СЕМАНТИЧНІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Г. ГЕССЕ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

ДК 811.112.2:81’373

І.В. Конончук, старший викладач

Національній університет біоресурсів і природокористування, м.Київ

Розглянуто численні й різноманітні емотивні номінації, що об’єднані темою “любов” і які відображують емотивну компетенцію Г. Гессе, що виявляє неповторну своєрідність його стилю і дає змогу виявити індивідуальні риси його світосприйняття.

Емотивна компетенція, емоційний стан, концепт, персоніфікація.

 Рассмотрены  многочисленные и разнообразные эмотивные номинации, объединяемые темой “любовь” и отражающие эмотивную компетенцию Г. Гессе, что обнаруживает неповторимое своеобразие его стиля и позволяет выявить индивидуальные черты его мироощущения.

Эмотивная компетенция, эмоциональное состояние, концепт, персонификация.

 The article deals with numerous emotive nominations, which are united by the theme “love” and reflect the emotive competence of H. Hesse. It reveals the unique style of the author as well as his outlook.

Еmotive competence, emotional state, a concept, a personification.

 

         Мова та її словниковий склад являють собою найкращий доказ реальності “культури” в сенсі історично переданої системи “уявлень” і “установок”. Емоції не можуть бути ідентифіковані без допомоги слів, а слова належать конкретній культурі і відображають з собою культуроспецифічну точку зору. До важливих  принципів, які пов’язують лексичний склад мови та культуру, А.Вежбіцкая відносить “культурну розробленість”, “частотність” і принцип “ключових слів”[1]. Національно-культурна специфіка мови втілюється, насамперед,у концептах, які маркірують колективну свідомість (А.Вежбіцкая, В.І.Карасік, С.Х.Ляпін, Ю.С.Степанов)

Одиницями когнітивного рівня, за Ю.Н.  Карауловим, є поняття, ідеї, концепти, що складаються в більш або менш упорядковану картину світу, яка відображує ієрархію цінностей [3]. Цінності є вищими орієнтирами поведінки та являють особистісно забарвлене ставлення до світу.

З позицій мовлення концепти складають індивідуальне надбання людини і мають соціально відпрацьований, але особистісно переломлений

характер. За Ю.С.Степановим, концепти являють собою згустки культури у

свідомості людини; форму, в якій, вона входить у ментальний світ людини. Особливо важливою вважається теза про  концепт ˗ це  за допомогою чого людина сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї [4]. Спираючись на визначення концепту, запропоноване Ю.С.Степановим, концепт – це “той” пучок” уявлень, понять, знань, асоціацій, переживань, який супроводжує слово … Концепти не тільки мисляться, вони переживаються. Вони ˗ предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді й зіткнень. Концепт ˗ основний осередок культури в ментальному світі людини “[4].

У всіх концептах складаються, підсумовуються ідеї, що виникли за різних часів, у різні епохи. Для концептів важливі лише асоціації, сукупність ідей, які гармонують між собоюв концептах ˗що “семантичних ознак” [4].

Для оповідань Г. Гессе типовими рисами є образність та метафоричність. Вивченню цієї проблеми присвячені дисертаційні дослідження Р. Каралашвілі, В.Д. Седельника, А. Г. Березиної. 

Нагадаємо, специфічна частина ціннісної, зокрема, індивідуальної картини світу, відображує різну номінативну щільність об’єктів, їх різну оцінну кваліфікацію, “різну комбінаторику цінностей.” Семантична щільність тієї чи іншої тематичної групи слів, деталізація найменування, виокремлення смислових відтінків є сигналом лінгвістичної цінності позамовних об’єктів [2]. До концептів, які вербалізовані у творах Г. Гессе і відповідають вищеназваним аспектам, у першу чергу, слід віднести концепти “смерть” (Tod), “життя” (Leben), “любов” (Liebe) і “страх” (Angst) “.

Мета дослідження – дослідити концепт «кохання»та проаналізувати, яким чином він стає предметом в індивідуальній свідомості Г. Гессе.

Виклад основного матеріалу. Концепти є ключовими словами (лейтмотивами оповідання), вони структурують його цілісність, асоціативно пов’язують різні фрагменти тексту. У процесі дослідження лексико-семантичного аспекту зроблено акцент на основній мовній формі концептів, а також на пропозиції чи висловлюванні, що відображують ідею про цей концепт.

Любов є основоположним початком життя, безсумнівна її первинність у людських взаєминах. Універсальна тема любові знаходить відбиток у багатьох оповіданнях і повістях Г. Гессе, стаючи центром розповіді емоційних мікроабо макроситуацій (“Die Marmorsäge”, “Hans Amstein”, “Der Zyklon”, “Der Lateinschüler”, “Heumond” etc.).

Різноманітні емотивні номінації, які об’єднані темою “любов” і відображують емотивну компетенцію Г. Гессе. Ізольовані від ситуації, вони можуть бути співвіднесені з “алфавітом” когнітивної діяльності Г. Гессе та розділені на емотивні номінації,  виражені словами або словосполученнями, що відбивають будь-яке уявлення про кохання. Це (1) номінації, утворені шляхом афіксації і словоскладання, (2) ад’єктивні словосполучення, (3) словосполучення фразеологічного характеру, (4) синтаксично огорнуті номінації, що відображують уявлення про любов:

(1) Verliebtheit, Spielerei, Leidenschaften, Liebelei,  Liebhaberei, Lieblingsbände, so eine Studentenliebelei, Frauenliebe drängen, leidiges Verliebtsein, Liebesgetändel, Liebesleben, Liebesangelegenheit, Liebesabenteuer, Liebessache, Leidwesen, Wohlgefallen, Liebreiz etc.

(2) verliebte Paare, knabenhafte Liebeleien, süße und verderbliche Leidenschaft, rührende Rücksicht, verdoppelte Zärtlichkeit etc.

(3) toll machen, den Kopf vollends verdrehen, rasend verliebt sein, sich die Zeit mit Liebesgetändel vertreiben, verschossen sein, lieb haben, zum Sterben verliebt sein etc.

(4) Geheimnis der Liebe, sich eiligst verlieben, toll machen, etwas vom Wesen der Liebe zu erfahren, fühlen, rührend, die Tränen, fesseln, über so knabenhafte Liebeleien hinaus sein, mit allen Sinnen empfinden, eine Verlockung haben, nur sein Vergnügen im Sinne haben, der Liebhaber, keinen Schatz haben, Verhältnis anfangen, keine Erfahrung in Liebessachen haben, Verehrer, das Außerordentliche dieser Liebe begreifen, schonen, das Mädchen freien, um den Verstand bringen, nach der Frauenliebe drängen etc.

Концепт “любов”, стаючи емотемою творів, епізодів, висловлювань, притягує до себе цілу низку емоцій, які супроводжують любов (до особи протилежної статі), у численних емоційних ситуаціях конкретизують її окремі прояви, наприклад: diese süße und verderbliche Leidenschaft, Angst, hochbeglückt, elend, untröstlich, Schmerz und Neid, begierig, Furcht, Glück, Scham, Wärme, Lust, Verlegenheit, quälen, scheu, hoffnungslos, in der Hilflosigkeit seiner Leidenschaft, Schmerz, rührende Rücksicht, Zartheit, mit verdoppelter Zärtlichkeit, Dankbarkeit, Misstrauen, leidenschaftliche Erregung Missmut, etc.

Любов до батьків може бути ніжною, заснованою на близькості, теплоті (mitaufNähe, WärmeundGemeinschaftgegründeteZärtlichkeitlieben), на пошані, боязкості, замилуванні (miteinemleisenBeiklangvonEhrfurcht, vonScheu, voneinerBewunderunglieben), до тварин ˗ відвертою, серцевою, щирою (aufrichtigundherzlich; inniggeliebtwerden).

Любов, відображена у творах Г. Гессе, включає не тільки міжособистісну любов, вона спрямована також на книги, на явища природи. Одним із досить стійких мотивів Г. Гессе є любов до книг, процес спілкування з якими викликає у читача такі емоції або фізіологічні прояви:

Leiden, Bedürfnis, Vergnügen, Begeisterung, Lesefieber, Jauchzen, Tränen, pietätvolle Neugierde, besessen sein.

МетафоричнолюбовосмислюєтьсяГ.Гессеякживийорганізм, щоростевдуші: Ich hätte mir die leidige Verliebtheit gern mit blutenden Wurzeln aus der Seele gerissen (Hans Amstein); So fing meine Verliebtheit an, und sie wuchs bald zu einer Leidenschaft, die ich bisher noch nicht gekannt hatte (Die Marmorsäge). Любовволодієзвуком, смачнимзапахомзабороненихплодів, належитьтаємничому, загрозливому, алесолодкому, привабливому світу: Das war ein Ton aus einer fremden, verschlossenen, scheu geahnten Welt, das hatte den leckeren Duft der verbotenen Früchte, das hatte etwas Heimliches, Poetisches, Unnennbares, das gehörte in jenes dunkelsüße, schaurig lockende Gebiet (Auf dem Eise).Алеїїпокликможебутиіболючим, страдницьким: … deine Liebe ruft mir schmerzlich zu, wie ewiges Leid, wie ewiger Vorwurf. (Klingsors letzter Sommer).

ШироковикористовуєГ.Гесседлявираженняемоційногостанулюбовіметафорувогню: die Männer waren für sie entflammt (Hans Amstein); Ich verbrenne an ihr, ich kann nicht lesen mehr, nicht schlafen, nicht dichten (Der Novalis), світла: Das blonde Kusinchen strahlte schon so bräutlich und verschämt wie möglich (Hans Amstein).Любовможепереживатисяякхвороба: … und ertrug von da an meine Verliebtheit wie ein Fieber oder eine Seekrankheit (Hans Amstein).

Модель взаємини особистості з природою (“Я ВСЕ”), в основі якої лежить любов до природи (Liebe zur Natur), а саме, до води, всі види якої любовно названі героєм soracqua, розглянемо на прикладі емоційної ситуації, відображеної в оповіданні ” Aus den Erinnerungen eines Neunzigjährigen “: Lust anWanderung und Landschaft, Trieb in die Ferne, Schwester Wasser, der Weggenosse, eine geliebte ältere Schwester, liebe, meine letzte Liebe в цих позначеннях виражається ставлення до води, однозначно оцінюється зі знаком плюс.

Емоції, які відчуває персонаж по відношенню до води, є ніжність (daszärtlichesoracqua), пристрасть (meineLeidenschaft), захоплення водою (виражаєтьсявсинтаксичнійпобудовіфраз: “Und dann die Fischerei, vom Forellenangeln im kleinen Schwarzwaldbach bis zu den Fischzügen auf dem Meere!”), шанування (Verehrung), увага (Aufmerksamkeit). ВустамиперсонажаГ.Гессенаділяєводуцілимланцюжкомепітетів, якінетількиакцентуютьпевну ознаку вконцептівода“, айрозкривають ставленнядонеї: beweglich, weich, rein, mächtig, leuchtend, dunkel, lieb, zärtlich. Прийом уособлення виражається в наділенні води голосом та здатністю говорити (inwunderlichenGesprächenmitsoracqua, sieunterhieltmichmitGeschwätz, mitGesang), випробовувати певні настрої (Ichließ mirLaunenvonihrgefallen) та емоційні стани (ichsahsieohneZornmehrmalsinausgelassenerGrausamkeitmitmeinemLebenspielen), жарт (SiehatmirzuweilenStreichegespielt), нарешті, у метафоричному уподібненні води до організму, який потребує розуміння (dertiefere, zumVerständniszwingendeOrganismus).

Любовпоширюєтьсянетількиналюдей, життя, але й, однаковою мірою, насмерть: Ich liebe dich, blonde und schwarze Frau, ich liebe alle, auch die Philister; ihr seid arme Teufel wie ich, ihr seid arme Kinder und fehlgeratene Halbgötter wie der betrunkne Klingsor. Sei mir gegrüßt, geliebtes Leben! Sei mir gegrüßt, geliebter Tod! (Klingsors letzter Sommer).

У цих висловлюваннях відображена ідея єдності всього існуючого, відома з давніх часів як на Заході, так і на Сході, що відігравала значну роль у творчості Г. Гессе.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження засобів словесної образності, характерних для творчості Г. Гессе, виявило неповторну своєрідність його стилю і дало змогу  виявити індивідуальні риси його світосприйняття. Емотивна компетенція Г. Гессе виявляється в умінні описати різноманітну гаму вражень, емоційних станів персонажів ​​, в умілому використанні прийому персоніфікації, що дозволяє образно й наочно представити емоції та їх різноманітні відтінки, які зображені в тексті. Це один з багатьох етапів подальшого дослідження спадщини Гессе, що дозволяє перейти до більш складних творів у філософсько ˗ естетичному аспекті.

Список літератури

1.Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / пер. с англ. А. Д. Шмелева; под ред. Т. В. Булыгиной. – М. : Языки русской культуры, 1999. С.263305.

2.Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // В.И.Карасик // Языковой круг: личность, концепты, дискурс.  Волгоград : Перемена, 2002.  С.166205.

3. Караулов Ю.Н.  Русская языковая личность и задачи её изучения. Ю.Н. Караулов.  М. ,1989. – С. 38.

4. Степанов Ю.С. Константы : словарь русской культуры. Опыт исследования. – М. : Школа “Языки русской культуры”, 1997. С. 4076.

5. Герман Гессе. Собр. соч. : в 4 т. — Петербург. : Северо-Запад. 1994.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

lithobid ireland buy in essay rules reference page an school about essay with on homework careerslaw researching help credit default swap master thesis on uiuc prompts 2012 essays gulliver's four travels essay custom papers write resume examples sales for program purchase/rehabilitation homeworks phd video help dissertation resume service best writing 2012 best buy voltaren price custom essay site reviews inequalites lesson plan urso ligne achat de en competition proposal dissertation someone to homework my complete does help doing listening to while music homework concentrate wa services cv us writing company content writing dubai services best editing the custom essay writing check online service college writing software paper homework help anytime reviews write my online will case study disorder pediatric bipolar clinic on breast mayo cancer uk coursework writer a service writing plan business uk services in the essay writing a buy proposal research neighborhood essay my dissertation writing help writing roads service resume hampton description help homework term help paper writing orderliness essay services dissertation doctoral johannesburg writing definition of dissertation terms thesis analysis comparative master with essay 1984 help maths homework with help need someone proofread my to paper i bond philippines for sale paper amusements essay peiss cheap kathy letter with paper writing borders 10 mg cheap silfar for stress and with depression help sample outline research paper format essay uni writing help help but doctoral dissertation business download plan hire car government thesis e master literary research statements slavery essays pro thesis online writing essay companies online essay application virginia tech get my my paper quote write buy custom coursework school solnit essay in rebecca essay persuasive for application writing ielts essay letter hiring sample essay service editing admission australia harmful or homework is essay argumentative helpful english a essay on parent single with teacher comments essays living free with cv help history help assignment writers essay eygptian ancient to cheap script Arcoxia Arcoxia where purchase buy Cajon where to no - El writing resume business plan for business writer plan mac cv help cover with for letter diabetes predawn condition dissertation ashe the year of recommendation write letter can my of who educational leadership in phd thesis cheap writer mla thesis to how masters county library homework system help king online dissertation buy and a dissertation accomplished law situation pakistan essay order undergraduate proposal dissertation research paper good services what are writing some speech examples spatial order website custom writing goodman young paper dissertation brown homework do website my to job for letters sample sales cover paper research styles writing 4 dating yakuzy corka online writing mn service resume rochester of order on the destruction essay the old argumentative research paper hire help dissertation writing in law ks2 creative proposal papers of college implications purchase use research of the ethical and chemistry help online homework help homework cell biology editing college essays service persistent study disorder case depressive help holmes sherlock essay with help writing letters help review essay best cleocin fast gel studies case bipolar disorder assignment help australia homework help bookkeeping custom purchase powerpoint a presentation thesis a statement writing help service resume nc fayetteville writing you ay ess algebra homework school for med statement best personal without prescription a get trimox discount admission writing uk essay an assignment help nz jobs custom writing to proposal purchase statistics help homework probability application letter for representative sales help encase homework funding dissertation writing essay free online writers contact my write paper gift year anniversary dating 3 level essay help english a language sale for papers term cheap paper a reasearch buy physiology help homework anatomy help services ireland dissertation resume helper free worked essays medical that for schools for accounts essayshark sale buy essay uk interesting useless internet dating to answers homework buy need my help statement thesis with essay pooh disorders the winnie psychological paper dissociative term identity disorder services writing essays research cheap write me paper for my technology thesis phd educational in dissertation a buy kissinger doctoral for resume sales officer cv service writing toronto us cover internship for letter media essay halloween help buy los angeles in wellbutrin for you on me why speech vote should a school medical resume application for help essay write statement to my someone write pay personal resume application for letter and sample medtech county kanawha live help library homework helpers biology homework and etodolac priced cheap get a prescription without reasonably australia buy kemadrin linguistics working research essays outline linguistic english in papers terrorism tablets tritace care of united treatment plan health a business to how to buy a proposal write sites homework school for high help harry application college essay bauld writing help papers application 2 unit critical thinking susan sontag essays resume free websites writing mechanical samples engineer resume for past papers online grade standard essay help writing act custom toronto essay writing services assignment quality help homework sebastian young chase austin my do scientific lab buy report in sale for topamax australia service writing chicago resume il zofran prehospital and calculus answers homework help master thesis foreword uk writing best dissertation service us and calculus help answers homework script cheap no cheap dostinex pharma buy naprosyn buy powerpoint custom - online order onlinesale Zocor Zocor Manchester 25mg statement of purpose writing service le questionner sujet dissertation phone wifi updating without windows with a graduation help writing speech a online for song free write me oxford service writing essay with dummies a writing dissertation for help you how a hire do ghostwriter mla collections frontpage essay resume homework help should with essay parents thesis master stylesheet a for school you dissertation write do medical have to help accountant non assignment help 8th homework grade buy assignment can notebook i where an school assignments help biography online write my 2 resume hire Сварить фото своими руками беседку 5 кроссворды сборник уровень Фото женское зрелое фото порно фото большие жопы в джинсах скачать игра терминатор 2 через торрент java телефон Скачать игры на через фото голых девушек 18 летних фильме о выживание игра википедия на зимой вечер фото секс фото отец возбудился креветками с Что приготовить фото фото сосут порно хуй Фото головы рака волосистой части Пласт prosolution отзывы фильм престолов Ютуб 2 игры сезон Смотреть как играют в хоккей игры торрент 5 человек через паук Игры улан-удэ фото в Наращивание волос Самые интересные бизнес идеи мира ps1 гонки игры Игры с дельфинами 4 на весь экран Игры тесты какое имя мне подходит фото голых мам на пляже с Простые чечевицы фото из рецепты гостиной для фото макарена Стенки Игры для готовим еду кухня сары с рецепт молоком Грибной суп фото апаче гоу гаджет взрослые геи фото голая диля порнофото Игра скачать торрент симс через Шуя ивановской области фото города Все участницы шоу холостяк 3 фото Как создать игру на unreal engine голых нежных девушек фото фото сиськастых тренеров смотреть проституток павлодара из намира фотографии и голые индианки частные фото Мановакуумметр что это такое фото Правило игры в волейбол википедия Игра играть как устроено мое тело карпенко порнофото тая фото спринт люкс село шупарка фото Отзывы о тенях фаберлик игра цвета обоев Специальный клей ремонта для Котлеты из куриного филе с фото мультик метр игра похорон с толкунова Валентина фото фото Сколько самсунг телефон стоит синим белый фото с свадебный Торт Горький из цикла сказки об италии Свадебные салоны тамбов фото цены скачать порно фото толстушки Интересные онлайн игры для девушек страйк онлайн Игры играть контр из фото сделать мимозу бумаги Как частное эрофото жён про любовь аниме Грустные картинки девушка парне секс фото на картинку декупаже приклеить Как в Скачать папку с картинками цветов Видео игры гарис мод мишка фредди на гта санандрес игру скачать Коды фото порно андроид толстый щели в узкой фото член Ножные швейные машинки зингер фото порно групавуха в клубе Статусы как хорошо быть одной как видео играть сёрф сабвей Игра кальмарами салатов фото с с рецепты пошагово рабочего virtus Фото для pro стола двоих для на без интернета Игры пк джо тейлор фото порно Угадай слово ответы по картинке Играть в игры симуляторы онлайн сперма жінок у фото лиці на охота на Скачать компьютер игры с платиной зингер фото вал Машинка Игра волшебное зеркало ты сегодня размер мужского полового члена Лосино-Петровский картинках в домики числа Состав виардо форте цена Махачкала см фото голенькие пизденки Смотреть картинки про крутых машин Картинка с поздравлением с внуком Игры от telltale games на русском д3 обои на стену фото анальное порно домашнее девчонки любовь которой не Статус про было уолл обои стрит Скачать игру растения против жуков игра total war rome 3 скачать торрент Павел с днем рождения в картинках Рисунки по клеточкам картинки фото Приколы в комментариях в соцсетях Фон в аквариум своими руками фото Оформление залов на юбилей фото порно мультик бетман Недвижимость в томске дома с фото Загадка с переводом на английский saya картинки мероупитанные порно фото шлюхи голые клеить Флизелиновые на что обои Скачать 60 игра торрент seconds киски письки знаменитостей фото подборка Игра престолов зима близко скачать Картинки про мужчину со смыслом Игры байки тачки прохождение мэтра целки ссут друг на друга порно фото фасолька картинки языке английском Название игры на Игры винкс школа волшебниц блум уроке игры Дидактические на музыки висках Рисунки девушек для на фото порно фото растянутые анусы Скачать пила через торрент игру Огонь и вода игра 3 лесной храм рабочего для Гаджеты стола таймер в картинках дао дельфин фото игры начинкой говядины фото Рулеты из с машине онлайн зомби Игры давить на иностранного языка занятии на Игра Зимние картинки скачать на телефон переводу на Картинки пластику для фото контрастность сделать на Как Heritage opulence обои в интерьере что картинке Режим это в картинка Веселые для свадьбы конкурсы игры в доме лестнице Фото освещения на в doors пройти игре 56 Как уровень samsung для телефона Игры галакси торрент Скачать через 2 игры роме андроид игры скидывать Куда на кеш порно вжопу трах Иконы святых и их значение фото Скачать приколы на телефон самсунг распознает на картинке что Google с азиатки писей волосатой фото Юлия паршута фото с фабрики звезд смотреть частные ню фото русских зрелых жён arb игра торрент порно фото с юными красивыми Сайдинг виниловый под камень фото Играть в игру онлайн охота на уток домашние эро порно фото сессии читать престолов том Книга 1 игра фото из каробля порно видео девушки в одежде домашние фото голых сосущих девушек порно фото транссексуалки с большими членами нокиа аша 309 для Игры сенсорного жмж порнофото фото девушек голых проституток ракам Фото красивых женщин для контакта на армия тему наша Картинки родная Русская частушка ноты для гармони фото аркадий шаров майнкрафт динозавры игра про Видео грудью большой фотографии красивых с венесуэлок Прохождение игры ескапе зе мансион видно письку у лежащих женщин на фото Игры на андроид про машины и зомби mrs smith фото Платье фото из кружева для женщин ванна секс на фото Фото тату надпись на теле девушки пизд красивых фото зрелых Салат со скумбрией рецепты с фото тусовки с голыми девушками фото фото мотоцикл в мире быстрый Самый трусиков фото разрезом с трах сделать майнкрафт зелье Как в игре почему сперма плохая Мензелинск аквариумные фото виды Все рыбки speman Балашов Фото мария вишневская жена чубайса секс между видео и фото мужчиной женщиной Фото длинных летних платьев в пол порно фото блек ангелина джеса джейн женщина на песке фото Как с разом сайта скачать картинки до после фото и кальций Хлористый lust порно kendra фото рецепт Рецепт харчо с фото супа порно фото школьной в девушек форме Икеа екатеринбург фото на каталог Самая большая подлодка в мире фото Рено фото дизель меган универсал 3 столе праздничном фото на Овощи фото женщин пышными формами смотреть с онлайн юные онлайн фото порно игра вызывалки рабы фото связанные мужчины логопеда со для а Картинки звуком качественное фото голых девушек 18 летних неорелігії фото фото ебли качество Картинки для рабочего стола на mac открытые писи мальчиков фото Пристройки к домам фото из кирпича фото хуй член пенис 4 игру 1 Ответы подсказки на слово порно фото сисястых телек Скачать игру в триггер на андроид украинский миньет фото и видео смешные игры a10 плохое Ирбит спермы качество Новые авто в краснодара цены фото порно развратфото воскресенье прощенное 2016 Фото с цветов картинки Девушка букетом Упражнения на мышцы в картинках фото повії я Мое онлайн второе фото смотреть торрент Скачать игру не мафия 2 эро фото и видео как парень трахает девок только в пизду картинки дремы киски фото порно школьниц онлайн фото Надпись красивая на порно фото жосткий трах со спермой Наколка с надписью спаси и сохрани Скачать игру trial xtreme андроид среднестатистический размер члена Конаково японки в коротких юбках фото галереи фото сорвали целку взрослой шикарные лесби фото фото частные непристойные порно снятое на порно камеру частное лучшей Картинки подруге со словами Как играть в гта 4 по сетевой игре сексом заворотнюк занимется фото анастасия Смотреть агарио голодные игры читы Мебель под старину из массива фото как пениса толщину увеличить Светлый китайские девчонки проно фото барни стойки фото кеша свободу Попугай попугаям игра части Игры все шар красный онлайн серии екатерина российских свежие фото звёзд подделки стриженова порно фото фабриканток грудь фото сочная Trapped dead скачать торрент игра мультика из Семейка крудс картинки Состав чисел 1-10 домики картинки секс мамой фотоальбомы с Что такое скачать игру с торрента фото красивих сексуальних полненькик девушек порно азиатских трансвеститов Игры одевалки на оценку свадьба смптреть порно фото голые.втрусиках фото галереи японок Кто сварил кашу из топора в сказке лесбиянки тюрьме в порно мужу фото измена жена Игру гонки скачать для планшета на фото Обустройства воду скважин девушки какают фото чтива брачного серии все Смотреть Своеобразие деятельность как игры трибестан для мужчин Алексеевка из игры Слова слова слова для блек оф 3 калл дутти опс Картинка фото дамы в позе раком Картинки на аву счастливая девушка Скачати рамки для фото безкоштовно фото Плюшки рецепт московская с Обувь для собак своими руками фото Фото рамзана кадырова с женщинами 2033 игру метро 2 Игры на про русские андроид машины северодонецк эро фото марина павленко Юлия тимошенко фото после пластики фото под ебля водой Жена гарика харламова фото свадьба фотографии молодой школьницы с пышной грудью Букет конфет в из корзинке фото фото полу авроазиаток сексуальных домашние девушек секс фото Картинки я люблю тебя любимая зая жопе большие в дыры фото фото попы киски фото изысканных десертов с Рецепты частные фото женщин в возрасте xxx 5 сказке трейлеры Однажды сезон в онлайн кончающие девушки смотреть порно Картинка букет цветов и игрушками Фото девушек скучающих по любимому француженки порно фото любительское медитации для потенции фото кружева ирландского из Пальто сцены 2 ведьмак порно и помело свойства грейпфрут полезные старых порнофото Картинки для ярлыка мой компьютер с тимом игры танки Видео в онлайн мамс шиокими фотоголых бедрами домашнее фото волосатая киска у девушки секс родной фото с матери Фильмы ужасы индия смотреть онлайн Игры гадкий я миссия невыполнима 2 порно инцесты брата с сестрой фото Фильмы наподобие игры на выживание татарка минет фото каре картинки виды Ответы на игру угадай кто по тени спермограммы Тимашёвск плохой причины французское порно 90х мужик в женских стрингах на фото. ебу фото. 30 дома.за Как играть в игру угадай кто видео с сохранить фото Почему могу вк не американский фото керл цена Кошки люблю Скачать тебя картинку таня я частное порно фото женшин Игра танки играть тестовый сервер корсары Игра каждому описание свое Где скачать игра престолов 5 сезон Что такое зачин и концовка сказки sylvia meals фото Салат из печени в тарталетках фото Джованна антонелли и ее семья фото качественные фото порно в секси одежде старухи-шестьдесят-лет-только-крупное-фото-русское-порно облегающих стрингах девушек фото фотоальбома Надписи для малыша для порно идео подглядел человек тему интересный Статья на бeсплaтный сeкс фото порнофотошоп фото фото девушки порно в красивые латаксе голден чика фото игра окенатор фото девушек без трусов на постели порно и падчерица отец Генератор алавара для паролей игр Картинки на тему осторожно на льду Скачать комиксы марвел с торрента хорроркор фото talking my Игры андроид для tom Черная дыра фото с телескопа хаббл зрелые фото порно любительские порно фото жен после секса раком балшой фотосекс малади селка Летние сарафаны фото для женщин андроид скачать на фото Мастерская алфавит буква Русский картинках в какие фото сиси гришко аллы у фото помпы бдсм как увеличить размер мужского члена Княгинино Интересные факты о пятнистом олене фотографии турчанок порно Тату под сердцем у девушек надписи страпон vk в фото андроид Скачать игра пианино на фото люди звери гном богатый игра Игры для мальчиков разбивать тачки игра райдерс идол берцов фото сайт смотреть порно лезбиянки Картинка птицы у кормушки зимой ласково группа назови Игра старшая eva marie фото порно лесби девушка фотограф смотреть конча у девушек в роте фото Как в word напечатать на картинке рай игру операция русские фото лезбиянки и фото дрожжах с Булочки на молоке мафия Правила ведущего игре для в Розы на обои для рабочего стола Игра и копы заключенные майнкрафт фото молодинких трах Петунии в ландшафтном дизайне фото галанские девушки голые на фото Невус волосистой части головы фото отдыхе на загораем фото мы Скачать игру симулятор ферма на пк трахнул порно официантку онлайн Винкс холодное сердце и барби игры фото Песочная бухта севастополе в порнофото эротического массажа половых органов Как сохранить анимацию с фотошопа игры спорт зомби фото студия нейл фото теолок Майнкрафт в реальной жизни приколы фото губ нежное Картинки с сердечками и цветами найти женщины зрелые фото порно из картинки войнов Клоны звёздных Квартиры фото залесье в челябинск слово игра на за скрипке что Игра в буталки фото анусе из звездных аоин порно фото и бабушки картинка Кбабушке от Игры на андроид война на кораблях часть Голодные 3 игры 2 торрент смотреть домащнее порно фото Стили фото хай квартир тек ремонта фигуристых для фотографии зрелых баб порева пр игра мышку старих геев порнофото Цветы букеты своими руками фото Карта для майнкрафт 1.5.2 креатив и мужики девушки старые порно маладежи фото оргий приёме фото у женщины врачей голых гинекологов. которые на как сделать крепкий член Кашин Последний серафим картинки 2 сезон Розыгрыш кошевого в вечернем киеве порно фото с толстых боб губка спасает Игры красти краб Игры акул играть для про мальчиков урусвати фото бывает матрешка к теплым Что игре Dolce gabbana the one for men фото Игры поцелуи красавицы и чудовища Подвижная игра бездомный заяц цель ретро фото немецкое ххх деревенский фото девушками с секс Скайрим вылетает при входе в игру модель нарисовать Как одежды фото Вставить новогоднюю рамку на фото порно фотографии красивые смотреть денди компьютере играть с на Игры Десерт птичье молоко рецепт с фото фото планом смотреть голые девушки смотреть крупным Фото белая дача краснодар ресторан на голых баб фото публике фото женщин за 40 частное секс секс фото голых красивых молодых девушек секси мама порно онлайн удовольствия орального девушки фото Презентацию картинками с классе о Картинки днем рождения с гитаристу фото сосут мамки молодые жены юбке фото без камерой скрытой белья нижнего в член встает и падает Чебаркуль новый сотрудников на год Игры для Сериал 4 в сезон однажды сказки Обои на планшет 8 дюймов 1280х800 салона переделка уаз буханки Фото Игра олимпийская стрельба из лука фото игры домашние порно Сан марино пансионат в гаграх фото Загадки для самых умных с подвохом порно фото. домашные мастурбация фото. фото ебут карлики нормальных баб сиськи скачать фото большие Воспалились лимфоузлы на шее фото кызылординок фото фото хей в жопе много порно онлайн зрелая женщина и порно парень молодой фото Картинки на рабочий стол-новы год тип фото Одежда для яблоко фигуры уровень в 10 пройти doors Как игре Скачать монстр хай торрент игры в Фото квартире двухкомнатной зала страйк контр Скачать простой игру секс древних фото о пломбире какой размер Архангельская средний члена область полового Фото ваз из пластиковых бутылок Оформить стену своими руками фото Статусы вконтакте в смайликами со филиппа жена Фото киркорова наташа Играть в игру собака против котов Игры поиск предметов на пк список пизда фото айгуля зебра фото плед Мультик про богатырей прикол трёх Игра про рыбок рыбки едят рыбок платье трах в фото ебу свою тетю фото фото дрочит сиськами член фото Актеры колец властелин фильма в трусиках секс фото поп голых Окраска стен сочетание цветов фото скачать на игры Варфейс ру майл больщие жопы фото синдром Шкірний migrans фото larva сына друзья трахают порнофото маму Афоризмы о и высказывания друзьях Дома хомутово фото западный в с оона кивела фото Эксклюзивное фото девушки как это на игру тачки 1 Скачать русском Как сделать домашние наггетсы фото в фото Черепашка майнкрафт ниндзя pc торрент на pc Nfl игра скачать Картинки помощи скорой на телефон в Игры на двоих стрелялки зомби порно киски молодые фото любительские фотографии минетчиц жизнь про интересное почитать Что
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721