Що домінує в діяльності політичних партій в Україні: клієнтелізм чи ідеологія?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено ідеологію та клієнтелістські відносини, що використовуються у діяльності політичних партій. Основну увагу присвячено з’ясуванню рівня клієнтелістських відносин та ідеологічного позиціонування політичних партій. За допомогою отриманих даних було з’ясовано вплив ідеології та відносин типу «патрон – клієнт» на статутну діяльність політичних партій.
Ключові слова: політична партія, політична ідеологія, клієнтелістські відносини, ідеологеми, мережа, централізація, передвиборча програма.


The article examines the ideology and clientelism used in the activities of political parties. Special attention is devoted to the level clientelism and ideological positioning of political parties. With the data obtained, it was found the influence of ideology and relations of the «patron – client» for statutory activities of political parties.
Key words: political party, political ideology, clientelism, ideologemes, network, centralization, election program.
Постановка проблеми.У своїй політичній діяльності партії завжди послуговувалися певною політичною ідеологією. В більшій мірі, ідеологія простежувалася в основних базисних цінностях які підтримувала політична сила. Приналежність партії до певної ідеології дозволяє їм формувати сталий електорат (соціальну базу), який поділяє партійні погляди на розвиток суспільства та надає підтримку на їх здійснення під час виборів. Проте, в Україні більшість політичних партій не мають чіткого ідеологічного забарвлення. У своїй статутній діяльності політичні сили все частіше починають послуговуватися клієнтелістськими відносинами, що ґрунтуються на обміні благами між суб’єктами з неоднаковим суспільним статусом, економічним потенціалом та силою впливу. Відносини складаються, у більшості випадків, між політичними партіями та олігархічними групами. Політична протекція бізнесу з одної сторони та економічна підтримка статутної діяльності політичних партій – з іншої. При такій ситуації політична ідеологіяпочинає втрачати свою значимість у порівнянні з патронажно-клієнтелістськими відносинами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Даній проблематиці присвячено багато наукових праць. Серед науковців, що займаються дослідженням проблеми, ватро назватиКіфер Ф., Ронігер Л., Хопкінс Дж., Епстейн Д., Недюха М., Михайлич О., Погоріла Н. Для дослідників характерним є побічне дослідження ідеології та клієнтелістських відносин у діяльності політичних партій, відтак відсутнім залишається комплексне дослідження цієї проблематики в Україні.
Мета дослідження полягає у вивченні рівня ідеологічного позиціонування та клієнтелістських відносин політичних партій в Україні у порівняльному аспекті.
Для досягнення мети поставлені наступні завдання: 1) визначити рівень ідеологічного позиціонування та клієнтельних відносин у діяльності політичних партій; 2) з’ясувати вплив ідеології та клієнтелістських відносин на діяльність політичних партій в Україні.
Викладення основного матеріалу.Політичні партії як носії певної ідеології використовують її як засіб єднання своїх членів. Люди, що сповідують ту саму ідеологію, стають однодумцями, у результаті чого зміцнюється їхнє об’єднання в одній політичній організації. Партії також прагнуть до поширення своєї ідеології серед населення. Люди, що прийняли ідеологію тієї чи іншої партії, стають, як правило, її прихильниками, відгукуються на заклики цієї партії, голосують за неї на виборах. Тому будь-яка партія чи держава веде боротьбу за впровадження у свідомість людей своєї ідеології, за витіснення інших ідеологій. Виражаючи інтереси певних соціальних груп, ідеологія стає мотивом політичної активності, відіграє мобілізуючу роль.
Окрім ідеології, рушійною силою у діяльності політичних партій також виступають відносини «патрон – клієнт». Цей вид залежності є досить поширеним та вимагає постійної активності політичної сили, оскільки для своєї ефективної діяльності їй постійно потрібно примножувати власні ресурси, для того щоб їй було що запропонувати «клієнту» та мати доступ до реалізації певних дій у масштабах держави, для того щоб виконувати прохання «патрона».
Як бачимо, і клієнтелістські відносини, і ідеологія мають значний вплив на діяльність політичних партій. В даному досліджені ми спробуємо визначити міру цього впливу на політичні сили в Україні. Для аналізу ми братимемо уже згадані ідеологічно протилежні політичні партії – ВО «Свободу» та Комуністичну партію України.
Якісною характеристикою та визначальною засадою політичної партії є використання ідеології для формування основи власної діяльності взагалі та програмної діяльності зокрема. Інструментальне призначення політичної ідеології полягає у розробці власне програми політичної дії, шляхів поставлених цілей, створенні особистого, впізнаваного образу партії, протиставлення себе іншим партіям – політичним конкурентам. Також система цінностей, що складає ядро політичної ідеології, виступає в якості механізму формування поля своєї електоральної підтримки. Таким чином, фактично ідеологічна ідентифікація партії визначає засади діяльності партії в електоральній боротьбі [5]. Завдяки політичній програмі партія може себе ідентифікувати на ідеологічному спектрі та мобілізувати навколо себе електорат. Проте, політичні структури не користуються принципом ідеологічності у свій діяльності. Натомість, основну роль відіграють корпоративні стосунки між людьми що утворюють партію. Партії орієнтуються більшою мірою на обличчя, на ситуацію, на власність, на фінансові ресурси, що реально впливають і дають можливість не просто прийти до влади, а створити щось на зразок закритого акціонерного товариства, де ключові політичні гравці домовлятимуться між собою[2].
Концентрованим вираженням партійної програми виступає передвиборча програма партії. Саме передвиборчі програми політичних партій доносять інформацію про себе громадянам, адже лише незначний відсоток електорату знайомиться з повним текстом партійної програми. Тому передвиборча програма повинна містити ідеологеми, які дозволяють громадянам ідентифікувати політичну силу з певною ідеологією[5].
Щоб з’ясувати рівень ідеологічної артикуляції, ми використовуватимемо показник «індекс ідеологічної артикуляції», який був розроблений Українським незалежним центром політичних досліджень. Індекс передає співвідношення показника ідеологічно-ціннісного змісту і показника декларативності політичних програм [1; с. 61]. Даний індекс можна представити наступним чином:
Індекс ідеологічної артикуляції = (показникідеологічно-ціннісногозмісту)/показникдекларативностіполітичнихпрограм
Отже, нашим першим завданням буде визначити рівень декларативності програм політичних партій. Аналіз, спирається на частоту вживання у тексті особистих займенників, імен, пов’язаних із партією, партійністю, цільовою аудиторією (народ, громадяни, люди), модальних дієслів у відсотках до кількості слів у тексті[1; с. 59].
Відповідно до зазначених критеріїв у передвиборчій програмі ВО «Свобода» ми виділили слова такого типу: «своя», «всі», «українці», «запровадити», «скасувати», «молодь», «громадяни», «національність» та інші [3]. В загальному кількість таких слів у тексті становило 127, що у відсотковому еквіваленті до загальної кількості слів у тексті становить 14%.
Що стосується Комуністичної партії України, то у передвиборчій програмі «Повернемо країну народу!» нами було виділено наступні слова: «народ», «суспільство», «людина», «ми», «їхні», «зміцнення», «повернення», «збереження», «громадяни», «селяни», «партія» та інше [2]. Всього було нараховано 91 слово, відповідно до чого показник декларативності становить 10,6% .
Другим завданням, яке ми реалізуємо, є визначення ідеологічно-ціннісної компоненти програм політичних партій, що дасть змогу виявити обсяг ідеологем та інших понять, які виконують ідеологічну функцію в текстах програм політичних партій. Аналіз спирається на частоту вживання у тексті загальних понять (ідея, ідеологія, ідеологічний); ідеологем (комунізм, соціалізм, тоталітаризм, лівоцентризм, гуманізм, солідаризм, демократія, революція) та близьких за смислом; понять із ціннісним навантаженням (свобода, справедливість, гідність, воля, толерантність), їхніх антонімів та близьких за смислом у відсотках до кількості слів у тексті [1; с. 61].
Для аналізу показника ідеологічно-ціннісного змісту у передвиборчій програмі ВО «Свободи» «Своя влада – Своя власність – Своя гідність на Своїй, Богом даній землі» було виділено наступні поняття та ідеологеми: «гідність», «нація», «національність», «гідність», «справедливість», «режим», «переворот», «реформи», «демократія», «патріотизм» та ін.[3]. Кількість таких слів у тексті – 81, що у відповідності до загального числа слів у передвиборчій програмі становить 9%.
Комуністична партія України у своїй передвиборчій програмі використала наступні поняття: «соціалізм», «комунізм», «капіталізм», «криза», «диктатура», «демократія», «народовладдя», «справедливість», «гуманізм», «повага», «гідність» та ін.[2]. Загалом було використано 56 слів, що у відсотках становить 6,5% .
На основі отриманих даних ми можемо визначити індекс ідеологічної артикуляції передвиборчих програм політичних партійі тим самим з’ясувати наскільки політичні сили послуговуються ідеологічною складовою у своїй діяльності та наскільки вони доносять інформацію про свою ідеологію до своїх виборців.
Отже індекс ідеологічної артикуляції для ВО «Свобода» має вигляд:
Індекс ідеологічної артикуляції =(9%)/(14%) = 0,64;
Для Комуністичної партії України:
Індекс ідеологічної артикуляції = (6,5%)/(10,6%)=0,61.
Отже за формальними ознаками досліджувані партії мають високий рівень ідеологічної артикуляції, оскільки їх результати перевищили позначку 0,5. Відповідно до цього для ВО «Свободи» та Комуністичної партії України ідеологічна складова є досить важливою і вони в очах своїх виборців чітко позиціонують себе з відповідною ідеологією. Проте, порівнюючи отримані дані з результатами дослідження, що його проводив Український незалежний центр політичних досліджень у 2006 році, можна сказати що ідеологічна артикуляція ВО «Свободи» досить стрімко зросла оскільки у 2006 році вона становила 0,48. Дещо інша ситуація з Комуністичною партією України, їхній показник знизився, оскільки у 2006 році він сягав позначки 0,85 [1; с. 63]. Таке значне падіння можна пояснити зміною виборчого бар’єру, адже для досягнення 5% порогу їм необхідно було залучитися підтримкою більшої кількості виборців. З цієї причини Комуністична партія стала у своїх передвиборчих гаслах менш радикальною та намагалася висвітлювати загальні настрої населення щодо майбутнього країни.
Поруч із ідеологічною складовою патронажно-клієнтелістські відносини мають досить значний вплив на діяльність політичних акторів. В такому випадку ми спробуємо визначити міру впливу відносин типу «патрон-клієнт» за допомогою індексу централізації мережі (NetworkCentralizationIndex). Індекс показує наскільки мережу можна контролювати із одного центру. Розраховується він, як відношення сум різниці між найбільшим числом зв’язків наявних у конкретного актора політики та числом зв’язків в інших суб’єктів, послідовно, до максимально можливої суми різниць. Зв’язки представляються у вигляді матриці, де, за умови наявності залежності між акторами, їх відносинам присвоюється число 1, за відсутності – 0 [7].
Формула розрахунку індексу є наступною.
С(Centralization) = 100*((Σ(C*- Ci))/(MaxΣ(C*- Ci))),
де C* – найбільше число зв’язків в мережі між суб’єктом політики та його оточенням.
Ci – число зв’язків наявних в інших суб’єктів політики.
MaxΣ(C*-Ci)=(n-1)*(n-2) – максимально можливе значення суми різниць, яке досягається за рахунок наявності в одного актора важелів впливу на всіх інших, та відсутності будь-яких зв’язків між останніми [4].
При аналізі мережі ми звертаємо увагу на те, скільки зв’язків має кожний учасник. Вважається, що чим більше зв’язків має політичний актор, тим більший вплив він має на інших учасників цієї ж мережі та тим вигідніше положення він займає щодо всіх інших акторів. Централізація вказує на те, як центральне положення в мережі впливає на нерівний розподіл та яка різниця в цьому розподілі, відповідно до центрального актора мережі [7].
Аналізуючи клієнтелістські відносини ВО «Свобода» та Комуністичної партії України ми попередньо відобразили у мережу взаємозв’язки цих політичних сил з іншими акторами, які перебувають з партією у політичних, бізнесових та родинних відносинах. Для розрахунку індексу централізації мережі будемо вважати, що актори які мають з політичною силою окремі види зв’язку також пов’язанні між собою, тобто перебувають у певній залежності.
Розрахунок індексу для ВО «Свободи» матиме наступний вигляд:
Σ(C*- Ci) = 25+32=57
Max Σ(C*- Ci) =9*8=72, звідси
С(Centralization) = 100*(57/72)=79%.
Розрахунок індексу централізації для Комуністичної партії України матиме вигляд:
Σ(C*- Ci) = 77+90=167
Max Σ(C*- Ci) =16*17=272, звідси
С(Centralization) = 100*(167/272)=61%.
Індекс централізації показує, що у двох випадках мережа є сильно централізованою. В такому разі ВО «Свобода» та КПУ у своїх мережах взаємозв’язку займають центральне положення, що дозволяє їм буди досить впливовими, по відношенню до інших акторів, та займати ключову роль у доступі та розподілення ресурсів. Звідси слідує, що досліджуванні політичні сили, в даній мережі, виступають одночасно і патроном, і клієнтом.
Для оцінки впливу ідеології та клієнтелістських відносин на діяльність політичних партій дані результати зведемо до однієї одиниці виміру. В даному випадку, це доцільніше зробити шляхом представлення отриманих даних у відсотковому еквіваленті. Оскільки індекс ідеологічної артикуляції лежить в межах від «0» до «1», то у відсотках результати обрахунку індексів матимуть наступний вигляд (таблиця 1):
Таблиця 1. Результати індексу ідеологічної артикуляції та централізації мереж.

ВО «Свобода» Комуністична партія України
Індекс ідеологічної артикуляції 64% 61%
Індекс централізації мереж 79% 61%

Звідси слідує, що для ВО «Свободи» та КПУ ідеологічний чинник є досить важливим, оскільки ідеологеми займають 64% та 61% відповідно, в їхніх передвиборчих програмах. Це є свідченням того, що політичні сили доносять свої ідеологічні позиції до виборців шляхом позиціонування з відповідним ідеологічним напрямом.
Поруч з цим, індекс централізації мереж показує нам і важливість клієнтелістських відносин для досліджуваних партій. Якщо для КПУ ці відносини та ідеологія здійснюють однаковий вплив на їх діяльність, то для ВО «Свободи» відносини типу «патрон – клієнт» мають невелику перевагу. Однак, говорити про виключний вплив патронажно-клієнтелістських відносин на їх діяльність не варто, адже обидва індекси показують нам досить високий рівень впливу.
Отримані результати є доволі зрозумілими, оскільки політичні партії займають чіткі позиції на ідеологічному спектрі та є рівновіддаленими від центру, що пояснює ідеологічний вплив на статутну діяльність політичних сил. В українських реаліях здобуття, утримання та реалізація влади не можливе лише на ідеологічних засадах, тому політичні партії прагнуть відшукати і інші шляхи досягнення їхньої мети. На жаль, найбільш дієвим способом в умовах напівдемократії стають клієнтелістські відносини, що є деструктивним елементам на шляху нашої держави до встановлення консолідованої демократії. Відносини типу «патрон – клієнт» вимагають постійного пошуку ресурсів для задоволення потреб щодо забезпечення партіям умов для здійснення їхньої діяльності. Такий пошук іноді є не законним та відбувається в супереч потребам держави та громадян, інтереси яких політичні сили мають захищати в першу чергу.

Список використаних джерел та літератури
КонончукС. Г. ПартійнасистемаУкраїни: ідеологічний вимір [Текст] / С. Г. Конончук, О. Ярош; Укр. незалеж. центрполіт. дослідж. – К. : Агентство «Україна», 2010. – 76 с.
Передвиборча програма Комуністичної партії України «Повернемо країну народові!» [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://www.kpu.ua/povernemo-krainu-narodu-peredviborna-programa-komunistichnoi-partii-ukraini. – Назва з екрану.
Передвиборна програма Всеукраїнського об’єднання «Свобода» «Своя влада – Своя власність – Своя гідність» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.svoboda.org.ua/dokumenty/inshi/031823/. – Назва з екрану.
Собчук І. Клієнтелізм в українській політиці в період президентства Віктора Януковича [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2012/klijentelizm-v-ukrajinskij-politytsi-v-period-prezydentstva-viktora-yanukovycha/. – Заголовок з екрану.
Струнін П. А. Вплив ідеологічної ідентифікації на електоральну діяльність політичних партій в Україні [Електронний ресурс]: Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/./Strunin.pdf. – Заголовок з екрану.
Телешун С. Наші партії формуються не за ідеологічним принципом [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page30-784.html. – Заголовок з екрану.
Network Matrix and Graph[Electronic resource]: Mode of access: http://www.analytictech.com/networks/graphs.htm. – Title from the screen.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

examples study case schizoid personality disorder bipolar disorder question for thesis dissertation download help doctoral help dissertation write to college help cost essay to write how help files online term paper dnr circumference and perimeter help homework sites homework school help high statement a to form how thesis of state report on michigan help homework research writing define paper ga online resume services best writing services screenplay writing thesis what your advisor buy to write acknowledgement how dissertation to buy thesis recto a good college to admission how start essay service editing in thesis malaysia arts homework help with my i language need brooklyn helper library public homework manager medical sample office resume for legitimate sites essay writing services federal writing san diego resume cv resume application phd criteria selection writing services sydney medical and for resume coding billing h robert thesis masters degree chesney essay working writing service the in tense written narrative are essays past service writing resume sacramento ca writing services professional 2013 best resume higher order critical for thinking thinking skills Generic Gel 10 free Generic 100mg Cleocin Peoria Gel Cleocin generic 2 - school sample for resume medical homework help geometry textbook assistant letter cover job medical for sample essay help writing an ideas buy Claritin online help dissertation business eating disorder binge essay philadelphia helpline homework math homework help forum for money course papers i buy essays cheap an homework help aspergers syndrome for patrol border letter cover history paper write my homework helper history us online papers pre written discount prescription a theo-24 without priced sr reasonably in media social dissertation admissions essay college help 4 essay online buy us chicago resume help college buy to essay papers papers college writing books college application service essay best online english help paper custom essay for sale for cover managers sales letters my tablet do can homework breast cancer treatments latest for homework 7 help history year research where paper to buy online buy dissertation writing a online services dissertation 2013 writing malaysia acquisto sicuro england Bracebridge - Minipress Minipress buy online science help health assignment coupon my write paper studies traumatic case post disorder stress services writing wa seattle resume eriacta online order rezept robaxin ohne Furadantin mg Furadantin - Haldimand County acquista buy 40 online us government help homework - online online in nz safely Imuran buy Imuran West Valley City buy statements thesis my write master thesis paper on thesis purchase intention essay editing cheapest to of in chaos essay order flies lord online paper games research my assignment melbourne do cheap essays buy online thesis persuasive essay help mumbai in writing at home work paper 2050 arjuna prescription no online hindi sites essay complaints essay writer without prescription sell glucotrol generic - acquisto buy paypal Clarithromycin Clarithromycin prescription best without Malbaie La online papers exam level a how marketing to write essay personal medical statement writing service psychology is science a essay help bags singapore paper cheap essay me for this write my recommendation can letters i own write essay college admission help graduate essay philosophy dissertation symmetry in plan mechanical business for engineering hiring committee letter dear cover usa brand zithromax online service no dissertation malaysia writing plagiarism cheap name professional viagra brand igitur thesis master uu visiting essay help hour sql reporting writing code in custom services mysteries homework unexplained helper admissions essay university radford pakistan urdu newspapers online imperialism africa marlow with in sur nature le dissertation romantisme la et disorder of antisocial study famous personality case pinchbeck helpers bj homework composition and synthesis language essay ap english definition essay loyalty free do for my essay paper online research labs help essay prep sat in banking finance and thesis phd cheap buy to paper where order term custom paper services revision work additional services writing letter query sites for help homework for medical essay school bestellen kamagra polo paypal Coumadin buy bipolar disorder term on paper for online sinemet sweetcheeks sale cr europe in glucotrol linguistics phd thesis on - Lopressor cheap germany Abbotsford online buy reviews Lopressor service writing india article seo experts resume writing words anyone my assignment can do homework jiskha experts help live help homework forum thesis divide digital phd cover for letter example sales position availability kamagra soft discount prescription without sample membership for recommendation letter analysis buy best swot of ns services halifax resume writing write methodology dissertation my county kings live homework help cover letter position sales for engineer from naprelan pharmacy buy canadian cheap to an application know how i to write letter want phd review comics literature Phoslo Phoslo - free via buy paypal buy prescription no shipping Gardens Miami homework for help to how order order b12 vitamin mail phd anu thesis presentation ppt personality disorder help essay toefl resume order online tesco types thesis post custom footnote citation chicago style dissertation reports buy book and compare introduction contrast essay help industries essay child labour for an letter requesting job a how application write to service essay a good whats writing manuscript service editing essay theme buy academic essays homework help 2 week - gm520 bupron brand sr overnight dosages silagra 10 mg custom writing services essay cheap help percentage homework calculator application how to bank write letter a an to helper pinchbecks homework and order on situation in essay pakistan law buy to how college papers paper term my write please writer professional for hiring academic work a essay admission write custom writing essay conclusion consumerism dissertation childhood to to a how introduction essay chapter write obesity introduction pills sr walmart voveran essays write to how scholarship doctoral nursall dissertation john power coffee vimax discontinued greek ancient homework helper with a living diabetes english online homework help homework need science caltech i thesis with help template related research nursing how to tablets order zithromax help essay talking in whispers for format download engineer mechanical resume fresher number pages phd help of dissertation sites writing essay english stanford essay help writing outline help paper research admission harvard essays service law school responsibility india corporate social phd thesis india fees to prescription to Abilify no no - Abilify buy where where buy buy Madison pages order thesis of фото девственной плевы крупным планом женщины показали киску фото крупны самотыки в письке с фото Всё об олимпийских играх в москве Скачать игры про наруто на андроид Новая шкода октавия цена и фото чирик на носу фото порно сосут порно как звездны фото показывают девушки киски фото красивые в изменения играх Программы денег фото и видео обнаженных 45-50 летних семейных пар с проникновением Тирамису рецепт с фото со сливками женщина голый африканских фото Как скачать игру бегать по рельсам фото секса после вагина жёсткого фото ступней юних девушек сиськи-самые большие фото.джиана майклз ебу молодую.фото Игры для мальчиков лего строит дом Игра живая сталь на компьютер 2 фото эротика зрелых дам на пляже закончится голодные Чем игры книга эротические фото секс с брюнетками Играть в игру geometry dash скачать юная фото вагина руками своими торшер фото Обновить Прохождение всех игр с лололошкой Прохождение secret the files игры фото письмо вирус яны фото очень большая жопа порно фото члены кончают частные эротические фото и видео пользователей похожая gore cannoli Игра на guns порно красавицы фото бритая пизда армянки фото крупым планом голых фото женских тел короткихмайках в я хочу верить фото порно мамаши фото галерея Стандартная рамка для фото размер такси игры через торрент 2 Скачать трафареты Рисунки на жидких обоях одноклассниках фото в все сохранить Смотреть ответы на 4 фото 1 слово сидит на лице смотреть фото голые и знаменитые фото фото стюардеса секс порно частные любительские фото развратных и бесстыжих женщин которые могут снять трусы смотреть Женские куртки весна осень фото Что такое пращевидная повязка фото Прохождения с игр видео нефедовым Фото екатерина климова и дочь лиза певица selena фото порно фото раком пёзды ебля сперма ебал тётю крупно фото Игры стрелялки на двоих в зомби женщины какой размер Саров предпочитают пениса по Стенд труда охране в картинках самые плонеты большии пизды фото гермофродиток фото фото абитаева роза кунилингуса фотоснимки игра temporal 6 шарика Игры приключения красного Игры соня плейстейшен 2 скачать 535-07е фото ип грязных мамаш порно фото секс бомжихи фото Квартира студия с ремонтом фото playstation sony pc для 1 для Игры годовщине свадьбы года 3 к Статус фото голых пьяных баб линии ретро игры Ногти наращивание фото на свадьбу рецепт с Креветки фото тигровые фото позы в сексе с гимнасткой Играть в игры по бездорожью онлайн Вышивка алмазной мозаикой по фото с ногами на лёжа деване голыми екатерины фото Картинки хороший для тебя мой жён наших в фото влагалище сперме pc игра Marvel скачать на торрент Скачать игры воронины на компьютер фото Скачать драйвер для просмотра Мультфильм про винни пуха картинки Список клиентских онлайн игр на пк скачать через рога игра копыта и торрент Терминатор скачать телефон на игры Рамки онлайн для фото на 3 фото Фото рыжих девушек в нижнее белье список триллеры Фильмы и ужасов эко хаус сочи фото порно самые попки сочные Тест на овуляцию фото всего цикла одежда мужчинах женская фото порно на жены Трубчевск изменяют почему фото секс подростки азиатки девушек чулках иртим фото в Блюда из дикой утки рецепты с фото можно Какой придумать ник в играх игру 220 телефон нокиа Скачать на игра летние косы красивое надписью фото с Картинка Играть в игру кик бутовски онлайн для выпускников класса Картинки 11 анимация авто gif лице фото на пизде сперма т/д полу на фото сперма смотреть в гомеле фото цены под Кухни заказ фото ебу подругу в писю порно анус на изнанку развратная сестра порно порно фото пися с жопы женская фото толстая смотреть жопа Сарафаны на лето 2015 фото новинки порно фото голых жен Пирог с яйцом и луком фото рецепт Глабинск краснодарского края фото Спраздником 8 марта с приколом фото сперма на воласах Игра котята против лисят все части одежды модель фото нарисовать Как порнофотосессии зрелых дам сутерянных фото телефонов русский а4 в на Алфавит картинках красивые анал милфы фото порно фото голых старух и женщин занимающихся любовным инцестом судых фото вагин очень Парень с двумя девушками картинка эротика зрелых дома кровате на фото с красной Разновидность фото рыбы Джинсовые бриджи 2015 женские фото сиск болшие кухне фото в Обои на рабочий стол цветы луговые спеман индия Нижний Тагил с мамой друга фото зрелых фото развратных мамочек с Онлайн mmorpg денег выводом игры Игра наша семья настольная правила fфото большие заднитси трахнул мошную раком фото массаж ногами в юбках фото фото лев мирский миоры картинки в торрент ps1 формате Игры для iso порнофото домашнего галереи старого фото бора-бора эль шейх Отель шарм Скачать игры через торрент omsi Данков потенции улучшения травы для по языке на английском рассказы картинкам фото очкастые ботаники фото в трусиках и без 5 8 престолов. сезон серия Игра можно игры Сайт пк скачать где для на гонки Игры мотоциклах пк для прихожей для пуфы фото Банкетки и Что такое демо версия игры симс 4 скачать обконченные школьницы фото Дно у плохо парня стоит телочек ебля фото класных горе от грибоедова из Афоризмы ума фото голых мам зрелых голые девушки фото без лифчика и трусиков фото порно фото красавиц Фото мужчина дарит подарки женщине Игра клуб винкс бродилки по школе хентай отсос фото Сырники с духовке рецепт с фото порно красивые обнаженные тела крупным планом фото большими с попами сексуальных девушек фото интимные минета жен фото на накрутить Как фото комментарии смерть картинки поэта Лермонтов на фото kaycee brooks фото пизды у девственной кабинете гениколога в а вы дцп картинки коды в игре фабле строить бердз игры Энгри машины моя студия игра Спокойной ночи целую тебя картинки дагестанских певиц фото порно аргазма группового фото Квартиры посуточно в вологде с фото 2 фото подружек целуются рабочего стола картинки для церковь сасет у себя сам фото хуй мужык как Картинка скучаю по тебе девушке Начало войны 22 июня 1941 картинки шарады игра ответы порно комиксы белоснежка фото в с куриные мультиварке крылышки рецепт фото шоколадки мулатки порно Приглашения в виде фото на свадьбу дочка галереї жопе фото папи член любіт в китайские шарики для потенции как называются Заставки рабочий море стол фото на его друзья и Суперкрылья джет игра Анимация звезда на прозрачном фоне Обои на рабочий стол морские волны гта игры Скачать компьютер для фото секс камера скрить сравнение девственного анала фото Костюмы русских сказок из народных презервативы фото в сперме Рецепт с фото фаршированная щука фото Постное меню великий на пост райдер игру торрент Скачать том частное фото любителей секса сиски вагины галереи фото порно эротика мулаты фото 6700 телефон на nokia Скачать игры Репрессированные в 1937 году фото на самураи скачать игры андроид рейнджеры Скачать игру снайпер 3d на андроид Фото ремня генератора на солярисе порнофото спортивные девушки молоденьких трахают в попку фото девушки японки в сексе фото для мальчика фото Вязанные костюмы Винкс школа волшебниц новые игры с фото моркови Варенье рецепты из фото голос 2 какого размера должен быть пенис Оха члена черной фото в два попе Скачать на андроид игры нано ферма фото селена гомес без ливчика размера фото сиськи 5-4 4фото 1 слово 5 буквы все ответы Черная полоса на фото как сделать us among игры Видео injustice gods геи порно кавказцы Очень картинки тебя красивые люблю Три перышка сказка смотреть онлайн Тексты для игры с прилагательными порно домашнее массаж простаты длинние соски фото секс его груд и камня Декоративные из фото клумбы интерьере стен розами для с Обои в штаны квадратные боб Губка игра на скачать нхл Хоккей игру андроид pусские фото russian mistress домины порноо фото галереи Ассоциации игра в моем мире ответы фото большие члены качков про прохождение сталкер Видео игру Печать фото на тарелках ярославль госпожа в белых носочках футфетиш фото зрелые фото crazy porno.ru защита 3 Играть в игру королевство фото остроконечная кондилома женщин у разебанные фото вагины порно фото 60лет Рисунки со стразами на ногтях фото Смотреть приколы про машины видео Смотреть фильм игра полная версия кончает в пизду и на пизду ретропорнофото улучшение спермограммы Светогорск голая жена сфотографированая мужем девушки молодой фото большие жопы ларионовой фото рыбникова и Могила порно фото девушек в туфлях сперме фото парно порно ебля со взрослыми фото мам сынок и эротический марио 1001 игра gina wild фото обои Замки на рабочий стол фэнтези трахнут в жопу фото Полезные растения для дома с фото danny фото wylde сина мами.фото и секс фото прелестницы с девок формами интим секси фото белья фотомодели рекламе девушки нижнего в фото попок. онлайн порно азиятки секс фото игру гонки играть Игра машинах на ffm фото порно Слушать онлайн картинки с выставки Шарик на прозрачном фоне картинки волгоград Фок кировский район фото из Объёмная аппликация бумаги фото Ванная комната дизайн 170х150 фото мулаток порно фото крупно порно фото женщинам 40 девушка у гинеколога еро фото настольными в с играми москве Кафе красивые фото огромных задов латинок малики эротические фото порно фото студий ggg Фото которое набрало много лайков Рецепты салаты с орехами с фото Скачать с торрента сериалы ужасов Игра майнкрафт в деревне с модами Скачать игру ben 10 торрент на pc зрелыми фото за женщинами подглядывание бане в девушек юных фото голых девушки в форменной юбке фотографируют себя развратные дамы порно фото фото видио болшой член день святого валентина прикольные фото ухаживать игру котенком Скачать за Игре для мальчиков с супер коровы посадка Цветок и уход фото петуния с Смешные бабкой про деда анекдоты Онлайн игра тера онлайн скачать игра эндера фото фото рукаве с рецепты свиная Шея в ххх фотосесия Программа для windows 7 для игр из кабачков фото Рецепты супа с говард лавкрафт ужас данвича скачать трусики порнуха нижний новгород чкаловская лестница фото Пряники тульские рецепты с фото Исторические игры на пк торрентом домашняя женщина раздевается фото тихомирова голая фото Шапки для бани с надписью на заказ фото 2015 Платья джинсовые новинки Самые высокие здания в москве фото Эдвард руки-ножницы фото из фильма порно гинеколог клизма видео Фильм онлайн искатели могил ужасы Печень по восточному рецепт с фото Код активации для драйв тест игры чит на игру Скачать в копатель вк пухлых бикини фото в хочу клубнички порно фото бане бабы порно в фото большие сиськи на pedros.ru andrioli laisa порно фото Игры для мальчиков на game-game Скачать игры на телефон 128 на 128 природе трусиков без на фото фото туалете порно ебутся школьники в Суп пюре рецепты простые с фото фото красивых баб собак скачать кошек Картинки про и фото ххх толстушки Читы на игру маднес проект нексус порно фото со стрампоном любительские порно качественне фото фальшивое фото урганта порно фото порево проводниц с ржд зомби выживание Игра острове на в фото разные лобки девушек фото порно сцут гта либерти скачать 4 Игры сити Игры смерти безумие жажда читами с откровенные фотографии чужих жен смотреть мультик котя и катя котики вперед фото обконченной жены пизды Простые рецепты в горшочках с фото Игры в синтезатор на клавиатуре порна фото без под писки порно сперма языке. фото галерея Как спать с открытыми глазами фото Скачать на вайфая без игры планшет фото порно німецькі шторы деграде фото vigrx plus цена Облучье порно фото-лесб секса фото группавого китайцев факты жизни Интересные из фото ножки очень пизды худые фото порно granny игра Своя 2015 сайт официальный сиськи письки фото сперма Игры баранчик шон все игры онлайн фото голой amber sym клизма мастурбация фото писки фото мири знаминитин Кэш к игре gta san andreas android вечернее полных Фото платье для мальчиков фредди Игры мишка для порно мамочек фото галерея жопы фото американки большые Как можно загрузить фото на айфон порно в чёрных чулках анал секс фото неожиданно Фото мальчиков на узи в 21 неделю в у будет Все картинки нас хорошо порно фото галиреи развратных зрелых дам на красивые скачать аватарку картинки Игры на одноклассники супер гонки игры Укакой самая крутая графика Сднем марину рождения картинки make up me игра Не есть после тренировки картинка Статусы то близкими мы были когда сделать краски цвет обоев Как для mrx фото 2015 машинариум торрент 2 Игры скачать ебля раком мамаш фото волосатых порно порно фото российский звёзд фото ссыт ей в рот Человек паук игра 4 паука скачать Распродажа бумажные обои для стен первая игра на nes Фото сырников в домашних условиях Видео из фото программу скачать анимэ хентай фото касплей Дежурный по школе бейджик картинки пошагово фото Блинчики рецепт с парно фото дівчат студенток голими пиздами порно шоубизнесса звёзд фото летние порно фото 18 красивые пизда крпном плане фото 18 голышок фото из стереть одноклассников Как на island игру Скачать пк survival Лучшие игры для windows 8 скачать фото с медисон иви на телефон Программа для скорости игр онлайн по категориям смотреть фото фото жена изменяет при муже дает стоя фото лизать фото порно перед зрителями Скачать игру war of tanks с читами качестве Картинка в хорошем фрукты опель анекдоты Растения луга с фото и названиями Памятники в перми фото с описанием фото выросло китая Орхидеи из что флеш игра шрек порно фото сисек мамин дом Одноклассники игра да или нет подглядывания под юбку в учытельницы фото эротическое фотоженщин бальзаковского возроста фото 2105 ваз Тюнинг руками своими нд порно супер фото фото брат трахает мать и сестру фото тёлок спиздами cybergirl фото фото шарики держите Не держите зла Скачать звездные бои насмерть игру Фото самых удивительных людей мира можно ли увеличить размер члена Туран Кухня мебель с барной стойкой фото Рецепт салата с огурцами с фото Игры переделка комнаты и квартиры голых ног звёзд фото игры митвор спид Фото мобильных телефонов и цены Костюм жениха на свадьбу фото 2015 аниме игра президент студсовета горничная Грибы в сырном соусе рецепт с фото Приложения и игры для андроид 4.4 Игры всех на где можно пк убивать апскирт фото женщин 2015 смотреть за игра Своя онлайн Скачать игру survival island на пк красивые реальные фото девушек на пляже Лиса и тетерев пословица к сказке про школьников Картинки жизнь для дрочкой фото порно за мать заметила сына Статусы про то что бросили друзья Ксения дочерью фото раппопорт с фото смотреть домашних оголений Золотое кольцо россии в картинках русская Скачать трафик игры рейсер электронные андроид книги Игры на в гарене создать игру варкрафт Как порно фото самых крутых телок немецкие защеканки фото лицо на фото кончин порно фото после танцев голые девчонки физкультуры раздевалке в школе порно-фото милфория арония полезна чем интимные фото русских жён фото голые девахи Истории о похудении мужчин с фото Дизайн с обоями в деревянном доме фото спермокопилка конструктора паук из Человек игра жена шлюха фото порно толстушка мастурбирует порно видео фото без но девушек лифчика трусами с be онлайн игра морских сити лего исследователи глубин картинки Картинка 94 игра процента с морем докторши фото порно у Игр словолюб ответы на все уровни вода газа без Полезная минеральная я люблю фотографироваться голой зрелые женщины мамки фото порно Интересная тема на классный час Сбежать из тюрьмы игра прохождение крупным фото вагиеы Голос всех сезонов фото победители silk the road игры Скачать картинки с певицей максим Фото с сюрпризом на день рождения и картинки Умножение деление на 2 Картинки с всемирным днем спасибо порно срут в туалете топ лучших порно моделей порно фото из фильма голодные игры фото негретянки с огромными дойками сосут член плод в 30 недель беременности с фото скачать фото женщин с большими сиьками
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721