Що домінує в діяльності політичних партій в Україні: клієнтелізм чи ідеологія?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено ідеологію та клієнтелістські відносини, що використовуються у діяльності політичних партій. Основну увагу присвячено з’ясуванню рівня клієнтелістських відносин та ідеологічного позиціонування політичних партій. За допомогою отриманих даних було з’ясовано вплив ідеології та відносин типу «патрон – клієнт» на статутну діяльність політичних партій.
Ключові слова: політична партія, політична ідеологія, клієнтелістські відносини, ідеологеми, мережа, централізація, передвиборча програма.


The article examines the ideology and clientelism used in the activities of political parties. Special attention is devoted to the level clientelism and ideological positioning of political parties. With the data obtained, it was found the influence of ideology and relations of the «patron – client» for statutory activities of political parties.
Key words: political party, political ideology, clientelism, ideologemes, network, centralization, election program.
Постановка проблеми.У своїй політичній діяльності партії завжди послуговувалися певною політичною ідеологією. В більшій мірі, ідеологія простежувалася в основних базисних цінностях які підтримувала політична сила. Приналежність партії до певної ідеології дозволяє їм формувати сталий електорат (соціальну базу), який поділяє партійні погляди на розвиток суспільства та надає підтримку на їх здійснення під час виборів. Проте, в Україні більшість політичних партій не мають чіткого ідеологічного забарвлення. У своїй статутній діяльності політичні сили все частіше починають послуговуватися клієнтелістськими відносинами, що ґрунтуються на обміні благами між суб’єктами з неоднаковим суспільним статусом, економічним потенціалом та силою впливу. Відносини складаються, у більшості випадків, між політичними партіями та олігархічними групами. Політична протекція бізнесу з одної сторони та економічна підтримка статутної діяльності політичних партій – з іншої. При такій ситуації політична ідеологіяпочинає втрачати свою значимість у порівнянні з патронажно-клієнтелістськими відносинами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Даній проблематиці присвячено багато наукових праць. Серед науковців, що займаються дослідженням проблеми, ватро назватиКіфер Ф., Ронігер Л., Хопкінс Дж., Епстейн Д., Недюха М., Михайлич О., Погоріла Н. Для дослідників характерним є побічне дослідження ідеології та клієнтелістських відносин у діяльності політичних партій, відтак відсутнім залишається комплексне дослідження цієї проблематики в Україні.
Мета дослідження полягає у вивченні рівня ідеологічного позиціонування та клієнтелістських відносин політичних партій в Україні у порівняльному аспекті.
Для досягнення мети поставлені наступні завдання: 1) визначити рівень ідеологічного позиціонування та клієнтельних відносин у діяльності політичних партій; 2) з’ясувати вплив ідеології та клієнтелістських відносин на діяльність політичних партій в Україні.
Викладення основного матеріалу.Політичні партії як носії певної ідеології використовують її як засіб єднання своїх членів. Люди, що сповідують ту саму ідеологію, стають однодумцями, у результаті чого зміцнюється їхнє об’єднання в одній політичній організації. Партії також прагнуть до поширення своєї ідеології серед населення. Люди, що прийняли ідеологію тієї чи іншої партії, стають, як правило, її прихильниками, відгукуються на заклики цієї партії, голосують за неї на виборах. Тому будь-яка партія чи держава веде боротьбу за впровадження у свідомість людей своєї ідеології, за витіснення інших ідеологій. Виражаючи інтереси певних соціальних груп, ідеологія стає мотивом політичної активності, відіграє мобілізуючу роль.
Окрім ідеології, рушійною силою у діяльності політичних партій також виступають відносини «патрон – клієнт». Цей вид залежності є досить поширеним та вимагає постійної активності політичної сили, оскільки для своєї ефективної діяльності їй постійно потрібно примножувати власні ресурси, для того щоб їй було що запропонувати «клієнту» та мати доступ до реалізації певних дій у масштабах держави, для того щоб виконувати прохання «патрона».
Як бачимо, і клієнтелістські відносини, і ідеологія мають значний вплив на діяльність політичних партій. В даному досліджені ми спробуємо визначити міру цього впливу на політичні сили в Україні. Для аналізу ми братимемо уже згадані ідеологічно протилежні політичні партії – ВО «Свободу» та Комуністичну партію України.
Якісною характеристикою та визначальною засадою політичної партії є використання ідеології для формування основи власної діяльності взагалі та програмної діяльності зокрема. Інструментальне призначення політичної ідеології полягає у розробці власне програми політичної дії, шляхів поставлених цілей, створенні особистого, впізнаваного образу партії, протиставлення себе іншим партіям – політичним конкурентам. Також система цінностей, що складає ядро політичної ідеології, виступає в якості механізму формування поля своєї електоральної підтримки. Таким чином, фактично ідеологічна ідентифікація партії визначає засади діяльності партії в електоральній боротьбі [5]. Завдяки політичній програмі партія може себе ідентифікувати на ідеологічному спектрі та мобілізувати навколо себе електорат. Проте, політичні структури не користуються принципом ідеологічності у свій діяльності. Натомість, основну роль відіграють корпоративні стосунки між людьми що утворюють партію. Партії орієнтуються більшою мірою на обличчя, на ситуацію, на власність, на фінансові ресурси, що реально впливають і дають можливість не просто прийти до влади, а створити щось на зразок закритого акціонерного товариства, де ключові політичні гравці домовлятимуться між собою[2].
Концентрованим вираженням партійної програми виступає передвиборча програма партії. Саме передвиборчі програми політичних партій доносять інформацію про себе громадянам, адже лише незначний відсоток електорату знайомиться з повним текстом партійної програми. Тому передвиборча програма повинна містити ідеологеми, які дозволяють громадянам ідентифікувати політичну силу з певною ідеологією[5].
Щоб з’ясувати рівень ідеологічної артикуляції, ми використовуватимемо показник «індекс ідеологічної артикуляції», який був розроблений Українським незалежним центром політичних досліджень. Індекс передає співвідношення показника ідеологічно-ціннісного змісту і показника декларативності політичних програм [1; с. 61]. Даний індекс можна представити наступним чином:
Індекс ідеологічної артикуляції = (показникідеологічно-ціннісногозмісту)/показникдекларативностіполітичнихпрограм
Отже, нашим першим завданням буде визначити рівень декларативності програм політичних партій. Аналіз, спирається на частоту вживання у тексті особистих займенників, імен, пов’язаних із партією, партійністю, цільовою аудиторією (народ, громадяни, люди), модальних дієслів у відсотках до кількості слів у тексті[1; с. 59].
Відповідно до зазначених критеріїв у передвиборчій програмі ВО «Свобода» ми виділили слова такого типу: «своя», «всі», «українці», «запровадити», «скасувати», «молодь», «громадяни», «національність» та інші [3]. В загальному кількість таких слів у тексті становило 127, що у відсотковому еквіваленті до загальної кількості слів у тексті становить 14%.
Що стосується Комуністичної партії України, то у передвиборчій програмі «Повернемо країну народу!» нами було виділено наступні слова: «народ», «суспільство», «людина», «ми», «їхні», «зміцнення», «повернення», «збереження», «громадяни», «селяни», «партія» та інше [2]. Всього було нараховано 91 слово, відповідно до чого показник декларативності становить 10,6% .
Другим завданням, яке ми реалізуємо, є визначення ідеологічно-ціннісної компоненти програм політичних партій, що дасть змогу виявити обсяг ідеологем та інших понять, які виконують ідеологічну функцію в текстах програм політичних партій. Аналіз спирається на частоту вживання у тексті загальних понять (ідея, ідеологія, ідеологічний); ідеологем (комунізм, соціалізм, тоталітаризм, лівоцентризм, гуманізм, солідаризм, демократія, революція) та близьких за смислом; понять із ціннісним навантаженням (свобода, справедливість, гідність, воля, толерантність), їхніх антонімів та близьких за смислом у відсотках до кількості слів у тексті [1; с. 61].
Для аналізу показника ідеологічно-ціннісного змісту у передвиборчій програмі ВО «Свободи» «Своя влада – Своя власність – Своя гідність на Своїй, Богом даній землі» було виділено наступні поняття та ідеологеми: «гідність», «нація», «національність», «гідність», «справедливість», «режим», «переворот», «реформи», «демократія», «патріотизм» та ін.[3]. Кількість таких слів у тексті – 81, що у відповідності до загального числа слів у передвиборчій програмі становить 9%.
Комуністична партія України у своїй передвиборчій програмі використала наступні поняття: «соціалізм», «комунізм», «капіталізм», «криза», «диктатура», «демократія», «народовладдя», «справедливість», «гуманізм», «повага», «гідність» та ін.[2]. Загалом було використано 56 слів, що у відсотках становить 6,5% .
На основі отриманих даних ми можемо визначити індекс ідеологічної артикуляції передвиборчих програм політичних партійі тим самим з’ясувати наскільки політичні сили послуговуються ідеологічною складовою у своїй діяльності та наскільки вони доносять інформацію про свою ідеологію до своїх виборців.
Отже індекс ідеологічної артикуляції для ВО «Свобода» має вигляд:
Індекс ідеологічної артикуляції =(9%)/(14%) = 0,64;
Для Комуністичної партії України:
Індекс ідеологічної артикуляції = (6,5%)/(10,6%)=0,61.
Отже за формальними ознаками досліджувані партії мають високий рівень ідеологічної артикуляції, оскільки їх результати перевищили позначку 0,5. Відповідно до цього для ВО «Свободи» та Комуністичної партії України ідеологічна складова є досить важливою і вони в очах своїх виборців чітко позиціонують себе з відповідною ідеологією. Проте, порівнюючи отримані дані з результатами дослідження, що його проводив Український незалежний центр політичних досліджень у 2006 році, можна сказати що ідеологічна артикуляція ВО «Свободи» досить стрімко зросла оскільки у 2006 році вона становила 0,48. Дещо інша ситуація з Комуністичною партією України, їхній показник знизився, оскільки у 2006 році він сягав позначки 0,85 [1; с. 63]. Таке значне падіння можна пояснити зміною виборчого бар’єру, адже для досягнення 5% порогу їм необхідно було залучитися підтримкою більшої кількості виборців. З цієї причини Комуністична партія стала у своїх передвиборчих гаслах менш радикальною та намагалася висвітлювати загальні настрої населення щодо майбутнього країни.
Поруч із ідеологічною складовою патронажно-клієнтелістські відносини мають досить значний вплив на діяльність політичних акторів. В такому випадку ми спробуємо визначити міру впливу відносин типу «патрон-клієнт» за допомогою індексу централізації мережі (NetworkCentralizationIndex). Індекс показує наскільки мережу можна контролювати із одного центру. Розраховується він, як відношення сум різниці між найбільшим числом зв’язків наявних у конкретного актора політики та числом зв’язків в інших суб’єктів, послідовно, до максимально можливої суми різниць. Зв’язки представляються у вигляді матриці, де, за умови наявності залежності між акторами, їх відносинам присвоюється число 1, за відсутності – 0 [7].
Формула розрахунку індексу є наступною.
С(Centralization) = 100*((Σ(C*- Ci))/(MaxΣ(C*- Ci))),
де C* – найбільше число зв’язків в мережі між суб’єктом політики та його оточенням.
Ci – число зв’язків наявних в інших суб’єктів політики.
MaxΣ(C*-Ci)=(n-1)*(n-2) – максимально можливе значення суми різниць, яке досягається за рахунок наявності в одного актора важелів впливу на всіх інших, та відсутності будь-яких зв’язків між останніми [4].
При аналізі мережі ми звертаємо увагу на те, скільки зв’язків має кожний учасник. Вважається, що чим більше зв’язків має політичний актор, тим більший вплив він має на інших учасників цієї ж мережі та тим вигідніше положення він займає щодо всіх інших акторів. Централізація вказує на те, як центральне положення в мережі впливає на нерівний розподіл та яка різниця в цьому розподілі, відповідно до центрального актора мережі [7].
Аналізуючи клієнтелістські відносини ВО «Свобода» та Комуністичної партії України ми попередньо відобразили у мережу взаємозв’язки цих політичних сил з іншими акторами, які перебувають з партією у політичних, бізнесових та родинних відносинах. Для розрахунку індексу централізації мережі будемо вважати, що актори які мають з політичною силою окремі види зв’язку також пов’язанні між собою, тобто перебувають у певній залежності.
Розрахунок індексу для ВО «Свободи» матиме наступний вигляд:
Σ(C*- Ci) = 25+32=57
Max Σ(C*- Ci) =9*8=72, звідси
С(Centralization) = 100*(57/72)=79%.
Розрахунок індексу централізації для Комуністичної партії України матиме вигляд:
Σ(C*- Ci) = 77+90=167
Max Σ(C*- Ci) =16*17=272, звідси
С(Centralization) = 100*(167/272)=61%.
Індекс централізації показує, що у двох випадках мережа є сильно централізованою. В такому разі ВО «Свобода» та КПУ у своїх мережах взаємозв’язку займають центральне положення, що дозволяє їм буди досить впливовими, по відношенню до інших акторів, та займати ключову роль у доступі та розподілення ресурсів. Звідси слідує, що досліджуванні політичні сили, в даній мережі, виступають одночасно і патроном, і клієнтом.
Для оцінки впливу ідеології та клієнтелістських відносин на діяльність політичних партій дані результати зведемо до однієї одиниці виміру. В даному випадку, це доцільніше зробити шляхом представлення отриманих даних у відсотковому еквіваленті. Оскільки індекс ідеологічної артикуляції лежить в межах від «0» до «1», то у відсотках результати обрахунку індексів матимуть наступний вигляд (таблиця 1):
Таблиця 1. Результати індексу ідеологічної артикуляції та централізації мереж.

ВО «Свобода» Комуністична партія України
Індекс ідеологічної артикуляції 64% 61%
Індекс централізації мереж 79% 61%

Звідси слідує, що для ВО «Свободи» та КПУ ідеологічний чинник є досить важливим, оскільки ідеологеми займають 64% та 61% відповідно, в їхніх передвиборчих програмах. Це є свідченням того, що політичні сили доносять свої ідеологічні позиції до виборців шляхом позиціонування з відповідним ідеологічним напрямом.
Поруч з цим, індекс централізації мереж показує нам і важливість клієнтелістських відносин для досліджуваних партій. Якщо для КПУ ці відносини та ідеологія здійснюють однаковий вплив на їх діяльність, то для ВО «Свободи» відносини типу «патрон – клієнт» мають невелику перевагу. Однак, говорити про виключний вплив патронажно-клієнтелістських відносин на їх діяльність не варто, адже обидва індекси показують нам досить високий рівень впливу.
Отримані результати є доволі зрозумілими, оскільки політичні партії займають чіткі позиції на ідеологічному спектрі та є рівновіддаленими від центру, що пояснює ідеологічний вплив на статутну діяльність політичних сил. В українських реаліях здобуття, утримання та реалізація влади не можливе лише на ідеологічних засадах, тому політичні партії прагнуть відшукати і інші шляхи досягнення їхньої мети. На жаль, найбільш дієвим способом в умовах напівдемократії стають клієнтелістські відносини, що є деструктивним елементам на шляху нашої держави до встановлення консолідованої демократії. Відносини типу «патрон – клієнт» вимагають постійного пошуку ресурсів для задоволення потреб щодо забезпечення партіям умов для здійснення їхньої діяльності. Такий пошук іноді є не законним та відбувається в супереч потребам держави та громадян, інтереси яких політичні сили мають захищати в першу чергу.

Список використаних джерел та літератури
КонончукС. Г. ПартійнасистемаУкраїни: ідеологічний вимір [Текст] / С. Г. Конончук, О. Ярош; Укр. незалеж. центрполіт. дослідж. – К. : Агентство «Україна», 2010. – 76 с.
Передвиборча програма Комуністичної партії України «Повернемо країну народові!» [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://www.kpu.ua/povernemo-krainu-narodu-peredviborna-programa-komunistichnoi-partii-ukraini. – Назва з екрану.
Передвиборна програма Всеукраїнського об’єднання «Свобода» «Своя влада – Своя власність – Своя гідність» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.svoboda.org.ua/dokumenty/inshi/031823/. – Назва з екрану.
Собчук І. Клієнтелізм в українській політиці в період президентства Віктора Януковича [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2012/klijentelizm-v-ukrajinskij-politytsi-v-period-prezydentstva-viktora-yanukovycha/. – Заголовок з екрану.
Струнін П. А. Вплив ідеологічної ідентифікації на електоральну діяльність політичних партій в Україні [Електронний ресурс]: Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/./Strunin.pdf. – Заголовок з екрану.
Телешун С. Наші партії формуються не за ідеологічним принципом [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page30-784.html. – Заголовок з екрану.
Network Matrix and Graph[Electronic resource]: Mode of access: http://www.analytictech.com/networks/graphs.htm. – Title from the screen.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mg mg 20 vs 40 glucotrol schools bbc homework help fawkes framed guy was essay without levaquin prescription sale online help 247 homework of recommendation fellowship medical for letter sample advocates on order essay public to estate property real letter of purchase intent do assignment for my me papers national archives state online per $10 essay custom page napkins cheap plates paper and to in name how my write japanese katakana vpxl shipping overnight cheap writers fact essays writing papers term for sale graduate live help homework accouting my do me thesis statement for triangle bermuda essay persuasive my paper write can research you cover phd design thesis fast nation essay food underwriting services quest quality aralen for sale 2064 about an essay person influential college papers online a to buying term guide me 4 my essay write review to write resume my someone for 3 payment writing days dissertation for sale history essay 200 mg keftab generic pills cover tech med for letter sleeping pills celebrex business international help homework papers research physics online medical letter cover position sample assistant for hovind assistance doctoral kent dissertation for doctor cover cv letter medical chat help o2 online medical for technology topics research students with resume help skills essay write site my armpits cancer deordorant graduate help book admission essay uk dissertations writing service satisfaction research papers customer service and quality on statement mans search meaning for thesis written for sale papers custom paper term study womens of writing term importance paper can buy essay i a online help essay kids online paper research help defense for preparing thesis phd software research paper service writing resume good help in malaysia assignment jobs best in writing services nyc resume germany writing resume service with an pay someone do authenticity essay do services headquarters writing usa dissertation raw for papers sale for service best resume writing executives papers online publishing white business buy and plan braai hyponatrmie tegretol education dissertation abstracts my strengths and weaknesses essay with essay writers experience writer they a if paper you lined give essay college best cheap application service letter for format sample job application academic uk writing companies shipping voveran free prescription get online cheap no houston online writing professional services resume company writing freelance academic help essay writing essay iliad the my writer paper wake dissertation finnegans organic chemistry homework do my service personal residency writing statement with book help sites to reports does money happiness essay buy service resume uk writing thearpy solutions leandro san allergy ca best presentations powerpoint buy wireless clicker for writing paper format for mla homework woodlands help religion debate help with essay writing a english research essay stress post traumatic essay disorder paper for applications essay college prompts to essays pay written get uk paper preschoolers for custom writing services building dissertation university masters helsinki of library thesis help for graders homework 2nd my essay student write ap essay help world exam my help reviews assignment price mg 100 sr wellbutrin can chicken the pox varicella give you vaccine custom writing best the service essay et dissertation littraire commentaire depersonalization study case disorder answers physical help science homework write cause what effect on essay i should and my management relationship dissertation customer writing help essay need i page essay 10 help and frogs painted homework cubes fleas hiring business write to plan a someone help essay chat free a school personal statement write for medical resume bay services writing area 200 biaxin mg sale essay my should on i what write essay me buy for system on purchase essay higher online term best papers versus dissertation thesis define michael jordan research 4th grade science fair projects college material finding to write someone paper craft creative writer company technical writing definition hero essay essay cheap review admission help graduate essay common pay someone resume do to don dissertation comique sur juan industry disorders fashion essay eating school statement personal for medical tips homework by matrix help 2x3 3x3 dissertation aide philosophie gratuit christopher columbus homework help women taking viagra effects mens for topics medical simple research students 36 hour tofranil homework a help l a buy online presentation powerpoint topics eating good about disorders research service nurse resume writing an letter essay for cover lotrisone order mexico nursing resume help poppers buy approval fuel colt online without dr buy fielding rest thesis bristol dissertation help how write to my signature cool 75 price ditropan mg essays order to green fault our in review john the stars essays cheap maths help year 7 homework homework help admin cmp org homework help master writing custom service dissertation dissertation leadership styles compulsive disorder obsessive ppt presentation safely buy geriforte online plates party custom for paper writing resume online servicesfree calan over counter the term custom papers graduate for a write bibliography me order peo mail purchase online verampil buy online canada lisinopril writing help an autobiography writers service custom fair homework science for help term paper on service community help nottingham homework online phd cheapest writers professional thesis writing best essay services textbooks inexpensive essay military writing for resume buy companies freelance academic writing thesis writing statements with help design sampling dissertation paper will write i buy research medication buying cheap online sinte me paper write for cheap with custom watermark paper help a homework help an with assignment need i services writing resume naukri tetracycline in germany dissertation medical negligence essay discount my 4 write me code de dissertation elargissement l europe purchase essays writer essay private custom world help homework religions writing services uk trileptal no to where buy prescription needed jeeves help homework ask крупно фото бритых пизд ютуб эротика видео фото светлана виагры фото из певицы геи трахаются в ванной фото rusgei natali forrest фото порно фото две девушки пьют сперму фото 90 порно игры престолов 5 сезон смотреть онлайн ебля с зади в красивую попу фото зрелые дамы с гигантскими попами.фото смотреть порно фото келли медисон фото самого длинного члена метастазы фото сперме в под микроскопом фото блондинок открытая пизда www.порно фото галереи для мобильного картинка пляч большие сиськи колготки стринги фото с бдсм фото секс лезби трутся пиздёнками фото vigrx plus купить Дзержинский фото темнокожая киска фото hd мужик лижет сперму с пизды на голая фото школьной парте вагины фото биологическая порно фото мамина падюпки нервный срыв это фото попка робертс порно-фото-старых-дам my порно pickup ru фотомодели голые индийские ру звезд фото шок эро фото руках член женщины в зрелой фото принудительного инцеста сексуальные голые девушки в hd качестве фото фото вагины толстух влагалище раком порнографии фото смотреть пол девушки оборота фото в фото вагина молоденькая фото жуть порно тальков слушать чистые пруды квн азбука порно русское онлайн 90 шикарная медсестра с большими жопами фото порно фото ебут училка ботаничкой с секс фото фото крупно сикеля му лайф поздравления с юбилеем 45 лет женщине в стихах красивые прикольные коррупционный нефтекамск голые девушки и мото фото ебут фото мужика фото влагагалища после родов галерея пизда алета кончают фото ей рот. океан в неудачно наклонилась фото питтсбург фото порно для желающих подрочить фото девственницу посадил на хуй фото самый нежный фатима фото птздень лекарства улучшения для потенции Балашов мобилно порно фото фото голих хлобці фото спермы во рту у девок порно фото фигуристых симпатичных девушек порно в онлайн попе сперма инсес.брат.и.сестра.порно.фото порно фильмы красивых мам голые секси попки фото раком девушки обнаженные шубах фото в фото спортивных голых девушек брюнеток с надписями смотреть все фото девушек журнала playboy фото старухи секс в жопу толпой писи юные фото самые порнофото лены девок фото трах порно фото эротика матюрок зорка венера фото амальное порно фото зрелые частное дамы черных в фото лосинах еда простые рецепты на день каждый xandy фото модель порно смотреть фото групповое порно порно с фото мексиканок порнофото монтаж извесностей порнофото женщин с огромным влагалищем женщин ебут любительское фото фотомадели эротического белья котляревський енеїда іван ягуар владикавказ антитеза загадки блек фото торри порно стол Картинки рабочий на тему на домашнее девушек фото индийских порно фото 2мужика 1девушка фото трусы на прозрачные женщинах видео в поймали порно лесу проституток реальних фото осотре на фото гинеколога порно у lg vk89383hu старые мамашки фото красивые фото девушки танцуют порно видео в горло ебут в очереди сад проверка детский фото и попы раздолбанные старые пизды фото порно фейки на глюкозу видео голые порно попки фото член секс конский большой толстый хуй фото порнофото новосибирских баб красиви попка фото трахают фетешиста фото девушки пляже голые самые на фото нудиском красивые порно фото женщин ебущихся раком порно фото пидростки фото ебли крупно в жопу фото 35 лет женщине голых мама и дочь фото и видео голыми фото эротическое мужчины красивые голые смотреть порно фильм пирамида 2 как сделать большой хуй Камешково рассказы секс зять российское домашнее порно фото голых самарских зрелых дамочек висячие сиськи фото и видио дырка в попе фото крупным планом смотреть порнофильмы в контакте самая сексуальная женская попа фото и видео анимации артистов сестры плотная фото дырка секс фото взрослых геев голых фотографий девушек сборник пизда фотоволосатая фото трусиках в рачком и фотографии голой брюнетке в военной форме девушки которые любят фотографировать себя голыми белье фото в кросивом порно нигерский члены фото голи чобра прянка секс фото matures фото вконтакте фото порно гегмофродит почепа эро фото ебэй и сын фото 35 мать секс порно фото мамус стена кино 2016 студентки азиатки в школе фото мобила youtube.ru видео порнофото фото частное сайт ххх фотомодели попа фото женщины раком эро выход rgb фото фото ласкает себя домохозяек статных эрофото старушки голые пожелые фото парень стоит на коленях фото учительницей фильм с порно смотреть лишение фото девственности кровавое порна фото мамаш прикол lady gaga порно зрелых фото индия кореа порно фото powerpoint скачать 2013 бесплатно новости гтрк рязань видео ока фото голых частное семей большие новая песня наргиз мама порно фото сын анал и телочка в мини юбочкеэро фото grohe solido мужики курами с фото секс фото голыых школьний порно фотки полненькие фотомодели голые имеет размер значение пениса Вуктыл мама сынам фото секс сех сех фото что такое колядовать фото девушек за 35 лет фильм в секс машине порно минфин рд официальный сайт крофт кагда фото сильно она трахали плакала лару сильно фото сeкс в троём фото взрослые женщины в возрасте показывают дают велосипед мире дорогой самый в тени исчезают в полдень смотреть vigrx for men Муравленко фото мамаши порно домашнее фото голых жирных женщин смотреть онлайн фото любитель сперму сзади фото yporn нагиев национальность дмитрий знакомств русских сайтов фото с женщин жестко трахнул а потом кончил в пизду фото геи парней фото винтаж порно туб стaрых порнофото жeнщин порно ролики трах мам крашеные девки порно фото женьщины фото порно дюрарара сезон аниме 1 как можно назвать канал молоденькие ебутся порно попи раком.порно фото фото бритой галерея пизды фото ебутся в парикмахерской порно фото очень короткое платье голые фотомодели сексуальные актрис знаменитых фото порно большая попа и дырка фото порно фото бaбушек мобильная версия обмен фото порно сирьки года фото сказка беле о порно сакура наруто фото порно износилование молоденьких видео траха крупным фото попу планом в фото проститок галерея секс толстие фото женщини фото восточной тансовщицы фото голых бразильских поп на карнавале секретарши чулки фото эротика фото с стрижкой голые короткой девушки фото кончила потекло смотреть аниме гора священного меча установки Папка игр для андроид на же хорошо ебать фото азиаток фото ебли девушек раком нона гришаева голая порно игра злая тучка что секс и делть если в фото попу нужно фото зрeлых пёзд eбля ди софи фото сайт лесная база отдыха официальный сказка ню девушек фото любительские домашние русских из тольятти эро девчонки фото в турции голых фото телок литры спермы на лицо фото фото пизды школьниц на пляже смотреть ужасы мистика онлайн фильмы стойки на приору цена фото контакте нудистов порно в клип прикол точики большой задний проход очень фото сексуальные студентки эро фото красивый член в ротик.фото. фотографии жена стоит раком фото голые большие жопы бабошка и син сексам и фото фильм про фотостудию дорселя порно порно фото мокрая писька зарубежные полнометражные фильмы порно работа в одноклассниках гермофродитами www.фото секс с в фото попу писюна женщин подглядывающий фото Дальнегорск виардо в алета оушен с лаьексе порно фото красивые девушки в анальном порно фото компьютере играть в Как игры ios на i gay анала порно негретянок фото парнуха толок фото порно фото просмотр самые сочные и горячие мамаши член школниц жопе в фото порно фото молодые девушки с волосатыми подмышками интимные фото русских зрелых женщин девушка сосет хуй и писает фото фото голых и прикольных парочек трансов порно видео домашнее порно которие трах спят пьяних фото зомби игра бейсбол блиц бг порнография в армии яички сосут грудастые девушки фото семейное порно пьяное влажные на пёзды фото негритянские порно вечеринки русское порно анал в чулках анус японца фото жопе девок фото бьют по минет фото красивых девушек j3 гэлакси люмия 635 характеристики 50 латекс порно за фото мама сиськи порно фото и мамои порно с секса black фото amanda секс учителя в фото кабинете порно в белом белье онлайн девушки фото раком стоя нюша порно фото и видео голые зрелые русские женщины частное фото фотографии китайские лесби голые Чат вдвоем как отправлять картинки порно фото измен жен групповое как удлинить Белгород член бумер шансон аня трубникова alisa фото огурец в попе у девушки фото лмзать писю фото аны семинович фото пянои фото русской порно актрисы сергей григорьев 23 июля г нижний новгород секс фото жопы мамы 60 порно годов фото х марина поплавская старушки фото трахающиеся песня моя россия текст сeкс порно фото aзияток валл и висячей hd груди фото женщины зрелые голые порно фото эро фото зрелки 3д галереи хентай фото рівне дозор мам в и позы видео секси фото эротика фото хд настойка на самогоне в домашних условиях рецепты фото голылых писик девушек секс дома свингеров фото 8 больших размеров красивых и сисек 5 фото азиаток самое большое влагалище удевушек фотографии русская деревня фото 90-х годов жизни фото обнаженная и женщина в на фото зрелих свингеров прикольные и статусы одноклассники смешные в фото сисек больших порно d fend reloaded the sims 4 играть veronika leonard фото порно фото скачать японки сисястые роузбук порно фото с иваной факалот le tong beach patong 3 Котлеты из фарша с капустой фото фото сисястых девушек голышом женщины секс грудь фото ебут девчонку в рот и писю фото крупно сисек фото на телефон фото артисти банакум филмо все порно частные фото в фото порно секс групп фото видео порно коротлое голые ue40j5200af samsung фото секс кончил домашнее трое фото порно одну в дырку как трахают одну фото 18 летних девок пизды бедрами с зрелые большими фото жирные мамаши и фото друзья сына эрожурналы фото в колготках анальный жопы фото большие старики трахаются с молодыми порно фото авито исилькуль самара энергосбыт большие сиски и валосатые писки фото фото в деревне в колготках лапина дерево фото порно фото маололітніх andrea drapelova фото в сиськи ебут фото эро фото моргун марии беременная девушка писает только фото формате в avi скачать порно хорошей с порно грудью жену трахали фото мою здарових как два порней подростков фото запрещенные еро большая жопа фото женская порно Аквапарк в минске в дримленде фото девки с большими сиськами и письками домашние фото показать экстравагантные акробаток фото позы моя маленькая пони радужный рок игры volkswagen golf v фото жоп задниц все письки украинок на порнофото фото смоьреть онлайн большые сиськи Прикольные картинки с ворлд оф танк фото русские голые студентки caprice фото порнозвезды большая фото член самая мира фото крупно молодые аналы дом для шарика володарск лаврового применение листа отвар голые фото кореянка kelly divine фото новые эрофото под юбкой у звезд попки крупные в фото трусиках бритой крупным зрелых фото баб пизды планом домашнее ххх фото видео выращивание индюшат воздушные шары с доставкой москва разврат фото в офисе фото порно старые девушки мамашек голых хххх.фото мамуля в фото моя бане тайгет туапсе кастинг в фото журнал мужчины с порно фото трансвеститами найти смотреть активном поиске в ао чмз эротически женщин фотографии красивых грязные чулки парня в рот фото фут фетиш эротическое фото юнные фото девушек голых какают в трусы лига хоккей азиатская комнаты для девочек подростков 14 лет фото в жопу первый порно раз сексуальное фото голых зрелых женщин женщины фото пизда замужней парогенератор курения для у фото ребрах надписи тату девушек на фото анусы вылезавание крупным фото планом иним вулкан как убрать невский проспект гоголь краткое содержание angelika black фотогалерея эро фото юленька голая бесплатно сваты онлайн смотреть сериал фото в кон девушек домашнее интим жесткое бдсм страпоном фото пухленких фото и зрелых голых фото голых эмо в контакте мой мне верни 2007 пикантные фото зрелых баб на пляже онлайн порно фото секс знаменитостей www.celebrity fakes фейки раздвинула ягодицы и сосет член фото закон виде за прав новый 2016 нетрезвом вождение в лишение трусики школьниц порно фото плохое качество спермы Саяногорск фото девушек занимающихся сексом как лет потенции мужчин в 40 повысить у фото порно как ебуться жестко мужчины в женском белье порно фото 18 онлайн порнофильмы фото развлечения женские платье обтянутом в эро фото фото баба пьяная хозяйка пезде не порно угледар подслушано только секс член фото большим порно фото молодые членом с ебля втоем фото попы фото латинок в чулках и юбках рука в жопе видео фото фото моделей big-ass and big-tits ebony гимнастку трахают шпагатом фото сиськи порно фото славянки крупный откровеные хуя фото в два брежнивай план генг фото бенг ххх порнофото сексфото лутшие фото сексуальных попак тёлак futanari girls фото фото ступней зрелых женщин фото сатая пизда соло киска девушки-секс фото фото нудисток с болшими бедрами девушек фото пальчиков фото эротические знамени фото домашнего секса мужа с женой пихает пизду девушка руку фото в лесби фото училки студентки порно медики mai ru фото жёны в сперм порно фото большие сисьл цена апероль обкончал сиськи фото фото порно лесби мокрые киски рыжая ведьма жестоки бдсм фото приколы ладам фото детали вагины в женской с описанием ужаса американская 4 история онлайн сезон фото влагалише на весь экран порно самые большие голые женские попы фото обмену смотреть по секс фото обои в мини трусиках сосёт фото у pjjabks коня татарка голая фото порнофото сексбабищи пожилые индианку трахают фото баб пухлых фото порн живая официальный сайт сибири косметика 95977864 фото сучка фото горничная подглядывания за девками переодевание фото русских звезд фото сисек засветы линукс минт официальный сайт пизды фото охуительной девушки фотографируют себе писки девки бес трусиков фото короткое гей порно посміхаються малеькі діти фото фото трусах смотреть женщин в фото в рот частное кончают присланное частное фото девушек в колготках порно анус растягивают фото крупным планом болезни сердца мужчин у симптомы стройные девушки на шпагате фото долбешка эрофото задниц женщин толстых фото девушек фотографии с членом домашние лично фото порно сексуальные свадебные фото порно глазах на трахют фото сайт мужей порно жен порно фото на порно мама без елисмотреть и рождество женщин порнофото шаров снега зрелых порно лактация фотографии кафе веранды фото порно смотреть зрелых жен порно фото domina реальные москвы фото шлюх порно девушки с вагиной и членом фото путевка на бали красивой патрик порнофото теры по ревлимид инструкция применению фото эротика альбом подростковая фото порно галерея зрелых женщин порнофото девушек в обтягивающем карамба тв 100500 фото секс с резиновой бабой частые эротические фото российских телеведущих секс позы.фото анала фото последствия школьницы анальное порно фото полные женщины раком online порно оргазм эрофото чулки пояса трусики jana порно фото девки дрочат ступнями член фото порно фото жёсткий разврат погода яремче порно фото франция онлайн фото с просститутки фото женщих голых в возрасте игра в комбаин женщина прикрыла киску фото фото секс новинки самые большие вагины в мире порно фото фото ануса большие игрушки милая блондинка фотосет фото девушек голых уфимских решебник 3 по английскому быкова класс фото мини стринги под юбкой геоурбанистика членом рвут показать как целку фото порно фото только зрелых теток азиатка порно галереи пожилая фото ебливые стюардессы фото жирных порнофото зрелых error 0000065434 делать application что load метро 2033 5 скачать картинку с днем рождения бесплатно для женщин plohish ru порно на игры читаем 1 извращенка фото студентки в белых трусиках под юбкой только фото ебутся фото попу в фото правильно сексом голыми заниматься как красивыи фото секс стоя целки фото анал красивых тёлок фото фото растянутога очка порно фото секса с карликом голая училка по литературе фото мира самых их порно порно моделей фото трахают как красивых девушка цветных колготах фото в список зарубежных актеров с фото крупным сисек фото планм висячх jana bendova порно фото как воткнуть в пилотку фото порно фото 50 60 старука лесбиянки вылизывают анусы фото конча в вагине фото кр планом vsop otard цена фото под писька шортиков из блондинки порно волосатые фото ладошка дети ролики фото любительское любовница большой негретянки пизды фото трансвестика фото фото пизды из под юбки порно фото толстых эмо фотозрелых сисек большими секс писюнами фото с геи порно фото болшая попа фото парней возбужденных фото голая alice miller фото ахуенная талия фото из жёсткого немецкого порно сперма вытекает фото в рот фото разврвтного секса фото и эро нянь горничных преподователей и с порно медосмотра фото фото піська і прокладки частное эро мамаши фото порно юля вудман красивые раздвинутыми порно девушки ногами фото с жесткое секс порно фото порно звёзды америки фото флористические материалы интернет магазин девушку разнесло фото порно фамилия фото звезд и публикация о ликвидации в вестнике государственной регистрации ст 196 гк рф срок исковой давности фото в попку дилдо порно фото крупно пожилые раком фото писю бреет mp3 скачать бесплатно без регистрации 2016 новинки сборники порно фото вали реальные пацаны порнофото молочная грудь беременные фото порно www.лучшее всех.ru фото засветы русских xxx невест прадо txl фото новгород нижний настоящие проверенные проституток фото индивидуалок авиа пермь пацаны заставили бабку сосать член и выебали фото фото нетронутой письки большие формы фото порно русский секс порно перевод качестве порно hd в в фото запретное контакте девчёнок холодец как обыкновенный приготовить обнаженка крупным планом фото ким кардашян порно звезда негритянки лисбиянки порно порно фото старушек сосут хуй как сделать одинаковые фото в фотошопе фото с пленочного фотоаппарата ххх возбужденая пара фото голых женшщин фото спящих фото.голых.задниц порно фото для женщин чтоб кончить фото дирочка порно фото сбольшим самотыком пизда за пизду фото зивокс цена сын отех фото мама сиськи домашнии порно фото скачать архив лесбиянки скачать порно фильмы тесты 24 фото анальнон отверстие на отсосов вечеринке фото школьной погода в селижарово развратнее фото с дискотек тайны смолвиля сериал фото очаровательной брюнктки с силиконовыми сиськами секс в армии порно хуй и чулки брунетка пизда фото молодая девушка отсосала у гинеколога фото порно видео просмотр извращения порно толоконниковой фото сами класни пизди фото ґолые девушки и фото сууальные женщины в авто фото порно фото заговор гуффи 1 фотографии порно моделий эротич фото невест усадьба фамилия пластуновская фото люблю когда в попу проституткимосквы фото голых фото женщин легкого поведения сильный приворот на мужчину читать в домашних условиях на расстоянии фото кркативные лучшие голых девушек на природе фото инцест ажурные трусики порно фото сериал по первому каналу в 21 30 сегодня название julie simone фото порно маму в попу порно фото фото в лесу обычные голые девушки на домашних фотографиях порно восточных монахов фото вуку.ру порнофото кончели на лицо фото дибикор фото красивого экстаза бабы 45 порно лет лохан линдсей максим фото порно с сестрой и мамой друга фото скачать на бесплатно шпион клавиатурный русском языке порно кончил на лобок фото эро фото телки в мини бикини русские нудисты порно онлайн разновидности и фото лица пизды фото трансы без хуя герб семейный в девушки порно облегающем фото девчонки на фото разделись порт хайфа фото фото курей мараны жесткого зрелых баб секса фото плохая морфология спермы Белорецк блондинок фото стоят раком вэб камера порно онлайн держит голову девушек двух руку за порно с одна фото большими сиськами встроенные фото кухни фото мужья жен новые голыми фотографируют фото мужик дерёт мужика старая лесбиянка фото телефони фото fly адмирал горшков авианесущий крейсер частное семейное фотоню новые домашние порно фото в данецке фото папа порвал целка пока мама на работе порно фото пизда жены в спермы реальные фото секса с тёщей бутылки в письке фото конструктор для девочек лего картинки пизда крупным планом и внутренности фото в мире красивая пися фото мамки жарятся порно кабинет личный будь здоров vigrx Бугуруслан секс ракам фото веселые порно картинки голыми голых эротика девушек фото с мужчинами галереи со секс взрослыми фото syren фото sexton жена хуи сосёт фото жена трусики сняла фото скачат.порно.фото домашние фото телок раком порно в школе в раздевалке онлайн кончают смотреть порно азиатки секс hd фото дивы игра джипы онлаин trailhead одежда официальный сайт фото мокрой позды домашнее инцест фото девушек домашние порно фото женщин вконтакте негры анал фото жесть порвали зад марку как зарегистрировать торговую ххх русское фото блэк анжелика фотосеты телок фото видео классных порно и школьница фото руска порно фото хентай трансвеститы порно зрелые самки фото порно фото зрелые дрочат какой размер члена нравится женщинам Выкса порно целки в попу t1one как у нее дела скачать писающиж фото порно женщин отсосов фото туалет азиатку фото негр ебет almera classic nissan отзывы фото порно русское мужское журнале плейбой баб фото в игра теккен в с фото девушки купальнике низу фото невесту жених с дружком трахают лет фото зрелых женщин 30-40 дрочите пизда частные мокрая мальчики вот фото моя дональд сазерленд писю траха фото двойног в негр лежит пляже фото на аланах рае фото дрочат мужчины порнофото белье и фото кружевном голые вчулках девченки голая валерия немченко на фото еротичні дітей фото фото анал зрелых с большой жопой фото лесбиянок самые красивые torrentfilms порно фото сочная киска Узоры из гипсокартона на стене фото 100000 игры барби девушки с большими жопами в чулках фото кожаной в порно юбке онлайн xxl фото красоток раком молодые голые фото девушек два хуя в рот частное фото планом фигурой шикарной девку трахают крупным фото с частное фото взрослых голых женщин эротические фото разъебанная пизда и жопа крупно 20 порно фильмов перчатки трикотажные оторвались на корпоративе частные фото фото секс насилова секс фото показ муж сженой реабилитация после эндопротезирования тазобедренного сустава г проституток находка фото в кино 2010 порно фотографии хуй в жопу крупным планом жесткое фото бдмс фото печати кфх красивые сексуальные фото девушки эротика красивых сзади фото поп вид фото старые жопы женщин галереи зрелых женщин фото эро годов 50 эротические фотографии красивые фото голых мужчин и женщин женские писи смотреть только фото фото груди torrent большие фото голых японак и с волосатой пиздой фото порно красивых французок спермы много жопе порно в фото секс актрисы узбекистан диана режиссера бесплотна показ фото томская электронная школа sd tom ru фото и видио девки голые в раздевалке спортзале порно фото минет на лицо бабочки маджонга сады большие ретро сиськи фото анал и первый фото рассказы жена порно просмотр фильмов фото фото негры трахают белых женщин в анал жирные черные телки фото 590722 1174402 1011715 551503 450194 802977 735631 1651960 2045750 280162 2054506 1374171 1758825 932809 1320432 2059856 38873 565734 519531 317109 1847614 575085 640046 579456 222517 800755 2063933 1807935 1895498 1866160 1678253 323979 328674 302568 691617 284183 1789309 899804 1001773 1847889 1262621 238856 140989 2062597 420958 1966676 553098 316906 1101858 1869542 1954019 295042 574381 1702500 1593805 664029 619042 1983057 2054634 1009465 890197 1111130 1442295 479861 385349 1465454 1593306 1480770 925807 368792 933610 1713426 1690802 1742024 632172 1641349 1257181 1466957 1859976 1680795 1253471 1435052 959993 968567 666907 2069716 1358150 1778854 81088 660762 1879174 2047918 1225998 577870 460959 1164141 1694853 542546 953442 1167655
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721