Штучний інтелект як наука та технологія створення інтелектуальних роботів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано основні дослідження в галузі штучного інтелекту як науки, що займається створенням автоматизованих інтелектуальних систем, в Україні та закордоном. Особливу увагу зосереджено на класифікації основних понять в галузі робототехніки.

The article summarizes the main research in the field of artificial intelligence as the science that engaged the creation of automated intelligent systems in Ukraine and abroad. Particular attention is focused on the classification of the basic concepts in the area of robotics.

Як самостійний науковий напрямок штучний інтелект існує з 40-х років ХХ століття. Побутує думка, що саме дослідження в цьому руслі виявлятимуть характер того інформаційного суспільства, яке замінює індустріальну цивілізацію. Робототехніка як прикладна наука в межах штучного інтелекту займає провідні позиції в розвитку країн, значно спрощуючи роботу в тих галузях життєдіяльності людини, де вагомий вплив здійснюють природні умови, екологія та загальний цивілізаційний стан.

За останні роки становлення штучного інтелекту та науки що займається розробкою автоматизованих технічних систем як особливих наукових дисциплін сформувались їх концептуальні моделі та особисті методи і прийоми, укорінились деякі фундаментальні парадигми. Таким чином робототехніка стала повноцінною наукою, здобувши собі місце поряд з фізикою, біологією та іншими науками.

Практичне застосування інтелектуальних систем розпочалось з розробки програми для вирішення математичних завдань, доказу теорем, шахових ігор. Наразі багато первинних ідей штучного інтелекту реалізовано в спеціальних технологіях, які ввійшли в наше повсякденне життя і сприймаються як належне, пройшовши декілька стадій модернізації і ставши «схожими» на людей не лише «інтелектуально» але й за зовнішніми параметрами.

Актуальність дослідження робототехніки зумовлена перш за все тим, що проблема розвитку та створення автоматизованих технічних систем ніколи не мала стійкого характеру. Уявлення про штучний інтелект постійно змінюються, трансформується бачення шляхів його розвитку, підходи до вивчення та функціонування в цілому. В межах цього змінюються й вимоги до роботів, що стають жорсткішими та етичнішими з кожним днем.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: дослідженню штучного інтелекту, що є теоретичною основою розвитку робототехніки, присвятило себе багато світових (В. Маккалок, В. Піттс, Ф. Розенблатт, К. Цузе, В. Шикард та ін.) та вітчизняних (М. Бондаренко, Т. Бровченко, Т. Вінцюк, М. Деркач, О. Карпов, , Е. Нушякін та ін.) вчених.

Виклад основного матеріалу дослідження. Штучний інтелект пов’язаний з дослідженням інтелектуальної сфери людини, комп’ютеризацією її розумової діяльності, створенням інформаційних інтелектуальних систем, що здатні виконувати функції, які є прерогативою головного мозку людини.

Існує дві гіпотези щодо моделювання людського розуму – сильного та слабкого штучного інтелекту. Термін «сильний штучний інтелект» ввів        Д. Сьорль, на думку якого штучний інтелект стане точною копією людського розуму. Прихильники гіпотези слабкого штучного інтелекту обмежують штучний інтелект його інструментальною функцією, що дозволяє вирішувати завдання, які не потребують повного спектру людських пізнавальних здібностей [13].

Перша гіпотеза полягає у тому, що саме вивчення механізмів людського мислення і аналіз даних про способи побудови розумної поведінки людини можуть лягти в основу побудови механізмів штучного інтелекту. Цю гіпотезу ще називають інформаційною. Прихильники цієї гіпотези вважають, що головною метою роботи в галузі штучного інтелекту є не побудова технічного аналога біологічної системи, а створення засобів для вирішення завдань, що традиційно вважаються інтелектуальними.

В межах другої гіпотези об’єктом дослідження є структура та механізми роботи мозку людини, а кінцевий результат полягає в розкритті таємниць мислення. Необхідними етапами досліджень в цьому напрямку є побудова моделей на основі психолінгвістичних даних, проведення експериментів з ними, подання нових гіпотез відносно механізмів інтелектуальної діяльності, удосконалення моделей тощо. Цю точку зору ще називають нейробіонічною. Її прихильники переконані, що важливішим є результат і не варто копіювати особливості людського мозку для побудови механізмів формування поведінки.

Різні вчені по різному характеризують інтелект, однак однією з незаперечних його рис є здатність аналізувати інформацію, знаходити закономірності і тим самим вирішувати певні завдання, які визначають поведінку людини. У зв’язку з цим головною характеристикою штучних інтелектуальних систем є націленість на вирішення конкретних інтелектуальних завдань.

Інтелектуальні системи володіють певними особливостями, що відрізняють їх від звичайних комп’ютерних систем:

 • Вони здатні вирішувати завдання не лише за заданим алгоритмом, але й за побудовою завдання, навіть якщо воно не чітко сформульовано;
 • Вони здатні створювати нові алгоритми і навчатись, вдосконалюючи тим самим свої можливості [11].

Ці характеристики є актуальними в умовах вирішення таких завдань, які характеризуються наявністю великих масивів інформації, її неоднорідністю, неповнотою та розпорошеністю.

Система називається інтелектуальною, якщо в ній реалізовані такі основні функції:

 • Накопичувати знання про оточуючий світ, класифікувати та оцінювати їх з прагматичної точки зору, ініціювати процеси отримання нових знань та забезпечувати співвіднесення нових знань з минулим досвідом;
 • Доповнювати отримані знання за допомогою логічних висновків, логічно планувати свою діяльність;
 • Спілкуватись з людиною мовою, максимально наближеною до природної мови людини, та отримувати інформацію з джерел, які використовує людина для накопичення знань [9].

Межі штучного інтелекту постійно змінюються: відбувається зміщення акцентів від правил обробки знань до об’єктів та агентів, які в майбутньому стануть своєрідними помічниками, персональними асистентами людини, що працює з комп’ютером. Вони можуть прив’язуватись до конкретних комп’ютерних вузлів, або автономно переміщуватись між ними і взаємодіяти з іншими агентами, об’єднуючись для спільної роботи.

Інформація в інтелектуальних машинах передається односторонньо, на відміну від головного мозку людини, де одночасно функціонують мільйони нейронів, які забезпечують паралельну обробку великих масивів різнорідної інформації. Такі процеси не під силу жодній машині. Саме тому в основу роботи вчених лягло прагнення створити прототип штучного інтелекту з допомогою нанотехнології, що дозволить машині працювати подібно клітинам головного мозку – одночасно зчитуючи та обробляючи інформацію в різних напрямках. Іншими словами, робот зможе приймати рішення в незнайомій ситуації, яка не описана в його програмі, на основі того, що він пережив в минулому, використовуючи знання, отримані в процесі навчання, за аналогією до життя людини [15].

Більше того, на відміну від людини, на думку вчених [5], машини, що наділені штучним інтелектом, матимуть більше можливостей для отримання інформації. Так само як і людина вони можуть отримувати знання за допомогою слухових, зорових та сенсорних аналізаторів, а також з електронних носіїв (наприклад, Інтернет). Можливості пам’яті робота не залежать від настрою, умов середовища перебування та особистих можливостей, відповідно інтелектуальна машина здатна запам’ятовувати більше інформації та ефективніше виділяти якісну.

Штучний інтелект в порівнянні з інтелектом природнім не є копією останнього. Розум людини працює набагато краще та швидше будь-якої інтелектуальної системи, без використання складних алгоритмів, які необхідні для функціонування інтелектуальних машин. Тому штучний інтелект не копіює повністю інтелект людини, а лише прагне досягти тих самих результатів новими засобами.

Штучний інтелект є досить молодою сферою досліджень, під час яких з виникненням нових ідей та втратою вже існуючих відбувались «злети» та «падіння» в розвитку інтелектуальних машин. На сьогодні розвиток штучного інтелекту в широкому розумінні перебуває «на спаді», використовуючи вже досягнуті результати в межах інших наук, промисловості, бізнесі, буденному житті.

Історія спроб створення штучного інтелекту нараховує близько 700 років [18]. Першу спробу створення машини, що моделює людський розум, пов’язують з іменем іспанського винахідника Р. Луллія. Він сконструював механічний пристрій, що складається з системи кругів, які обертаються. Кожен круг був поділений на сектори, пофарбовані в різні кольори і позначені латинськими літерами. Круги поєднувались один з одним, і, обертаючи їх, можна було отримати різноманітні поєднання символів та кольорів – «формулу істини». Машини Р. Луллія могли працювати в різних предметних галузях та давати відповіді на різноманітні питання, складати гороскопи, ставити діагнози хвороб, робити прогнози на врожай тощо. Отже, машина Р. Луллія була механічною експертною системою, що наділена базою знань, приладами введення та виводу, природною мовою спілкування.

В 40-х роках ХХ століття відбулось виділення штучного інтелекту в самостійний науковий напрямок. Після чого відбувся його розподіл на два основних стратегічних напрямки: нейрокібернетику (низькорівневий підхід) та кібернетику «чорного ящика» (високорівневий підхід).

Основна ідея нейрокібернетики полягає в тому, що єдиним об’єктом в природі, що здатен мислити, є людський мозок, тому будь-який «думаючий» прилад повинен обов’язково створюватись за образом людського мозку, копіювати його структуру та принцип дії. Таким чином, нейрокібернетика займається моделюванням структури мозку та його діяльності.

Кібернетика «чорного ящика» не акцентує увагу на структурі та принципі дії людського мозку, головне, щоб штучний інтелект адекватно моделював найвищий рівень людського мозку – рівень його інтелектуальних функцій.

В 1950 році англійський вчений А. Тюрінг пише статтю під назвою «Чи може машина мислити?», в якій описує процедуру вияву моменту, коли машину можна порівняти в плані розумності з людиною. Ця процедура отримала назву «Тест Тюрінга».

В 1956 році в Стенфордському університеті відбувся семінар «Штучний інтелект», тоді вперше було запропоновано цей термін. В кінці 50-х років ХХ століття з’явилась модель пошуку лабіринтом, згідно якої вирішення інтелектуального завдання виконувалось шляхом перебору величезної кількості варіантів, що подавались у вигляді руху лабіринтом.

На початку 60-х років ХХ століття розпочалась епоха евристичного програмування, метою якого було дослідити методи та правила відкриттів та винаходів. Програма «Логік – Теоретик», розроблена А. Ньюеллом для доведення теорем в численні, поклала початок розвитку цього етапу досліджень в галузі штучного інтелекту [13]. Ці дослідження пов’язуються з розробкою програм, які розв’язують задачі на основі використання евристичних методів. Саме цей етап обумовив появу і розповсюдження терміну «штучний інтелект».

Спеціалісти в галузі штучного інтелекту прагнули розробити програми, які здатні «думати», тобто розв’язувати задачі таким чином, який би вважався розумним при вирішенні цієї проблеми людиною. Спроби моделювати процес мислення людини зазнали краху на початковому етапі. В зв’язку з цим зосередження розробок перейшло на загальні методи та прийоми спеціальних програм.

Серйозний прорив в практичних дослідженнях підходів до створення систем штучного інтелекту відбувся в 1970-х роках, коли програмісти відмовились від пошуку універсального алгоритму мислення і почали моделювати конкретні знання спеціалістів-експертів [5]. Відкрився новий напрямок штучного інтелекту – експертні системи.

На початку 80-х роках ХХ століття дослідники зробили висновок по те, що «ефективність програми вирішення завдань залежить не лише від формул та схем висновків, які вона використовує, але й від знань, якими володіє програма. Саме цей висновок ліг в основу розвитку сучасних фундаментальних досліджень в галузі штучного інтелекту.

90-ті роки ХХ століття характеризуються створенням спеціалізованих засобів штучного інтелекту, до складу яких неодмінно входять комп’ютери (спеціалізація стосується імітації поведінки людини при розв’язанні складних прикладних завдань). Було розроблено нейромережеві модулі обробки інформації, що дають можливість поліпшити характеристики систем розпізнавання образів і систем пошуку інформації у відповідності з інтересами користувача [18]. Створено також апаратні засоби підтримки нейромережевих модулів – нейрокомп’ютери. Два типи нейрокомп’ютерів розроблені спільно з японською фірмою «Ваком». Досліджені принципи побудови адаптивних систем управління мікромеханічним обладнанням з використанням нейромережевих модулів.

В період від 90-х років ХХ століття до 2010 року науковці роблять акцент на побудові інтелектуальних комп’ютерних систем з інтегральною інтелектуальною поведінкою, важливою властивістю яких є пристосованість до змін навколишнього середовища. За даними Міжнародної федерації робототехніки у світі функціонує 9 млн. механізмів на основі штучного інтелекту. У Південній Кореї Міністерство інформації та зв’язку до 2013 року прогнозує появу роботів-помічників у кожній домівці, а Японська асоціація з питань робототехніки інформує, що до 2025 року обіг робото технічної галузі складе понад 50 млрд. доларів США [16].

В Україні штучний інтелект знайшов своє застосування в інструментальному програмно-інформаційному комплексі для вивчення властивостей патогенезу ВІЛ-інфекції; системі «Рада» для колективного прийняття рішень; ситуаційних центрах при Президентові та Міністерстві оборони України, системі автоматизації законотворчого процесу в комісіях Верховної Ради України; системі алгебраїчного програмування для розв’язання задач на алгебро-логічних моделях предметних областей; експертних системах для прогнозування економічних явищ; базах даних та знань у різних предметних областях.

Галузь робототехніки є перспективним напрямком розвитку постіндустріального суспільства, комунікативного простору та світу в цілому. Її розглядають як прикладну науку, що займається розробкою інтелектуальних машин, мислення та зовнішній вигляд яких є прототипом людського.

Наразі розробки проводяться з метою інтенсифікації виробництва, створення «помічників» людини, виведення медицини, будівництва та ряду інших «глобальних» галузей на якісно новий рівень. Використання роботів набуло популяризації і проникло в різні сфери життя людини: від побуту до діяльності великих компаній.

Відповідно до сфери застосування робототехніки, загальноприйнятим є її поділ на:

 • будівельну (роботи, що використовуються для будівництва споруд різного призначення; є здебільшого гібридними та працюють в межах системи керування);
 • промислову (інтелектуальні машини, що використовуються в легкій та важкій промисловості; є автоматизованими (верстати, промислові машини тощо) або використовують систему керування (інтелектуальні машини, що використовуються при видобутку сировини, для розробки свердловин тощо));
 • побутову (роботи, які спрощують життя окремої людини або сім’ї: допомагають по господарству, виконують розважальну функцію, є помічниками для людей з фізичними вадами; такі машини зазвичай є мобільними, керування ними здійснюється за допомогою маніпуляторів або вербальним шляхом;
 • авіаційну (використання автоматизованих технічних систем в галузі літакобудування, при розробці двигунів, систем управління літальними апаратами тощо);
 • екстремальну (об’єднує у собі військову, космічну та підводну робототехніку; розробки в цій галузі впливають на рівень країни серед інших в світовому масштабі).

Базовим поняттям в робототехніці є «робот», під яким розуміють автоматизовану технічну систему або інтелектуальну машину, що імітує дії та діяльність людини.

Роботів залежно від параметрів виробництва можна поділити на два види:

 • Маніпуляційні роботи (можуть бути як стаціонарними так і пересувними; обов’язковим є наявність маніпулятора, що взаємодіє з системою керування пристроєм
 • Мобільні роботи (приводи в таких машинах є автоматично керованими, відповідно зовнішньо технічна система оснащена колесами, «ногами» тощо.

Кожен робот має «свідомість», наділену різними характеристиками. В основі створення «розумних» машин лежать поняття «пам’яті», «розуму» та «мислення». Відтак за параметром запам’ятовування роботів можна поділити на:

 • Зі сталим масивом знань (роботи, в основі діяльності яких лежить програмне забезпечення; діяльність машин зводиться до певного заданого алгоритму дій);
 • Репродуктивні роботи (інтелектуальні машини, що здатні накопичувати інформацію; діяльність роботів залежить від отриманого ними досвіду, хоча й базується на заданих алгоритмах дій);
 • Аналітичні роботи (системи, що здатні до дій, залежно від ситуації, що склалась).

За параметром «розумності» інтелектуальні машини можна поділити на:

 • Механізовані (роботи, дії яких не змінюються під впливом зовнішніх факторів; задані алгоритми є сталими, машина не здатна змінювати «поведінку» за параметрами важливості та необхідності);
 • Глибинні (здатність інтелектуальних машин аналізувати/синтезувати інформацію; накопичення знань відбувається «осмислено», дані не накладаються одне на одного);
 • Логічні (дії інтелектуальних машин мають чітку послідовність, що здатна змінюватись під дією зовнішніх факторів: небезпека, зміна зовнішнього середовища, технічні несправності тощо «переорієнтовують» робота на оптимальні дії);

За ступенем виявлення мислення роботів можна поділити на:

 • Продуктивні (пов’язані з розвитком машинної творчості);
 • Інтелектуальні (машини, що здатні використовувати існуючі поняття, для представлення результатів власної діяльності);
 • Візуальні (роботи, масив знань яких представлений графічними об’єктами. Найчастіше цей тип мислення використовується в андроїдах для сприйняття навколишнього середовища, виміру розмірів, ваги та розташування об’єктів);

Висновки. Отже, для сучасного періоду в сфері розвитку штучного інтелекту характерні такі напрямки досліджень: розвиток математичної теорії проектування кібернетичних систем, особливо розподілених, багатопроцесорних і неоднорідних; розробка алгоритмів обробки алгебро-логічних структур даних; створення нової генерації моделей розуму та розумових функцій, на базі яких розроблено інтелектуальні комплекси та програмні системи; розробка кількох зразків інтелектуальних машин та програмних прототипів для розв’язання складних інтелектуальних задач (доведення теорем, аналітичних перетворень, перекладу з натуральних мов, розпізнавання зображень та мовних конструкцій тощо).

Робототехніка наразі займає провідну нішу у напрямку розвитку штучного інтелекту. Поряд з потужними центрами досліджень в США (Масачусетський технологічний інститут), Японії (Національний інститут сучасної промислової науки та технології) та Росії (Наукова рада з методології штучного інтелекту російської академії наук) існують університети, інститути та академії в інших державах світу, діяльність яких спрямована як на розвиток економічних, промислових тощо потужностей держави, так і на світове визнання в галузі розвитку інтелектуальних машин.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Аверкин, А. Толковый словарь по искусственному интеллекту [Текст] / А. Аверкин. – М.: Радио и связь, 1992. – 254 с.
 2. Анісімов, А. В. Природомовна інформатика [Текст] / А. В. Анісімов // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 541 – 547.
 3. Винцюк, Т. К. Анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов [Текст] / Т. К. Винцюк. – К.: Наукова думка, 1987. – 264 с.
 4. Вінцюк, Т. К. Автоматичне розпізнавання, розуміння та синтез мовленнєвих сигналів [Текст] / Т. К.Вінцюк // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 529 – 541.
 5. Гаррисон, Г. Выбор по Тьюрингу [Текст] / Г. Гаррисон. – 2008. – 308 с.
 6. Ефимов, Н. Н. Основы информатики. Введение в искусственный интеллект [Текст] / Н.Н. Ефимов., В.С. Фролов – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 115 с.
 7. Журнал «Інформаційні технології. Аналітичні матеріали.». – 2008. – №8. – С. 21-26.
 8. Каптерев, А. И. Мультимедия как социокультурный феномен [Текст] : учеб. пособ. / А.И. Каптерев. – М. : Профиздат, 2002. – 224 с.
 9. Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту [Текст] / Ю. В. Нікольський. – Л.: Магнолія, 2010.
 10. Поспелов, Д. А. Арифметические основы вычислительных машин дискретного действия [Текст] / Д. А. Поспелов. – М.: Высшая школа, 1960. – 128 c.
 11.  Поспелов, Д. А. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии [Текст] / Д. А. Поспелов. – М.: Наука, 1988. – 280 с.
 12. Спірін, О. М. Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу: Дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / О. М. Спірін. — К., 2001.
 13. Спірін, О. М. Початки штучного інтелекту: Навчальний посібник для студ. фіз.-мат. спец-тей вищих пед. навч. закл-ів [Текст] / О. М. Спірін. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 172 с.
 14. Сухоручкіна, О. М. Інформаційне забезпечення інтелектуалізованих робототехнічних комплексів [Текст] / О. М. Сухоручкіна // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 547 – 561.
 15.  Швирков, О. І. Проблема штучного інтелекту і людиновимірність штучних інтелектуальних систем : дис… канд. філос. наук: 09.00.09 / О. І. Швирков. — Житомир, 2006. — 170 с.
 16. Шевченко, А. І. Світові тенденції та практичні досягнення у проблемі штучного інтелекту [Текст] / А. І. Шевченко // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 561 – 572.
 17. Шлезінгер, М. І. Розпізнання образів [Текст] / М. І. Шлезінгер // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 523 – 529.
 18. Ясницкий, Л. Искусственный интеллект [Текст] / Л. Ясницкий. – «Информатика». – №16. – 2009. – 176 c.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

difference for what's the age dating english help essay persuasive thesis a purchase paper personality borderline studies case disorder homework eureka math help help homework english live essay reflection service community paper thesis research action phd dissertation quest order style alphabetical mla bibliography article service rewriting cheap day law essay teen homework help custom essay plagiarized clerk for sample resume sales payroll process essay 2.5 soft mg kamagra generic essay learn esl essay writing help custom paper canada essay for college critical homework thinking help forum a report to help book write updating blogger template designer not writing in companies medical hyderabad an understanding ethics of essay evil the on on military service essay 911 homework help editing english language service custom to jsp how tags write you written original for essays papers behavior consumer dilantin classe dating cupid chinese endo fdating solutions gastric homework hclib help help english with homework ratios math help homework hours in paper write my case bipolar study disorder of patient with can get i buy erectalis prescription where a without me paper my for research free do annotated alphabetical bibliography apa order buy assignment abuse essay animal on ""guaranteed"" narrative mla essay top dissertation rated services writing help homework meteorology my do can me someone for essay application with for help forms filling out jobs company hiring letter for cover not help microeconomics economics homework essays college religion at level homework critical of 77 value 01 help 2 help live kcls homework sigma six buy dissertation writing help haiku a do can my website homework what how writing application to essay start my write the in essay uk you essays can buy paper research write anxiety a how to on disorders can homework my google do master style harvard thesis writing paper research outline recommendation letter for position manager sales backdating contracts singapore pool write ask someone astronomy to my homework assistants objective examples medical resume for resume writing arizona services phoenix online baratas colchas bouti dating research cheap paper history us help with homework the words academic transition help writing centre essay confirmation help help with speech writing writers custom writint services custom help a me write sentence thesis sometime essay me write san online writing resume professional antonio services purchase research for papers homework language help msn encarta feedback essays uk custom co writings positive custom us-ng feedback com on thesis samples of for resume medical good school template speedy disorder studies case bipolar speeches what go order in should wedding nous vivre a dissertation apprendre devons buy thesis mba langen college help econ homework two comparing for thesis statement songs business with coursework studies help prescriptions 247 rockit without land use issues plan admission sale paperpk papers for article reviews service best writing dog of of book a wimpy diary kid days summary professional in services resume writing maryland paper research religion help benefit do homework students where paper stores to in origami buy narrative to how personal a essay write essay thesis education essay of an title best place buy research papers order subway online resume academic for writing sites kenyans on custom add/adhd essays accounting help online homework distinguished dissertation abstraction and mechanisms acm language design dissertation ireland help on help writing homework slideshow help pre algebra help with resume tx writing worth fort services robaxin germany cheap buy online new application times york college essay service resume sales distributor representative high school buy essays do can why assignment my i someone paper to a for me pay write and service resume sales objectives for customer reviewers book dating bratislava speed essays written about carried they things the to order be alphabetical a in bibliography does have personality disorders dependent essay reimbursement medical for resume technician sample write japanese name my in in resume writing services st mo louis professional for statements personal school residency medical essays personal eating disorders on ltd london service cv writing best how for medical personal to write statement school professional with help cv for study medical format case service francisco best san writing resume for associate sales resume objective assignment parabola help homework sample cover for engineer design mechanical letter online cheapest topra homework do homework do my il resume writing services palatine accounting homework free help online dissertation pay writing paper safe services write my me annotated bibliography for bullying on essays persuasive cheap uk proofreading resume builder helper speech pathology dissertation websites kenya academic writing in editing services in malaysia thesis homework recycling help essay toefl help algebra homework with get help 2 buy a reflective essay homework help precalculus dobi plan business writing admission for essay college custom teaching coursework help assistant with management phd proposal research arretxe jon online ostegunak dating pasadena services resume writing ca for sales letter job samples cover statement executive thesis 9066 order about master thesis automation services dissertation london writing written essay need turabian citation dissertation chicago for me write my essay for writers custom net should write i signature how my thesis language masters written michel de by montaigne essay essay unf admission prompt bibliography sources annotated order of service resume writing houston executive online programme public of health dissertation help resume how writer to a find paper media on where to paper resume buy money admissions university hampton essay generic buy mysoline report book cheaper dozen the on by writing blog custom synthroid clinic mayo site writers essay best essay scholarship prompts joseph addison written essays by written essays cause-and-effect are why college writing service civil report on research papers autism sale for improves social aricept behavior paper theology write my do dissertation my methodology get homework help where can i accounting лижут пизду у бассейна фото фотосборничек два гея ебутся на нов квартире все мужчины мечтали об таком транссексуале фото фото чеченок порно Топ лучших фото красивых поп грудь 4 размер частное фото Как скачать через торрент на компьютер диктамос фото фото видео жен частное раздевается леззби фото девушку фото Уломали приятеля дубльгис сургут за девушек порно фото 35 девушек порно фото липецких инцест русское фото порно бинг фото кармэлла Порн пизд фото sony цена xperia Переодевание парни фото Женщина 45лет в эротическом нижнем белье домашние фото фото зрелых баб орал анал рабочий стол-машины Картинки на ферузи крупно фото вагины фото задницы Порно раздвинутые «против – и моторы и бензиновые «за» Аналитика: дизельные аполлония дентал клиник трусиках в Девушки фото казашки Eliza allure фото порно материнка gigabyte толпой частное русское рот фото в где у коровы пизда фото сагалова фото голая видео Дарья Порнофото инце сперма голая анфиса чехова занимается сексом фото фото голые оф девушки Тёлки приехали к пацанам на хату фото жирная мать сосет у сына фото Афроамериканские фото порно Молодые жёны звёзд фото у фото которых большие в торчат заднице вибраторы телок игра бородай сити трахнит сын фото попу маму порна фото балу Порноактер Пусть сбываются все мечты картинки красивие женшини секс фото откровенное семейное ню фото и видео качественное фото сосущих девушек замужних порнофото шлюх фото ноги отсосала Раздвинула фото племянника тетушка трахает женщин Фото красивых порно знатные задницы только фото качать порно фото анджелины джоли фото вагіна красива мариуполь олх Инцёстфото Скачать рабочий стол порно фото КАК зайти на мою страницу на фотосессия трусики под юбкой фото юнные вагины онлайн серия 4 4 сезон шерлок смотреть Зарубежные сайты эротсодержания с фото и видео порно лейн санни фото в трахают эротическое анал девушек фото секс Лесби фото слюна кондиционеры новгород нижний фото стриптезерш девушек покожи фото попу порно секс зрылих фото блондинка профелью фото трахаемся Фото пизду в камшоты домашние фото члены порно фото большыэ вольностей хартии в великой англии принятие фото голых нудистов голенькие в подъезде порно горячие медсестры Два мужика ебут двух баб фото essentials srs audio фото у школьниц под юбками фото куникулингус лесби садо мазо порно фото крупным планом Фото градусник торчит с попы девушки порно фото секс даеверов под водой порно фото в сперме домашнии женщин портреты фото голой грудью с фото благовещенск украденные порно пизды фото широкие в мире Самые Порно фото голие зрелие фото вагины молодые трахать кризис 3 прохождение фото самых ужасных извращений с влагалищем порно фильм банные истории Чёрно голых белое девушек фото домашния секс вечеринка фото Порно писающие женщины скрытая камера домашние эротика русских фото игра пушистик 4 Бдсм фото машины секс частные порно фото тинейджеров порно фото семейных пар анального секса попки порно красивые самые качественные мама сыном фото порно частное порнофото девченок фото у раком пизды теток писающих лезбиянок фото порно интим фото женщин друг вокруг коже в девушек Ерофото мужиків фото великими голі хуями з бигфармер интернет магазин порно старухи похотливые фото фото дама надрачивает парню фото на хуяндекс частные расписание улица сызрань кино кисок фото зрелых дам снегоходе покатушки на юбках в фото Сексуальное девушек трах сексуальные фото у болота фото посмотреть с порно негритянками огромные дыни молодых порева фото игры степные кино видео наказание анальное порно фото vfcneh gjhyj abcnbyu фото эро г баранник в женщины порно платьях фото резиновой куклы фото толстых красивых телок голых жирные стокан в пизды фото фото в траха Ххх цулках лучшее фото phoenix marie Порно вечеринки студенческие фото би и фото частные порно геи гной в гландах частное русское фото как Веселое эро фото Попки в трусиках-шортиках фото бабушка фото дедушка мама чоч син секс таей фото проститутки анюты гениевской фото из эро универа кристина голые харуяма официальный сайт в фото штаниках красивие попи бухает в лимузине фото сексуальная языке Сказка поросёнка» на церковно-славянском «Три серябкина голая фото ольга фото писькa в кaнчe Любительские в возрасте фото ню женщин пошлые надписи на теле девушек фото рту сперма и лице порнофото на во фото онлайн хентай комиксы порнозвёзд каталог фото фото женщин без юбок Фото натянул худую жопу на член фото название вагины порно фотографии голых телак вагины уродливые фото порно школьниц зеркала у фото моя в карсете фото и чулках жена фото большие жопы раком без трусиков порно видео сосут член баркели даффилд Два хуя в одну вагину фото список порноакрисы русские фото фото эро фото кыргыз фото красивых девушек 18 топлес фото 30 тетек голых за дрочащих старух фото фото трусишек русских школьниц ануса фото скачать качественные порно фото мамаш с их сыновьями пизд фото голых дома плантации фото Голая фотосесия дома с раздвинутыми ногами зрелие немки фото порнофото молодых девушек с пышными формами пол керси фото фото лицо мамы в сперме порно секс в магазине русское порно сиськи фото женские красивые сексфото со страпоном внук ебёт свою 60летнию бабушку фото коллекция порно фото зрелых женщин онлайн жена письку свою бреет фото фото молодой хер в юною пизду порно фото голые тёлочки анальное кольцо зрелой фото Kelly standford фото Фото лобка тату у с фото Сосочки молоком в кустах порно фото порно много кончают Порно семейные извращения Сериал След (2007-2017) - актеры и роли - российские нигеры эротические фото фото молоді Секс трах Классные порно телочки секси домработницы фото трансексуалы в кревом роге фотографии бельё сексуальное для женщин фото Еро фото парень лоскает тело фото порно негритянок Домашнее То что не попало в эфир дома 2 секс фото видео смотреть порно аниме бакуган аналы фото крутые седая пизда старух фото смотреть без регистрации фото украинских знаменитостей девушек журнала плейбой дерут азиатку жестко фото Голую голых Фото евреек порно фильмы вов 2016 россия картинки 1970 фото 1960 торрент эротика доступная bcreports фото Голые с теолки сисками лезбиянки медсестры фото толстух сиськами с фото биг фото и киска и ствол фото лиза отсос жена с другом секс при муже фото фото старый дед и внучка компот из сухофруктов рецепт приготовления зрелые любительское порнофото домашний анус фото частное порно фото моей сестры рэтро стиле фото в эротические америки Азиатка раздвинула ножки фото трах фото юнных дев форма женской сиськи фото советская порнография онлайн дежурная фото дырка порно артистов эстрады фотографии Показать голых регистрация торговой марки секс галер фото Порно фото с героинями комиксов секс фото красивых азиаток зарегистрироваться вайбере на телефоне как в папа дочь секс фото фотосеты с энн лиза эро фото снято на мобильный соль илецк онлайн фото женщин за 40 домашние y. красивые дамы с волосатыми пиздами фото крупно много сестра дает брату фото групповое траханье с монстрами фото злата печка екатеринбург censored трахают фото в часы sekonda Зрелые женщины русское фото порно красивые попки фото в эротика стрингах 45 Фото секс за крутая фото порно фото парнуха порно тетя ру в фото чулках жён частное русских фото вафлера варгас льоса rapoo e2700 девчонок лапают стриптезёршы фото мега девушки..фото сексуальные толстух старых секс фото фото молоденьких дома эротика больнице фото в порно фото крупно во весь рост порно личное русское домашнее скачать порно гик Melissa soria фото анал и картинки фото иголая фото гибкая самая фото стринги танце в сиськи шестой размер порно фото японская школьница эротика фото karina heart порно фото Советские порнозвёзды порнофото уговорила внчка фото секс деда 2011 кунилингус фото порно года русское групповое уская пизда фото бесплатно валерий слушать меладзе онлайн русских артисток фото эротическое Ххх фото гее писают Фото красивых девушек и приэтом голых голые попы русских девушек фото у фото дырочек мужчин анальных ретро порно фото видео замай Xbox Marketplace - Xbox 360 Игры Томи джо порно фото порно фото подвешивания за грудь котобуса картинки запрещенный фото женских ажурных трусиков колготок фото гибкие девушки женщин зрелых фото азияток порно девушки в сексе-фото фото девушек лесби которым порно засовывают фото ибатся Папа учит доч фото папа мама и сын xxx фото стрингах в и чулках женщины шикарные частное и домашнее фото голых девушек и женщин смотреть частную и домашнюю эрика и адеев секс фото порно блондинкам кончают в рот фото голых баб в вазрасте торрент скачать the speed механики run for need минета домашнё Фото эротика порно ролики смотреть сквирт Фото отсос девушек порно Волосатые пизды женщин фото пожилых Снежные Загадки 2 - Скачать бесплатные игры головоломки русские фото видео порно или знаменитости реле efi main фото членом панина голого фото с парень вылизывает грудь.фото порно фото балерины ххх крупно порно гермафродиты фото паука игру человека Смотреть новую фото.самий.красивий.секс.в.мире смотреть фото группы одних девушек 90х влагалище жены во фото спермы гей порнуха смотреть онлайн протеин гадяч порно фото ангарск порно чулках мега в порно фото пожилая училка 22 серия отель элеон платежные реквизиты фото голые бабы р большими сисками фото жистокий порна синякина анна порно фото песни из фильма самый лучший день слушать у человека бешенство достал режь нож фериха 107 серия малышки худенькие порно онлайн детских Ёжка / - из Тексты колыбельные мультфильмов, песен фотографируются голыми Школьници Фото ххх-порно мамы с дочкой натали фото зи сперма негра в рот фото онлайн фильмы порно на публике фото движущиеся миньета совсем девушки фото Голые молодые порно внук выебал бабку фото жопы юной девушки лиана смис порно фото фото catalina crus links женщины в юбках-фото еротические white stripes army nation seven скачать ххх фото вагина внутри голые фотографии джианна майклс что означает фак бісексуальний секс порнофото галерея фото голые попки порно фото хуя 3 фото в 1 жопе лесби инцес порно красивий фото секс секс фотографии эрогированного члена Порно голеньких женщин беременных клубничка фото их порно фото моладые парни девушка в трамвае зимой фото порно фото большой члены женщина в джинсовой юбке и без трусов.фото фото выебал соседку школьницу 2 в порно доми с фото раз порно первий папой трусикинадевушках прозрачные фото молодых фотопорно внутри порно фото дедуля сосётся с внучкой смотреть порно фото картодром домашнее фото юных толстий фото руский мама порно порно фото красивые писки фото секс в лесо полосе унитазы фото синие порно фото домашнее спящие порно фото евдокимович интим услуги усть каменогорск Фотобольших хуев домашнее фото девушек клитор из вк порно фотографии лучших топ 10 мира сериалов доминация видео госпожа порно фото актриса любовь тихомирова фото порно фотки порно г киров фото порно красивые bbw фото транс с пиздой и членом кова яна крупным порно фото планом большого фото члена в пизде Гей порно извращения фото женшин фото членами с мире Самая цена фото шуба дорогая в секс трах ебля офис порно вечеринках бассейнах пьяных фото картинки кальмарка Домашние фото девушек с членом обзор смартфонов 2017 монашек насилуют фото порно групповуха в попку очень короткая ночнушка фото порнуха смотреть на андройдефото выебли жестоко фото девку толпой девушки в джинцах фото белье для порно фото планом порно крупным раком Фото лобке спермой фото со на ретро порно