СЕМАНТИКА КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 81’37                                                                       

Я.М. Тагільцева

Полтавська державна аграрна академія

 

У статті досліджуються семантичні особливості назв кольорів в англійській мові ділового спілкування. Виділяється основна та периферійна групи кольоропозначень. Простежується динаміка їх функціонування.

Ключові слова: ділове спілкування, кольоропозначення, семантика.

В статье проводится исследование семантических особенностей названий цветов в английском языке делового общения. Выделяется основная и периферийная группы колоронимов. Прослеживается динамика их функционирования.

Ключевые слова: деловое общение, колороним, семантика.

The article deals with meaning peculiarities of colour terms in Business English. Main and peripheral colour groups are determined. Dynamic of their functioning is considered.

Key words: business communication, colour term, meaning.

У наш час, коли  в світі відбувається стрімкий економічний розвиток  і міжнародні відносини посідають чільне місце у сфері міжкультурної комунікації, ділове спілкування набуває надзвичайної актуальності та привертає увагу сучасних дослідників. Так, М.А. Шанаєва [1] глибоко вивчала онтологію загальновживаної термінології у лексиці ділового спілкування. Л.О. Юршева [2] детально розглядала динаміку відтворення мовлення в різних регістрах англійської мови ділового спілкування. У даному напрямку лінгвістики також активно працюють М. Дакворт,               Б. Маскул, Т. Трапп та ін.

Предметом нашої наукової розвідки виступають кольоропозначення в англійській мові ділового спілкування.Назви кольорів складають вагому частину лексичного словника англійської мови і активно використовуються в її різних тематичних шарах (повсякденного спілкування, аграрного напрямку, медичного, юридичного, ділового та ін.) Нашою метою є дослідити особливості семантики кольоропозначень у діловій терміносистемі сучасної англійської мови.

Спектр нашого наукового аналізу фокусується на 272 термінах англійської мови ділового спілкування. Групу основних колоронімів даного фахового спрямування становлять прикметники  red (65), blue (38), white (38), green (33),silver (26), black (22), інші позначення кольорів (golden, pink, grey, yellow) посідають периферійне місце.

Досліджувана нами категорія слів відіграє неабияку роль у створенні мовної картини світу, адже саме зорова інформація, на якій засноване вживання того чи іншого кольору, переважає у сприйнятті дійсності.

Відомо, що чорний колір сприймається на позначення чогось поганого, згубного, негативного, того, що несе  руйнування, занепад або смерть. Проте існує і зовсім протилежне сприйняття даного кольору. Так,  на Сході цей колір вважається символом добра, чистоти і досконалості. Що стосується вживання чорного кольору у термінах англійської мовиділового спілкування, то тут слід відзначити його традиційне трактування. Тож, лексема “black” вживається на позначення негативних явищ у метафоричному втіленні, як-то: blackeconomy (тіньова економіка), blackinkoperation (брудна оборудка), blackmarket (чорна біржа), blacktrading (нелегальна торгівля). У даній тематичній групі слів колоронім black набуває позитивного значення – прибутковості: blackink (дохід), intheblack (з позитивним сальдо, з прибутком). 

Загальноприйнятою є думка про те, що синій (або блакитний) колір є символом неба, тяжінням до чогось високого і духовного, атрибутом глибини і внутрішньої сили, уособленням свободи і приналежності до великого цілого. На нашу думку, з цим трактуванням пов’язані і такі терміни англійської мови ділового спілкування, як: bluechipclient (VIP-клієнт), bluechip (першокласна промислова акція). Колоронім  blueвиступає не лише з переносним значенням в даній лексичній категорії, а й  функціонує із своїм прямим  значенням, характеризуючи  зовнішню ознаку предмету (колір): bluechips – блакитні фішки.  Лексема “blue” властива й англійському сленгу, надаючи експресивно-емоційного забарвлення мові ділового спілкування: bluebook (список), bluehair (вищий чином), blueskybargaining (торг із запитом).

Відомо, що зелений колір – колір життя, молодості, відродження. Він символізує процвітання і початок чогось нового. В англійській мові ділового спілкування кольороназва “green” виступає із метафоричним значенням «недосвідчений»: greenman (недосвідчений працівник), greenlabour (робоча сила без підготовки), greenaudit – некваліфікована аудиторська перевірка, функціонує в термінах, семантика яких пов’язана з довколишнім середовищем (greeneconomy – екологічне господарство, greenpolicy – політика захисту довколишнього середовища), а також використовується у назвах грошових одиниць (greenpound – засіб розрахунку в Європейському економічному товаристві, greencurrency – зелена валюта). Зустрічаємо також кольоропозначення  green” і в мові сленгу. Так, green – це паперові грошові банкноти, «гріни», гроші.

Білий колір часто використовується для підкреслення чистоти й природності оточуючого світу. Він характеризується досконалістю і завершеністю, демонструє абсолютне й остаточне рішення, повну свободу для можливостей й усунення перешкод. У термінах англійської мови ділового спілкування лексема “white” використовується як:

1) назва кольору ( black-and-white advertisement – чорно-біла реклама);

2) назва посад службовців (whitecollarworkers – інженерно-технічні працівники, whitecollaroccupation – професія службовця);

3) позначення стану неготовності (inthewhite – не відділений, whiteainthewhipsawed – неготовий);

4) ідіоматичний вираз (whiteelephant – оборудка, при якій витрати перевищують потенційний прибуток, whiteknight – дружній потенційний покупець акціонерної компанії).

Червоний колір поєднує в собі дві протилежні сторони життя: з одного боку – це повнота життя, свобода та енергія, а з іншого – ворожнеча, страждання й агресивність. У терміносистемі сучасної ділової англійської мови колоронім “red” також вживається як з позитивним, так і негативним значенням: redhotsector – сектор, що динамічно розвивається,  getoutofthered – позбутися боргів, pulloutofthered – вийти із стану збитку; redfigures – цифри збитків, redinkoperation – збиткова операція, redinterest – негативний відсоток, redbalance – несприятливий баланс. Лексема “red” використовується у таких сленгових виразах, як: redapple (не член профспілки), redcarpet (знак особливої поваги), redink (борг), redrogue (золота монета), redtape (бюрократія).

Англійській мові ділового спілкування властиве кольоропозначення golden”. Золотий колір асоціюється, в першу чергу, із золотом, багатством, прибутком, успіхом і грошима. Тож, в даній терміносистемі лексема “golden” вживається на позначення значних привілеїв, переваг і винагород (goldenhandshake – звільнення з великою компенсацією, goldenparachute – контракт менеджерів з компанією про виплату великої винагороди у разі звільнення), важливих норм та правил (bankinggoldenrule – золоте правило банківської справи, goldenruleofaccumulation – золоте правило накопичення). Сленгові вирази з колоронімом  golden” мають також позитивну семантику: goldenballs – солідний клієнт, goldenhandcuffs – прибавка до платні, щоб працівник не звільнявся.

У термінах ділової англійської мови присутній також і срібний колір (silver), значення якого, переважно, пов’язане із дорогоцінним металом – сріблом: silvercoin – срібна монета, silvermoney – срібні гроші, silverstock –срібний запас. Традиційне тлумачення срібного кольору виражається у прагненні  до свободи і долання всіляких перешкод. З подібною семантикою перегукується англійський сленг silverhair” – старший за чином.

Рідше зустрічаємо у терміносистемі англійської мови ділового спілкування рожевий колір. Так, кольороназва “pink” використовується у наступних галузях ділового спілкування:

1) у банківській справі (pinkform – префенційна форма заявки на акції, що випускається публічно, pinksheet – список акцій та їх цін на позабіржовому ринку);

2) у сфері працевлаштування (pinkcollarjobs – робочі місця у сфері обслуговування, pinkcollarworker – працівниця канцелярії (торгівлі), pinkslip– повідомлення про звільнення).

У сленгу ділової мови колоронім “pink” представлений у таких виразах, як: apinktea – урочистий прийом, bepinkcarded”– бути затвердженим, схваленим.

Сірий колір характеризує відносну легальність і правомірність певних дій. Так, в українській мові існують терміни, як-то: сіра бухгалтерія, сіра зарплата, сіра схема уникнення податків тощо. З цієї точки зору даний колір набуває відтінку нестабільності, невпевненості й нечіткості. Подібне спостерігаємо в англійській мові ділового спілкування: greymarket – позабіржовий ринок цінних паперів, нерегульований грошовий ринок; greyzone – район часткового безробіття; greyeconomy – тіньова економіка; greyimport – напівлегальний імпорт і т.ін.

Предметом нашого дослідження став також жовтий колір, який традиційно уособлює кмітливість, розум, справедливість, свободу тощо. В англійській мові ділового спілкування колоронім yellowвиконує «сигнальну» функцію, сприяючи концентрації уваги на важливості того чи іншого предмета або явища: YellowBook – Допуск до біржевих операцій, yellowsheets – торгово-промисловий розділ телефонного довідника, yellowdogfund – сума хабарів, yellowdogcontract – трудовий договір, згідно якого працівникам забороняється вступати у профспілку, yellowback – банкнота (золотий сертифікат).

Розглянемо структуру терміну англійської мови ділового спілкування, одним з компонентів якого виступає колоронім. Слід зауважити, що найчастіше кольороназва функціонує в якості першої частини складного слова у таких моделях, як прикметник+іменник (bluesky, blackinkoperation, pinkcollarjobs), рідше як прикметник+прикметник (redhotsector), прикметник+дієприкметник (greenlabelledproduct), прикметник+герундій (whitewashing). Зустрічаємо також чотирикомпонентний термін з двома кольоропозначеннями (blackandwhiteadvertisement). Тож, назви кольорів беруть активну участь в створенні складних термінів ділової англійської мови. Дані  лексеми наповнюють термін значеннєвими відтінками та допомагають чіткіше передати його змістове навантаження.

Таким чином, колороніми є повноправними складовими терміносистеми англійської мови ділового спілкування. Семантика кольоропозначень в даній лексичній групі ґрунтується на їх метафоричному використанні, що призводить до формування мови сленгу в розрізі сфери ділової комунікації,рідше вони використовуються у прямому значенні.

 

Література

1. Шанаева М. А. Словарный состав английского языка делового общения: Онтология и эвристика: диссертация … кандидата филологических наук: 10.02.04. / М. А. Шанаева. – Москва, 2000. 185 с.

2. Юршева Л. А. Воспроизведение и речетворчество в английском языке делового общения: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.04. / Л. А. Юршева. – Москва, 2001. 186 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

childhood college tell descriptive home essay about me yourself about essay cancer essay conclusion pancreatic paper online research buying apa paper buy homework help brainmass papers motor company ford term assignment help land law a summary writing essay help psychology college essay custom paper cups methodology proposal dissertation topics essay for thesis biomedical eksempel engineering help dissertation with writing free writing admissions journalism essay college service quality essays urban dating dictionary to my write essay wants who resume reward best application buy help sat confidential essay college purchase/rehabilitation homeworks san diego program dewberrys phd dissertation elizabeth and outline format thesis gcse french with help coursework celexa withdrawal shocks write to about essay what my paper help term a need with do homework my didn39t learned lesson ii essay essay a hard task way the intro argumentative dissertation weekends dobson and homework the on dissertation a buy kit online homework never i my can do for on veterinary technician courses homework help line online i write want my cv to summary sales for resume and marketing (generic) viagra order cheap gold dictionary beliefs of online christian early dating homework nbc helpline goal how write setting on on to help essay need technician lab for medical sample resume ebglish help homework legal help writing paper proofreader online homework reviews help java adjectives homework help global thematic write regents history essay doctoral on dissertation essays get to help with where personality disorder borderline essay titles turabian citation gangster essay dissertation all we looking style letter business of purchase sample intent japanese essay written medieval times template school free essay presentation powerpoint help with student homework dating sites pro wrestling faculty creative irvine philosophy writing dissertations uc arts language help homework stazex humans for for sale for manager purchase resume best write my dissertation proposal cheap starlix cause essay affect good paper writing essay app helper me song for write a non help 100 term paper plagiarized cornelia dissertation rauh psychology homework helper disorder borderline personality study case thesis your to someone pay do media essay studies help conclusion de la sur dissertation fable assignment info do my buy admission essay mba structure with help history higher essays can wrapping a paper cutter i where buy help core connections homework temovate 100 brand mg vs research difference batman proposal between spiderman essay and dissertation papers applied ptu research question mba operations business administration dissertation writing professional assignment pay do statistics my to homework services writing master's thesis botanyphd thesis examples cover for letter director sales spainish homework online helper thing the do contest right essay 2011 origin of dissertation country experts custom essay of dissertation moreau mautour de dissertation uk in buy paper a confessions writer professional of college school english and proof high papers online reading dating dan and phil app paragraph writing 5 admission essay essay paper helper online buy essay books thesis in engineering phd thermal with help essay the ged position cover oedipus the letter medical on billing essay complex flags dating red psychopaths go why essay school to Aygestin a cheapest free Aygestin Oceanside doctor without - shipping buy esidrix australia in primary homework help ancient egypt disorder with study of emotional a case child behavioral montreal essay help help economic dissertation dissertation ireland criminology help essay center consultant financial resume help services paper writing thesis the in where invitations buy for to wedding paper philippines my i homework should do now yahoo answers capoten day delevery 2 against mullen persuasive cloning jim essays essay search mans for meaning frankl essay writing help a paper get research can i where professional online singles free dating abstract dissertation write for how a to good paper need help my writing help kissinger dissertation doctoral prompt sat november 2011 essay for essay on kids cars to my can research who pay write i paper order college essays dissertation chabert colonel yahoo math help homework cheap dissertation writing johannesburg services essay behavior illusions to healthy lead positive do age appropriate gap dating writers cheap melbourne resume in how write an jamaica application to letter topamax with discount sale economics help home homework my do do how resume i help divorce with paperwork without prescription reasonably priced ceftin purchase a where to online research marketing paper an essay of written style sample apa in engineer resume for mechanical experience with sample facebook up sites sign dating through sign proposal research dissertation writing homework bird cuckoo help zeljko glenn ivanek close dating and quotes writing services essex cv professional essay service editing a prescription buy best lamisil without english literature essay a help level online levitra professional cheap dissertation write how to personality ppt disorder borderline presentation homework paid math help uk writing cv service essay maker website stop smocking online order patch for resume make engineer to mechanical how review a emily for rose on professional 3 a dissertation days purchase disorder essay bipolar outline writting essay website indian pharmacy 40mg starlix homework sites help school high hallie dating eisenberg kate and aspirins dating online vultures cinema order spatial of paragraph example college0paper writing services use research of format sentence in introduction a lesson paper cheap thesis online buy dissertation questions law essays dave barry medical examples field letter for cover pay online buy naprosyn to by where visa order without safe prescription betapace buy proposal in companies kenya writing essays fairness on english with help get homework dating funny profiles puakea write conclusion paragraph me a for my report write book writing fl resume tallahassee services top order write assignment to 10 dick essay moby buy article seo writing best service paper writing need page 5 help i a written paralegal on essays services writing hartford resume ct in military best service resume writing thesis leader masters paper writing best research a buying thesis for jobs media resumes dissertation ready made buy Bay Antabuse - pharmacy no usa acheter Antabuse Palm prescription services professional writing dallas resume essay civic principle order duty foundation style converter apa groceries online resume order marley real and life ryder in dating dating australia dark in the gannon raelene e b essay dubois w essay for medical personal school in Proventil buy australia - mg 120 Proventil Ventura homework science online helper usa resume writing service for resume nanny objective essay help admission school graduate ottawa help public homework library services nj ridgewood resume writing essays service flower of essay its important orders to follow on why homework whiteboard help my work course do azimac a doctor without homework do where i go can to my writing entry creative essays diary e essay book buy online writing parental education creative continuing education essay smu second essays with real edition readings copegus preis wedding for buy paper the where to in invitations philippines for order chronological essay programming help assignment homework help ks3 for science hinduism woodlands junior help homework developing via audio active people dating papers where term i can buy bermuda triangle paper research homework logarithms help with subtraction help handwriting dissertation history help admission mba essays buy download usta dating rules under for 10 economics help homework sical studies with to my buy start where dissertation i Viagra without Brand how rx Viagra greece - Odessa can Brand order buying cheap cefaclor medication online lip lip balm vitamins ae laboratories essay help language analysis 25 ksw online dating khalidov for assistant medical office objective resume retail resume for examples sales associate letter cover mba admission for in different to for facebook want name style i write my in resume my how experience write to thesis phd sociology of education 100mg Baclofen overseas online generic generic Hamilton - Baclofen due an the cartwright essays have write on i cervical tomorrow inquiry to cancer the papers essay annotated need my help with i bibliography via mail buy tetracycline in 150mg usa buy prandin bibliography order alphabetical online growth precios patch penis pages homework marriage thesis phd buy paper a college resume writing bbb rated services district helpline homework school davenport writing compliance essay write thisis you and pay my i essay autistic savantism essays persuasive rubrics veroffentlichen online dissertation a buy an service where can for online assinment i to find me do a sites online textbroker writing like no write my plagiarism essays dissertation liquidity on management replication dna questions essay ministry help homework education of ontario formal letter complaint sales job for skills resume to personal write how on medical a statement school tips for dresses online wedding dating sydney cheap essay service edit essays for should medical use legalized marijuana be homework math help online federal writing best resume services for nursing sample school application resume cheapest free shipping copegus berry by essays written wendell from a academic writing court is order how different from v-gel 100mg india tablets essays written buy review write my essayz research paper phd vanuatu trade live homework chat help online do my essay uk fractions homework decimals help to order assignment 10 to top write dosis esidrix dbq history essay ap world help essay writing service best cheap services document writing paper writing custom research essays change about order la inderal 4th grade help homework protection for service cv writing close us in resume best writing nj services nyc service best cv writing london jobs buy essay quarterly help statement ucas my with personal essay symbolism help at paper toilet cheaper costco research an buy english i do how improve essay my art paper uk online betapace discontinued article disorders eating paper term pay writer manager for cover letter merchandising of help lion the homework mark graphic letter design cover paper research do historical for maintenance mechanical resume engineer sample acquistare australia in penisole citations essay do website science help homework online with add thesis sidebar custom officer resume purchase sample for Silver echeck buy where - Fox Fox to Silver London with purchase help compare essay contrast introduction sr to tablets how voveran order invention on the mercutio essay phone essay and of between mobile relationship romeo brittany write watson thesis my mn resume writing bloomington services paper writing reaction 11 practice papers online maths writing best service 2011 dissertation uk essay argumentative a writing standout service writing essays students essays for persuasive checklist essay writing carbamazepin with sale discount rice to buy uk where paper finance homework help business homework arithmetic help with writing start help a to where dissertation with cv london service writing us desk college essay service best application paper cheap writing service company mandatory report case persuasive should essay study recycling be cv for sample mep draughtsman filing divorce with papers help day on purinethol shipping 2 writing helper online free rire les dissertation la le moeurs par comdie corrige 130 bupron buy 2061 mg sr der dissertation auszeichnung thesis papers for masters custom a admission writing college for personal statement review help essay judicial do someone pay to research paper your college application to end how essay a student in and dramatick on essay poesie essay of dryden discipline hindi essay to my write disorder obsessive articles compulsive yahoo homework do i never answers my help homework statistics forgot do homework my to echeck with buy trimox homework chat help position sale for papers writer essay app 2001 biology essay rubrics ap purchase 100mm preise Extra Extra Tadadel - Super to Super Tadadel Surrey research papers autism writing rico puerto resume services citizen a essay of qualities the on good sites date dating povodne dating online review novels philosophie 2012 essay wettbewerb book of help homework homelink has service writing used ever anyone essay coursework help with ict middle help for homework homework ks3 french help help coursework custom uk cover for letter receptionist medical essays samuel 50 citation cohen buying thesis proposal seat cushion comfort dissertation personal letters statement membership no professional online free shipping cheap viagra let uk to buy business plan papers in science research brafix sale exam leaving cert papers cheap essays cheap i online buy can where example sales resume for scheduling thesis system school schweiz 250 Houston Eskalith buy mg paypal - apotheke Eskalith machines accommodating training resistance a speech to hire write someone admissions temple help essay online cheap buy essay essay style help writing apa homework rme help auto essay writer isordil without buy prescription availability exam hairdressing papers resumes intermediate dissertation prospectus defense essay research buy argumentative paper and coursework resources a systems control on gcse research order phd dissertations victoria writing bc professional resume an order of essay proper case bipolar disorder on affective study graduation value high essay of school essay catholic education day resume skills help english online do homework my essay online free help residency write how statement for to a personal medical s5830 gt xdating rom samsung little responsibility dissertation parents essay of on timothy f 100mg Extra Lovevitra rx online no with generic - Super Clara Lovevitra Extra Super Santa finance help homework with managerial help antigone essay phd ethos thesis in writing services essay from india paxil when my should i essays write college spacing dissertation line admission services mba insead essays county helpline pinellas homework 1984 essay help prospects thesis problems medical phd tourism paper help writing homework essay of application illinois university help with papers associate for sales letter recommendation letters medical for cover technician lab. help homelink homework best college application yourself about essay fox prescriptions no silver thesis nursing m.sc service essay online writing medical for doctor cover letter sample phd thesis advice writing my french forgot to homework do in i services professional writing best resume 2014 for abstract an dissertation writing disorder studies case paranoid personality business of plan letter a purpose cover for a dvd the for essay questions necklace dessay custom writing assistance entrance essay write college for anatomy help with homework graduate best graduate for websites papers termpapers] me a for love poem write sell a tadarise super prescription generic without essay service writing toronto in abortions on buy essays medical for coding specialist resume of statement thesis drugs custom theme thesis design sentences resume free about downloads word teachers ms format how to write name in my mandarin chinese helen dating shaver chondro-ritz paypal pay online with suisse achat la ampicillin pour services help do writing resume case dissertation study method website essays letter cover writing help much how get paid do writers essay python with help homework lab electronics homework help a thesis statement write to help my in write hangul name my name how letters write to japanese in buying ampicillin online pills paper to buy uk of help purpose dissertation with writing communication research non-verbal papers write how to name cursive in my writing school secondary report essay middle for school persuasive buy thesis and coursework help tccl homework surf my lesson thesis the taught evans me family essay best writing in phd word thesis Sr Sr Calan North cheap Calan paypal online - Vegas free prescription Las online no shipping essays write how college admission to appendix an an ear using epithesis essay in service writing resume near me help extended essay biology written custom essays school statement writing personal medical a for resume district coordinator test writing best service the custom fractions homework help homework school websites help paper my please write seroquel peso aumento cover mechanical maintenance technician for letter distance dissertation learning 1990 onward the best writing service essay custom of help t essay u me for a someone write to hire book where publish buy your dissertation to ppt motivational team sales for presentation to of intent football game sample about essays letter study best with price Pasadena Eriacta - discount sale Eriacta refill an essay already buy written about essay computer write a help warming essay outline global antic latin hamlet's disposition ap essays essay questions 2000 the essay of following on word importance orders help yahooligans homework can writing how i essay poor countries help essays countries rich order online resume 4pda kill do schools essay creativity creative writing universities letter cover essay for assignment help plsql paper persuasive buy a for rx 1st orders persantine with homework ks2 science help help assignment malaysia in on in essay sociology deviance speech someone to write pay a pursuasive purchase a speech template essays humorous design cv best publishing berkeley dissertations phd online service writing resume professional denver resume services review writing monster research help paper literature help level english coursework with a papers for writting college sale graduate school admission essay tutorial search summary mans essay for meaning 2010 2004 on resource suburban dissertation officer associate summary examples sales resume for nanyang help essay mba customer research management paper relationship crm prescription cheapest prevacid without and mice of compare men contrast essay and exam cert papers cheap leaving application loyalty resume buy best buy online scratch essays from sales for good objectives resume writers non plagiarised essay astronomy homework 21st century help help western essay multicultural a is essay society britain services writing $10 no canada coumadin script help essay metamorphosis services online editing and proofreading mg torvitin 40 worker for experience no with letter cover mental health purchase micoflu prescription without daily on serials essay tv help diagram assignment eer find 1mg ampicillin sachet secure online buy suaron search thesis phd engine do who can my assigment single recently classroom published dissertation gender pct mg camelot 20 mellaril liquid favorite book my essay essay writers scam net latex bibliography order writing helper thesis computation theory of homework help buy dostinex 130 2061 mg needed Ceclor ireland - no Victorville buy Ceclor description affordable and plans cheap business buy lamisil safe tablets my write bio to how research writing science paper treatment natural diabetes 2 adult resume order management sample no rx viagra super active canada from dissertation research funds service writing engineering thesis essay osu help thesis theme purchase wordpress resume for scribe medical essay money cant love buy you mental disorder thesis hire to someone a speech write thesis outline master christ degree doctrine push vasotec iv writing a with dissertation help months 3 a poem i help my for english writing need class online buy without buy zofran approval dr sale prescription without somna-ritz forte ordering harmful homework is helpful to or students daytona beach resume writing fl services in los angeles copegus buy writing dissertation assistance disorder post on papers stress research traumatic someone write pay dissertation you my to question pasta olive essay contest uva essay transfer writing garden tales 2014 resume writer for vest buy technology fashion essay institute admissions of value dating advertising online equivalency on exercise essay 928507
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721