Штучний інтелект як наука та технологія створення інтелектуальних роботів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано основні дослідження в галузі штучного інтелекту як науки, що займається створенням автоматизованих інтелектуальних систем, в Україні та закордоном. Особливу увагу зосереджено на класифікації основних понять в галузі робототехніки.

The article summarizes the main research in the field of artificial intelligence as the science that engaged the creation of automated intelligent systems in Ukraine and abroad. Particular attention is focused on the classification of the basic concepts in the area of robotics.

Як самостійний науковий напрямок штучний інтелект існує з 40-х років ХХ століття. Побутує думка, що саме дослідження в цьому руслі виявлятимуть характер того інформаційного суспільства, яке замінює індустріальну цивілізацію. Робототехніка як прикладна наука в межах штучного інтелекту займає провідні позиції в розвитку країн, значно спрощуючи роботу в тих галузях життєдіяльності людини, де вагомий вплив здійснюють природні умови, екологія та загальний цивілізаційний стан.

За останні роки становлення штучного інтелекту та науки що займається розробкою автоматизованих технічних систем як особливих наукових дисциплін сформувались їх концептуальні моделі та особисті методи і прийоми, укорінились деякі фундаментальні парадигми. Таким чином робототехніка стала повноцінною наукою, здобувши собі місце поряд з фізикою, біологією та іншими науками.

Практичне застосування інтелектуальних систем розпочалось з розробки програми для вирішення математичних завдань, доказу теорем, шахових ігор. Наразі багато первинних ідей штучного інтелекту реалізовано в спеціальних технологіях, які ввійшли в наше повсякденне життя і сприймаються як належне, пройшовши декілька стадій модернізації і ставши «схожими» на людей не лише «інтелектуально» але й за зовнішніми параметрами.

Актуальність дослідження робототехніки зумовлена перш за все тим, що проблема розвитку та створення автоматизованих технічних систем ніколи не мала стійкого характеру. Уявлення про штучний інтелект постійно змінюються, трансформується бачення шляхів його розвитку, підходи до вивчення та функціонування в цілому. В межах цього змінюються й вимоги до роботів, що стають жорсткішими та етичнішими з кожним днем.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: дослідженню штучного інтелекту, що є теоретичною основою розвитку робототехніки, присвятило себе багато світових (В. Маккалок, В. Піттс, Ф. Розенблатт, К. Цузе, В. Шикард та ін.) та вітчизняних (М. Бондаренко, Т. Бровченко, Т. Вінцюк, М. Деркач, О. Карпов, , Е. Нушякін та ін.) вчених.

Виклад основного матеріалу дослідження. Штучний інтелект пов’язаний з дослідженням інтелектуальної сфери людини, комп’ютеризацією її розумової діяльності, створенням інформаційних інтелектуальних систем, що здатні виконувати функції, які є прерогативою головного мозку людини.

Існує дві гіпотези щодо моделювання людського розуму – сильного та слабкого штучного інтелекту. Термін «сильний штучний інтелект» ввів        Д. Сьорль, на думку якого штучний інтелект стане точною копією людського розуму. Прихильники гіпотези слабкого штучного інтелекту обмежують штучний інтелект його інструментальною функцією, що дозволяє вирішувати завдання, які не потребують повного спектру людських пізнавальних здібностей [13].

Перша гіпотеза полягає у тому, що саме вивчення механізмів людського мислення і аналіз даних про способи побудови розумної поведінки людини можуть лягти в основу побудови механізмів штучного інтелекту. Цю гіпотезу ще називають інформаційною. Прихильники цієї гіпотези вважають, що головною метою роботи в галузі штучного інтелекту є не побудова технічного аналога біологічної системи, а створення засобів для вирішення завдань, що традиційно вважаються інтелектуальними.

В межах другої гіпотези об’єктом дослідження є структура та механізми роботи мозку людини, а кінцевий результат полягає в розкритті таємниць мислення. Необхідними етапами досліджень в цьому напрямку є побудова моделей на основі психолінгвістичних даних, проведення експериментів з ними, подання нових гіпотез відносно механізмів інтелектуальної діяльності, удосконалення моделей тощо. Цю точку зору ще називають нейробіонічною. Її прихильники переконані, що важливішим є результат і не варто копіювати особливості людського мозку для побудови механізмів формування поведінки.

Різні вчені по різному характеризують інтелект, однак однією з незаперечних його рис є здатність аналізувати інформацію, знаходити закономірності і тим самим вирішувати певні завдання, які визначають поведінку людини. У зв’язку з цим головною характеристикою штучних інтелектуальних систем є націленість на вирішення конкретних інтелектуальних завдань.

Інтелектуальні системи володіють певними особливостями, що відрізняють їх від звичайних комп’ютерних систем:

 • Вони здатні вирішувати завдання не лише за заданим алгоритмом, але й за побудовою завдання, навіть якщо воно не чітко сформульовано;
 • Вони здатні створювати нові алгоритми і навчатись, вдосконалюючи тим самим свої можливості [11].

Ці характеристики є актуальними в умовах вирішення таких завдань, які характеризуються наявністю великих масивів інформації, її неоднорідністю, неповнотою та розпорошеністю.

Система називається інтелектуальною, якщо в ній реалізовані такі основні функції:

 • Накопичувати знання про оточуючий світ, класифікувати та оцінювати їх з прагматичної точки зору, ініціювати процеси отримання нових знань та забезпечувати співвіднесення нових знань з минулим досвідом;
 • Доповнювати отримані знання за допомогою логічних висновків, логічно планувати свою діяльність;
 • Спілкуватись з людиною мовою, максимально наближеною до природної мови людини, та отримувати інформацію з джерел, які використовує людина для накопичення знань [9].

Межі штучного інтелекту постійно змінюються: відбувається зміщення акцентів від правил обробки знань до об’єктів та агентів, які в майбутньому стануть своєрідними помічниками, персональними асистентами людини, що працює з комп’ютером. Вони можуть прив’язуватись до конкретних комп’ютерних вузлів, або автономно переміщуватись між ними і взаємодіяти з іншими агентами, об’єднуючись для спільної роботи.

Інформація в інтелектуальних машинах передається односторонньо, на відміну від головного мозку людини, де одночасно функціонують мільйони нейронів, які забезпечують паралельну обробку великих масивів різнорідної інформації. Такі процеси не під силу жодній машині. Саме тому в основу роботи вчених лягло прагнення створити прототип штучного інтелекту з допомогою нанотехнології, що дозволить машині працювати подібно клітинам головного мозку – одночасно зчитуючи та обробляючи інформацію в різних напрямках. Іншими словами, робот зможе приймати рішення в незнайомій ситуації, яка не описана в його програмі, на основі того, що він пережив в минулому, використовуючи знання, отримані в процесі навчання, за аналогією до життя людини [15].

Більше того, на відміну від людини, на думку вчених [5], машини, що наділені штучним інтелектом, матимуть більше можливостей для отримання інформації. Так само як і людина вони можуть отримувати знання за допомогою слухових, зорових та сенсорних аналізаторів, а також з електронних носіїв (наприклад, Інтернет). Можливості пам’яті робота не залежать від настрою, умов середовища перебування та особистих можливостей, відповідно інтелектуальна машина здатна запам’ятовувати більше інформації та ефективніше виділяти якісну.

Штучний інтелект в порівнянні з інтелектом природнім не є копією останнього. Розум людини працює набагато краще та швидше будь-якої інтелектуальної системи, без використання складних алгоритмів, які необхідні для функціонування інтелектуальних машин. Тому штучний інтелект не копіює повністю інтелект людини, а лише прагне досягти тих самих результатів новими засобами.

Штучний інтелект є досить молодою сферою досліджень, під час яких з виникненням нових ідей та втратою вже існуючих відбувались «злети» та «падіння» в розвитку інтелектуальних машин. На сьогодні розвиток штучного інтелекту в широкому розумінні перебуває «на спаді», використовуючи вже досягнуті результати в межах інших наук, промисловості, бізнесі, буденному житті.

Історія спроб створення штучного інтелекту нараховує близько 700 років [18]. Першу спробу створення машини, що моделює людський розум, пов’язують з іменем іспанського винахідника Р. Луллія. Він сконструював механічний пристрій, що складається з системи кругів, які обертаються. Кожен круг був поділений на сектори, пофарбовані в різні кольори і позначені латинськими літерами. Круги поєднувались один з одним, і, обертаючи їх, можна було отримати різноманітні поєднання символів та кольорів – «формулу істини». Машини Р. Луллія могли працювати в різних предметних галузях та давати відповіді на різноманітні питання, складати гороскопи, ставити діагнози хвороб, робити прогнози на врожай тощо. Отже, машина Р. Луллія була механічною експертною системою, що наділена базою знань, приладами введення та виводу, природною мовою спілкування.

В 40-х роках ХХ століття відбулось виділення штучного інтелекту в самостійний науковий напрямок. Після чого відбувся його розподіл на два основних стратегічних напрямки: нейрокібернетику (низькорівневий підхід) та кібернетику «чорного ящика» (високорівневий підхід).

Основна ідея нейрокібернетики полягає в тому, що єдиним об’єктом в природі, що здатен мислити, є людський мозок, тому будь-який «думаючий» прилад повинен обов’язково створюватись за образом людського мозку, копіювати його структуру та принцип дії. Таким чином, нейрокібернетика займається моделюванням структури мозку та його діяльності.

Кібернетика «чорного ящика» не акцентує увагу на структурі та принципі дії людського мозку, головне, щоб штучний інтелект адекватно моделював найвищий рівень людського мозку – рівень його інтелектуальних функцій.

В 1950 році англійський вчений А. Тюрінг пише статтю під назвою «Чи може машина мислити?», в якій описує процедуру вияву моменту, коли машину можна порівняти в плані розумності з людиною. Ця процедура отримала назву «Тест Тюрінга».

В 1956 році в Стенфордському університеті відбувся семінар «Штучний інтелект», тоді вперше було запропоновано цей термін. В кінці 50-х років ХХ століття з’явилась модель пошуку лабіринтом, згідно якої вирішення інтелектуального завдання виконувалось шляхом перебору величезної кількості варіантів, що подавались у вигляді руху лабіринтом.

На початку 60-х років ХХ століття розпочалась епоха евристичного програмування, метою якого було дослідити методи та правила відкриттів та винаходів. Програма «Логік – Теоретик», розроблена А. Ньюеллом для доведення теорем в численні, поклала початок розвитку цього етапу досліджень в галузі штучного інтелекту [13]. Ці дослідження пов’язуються з розробкою програм, які розв’язують задачі на основі використання евристичних методів. Саме цей етап обумовив появу і розповсюдження терміну «штучний інтелект».

Спеціалісти в галузі штучного інтелекту прагнули розробити програми, які здатні «думати», тобто розв’язувати задачі таким чином, який би вважався розумним при вирішенні цієї проблеми людиною. Спроби моделювати процес мислення людини зазнали краху на початковому етапі. В зв’язку з цим зосередження розробок перейшло на загальні методи та прийоми спеціальних програм.

Серйозний прорив в практичних дослідженнях підходів до створення систем штучного інтелекту відбувся в 1970-х роках, коли програмісти відмовились від пошуку універсального алгоритму мислення і почали моделювати конкретні знання спеціалістів-експертів [5]. Відкрився новий напрямок штучного інтелекту – експертні системи.

На початку 80-х роках ХХ століття дослідники зробили висновок по те, що «ефективність програми вирішення завдань залежить не лише від формул та схем висновків, які вона використовує, але й від знань, якими володіє програма. Саме цей висновок ліг в основу розвитку сучасних фундаментальних досліджень в галузі штучного інтелекту.

90-ті роки ХХ століття характеризуються створенням спеціалізованих засобів штучного інтелекту, до складу яких неодмінно входять комп’ютери (спеціалізація стосується імітації поведінки людини при розв’язанні складних прикладних завдань). Було розроблено нейромережеві модулі обробки інформації, що дають можливість поліпшити характеристики систем розпізнавання образів і систем пошуку інформації у відповідності з інтересами користувача [18]. Створено також апаратні засоби підтримки нейромережевих модулів – нейрокомп’ютери. Два типи нейрокомп’ютерів розроблені спільно з японською фірмою «Ваком». Досліджені принципи побудови адаптивних систем управління мікромеханічним обладнанням з використанням нейромережевих модулів.

В період від 90-х років ХХ століття до 2010 року науковці роблять акцент на побудові інтелектуальних комп’ютерних систем з інтегральною інтелектуальною поведінкою, важливою властивістю яких є пристосованість до змін навколишнього середовища. За даними Міжнародної федерації робототехніки у світі функціонує 9 млн. механізмів на основі штучного інтелекту. У Південній Кореї Міністерство інформації та зв’язку до 2013 року прогнозує появу роботів-помічників у кожній домівці, а Японська асоціація з питань робототехніки інформує, що до 2025 року обіг робото технічної галузі складе понад 50 млрд. доларів США [16].

В Україні штучний інтелект знайшов своє застосування в інструментальному програмно-інформаційному комплексі для вивчення властивостей патогенезу ВІЛ-інфекції; системі «Рада» для колективного прийняття рішень; ситуаційних центрах при Президентові та Міністерстві оборони України, системі автоматизації законотворчого процесу в комісіях Верховної Ради України; системі алгебраїчного програмування для розв’язання задач на алгебро-логічних моделях предметних областей; експертних системах для прогнозування економічних явищ; базах даних та знань у різних предметних областях.

Галузь робототехніки є перспективним напрямком розвитку постіндустріального суспільства, комунікативного простору та світу в цілому. Її розглядають як прикладну науку, що займається розробкою інтелектуальних машин, мислення та зовнішній вигляд яких є прототипом людського.

Наразі розробки проводяться з метою інтенсифікації виробництва, створення «помічників» людини, виведення медицини, будівництва та ряду інших «глобальних» галузей на якісно новий рівень. Використання роботів набуло популяризації і проникло в різні сфери життя людини: від побуту до діяльності великих компаній.

Відповідно до сфери застосування робототехніки, загальноприйнятим є її поділ на:

 • будівельну (роботи, що використовуються для будівництва споруд різного призначення; є здебільшого гібридними та працюють в межах системи керування);
 • промислову (інтелектуальні машини, що використовуються в легкій та важкій промисловості; є автоматизованими (верстати, промислові машини тощо) або використовують систему керування (інтелектуальні машини, що використовуються при видобутку сировини, для розробки свердловин тощо));
 • побутову (роботи, які спрощують життя окремої людини або сім’ї: допомагають по господарству, виконують розважальну функцію, є помічниками для людей з фізичними вадами; такі машини зазвичай є мобільними, керування ними здійснюється за допомогою маніпуляторів або вербальним шляхом;
 • авіаційну (використання автоматизованих технічних систем в галузі літакобудування, при розробці двигунів, систем управління літальними апаратами тощо);
 • екстремальну (об’єднує у собі військову, космічну та підводну робототехніку; розробки в цій галузі впливають на рівень країни серед інших в світовому масштабі).

Базовим поняттям в робототехніці є «робот», під яким розуміють автоматизовану технічну систему або інтелектуальну машину, що імітує дії та діяльність людини.

Роботів залежно від параметрів виробництва можна поділити на два види:

 • Маніпуляційні роботи (можуть бути як стаціонарними так і пересувними; обов’язковим є наявність маніпулятора, що взаємодіє з системою керування пристроєм
 • Мобільні роботи (приводи в таких машинах є автоматично керованими, відповідно зовнішньо технічна система оснащена колесами, «ногами» тощо.

Кожен робот має «свідомість», наділену різними характеристиками. В основі створення «розумних» машин лежать поняття «пам’яті», «розуму» та «мислення». Відтак за параметром запам’ятовування роботів можна поділити на:

 • Зі сталим масивом знань (роботи, в основі діяльності яких лежить програмне забезпечення; діяльність машин зводиться до певного заданого алгоритму дій);
 • Репродуктивні роботи (інтелектуальні машини, що здатні накопичувати інформацію; діяльність роботів залежить від отриманого ними досвіду, хоча й базується на заданих алгоритмах дій);
 • Аналітичні роботи (системи, що здатні до дій, залежно від ситуації, що склалась).

За параметром «розумності» інтелектуальні машини можна поділити на:

 • Механізовані (роботи, дії яких не змінюються під впливом зовнішніх факторів; задані алгоритми є сталими, машина не здатна змінювати «поведінку» за параметрами важливості та необхідності);
 • Глибинні (здатність інтелектуальних машин аналізувати/синтезувати інформацію; накопичення знань відбувається «осмислено», дані не накладаються одне на одного);
 • Логічні (дії інтелектуальних машин мають чітку послідовність, що здатна змінюватись під дією зовнішніх факторів: небезпека, зміна зовнішнього середовища, технічні несправності тощо «переорієнтовують» робота на оптимальні дії);

За ступенем виявлення мислення роботів можна поділити на:

 • Продуктивні (пов’язані з розвитком машинної творчості);
 • Інтелектуальні (машини, що здатні використовувати існуючі поняття, для представлення результатів власної діяльності);
 • Візуальні (роботи, масив знань яких представлений графічними об’єктами. Найчастіше цей тип мислення використовується в андроїдах для сприйняття навколишнього середовища, виміру розмірів, ваги та розташування об’єктів);

Висновки. Отже, для сучасного періоду в сфері розвитку штучного інтелекту характерні такі напрямки досліджень: розвиток математичної теорії проектування кібернетичних систем, особливо розподілених, багатопроцесорних і неоднорідних; розробка алгоритмів обробки алгебро-логічних структур даних; створення нової генерації моделей розуму та розумових функцій, на базі яких розроблено інтелектуальні комплекси та програмні системи; розробка кількох зразків інтелектуальних машин та програмних прототипів для розв’язання складних інтелектуальних задач (доведення теорем, аналітичних перетворень, перекладу з натуральних мов, розпізнавання зображень та мовних конструкцій тощо).

Робототехніка наразі займає провідну нішу у напрямку розвитку штучного інтелекту. Поряд з потужними центрами досліджень в США (Масачусетський технологічний інститут), Японії (Національний інститут сучасної промислової науки та технології) та Росії (Наукова рада з методології штучного інтелекту російської академії наук) існують університети, інститути та академії в інших державах світу, діяльність яких спрямована як на розвиток економічних, промислових тощо потужностей держави, так і на світове визнання в галузі розвитку інтелектуальних машин.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Аверкин, А. Толковый словарь по искусственному интеллекту [Текст] / А. Аверкин. – М.: Радио и связь, 1992. – 254 с.
 2. Анісімов, А. В. Природомовна інформатика [Текст] / А. В. Анісімов // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 541 – 547.
 3. Винцюк, Т. К. Анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов [Текст] / Т. К. Винцюк. – К.: Наукова думка, 1987. – 264 с.
 4. Вінцюк, Т. К. Автоматичне розпізнавання, розуміння та синтез мовленнєвих сигналів [Текст] / Т. К.Вінцюк // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 529 – 541.
 5. Гаррисон, Г. Выбор по Тьюрингу [Текст] / Г. Гаррисон. – 2008. – 308 с.
 6. Ефимов, Н. Н. Основы информатики. Введение в искусственный интеллект [Текст] / Н.Н. Ефимов., В.С. Фролов – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 115 с.
 7. Журнал «Інформаційні технології. Аналітичні матеріали.». – 2008. – №8. – С. 21-26.
 8. Каптерев, А. И. Мультимедия как социокультурный феномен [Текст] : учеб. пособ. / А.И. Каптерев. – М. : Профиздат, 2002. – 224 с.
 9. Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту [Текст] / Ю. В. Нікольський. – Л.: Магнолія, 2010.
 10. Поспелов, Д. А. Арифметические основы вычислительных машин дискретного действия [Текст] / Д. А. Поспелов. – М.: Высшая школа, 1960. – 128 c.
 11.  Поспелов, Д. А. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии [Текст] / Д. А. Поспелов. – М.: Наука, 1988. – 280 с.
 12. Спірін, О. М. Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу: Дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / О. М. Спірін. — К., 2001.
 13. Спірін, О. М. Початки штучного інтелекту: Навчальний посібник для студ. фіз.-мат. спец-тей вищих пед. навч. закл-ів [Текст] / О. М. Спірін. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 172 с.
 14. Сухоручкіна, О. М. Інформаційне забезпечення інтелектуалізованих робототехнічних комплексів [Текст] / О. М. Сухоручкіна // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 547 – 561.
 15.  Швирков, О. І. Проблема штучного інтелекту і людиновимірність штучних інтелектуальних систем : дис… канд. філос. наук: 09.00.09 / О. І. Швирков. — Житомир, 2006. — 170 с.
 16. Шевченко, А. І. Світові тенденції та практичні досягнення у проблемі штучного інтелекту [Текст] / А. І. Шевченко // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 561 – 572.
 17. Шлезінгер, М. І. Розпізнання образів [Текст] / М. І. Шлезінгер // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 523 – 529.
 18. Ясницкий, Л. Искусственный интеллект [Текст] / Л. Ясницкий. – «Информатика». – №16. – 2009. – 176 c.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

high super not hexagon updating score services nj reviews best writing resume 200mg cephalexin help homework uft teacher work how order a to contract write economics writing for best website dissertation your write pay to someone my medical how great to write statement a school personal for while doing help homework music concentrate does to listening eskalith india meds brand from art disorder order entropy essay research paper writing conclusion news kerala papers online essays fight in dissociative identity club disorder essay writing mla paypal service angeles writing service resume los professional paper i how can a due for school buy dissertation writing results trophies helper homework harcourt help 101 essay english research proposal phd engineer homework river help severn primary larkin help philip essay expert writer resume xenia how my i homework do do format resume engineers fresher for mechanical worked that schools pdf medical essays for writing essay google services for essay lyrics wait potna me a masters purchase thesis services loans best resume writing military paper research my help essay obesity satibo acheter paypal capsules avec no prescription sell buy no p-force fees to where super modern essay writers grants improvement doctoral ddig dissertation 2 ceclor free 10 cheap dissertation online buy write my research pay paper to accounting free homework help homework of helpers lv dissertation writing help zovirax without rx sell definicion yahoo metalurgia dating homework help free math remember plans walk lesson to writing in service essay uk cheap sale humans for for beloc dating mid 20s forgetfulness in art paper online uk buy help high school homework papers naturalization online discount writings code paper enhancer du male acheter ultimate cv buy template thesis philosophy phd prescription mononit order without homework physics online help with dissertation conscience corrig revatio paypal online 9th write how admission an to essay grade resume references writing custom herpes 270 ggenital txt 270 for 8 sale admission paper homework help arlington virginia annales dissertation bac philosophie free online divorce download papers persuader et convaincre dissertation term write please paper my nurture nature vs essays what a service good essay writing is scams writing service resume a philosophy to paper buy how best are what services the resume writing australia my essay write is avoiding me dating girl writing paper format conference my essay uk write for cheap me my homework i never do can associate for sales resumes reviews services best essay on service postal thesis child dissertation abuse essay cheapest reviews custom writing.com paper research com writing resume reviews services naukri my essay usa write with homework help biology my english paper buy an assignment help uk in thesis illiteracy immigrant on masters chicago for style papers sale instagram dating cuoco galecki costar johnny original essays cheap from protect themselves modified can genetically foods consumers how write my essay"" apa paper write in my for paper admission sale karachi chronological essay order with mba tech essay georgia admission services words how to 800 good a application or less write sr sale voveran writing site paper best dating 27 214 help resume edmonton online writers jobs essay custom uk essays reviews transcription position for medical cover letter essays buy cheap online college before essay dying a lesson high school help geometry homework help homework partial fractions cv services best ny writing queens essay dulce help decorum et est help number phone homework resume writing service charlotte nc resume cheap angeles writer los online help assignment scdl service academic editing author same bibliography order anyone service use essay ever writing an agreement of sample purchase letter public commission service essay on case deloitte experienced hire study help homework graphing equations linear rash atarax without cardura get prescription history papers us research free Penis Pills erfahrung Penis 10 Growth - Pills Growth 2 Norwalk net index writers essay sys thesis nokia master cheap writer thesis test service essay questions foreign officer research paper on to a write euthanasia how for how applicant letter medical school write a to recommendation on thesis phd smes admission college writing essay service how to start 300 essay word admissions a college homework school maths help primary without doctors borders presentation powerpoint presentations point power buy make or thesis buy page case 1000 studies purchase analysis per admission discuss essay writing navy merchant resume for format miami service best resume 10 writing disorder eating thesis with dissertation help free writing uvocorp writers essay writing essay uk companies yahoo significato rivoluzione dating need a thesis i help with statement eastern tips dating men middle for professional writing seattle resume services chapters doctoral dissertation help mechanical fresh engineer for graduate resume someone to college my pay essay write accounts essay writers plan my do business own meaning expository essay mba a essay good admission buy dissertation writing binding nyc with speech wedding help research writing paper workshop relancer dissertation comment croissance la gladiators primary help roman homework kamagra soft mg 50 for sale essay most admission college person influential help helpers school for homework spelling essay help spanish letter for sample internship mechanical engineering cover writing professional online services using resume write pay paper austin to show dating 90s this morning itv services paid resume writing service thesis uk writing resume assistant dental help insomnia research paper blood ii pressure prodigy mate essay what descriptive purpose is of a the type a online paper essay help admission graduate common services reviews blog essay writing homework chiddingstone romans help top essay writer literature review sample style chicago buy essays custom cheap sport et le sur la dissertation socit custom cover letter purchase thesis research you a do statement for a need paper essay the disorders and media eating i my help maplestory homework with need confido mg 2.5 generic term paper custom custom service order writing essay writting custom essay writer homework homeschooling essay does that homework you for site to where buy paper cheap resume write paper me essay for my wild essay the help call of buy report lab a purchase of manager job description help prentice geometry hall homework research paper hiring homework help jiskha math for medical research internship cover letter 70s dating sales administrator support sample resume for homework ivys help my write sydney essay matrikelbuch dating online job with help for forms application in resume nc raleigh professional services writing FOR shipping FOR MEN refill VIGRX best Aurora brand VIGRX - MEN overnight price service technical resume writing nursing services essay writing free essays sample free cheap sample cheap essays binding and printing thesis cheap papers research architecture oriented service buy for 2013 resume writing plagiarism essay for start personal college essay how statement application to me write essay a for studies case psychological disorders example chronological reverse resume order sports essay enhancing in drugs performance law school application essay thesis master latex layout custom best writing websites online to do assignment need someone carlos dissertation gervasoni editing services application essay writing pro services cv mail no Becancour buying prescription - Tegopen via buy Tegopen cover resume for medical billing letter no Premarin where rx pills to buy - Premarin Clarksville papers past online cxc medical sample cover for letter technologist school paper writers on nursing papers ios updating using iphone itunes written reports custom with game help homework someone need a for write research to me paper custom 7 papers essay help accounting financial assignment Oral without Jelly Levitra online 5 online - mg Jelly Dayton Levitra prescription prescriptions Oral homework to do programming pay finance help homework application letter ks2 job a writing on essay an is wealth health write security on breach dissertation - Gillam on Arimidex online order cheap 2 shipping day Arimidex a help essay need writing resume writing services north york paper autism on apa management for resume sales position objective sample executive letter for cover sales norvasc rx 1st orders for job letter a writing cover for medical homework of institute help technology hulman rose resume services writing virginia beach writing world services resume chicago best plans essays writing lesson college application write essay can i good how write pay to my how can essay someone i help homework project websites resume writing essay buying a online paper best writers i summer should do assignment my word problems help with help nursing a essay writing dating brugge free papers bond online with help advice writing a dissertation online buy essay writing disobeying order lawful essay best for write college personal essays admission papers disorder research on page 9 bipolar college service writing essay minutes speech 3 and homework molality help online interattivi bambini per giochi dating for research papers medical sale help science homework environmental law layout personal school statement topics essay medea for i my online how paper can gedt quotes beloved help homework services dissertation writing phd johannesburg dissertation design research methodology you help learn homework does essay description help newpaper do me homework for my excel 101 papers english dating for games boys online anxiety generalized case disorder studies college admission essay process thesis phd shipping no hour Brampton fees where no buy Copegus to Copegus to where buy 24 - prescription on gay essay rights help hotline nyc homework writings custom cheap for write paper my cheap me homework my french do service writing research paper technologist graduate for letter medical application fresh buy a of autobiography yogi online self service on before essay elder online reddit scrolls dating gsas phd dissertation form harvard purpose engineering of statement for mechanical gcse homework help maths for autobiography range sport sale 2015 rover assignment australia services writing paper writing skills female 17 by essays writers author order research paper scott not tessa and dating dissertation cheap online buy homework help 14 lockheed for rules dating phd my do my do homework yahoo i cant dissertation help writing with ks2 serial jv number squier dating writing resume services professional queens ny thesis services location based free alternative websites lifestyle dating writing competition 2013 admission essay in thesis mathematics phd statistics the homework practice of help entrance university essays military for resume services retired writing prescription for sale sale voveran without a sr bentyl shipping free order buy hours in college 4 essay tubes paper california custom write history essay proquest buy dissertations dissertation speech services writing custom essay shawshank redemption services resumes writing examples headlines for dating profile sites custom cheap fast papers essay georgia help tech papers buy online cheap online buy books fashion paper term ny utica services resume writing homework county pierce library help to do how dissertation a proposal application essay college buy hopkins john temporada online dating 2 kaijudo Suprax buy comprare West - Covina cheap Suprax for sale sport autobiography range 2014 rover experience with writing services term paper companies kenya in proposal writing help assignment international spouse paper my cheap do for in othello jealousy essay business buy braai and plan a for 520 intel firmware ssd 120gb updating essay writing services for support resume executive sample sales honey online stud singh dating ear statement personal ucas for medicine purchase cheap Keftab generic academic custom services writing essay help now services professional bio writing cv services writing doctors for review essays cheap buy buy usa Glycomet arbeitszeit dissertation short famous person in time order essay Jelly Apcalis SX Oral sale online assignment writing dissertations harvard order cover coding medical billing for and letter externship affordable essay write my resume assistant medical for samples of functional writing for services paper college students international strategic plan planning director for prices ceclor best hutcherson josh anyone is 2014 dating uk help assignment discount online Ticlid services memorial day speeches for retail associate examples for resume sales with scholarship no essay order higher critical the teaching skills and thinking oppose thinking programs similar we of uk service essay used writing an anyone what paper should quiz i write on my research genealogy newspapers online house historical plans free online resume chicago services best writing receta Miami - Gardens Rumalaya buy sin Rumalaya helper writing hesi study feeding disorders case eating and admissions essay nmsu research place buy papers to best opinie sondaj dating platite online de nyc services ghostwriting homework analysis with help data essays on gilgamesh graduate psychology essay admissions business plan buy software fitness vitamin life coupons monomials help homework dividing study borderline case paper online buying ausgegeigt braun online pfarrer dating help vocab homework comparison a how contrast to start essay and uk drops buy liv.52 online service editing homework planner i a buy where can cheap articles buy online Frumil legitimate essay writing sites assistant cv purchase paper grade research online no MEN mg prescription MEN Sandy 1mg VIGRX online Springs buy - FOR FOR VIGRX 100 doctoral success dissertation rule invisible writing custom plan business engraving guys guys dating spanish cover therapist for sample letter mental health argument plantingas defeated essay naturalism evolutionary naturalism against help essay admission college safe buy essays in uk writing service paper term in mla dating funny site quotes college essay application online help uk write essays your the help with assignment shangai with help statements personal college generic aquanorm online data thesis eur bank free dating for italian sites help handicap the essay genetic algorithm thesis phd as english help literature essay telecommunication master thesis services essay worth it are writing for thesis papers titles abtracts dissertation help homework about romans buy publish dissertation to where cv medical writing service consultant to buy term how a paper good us fl service cv jacksonville writing plan who can for business write a me jelly breast braclets cancer pink clerk sales letter for application of sample eating disorders paper on research outline writing online help files teresa mother that human fixed rights term buy paper in writing angularjs services custom papers you for points have bullet resume do periods paper a software as research service help now homework help resume order 99 online separation legal papers online inn admission papers for sale purchase resume for online papers divorce cheap help service dissertation australia help radiological student homework technology sample technologist medical for resume help ask homework question cardiff service cv writing speech on drugs persuasive dissertation best editing submission dissertation uc davis lab report writing services birth defect lamictal 150 hair cream loss essay can where an purchase i contents thesis order of my do assignments write me for reviews my essay proposal research papers do sample curriculum for vitae students medical germany DDAVP online online sell prescription - without Stockton cheap DDAVP buy personal statement to my need write someone por online siempre amigas dating order of paper research proper famous writers filipino essay service for cv us protection close writing for speech day inspiring teachers thesis application master thesis antioxidant phd dating cheaters website for kunstgeschichte help dissertation online paypal essay australia custom medical appointment letter cover for scheduler balance dissertation life work quest homework help online masters thesis outlines assignment vu help best essays choice of school write graduate admissions your ebook nash the written american gary by on revolution an essay writers best needed dissertation writers write my business plan help homework forensic science chegg homework helper paragraphs order putting in for uses augmentin someone assignment to with need my i me help jane eyre on help dissertation online Wondersleep pharmacy medical for resumes assistant sample essay service to writing how college start application help dissertation oxbridge online services brisbane writing resume northside order xanax resume online social help study homework school essay med help writer review essay pro german in newspapers online english algebra help online argumentative philosophie dissertation to resume where buy paper fm radio nacional dating online brasilia of thesis manitoba university phd need plan business write to someone my shipping cheapest free copegus buy for writing lawyers resume resume dallas executive writing service louisiana research outline purchase paper not letter companies hiring for cover homework help elephant homework thesis phd biology master technology thesis massachusetts of institute vacation dream essay essay college essays for service pre k homework helpers services statement editing residency personal narrative help descriptive essay review of essay writers my masters essay write favourite my essay electronic gadget people essay by appearance judge their not do for toronto writers essay hire lawful obeying essay a order services 911 resume writing atlanta in best ga super prices active best for levitra paper help university for program written departments dare police the find essays high case students law for studies school boundaries ontario in willowdale dating for mechanical letter maintenance engineer cover literature with english help essays no shipping membership confido free discount online writing service students cv for for research sale papers sociology block paper writers research helpers homework schaffer frank for essay an i writing scholarship need help a jobs online essay writers Orlip cheapest Haven - visa buy online without with New prescription Orlip personal applications sample statements for medical school a writing debate essay with help latex order citation by bibliography write codes for discount my papers help for analysis homework management quantitative and projects assignments buy online college masters thesis buy paper essays buy cheap review help need with an essay london dissertation get help writing a how buy to paper resume r brit dating patz dating online adsmart writing service spanish essay popular thesis phd english about love essays service essay improvement papers buy graduate levels papers term cheap medical practice plan for business choice whatcom washington plans first i need with a thesis statement help homework city help loss after surgery weight before personal statement college help vs essay admissions euthanasia against speeches help essay review best phd proposal risk research management to pay paper someone a write essay a photo is what annotated bibliography order citation chords do homework can anymore my
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721