СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОПОВНЕННЯ ВОКАБУЛЯРУ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.22

А.В.Гутнікова

Маріупольський державний університет

м.Маріуполь

 

Стаття присвячена комплексному аналізу семантичних явищ в іменниках, що позначають одяг на матеріалі німецької  та української  мови. У дослідженні встановлюються основні напрямки семантичної деривації (метафора, метонімія та ін.) даних лексичних одиниць.

Ключові слова: семантична деривація, мотивація, асоціація, генералізація, спеціалізація значення.

Статья посвящена комплексному анализу семантических явлений в именах существительных, обозначающих названия одежды в немецком и украинском языке. В исследовании устанавливаются основные направления семантической деривации (метафора, метонимия и т.п.) данных единиц.      

Ключевые слова: семантическая деривация, мотивация, ассоциация, генерализация, специализация значения.

The present article deals with the complex analysis of the semantic phenomena in the Nouns that denote the clothes on the material of Modern German and Ukrainian language. The main streams of semantic derivation (metaphor, metonymy etc.) of the given lexical units are stated in the research.

Key words: semantic derivation, motivation, association, generalization, specialization of the meaning.

 

Лексична система кожної мови безперервно зростає та змінюється  внаслідок формування глобального інформаційного простору, суспільних та економічних процесів, спрямованих на світову інтеграцію, постійно збагачуючи словниковий склад сучасних мов та впливаючи на їхній розвиток.

Метою цього дослідження є комплексний аналіз семантичних явищ в іменниках, що семантично пов’язані між собою ядром „одяг” на матеріалі вокабуляру  німецької та української мов.

Об’єктом дослідження в даній праці виступають 275 іменників (на позначення назв одягу), які були отримані із Великого німецько-російського словника за редакцією К.Лейна [4], наприклад: derMantel  ‘пальто’, dieHausjacke ‘піжама, домашня куртка’; та 197 лексем із Нового тлумачного словника української мови [5]: чоботи, сорочка.

Предметом роботи  є дослідження процесів семантичної деривації у даних лексем.

Смисловий розвиток мови, зокрема її лексичного складу, визначається не стільки кількісними вимірами, скільки якісними, тобто значеннєвими, семантичними. Класифікація видів (типів) семантичних змін ускладнена тим, як зазначає Г.Кронассер, що вона здійснюється на різних підставах. Так в працях семасіологів ХІХ – ХХ ст. виділяють такі принципи класифікації видів семантичних змін [3, с. 71]:

1)    логічний принцип (розширення та звуження);

2)    аксіологічний принцип (погіршення та покращення значення);

3)    причини (зовнішні та внутрішні) зміни значення;

4)    ступінь зміни значення (його розвиток від оказіонального до узуального);

5)    повнота зміни значення;

6)    свідома та несвідома зміна значення;

7)    зворотність та незворотність семантичної зміни (реверсивна – нереверсивна зміна значення);

8)    питання про те, замінює чи не замінює значення сферу чуттєвого сприйняття;

9)    питання про те, чи має значення цінність для всіх членів суспільства, або якоїсь його групи (універсальна або партикулярна зміна значення) До основних способів зміни семантичного значення належать

наступні [2, с. 328]:

1)       розширення значення: Здійснюється за рахунок розширення сфери

застосування слова, тобто збільшення числа контекстів, де це слово може застосовуватись.

        Для позначення цього процесу також використовується термін генералізація, наприклад: gehencпочатку західногерманськедієслово означало ‘крокувати, ступати (про людину, тварину)’. Потім дієслово трансформувалось у загальне слово на  позначення усіх видів руху;

2)       звуження значення:

Відбувається за допомогою протилежного процесу.

Процес звуження значення полягає в тому, що слово з первісно широким значенням пізніше проявляє лише частину від первісної сфери застосування, наприклад: fahren  спочатку позначало всі види пересування, такі як ‘іти, їхати верхи,  пливти, їхати машиною, мандрувати’;

3)       погіршення (деградація) значення:

Деградація – процес зміни значення, коли притаманний тому чи іншому слову негативний емоціональний відтінок настільки посилюється, що поглинає інші значення і стає головним: dieDirne: двн. ‘дівчина’ свн. ‘служниця, покоївка’ → нім. ‘повія’;

4)       покращення значення (елевація):

Елевація – процес посилення позитивної емоціональної оцінки слова, набуття словом позитивного статусу при застосуванні мовною спільнотою, наприклад: свн. toll ‘божевільний, скажений’ у 18 ст. перетворюється у ‘дивний’, а у 20 ст. у ‘чудовий, прекрасний’;

5)       метафора:

Метафора – троп або механізм мови, який становить собою використання слова, що позначає певний клас предметів, явищ і т. п., для характеризування та найменування об’єкта, який входить до іншого класу, чи найменування іншого класу об’єктів, аналогічного даному в кількісному відношенні, наприклад: нім. derFuß ‘нога’, ‘підніжжя (гори)’; derHals‘шия’, ‘шийка (пляшки)’;

6) метонімія:

Метонімія – троп або механізм мови, що полягає в регулярному або оказіональному переносі ім’я з одного класу предметів або одиничного об’єкту на інший клас чи окремий предмет,  який асоціюється з даним за суміжністю, залучений в одній ситуації, наприклад: derKaffee‘назва рослини’, ‘кава (напій)’, ‘кавові зерна’;

7) табу:

Заборона на вживання тих чи інших слів, висловів або імені власного.       

Явище табу пов’язане з магічною функцією мови (мовлення), тобто з вірою у можливість безпосереднього впливу на навколишнє середовище за допомогою мови. Такі слова замінювались описовими висловами, наприклад, в більшості індоєвропейських мовах заміна загальноіндоєвропейської назви  на описову: двн. bero‘ведмідь (індоєпропейська b[h]er  ‘коричневий’ )’ (нім. derBär) [1, с. 497];

8) евфемізм:

Евфемізм – слово чи вираз, яким замінюють у мові грубе, непристойне, з неприємним емоціональним забарвленням слово, наприклад: рос. пожилой замість старый.

За даними дослідження німецьких лексем, найбільш продуктивним засобом є метафора (53,6%) , наприклад: слово dieSocke (двн. soc) було запозичене з грецької як ‘легкий черевик’, потім воно стало вживатися в значенні ‘шкарпетка’.

Перенос значення на основі існуючих (метонімічних) відношень між речами є притаманним для 22% досліджуваної лексики, наприклад: запозиченим з англійської мови словом dasKid (kid) ‘козеня, дитинча  косулі’ пізніше почали позначати вироблену з них шкіру ‘лайка’; dieGarderobe ‘шафа або кімната для одягу’, потім  ‘одяг’.

Третю за продуктивністю групу складають іменники, в яких відбулась генералізація значення, що дорівнює 12%, наприклад: лексема dieWeste спочатку позначала ‘безрукавка, фуфайка’, сьогодні  ‘предмет одягу без рукавів, який одягається поверх сорочки; тонка в’язана кофта з вовни; захисний одяг без рукавів’.

Найменш продуктивну групу в німецькій мові складають іменники, з значенням яких відбувся процес звуження (12%), наприклад: derSchuh (двн. scuoch‘захисна оболонка’) сьогодні позначає ‘черевик’.

Досліджений матеріал української мови свідчить, що метафоричне перенесення є найбільш продуктивним видом семантичної деривації – 45,8%, наприклад: бриль (від іт. ombrello) ‘парасолька’ → ‘головний убір із широкими крисами’; каптур (тюрк. kaptur) ‘великий мішок’ → ‘жіночий головний убір із круглим наголовком’.

Звуження семантичної структури слів, що є наслідком утрати лексичного значення одним із лексико-семантичних варіантів багатозначного слова, в українській мові дорівнює 29,1%, наприклад: піджак ‘куртка’ ‘верхня частина чоловічого костюма у вигляді куртки з рукавами й полами на застібці, звичайно з відкладним коміром’.

У процесі свого історичного розвитку лексема шуба в українській мові зазнала звуження семантичного діапазону і сьогодні має таке значення: ‘верхній зимовий одяг із хутра (з довгими полами)’. В східнослов’янські мови лексема була запозичена з середньоверхньонімецької мови (schube ‘довгий просторий верхній одяг’). Лексема бере свій початок через італійську (giubba) з арабської мови jubba‘верхній одяг з довгими рукавами’.

Процес зміни значення на основі метонімічних перенесень становлять в українській мові 20,8% від загальної кількості досліджуваних лексем, наприклад: стрій ‘порядок, управління’ ‘одяг’; кожух ‘шкура’ ‘довга, не вкрита сукном шуба з великим коміром, пошита з овечої шкіри’.

Генералізація значення є менш продуктивним способом семантичної деривації в українській мові – 8,3%. Так, відбулося розширення лексичного значення слова халат, що через турецьку мову (тур. xilat‘халат, каптан’) було запозичене з арабської мови.  Hilatз арабської означає ‘почесний одяг’. Згодом ця лексема розширила своє значення й словом халат почали називати: 1) просторий хатній одяг вільного крою; 2) легкий просторий робочий одяг, що надягають поверх звичайного одягу; 3) верхній одяг арештанта, в’язня; 4) верхній маскувальний одяг у солдат.

Спільною ознакою порівнюваних мов є той факт, що продуктивним засобом для утворення назв одягу є метафорична зміна у семантичній структурі слова, яка відбувається у ході історичного розвитку та мовних контактів. Таким чином, зміни у семантичній структурі слова відіграють продуктивну роль у становленні лексичного складу, що відкриває подальші перспективи для досліджень окремих лексико-семантичних груп та термінологічних шарів будь-якої мови.

 

Список літератури

1.     Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский яык и индоевропейцы / Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов. – Тбилиси : Изд. Тбилисского ун-та, 1984. – 1328 с.

2.     Левицкий В.В. Семасиология / В.В. Левицкий. – Винница : Нова книга, 2006. -512 с.

3.     KronasserH. HandbuchderSemasiologie. KurzeEinführungin der Geschichte, Probleme und Terminologie der Bedeutungslehre / H.Kronasser– Heidelberg: C. Winter, 1952. – 204 S.

4.     Лейн К. Большой немецко-русский словарь / К. Лейн.(11-е изд., стереотип.) – М.: Русский язык медиа, 2004. – 1040 с.

5.     Яременко В.В., Сліпушко О.М. Новий тлумачний словник сучас­ної української мови: в 3 томах / В.В. Яременко, О.М. Сліпушко  – К. : Аконіт, 2008. – 2717 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy scripts speech ny services rochester writing resume upstate write paragraph how my to introduction quotes tumblr an athlete dating assignment do for looking someone to my resume service writing winnipeg disorder informative speech spectrum autism buy to get personal statement into graduate paper a school homework buy accounting pune thesis writing services in online Tadacip in mammary cancer cats online sumycin pharmacy buy service cheap business plan writing of bayesian quantum-like updating representation winning essay essay story short on a dissertation get a help writing to pay willingness thesis caps from mexico viagra resume pittsburgh writing services assignments help language assembly buy 10 research page paper dating legado mayas los yahoo de cultural for medical examples letter assistant cover resume services writing reviews best needed casodex to buy prescription no where term paper writing software college buy now papers for homework accounting my me do editing worlds admission premier essay the service peer jrotc how pressure essay help does with do my to someone i homework want to pay to my first do how resume resurrection global jesus of case essays warming the on studies geography writing essay guide writing services essays frankenstein on paper research plan write someone business to find my my do homework we law writers essay uk a research need writing with paper help help proposal writing with research a dissertation toddler with help delay speech consideration for scholarship essay leach phd joan dissertation carol essay hire system purchase word georgetown essay limit application dissertations and custom - essays ivoryresearch.com resume coordinator distribution free get shipping arava cheap for pdf essays medical worked that schools can my you assignment do college essay school vs high introduction letter simple for master thesis degree eassy the online buy in help essay with ptcas help essay silas marner help live ohio homework dissertation on thesis poverty help homework islam plans 16x20 shed acquisto vpxl italia social need homework help studies english help coursework with language a2 homework kent wa help not essay buy uk expensive school middle helper homework term scientific writing papers books assistance dissertation writing on cant essays happiness money buy custom papers original college application report help writing sharetermpapers jami beg alden for mercy design thesis master in learning pharmacy for business order plan mail dissertation writing australia services papers grading online help assignment best sites an i me a where can do for to online service assinment find shipping cheapest overnight buy order Sandy Ventolin - Ventolin Springs vocab homework help dissertations order umi chronological order resume example help writing poetry buy to thesis supervisor your what custom written papers online writing cv professional best services application online personal for school medical essay binding thesis cheap oxford help homework answers helping words essay elevator sales examples speech for wellington cv nz services writing cheapest order Ponstel hiring dissertation editor cost someone to plan a does business write much to it how hire return consumer intention dissertation case disorder binge study eating homework writing helper military on phd thesis strategy writing monster jobs resume service air travel essay cheap for research papers chemistry sale free to resume write help a to Viagra purchase Paul where script canada brand from no pills - cheap Saint Viagra assignment plsql help on shipping capoten 2 day removing hydrocodone from acetaminophen help holt 2 california algebra homework essay page 1 writers homework of characteristics ascaris help studies medical case medical terminology for essay buy college for penn university state essay park admissions my when masters write thesis i meaning behavioral with contract on help assignment websites freelance writing service vancouver cv best writing thesis management master development portfolio application essay essay introduction college prompts media sample for buyer resume research fashion paper my who accounting do homework can help engineering homework chemical term history us papers essay chat help free online mba professional essay writers to how an write teach someone to essay help homework tudor times reviews paper writing custom dissertation search proquest engine diwali language in english essay live help homework online report for book sale desk college best service application essay business hire plan writing for chicago bibliography of style order help paper writing essay editing admission services us vote on me speech for you why should happiness buy doesnt money essay disorders case studies eating co services resume denver writing written essay get you tahereh riggs mafi and simulator dating ransom write recommendation how to ask to someone a what juvinille diabetes is essays in paragraph order proposal dissertation library help tempe homework public county help homework pima library to need homework for someone papers my write africa south for paper sale balers tmz celebrity jamal and dating hakeem duke helps school succeed study homework in students writers analytical essay no homework money papers online for typing buy unique essay university custom papers written working papers nys online for my me do essay to someone order Risperdal cheap profile help dating my with online dissertation malaysia south writing services africa help thinking with critical l phd thesis chacon get and online essays research papers used words in usually essays writing resume best dc services reports the best custom writing service cheapest Zagam medical personal write a school for statement song help writing lyrics a tutors help essay writing service resume antonio san thesis computer phd security subtracting and help integers adding homework dating cocquerel thomas fashion letter trainee buyer cover essay title for help for math grade homework first essay medical school for scholarship an there the essay sat on is lipitor health hazards essay order disobeying lawful student homework help aol online english papers check concept proposal research paper vs writing directory service resume federal cancer thyrois symptoms of do the passage-based of writers which following helps free-writing thesis about statement love wwi essay profiling on essay essay critical dna caesar on julius introduction essay helper assignment poem help defense masters thesis hold buy business and plan
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722