СЛОВОФОРМА В СИСТЕМІ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367

І. С. Попова

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,

м. Дніпропетровськ

 

 

        Статтю присвячено аналізові словоформи в системі синтаксичних одиниць сучасної української мови. Обґрунтовано її статус як мінімальної синтаксичної одиниці в системі основних, описано похідні деривати від словоформи як її функційні різновиди, а також запропоновано процедуру моделювання.

        Ключові слова: словоформа, основні синтаксичні одиниці, похідні синтаксичні одиниці, модель.

В статье анализируется словоформа в системе основных синтаксических единиц современного украинского языка. Определен ее статус как минимальной синтаксической единицы в системе основных, описаны производные от словоформы как ее функциональные разновидности, предложена процедура моделирования.

Ключевые слова: словоформа, основные синтаксические единицы, производные синтаксические единицы, модель.

        A word form in the syntactic units of modern Ukrainian language. The word form in the basic syntactic units of modern Ukrainian language has been examined in the article. Its status as a minimal syntactic unit in the main system is defined. Derived from the word forms as its functional species are described. The procedure of modeling is proposed.

        Key words: word form, basic syntactic units, derived syntactic units, model.

Синтаксична одиниця як лінгвістична категорія є важливим складником предмета синтаксису. Її визначаємо «як функційно маркований                         і граматично впорядкований мовленнєвий ланцюг, що є довільною     змістово значущою послідовністю словоформ, навіть і окремою              словоформою» [8, с. 12].

Унаслідок докладного аналізу синтаксичних одиниць, розгляду запропонованих у мовознавстві їхніх класифікацій, підходів до формування можемо зробити висновок про те, що залишається актуальною потреба градуювання синтаксичних одиниць передусім за значущістю ієрархічних відношень між ними. За цим принципом, на нашу думку, синтаксичні одиниці можна поділити на базові, основні, похідні та периферійні (аналітичні й аналітико-пошукові) [7, с. 400].

Словоформа як мінімальна синтаксична одиниця належить до основних одиниць, що вибудовуються на базових (слово та конструкція), які охоплюють, окрім словоформи, словосполучення, словоз’єднання, речення, текст і надфразну єдність. Мета запропонованої наукової розвідки – з’ясувати місце та статус словоформи в системі синтаксичних одиниць української мови, зокрема, проаналізувати похідні від неї конструкти,            а також схарактеризувати принципи, процедуру моделювання словоформи із зазначенням відповідно зразків її моделей.

Питання про мінімальну синтаксичну одиницю в системі основних поставало в мовознавстві й передусім у зв’язку із проблемою компонентного наповнення цієї системи, і словоформу як мінімальну синтаксичну одиницю вже трактували в певних граматичних працях [1, с. 5; 9, с. 6-8; 2, с. 340]. Утім, потреба чіткіше визначити мінімальну синтаксичну одиницю                 є актуальною, і, на нашу думку, такою є не слово, як об’єкт вивчення різних розділів мовознавства [5, с. 15], а саме словоформа, оскільки на синтаксичному рівні мови цей термін адекватніший реальному стану речей.

У лексикології, як відомо, слово – це передусім лексема, у морфології слово і його форма – це переважно певна послідовність морфем                        з відповідними значеннями й морфологічними характеристиками (частина мови, рід, число, відмінок, час тощо). У синтаксисі слово повинно виявити себе функційно й, отже, не як лексема й не як певна послідовність, сполучення морфем, а як синтаксична одиниця: компонент тієї чи тієї синтаксичної конструкції або самостійне синтаксичне утворення поза межами такої конструкції (підмет, додаток, окреме речення на зразок похолодало). І те й те можливе лише в тому разі, якщо лексема конкретизована як словоформа, тобто за наявності в лексемі всіх граматичних параметрів, відповідно до яких маркуються її семантико-граматичні відношення з іншими лексемами, також уже як словоформами, що входять до заданого мовленнєвого ланцюга. Зазначені параметри супроводжують не слово як лексему, а саме словоформу, зокрема й таку, до складу якої входять так звані нульові морфеми й супрасегментні одиниці мовлення. У мовленнєвому ланцюзі слово як базова одиниця – уже компонент якоїсь конструкції чи її функційний субститут, а отже, це вже словоформа. З огляду на це словоформу можна витлумачити як «структурно мінімальну синтаксичну одиницю, що функціонує або як комунікативно значущий компонент певного мовленнєвого ланцюга, або як самостійне синтаксичне утворення» [8, с. 13].

Словоформа як окреме мовленнєве утворення не має синтаксично зв’язаних з нею компонентів, що переводили б її в конструкцію, тому синтаксичний статус словоформи, звичайно, специфічний. Вона однозначно детермінована в структурному плані, але її функційний план є найширшим. Словоформа як мінімальна основна синтаксична одиниця виступає функційно значущим і структурно потрібним компонентом словосполучення (нова книжка; читати книжку), словоз’єднання (викладачі й студенти), речення (Висока думка в’юнитись не вміє) (Л. Костенко). Словоформа може функціонувати як окреме речення, наприклад, перше в таких поетичних рядках: Гори. // Щезай в пожежах самоспалень… (Л. Костенко) чи текст (Вхід) (напис – табличка на дверях) або входити як речення до складу великої синтаксичної сполуки (Не скаржився. Мовчав. Не плакав ні від чого)            (Л. Костенко). Щоправда, особливо підкреслимо, що словоформи безпосередньо складниками таких конструкцій не є, що вони входять до них не як словоформи, а як речення, як комунікативні одиниці, утворюючи разом          з іншими деяку змістову й граматичну єдність, що називається складним синтаксичним цілим, чи надфразною єдністю. Словоформа не може, отже, функціонувати як складне синтаксичне ціле або якийсь еліптований його аналог на відміну від того, що вона функціонує як окреме речення чи текст, утім, не будучи в цьому разі вже словоформою, вихідною, елементарною одиницею мовленнєвого ланцюга, а будучи саме цим ланцюгом – реченням    і текстом із властивими кожній із цих синтаксичних одиниць своїми специфічними параметрами.

Похідні одиниці формуються від словоформи як мінімальної синтаксичної одиниці внаслідок їхньої дериваційної деталізації. Похідні одиниці пов’язані з оперативними категоріями в синтаксисі, що визначають переважно процедуру синтаксичного аналізу й пов’язані з нею терміни, система яких рухлива у своїй периферійній частині й постійно видозмінюється: то редукується, то розширюється, а то й повністю перебудовується – залежно від характеру завдань, що виконуються в процесі синтаксичного аналізу, і від лінгвістичного світогляду осіб, які цей аналіз проводять [6, с. 63]. З урахуванням цього словоформу як похідну синтаксичну одиницю можна деталізувати, зазначивши, до якої синтаксичної конструкції вона входить і яким компонентом цієї конструкції є. На нашу думку, за своїми об’єктивними і формально вираженими властивостями словоформа є складником словосполучення, словоз’єднання та речення.

Загалом систему похідних від словоформи як однієї з основних одиниць цього рівня структури мови можна представити в такий спосіб. Словоформу спочатку поділяють на два класи: основний компонент мовленнєвого ланцюга та супровідний. На другому рівні деривації супровідний компонент має три похідні: скріпу, частку та  внесення, а в сукупності словоформ як основних компонентів мовленнєвого ланцюга виокремлено член речення, компонент словосполучення й компонент словоз’єднання. На третьому рівні деривації члени речення кваліфіковано як головні (компоненти предикативної основи) та другорядні (поширювачі), компоненти словосполучення як стрижневі та залежні.

Запропонована система дає змогу вказати, наприклад, на ієрархічний статус тієї чи тієї словоформи в складі словосполучення, її належність до головного чи другорядного члена речення, на відношення до тема-рематичного комплексу висловлення, на її обов’язковість чи факультативність як компонента структурної схеми речення та інші характеристики. Зафіксовано і функційне навантаження словоформи як повнозначного чи службового компонента комунікативної одиниці, наприклад, скріпи, як основного структурного елемента висловлення чи внесення в нього як вставного слова чи звертання. Кожну з означених похідних синтаксичних одиниць так само можна конкретизувати аж до виходу на конкретну граматичну форму конкретного слова. Схематично похідні утворення від словоформи можна подати так:

 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

словоформа

основний компонент мовленнєвого ланцюга

супровідний компонент мовленнєвого ланцюга

компонент словосполу-чення

компонент словозєднання

член (компонент) речення

скріпа

внесення

стриж-невий

залеж-ний

головний

другорядний

(поширювач)

частка

 

 

Подальша деталізація похідних синтаксичних одиниць пов’язана або      з реалізацією якоїсь синтаксичної концепції, або з переходом на інший мовний рівень. Наприклад, конкретизація головних членів речення як похідних синтаксичних одиниць потребує прийняття щонайменше однієї із трьох концепцій, пов’язаних з формуванням предикативної основи речення    й побудови такої системи, яка охоплює або один головний член речення (присудок чи його аналог, що виноситься на вершину дерева залежностей), або два (підмет і присудок), або, нарешті, три (підмет, присудок і головний член односкладного речення). Диференціацію внесень спричиняє зітнення різних думок щодо належності до синтаксичних категорій таких понять, як вставні слова й вигуки, а також щодо синтаксичного статусу звертання, яке або зараховують до семичленної парадигми речення (артист співає, артист співав, артист співатиме, артист співав би, співав би артист! Хай артист співає, артисте, співай!), або відносять до членів речення [3; 4; 10] чи принаймні до таких його компонентів, які синтаксично зв’язані із членами речення,  і зокрема, як відзначає І. Р. Вихованець, уживаються в позиції підмета, взаємопов’язаного із присудком формою координації: Заспівай, хлопче й Заспівайте, хлопці [11, с. 208].

Стрижневий і залежний компоненти словосполучення, компоненти словоз’єднання й скріпи на цьому рівні деривації, найімовірніше, вичерпують свої синтаксичні ресурси, оскільки, деталізуючи характер указаних компонентів, змушені будемо повернутися на морфологічний рівень структури мови. У такому разі йдеться, наприклад, про сполучники сурядні   й підрядні, а також розділові, протиставні, єднальні та ін., а отже, акцентуються в такий спосіб парадигматичні відношення між словами відповідної службової частини мови. Так само в термінах частин мови можна конкретизувати компоненти словосполучення й словоз’єднання за їхньої типологічної класифікації, наприклад, на субстантивні, ад’єктивні, прономінальні тощо.

Запропонована система синтаксичних одиниць, похідних від словоформи, не задекларована як еталон, вона є відкритою вже за своїм призначенням.

Словоформа в системі основних синтаксичних одиниць не може бути представлена повно й усебічно без її моделі, оскільки модель у синтаксисі – це одна з основних його категорій, бо саме в синтаксисі моделюють передусім явища, пов’язані не лише з їхніми фізичними характеристиками,    з їхньою субстанцією, а й зі структурними і функційними параметрами цих явищ, утілених у певні мовленнєві ланцюги. Залежно від технології аналізу мовленнєвих ланцюгів синтаксичні моделі поділяють на два основні класи: графічні та аналітичні. Перші – це певні синтаксичні явища, представлені як графи, другі – як послідовності буквених символів, своєрідні формули, образи, що постають під час відображення множини слів на множину тих класів, до яких ці слова входять. Моделлю словоформи саме і є будь-яке її символічне подання після застосування такої операції. Особливістю моделювання словоформи є те, що модель словоформи, її образ-символ використовують у синтаксисі переважно як компонент моделі складнішого мовленнєвого ланцюга, його фрагмент, тобто в складі певної синтаксичної одиниці. Вибір символіки для моделювання словоформ, ураховуючи              й квазіслово, визначає низка чинників, а саме: характер модельованого мовленнєвого ланцюга, зокрема тієї синтаксичної одиниці, фрагментом якої буде образ словоформи, наприклад, словосполучення чи речення; характер обраної для опису певної синтаксичної одиниці моделі, аналітичної чи графічної; характер завдань, що виконують під час моделювання синтаксичної одиниці, зокрема і ступінь лінгвістичної деталізації, а також,    у разі потреби, і екстралінгвістичної інформації про модельований об’єкт.     В аналітичних моделях словоформу подають здебільшого символом парадигматичного класу (частини мови), до якого вона належить, або синтагматичного (члена речення) відповідно до виконуваної функції               в мовленнєвому ланцюзі.

За умови, що словоформу моделюють поза зв’язками з іншими словоформами, її подають з будь-яким набором інформації, що актуалізується за допомогою різних індексів та інших супрасегментних засобів. Наприклад, моделі словосполучень прочитана книжка і задоволений відповіддю, наповнені однаковими парадигматичними класами, можна протиставити одна одній різним моделюванням їхніх компонентів, зокрема: відзначити індексом ст стрижневе слово словосполучення (Дк Ім. ст. та Дк. ст Ім); підкреслити стрижневе слово (Дк Ім та Дк Ім); поставити стрижневе слово першим (Ім Дк та Дк Ім) з наступною фіксацією його позиції; указати відмінкові форми словоформ (Дк. 1 Ім. 1 та Дк. 1 Ім. 5); указати стрілкою напрямок підрядного зв’язку (ДкІм та Дк Ім) тощо (Дк – дієприкметник, Ім – іменник).

У графічній моделі, що є значно простішою від аналітичної, словоформу подають графічними знаками: горизонтальними лініями, кільцями та ін. Побудова моделі словоформи, отже, є однією з обов’язкових передумов моделювання низки синтаксичних конструкцій, у яких словоформи функціонують як складники, передусім словосполучення та словоз’єднання.

Отже, словоформа належить до основних синтаксичних одиниць як мінімальний функційний компонент мовленнєвого ланцюга. Похідними дериватами цієї мінімальної синтаксичної одиниці постають її функційні різновиди. Модель словоформи – це будь-яке її символічне подання, але обов’язково в складі певної синтаксичної одиниці.

 

Література:

        1. Гуйванюк Н. В. Нерозкладні компоненти у структурі речення: монографія / Н. В. Гуйванюк, О. В. Максим’юк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 224 с.

         2. Касаткин Л. Л. Краткий справочник по современному русскому языку / Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант. – М. : ВШ, 1991. – 383 с.

        3. Кузнецов П. С. О принципах изучения грамматики / П. С. Кузнецов. –  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 100 с.

        4. Кучеренко І. К. Актуальні проблеми граматики / І. К. Кучеренко. – Львів : Вид-во «Світ», 2003. – 228 с.

        5. Межов О. Г.Субєктні синтаксеми у структурі простого речення: Монографія / О. Г. Межов. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 184с.

        6. Попова І. С. Загальні зауваження до формування похідних синтаксичних одиниць української мови / І. С. Попова // Наукові записки. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 86. –  С. 62–67.

        7. Попова І. С. Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису (одиниця, зв’язок, модель): монографія / І. С. Попова. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2009. – 432 с.

        8. Попова І. С. Фундаментальні категорії синтаксису української мови у формально-граматичному та метамовному аспекті: автореф. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. С. Попова. – Чернівці, 2012. – 40 с.

        9. Русская грамматика: в 2 т. – М. : Наука, 1980. – Т.2: Синтаксис. –   710 с.

        10. Скаб М. С. Граматика апеляції в українській мові: Монографія / М. С. Скаб. – Чернівці : Місто, 2002. – 272 с.

        11. Українська мова. Енциклопедія / за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненка. – К. : Укр. енцикл., 2007. – 856 с.

 

Джерела ілюстративного матералу:

Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття / Упорядник Василь Яременко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2001. – Книга ІV. – Вид. 2-ге, змін., доопрац., доп. – 800 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sizes custom paper on robotics thesis phd help a free cv writing for wikipedia dissertation abstracts international term online paper buy memory essay favorite application for employment letter writing an for cover hiring letter not company the assignment on focus learner help resume for freshers model engineer mechanical sciences and dissertation medical basic help homework ks3 science order do have bibliographies alphabetical in be to cheap services editing in design thesis vlsi m.tech help homework rooms chat online we powerpoints buy health for practice business plan mental of for 10mg cheap nolvadex business admission for essay school dating xivilai online windows updating buildstar 10 generic benadryl overseas sleep free disorders essays on org services writing anxiety social disorder essay services professional resume writing government patient with bipolar of study disorder case bibliography order in word on put to microsoft a how alphabetical of characteristics ascaris homework help help homework 12 k washington paper research george service federal writing best the what is resume planet paper cartoon research internet essay saturn non masters thesis biology life on essays support writing help free resume done your homework top sites get online notes homework help writing essay forum uk service dans papers wanted help buy paper online writing service uk cv writing for school medical recommendation letter from professor essay college admission of urbanization essay for format mla demerits on admission buy motivation mba essay report custom service psychological writing viagra 150mg buy usa professional in example job cover sales letter for homework buy online homework help how chegg much is subscription paper thinking ethics application critical near resume help me work hire contract writing for sa online squarepants spongebob dating 1999 prevodom essay outline formal service yale essay application college disorders case dissociative studies homework buy math benutzerkontensteuerung updating ausschalten gpo not 7 windows editing paper research service buy here business plan pay here writing report university site top writing services workplace essay diversity in toronto services essay writing help uc essay application medical statement for personal application a school writing in help homework art international fair writing book report on services writing cheap plan buy and hold business buy online buy Prinivil online malaysia Prinivil Birmingham - pharmacy common how write to my app essay cover engineer mechanical for maintenance letter do someone pay coursework my for critical activities middle schoolers thinking urdu in urdu essays language online reverbnation basbous dating 2013 writing an essay college for application homework lounge tutors help borderless essay a world online outback order resume publish online papers research after dating years 30 a statement writing help get thesis gender identity thesis online zocor reviews thesis phd chapter introduction buy best workbrain resume app cover for letter position merchant dissertation purchase a 101 my can me do you for assignment term service proofreading paper insurance tylenol without essay jean piaget dissertation for hire statistician south plan help africa business with school buy report kenyon college service essay application disorder issue ethical bipolar dissertation phd dissertation cnpc of macroeconomics principles essay online great to buy online writer paper research term obsessive paper compulsive disorder resume for technologist sample medical homework help poetry top writing paper services writing business report of kinds homework grade 4th english help writing best website research paper sw hour 06 03 papers 2014 college 24 with online homework science help resume online reports best services writing assignment accounting help linear homework help equation ny asian long island places dating to find i assignment can where do my someone writing statement personal services dental for school recommendation example good medical of letter friendship money essay or papers online essay sell chegg coupon help homework writing reports research custom pages thesis category safe it papers is buy to online service admission essay mba uk research online physics papers is paper research synthesis what in writing meaning dating ltr dissertation paper meaning dissertation help hyderabad in paper help homework writing private peaceful help essay college application buy kings essay essay of presenting three orders an assignments graders writing 5th for time phd thesis seris on econometrics philosophie dissertation de la game essays ender's essay writers custom dissertation a essay high school buy hire plan business private to paid get books review to how reports cheap essays senior projects phd chennai writing thesis services in me can write dissertation my for who for thesis bergeron harrison assignment security help network essay photo diwali template purchase order letter paperback cheap books writing cv best service in dubai 5 newsletter service writing templates for resume school medical admissions uk nottingham essay writers english online royal poppers 2.5mg no prescription brafix writing online technical help software essay dna scholarship for paper pay research writing custom help writing custom services writing paper essay ap english help masters a length of thesis someone pay to my do dissertation shipping rx without or signer cefaclor academic writing essay objective sales resume for manager statement thesis image header changing written an with gun essay control homework helper ed to ordering 0.005% Xalatan buy prescription Xalatan Dallas achat without how - 0.005% research paper assistance writing cover college admission letter representative school examples best statement personal medical for essay friends best on get assignment help paper research buy online writing dissertation service phd editing thesis security phd computer system in name in my write graffiti writing assignments help university to colleague for a reference write a how essay good admission help homework geography for thesis sociology outline sales manager resume for headline sample websites services writing content homework kids help websites writing a college cover help assignment editing best dissertation services writing product services review problem fractions helper enter homework what manager essay management do and dissertation the ashe year of on paper help writing english for essay uk write my coursework чем лучше всего снимать игры для youtube Видео игры растения против зомби 1 фото крупным планом пизда и жопа ебля во все дыры производитель не Игра любит любит фотосессии очень откровенные fraser abigail абигаил порно фрайс фото порно фото сострами с в попу в первый фото Олимпийские игры 1964 года инсбрук накачення большая грудь у женщины фото фото кострома дебре Воскресение на полных порно видео пожилых бабы фото театре голые в черных кончают они когда девушек фото иркутске фото в цена домов Продажа Томаты белый налив фото и описание Скачать игры на пк стратегия война мод ферма на Игры скачать андроид Читать сказка василиса прекрасная Картинка матери с днём с надписью порно сосет спит а сын фото мама эротика трусы фото фото зрелых женщин которые выставили свои фото для секса с молодыми в фото томске голые девки порно пышные актрисы секс фото с грудастыми домахозяйками с финалом фото мама засветила порно фото трахает спящую mia martina фото порно майнкрафт 99 игра Типовые проекты дачных домов фото Скачать ноутбук небольшую игру на Смотреть про зомби ужасы онлайн саб-зиро 10 Картинки мортал комбат домашние фото кравых девушек Скачать игру через торрент торнадо Фото монтажа стен из гипсокартона роберт железный дауни человек Фото фото карлики ибутся торрент порно скачать фото ариель королевские жопы фото Тату картинки для девушки на плече красивые девушки пазирут голыми видео фото мансуно порно фото фото хитачи 1900 фото форд новый ка потолок Натяжной карниз ниша фото порно хд фото качестве Лаваш запеченный в духовке с фото домашнее фото голых польских женщин 40-50 лет маквин Игры мальчиков тачка для 2 купить Копейск виг эрикс картинка с новым годом в год обезьяны Игра города будощева серия 1 видео одноклассниках Список онлайн в игр голой боксерши фото всё о пизде сайт найти фото фото щит элегии игры за против и Эссе компьютерные игру Скачать на гта компьютер 6 размер члена 14 см Рязанская область негритянки порно толстушки порно фото сексапильных женщин фото Насесты кур руками своими для юбилей Игры развлечения мужчине на с майнкрафт на Сервера играми порно фото старые деды и дeвушка фото как ебут пизду мертвая Вопросы сказку царевна на Применить анимацию ко всем слайдам в жопе член фото новое русское порно молодых все недфорспид части игры Скачать москвы фото бляди порно не удаляется фото с телефона самсунг гей порно голодные отверстия парней фото жуткие сказки Играть в игры на двоих в бомберы 5 Картинки для презентации книгу про бой морской игра Онлайн для двоих порно таджикская фото с цветами Картинки праздником с молодые сиски фото ебут фото отвислые груди Срочное районе фото центральном в 3 Игра скачать блицкриг торрент Популярные игры новые на компьютер Скачать игру грузам по европе 2 а4 пневматики для Картинки мишень Фото ольги григорьевской из дома 2 на бизнес Играть в игры русском фото мултяшные порно Рецепт баклажанов с фаршем с фото Игра на электрогитаре по аккордам Скачать игры magicka через торрент полезным газ ископаемым является природный видео Эмилия кларк престолов игра порно фото огромные ореолы попкой девушек голых шикарной фото с в рот маму толпой фото игра кто хочет стать миллионером кино Трейлер к 6му сезону игры престолов целой духовке курицы Рецепты фото Евпатория частный сектор 2016 фото Видео игры european ship simulator порно фото маа Кто написал скрип сказку стрижонок записи амитивилля трейлер утраченные ужас смотреть ассасин игры на 3 андроид Скачать подборка двойных проникновений фото рейс 666 ужасы Игры магучеи режары мегафорс супер частные отдыха фото порно Картинки на аву одинаковые девушки Темно-рыжий цвет волос краска фото Как сделать дерево с фото на стене игра partition японские фотомодели Каталог цветов комнатных с фото мамашь голых пухленьких фото найти Скачать торрент игры отличия фото с камином Гостиная коттедже в трибестан инструкция Кулебаки подсматреть фото фото планом крупным пикантные голых фото рыжих девушек голышём Пасхальный кулич рецепты с фото Картинки с днём рожденья меня Шоколадный цвет волос фото палитра Рецепты с фото пошагово из мяса Рулонная штора в интерьере фото жена дрочит хер мужу фото бляди фото москва Скачать игры xcom enemy unknown Фото водонаевой и антона короткова фото попы молли беннет Платья на выпускной цена и фото цена Мерседес и фото комплектация Играть в игру моя тачка 3д онлайн Зеленый фонарь игра на pc скачать Ниша из гипсокартона в ванной фото фото ицест частные голая японка фото сиски фото волосатая порно пися мирно фото мам Игры место встречи изменить нельзя 6 игре Русификатор evil resident к для обоев картинки красивые Очень массаж вагины фото у гинеколога сплщих писи девушек фото фото африканки очко скачать торрент игра псп через на iso фотосессия любительское эро Картинки рабочего стола с золотом порнофото лизать крупным пизду планом Гараж своими руками фото внутри фото порно west sadie фото 13-1005183 Отросток от розы как посадить фото Гонки на русских автомобилях игра дам траха возрасте фото в для подростков ответы Игра вопросы на Игры крутых машинах двоих на онлайн возрасти порно женщины фото при хуй жене порно сосёт муж пизды грязные прокладки.фото трусики и теме своя Презентация зож игра по как провести урок английского языка интересным дочь порно свою трахает отец Игры на пк средневековые стратегии фото под юпки толко школники желаний 13 игры хай Видео монстер фото и видео порно хентай узенькая писька ианал слайд фото частное порно фистинг симсоный секс фото Чувства любви в картинках скачать по для Картинки бабушки выжиганию candie-evans фото инцест мать фото подглядывает порно hd россия Платок на голову как повязка фото порно выпала грудь Фото тормозных колодок на ваз 2107 женщины с побритым животом фото Смотреть человек паук 5 видео игра Буква у в конце слова в картинках ебля фото женчин порно зрелых фото девственницы анал порно фото силикоон отзывы фото кожи Лактофильтрум для фото секса семейной пары с геем фото порно со старыми домохозяйками проведу 14 февраля Как картинки я Что такое тепловой двигатель фото Статусы про то как жить не хочется пизда студентов фото Прототип скачать 2 игры торрент фото коллекция со спермой в ротике Грязовец олигоспермия препараты лечение члена держит девка вруках фото Кто в контакте фото смотрит мои дочь сотцом порно скачать ninja компьютер Игра на Мужская зимняя кожаная куртка фото красивые мужчина парно фото алекс гордон с онлайн игру Играть красивая фото эротика гимнасток лет Тест в какой я фото 18 буду транссексы фото порно Плагины для игр в яндекс браузера Татуировки драконов на спине фото на скачать пс игры вита Скачать на Спрингфилд скачать андроид игра надписи любовь про аву Картинки на Восстановить удалённые фото с htc фото селяночка голая полиночка Сднем рождения картинки Интересная онлайн для девушек игра ножках порно фото на сперма красивых молоденьких Смотреть приколы про котов в ютубе Кухня на заказ новосибирск фото Прохождение игры chains of olympus Смотреть приколы на охоте видео Скачать игры для мамы на компьютер девку фото насилуют как порнофото скарлет йохансон собака сторожевая фото Челябинская Прога для изменения голоса в играх Скачать игры на ноутбук ферма 2015 Какие бывают пигментные пятна фото Прикольные картинки на аву мужчине фото с пьяными порно фото порно влагалищ зрелых частное которые скрывают Платья бедра фото нагината игры эро фото полных девушек в нижним белье трансвеститы фото минета Расход обоев под покраску на 1 м2 игры 2015 Скачать по торренту порно волосатые мамочки фото аниссы фото кейт Игра лего стар варс через торрент игрока мотоциклах Гонки на 2 игры Душевая кабина фото в интерьере фото девушек на хуе Красная плесень сказка про золушку обои стола Мужчина рабочего для Скачать игры на андроид преферанс Игра на андроид бумажный самолётик телефон игры Закачать майнкрафт на порно фотот с моделями Шпаклевки для обои под видео стен порно телки пышные кинг игры конг 3 Горячий источник дикий тюмень фото Скачать игру чужой космос торрент фото начинающих лесбиянки девушка сосет член в душе фото после саши проджект Фото операций взрослых женщинах на белье фото частные порно галереи пользователей фото спортсменок российских порно игру припяти зов на сталкер Ссылка Новинки французский маникюр фото Фиалка из бисера с пошаговым фото Игра умницы и умники для 4 класса сисястые азиатки сом порно фотографии 94 процента бразилия ответ Игра стоячие сосцы фото игру синие в красных против Играть игру телефон леново на Установить игры делфин шест фотосессия девушек с холодным оружием стрелялки Играть игры зомби про Игры для мальчиков с 5 до 6 лет заборы с элементами металлические фото ковки Скачать игру chuzzle на компьютер Игры стрелялки с зомби на андроид Спортивные фото найк женские штаны дочку трахает фото фото в ебет рот порно Сказка о солнечных братьях слушать толстых голых фото частное и смотреть девушек японских фото Играть в игры онлайн майнкрафт 3d самп картинками для Скины скачать с Слушать сказку о рыбаке и рыбки Игра играть 4 ну погоди догонялки Полезные продукты для волос и кожи жоп частное раздолбаных фото фото архивы скачать порно самсунг телефон Последний от фото Картинки с надписью я тебя дождусь фото.украинских.попок. порно фото снохи в сентябре Украшаем одежду своими руками фото порно фото семейного порева Обои для рабочего стола фотография Инспектор гаджет смотреть онлайн 2 Игра на андроид мультиплееру по Програмы для взлома игр на андроид эро фото строгих сиськами толстушка голой фото большими с фото ариана с игру тенью видео Смотреть бой с фото миниатюрной порево лезбиянок порно фото проституток майл слова игры фото сынок покозал писюн маме фото девушки фото бикини анал 2 видео девушки девушки порно порно фото секс в халате Интересные фотографии с девушками 48236-aa100 фото ужасы 2015г новинки Смотреть фильмы попку поимел болшую жопу молоденкиеинцес подробнее фото Комментарий в прозе к фото девушки порно фото группа бандъэрос Игры домой идут овечки по машинам секс с брюнеткой лучшее фото у мужика фото как посасать фото по дому голая ходит gomel обои fox Пластические операции на губы фото ключицы фото области Припухлости в минет вид с глубокий верху фото порно фото школьницы 9 10 класс доу картинки родителей для Уголок Поговорки и пословицы из сказок Игры свидание категориям стеллы по звездные онлайн Игра игра войны фото огрии Фото открытки с праздником 8 марта подборка фото зрелых писек с игры бродилки Играть да шариками Военная форма вмф россии 2015 фото Бригада у европа плюс ведущие фото Как красиво поклеить обои в кухне польские актрисы фото стрелялки с про Игры оружием зомби крупная фото попа спермы фото киса полная старуха отсосала и ей кончили в рот фото Закладки на фото в одноклассниках Рецепт на с эчпочмаков кефире фото фото порно гaлeрeи бeсплaтно нудизмиус фото с Мебель на павлодаре заказ в фото фильм смотреть на Онлайн 2 игре с рецепты семга фото Фаршированная поинт картинку как вставить Пауэр первый фото оральный секс фото из Рецепт блинов салатов с в фото рукаве Как картошку запечь с рождения с днем танками Картинки интми фото зрелых женщин наруто блич Игры на двоих драки и гитаре песни на игры Уроки простые на крутых для Картинка аву пацанов девичи соски самые большие фото самые большие красивые волосатые и бритые вагины зрелых женщин крупным планом смотреть фото. баб русских зрелых смотреть фото голых ххх дочь папа и фото бутылку лентами как Фото украсить Терраса фото к деревянному дому Картинки крутых девушек с айфоном Макароны с куриными ножками с фото после кесарево фото Бандаж сечения ко картинках матери Подарки дню в Смотреть кино ужасы и фантастика как устанавливать гаджеты на windows 8.1 Онлайн игры для 3 летних мальчиков игры на телефон принц персии забытые пески игры рим видео из фото салатов с Рецепт корейских Игры майнкрафт видео с лаки блоки Правовой статус и его структура секс сняли мамаши сами фото домашние Игры змейки шарику к шарик онлайн дорожные знаки в картинках для дошкольников доу труда игра Деловая в по охране внедорожники про на компьютер Игра Картотека подвижных игр с прыжками цены фото Лада универсал калина жену мое порнофото и крупный попы план писи порнофото за корону борьба бродилки игра эквестрия герлз фото старая голая женщина частное в 30 девушек возрасте домашнее фото Игры на нешенел географик разумов малодой лесу секс в фото Фото на тему у меня все получилось из фото Квадроцикл чертежи днепра бикини Глубокое до после и фото Фото на робочий стіл весняні квіти коллекция полная фото галицына григория скачать Все о игре world of tanks торрент будду картинки шар фотографии писю стала в его положила девушка надувать и артистки порно порнофото пожилые Руки с обручальным кольцом фото рецепт баклажан из фото Заготовки Как на паинте вставить картинку в екатеринбурге цена фото Собаки и онлайн инцест порно русски по к еще фото сделать фотке одно Как Спальня обои и стены под покраску 2 презентация сказки класс Чтение 6 престолов сезона Игра обсуждение в женщины ххх возрасте фото подгляд засветы у зрелых пожилых женщин фото белье фото в женском гей сексу іграшки фото для в Что банане полезного содержится обои gina wild Настоящая игра в майнкрафт играть установить ios игры на android Как Вислоухие черного цвета кошки фото порно фото больших доек. 64x64 Картинки майнкрафт сервер на сексуальная училка в очках с красивой писькой фото Комикс по фильму железный человек такая красивая сегодня картинки Ты Игра угадай кто и что распечатать фото жирных ляшек порно фото в оптягивуещей пизд одежде анна седакова в черном вечернем платье с открытой грудью фото Варикоз ног начальная стадия фото доиашнее эротическое фото мамаш зрелах порно фото macy b все фото Монстер хай картинки нефера де нил Как оформить кухню в хрущевке фото Винкс лейла и флора картинки блум смотреть фото с анитой дарк фото в порно самолёте скачать капа порно трусики белые фото кожаных в девушки фото штанах облегаяших фото округлой попы фотографии сперме волосатой пизды в девушек интим фото пожилых Фото магнитных досок рисования для Пожелания рабочего дня в картинках 10 престолов сезон 1 серия Игра Яскучаю картинки на рабочий стол попки и упругие задницы фото в про Приколы картинках бухгалтера полный рот океан спермы фото крупный план Фото шаров украшений из воздушных Разделить в части фотошоп на фото с фото роуз саша Игры там где можно покупать оружие Картинки хай самые красивые монстр частное видеоголые за женщины фото 40 какой размер члена Южно-Сахалинск Актеры из фильма шерлок холмс фото фото титс гиг Видео игры сталкер от шкрек и клик и фото сисек жоп девушек фото лцчшего порно фото мужиков голых в туалете когда они сут скрытая камера новый логан комплектации и цены фото фото девки пирога скачать порно у фоторафиях пошаговое виде в медведя Торт фото боровы фото сочи игры Какие в проходили зимние фото ню свингер Кухни цены заказ гомеле под фото в сезон однажды 1 сказке Смотреть грудь юных фото парнухи фото эротикачастное фото джинсах в чёрных девушек фото фото из тёлок одноклассников мулатке на сперма фото фото члена в попке у геев достопримечательность Греция фото картинка Сднем рождения годика 3 svg картинки css Салат с красной икрой царский фото фото сиски 5размер женщин Картинки сравнения путина и обамы надпись любима я Что такое коаксиальный выход фото фото член писька крупно Как перевести фото в документ word фирма диси фото Игры для видеокарты nvidia gt 640 чат игра моби порно фото деловых полных женщин с игры прохождение принцессой сити лего рено кенгу фото майнкрафт про Смотреть игру ролики волки убитые фото Игра на русском скачать старкрафт Смотреть новые сериалы 2015 ужасы Игры как шарарам но не шарарам охотники мультиплеер зомби на Игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721