Шляхи вдосконалення механізму поповнення дохідної бази місцевих бюджетів України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні способи поповнення дохідної бази місцевих бюджетів України; роль місцевих податків та зборів у забезпеченні підвищення їх ресурсного потенціалу та на основі прогнозу надходжень від місцевих податків та зборів та ВВП на 2013-2015 роки було визначено значення місцевих податків та зборів у фінансовій системі держави.

Ключові слова: місцеві бюджети, дохідна база, місцеві податки і збори, ресурсний потенціал.

 Постановка проблеми. Одна з головних функцій держави полягає в забезпеченні стабільних доходів всіх рівнів бюджетів. В Україні, як бачимо, гостро постає проблема формування дохідної бази доходів місцевих бюджетів, браку фінансових ресурсів для органів місцевої влади та нестабільності їх дохідних джерел.

Актуальність дослідження полягає в пошуку оптимальної структури доходів місцевих бюджетів та резервів зростання їх дохідної бази для забезпечення їх фінансової незалежності та зростання розвитку регіонів країни, що загалом вплине на розвиток України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню вдосконалення механізму поповнення дохідної частини місцевих бюджетів України приділяється значна увага. Дану проблему висвітлено в працях вітчизняних та зарубіжних економістів та науковців: Ш Бланкарта, О. Василика, М. Кульчицького, Т. Грицюка, Ц. Огнята, Н. Здерка та ін. Резервам збільшення дохідної частини місцевих бюджетів присвячено праці В. Прохорової, А. Серженка та ін.

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення основних напрямів забезпечення дохідності місцевих бюджетів України на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб місцеві бюджети стали основою фінансової самостійності місцевої влади, потрібно здійснити ряд заходів.

У першу чергу необхідно чітко розподілити компетенції між органами центральної влади, регіонального та місцевого самоврядування і поступово переходити до децентралізації державних фінансів. На державному рівні повинні фінансуватися лише ті видатки, котрі пов’язані із забезпеченням загальнодержавних потреб. Фінансові проблеми місцевого рівня ефективніше вирішують місцеві органи влади за рахунок коштів власних бюджетів.

Удосконалення розподілу повноважень органів державної влади й органів місцевого самоврядування, а також розподілу джерел бюджетних надходжень має здійснюватись у напрямі заохочення місцевих органів влади до збільшення надходжень у бюджет та посилення відповідальності місцевих органів за наповнення та використання ресурсів місцевих бюджетів.

Потрібно змінити співвідношення між окремими групами надходжень. Власні та закріплені доходи повинні, як підтверджує досвід ринкових країн, становити не менше, ніж 2/3 сукупних надходжень до місцевих бюджетів [8].

Джерела податкових надходжень необхідно розподілити між центральною і місцевою владою в адекватності виконання ними функцій, що повинно знайти своє відображення в законодавстві про місцеве самоврядування. Також потрібно надати органам місцевого самоврядування можливість самостійно встановлювати перелік місцевих податків і зборів та їх ставки.

Першим кроком до зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів в Україні стало прийняття в 2001 році першого Бюджетного кодексу, яким було врегульовано на довгостроковій основі розмежування доходів та видатків бюджетів всіх рівнів, склад закріплених та власних доходів місцевих бюджетів, організацію міжбюджетного трансфертування на базі формульного розрахунку обсягу.

Однак, вже у новому Бюджетному кодексі визначено заходи і щодо досягнення фінансової незалежності місцевих бюджетів. До них відносяться: передача додаткових джерел доходів; упорядкування окремих видатків; розширення переліку джерел бюджету розвитку; стимулювання місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування до збільшення дохідної бази у вигляді додаткової дотації, яка утворюється від перевиконання розрахункового обсягу доходів, що зараховуються до державного бюджету, на даній території.

Передбачено вагоме зростання фінансового ресурсу місцевих бюджетів за рахунок як передачі окремих доходів державного бюджету, так і розширення джерел доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів [10], а саме:

–  передачі до доходів місцевих бюджетів окремих джерел доходів державного бюджету: плати за ліцензії та сертифікати, державну реєстрацію (6 видів); 50% плати за спеціальне водокористування, користування надрами, лісокористування; частини податку на прибуток (до бюджету розвитку); 50% надходжень податку на прибуток та акцизного збору понад річні розрахункові обсяги;

–  віднесення до доходів, що не враховуються при визначення обсягів міжбюджетних трансфертів (власних) у повному обсязі: плати за землю, надходжень від адміністративних штрафів, надходжень від єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва (до бюджету розвитку), плати за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, надходжень від фіксованого податку на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності, запровадження податку на нерухомість;

–  збільшення з 20 % до 50 % нормативу зарахування до бюджетів (міст, сіл, селищ) збору за забруднення навколишнього природного середовища; грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

–  розширення переліку       джерел формування бюджету розвитку місцевих бюджетів за рахунок: частини податку на прибуток, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва (до бюджетів місцевого самоврядування).

Виконання вищезазначених заходів дозволить зменшити залежність місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету та підвищити інвестиційну спроможність територій. Таким чином, завдяки впровадженню нововведень Бюджетного кодексу вже в 2011 році було досягнуто збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів в 3,6 рази у порівнянні з минулим роком, що забезпечило можливість економічного зростання регіонів та гарантій виконання органами місцевої влади своїх соціальних зобов’язань.

Розвиток сучасних трансформаційних процесів, пов’язаних зі становленням в Україні ринкової моделі господарювання, загострює необхідність пошуку перспективних напрямів посилення фіскального значення серед джерел формування доходів місцевих бюджетів саме місцевих податків.

До певного часу в Україні взагалі не було чіткої законодавчої визначеності стосовно місцевих податків і зборів. За попереднім законодавством в Україні було місцевих податки (податок на рекламу та комунальний податок) і 12 зборів. Проте нормами Податкового кодексу України скасовано майже всі види місцевих податків і зборів і запроваджено замість них два нових податки (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та єдиний податок, який раніше входив до системи загальнодержавних податків) та три збори (збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір).

У 2011-2012  роках вдалося досягнути виконання запланованого обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів за рахунок двох основних бюджетоутворюючих податків: податку на доходи фізичних осіб та плати за землю. Причиною збільшення надходжень можна вважати введення прогресивної шкали оподаткування з податку на доходи фізичних осіб в частині запровадження ставки податку в розмірі 17 %, якщо база оподаткування, тобто заробітна плата перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року та визначена з урахуванням норм Податкового кодексу України, яким передбачено її зменшення з метою оподаткування на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ст. 167 ) [3].

Збільшення надходжень від плати за землю також можна пояснити підвищенням податкових ставок за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, та за рахунок щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель, за наявності такої (ст. 275, ст. 289 ).

У зв’язку з введенням до системи оподаткування екологічного податку замість раніше існуючого збору за забруднення навколишнього природного надходження до Зведеного бюджету України суттєво збільшилися. Це пов’язано із розширенням кола платників податків і віднесення до їх складу громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення в разі використання ними палива, тобто користуються автомобілями (п. 240.2 ст. 240 ) [3].

Але, незважаючи на те, що у структурі податкових надходжень до зведеного бюджету України превалюють такі податки, як податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, екологічний податок і ресурсні платежі, необхідно посилювати роль місцевих податків та зборів. Так, у більшості розвинутих країн місцеві податки становлять близько 30 % усіх податкових надходжень до зведених бюджетів, зокрема в Японії – 35 %, у Великобританії – 37 %, в Німеччині – 46 %, у США – 66 % , тоді як в Україні найвищий показник сягнув лише 7,04 % у 2011 році У попередні роки він ще менший.

Отже, проаналізуємо динаміку зміни основних податків місцевих бюджетів та їх частку у структурі доходів. Досить суттєві зміни відбулися у динаміці частки податкових надходжень, податку на доходи фізичних осіб та місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів.

Так, у 2011 році значно зросла частка податкових надходжень у доходах місцевих бюджетів і становила 63,9 %, що характерно і для частки місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів, яка значно зросла у 2011 році та складала 1,4 %, а найбільшого свого значення досягла у 2012 році, склавши 2,4 %. Цілком протилежна динаміка була характерна для частки податку на доходи фізичних осіб у доходах місцевих бюджетів, що зменшилася з 33,1 % у 2009 році до 27,1 % у 2012 році.

Запровадження нових видів податків і зборів не дали змоги суттєво збільшити податкові надходження. Серед основних проблем, що зашкоджують зміцненню фінансовою основи місцевих бюджетів, можна виділити: колізії у формуванні суб’єктного складу платників податків і зборів, відсутність чітко сформованої бази оподаткування, велика кількість податкових пільг, відсутність чітко сформованого механізму справляння та складність адміністрування окремих видів податків і зборів тощо.

Дослідження зарубіжного досвіду показали, що необхідно приділити увагу пошуку інших джерел бюджетних надходжень, зокрема податкових. І на сьогодні одним з таких джерел міг би стати податок на нерухоме майно, порядок справляння якого встановлено нормами Податкового кодексу України.

Варто зазначити, що цей податок має багато позитивних моментів, він досить простий та прозорий в адмініструванні; є відносно фіксованим у короткостроковій перспективі, що може забезпечити стабільні надходження до бюджету. Оподаткування нерухомості сприятиме кращому оцінюванню власних активів підприємствами та приведе до перерозподілу фондів від менш ефективного до більш ефективного власника, що на сьогодні є надзвичайно важливим для української економіки, зважаючи на непрозорий і часто неефективний розподіл власності в процесі приватизації. Крім того, розмір податку на нерухомість та порядок його стягнення можуть суттєво впливати на цінову політику суб’єктів ринку нерухомості через збільшення витрат власників чи орендарів на утримання нерухомості. Встановлюючи відповідні ставки оподаткування, органи влади впливають на сфери діяльності, що пов’язані з використанням та будівництвом нерухомого майна, стимулюючи розвиток того чи іншого сектору ринку нерухомості.

Податок на нерухомість успішно застосовується в багатьох країнах світу, що пояснюється багатьма причинами:

1)  світовий досвід показує: при використанні аргументованого підходу податок на нерухомість є вагомою статтею дохідної частини місцевих бюджетів. Він забезпечує до 95 % надходжень до місцевих бюджетів у Нідерландах, 81 % – у Канаді, 52 % – у Франції, від 10 до 70 % – у США. За даними Світового банку, податок на нерухомість у країнах з економікою, що розвивається, становить від 40 до 80 % платежів до місцевих бюджетів [5];

2)  завжди можна чітко визначити об’єкт оподаткування, тому що він має постійне місцезнаходження, його легко виявити та ідентифікувати. Об’єктом виступають земля, будівлі та споруди. Об’єкт оподаткування має певну стабільність, що сприяє тривалості існування податку та забезпечує безперешкодний доступ до нього фіскальних органів;

3)  досить легко встановити платника податку, яким є власник нерухомості або його орендар (якщо це передбачено законодавством);

4)  податок на нерухомість виконує не тільки фіскальну функцію, а й допомагає вирішувати ряд соціальних проблем, тобто скасовувати соціальну нерівність, перекладаючи зобов’язання зі сплати на більш заможних платників. У країнах з ринковою економікою він виконує роль податку із заможних завдяки розвинутій системі пільг соціально незахищеним верствам населення.

Але запропонований механізм справляння цього податку на території України потребує суттєвого вдосконалення. Некоректним та дискримінаційним є підхід до встановлення ставок залежно від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством станом на 1 січня звітного року. По-перше, при визначенні об’єкта оподаткування та розміру ставки податку в Податковому кодексі України зовсім не враховується стан самої будівлі, її місце розташування, історична цінність та інші фактори, які б суттєво впливали на розмір оціночної вартості будівлі, яку необхідно використовувати як базу оподаткування. Такий підхід був би більш раціональним і соціально справедливим, оскільки податковий тягар було б перекладено на більш заможних громадян, що мають у володінні житло значно вищої якості. Норми Податкового кодексу України свідчать про щорічне збільшення розміру податку у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати, економічно обґрунтовано було б запровадження механізму щорічної індексації вартості об’єкта оподаткування з урахуванням індексу інфляції за поточний рік, що б збільшило податкову базу та розмір суми податку, що перераховується до територіальних громад. Було б раціонально внести зміни до Податкового кодексу України, в якому запровадити ставку податку залежно від оціночної вартості будівлі, де передбачено визначити як базу оподаткування оціночну вартість будівлі.

Незрозумілим залишається порядок сплати плати за землю, адже виникає ситуація внутрішнього подвійного оподаткування земельної ділянки, на якій знаходиться об’єкт нерухомості, що не має законодавчого відображення. Тому необхідно внести зміни щодо порядку розмежування оподаткування будівлі та земельної ділянки і справляння плати за землю лише з тієї земельної ділянки, на якій немає об’єкта житлової нерухомості, що є об’єктом оподаткування з податку на нерухоме майно.

Стосовно перспективи збільшення надходжень від інших місцевих податків і зборів, зокрема єдиного податку, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збору за місця для паркування транспортних засобів і туристичного збору, можна зазначити, що вони не здатні суттєво поповнити місцеві бюджети. Так, платниками єдиного податку є лише особи, що здійснюють підприємницьку діяльність та відповідають вимогам, встановленим Главою 1 Розділу XIV Податкового кодексу України. Платниками туристичного збору є фізичні особи (незалежно від резидентського статусу), які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, де діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового проживання [3].

Платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є суб’єкти господарювання, які отримують в установленому законодавством порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності, як: торгівля в пунктах продажу товарів, а також валютними цінностями в пунктах обміну іноземної валюти; діяльність з надання платних побутових послуг; діяльність у сфері розваг [3].

Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують і провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках [3]

Проте, якщо всі вищевказані місцеві податки та збори успішно справляються на території адміністративних одиниць, то дискусії з приводу справляння цього збору досі тривають.

Тобто суб’єктний склад платників цих податків і зборів свідчить про вибірковість їх справляння, тоді як зобов’язання зі справляння податку на нерухоме майно можливо встановити практично для всіх фізичних та юридичних осіб, як це на сьогодні передбачено податковим законодавством багатьох країн світу та СНД.

Таким чином, на сьогодні єдиним і найбільш дієвим засобом збільшення фінансової основи місцевого самоврядування є посилення ролі місцевих податків, зокрема податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки. Так, вже у 2012 році, обсяги надходжень від даного податку були хоч і незначними, однак і вони  сприяли підвищенню ролі місцевих податків та зборів у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів.

Для відображення зростання ролі місцевих податків та зборів у забезпеченні самостійності та стабільності місцевих бюджетів та значення останніх у фінансовій системі держави, було спрогнозовано обсяги надходжень від місцевих податків та зборів та обсяги ВВП на 2013-2015 роки.

На основі спрогнозованих значень надходжень місцевих податків і зборів та ВВП, варто визначити їх значення у фінансовій системі України.

Так, починаючи з 2012 року, коли у складі місцевих податків та зборів значну частку займав єдиний податок, а також з появою надходжень від податку на нерухоме майно, частка місцевих податків та зборів у ВВП характеризувалась зростанням, причому вже до 2015 року, питома вага місцевих податків та зборів у ВВП складатиме 0,52 %, що свідчить про підвищення ролі останніх у фінансовій системі держави.

Такі тенденції свідчать про необхідність підвищення ролі місцевих податків та зборів у формуванні ресурсної бази місцевих бюджетів, встановлення більш вигідних умов справляння єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а також місцевих зборів.

Висновки. Таким чином, до основних елементів механізму поповнення ресурсної бази місцевих бюджетів варто віднести наступні. В першу чергу, варто внести зміни щодо бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Наступним кроком у забезпеченні ефективного формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів має стати відміна пільг при сплаті плати за землю. Ще одним важливим моментом що стосується поповнення ресурсної бази місцевих бюджетів має стати повернення такого місцевого збору, як ринковий збір.

Ефективним джерелом зміцнення ресурсного потенціалу місцевих бюджетів України є місцеві податки та збори. Саме тому одним із пріоритетних напрямів щодо формування ресурсної бази місцевих бюджетів має стати підвищення самостійності місцевих бюджетів шляхом зростання ролі місцевих податків та зборів у структурі їх доходів. Отже, проблема зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів на сьогодні вирішується шляхом забезпечення «достатнім» обсягом доходів.

 

Список використаних джерел

 

  1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. (зі змінами та доповненнями).  [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.rada.gov.ua
  2. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.rada.gov.ua
  3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.rada.gov.ua
  4. Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів // Економіст. – 2008.- № 11. – С. 38 – 40
  5. Дем’янчук О.І. «Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу» / Дем’янчук О.І. – Вісник Національний університет державної податкової служби України – № 4 – 2011 р. –С.45-51.
  6. Іваненко В. Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2005. – №4. – С. 32-34
  7. Кулай А. В. Актуальні проблеми фінансового  забезпечення місцевого самоврядування в Україні. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/nvvnu/ekonomika/2010_20/R5/Kulaj.pdf
  8. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ /2011_34/statti/4_2.htm
  9. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 157 с.
  10. Швець В. Про принципи удосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні // Економіка України, 2005, №3. – С. 32 – 41

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written brief essay a malone an biography by thomas jefferson graduate essay help company good literature writing paper papers research buy online essay work do writing services how essay net orders available sys writers in write my online korean how name to dating ziarul de floresti online prescription no required glucotrol xl writing dissertation assistance best pms pregnancy during valacyclovir objective district resume attorney for elderly prozac patient copd writing help books plan professional hiring writer business a for me biography write my custom essay uk help j homework affect children divorce essay for templates students resume assistant medical cask of thesis irony the in amontillado emedicine antibacterial drugs paper science order fair research mobile dating sites upforit of the two phases the in and writing order are research-essay process at essay creek occurrence an owl bridge on essay a life writing services resume ranked best nj resume executive purchase literature papers essay writers asian essay famous service essaywriting professional cv writing free service paper app helper online type paper help introduction letter writing online your paper check studies graduate writers essay essay toronto writer statement thesis pressure help a peer writing essay works their writers filipino and description manager job purchase for services world chicago best writing resume economics financial intermediary help homework with help reading close essay in hours 3 essay buy prozac ordering sale without prescription pre papers buy term written essay write my nursing affordable research writing service paper help dissertation nyc Levitra Oral buy ireland Jelly prescription buy no Clovis in Oral Levitra Jelly - help person live 24/7 homework allergy site shot reaction in idleness essays acquisto brand levitra italia prescription Gilbert - Piroxicam en ligne no Piroxicam quebec achat be should more paid essay teachers persuasive special education doctoral dissertation Suaron rx - Brampton no Suaron approved online with writing au essay in for purchase skills key resume writing help english need essay grade help 9th homework cape in for town wallpaper sale contrast essay powerpoint presentation comparison and intent for school a letter medical writing of trandate sale ordering without prescription writing help dissertation usa uk in resume writing nc services professional online greensboro writing science research paper homework help kcls online homework reducing help fractions ireland shredded in sale paper for for you my essay will me write help homework microeconomics economics toronto writers essay essay websites writing style writing paper apa term best site paper custom research essay message writing services board professional raleigh writers essay for write to someone pay essay never homework motivated do my im to help resume calgary cover job medical receptionist letter for essay fall help apart things custom written thesis paper dissertation student services rewriting content essay psychology a writing help writing services paper apa of essays order in importance - buy Ansaid buy without online Ansaid sale for visa Stockton a with prescription essay argumentative purchase help water homework cycle express dissertations to buy where school examples statements personal for med plans french country style house paper database research online review custom writtings my paper i need for to free proofread someone write me someone i paper can to a pay for style title mla pizzeria buying when a plan business how literature review a to order malaysia micardis online buy for dissertations best publishers for robert mending thesis statement wall frost by student homework graduate help co. best customer buy case centricity sustainable model study inc. cancer funny breast gifts patients for essay service custom writing toronto essay writer wanted uk dissertation 2014 customized cheapest it to a illegal is buy paper term speeches of wedding south africa order custom writing sites top online grade my free paper essay custom canada writing services for buy writing students resume esl vhdl homework help mba thesis help review help uk assignment k thesis samson when i write my masters john term dementia paper on writing writing school for guide statement to personal medical admission help essay college music teacher helper homework size super essay me dissertation purchase defense a aldactone canada acheter honours thesis help dissertation analysis spss service hours admission editing essay brand master management thesis in writing resume york new best 70s services city essay my admission me do cancer centre the singapore cpm homework textbooks help i do homework my will tomorrow in cv professional writing dublin study on post stress traumatic disorder case homework help human geography buy essays 123 application college services essay side prozac effects alcohol homework helpers science earth resume good writing buy for vegas las resume writing services papers uk research online Zyban with amex insurance - Zyban Clara buy Santa price without web homework site help essay triangle assignment bermuda custom essay canada order example speech chronological written custom book reviews help proposal dissertation phd org admissions custom essay the ride essay share holiday by essays on giving children written order papers online ocb online robobraille dating anxiety research paper disorder grant writing free services chicago resume services writing writing literary help a analysis paper for write research to a pay menus someone dissertation distribution sales free help homework geometry statement thesis paper help with research homework with websites help - buy no Inderal online Plano cheap buy germany prescription Inderal letter sample a from doctor medical for school recommendation program medical personal for statement research b plan decks tech essay sociology social order papers cheap for sale college essay ma worcester help college cv writing services free essay help oj simpson dissertation page phd front help health homework with childs my prozac tablets safe buy picker cover letter order depression essays on beach writing virginia service us cv to disorders eating introduction essay ibuprofen avelox with order chronological paragraph example dissertation karl marx assistance doctoral persimmon weight loss and vitamin centrum b1 help homework ordnance survey essay 3 days cheap dissertation la coeur l39europe froide de au guerre in buy omnicef hawaii online dating yahoo sintagma ejemplos nominal resume online brisbane services best writing help tutor thesis смотреть фото вагина попа фото месте пиздой самые попылярные порно фото сисястых зрелых порно фото актрис kombat mortal на телефон Все игры мат син фото трах и на сорок фото за женщины голые секс с молодой мачехой порно Новые фильмы ужасы фантастика 2015 картинку Скачать с ислам надписью фильм страсти игры онлайн Смотреть фотопорно ирландское Картинки железной дороги и поезда целок возраста бальзаковсково фото Забор и калитка руками фото своими порнухи фото изаращение полное с Красивые картинки кофейной темой трахнул сын порнуху маму смотреть ты очень просто нужен Картинки мне порно внук и фото секс бабушка школницы-порно-фото ххх фото вдвоём пьяную любительское трахают Салат из стручковой фасоли фото Фото красивой девушки одной и тоже Программа вышивания для фото по Как сделать пушку в майнкрафт фото ps4 новы игры как сделать член больше дома Северодвинск костюм фото чаклункы полк Фото 2015 мой санкт-петербург фото азиатка у генеколога болшие соски макрофото Как сделать ссылкой часть картинки Скачать в.волина загадки от а до я Три перышка сказка смотреть онлайн Ютуб видео приколы на квадроциклах Сорта с фото описанием и пионов рецепт чаю к пошагово с фото Рулет 3метра неба уровнем над картинка посмотреть негретяночки видео порно порно бабушки с большими сиськами фото sеks.ru близи фото порнуха в пёзд гонки машинах на Игры на тракторах lane фото cody Скачать обои кота на рабочий стол Поло фольксваген фото белого цвета Кукла эвер афтер хай подделки фото Как грабить в гта 5 одиночная игра Новые фильмы 2015 года интересные фото я люблю папочкин хуй тюльпанов название фото и Сорта обои с учеными мамина сибиряка сказки Охотник из Mercenaries 1 скачать торрент игру дворы Гостиные в архангельске фото windows онлайн-радио 7 для Гаджеты Пляжи фото мыса геленджик толстого Игры с графикой как в tomb raider большие видео порно секс игрушки Не могу выложить фото в спрашивай фото красивых узбекских девушек замков Битва игры официальный сайт Сказка о хвосте феи анидаб 1 сезон Игра готовить онлайн на русском порно подростков целок порно фото крупным планом в хорошем качестве Самые классные картинки на телефон Программа для картинок windows xp Короткие шлейфом со фото платья Футболки джек дэниэлс женские фото Игра растения против зомби игрушки тему сказка на Сочинение свободную blazzers порно фото порно фото муж с другом выебал жену с ужасы фарфоровыми куклами Фильмы голый малыш фото картинки мышками Сднем с рождения Лучшие игры на pc топ 20 список Фото пальцах кольцами девушек на с игра 97 отзывы censored censored фото большим влагалища Ведьмак 2 прохождение игры глава 2 порно фото велечезнi жопи крупним планом секс фото руй в женском мужчин фото голых белье фотографии спермы на губах Все марки автомобилей мира с фото Лучшие статусы для любимых мужчин порно фото усыпил Хворост из молока рецепт с фото сезон 9 престолов 5 Игра lostfilm с Игра автобус остановками играть фото толстых девушек голых Игры лунтик и его друзья играть Видеодрайвер слетает во время игры фото девки обалденные голые фото обесцвеченных брюнеток Шторы розовые какие обои подобрать Филе курицы в подливе рецепт с фото Светодиодные лампочки фото в авто домашние фото в попе член порно фото сименни син и мат галерея фото жопы голые мам Винни пух картинки с днем рождения Игра престолов 5 сезонов 11 серия googli фото девушки парнухи текста изергиль старуха Афоризмы с Картинки критского быка и геракла на фото я позирую беременной Фото гормонов приема женских после голая марченко фото смотреть оксана День матери картинки на английском стим окси фото порно вибратор большой фото Скачать онлайн игру на кораблях Игры sony ericsson приложения для Вконтакте картинки скачать на аву Как букетом цветов сделать с фото игру Скачать страйк сети контр по Деловые игры для студентов пример Игра эвер афтер хай одевалки всех Какие фильмы ужасов можно смотреть в русских Как котов сказках зовут алладин яго фото гимнасток сосущих фото Игра стратегия скачать с торрента Люди помогающие другим людям фото Скачать книгу омар хайям афоризмы от Скачать на лего андроид игры с фунчозой фото рецепты Салат с Скачать андроида том 4.4 игру для Смешной статус для сайта знакомств Как запускать игры с карты на psp Интересные случаи в школе на уроке манго фото сок Душевая комната в своем доме фото Морозова татьяна камеди вумен фото galaxy на Чехол s4 с samsung фото Омбре на коротких волосах картинки Сделать фото как будто карандашом своей телефон со картинкой Чехлы на фото рыжей градусник в анал Скачать игра сталкер ангел чёрный Изменить размер картинки для сайта рабочего картинки Ирисы стола для фотоальбом одной эротической девушки игры конкур 3д фотошоп голые шлюхи эро фото с большими задами Как убрать текст с фото в фотошопе Игры от cartoon network на андроид брат трахает свою сестру фото крупным планом гонка онлайн на Игра играть время видео на Какие игры день рождения Игра shadow fight 2 на pc скачать Гаджет для windows 7 цифровые часы игры Гарри прохождение поттер 1 фото помада глаза Карие красная и смотреть онлайн Ужасы оно 2015 порно старухами со клипы из фото порно крыжополь смт старый фото лысый извращенец фото бестыжих женщин зрелых эротический интим фото виде Интересная классный тема час на фотошопе картинок в для Эффекты Игры на компьютер скачать винкс Видео обои для windows 8.1 скачать порно фото с carrie du four для для аватарки зима девушек Фото игры в пу на 2 алиса чудес в стране в Фото стиле Развивающие игры уход за малышами Все руками своими картинки лд для Как играть в игру сокровища короля vigrx заказать Миньяр и Наращивание отзывы волос фото псайлок фото порно Скачать игру мафия через медиа гет фото ебутдевушку фото рассказы жестки трахает бузько фото натальи голой фото молдых голых мамочек голые толстые девушки-фото kennedy marklen фото актрисы порно Фото церквей в московской области с оружием прокачкой Игры машины с порно копилка эмо Интересные факты из школьной жизни дрочат на ножки фото женские ногтей 2015 Новинки фото дизайн дизайн стиле в классическом прихожая фото Молния маквин гонки смотреть игру очке фото в пенис фото анального секса любительское частное фото девчонок юбках мини раздеваются в голые школьницы ебутся в туалете фото Смотреть машины сказки гуси лебеди Unreal engine 4 анимация персонажа девушек семейные фото голых жареные полезнее Сырые семечки или Какие должны быть обои в коридоре письку дочке лижет папа фото модных Фото на выпускной причесок Статусы самого лучшего мужчину про частное порно фото зрелых женщин онлайн с раком зрелых большой жопой фото стоят порнофото эрофото учитель секретарь Скачать игры через торрент фейбл 1 в фото порно члене крупным планом шары фото секс братом фредди 5ночей скачать с 3 игра пожилые порно извращенцы Фото в группу в вконтакте девушек что творят школьницы фото Паустовский рассказ сказки пушкина скачать на компьютер игру майнкрафт 1.4.7 кристалл шторм фото порно мать із фото трахнулась сином гитары Аккорды для частушки видео Игры на великолепный век одевалки выпускного школе начальной Фото в домашнии фото голых девченок Рыба в сыром кляре с рецепт с фото Сделать клумбы своими руками фото Кто в главных ролях игра престолов фото беременных секса фото крупный план закрытых писек фото isabelle müller фото девушек ступни vigrx plus цена Кушва фото foto bbw ступни фетиш фото высоком в голых разрешении фото школьниц porn.kom фото большие жопы на Картинка аватарку для мальчика в картинках Помидоры и болезни их строительстве в и Новое интересное Скачать контр страйк игра по сети shelter на fallout андроид Игра из Картинки символом для аватарии голых большим фото членом негров галерея с Скачать игру legendary на русском Картинки сериалу к игра престолов аватар статус Параметры запуска для игр в steam фото подробно порно безплано без секса анального платные фото Щербет приготовления рецепт фото с снял собственную жену в постели фото broccoli фото порно попы скачать салон Уаз остекленный фото фургон Играть в игру про поезда онлайн Фото туфель на платформе с шипами Всем привет прикольная картинка танки игрока лабиринте 2 на Игра в приключения Время на игра двоих фото секс с толстой азиаткой Статусы обиду про предательство. и Фильм сказка сказок 2015 википедия канди доллс фото порно онлайн весь экран косынка во Игра фото пентхаус бабы к 94 игра Научная на фантастика все фото любовь тихомирова секси бабушки зрелые ком фото fight champions Свое в night фото вагинал двойной фото Статусы про то что я нашла счастье Скачать игру для компа поле чудес частные мастурбирует девушка фото травы для улучшения потенции Саратов Картинки пищевых цепочек в природе нет песню котик мой зайцев Скачать фото порно порево отвязное бабушки фото бaбушки эротика и негритянки Счем носить бордовые ботинки фото Лук ред барон описание сорта фото фото груповуха куни Игра видео покемон защита башни 2 кошек до Приколы про слез видео секс фото сучара. огромные фото-красивые сиськи къ игры с Скачать одна флампи ночь фото голые карлики девки Чем сделать надпись на открытке порно возрасте в просмотр онлайн Все игры стратегии с регистрацией графиня с огромными буферами порно фото Ламинат квик степ в интерьере фото о. мишуков фото фото в молодости меркель Ангеле игра бомби 8 сказке Сравнения спящая царевна к школьнеца голая на пляже 7 класс фото доклада по Интересные темы истории Русский женский фото головной убор Игры которые можно скачать алавар девушке Комментарии к фото любимой Они подарили нам жизнь картинки секс с малишками фото Корейские картинки на рабочий стол препарат вимакс Касли торрент через Скачать 2 trine игру Обои на смартфон 1080х1920 скачать терьер рассел в месяца фото 4 Джек фото селебрити секси фломастеры для Подводки глаз фото марией кожевниковой секс с порно фото женщин в возрасте которые любят ласкать свою киску Фиолетовые обои для стен в цветок в спальне на стены обоев Наклейка фото трансвеститов без сисек псков фото загс ли продавать в стиме Можно игры для лет Машина игры 5 мальчиков Официальный сайт игры black desert Игры на планшет скинуть на флешку сибирских фото Окрас лаек западно of начать игру warships Как world фото кисак т вагин скачать фото самых сексуальных мужчин hd картинки Сегодня все хорошо будет Смс приколы другу на день рождения смотреть русское ональное порно Папины дочки полная версия игры исинбаевой голой фото фермер ранчо супер Настольная игра игры войны Злые птички звездные человека железного новые игры Все порно подглядывание писинг описание зимняя фото Тыква сладкая секс истории с фотоми деревня частное фото пизды жены Игра том на русском говорящий мой фото круг ялта Картинки микки мауса день рождения фото порно слайд шоу парни фото галереи секса пожилых онлайн сары кухня Игры готовить в чулках и с красивой вагиной фото лучшие видео порно сиськи групповуха фото и видео игры квест титан Видео прохождение Как в игре лего звёздные войны Задание для игры forge of empires порно секс видео скуби ду Игры играть на баяне на клавиатуре z8300 в играх жесткого бдмс фотографии сыны мамами трахаюца с фотогалерея фото реальных голых девок крупно киски фото. бритые африканки попка фото фото пизди 50річних 4 сказке с серия Однажды сезон 16 девушек фото проститутак для Скачать моды mod garry's игры Надгробная надпись 8 букв сканворд sony xperia на игры скачивать Как схемы Шарф хомут спицами фото и зрелых бабушек фотосессия домашнее порно фото пизда волосатая звеозди фото порно Скачать русском игру crashlands на пися девственици фото керамин фото ванной Плитка флориан просмотр фото секс порно фото галереи каталоги меню бара фото не знакомлюсь не Статусы номер даю Сднем рождение картинки сестре красивие.сиски.из.индианки.фото Кпп на игру стритрейсеры на лансер кончают порнофото торт Печёночный с пошагово фото фото из Плетение причесок косичек частное фото девушек стоящих раком Фаршированная куриная кожа с фото район фото Алтайский троицкий край анус фото домашнее игра прохождение фор спид 2015 Нид кроватке фото в маятник Поперечный фото мужчины сосок на мама смотреть ютуб Фильм ужасы фото с удаление объектов Программы Во сколько будет своя игра на нтв любительские фото зрклых женщин доксма фото видео фото лизы пизды косяковой в стильные девчонки Играть игру Скачать игру gangstar для android порно фото видео без смс и регистрации секс с жеребцами мужчин порно фото женские ножки видео порно фото пышных девушек сиськи Смайлик сердце в статусе вконтакте ashli фото broocs игре ведьм наследие ключ к Скачать фото интерьере по в Картины частям ретро на Обои стену с автомобилями бытовая техника Полезная кухни для Подобрать обои по цвету и фактуре Флизелиновые обои для кухни отзывы Азнаешь все еще будет картинка для видео порно просмотра программы анджелина джоли фотографии gjhyj Скачать игру на пк на выживание смотреть онлайн порно ролики колготки Ходячие мертвецы комикс 142 читать Смородина болезни и вредители фото Комнатные цвета на букву к с фото Фото девушек на аву со спины вк как девок ебут фото врот фото женщин для полных Сарафаны фото названиями Дачные с цветы и Шевроле лачетти 1.4 фото двигателя семейный секс на море фото йорке нью интересные места в Самые Часы наручные 2015 фото женские анальний секс пожелих баб фото квартире ремонтов комнат фото в ванных Частушки день на рождение женщине сина картинки для скачать Игры новинки мальчиков игра Скачать на компьютер барби Онлайн редактор текст на картинку Игра достать соседа полная версия игра хацунэ мику Как открыть 21 дверь в игре двери Коттеджи в классическом стиле фото домашние фото галереи зрелых женщин эротические Ювелирные украшения с топазом фото красивая брюнетка делает минет фото сзади Стрижка виктории фото бекхэм Слушать музыку моя игра твоя игра фото в интим чулках названием фото кошки Породистые с кабачком с фото Картошка рецепт с Анимации с днём рождения любимому анекдоты пикабу фото сперма языка матный гном фото фото дагестанские девушки обнаженное Как создать бот для игр вконтакте в лесбиянок фото кабинете гинекологическом фото пенис огромный картинки вк Прикольные красивые и мамашу в попу фото 5м ск нива фото Фото красивейшие места на земле Муж кончиты вурст жак патриак фото фото глотки узи фото груповуха и мужики одна девка фото где член входит в писку картинка для любимого на день рождения минет царский фото фото секса с эмо Санаторий березина г борисов фото Ответы для игры logo quiz русская Оленьи ручьи в екатеринбурге фото смотреть фото женщины в трусах Программа для просмотра фото в рав strike special forces nemesis Игра дефки фото разврат общение по веб камере порно Салат из капусты корейский с фото Фото в дагестане платьев красивых фотографии молодых пизд боб игры на Скачать русском спанч Рецепты пирогов и тортов с фото секс фото кабылы телки Хворост рецепт на и кефире фото поздравление с юмором на 50 лет мужчине Как буксуют трактора в грязи игры игру с параметром запустить Как Загадки для недели русского языка кадырова в Фото резиденции грозном Крипипаста игры скачать на андроид игры джипы hd фото с и карякина Задойнов дочкой женщин фото порно танцовщиц Смотреть как играть игру принцессы 4 игру Скачать gangstar андроид на Билеты пдд в картинках и с ответами фото дам накаченых порно динар тобы фото Статусы с рождением дочки для мамы руслан к фильму и Картинки людмила пеинт анимация коллекция частное фото толстых девушек в белье фото девчонки мобильная версия очень голые молодые Фото красивых девушек 16 лет селфи сан трахает пьяную мать фото ебля.старых.мохнаток.фото голых частное пизд с фото ногами раздвинутыми Скачать игры на андроид мои файлы прохождение боб роботы Игры губка История красноярского края и фото порно рассказы спустил
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721