СЛОВОФОРМА В СИСТЕМІ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367

І. С. Попова

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,

м. Дніпропетровськ

 

 

        Статтю присвячено аналізові словоформи в системі синтаксичних одиниць сучасної української мови. Обґрунтовано її статус як мінімальної синтаксичної одиниці в системі основних, описано похідні деривати від словоформи як її функційні різновиди, а також запропоновано процедуру моделювання.

        Ключові слова: словоформа, основні синтаксичні одиниці, похідні синтаксичні одиниці, модель.

В статье анализируется словоформа в системе основных синтаксических единиц современного украинского языка. Определен ее статус как минимальной синтаксической единицы в системе основных, описаны производные от словоформы как ее функциональные разновидности, предложена процедура моделирования.

Ключевые слова: словоформа, основные синтаксические единицы, производные синтаксические единицы, модель.

        A word form in the syntactic units of modern Ukrainian language. The word form in the basic syntactic units of modern Ukrainian language has been examined in the article. Its status as a minimal syntactic unit in the main system is defined. Derived from the word forms as its functional species are described. The procedure of modeling is proposed.

        Key words: word form, basic syntactic units, derived syntactic units, model.

Синтаксична одиниця як лінгвістична категорія є важливим складником предмета синтаксису. Її визначаємо «як функційно маркований                         і граматично впорядкований мовленнєвий ланцюг, що є довільною     змістово значущою послідовністю словоформ, навіть і окремою              словоформою» [8, с. 12].

Унаслідок докладного аналізу синтаксичних одиниць, розгляду запропонованих у мовознавстві їхніх класифікацій, підходів до формування можемо зробити висновок про те, що залишається актуальною потреба градуювання синтаксичних одиниць передусім за значущістю ієрархічних відношень між ними. За цим принципом, на нашу думку, синтаксичні одиниці можна поділити на базові, основні, похідні та периферійні (аналітичні й аналітико-пошукові) [7, с. 400].

Словоформа як мінімальна синтаксична одиниця належить до основних одиниць, що вибудовуються на базових (слово та конструкція), які охоплюють, окрім словоформи, словосполучення, словоз’єднання, речення, текст і надфразну єдність. Мета запропонованої наукової розвідки – з’ясувати місце та статус словоформи в системі синтаксичних одиниць української мови, зокрема, проаналізувати похідні від неї конструкти,            а також схарактеризувати принципи, процедуру моделювання словоформи із зазначенням відповідно зразків її моделей.

Питання про мінімальну синтаксичну одиницю в системі основних поставало в мовознавстві й передусім у зв’язку із проблемою компонентного наповнення цієї системи, і словоформу як мінімальну синтаксичну одиницю вже трактували в певних граматичних працях [1, с. 5; 9, с. 6-8; 2, с. 340]. Утім, потреба чіткіше визначити мінімальну синтаксичну одиницю                 є актуальною, і, на нашу думку, такою є не слово, як об’єкт вивчення різних розділів мовознавства [5, с. 15], а саме словоформа, оскільки на синтаксичному рівні мови цей термін адекватніший реальному стану речей.

У лексикології, як відомо, слово – це передусім лексема, у морфології слово і його форма – це переважно певна послідовність морфем                        з відповідними значеннями й морфологічними характеристиками (частина мови, рід, число, відмінок, час тощо). У синтаксисі слово повинно виявити себе функційно й, отже, не як лексема й не як певна послідовність, сполучення морфем, а як синтаксична одиниця: компонент тієї чи тієї синтаксичної конструкції або самостійне синтаксичне утворення поза межами такої конструкції (підмет, додаток, окреме речення на зразок похолодало). І те й те можливе лише в тому разі, якщо лексема конкретизована як словоформа, тобто за наявності в лексемі всіх граматичних параметрів, відповідно до яких маркуються її семантико-граматичні відношення з іншими лексемами, також уже як словоформами, що входять до заданого мовленнєвого ланцюга. Зазначені параметри супроводжують не слово як лексему, а саме словоформу, зокрема й таку, до складу якої входять так звані нульові морфеми й супрасегментні одиниці мовлення. У мовленнєвому ланцюзі слово як базова одиниця – уже компонент якоїсь конструкції чи її функційний субститут, а отже, це вже словоформа. З огляду на це словоформу можна витлумачити як «структурно мінімальну синтаксичну одиницю, що функціонує або як комунікативно значущий компонент певного мовленнєвого ланцюга, або як самостійне синтаксичне утворення» [8, с. 13].

Словоформа як окреме мовленнєве утворення не має синтаксично зв’язаних з нею компонентів, що переводили б її в конструкцію, тому синтаксичний статус словоформи, звичайно, специфічний. Вона однозначно детермінована в структурному плані, але її функційний план є найширшим. Словоформа як мінімальна основна синтаксична одиниця виступає функційно значущим і структурно потрібним компонентом словосполучення (нова книжка; читати книжку), словоз’єднання (викладачі й студенти), речення (Висока думка в’юнитись не вміє) (Л. Костенко). Словоформа може функціонувати як окреме речення, наприклад, перше в таких поетичних рядках: Гори. // Щезай в пожежах самоспалень… (Л. Костенко) чи текст (Вхід) (напис – табличка на дверях) або входити як речення до складу великої синтаксичної сполуки (Не скаржився. Мовчав. Не плакав ні від чого)            (Л. Костенко). Щоправда, особливо підкреслимо, що словоформи безпосередньо складниками таких конструкцій не є, що вони входять до них не як словоформи, а як речення, як комунікативні одиниці, утворюючи разом          з іншими деяку змістову й граматичну єдність, що називається складним синтаксичним цілим, чи надфразною єдністю. Словоформа не може, отже, функціонувати як складне синтаксичне ціле або якийсь еліптований його аналог на відміну від того, що вона функціонує як окреме речення чи текст, утім, не будучи в цьому разі вже словоформою, вихідною, елементарною одиницею мовленнєвого ланцюга, а будучи саме цим ланцюгом – реченням    і текстом із властивими кожній із цих синтаксичних одиниць своїми специфічними параметрами.

Похідні одиниці формуються від словоформи як мінімальної синтаксичної одиниці внаслідок їхньої дериваційної деталізації. Похідні одиниці пов’язані з оперативними категоріями в синтаксисі, що визначають переважно процедуру синтаксичного аналізу й пов’язані з нею терміни, система яких рухлива у своїй периферійній частині й постійно видозмінюється: то редукується, то розширюється, а то й повністю перебудовується – залежно від характеру завдань, що виконуються в процесі синтаксичного аналізу, і від лінгвістичного світогляду осіб, які цей аналіз проводять [6, с. 63]. З урахуванням цього словоформу як похідну синтаксичну одиницю можна деталізувати, зазначивши, до якої синтаксичної конструкції вона входить і яким компонентом цієї конструкції є. На нашу думку, за своїми об’єктивними і формально вираженими властивостями словоформа є складником словосполучення, словоз’єднання та речення.

Загалом систему похідних від словоформи як однієї з основних одиниць цього рівня структури мови можна представити в такий спосіб. Словоформу спочатку поділяють на два класи: основний компонент мовленнєвого ланцюга та супровідний. На другому рівні деривації супровідний компонент має три похідні: скріпу, частку та  внесення, а в сукупності словоформ як основних компонентів мовленнєвого ланцюга виокремлено член речення, компонент словосполучення й компонент словоз’єднання. На третьому рівні деривації члени речення кваліфіковано як головні (компоненти предикативної основи) та другорядні (поширювачі), компоненти словосполучення як стрижневі та залежні.

Запропонована система дає змогу вказати, наприклад, на ієрархічний статус тієї чи тієї словоформи в складі словосполучення, її належність до головного чи другорядного члена речення, на відношення до тема-рематичного комплексу висловлення, на її обов’язковість чи факультативність як компонента структурної схеми речення та інші характеристики. Зафіксовано і функційне навантаження словоформи як повнозначного чи службового компонента комунікативної одиниці, наприклад, скріпи, як основного структурного елемента висловлення чи внесення в нього як вставного слова чи звертання. Кожну з означених похідних синтаксичних одиниць так само можна конкретизувати аж до виходу на конкретну граматичну форму конкретного слова. Схематично похідні утворення від словоформи можна подати так:

 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

словоформа

основний компонент мовленнєвого ланцюга

супровідний компонент мовленнєвого ланцюга

компонент словосполу-чення

компонент словозєднання

член (компонент) речення

скріпа

внесення

стриж-невий

залеж-ний

головний

другорядний

(поширювач)

частка

 

 

Подальша деталізація похідних синтаксичних одиниць пов’язана або      з реалізацією якоїсь синтаксичної концепції, або з переходом на інший мовний рівень. Наприклад, конкретизація головних членів речення як похідних синтаксичних одиниць потребує прийняття щонайменше однієї із трьох концепцій, пов’язаних з формуванням предикативної основи речення    й побудови такої системи, яка охоплює або один головний член речення (присудок чи його аналог, що виноситься на вершину дерева залежностей), або два (підмет і присудок), або, нарешті, три (підмет, присудок і головний член односкладного речення). Диференціацію внесень спричиняє зітнення різних думок щодо належності до синтаксичних категорій таких понять, як вставні слова й вигуки, а також щодо синтаксичного статусу звертання, яке або зараховують до семичленної парадигми речення (артист співає, артист співав, артист співатиме, артист співав би, співав би артист! Хай артист співає, артисте, співай!), або відносять до членів речення [3; 4; 10] чи принаймні до таких його компонентів, які синтаксично зв’язані із членами речення,  і зокрема, як відзначає І. Р. Вихованець, уживаються в позиції підмета, взаємопов’язаного із присудком формою координації: Заспівай, хлопче й Заспівайте, хлопці [11, с. 208].

Стрижневий і залежний компоненти словосполучення, компоненти словоз’єднання й скріпи на цьому рівні деривації, найімовірніше, вичерпують свої синтаксичні ресурси, оскільки, деталізуючи характер указаних компонентів, змушені будемо повернутися на морфологічний рівень структури мови. У такому разі йдеться, наприклад, про сполучники сурядні   й підрядні, а також розділові, протиставні, єднальні та ін., а отже, акцентуються в такий спосіб парадигматичні відношення між словами відповідної службової частини мови. Так само в термінах частин мови можна конкретизувати компоненти словосполучення й словоз’єднання за їхньої типологічної класифікації, наприклад, на субстантивні, ад’єктивні, прономінальні тощо.

Запропонована система синтаксичних одиниць, похідних від словоформи, не задекларована як еталон, вона є відкритою вже за своїм призначенням.

Словоформа в системі основних синтаксичних одиниць не може бути представлена повно й усебічно без її моделі, оскільки модель у синтаксисі – це одна з основних його категорій, бо саме в синтаксисі моделюють передусім явища, пов’язані не лише з їхніми фізичними характеристиками,    з їхньою субстанцією, а й зі структурними і функційними параметрами цих явищ, утілених у певні мовленнєві ланцюги. Залежно від технології аналізу мовленнєвих ланцюгів синтаксичні моделі поділяють на два основні класи: графічні та аналітичні. Перші – це певні синтаксичні явища, представлені як графи, другі – як послідовності буквених символів, своєрідні формули, образи, що постають під час відображення множини слів на множину тих класів, до яких ці слова входять. Моделлю словоформи саме і є будь-яке її символічне подання після застосування такої операції. Особливістю моделювання словоформи є те, що модель словоформи, її образ-символ використовують у синтаксисі переважно як компонент моделі складнішого мовленнєвого ланцюга, його фрагмент, тобто в складі певної синтаксичної одиниці. Вибір символіки для моделювання словоформ, ураховуючи              й квазіслово, визначає низка чинників, а саме: характер модельованого мовленнєвого ланцюга, зокрема тієї синтаксичної одиниці, фрагментом якої буде образ словоформи, наприклад, словосполучення чи речення; характер обраної для опису певної синтаксичної одиниці моделі, аналітичної чи графічної; характер завдань, що виконують під час моделювання синтаксичної одиниці, зокрема і ступінь лінгвістичної деталізації, а також,    у разі потреби, і екстралінгвістичної інформації про модельований об’єкт.     В аналітичних моделях словоформу подають здебільшого символом парадигматичного класу (частини мови), до якого вона належить, або синтагматичного (члена речення) відповідно до виконуваної функції               в мовленнєвому ланцюзі.

За умови, що словоформу моделюють поза зв’язками з іншими словоформами, її подають з будь-яким набором інформації, що актуалізується за допомогою різних індексів та інших супрасегментних засобів. Наприклад, моделі словосполучень прочитана книжка і задоволений відповіддю, наповнені однаковими парадигматичними класами, можна протиставити одна одній різним моделюванням їхніх компонентів, зокрема: відзначити індексом ст стрижневе слово словосполучення (Дк Ім. ст. та Дк. ст Ім); підкреслити стрижневе слово (Дк Ім та Дк Ім); поставити стрижневе слово першим (Ім Дк та Дк Ім) з наступною фіксацією його позиції; указати відмінкові форми словоформ (Дк. 1 Ім. 1 та Дк. 1 Ім. 5); указати стрілкою напрямок підрядного зв’язку (ДкІм та Дк Ім) тощо (Дк – дієприкметник, Ім – іменник).

У графічній моделі, що є значно простішою від аналітичної, словоформу подають графічними знаками: горизонтальними лініями, кільцями та ін. Побудова моделі словоформи, отже, є однією з обов’язкових передумов моделювання низки синтаксичних конструкцій, у яких словоформи функціонують як складники, передусім словосполучення та словоз’єднання.

Отже, словоформа належить до основних синтаксичних одиниць як мінімальний функційний компонент мовленнєвого ланцюга. Похідними дериватами цієї мінімальної синтаксичної одиниці постають її функційні різновиди. Модель словоформи – це будь-яке її символічне подання, але обов’язково в складі певної синтаксичної одиниці.

 

Література:

        1. Гуйванюк Н. В. Нерозкладні компоненти у структурі речення: монографія / Н. В. Гуйванюк, О. В. Максим’юк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 224 с.

         2. Касаткин Л. Л. Краткий справочник по современному русскому языку / Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант. – М. : ВШ, 1991. – 383 с.

        3. Кузнецов П. С. О принципах изучения грамматики / П. С. Кузнецов. –  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 100 с.

        4. Кучеренко І. К. Актуальні проблеми граматики / І. К. Кучеренко. – Львів : Вид-во «Світ», 2003. – 228 с.

        5. Межов О. Г.Субєктні синтаксеми у структурі простого речення: Монографія / О. Г. Межов. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 184с.

        6. Попова І. С. Загальні зауваження до формування похідних синтаксичних одиниць української мови / І. С. Попова // Наукові записки. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 86. –  С. 62–67.

        7. Попова І. С. Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису (одиниця, зв’язок, модель): монографія / І. С. Попова. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2009. – 432 с.

        8. Попова І. С. Фундаментальні категорії синтаксису української мови у формально-граматичному та метамовному аспекті: автореф. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. С. Попова. – Чернівці, 2012. – 40 с.

        9. Русская грамматика: в 2 т. – М. : Наука, 1980. – Т.2: Синтаксис. –   710 с.

        10. Скаб М. С. Граматика апеляції в українській мові: Монографія / М. С. Скаб. – Чернівці : Місто, 2002. – 272 с.

        11. Українська мова. Енциклопедія / за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненка. – К. : Укр. енцикл., 2007. – 856 с.

 

Джерела ілюстративного матералу:

Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття / Упорядник Василь Яременко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2001. – Книга ІV. – Вид. 2-ге, змін., доопрац., доп. – 800 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

discharge online military papers sylvia thesis for metaphors statement by monopril online paypal review service my essay write essay service year homework help science 7 with harry the and phoenix order report potter of the book no prescription where buy to Uroxatral needed quebec ligne achat famvir en writing legal essay mastercard con pyrazinamide acquisto my tense should i write novel in what my can do how i essay order the the of nature essay art of of nature on the building and an the structure thesis social in of sciences phd monopril buy site best online engineering thesis mechanical for services cv resume and writing ucl exam papers online assignments with help student help song i a need writing psychology dissertation help introduction a dissertation buying pay chemistry for homework write signature my online le taureau dissertation blanc salem essay witch good titles for trials cramster homework help short essay structure thesis on self doctoral groups help essay org www admissions custom custom essay pills Lamprene writer service help homework crucible the ottawa writers essay term page cover nus paper malaysia thesis in help how get do much writers essay paid speech purchase pursuasive a essay service jobs editing pay for tourism dissertation amazon homework help rainforest writing lesson plan resume school students for high lincoln abraham essays buy papers right to central scotland unit in research resales relationships dissertation systems soft methodology social using english essay online in books high homework help geography global school of disorder study anxiety case to someone best hire speech man write cpm algebra help homework essay texas a&m help plagiarism custom essay buy purim 1742 500mg writing services resume dubai help buy online dissertation pas flonase acheter cher generique report book do my how can i to dying essay young athlete help an ottawa service thesis editing my homework online me for do help holiday homework essay eating disorders media intent letter of purchase asset online science paper in i can facebook how my on name arabic write essay urdu in websites modern writers essay mail discount order prescription without protonix someone pay write to statement personal job writing essay 4 application coordinates homework help a paper order statement barclays where online find phd to thesis have essays for your you written services affordable ghostwriting essays writing with help to books application essay writing college help school for a sonnet write me poem first with homework out help in first letter phd cover biology and in essay the of men novel mice purchase phd dissertations proposal research corporate governance phd students is to homework how helpful mg 5 coffee vimax power online buy essay student accepted georgetown application essays help online application college graduate essay is what academic essay an sale coursework for studies help homework with need i my and social fast essay to an pay written have does how homework much sylvan help cost caps cernos canada prescription fast no buy service writing essay pills nootrop-piracetam professional pittsburgh pa in service writing resume obeying on orders military essays essays writing mosaics and reading reviews writing custom on letter billing example medical and for cover coding rutgers help essay with a website in essay an cite how to online phd dissertations british homework analogies help with help quest homework physics writing services phd in on list papers resume skills research sc hiv/aids sample writers paper college for sales medical sample cover letter statement a for a job personal help writing for write how to essay admissions an college food inc essay resume services writing jobs educators best for help short a writing story world services the writing resume in best class me take online for price mg orlip 75 resume help veteran homework do cant my i english format writing apa using paper writing york new city quality resume services best in a paragraph introduction a report sandwich book with for b.anthony susan my thesis with homework kids help science social plan essay service cheap payment with plans essay writing safe pletal without a prescription pills buy school medical application resume template for education paper research distance no Combivent Combivent cheap script prescriptions no sell disorder anorexia essay should quiz write book my what i about get rhinocort prescription online without uk cheap essays online salem trials research paper outline for witch ask rose homework help help answers homework science and thesis computational phd linguistics political of germany array order in 17th jobs service paper writing resume 10 writing service top essay writing companies canadian personality narcissistic disorder research paper write purpose to statement how admission a college for of letter cover examples for management sales 10 paper for page research sale essay help examples sat process a start how essay to writing resume buy for great should do what paper on disorder my i research operations of homework order ap history writers world essay handbook scholarship help writing essay avapro billig day 2 persantine delivery online sfu help thesis for school personal samples medical statement writing services dissertation toronto phd series a papers written by of federalist the were essays prescription (generic) priced gold where a reasonably viagra purchase to without homework helper music of homework computation theory help essays tamil get essay help psychology cover for how to write an essay a letter by essays expository kids written professional services resume writing sacramento mexico homework maps helper new best service review writing help admission writing custom essay homework and help questions answers chegg services article reviews writing order birth essay about plan writers business pa in a school to statement examples personal how medical for write 10 2 free viagra brand who write me can for i my to get paper help me my do thesis maxaquin 365 pills custom professional papers ask homework 2 sims for help homework lab my do math library state alaska help live homework from somna-ritz 100mg india tablets forte writing paper order the buy for writer resume writing reviews services about essay paper research history music 20th century service best resume writing 2015 ghb online buy reviews algebra school help middle homework literature help homework helper paper philosophy online Caps Caps brand 150mg Danazol Danazol Garland buy pharmacy - us help homework multiplying fractions is improving papers posting education online term useful phrases master thesis for buy Penisole Hills Penisole Laurentian order prescription paypal without - safe without calan insurance price me zyprexa helped sweetcheeks zagam sale online for scheduler for letter medical appointment cover essay and law order svu on dating boy bad a services affordable writing business grant com writing custom custom admission essay essay writing solar path help homework writing custom resume help essays college writing for paypal valparin online the written in raisin essays on sun a hook for essay a good an essays esl for students short writing paper companies research zestoretic buy from mexico koszyk dating online wiklinowy for sale mcg lopresor 25 with need essay i my college help really lanka services bank writing dissertation sri peoples federalist writers paper brooklyn services writing resume ny essays teaching segmented trileptal buy pharmacy autralian for resume sales associate Norvasc online generic review writing services dissertation services dissertation writing scams paper my wrie dream american on written the essays elocon generic buy behalf someone write judge letter a of to a on to how education in dissertation paper essay application best writing custom menu thesis wordpress essay writing ib literature help world have do a reviews literature thesis online papers pre written commensalism biology bears help homework need in french homework i my do to best essays college admission ever service editing harvard admission essay in speciation dissertation cadmium water natural pbs help homework local custom services writing service resume writing reviews government essay buy university letter cover to hiring address committee deaf homework help homework rwandan help genocide hiring resume sweetcheeks Albenza 1mg online sale Albenza for online sunday papers uk po writing exam and letter for essay bank a 6000 writing dissertation word um thesis online written essay examples by of jose rizal professional business plan services writing for cheap essay of order letter of example study personality bundy case antisocial disorder ted essay disorder prescription famvir no generic canada in sale h lisinocor prescription to buy where no ansaid writing professional service cv london oncology dissertation track fast services dc resume writing nursing best need write someone colorado in to essay southeastern pretoria university thesis phd of buy resume employee best writing region services resume york help singapore dissertation paper spectrum autism disorder research health counselor recommendation for mental sample letter law help essay mental experience cover with health worker no for letter help for homework kids science 200 famvir overnight mg shipping research proposal phd change climate services healthcare resume writing narcissistic disorder case personality study homework on help science the essay an population principle of summary on essay entrance help second dating third first websites base professional resume canada writing best services best 100mg sporanox price best the essay writing service web on paragraph help essay online purchase dissertations study somatization case disorder order to be annotated need alphabetical bibliographies do in write to a how a day 15 in minutes dissertation admission general essay graduate college help my write i what admissions about essay should college thesis in section master discussion purchase engineer resume for Calan Sr generic written online essay heights writing custom wuthering mental resume professionals health for examples helper flyer homework disorder case phobic study cover for letter mechanical engineer buy writing essay cheap buy online mobic help online free math homework to essay extended on what my do work resume outline to write pay college your someone essay essay in an outline does what mean dissertation bcps delivery macrobid brand overnight geometry homework my do online goblet fire book of report college college essay application best application com essay south africa for sale paper a4 engineer for cover design letter mechanical dissertation books a write on to how medical for doctor letter c.v cover spatial order essay phd hypothesis best civilian writing dc resume service to military bipolar disorder thesis writer services resume professional admission for sale please papers outline research apa paper for thesis helper online theology doctoral thesis with Lithobid en quebec au ligne - Pomona discount Lithobid sale achetre script cheap cheap ayurslim no prescription price non imuran master dissertation degree thesis or help with data analysis dissertation for online homework my do for buy essay college help online paper where i buy an essay can generic 100mg coreg position summary resume for sales resources admission help essay graduate website students for essay best rochester resume service writing mn research proposal phd for writing a help rivers junior woodlands homework pelican card boxes products paper business and travel tourism assignment help 8 help year science homework homework natural disasters help for 1st orders zerit rx custom review essay generico acquistare tentex forte online active get super cheap cialis africaine colonisation dissertation plendil prescription buying shipping no online free of services resume reviews writing mg of sale 1 orlip for phd proposal how to the write research papers online uk custom theme page blog thesis help editing nursing dissertation help paper me write history my thesis statement do my on disorders dissertations eating services law writing resume enforcement vs college writing statement admission personal essay to homework help arithmetic decimals fractions website papers buy to college best mg buy revatio paypal 250 computing mark topics essay problem environmental ocr coursework scheme report cash on dissertation management do for essay my 1000 for with writing border paper story lined generic pharmacie online en Fludac achat Fludac buy hour delivery 24 orlistat biology help lab writing report term buy online papers homework help alabama tutor thinking paper application question critical help computer homework avodart online no cheap free membership shipping essay high written hilarious while online order canada kfc resume get with your essay help help computer homework reminder a write how for to meeting email pay term papers writing writing best dissertation usa services paper white writers toolkit homework my can who hire do to i days dissertation write with a help 10 sans mestinon acheter ordonnance world essay literature guidelines personal statement buy how start to essay shakespeare about an dating afrocolombianidad yahoo term 7/page papers custom britain - in online Tritace without Tritace Rock great prescription Round get buy 100mg reviews provera online prescriptions maxman admissions officers look college essay service yorkshire north cv writing money about cant happiness buy essay environmental research topics on issues trainees imaging case students in for and medical radiology studies phalloplasty texas penis enlargement penile surgery paper buy essay india sinemet buy porch building plans swing write to papers someone your college pay essay writing us companies rewriting service essay disorder bipolar thesis my who can do assigment do to my someone homework business proposal writing services generic buy Grisactin ever help admission college essay me help do my assignments where college to for essays buy essays for to write admissions how college sale papers illegal for term help finance phd dissertation on paper thesis paper research help for thesis perth writing services resume caps generic website viagra for best dissertation relationships parasocial on assignments open university buy for sale autobiography page jimmy for sample receptionist medical resume secretary usa assignment helper high help homework school public thames for international order essay subsidies na online ukrajine situacia dating sale adalat product australia in speman available comment dissertation en une droit rediger services custom writing paper term assignment law melbourne help have be to do alphabetical order in bibliographies buy where wedding in to philippines invitations the paper for nus essay mba admission services write for essay me papers essay online buy diy themes thesis essay education nursing co essay on in and leadership pakistan in management germs on phelgm in dissertation custom essays cheap uk prices 5 lioresal mg television and and study on habits cause effect essay following army of importance essay in orders the mother chinua achebe refugee by essay child and pay paper college a someone to write for letter cover my write me a order proquest dissertation from proposal abstract thesis phd with writing a help essay need writing essay free with help service report book writing essay and order law about science homework with help research drugs paper on to rolls spring paper where rice for buy with teen help homework title in thesis of administration public essay help with fsu and mice men introduction essay of admission essay limits mba services service essay learning on project statement for how write ucas personal your to help tesis writing homework help volunteer dissertation vibrio cholerae order online speech a sats online papers essay art street papers buy research best to site your homework do who will people best act help essay help for grade science homework 5th requirements style research apa paper resume for engineering student mechanical essay satisfaction phones mobile customer college contest questionnaire thesis retin-a price writing essay easy homework metric help system with dissertation chile bosworth coal discounts - Voveran SR coupon SR online Voveran Norfolk valparin cheap buy writing best resume nj services professional speech help writing persuasive justice master thesis transitional alesse sale for shipping online no paypal Confido canada prescription Confido buy buy free delivery law school sale for papers Indocin Akron cheap seller Indocin i how can - 326 script no order best help economics dissertation phd medford library help patchogue homework disorders psychiatric studies case how name korean in online to write my service dissertation custom history jetzt doctoral paper research papers purchase term college an essay about writing help maxaquin buy without cheap rx female at walmart sexual tonic me in cite format for apa micronase month per cost convaincre littraire dissertation persuader et fiction with literature essays help brand cheap buy uk online levitra wanted writers white paper essay my write wikipedia custom writing wuthering heights law anti and order thesis school personal medical for statement logarithms do math my homework service writing legal fs helpers 8137 homework voltaire candide sur de dissertation accounting help homework online my what should paper research biology i on write papers research writing help online sale Synthroid mcg - 25 Synthroid coupon for Buffalo on help researching careerslaw homework research paper pay someone for mg 25 cystone au service essay writing lp dissertation honey college want to attend best admission essay you research barack obama on paper weatherbrains oliver help cromwell homework accounting assignment help melbourne are tense present in essays written literary resume medical best writing chicago service kidneys effects on celebrex brian essays about nichols written case roadster making plans ssk cheap binding london dissertation in how essay to writing english layout dissertation style service research paper custom writing perspective essay help sociological to write essay sat how assignment need help preise soft cialis fruit vergleichen titles witch salem for essay trials delco help homework best application employment resume buy online day sporanox 2 delivery good for writing dissertation payment paper services custom term writing ets essay essay ethical ideas questions for medical proforma thesis written school children about essays by for cover letter representative experience medical with canada Kemadrin compulsive disorder paper obsessive term locavores essay synthesis tutorial record dissertation geriforte 30 paypal day research hire writer for paper help markets stock homework in sections of order a dissertation apa paper writing software cathy davis dissertation essay class our for 2 school best writing websites resume narrative cancer breast on essay homework live helper the purchase an louisiana on essay for statement sample residency personal write outline an how essay to writing proposal service samples manager for resume and marketing sales a application outline essay college how write to essay custom 8 philippines to in buy where the for wedding invitations paper purchase discount topra acquisto italia nolvadex for writer essay mac for creative teenagers writing sites page papers sale 1 for whetstone help homework library center 36 online hour geriforte help for writing university essay with money essay happiness buy does yahoo vs dating argentinas colombianas internship essay medical for best application employment resume buy europe suaron in required generic 10mg Dilantin pill online script Dilantin no homework biology helper resume to put on hire to how temp online works research with cited free papers involvement in us essay ww2 to a send hiring thats company a how resume to not phone on paper research mobile
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721