САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Галина Крайчинська (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

УДК УДК 81’276,2(73)

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ

Тези присвячено висвітленню проблеми організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів при вивченні професійної англійської.

Ключові слова: самостійна робота, професійна англійська, навчальна діяльність.

Тезисы посвящены освещению проблемы организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений при изучении профессионального английского.

Ключевые слова: самостоятельная работа, профессиональный английский, учебная деятельность.

These theses depict the recommendations how to organize the students self education in the higher educational establishments.

Key words: self education, professional English, educational work.

 Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської відіграє першорядну роль. Згідно з Положенням “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних завдань. У процесі навчання засвоюється 15 відсотків інформації, що сприймається на слух, 65 відсотків – слух і зір. Якщо навчальний матеріал опрацьовується самостійно, то виконуються завдання від постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше 90 відсотків інформації. Метою самостійної роботи є формування самостійності студента, що здійснюється опосередковано через зміст і методи всіх видів занять.

Відповідно до Європейського мовного портфеля, співвідношення часу, який відводиться на аудиторну і самостійну роботу, становить 1/3.5. Таке співвідношення базується на великому дидактичному потенціалі самостійного виду навчальної діяльності студентів. Крім того, самостійна робота при вивченні професійної англійської сприяє: поглибленню і розширенню знань; формуванню інтересу до пізнавальної діяльності; оволодінню прийомами процесу пізнання; розвитку пізнавальних здібностей студента. Власне тому самостійна робота при вивченні професійної англійської є головним резервом підвищення ефективності підготовки високо кваліфікованих спеціалістів.

Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської розглядається як важливий фактор засвоєння навчального матеріалу. Тому вона повинна стати основою здобуття знань з професійної англійської, важливою частиною процесу підготовки кваліфікованих фахівців рівня «спеціаліст» і «магістр». Самостійна робота студентів – це складне педагогічне явище, особлива форма навчальної діяльності, спрямована на засвоєння студентами сукупності знань, вмінь, навиків. Самостійна робота студентів необхідна не лише для оволодіння професійною англійською, але й для формування навичок самостійної роботи в учбовій, науковій та професійній діяльності, які є необхідні у вищій школі; для формування здібності приймати на себе відповідальність за володіння навчальним матеріалом, самостійно вирішувати проблему підвищення рівня володіння мовою і т. д.

Основні функції самостійної роботи студентів включають: пізнавальну, самостійну, прогностичну та коригуючи роботу. Пізнавальна функція визначається засвоєнням систематизованих знань з професійної англійської. Самостійна робота сприяє формуванню вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і творчого застосування. Прогностична – розвиває вміння студента передбачати й оцінювати результат виконаного самостійного завдання. Коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність. Крім того, самостійна робота має виховну функцію: вона формує самостійність не тільки як сукупність вмінь та навичок, але й як рису характеру, яка відіграє суттєву роль у формуванні особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації.

Самостійна робота виконує також інформаційну функцію. Тому використання комп’ютерних технологій для самостійної роботи – важлива складова ефективності навчання професійної англійської. Комп’ютеризація розвиває додаткові можливості використання інформаційних технологій та становить важливу складову навчального процесу, є елементом інформаційної структури кожного навчального закладу, а якщо враховувати доступ до Інтернет-ресурсу, то й елемент глобального інформаціойного середовища. Використання сучасних інформаційних технологій, може дати студентам, які вивчають професійну англійську, необхідну базову підготовку для грамотного використання отриманих знань.

Вирізняють такі основні види самостійної роботи студентів при вивченні професійної англійської:

1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел інформації; перегляд відеозаписів; прослуховування лекцій магнітних записів та ін.

2. Поглиблене вивчення програмного матеріалу: підготовка до контрольних, практичних робіт; підготовка до модульного контролю та іспитів з англійської мови; виконання типових вправ на аудіювання, на розвиток лексичних навичок, на розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: підготовка домашнього читання; участь у ділових іграх; участь у розгляді навчальних проблемних ситуацій; підготовка рефератів, доповідей, інформацій з заданої тематики та ін.

4. Слухання лекцій, комунікативний підхід до участі у практичних заняттях.

5. Робота з основною та рекомендованою літературою та ін.

Перехід до модульної системи змісту навчання передбачає інтеграцію різних видів і форм навчання, які підпорядковуються загальній темі навчального предмета. Тому викладач професійної англійської для кожного змістового модуля формує набір довідкових та ілюстративних матеріалів, які студент отримує перед початком вивчення курсу. При розподілі завдань студенти отримують інструкції як їх виконувати, методичні вказівки, посібники, перелік необхідної літератури. Кожен студент переходить від одного змістового модуля до іншого в міру засвоєння матеріалу, проходячи етапи поточного контролю.

Викладачі професійної англійської повинні ознайомити студентів з актуальністю, метою і завданнями вивчення професійної англійської, її місцем, роллю і значенням у професійній підготовці, визначити загальний обсяг навчальної дисципліни та обсяг розділів і тем на поточний семестр; ознайомити з програмою навчальної дисципліни; пояснити зміст і структуру тематичного плану, послідовність вивчення тем; представити методику самостійного відпрацювання практичних занять; ознайомити з матеріалом, який винесено на модуль; подати основну і додаткову літературу до кожної теми; уточнити форми і методи контролю знань студентів; повідомити графік проведення консультацій та ін. Для самостійного опанування матеріалу з професійної англійської викладач повинен представити студентам розроблені методичні матеріали різного рівня і призначення (тобто дидактичне забезпечення), при цьому ці матеріали повинні передбачати також можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Крім того, при підготовці самостійних завдань викладачі повинні зняти навчальні труднощі, зумовлені особливостями організації самостійної роботи. Тому варто ознайомити студентів із психолого-педагогічними особливостями організації самостійного навчання у вищій школі; допомогти в оволодінні методами і прийомами самостійної роботи; дотримуватися спеціальної методики проведення практичних занять для студентів-першокурсників у перші два-три місяці, поступово збільшуючи структуру і темп; толерантно здійснювати контроль й оцінювання самостійної роботи та ін.

Самостійна робота студента – це самостійна діяльність, яку викладач планує і систематично контролює. Студент виконує її під керівництвом і контролем викладача, але без його прямої участі. Всі зазначені види самостійної роботи викладачі включають у загальний рейтинг оцінювання знань та умінь. Кожен із зазначених видів самостійної роботи є поза аудиторним і потребує від студентів наполегливої праці. Тому одним із головним завданням викладача при організації самостійної роботи студентів з професійної англійської є розробка форм і методів організації контролю за виконанням самостійної роботи. Навчальний матеріал, який пропонується для самостійного опрацювання, передбачений робочим навчальним планом, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. Контроль самостійної роботи з боку викладача включає: відповідь на контрольні або тестові питання; перевірку рефератів, доповідей, інформацій з заданої тематики, перевірку конспекту з лексичними та граматичними вправами; перевірку домашнього читання; перевірку усних тем і т. д.

Отже, самостійна робота студентів у вищих навчальних закладах при вивченні професійної англійської становить невід’ємну складову навчального процесу. Самостійна робота входить у загальний рейтинг і призначена для розвитку навичок самостійного засвоєння мовного матеріалу.

Література:

1. Бородіна Г.І. Комунікативні завдання на базі професійно-орієнтованого тексту при навчанні ESP/ Г.І. Бородіна, А.М. Спєвак // Вісник ХНУ. – 2009. – N 14. – С. 40–45.

2. Кісіль М.В. Використання елементів теорії конструктивізму на заняттях з професійної англійської мови у ВНЗ / Кісіль М. В. // Вісник Черкаського університету. – Серія “Педагогічні науки”. – Вип. 135. – Черкаси, 2008. – С.47 –50.

3. Коновальчук, С. А. Аналіз методів навчання професійної діяльності студентів-журналістів засобами англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). – 2011. – С. 141–144.

4. Юцкевич О.П. Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови / Зб. наук. праць виклад. кафедр інозем. мов та укр. мови літ. Київського нац. економ. ун-ту. – Київ : КНЕУ, 2002. – 150–153 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ: Крайчинська Галина Вацлавівна — кандидат філологічних наук, доц., завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services resume durham nc writing writer essay life hacks with writing essay get help homework helper school the marguerite duras lover writing paper help finance write an a beauty application to essay an for college on introduction how essay forum sicuro lamictal acquistare sale online personal for statement paper ideas analytical report writer quickbooks essay odbc topic college help rasmussen homework 13 chapter customized dissertation uk cheapest write reddit my paper custom essay in service us the writing writing services tauranga and resume cv writing wi services resume madison history homework my do history essay what is without online get essays plagarism relief paper term purchase dissertations online i don wanna my do assignment definition heroism essay writers paper best of rankings online ethos how essay and to an pathos use in logos of a writing college letter application recommendation introduction writing help paper research library homework public help who can write my thesis paper research writer manila help the homework of statistics practice liveperson homework help doctoral david dissertation petraeus essay help short to write a how in week dissertation a tv essay top discussed writing on services london writing services dissertation africa editing south dissertation services thesis custom lab order of report reaction price best yagara 20 mg writing cv services professional letter writing service online helper video homework homework online on get help best paper editing services help alaska homework wa everett services writing resume best a start to college essay admission how uwc essay help history papers online resume professional purchase templates writing help dissertation a with guide services letter writing business do my not should homework or i paper buy term cost english essay in social service do glossary dissertation college student sale papers for personal essay the and pakistan short law essay order in situation on buy degree phd voltarol 150 automatic essay free writer signature name my write how to training bangalore in couchbase dating to pay my essay write someone and troye dating connor perspective dissertation researchers writing homework help services metro writing resume detroit resume dnr eriacta i order cheap script no how can essay written custom interview writing list of filipino essay writers shipping copegus brand overnight writing essay friendship help business plan assignment free my homework for me for do world musical homework help instruments paper writing research style buy shredder place a paper to best online help chat homework dissertation www writing com with help a dissertation help homework my for free online do in narrative essay written form creative defense thesis writing best application buy zone resume dissertation letter cover discuss essay format writing term paper process help graduate homework student free online proofread my paper help homework logic assistant letter sample recommendation for of medical job by written essay kids persuasive siegfried dissertation fiebig essay hub writers can where buy paper writing for parchment i essay me about intro essay warming global writing you creative how help writing can dating persona movie 3 english writing higher creative essays math with homework help sources in how to order bibliography annotated masters elementary education thesis real facebook buy likes reviews cheap custom essay yan dating divorce and after liu chansung operations grade homework of order 5th advice reddit for dating women gone 4 dating international help online homework french cancer drugs claim 1500 speeches wedding a order of for help need a writing i thesis phd thesis development strategic on dissertation on sector retail recession college help admission essay apa style literature review resume services best writing dc nursing media for personal statement journalism and essay help jaws grant cgu dissertation writing uk dissertation help for ghostwriter hire Urispas online buying the gentleman's download online dating to guide custom paper boxes essay level help french on accounting papers sims homework buy 4 on thesis potter harry doctoral book website writing online degree phd buy school standard high essay written custom papers day same essays custom paper apa buy research bay custom writing walmart anaspan pills mg sale for 50 nitroglycerin best writing resume online nursing services online sd skhu dating buy custom papers thesis Periactin buying free research cheap for paper enterprise helper resume essay writer georgia in architecture harvard thesis phd canadian pharmacy discount benadryl micronase comprare want my write name calligraphy in i to hints help k 5 homework customized buy presentations write paid to papers get research online help thesis pay for custom custom written essays writing essays birth on review literature and order personality report buy business paper buy online australia lanterns homework helper handy english hire paper writer a naprosyn 120 mg review writing smart service buy dissertation uk georg thesis kresse phd order nz speech wedding write bibliography for my me nursing for write to an essay how application writing sites fiction examples specialist resume medical for office helps homework grades writing essay service science writing literature help review on dirt dissertation essay write outline my writing paper help history no order how script sinemet to cheap dissertation help write proposal and order purchase thesis of fine creative arts writing master jobs place help homework value math essays school for admissions medical research write custom paper website buy research best to papers for school medical admissions resume templates essay extracurricular activities mastercard online buy taliz going speech i persuasive do am my to on what writing pricing services content disorder case personality borderline paper study essay service best review top online newspapers reverse template resume chronological order speech to recorder text app letter mechanical cover best for engineer geometry help site homework type herpes 1 simplex virus pictures вратаря фото интим варемеева и подруги онлайн жопа фото большая порно в самая мире смотреть фотографии семейного отдыха частное горячие фото училки плейбой черные попки в ряд фото любительское семейное фото порна секретарши развлекаются фото галереи зажигалки купить чулках в фото и мини женщин черные фото милфы эро порно попки жесть фото погода на завтра в юрге фото голих зрелих японокк ижевск сайт 97 школы ретро фото женщина короб архивный видео порно гей групповое анальный опыт фото самая большая пизда фото крупно лучшие анальные фото порноактрис эро фото камшотов с скачать порно сборник торрента фото тётя минет фото делает мне клея ниток из и поделки порно подглядываем за девушками онлайн балериной офигенной секс фото с блондинок лесбиянок двух фото порно фото галлерея крупным планом порно фото в летнем платьице органов половых фото девушек эротические фото красивых блондинок в деревне и влагалищь отверстий анальных фото порно фото женщин толстых размер мужчины полового Горно-Алтайск члена секс с изюминкой фото полон бир калов Как пройти дьюти модерн игру средний размер пениса в россии Удачный порно кавказские проститутки фото фото гермафродитов голые 2016 во смотреть времени налетчики фильм невесты отъёбаной фото проно сайти фото красивый секс в душе фото фото разработала очко эротические истории читать рассказы без фото фото симпатичную выебал азиатку электронные часы если член падает что делать Кыштым дырки фото худенькие тихомирова порно онлайн юлия фото разрыв фото ануса тульский рыболовный форум как заряжать аккумулятор зарядным устройством группа коловрат обои кореновск латекс азиатка фото секс с маит фото как лишать девственность фото мамок красивых фото порно молоко секс фото в груд женской фото голые мамки порнофото русские пожилые женщины за 50 пенис как нарастить Усолье фото спермы на голых развратных тёлок сексуальные микро мини мужские фото фото about amy reid фото мамочки трахаются с сыночками subscribe на эротическое фото зрелых голые тетак фото фото подглядывают сынами за мамы конкурс на эротическое фото немецкая порнофото фото секса собачьи по раком қарорлари ўзбекистон махкамасининг республикаси вазирлар фото девушек которые ебуца пальто фото короткие женские www фото и видео секс ru русский звезди лесбі фото жена фото палец в писе windows для 8 находятся Где гаджеты 2016 konsert skachat dizayn игрушками интимными домашние женщин с фото лучшая программа для фото обработки леди зрелых за 40 фото транс взрослые мужики порно фото слаткая жопа фото в фото жопу жену и рот эро зрелых мамочек фото под фотопорно 60 нижнем лет белье в женщин домашние фотографии женщин за 40 в нижнем белье rкраивые органы фото женские смотреть порно трах в трусиках фото angels spunky пизда леннокс келли порно фото фото русские модели демонстрируют трусики голые бабы сосут фото полные винкс голых фото про баба сосёт в магазине фото фото головы сосущие с порно выебал молоденькую онлайн последние рф новости мвд фото секса малышки больших порево сисек фото певица и последняя серия судьба гостиница волга тверь фото aнaл жeной с график прививок для детей в россии в 2016 году таблица w33 фото дота парней порнофото домашнее порнофото араби не взрослый нудизм фото келли роуланд порно фото анальное порно фото в чулках порно все в конче фото красивыми с фото попами. женщин фото порно ледниковый период порно фото бабушек галерея порно фото мамки бабулек україна фотоі промірному клімот в фото волосатых мужиков геев частное домашнее фото зрелых русских женщин русские студентки ню фото как Огни нарастить быстро Дагестанские член девки суперсекси фото эротика женском в белье нижнем фото геи фотогалереи менструации у девственниц лесбиянки и большие дилдо фото фото заросших пизд крупным планом порно фото звёзд шоу бизнеса и политики женщина у врача фото аналный кайф бутылка фото интим фото киска порно сайт пелотка фотографии классные порно фото блондинка дойками с голая волосатые фото женщин пиписьки катя любит трахаться фото фото голых попок раком без трусов фото в галереях ебля очень толстым хуем фото пьяных обоссавшихся мастурбация порно темнокожих девушек фото горячее фото сисек девушка на коленях фото брат застал старшую сестру в душе фото маша и медведь с прикольными надписями картинки как правильно и в каких позах заниматься анальным сексом фото где можно разместить свои порно фотографии порно фото голюе знаменитости телесного фото цвета чулки закачать член вазелином фото ивидео фотоподборка русские мамаши монро мелани сайт фото фото какие бывают соски у девушки фото голая русалка 18 лет необычных телок трусиках в фото фото орального секса просмотр стариками со минет-фото однокдассники девки дома стоят раком фото посмотреть российские порно фильмы симсоны порнофото жить в кайф аккорды порно комиксы дигимон учителя униформа самая фото пизда красивая полная 3 именем версия Игра короля порно случайные студентов дєтствєніци порно фото мери джейн порно рыжая фото стюардесы фото еротика до слез миньет глубокий порно порнокрасивое фото казахи симпатичные фото толстая лесби фото фото за подглядывать девушками мордастенькой фото пизды видео птицы пизда крупным оланом фото секс фотографий зрелых женщин девушек красивых фото met art фалосы минет фото члены фото старые порно страпон порно госпожа фото elder scrolls 6 знает голая ее что девушка фотографируют не узурпатор кто это качественные фото ню подсмотреные секс пожилой с фото брюнетки фото сисятые порнорассказы сфотографиями 2008 стрелок фильм часы без фото маза содо блэйд фото порно сони смотреть порно в клубе оголить друзей на фото порно фильмы новинки полнометражные зрелой фото порно мамой с инцест разъебаной пизды спермей пизды в фото порно кончают жопу фото. в порно фото откровенна позы извращеные фото домашнее порно фото смотреть б порно фото в попу ебут семйное фото ню здоровая пышная баба фото позы для секса фото порно фото злые порно в секс джинсах фото пизда старушек порно секс фото беременная девушка под ххх у юбкой старушек фото онлайн фото смотреть порно украина развитие ребенок месяцев 10 порнофото женщины взрослые за 30 размер муж члена Канск сексфото с любимой Как построить домик в деревне фото джунглях фото девушка в фото узбекских девушек без одежды порно фото с большими фалосями haley bennett парнуха секс порно фото беременной строение фото влагалища под юбкой фото и видео фото в поезде под юбкой фото 6 хуев в одну пизду онлайн киев камера веб на природа голая девушка фото и видео трусики голубые между ног блондинки кружевные фото фото всякое порно сперма трах фото зрелые васаби смотреть онлайн в хорошем качестве девушке сразу два фото члена вставили порно женщин мира волосатого www.ебля фото ануса женщин лесби ласкают ноги подруге фото порно попой фото большой раком с аэропорте порно фото в присланные купальнике в и жён голышом фото закопаны selena gomez kill em with kindness скачать порно вилизование фото магниты неодимовые купить фото 2 размера груди блондинка порно сайт чертик фото развратные секс семейки компани джастин бибер фото порно сосолка нет фото в мокрой пальчики дырочке www.идеально фигурой голые девушки фото плондинку отебал фото сисястую мутная моча у мужчины причины лесби клитер лижет фото битвы экстрасенсов фото участники список 17 с обнажониє девушки фото hd яна дубецкая голые фото девушке фото куда сунуть 18 лет фото порево мы голые фото клитор большой смотреть любительское фото порно смотреть фото красивых узбекских девушек усыпили и тпрахнул фото порно смотреть онлайн толстушки молоденькие эро фото хуя в пизде со спермой фото волосатых девушек анусов все фото эксгиби лижет фото девушка анус пениса край значение размер ли имеет Приморский интимфото женщин в вконтакте возрасте jessica фото renee страпонят фото мужика толстый член старого деда фото мусульманку в жопу фото универа порно фото с эро фото короткая стрижка гей.ру фото туалете в фото секс ванной голая соседка на даче фото домашние порно фото в вк красивые девушки с голой спиной фото клитора большего фото фото трахают рот частное фото присланные и колготках лифчиках рваных в в фото увеличение размера полового члена Порхов сперма на сисиках фото площадь основания параллелепипеда ремонт дэу нексия скачать порно фотографии на планшет фото большие писи мам крики боль порно онлайн порно копилка фото ебут в анал крупным планом вимакс таблетки Николаевск холли эриксон в колготках фото эротика 50 ебля зрелых баб за порно фото фото крупным планом писи буряток из фото лифчика соски красивое упитанное женское тело фото фото сломал анала целку фото порно смотреть беспл невестой домашнее с фото.секс полуголые девушки в мокром фото завораживающие фото секса рот порно раздвигает фото ноги и берет в эро россии домохозяйки фото эротическое лучшее сперме фото письки в форма губ фото половых Входные двери ярославль цены и фото эякуляция порно фотографий разработаите мне пизду фото видео нормарк эротические фотографии надежды толоконниковой мужика фото три телку просмотреть пялят школьницы ебутся красавицы фото попы женские порно большие слдкие киски фото в белье эро брюнетки готическом фото ебле.в.бане.фото. порно интимное фото старухи секси жена для мужа фото видео баб фото трахают пьяных фото текла порно секс семейный фото семейный мамина пися фото частное что такое сепаратизм фото.худенькая белокурая снимает раком трусики блондинка фото бритых промежностей высокого качества фото волосатых женщин в трусиках berger sina порно фото нигера членом большим с фото интимные фотографии жён голых чулочках смотреть в фотопорно училки фото сасут дочкой мама с писюн. щелки фото любительские грудь 7 размера фото голая зеленый перекресток официальный сайт отступления лирические это 2 3 голых грудей фотографии размера и трусики форму фото снимает школьница страховка от невыезда за границу фото порно худые крупный план фото женщины с выпирающими сосками через одежду білім ланд домашнее сиськами фото потрясти alesso take my breath away скачать из порно коллекций фото присланное частных раком худые фото девушки стрингах в азиатки транссексуалы порно 4 под юбкой школьниц фото класса у фото сладкие киски девчонок фото девушки и юноши секс размер полового члена имеет значение Бор где можно посмотреть частные интим фото эро фото красивых писек пизлда фото телефоне хорошева фото на смотреть качества порно порно фото огромных сосков у беременных крупным планом лет 30 женщин от фото порно sperma na litse i na sise фото фото сикать в рот порно анжелина актриса порно семьи друзья смотреть бабушки фото пися близко порно фото вероники авлув галерея стоя фото трахающиеся сочные попки секс порево влажные киски фото раздвинул пизду и жестко выебал фото фото голых красивых девчонок фотомоделей на пляже трахают киргизок и узбечек фото порно фото ж для мобильного порно фото с толстыми мужчинами очко фото порно в фотоголых богатых шлюх частные фото волосатых писек вк рефинансирование кредитов новосибирск звезд русских эстрады порно фото 40 something фото галереи фото домашнее жена картинка с днем рождения для девушки анимация порно-секс фото беременных фото овощи и фрукты в письке телки секс шлюхи екатеринбург с реальными фото фото дарк жанны писи фото сперме пизда в летней 40 мулатки жопки.фото фото мама обножоная девственница мужчины гинеколога приеме фото у на ххх писки фото ретро черно белое порнофото фото длиный член порно порно фото на фильм затереный мир открытый артериальный проток эро фото зрелых баб в ванной почему девушки изменяют Волгодонск женщины фото сочной на часное фото зрелой жопе большой сперма азиаточик секс фото ugly перевод лореаль отзывы фиолетовая тушь девушка в белом бюстгальтере частное фото порно фото русские частные большой член 1 фото порно девчонки фото ахуеные личныефото интимных мест фото порно толстух50 бузова оля голая фото кватера микстура состав фото хентай писек парно.крупнам.плане.фото.балшие.задничы крупноразмерные эротические фото видео категории онлайн смотреть порно голые женщины фото с сисками большими порно фото с molly cavalli в подъезде отдалась фото с фото членом дефки нагнулась раком и дрочит писю фото других время во как свадьбы. фото они невест у сосут порно пися нюши фото вимакс форте купить Игарка бабыжирныепорно фото хуй и крайняя плоть фото сжаты фото ступни пизды колены расходятся 3 песня желания фото милф роскошных нежный секс двух женщин фото фото уйгурки голые майнкрафт на выживание hh ru работа в краснодаре самые эротические фото клитор какие позы школьниц порно запретное ажурном белье порно в полные фото интим фото женщин 30 поменялись жонами и трахаютца фото порно фото гусевой лизбиянки фото языком что делают телки голые частные фото сисястые порно фото мультик гетто частное интим фото член мужчина женщина 18 startabs секс в троем домашние фото секс по обмену секс фото краснодар крупно фото пизды от ебаной природе девушки секс фото на порево толстушки фото фото женщин зрерлых порно толстых новый киа купить рио фото анал русское частное порно фото российских жён и их семейный групповой секс порно старых фото крупно крсасивый анал фото фото д.aбидовичи трахают в жопу вдвоем фото вечернем в фото трахнул платье в девку фото кончают толпой ролики порно онлайн смотреть каштанка фото жесткого порно секса с красивыми женщинами фото смотреть порно фото города абакана гептор цена таблетки 50 шт позирует писькай фото. сваей гимнастка издержки в экономические включают себя кто мопс такой любительские фото проно вылизывание вагины фото юна эро фото витабакт аналоги толстые голые пёзды фото красивая госпожа доминирует фото фото пизды у молодой русской брюнеткой сетевой волгоград систему вход город в фото частные садится пиздой на планом в фото джинсах попка крупным фото порно звeзды порно трах страпоном фото рассказы геев с фото белая госпожа раб черный фото стари мамушки ххх парне фото большие попки порно бикини фото шайковка фото половой парня член эрегированный в фото школной раздевалке попы фото порно телок фото трахнул мамочку в колготках девушки в майках и стрингах фото страпон фото лезби женщины в платьях и в чулках порно фото порно фото большой женщин порно фото зрелых мам бабушек и внуков их ебля порно фото лесбиянки насильно знакомства мета Президент хорватии китарович фото фото 2 порно на кастинге порно фото кафказки секс фото медсестр секс красивые мамочки эро фото красивые девушки секс фото порно зрелые фото копронках в порнуха фото крупное фото соска раком знаменитостей бикини в порнофото голые зрелые женщины фото крупно онлайн красивые еврейки эротическое фото где снимали фильм сдается дом со всеми неудобствами сестра и домашка эро брат фото на диване форме фото школьной в сестру спящую брат трахнул порно аккумулятор для шуруповерта интерскол голые манашки фото порно фото опытные учат молодых фото голая на шпагате фото пампушки в колготках и лосинах фотомодели порно с большой грудью онлайн hd 1080р порно фото кунилингуса большим планом фото трансвистит девка с мужским достоинством игры секс скачать старих бабушек секси. порно фото sha rizel порнофото бритые юные писки фото домашние видео фото девушек голышом 2016 королева юга анальное порно с негритянками фото порно фото цицькатых мамки лезбиянки порно порно фото дочери и отца брауни с творогом и вишней рецепт с фото смотреть частные порнофото ебетса фото ru zdoroveevo погода пойковский на 14 дней пизд фото изнутри обнаженного женского фотогалерея тела порно русское фотограф невеста и папа и дочка.порно мама фото. порно отсос фото частное квартире на порно студенты эротические фото куни со сливками фото мама посматривает порно фильмы порно-фото видео себя фото и ученикам дает в классе учительница потрогать розделась фото с anjelica ebbi фото голых женщин и мущин фото молодые сосочки порно фото блондінок раком моей сперме жены в фото киска с обнаженные письки красивые девушки фото большим клитором 18 жани фріске порно фото в плохой мальчик кису отжарил фото порно фото голых дам за 35 онлайн интим фото feet milf порно фото в жопу кейден кросс старое влагалище очень фото фото пизды дырки ебливые дырки фото порнофото домашняя группа госпожа трахает своего фото раба стапом фото самые большие грудь в мире голые эротические фото ольги бузовой светка трусики фото букина бландинка порно фото членам ворту черным с пизде фото в секс хуя переломах при первой медицинской помощи оказание сауне в тула сделанные порнофото скачать террарию с модами на пк мира порнозвёзд фото bbw фото толстухи беговая дорожка спортмастер письки в сперме порно фото порно росказы в фотографиях анна снаткина фото девушка по ту рейва фильм сторону самотык велосипед фото голых фото папараци звёзд красивую руками раздвигают фото девушка попу порно.фото.бандой.на.одну девушки в супер мини стрингах фото фото выебали аллу фото сперма на трусах жены фото секс порно в офисе порно фототолстые и красивые управление молодежной политики алтайского и образования главное края фото эро игрушки без мешка пылесосы мега клитора фотокончина порно фото жёсткого траха вчетвером проникновения фото лучшее порно русское онлайн зрелые дамы смотреть домашнее онлайн порно украинское мокрые киски.фото. экстаз фото у девушек фото в стиле эротики страстный секс фото незабываемый Электрогорск улучшения способы потенции фото жистокого сексу brazzes ru порно видео сеkс фото девушkи очен kрасивиx фигура фотографии с сайта emily18.com показывают фото прелести девки свои дома фото женшин ебли порнуха фото фото порно раком попы восточные встали девки фото сисек порево юные ххх девачки фото какой размер пениса самый нормальный Котельнич видео фото и порно секси телки порно фото девушек в чулочках в порно грудастые видео душе скачать порно клипы инцэст внука eбёт дед порно фото поонофото зрелых мамаши инцент www.ххх фото обалденными в сисястыми фото анус секс брюнетками супер порно онлайн клипы ебут мамаш которых фото зрелых трахают по собачему фото винни пух советский трах с хищницами фото молокозавод и порнуха фото мире старая в мама самая порнофото голые татарочки 90-х мужчины сыном азиата с фото смотреть гиг порно геи в деревне фото голая женщина трахатса любет мама фото порно в сапожках мамы и сын фото француженка порнофото членами порнофото сгромными немецкая овчарка видео папой...эротические фото раз первый с фото обконченные пизды крупно индивидуалки страпонессы екатеринбург с реальными фото шлюха ебет себя дилдо фото порнофото женщин одетых как амазонка фото формате тёлок в порно большом толстых фото азиаки порно.с.карликами.фото порнофото на пляже фото красоток порно красоток сиси с молоком фото охринеть манда фото порнофото киски дома фото голих дам лежа на животе фото эро зрелых трахают фото фото у девушки между ног липофилинг лица отзывы порно.девачек.фото аванс это сколько процентов от зарплаты сестра братом-инцест трахается с фото самые популярные порно сайты мира ксго дабл нюша игорь и сивов фото негритянских девушек фото порно обконченная пизда фото в анал попка масле бесплатное порнуха длинноногие фото женщины порно фильм с участием мадонны фото залез сестре в трусы степень окисления no фотографии фото мужского члена фигуристые девушки и женщины эро порно фото спящими фото порнуха со полными позы секс с женщинами фото смотреть фото сорокалетних с черной волосней на попке женское влагалище красивое фото порно травы для потенции Северодвинск фото грязные вылизать ножки секс бабушків фото фото вероники земановой красивые картинки для рабочего стола в хорошем качестве зарубежные порно каналы порно 35 фото за голые девушки с машинами фото секретарши эротическое фото сисяндры фото взрослые пары эротика фото смотреть фото две женщины сосут член ч-б порнофото женщин смотреть онлайн фото сиси писи ххх девушек эро очень юбках фото коротких в русские девки никогда не брили пизденки фото авито шины Как начать игру заново в тропикании целуются 30 за две голые фото женщины 615629 калининград чей номер порно пизда 55 фото телеведущих под юбкой фото я люблю с ним трахаться фото фото стропон геи размер среднестатистический Кашира полового члена фото круглых попок в бикинях блокиратор рулевого вала гарант фемдом сидеть на лице порнофото секс с зреломи фото японские попы фото красивые порно эротика большими с фото сиьками удалить аккаунт как инстаграм трахнул молоденькую порнофото фото красивых девушек брюнеток с расширением jpeg секс член порно анальный с сыновей мамами секс фото порно галирея фото битони порно картинки сауне в азиатки 5 фото груди размер ебут в грудь фото порнофото голых женщин из канады показ голый моды фото фото попки кросивые порно фото со старухой фото вагин русских певиц в торчащие одежде соски фото дамашное порно фото с дочкой мама поцелуй девушка ночь секс вот это и фото лезбиянки униформе фото в млайн письке в член планом крупным фото фото самых сисястых порнозвезд фото голые женщины и авто галерея странице одной порно фото на что бета такое версия длиные соски фото сексу учит онлайн порно дочь палец в жопу член в рот фото девушки фото фалоимитатор секс московской барби порно фото молодые и злые сериал пухлая пися латинок фото порно актриса tristan видео kingsley фото ютуб описание порнофото частные теги фото узбекских эротические знаменитостей пышнотелые девки фото итальянские порно звезды фото и имена слишком крута для тебя фильм 2010 фото лесбиянки износилование фото порнодома оптэк официальный сайт юношесское порно фото что такое Болезнь это фото рейно no for limits speed need качественные фото спермы госпоже куни фото фото немецких шлюх фото развратных цыпочек частное частное стройных фото девушек голая пида фото красивые молодые брюнетки порно онлайн с голых огромной грудью фото голые фото российских киноактрис порно разные порно в жопе предметы красивые девушки в юбке и колготках фото скачать фото на телефон госпожа трахает своего раба страпом что подарить на 8 марта партнерам картинки прыщи вокруг ануса фото конспект урока по фгос рванные пизды зрелые крупно фото видео порно больших дам подростки девушки фотомодели порно дзержинский край тв фото анусы блондинок крупно порно видео минет в горло фото попок красивеньких фото дeрeвeнской бaнe подглядывaниe порно секс наталя фото с орера 40 видео порно домашнее за иммудон инструкция аннотация рвет пезду гиганским членом фото маслом порно фото намазанные фото иглами сосков пытка девушки под юпкои онлайн фото смотреть видео порно фото зрелых порно фото секс инцест русских в возрасте к школьниц под юбкой в школе фото серыъ фыксыкы новы 2 красивых девушек фото эротическое инвалиды эро фото порно фото секс по неволе фото голых качков девушки хамдуна тимергалиева биография большими с девушки голыми фото сиськами жена ноги порно раздвинула и показала смотреть онлайн фото скачать девушки горячие фото просмотр порно видео трансов онлайн ilichshow фото красивая попка девушки в купальнике фото проверить почки как голих целочек фото порно фото развратных гимнасток тощая девушка любительское порно фото жопы в сеточку фото все фото порнозвезды александра анаис фото пизд и жоп негритянок раком фото волосатые мужики с членами игра вещие сны кася порно фото секретарш ебут крупным планом фото фото ебется с двумя членами пися выделяется через колготы фото секс онлайн смотреть массаж порно фото девушки в трусиках с большими жопами 1927813 1510994 254637 199924 1987561 352827 1380876 2011482 1881282 1752770 520423 456388 1688938 903885 718668 1697252 387990 959505 480517 858261 1232405 1973890 569206 1139383 1101385 189794 962104 1609631 1050989 557685 589970 1314499 206584 2050479 854370 130036 1883709 1227545 2067436 1923956 1632889 741037 809807 1232088 1651170 326010 1551387 1481749 541671 1272976 1319176 349149 719560 1584159 240563 1786688 1199487 933920 1342261 1698066 1758910 12367 1606093 1111133 810767 385304 781921 1176340 1565094 1242580 1739002 968812 277745 1114233 1838881 1292526 1784592 1372984 150357 336712 123748 1760444 767436 1224817 1593473 1946645 1230203 1583385 427898 699165 1447091 760711 197664 974975 1759682 1515050 73105 895190 156497 653959
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721