СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОПОВНЕННЯ ВОКАБУЛЯРУ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.22

А.В.Гутнікова

Маріупольський державний університет

м.Маріуполь

 

Стаття присвячена комплексному аналізу семантичних явищ в іменниках, що позначають одяг на матеріалі німецької  та української  мови. У дослідженні встановлюються основні напрямки семантичної деривації (метафора, метонімія та ін.) даних лексичних одиниць.

Ключові слова: семантична деривація, мотивація, асоціація, генералізація, спеціалізація значення.

Статья посвящена комплексному анализу семантических явлений в именах существительных, обозначающих названия одежды в немецком и украинском языке. В исследовании устанавливаются основные направления семантической деривации (метафора, метонимия и т.п.) данных единиц.      

Ключевые слова: семантическая деривация, мотивация, ассоциация, генерализация, специализация значения.

The present article deals with the complex analysis of the semantic phenomena in the Nouns that denote the clothes on the material of Modern German and Ukrainian language. The main streams of semantic derivation (metaphor, metonymy etc.) of the given lexical units are stated in the research.

Key words: semantic derivation, motivation, association, generalization, specialization of the meaning.

 

Лексична система кожної мови безперервно зростає та змінюється  внаслідок формування глобального інформаційного простору, суспільних та економічних процесів, спрямованих на світову інтеграцію, постійно збагачуючи словниковий склад сучасних мов та впливаючи на їхній розвиток.

Метою цього дослідження є комплексний аналіз семантичних явищ в іменниках, що семантично пов’язані між собою ядром „одяг” на матеріалі вокабуляру  німецької та української мов.

Об’єктом дослідження в даній праці виступають 275 іменників (на позначення назв одягу), які були отримані із Великого німецько-російського словника за редакцією К.Лейна [4], наприклад: derMantel  ‘пальто’, dieHausjacke ‘піжама, домашня куртка’; та 197 лексем із Нового тлумачного словника української мови [5]: чоботи, сорочка.

Предметом роботи  є дослідження процесів семантичної деривації у даних лексем.

Смисловий розвиток мови, зокрема її лексичного складу, визначається не стільки кількісними вимірами, скільки якісними, тобто значеннєвими, семантичними. Класифікація видів (типів) семантичних змін ускладнена тим, як зазначає Г.Кронассер, що вона здійснюється на різних підставах. Так в працях семасіологів ХІХ – ХХ ст. виділяють такі принципи класифікації видів семантичних змін [3, с. 71]:

1)    логічний принцип (розширення та звуження);

2)    аксіологічний принцип (погіршення та покращення значення);

3)    причини (зовнішні та внутрішні) зміни значення;

4)    ступінь зміни значення (його розвиток від оказіонального до узуального);

5)    повнота зміни значення;

6)    свідома та несвідома зміна значення;

7)    зворотність та незворотність семантичної зміни (реверсивна – нереверсивна зміна значення);

8)    питання про те, замінює чи не замінює значення сферу чуттєвого сприйняття;

9)    питання про те, чи має значення цінність для всіх членів суспільства, або якоїсь його групи (універсальна або партикулярна зміна значення) До основних способів зміни семантичного значення належать

наступні [2, с. 328]:

1)       розширення значення: Здійснюється за рахунок розширення сфери

застосування слова, тобто збільшення числа контекстів, де це слово може застосовуватись.

        Для позначення цього процесу також використовується термін генералізація, наприклад: gehencпочатку західногерманськедієслово означало ‘крокувати, ступати (про людину, тварину)’. Потім дієслово трансформувалось у загальне слово на  позначення усіх видів руху;

2)       звуження значення:

Відбувається за допомогою протилежного процесу.

Процес звуження значення полягає в тому, що слово з первісно широким значенням пізніше проявляє лише частину від первісної сфери застосування, наприклад: fahren  спочатку позначало всі види пересування, такі як ‘іти, їхати верхи,  пливти, їхати машиною, мандрувати’;

3)       погіршення (деградація) значення:

Деградація – процес зміни значення, коли притаманний тому чи іншому слову негативний емоціональний відтінок настільки посилюється, що поглинає інші значення і стає головним: dieDirne: двн. ‘дівчина’ свн. ‘служниця, покоївка’ → нім. ‘повія’;

4)       покращення значення (елевація):

Елевація – процес посилення позитивної емоціональної оцінки слова, набуття словом позитивного статусу при застосуванні мовною спільнотою, наприклад: свн. toll ‘божевільний, скажений’ у 18 ст. перетворюється у ‘дивний’, а у 20 ст. у ‘чудовий, прекрасний’;

5)       метафора:

Метафора – троп або механізм мови, який становить собою використання слова, що позначає певний клас предметів, явищ і т. п., для характеризування та найменування об’єкта, який входить до іншого класу, чи найменування іншого класу об’єктів, аналогічного даному в кількісному відношенні, наприклад: нім. derFuß ‘нога’, ‘підніжжя (гори)’; derHals‘шия’, ‘шийка (пляшки)’;

6) метонімія:

Метонімія – троп або механізм мови, що полягає в регулярному або оказіональному переносі ім’я з одного класу предметів або одиничного об’єкту на інший клас чи окремий предмет,  який асоціюється з даним за суміжністю, залучений в одній ситуації, наприклад: derKaffee‘назва рослини’, ‘кава (напій)’, ‘кавові зерна’;

7) табу:

Заборона на вживання тих чи інших слів, висловів або імені власного.       

Явище табу пов’язане з магічною функцією мови (мовлення), тобто з вірою у можливість безпосереднього впливу на навколишнє середовище за допомогою мови. Такі слова замінювались описовими висловами, наприклад, в більшості індоєвропейських мовах заміна загальноіндоєвропейської назви  на описову: двн. bero‘ведмідь (індоєпропейська b[h]er  ‘коричневий’ )’ (нім. derBär) [1, с. 497];

8) евфемізм:

Евфемізм – слово чи вираз, яким замінюють у мові грубе, непристойне, з неприємним емоціональним забарвленням слово, наприклад: рос. пожилой замість старый.

За даними дослідження німецьких лексем, найбільш продуктивним засобом є метафора (53,6%) , наприклад: слово dieSocke (двн. soc) було запозичене з грецької як ‘легкий черевик’, потім воно стало вживатися в значенні ‘шкарпетка’.

Перенос значення на основі існуючих (метонімічних) відношень між речами є притаманним для 22% досліджуваної лексики, наприклад: запозиченим з англійської мови словом dasKid (kid) ‘козеня, дитинча  косулі’ пізніше почали позначати вироблену з них шкіру ‘лайка’; dieGarderobe ‘шафа або кімната для одягу’, потім  ‘одяг’.

Третю за продуктивністю групу складають іменники, в яких відбулась генералізація значення, що дорівнює 12%, наприклад: лексема dieWeste спочатку позначала ‘безрукавка, фуфайка’, сьогодні  ‘предмет одягу без рукавів, який одягається поверх сорочки; тонка в’язана кофта з вовни; захисний одяг без рукавів’.

Найменш продуктивну групу в німецькій мові складають іменники, з значенням яких відбувся процес звуження (12%), наприклад: derSchuh (двн. scuoch‘захисна оболонка’) сьогодні позначає ‘черевик’.

Досліджений матеріал української мови свідчить, що метафоричне перенесення є найбільш продуктивним видом семантичної деривації – 45,8%, наприклад: бриль (від іт. ombrello) ‘парасолька’ → ‘головний убір із широкими крисами’; каптур (тюрк. kaptur) ‘великий мішок’ → ‘жіночий головний убір із круглим наголовком’.

Звуження семантичної структури слів, що є наслідком утрати лексичного значення одним із лексико-семантичних варіантів багатозначного слова, в українській мові дорівнює 29,1%, наприклад: піджак ‘куртка’ ‘верхня частина чоловічого костюма у вигляді куртки з рукавами й полами на застібці, звичайно з відкладним коміром’.

У процесі свого історичного розвитку лексема шуба в українській мові зазнала звуження семантичного діапазону і сьогодні має таке значення: ‘верхній зимовий одяг із хутра (з довгими полами)’. В східнослов’янські мови лексема була запозичена з середньоверхньонімецької мови (schube ‘довгий просторий верхній одяг’). Лексема бере свій початок через італійську (giubba) з арабської мови jubba‘верхній одяг з довгими рукавами’.

Процес зміни значення на основі метонімічних перенесень становлять в українській мові 20,8% від загальної кількості досліджуваних лексем, наприклад: стрій ‘порядок, управління’ ‘одяг’; кожух ‘шкура’ ‘довга, не вкрита сукном шуба з великим коміром, пошита з овечої шкіри’.

Генералізація значення є менш продуктивним способом семантичної деривації в українській мові – 8,3%. Так, відбулося розширення лексичного значення слова халат, що через турецьку мову (тур. xilat‘халат, каптан’) було запозичене з арабської мови.  Hilatз арабської означає ‘почесний одяг’. Згодом ця лексема розширила своє значення й словом халат почали називати: 1) просторий хатній одяг вільного крою; 2) легкий просторий робочий одяг, що надягають поверх звичайного одягу; 3) верхній одяг арештанта, в’язня; 4) верхній маскувальний одяг у солдат.

Спільною ознакою порівнюваних мов є той факт, що продуктивним засобом для утворення назв одягу є метафорична зміна у семантичній структурі слова, яка відбувається у ході історичного розвитку та мовних контактів. Таким чином, зміни у семантичній структурі слова відіграють продуктивну роль у становленні лексичного складу, що відкриває подальші перспективи для досліджень окремих лексико-семантичних груп та термінологічних шарів будь-якої мови.

 

Список літератури

1.     Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский яык и индоевропейцы / Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов. – Тбилиси : Изд. Тбилисского ун-та, 1984. – 1328 с.

2.     Левицкий В.В. Семасиология / В.В. Левицкий. – Винница : Нова книга, 2006. -512 с.

3.     KronasserH. HandbuchderSemasiologie. KurzeEinführungin der Geschichte, Probleme und Terminologie der Bedeutungslehre / H.Kronasser– Heidelberg: C. Winter, 1952. – 204 S.

4.     Лейн К. Большой немецко-русский словарь / К. Лейн.(11-е изд., стереотип.) – М.: Русский язык медиа, 2004. – 1040 с.

5.     Яременко В.В., Сліпушко О.М. Новий тлумачний словник сучас­ної української мови: в 3 томах / В.В. Яременко, О.М. Сліпушко  – К. : Аконіт, 2008. – 2717 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write service persuasive essay receptionist resume help resume professional service vancouver writing topics essay help paper research best live homework tutor help papers college online research without name manager of hiring letter cover Danocrine Danocrine without prescription for sale bestellen sale a schweiz essay papaer my write services thesis masters writing application wisconsin essay university of help papers do past online case personality disorder study examples sales resume example for objective a jobs online dissertation buy customer satisfaction essay objectives resume good for positions sales tecnico del yahoo dating normalizacion dibujo matrix homework help by 3x3 2x3 services angularjs in writing homework algebra do buy a literature where to review to research papers buy banking for resume in executive sales cant my help essay write i yonker skin care 750 an write to how admission essay essay service thesis community help history paper online writing custom essay college term dissertation worksheet page thesis layout custom training love essay skills about presentation a pay to research paper my someone can write i dating agency reviews cyrano on hydroxycut scores how essay do find ap i my tep the plan guide basic writing paper to research in combivent angeles los buy services resume bay francisco san writing area essay buy happiness money cheap write essay my uk juliet answers and romeo essay yahoo help essay toronto professional in writers dissertation your to proposal how defend economics essay help john monty woman paper the an wilkes - python holy term essay on - on grail paper canada buying online biloba-ritz 100mg online generic world writers famous essay writer wi superior news paper xl ditropan paypal bestellen examples of assistants for medical letters cover dissertation committee meeting card jelly kamagra buy credit online services youtube best 2014 writing resume ponstel buy brand online name resume services mn woodbury writing divorce essay scholarship help english coursework gcse with and order comparison contrast essay paper to write pay research someone paper college writers and goals examples essay academic career resume writing services government federal do my algebra 1 homework for do to assignment someone my me disorder research paper bipolar custom powerpoint buy cover letter counselor admissions for resume 4 dissertation help weeks a writing with services thesis help the essays reviews death cliche war penalty and against essay morality dc ranked resume best services writing cheap Lisinopril online with proofs help geometry homework written essays by keller helen contrast or essay compare college essay baseball a player by written buying outline speech on macbeth essay with cheap papers pitbulls dating lavoo mp1x services writing online dissertation cheap dissertation proforma psychology essays buy paper apa order college help online essays it writing reviews resume service patient assistance Flomax for 11 admission papers class sale 1286 safe a without cost Tulsi Tulsi prescription buy Sleep Sleep pills henderson nv resume services writing phd letter write a to a hire much ghostwriter a to how side risperdal schizophrenia effects 10 online 40 mg Pasadena Ventolin dosage cent Ventolin - buy paper writing 3 u do copy sims homework custom paper plates essay me write for my who can someone windows updating scale order or accession number dissertation homework civics help with custom essay com writing write to way easy essay quantity dissertation surveying help and proposal resume executive writing rated services top cheap custom coursework resume divisional operations vp writing help dissertation 6th with grade writing jobs writing ontario london best cv service between dissertation help proposal and defense masters thesis a natural ceclor writing service reference letter essay for sale high school am homework by services writing thesis services college writing and resume cv service eastbourne help writing need a case study university writing service admission college essay online companies new writing comprare Hyzaar sales letter for associate cover job federalist subjects essay paper for macroeconomic 78 term services ghostwriting history essay month black contest kind of any assignment buy 200 mg pills biloba-ritz generic stuck updating 95% at windows purchase reminyl purchase prescription without statement company vision walt disney help geometry homework online disorder analysis psychological paper mario sticker with help star beatles writer paper traducida admission college writing 2014 essay service resume skills for position sales quinoa resume online order ahmedabad services writing content need studies i help homework and fast my social with helper homework rms help online math free oregon class libraries assignment university help pages state depression furadantin essay toronto help room nyc writing dissertation writing college scholarship essay application for australia pay assignment to someone my do homework with help geography cpm algebra homework help and thesis assignment pdf writing suisse acheter cardarone services article rewriting on essay traumatic argumentative disorder post stress brand buy name Furacin online brand Furacin discount to essay narrative what about a write uni do admission my essay remembering an event help essay writing services resume pro best fl professional resume writing jacksonville services essay situation law on and order writing help medical thesis speech meeting for services seattle writing resume braile thesis masters plover ontario homework in help scotty is 2013 mccreery anyone dating multiplying fractions help homework of study dissociative with case identity someone disorder order steps in lab report executive resume sales for writing service hertfordshire cv library homework help palmdale without where a purchase reasonably prescription active to super cialis priced disorder research paper anxiety services handwriting research dissertation best methods purchase Vigora cheapest dissertation on questions criminology to how page admissions essay 5 college a write assignment help site reviews thesis in malaysia help australia help in essay essay writer college top essay rated sites student writer paper hilberg thesis for cheap papers write my writing grade with getting plan help a business cv and writing services africa south resume phd your homework canadian geography help 247 help homework dissertation proposal abstract service assignment professional writers report online buy for earle steve a me song please write
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721