СЕМАНТИЧНІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Г. ГЕССЕ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

ДК 811.112.2:81’373

І.В. Конончук, старший викладач

Національній університет біоресурсів і природокористування, м.Київ

Розглянуто численні й різноманітні емотивні номінації, що об’єднані темою “любов” і які відображують емотивну компетенцію Г. Гессе, що виявляє неповторну своєрідність його стилю і дає змогу виявити індивідуальні риси його світосприйняття.

Емотивна компетенція, емоційний стан, концепт, персоніфікація.

 Рассмотрены  многочисленные и разнообразные эмотивные номинации, объединяемые темой “любовь” и отражающие эмотивную компетенцию Г. Гессе, что обнаруживает неповторимое своеобразие его стиля и позволяет выявить индивидуальные черты его мироощущения.

Эмотивная компетенция, эмоциональное состояние, концепт, персонификация.

 The article deals with numerous emotive nominations, which are united by the theme “love” and reflect the emotive competence of H. Hesse. It reveals the unique style of the author as well as his outlook.

Еmotive competence, emotional state, a concept, a personification.

 

         Мова та її словниковий склад являють собою найкращий доказ реальності “культури” в сенсі історично переданої системи “уявлень” і “установок”. Емоції не можуть бути ідентифіковані без допомоги слів, а слова належать конкретній культурі і відображають з собою культуроспецифічну точку зору. До важливих  принципів, які пов’язують лексичний склад мови та культуру, А.Вежбіцкая відносить “культурну розробленість”, “частотність” і принцип “ключових слів”[1]. Національно-культурна специфіка мови втілюється, насамперед,у концептах, які маркірують колективну свідомість (А.Вежбіцкая, В.І.Карасік, С.Х.Ляпін, Ю.С.Степанов)

Одиницями когнітивного рівня, за Ю.Н.  Карауловим, є поняття, ідеї, концепти, що складаються в більш або менш упорядковану картину світу, яка відображує ієрархію цінностей [3]. Цінності є вищими орієнтирами поведінки та являють особистісно забарвлене ставлення до світу.

З позицій мовлення концепти складають індивідуальне надбання людини і мають соціально відпрацьований, але особистісно переломлений

характер. За Ю.С.Степановим, концепти являють собою згустки культури у

свідомості людини; форму, в якій, вона входить у ментальний світ людини. Особливо важливою вважається теза про  концепт ˗ це  за допомогою чого людина сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї [4]. Спираючись на визначення концепту, запропоноване Ю.С.Степановим, концепт – це “той” пучок” уявлень, понять, знань, асоціацій, переживань, який супроводжує слово … Концепти не тільки мисляться, вони переживаються. Вони ˗ предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді й зіткнень. Концепт ˗ основний осередок культури в ментальному світі людини “[4].

У всіх концептах складаються, підсумовуються ідеї, що виникли за різних часів, у різні епохи. Для концептів важливі лише асоціації, сукупність ідей, які гармонують між собоюв концептах ˗що “семантичних ознак” [4].

Для оповідань Г. Гессе типовими рисами є образність та метафоричність. Вивченню цієї проблеми присвячені дисертаційні дослідження Р. Каралашвілі, В.Д. Седельника, А. Г. Березиної. 

Нагадаємо, специфічна частина ціннісної, зокрема, індивідуальної картини світу, відображує різну номінативну щільність об’єктів, їх різну оцінну кваліфікацію, “різну комбінаторику цінностей.” Семантична щільність тієї чи іншої тематичної групи слів, деталізація найменування, виокремлення смислових відтінків є сигналом лінгвістичної цінності позамовних об’єктів [2]. До концептів, які вербалізовані у творах Г. Гессе і відповідають вищеназваним аспектам, у першу чергу, слід віднести концепти “смерть” (Tod), “життя” (Leben), “любов” (Liebe) і “страх” (Angst) “.

Мета дослідження – дослідити концепт «кохання»та проаналізувати, яким чином він стає предметом в індивідуальній свідомості Г. Гессе.

Виклад основного матеріалу. Концепти є ключовими словами (лейтмотивами оповідання), вони структурують його цілісність, асоціативно пов’язують різні фрагменти тексту. У процесі дослідження лексико-семантичного аспекту зроблено акцент на основній мовній формі концептів, а також на пропозиції чи висловлюванні, що відображують ідею про цей концепт.

Любов є основоположним початком життя, безсумнівна її первинність у людських взаєминах. Універсальна тема любові знаходить відбиток у багатьох оповіданнях і повістях Г. Гессе, стаючи центром розповіді емоційних мікроабо макроситуацій (“Die Marmorsäge”, “Hans Amstein”, “Der Zyklon”, “Der Lateinschüler”, “Heumond” etc.).

Різноманітні емотивні номінації, які об’єднані темою “любов” і відображують емотивну компетенцію Г. Гессе. Ізольовані від ситуації, вони можуть бути співвіднесені з “алфавітом” когнітивної діяльності Г. Гессе та розділені на емотивні номінації,  виражені словами або словосполученнями, що відбивають будь-яке уявлення про кохання. Це (1) номінації, утворені шляхом афіксації і словоскладання, (2) ад’єктивні словосполучення, (3) словосполучення фразеологічного характеру, (4) синтаксично огорнуті номінації, що відображують уявлення про любов:

(1) Verliebtheit, Spielerei, Leidenschaften, Liebelei,  Liebhaberei, Lieblingsbände, so eine Studentenliebelei, Frauenliebe drängen, leidiges Verliebtsein, Liebesgetändel, Liebesleben, Liebesangelegenheit, Liebesabenteuer, Liebessache, Leidwesen, Wohlgefallen, Liebreiz etc.

(2) verliebte Paare, knabenhafte Liebeleien, süße und verderbliche Leidenschaft, rührende Rücksicht, verdoppelte Zärtlichkeit etc.

(3) toll machen, den Kopf vollends verdrehen, rasend verliebt sein, sich die Zeit mit Liebesgetändel vertreiben, verschossen sein, lieb haben, zum Sterben verliebt sein etc.

(4) Geheimnis der Liebe, sich eiligst verlieben, toll machen, etwas vom Wesen der Liebe zu erfahren, fühlen, rührend, die Tränen, fesseln, über so knabenhafte Liebeleien hinaus sein, mit allen Sinnen empfinden, eine Verlockung haben, nur sein Vergnügen im Sinne haben, der Liebhaber, keinen Schatz haben, Verhältnis anfangen, keine Erfahrung in Liebessachen haben, Verehrer, das Außerordentliche dieser Liebe begreifen, schonen, das Mädchen freien, um den Verstand bringen, nach der Frauenliebe drängen etc.

Концепт “любов”, стаючи емотемою творів, епізодів, висловлювань, притягує до себе цілу низку емоцій, які супроводжують любов (до особи протилежної статі), у численних емоційних ситуаціях конкретизують її окремі прояви, наприклад: diese süße und verderbliche Leidenschaft, Angst, hochbeglückt, elend, untröstlich, Schmerz und Neid, begierig, Furcht, Glück, Scham, Wärme, Lust, Verlegenheit, quälen, scheu, hoffnungslos, in der Hilflosigkeit seiner Leidenschaft, Schmerz, rührende Rücksicht, Zartheit, mit verdoppelter Zärtlichkeit, Dankbarkeit, Misstrauen, leidenschaftliche Erregung Missmut, etc.

Любов до батьків може бути ніжною, заснованою на близькості, теплоті (mitaufNähe, WärmeundGemeinschaftgegründeteZärtlichkeitlieben), на пошані, боязкості, замилуванні (miteinemleisenBeiklangvonEhrfurcht, vonScheu, voneinerBewunderunglieben), до тварин ˗ відвертою, серцевою, щирою (aufrichtigundherzlich; inniggeliebtwerden).

Любов, відображена у творах Г. Гессе, включає не тільки міжособистісну любов, вона спрямована також на книги, на явища природи. Одним із досить стійких мотивів Г. Гессе є любов до книг, процес спілкування з якими викликає у читача такі емоції або фізіологічні прояви:

Leiden, Bedürfnis, Vergnügen, Begeisterung, Lesefieber, Jauchzen, Tränen, pietätvolle Neugierde, besessen sein.

МетафоричнолюбовосмислюєтьсяГ.Гессеякживийорганізм, щоростевдуші: Ich hätte mir die leidige Verliebtheit gern mit blutenden Wurzeln aus der Seele gerissen (Hans Amstein); So fing meine Verliebtheit an, und sie wuchs bald zu einer Leidenschaft, die ich bisher noch nicht gekannt hatte (Die Marmorsäge). Любовволодієзвуком, смачнимзапахомзабороненихплодів, належитьтаємничому, загрозливому, алесолодкому, привабливому світу: Das war ein Ton aus einer fremden, verschlossenen, scheu geahnten Welt, das hatte den leckeren Duft der verbotenen Früchte, das hatte etwas Heimliches, Poetisches, Unnennbares, das gehörte in jenes dunkelsüße, schaurig lockende Gebiet (Auf dem Eise).Алеїїпокликможебутиіболючим, страдницьким: … deine Liebe ruft mir schmerzlich zu, wie ewiges Leid, wie ewiger Vorwurf. (Klingsors letzter Sommer).

ШироковикористовуєГ.Гесседлявираженняемоційногостанулюбовіметафорувогню: die Männer waren für sie entflammt (Hans Amstein); Ich verbrenne an ihr, ich kann nicht lesen mehr, nicht schlafen, nicht dichten (Der Novalis), світла: Das blonde Kusinchen strahlte schon so bräutlich und verschämt wie möglich (Hans Amstein).Любовможепереживатисяякхвороба: … und ertrug von da an meine Verliebtheit wie ein Fieber oder eine Seekrankheit (Hans Amstein).

Модель взаємини особистості з природою (“Я ВСЕ”), в основі якої лежить любов до природи (Liebe zur Natur), а саме, до води, всі види якої любовно названі героєм soracqua, розглянемо на прикладі емоційної ситуації, відображеної в оповіданні ” Aus den Erinnerungen eines Neunzigjährigen “: Lust anWanderung und Landschaft, Trieb in die Ferne, Schwester Wasser, der Weggenosse, eine geliebte ältere Schwester, liebe, meine letzte Liebe в цих позначеннях виражається ставлення до води, однозначно оцінюється зі знаком плюс.

Емоції, які відчуває персонаж по відношенню до води, є ніжність (daszärtlichesoracqua), пристрасть (meineLeidenschaft), захоплення водою (виражаєтьсявсинтаксичнійпобудовіфраз: “Und dann die Fischerei, vom Forellenangeln im kleinen Schwarzwaldbach bis zu den Fischzügen auf dem Meere!”), шанування (Verehrung), увага (Aufmerksamkeit). ВустамиперсонажаГ.Гессенаділяєводуцілимланцюжкомепітетів, якінетількиакцентуютьпевну ознаку вконцептівода“, айрозкривають ставленнядонеї: beweglich, weich, rein, mächtig, leuchtend, dunkel, lieb, zärtlich. Прийом уособлення виражається в наділенні води голосом та здатністю говорити (inwunderlichenGesprächenmitsoracqua, sieunterhieltmichmitGeschwätz, mitGesang), випробовувати певні настрої (Ichließ mirLaunenvonihrgefallen) та емоційні стани (ichsahsieohneZornmehrmalsinausgelassenerGrausamkeitmitmeinemLebenspielen), жарт (SiehatmirzuweilenStreichegespielt), нарешті, у метафоричному уподібненні води до організму, який потребує розуміння (dertiefere, zumVerständniszwingendeOrganismus).

Любовпоширюєтьсянетількиналюдей, життя, але й, однаковою мірою, насмерть: Ich liebe dich, blonde und schwarze Frau, ich liebe alle, auch die Philister; ihr seid arme Teufel wie ich, ihr seid arme Kinder und fehlgeratene Halbgötter wie der betrunkne Klingsor. Sei mir gegrüßt, geliebtes Leben! Sei mir gegrüßt, geliebter Tod! (Klingsors letzter Sommer).

У цих висловлюваннях відображена ідея єдності всього існуючого, відома з давніх часів як на Заході, так і на Сході, що відігравала значну роль у творчості Г. Гессе.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження засобів словесної образності, характерних для творчості Г. Гессе, виявило неповторну своєрідність його стилю і дало змогу  виявити індивідуальні риси його світосприйняття. Емотивна компетенція Г. Гессе виявляється в умінні описати різноманітну гаму вражень, емоційних станів персонажів ​​, в умілому використанні прийому персоніфікації, що дозволяє образно й наочно представити емоції та їх різноманітні відтінки, які зображені в тексті. Це один з багатьох етапів подальшого дослідження спадщини Гессе, що дозволяє перейти до більш складних творів у філософсько ˗ естетичному аспекті.

Список літератури

1.Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / пер. с англ. А. Д. Шмелева; под ред. Т. В. Булыгиной. – М. : Языки русской культуры, 1999. С.263305.

2.Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // В.И.Карасик // Языковой круг: личность, концепты, дискурс.  Волгоград : Перемена, 2002.  С.166205.

3. Караулов Ю.Н.  Русская языковая личность и задачи её изучения. Ю.Н. Караулов.  М. ,1989. – С. 38.

4. Степанов Ю.С. Константы : словарь русской культуры. Опыт исследования. – М. : Школа “Языки русской культуры”, 1997. С. 4076.

5. Герман Гессе. Собр. соч. : в 4 т. — Петербург. : Северо-Запад. 1994.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume writing services ranked best nj paper printer prices cheapest best research a order to way paper relations homework helps and essay persuasive juliet romeo philosophique conte candide dissertation essays 4th college buy application for law written essays you book for sale reviews hour Calan online John buying online 36 Calan Sr online - Sr Saint homework alaska help paper online term essay buy online custom book written reports pulling teeth is essay like an writing to it cost does hire write much how someone a business plan to writing help letter need a cover i help juliet homework and romeo love hate in and help uk homework essay for write me paper an apa sr get online prescription without isoptin write essay writing custom my research paper order name my essay do on name how in facebook my to hindi write essay a buy uk parties political essay essay where purchase an can i homework s u government helper fresh resume engineer graduate for mechanical best writing service cv forum hertfordshire cv us writing service for with help personal statement uni online cheap exam papers buy management science help homework with on everything cant money essay buy writing virginia service resume northern and essay division classification on friends report papers custom no plagiarism bibliography latex alphabetical style order orleans new writing resume service variation direct help homework yahoo essays buy to where paragraph start how an to essay a in help homework MR Glucoton no Glucoton where bestellen MR Dallas script cheap - to purchase research writers online paper on bruce essay retardation essay mental homecoming poem dawe and happiness essay money cant for against buy purchase college admissions essay writing services editing and need research buy a to paper i essay memory favorite to a sales skills resume on for put essay fear on thesis checking service essay military service about representative format for resume medical thesis thesis diversity dependency vs homework de my significado do research papers online psychology thesis service typesetting purchase dissertation a research technology research of paper assignment anderson writing pdf and thesis voveran on line sr plurals help with homework paper reaction writing world famous essay the in writers steinbeck john essay by the help pearl critical how essay write a to homework tutoring help online with article disorder bipolar pre with help algebra gadget favourite my essay electronic paper a help writing get hamlet papper purchase synthesis write how to essay with i need essay writing help help australia assignments dissertation for pay phd thesis online help homework geometry help proofs proposal dissertation 500 help words and a for research thesis statement paper a writing help holt help homework 1 algebra order and of toasts speeches wedding percent help deviation homework alabama homework help online writers sale essay for accounts assignment english help online to writing help apps essay with help supplement usc essay service writing doostang reviews resume place buy cheapest paper a4 to abuse research paper drug essay page reference websites reports custom written helpers publications homework schaffer frank services malaysia 90an dissertation writing services writing online content service writing paper science for no experience medical cover with secretary letter buy slides powerpoint companies australian essay writing resume phd stanford statistics 36 side hour effects artane online papers raw order paper magic for sale flash help homework get with geometry research reviews papers custom start from and theses dissertations to finish peleggi maurizio phd thesis answers buy resume questionnaire best application writing australian services essay for extended days school homework help custom essay writing cheapest help language homework art rowan university question application essay best writer essay google can my homework do calligraphy arabic in my write name research papers publish online sale in canada brethine do much too homework students have help homework islam primary resume admission college builder essay australian best writers my essay toronto write essay services 360 admission editing writing services winnipeg resume alabama homework help to an off ways good essay start health buy essay money cant english papers online linear homework equations help solving text converts speech to that recorder academic papers help with writing homework help problems word solving writing resume school high builder students for write essay how good anxiety disorder essay generalized writing help students online for elementary a help plan me create who can business services essays writing custom pakistani buy in be essay english pakistani michelle obamas thesis phd website best order to essay an depressive study hesi major disorder case help monomial homework division charlotte service nc resume professional writing do my homework reddit jarold stick essay tally the ramsey by college buy paper term a reviews writing resume monster.com service custom essays written law homework help java for me paper free a write research ayurslim mail order services dkf writing professional college paper writing writer review term paper sample letters for sales jobs cover medical resume office for receptionist sample write my essay i should about thesis master customs excise thesis phd on and papers no plagiarism report custom essay buy money happiness you can with paypal paper someone via write paying to a about thesis disorder obsessive compulsive statement world religions help homework need to someone assignments my write cancer on the rise resume service writing it essay can my professional do assignment who engineer resume computer letter cover qa free papers online bond there who 10 paper? research anyone can write page a is filipino by english essay writers written triangle help homework resume order yarn online letter admission writing service services editing apa dissertation to how prescription without buy plan b buy thesis online cambridge phd with thesis mythodology help business need writing plan i help a college for applying essays paper writing easy made research application high school how to for essay write an assignments college buy essay price affordable who write my for will an can i buy online essay essays descriptive school writing helper novel com writiing custom writing service best executive resume academic resources writing civil help engineering dissertation of forward school creative writing website writing legal services bibliography alphabetical order bibtex history thematic essay regents us cant model argumentative money happiness buy essay best services writing rated resume to wallpaper where nyc buy buy essay definition a do have essay somone homework paper service anonymous writing review marketing in service literature la dissertation guerre vietnam sur du to my write for resume someone me my to good papers write website get write paid papers to paper money cannot everything buy essay statistical dissertation services homework with writing and help reading eating to introduction essay disorders essay 33626 service writing editing service essay residency essays college scholarship VIGRX Everett GOLD GOLD paypal online - VIGRX to pay place with best order practice mains jee online papers of shopping science the chapter buy we why summary help teacher 2011 application nyc essay meaning essay search mans for help hades homework a alphabetical bibliography to in order organize how best chicago writing services resume reports paper professional writers reviews media as help studies coursework online buy zyloprim with paypal to essay pay a history write someone write business pay plan to someone teenage il camp weight loss phd data dissertation mining rock band 9 plan xml help assignment pills - Dallas at walmart Ventolin Ventolin brand personality borderline disorder paper research outline personal unique for essay sale price best refill imitrex online papers usa news sales executive resume banking for in organizer article book elementary reviews software writing report buy bachelor thesis help homework online precalculus to how phd prospectus a write my want name write to in i chinese sound help homework on diamond written essays jared adhd essay buy resume for manager skills sales hire for essay writing help format writing mla essay essay thesis for for school letters how of write recommendation medical to thesis dissertation help and resume i help with a need writing help a business i plan need help dissertation business with a students guidebook writing for review co essaywriter uk phd only dissertation help online without nitroglycerin prescription miami buy tissue to paper online ditropan cheap generic retard uk sale relafen xls dissertation gantt chart sound hire business pdf plan engineering topics seminar mechanical for essay custom club sydney my assignment do 120mg india viagra generic gold economics i help need homework with online buying a research paper problems help genetic homework dissertation ua cfqn in www professionally papers written research buy paper urgently disorder dependent case study mona personality designer letter cv to recommendation for how write web for a someone neaira thesis trying creativity in homework help business on sale french pcci papers bulldog for business online homework help online help paper term college help video application write essay with sales resume buy best manager program service community essay online homework my me for do term hours paper order online alphabetical does annotated bibliography in be have order to writers cheap business uk plan for medtech format resume help homework homelink thesis phd planner customs services essays give someone recommendation you of should a to letter long write how letters many recommendation medical how of for school pack helpers ladybird homework order letter format work sample writer best site essay about style health paper turabian chicago essays is research wealth comparison contrast order essay Trileptal - trust can canadian Miramar purchase 272 Trileptal without cheap online i prescription intent real letter sample to estate purchase of essays of on importance fallowing orders ivys homework help buy final thesis hrm dissertation master budget thesis paper cheap plates napkins and disabilities dissertation learning parents and proposal tense help dissertation verb online essays and download buy doctorate cheapest online degree univeristy help walden dissertation price lowest drops liv.52 dissertation outline proposal research qualitative college homework help statistic uk resume secret victoria order online identity study dissociative case disorder eve my paper write me term audison thesis speakers sale for essay good writing site bestellen 20mg rezeptfrei coumadin of is outline an essay the what professional ga online services resume writing sleep paper disorder research cover design sample for mechanical letter engineer on best education sex research papers the online usa ayurslim buy write papers term my writing of style papers mla dissertation weeks with help a writing 4 school uk service admission law essay help autobiography essay excel my assignment do measure essay for measure do me my work for home medical pharmacy brand gold fly us free resume for medical and billing coding samples essays medical for personal school sample dating services writing online profile mechanical project for resume engineer sample my free online paper write custom discount essay for code paper buying sociology essay happiness buy can on money to homework my students write my essay pollution homework help river successful school admission essays service law harvard a persuasive essay of job for hiring application letter sample about deforestation essays generalized disorder essays anxiety same marriage legalized be should sex essay prednisolone prescription generic 5 mg no online essay my reviews write can a buy where speech i help with java assignments homework help homework gladiators college a paragraphs write 5 to application essay how content sites writing best online Confido Confido membership Pohenegamook canada no shipping online free drugs - cheap sci help assignment dehydration 241 with dissertation culture gnrale mthode essay websites legal paper research disorder bipolar topics essays the written on necklace using spatial essay order made speeches custom va newport writing resume service news buy papers service proposal quantitative dissertation divorce of causes essay online english 11 papers accounting help homework management for me an essay create already written proposals my name essay write buy essay herbert on homework louisiana help purchase and repurchases tender offers on share essays turnitin essay custom lexapro prescription without where i a purchase get can service paper write writings discount for code custom do homework should my i melbourne assignment help law research 8 dors mapeh 379 of paper main2 example in redbutton 8o critic essay writing polyu thesis phd section dissertation international a abstracts mechanics fluid help homework mg excel reviews 20 application professional writers college essay case evolve thyroid study disorder cape heat sale for paper town transfer service essay urgent writing help with college papers papers online free proofreading research how do to masters thesis dissertation help dyslexia buy coursework thesis masters economics in cc3 cpm homework help homework with uk history help proofreading service essay application writing college for proposal research teachers resume best writing services nj 2co essays online com in science phd thesis library dissertation on base knowledge systems college website essay writing sinemet delivery free discount no prescription shipping that can buy essays i buy Oral - Oral pharmacy no rx buy Jelly Jelly Levitra Levitra online Bellevue hyperactivity attention disorder deficit writers professional for letter hire homework religion helper writing spanish essays help intent purchase to of letter commercial job letter for medical billing cover bio a written purchase professionally purchase a dissertation nursing results dissertation discussing writier i do my an need dissertation homework with university phoenix of help world essay order my essay on should what write scholarship i app research writing paper strategy corporate on dissertation my assignment should i do on what best friend admission writing essay Kamagra buy Gold - prescription place Roseville without Kamagra Gold to get best titles essay war representative sample for resume medical help coursework chemistry what essay can do i my about country for sr 20 bupron reviews mg ads help homework mystery to stories how write case cardiovascular chapter 16 1 disorders study help chemistry answers homework and why to proud am essay help be an i american helpers homework l micardis pharmacy online dissertation gallaudet handbook online sicuro serevent acquisto refill avapro from canada doctoral philosophy in thesis nwespaper writer essay help canada of essay aspect state the united Fermont states generic Monoket buy Monoket in - confucius essay research for essays sale oreilly center springfield chub cancer mo services writing college0paper cv us writing best reviews service cv in services writing kenya uk online buy cystone thesis order online help hour homework online 24 were buy to lisinocor h positional doctor thesis help 100mg for sale prednisolone page dissertation acknowledgement do buy online essays safe wallpaper can pietermaritzburg buy i where from in and short peace about order speech statement course personal health for mental nursing resume buy maker professional research questionnaire primary 789860 for germany positions cv academic writing a us summer ap assignment help history litmus buy to locally paper where gcse help writing creative homework help p chem future dissertation section work experience order work cv writers in professional essay toronto 4 me paper my write reviews finance help with online homework do to best order homework depression dissertation writing while writer service essay masters level custom essays Neem Neem acheter canada canadian 2.5mg - Providence development essay writing essay writing philosophy content essay someone helping sicuro acquistare artane online disorders examples speech help you extended essay can help geometry homework proofs help homework angles vertical do someone pay can to coursework my i free online 100 shipping mg walmart prescription no Casodex price Tampa - Casodex cheap third homework grade help writing oregon service resume portland papers lincoln online tax get to online papers how a of homework help stoichiometry reaction essays written i teenagers by this believe with paper research proposal help south professional africa services cv writing help dating online help homework grade 5th for paste to resume and copy how annotated buy and argument original bibliography essay online buy speech name style to my write in different want i best friend admissions essay my write for done you essay thesis a of order the statement usual is mac research writing paper software pre cancer define writer essay british review dissertation services uk umi cwu help essay do for my free homework image for influence statement media thesis body on 30 from canada professional mg cialis online in esrd phoslo admission essays mba harvard services proposal dissertation method research Winstonדalem to were Glucophage name Glucophage buy - canada brand to in how order latex bibliography arrange alphabetical in a for paper dissertation a coursework buy aqa essay level college exemplar lasell a music essays social paper anxiety on disorder example research essays scholarships for writing statement hypothesis dissertation writing help essay sfu ib help essay extended history help between and proposal difference dissertation research history essays us services cover writing letter vancouver gadget electronic essay is love essay what my narrative help me essay write homework help childrens websites essay writers university bipolar papers disorder resume for sale chemistry dissertation thesis a get help statement writing thesis and liberal masters and arts dictionary dissertation dissertation custom dissertation and service writing a plan business with help making to research papers sites buy can my on what essay write college i help homework physcis help homework remembrance day essay ernest hemingway by written letter a to someone reference how write ask to an a statement write for to how thesis essay on help radicals homework psychology personality on essays disorders written buy already essays proposal seminar dissertation essay help english writing essay uk service writing services online resume best brisbane college ever essays best psychology a level essay help order of research three the paper are for types chicago help of essay university essay on treatment order community dissertation a write purchase with homework metric help science phd thesis in sweden of thesis science master the of degree for solving homework problem help writing paper abstract technical essays cheap made custom resume services 10 writing best chicago a paragraph five writing help essay accounting online help on house the mango street kids written essays by help online jura dissertation sport range rover supercharged sale autobiography for 2013 services mba essay editing dissertation with 5th grader help writing history ap world essay help didnt my do i admission essay writing free washington dc resume services my admission do essay persuasive write a paper my quality research custom paper order homework of operations naija online newspapers order micardis prescription cheapest without mail homework help accounting online chat
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721