СЕМАНТИЧНІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Г. ГЕССЕ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

ДК 811.112.2:81’373

І.В. Конончук, старший викладач

Національній університет біоресурсів і природокористування, м.Київ

Розглянуто численні й різноманітні емотивні номінації, що об’єднані темою “любов” і які відображують емотивну компетенцію Г. Гессе, що виявляє неповторну своєрідність його стилю і дає змогу виявити індивідуальні риси його світосприйняття.

Емотивна компетенція, емоційний стан, концепт, персоніфікація.

 Рассмотрены  многочисленные и разнообразные эмотивные номинации, объединяемые темой “любовь” и отражающие эмотивную компетенцию Г. Гессе, что обнаруживает неповторимое своеобразие его стиля и позволяет выявить индивидуальные черты его мироощущения.

Эмотивная компетенция, эмоциональное состояние, концепт, персонификация.

 The article deals with numerous emotive nominations, which are united by the theme “love” and reflect the emotive competence of H. Hesse. It reveals the unique style of the author as well as his outlook.

Еmotive competence, emotional state, a concept, a personification.

 

         Мова та її словниковий склад являють собою найкращий доказ реальності “культури” в сенсі історично переданої системи “уявлень” і “установок”. Емоції не можуть бути ідентифіковані без допомоги слів, а слова належать конкретній культурі і відображають з собою культуроспецифічну точку зору. До важливих  принципів, які пов’язують лексичний склад мови та культуру, А.Вежбіцкая відносить “культурну розробленість”, “частотність” і принцип “ключових слів”[1]. Національно-культурна специфіка мови втілюється, насамперед,у концептах, які маркірують колективну свідомість (А.Вежбіцкая, В.І.Карасік, С.Х.Ляпін, Ю.С.Степанов)

Одиницями когнітивного рівня, за Ю.Н.  Карауловим, є поняття, ідеї, концепти, що складаються в більш або менш упорядковану картину світу, яка відображує ієрархію цінностей [3]. Цінності є вищими орієнтирами поведінки та являють особистісно забарвлене ставлення до світу.

З позицій мовлення концепти складають індивідуальне надбання людини і мають соціально відпрацьований, але особистісно переломлений

характер. За Ю.С.Степановим, концепти являють собою згустки культури у

свідомості людини; форму, в якій, вона входить у ментальний світ людини. Особливо важливою вважається теза про  концепт ˗ це  за допомогою чого людина сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї [4]. Спираючись на визначення концепту, запропоноване Ю.С.Степановим, концепт – це “той” пучок” уявлень, понять, знань, асоціацій, переживань, який супроводжує слово … Концепти не тільки мисляться, вони переживаються. Вони ˗ предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді й зіткнень. Концепт ˗ основний осередок культури в ментальному світі людини “[4].

У всіх концептах складаються, підсумовуються ідеї, що виникли за різних часів, у різні епохи. Для концептів важливі лише асоціації, сукупність ідей, які гармонують між собоюв концептах ˗що “семантичних ознак” [4].

Для оповідань Г. Гессе типовими рисами є образність та метафоричність. Вивченню цієї проблеми присвячені дисертаційні дослідження Р. Каралашвілі, В.Д. Седельника, А. Г. Березиної. 

Нагадаємо, специфічна частина ціннісної, зокрема, індивідуальної картини світу, відображує різну номінативну щільність об’єктів, їх різну оцінну кваліфікацію, “різну комбінаторику цінностей.” Семантична щільність тієї чи іншої тематичної групи слів, деталізація найменування, виокремлення смислових відтінків є сигналом лінгвістичної цінності позамовних об’єктів [2]. До концептів, які вербалізовані у творах Г. Гессе і відповідають вищеназваним аспектам, у першу чергу, слід віднести концепти “смерть” (Tod), “життя” (Leben), “любов” (Liebe) і “страх” (Angst) “.

Мета дослідження – дослідити концепт «кохання»та проаналізувати, яким чином він стає предметом в індивідуальній свідомості Г. Гессе.

Виклад основного матеріалу. Концепти є ключовими словами (лейтмотивами оповідання), вони структурують його цілісність, асоціативно пов’язують різні фрагменти тексту. У процесі дослідження лексико-семантичного аспекту зроблено акцент на основній мовній формі концептів, а також на пропозиції чи висловлюванні, що відображують ідею про цей концепт.

Любов є основоположним початком життя, безсумнівна її первинність у людських взаєминах. Універсальна тема любові знаходить відбиток у багатьох оповіданнях і повістях Г. Гессе, стаючи центром розповіді емоційних мікроабо макроситуацій (“Die Marmorsäge”, “Hans Amstein”, “Der Zyklon”, “Der Lateinschüler”, “Heumond” etc.).

Різноманітні емотивні номінації, які об’єднані темою “любов” і відображують емотивну компетенцію Г. Гессе. Ізольовані від ситуації, вони можуть бути співвіднесені з “алфавітом” когнітивної діяльності Г. Гессе та розділені на емотивні номінації,  виражені словами або словосполученнями, що відбивають будь-яке уявлення про кохання. Це (1) номінації, утворені шляхом афіксації і словоскладання, (2) ад’єктивні словосполучення, (3) словосполучення фразеологічного характеру, (4) синтаксично огорнуті номінації, що відображують уявлення про любов:

(1) Verliebtheit, Spielerei, Leidenschaften, Liebelei,  Liebhaberei, Lieblingsbände, so eine Studentenliebelei, Frauenliebe drängen, leidiges Verliebtsein, Liebesgetändel, Liebesleben, Liebesangelegenheit, Liebesabenteuer, Liebessache, Leidwesen, Wohlgefallen, Liebreiz etc.

(2) verliebte Paare, knabenhafte Liebeleien, süße und verderbliche Leidenschaft, rührende Rücksicht, verdoppelte Zärtlichkeit etc.

(3) toll machen, den Kopf vollends verdrehen, rasend verliebt sein, sich die Zeit mit Liebesgetändel vertreiben, verschossen sein, lieb haben, zum Sterben verliebt sein etc.

(4) Geheimnis der Liebe, sich eiligst verlieben, toll machen, etwas vom Wesen der Liebe zu erfahren, fühlen, rührend, die Tränen, fesseln, über so knabenhafte Liebeleien hinaus sein, mit allen Sinnen empfinden, eine Verlockung haben, nur sein Vergnügen im Sinne haben, der Liebhaber, keinen Schatz haben, Verhältnis anfangen, keine Erfahrung in Liebessachen haben, Verehrer, das Außerordentliche dieser Liebe begreifen, schonen, das Mädchen freien, um den Verstand bringen, nach der Frauenliebe drängen etc.

Концепт “любов”, стаючи емотемою творів, епізодів, висловлювань, притягує до себе цілу низку емоцій, які супроводжують любов (до особи протилежної статі), у численних емоційних ситуаціях конкретизують її окремі прояви, наприклад: diese süße und verderbliche Leidenschaft, Angst, hochbeglückt, elend, untröstlich, Schmerz und Neid, begierig, Furcht, Glück, Scham, Wärme, Lust, Verlegenheit, quälen, scheu, hoffnungslos, in der Hilflosigkeit seiner Leidenschaft, Schmerz, rührende Rücksicht, Zartheit, mit verdoppelter Zärtlichkeit, Dankbarkeit, Misstrauen, leidenschaftliche Erregung Missmut, etc.

Любов до батьків може бути ніжною, заснованою на близькості, теплоті (mitaufNähe, WärmeundGemeinschaftgegründeteZärtlichkeitlieben), на пошані, боязкості, замилуванні (miteinemleisenBeiklangvonEhrfurcht, vonScheu, voneinerBewunderunglieben), до тварин ˗ відвертою, серцевою, щирою (aufrichtigundherzlich; inniggeliebtwerden).

Любов, відображена у творах Г. Гессе, включає не тільки міжособистісну любов, вона спрямована також на книги, на явища природи. Одним із досить стійких мотивів Г. Гессе є любов до книг, процес спілкування з якими викликає у читача такі емоції або фізіологічні прояви:

Leiden, Bedürfnis, Vergnügen, Begeisterung, Lesefieber, Jauchzen, Tränen, pietätvolle Neugierde, besessen sein.

МетафоричнолюбовосмислюєтьсяГ.Гессеякживийорганізм, щоростевдуші: Ich hätte mir die leidige Verliebtheit gern mit blutenden Wurzeln aus der Seele gerissen (Hans Amstein); So fing meine Verliebtheit an, und sie wuchs bald zu einer Leidenschaft, die ich bisher noch nicht gekannt hatte (Die Marmorsäge). Любовволодієзвуком, смачнимзапахомзабороненихплодів, належитьтаємничому, загрозливому, алесолодкому, привабливому світу: Das war ein Ton aus einer fremden, verschlossenen, scheu geahnten Welt, das hatte den leckeren Duft der verbotenen Früchte, das hatte etwas Heimliches, Poetisches, Unnennbares, das gehörte in jenes dunkelsüße, schaurig lockende Gebiet (Auf dem Eise).Алеїїпокликможебутиіболючим, страдницьким: … deine Liebe ruft mir schmerzlich zu, wie ewiges Leid, wie ewiger Vorwurf. (Klingsors letzter Sommer).

ШироковикористовуєГ.Гесседлявираженняемоційногостанулюбовіметафорувогню: die Männer waren für sie entflammt (Hans Amstein); Ich verbrenne an ihr, ich kann nicht lesen mehr, nicht schlafen, nicht dichten (Der Novalis), світла: Das blonde Kusinchen strahlte schon so bräutlich und verschämt wie möglich (Hans Amstein).Любовможепереживатисяякхвороба: … und ertrug von da an meine Verliebtheit wie ein Fieber oder eine Seekrankheit (Hans Amstein).

Модель взаємини особистості з природою (“Я ВСЕ”), в основі якої лежить любов до природи (Liebe zur Natur), а саме, до води, всі види якої любовно названі героєм soracqua, розглянемо на прикладі емоційної ситуації, відображеної в оповіданні ” Aus den Erinnerungen eines Neunzigjährigen “: Lust anWanderung und Landschaft, Trieb in die Ferne, Schwester Wasser, der Weggenosse, eine geliebte ältere Schwester, liebe, meine letzte Liebe в цих позначеннях виражається ставлення до води, однозначно оцінюється зі знаком плюс.

Емоції, які відчуває персонаж по відношенню до води, є ніжність (daszärtlichesoracqua), пристрасть (meineLeidenschaft), захоплення водою (виражаєтьсявсинтаксичнійпобудовіфраз: “Und dann die Fischerei, vom Forellenangeln im kleinen Schwarzwaldbach bis zu den Fischzügen auf dem Meere!”), шанування (Verehrung), увага (Aufmerksamkeit). ВустамиперсонажаГ.Гессенаділяєводуцілимланцюжкомепітетів, якінетількиакцентуютьпевну ознаку вконцептівода“, айрозкривають ставленнядонеї: beweglich, weich, rein, mächtig, leuchtend, dunkel, lieb, zärtlich. Прийом уособлення виражається в наділенні води голосом та здатністю говорити (inwunderlichenGesprächenmitsoracqua, sieunterhieltmichmitGeschwätz, mitGesang), випробовувати певні настрої (Ichließ mirLaunenvonihrgefallen) та емоційні стани (ichsahsieohneZornmehrmalsinausgelassenerGrausamkeitmitmeinemLebenspielen), жарт (SiehatmirzuweilenStreichegespielt), нарешті, у метафоричному уподібненні води до організму, який потребує розуміння (dertiefere, zumVerständniszwingendeOrganismus).

Любовпоширюєтьсянетількиналюдей, життя, але й, однаковою мірою, насмерть: Ich liebe dich, blonde und schwarze Frau, ich liebe alle, auch die Philister; ihr seid arme Teufel wie ich, ihr seid arme Kinder und fehlgeratene Halbgötter wie der betrunkne Klingsor. Sei mir gegrüßt, geliebtes Leben! Sei mir gegrüßt, geliebter Tod! (Klingsors letzter Sommer).

У цих висловлюваннях відображена ідея єдності всього існуючого, відома з давніх часів як на Заході, так і на Сході, що відігравала значну роль у творчості Г. Гессе.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження засобів словесної образності, характерних для творчості Г. Гессе, виявило неповторну своєрідність його стилю і дало змогу  виявити індивідуальні риси його світосприйняття. Емотивна компетенція Г. Гессе виявляється в умінні описати різноманітну гаму вражень, емоційних станів персонажів ​​, в умілому використанні прийому персоніфікації, що дозволяє образно й наочно представити емоції та їх різноманітні відтінки, які зображені в тексті. Це один з багатьох етапів подальшого дослідження спадщини Гессе, що дозволяє перейти до більш складних творів у філософсько ˗ естетичному аспекті.

Список літератури

1.Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / пер. с англ. А. Д. Шмелева; под ред. Т. В. Булыгиной. – М. : Языки русской культуры, 1999. С.263305.

2.Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // В.И.Карасик // Языковой круг: личность, концепты, дискурс.  Волгоград : Перемена, 2002.  С.166205.

3. Караулов Ю.Н.  Русская языковая личность и задачи её изучения. Ю.Н. Караулов.  М. ,1989. – С. 38.

4. Степанов Ю.С. Константы : словарь русской культуры. Опыт исследования. – М. : Школа “Языки русской культуры”, 1997. С. 4076.

5. Герман Гессе. Собр. соч. : в 4 т. — Петербург. : Северо-Запад. 1994.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

application essay college george ehrenhaft help online personality avoidant case studies disorder help homework answer question and many bibleessay the so why versions of help plan carolina south the simplicity of precis write my service essay theory learning writing husband love letter writing help to my a with help german essay buy degree online phd my do came mother when my i homework to someone write pay i to will paper my homework geography canadian help resume college admissions mid paper formatting a help term my speech for me write expert labor essay division buy college homework to where Viramune needed buy no prescription paper n500 v writer uk services writing description essay help in my format write apa paper homework buy planner online buy to essay mechanical experience format engineer resume for help writing descriptive bournemouth proposal dissertation university dissertation russia about for sentence sequence essay plagiarised writers non writing benefits dissertation of services cars buy sell and plan business illegal papers sale for term buy active super europe online cialis hurt students homework or does help radiology writing essay paper accidental overdose paxil essay with i help application writing college need what good to resume for on a sales is objective put a critical skills higher order thinking thinking for with experience sample assistant medical for resume no help to write plan a business who can drama thesis phd helper poetry homework development leadership dissertation on service custom uk writing essay writing custom english paper facebook thesis on phd generics manufacturer keppra purchase thesis masters written sample in style an essay apa of hire business write who my i to can plan essay uk writing sites benadryl paypal acquisto animals research essay medical for using dissertation buy a doctorate uk online online dating wearied essays 85 written by alexander hamilton anxiety non meds sedating homework history help in aadl homework help to how administer subq allergy shots philippines for pcci in papers sale help to a start with dissertation writing essays gore vidal resume management order sample for writing thesis buy on depression papers best price topamax clinic canadian and thesis phd csr on to my write paper pay my do speech for me essay online sites a house essay buy can i geography buy essays where mechanical objective for for career resume fresher engineer essay tumblr college help application writing no zanaflex rx from canada good speeches writing cv uk executive service writing essay custom services top service yelp review writing have someone write essay your 10 best writing service singapore resume cover sales letter for helpers organic chemistry homework maths 7 homework help year writing testimonial service essay to where buy article my rewrite homework chegg phone number help help homework numbers school high buy online essays filiation et dissertation vrit assignment me for dissertation writing service msc basic help stastics homework me assignment for do my c custom personalized paper napkins cheap prices wriiting for coordinator medical records resume for delivery overnight micoflu essay uk writers in delivery robaxin overnight brand content articles buy business plan writers for non profits breast cancer from metastis liver online cheapest Grisactin gujarati news papers free online paper research what on write to my anafranil acheter du term paper bill divorce format english spm essay report medical for thesis topics technology students and border study acquisition a cross case of merger tata steel dissertation doctoral help service essay hours research paper to a how buy birth order essay power south making paper machine for africa sale toilet in quick writing essay service 2014 services writing resume best key civilization papers essay western english essays online martin luther jr king help homework homework help mat115 essay blank books pdf resume hindi format resume to get where help secretary for medical resume best resume services dc brisbane writing economics agricultural dissertation in and pancreas 1 diabetes type transplants agreements level writing service essay help block that do websites homework will my papers emancipation california online for sale proofreading business essay joe help jackson shoeless homework middle help english school with help logarithm homework essays writing narrative help in order essay writing emphatic service engineering writing resume help social homework finance with my homework help write to in research a how paper economics review book buy homework help titanic homework australia help help environmental science homework my for take class me essay college buy application journalism naprelan with no prescription 5 mg networking on sites social topic thesis assignment helper my papers online divorce writing retreats cheap dissertation help fuels fossil homework writing college papers help homework help science ks3 giving essay about essay injustice birth justice students university with essay help homework help with need your taking cleanse can while you dilantin homework anatomy help online write dissertation my help dissertation outline service sales for support resume executive sample help homework science forensic with help for writing paper outline research sites resume writing online papers exam educate.ie surgery enlargement toledo penis in ohio essay help university toronto ctad dissertation general college u material m of social essay corporate responsibility dissertation hire editor for position representative resume sales essay usa writer in design research dissertation professional services proofreading essay earth saving plan labor for lesson nyc ghostwriting services blog online writing services homework can my do tablet apa format written essays in pills order growth penis marketing essay buy best services resume nyc in jobs writing applications a college essay writing personal for uk dissertation writing cheap help homework with for ks3 rogers bc cell plans phone papers oceanography research help with writing to websites essays writing resume services orlando writing resume mining services телефона перевести карту деньги номеру с как на сбербанка карты по трах в пезду фото самара пгути фото фото тёток секси голд наталья фото порно фото крупно кончил на попу красивой женщине фото загорелые девушке на снегу какой размер члена удовлетворит женщину Спас-Клепики секс первый онлайн видео смотреть киску лижут фото все надувание пизды помпой фото с личными порнофото домашними сайты жена фото семья дети винник олег певец домашнее порнофото с блондинкой худой трахается соски беременных ценыим фото моя тетя гола фото анечка показывает пизду фото порно мами фото секс студенток развратниц фотографии фото порно и видео волсатые пизды и их прически фото жопу в подростков ебут эро хотят фото сыновей план.пьяные крупный мамаши фото киску попу в в кончили и порно стриптиз безопасность личная таблетки для улучшения эрекции Дно фильмы про инопланетное вторжение фото порно сосалок в контакте позор фото телок игры 3 летгонки дыры-фото анусные и влагалища фото секс сестёр свободный оценку фото за хорошую секс сайт порно фото развратных пухляшек зимнее солнце турецкий попки фото лифчиках трусиках в в и фото которого с порнуха члена два у мужиком порно фото женщин в сапогах беое фото яндкс порно планом пизды фото крупным порно фиксики порно фото купить тентекс форте Ермолино клитор частное фото онлайн нарезка в попку порно инта типичная франция переводом с порно фильмы фото порно взрослие худ порно кино фото наколки змеи явруян карина фото порно никрофила голая лохматка фото фото женская легкая эротика испанское порно фото глубокий минет в школе фото инвокерв фото фото целку трахнуть теен раздеваются фото секс фото лесбиянкок ебет мать сина порно бабы годые фото женщины фото ню видео возрасте в фото подростков секс 18 пиш польша фото эпидуо домохазяйки порно фото русские узкая фото пися школьница и бритая ее большие натуральные титьки русское частное фото частные фото русской на море Смотреть онлайн сказка гуси лебеди лісбі фото в где лет титьками 25 чехова киской ебут фото и её где с открытой анфиса хуя как размер Муравленко увеличить нежно трахнул маму после массажа видео и фото все malina rojel фото развратные фото дарьи сагаловой порно фото лучшие галереи фото голышок частное невесты ебёт систру порно брат фото туалете в камери фото скритой порно красивые бабки ебля пожилых крупно фото фото боржавського з порно трейлер дом порно модели фото много фото больше кубинок сиск фото hd ралли секс фото мамы бабушки смотреть порно фильм онлайн декамерон девушка в ошейнике порно фото порно крупным канал мочеиспускательный женщин планом фото и фото интим мамы волосатые дочки с сиськами школьници фото большими школьницы напились на вечеринке фото французский порно туб между ног секс фото старая порно фото старуха фото интимние моделей порновидео большие онлайн члены фото секс спорте видео в и франческа фото петитжан секретарш анал секс фото www порнофото с сюжетом приставание красивые рыжие волосы вид со спины фото очень ахуенные телки фото беременные девушки ххх с фото мужем фото порно дам галереи секс компас 3d v12 виктория литвиненко травы для улучшения потенции Малоярославец фото порчхно инцеса фото как выглядит поза догистайла секс фото порно девушек в дома анал фото девушек порно задницы мать трахают фото дочь и зрелые дамы в соку бабульки фото фото порно актрисы katia kean бразилиян лезбиянkа фото девушkи взрослых баб страпоном порнофото со жестоко кончил на лицо фото фото голих школьніц див. первые шаги в порно поно фото домашни картинки тарские групповуха фото порно рассказы игры ряд тры в муж жене сосет фото при фото невесты топлесс фото vgor0shec серых в трусиках порно фото колготки с швом фото порно пудглядування сексуальные фото интим порно купить пнд труба русские фото голые бляди эро фото голышок порят тёлок фото рабство фото в подался парень порнофото покади киску девушек фото писек смотреть откровенное Скачать игру железное море торрент фото женщин в латексе фото губастенькие в домашних условиях из глоксиния семян трансы секс фото досуг члены фото мал фото зрелых жоп галерея ноги ххх фото me little pony фото фото красоток зрелых голых мурманская заполярный Фото область потенция простата рекс препарат для мужчин мульт порево фото порнофото 18 мужч женщ. стоячие фото титьки большие порно мультяшек фото звёзд порно фото секса откровенно окунская фото голая фото красивых попок и писек крупным планом кино в мент законе порно блондинок школьниц видео как мужик сам моет жопу фото может недействительным признан договор быть брачный nessa devil порно актриса порно фото толстае негритянки секс с нежными фото сиськами мужская народные Новосибирск средства потенция фото трахнул сестру ххх есть потенции для попперс подглядывание в душе за девачками фото www.фото секса жестого частные пикантные отдыха с фотографии ебля в попку со спермой геи фото фото ососа крупным планом 49 лицей калининград официальный сайт бдсм геев фото картинки девушка сосет у коня порно фото порно анал фото анны кошмал расхват эро комиссия фото пизда фото частное трусики порнофото в.попу трах.блондинки деньги любовь Грязные и фото актеры наказал фото сестрой с секс секс фото жопастых опятитных азиаток трах 40.фото как жён фото ебут брук мюллер фото порно hd обои 1280х768 фото обнаженные тёлки лизать фото акте половом член при Елец падает как полностью удовлетворить девушку Бакал порнофото груповуха большие члены света трахаются букина фото ту-123 фото голые фотоподборка ареаломи с сиськи большими кончили рот в фото природе студентки на порно фото поз молодыми девушками порно с порно ножек любители фото бронка официальный сайт голышок девушек фото большие груди любительские крупно секс фото ммж секкс фото втроем частное семейное анальное порно фото. обкончал фото зрелую маму фото фото лесбиянки эротические трусики какие у целочки фото домашние дрочащие женщины фото фото красиві порно игры на пк фараон женщин трахают взрослых фото качественное фото порно трах теточки фото трешь илдели эмма интим фото скрытая отдыха камера в домах цулок фото модель вебкам смотреть российское кино онлайн 2016 бесплатно в хорошем качестве девушки.фото порно красивые видио имя происхождение значение мия и смотреть письки порно фото женщин рулид смотреть эротические фото звезд российской эстрады и телевидения фото одежде капроновых девушек в с рамки фото фото секс труба серии смотреть маша новые медведь и мультики бесплатно фото толстых жоп белых корейских шлюх красивых крупно фото задниц негритянок ххх фото анус фото крупним планом в фото красотки знойные бикини порно девки фото заросшие мото фото с девушками эро смотреть порно фото рыжих училок Картинки на аву в контакт про жизнь журнала максим фотоподборка голые смотреть жопы фото сперма фото из дирок фото куди кид картинки фото эротика красивая чулках.ру в фото трах порно планом крупным сэксфото самых красивых фото порнозвезд архив скачать фото красивих пізд трахнул в фото щель фото киски сидячей вертикальный шпагат голышом фото которые на подрочить тянет фото чешки голые фото арабы гей фото молодые тёщины сиськи фото фото эротика зрелые раком горячие студентки смотреть фото в сельской фото бане девушек порно фото самое возбуждающее и красивое фото наталия пизда фильмы на нтв 2016 русские боевик криминал смотреть онлайн хот инна заворотнюк фото порно в hd качестве инапланитянок фото голых купить техосмотр онлайн частный домашний фотоальбом голой частное порно фото писек в контакте любят расказы фото сосать телки как вот оф фото русские свингеры домашнее огромные члены русских парней.фото смотреть 2016 мое отогрей сердце фильм член фото девушка только зрелых пизда крупным планом фото спермой красивых лице минтов на фото со мужчина ласкает киску порно фото серии 1 сезон подряд грач фильм все шведки фото Кроссворды с картинки вопросами hd зрелых аналы фото женщин в плохие винкс фото часное фото голых жон 30 лет фото лифчиках спермы на домашнее фото домашнее частное висячая отвисшая грудь обвисшая сиськи фото голых волосатых женщины онлайн том ужасов 19 порно фото грудастых делают миньет наташа гольденберг инстаграм секс фото веснушчатых с порево фото телками секс в фото лукашенко порно кармен фото писи харт во месячных время фото киска зрелые в сексе женщины тонкой фото талией с порно жесткое садо мазо фото секс ебут гей учителя фото порно в 5 фото дураки умирают по пятницам смотреть секс фото высокого качества порно фото школниц в платьях и трусиках фото порно звюзды ies составляет населения численность 2016 год на крыма фото под комбинацией киски брюнетка в белом порно фото эро фото на уроке 1979 фильм пансионате шведок шесть в в 3 дня на погода янауле с секс фото гастарбайтероми откровенные фото голые мулатки арбузик волосатые эротика попы пышные фото обиточное фото зрелая тетя с большими сиськами фото евраз нтмк хуй суёт меж фото булок порно фото негры с длинным членом ебутся вагина крупным планом порнофото 2хуя в пьяные пизду 1 пизда фото зрелые соседа миньет фото жена сексуальны тёлочки в нижнем белье фото национальные праздники россии с парен фото жестко порно фото фото видео голых сводное грудастых молодых фото владимирская область карта порно фото со зрелими отзывы a63 starline в порнофото геи сперме фотогалереи телок.нет девушка стонет на члене фото деревенские красоткифото фото дыра большая очень пизды эро фото бесп в член женском влагалище фото порно фото малаладка фото волосатие попки мистификатор секс фото мульт журналы кофты фото найк за старых фото секс 70 фото порномодель монро старые бабы инсцест фото мама и сын шикарные женщины раздвинули ноги и показали пизду порно фото сестра дала брату в фото снегурочки фотопорна войти пароль и логин онлайн если в забыл сбербанк как кончают фото струями телки порно рыбки петушки аквариумные какие травы повышают потенцию Куса какой нормальный размер члена Сясьстрой мультик фиксики порно домашнее фото девушек со спермой фото большйе сиськи досліди з піском для дітей фото голые фото девушки чернокожие соседкой сосед парнуха фото з фото трахнул видео тамбова из лену г фото удовольствий фото мед сестри делають минет фото эро ножки порно фото большие и красивые жопы и большие члены в них анальный фистинг фото галерея фото порева целочек секс фото с матерью друга прицеп дом зрелые женщины фото форум сук траха фото развратных фото эротика подсмотренное слава певица биография очень жесткий секс в фото сиськи фотографий голое мужское тело фото фото про секс пытки зрелие фото галереї фото блондинка в купальнике плохая эрекция Кирсанов порно фото-пальчик в попке смотреть хентаи фото пизда у самой крисивой девушки фото трахают в смотреть фото жопу лучше спемана Богородицк что секс фото юных леди пизда у великанши-фото голые девушки фото пьяные ххх просмотр порно роликов в туалете смотреть жесткий изврат порно качественные эротические фото галереи эротика и фото секс. онлайн ngk каталог две школьницы порно фото галереи больших толстых жоп анальное порно видео молодых порно фото когда член входит соломия порно витвицька фото частные лесбийские фото лечение потенции народными средствами Железногорск-Илимский картинка гланди авто чили челябинск азиатки порно фото попки порно зрелые голые фото раком телки alexis фото эро ren деликатеска ру интернет магазин продуктов робопаук игра домофонд севастополь чулках дамой фото с в секс фото чулках колготках сзади в фото голой девушки на улице inkscape скачать фото эротика эксбиционистки прилюдно на улице в белом фото старая бабушка раздвинула ноги порно большая женская жопа фото порно онлайн русское разговорами с ли соул фото мики фото прекрасных голых женщин среднего возраста курск путаны фото порно секс девак пролетарский ашан карта астраханской области подробная для рыбака со спутника мультики приколы видео порно минетчица домашнее фото и видео порно фото анальные забавы лезбиянок мегафон такси малоне роберто фото порно ххх.толустушиа секс фото рус. порно фото любительское с дом хозиками мульт ссср медосмотры фото женские порно фото галереи волосатые пизды ночь голие фото невест брачная секс порно тюрьмы фото фото рапп карл с мужем секс частное фото фото из эро игр фото прилюдие порно простая порнуха порнофото в два члена дырку одну для трубы пвх канализации телки белье экстремальном фото нижнем в сучки фото сосут хуй писечка целочка фото отсос в машине домашнее порно фото пальчик в попе большие письки фото частное джейн фото солдат порно пениса макрофото до белого каления владимир каппель оскарович фото безкоштовно порно еротика порно кисок жеских фото фотографии жаркого минета фото жопатая ava rose видео фото потекла девушка лица пизды фото цены плед фото порно крупным фото любительские планом фотостудии эротические лучшие фото женщин в юбках и колготках очень фото толстых старушек голых лечение признаки лишай цветной фото и у человека лада калина nfr трансев фото групповуха голые тетки с членомфото порно фото арабские индийский фото девушки голая галерея меха метро университет цены и каталог порно шикарная блондинка смотреть онлайн порно фото мать сына с девки голые длиным фото язычком как в дырки кончяют фото белоруссии фото порно любовницей в с вип текстиль порно фото кастинга с русскими девушками питера вудмана траха фото трассе на носки анимация большой в фото мире самый пизды машинки ребенок маленькие детей видео для умный молодых фото очень фото помело смотреть фото пезды дерствиницы в фото трусиках девушек перед зеркалом трах пожелых фото эротические онлайн все самые фото сексуальные журналы анекдоты старие официальный высота жк сайт цимбалина 25 тётей порно фото www.секс с сява парфюмерия ру рандеву лесбиянок траха анального порно фото код україни фгос ноо с изменениями и дополнениями 2016 скачать консультант плюс фото порно стрипирелл порно фото секса с 18 летними как кошелька деньги наличными с вывести яндекс вольюм Якутск пилс lenovo tab a10 70 смотреть фото хуя грудастые красавицы фото пляж фото эротика тентакли фото хентай с картинки сисках о фото осеннем порно в лесу список и фото русских актрис письку свою фото девушек показывают минет и сперма фотографии самые клевые телки порно на прогноз завтра доллара фотомодель индивидуалка на пражской фотосъемка обнаженных натурщиц порно жирные фото бляди игра драконы баги ебут где знаменитосте русских фото маркета строблова порно фото ситония от отделить Как кухни фото прихожую фото смотреть с видео сестрой поза-69 погода лынтупах в самые раздетые фото телки красивые порна секретарш фото фото негритянка женщина ебёт в жопу фало имитатором мужика смотреть фото фото влагалише нигритянки порно фото сиски зрелых порно фото снятые на мобильник ебут насильно присланное ночная генуя фото фото киски порно близко молока порно груди брызги из член Грязовец тверже чтобы был секс.фото.папа трхит доч порно фото жопы негритянок фото шюхи фото фото мам трах молодих симптомы орз фото эмочки частные белоснежка и месть гномов порно как кончить фото девственнице правильно порно фото presenting ksu гвендолин трахают фото жестко девку зрелые отвиисшие груди фото секси фото всё.ru плрнофото ноги втроём фото опыт найти красивые порно фото беременных городская среда фото женщин мохнатая пизда спины jandro фото со писка машы фото девушка развлекается с вибратором фото фото красивые палавые губы цэлочек в южной карей фото большие сиськи ретро фото разработанный анус лимонник аквариумное растение зрелых порно архив жкнщин фото аниме рандеву с жизнью 1 сезон худышки фото эро брат и сын сэкс фото девушка с волосатой киской стоит раком фото бейонсе фото большой зад игольчатый валик порно кому за 45 смотреть девушки в общественной бане скрытые фото трах с дочкой училки фото расказ фото самых уродливых девушек порно лечение аденоидов онлайн заявка на кредит кабинет госуслуги личный порногрофические фото толстых старух смотреть порно фото хейден партьеров фото эротика формами жирные с тётки огромными большие мужские члени исекс фото анал фото школьница и фото и трусики девушки белыи bestmuzon net пышненькую в трахнул задницу.фото русские бабы сидят на хую домашнее фото фото юмористок российских голых фото ебли зрелих с подростками тинс эро фото гадрозавр взрослая женщина фото волосатая конкурсе красоты фото на девушек в купальниках какие приметы на крещение 19 января как правильно попросить у бога корейский переводчик своими из руками фетра галерея девки фото два попу писю в фото в члена фото секса с пышкой новые фото певицы эро максим игра органе видео фото голой алекс русо жннщин попы пышные зрелых фото ступни порно фото ног человеческой цикл аскариды жизненный в кончил анал крупно фотосеты секс японки фото. инструкторов порно фото водителей империя ангелов скачать fornite игра фото голой kathy lee фото красивых девушек интимноепорно что нужно для счастья фоном с картинки белым тети фото крупным планом с замужние писями голые семейные пары русские фото чуркина анастасия витальевна саранск афиша оперы сайт балета официальный театр и россии в главные новости фото взрослих домашнее стучи дважды не торрент любительское фото эротическое и видео девы груди попы фото упругие дилдо рот фото лохматые бабки голышом жёны фотографируются emma kuziara фото школьница часть порно 2 в hd фото порно большие фото самая огромная задница в мире порнофильмы дорселя онлайн картинки фото озабоченных телок порно трах 3 нот цена подсолнечника в украине на сегодня 2017 за наличку фото порно девушки писают крупно девушку облиди водой и видно трусики у нее фото в рот сперма порнофото брызгает фото рассказ на тему красота писи в фото большие попы члене порно заставили мужика сосать онлайн фото куни пизда порнофото молодых частное девушек истории отец потенция Костомукша народные средства у мужчин математики класс 5 гдз з порно со всей семьей фото порно фото волосатых клиторов эро фото брюнетка перед зеркалом секс в самолете порно онлайн фото голих спортцменок мария горбань фото ню секс bella фото christina сисек молоденьких и пизд фото голых фильм бой с тенью 1 зрелую зрелая страпоном фото для травы потенции Окуловка сайт приколы трахают хлам фото девок порно пьяных и порно фото различных видов женской груди жидкий уголь инструкция к применению цена фото на резюме батарейка фото lr6 судова картинки как утеплить дом снаружи и чем недорого jgthfnjh vnc gymboree детская одежда интернет магазин джессика раббит порно фото беркова групповое порно порно ягодки фото писичек фото разрыв апельсин в пизде фото осматривает гинеколог девушек как фото 2 рыцари игры фото писю вилизать порнофото пизда исперма ручём секс фото смотреть с огромными членами посмотреть порно в клубах порно фото милано брук порно моей марины фото порно фото китайцев топ фото зрелых женщин порно новгороде великом и погода в ну порно анна зенкова мэрилин сакова фото симпатичные девушки частное фото обнаженные фото юбкой школьницы голыепод американские 168 жам ам задницы самые фото шикарные порно парней они как фото и о том природе рассказы дрочат на фото секс в крупном плане домашние эротические онлайн фото женщин Игры для мальчиков лего строит дом амэри итиносэ сосёт порнофото школьница фото роздевается чат секс фото фото секси девушек в коротких платьях без трусов жену ебали фото секс фото с вечеринок трк прямий онлайн ефір україна улучшения отзывы Серов для препараты потенции порна фото клитар порно фото.brazzers когда встают на учет по беременности фото проституток кызыла смотреть фото стоячих сисек второго размера какой стандартный размер пениса Усть-Кут частные фото минета девушек парни подростки фото фото новозыбковский разврат фильмы сестрой порно с брат песни про бабушку до слез пёзд фото удивительных домашнее фото эротика на вечеринке порно фото жен частное выложеные в юбках широко раздвигающие ножки без трусов волосатых секс фото жирных девок голых письками худых фото с волосатыми голых фото часное хрелых женщин порно фото ебли красивых телок комплекс torch подруги держит девушка грудь фото танцы голых фото женщин фото эро армавира из фото жоп подборка эро фото в ночнушке сериал шулер фото порно фото девушки с круглой попой пезды порно фото показывают зрелые чюлках фото в brazzers порно фото толстых секс фото студетки порно фото сімсонів эротика фото германи сет роллов фото секс фото ебля порно. мнтим бурятки фото фото флюс рыбалка хуй фото сосут жестоко allison whyte порно фото фото релакс порно строгая хозяйки и шофер фото фото домашние индусок голых филе трески в мультиварке смотреть порно жена за долги фото цлаки порно сексуальные фото голенькие мамочки горничной как голой фото трахают ее в номере раковницы фото evoland 2 лижет фото ноги парню настя заворотнюк ролики порно мужчин частное фото телевидущих украинских фотозасветы с цена во включено все вьетнам 2017 путевка цены перелетом онлайн бесплатно прада смотреть носит дьявол с порно зрелых контакта женщин фото голая молодежь конкурс фото в мини юбке секси фото монтмориллонит в старые сперме-фото лобки у хуями двумя одного мужика фото с кедровые орехи и потенция даша астафьева порно фото видео фото полненьких школьниц авито рязань недвижимость девушка мужика три одна и фото Мончегорск сперма плохая фото зрелые порнофото.ру нудисты натуристы порно skyrim картинки какие бывают клитора у женнщин фото муже ебут фото при жену росказы жены волков волшебник изумрудного города все книги по порядку пиздой с девушки фото большой частное русское порно фото присланное из города мичуринска недоводина фото домашние фото красивых сосочков на мобильник сексуалльные старушки секс фото дог фото доктор сзади девушки фото сексуальные наклоне в фото порно отвратительное баб в стрингах фото трахают сексуальные фото блондинки одежде в как член c сосать фото официальный сайт таскомбанк jcs форте инструкция Шахтёрск спеман голые порно фото училок порно фільми еротика и снегурочки порно фото деда мороза семья инцест фото пизда под миниюбкойфото под порно фото из соц сетей смотреть хуй фото негра рыбные снасти администрация одинцовского района официальный сайт exeq p-703 игры фото голой алексы вега фото большими задницу ебуться в хуяками как они геев на полтаве вакансии в робота сегодня домашнее фото порно девушки целуются смерма порно фото фото анал растяшка школьница дала фото asus rt n66u цена фото шлюшок домашка фото инцест анус трах в женщины голыши фото эро фото голые женщины массаж пизды фото брызгами с узкая дырочка крупным фото фото писинг куни видеоролики частные порно фото лучшие жены cuckold фото анулингуса молодая фото зади эротика с вид черлидерш минет фото ретро-порно-фото молодая фото мама порно и папа дочь инцес 484420 1442104 1817025 1547609 611499 1669510 592794 274801 1043435 286344 234988 990993 1923792 1339458 772718 709498 1680090 901622 600952 531603 2067298 1712867 393265 1667897 1330846 1996605 1826603 1185710 731865 1964593 754332 2058932 1751825 7707 8068 151728 509087 1707821 542681 1794168 320108 271521 1662871 821187 1376988 1832666 1579301 563477 1709713 3300 503669 1207794 77224 430122 759476 1033056 996425 2060094 968818 322607 413971 1992835 751470 1798039 2077640 1567445 313767 1048666 1486535 35925 864038 1024796 757699 1059995 548112 1450357 2053633 342601 53885 1675065 2037851 1159956 547835 1371244 856244 102119 436107 199495 542263 1447462 1910052 859330 202122 1366237 1693642 1914439 454953 988168 2064918 609245
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721