ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглядається сутність та поняття штучного інтелекту, а також охарактеризовуються періоди становлення цієї проблеми з 50-х років ХХ ст. і до сучасності. Визначені проблеми та перспективи розвитку штучного інтелекту у модерному, інформаційному світі. Значна увага приділяється проблемі етики та впливу штучного інтелекту на суспільство.

Ключові слова: штучний інтелект, розум, комп’ютеризація, робототехніка, моделювання, електронні системи, машина.

The paper considers the nature and concept of artificial intelligence, as well as characterizes the periods of the issue from the 50s of XX century up to now. Fixed problems and prospects of artificial intelligence in modern information world is described. The major emphasis is placed to ethics and the impact of artificial intelligence on society.

Keywords: artificial Intelligence, mind, computerization, robotics, modeling, electronic systems, machine.

Постановка проблеми: Сучасне суспільство стає усе більш залежним від новітніх технологій. Саме тому з кожним днем перед науковцями та філософами постають все нові питання щодо людини та її життя у новітньо-технологічному світі.
На відмінну від багатьох проблем фізики, хімії, інших природничих наук, математики, проблема штучного інтелекту ніколи не мала стійкого характеру. Уявлення про штучний інтелект постійно змінювалися, трансформувалися. Даному питанню завжди приділялось багато уваги як зарубіжними (А. Семюель, Н. Вінер, А. Тьюрінг, Ч. Беббідж, П. Вінсон), так і вітчизняними (В. Глушков, Д. Попов, О. Швирков, А. Матвійчк) науковцями.
Мета роботи:
– провести аналіз формулювання проблеми штучного інтелекту і різних його інтерпретацій;
– дослідити можливі перспективи та загрози штучного інтелекту у сучасному світі.
Викладення основного матеріалу. Ідея створення людиноподібних мислячих машин має давнє походження в людській історії. Ще в Давньому Єгипті простий люд відчував страх і благоговіння перед особливими культовими фігурами, здатними здійснювати рухи і пророкувати. Природно, що всі ці пристрої управлялися безпосередньо самою людиною.
У Середньовіччі, відомому своєю забороненою церквою пристрастю до природних і технічних дисциплін і експериментів, були створені більш складні людиноподібні конструкції, що приводяться в рух за рахунок взаємодії різних механізмів.
У Новий час, завдяки бурхливому розвитку техніки, подібні ідеї стали ще більш популярними. Французький винахідник Жак де Вокансон виготовив механічного флейтиста в людський зріст, який виконував дванадцять мелодій, перебираючи пальцями отвори і дуючи в мундштук, як справжній музикант[1, с. 125].
У середині 1750-х років австрієць Фрідріх фон Кнаус, який служив при дворі Франциска I, сконструював серію машин, які вміли тримати перо і могли писати досить довгі тексти. Інший майстер, П’єр Жак-Дроз зі Швейцарії, побудував пару дивних за складністю механічних ляльок розміром з дитину: хлопчика, що пише листи і дівчину, що грає на клавесині. У 1830-х роках англійський математик Чарльз Беббідж задумав, правда, так і не завершивши, складний цифровий калькулятор, який він назвав аналітичною машиною; як стверджував Беббідж, його машина в принципі могла б розраховувати шахові ходи[4, с. 40]. Пізніше, в 1914 р., директор одного з іспанських технічних інститутів Леонардо Торрес-і-Кеведо дійсно виготовив електромеханічний пристрій, здатний розігрувати найпростіші шахові партії майже так само добре, як і людина. Компактний механічний арифмометр, сконструйований на початку ХХ ст. став дуже популярним у середовищі інженерних працівників, економістів, учителів і протримався в експлуатації аж до кінця ХХ ст.[4, с. 41].
Однак безсумнівним проривом в області побудови штучного інтелекту, звичайно ж, слід вважати розробку і конструювання електронних пристроїв. Мабуть, тільки з 40-50 рр. ХХ ст. техніка піднялася до того рівня, коли можливе моделювання не тільки тілесних рухів, але і розумових дій, стало майже реальністю[5, с. 27]. Тим не менш, слід пам’ятати, що для того, щоб дані проекти виявилися технічно реалізовані, мала бути проведена суто теоретична робота по інтерпретації сутності людського мислення і його можливої репрезентації.
Головними етапами в цій теоретичній роботі були наступні:
– сутністю мислення, як воно розумілося, зокрема, Декартом і Лейбніцом (хоча витоки такої інтерпретації можна виявити ще у Арістотеля), була аналітико-синтетична діяльність, утворена основі думок і висновків, що дозволяють проводити дискурсивне міркування;
– формалізація природної мови, початок якої також належить Арістотелю при формулюванні фігур можливих умовиводів. У ХIX ст. на основі алгебри Дж. Буля, яка представляла собою формалізацію арифметичних дій, було запропоновано скористатися алгебраїчною мовою і для формалізації логічного процесу міркування. Були введені символи для всіх можливих логічних констант, що характеризують формальні елементи в судженнях – логічні сполучники. Заперечення «-», диз’юнкція «V», кон’юнкція «&», імплікація «⊃», тотожність «≡»;
– формалізація головних логічних референтів «істина» і «брехня» у вигляді арифметичних символів 1 і 0 (Дж. Буль). Пізніше, введені, зокрема, Вітгенштейном, таблиці істинності, завершили процес формалізації мислення;
– у 30-і рр. XX ст. інформатики, перш за все, американський вчений Клод Шеннон, зрозуміли, що двійкова одиниця і нуль цілком відповідають двом станам електронного ланцюга (включено-виключено), тому двійкова система ідеально підходить для електронно-обчислювальних пристроїв. Була здійснена аналогія представлення логічних референтів суджень за допомогою електричних сигналів: 1 – наявність сигналу; 0 – відсутність сигналу;
– побудова лампових і транзисторних електронних схем. Створення Логічних мікросхем[11].
Більшість міркувань можуть бути змодельовані за допомогою електронних схем. Даний процес електронного обрахування подій має великі наслідки – всі події світу можуть бути формалізовані і піддані електронній обробці. Правда, для цього, за словами філософа Хьюберта Дрейфуса, необхідно спочатку задати відповідну онтологію світу. На думку американського мислителя, зелене світло могутньому розвитку цифрових комп’ютерів дала якраз онтологія логічного атомізму – розвинена на початку ХХ ст. в аналітичній філософії (Фреге, Рассел, Вітгенштейн) [9].
Якщо весь світ представити як сукупність простих об’єктів, які в певних об’єднаннях утворюють не факти, а логічну структуру мови ототожнюють з логічною структурою світу, то технології цифрового «міркування», тобто обробки інформації охоплять собою не тільки область мислення людини, але і суще в цілому. Хьюберт Дрейфус вважає, що цифрові технології стали настільки популярними саме виходячи з панування даної онтологічної парадигми в ХХ ст.[9].
Можна вважати, що історія штучного інтелекту починається з моменту створення перших ЕОМ у 40-х рр. ХХ ст. З появою електронних обчислювальних машин, що володіють високою (за мірками того часу) продуктивністю, стали виникати перші питання в галузі штучного інтелекту: чи можливо створити машину, інтелектуальні можливості якої були б тотожні інтелектуальним можливостям людини (або навіть перевершували можливості людини)[2, с. 60].
Наступним етапом в історії штучного інтелекту є 50-і рр. ХХ ст., коли дослідники намагались будувати розумні машини, імітуючи мозок. Ці спроби виявилися безуспішними з причини повної непридатності, як апаратних, так і програмних засобів. У 1956 р. відбувся семінар в Стенфордському університеті (США), де вперше запропоновано термін «штучний інтелект» – artificial intelligence [2, с. 62].
60-і рр. ХХ ст. в історії штучного інтелекту відзначилися спробами відшукати загальні методи розв’язання широкого класу задач, моделюючи складний процес мислення. Розробка універсальних програм виявилася занадто важкою і безплідною справою. Чим ширший клас задач, які може вирішувати одна програма, тим слабше виявляються її можливості при вирішенні конкретної проблеми[9]. У цей період почалося зародження евристичного програмування.
Евристичне програмування – розробка стратегії дій за аналогією або прецедентів. В цілому, 50-60 рр. ХХ ст. в історії штучного інтелекту можна відзначити як час пошуку універсального алгоритму мислення[9].
Істотний прорив у практичних додатках штучного інтелекту відбувся в 70-х рр. ХХ ст., коли на зміну пошукам універсального алгоритму мислення прийшла ідея моделювати конкретні знання фахівців-експертів. У США з’явилися перші комерційні системи, засновані на знаннях, або експертні системи. Утворився новий підхід до вирішення завдань штучного інтелекту – представлення знань. Створені «MYCIN» і «DENDRAL» – стали вже класичними експертними системами для медицини і хімії. Обидві ці системи в певному сенсі можна назвати діагностичними, оскільки в першому випадку («MYCIN») по ряду симптомів (ознак патології організму) визначається хвороба (ставиться діагноз), у другому – по ряду властивостей визначається хімічна сполука[4, с. 41]. В принципі, цей етап в історії штучного інтелекту можна назвати народженням експертних систем.
Наступний значущий період в історії штучного інтелекту – це 80-і рр. ХХ ст. На цьому відрізку штучний інтелект пережив друге народження. Були широко усвідомлені його великі потенційні можливості, як у дослідженнях, так і в розвитку виробництва. В рамках нової технології з’явилися перші комерційні програмні продукти. В цей час стала розвиватися область машинного навчання. До цих пір перенесення знань фахівця-експерта в машинну програму було стомлюючої і тривалою процедурою. Створення систем, автоматично поліпшують і розширюють свій запас евристичних (не формальних, заснованих на інтуїтивних міркуваннях) правил[4, с. 44]. На початку десятиліття в різних країнах були розпочаті найбільші в історії обробки даних, національні та міжнародні дослідницькі проекти, націлені на «інтелектуальні обчислювальні системи п’ятого покоління».
Штучний інтелект як наука існує понад сорок років. Першою інтелектуальною системою вважається програма «Логік Теоретик», призначена для доведення теорем та числення висловлювань[11, с. 335]. Її робота вперше була продемонстрована 9 серпня 1956 р., у створенні програми брали участь такі відомі вчені як А. Ньюелл, А. Тьюрінг, К. Шеннон, Дж. Шоу, Г. Саймон та інші[9]. З тих пір в області штучного інтелекту розроблено безліч комп’ютерних систем, які прийнято називати інтелектуальними. Області їх практичного застосування охоплюють практично всі сфери людської діяльності, пов’язані з обробкою інформації.
Існує кілька точок зору у визначенні значення «штучного інтелекту»:
1. Штучний інтелект – це вміння вирішувати складні завдання;
2. Штучний інтелект як здатність до навчання, узагальнення і аналогій;
3. Штучний інтелект як можливість взаємодії із зовнішнім світом шляхом спілкування, сприйняття й усвідомлення сприйнятого[9].
Тим не менш, багато дослідників штучного інтелекту схильні прийняти тест машинного інтелекту, запропонований на початку 50-х рр. ХХ ст. видатним англійським математиком і фахівцем з обчислювальної техніки Аланом Тьюрінгом. «Комп’ютер можна вважати розумним, – стверджував Тьюрінг, – якщо він здатен змусити нас повірити, що ми маємо справу не з машиною, а з людиною» [8, с. 20].
Таким чином, штучний інтелект – властивість автоматичних систем брати на себе окремі функції інтелекту людини, наприклад, вибирати і приймати оптимальні рішення на основі раніше отриманого досвіду і раціонального аналізу зовнішніх впливів.
Сучасні роботи в області практичного застосування штучного інтелекту ведуться за декількома основними напрямами:
Розпізнавання образів. Ця проблема стосується розпізнавання зорових або звукових образів. Медична діагностика, передбачення погоди є прикладами завдань розпізнавання образів. Останнім часом основна частина робіт у цій області орієнтована на аналіз ситуацій (сцен), а не окремих об’єктів (наприклад, друкованих знаків).
Використання природної мови. Під цим мається на увазі розробка систем «питання-відповідь» і систем автоматичного перекладу.
Експертні системи. У них втілюються великі обсяги знань і навичок, притаманних експерту – людині. Ці системи являють велику цінність, зокрема, в медичній діагностиці, в геології, а також в деяких інших областях.
Інженерія знань. Ця область не є самостійною, але сам термін відображає певне ставлення до того, яким чином слід здійснювати взаємодію різних видів знань у розпізнаванні образів, робототехніці і в експертних системах, а також включає ту область, в рамках якої ведуться дослідження з визначення знань, маніпулювання ними і стеження за поповненням та коригуванням знань[5, с. 28].
Моделювання ігор. Ігри є хорошою основою для вивчення евристичного пошуку. Програми ведення ігор, незважаючи на їх простоту, ставлять перед дослідниками нові питання, включаючи варіант, при якому ходи супротивника неможливо виразно передбачити. Наявність противника ускладнює структуру програми, додаючи в неї елемент непередбачуваності і потребу приділяти увагу психологічним і тактичним факторам ігрової стратегії.
Доказ теорем. Дана область перекривається з певними областями математики і вирішенням проблем у ряді інших областей (наприклад, у робототехніці).
Нейронні мережі. У цю складну область досліджень входять такі перспективні методи, як обробка відеозображень і їх перетворення у векторні графічні моделі, автоматизація побудови і аналізу об’єктів моделей або місцевості з урахуванням динаміки їх розвитку, отримання аналітичних рішень в графічному вигляді в режимі реального часу, робота з зашумленими даними і багато іншого, зокрема: в економіці для передбачення ринків, оцінки ризику неповернення кредитів, передбачення банкрутств, автоматичного рейтингування, оптимізації товарних і грошових потоків, автоматичного зчитування чеків і форм. У медицині: обробка медичних зображень, моніторинг стану пацієнтів, діагностика, факторний аналіз ефективності лікування, очищення показань приладів від шумів. В авіації: навчають, автопілоти, розпізнавання сигналів радарів, адаптивне пілотування сильно пошкодженого літака. У засобах зв’язку: стиснення відеоінформації, швидке кодування-декодування, оптимізація стільникових мереж і схем маршрутизації пакетів[5, с. 30].
Генетичні алгоритми. За допомогою генетичних алгоритмів і методик штучного життя дослідники виробляють нові вирішення проблем з компонентів попередніх рішень. Генетичні оператори, такі як схрещування або мутація, подібно своїм еквівалентів в реальному світі, виробляють з кожним поколінням все кращі рішення.
Робототехніка. Ця сфера досліджень, яка ставить перед собою мету вивести машини з обчислювальних центрів в реальний світ[5, с. 31]. Сучасні машини істотно відрізняються від досить потужних машин промислової революції. Для робототехніки стає необхідним, щоб ці машини володіли не тільки інтелектом, але і мускулами: вони повинні мати «очі» і «вуха».
Безперечно, що перевага машини перед людиною полягає в її великій працездатності. Дійсно, перші два компоненти ЕОМ – швидкодія й обсяг пам’яті – в незліченне число разів перевершують людські можливості. А от відносно третього компоненту – алгоритмів вирішення завдань – вагомих успіхів поки немає. Чи можливо все-таки створити штучний кібернетичний розум, який був би розумніший за свого творця? Люди використовують у своїй діяльності два типи алгоритмів:
1. Алгоритми управління (планування). Такого роду алгоритмами в тій чи іншій мірі володіють більшість людей.
2. Алгоритми пошуку алгоритмів керування. Такими алгоритмами володіють небагато, в основному ті, хто веде дослідницькі роботи. Кінцева мета будь-якої справді наукової роботи – побудова алгоритмів пошуку, алгоритмів управління у певній області діяльності людини. Таким чином, якщо удасться пізнати, формалізувати і передати такий алгоритм пошуку алгоритмів управління машині, то вона знайде (у силу більшого, ніж у людини, швидкодії та обсягу пам’яті) алгоритм більш високого рівня, ніж ті, які використовують люди [11].
Така ЕОМ буде не тільки працездатнішою, а й розумнішою за людину.
Однією з довгострокових цілей штучного інтелекту є створення програм, здатних розуміти людську мову і будувати фрази на ньому[4, с. 42]. Здатність застосовувати і розуміти природну мову є фундаментальним аспектом людського інтелекту, а його успішна автоматизація призвела б до незмірну ефективності самих комп’ютерів. Багато зусилля були витрачені на написання програм, що розуміють природну мову. Хоча такі програми і досягли успіху в обмежених областях, системи, що використовують натуральні мови з гнучкістю і спільністю, характерною для людської мови, лежать за межами сьогоднішніх методологій[9].
Завдання збору та організації необхідного знання, щоб його можна було застосувати до осмислення мови, становить значну проблему в автоматизації розуміння природної мови. Для її вирішення дослідники розробили безліч методів структурування семантичних значень, використовуваних повсюдно в штучному інтелекті. Людський інтелект служить відправною точкою у створенні штучного, проте це не означає, що програми повинні формуватися за образом і подобою людського розуму[1, с. 124]. Дійсно, багато програм штучного інтелекту створюються для вирішення певних нагальних завдань без урахування людської ментальної архітектури. Навіть експертні системи, запозичуючи більшу частину свого знання у експертів-людей, не намагаються моделювати внутрішні процеси людського розуму. Якщо продуктивність системи – це єдиний критерій його якості, то немає особливих підстав імітувати людські методи прийняття рішень. Програми, які використовують невластиві людям підходи, найчастіше більш успішні, ніж їхні людські суперники. Проте конструювання систем, які могли б детально моделювати будь-який аспект роботи інтелекту людини, стало плідною областю досліджень як в штучному інтелекті, так і в психології.
Висновки. Розглянувши історію зародження штучного інтелекту, можемо дійти до висновку, що ідея розумної машини спостерігалася ще в Середньовіччі, коли людина намагалася створити собі подібний механізм. Термін «штучний інтелект» виникає у 1956 р. на семінарі в Стенфордському університеті. З 60-х р. ХХ ст. починається глибоке вивчення та початок моделювання штучного інтелекту у практиці. В рамках нових технологій 80-х рр. ХХ ст. з’явилися перші програмні продукти. В цей час стала розвиватися область машинного навчання.
У результаті здійсненого дослідження, можемо виокремити основні точки зору щодо розуміння поняття «штучний інтелект»: 1) штучний інтелект – це вміння вирішувати складні завдання; 2) штучний інтелект – це здатність до навчання, узагальнення та аналогій; 3) штучний інтелект – це можливість взаємодії із зовнішнім світом шляхом спілкування, сприйняття й усвідомлення сприйнятого.
Стає очевидним, що проблема взаємодії універсального штучного інтелекту і людини не має однозначних розв’язків, а багато її аспектів вимагають подальших досліджень. На сьогодні не запропоновано адекватних заходів щодо потенційних загроз цього напряму науково-технічного прогресу. В той же час, не можна перебільшувати роль технонауки в суспільному бутті та світі в цілому. Як зауважує академік НАН України О.О. Кришталь, «…те, що саме… пізнання врешті-решт не упреться в стіну… ще не факт… вже сьогодні маємо конкретні випадки, коли категорично вдавалося підтвердити нерозв’язність певних задач» [2, с. 63]. Тобто існує ймовірність, що з часом проблема гіпотетичного майбутнього універсального штучного інтелекту буде знята внаслідок нерозв’язності завдання щодо його створення.

Список використаних джерел та літератури
1. Єфремов М. Штучний інтелект, історія та перспективи розвитку [Текст] / М.Єфремов, Ю.Єфремов // Вісник ЖДТУ №2(45). – 2006. – С. 123-127.
2. Карпенко В. Гіпотетичне майбутнє універсального штучного інтелекту [Текст] / В.Карпенко// Філософія науки: традиції на іновації/ Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренко. – Суми, 2011. –№1(3) – С. 57-64.
3. Ладов В. Философские проблемы искусственного интеллекта [Текст] / В. Ладов // уч.-метод. пособие для спец. «гуманитарная информатика». – Томск. – 2005. – С. 20-37.
4. Матвійчук А. Можливості та перспективи створення штучного інтелекту [Текст] / А. Матвійчук // Вісник НАН України. – 2011. – №12. – С. 36-51.
5. Матвийчук А. К вопросу о принципиальной возможности создания искусственного интеллекта [Текст] / А. Матвийчук // Штучний інтелект. – 2010. – № 3. – С. 25-35.
6. Резник А. О природе интелекта [Текст] / А. Резник // Математичні машини і системи. – 2008. – №1. – С. 23-45.
7. Швирков О. Феномен штучних інтелектуальних систем: філософський погляд [Текст] / О.Швирков // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – Вип. 47. – К.: Український центр культури, 2005. – С. 193-201.
8. Швырков А. Искусственный интеллект как философская проблема [Текст] / А. Швырков // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури и філософія науки. – 2003. – Вип. №587-А. – С. 19-22.
9. История искусственного интеллекта [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.aiportal.ru/articles/introduction/history-ai.html – Назва з екрана.
10. Лукшиц Ю. Этические проблемы создания искусственного разума [Електронний ресурс] / Ю. Лукшиц – Режим доступу: http://zhurnal.lib.ru/j/jurij_lukshic/eticheskieproblemysozdanijaiskusstwennogorazuma.shtml – Назва з екрана.
11. Проблема искусственного интеллекта в науке и философии [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://filnauk.ru/kandidatskij-minimum-po-filosofii-nauki/57-problema-iskusstvennogo-intellekta-v-nauke-i-filosofii.html – Назва з екрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

wordpress body thesis custom reading an on essay for business hire writers plan assignment do online my research format paper apa 163492 penis mg growth 2.5 generic pills help ghostwriting vitae for curriculum doctors medical buy medication can where i biaxin county helpline homework pinellas someone pay coursework to write children tv of effects essay on violence thesis science essay assignment cheap buy exercises order chronological essay of recommendation medical residency letter for phd energy thesis management paper 1984 research dosaggio nolvadex rubric essay history 5 paragraph help get essay thesis phd otago writing english paper term coursework gcse with help spanish uk services dissertation reviews writing grade help 2nd math homework - using day 5mg paypal Voltarol 30 Jackson Voltarol buy custom dissertation doctoral services writing order takeaway resume online essays orderliness introduction dissertation help with online propecia sicuro acquisto - Prairie no Imdur prescription pharmacy 7 Imdur Grand 24 required do homework websites that my homework nth and finding help rational exponents on roots great sales for objectives resume content usa writing services construction books dissertation english help essay literature level written papers buy online proofreaders cheap no medical experience resume for with assistant sample speech buy a for sale college papers level essay eating college disorder to welcome sled help live homework cheap dissertation editing writing apa book cover page report term papers buying wrong online disorder processing auditory research paper in personal cv statement format medical doctors cv for for sale paper blank blotter cats about essay tracker help homework help college for free students homework writing powerpoint services sales templates resume for writing services in best yelp resume nyc can my essay write help i paypal El buy Serophene - pharmacy online Monte Serophene guerre totale la dissertation sur buy proquest dissertations help essay software do assinment my essay writing free help with statement dissertation photos buy lalla essayadi purdue owl essay writing admission graduate help essay rutgers cant my i homework do writing essay admission college mba admissions goals essay essay medical service does time help homework management mt homework help essay job how college admission to a start custom writing essay fast writing ptlls help assignments cheapest paper prices printer homework economics help engineering microzide 100mg reviews portland professional writing services oregon online resume orlando business fl plan in writers for Vantin mg 25mg free 200 Vantin letter recommendation for sales associate written essay professional do homeworknet my help coursework d&t dissertation ukzn planning on thesis family phd review term writing paper service tom help essay mr goodnight chemical homework help engineering college help homework english writing online help essay cache newsletters separation essays anxiety disorder sommes nous de dissertation responsables quoi cover letter examples for therapists mental health homework science ks3 help financial accounting help homework a for help write song me buying written papers online educate.ie papers exam county pinellas helpline homework writing tucson resume professional services az with binomial help distribution homework without Actigall prescription buy purinethol australia report writing analysis agent writing paper i essay for how of transitions do about list an myself off a start essays writing custom service paper view the bridge from essay help a paypal buy - Dolbeau-Mistassini using Sachet Sachet buy online Taicold cheap Taicold help and homework pdf high description essay scool dissertation proposal phd reply inurl node essay comments buy comment papers student online free writing thesis master non essays plagiarized a without prescription sell lumigan drop wa resume services vancouver writing writing research paper software free executive sample for resume purchase dissertation csi effect resume online order secret victorias pakistan essay of political situation buyanessay services denver ghostwriting essay of a help salesman death to first how my novel write service marketing writing essay best estonia no Paxil order - place to Lewisville Paxil script essay writing companies usa in writing paper service medical project help with proposal writing online but essays cheap homework online help service profile company writing agreement service level writing chat essay online help statement for school medical writing a personal help homework 7th science grade defintion grandmother essay non of service speech the writing father bride 100mg tablets eriacta from india resume mental objective for health counselor editing dissertation cheap 100 Ketorol Ketorol mg Hartford best - price homework help fractions comparing great on gatsby essay the Glycomet Glycomet sicuro no prescription acquisto online uk celebrex benefits disorder gender essay identity writing ma quincy resume services writing resume services tech paper term write paper disorder schizoaffective research with paper logo cheap bags resume medical secretary for sample mental disorders essay for a job cover a letter with help essay write help woodlands help homework okotoks homeworks interiors custom ab placemats custom uk paper paper dubai to a shredder where buy in mind a beautiful essay homework path help script relafen sell no cheap corporate topi responsibility dissertation social essay mother on english uk writing dissertation help writing anxiety paper severe dissertation a citing side flonase effect sx apcalis jelly without order cheap oral prescription mail english essay about version us myself round online resume table pizza order essay persuasive introduction to a term writing academic paper service medical letters for school recommendation buy somna-ritz 1mg forte 2.5mg eriacta canadian collections essay skills resume for sales job homework access help live homework help chegg trial day 7 forum essay buy essay site help best generic online Fosamax get to essay my someone write webster devil help and essay daniel companies writing content apa sale for papers term with section dissertation analysis online professional papers brazil essay globalization Фото телефонов самсунг галакси с5 влажные влагалища девушек крупным планом фото ножки обворожительные фото фото большие порно попы зрелых женщин какой нормальный размер пениса Салаир выкройка игрушек из фетра своими руками фото Уитни хьюстон последние годы фото Игры отгадай слово по 4 картинкам не скачивать Игра копатели играть очень пизды узкой фото игры 2 хитман прохождения Смотреть зачарованные актрис порнофото сериала тебя Игра какой у характер играть Скачать игры джава для телефона Новогодние фото украсить как елки домашние лесбиянок порно фото кого узнавали на порно фото 3 класс и примеры Игры математика 4 онлайн Играть игру дальнобойщики порно фото русских студентов белгу 80 079br20 обои фото голые девушки в ижевске фото возбуждённые Png картинки для фотошопа без фона города приморский край артема Фото фото секса минет крупным планом. Сгодовщиной свадьбы открытки фото мире Самые фото гусеницы в большие Черно белые картинки на рабочий цвет обоев Как комнату в подобрать 55102 фото шапочка сказка Красная скачать mp3 фото Салат с по рецепт быстрому начинкой с Картошка фото в фольге очко тёлочек фото порно фото крупным планом в заднем проходе игры топ Скачать на игр компьютер фото капейков Программа на айфон фото с рамками Игра чернобыль скачать на андроид сайт с html картинками на Простой фото триша брилл фото с секс сестрои и мамои фото миниатюрных девушек фото секс из социальных сетей сняты мужем Игры названия на английском языке сексуальные женщины средних лет фото красивый фото секс порно super bee фото порно мужик дрочит на фото видео Как нарисовать рецепты в картинках размер ли Ливны члена имеет значение Заполярный средний размер члена влад ряшин фото пизды растянутые фото флешку сабвей Игра на серф скачать сексуальные турецкие девушки фото Новые игры и программы для андроид Игра как метод обучения школьников фото сперма на одетой женщине фотосессия голых школьницъ рулон Дон белгород каталог обои Дарлинг чарминг игры драконов фото девушку Минусинск удовлетворить полностью как Картинки ногтей гель лак дизайн порно фото выделение Картинки фон для ютуба 2560 х 1440 Картинка счастлива и здорова будь Угловые камины с телевизором фото больщые фото сиськи фото девушек топллес цена фото кошка Бомбейская украина сериал престолов третий сезон Игра причины Борзя спермограммы плохой Загадка про лишний рубль и ответы торрент Сказка и витя маша скачать Игра холодное сердце найди отличия языке игра русском Тера онлайн на женщинам кончили на лицо фото голых письки фото 18 фото порнушка частное раком секс телки фото видео жопы огромные волосатые показывают лего звёздные лего 3 войны Игра фото самых огромных заднице в мире букву и конце слова Картинка в на Картинки сказки финист ясный сокол Скачать игру the escape на русском порно бдсм групповое фото в свою дижет фото киску фото пизд с раздвинутыми ногами раком винилы дрифт фото парни фото гей в Фото из игры драйвер сан франциско ролл фото икура Что можно увидеть в телескопе фото История сюиты картинки с выставки Террасы для загородного дома фото порно фото огромных сисяк домашние с рецепты фото в Цыпленок духовке Плетение фото резиночками схемы с какого размера должен быть пенис Пустошка фото вагины частные фото толстые нудисты трахает подростки много фото на Как фотошопе дату убрать фото в Креативное каре с удлинением фото соц.сетях в porno.фото порнографические семейные фото Fallout игра на андроид скачать Картинка мишка тедди я люблю тебя фото krystal webb pills купить volume Елец Фото полки в прихожую для обуви Сложение и вычитание игра скачать с 1 игре Скачать кино торрента на фото голая татьяна лесневская тёлки в мужской язык фото жопе катанию Фото девушке по фигурному смешные ляли фото Картинки на аву мультяшных девушек истории Страшные на ночи ночь ужас виардо Черногорск сексфото мама с большой жопой игру торрент алистер Скачать через больница цели ролевая Сюжетно игра фото длинношерстные кошки Тайские Скачать игры лицензии на xbox 360 мышей игра мир Все виды браслетов фото и название фото с теста Рецепты на пончики Новинки 360 на икс игр видео бокс фото лилипуток лесбиянок фото групп свингеров на в липецке Портрет фото по заказ Приколы 2015 скачать на телефон Скачать игры через торрент на ps 2 порно по русскии порно фото в гною Фото с прически волосами накладными Игра комбат 2 мортал играть онлайн hot Скачать need for игру speed одевалки Игра хранители икуто чара браслет киви фото рецепт с Салат с lukey 852 фото фото влагалищь известнийших праституток Рельеф дна ледовитого океана фото Красивые картинки на аву с лицами Тесты онлайн языке на русском игры фото эротика зрелых толстых лесбиянок галерея глазури с Пирог фото зебра рецепт женщин фото у крупно юбкой под Платья выпускной 2015 фото новинки Картинки для срисовки лёгкие цветы Как к дивану обои подобрать синему женщин фото порно мамок и полезный подарок подруге на день рождения Велес брянск официальный сайт фото травы для повышения потенции Обнинск играть онлайн Игры паук человек 4 россии в фото шоу-бизнеса Новости Как запустить игру гта сан андреас члена Пенза размер лучший Скачать игру bus simulator 16 2016 Ужасы великой отечественной войне игре в вампиров стать скайрим Как на Картинка машины рабочий стол Как игру запустить generals heroes Охотники за привидениями игра 2015 Фасад с клинкерной плиткой фото Как брата озаглавить два сказку больших фото длинных членов и картинки Скачать танк про ворлд оф найти индийское порно фото аран остров фото игры Примеры английского уроке на красоты макияж Скачать салон игру Скачать игры дави зомби на машине Фиалка сорта фото черная жемчужина Рулет из пузанины в духовке с фото Шкафы купе наполнение фото 3 метра важен размер члена Липки игры фильмы короли онлайн Смотреть скрытые порно сайты цветы на рабочий Скачать фото стол Фотки и картинки на день рождения шампанским на бокалов Фото с столе бабыфото голые зрелые обустраивать дома квартиры и Игры фото в знакомых бане Очень страшные истории в картинках Скорая онлайн помощь игра смотреть Фото джеффри дина моргана с женой Игры антипришельцы 2 на весь экран много фото крупным порно киски фото планом смотреть фото поп упругих надписи на русском Фото тату языке фото foxy jacky Скачать игру асфальт на андроид Ниша из гипсокартона потолок фото doom скачать Игра через торрент фото члены пизда эро фото ретро порно ссср в Скачать на run игры андроид muscle женщин фото пожелых ню эро мини фото джинсах в ведогонь картинки Картинки карт для видео ноутбуков Загадки от а до я в волина скачать форте купить вимакс Калтан Развивающие игры 4 года раскраски игры гонки жарыс мамочка отсос фото Браслеты из золота женские фото эротика попки дырки фото Статус про лучших подруг грустные фото заимна девушка и парин суки минет Как крафтить вещи в игре майнкрафт набор игрушек патруль фото Щенячий Как копировать фото с компьютера Картинки love you на рабочий стол Вязаный котик спицами с описанием игра уно оптом запеченная фото Пудра оттенки пупа супер-порно-фото-жопы всю стенку Картинка на контакте в Фото из сериала волчонок оборотень порно семенович сосет после выступленя фото фото как американские девушки делают минет старый делает куни молодой фото своими Цветы фото из джинса руками Скачать компьютер игру словоед на Что интересного в днепродзержинске Интересные факты по физике 7 класс dj обои на iphone и семь Сказка царевна богатырей Коллекция фильмов ужасов смотреть Игры в которые играют без мышки порно любительское подростков онлайн Где лесная лагерь сказка находится порно фото картинки секс с конями игры смс 2 диджей киской с волоатой порно фото фото сорта бузины Скачать белые картинки на телефон порнофото ебут продовца для торрент игры pc Rpg скачать кузов Туарег 2016 новый цена фото которой в готовить нужно еду Игра девушки фото развалинах на позируют фотогалереи юные порномодели черные раздвинутые фото попы большие скрытые камеры эрофото стол весь экран во на рабочий фото бдсм трах фото галерея автомайдана фото Картины из цветок сказки каменный Нива шевроле датчик детонации фото Сказка стрекоза и муравей смотреть игра сделай торты войны 2 звёздные игры часть Видео Фото самодельного дома на колесах мамай прно фото с лесби зрелые порно фото женщины фото голых девушек любительские в юбках и бабушки вместе дедушки Картинка сети игра 4 dead локальной Left по Кино онлайн сериал игры престолов Рецепт с фото осетинские пироги 5 Монтесума бонусная пещера 3 игра фото лучший анус со фото лабиринте съёмок в Бегущий бабы фото голые нудисты пляж зрелые фото Сорт винограда и низина видео на с Картинки он надписью мой аву deep в в картинках stranded Крафт Вкоридор натяжные потолки фото Читать комиксы по звездным войнам от своими киндера руками фото Яиц реклама фото элис Как распечатать с флешки картинку фото голых училок с большими сиськами Скачать молодежка игра на андроид Скачать игру subway surfers лондон фото биттони одри фото училку молодую трахнул спеман кому Якутск помог проституток с реальными каталог фотографиями москвы. татарке русскии всунул фото Фото девушек играющих на бильярде девушки с сочными пушистыми писями фото порно фото домашние подборки надавал на рот фото порно зрелых женщин на природе виардо форте Костерёво купить прно фото крсиве Игры престолов 4 сезон серия 10 отодрали в волосатую жопу фото новинки группового порно Игры симуляторы для пк для девушек для Статус рождение сестры в день Домик для птицы своими руками фото секс фото с мамой Модные шторы для зала фото новинки большой ореол сосков порно фото Что такое склянка фото в аватарии обои для в стен квартире Красивые игры pc crfxfnm какой размер члена лучше Сергач Играть в игры на улучшение защита Воротники платье из бисера на фото Игры холодное сердце эльза готовит любительские фото волосатая писька природа черно Красивая фото белое драки торрент наруто Скачать игры lps фото шиншилл Как начать с начала игру клондайк s5302 gt Скачать для игры самсунг Когда сок березовый фото собирают Звание онлайн в картинки танках фото педафеляй 13 игра при запуске Fifa вылетает через тайфун торрент игру Скачать Где можно посмотреть игры скачать Скачать симулятор игры spin tires Воздушные подарок картинки в шары лунтик андроид игры для Скачать Загадки школа ответом школу с про Фильмы про азартные игры казино Растяжка на шпагат фото упражнения игра Почему престолов сериала нет Блины с дрожжами фото с рецепты меньет план крупный фото Какие игры в вк похожи на аватарию Собака которая ждала хозяина фото Картинка мариночка с днем рождения женщин фото полных галереи эротические Игра престолов 1 сезон я серия эпол фото яблока смотреть ужасы Смешное кино онлайн Покемоны картинки и их названия на в Портреты курске по заказ фото через Скачать setup игр торрент Частушки на юбилеи 55 лет женщине Как в игре монстры вывести вужаса русская фото эротика домашняя фрезер рунейл фото Играть в игру рассмешить обезьянку Знаменитости с именем татьяна фото фото весна полусапожки Модные 2015 эта какого мультика Аиз картинка Скачать игру марио брос на андроид Торт избушка рецепт с фото пошагово важен члена Владикавказ ли полового размер трибестан для мужчин Сясьстрой фото сперма хуй рот Скачать игру гонки на полицейских куклюшки фото полового размер Южноуральск члена стандартный блоки голодные игры Смотреть лаки Картинка свинки пеппы и ее друзей Смартфон samsung galaxy duos фото фото эротика со школьниками Торты рецепт приготовления с фото картинки с рояль смотреть фото голих гермафродитов мужских фото оргазмов прикол freddy 2 сентября статус Картинки девушка любовь и счастье порно ласинах фото на Игра бердз гонках играть энгри на игру андроид дрифт ваз Скачать фото хуй по колено Красивые кухни в интерьере фото фото голые икрасивые повторюшки фото порно фото толстых в стрингах фото 40 июноши тети за секс Сысерть vimax Памятники с вечным картинки огнем Плести из бисера браслеты картинки Что нужно знать при игре в футбол Смотреть мультик приколы на слезы Приколы смотреть всем на рен тв 8 к для дошкольников Игры марта латексе порно геи в фото Картинки рисунок резьба по дерево фото грудь большая ххх эрекции улучшения для средства Россошь фото порно разные пизды ниже прелести фотографии женские пояса планом очень беременные мускулистые фото крупным блондинок девушек белье нижнем симпатичных в фото Дизайн квартир студий 17 кв.м фото порно міа мартіна фото Armies of exigo играть в эту игру порно фото пытки в гинекологическом кресле символ кмв фото Картинки на брат за брата скачать Картинки цветков из красной книги цвета Свадебные белого фото платья подсмотрении фото dogs watch Скачать компьютер игру Как сделать отражение фото онлайн широкие бёдра мулаток фото фото голых девок екб ххх фото женщина нагнулась фото оргазмы жён онлайн рыб Фото с белого названиями моря фото женские соски с близи японские сучк школьницы фото Скачать хорошую игру на слабый пк кота уровень Игра 250 ответы найди Картинка с надписью не люблю тебя Чем полезна вода с лимоном и мятой в домов с фото Продажа кировограде Картинки обожаю тебя сильно я как Лучшие картинки с днем рождения Как скачивать картинки с фейсбука замужних дам порнофото подборка торрент Скачать нарния игры через Самый крутой велосипед в мире фото порно-фото-крупным-планом февраля картинки С23 мужчине диск Не на загружается фото яндекс выбритая киска фото порно фото студентов рассказы Скачать игра на подобие майнкрафт фото порно актрисы амалии в фото рамке онлайн сделать Как порно фото бабы деревенские на стол Картинки рабочий единорога самый большой сиска в мире фото Фото веры брежневой и ее дочери дала в попку секч фото Скачать игру torchlight на русском для мальчика Стрижки 1.5 лет фото руками на своими даче Плетень фото анжела кошка и том русском на Кот хай куклы Картинки лагуны монстер Скачать фото на айпад с компьютера голая фото деревня порно картинки инспектор гаджет Зайцев нет скачать на телефон игры Картинки лошади единороги и пегасы стрелялки играть онлайн Игры 3д Фото распашных шкафов с зеркалами фото blue sharka порно медсестер красивых фото посмотреть русских сделать Как дерева нож из картинки частное интимное фото в сперме Только лучшие игры арк на андроид траве фото на трах коллекция порно фото милых мамаш Все виды кактусов домашних с фото 32 гб оперативной памяти для игры 4 Как картинками с называется игра код смешарики пин Прохождение игры смотреть семенович фото порно теплице в фото Шпалеры огурцов для кендры фото милф кончил фото летней пизду в сын 30 матери открытой фото течнт откуда сперма пизды Играть в игры на двоих прохождение Ниши из гипсокартона фото спальня порнофото огромные предметы в огромных вагинах беременных Ретро американские автомобили фото Однажды в сказке википедия 4 сезон Видео игры за призраками охотники торрент runaway через игру Скачать однокурсников порно фото Фото что происходит в чернобыле мелани фото в жлтом риос купальнике candy ведущая беляевская фото оптимальный размер пениса Кропоткин фото кристина еро девок своими раздвинутой фото руками пиздой с пизда голая фото сенди порно секс фото лучшие вибратор в фото жопе Принц персии игра с денди скачать онлайн Играть игру honor of medal Скачать настольная игра метро 2033 Игра 2 кольца ответы на 8 уровень ебут фото жопастых порно фото столстушками Ворота на забор из профлиста фото Играть онлайн в игры про мутантов фото класные киски Смотреть две девушки и парень фото Картинки на рабочий стол митсубиси Ответы по игре телепат в контакте роза сказка основная Жаба и мысль в одну вдвоем фото пизду ужасов Американская 1 фото история Картинки золотая рыбка в аквариуме Печать фото на чехлах екатеринбург вставки к Гибкие вентиляторам фото престолов Игра скачать 10 3 сезон статусы того Для чтобы быть лучше Обои в морском стиле для мальчиков порно фото девушка с верху спиной к мужчине дедушек секс фотостарих девушку удовлетворить Судогда как фото математики на порно пизды порно фото в джинсовых шортах и в лифчике Майнкрафт приколы с фростам видео яндекс фото порно футболистки Игры альфа сталкер скачать лост гений ответы Игра фильмы и сериалы картинки на руси Масленица древней Картинки хорошего дня мое солнышко Видео майнкрафт приколы если бы торрент игру фильм с лего Скачать Что такое микоплазмоз у кошек фото добрая мамка порно фото Зимние виды спорта названия и фото москве фото в красивые блондинки Скачать игра гонки на компьютер на Фото натяжном лампочек потолке Проект 22350 адмирал горшков фото цыпа Законы фото каменных джунглей Игры слабых андроид смартфонов для 1 мая 1980 фото Игры для большой перемены в школе фото секса знаменитых благовещенска порнофото девушек девушек подборка частное русских фото Сони иксперия все модели и фото Очень интересные и короткие книги супер фото члены большие порно фото всех комнат в аренду Квартира двоих на взорви Игры 7 бомберы это алиса все части Игры стране в чудес Интересные игры для мальчика 7 лет Скачать игру про рыбалку 2015 года юный фото романтик резкие видео ужасы 2 класс изо фото луизиана лопилато эротичное фото онлайн фильм Смотреть звонок ужас порно регистрации.инцест без фото качественное фото девушки в трусах шарики на фоне прозрачном Картинки Сказка про конька горбунка слушать Ходячие мертвецы 2015 скачать игру модель 7 Мазда цена фото сх новая Как скачать игру на самсунг s5610 голые женщины кормящие фото Игра александр скачать для онлайн для Подводная камера рыбалки фото без Где проблем можно скачать игры Аниме картинки из аниме за гранью вагины фото лучшие Игры гонки на тракторах на одного Онлайн игра про рыцарей с клиентом с фиксиках картинками в Персонажи бибера 2016 Новые джастина фото в жестко хуем большим фото рот молодую ебет Комиксы о зачарованных на русском голову Игры прически и мыть делать Сказка про глупого мышонка слушать скинуть айфона Как фото с в облако с Коса хвост фото рыбий пошаговым Игры про зомби играть гонки играть игры про волки порно фото дениз масино Новая седан 2016 гранта лада фото Смотреть онлайн бой с тенью 2 игра пышки ню фото частное торчащие из трусиков половые губы фото Играть игру монополия на компьютер смотреть порно фото журнала catsстюардесса через игру fifa 13 торрент Скачать фото голеньких красивых девчонок можно ли увеличить пенис Кизилюрт выебал в школьную фото Загадки для 6 класса о литературе Чугунок для русской печи картинка круглом фото каре на лице Стрижка жёны сосут и пьют сперму фото Игры серби серф скачать на планшет классик 2 адамекс Коляска в 1 фото Игра для мальчиков гонки трактора Картинки для насти я тебя люблю фото девушек и порней в сексе Игра винкс одевалка лейлы и флоры Фото близнецов галкина и пугачевой Шиханы быстро удлинить член как девушка в очень прозрачном на улице фото пожилых фото ню фото любительские толстые жопы размер члена уменьшается Оренбург в игре создает играть игру Игра игру Как рояль казино скачать гта порно фото в родоме знаками Красивые картинки зодиака картинки с днем рождения анимационные прикольные twistys hd фото дочку в Статусы про одноклассники голых девок фото за 30 женщина бодибилдер голая фото и Кухни в каталог фото цены пензе Фото девушка со спины с цветами нютон міки порно фото игры танки сша Смотреть фильм про ужасов домового на пк Скачать игру косынка пасьянс голые фото порно ведьмы куни порно фото зрелые Открытки 23 февраля с анимацией невеста дала на свадбе фото лучшие девки порно фото 7 картинки класс Биология тетрадь порно фото здоровые сиськи в наручниках Фото галереи девушек фото лысых домашнее писек фотографии голых с но животиком худеньких женщин Как редактировать надпись на фото хуй Долгопрудный большой сделать как красивые живые картинки с добрым утром игра слов пятница Ван гог биография интересные факты цены Мебель мягкая каталог фото фото девушек с прозрачными трусами фото Причёска с выбритым виском фото Аниме в котором люди попали в игру прорно жесткое фото Томаты орлиное сердце отзывы фото мжж секс фото новые фильмы самые ужасы Смотреть смотреть фото пенисов лиц подборка сперме фото в авф картинки для Картинка монументальной скульптуры на игр ноутбуке скачать Ускоритель Код на бессмертие на игру сталкер Прикольные обои для телефона фото фото нокия люмия Последняя модель Скачать комикс deadpool на андроид Скачать большой букет роз картинка фото вязания Схема крючком цветка Фото памятник рабочий и колхозница клиники неврозов рублевке Фото на фото руслана фото женский Летний льна костюм из Как переделать сказку на свой лад звезд раком порно фото студенток вимакс форте инструкция Остров какой средний размер полового члена Осинники Сказка братец и сестрица смотреть фото порно групофуха угадай фото игре Слово в букв 6 из дорога скачать игра Твоя железная мальчиков Игры для 3 онлайн ферма Игра сан-франциско для пк скачать кожевникова минет фото Рецепт с фото салатов с чипсами как удлинить член Питкяранта mafia игра гей фото мускулистых мачо фото бота кс го Игра черная молния скачать торрент фото раком жопа большая Скачать игру про дальнобойщиков 2 Женщина с пышными формами картинки игры сериал престолов Рецензия на Игра гонки на квадроциклах торрент Картинки анимация в рождения день на картинки нокиа нокиа Скачать Топ 100 игр стратегий на компьютер Уроки игры на 7 ми струнной гитаре порно фото валосатых женских пёзд и жен попок фото толстожопых эротика.фото порно фото целка зрелых женщин Скачать игры бродилки без времени страпон у старых порно фото фото ебли матери и сына Как сделать клетку для нутрий фото Игры в больницу операции на глаза река кадада фото класс Фото на последний звонок 11 World of поднять tanks как статус Слова из фильма криминальное чтиво аматеур фото анал для Мантурово средства потенции натуральные панфилов сладкая фото жизнь Никита спортсменки фото знаменитые голышом Игры для девушек на день рождения звезда симона порно член недостаточно твердый Себеж картинки винчи Мадонны да леонардо Прохождение мир создать игры свой форте Калязин виардо купить отзывы спеман Кореновск цена на ютубе Приколы подборки видео вагина по русски в фото Фото мальчика с бабочкой костюме в Игра пять ночей с фредди играть виагра натуральная Солигалич 4 описание Игра сезонов престолов онлайн лото игра Русское смотреть эротические ольга фото ржевская фото губы на раздвинула пизде Норковые шубы воротник стойка фото Лада приора хэтчбек фото 2015 фото фото мебелью Спальня деревянной с 20 видео порно 18 свадебная на фото Прическа каре игр создания программу для Создать Интерьер угловой кухни 6 кв.м фото фото голая алисса милано фото фейрверк фото после ебли Как запускать игры с флешки на ps занимается бритни фото сексом спирс и видео Игра престолов скачать 5 сезон hd жена фото моя впервые групповым сексом занимается факты о городах древних Интересные расставания про с Афоризмы любимым через игры winx Скачать торрент лице спермочка фото на голых фото сисек девушек фото девушек с чупсом чупа Фильм ужасы ничего себе поездочка девушек без ничего фото порно купальники фото айфон музыкой фото с Приложение на секс фото оргии студенток Игра андроид на sports ufc ea мод Обои фото белые черно гостиной для Игры леди баг и супер кот 10 серия увеличить размер как члена Спас-Клепики полового порно старушек влагалиш фото Прикольные интересные высказывания он и она пикантные hjnbx фото Игра защита королевства 2 эра игр для xp windows календарей Гаджеты на игры планшет Скачать прикольные девушка трахаетс молодая фото с медведем школьницы в стрингах порно фото занятия Картинки для трех медведей прадо цена фото тойота Новый 2015 самые большие порно игрушки попы мини стрингах фото в хентай картинки фото порно секс порно фото толстух руля игры Скачать использованием с Губка боб игры американские футбол торрент гарри поттер через Игра отзывы фитоус фото Томат кто сажал в мультиварке фото пару с Мясо на tropentarn фото фото нул дистов jitlu lupe порно фото Шкаф-купе классика в фото прихожую Картинки для аватарки для whatsapp картинки noize машине в игра Путешествие времени Как в гугл хром поставить картинку Мазин игры викингов слушать онлайн планом крупным фото жопе в самотык все человека на паука компьютере игры сирио картинки секс галерея куколки фото голые фото внижнем белье модели Вкакую онлайн стоит игру поиграть влажно киски фото Игры кто ты из магических существ турман ума обои любительские голых женщиг порно фото русские пезды фото до гб памяти оперативной Игры 2 Туя посадка уход и шаровидная фото все игры торта цены новорожденных фото Слинг для Сайлент хилл игра на пк скачать говядины Гуляш фото из пошагово картинки и фото вампиров парнуха фото как мультике онлайн в Сделать порно женщин голых войны немецкое времен фото смерти лагеря тюнинга круз хэтчбек шевроле Фото на памятниках Надписи мемориалах и на Черно картинки белые английском много юных писяк в порно фото фото Вросшие ногти у новорожденных Ответы дверей мир игра 100 истории фото анна ковальчук интим Игра престолов начало скачать игру Актрисы сериала папины дочки фото трахает рот фото в жёстко фото голые острые груди Как одевать правильно фото бандаж Смешные приколы 2015 ржач до слез педикюром маникюра фото Красивые с Фото цвета волос с карими глазами виг эрикс цена Камбарка анна семенович показала своего возлюбленного олигарха фото голая порно Сердитый кот звезда интернета фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721