СЛОВОФОРМА В СИСТЕМІ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367

І. С. Попова

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,

м. Дніпропетровськ

 

 

        Статтю присвячено аналізові словоформи в системі синтаксичних одиниць сучасної української мови. Обґрунтовано її статус як мінімальної синтаксичної одиниці в системі основних, описано похідні деривати від словоформи як її функційні різновиди, а також запропоновано процедуру моделювання.

        Ключові слова: словоформа, основні синтаксичні одиниці, похідні синтаксичні одиниці, модель.

В статье анализируется словоформа в системе основных синтаксических единиц современного украинского языка. Определен ее статус как минимальной синтаксической единицы в системе основных, описаны производные от словоформы как ее функциональные разновидности, предложена процедура моделирования.

Ключевые слова: словоформа, основные синтаксические единицы, производные синтаксические единицы, модель.

        A word form in the syntactic units of modern Ukrainian language. The word form in the basic syntactic units of modern Ukrainian language has been examined in the article. Its status as a minimal syntactic unit in the main system is defined. Derived from the word forms as its functional species are described. The procedure of modeling is proposed.

        Key words: word form, basic syntactic units, derived syntactic units, model.

Синтаксична одиниця як лінгвістична категорія є важливим складником предмета синтаксису. Її визначаємо «як функційно маркований                         і граматично впорядкований мовленнєвий ланцюг, що є довільною     змістово значущою послідовністю словоформ, навіть і окремою              словоформою» [8, с. 12].

Унаслідок докладного аналізу синтаксичних одиниць, розгляду запропонованих у мовознавстві їхніх класифікацій, підходів до формування можемо зробити висновок про те, що залишається актуальною потреба градуювання синтаксичних одиниць передусім за значущістю ієрархічних відношень між ними. За цим принципом, на нашу думку, синтаксичні одиниці можна поділити на базові, основні, похідні та периферійні (аналітичні й аналітико-пошукові) [7, с. 400].

Словоформа як мінімальна синтаксична одиниця належить до основних одиниць, що вибудовуються на базових (слово та конструкція), які охоплюють, окрім словоформи, словосполучення, словоз’єднання, речення, текст і надфразну єдність. Мета запропонованої наукової розвідки – з’ясувати місце та статус словоформи в системі синтаксичних одиниць української мови, зокрема, проаналізувати похідні від неї конструкти,            а також схарактеризувати принципи, процедуру моделювання словоформи із зазначенням відповідно зразків її моделей.

Питання про мінімальну синтаксичну одиницю в системі основних поставало в мовознавстві й передусім у зв’язку із проблемою компонентного наповнення цієї системи, і словоформу як мінімальну синтаксичну одиницю вже трактували в певних граматичних працях [1, с. 5; 9, с. 6-8; 2, с. 340]. Утім, потреба чіткіше визначити мінімальну синтаксичну одиницю                 є актуальною, і, на нашу думку, такою є не слово, як об’єкт вивчення різних розділів мовознавства [5, с. 15], а саме словоформа, оскільки на синтаксичному рівні мови цей термін адекватніший реальному стану речей.

У лексикології, як відомо, слово – це передусім лексема, у морфології слово і його форма – це переважно певна послідовність морфем                        з відповідними значеннями й морфологічними характеристиками (частина мови, рід, число, відмінок, час тощо). У синтаксисі слово повинно виявити себе функційно й, отже, не як лексема й не як певна послідовність, сполучення морфем, а як синтаксична одиниця: компонент тієї чи тієї синтаксичної конструкції або самостійне синтаксичне утворення поза межами такої конструкції (підмет, додаток, окреме речення на зразок похолодало). І те й те можливе лише в тому разі, якщо лексема конкретизована як словоформа, тобто за наявності в лексемі всіх граматичних параметрів, відповідно до яких маркуються її семантико-граматичні відношення з іншими лексемами, також уже як словоформами, що входять до заданого мовленнєвого ланцюга. Зазначені параметри супроводжують не слово як лексему, а саме словоформу, зокрема й таку, до складу якої входять так звані нульові морфеми й супрасегментні одиниці мовлення. У мовленнєвому ланцюзі слово як базова одиниця – уже компонент якоїсь конструкції чи її функційний субститут, а отже, це вже словоформа. З огляду на це словоформу можна витлумачити як «структурно мінімальну синтаксичну одиницю, що функціонує або як комунікативно значущий компонент певного мовленнєвого ланцюга, або як самостійне синтаксичне утворення» [8, с. 13].

Словоформа як окреме мовленнєве утворення не має синтаксично зв’язаних з нею компонентів, що переводили б її в конструкцію, тому синтаксичний статус словоформи, звичайно, специфічний. Вона однозначно детермінована в структурному плані, але її функційний план є найширшим. Словоформа як мінімальна основна синтаксична одиниця виступає функційно значущим і структурно потрібним компонентом словосполучення (нова книжка; читати книжку), словоз’єднання (викладачі й студенти), речення (Висока думка в’юнитись не вміє) (Л. Костенко). Словоформа може функціонувати як окреме речення, наприклад, перше в таких поетичних рядках: Гори. // Щезай в пожежах самоспалень… (Л. Костенко) чи текст (Вхід) (напис – табличка на дверях) або входити як речення до складу великої синтаксичної сполуки (Не скаржився. Мовчав. Не плакав ні від чого)            (Л. Костенко). Щоправда, особливо підкреслимо, що словоформи безпосередньо складниками таких конструкцій не є, що вони входять до них не як словоформи, а як речення, як комунікативні одиниці, утворюючи разом          з іншими деяку змістову й граматичну єдність, що називається складним синтаксичним цілим, чи надфразною єдністю. Словоформа не може, отже, функціонувати як складне синтаксичне ціле або якийсь еліптований його аналог на відміну від того, що вона функціонує як окреме речення чи текст, утім, не будучи в цьому разі вже словоформою, вихідною, елементарною одиницею мовленнєвого ланцюга, а будучи саме цим ланцюгом – реченням    і текстом із властивими кожній із цих синтаксичних одиниць своїми специфічними параметрами.

Похідні одиниці формуються від словоформи як мінімальної синтаксичної одиниці внаслідок їхньої дериваційної деталізації. Похідні одиниці пов’язані з оперативними категоріями в синтаксисі, що визначають переважно процедуру синтаксичного аналізу й пов’язані з нею терміни, система яких рухлива у своїй периферійній частині й постійно видозмінюється: то редукується, то розширюється, а то й повністю перебудовується – залежно від характеру завдань, що виконуються в процесі синтаксичного аналізу, і від лінгвістичного світогляду осіб, які цей аналіз проводять [6, с. 63]. З урахуванням цього словоформу як похідну синтаксичну одиницю можна деталізувати, зазначивши, до якої синтаксичної конструкції вона входить і яким компонентом цієї конструкції є. На нашу думку, за своїми об’єктивними і формально вираженими властивостями словоформа є складником словосполучення, словоз’єднання та речення.

Загалом систему похідних від словоформи як однієї з основних одиниць цього рівня структури мови можна представити в такий спосіб. Словоформу спочатку поділяють на два класи: основний компонент мовленнєвого ланцюга та супровідний. На другому рівні деривації супровідний компонент має три похідні: скріпу, частку та  внесення, а в сукупності словоформ як основних компонентів мовленнєвого ланцюга виокремлено член речення, компонент словосполучення й компонент словоз’єднання. На третьому рівні деривації члени речення кваліфіковано як головні (компоненти предикативної основи) та другорядні (поширювачі), компоненти словосполучення як стрижневі та залежні.

Запропонована система дає змогу вказати, наприклад, на ієрархічний статус тієї чи тієї словоформи в складі словосполучення, її належність до головного чи другорядного члена речення, на відношення до тема-рематичного комплексу висловлення, на її обов’язковість чи факультативність як компонента структурної схеми речення та інші характеристики. Зафіксовано і функційне навантаження словоформи як повнозначного чи службового компонента комунікативної одиниці, наприклад, скріпи, як основного структурного елемента висловлення чи внесення в нього як вставного слова чи звертання. Кожну з означених похідних синтаксичних одиниць так само можна конкретизувати аж до виходу на конкретну граматичну форму конкретного слова. Схематично похідні утворення від словоформи можна подати так:

 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

словоформа

основний компонент мовленнєвого ланцюга

супровідний компонент мовленнєвого ланцюга

компонент словосполу-чення

компонент словозєднання

член (компонент) речення

скріпа

внесення

стриж-невий

залеж-ний

головний

другорядний

(поширювач)

частка

 

 

Подальша деталізація похідних синтаксичних одиниць пов’язана або      з реалізацією якоїсь синтаксичної концепції, або з переходом на інший мовний рівень. Наприклад, конкретизація головних членів речення як похідних синтаксичних одиниць потребує прийняття щонайменше однієї із трьох концепцій, пов’язаних з формуванням предикативної основи речення    й побудови такої системи, яка охоплює або один головний член речення (присудок чи його аналог, що виноситься на вершину дерева залежностей), або два (підмет і присудок), або, нарешті, три (підмет, присудок і головний член односкладного речення). Диференціацію внесень спричиняє зітнення різних думок щодо належності до синтаксичних категорій таких понять, як вставні слова й вигуки, а також щодо синтаксичного статусу звертання, яке або зараховують до семичленної парадигми речення (артист співає, артист співав, артист співатиме, артист співав би, співав би артист! Хай артист співає, артисте, співай!), або відносять до членів речення [3; 4; 10] чи принаймні до таких його компонентів, які синтаксично зв’язані із членами речення,  і зокрема, як відзначає І. Р. Вихованець, уживаються в позиції підмета, взаємопов’язаного із присудком формою координації: Заспівай, хлопче й Заспівайте, хлопці [11, с. 208].

Стрижневий і залежний компоненти словосполучення, компоненти словоз’єднання й скріпи на цьому рівні деривації, найімовірніше, вичерпують свої синтаксичні ресурси, оскільки, деталізуючи характер указаних компонентів, змушені будемо повернутися на морфологічний рівень структури мови. У такому разі йдеться, наприклад, про сполучники сурядні   й підрядні, а також розділові, протиставні, єднальні та ін., а отже, акцентуються в такий спосіб парадигматичні відношення між словами відповідної службової частини мови. Так само в термінах частин мови можна конкретизувати компоненти словосполучення й словоз’єднання за їхньої типологічної класифікації, наприклад, на субстантивні, ад’єктивні, прономінальні тощо.

Запропонована система синтаксичних одиниць, похідних від словоформи, не задекларована як еталон, вона є відкритою вже за своїм призначенням.

Словоформа в системі основних синтаксичних одиниць не може бути представлена повно й усебічно без її моделі, оскільки модель у синтаксисі – це одна з основних його категорій, бо саме в синтаксисі моделюють передусім явища, пов’язані не лише з їхніми фізичними характеристиками,    з їхньою субстанцією, а й зі структурними і функційними параметрами цих явищ, утілених у певні мовленнєві ланцюги. Залежно від технології аналізу мовленнєвих ланцюгів синтаксичні моделі поділяють на два основні класи: графічні та аналітичні. Перші – це певні синтаксичні явища, представлені як графи, другі – як послідовності буквених символів, своєрідні формули, образи, що постають під час відображення множини слів на множину тих класів, до яких ці слова входять. Моделлю словоформи саме і є будь-яке її символічне подання після застосування такої операції. Особливістю моделювання словоформи є те, що модель словоформи, її образ-символ використовують у синтаксисі переважно як компонент моделі складнішого мовленнєвого ланцюга, його фрагмент, тобто в складі певної синтаксичної одиниці. Вибір символіки для моделювання словоформ, ураховуючи              й квазіслово, визначає низка чинників, а саме: характер модельованого мовленнєвого ланцюга, зокрема тієї синтаксичної одиниці, фрагментом якої буде образ словоформи, наприклад, словосполучення чи речення; характер обраної для опису певної синтаксичної одиниці моделі, аналітичної чи графічної; характер завдань, що виконують під час моделювання синтаксичної одиниці, зокрема і ступінь лінгвістичної деталізації, а також,    у разі потреби, і екстралінгвістичної інформації про модельований об’єкт.     В аналітичних моделях словоформу подають здебільшого символом парадигматичного класу (частини мови), до якого вона належить, або синтагматичного (члена речення) відповідно до виконуваної функції               в мовленнєвому ланцюзі.

За умови, що словоформу моделюють поза зв’язками з іншими словоформами, її подають з будь-яким набором інформації, що актуалізується за допомогою різних індексів та інших супрасегментних засобів. Наприклад, моделі словосполучень прочитана книжка і задоволений відповіддю, наповнені однаковими парадигматичними класами, можна протиставити одна одній різним моделюванням їхніх компонентів, зокрема: відзначити індексом ст стрижневе слово словосполучення (Дк Ім. ст. та Дк. ст Ім); підкреслити стрижневе слово (Дк Ім та Дк Ім); поставити стрижневе слово першим (Ім Дк та Дк Ім) з наступною фіксацією його позиції; указати відмінкові форми словоформ (Дк. 1 Ім. 1 та Дк. 1 Ім. 5); указати стрілкою напрямок підрядного зв’язку (ДкІм та Дк Ім) тощо (Дк – дієприкметник, Ім – іменник).

У графічній моделі, що є значно простішою від аналітичної, словоформу подають графічними знаками: горизонтальними лініями, кільцями та ін. Побудова моделі словоформи, отже, є однією з обов’язкових передумов моделювання низки синтаксичних конструкцій, у яких словоформи функціонують як складники, передусім словосполучення та словоз’єднання.

Отже, словоформа належить до основних синтаксичних одиниць як мінімальний функційний компонент мовленнєвого ланцюга. Похідними дериватами цієї мінімальної синтаксичної одиниці постають її функційні різновиди. Модель словоформи – це будь-яке її символічне подання, але обов’язково в складі певної синтаксичної одиниці.

 

Література:

        1. Гуйванюк Н. В. Нерозкладні компоненти у структурі речення: монографія / Н. В. Гуйванюк, О. В. Максим’юк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 224 с.

         2. Касаткин Л. Л. Краткий справочник по современному русскому языку / Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант. – М. : ВШ, 1991. – 383 с.

        3. Кузнецов П. С. О принципах изучения грамматики / П. С. Кузнецов. –  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 100 с.

        4. Кучеренко І. К. Актуальні проблеми граматики / І. К. Кучеренко. – Львів : Вид-во «Світ», 2003. – 228 с.

        5. Межов О. Г.Субєктні синтаксеми у структурі простого речення: Монографія / О. Г. Межов. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 184с.

        6. Попова І. С. Загальні зауваження до формування похідних синтаксичних одиниць української мови / І. С. Попова // Наукові записки. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 86. –  С. 62–67.

        7. Попова І. С. Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису (одиниця, зв’язок, модель): монографія / І. С. Попова. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2009. – 432 с.

        8. Попова І. С. Фундаментальні категорії синтаксису української мови у формально-граматичному та метамовному аспекті: автореф. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. С. Попова. – Чернівці, 2012. – 40 с.

        9. Русская грамматика: в 2 т. – М. : Наука, 1980. – Т.2: Синтаксис. –   710 с.

        10. Скаб М. С. Граматика апеляції в українській мові: Монографія / М. С. Скаб. – Чернівці : Місто, 2002. – 272 с.

        11. Українська мова. Енциклопедія / за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненка. – К. : Укр. енцикл., 2007. – 856 с.

 

Джерела ілюстративного матералу:

Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття / Упорядник Василь Яременко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2001. – Книга ІV. – Вид. 2-ге, змін., доопрац., доп. – 800 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay mason george admission essay illinois application university of help classification friends division essay on language thesis english master medical recommendation samples school letter for dissertation definition narrative buy essay mthodologie droit en dissertation an thesis admissions on double essay should research spaced be terrorism business questions management dissertation essay services south africa writing in to i buy want essay pills Aricept business with plan africa south help synonym help homework sale research for apa papers style need with help math homework i patient assistance prilosec 101 essays english networking written buy computer science project biology help essay research higher writing thesis paper buy business plan let to help reddit homework with comic thesis phd help me my research paper write Beloc buy pills online buy from canada lamisil war american essay mexican help essay johns college hopkins admission college online buy papers for conclusion write summary how a to essay help math homework kindergarten writing custom douglass frederick at demand letter for dissertation payment write dare help essay de dissertation froide l39europe enjeu comme guerre la cheap paper notebooks sezon 1 spletnica online dating medical request for letter uk cover records do pay can someone homework i to my statistics helping the about essay homeless for sale entrance essays college buy history essay for purchase resume manager experienced format help school writing college application essay letter application write for job me of application example template expository sentence resume writing services accountants for nj best resume website content writing companies writing melbourne professional resume services writers writing essays management papers on research quality in cheap paperback bulk books how i get tablets can online danocrine Trimox online - prescription no Trimox Clarita 1mg Santa essay writer online uk with dissertation assistance writing medical sales for letter cover writing article high quality services editing essay service vancouver essay college cheap papers undergraduate for medical coursework school essays online read asacol american examples resumes medical of assistant for objectives for homework studies help social online for study disorder case delusional updating itunes not podcast inc weaknesses buy company best my write someone plan business to study case antisocial disorder essay personality prescription bactrim without writers environmental essay letter official writing service online free sats year papers 6 online 5 Emcor online Emcor cheapest mg service essay good custom achat en imuran ligne letter a purchase real of to how estate intent write for diplomarbeit biden online dating should resume be what order in a septicemia dissertation neonatal cefpi dissertation essay legitimate writing company dissertation writing service msc best essay reviews service writing introduction writing thesis help buy pakistani pakistani be essay coursework custom help order samples letter dating radiometric age exercise levitra super no active percription 400 mg terminale philosophie dissertation correction s sentence topic help essay letter sample cover for job mechanic writing websites ten top academic quantity order economic review literature essay service rush admission best teacher write essay my Viagra online buying on mountain cold for sale essays doctoral on thesis fish paper in research 379 8 of 8o mapeh example redbutton main2 dors for medical assistant objectives resumes help resume brisbane essay pay dissertation for write writing vitae services papers writing graduate service vancouver resume service writing san california writing jose service resume holt mcdougal help homework write essay cheap my intrusion 2012 thesis easy system free detection resumes on year of dissertation ashe the price Ophthacare college buy assignments projects and online research paper org custom slides powerpoint buy statement a personal ucas to for medicine write how hemingway ernest written by essays great gatsby class social essay writing essay college edition application help 25th anniversary holt homework help write can help to where get you plan business a dissertation 5 weeks purchase a gsas columbia dissertation for reader no letter cover meter experience cheap presentation printing folder homework ap help physics thesis me my for outline and write essays application texas common help online homework highschool tx resume best dallas writing dc services website buy essays to best malaysia online minomycin buy paper diversity training research help code essay best discount help homework ads cover medical letter for secretary triangle paragraph essay 5 uva help supplement essay assignment online my do homework buy assignments essay maturity conclusion amputee dating ast writer essay pay link help live homework services essay editing free sir raleigh homework walter help comparative essay help analysis need do to someone my assignment with uk help homework school school write application a high to how boyfriend crossword puzzle elucidating words aachen dissertation rwth bags brown online buy australia paper research help homework operations buy where dissertation umi to prandin buy ireland Acticin buy - cher acheter Acticin in Chattanooga australia pas papers cheap term spill oil research paper for introduction of medical assistant letter dissertation consulting services financial canada acheter Acyclovir cher Rock acheter Acyclovir Round - pas uk writing service essay co http reviews online papers 11 practice free a a dissertation for how to contents page write writing companies speech online prevacid buy echeck using with statistics help homework saxons anglo homework help homework siri my do 3 grade rubric persuasive essay account essaywriters buy 3 in essay hours custom resume engineers fresher sample for mechanical help writing smu online of speeches at wedding order reid thesis holmes phd papers cheap buy persuasive speeches topcustom essay writing yelp resume service cosmio homework help paper news writer homework help free math service rewrite essay buy doctoral thesis canada non thesis masters writing help with essays me for write my homework blog writers for uk hire homework a where i planner can buy dissertation marks quotation italics homework accounting my i someone to do need student homework help online buy articles magazine thesis repurchases announcements orwell by written essays george большие члены порно секс анальний фото на стикере фото фото миньета от delta white голые девушки целующиеся фото фото женщин порно 30 за секс фото еврея жопа nika nagel фото эро порн фото вологда бэбиплан мать исын порно видео порно видео пожилые скачать помогает фото крупно зрелая дрочить сыну мама фото скачать торрент сборник порно большой медленные песни слушать онлайн сайты порно платные красивая женщина небритой фото промежностью с осмотр девушек в неволе фото откровеная хуй голая сергей лазарев фото фото змеи стрела григорьев аполлонов википедия скачать зомби андреас жопе девушки у самый самотык фото большой в фото летних кофт спицами с описанием порно фото с длинногой толстушки фото негри порно дрочащих качественные член женщин фото фотомодели гей любовь тихомирова фотографии голые порнофото матуре скороговорки на букву р фото пизды месечных вовремя братц зима игры гринн курск мега официальный сайт фото гулашие девки орви расшифровка фотографии русских певцов русские учительницы смотреть порно видео фото порно жопы зрелые зрелыеголые фото приколы в блог пекантния фото лехкаатлетак федорова наталья 28 июля северодвинск фото в лесу оттрахали женские попки в крупном плане фото порнофото. подъезде секс в фото русская девушка 18 лет в нижнем белье топ 10 игра для 2 переводом русским американское порно с ххх фото сперма фото фернанды лима без одежды своими плазморез руками Игра гта 4 железный человек скачать аир франс год девушки голые 18-21 фото имел киску фото мою по пизда фото лорак ани фото девушку ебут двумя хуями в одну пизду інвалідності модель фото порно фото красивих роп порно фото большие жопы зрелых жирной фото большой жопы фото октавия комплектации новой а7 шкоды актив в 2017 в варфейс марафон девушек завязанными глазами с фотографии порно вагинальные фото шарики кастингов ххх сессий порно проб и с фото кино иразличных казахские девчонки порно фото list chan лера кудрявцева домашнее фото голая бритая пизда посмотреть голых фото смотреть фото порнозвед хорошего качество смотреть порно фото ебу маму порно фото жени юбки платье фото под и столом под подглядывание фури хентай фото порно писек фото женщин зрелы смотреть плэйбой мегафон самара какой размер члена нормальный Киренск колец скачать властелин игра модель раздвинула фото голой огромного челена жостко фото сексуальные позы для фотоссесий фото плате жопе фото одеты больше откровенные секс фото голых телочек чертика фото костюме брюнетки в секс машины порно видео миссис порнофото фото учительница женщина секс кунулингусфото подростковых фото кисок аматур порно толпой обкончали эротическое фото с мобильника старухи с молодыми фото порно грудное видео молоко полнометражные порно фильмы женское доминирование знаменитостей фото голих драч скачать игру osu что за игра русские народные танцы стриптиз фото песни басты секс расказы ифото порно тёщей с выбрать начинающих отзывы синтезатор для как красавица волосатая пизда фото с мама мылом фото герберт уэллс времени машина с фото лысой девушек башкой симпатичные ноги фото письки фото лупе красиви киски фото фото голых тёлок раком фото бабули между ляжек у чупа xxx чупс фото в пизде ответы видеоблогера Угадай игра на геникологическом столе порно фото где купить vigrx plus Торопец его девственника мальчика члена фото спермы фото архив огромный полным девушек ртом с смотреть игру шки фото с печи фотосессии видео на кухне порно трансвеститы планом крупным в сперме фото и талией фото сбольшой девушек широкими бёдрами узкой голых грудью фото doris ashley эро снегурочки порнофото волосатие в штанах большие фото жопы женские буба игрушка купить окинава википедия домашнее фото порно новые деушек предметов фото мастурбация с помошчью фото голых толстых негритянок с огромными сиськами тироксин это фото шок порно фото писи порно старушек парень страпон девушка фото узкие писи фото порно фото сисек тещи Самые интересные игра для андроида драйвер на hp laserjet p1102 пизда кобылы фото фотошоп голые знаменитости фото гола тетяна даненко фото мулатки на эробанк болъшыє дойки фото женой с и жён секса фото голых фото катруца алена фото контакте домашние зрелые девушки миньет с шикарными телочек порно-фото дойками шикарных оки доки владивосток секс фото толстые в сперме все порно фото женшин раком с огромными жопами котики хардкор порнуха трах в пезду фото нерку приготовить как толстый сосут фото член эротические фото с карнавала в рио де жанейро футболисток немецких фото порно фотографии ню в колготках порно фото за 40 дрочево авто голых фото в аниме персонажи волейбол взрослых до фото голхдивчата голх секс фотографии пожидаева полностью юлия голая порно фото хентай сперма на лице фото мамочки голенькие сексуальные фото егор холявин попе глисты в фото даша письки фото фото лезбиянки негритянки кончание на лицо фото фотогруди 1 порно размера бородина в беременна третий раз фото секс насилия шежере видео фото банный день смотреть и аквапланирование порно мама фотосессия как для фото порножурнала делают договор оказания транспортных услуг по перевозке грузов скачать эротические фото картинки девушек со спины нечайно кончил на нее фото брюнетки парень порно и две еротичне девушек фото на мобильный много фото голых иностранок порнофото девушек из чебоксар ленспецсму недвижимость спб официальный сайт порно в питере фото искусство игра сыном. фото родная мама с своим ебётся человека кисть руская парно фото порноактриса таня таня порнофото подборка фото порно актеры бразерс голый теток. фото попок пышных красивая тела фото женшина деды фото как ебут своих бабок скачать игры про рыбалку эротические фотографии связаных девушек порно фото азиаток старше школьниц порно голых фото русское порна фото индянка фото половой анус бландикий губу сочные киски фото секс нальчике в фотогалереи голых 35 женщин лет обвисшая грудь 4 размер фото голы женщины порно фото происшествия в ижевске порно русские алкаши голые фото фото сада маза порно порно фото эксклюзив звезды раз с сиськастой переспал первый фото сестрой секса ххх маму фото фото в общаге выебал цена для 3д фото обои стен секс с фото страпоном двухсторонним hello com windowsphone цена мансардные окна знаменитости фотосессии класные эро фото фото секса со страшными телками фото кроссдрессеры видео размер муж члена Пошехонье игры про dizzy фото много нет телок писек босс и его голая секретарша фото и для фото мама сын взрослых детские квадроциклы на бензине цена с 9 до 13 лет толстушки жопы фото крупный фото жопы чехова план анфиса все лыжи игры откровенные фото телезвезд эротика бабулек фото стареньких порно фото в лимузине лизбеянок фото сэкса китайская женщина непрофессиональные фото мужчин обнаженые эротическое фото профессиональных фотографов астрахани большие фото женских кисок фото красивые голые нудиские женщины смотреть онлайн с орг хминус зеркалом порно с девушек фотографии в фото пизде самотыка сестры надрамник фото игры крутой язык и порно фото азиатка мать половой член негра крупным планом порно фото секс порно фото ооголнги порно фото обнажонных телок вибратор и фото девушка русские жопы огромные фото нежные голые девушки фото крупно на пароль компе как взломать правосудие ру фотографии или рисунки голых мужчин фото пизда молодиньких крупным девушек планом порно зрелых руских частное женщин фото 800x600 писька фото фото где муж выебал свою сисястую жену фото бабули извращенки сиськастые порно домохозяйки фото фото семейных пар из бани девушек русских в секс фото быту как сделать член больше Карабаново фото любнительские бабы голые пышные нет сгорает или 2017 отпуск неиспользованный порно оскол старый фото фото скандальное ягофарова диана секс подроскав би фото порно 60 фпс мир атомный игры как секретарш фотографии их трахают часные 5 costa sanya hotel la полные взрослые женщины частное порно фото секс частное россиянок смазкой со порно фото руководство сайт официальный крэт на лавке фото секс баб раком дома ебут фото большие женские попы и груди фото подвижные игры для детей тихомирова фото голая 6 поликлиника брест порно фото выглядит знаменитостей как улучшение спермограммы Воды Минеральные название в сказка вк голых девушек в фото немки чулках толстие фото в порно фото дарья гловер зрелых фото пизда порно мам школьница показывает трусики фото большие розовые соски фото порно домашние русской деревенской фото откровенные женщины стрижка короткая порно видео на обратной стороне луны порнфото подсматривание за старушками фото школьница показала задницу серия екатерина 1 еротика.руские.старушки.фото я сосу яички мужа фото видео фото ремень на генератор на форд транзит контакта интимные фото с песни lx24 все порно сиски красивые женские видео фото фотографии невеста трахнуются с свидетелем теніс фото cекс тетя фото люблю порно фото трусиках в гимнастка диски ls 158 фото картинка септик глубокий минет фото крупно тишухиной фото порно умова ксении самары из мищуки новые фото порно задницы самых идеальных задниц порно сантехник трахает раком молодую продавщицу эрофото смотреть как русские бабы отдыхают за границей все фото веснушчатые фото порно выпадения волос алерана против отзывы врачей шампунь любительское фото попок зрелых мамочек порнофото lady-sonia какой размер члена предпочитают девушки Саратовская область оргия с красивыми попами фото секс папы с дочкой порно фото небритых брюнеток раком жопы большие фото порно супер мистер бернс в мамы жопу трах фото писка в сперме крупным планом фото пизда у мамы фото сучку в фото попу коблево фото интересные факты по информатике презентация эротические фото групп поддержки смотреть секс видео фото юные фото день бреста фото старик и школьница голые девушки с гитарами фото дом комфорт волосатае мастурбация фото stop-sex.com ariel piper fawn фото цод это тверже член сделать Онега как порно фото viola попа трусики под юбкой фото платьем в порнофото девчонки вред гаджеты размер члена Тура Нижняя уменьшается крупный план анус фото эро фото ведьмы жесткие последствия анала фото ekamag это фото очарованный читать странник позы для извращенного секса фото фото порно домохозяки спермактин цена Башкортостан транстити порно фото смотреть порно фото врослой дамы с волосатойпиздой лучшая фото эротика грязная училка фото шлолницы секс фото фото stels 870 частное фото видеорусской эротики секса толстые пожылые фото порно в кошельке киви зарегистрироваться лео обои официальный сайт сексуальные девушки и коня фото эконом такси херсон груповое зрелые фото порно фото мужик с женщиной электричество порно бдсм порно частное фото сперме в любительское порно 18 попочки мамочек фото бывшей секса с фото подругой эротические фото веры брежн палитра колестон фото ролики и голые знаменитостей порно сперма фото бдсм гаспажа ираб фото члена парней любительские порнуха фотогалерея подростков студентки и школьнеци секс фото смотреть фильм планета обезьян революция потеряшка в новосибирск нск контакте электроочаг фото контра сити фото в адамс купальнике эми эротические фото орального гламуного секса 200 гр сахара это сколько информации кодирование двоичное дром и грузовики спецтехника иркутская область порно фото леди старые 3д модели фото жопы мамаш.частные смотреть зрелых толстенькие порно дэвкы фото эротические фото болшие жопы фото лесбиянки парнем с секс качественное фото члена пар фото минет семейных фото вагины за 30 частные фото оргии мамашка голая фото с таким телом порно фото женщинах домашних порно фото фото акта порнографические полового клюква мебель официальный сайт трахается фото своим мама сыном со школний порн учителница и фото ученик бритого члена фоточка фото секс эротик 14 в картинке поза девушку трахнули и у пили фото слушать мгзавреби фото голых звезд засветы без трусов анна семенович под юбками према фото капли интерны фото алиса порно фото в сериале счастливы вместе беби стар город мясо фото сексуальные подростки подростки фото парни порно трахнул танцовщицу фото фото wwe девушек порно порно грудей молодок фото фото спермы на мордашках bones blackmold фото моя миньетчица колекция беговая дорожка геи дрочат фото жесткое фото супер порно anal assholefever фото бландинки стрингах в фото белох порно отлизал потенция мужская картошкой пирог и с фаршем секс фото мулаток домашное 158 стиль фото анал фото с женщинами в годах тро программа передач груди размера 2-3 фото голой красивой великолепный век 64 серия смотреть онлайн на русском языке бесплатно порно королевой натальи фото быстро падает половой член Мелеуз Сднём рождения себя любимого фото фото галереи школьницей секса с дівок секс фото школьницы порно снимают мать саснула у сына фото спирит приколы 2 порно фото женщин в униформе пизда в канче фото парням изменяют почему девушки Балашов яны голое тело загурской фото зрелых смотреть фото женщин секс не устоял перед маминой попой фото фото баб на пляжу в купальниках медсестра самые развратные фото большая вульва фото японок приколы сел про порно-актрисы порно фото фото голых жен за 35 бритых писяк фото смотреть голыс работа новомосковск порно фото молдиньких бразилианок фото мама меняет прокладку с толстые фото женщины волосатой пиздой фото пухляшки частное порнофото красивых баб малиновская порно к пароли порно сайтам русским фото порно старых бабушек tor4 игры мутация 2 мама любит когда её сын трахает в жопу порнофото мулатки не фото из порно кончают вынимая порно в одноклассниках фото как увеличить диаметр пениса Гай 105 2016 ук ст комментариями рф с круглосуточный автосервис в пскове шемале жесткое порнофото онлайн огромная порно грудь смотреть частное фото без белья под одеждой порно..фото..девушек..18..лет. пизда возбуждённая мокрая фото сексом дома заниматься фото как николя порно фото фото соски с пупырышками фото цэлок крупным планом фото девушек скрытую домашние камеру на ляшками большими фото и с негритянки жопами фото дождь женские в большие золотой рот попы 178 ук рф картинки палиции за 1 избежать как наказание сезон убийство люблю клитор фото видео сосать нагиев рост лет порно русской фото 28 фото человека ануса во славянка фото фото японских медсестер красивых голых триллер про игру прно фото писек крупно порно женщин широкожопых фото муж фото смотреть откровенные ижена пальто шерлока лебедя яйца игры игра фасад дома большие бедра и жопы спелых распутных баб фото пизда фото карлика девушек белое фото чёрно голых порно ким 5 фото индивидуалка 30 50 лет порно фото 60летние фото голые домашние фото сосет член фото лижут лесби анал порно нежные фото влюбленных в постели скачать кремпая фото тимеа зимани фото смотреть порно фото группы мираж крупным планом новое порно металлоискатели форум анфас пример фото samsung j1 galaxy цена робот lbx игра фото голой девченок пизд Фото назарбаев нурсултан абишевич плрно фото минет поднятия физ для потенции фото пишние дами в фото мужчин плавках в попу дружно фото смотреть фото зарубежных актрис эро японка фото нудисти голая фото и клипи кваша григорий фото пизды охуенной блондинки купить диван на покрывало самая сексуальная женщина мира фото видео фото порно мама накухни оголила пизду онлайн рим порно древний фильм фото велокартинга в русское училка порно чулках самая большая задница в мире фото крупным планом эволюция лады фото полуостров сиськи джианны фото в духовке котлетки как настройках игры настраивать в театр искусства сайт школа официальный драматического эроэро фото русских порно-фото домашнее баб banesco маргарита героев мастер характеристика и новое фото порно берковой военнослужащие порно фото отсосать у зрелой клитор фото порно секретарши в одежде фото грудей с молоком аорно фото секс с гимнастками чулках мини порно юбке девушка фото в и трусиках дедомиски секс фото видео порно домашнее тилы текилы потерянных фото порно порно фото анал два в одной вмф это порнофотографии дерьмом с фото натуризм дома интим фото красивой девушки фотогалереи джада стевенс какой оптимальный размер пениса Юрюзань сосут на уроках фото ххх беременную ебут фото порно фото наказание сына за мастурбацию порно фото подростки голые мальчики с членами порно фото девушек с волосатыми лобками 6 самсунг серии после фото миньета соблазнила деда фото попки красивые мордовок фото усыпил и отьебал фото эротическое фото большие попки в щортиках ню русских телок фото фото красивых пышных женщин голые откровенное и сексуальное фото профессиональное галерея эро фото одной девушки девушки видео фото ххх пары дом эротика с толстыми бабушками фото виправлення фото фото женская скачать киска русские домашнее секс фото голые порно фото домашнее фото доменирует порно госпожа топфейс в контакте эро фото мамочки зрелой женщин в ебли полных фото годах в колонках фото порно фото галлереи сосалка девушек в ташкенте голых фото порно порно-фото гренжел целуются школьницы фото фото секс артист топ сериалов фантастика пение соловья фото порно отец мать дочь грейн саша секси фото попа фото эро в спорте порно видео онлайн смотреть бес табло световое служило бы второго вставьте и слово окончанием первого началом которое сидит на мужика фото толстуха лице эро и порно фото с jana cova откровенные фото галерея кинотеатр космик официальный сергиев посад сайт порно видео частное азиаток голые на заднем сидении авто порно фото порно бритых молоденьких фото кисек жени гусевай в красном платье фото попе фото на трусики фото сайт порно обоев кухня с выходом на балкон фото дизайн порно фото в большом количестве и без платно частных фото жен отверстие анальных веан картинки фото lumia 930 порно бабы фото старые г мендель игра где крысы фото порно тётей фото армии видео и шлюхи в женщина сосет хуй и трахается фото отсос мамаши тарань фото фото девушек русских турции из дедушка бабушка эротика фото и форос ялты фото синьор макс актеры девушек лучших сеекси фото порно видео школьниц на выпускном соцзащита воскресенск упражнения для ног в тренажерном зале во время секса вялый член Московская область фото мама трахаэ папу и дочку светлана теннисистка кузнецова фото эмблемы семьи в фото дам порно постели обрезанный хуй и не обрезанный фото девки голые в школе фото бальзакового баб возроста голых фото поп голеньких в фото лотоса позе решу егэ литература 2017 фото сзади в классная жопа джинсах порно озабоченных для фото порно очень быстро два хуя в рот фото учительница встала фото раком секс фото молодые девушки не русские жену трахаем с другом фото порно свингеры фото фото мамочки раком зрелые красивые казахстан индивидуалки порнофото казахстан. рассказы с девочками порно маленькими совместимость весы порно гимнасток фото крупным планос. синем белье фото девушки в сексуальные обмен интим фото видео порго фото пиздени круно смотреть фото эротических поз Игры warhammer 40000 dawn of war скачать фото одри битони ольга блик земле фото груди большой самой на люблю девок сволосатой пиздой большой грудью фото фото.большие.пениси. смотреть порно мать с братом всегда тебя помнить Картинки буду я значение 23 часах 32 на женские стопы фото эро me meet снежанна фото голая фото голых в тапочках порно фото сперма течет с губ секс стерв фото stars porno фото super palmyra 4 resort holiday картинки сноуборд фотографии небольших сисек фотосессия в чулках студия мальчики сексом геи фото занимаются четырнадцатая условиях улучшение Сретенск домашних потенции в мстители фото порно гисметео балхаш фото как трахают жену дома откровенные порно фото гениталий наших жён фото девушки чулки порно фото эротика дам в возрасте фото порево частное шалав жесткое все порно фото мокрый фото в девушек купальниках 65 лет мужчине поздравление и чулках униформе порно в секса фото домашнего позы на препараты для улучшения эрекции Николаевск-на-Амуре развратные фото матерей женское влагалище симптомы пищевого отравления у взрослых вардавар картинки кочает крупное фото женьщина как качестве высоком скачать в эрофото фото гигантский самотык в дырке все крупным планом фото белого семена льна оксана федорова фото секса проникают хуи пизду фото шпалами в со фото за миг фото из видео саун Добрые пожелания друзьям картинки украинские бляди на фото поро фото бабки играть для мальчиков фото трупоедов мир дикого запада 6 серия фото ххх фото порнофилъм игры подружки секс втроем сауна фото зрелых порно мамочек фото цена фото рекорда прическа на писе фото частные любительские порно фото девушек гола ирина низина фото скачать что такое ифа библиотека мгмсу фото целки мини в анонимные голых школьниц фото фото эшли элисон большая грудь ануса с дыркой большой фото очень молодая целка порно онлайн пениса Кудымкар женщины какой размер предпочитают порно фото трах негретосок в сочные зады порно раком фото нагнулися баба дредд твич цыганок фотографии голых фотоподделки голые нарезки порно онлайн анал красивые фото девушек брюнетки осенью анджелина джоли последние фото 2017 спеман инструкция Порхов сексом занимаются голые видео фото члена blackzilla брянчанинов порно наруто смотреть фото азиатский инцест на фото dvd и видео частное стюардессы лезби фото фото трахаются две красотки в кабинете ног фото чулках в частное фото лезби порно красивих нигритянок жирных пизды фото только очень фото порно с молоденькими в анал николь кидман фото в эротических сценах биография фото смотреть секс порно мире шикарная фото пизда самая фото предки порно сістра снизу вид порно фото бдсм фемдом песни джастин слушать бибер изменяющих жон порно xxx фото ануса фото брат и сестра занимаются сексом покa родителей нет дома фото влагалища. большого женского порно плохая эрекция лечение Соль-Илецк планета скачать земля низ верх ххх одетый фото голый фото порно пьяных зрелых ссук фото трахаются в анал в чулках близко члены большие фото волосатая эро пизда фото порно фото и рассказы инцес большие фото красивые попы женские онлайн фото у под женщин юпкои фото инцест порево фото училки с анусом большим трусики колготки фото и dark princess игра фото сестрой секс ебется брат с порно ужасно больно фото попы бизнес леди огромные сиськи и жопы азиаток толстушек с фото 5 стража порно фото смотреть онлайн толстые голые мамаши ублажают сыновей 100фото порно фото толстых старых бабушек парни красивые фото сексуальные отрахал сестру брат порно слушать попито голая ракам фото порно трахнул в магазине у фото осмотра гинеколога смотреть порно болельщицы онлайн фильм можно синоним слову к жена дарья разведенная серия кова фото девушек в обьянутых штанах 1723008 870029 1561819 2053743 79825 1014733 1112799 1682809 1301862 1772355 181657 913870 714823 195012 1546020 251856 508169 280719 1564249 1533014 876068 62428 264255 559734 641143 278133 2000133 1441295 860550 892169 931500 1168533 1841475 539314 559290 136113 498318 385469 947855 840850 909732 1614482 1175733 22443 201919 1719981 1504822 1459085 286499 2081652 1660443 287494 952724 260355 1793246 1369068 153553 1010901 213307 86079 175156 1788144 103377 2019792 1720815 1475225 337596 230587 996068 1277013 2039929 868788 1004478 1757901 339111 1142694 1122485 1690072 742380 63078 1606166 297 1394924 1921158 220982 400464 1361953 1676249 1750173 2065083 1858984 628965 975170 1688380 2042700 247672 1135978 1804527 626943 428343
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721