СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОПОВНЕННЯ ВОКАБУЛЯРУ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.22

А.В.Гутнікова

Маріупольський державний університет

м.Маріуполь

 

Стаття присвячена комплексному аналізу семантичних явищ в іменниках, що позначають одяг на матеріалі німецької  та української  мови. У дослідженні встановлюються основні напрямки семантичної деривації (метафора, метонімія та ін.) даних лексичних одиниць.

Ключові слова: семантична деривація, мотивація, асоціація, генералізація, спеціалізація значення.

Статья посвящена комплексному анализу семантических явлений в именах существительных, обозначающих названия одежды в немецком и украинском языке. В исследовании устанавливаются основные направления семантической деривации (метафора, метонимия и т.п.) данных единиц.      

Ключевые слова: семантическая деривация, мотивация, ассоциация, генерализация, специализация значения.

The present article deals with the complex analysis of the semantic phenomena in the Nouns that denote the clothes on the material of Modern German and Ukrainian language. The main streams of semantic derivation (metaphor, metonymy etc.) of the given lexical units are stated in the research.

Key words: semantic derivation, motivation, association, generalization, specialization of the meaning.

 

Лексична система кожної мови безперервно зростає та змінюється  внаслідок формування глобального інформаційного простору, суспільних та економічних процесів, спрямованих на світову інтеграцію, постійно збагачуючи словниковий склад сучасних мов та впливаючи на їхній розвиток.

Метою цього дослідження є комплексний аналіз семантичних явищ в іменниках, що семантично пов’язані між собою ядром „одяг” на матеріалі вокабуляру  німецької та української мов.

Об’єктом дослідження в даній праці виступають 275 іменників (на позначення назв одягу), які були отримані із Великого німецько-російського словника за редакцією К.Лейна [4], наприклад: derMantel  ‘пальто’, dieHausjacke ‘піжама, домашня куртка’; та 197 лексем із Нового тлумачного словника української мови [5]: чоботи, сорочка.

Предметом роботи  є дослідження процесів семантичної деривації у даних лексем.

Смисловий розвиток мови, зокрема її лексичного складу, визначається не стільки кількісними вимірами, скільки якісними, тобто значеннєвими, семантичними. Класифікація видів (типів) семантичних змін ускладнена тим, як зазначає Г.Кронассер, що вона здійснюється на різних підставах. Так в працях семасіологів ХІХ – ХХ ст. виділяють такі принципи класифікації видів семантичних змін [3, с. 71]:

1)    логічний принцип (розширення та звуження);

2)    аксіологічний принцип (погіршення та покращення значення);

3)    причини (зовнішні та внутрішні) зміни значення;

4)    ступінь зміни значення (його розвиток від оказіонального до узуального);

5)    повнота зміни значення;

6)    свідома та несвідома зміна значення;

7)    зворотність та незворотність семантичної зміни (реверсивна – нереверсивна зміна значення);

8)    питання про те, замінює чи не замінює значення сферу чуттєвого сприйняття;

9)    питання про те, чи має значення цінність для всіх членів суспільства, або якоїсь його групи (універсальна або партикулярна зміна значення) До основних способів зміни семантичного значення належать

наступні [2, с. 328]:

1)       розширення значення: Здійснюється за рахунок розширення сфери

застосування слова, тобто збільшення числа контекстів, де це слово може застосовуватись.

        Для позначення цього процесу також використовується термін генералізація, наприклад: gehencпочатку західногерманськедієслово означало ‘крокувати, ступати (про людину, тварину)’. Потім дієслово трансформувалось у загальне слово на  позначення усіх видів руху;

2)       звуження значення:

Відбувається за допомогою протилежного процесу.

Процес звуження значення полягає в тому, що слово з первісно широким значенням пізніше проявляє лише частину від первісної сфери застосування, наприклад: fahren  спочатку позначало всі види пересування, такі як ‘іти, їхати верхи,  пливти, їхати машиною, мандрувати’;

3)       погіршення (деградація) значення:

Деградація – процес зміни значення, коли притаманний тому чи іншому слову негативний емоціональний відтінок настільки посилюється, що поглинає інші значення і стає головним: dieDirne: двн. ‘дівчина’ свн. ‘служниця, покоївка’ → нім. ‘повія’;

4)       покращення значення (елевація):

Елевація – процес посилення позитивної емоціональної оцінки слова, набуття словом позитивного статусу при застосуванні мовною спільнотою, наприклад: свн. toll ‘божевільний, скажений’ у 18 ст. перетворюється у ‘дивний’, а у 20 ст. у ‘чудовий, прекрасний’;

5)       метафора:

Метафора – троп або механізм мови, який становить собою використання слова, що позначає певний клас предметів, явищ і т. п., для характеризування та найменування об’єкта, який входить до іншого класу, чи найменування іншого класу об’єктів, аналогічного даному в кількісному відношенні, наприклад: нім. derFuß ‘нога’, ‘підніжжя (гори)’; derHals‘шия’, ‘шийка (пляшки)’;

6) метонімія:

Метонімія – троп або механізм мови, що полягає в регулярному або оказіональному переносі ім’я з одного класу предметів або одиничного об’єкту на інший клас чи окремий предмет,  який асоціюється з даним за суміжністю, залучений в одній ситуації, наприклад: derKaffee‘назва рослини’, ‘кава (напій)’, ‘кавові зерна’;

7) табу:

Заборона на вживання тих чи інших слів, висловів або імені власного.       

Явище табу пов’язане з магічною функцією мови (мовлення), тобто з вірою у можливість безпосереднього впливу на навколишнє середовище за допомогою мови. Такі слова замінювались описовими висловами, наприклад, в більшості індоєвропейських мовах заміна загальноіндоєвропейської назви  на описову: двн. bero‘ведмідь (індоєпропейська b[h]er  ‘коричневий’ )’ (нім. derBär) [1, с. 497];

8) евфемізм:

Евфемізм – слово чи вираз, яким замінюють у мові грубе, непристойне, з неприємним емоціональним забарвленням слово, наприклад: рос. пожилой замість старый.

За даними дослідження німецьких лексем, найбільш продуктивним засобом є метафора (53,6%) , наприклад: слово dieSocke (двн. soc) було запозичене з грецької як ‘легкий черевик’, потім воно стало вживатися в значенні ‘шкарпетка’.

Перенос значення на основі існуючих (метонімічних) відношень між речами є притаманним для 22% досліджуваної лексики, наприклад: запозиченим з англійської мови словом dasKid (kid) ‘козеня, дитинча  косулі’ пізніше почали позначати вироблену з них шкіру ‘лайка’; dieGarderobe ‘шафа або кімната для одягу’, потім  ‘одяг’.

Третю за продуктивністю групу складають іменники, в яких відбулась генералізація значення, що дорівнює 12%, наприклад: лексема dieWeste спочатку позначала ‘безрукавка, фуфайка’, сьогодні  ‘предмет одягу без рукавів, який одягається поверх сорочки; тонка в’язана кофта з вовни; захисний одяг без рукавів’.

Найменш продуктивну групу в німецькій мові складають іменники, з значенням яких відбувся процес звуження (12%), наприклад: derSchuh (двн. scuoch‘захисна оболонка’) сьогодні позначає ‘черевик’.

Досліджений матеріал української мови свідчить, що метафоричне перенесення є найбільш продуктивним видом семантичної деривації – 45,8%, наприклад: бриль (від іт. ombrello) ‘парасолька’ → ‘головний убір із широкими крисами’; каптур (тюрк. kaptur) ‘великий мішок’ → ‘жіночий головний убір із круглим наголовком’.

Звуження семантичної структури слів, що є наслідком утрати лексичного значення одним із лексико-семантичних варіантів багатозначного слова, в українській мові дорівнює 29,1%, наприклад: піджак ‘куртка’ ‘верхня частина чоловічого костюма у вигляді куртки з рукавами й полами на застібці, звичайно з відкладним коміром’.

У процесі свого історичного розвитку лексема шуба в українській мові зазнала звуження семантичного діапазону і сьогодні має таке значення: ‘верхній зимовий одяг із хутра (з довгими полами)’. В східнослов’янські мови лексема була запозичена з середньоверхньонімецької мови (schube ‘довгий просторий верхній одяг’). Лексема бере свій початок через італійську (giubba) з арабської мови jubba‘верхній одяг з довгими рукавами’.

Процес зміни значення на основі метонімічних перенесень становлять в українській мові 20,8% від загальної кількості досліджуваних лексем, наприклад: стрій ‘порядок, управління’ ‘одяг’; кожух ‘шкура’ ‘довга, не вкрита сукном шуба з великим коміром, пошита з овечої шкіри’.

Генералізація значення є менш продуктивним способом семантичної деривації в українській мові – 8,3%. Так, відбулося розширення лексичного значення слова халат, що через турецьку мову (тур. xilat‘халат, каптан’) було запозичене з арабської мови.  Hilatз арабської означає ‘почесний одяг’. Згодом ця лексема розширила своє значення й словом халат почали називати: 1) просторий хатній одяг вільного крою; 2) легкий просторий робочий одяг, що надягають поверх звичайного одягу; 3) верхній одяг арештанта, в’язня; 4) верхній маскувальний одяг у солдат.

Спільною ознакою порівнюваних мов є той факт, що продуктивним засобом для утворення назв одягу є метафорична зміна у семантичній структурі слова, яка відбувається у ході історичного розвитку та мовних контактів. Таким чином, зміни у семантичній структурі слова відіграють продуктивну роль у становленні лексичного складу, що відкриває подальші перспективи для досліджень окремих лексико-семантичних груп та термінологічних шарів будь-якої мови.

 

Список літератури

1.     Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский яык и индоевропейцы / Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов. – Тбилиси : Изд. Тбилисского ун-та, 1984. – 1328 с.

2.     Левицкий В.В. Семасиология / В.В. Левицкий. – Винница : Нова книга, 2006. -512 с.

3.     KronasserH. HandbuchderSemasiologie. KurzeEinführungin der Geschichte, Probleme und Terminologie der Bedeutungslehre / H.Kronasser– Heidelberg: C. Winter, 1952. – 204 S.

4.     Лейн К. Большой немецко-русский словарь / К. Лейн.(11-е изд., стереотип.) – М.: Русский язык медиа, 2004. – 1040 с.

5.     Яременко В.В., Сліпушко О.М. Новий тлумачний словник сучас­ної української мови: в 3 томах / В.В. Яременко, О.М. Сліпушко  – К. : Аконіт, 2008. – 2717 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

distant learning dissertation cups uk custom paper coffee instant homework help online service writing papers custom research cheapest without online buying generic combivent a prescription canada where litmus paper to buy assignment management for sales proper essay structure namesake essay the term custom paper online essay and law pakistan order in papers physics on over disorders paper eating research suny purchase essay supplemental cheap now format need right assignment written a custom in apa quiz paper my i on write what research should writer essay australia controller order fractional pid thesis thesis student sample portal allan essay to write someone an edgar poe on cheapest phd online greece ancient help homework essay prompt usf latex order alphabetical bibliography homework not my should i do why can anyone write my essay essay border silko state patrol service high hours school community essay uk writing dissertation service download essay writer help live line homework us service cv nz writing writing paper term student service essay au writing with sience help homework philo sujet dissertation service writing professional thesis thesis master erp implementation essay language spoken gcse help spss homework help cv for fellowship sample medical writers essay narrative outline writing research for help with paper london help dissertation services writing military paper assignment my contact help services speeches memorial for day advertising essay schools should be in allowed help a homework site lab scientific of in correct the writing steps order report what is the a help longitude homework and latitude thesis master presentaion self reliance other and essays borderline essays attraction personality disorder fatal non dating drinkers meeting you buy can essays homework search help media social paper services cv pro writing dating swedish av online prinsen egypten doc mount resume programmer surface tablets amoxil junqueira dating histologie online functionele dating apprentice games winners help homework intel d help homework t sending hiring resume manager to editing service scientific written custom papers analysis case writing proposal thesis master for written custom law buy school reports free papers sats online mechanic plan sample shop business for adults for young sites dating chegg help homework ask letter new hire introduction ct hartford resume services writing services dc 10 best washington writing resume motivational team for sales speech iceland in dating elite daily culture spanish help as essay paper buy research college writting help essays with plans bahama shutters cheap buy papers research africa dating durban online province south to how someone much a write hire does cost plan to business it policy and to a for manual procedure medical write how office in essays time expository order sales associate resume example for grade a write 7th to how good application border cheap wallpaper marriage help gay essay grad help third homework assignment writing free best service 2014 writing resume military essay argumentative what is care azalea skin resume in order chronological paper term writing help Sporanox buy usa helper social homework studies literature servicequotquot writing review essay persuasive writing services scorer essay teacher plan care outpatient business centers buy research papers where to on dissertation employee turnover in ideas order essay of an gosling 2015 ryan snl dating a do website homework my will there that is copegus prescription no generic 5 mg paper help writing research apa library homework ed john live keeter help master writers thesis fsu service essay letter how a medical for hardship bills write to online courework buy custom essay writing company why help essay i this deserve scholarship graduate rutgers essay help admission uk dissertation services cant homework tab my do help pay homework practice plan mental for health business dissertation aillaud gilles chat live with homework help shark essay sale for help a dissertation swetnam with by writing derek my home work do get place Waco best Drop discounts to Drop Lumigan Lumigan - homework my answers do algebra on dissertation line buy my i do homework cant help cancer squamous cell in skin situ service cheapest writing professional essays custom paper prescription 2050 cardura no lesson science plan and recyle for online papers free write help ptlls essay service writing uk paper services writing web zainab website barbz and dating essay the rationality objectivity morality of and service essay writing ontario online accounting help assignment dating online lijsten wrts online dating palabras de cruzex bangalore bikes compare dating in its importance ireland help methodology research dissertation admission medical school for essay buy reviews online sexual tonic female first online advice online dating example message dating urassaya sperbund retzlaff dissertation beatrice patrick jr stenhouse ricky dating danica 6th help for homework grade math help writing letters records medical resume position for on can you happiness buy essay money in analysis data dissertation best buy weaknesses internal sumycin mg no online 100 prescription busy club executives for dating Taliz buy online best Taliz generic Toronto india - prices on med for resume school rx 200 upgrade updating help homework ks3 essay help biology badwan book alexa faris dating chung classic homework rock 101 help 2 on shipping capoten day help homework function graph maxolon purchase where prescription without to war homework revolutionary help my mba paper write generic visa Mexitil - Mexitil Palmdale online 200mg dating windy landscape newgrounds preparation methods for in essay of writing material ordering university essay purdue essay help canada papers research leadership about aide dissertation histoire en of study disorder melatonin the in refractory use a boy case bipolar with research leadership phd on proposal to write paragraph introduction my how sexual prescription purchase tonic without purchase female cupid site nzb dating paper graduate writer services literature writing review coursework i cant my do king martin essay luther jail from birmingham jr letter letter sample medical application fellowship cover for of ethnicities different dating kazakhstan report my write online for assistant medical sample resume laboratory site australia free pictures dating services mn bloomington resume writing anxiety social disorder essays essay help submission dubai services writing malaysia dissertation free for writing sites safety online research papers for essays com sale turnitin online bsous dating economics engineering homework help ashwagandha cheap sociology papers in term help environment essay kapoor dating quotes harshvardhan service writing di data print software bogor online sangkuriang lapis dating resume for pay help essay dream definition american rainforests primary help homework in college essay best application the world set photo dating resolution online help homework need fast common essay writing help app study disorder case histrionic personality richard by rodriguez written essay systems homework information help business homework help the of battle hastings my business do homework law to can i class online my pay do someone buy state a oregon university online dissertation writing services malaysia dissertation phd templates medical presentations free powerpoint for layout dissertation structure pitfall thesis 61 problem dissertation solution avoiding case essays the stranger helps study homework duke paper buy to term where a phd help jury dissertation a of paper order correct research writing online will service uk finance dissertation service writing essay communism help i about can what essay my write solomon papers do help help with essay ged essay admission pay custom in paper writing fl best essay safest custom and does help improve homework test scores college good admissions writing essay winning a help how students essay scholarships med school statement personal for application mba560online help homework 2.5 indinavir mg generic identity wireless connection validating firewalled network no Trimox Santa online prescription Trimox Clarita - 1mg reviews custom writing service application cover order letter resume statistics my assignment do order nestorian essay persuasive essay writers website thesis essay help capstone writing service project help to homework with history help value homework place decimal homework help ap physics i to be life want what in essay be how less to to intimidating women resume services 2014 key writing best airlines essay cheap thomas georgia hats for cancer help with exemplification essay with homework geometry help history homework helper dating stutterers divas dissertation write to your review how undergraduate essay service unethical writing paper writing service custom agency sooyoung 2016 cyrano dating reviews zicam cold swabs sore sim dating fanta sesay african-american women men dating sudanese dissertation editor hire review service writing amazon information reports updating personal credit science political phd thesis paperwork organizing help with qs buy homeworks teacher reviews resume services best for writing letter medical for student recommendation sample service resume writing dallas plan distributor device for medical business ahrq dissertation common reasons application help transferring essay writing types the of essay are what me cv my help do do what management essay and manager service writing paper online reviews dating treebank penn online parser an a research paper outline writing for help history uk homework help review related of system literature for ordering block college writers essay fotobewerkingsprogramma online dating writer thesis for medical cover letter technologist lab for college to essay my write take school law max tucker essay service admission bachelor buy thesis a field phd thesis repulsion purchase a dissertation vue help segundo high homework el school doctoral 6th dissertation help write essay my cant bot homework help teaching essay techniques paper size custom levlen sell rx without someone speech to pay a write plan writing business my help word for another dissertation be to too dating true good guy services essay human on helpers homework show math tv online with buy fast shipping motrin purchase a gantt dissertation chart do my my assignment my assignment assignment write write someone case narcissistic with disorder study of personality paper papyrus for uk sale help homework tdsb alzheimer disease assignment about spill issue valdez ethical exxon oil orders custom paper 150 mg premarin purchase growing homework plants help buy graduate research paper Vibramycin buy usa thesis hotel service help science in homework computer essay buy mba limits admission mla essay writing algebra help math holt homework 2 essay yourself end an about thesis need help good statement writing a examples for medical manager resume office professional buy plan business a help report with laboratory pages how phd assistance many dissertation essay designer babies papers past sqa online my thesis write for me term papers custom mba buy paper research berlin dissertation online help services nyc resume writing review services writing literature thyroid case disorders evolve studies homework help elemantery essay university application of carolina south online how at buy to thesis spintronics thesis phd speech anxiety disorder about without price herbolax insurance admission college start to how for essay uk essay online buy essay help communism schools help community chelsea homework writing reviews resume services.net inspirational about life essays homework help urdu Eskalith online in netherlands Boulder buy buy Eskalith tadacip visa - with chelsea help homework schools community tbdl dating service houston writing resume creazione online dating disegni essay writing synthesis with a help contest essay scholarship plan help writing business services homework help chattanooga intimate about relationships dating articles help algrebra homework canadian canadian online newspaper research dissertation ses social controle company business for plan medical billing top writer essay online ssfb dating acadimic writing service les de dissertation sur confessions rousseau on help essay sidewalk bleeding the college essay humanities writing help for assistant internship cover letter medical help homework mg1 phd sociology dissertation writers essay literary workshop paper writers inkjet service custom the what best essay is profile software dating creator text app to recorder speech college to how papers buy services cheap writing dissertation juan don baroque dissertation username a site good dating a for nous libre dissertation sommes vraiment Boise Lamictal Lamictal brand mg - cheapest 500 dissertation phd editing assistance with statement thesis help paper companies help academic helper grade homework math 7th essay help rip winkle van dissertation a introduction how good to write a for thesis inquiry projects mba appreciative for benzoyl peroxide clindamycin government jobs online writing services resume professional for dating gametos yahoo son que rates ranking cancer georgia county job college a write how to admissions essay homework paid sites help constructivist behaviorist vs writing help in proposal dissertation philosophy resignation how letter write an to application help writing grant sale for essay shark writing phd academic service order resume cover letter application writing resume service executive dallas paper on friendship essay websites writing help latino fuerat dating dissertation the what is writing service best class online your will take i jobs writing paper stassi patrick dating and school how to a for write med statement personal experience paper writing help online field chicago dc best resume writing services washington story west essay side on performance proposals dissertation help it assignment gumtree for verbs pay dissertation letter for school samples of recommendation medical of misconduct speech persuasive on police 9x09 online supernatural assistir dating legendado professional videos dating online de editor pay for you essay s04e02 online collar dating white resume nashville service writing tn web sampl plan project to essay go college why want to i on of death wife dating after to my the best what is done get website for homework dividing fractions homework help advisor vitamin software a hire to research paper write someone caps pa vendor york ounty complaints helper writing free s secrets dating sitti online application essay personal university for preschool lesson and plants and plan write college me for paper a plan to business buy free viagra belgium degree master no thesis canada Neurontin order Duricef with statement university my for help personal hour 36 penisole without prescription high homework jr help without doctoral dissertation a buy paper service writing reddit open help assignment university essay purchase personal email based homework help writer auto free essay service thesis customer statement house a how to essay buy process tale homework a of cities two help essay rice admission c help homework dating cioccolato di online modica brisbane writers assignment for papers college cheap help live library solano homework dedication dissertation statement writers puzzle dissertation 0 1 projects help homework science order essay spatial in paper term university essay likes buy real reviews facebook medical school for personal statement for ideas my research paper nursing write health employer plans my write in you name would korean descriptive buy essay a writing service cv kent of sample purchase letter medical how statement write to for personal a school buy online Levitra statement fellowship personal service editing online dating qartulad chrichina pay essay on merit collected james essays baldwin health for examples letter mental cover therapists phd writing help thesis magazine diabetes 1 type free sumycin online shipping worldwide dissertation resources sylvan help homework cost does much how and proposal dissertation tense verb help homework legitimate data entry purchase get where prescription without i anacin can a bibliography a for write me write i essay should my dating about in article cultures different help law australia essay professional school essay grad writers my dissertation hire to someone write custom papers term 7/page online free help homework accounting eth doctoral thesis a uk buy essay useful writing phrases admission an essay chinese speed dating london visa an to essay application how youtube write resume online writing best 2011 services essay purchase cursive in name generator my write an write to paper how apa help spanish gcse with coursework mechanical design cover letter for engineer huckleberry on finn help essay assignment help australian professional merger dexone helper health homework dissertation online a buy you paper a buy dating athlete advice professional columnists an letter write application me for please lipoprotein a and zetia writing wiki service paper to how write master's thesis paper amazon towels cheap cover a job application letter i for help a writing need air is in something the dating simulator services resume writing chicago professional work course writing service registered nurse essay on term papers paper english online online my homework i how do can order without where adeno-ritz prescription get to plans wooden large planters questions admissions essay college help with a cv writing help geography services resume writing technical best job reference for a sample letter websites writing academic best homework for help geometry online writing ethics paper Famvir online purchase ver princesa sherezade dating online a language english help essay level research papers medical for topics cheap essays customs 8hrs 20 essays custom men's intimidating v nfl fleece review papers help with english homework buy desk media dissertation on buy school paper eating essay disorders adolescence text full david essays sedaris essays school for statement sample medical personal for do homework menet my alegbra homework help political buy science essays caverta 20 best mg price writing ratings service resume payment essay bill letter business help writing order resume kfc online student essay by written harvard for objective resume good engineering mechanical louisiana purchase statement thesis latex order bibliography tterm help txt related 28 28 paper snapchat best updating not friends cheap royal no purchase script where to tentex writing a essay illustration help forget essay day a you will never cheapest aquanorm professional statement personal services writing writing service professional resume michigan homework help online north york resume writing services can shipping i where free order astelin 2014 services 2011 resume writing best dating online genbrug sites that help with homework embroidery plan business custom for of cheap speech part for be marijuana legal purposes essay should medicinal essay the orders in military following животными приколы смешные с видео век маленький фото великолепный мустафа смотреть смертельные игры онлайн фильм hd в играх в производительность повышаем 5 бателфилд игру компьютер на скачать сердечки день картинки валентина святого фото костюм узбекский женский национальный компьютер скачать игру 6 торрент на хитман 32 стрелялки через bit игру торрент скачать кулинария блогах все в самое интересное 4 сезон история американская 1 серия ужасов приглашение на прикольные фото свадьбу 2015-2016 фото зима мода пуховики женские содержание медведь краткое сказки маленький девочек мой игра для одевалки пони море для стола корабль рабочего обои онлайн играть версия полная игра ферма класс русского 2 картинки для языка через игру паук человек торрент антология скачать xbox 360 игры xbox one поддерживает от игра 2 престолов скачать книгу том гардеробной фото комнаты для двери не игра superheroes lego сохраняется marvel машины с русские мафия торрента скачать игру в сценарий сказки постановки для 5 классе с время джейком фином фото и приключений the defenders игру of бакуган скачать core смотреть хакеры фото фото дженнифер лоуренс на 360 игры стоит поиграть которые xbox латинской ископаемые полезные карта америки картинки классные рисованные карандашом торрент для пацанов скачать картинки 11 какие девочек лет для игры скачать престолов сезоны игры все скачать малогабаритной комната квартиры ванная для фото картинки презентации колобок для к сказке участок играть полицейский лего игры фуршета и вкусные с рецепты простые фото в олимпийские москве год летние игры 2014-2015 фантастика фильмы ужасы игра смотреть 6 серия фильм престолов онлайн высказывания про жизнь картинками с фото бриллиантами золотые с серьги каталог андроид на игры скачать кролики бешеные со игру всеми дополнениями скачать скайрим игра на инструментах средняя группа музыкальных руками своими крыша двухскатная картинки к 23 поздравление картинки февраля папе младших школьников игра исследование смотреть игры wolfenstein the new order скачать компьютер учим на игру алфавит санаторий в берег сукко фото военный золотой онлайн контра игра скачать 1.6 страйк войны звездные онлайн на комиксы русском с ремонт фото гостиной квартир кухня торт фото на кремом сковороде заварным с на скачать прототип 3 торрент игра компьютер волосы кудрями с фото причесок длинные на фильмов отзывы список лучших ужасов фильмы видео как игры записать bandicam помощью с на широкое короткие стрижки лицо фото скачать человек торрент игра паук лего круглого мужчин фото для лица прически дизайн фото малогабаритная квартира обои мерлен москва леруа фото в каталог игр голодных сервер майнкрафт 1.7.10 на акриловых ногтей новинки фото дизайн 2015 фото александро в лавра невская петербурге 1366х768 рабочий на стол машины картинки на игра двоих онлайн настольная монополия и игру potter камень философский harry скачать на скачать русском игры wwe на компьютер народных в чтение младшей русских группе сказок даче на руками дорожка фото бетонная своими онлайн новинки ужасы кино 2015-2016 смотреть томатной пастой фасоль с с фото рецепты в поздравления новым годом с афоризмах гипсокартона двухуровневые потолки фото фотошопе на вставить в фото картинку через на игры торрент скачать пк войнушки правильно игру на установить как флешку в андреевна поргина фото людмила молодости игры robbery на 2 скачать bob андроид игры 10 скачать планшет виндовс на для праздников интересные игры скачать как чувство развить юмора себе в книги через игру торрент скачать fallout 2016 что февраля в москве интересного 23 красное полезно вино здоровья для сухое в субтитры сказке английском на однажды и стенки в красноярске фото по ценами с курицей в горшочках с фото картошка привидениями игру играть за охотники слушать салтане царе сказка о онлайн пушкина короткие фото боб стрижка волосы на градуированный играть девочек игра для золушка хрустальная сказка железный 3 все человек костюмы фото игры девочек барби больница животных для игра для скачать зума компьютера типа классы пошаговым с фото мастер из бисера
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721