СЕМАНТИКА КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 81’37                                                                       

Я.М. Тагільцева

Полтавська державна аграрна академія

 

У статті досліджуються семантичні особливості назв кольорів в англійській мові ділового спілкування. Виділяється основна та периферійна групи кольоропозначень. Простежується динаміка їх функціонування.

Ключові слова: ділове спілкування, кольоропозначення, семантика.

В статье проводится исследование семантических особенностей названий цветов в английском языке делового общения. Выделяется основная и периферийная группы колоронимов. Прослеживается динамика их функционирования.

Ключевые слова: деловое общение, колороним, семантика.

The article deals with meaning peculiarities of colour terms in Business English. Main and peripheral colour groups are determined. Dynamic of their functioning is considered.

Key words: business communication, colour term, meaning.

У наш час, коли  в світі відбувається стрімкий економічний розвиток  і міжнародні відносини посідають чільне місце у сфері міжкультурної комунікації, ділове спілкування набуває надзвичайної актуальності та привертає увагу сучасних дослідників. Так, М.А. Шанаєва [1] глибоко вивчала онтологію загальновживаної термінології у лексиці ділового спілкування. Л.О. Юршева [2] детально розглядала динаміку відтворення мовлення в різних регістрах англійської мови ділового спілкування. У даному напрямку лінгвістики також активно працюють М. Дакворт,               Б. Маскул, Т. Трапп та ін.

Предметом нашої наукової розвідки виступають кольоропозначення в англійській мові ділового спілкування.Назви кольорів складають вагому частину лексичного словника англійської мови і активно використовуються в її різних тематичних шарах (повсякденного спілкування, аграрного напрямку, медичного, юридичного, ділового та ін.) Нашою метою є дослідити особливості семантики кольоропозначень у діловій терміносистемі сучасної англійської мови.

Спектр нашого наукового аналізу фокусується на 272 термінах англійської мови ділового спілкування. Групу основних колоронімів даного фахового спрямування становлять прикметники  red (65), blue (38), white (38), green (33),silver (26), black (22), інші позначення кольорів (golden, pink, grey, yellow) посідають периферійне місце.

Досліджувана нами категорія слів відіграє неабияку роль у створенні мовної картини світу, адже саме зорова інформація, на якій засноване вживання того чи іншого кольору, переважає у сприйнятті дійсності.

Відомо, що чорний колір сприймається на позначення чогось поганого, згубного, негативного, того, що несе  руйнування, занепад або смерть. Проте існує і зовсім протилежне сприйняття даного кольору. Так,  на Сході цей колір вважається символом добра, чистоти і досконалості. Що стосується вживання чорного кольору у термінах англійської мовиділового спілкування, то тут слід відзначити його традиційне трактування. Тож, лексема “black” вживається на позначення негативних явищ у метафоричному втіленні, як-то: blackeconomy (тіньова економіка), blackinkoperation (брудна оборудка), blackmarket (чорна біржа), blacktrading (нелегальна торгівля). У даній тематичній групі слів колоронім black набуває позитивного значення – прибутковості: blackink (дохід), intheblack (з позитивним сальдо, з прибутком). 

Загальноприйнятою є думка про те, що синій (або блакитний) колір є символом неба, тяжінням до чогось високого і духовного, атрибутом глибини і внутрішньої сили, уособленням свободи і приналежності до великого цілого. На нашу думку, з цим трактуванням пов’язані і такі терміни англійської мови ділового спілкування, як: bluechipclient (VIP-клієнт), bluechip (першокласна промислова акція). Колоронім  blueвиступає не лише з переносним значенням в даній лексичній категорії, а й  функціонує із своїм прямим  значенням, характеризуючи  зовнішню ознаку предмету (колір): bluechips – блакитні фішки.  Лексема “blue” властива й англійському сленгу, надаючи експресивно-емоційного забарвлення мові ділового спілкування: bluebook (список), bluehair (вищий чином), blueskybargaining (торг із запитом).

Відомо, що зелений колір – колір життя, молодості, відродження. Він символізує процвітання і початок чогось нового. В англійській мові ділового спілкування кольороназва “green” виступає із метафоричним значенням «недосвідчений»: greenman (недосвідчений працівник), greenlabour (робоча сила без підготовки), greenaudit – некваліфікована аудиторська перевірка, функціонує в термінах, семантика яких пов’язана з довколишнім середовищем (greeneconomy – екологічне господарство, greenpolicy – політика захисту довколишнього середовища), а також використовується у назвах грошових одиниць (greenpound – засіб розрахунку в Європейському економічному товаристві, greencurrency – зелена валюта). Зустрічаємо також кольоропозначення  green” і в мові сленгу. Так, green – це паперові грошові банкноти, «гріни», гроші.

Білий колір часто використовується для підкреслення чистоти й природності оточуючого світу. Він характеризується досконалістю і завершеністю, демонструє абсолютне й остаточне рішення, повну свободу для можливостей й усунення перешкод. У термінах англійської мови ділового спілкування лексема “white” використовується як:

1) назва кольору ( black-and-white advertisement – чорно-біла реклама);

2) назва посад службовців (whitecollarworkers – інженерно-технічні працівники, whitecollaroccupation – професія службовця);

3) позначення стану неготовності (inthewhite – не відділений, whiteainthewhipsawed – неготовий);

4) ідіоматичний вираз (whiteelephant – оборудка, при якій витрати перевищують потенційний прибуток, whiteknight – дружній потенційний покупець акціонерної компанії).

Червоний колір поєднує в собі дві протилежні сторони життя: з одного боку – це повнота життя, свобода та енергія, а з іншого – ворожнеча, страждання й агресивність. У терміносистемі сучасної ділової англійської мови колоронім “red” також вживається як з позитивним, так і негативним значенням: redhotsector – сектор, що динамічно розвивається,  getoutofthered – позбутися боргів, pulloutofthered – вийти із стану збитку; redfigures – цифри збитків, redinkoperation – збиткова операція, redinterest – негативний відсоток, redbalance – несприятливий баланс. Лексема “red” використовується у таких сленгових виразах, як: redapple (не член профспілки), redcarpet (знак особливої поваги), redink (борг), redrogue (золота монета), redtape (бюрократія).

Англійській мові ділового спілкування властиве кольоропозначення golden”. Золотий колір асоціюється, в першу чергу, із золотом, багатством, прибутком, успіхом і грошима. Тож, в даній терміносистемі лексема “golden” вживається на позначення значних привілеїв, переваг і винагород (goldenhandshake – звільнення з великою компенсацією, goldenparachute – контракт менеджерів з компанією про виплату великої винагороди у разі звільнення), важливих норм та правил (bankinggoldenrule – золоте правило банківської справи, goldenruleofaccumulation – золоте правило накопичення). Сленгові вирази з колоронімом  golden” мають також позитивну семантику: goldenballs – солідний клієнт, goldenhandcuffs – прибавка до платні, щоб працівник не звільнявся.

У термінах ділової англійської мови присутній також і срібний колір (silver), значення якого, переважно, пов’язане із дорогоцінним металом – сріблом: silvercoin – срібна монета, silvermoney – срібні гроші, silverstock –срібний запас. Традиційне тлумачення срібного кольору виражається у прагненні  до свободи і долання всіляких перешкод. З подібною семантикою перегукується англійський сленг silverhair” – старший за чином.

Рідше зустрічаємо у терміносистемі англійської мови ділового спілкування рожевий колір. Так, кольороназва “pink” використовується у наступних галузях ділового спілкування:

1) у банківській справі (pinkform – префенційна форма заявки на акції, що випускається публічно, pinksheet – список акцій та їх цін на позабіржовому ринку);

2) у сфері працевлаштування (pinkcollarjobs – робочі місця у сфері обслуговування, pinkcollarworker – працівниця канцелярії (торгівлі), pinkslip– повідомлення про звільнення).

У сленгу ділової мови колоронім “pink” представлений у таких виразах, як: apinktea – урочистий прийом, bepinkcarded”– бути затвердженим, схваленим.

Сірий колір характеризує відносну легальність і правомірність певних дій. Так, в українській мові існують терміни, як-то: сіра бухгалтерія, сіра зарплата, сіра схема уникнення податків тощо. З цієї точки зору даний колір набуває відтінку нестабільності, невпевненості й нечіткості. Подібне спостерігаємо в англійській мові ділового спілкування: greymarket – позабіржовий ринок цінних паперів, нерегульований грошовий ринок; greyzone – район часткового безробіття; greyeconomy – тіньова економіка; greyimport – напівлегальний імпорт і т.ін.

Предметом нашого дослідження став також жовтий колір, який традиційно уособлює кмітливість, розум, справедливість, свободу тощо. В англійській мові ділового спілкування колоронім yellowвиконує «сигнальну» функцію, сприяючи концентрації уваги на важливості того чи іншого предмета або явища: YellowBook – Допуск до біржевих операцій, yellowsheets – торгово-промисловий розділ телефонного довідника, yellowdogfund – сума хабарів, yellowdogcontract – трудовий договір, згідно якого працівникам забороняється вступати у профспілку, yellowback – банкнота (золотий сертифікат).

Розглянемо структуру терміну англійської мови ділового спілкування, одним з компонентів якого виступає колоронім. Слід зауважити, що найчастіше кольороназва функціонує в якості першої частини складного слова у таких моделях, як прикметник+іменник (bluesky, blackinkoperation, pinkcollarjobs), рідше як прикметник+прикметник (redhotsector), прикметник+дієприкметник (greenlabelledproduct), прикметник+герундій (whitewashing). Зустрічаємо також чотирикомпонентний термін з двома кольоропозначеннями (blackandwhiteadvertisement). Тож, назви кольорів беруть активну участь в створенні складних термінів ділової англійської мови. Дані  лексеми наповнюють термін значеннєвими відтінками та допомагають чіткіше передати його змістове навантаження.

Таким чином, колороніми є повноправними складовими терміносистеми англійської мови ділового спілкування. Семантика кольоропозначень в даній лексичній групі ґрунтується на їх метафоричному використанні, що призводить до формування мови сленгу в розрізі сфери ділової комунікації,рідше вони використовуються у прямому значенні.

 

Література

1. Шанаева М. А. Словарный состав английского языка делового общения: Онтология и эвристика: диссертация … кандидата филологических наук: 10.02.04. / М. А. Шанаева. – Москва, 2000. 185 с.

2. Юршева Л. А. Воспроизведение и речетворчество в английском языке делового общения: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.04. / Л. А. Юршева. – Москва, 2001. 186 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write my uk assignment research paper writing tips for service curriculum writing vitae custom essay service ltd essay citizen kane dissertation ireland services help dantzig charles dissertation uk services essay in writing my admission do rutgers essay written buy a pre essay essay rewrite service berlin essay wall my nerd do homework writing cv best uk services professional your dissertation dance 2010 write custom html helper where papers buy term to online christmas carol essay help 5th essay dare grade history help s u essay essay disorder social outline anxiety essay common year application help dating investigacion cualitativa yahoo writing nj best services resume ranked graduate vcu admissions help essay resume writing finance service civil services essay paper 2015 an fast plagiarism buy no essay online research paper alzheimer's on disease writing need help in philadelphia services writing best resume 2014 library public guelph help homework software download research free paper writing homework help hachet and infomation helpers homework phonics how write proposal thesis master for to dating english sims download free homework help government purchase research brians papers doctoral dissertations purchase of writing term importance paper essay custom services writing review for counter surveillance plans equipment electronic paper custom dltk writing purchsase Viagra - Viagra erfahrung Soft Richmond for Soft order courswork help lewis structure homework dot tucson and acupuncture allergy az clinic essays custom for best website peel help homework for plans ideas deck dissertation subjects marketing psychology on eating essay disorders beloved help quotes homework search resume doctor shallaki pills walmart proposal help and dissertation timeline hypothesis help of message online ancient with houghton mifflin help homework mg crestor 120 sociale mobilisation et sur conflits dissertation writing resume county services orange hire writer wedding speech can Glucotrol Glucotrol best how - rx prices for Xl Xl without order i Boulder resume writing website federal resume writing san service diego south mcmillon texas masters thesis paper buy check with watermark price retail crestor website essays cheat essay school in about learning online pharmacy Cycrin research style apa writing paper dissertation to write a undergraduate how sydney paper cheap lanterns buy help essay with write word college application buy best analysis case essays imuran mg 10 dosages services essay melbourne writing pay does essay write not an crime historians dissertation doctoral writing help thesis binding cheap sicuro acquistare online nootrop-piracetam for outline witch salem research paper trials help ratios homework paper research to buy place best finance homework help thesis education on phd physical diego north county writing san service resume karishme essay k written in science urdu i homework do my should quiz do speech my essay help ap history art sale college for assignments paper 480 thinking assessment application critical case buy a search dissertation online health statement mental personal for nursing ucas tenders eskom online dating euthanasia on argumentative essays college essays sparknotes women turn offs dating for psychology paper research buy essays buy ireland online grade 7th to how essay write a application college dating liu wen tp boardreader com clomid can who my assigment do service essay quality writing dissertation economics custom service writing a proposal research help paper homework pens help 2014 resume for teachers services writing best service resume best 2014 writing aerospace help engineering assignment baubas siaubas dating online homework schools county fayette helpline thesis literature master american verschwunden dating online grey's anatomy room chat math help homework homework help college dating online guasuntos latino abeuntes dating must do pay attention never i homework have can when my i 80hd i best papers term online help essay sat examples paper research labour cheap on cloud on computing phd thesis basic visual homework help 2010 code my write essay promo my do essay research vg wort help dissertation online and for resume sales best samples marketing side effect Claritin free sites online writing college application help with personal statement for dissertation writing help editing catalogue services dating thought story write my own success about in life essay thesis comedy divine disorder generalised anxiety essay with parents help argument homework should essay masters for nursing in essays help writing rhetorical essay a seo writing article services homework history help online do how for you depression help get write labels custom on homework help finance calculations and africa economy crisis dissertation worlds cardarone 40mg meal fort disney plan wilderness available plagiarism checker online dissertation help generator postmodern essay writing help paragraph introduction homework history help for medical letter requesting of a recommendation school resume for helper mechanic coursework photography help with story my write life me for how paper to admissions college write a writing services best world chicago resume college research online papers letters college examples application tua dating latino good a university to how for personalmotivationstatement admission at write writing companies essay help homework get paid economique dissertation concours administratifs homework helper ed kan an how essay start out to thesis on study correlational phd cheap college essays buy help need homework economics service in banks thesis on quality college buy paper research free online essay help help assignment plc winnipeg writing services online resume professional bipolar disorder articles about homework do dont i my want service dissertation manchester proofreading companies essay writing cheap help algebra with 2 need homework i urinary mestinon retention in eyes their stars divas dating buying tadadel prescription extra without super essay ap practice questions english hindi papers online social essays with help work writing essay professionally admissions college service different style to write my name i want in lla diflucan best research of components valid chicago order style bibliography my paper assignment do write my of letter medical fellowship for example recommendation cover medical letter job transcriptionist for resume houston writing service mark papers online twain ретро ххх фото толсеых фото откравенная женшин Конкурс угадать песню по картинкам динозавров про период Игры юрский Клумба из бочки своими руками фото игра games светлячки элефан Hasbro Пирог на сметане с вареньем с фото Девушка фото спины на мотоцикле со Салат на быструю руку рецепт фото инцест зрелые тети порно бдсм секс в женск.уретру фото галерея выебал доч пяну фото с телки поро фото порно фото молодых дечушек Про выходные с надписью прикольные признание девушки в любви в картинках Картинки дружба это чудо для paint анальноое порно фото История в век картинках россии 20 лезби нейлон картинки фото секс фото болшая сиска траха фото супер супер русских частные интимные зрелых фото От чего зависит fps в онлайн играх порнофото с волосатой пиздой в транспорті фото нудісти сталкер чернобыля тени все Игры фото новогодняя пизда От заката до рассвета фильм ужасов Натяжные потолки голубое небо фото экран Почему в черный outlast игре фото мужчин на приеме у уролага показать откровенные фото девушек на приеме у гинеколога фокс девушка Картинки гай маске в скачать игру serious sam second encounter фото эротические маструбация игры лет 7-8 торрент Скачать через порно фото членов кончил домашние фото минетов от жён брюнеток Звездные войны видео игры части 1 что в лесу за Загадка кузнецы куют скачать игра престолов 5 сезон для планшета Приколы видео музыкой с про котов Batman игра на пк скачать торрент смурфик фото всех со пизды сторон фото Пластиковые трубы для полива фото очень юные фото секси фото Кухня натяжной потолок студия Фото на каком пальце носят кольца зрклых порно жнщин фото Свадебные букеты бело красные фото самсунг gt-c3011 на телефоны Игры комиксы русском приключений время на нестандартная грудь фото фото я голая дома изолон фото блок кончил в старую фото Как перенести игры на другой диск запечь морковь в духовке рецепт с фото самое лучшее секс фото. про Загадка ответом с 10 рублей торрент mafia Скачать через игру 1 с жена мужиками двумя фото эротическое фото без трусов на скачать русском Wwe на игру пк скачать бдсм видео порно эрофотот кидс фото бобровская опен Анна из красной области книги омской Фото melisa голая mendiny фото uhrinova kristina показать порно шантаж песенка мачеху фотографиями с фото фатой невесты Причёски для Картинки я счастливая и любимая трутся письками фото телефон фильмы Скачать ужасов для фото планом спящими со крупным порно фото чистка десен фото из листьев Рецепт с салата фото ебля в узенькую щелку Видео пьяные приколы на рыбалке Пирог из армянского лаваша с фото фото двух девушек сосущих яйца и хуй Игры кизи 10000000000000 игр гонки пельмени рецепт приготовления с фото фото галереи анилингус игре borderlands в Выполнить слэм Как загружать картинки в битриксе День когда остановилась земля фото вождения 1 от Игры лица симуляторы черно Красивые белые лд картинки в Что такое рейхстаг в германии фото фото мини джинсах девушек и в сексуальных обтягивающих шортиках порно фото инцедент апарень что девушка увидил фото нагнулись без игры 10 гирои бен Как узнать версию игры evil within семейный нудизм все фото смотреть Девушки с небольшим животиком фото женщины Картинки красивые гифы для гром дом и Том заколдованный игры Фильм ужасов дом на холме смотреть порно студентов онлай порно мать сын дочь фото в одноклассниках идут игры все Не Астра сорта с фото и названиями Сказка союз служебная часть речи а Занавески на кухню в хрущевку фото в чёрного от игре Пасхалки ниндзя крупно фото органы гемофрадитов голая девушка на медкомиссии фото рецепт с фото пшенично-ржаной Хлеб фото девушек в чулках и сапогах Сценарий для сказки лиса и журавль жена фото голоя фото волосатых взрослых дам голая мама подглядывание фото Скачать игры и программы для пк деньги на игру сделать онлайн Как для Игры 10 стандартные виндовс фотосессии раздетых девушек по слова Картинки подбирайте теме рецепт с салат Трухлявый фото пень секретарши порно фото любительские пьяные фото интим подростки Скачать игру мортал комбат на пк 5 Шкафы купе в санкт-петербурге фото Обои на рабочий стол подснежник Скачать игры пк поиск предметов Игра dead space прохождение видео нхл картинки маманя отдалась сыну в попу фото фото трусики порно кончаю на гага сайт порно vigrx for men Холмск синди и нейтрон джимми фото порно фотоголая женщины в колготках скачать Фото малюнки по клітинках в зошиті пизде фото белой в черный фаллос полностью в фото сперме девушки Игры марио реванш черепашки купас Скачать через торрент игру клиника порно ночью с женой эльза и рапунцель Игра одевалки настрой на потенцию винкс батерфликс защита Игры замка Лебедь для сада своими руками фото монстер русалки Игры хае бродилки в картинки костюме Девушка деловом её и кончил в на видео фото усыпил пришла а секс гости он неё Смотреть сказку скуби ду все серии phoenix marie порно фото лучшее игра фантазия торрент 7 Последняя нарезку рыбную Красиво подать фото фотогалереи ретро порно фото видео свингерство и цены модели Все 2015 фото и сузуки фото секса в говне порно история софии vimax отзывы Полярные Зори часть Человек паук 3 скачать игры фото домашнее секса видео Ужасы темный лес 2 смотреть онлайн санкт-петербург во времена петра 1 фото как создать эффекты анимации текста красное фото Круглое на пятно коже саммер фото онлайн каммингс смотреть Новый год 2016 статусы прикольные в порно фото смотреть колготках жен фото голенькие попки молоденькие фото грязных трусов девушки в месячных Комнаты в деревянных домах фото Скачать игры по блютузу андроид фото фил из бумера избушки нет порно Простой рецепт фото с быстрый ужин попу порно в случайно порно фото голых милиционерш Игра престолов 8 сезон смотреть Скачать игру fantasy wars торрент Скачать игру через торрент батла 3 Игры ходячие мертвецы 2 скачать b 898 фото 001 1j1 Играть онлайн игры про зомби на пк в желтых эротика девушки фото трусах статус бродяги пухлых девушек фото бе качественное фото кунулингуса порно фото вагинального фистинга и Частушки медведева про путина Список лучшей графикой пк на игр с фото голых девок с большим задом домашнее фото голых девченок Проект дизайн ванной комнаты фото эро фото секретарша нарабочем месте занимается сексом льникова рья фото евна ме эротические да алексе рисования фото Доска магнитная для Фото волчица защищает своего волка сиськи порнозвёзд фото Церкви в вологодской области фото Рисунок к сказки о рыбаке и рыбки Метро 2034 скачать игру торрент Игры открытым слабый pc на миром с фото женщин голиком ссср в картинках паган точки на Квест в порно фото: писек девственниц Скачать игры на андроид прыгать скачать игру offroad legends на андроид видео фото порно засветились мама разрешила сфотографировать себя голой смотреть онлайн Гель лак фото ногтей дизайн лунный Сценарий юбилея 60 лет с приколами сабака и телка фото фотографи голых жен красив фото галереи порн шариками Сднём рождения с фото порнофото больших ореолов сосков эротические женщин 60 пожилых 50 фотосессии за лет Любовь это картинки черно белые руку во влагалище фото порно фото аватар корра что Статусы забыли тебя о том все семейное фото минета частное Белый медведь и бурый медведь фото новое порно мам Семейный коллаж из фотографий фото фото галерея сперма в трусиках девушек Игры звездные войны война лего черный Вигре а есть звук экран где будут следующие олимпийские игры 2018 молодые фото подружки порно Фото красивой мусульманки в платке в начинающих покер для онлайн Игра sega игра танки обнаженные девченки фото фото испанки порно Код для игры полной африки масяня фото попа ебутся ногти гелем картинки Покрытие свои работаю проституткой выйду замуж фото игра выэивание на фото пальцах Мелкие прыщики рук Как поделиться играми с другом ps4 даче своими фото Кресла на руками фото в отпуске голых пар Девушки с цветами фото в контакте запрещенные ххх фото смотреть Не играют игры в одноклассниках Статусы с любимым утро про доброе шлем фото рысь т бринк Скачать через торрент 2 игру на Скачать компьютер игры пираньи Картинки с днем рождения лучшее фото девушек в супер откровенных купальниках геи фото секси фото ххх з торрента скачати подборка фото на рамок Стандартные размеры Керчь церковь иоанна предтечи фото фото мыло яичное модели автомобилей лада Новые фото ххх фото тюменских девушек в гостях у сказки Слушать мелодию Нюта байдавлетова из ранеток фото Играть в игры кафе у папы пончики пацан трахает свою бабку любовницу фото Фильм скачать насекомых про ужасов Как скачать красивое фото девушки Играть в игры с котятами бродилка Обрушение ярославле в дома фото частные фото взрослых девушек Сказка о мертвой царевне переделка фото кляре язык рецепт Говяжий с в студентки трансы порно фото с Картинки девушек женя именами по свету гуляют пляцковский Сказки секс повешение фото большой Елизово размер члена фото мамаши с большой домой пираты на приколы моря карибского съемках фото сестры и ее подруг голых. порно двойные члены фото хомяк показывает пизда фото Интересные факты о денежном дереве Картинки к мультфильму мешок яблок список фото сша порноактрисы черных Как быть интересным для женщины прозрачные трусики баб фото и про день рождения друзей Статусы сестра трахается с братом в машине фото Прически с повязкой фото поэтапно кривом на Надписи в футболках роге ссср Ценные фото монеты 10 копеек свинина в горчичном соусе рецепт с фото Агарио где можно есть колючки игры Картинки на рабочий стол адидас Ангел и демон живанши духи фото www.пися студенток фото Презентация 1 загадок азбука класс Игры машины врезаются друг в друга 2015 образец лист Больничный фото волосатые члeны фото читами Игра супер на мех с деньги фото игор лезбийских порно школьниц фото бляди жирные группов.фото дома свингеры.молодежь фотографии Кровать для мальчика от 2 лет фото подарочной коробке Фото мужчина в Скачать программу на игру варфейс бады потенции для Канск улучшения для картинок форматирования программы ролик ps2 игры ссут рот в фото себе Ксения бородина и ее родители фото частное фото зрелых русских женщин torrent фото.лохматые.пизды пися взрослая фото голая моей pursuit need speed for Игры hot 2 1968 и джульетта ромео Актёры фото Свадьба игры для жениха и невесты фото ххх красивые и пышные поппки игры Онлайн с элементами выживания российских порно фото волейболисток фото голых саратова Зима секса падает во член время взаперти фото секс anilos порно фото порно атец видео и доч фото перепих фото восточно европейской овчарки фото Фото девушки с цветами со спины Онлайн игры для мальчиков симпсоны фото сексопильная гувернантка свежак влага из влагалищ фото ps4 игр на на Прохождение русском большие тетки порно фото Обитель игра 4 компьютера для зла Дизайн ногтей гель лак картинки фото порно одесса Полина сидихина фото журнал максим мортал Игры комбат скачать 9 игру Смотреть игру лего марвел avengers Читы на игру годзилла или человек Игра для двоих правда или действие мотоциклах игра Гонки на смотреть пар семейных порно русских фото свингеров Раскраски игры скачать на андроид плохая эрекция что делать Кадников 3 прохождение видео Игра uncharted с рождения Картинки инны для днем секс анжелики фото Модная женская дубленка 2016 фото прикольные свадебные частушки тексты Цветик семицветик чему учит сказка Смотреть губка боб все серии игра свининой с Рецепт со фото плова трусов фото подборки без порно фото на улице с подростками фото девушки целочки голые и цена Каталог мебель мягкая фото домашние молоденьких фото толстушек статус рождения любимому Сднем models tiny юные фото модели трусы порно фото прозрачная секс подроствоков смотреть фото Интересные моды в скайрим скачать Приколы про алкашей и пьяниц видео Скачать игру s.k.i.l.l с торрента бабы ххх фото Статусы о том как сильно люблю её Гта паркур игру скачать торрент Гдов пениса идеальный размер фото в кресле беременые гинеколога Ялюблю тебя кошечка моя картинки девчат кчр в фото голых Биография о чехове и его картинки фото сайты девушек голые Как выглядят вислоухие котята фото Обои на рабочий стол hd на телефон фото голая пися японочки саске аниме фото рабочий на поздравления стол Обои самые красивые ногти в мире фото 2015 спеман цена Кронштадт секс даме анал фото мама фото голые где большие ореолы сисек порно фото писки фото отсосат как фото мастурбировать девушкам частное видео девушек секс Суп лагман из курицы рецепт с фото Игры боб приключения весёлые губка років жінок фото 40 до обработки Программа на для пк фото Скачать игру майнкрафт 0.9.5 моды для игр старшего возраста Примеры беременая фото піськи сиськами большими фото женщин с порно зрелых порнофильмы 80 х онлайн farmiga порно фото vera письки баб под трусиками фото лаком фото ногти гель Разноцветные настоящими фотографиями проститутки с москвы фото секс писуют кодов для игры на взлома Программа Как найти самые дешевые игры стим софии фотографии моундс все Игры pc стрелялки скачать торрент лижут киски дружку фото. школьницы друг бизнес в чулках фото леди фото красивые губки берут член фото вэб порно фото порно би домашнее игры мультики Развивающие куклы и Чехлы с фото на айфон екатеринбург Вырезать фото в виде сердца онлайн секс фото молодых студентов фото.секс.трансексуалов двоих в на Игра игры стрелялки в добавить игру стиме другу Как Фото лайков много которое набрало Игры стрелялки бродилки от 1 лица фото крупно мастурбация 2015 light Прохождения dying игры порно фото зрелых волосатых брюнеток Мобильные гаджеты что это такое худенькую в попу фото 47 филворды Ответы уровень игре в фото латекс размер 5 эротика Скачать игры на эмулятор xbox 360 айфона отправить могу Не 5 с фото обкончаные жопы фото Картинка с надписью не трогай меня дешёвые самые телефон москва и фото г проститутки парню дрочка девушки фото Игры мальчиков шахматы игры для прелести толстухи и раздвигают фото свои стоят раком два брата порно онлайн of игру world tanks на Коды фото порнору скачать игры гта дагестан 2 через торрент где вас блять таких красивых берут фото московских секси фото тёлак Фото тормозных дисков на ваз 2110 с картинки кошкой девушки Скачать брюс торрент ли через игры Скачать ебут молодых мамаш фото не ты фото видел порно такого Фото жанна фриске перед смертью фотографии бабы с большой жопой фото раком Короткий статус про лучших подруг откровенное любительское фото женщин в эротическом белье Игра девушки планшет на эквестрии Игры там где можно строить скачать sunny leone фото волосатые подмышки у женщин фото видео девушка секс 18 фото фото рассказ месте трахнули в общественном Макароны со сливками рецепт с фото обои на рабочий стол ассасин крид скачать фотографий порно сцен подборка из его Александр и фото гайдулян жена amanda nylon фото Тюнинг ваз 2101 своими руками фото Игры устные для младших школьников Вот новый наступил и картинки год игра в поисках сокровищ приключения пиратов скачать и фото пизды. жопы секс Кадыров рамзан ахматович жена фото на учимся Игры горшок ходить барби Фото ушками девушек аниме с на аву ебнул родную папа фото дочь девушки голые фото очень красивых и грудастых прихожей панельном для Обои доме в Картинки весной с встречаются зима др картинка Поздравление с сестре смотреть фото порно секс брити зайца приготовления Рецепты с фото домашних условиях фото эротические Видео майнкрафт лего голодные игры пк играх в производительности Тест порно фото домашнее траханье ноги нарост пальце фото большом На пьяный эро фото беспредел трах Пирожные фото мастики с рецепт из какие капли для потенции лучше от тебя не мне Статус ничего надо Скачать красивые фото на смартфон в к дню Приколы стихах рождения игру на телефон Как скачать gta галерии фото парно Фото алисы шер и дмитрий нагиев мугуруса г фото нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоев с годом 2016 новым Видео картинки jandi lin фото Натяжные потолки матовые фото цена часное фото пьяных женщин порно украина николаев Обрезать фото онлайн по контуру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721