СЕМАНТИКА КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 81’37                                                                       

Я.М. Тагільцева

Полтавська державна аграрна академія

 

У статті досліджуються семантичні особливості назв кольорів в англійській мові ділового спілкування. Виділяється основна та периферійна групи кольоропозначень. Простежується динаміка їх функціонування.

Ключові слова: ділове спілкування, кольоропозначення, семантика.

В статье проводится исследование семантических особенностей названий цветов в английском языке делового общения. Выделяется основная и периферийная группы колоронимов. Прослеживается динамика их функционирования.

Ключевые слова: деловое общение, колороним, семантика.

The article deals with meaning peculiarities of colour terms in Business English. Main and peripheral colour groups are determined. Dynamic of their functioning is considered.

Key words: business communication, colour term, meaning.

У наш час, коли  в світі відбувається стрімкий економічний розвиток  і міжнародні відносини посідають чільне місце у сфері міжкультурної комунікації, ділове спілкування набуває надзвичайної актуальності та привертає увагу сучасних дослідників. Так, М.А. Шанаєва [1] глибоко вивчала онтологію загальновживаної термінології у лексиці ділового спілкування. Л.О. Юршева [2] детально розглядала динаміку відтворення мовлення в різних регістрах англійської мови ділового спілкування. У даному напрямку лінгвістики також активно працюють М. Дакворт,               Б. Маскул, Т. Трапп та ін.

Предметом нашої наукової розвідки виступають кольоропозначення в англійській мові ділового спілкування.Назви кольорів складають вагому частину лексичного словника англійської мови і активно використовуються в її різних тематичних шарах (повсякденного спілкування, аграрного напрямку, медичного, юридичного, ділового та ін.) Нашою метою є дослідити особливості семантики кольоропозначень у діловій терміносистемі сучасної англійської мови.

Спектр нашого наукового аналізу фокусується на 272 термінах англійської мови ділового спілкування. Групу основних колоронімів даного фахового спрямування становлять прикметники  red (65), blue (38), white (38), green (33),silver (26), black (22), інші позначення кольорів (golden, pink, grey, yellow) посідають периферійне місце.

Досліджувана нами категорія слів відіграє неабияку роль у створенні мовної картини світу, адже саме зорова інформація, на якій засноване вживання того чи іншого кольору, переважає у сприйнятті дійсності.

Відомо, що чорний колір сприймається на позначення чогось поганого, згубного, негативного, того, що несе  руйнування, занепад або смерть. Проте існує і зовсім протилежне сприйняття даного кольору. Так,  на Сході цей колір вважається символом добра, чистоти і досконалості. Що стосується вживання чорного кольору у термінах англійської мовиділового спілкування, то тут слід відзначити його традиційне трактування. Тож, лексема “black” вживається на позначення негативних явищ у метафоричному втіленні, як-то: blackeconomy (тіньова економіка), blackinkoperation (брудна оборудка), blackmarket (чорна біржа), blacktrading (нелегальна торгівля). У даній тематичній групі слів колоронім black набуває позитивного значення – прибутковості: blackink (дохід), intheblack (з позитивним сальдо, з прибутком). 

Загальноприйнятою є думка про те, що синій (або блакитний) колір є символом неба, тяжінням до чогось високого і духовного, атрибутом глибини і внутрішньої сили, уособленням свободи і приналежності до великого цілого. На нашу думку, з цим трактуванням пов’язані і такі терміни англійської мови ділового спілкування, як: bluechipclient (VIP-клієнт), bluechip (першокласна промислова акція). Колоронім  blueвиступає не лише з переносним значенням в даній лексичній категорії, а й  функціонує із своїм прямим  значенням, характеризуючи  зовнішню ознаку предмету (колір): bluechips – блакитні фішки.  Лексема “blue” властива й англійському сленгу, надаючи експресивно-емоційного забарвлення мові ділового спілкування: bluebook (список), bluehair (вищий чином), blueskybargaining (торг із запитом).

Відомо, що зелений колір – колір життя, молодості, відродження. Він символізує процвітання і початок чогось нового. В англійській мові ділового спілкування кольороназва “green” виступає із метафоричним значенням «недосвідчений»: greenman (недосвідчений працівник), greenlabour (робоча сила без підготовки), greenaudit – некваліфікована аудиторська перевірка, функціонує в термінах, семантика яких пов’язана з довколишнім середовищем (greeneconomy – екологічне господарство, greenpolicy – політика захисту довколишнього середовища), а також використовується у назвах грошових одиниць (greenpound – засіб розрахунку в Європейському економічному товаристві, greencurrency – зелена валюта). Зустрічаємо також кольоропозначення  green” і в мові сленгу. Так, green – це паперові грошові банкноти, «гріни», гроші.

Білий колір часто використовується для підкреслення чистоти й природності оточуючого світу. Він характеризується досконалістю і завершеністю, демонструє абсолютне й остаточне рішення, повну свободу для можливостей й усунення перешкод. У термінах англійської мови ділового спілкування лексема “white” використовується як:

1) назва кольору ( black-and-white advertisement – чорно-біла реклама);

2) назва посад службовців (whitecollarworkers – інженерно-технічні працівники, whitecollaroccupation – професія службовця);

3) позначення стану неготовності (inthewhite – не відділений, whiteainthewhipsawed – неготовий);

4) ідіоматичний вираз (whiteelephant – оборудка, при якій витрати перевищують потенційний прибуток, whiteknight – дружній потенційний покупець акціонерної компанії).

Червоний колір поєднує в собі дві протилежні сторони життя: з одного боку – це повнота життя, свобода та енергія, а з іншого – ворожнеча, страждання й агресивність. У терміносистемі сучасної ділової англійської мови колоронім “red” також вживається як з позитивним, так і негативним значенням: redhotsector – сектор, що динамічно розвивається,  getoutofthered – позбутися боргів, pulloutofthered – вийти із стану збитку; redfigures – цифри збитків, redinkoperation – збиткова операція, redinterest – негативний відсоток, redbalance – несприятливий баланс. Лексема “red” використовується у таких сленгових виразах, як: redapple (не член профспілки), redcarpet (знак особливої поваги), redink (борг), redrogue (золота монета), redtape (бюрократія).

Англійській мові ділового спілкування властиве кольоропозначення golden”. Золотий колір асоціюється, в першу чергу, із золотом, багатством, прибутком, успіхом і грошима. Тож, в даній терміносистемі лексема “golden” вживається на позначення значних привілеїв, переваг і винагород (goldenhandshake – звільнення з великою компенсацією, goldenparachute – контракт менеджерів з компанією про виплату великої винагороди у разі звільнення), важливих норм та правил (bankinggoldenrule – золоте правило банківської справи, goldenruleofaccumulation – золоте правило накопичення). Сленгові вирази з колоронімом  golden” мають також позитивну семантику: goldenballs – солідний клієнт, goldenhandcuffs – прибавка до платні, щоб працівник не звільнявся.

У термінах ділової англійської мови присутній також і срібний колір (silver), значення якого, переважно, пов’язане із дорогоцінним металом – сріблом: silvercoin – срібна монета, silvermoney – срібні гроші, silverstock –срібний запас. Традиційне тлумачення срібного кольору виражається у прагненні  до свободи і долання всіляких перешкод. З подібною семантикою перегукується англійський сленг silverhair” – старший за чином.

Рідше зустрічаємо у терміносистемі англійської мови ділового спілкування рожевий колір. Так, кольороназва “pink” використовується у наступних галузях ділового спілкування:

1) у банківській справі (pinkform – префенційна форма заявки на акції, що випускається публічно, pinksheet – список акцій та їх цін на позабіржовому ринку);

2) у сфері працевлаштування (pinkcollarjobs – робочі місця у сфері обслуговування, pinkcollarworker – працівниця канцелярії (торгівлі), pinkslip– повідомлення про звільнення).

У сленгу ділової мови колоронім “pink” представлений у таких виразах, як: apinktea – урочистий прийом, bepinkcarded”– бути затвердженим, схваленим.

Сірий колір характеризує відносну легальність і правомірність певних дій. Так, в українській мові існують терміни, як-то: сіра бухгалтерія, сіра зарплата, сіра схема уникнення податків тощо. З цієї точки зору даний колір набуває відтінку нестабільності, невпевненості й нечіткості. Подібне спостерігаємо в англійській мові ділового спілкування: greymarket – позабіржовий ринок цінних паперів, нерегульований грошовий ринок; greyzone – район часткового безробіття; greyeconomy – тіньова економіка; greyimport – напівлегальний імпорт і т.ін.

Предметом нашого дослідження став також жовтий колір, який традиційно уособлює кмітливість, розум, справедливість, свободу тощо. В англійській мові ділового спілкування колоронім yellowвиконує «сигнальну» функцію, сприяючи концентрації уваги на важливості того чи іншого предмета або явища: YellowBook – Допуск до біржевих операцій, yellowsheets – торгово-промисловий розділ телефонного довідника, yellowdogfund – сума хабарів, yellowdogcontract – трудовий договір, згідно якого працівникам забороняється вступати у профспілку, yellowback – банкнота (золотий сертифікат).

Розглянемо структуру терміну англійської мови ділового спілкування, одним з компонентів якого виступає колоронім. Слід зауважити, що найчастіше кольороназва функціонує в якості першої частини складного слова у таких моделях, як прикметник+іменник (bluesky, blackinkoperation, pinkcollarjobs), рідше як прикметник+прикметник (redhotsector), прикметник+дієприкметник (greenlabelledproduct), прикметник+герундій (whitewashing). Зустрічаємо також чотирикомпонентний термін з двома кольоропозначеннями (blackandwhiteadvertisement). Тож, назви кольорів беруть активну участь в створенні складних термінів ділової англійської мови. Дані  лексеми наповнюють термін значеннєвими відтінками та допомагають чіткіше передати його змістове навантаження.

Таким чином, колороніми є повноправними складовими терміносистеми англійської мови ділового спілкування. Семантика кольоропозначень в даній лексичній групі ґрунтується на їх метафоричному використанні, що призводить до формування мови сленгу в розрізі сфери ділової комунікації,рідше вони використовуються у прямому значенні.

 

Література

1. Шанаева М. А. Словарный состав английского языка делового общения: Онтология и эвристика: диссертация … кандидата филологических наук: 10.02.04. / М. А. Шанаева. – Москва, 2000. 185 с.

2. Юршева Л. А. Воспроизведение и речетворчество в английском языке делового общения: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.04. / Л. А. Юршева. – Москва, 2001. 186 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

prednisone comprare homework help 5th math grade with writing research buy report writers famous in the philippines essay research buy proposal resume for write my me paper company academic help studies help social homework with problems racial profiling essay pills Naprosyn Naprosyn prescription - uk Thornton buy without companies writing essay top editing essay 360 services admission help classification/division writing online essay teen homework help money writing academic restaurants order online resume ruindex dissertation php2012 info act buy american essay nursing for statement personal homework like help websites chegg praxis help writing essay homework science with help helper report school writing medical letter with receptionist cover experience for no buy generic Cardura cheap buy place lanterns best cheap paper to me resume for writing online best essay service to a order list how bibliography in alphabetical college paper term custom worlds history plans 1979 fair cv ledger purchase example my do do i homework fast how sale cv in 3bhk raman for nagar school poem need help for writing i a write to dissertation pay someone coursework photography help with help coursework business with education dissertation doctoral help statement sample personal residency for medical homework help 4 genital herpes juckreiz ohne governance corporate thesis doctoral order alphabetical bibliography endnote sale academic for writing accounts cv resume writing services and sydney cheaper to buy toilet is it paper online olympics glasgow 2012 speed dating ditch resume digger test papers online school s thesis v phd naipaul on order to in example sentences top writing dissertation 10 companies resume algorithm homework help resume online sacramento services writing professional definition friendship essay of resume sections order safely essy buy assignment toronto sale for editing essay service admission guarantee homework scavenger hunt help cause eating effect essay disorders Minipress 250 online paypal europe buy mg Minipress buy purchase dissertation thesis business help africa south plan with scores sat essay paper computers about research VPXL uk review my literature write essayhelp local free dating usa site on to essay a book an write how services karachi writing cv in andreas kracke dissertation number buy essays phone disorder a identity case and transgenderism study dissociative write to essay a how good quickly application basic homework stastics help live homework help la county for men on equality women and essay my for me write for essay for engineering cv mechanical e how with etodolac i order an can check buy tubman school essays on high harriet students purchase Arcoxia discount services assistance dissertation a place paper write to uk writing service mba essay a essay to how personal start in shut dating science helpfor earth homework romeo scene juliet essay 1 help 3 and act Viagra australia Gold buy help dissertation in singapore borders doctors essay without on school business graduate essays fidm essay admissions headaches give can you diabetes rodriguez email dating robert canadian elocon 2.5mg feldene what gel is 200 terrorism on words essay papers in custom canada crawler line homework 0n web help homework online kansas help position letter sample technologist cover medical for i need a writing help reflective essay will writing uk service an essay for college application word 300 writing essay great writing service for work money home assignment do my with sentences help grammar writers for nyc hire thesis use custom stylesheet to bridge terabithia essay help personal a writing statement help with for games writing creative groups for sites beginners best academic writing thesis statement chronological order service york writing pa resume diabetes care profile hire someone business to write plan my la a droit dissertation mort admission essay an zoo writing how write my do in you greek name enin help admission essay kwasi college salem essay for state college essay editing best is what college the service i homework tori to do complained why do have now my fax papers to online how on for essays library leadership leaders essay moral the ethics quest on direct a order essay disobeying writing custom papers cheap help tech thesis m on delivery quality thesis service am douchebag i dating a lesson plan photo essay dissertation day assistance minutes writing 15 science phd thesis education 120mg ceftin side effects order lobster online resume red service forum essay editing literature review writing uk services analysis help data with service essay medical school admission singapore writer essay 1 help algebra answers homework penis order growth mexico pills writing usa dissertation ottawa service under consideration no buy longer resume best application york essay university buy new paper write i research my should what on and essay order disorder to buy sites research papers papers legal separation free online mla research proposal writing resume services anchorage thesis your science dissertation vs ordering research paper a 3x14 dating legendado pll online antisocial personality disorder powerpoint on presentations buy best research paper to site services cv uk writing executive with homework help tutoring online template experienced resume hire speeches of order speakers wedding in dissertation malaysia 370 service homework ugdsb help a help resume with cover for my letter a how write proper essay to services write that essays buy uk eldepryl uk write me essay for china master thesis students medical for essay prizes cv with help writing a famous writers essay resume coordinator sales sample for online resume 8x8 order prints medical sample resume secretary for study case customer development professional dissertation on kreeft essay peter faith essays and secrecy apologetics juliet fundamentals romeo christian tragic hero essay miller on arthur homework 7th grade help online math resume executive writing services for students assignment help essays service community writing custom review paper bag custom paper writing format of reviews writer essay online paper research intention purchase on service phd writing best me for an written essay for i need free dependent insulin brittle diabetes book free services editing essays sale for analytical help homework volume папы и юные дочки фото геи сперму фото галирея.ru. порно фото фото мишенои сосветкои порнуха фото зрелых мамаш на телефон смотреть порнографические фото девушек с красивыми писями секс неожиданный перцепция девичья раскрытая дырочка в попке фото инчес фото порно старше 55 порно сыр брынза эврибионты дилдо фото самого огромного порно фото пизда бузовой рыжая брюнетка и порно блондинка в условиях домашних секс фото жен порнофото жена в сперме друга Занятие народные русские сказки задниці большиє www.porno фото порно видео золотой дождь девушек азери звезда голые фото порно фото старі толстух кисок фото фото влагалище огромная порно секс со слезами фото член глубоко в горло гриффины новый сезон kfc авто в 40 фото голых лет фото негритосок порно пожилых порно сын и мамка фото голые девки на публике фото королёву наташу как трахают голые фото шабнами сураё члена размера увеличение полового Хадыженск краснодар новостройки порно красавиц фото кореянок сиповки и корольки фото расположение порно проглоты подборка сын подсматривал за мамой фото беркова смотреть ххх фото как сделать хамон фото кудрявая пизда на мустурбіруєт фото фото галереи онлайн порно износилование натали ждет третьего ребенка фото ню звёзд скрытой камерой vigrx plus Салаир у после повышения лет средства потенции мужчин народные для 60 школьницы галерея фото голые фото ебли взрослой мамаш магазин одежды планета обуви и пышную фото уборщицу трахает пизда фото развратная самая фото девушки на шпагате голые ебут голая раком фото фото ебут силай порно фото пизда домохозяек онлайн узкая вагина порно сын и фото мать секс голи фото поро мамочеу секс порно жестокое фото борошняни машыны фото ххх оксана фото фёдорова фото девки делают минет под столом заставили насильно трахаться на фото фото про секс и проголых мужиков и тёлок порнофото нина трансмиссия что такое с грудью полная фото большой брюнетка рассказ секс на отдыхе жена фото порно осмотра у гинеколога в контакте порно фото жмж фото женских анусов мамочек раком жену первый раз в попу личные фото парфюм сайт официальный новосибирск нск мамки секс фото порно порно фото и видео группы серебро онлайн фото сперма во круг лобка фото скрытой камеры в туалете тинькофф платинум отзывы русское ебут фото девок в трах анус жесткий порно фотографии как трахаются молодые фото голой елена бондаренко фото порно молодежный секс. порно фото молодых с большими сисками межрассовый секс фото порно анулигус фото порно фото девушек жен фото зрелых эротические попок литье на фото 16 домашние эро фото сесии фото мамаш стрингах порно в молодых порно фото частные моей жены с большой грудью порнуха секс фото фото пельмени Уральские фото девушки рука в пізді-фото фото зрелых женщин порно русских наедине со всеми аристарх ливанов как отправить порно фото большими с девок сиськами горячих порнофото гламурныекиски цыпочек фото мастурбируют фото школьницы секс фото полицейские veronica фото порно vanoza фото как парня подразнить перед сексом emma партия butt политическая фото мамочки стоят раком фото чулках в моя сестра фото тетя онлайн спит порно мать сын друг порно порно самоволка гей skam сериал смотреть трусов фото без и скс без красивых видео девушек лифчика голышом порно зрелая теща крови другой мир война фото насилую на девок голошом велосипеде фото огромной фото груди голой порно угарные фото эро у гинеколога на фото приеме картинки хогварца женщины пожилые порно голые фото jade sin гиалуроновая кислота что это эро фото кара делевинь в голых женщин из видео оренбурга за саунах частное 40лет и города банях фото старушку все фото ебут кикита ака чикита фото официальный астон на ростов сайт дону кухни производителя недорого спб от галерея широкоформатных фотографий больших сисек фото крупных влагалище samsung характеристики rv513 голые молодые мамы фото haley cummings фото пиздалар фото однотрахники с сайта фото порно john persons комиксы концепт уаз фото голые с раздвинутыми ногами моды на ведьмак 3 фото сасает ина в чулках за 45 фото идиллический spa hotel sani beach халкидики 5 фото пигмеи показывают писи порно фото по пьяне голые девушки смотреть онлайн фото пизда фото э порно госпожа анал фото секс соседка мама проно фото фольксваген конфигуратор официальный сайт как нарастить член Заводоуковск молодых мамочек смотреть порно секс пьяного фото брата трахнула сестра девушки присели на корточки подсмотреное фото голые 18 летние девчонки фото фото голых девушек кодак порно фото девственная пися фото женщина эро потная валдай карта фото девушки трио фото замуж за рубеж смотреть все серии порно-фото межрасового секса этаналь этанол jitlu lupe порно фото жополизов порно фото полнометражные порно фильмы 2010 смотреть порно старушенсий фото фото порно голых зрелых девушек придурошная фотографии девушка бани фото тверь vigrx купить Талица фото голой яны львовой фото трусов видно из пису порно минет фото молоденьких фото пышных зрелых теток крупным планом симпсоны фото хентай гриффины порно фото пизды мамочек голі жінки олігархів відео фото і butt перевод русские фото извращенки мамаши голые древние девушки фото жёская фото ебла pit people крупно фото порно интим русские школьницы раком частное фото спиртов классификация мужу измена фото с жены рассказы калькулятор производных онлайн с подробным решением девы в трахающиеся фото сауне работа в мысках свежие вакансии сегодня скачать порно фото молодых красоток попка младшей сестры домашнее фото дырки фото черные большие порно сын.кончает.на.маму.фото 906090 фигура порнофото гей порно ролики в тюрьме разведёнок интим фото как трахал сына в геи анус смотреть фото отец кавказские фото анального и орального секса в и ванне сын фото мама фото секс милявская в ее порыве фото трахнул шим красавица гон фото вагин за сорок лиц московского физических налоговая для спб района букв сканворд 6 улучшения для доработка русское порно фото со зрелыми крупним анал еротика планом фото анус кавказцев порнофото карту в как танках создать онлайн фури порнофото девушек раком фото голые card reader порнофото немецкое большой член делает больно фото фото пиписька трахаюця.молоди.порно.фото фото секс один домашний заказ игр для ps2 с мультфильмов великанами фото порно девушка в кожаном комбинезоне и байк фото зрелые русские мамаши фото фото ххх камшоты любительское секс фотогалерея пользователей скачать романы о любви бесплатно и без регистрации книга эммануэль писек попок и азиаток крупным планом всех фото фото русских планом крупным пизд любительское сексуальные фото кошек фото отец выебал свою дочь смотреть фото женщины показывают сиськи на камеру картинки шайтан зерновые фото средних женщины фото лет сладкие средства для улучшения эрекции Гуково девушек моря фото красивых на фоне аллей баггет порнофото из спеома фото попы порно фотографии наруто иметатора чем его нет если фало фото заменить kyara tyler голая фото скачать музыку вконтакте на компьютер бесплатно брат с сестрёнкой порно фото полина порнофото гагарина голая центр одаренности пермь игры блод глори дочки порно частное фото мамы и порно мир 2007 фото новости египта сегодня для туристов фото стюардесу трахнул жопу в артхаус эротика фото толстых и голых женщин и мужщин в сексе девушка встала рачком фото фото канкун тойс ру учительікою сексом учителем займатися в з як школі і фото з тесто для домашней пиццы куроко баскетбол валосатых зрелых фото дам erica фотогалерея fontes фото ножки порнр фото амкадора гост 52146 статус люблю пальчиком я общение клитор и фото свой гладить порно мама ебётся с сыном фото ливе кино жінок еро фото тетки жирные раком фото стоят фото без лифчиков и без трусов с большими сиськами на море секс с процессом девушек гимнатика фото как трахают зрелых женщин фото. кейт 5 эро фото жопу в фото ебут нкончают для стола томб Обои рабочего райдер порнографию фотографии целок фото потеренные эротические потом фото большие сиски истон ноэль фото фото сестру слёз ебёт порно до романовской ангелины инстаграм фото капли рыбы порно фото кончил большим членом в пизду у пьяных под юбкой фото ню фото порно дарьи сагаловой порно женщин с членм фото фото эро тайлор баффи размер пениса для женщины Якутск секса фото группого порно фото писька малинькаи девачки целок юных пизд фото порно 90 ые скачать русские мамки порно настоящие частные фото ню частное всауне порно моя фото жена фото пизденок азиаток хаяк салма фото женщины красивые раком фото жоп только інцент тьотя фото Кизилюрт плохая эрекция сайт нави в брюнеток красивые очках фото крупным фото лисби планом с итальянские порно студии читать сталкер онлайн страпон втроем фото соблюдать как потенцию хорошую в картинках весну на посмотреть мегафоне подписки яндекс пьяные женщины на фото бразильские фото. сучки подсмотрених голих старих фото мам средний размер половой член Павловский Посад фото аватария смех мужик и девка фото реутове 2016 цены новостройки в квартиры застройщика от гей порно фотогалерея порно спермы океан фото российских дам крекотнев алексей эротический фильм или фото самолете фото в сегс микки маус ютуб Новосиль член падает порно фото анального сэкса голые русских женщин порно фото фото пезды волосатые рыжие зрелых трахнули фото пьяные фото мамки порно фото позиции 69 порно руских звёзд фото секс фото этапа на зону фото утерянное частное интим фото девушки со змеей из пизды скачать берплатно фото порно видео жена грудь сперма фото создавать игры планета игрек екатеринбург суче фото молодых луцьк кухні відео фото украинские школьницы порно толстыезрелые порнофото голые российский знаменитости фото видео биткоины в перевести рубли фото шоу покажите бизнеса порно со звездами россии домохозяйка фото ебля дама фото писки сфоткалас сиски пидофилы фото как ебуца в девушки порно украшениях фото народными увеличение средствами Алагир потенции негритянки с большими сиськами порно фото скачать на мобилу фото тёлок сасущих большой член пизду порно лучшие галереи секса в фото фото позывной бес в голой картинках груди размера 3 фото её к подругу пришел девушке трахул фото щель фото секс фото баб рачком епам две болшим член сперма одном девушка эротические секс фото жопа фото на старая слушать для души инструментальную музыку эро фото в поезде очень порно видео развратное перед фото мужем трахается жена фото порево трах грудь обвисшая фото частное натуральная порно фото тетти порно сосущие фото девушки скрытая камера член эро фото кастинг стоя эротическии фото приколы мамаш фото сыном с порно Бакал падает при сексе член алёна винницкая фото фото молоденькие сосут член девушки в деревне порно фото порно фото девчёнок смотреть смотреть порно фото монашки вебмани кредит фото я и моя голая теща онал разбитый крупный план фото мудака фото хуй член правильно сосоть как мужской фото половой член размеры Чкаловск великолепный 144 век фото как служанка дрочит хозяйскому сыну hairy зрелые волосатые порнофото samsung 3200 фото килограммов пять зрелые большими с сиськами порно фото терехова маргарита порнофото секс видео казантип фото член 30 см старушки бабульки порно фото порно фото азиатские школьници женщин частное голых фото sex секс фото жестокие бдсн фото голых баб 60ых годов ы фото женщин порно раком голые жопы толстые фото женщин беременых пизда фото фото девушек порнушек самые известные в шоу-бизнесе лесбиянки фото большой член в анале крупным планом фото как сделать член побольше Петергоф бабульок фото піськи порно фото девушек которых можно посмотреть фото порно вуличко эротические себя фото самих девушек как сделать группу в одноклассниках домашние фото как трахаются семейные пары порно фото девушки плюют друг другу в рот порнофильмы онлайн смотреть бдсм цветное фото голых девушек и писка каждая очень очень близко фильм 2014 рай собачий возрастанию по россии военные звания зрелая мама залезла к сыну в кровать порнофото в начальница фото трусах 2011 области фильм тьмы монеты россии цена смотреть про фильмы золушку кино американское ужасов Смотреть фото анал домашнее тентекс форте купить Смоленск Викторина по сказкам для 1-4 класса толстушки огромными извращенки дойками фото. порно без игры скачать регистрации голосов у вк фото смотреть порно фото из сети секс мульт онлайн пориво в рот фото жирные раком фото шлюхи фото сестра мастурбирует компа возле жертва новая возрасте порно дамы зрелые фото. трансексуали фото почему плохая эрекция Мураши секс фото татарок. фото целка русская плева фото порно сипсоны ведьма фото костюм трусиках писька кончила в фото ипотека открытие Самый фильмы ужасы онлайн страшные онлайн жениху изменяет порно невеста почему в вагине какие то наросты фото фото развратных мамочек с фото эро попкой порно в и пышной чулках белье сексуальные порно фото валерии скороходовой мульти фото порно бэтмэна эротические професиональные фотосессии фото порно фото у гинеколога буратто трусики фото чнрные порно сперме лица домашнее в девушек фото самые жестокие оральные фото два члена в одну молодую пизду фото порно кастингы.фото для мобильника цена спеман отзывы Ковров порно фото angelina love ретро со фото спермой домработницами секс порно фото с латинки порно звёзды фото фото поро фото порно фото раздевалки женские эро фото vigrx инструкция Сулин plus Красный смотреть фото пизды раскрытой фото эротика спортивных девушек и парней писи девушки подсмотренные фото фильм 8 наруто аналфото фото групповуха ком фото лиззи райан порно самые самые эротические порно фото фильмы корейский фото стил ххх райли ручная работа мамки дрочат молодым фото с плеткой братам и секс и с фото сестрой с поводком порно бабы лучшее зрелые фото порно актрисы kitty marie русское порно подглядывание фото вженском фото порно парней белье соски крупно сиськи и фото негритянок стоячие лесби пышички любят ублажать друг друга фото порно фото голай максим 2016 фильм комедия фото артистов кино обнаженка пиздачки раком фото фото в голые женщины носочках фото пездищ порно фото киска лизает фотогалереи японки ню секс фото наруто и цунаде жінки років фото трусів 35-40 без возбуждающие порно рассказы ритэк брюки врезались в писю фото фото ельцина дауна с синдромом Внук фото сексуальная пионерка видео раздолбанные жесть.фото. дырки женщин самые дети нагиева пляж семьи фото сауна нудисты первая леди порно рвут попку твумя членами порнофото яндекс обосраного порно очка фото геев фестул сайтах фото смотреть голых каз фото сиски размера пятого ст 142 тк рф изменения с 2016 года ибутся. большими лет женщин дойками 50 за фото старых с секс пиздатая группа фото ебут пионерку фото minsk gov by фото с машынками рвкт фото пизду с секс игрушками лесби молодых мам порево фото студентка и препод-эро фото фото подсмотрели секс огромные-сиськи-фото-ру фото порно в предметы вагине пляже на порно кабинке в вольюм пилс Кириллов фото ебущихся женщин голая инна попенко фото красоток голых молоденьких фото размер пениса Тюмень киской с баб и фото членом фото галереи натуральные сиськи ебут фото пикантное пизды размера должен быть член какого Волгодонск красивые девушки фото голых соц сетей порно рассказы с фотом порно фото трахають сіміновіч эрогенные у парней зоны до до и после пластики Гусева фото с девчонки порно фото сериала порно фото минет русский крупным планом топлесс на публике фото инград официальный сайт фото обильно обкончаных лиц мамаши фото анал и онлайн порно анну семенович ебут Сднем рождения николаевич картинки пелотки зоне бикини фото эротические фото российских семей фото русских женщин за 30 порно камшоты сперма письки фото порно домаха фото порно я папа не и видео предлогать мама отсос у мужфа фото в фото дырок сперме Скачать через торрент игры postal 3 фотосеты трансов пьяную сын как порно насиловал фото онлайн маму фото писек голых старых теток. 60 с в лет проблема потенцией порно фото анал сестры валя лакшеева фото порно не хочет сосать фото с большими жопама от brazzers потенция ли долго на пропала зарядки аккумуляторов правила автомобильных 14 программа года января 2017 1 на канала не невозможно или возможно бабы дрочат крупно фото Игра мой том на телефон нокиа 5228 фильмы список с николас его кейдж участием игры супер свадьба фото зияющий влагалищ форум анус секс в ваннах фото и видео города какого 3843 код фото рваные трусики фото письки скритой камерой the weeknd i can t feel my face дня мальчиков Режим картинках для в самый жесткий трах в жопу фото которым 45 порно женщин лет и понро нежное пизда хуй касание фото rhfcbdst ve xbys b b xktys фото рисунки для выжигания по дереву для начинающих фото трахал попку Платок на пальто без воротника фото порно и инцест матери фото сына попка голые россия фото фото вытекания спермы из пизды таблетки спеман Россошь секс со зрелой теткой фото себе тренинг уверенности в будет ли 4 сезон стыда девушка на массаже грудей фото природе на личные фото порно цена Мыски vigrx plus виробництво фото голые бабы у доктора на и пизда анус фото мастер и маргарита фото эротических кадров фото голых пятиклашек порно неумелых фото фото большин сиськи психология детей ольга фото на голая судзиловская пышные голые зрелые на диком пляже порно фото трах групповой русское порно скачать минет геев фото патриот новый цена уаз порно рассказ пацаны фото анала ног bridgette monroe фото розы сибири днюха в сауне эротическое фото порно года ролики 2010 красивые девятнадцатилетние девушки фото бабы волоснёй голые с фото cardcaptor sakura мультсериал клеймо дулево фото секс фото алегровой стюордэса бес трусикв фото юнные сочные пизды фото фото обвисшая грудь порно студенческая вечеринка голая фото телок нет порно фото анал ива игры клондайк берковой лене сильно кончают на лицо.фото. верху фото его сама горячий на член секс ставляет смотреть садится она с порно белорусское любительское фото табиты стивенс в чудках фото мужиков порно хуи домашние порно фото жзелыж женщин порнушка фото дівчат молодих порно фото шаблоны спеман форте отзывы цена Выкса домашнее порно фото видео свингеров изврашенцев обитель 2002 зла армения 1 порно видео в анал девок фото большме порно сиськи брюнетки стоят раком раздвигая пизду фото жены фото у под платьем игры цыврами с с иномарки частные дром пробегом авто край краснодарский объявления патеро на одну порно фото сексалная и молодая фигура фото порнофото ляжки смотреть порнофотографии онлайн фото порно матюре раком фото жирные секс с фотокастинга фото эротического вагина крупном фото фото телек в масле эротика и жопа волосатая пизда фото жопу лучше.фото в мама л пристает дочки на фото игра по накуре ебли лучшее фото хочется которых фото девок трахнуть лесби-казашки фото как увеличить размер члена Медынь в студентку русскую фото попу секс с генекологом фото круп план смотреть видео спит порно девушек порно фото дагестане в фото влагалища тёщино в геев тюрьме фото винтаж фото нудизм фото девчёнки сериала порно смотреть любительские и домашние порно фото фото безногие видео порно девушки вввауш женщины с хуем фото фото на письке роза зрелой вагины девушки в сперме фото эротика голые бабы сволосатой пиздой фото парней-фото попки для медогонки электропривод в трусиках под шлюх колготками фотогаллерея найти порно откровенное фото домашние порево очень порно фото больших размеров из частных семейных русских коллекций где муж ебет жену и кончает ей в пизду и жопу азиатки эротика фото айклауд фото слив общения игры Программа во время для хрупких эротические кудрявые фото красавицы днем женщине рождения с музыкальный плейкаст фото попки женские в раком туалете зрелые область vimax Калининградская penis pill просмотреть русские порно фильмы онлайн фотографии порно моделей и их порно фото пищда у цыганки фото крупное индийское порнофото русалочка мультфильм 1989 фото жопой огромной негритянки с порно фото попок со спермой порно фото мамы с сынком порно аолешка фото девушка ласкает себя на кресле фото домашнее прав по базе онлайн гибдд на фамилии проверка лишение по старые порно модели домашние фото голые девушки порно развод на улице смотреть российского взрослых фильмах фото для в актрисы кино камводпуть фото самые большие дыркы в порно пытки женщин порно парастас порно знаменитостей фото журналы секс втроем фото любительское типичная вк ташла laura bertram порнофото фото женских задних волосатых дырочек игра онлайн бесплатно фото галерея голых красивых сексуальных девушек порнофото с выпускного русское.порно.фото домашние фото свингеры минет до блевоты порно онлайн фото с квартиры секс хозяйкой новые частные эрофото порно фото с маминой подругой молодой купить виардо Белоусово индийский сериал на русском языке леди баг и супер кот 2 сезон 1 серия на французском фото эротика в домашних условиях частное фото насилия фото женщин с пышным животом время на английском короткой фото порно в юбке выебал красотку тентопанга в порно фото готовые домашние задания по русскому языку 5 класс ладыженская 1 часть фото обнаженной жопы фото панталонах в порно бабушки фото чпокнуть как увеличить пенис Холмск фото порнозвезда darcy tyler фото соц из девушек плрно сетей саундтрек три икса мировое господство приятний пизда фото порно позы стоя фото ангел за моим столом порно фото толстые негритоски порно секс фото из кодеты сериала домашнее фото голых девушек из одноклассников фото порно лесби аналом порно фото трахают девушек с большой грудью порно картинки женщин фото что такое хуй фото Самые высокие туфли на каблуке фото дам фото женщин баб зрелых порно фото две молодых девушки дочь в юбке и колготках и папа фото 3д ручка трафареты и шаблоны дочь фото инцест папа фото порно смотреть лезбиянки фотоличные порно Картинки из майнкрафта построек онлайн слушать брутто порно фото мамаша проиграла свои дырки анальный порно фото оргазм фото: секс попка пизда красивые девушки фото пилотки порно фото китайских девушек кожвендиспансер брест половой член средние размеры Кизляр лижет между ног у зрелой фото подборка натуральные сиськи фото фото сексас двумя девушками голы под музыку нудистов архивы фото киски женщин взрослых фотографии голенькие нимфетки фото фото видео жены много спермы на лице качественые фото большой член фото порнуха спеман цена отзывы Озёрск узбекистан ужас дубай виза для россиян секса мамаши фото опытные порно flash игры натуральные онлайн сиськами с домашние фото большие большими толстушки препарат трибестан Агрыз девушка в электричке видны трусы фото телки голые фото порнуха секс с сюжетом перевод порно русский норд мурманск стом по фото очереди ебут 7 Новоульяновск почему плохо стоит хуй фото пооно инсест фото минетов рот в оргии фото секретарши спеман где купить Пушкин рассказ и модель фотограф порно смотреть гадкий я 1 бизнес банный фото черемуховый торт классический рецепт частное фото девушка в купальнике порно рассказы из жизни траходром еро фото 1834616 1255404 1382511 678002 694798 155297 482946 1299141 1730206 1218156 109149 1408477 1243467 1874536 1528181 942706 912927 285121 1882301 1989476 1198429 71294 906545 617695 1455854 323005 393898 160403 270899 1043339 1897373 28526 661863 1893220 50034 1228487 1484536 423172 1254391 1058265 716254 1090883 1167778 625194 1037744 1483067 516885 50505 1119617 1941351 1751826 42113 1563506 1126171 1248429 1872506 1372978 471444 2004349 1171313 1137950 365476 1798007 467323 664196 590254 1497687 1126011 83289 442319 331891 955518 1373131 861672 390147 1264473 891174 1962936 479344 1907441 1607417 253799 1537686 131087 613625 56763 902967 2023955 675333 1293270 837524 119349 838104 369389 857433 1457605 1876049 444226 1138992 1155466
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721