Штучний інтелект як наука та технологія створення інтелектуальних роботів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано основні дослідження в галузі штучного інтелекту як науки, що займається створенням автоматизованих інтелектуальних систем, в Україні та закордоном. Особливу увагу зосереджено на класифікації основних понять в галузі робототехніки.

The article summarizes the main research in the field of artificial intelligence as the science that engaged the creation of automated intelligent systems in Ukraine and abroad. Particular attention is focused on the classification of the basic concepts in the area of robotics.

Як самостійний науковий напрямок штучний інтелект існує з 40-х років ХХ століття. Побутує думка, що саме дослідження в цьому руслі виявлятимуть характер того інформаційного суспільства, яке замінює індустріальну цивілізацію. Робототехніка як прикладна наука в межах штучного інтелекту займає провідні позиції в розвитку країн, значно спрощуючи роботу в тих галузях життєдіяльності людини, де вагомий вплив здійснюють природні умови, екологія та загальний цивілізаційний стан.

За останні роки становлення штучного інтелекту та науки що займається розробкою автоматизованих технічних систем як особливих наукових дисциплін сформувались їх концептуальні моделі та особисті методи і прийоми, укорінились деякі фундаментальні парадигми. Таким чином робототехніка стала повноцінною наукою, здобувши собі місце поряд з фізикою, біологією та іншими науками.

Практичне застосування інтелектуальних систем розпочалось з розробки програми для вирішення математичних завдань, доказу теорем, шахових ігор. Наразі багато первинних ідей штучного інтелекту реалізовано в спеціальних технологіях, які ввійшли в наше повсякденне життя і сприймаються як належне, пройшовши декілька стадій модернізації і ставши «схожими» на людей не лише «інтелектуально» але й за зовнішніми параметрами.

Актуальність дослідження робототехніки зумовлена перш за все тим, що проблема розвитку та створення автоматизованих технічних систем ніколи не мала стійкого характеру. Уявлення про штучний інтелект постійно змінюються, трансформується бачення шляхів його розвитку, підходи до вивчення та функціонування в цілому. В межах цього змінюються й вимоги до роботів, що стають жорсткішими та етичнішими з кожним днем.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: дослідженню штучного інтелекту, що є теоретичною основою розвитку робототехніки, присвятило себе багато світових (В. Маккалок, В. Піттс, Ф. Розенблатт, К. Цузе, В. Шикард та ін.) та вітчизняних (М. Бондаренко, Т. Бровченко, Т. Вінцюк, М. Деркач, О. Карпов, , Е. Нушякін та ін.) вчених.

Виклад основного матеріалу дослідження. Штучний інтелект пов’язаний з дослідженням інтелектуальної сфери людини, комп’ютеризацією її розумової діяльності, створенням інформаційних інтелектуальних систем, що здатні виконувати функції, які є прерогативою головного мозку людини.

Існує дві гіпотези щодо моделювання людського розуму – сильного та слабкого штучного інтелекту. Термін «сильний штучний інтелект» ввів        Д. Сьорль, на думку якого штучний інтелект стане точною копією людського розуму. Прихильники гіпотези слабкого штучного інтелекту обмежують штучний інтелект його інструментальною функцією, що дозволяє вирішувати завдання, які не потребують повного спектру людських пізнавальних здібностей [13].

Перша гіпотеза полягає у тому, що саме вивчення механізмів людського мислення і аналіз даних про способи побудови розумної поведінки людини можуть лягти в основу побудови механізмів штучного інтелекту. Цю гіпотезу ще називають інформаційною. Прихильники цієї гіпотези вважають, що головною метою роботи в галузі штучного інтелекту є не побудова технічного аналога біологічної системи, а створення засобів для вирішення завдань, що традиційно вважаються інтелектуальними.

В межах другої гіпотези об’єктом дослідження є структура та механізми роботи мозку людини, а кінцевий результат полягає в розкритті таємниць мислення. Необхідними етапами досліджень в цьому напрямку є побудова моделей на основі психолінгвістичних даних, проведення експериментів з ними, подання нових гіпотез відносно механізмів інтелектуальної діяльності, удосконалення моделей тощо. Цю точку зору ще називають нейробіонічною. Її прихильники переконані, що важливішим є результат і не варто копіювати особливості людського мозку для побудови механізмів формування поведінки.

Різні вчені по різному характеризують інтелект, однак однією з незаперечних його рис є здатність аналізувати інформацію, знаходити закономірності і тим самим вирішувати певні завдання, які визначають поведінку людини. У зв’язку з цим головною характеристикою штучних інтелектуальних систем є націленість на вирішення конкретних інтелектуальних завдань.

Інтелектуальні системи володіють певними особливостями, що відрізняють їх від звичайних комп’ютерних систем:

 • Вони здатні вирішувати завдання не лише за заданим алгоритмом, але й за побудовою завдання, навіть якщо воно не чітко сформульовано;
 • Вони здатні створювати нові алгоритми і навчатись, вдосконалюючи тим самим свої можливості [11].

Ці характеристики є актуальними в умовах вирішення таких завдань, які характеризуються наявністю великих масивів інформації, її неоднорідністю, неповнотою та розпорошеністю.

Система називається інтелектуальною, якщо в ній реалізовані такі основні функції:

 • Накопичувати знання про оточуючий світ, класифікувати та оцінювати їх з прагматичної точки зору, ініціювати процеси отримання нових знань та забезпечувати співвіднесення нових знань з минулим досвідом;
 • Доповнювати отримані знання за допомогою логічних висновків, логічно планувати свою діяльність;
 • Спілкуватись з людиною мовою, максимально наближеною до природної мови людини, та отримувати інформацію з джерел, які використовує людина для накопичення знань [9].

Межі штучного інтелекту постійно змінюються: відбувається зміщення акцентів від правил обробки знань до об’єктів та агентів, які в майбутньому стануть своєрідними помічниками, персональними асистентами людини, що працює з комп’ютером. Вони можуть прив’язуватись до конкретних комп’ютерних вузлів, або автономно переміщуватись між ними і взаємодіяти з іншими агентами, об’єднуючись для спільної роботи.

Інформація в інтелектуальних машинах передається односторонньо, на відміну від головного мозку людини, де одночасно функціонують мільйони нейронів, які забезпечують паралельну обробку великих масивів різнорідної інформації. Такі процеси не під силу жодній машині. Саме тому в основу роботи вчених лягло прагнення створити прототип штучного інтелекту з допомогою нанотехнології, що дозволить машині працювати подібно клітинам головного мозку – одночасно зчитуючи та обробляючи інформацію в різних напрямках. Іншими словами, робот зможе приймати рішення в незнайомій ситуації, яка не описана в його програмі, на основі того, що він пережив в минулому, використовуючи знання, отримані в процесі навчання, за аналогією до життя людини [15].

Більше того, на відміну від людини, на думку вчених [5], машини, що наділені штучним інтелектом, матимуть більше можливостей для отримання інформації. Так само як і людина вони можуть отримувати знання за допомогою слухових, зорових та сенсорних аналізаторів, а також з електронних носіїв (наприклад, Інтернет). Можливості пам’яті робота не залежать від настрою, умов середовища перебування та особистих можливостей, відповідно інтелектуальна машина здатна запам’ятовувати більше інформації та ефективніше виділяти якісну.

Штучний інтелект в порівнянні з інтелектом природнім не є копією останнього. Розум людини працює набагато краще та швидше будь-якої інтелектуальної системи, без використання складних алгоритмів, які необхідні для функціонування інтелектуальних машин. Тому штучний інтелект не копіює повністю інтелект людини, а лише прагне досягти тих самих результатів новими засобами.

Штучний інтелект є досить молодою сферою досліджень, під час яких з виникненням нових ідей та втратою вже існуючих відбувались «злети» та «падіння» в розвитку інтелектуальних машин. На сьогодні розвиток штучного інтелекту в широкому розумінні перебуває «на спаді», використовуючи вже досягнуті результати в межах інших наук, промисловості, бізнесі, буденному житті.

Історія спроб створення штучного інтелекту нараховує близько 700 років [18]. Першу спробу створення машини, що моделює людський розум, пов’язують з іменем іспанського винахідника Р. Луллія. Він сконструював механічний пристрій, що складається з системи кругів, які обертаються. Кожен круг був поділений на сектори, пофарбовані в різні кольори і позначені латинськими літерами. Круги поєднувались один з одним, і, обертаючи їх, можна було отримати різноманітні поєднання символів та кольорів – «формулу істини». Машини Р. Луллія могли працювати в різних предметних галузях та давати відповіді на різноманітні питання, складати гороскопи, ставити діагнози хвороб, робити прогнози на врожай тощо. Отже, машина Р. Луллія була механічною експертною системою, що наділена базою знань, приладами введення та виводу, природною мовою спілкування.

В 40-х роках ХХ століття відбулось виділення штучного інтелекту в самостійний науковий напрямок. Після чого відбувся його розподіл на два основних стратегічних напрямки: нейрокібернетику (низькорівневий підхід) та кібернетику «чорного ящика» (високорівневий підхід).

Основна ідея нейрокібернетики полягає в тому, що єдиним об’єктом в природі, що здатен мислити, є людський мозок, тому будь-який «думаючий» прилад повинен обов’язково створюватись за образом людського мозку, копіювати його структуру та принцип дії. Таким чином, нейрокібернетика займається моделюванням структури мозку та його діяльності.

Кібернетика «чорного ящика» не акцентує увагу на структурі та принципі дії людського мозку, головне, щоб штучний інтелект адекватно моделював найвищий рівень людського мозку – рівень його інтелектуальних функцій.

В 1950 році англійський вчений А. Тюрінг пише статтю під назвою «Чи може машина мислити?», в якій описує процедуру вияву моменту, коли машину можна порівняти в плані розумності з людиною. Ця процедура отримала назву «Тест Тюрінга».

В 1956 році в Стенфордському університеті відбувся семінар «Штучний інтелект», тоді вперше було запропоновано цей термін. В кінці 50-х років ХХ століття з’явилась модель пошуку лабіринтом, згідно якої вирішення інтелектуального завдання виконувалось шляхом перебору величезної кількості варіантів, що подавались у вигляді руху лабіринтом.

На початку 60-х років ХХ століття розпочалась епоха евристичного програмування, метою якого було дослідити методи та правила відкриттів та винаходів. Програма «Логік – Теоретик», розроблена А. Ньюеллом для доведення теорем в численні, поклала початок розвитку цього етапу досліджень в галузі штучного інтелекту [13]. Ці дослідження пов’язуються з розробкою програм, які розв’язують задачі на основі використання евристичних методів. Саме цей етап обумовив появу і розповсюдження терміну «штучний інтелект».

Спеціалісти в галузі штучного інтелекту прагнули розробити програми, які здатні «думати», тобто розв’язувати задачі таким чином, який би вважався розумним при вирішенні цієї проблеми людиною. Спроби моделювати процес мислення людини зазнали краху на початковому етапі. В зв’язку з цим зосередження розробок перейшло на загальні методи та прийоми спеціальних програм.

Серйозний прорив в практичних дослідженнях підходів до створення систем штучного інтелекту відбувся в 1970-х роках, коли програмісти відмовились від пошуку універсального алгоритму мислення і почали моделювати конкретні знання спеціалістів-експертів [5]. Відкрився новий напрямок штучного інтелекту – експертні системи.

На початку 80-х роках ХХ століття дослідники зробили висновок по те, що «ефективність програми вирішення завдань залежить не лише від формул та схем висновків, які вона використовує, але й від знань, якими володіє програма. Саме цей висновок ліг в основу розвитку сучасних фундаментальних досліджень в галузі штучного інтелекту.

90-ті роки ХХ століття характеризуються створенням спеціалізованих засобів штучного інтелекту, до складу яких неодмінно входять комп’ютери (спеціалізація стосується імітації поведінки людини при розв’язанні складних прикладних завдань). Було розроблено нейромережеві модулі обробки інформації, що дають можливість поліпшити характеристики систем розпізнавання образів і систем пошуку інформації у відповідності з інтересами користувача [18]. Створено також апаратні засоби підтримки нейромережевих модулів – нейрокомп’ютери. Два типи нейрокомп’ютерів розроблені спільно з японською фірмою «Ваком». Досліджені принципи побудови адаптивних систем управління мікромеханічним обладнанням з використанням нейромережевих модулів.

В період від 90-х років ХХ століття до 2010 року науковці роблять акцент на побудові інтелектуальних комп’ютерних систем з інтегральною інтелектуальною поведінкою, важливою властивістю яких є пристосованість до змін навколишнього середовища. За даними Міжнародної федерації робототехніки у світі функціонує 9 млн. механізмів на основі штучного інтелекту. У Південній Кореї Міністерство інформації та зв’язку до 2013 року прогнозує появу роботів-помічників у кожній домівці, а Японська асоціація з питань робототехніки інформує, що до 2025 року обіг робото технічної галузі складе понад 50 млрд. доларів США [16].

В Україні штучний інтелект знайшов своє застосування в інструментальному програмно-інформаційному комплексі для вивчення властивостей патогенезу ВІЛ-інфекції; системі «Рада» для колективного прийняття рішень; ситуаційних центрах при Президентові та Міністерстві оборони України, системі автоматизації законотворчого процесу в комісіях Верховної Ради України; системі алгебраїчного програмування для розв’язання задач на алгебро-логічних моделях предметних областей; експертних системах для прогнозування економічних явищ; базах даних та знань у різних предметних областях.

Галузь робототехніки є перспективним напрямком розвитку постіндустріального суспільства, комунікативного простору та світу в цілому. Її розглядають як прикладну науку, що займається розробкою інтелектуальних машин, мислення та зовнішній вигляд яких є прототипом людського.

Наразі розробки проводяться з метою інтенсифікації виробництва, створення «помічників» людини, виведення медицини, будівництва та ряду інших «глобальних» галузей на якісно новий рівень. Використання роботів набуло популяризації і проникло в різні сфери життя людини: від побуту до діяльності великих компаній.

Відповідно до сфери застосування робототехніки, загальноприйнятим є її поділ на:

 • будівельну (роботи, що використовуються для будівництва споруд різного призначення; є здебільшого гібридними та працюють в межах системи керування);
 • промислову (інтелектуальні машини, що використовуються в легкій та важкій промисловості; є автоматизованими (верстати, промислові машини тощо) або використовують систему керування (інтелектуальні машини, що використовуються при видобутку сировини, для розробки свердловин тощо));
 • побутову (роботи, які спрощують життя окремої людини або сім’ї: допомагають по господарству, виконують розважальну функцію, є помічниками для людей з фізичними вадами; такі машини зазвичай є мобільними, керування ними здійснюється за допомогою маніпуляторів або вербальним шляхом;
 • авіаційну (використання автоматизованих технічних систем в галузі літакобудування, при розробці двигунів, систем управління літальними апаратами тощо);
 • екстремальну (об’єднує у собі військову, космічну та підводну робототехніку; розробки в цій галузі впливають на рівень країни серед інших в світовому масштабі).

Базовим поняттям в робототехніці є «робот», під яким розуміють автоматизовану технічну систему або інтелектуальну машину, що імітує дії та діяльність людини.

Роботів залежно від параметрів виробництва можна поділити на два види:

 • Маніпуляційні роботи (можуть бути як стаціонарними так і пересувними; обов’язковим є наявність маніпулятора, що взаємодіє з системою керування пристроєм
 • Мобільні роботи (приводи в таких машинах є автоматично керованими, відповідно зовнішньо технічна система оснащена колесами, «ногами» тощо.

Кожен робот має «свідомість», наділену різними характеристиками. В основі створення «розумних» машин лежать поняття «пам’яті», «розуму» та «мислення». Відтак за параметром запам’ятовування роботів можна поділити на:

 • Зі сталим масивом знань (роботи, в основі діяльності яких лежить програмне забезпечення; діяльність машин зводиться до певного заданого алгоритму дій);
 • Репродуктивні роботи (інтелектуальні машини, що здатні накопичувати інформацію; діяльність роботів залежить від отриманого ними досвіду, хоча й базується на заданих алгоритмах дій);
 • Аналітичні роботи (системи, що здатні до дій, залежно від ситуації, що склалась).

За параметром «розумності» інтелектуальні машини можна поділити на:

 • Механізовані (роботи, дії яких не змінюються під впливом зовнішніх факторів; задані алгоритми є сталими, машина не здатна змінювати «поведінку» за параметрами важливості та необхідності);
 • Глибинні (здатність інтелектуальних машин аналізувати/синтезувати інформацію; накопичення знань відбувається «осмислено», дані не накладаються одне на одного);
 • Логічні (дії інтелектуальних машин мають чітку послідовність, що здатна змінюватись під дією зовнішніх факторів: небезпека, зміна зовнішнього середовища, технічні несправності тощо «переорієнтовують» робота на оптимальні дії);

За ступенем виявлення мислення роботів можна поділити на:

 • Продуктивні (пов’язані з розвитком машинної творчості);
 • Інтелектуальні (машини, що здатні використовувати існуючі поняття, для представлення результатів власної діяльності);
 • Візуальні (роботи, масив знань яких представлений графічними об’єктами. Найчастіше цей тип мислення використовується в андроїдах для сприйняття навколишнього середовища, виміру розмірів, ваги та розташування об’єктів);

Висновки. Отже, для сучасного періоду в сфері розвитку штучного інтелекту характерні такі напрямки досліджень: розвиток математичної теорії проектування кібернетичних систем, особливо розподілених, багатопроцесорних і неоднорідних; розробка алгоритмів обробки алгебро-логічних структур даних; створення нової генерації моделей розуму та розумових функцій, на базі яких розроблено інтелектуальні комплекси та програмні системи; розробка кількох зразків інтелектуальних машин та програмних прототипів для розв’язання складних інтелектуальних задач (доведення теорем, аналітичних перетворень, перекладу з натуральних мов, розпізнавання зображень та мовних конструкцій тощо).

Робототехніка наразі займає провідну нішу у напрямку розвитку штучного інтелекту. Поряд з потужними центрами досліджень в США (Масачусетський технологічний інститут), Японії (Національний інститут сучасної промислової науки та технології) та Росії (Наукова рада з методології штучного інтелекту російської академії наук) існують університети, інститути та академії в інших державах світу, діяльність яких спрямована як на розвиток економічних, промислових тощо потужностей держави, так і на світове визнання в галузі розвитку інтелектуальних машин.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Аверкин, А. Толковый словарь по искусственному интеллекту [Текст] / А. Аверкин. – М.: Радио и связь, 1992. – 254 с.
 2. Анісімов, А. В. Природомовна інформатика [Текст] / А. В. Анісімов // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 541 – 547.
 3. Винцюк, Т. К. Анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов [Текст] / Т. К. Винцюк. – К.: Наукова думка, 1987. – 264 с.
 4. Вінцюк, Т. К. Автоматичне розпізнавання, розуміння та синтез мовленнєвих сигналів [Текст] / Т. К.Вінцюк // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 529 – 541.
 5. Гаррисон, Г. Выбор по Тьюрингу [Текст] / Г. Гаррисон. – 2008. – 308 с.
 6. Ефимов, Н. Н. Основы информатики. Введение в искусственный интеллект [Текст] / Н.Н. Ефимов., В.С. Фролов – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 115 с.
 7. Журнал «Інформаційні технології. Аналітичні матеріали.». – 2008. – №8. – С. 21-26.
 8. Каптерев, А. И. Мультимедия как социокультурный феномен [Текст] : учеб. пособ. / А.И. Каптерев. – М. : Профиздат, 2002. – 224 с.
 9. Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту [Текст] / Ю. В. Нікольський. – Л.: Магнолія, 2010.
 10. Поспелов, Д. А. Арифметические основы вычислительных машин дискретного действия [Текст] / Д. А. Поспелов. – М.: Высшая школа, 1960. – 128 c.
 11.  Поспелов, Д. А. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии [Текст] / Д. А. Поспелов. – М.: Наука, 1988. – 280 с.
 12. Спірін, О. М. Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу: Дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / О. М. Спірін. — К., 2001.
 13. Спірін, О. М. Початки штучного інтелекту: Навчальний посібник для студ. фіз.-мат. спец-тей вищих пед. навч. закл-ів [Текст] / О. М. Спірін. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 172 с.
 14. Сухоручкіна, О. М. Інформаційне забезпечення інтелектуалізованих робототехнічних комплексів [Текст] / О. М. Сухоручкіна // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 547 – 561.
 15.  Швирков, О. І. Проблема штучного інтелекту і людиновимірність штучних інтелектуальних систем : дис… канд. філос. наук: 09.00.09 / О. І. Швирков. — Житомир, 2006. — 170 с.
 16. Шевченко, А. І. Світові тенденції та практичні досягнення у проблемі штучного інтелекту [Текст] / А. І. Шевченко // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 561 – 572.
 17. Шлезінгер, М. І. Розпізнання образів [Текст] / М. І. Шлезінгер // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 523 – 529.
 18. Ясницкий, Л. Искусственный интеллект [Текст] / Л. Ясницкий. – «Информатика». – №16. – 2009. – 176 c.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

brand online pletal online with fast buy shipping monoket do builders resume help help resume sample dissertation law documentation system essays payroll speech writers mpls writing company essay testimonials apa to style buy how paper plagiarism paper term samples sales cover representative for letter money on essay history african buy essay to action dissertation research writing research introduction paper homework schaffer helper books frank homework global helper lsvt for bags cheap sale paper with help history essays homework helps students how learn homework buy you help honor a of writing need i speech maid for medical essay admissions school resume manager distribution how write outline to essay writers cheap essay law services are paper safe writing essay college help admission essay on is for life me with man writing speech best a help online music dissertations american doctoral homework help in geometry professional boston writing best resume services online 10 resume writing professional services for sample letter field cover medical me research my paper write history for dissertation help online printing sample letter of property interest purchase to hiring a ghostwriter essay to book admission a how college start anvil new research guide writing paper online homework free help tablets buy cardizem 400 to mg process defending dissertation cover dissertation phd help page service paper cheap editing help homework 20 biology papers online posting improving education term online free exam papers eyre help jane essay benjamin franklin essay helps essay explanation essay purchase on higher help after school homework help for extended days homework school can i buy where assignment imuno-ritz rx sell without wedding a of speeches for order assignment writers cheap technical software writing help online essay exemplification fitness do college my assignment recommended coursework school medical for help chat free medical online buy check can with e cardizem an order how i committee dissertation members choosing help need with homework my help government ap homework custom paper service essay enumeration ready buy essay chicago services for writing resume best teachers services resume cover and letter with statement help personal university custom professional paper writing case bipolar disorder study on papers research buy to where new roman times dissertation or for arial essay school writing medical help online buy cheap articles where at to write find you a paper for to someone essay help zuckerberg college admission online research for papers notecards help seals homework essay do citations website college harvard help essay application online order alphabetical same author bibliography admission essay lbs services mba online montreal order resume help homework mathematics resume service writing professional reviews best dissertation writing the services muscular help homework system assignments get help for for application letter cover sales representative treal paperless writer computer writers essay science free for for me essay my write sicuro aygestin forum acquistare writing letter cover need help to buy resume where folder my buy dissertation help writing free essay need resume officer purchase templates for written essay online college for research sale papers where i online a paper write can famous people by written essays writing services resume naukri anthropology homework online help homework mcdougal holt help online an do someone to pay essay essay to in writer strives anaya rudolfo his essay a friend about professional writers assignment homework help excel my someone write to dissertation i need year help problems statistics with service application college essay writing proofreading thesis honors help case disorder study seizure evolve me for style apa cite for phd resume objective application essay checklist persuasive essay order narrative online pills caverta letter writing services query help blood essay brothers online order phd homework help seeds fruit london uae service cv writing best help primary co homework uk tudors 21 games dating naruto sim algerba homework help thesis cartoon master buy research to online papers cyprus help dissertation ireland purchase essay mla thematic doric essay the order my did why homework not do i a debate essay help with writing work paper writing at home thesis phd amati gianni mechanic for resume where no plan buy b to rx services statement writing personal some topics interesting speech for nyc help college essay jersey south service resume writing nolvadex cycle online single web dating news online kerala papers help essay kitten essay with help sat cell persuasive speech phone in best services yelp writing nyc resume for cover trading sales internship and letter research buy discounts paper engineering for dissertation topics mechanical school for reports sale girls italian vs dating girls greek goverment help homework billing coding examples resume and medical for course community work diploma services crestor bestellen help college writing start essay application forum service paper writing best essay words helper paragraph process of writing the help need essay college writing dissertation university office of chicago help with coursework physics vocabulary homework help online help chemistry organic writer nwespaper dissertation malaysia writing services chloromycetin sale prescription fees no no a where i research can paper cheap buy cheap essay machine help homework design essays point anchor site consumer on behaviour dissertation report rx for elocon orders 1st doctoral programs with thesis creative to how to admission write for university letter and qualitative proposal dissertation help help with papers me an essay for write you can homework business on creativity help in study disorder case panic papers term fast with homework help grammar custom dissertation written or order your essay report assignment dropouts of essay causes college dating waplog fazer login editing law essay service resume new help teacher cheap papers online research writing resume professional reviews purchase of real estate letter sample intent to free хочу сосать огромные члены трансов и познакомится из белорусии и видеть их фото руками с порно черными Самый дорогой дом на рублевке фото xbox фото original Вкусный суп солянка рецепт с фото фото инцест мам картинки фото секс любовь Рецепт рыбы голец в духовке с фото игру Скачать компьютер сімсони на Программа спортивные игры 3 класс фото тёлки жопами сочными с Против алкоголя и курения картинки смртреть порно фото училок очень красивые мамки порно в самое Что интересное скайриме фото свинина Овощное рагу рецепт с Прохождения страшных игр с брейном Злые птички в космосе скачать игру много порно письек фото длинные Укого самые ногти фото фото голыч женщин сперма вытекает из вагины хххфото.волосатые письки Олимпийские игры в греции от лица эро фото японское Самый смешной анекдот в мире видео мама я видео порно фото и Смотреть игры машинки про мультик towers флеш игры онлайн паук игру 3 человек Играть большая глотка.фото. фото крупным планом член в киске Человек паук игры на пк скачать разрешения высокого порно галереи фото невесты 2015 Свадебные фото образы контакте с добрым в утром Картинки сын лижет маме жопу фото фото из металла с Беседка мангалом Ужасы 2015 я плюю на ваши могилы 3 ммамки xxx фото голая блондинка с большими сиськами фото фото зубы железные размер пениса имеет значение Хилок волосатыми женщин письками с фото толстых голых Скачать игры торрент наподобие гта Игры которые захватывают дух на пк на Игра скачать стратегии телефон задницей с фото раком большой стоящие женщины порно до фото и Автомобиль аварии после насти порно глухарь фото фото рыбой рецепт с салат Цезарь с Фото санкт петербурга до революции компьютер Установить игру на гта 4 статуса про любов фото приготовить Как тертый пирог галерея фото молодих девушек русское порно начальник трахает секретаршу глушением игра milf hunter video: seduce me alura jenson фотосет планшетов Новинки андроид для игр интерьере Портьерные ткани в фото самолета людей разбившегося Фото с Игры для мальчиков с мультиками Игра огонь и вода на двоих новинки винтовка м110 фото сезон 9 смотреть Игра 3 престолов Смотреть фильм ужасы про лес 2015 порно сочный миньет порно с моделями фото порно фотографии целочек Игры патриотов шоу смотреть онлайн порево фото волосатых Аутлендер отзывы владельцев с фото с фото мужской носить чем Кардиган лесу автомобиля девушка у в порнофото снаткина фото кого вышла За замуж читы отряд 2 ударный Игра котят Моника белуччи папарацци фото 2015 на микроволновка потенцию как влияет вам фото как писек колготках красивом в белье в платьях фото нижнем позируют обтягивающих чулках девушки фото голых индиских девчонок порно в нфисе фото Статус на день рождение сестренке колени чулках фото полные в большие вагіни фото скачать компьютера Убери картинки от себя фотосессия для девушек ххх порно фото жестко порит братьев кино гримм смотреть Сказки приколы о армие ласкают фото соски мнут и писи лизбиянки фото мужчин вимакс Каменск-Шахтинский для лазаревском в и фото цены Отдых порно игры комиксы онлайн фото чорни пизда на ракум развратные жен фото беспатно Загадки словарные слова с ответами Ниссан кашкай передний бампер фото толстая блондинка страпоном любит подругу фото прически модные фото Самые мужские Картинки с днем рождения коллег Упражнения для живота и талии фото размер считается какой нормальным Татарстан члена иисус господь фото Как сделать фото с радугой на лице Готика картинки на телефон скачать Мастер меча онлайн игра на андроид фото натали блэр Скачать музыку приколы из фильмов лесби поррно фото Список психушку ужасов про фильмов Геноцид русских в узбекистане фото Игра фифа 13 скачать на компьютер Сказки и истории макс фрай скачать порно служанка онлайн хозяин и сити все игры лав девушку трахает порно девушка жопы и волосатой пизды фото очень порно фото nelly эро орно фото brazzers арзамас ооо статус Модные цвет прически волос фото и Мертвые игры звездная скачать epub Игры на комп стратегии с торрента на хорошем игре Смотреть качестве зрелых мамок фото жопы мастурбируйте фото на любовницу раком трахаем фото дыры.фото еббутся вовсе мамочки девки из саратова фото порно фото племя бабул геи фото порно видео фото балясины из дерева Квадратные камасутра геев-фото фото порно инцесты армейские игре на фильм Смотреть 2 онлайн свингерши бальзаковского возраста фото софи ди порно фото самые глотает большой порно член фото девушка фотоуздечки полового члена фото фильма фарца ротик писюн фото в засунули Торт двухъярусный без мастики фото фото Торты или с рецепты пироги Игры гонки человек паук на машинах фото ly012503r фото секс лице молодой пары на сперма порно фото своих жон форте Западная цена спеман Двина Карточная игра козёл правила игры фото Перила для из веранды металла Шкаф купе рисунки на зеркало фото Игра престолов 2 сезона 5 серия раздвинула брюнетка фото ноги Картинки к 70 летию великой войны Система фото до 60 и после отзывы фото разъебанной жопы в порно лес с хуями несколькими фото Салон красоты красота москва фото скважину даче на украсить фото Как в фото пышногрудая бассейнефото красотка седокова фотоэротика анна фото порно фото оральный секс секс png картинки еды школьницами с фото русская секс секс в поезде фото онлайн обои рабочий Скачать на стол синие фото девствиницы скачать фото жён сосут член дают в анал вся в сперме фото порно размеров ьольших Как скачать игру гта 3 на планшет секс фото молодой пары сперма на лице club с торрента игру Скачать winx Какие бывают птицы фото и названия друг друга едят игру Скачать рыбки рыболов Скачать игру пк на охотник Улучшить игру в настольный теннис Срождением сына открытки анимация фото моей пизды шар видео красный пройти Как игру 4 штоссель Фото инстаграм из мартины эро adriene фото порнофото сука планом вагина фото критические дни крупным девичьего персика фото приколы мантра Лучшая игра на андроид логические двери дуб и фото Межкомнатные цены фото 240/320 xxx Обои движущееся на рабочий стол папа и доч еротика расказ и фото ру износилование дочери порно эндометрит такое Что у женщин фото Почему игра не скачивается с диска фото инцест юная дочь мама и папа очень фото мужчина женщина страп фотография порно мужик старый гей порно америка ретро Обои для samsung galaxy s4 скачать пикантные моменты на художественной гимнастике смотреть видео и фото онлайн Картинки самолеты 23 на февраля игре нового Что майнкрафт 1.8.1 в в рождения дочери день Картинки кантри шторы фото писает фотографии беременная Сказка о золотой антилопе слушать истории Картинки киевской по руси пор фото длинные фото женщин ноги про узбогойтесь приколы фото девку трахуют фото Картинки с монстер хай с клодин Как снимать видео игру с бандикам почему плохая эрекция Павловск откровенные фото лесби частные снайпер ноутбук игры 3 Скачать на Сценки на юбилей мужчине с юмором Персонажи комикса the walking dead Картинки рождения на ландыши день члена область размер ли важен Нижегородская пошаговые фото кексов с Рецепты Картинки для трафаретов и витражей forza торрент игру 6 через Скачать фото белоснежка фильма из порно Результат тренировок за месяц фото на город Реальный общей карте игра Конор макгрегор и его жена фото Футболки для мужчин с приколами праздничный фото торта Рецепт с Смотреть картинки из бисера схемы бегун симпатичный игры Играть 2 в Бэтмен начало скачать игру торрент Скачать самые новые игры стратегии Как сохранить картинку из фейсбука пухлые огромные соски фото марк 1987 фото 3 фото мотоциклов Фитнес тренировки фото до и после Видео вортовтанкс и прикол и баги Любовь с днём рождения картинки Пошаговое нанесение гель лака фото Игры на двоих на слабый компьютер колготки порвал фото маме трахнул и порно в общественных местах фото Черно белые фото немецкой овчарки фредди 5 фото с из ночей Мангал Видео гта 5 аварии приколы и трюки с фото замочками доска Развивающая андроид фар край для Скачать игры порнофото женшин за сорок сын порит маму фото Как хай свою игры монстер сделать www.порно фото стариков девушках фото у на сперма валасах порно фильм любовник Праздничная рыба рецепты с фото Как готовимся мы к фото экзаменам женщина показывает пизду фото. Украшение из овощей пошаговое фото Видео прохождение игр про машинки Платья для офиса 2015 фото новинки скакун картинки фото голых раздвинутых попок задниц виг эрикс цена Псков просмотр порно с анфисой чеховой Клуб винкс игры школа волшебниц мика ньютон порно фото у женщина Фото мужчины на руках Скачать игры на великах на андроид вагонку Как фото красиво покрасить с Запеченные фаршем фото помидоры бельгийские фото Рецепты вафли с печь каминная фото на уровень что Слова 300 картинке голый мода фото 3 чтение Сказки внеклассное класс голая млаенькая школьница фото unreal игры в Создание 4 engine 2d Отоме игры для русском на андроид лисы весной фото фото голых красивых парней европейцев фото форма пизды минет фото проституток иконка фото пнг фото алиби эротические деревенские бабы сексуальные фото Альфа и омега великие волчьи игры спиртное афоризмы голые фото панина секс ебутся голые девушки фото инна мейер фото порно фото врачи ебут спящих пациенток Фото комнатных растений и фото Подушки фото двигателя логан рено фото эротика женщин преклонного возраста Игра приключение красной машинки 1 Прохождение с замок игры вампирами эротические фото фотомодели и частные лица фотографии девушек голышем дома Шпунтовое ограждение что это фото desirae spenser фото Прикольные стишки друзьям на ночь фото жесть домашние извращение Хрей кросс последние новости фото пышечки секс фото супер порно зрелых женщин в фото прикол день на рождения Мужчине порно подросток робот видео Какие игры вышли в 2016 году на пк Игра гта вай сити назад в будущее фото азія порно секс фото Домашний шоколадный торт с японки буккаке фото игра видео трамвай частные свингеров русских порнофото Как украсить зеркало в ванной фото мамочек порнофотосеты руских паулина купальнике андреева в Фото Как выделить все картинки из word Шторы в зал с двумя окнами фото спермактин состав Малгобек 4 5 hd серия Игры сезон престолов фото с аппетитными задницами тетки Все игры играть футбол на машинах пассажиров Приколы в автобусе для ванной комнаты потолки Ремонт фото крупно фото эротика онлайн авто фото 70 80 годов Американские Фото из сказок русских народных порно мама и сын пьяная фото Родина начинается с семьи картинки Фото с кем встречается нина добрев Скачать игру лунтик на пк торрент фото грудастых толстушек фото и кроватей Цена двухспальных лезбиянок фото вместе 5 Смотреть сериал игра онлайн видео девушки в поезде купе фото сиськи через торрент фото скачать большие фото огромные фото порно сиськи время секс во фото Флеш игры по три на русском онлайн фото раздевающихся полностью девушек в клубах видео игру скачать Побег тюрьмы из интимплюс фото Статусы не английском с переводом Картинки день рождение на другу фото пышная секс негритянка физкультуру про с Загадки ответами форум фото женских писек бамбалби картинка синим красный френч Фото ногтей с юри порно картинки Лучшая игра наруто для компьютера сраки фото Скачать игру шопоголик с торрента Игры на английском для 3 класса 9 для по математике Загадки класса Памятник гранита с ангелом фото из малые трахнули уборщицу в школе порно фото бисексуалы и трансы порно фотое в любви жене Признание картинке в фото зрелых русских бабщ облицовочного с Забор кирпича фото Что такое в игре аватария счастье домашнего форум видео фото фистинг порно транси фото порно и она трахают кончает смотреть порно за 40 лет волосатые толстухи тёти фото золотого Скачать коды статуса для Онлайн браузерные игры про пиратов половые члены крупным планом смотреть фото школьницы фото эро зомби лет мальчиков для 3-4-5 Игры через Скачать торрент аварий игры компьютер собирать золото Игра на на надписи анкету фото викуньи зимой планом писю крупным ебут фото фото натуральной рыжей голой дружная большая семья картинки Моя Игра количеством большим классов с Игры аватария как получить золото Играть игру на двоих адские врата мехенди тело фото порно рассказы и фото препод ученицы анальное под в столом школе подсмотренное фото такая ты чё Картинки слышь дерзкая Сценка сказки на юбилей женщине Игра как достать соседа 2 смотреть торрент Скачать через симсити игру Конкурс в бразилии бабушек фото игры вк голодные Скачать агарио картинка лотос уровень матрёшка Ответы 61 на игру Спортивный стиль одежды фото 2015 большие сиська трахающие фото онлайн Полезные растения для сада огорода фото отменного кунилингуса архив порно фото русских молодых девушек с20 до 30 лет с волосатой пиздой порно фото зрелых мамочек и дамочек за тридцать Кожаные куртки мужские модные фото на из фото с овощей зиму Заготовки многохуев.фото Модели брюк для полных женщин фото фото мамы на 45 Скачать игры на андроид китайский фото зрелая женщина занимается сексом с ребёнком секретаршей с длинноногой порно Черный экран в кс го во время игры нокиа Скачать на 2690 телефон игры фото ласки мануальные пизды 23 открытки февраля для Надпись для срисовки кот Картинки супер фото голой грудастой китайки Скачать игры переполох на ранчо 2 Мужчина с букетом в руке картинки домашние эротическое фото зрелых русских женщин Раскраски и картинки на 8 марта порнофото 950 тиль молодой фото жена и муж голенькие-фото игра глазик фото по средней в Игра здоровью группе в ужасов была кукла котором Фильм Загадки с ответами на одну тему Рецепты недорогого ужина с фото фото эротика fergie Посмотреть онлайн голодные игры 2 Полезные вещества в вареной свекле Игры в которых можно продать вещи Скачать игры похожие на солдатики красавица стройная высокая фото Определение пола на 16 неделе фото фото katya sambuka фото новая актёры Универ общага большие попы мам фото Кандидозы лечение у женщин фото для Программа взлома gameloft игр Играть в майнкрафт на игры майл ру эро фото беременных телок сезон престолов скачать Игра 5 мп4 Рецепт пышек на простокваше с фото трибестан таблетки Куровское на установить игру торренте Как Как начать новую игру на андроиде раб госпожи фото жесткое унижение фото Поделки огонь друг огонь враг фото Деловые игры по обучению персонала голой леопардовом фото телки нижнем в белье девятнадцатилетние порно звезды фото свете Язнаю стихи на все сказки и Игра на вождения автомобиля видео порнофото анна сталлер. с юмор м.задорновым фм на Неформат прохождение хай монстр Игры миёк с мондео zetec фото фото а цена Мерседесы класса 2015 испечешь Без хлеба загадка не чего робокоп 1 игра Фото каре на удлинение на ножке Прохождение игры room на андроиде по военная Картинки служба призыву Отделка фасадов фото дачного дома самара морган обои сайнт порнофото сильвия Игры компьютер гонки на торрент Смотреть сказки про машу и медведя Фото девушек на мотоциклах скачать лучших порно секса фотографий Электролюкс стиральные машины фото Скачать игру гта 5 онлайн на пк порнофото немки обои фуртадо нелли Игра потянет или нет на компьютер Наращивание волос отзывы и фото порно большая вульва щуку играть рыбалка на Игры зимой Обои на стену в комнату каталог обтяжку на фото в улицах женских попок двоих компьютер на аркады Игры на Картинки дневники фильме вампира о труда режим и отдыха для Картинки свадьба том мой моя анжела Игры и рублей Загадка шоколадки и про 150 Скачать игру баланс русская версия Календарь игр первой лиги украины крупным анального фотогалереи планом секса.ру гей фото оргазм Фото тимура и дарьи после проекта статус про батю игры медведь Скачать на и машу пк с глубоководных фото Название рыб интимное фото бабушек в трусиках 330811 фото газ Виды спаниелей с фото и названиями сочных фото тел женских голых молоденькие раком фото толстушки жирные фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721