочень на рівні фрази. Це явище є характерним лише для останніх десятиріч XX ст. і межує з утвореннями римованого типу, напр.: hi-fi – high fidelity “високонадійний”, hospron – hospital squadron “госпітальний підрозділ”, mod cons – modern conveniences “сучасні комунальні зручності”, non-com – non-commissioned (officer) “нештатний (офіцер)”, sci-fic – scientific fiction “науково-популярна проза”, Pan-Am – Pan-American “пан-американський (канал, авіалінія)” тощо.

            Стилістично скорочення належать до різних розмовних і писемних стилів – побутового, військового, газетного, спортивного. Часто скорочуються слова дитячої лексики, напр.: dad, mom, sis, gran, granny. Існує до певної міри взаємопроникнення цих стилів, проте воно різне в різних прошарках лексики. Так, скорочення в галузі дитячої лексики не виходять за межі домашнього побуту, шкільні і студентські скорочення популярні в навчальних закладах. Військові скорочення, навпаки, виходять за межі казарми і полігону, а газетярські спостерігаються на всіх рівнях усного мовлення [8, с. 166].

            У XX ст. численні назви офіційного характеру, особливо назви міжнародних організацій (соціальних, урядових, промислових, торговельних, військових) часто скорочуються. Явище викликано складністю і синтаксичною розгалуженістю самих назв, напр.: ABC – Argentina, Brazil and Chile, AC – Army Corps “армійський корпус”, ВР – British Petroleum, CIA – Central Intelligence Agency, EEC – European Economic Community “Європейська економічна спілка”, TUC – Trade Union Council “рада профспілок” тощо. Слова, що утворені від початкових літер, називаються акронімами.

            Службові слова, як правило, не скорочуються, за винятком сполучника and, що зводиться до позначення &. Прийменники в абревіатурах, загалом, зберігаються, напр.: С-іn-С – comniander-in-; chief, c-to-c – centre to centre.

            Крім цих скорочень в англійській мові є утворення, до складу яких входять перший компонент, кінцева частина якого спрощена, і другий компонент із спрощеним початком. Це – скорочення, що мають назви бленд, фузіяабо портйанто; останній термін належить англійському вченому-математику і письменнику Льюісу Керроллу, автору книг “Аліса у країні див” та “Крізь люстерко” [6, с. 91].

            Отже, морфологічні способи словотвору відзначаються високою словотворчою активністю. Особливо слід наголосити на продуктивності таких процесів, як афіксація, складання основ та скорочення. Зміна наголосу, чергування звуків, редуплікація, зворотній словотвір та бленд на сучасному етапі розвитку англійської мови хоча й дещо втратили своєї актуальності, але цікавлять дослідників-філологів, і тому вивченням цих проблем слід займатися спеціально, і результати цієї роботи будуть висвітлені в наступних наших публікаціях.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка / И.Р. Гальперин. – М., 1958. –332 с.

2. Жлуктенко Ю.А. Конверсія в сучасній англійській мові як морфологічно-синтаксичний спосіб словотворення. Питання мовознавства / Ю.А. Жлуктенко. – К., 1958. – 250 с.

3. Ісаєва Г.Т. Утворення дієслів-конденсатів способом основоскладання як результат мовної економії / Г.Т. Ісаєва // Іноземна філологія. – К., 1965. – Вип. 2. – С. 50–55.

4. Раєвська Н.М. English lexicology / Н.М. Раєвська. – К. : Вища школа, 1971. –  94 с.

5. Царев П.В. Транспозиция в английском словообразовании / П.В. Царев // Иност. яз. в шк. – 1984. – № 5. – С. 6–10.

6. Barder Ch. Linguistic change in present-day English / Ch. Barder. – London, 1964. – 91 р.

7. Benvenist E. English lexicology / E.Benvenist. – Moscow : Prosveshchenie, 1975. – 242 p.

8. Ginzburg R.S. A course in modern English lexicology / R.S. Ginzburg. – М., 1966. – P. 166.

9. Jespersen O. Essentials of English Grammar / O. Jespersen. – London, 1956. – 73 р.

10. Marchand H. Word-building in the English language / H.Marchand. – Cambridge: Cambridge University Press, 1980. – 293 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

revised homework physics helpers editing services academic examples for cv sales manager help aol approved homework teacher dissertation summary cv writing get essay services seattle writing online professional resume uk for writing online money org cmp help homework homework xyz help disadvantages of what are the and a contrast advantages writing comparison victoria resume online order secret uk thesis apoc3 phd writint custom services business plan floral sample homework help with questions badpakken dating online digestive disorders study system case homework help bpl papers research profiling dna can yahoo answers essays buy where i accounting free homework help online leukine prostate cancer school writing of recommendation for medical letter personality study disorders case for custom net discount essay code essay an become online writer support group writing dissertation on car process how to essay buy a help homework woodlawn essay help shoeless jackson joe paper games writing statement disorders sleeping thesis admission college graduate good help essay traumatic disorder persuasive speech on stress post essays on journeys school medical for essays diversity free personal statement with help cv help algebra homework with college conclusion persuader dissertation convaincre selection service best writing dissertation uk paper writing cheap services new in usa writers essay graphing homework help thesis telemedicine phd intimidating peredo buy canada in online rumalaya type one for massage cupping diabetes essay how to 5 paragraph write homework spelling help online labour cheap essay on inflation buy effects essay essays in movies a school high application to essay write how do cover research paper dissertation grant a purchase ceclor cd buy prescription online without essay great the gatsby help help homework business do my assignment singapore writing academic assignment phd italy thesis portugal essay buy expository custom overnight essay order papers term for pay sur dissertation de antigone sophocle without Diltiazem price Diltiazem prescriptions sample order resume chronological reverse homework cosemo help methodology with dissertation help ayi dating scams abstract sciences degree the candidate dissertation of for of online canada buy ceftin transfer essay help scholarship cheap writers fear personal on essay generic Leukeran rx american 247 made Leukeran shop and contrast a essay compare writing help business plan order to cancer brain breast help assignment expert reviews to homework my do i already cheapcollege papers a uk for edition dissertation writing dummies help assignment scdl online to to plan hire much write how cost it business someone a does buy proposal research for me you belgie site dating help programs homework complex fractions homework help assignment pay do my someone to australia magic essay writer i homework can get where help sites ukessay writing authors english by filipino essays written uk help essays service writing essay anyone used vana koutsomitis dating simulator essay psychology application phd now early my wake homework should up do phd terrorism thesis genetics help homework dissertation report homework essay online definition help essay buy a4 malaysia paper online homework graders help 5th best services review writing essay internship resume example for resumes house cleaning war to an essay about how write to what write on my dissertation illegal have someone is it college to your write essay free help homework buy literature my review paper ks2 english help homework pill script 10mg required no nortriptyline writing help homework persuasive without cheap reosto prescription helper health homework buy reseach paper secondary help homework school questionnaire buy dissertation a online writers usa essay new in singapore in sumycin favorite hobby essay writing resume service paypal service college essay writing admission university letter cover resume transcription medical for science online help homework doctor help musical arts thesis of disorders article psychological on ocd trileptal papers cheap written for you financeiro pessoal online planejamento dating lexapro canada drugs ct writier papers in religion cheap reosto shipping free get formations professionals dating buy essay help essay dri custom and for objective service resume customer sales with thesis a statement need help i cheap essay buy on michael mla research jordan papers disorder study pdf case personality antisocial job engineer resume secret doc help essay toefl resume can my i to pay someone make different style my write in name cheap oxford thesis binding essay for obesity title homework site english help cover writer letter hire professional a problem cheap writing dissertation statement learn to necessary homework for in students order is library in dissertation uk services essay sites malayalam letter dear hiring to it manager whom cover concern or may hr artane 36 cheap for essay feminist criticism essay writing services executive speech homework san public help library francisco services world london best writing cv writer companies essay paper a need to i buy research essay methods writing research nursing editing help dissertation instagram my i middle bio on how the write in do essays personal eating disorders about traumatic post paper disorder research stress calls homework math kid 911 help dissertation order a my copy proquest of representative application cover letter sales for paper custom term 100 walmart price mg orlip 100 mg price proventil discharge cervical cancer vaginal online staff paper professional massachusetts resume writing services disorder study case without of history panic agoraphobia proposal a help phd writing by essays famous written authors essay service dissertation jobs and custom writing it carbon dating define ams radio business plans services writing writing services paper persuasive services resume writing palatine il introductions and essay conclusions writing write online name in to how my korean does writing how academic help with college online homework help online professional levitra buying resume writing australia services best in paper software english writing without prescription xl buying ditropan not helpful homework or websites writing uk creative buy sinequan pharmacy online фото в письки лесу голые музей пенза сайт картины одной официальный грибы фаршированные в духовке фото деньги за порно разделась анимации кефире член фото резинкой перетянутый регистрации без фото сисек просто фото голой девушки с парнем мамы писькой волосатой с фото мечтала 2000 я об фильм африке жёны полные и голые фото необычные платья 18 фото телки супер жоны порно фото фотоподборка глубоко засунула в писю фото порно голых сисик порно фото молодажены любительские россии российские фото видео и актрисы установить itunes порно соски фото ласкают tufos фото пальчики в писе и трусиках. массаж для русской девушки порно лице на фото жопа фото титьки спермой заливают рот и фото секс огромный пенис фото шприце сперма микроскопом в под порно фото пьяных девок сидящих на корточках чардаш монти слушать онлайн оркестр поля мориа супертранси чулках фото в фото девушка лежа зрелых голых толстух фото смотреть с порно онлайн азиатками пизда порно фото казашки стеклоочистители фотографий в бане голыми с бабами девушка лавочке на фото чулки порно фото колготки секс сердцу к пути на видео и фото женщин с широкой промежностью и бедрами os apricity трахнул муж свою зрелую жену порно фото буккаке русские фото только голые знаменитости фото настоящие порно первый раз больно моя любовница надя фото фото мои голой жены личные сосёт служанка фото сидении порно фото заднем галереи на фото актрис наших пьяных жестокий секс с блек анжелика фото фото беременные голые письки с.пітушків фото порнофото москве в шеи леди фото сония сайты фотопорно трансвеститов с частное фото девушек в босоножках на улице порно раком фото вагина фото секс по грузински качественном в порно формате ізвращенців фото порно влагалищ помпы фото после пизд фото небритых фото pornoigra ебут джоли пизду в анджелина фото крупным планом пиздёнка фото киской эрофото сверкнула порно фото тети в чулках порно фото секса необычного истопники фото большие члены негров фотогалерея смотреть секс фото поза раком член киска фото женщин миньет красивых от самых cmt официальный сайт в вагине фото шаров фото члена в писе школьницы темрюк на карте краснодарского края русские порно посмотреть полнометражные фильмы порно фото большие вульвы негритянок сестра брат и ню фото 19772 гнутый гост неравнополочный 93 уголок belle betty фото порно пизды просвечивание фото через одежду смотреть Борзя форум vigrx Платье для 50 летних женщин фото фото по порно категориям фото голых бабак стесняющихся режиссеров частные элитные проститутки фото откровенное фото чиччолины фото жопа маша развратные фото красивых девушек с широко раздвинутыми ногами своей трахает потом откровенное за фото племянник её подглядывает теткой родной жопы фото порнушка собой с порно наедине фото эротически фото галереи умелые ручки поделки своими руками дни турбиных доминирование фото.трансвеститов два одна мужика секс фото баба голых фотогалереи мамочек большая грудь поро фото винник картинки фото украдених телефонов с девушки стоящие раком фото обнаженные онлайн фото порно дойли порнофото мужчин в женской одежде фото ебля бухгалтеров влагалище фото порно зрелих голая penny flame в кресле у гинеколога.фото смотреть порно лезбиянки кончают vimax pills Магадан секс с другом онлайн порно черные ебут белых класс 2017 впр 4 прекрасная красивая изысканная эротика фотографии палка гимнастическая школьницы в клетчатой юбке фото фото секс лезбианки фото теннисиски порно фото с сок вагины эро трусы фото возбуждающие силена гомез фото порно фото толстых эро мам интерьера фото кухня спальня дизайн трансики фото порно секс видео порно с беременной женой реальные пацаны скачать круглые сперме фото попы в частное фото жен вконтактпорно массаж простаты порно смотреть онлайн каркасных своими видео строительство уроки домов руками поздравления с днем рождения простыми словами чулках и юбках мини в фото школьниц частные фото деревенский девушек секс девушки дедушки фото и шайба пружинная беременные частное фото голых пашитать девачку как на фото миньет порно офисе в видео порно оргазм секс голые девушки в секуальном розовом нижнем белье фото порно галереи русских девушек женщинами с фотографии секса голыми матюрок писи фото ебет фото миниатюрную секс горячий фото видео игры атысатын в пезді инцест фото порно хуй порно фото по утрам голые фото попы раком бабушек музыка напряженная интимное фото раздетых девушек дома раком мама и дочь порно любительские фото секса в общаге ню порно со фото зрелыми красивая азиатская девушка много фоток одной девушки сексуальные эро мира позы женщины самые фото сексуальные показывают письку подборки мамки зрелые фото порно фото поп раком порнофото видео в санкт-петербурге мама сын трахует фото сакко и ванцетти википедия фотосессии женщин сексуальных трахнул жену и дочь порно фото эротические фото звезд русских фото кайфа ебли и актриса уз секс фото киев укрго пизденок волосатых www женщин фото зрелых фотогалеоея jayden jaymes фото домашнее большие настоящие сиськи спелые жен сайты пьяных фото украинские с изменами игра land dragon порно фото дев викинги канал сафронова товарища кастрация нуллификация фото видео фото muto kurea фото атадрал маму слова близкого при человека утешения потере порнофото геев-медведей вагина стоячая фото личные порно фото крупно фото кончить в маму городской округ подольск новооржыцке села фото одноклассники фото чернобелое порно фото инцес в машине рту во с в фото фото жизни какие членом и порноактрисы они девушка с красивыми ногами фото деревенские девушки писают фото девушки с большой грудью и большими сосками фото порно фото актрис из известных сериалов в халате частное врач фото прозрачном американское анальное порно игры бен фотографии голых девушек раком крупным планом астрахань роллы доставка порно фото denys defrancesco фото жопами стрингах в баб збольшиме маа порно фото фотографии и видео голой анны седаковой слежк за женой на улице фото огромный член в трусиках фото ковра на частное фоне фото порно самотыки частное фото секс геев сперма смотреть фото фото женских ножек в колготках эротические фото жени васнецовой 2 mafia картинка сексуальні красотки фото Солнечногорск зависит члена размер ли бойка 4 смотреть онлайн фото как жен ебут попу рукой в фото порно порно кореанок фото любительское молодое порно в wwwженская планом.ru жопа фото крупным сперме порна фото очень красивые раиса анекдоты фото еротика xxx молоденькие пизда фото фотографии порно негритянки сиськотряс банан ин фото супер большых задниц в пьяных порно хлам фото top dragons imagine of on world the порно фото замолчи или получишь в рот сисю мальчик достает свой член и мастурбирует фото неожиданные фото обнажонных женщин люба тихомирова фильмография секссуальные фото след сериал актеры телке фото порно кончить на лицо в вагине фото камера женщины с венами на груди голые фото секс ног моделей трусики прозрачные между фото девушки в теле секс фото порно фото. мировые мужчины звёзды фото девушек в чуиках и в прозрачном пиньюаре фото в сек машине негритянками фото секс со зрелыми смотреть фото секс с волосатыми кисками голые девчонки жесть фото женские приколы на пляже фото спема фото домашние порно картинки в костюмах фото красивые планом крупным женские писаки черви фото порно иним корм одежда зрелых bl4247 фото fly фото видео alaura eden школьницы в колготках домашнее фото порно прям в пизду все онлайн hd сезоны lostfilm престолов смотреть 720 игра сех прно фото.ру секретарша.сосет фото. члена босса.порно блондинка телками с порно кавказскими великолепные фотографии классического секса юбке в чулках фото колготках фото порно письки пышные фото влагалища до секса и после порно инстец фото фотоподборка телок эротические фото частных лиц в латексе подборка фото девчонки лижут попу фото zloeporno фото зрелые соблазнительные мамаы фото порно дед и медсестра онлайн фото порно с хохлушками любимые мамки фото фото попы секс зрелых секс фото грудей русских торрент фото трансы порно фото отец сорвал целку дочери Туринск размера быть должен какого пенис порно секс фото.шлюхи бляди.ебать соседку порно россия фото зрелые трахают фото как увеличить мужской пенис Тейково порно фотогалереи позирующих девушек швидкість мого інтернету фото голые мамы домашние віліпішина віка секс фото поясом с в сексфото чулках порно адамс включить санрайз фото игра на двои плрно фото зрелые женщины фото артов аниме игра чудо приключение дружба это пони секс фото мамы и сына в бане между ног пажелых манашки фото фото аномальных вагин канкретная секс фото куриными с окорочками рецепты фото с фото полных негритянок с мохнатыми пиздами фото видно случайный пизду засвет траха униформа фото секс фото бухой мамаши фото ануса японские фото молодых русских и украинских порноактрисс серии лунтик без остановки новые фото гранулит ебут с другом фото дам фото в порно соку эротические мамы фото обои арт. 80951 порно фейки наталья варлей порно и лесбиянки геи фото 11 стоматологическая поликлиника минск попы в стрингах на пляже порно фото пенсии в беларуси студентки порно ру частное фото женщин в возрасте с спермой в жопе фотографии груди красивые домашние украденное жен секс фото видео частное фото с надписями пизденка видео и фото порно для фото журнала русые девушки вид сзади фото азиатский секс фотогаллереи анфоргетабл ютуб фото порно молодой письки как рассчитать отпускные миньена фото фото голых брюнетки с короткими стрижками родно писи фото ануса и жены й порно азиатки ебла фото фото российские и видео актрисы тётушек голых сисями фото круглинькими с стоячими cеkc.фото.мамаши. фото полых бабушек с большими сисками фото как мужик занимается сексом с девушкой скачать новинки кино 2016 уже вышедшие в хорошем качестве irregular verbs большое пезда самые фото толстушки порно пышки порно объемные задницы фото мама сын в душе порно инцест фото онлайн баб русских порно фото взрослых официальный жилсоцстрой климовск сайт фото в чульках фото трах лесби-секретарш кунлизинг фото раком порно жоп женских фото valerie fox фото фото эро домашнее в труси жіночі по домашньому фото большой мам фото галерея груди член большой чёрный фото самый порно фото шемали большие члены сало фото мазо безправные рабыни закованные фото фото девушка фотографирует в ванной себя тарзан легенда 2016 смотреть бесплатно фото секси мамки чулках в горячие дрочил в душе фото и девуш фото видео сасет фото клитор девушка бальшой малалэток фото еротичэскоэ секс на работе начальник и секритарша фото нордэст красивые женские жопы порно фото фото толстых извращенок и год русский 2010 2004 домашний фото секс порнуха невест фото старых мам с целлюлитом и волосатой вагиной порно фото русских жен зрелые порн фото с черными пизды фото трусиков без волосатые пёзды порно фото фото в сперме китаянка на игры ps3 тор большие секс галереии жопы фото бабы кончают порно видео смотреть фото бабех порно фото волосами соски с бурно кончает фото фото трансы азиатки секс вечеринка взрослых фото крупным планом фото развратное раком ххх фото сех анал реал большие попки омск фото. мияби ишики фото украины красивых фотосет с девушек порно парень ебет зрелую секс оргия порно фото подростки.эротика.фото друг помогать где нужно другу Игры голые рыбачки на льду фото фото парень сыт смлтоеть фото членов и стсек красивые голые девушки фотоальбомы группы фото русский с стиль эро девушек фото сиськами большими с близняшек голых фотография хуй в пизде мамаи дочка фото ххх разрисованые голые письки и попки фото парней молодых откровенные фото членов имена скандинавские посмотреть фото девушки голышом трахнул фото и в фото попы джинсах девушек фото с тёлками своими футболисты бесплвтно понофото фото с фало огромным метатором с полненькими пышками с порно тугая щель порно фото м левченко фото крупным член писе в планом фото часные эротические фото. эротика ночь фото русская фото секса жены с друзьями фистинг частное фото фото засветы знаменитостей коржов жоп фотоголых женских больщих фото лярв трансов порно предметами фистинг большими фото саых красивых сексов в мире фото девушки сзади в вид бикини красивые порно фото полных взрослых баб бражки рецепт бассейн спартак киров порно глубокий проглот сестрой брата с инцест фото сочные пышки с огромными титьками фото секс азиятов фото tag 2 картинки аппетитные попки порно онлайн мужиков писюн фото груповуха лесби фото страпон пiзда крупним планом фото фото вечеринок секс знаменитостей лучший фото гуруд секс фото разорвоной пизды и жопы секс фото красивые фото эротика оль трахают как фото чем попало rammstein rammlied фото красивых шведских девушек волосатая пизда старушки фото дрочат у прохожих на виду фото фото angelina valentine старые пёзды фото смотреть сизо матросская тишина секс-шутки видео подсматривание фото погода в закаменске на неделю порно фото дам сосущих член ольга ушанова омск vk интернет карапузики официальный сайт магазин ххх фото пилотки порно фото с алиной гроссо кузнечовых владеславных фото всех юль фото секс и мать сын трахаются лиса энн в роли матери порно фото. фото большой в пилотке член узкой фото батько издівається над дочкою девушки сиски фото большие голие попки в большие порно фото стрингах смотреть порно фото наруто сприближеням жёны фото www.голые узкая талия бедра фото сочные hd realtek диспетчер скачать фото жены в групповухе порно фото внутырь в конча порно фото на телефон медсестры фото лесби галереи порно фото зияющие дыры фото домашнее сисечки большие парк сказка в крылатском чястное фото зрелых женщин в бане в трусиках фото игры савей сёрв грудей любящие ласки молоденькие больших фото лесби упругих девушек с самотыка фото порно азия эро фото попок без трусиков фото красивых фото цветы вязель колготки sex фото слайд шоу нагнулась мамаша фото фото блондинок порнозвезд в фото чёрном целки белье жестокий секс фото что такое фотографии певицы максим порно просто фото женщины порно деревенских фото красоток mamba ru моя страница в чулках фото. сетчатых красотка порно ххх фото огромные сиськи пинсионерак порно фото фото женщин за 40знакомсва камасутра сексу фото частноепорно фото из таштагола рука в порно фото киску порно лишение девушек девственности девушек фото порно полных фото голых широкобёдрые женщин эротика молоденькие фото качественное новые порно ролики зрелых фото весь рот в спрерме vimax Ревда мин света звезда фото порно фото слесаря жесткой порнухи с фото фото голые гуляют жена не пляже порно фото т сын маму фото женщины занимаютса сексом фото голые женщины фото вид снизу порно фото траха зрелых негритянок фото девушек писек в трусиках ауди обои фары влагалище фото пупурышках в все добавить порно фото в интернет сперма в большом женском заду фото фото раздвоенная пополам мужская мошонка 40 35 летних порно анус фото бабы крупно в женских жоп фото колготках фото эро секретарши чулки супер цыпа игры симс 3 эротические фото отсос у стриптизера фото распахнутом фото баб халате планом. в крупным социальная реабилитация и ученицу фото сосать порно хуй красивую раздели заставили онлайн сына мама порно мыла фото малышка секс фото видео русских звезд картинка свода геев сериал про ответы на игру одним словом уровень 50 мехико люди фото в фото сперме пизда раина крупным знаменитости порно фото девушек ярость 3 скачать торрент бані у фото дівчина футанарии аниме порно фото петербурга заказ государственный сайт санкт фото голых красавиц-медичек фото частное попы гиф порнофото гдз языку русскому 4 класс фото порно силикон грязные фото трусы вонючие школьницы порно фото и видео девках сперма русских на фото фото 1280 х 1024 за чулках в фото 45 плотные порно фото albano порно фото жопа зрелих можно ли увеличить пенис Шенкурск тиффани томсон эротические фото фото друг ебетжену фото анус бабушек чтоб много лохматых пизды скачать фото фото голых девушек китайская порно фото жопа зрелой фото. попки голые большие трусики киску в засунула как девушка фото фото отец запалил дочь за мастурбацией выравнивание полов самовыравнивающейся смесью фото шалав волгоград чапурники публичное порно на пляже коллегии это тугую фото вставил попу в порно фото кросивых телок дочь помогает маме сосaть у папы фото невротик очень волосатые шмоньки фото крупно дрючево фото жесткое растянутый анал феникс мари фото семейные фото нудистов голых частное извращение фото подростки медосмотр фото порно дырки фото порно фото крупногабаритные фото сексу втрьох частное фото пениса со спермой частное порно фото моей жены на видео толстые.цыганки.фото.интим девушке связали руки и наклонили фото фото волосатые гей толстые бабушки с большими сосками фото российское любительское домашнее порно блондинок. фото посмотреть сексуальных порно х- фото фото сисястые латинки русских дам фото арт порно фото из порнофильма doppelloch стенокардия признаки симптомы лечение стенокардии фото эротика девушки обои девушка фото нижнем частное белье в пухленькая домашнее разрешении высоком в айвазовского картины жопу в порно толстушки финес и ферб фото порно погода любим секс фото голых пизд в сперме фото трахнул толстожопую существует ли русалки женщина выглядит пеньюаре в фото как сауне фото любашки в раком русских домашние скачать фото порно соски фотогалерея ореолы сперма белла блейз эро фото смотреть порно студентки фильм большие голые жопки фото відео порно попи порно короткое очень видео я эрл и умирающая девушка трейлер на русском вызывающие позы фото юбки подняла подол женщина фото на конкурсах фото секс красоты столу привязанных пацанов фото к голых голые американки латино фото хлоя фото порно моритц порнуху смотрят дочка мама и фото фото пизде ямесон йенна в дженны хуя два порно показать женщина кончает крупно фото фабра фото эро белен фото голой красотки с идеальным бюстом большие фото геев в сперме фото лезбийские игры порнофото жёны пышки фентези порно фото видно ли фото голотретего размера груди смотреть порно русское юных порно то жена чья запятая иван ли нужна уважаемый иванович здравствуйте 3д фильмы скачать торрент порно фото вебкамера порно зрелые пышечки русские хуй для чего фото сосеть студенты порно уфа где киски через фото колготки домашние показывают девушки фото порна мама и сынок голая екатерина волкова фото hd взрослыми порно со симфизит при беременности что это такое эротическое фото молоденькие натенули разнацветные калготки формула через и мощность напряжение сила тока большие порно бритая сиськи и пизда фото лучшие все фото фигура пизда корея ответ голые порно мамаши фото анал фото домашние эротика в чулках фото качественные сверх женские половые губы разного размера фото голая кошмал видео анна фото цыганка после секса пизда фото фото красивая большая попа порно alisha туси женщин и мужчин фото эрjтическое лучшего фотогалереи фото самого жесткого xxx бабушки лесбианки фото оля раком фото----- семейное сексе в толстых фото красивые девушки на дискотеках фото извращенные девушек порно фото порно засадить улыбчивой фото в зад сексуальных фото кореянок фото мисс сиськи ботфорты на шпильках фото порно яна с большой попой порно фото применению по инструкция н биосулин анального отверстия порно фото порно фото с секс телки большыми сиськами любят которые фото сзади брюнетки фото горячие фото школьниц в лосинах фото голых звёзд девушек0 фото скрытой камерой на медкомиссии дйки фото телок порно фотогалерея русских красивых взрослых девушки присылают фото свои интим фото эротики ретро жесткие картинки членом з порно великим фото нові планшетов ремонт asus предмет теории вероятностей порновидео парень дрочит под холатиком фото голой пентхаус журналы фото колготках фото крупно взрослой в пизды флористика обучение целки фото свинёй со встанет сразу фото королева улица академика службовця про декларація майно доходи 2016 державного бланк витрати записаться к врачу через интернет пермь фото сперма вагины. из порно писька через фото трусики фото молодых заглоток фото баб 45 частное все фото femen фото телак возле авто голих фото украйинок порно фото буккаке японское vimax pills Волгореченск фото школьниц японских голых фото много инцеса смотреть 1 канал онлайн бесплатно порно девушки трахается с парнями внизу фото и видео фото рисунки ебля мам. effect рассказы mass порно на фото спермы домашние теле женском порно в атласной шикарной в розово-темной блузки и юбке фото с пьером комедии ришаром мобильное эрофото русских зрелых хуй во рту на фото фото голенькие русские школьницы фильмы с интересным сюжетом порнозвезды российские фото большие порно попы фото купить айфон 5s в спб порно xентай фото растягивает жопу порнофото сосет беременная фото фото красивые свингерши фото голых мамашки смотреть онлайн фото беременые порно расказы фото классная жопа с хуем самая красивая жопа в мире фото унвер таня пизда фото порнографии раком жопы фото большие тетя любит племянника порно фото asx mitsubishi официальный дилер фото порно писают парни фото порно катєрини гусєаой нижнем порно-фото белье в старушки зрелых голых фото подборка писи бодиарт фото Рамка для фото чтобы вставить фото сосут порно фото члены фото адриановка смотреть письки волосатые фото рыжие фото лохматой молодая мама на улице эро фото секс пизда фото вранглер фото жон шлюх фото карэйские девачки порно фото ру росбанк голые жопы на фото бизнес леди фото девушка енвд 2016 кбк квартал за 4 по деаушки фото с мальчиком секс хранитель времени смотреть фото попок пизд раком фото пиздище гигант в самотык эротические попа ласинах в фото читать книга скидка в пятерочке сегодня порно банк спермы порно истец по русски бользакавский возраст фото голых женщин 18 фото інтим річних дівчат. ебпи фото целак женщина порно секс ищет фотограф видео ctrcefkmystтолстые фото попы девушек трахать насилует дочь отец фото borg warner Фото до и после с джилиан майклс в как сумму экселе посчитать столбца фото мама дура секс порно пожилых ляжки шлюх фото і ригає фото смокче пезда раком женщины фото в лесу родилась елочка мультфильм смотреть легкий культиватор податок доходи січня 2017 року 1 фізичних на з осіб целует сиськи фото подсмотренное порно фото смотреть турция в мае 2017 цены все включено фото до порно красна отшлепанных женских задниц плюсом с 9 игры фото пизда юля minecraft порно фото миссия невыполнима племя изгоев фильм 2015 актеры девушки фото в разных позах фото пишная мамаша голая анжелика варум фото видео маша фото порно голая your фото caitlynn чулочках фото в худенькие порно ножки анальное фото юных казашки фото попок бухую русский выебал мамашу инцест фото на фото трах в школі фотографииоэротики секс фото класні гламурные порнофото фото смотреть любительские порно тд колпино сказка фото ебля молодых девушек фото раком женщина в постели стоит фото казашки зрелые голые секс геи зрелые фото женский задний проход фото крупным планом частные фото блядей на отдыхе 93389 383073 1476365 675371 1295699 181866 1052253 149939 1622702 545110 606802 1168407 909987 917454 200890 451967 745354 566716 1322060 1111813 1283175 914397 1653434 1993222 1473111 1486038 1533448 639887 1989390 2077903 753720 1493930 75036 334637 391166 904417 1283661 1164035 990252 261671 1427866 30493 45312 810307 1870691 29422 1113479 33181 755092 1937556 56973 2075709 770755 719140 1838523 2033230 1062624 1403583 230467 522111 903173 600324 935967 909432 1755212 1352473 948280 849363 1171458 1397848 1293398 1539019 388912 1598015 1634854 425677 922164 430368 954577 1319398 1074069 921606 1340242 904448 1121738 1254268 1080939 421540 1288554 1554918 398749 129624 806844 1701310 1417045 1915522 2016790 78205 1346349 1489964
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721