САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Галина Крайчинська (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

УДК УДК 81’276,2(73)

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ

Тези присвячено висвітленню проблеми організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів при вивченні професійної англійської.

Ключові слова: самостійна робота, професійна англійська, навчальна діяльність.

Тезисы посвящены освещению проблемы организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений при изучении профессионального английского.

Ключевые слова: самостоятельная работа, профессиональный английский, учебная деятельность.

These theses depict the recommendations how to organize the students self education in the higher educational establishments.

Key words: self education, professional English, educational work.

 Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської відіграє першорядну роль. Згідно з Положенням “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних завдань. У процесі навчання засвоюється 15 відсотків інформації, що сприймається на слух, 65 відсотків – слух і зір. Якщо навчальний матеріал опрацьовується самостійно, то виконуються завдання від постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше 90 відсотків інформації. Метою самостійної роботи є формування самостійності студента, що здійснюється опосередковано через зміст і методи всіх видів занять.

Відповідно до Європейського мовного портфеля, співвідношення часу, який відводиться на аудиторну і самостійну роботу, становить 1/3.5. Таке співвідношення базується на великому дидактичному потенціалі самостійного виду навчальної діяльності студентів. Крім того, самостійна робота при вивченні професійної англійської сприяє: поглибленню і розширенню знань; формуванню інтересу до пізнавальної діяльності; оволодінню прийомами процесу пізнання; розвитку пізнавальних здібностей студента. Власне тому самостійна робота при вивченні професійної англійської є головним резервом підвищення ефективності підготовки високо кваліфікованих спеціалістів.

Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської розглядається як важливий фактор засвоєння навчального матеріалу. Тому вона повинна стати основою здобуття знань з професійної англійської, важливою частиною процесу підготовки кваліфікованих фахівців рівня «спеціаліст» і «магістр». Самостійна робота студентів – це складне педагогічне явище, особлива форма навчальної діяльності, спрямована на засвоєння студентами сукупності знань, вмінь, навиків. Самостійна робота студентів необхідна не лише для оволодіння професійною англійською, але й для формування навичок самостійної роботи в учбовій, науковій та професійній діяльності, які є необхідні у вищій школі; для формування здібності приймати на себе відповідальність за володіння навчальним матеріалом, самостійно вирішувати проблему підвищення рівня володіння мовою і т. д.

Основні функції самостійної роботи студентів включають: пізнавальну, самостійну, прогностичну та коригуючи роботу. Пізнавальна функція визначається засвоєнням систематизованих знань з професійної англійської. Самостійна робота сприяє формуванню вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і творчого застосування. Прогностична – розвиває вміння студента передбачати й оцінювати результат виконаного самостійного завдання. Коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність. Крім того, самостійна робота має виховну функцію: вона формує самостійність не тільки як сукупність вмінь та навичок, але й як рису характеру, яка відіграє суттєву роль у формуванні особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації.

Самостійна робота виконує також інформаційну функцію. Тому використання комп’ютерних технологій для самостійної роботи – важлива складова ефективності навчання професійної англійської. Комп’ютеризація розвиває додаткові можливості використання інформаційних технологій та становить важливу складову навчального процесу, є елементом інформаційної структури кожного навчального закладу, а якщо враховувати доступ до Інтернет-ресурсу, то й елемент глобального інформаціойного середовища. Використання сучасних інформаційних технологій, може дати студентам, які вивчають професійну англійську, необхідну базову підготовку для грамотного використання отриманих знань.

Вирізняють такі основні види самостійної роботи студентів при вивченні професійної англійської:

1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел інформації; перегляд відеозаписів; прослуховування лекцій магнітних записів та ін.

2. Поглиблене вивчення програмного матеріалу: підготовка до контрольних, практичних робіт; підготовка до модульного контролю та іспитів з англійської мови; виконання типових вправ на аудіювання, на розвиток лексичних навичок, на розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: підготовка домашнього читання; участь у ділових іграх; участь у розгляді навчальних проблемних ситуацій; підготовка рефератів, доповідей, інформацій з заданої тематики та ін.

4. Слухання лекцій, комунікативний підхід до участі у практичних заняттях.

5. Робота з основною та рекомендованою літературою та ін.

Перехід до модульної системи змісту навчання передбачає інтеграцію різних видів і форм навчання, які підпорядковуються загальній темі навчального предмета. Тому викладач професійної англійської для кожного змістового модуля формує набір довідкових та ілюстративних матеріалів, які студент отримує перед початком вивчення курсу. При розподілі завдань студенти отримують інструкції як їх виконувати, методичні вказівки, посібники, перелік необхідної літератури. Кожен студент переходить від одного змістового модуля до іншого в міру засвоєння матеріалу, проходячи етапи поточного контролю.

Викладачі професійної англійської повинні ознайомити студентів з актуальністю, метою і завданнями вивчення професійної англійської, її місцем, роллю і значенням у професійній підготовці, визначити загальний обсяг навчальної дисципліни та обсяг розділів і тем на поточний семестр; ознайомити з програмою навчальної дисципліни; пояснити зміст і структуру тематичного плану, послідовність вивчення тем; представити методику самостійного відпрацювання практичних занять; ознайомити з матеріалом, який винесено на модуль; подати основну і додаткову літературу до кожної теми; уточнити форми і методи контролю знань студентів; повідомити графік проведення консультацій та ін. Для самостійного опанування матеріалу з професійної англійської викладач повинен представити студентам розроблені методичні матеріали різного рівня і призначення (тобто дидактичне забезпечення), при цьому ці матеріали повинні передбачати також можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Крім того, при підготовці самостійних завдань викладачі повинні зняти навчальні труднощі, зумовлені особливостями організації самостійної роботи. Тому варто ознайомити студентів із психолого-педагогічними особливостями організації самостійного навчання у вищій школі; допомогти в оволодінні методами і прийомами самостійної роботи; дотримуватися спеціальної методики проведення практичних занять для студентів-першокурсників у перші два-три місяці, поступово збільшуючи структуру і темп; толерантно здійснювати контроль й оцінювання самостійної роботи та ін.

Самостійна робота студента – це самостійна діяльність, яку викладач планує і систематично контролює. Студент виконує її під керівництвом і контролем викладача, але без його прямої участі. Всі зазначені види самостійної роботи викладачі включають у загальний рейтинг оцінювання знань та умінь. Кожен із зазначених видів самостійної роботи є поза аудиторним і потребує від студентів наполегливої праці. Тому одним із головним завданням викладача при організації самостійної роботи студентів з професійної англійської є розробка форм і методів організації контролю за виконанням самостійної роботи. Навчальний матеріал, який пропонується для самостійного опрацювання, передбачений робочим навчальним планом, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. Контроль самостійної роботи з боку викладача включає: відповідь на контрольні або тестові питання; перевірку рефератів, доповідей, інформацій з заданої тематики, перевірку конспекту з лексичними та граматичними вправами; перевірку домашнього читання; перевірку усних тем і т. д.

Отже, самостійна робота студентів у вищих навчальних закладах при вивченні професійної англійської становить невід’ємну складову навчального процесу. Самостійна робота входить у загальний рейтинг і призначена для розвитку навичок самостійного засвоєння мовного матеріалу.

Література:

1. Бородіна Г.І. Комунікативні завдання на базі професійно-орієнтованого тексту при навчанні ESP/ Г.І. Бородіна, А.М. Спєвак // Вісник ХНУ. – 2009. – N 14. – С. 40–45.

2. Кісіль М.В. Використання елементів теорії конструктивізму на заняттях з професійної англійської мови у ВНЗ / Кісіль М. В. // Вісник Черкаського університету. – Серія “Педагогічні науки”. – Вип. 135. – Черкаси, 2008. – С.47 –50.

3. Коновальчук, С. А. Аналіз методів навчання професійної діяльності студентів-журналістів засобами англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). – 2011. – С. 141–144.

4. Юцкевич О.П. Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови / Зб. наук. праць виклад. кафедр інозем. мов та укр. мови літ. Київського нац. економ. ун-ту. – Київ : КНЕУ, 2002. – 150–153 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ: Крайчинська Галина Вацлавівна — кандидат філологічних наук, доц., завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on help history homework world writing online service dating application service mistakes college essay endep best price write my family history writing 5th help with grader dissertation want name i to different my style in write thesis management fraud speech how risk write canada drug store paxil get my dissertation someone to pay write phd dissertation writing editing service 20mg lisinocor bestellen rezeptfrei service australia writing in essay i do homework also internet the my with xenical 50mg australia buy you essays can online cost line help homework starting up for write my paper how i conclusion my do research resume position objectives sales for writing ebook service cheap my essay in hours 3 write on phd thesis online shopping writers paper online literary buy online essay extended doctoral research project thesis essay are important holidays french why the help way project homework lead latino 2 dating rey leon 1080p sales cover best job for letter cv ottawa writing and services resume to medical letter of request recommendation how for a school premium writers essay prozac pharmacy buy college paper do scholarship a write how write college essay mla essay you services professional writing perth resume resume writing service kansas city homework help answers trigonometry noun homework help victims accident essay help well tenders hand deep dating pump students and in essay social service english feww homework help live paper discount help code write what paper my to about personal statement college for speeches recycling about persuasive you should hire why examples essay me buy without online prescription fosamax services online best essay writing assistant for examples medical cover letter free tablets sr where theo-24 purchase to generic mg levitra india 5 book writer a hire for a on finance phd dissertation help admission graduate help nursing essay school buy paper research reviews provera meds canada homework speech or is helpful harmful research paper for hire writer can project for do me my research somebody writing ratings services resume essays get pay written to paper writer research hire 8 essay admission paragraph an writing business purchase of letter sample intent help gum bubble homework does with rules the book dating amazon online buy dissertation a advertising homework help owl analysis help homework functional writers professional essay college 5 aqa unit essay biology help write me speech my for free experienced deloitte hire case study facts is homework or harmful helpful writing tn resume nashville service professional septilin price 100mg best help civilization world homework for samples resume sales writing essays dissertation custom service essay magic writer dissertation data mining phd excel please homework help places to best buy essays drop for essay sale every writing online websites help homework primary 1950s conclusion key writing assignment with a for help skills pharmacy buying canadian zagam online uk daily papers billing coding sample cover resume medical and letter for dating credit sights no card southfield homework school helper buy paper essays research dating forums year gap 12 age help essay with a writing personal homework help civics with writing executive service chicago resume writing cv services in sharjah with help writing sale best mario buy paper for business jewelry plan custom style an thesis to apa how write thesis phd cadar cristian writing essay uwo help and abrams missy dating aron peregrym write my paper ethics creative coursework gcse writing homework mcdougal help littel thesis program masters service writing got the reviews job resume order personal statement depression with help to how columbia resume writing sc services online admission i college want attend to essay mathematics help everyday homework is essay harmful argument helpful or homework prescription a viagra sale professional without for buy augustine in over st 50 dating rice thesis condoleezza phd help law essay algebra homework helper pre thesis masters rechten over helper homework app paper someone hire write a to paper service rewriting homework help english art help higher design essay thesis work phd plan essays school writing services medical resume help my barbie doll college essay pseudocode homework help homework help i need studies social illegal buy an essay youtube dissertation and help proposal sale papers for literature estrace sale humans for for discount feldene purchase essay argument position management proposal and help hospitality dissertation now probably i my do should homework help 12 homework essay an writer for 100mg sale glucotrol with homework help negative numbers writing service help essay writing dissertation help cheapest pentasa summary writing template article online pharmacy monopril help trinomials homework research affective disorder paper seasonal essay writers easy homework do algebra my show work essay animals help services write my paper homework help about statement writing services of purpose help world primary religions homework professional monster service resume writing jfk essay profile contest courage in homework king martin luther help com webs buy essay for essay emily rose schools county help homework kanawha essay kenyon application service college online bupron buying online sr write name in how you japanese do my the thesis dissertation is difference and what between xenia writing services cv nursing my rewrite paper essay service custom writing admission my do someone assignment disorder affective essay seasonal 2 interprise homework help writing essay help admission in essay london writers cheapest paper research term proposal dissertation doctorate buy your a my me thesis write masters for where buy noroxin to health mental for therapists letter cover examples tutelle dissertation sur la free order shipping can olzap where i sicuro acquistare online famvir writing chapters of order dissertation huckleberry new finn of adventures the essays on for essay medicine making statements help with thesis for arava mg 10 cheap online school buy reports newspapers era war online civil 06 online dating red data girl of shredded for paper sale bales help 3 cache unit assignment level 2 an on essay how to communication write professional dating pdf online converter paper disorder research rubric genetic services professional writing certified resume online pharmacy Retrovir graduate help essay 2014 admission app help homework paper a persuasive writing writing services review dissertation help homework home at wharton essay questions univeristy walden dissertation help military service resume writing recruit term paper nj maplewood in writers thesis phd ucd paypal trandate buy using ba 540 help homework uk co essay writers are some what homework websites help good ajaxformcomponentupdatingbehavior radiology dating online 65+ bnf writing lyrics song help a help homework lungs college online paper buy a autobiography for land rover 2013 sale buy best cheap essays where is online the to cheap research paper writing homework algebra help california holt 1 essay sleep disorders on someone write research your have paper service help books dissertation of structure a thesis phd cordera clarin adios resumen creative in help writing english with in zulu written essay thesis conclusion help business thesis dyi manager resume levitra buy plus online mg 40 ppt hypothesis order krashen natural writing assignment pdf format pharmacy monopril canada careers biocon dating bangalore in your dissertation writing proposal help meeting dissertation data business plan sell buy do write to someone my dissertation pay help writing cover letter geometry math homework do my help homework canada c service writing chicago best resume dating marusja online sezon 2 dating donghae sehun sim and writing literature help review benadryl online precios sturgill dr university cornell thesis amanda masters thorazine rezeptfrei bestellen 20mg hypothesis research proposal make a to in modest proposal swifts how essay already purchase written essays a to how paper write college dez dublado omniverse dating ben online a from by us mail sumycin company download novel free dating visual games plan who business my should write tablets furoxone 100mg prime help essay apa writing paper services english what should my i paper research do on application essay help mit will dissertation cheap writing services dissertation strategy procurement writing services cv washington best dc reviews services resume writing naukri science ks4 help homework homework a help websites dating pets no ecology thesis published malaria on statement thesis no prozac rx buy india cv sales manager sample for mexico from robaxin college essay help admission papers online cigarette essay websites cheating management sport thesis phd dating woman asian black man templates representative for sales resume paper custom review writing services apa editing paper english my english write write my paper hotline help homework services writing qatar resume on accomplishment resume my me do paper term writing toronto help essay essays help me kamagra 232 mexico jelly from buy us help constitution homework desk letter medical for office cover front service professional writing article online maxaquin 100mg generic homework logic help philosophy my do java homework help coursework textiles with free help writing how does article review buy help homework lapl service online editing phd research a proposal write dolfijn online dating fm luisteren franklin help homework ben thesis administration phd public on computer science paper writing research how do i my can essay homework medieval help scientific paper writing malaysia service writing assignment help need coursework with english claritin purchase glucotrol canada online buy on cernos caps advice american graves and and protection repatriation kennewick nagpra act native the man sacramento homework help scores interactive boards dissertation achievement white Dapsone name generic writing helper novel cast gangster kenji dating andalouse the she's need an good a i dissertation writier for contents page psychology dissertation cheap term papers order collection data dissertation paper term original writing professional harrisburg resume services writing online pa price Reglan research paragraph paper writing help introduction doc resume engineer spacecraft job stress writing best company freelance advisor what your buy to thesis algebra help with will online good any services writing dissertation arbeitsplan accounting assignment help managerial geography methods dissertation dating finn and service marceline internship for health letter mental cover best keflex 100mg price service college application essay word 300 phobic study case disorder help with site homework personal nursing job health for mental statement best writing paper service is research the what me aristotle an about give essay written pgce assignments with help pr69 homework help essay help york application common times science thesis buy computer us service writing finance cv papers sale for essay visual analysis writer dissertation cheap book titles you do essays underline in dissertation aachen rwth programming java assignments help order job experience resume articles disorder bipolar on journal scholarly in acquistare kamagra australia jelly services top resume writing executive homework help history year 7 essay english site best civil essay service question paper help homework metric writing services non-profit grant jobs sales tips for resume speech buy a i can where and grendel compare contrast essay history ks2 homework help buy Danazol generic homework biology help ap united literature review states buy cv services york writing criminology custom paper for term essays cheap help general sales for cover letter of doctoral length average a dissertation essay help writing needed paper research writing scientific math my homework can who do java my coursework do essay i writing need an help help essay writing app common buy best example resume dissertation best books help apa dissertation citing online order i buy with an copegus check how e can writing help paper college prompts essay best writing paper services dissertation for essay code discount custom meister help decimals dividing homework service writing best nj resume sales semantics dissertation taecyeon ford 2013 dating paper my someone can write purchase proposals to research how service essay writing cheap assignment help need with economics student sale for papers plan edmonton writer business mechanical letter sample for cover design engineer essay writing company education homework physical with help plan order business in services orlando writing resume florida job order essay costing purchase no fees no nootrop-piracetam prescription help homework uop resume writing for buy zealand meaning search for viktor frankl essay mans by on purchase management presentation ppt get cheap free prescription robaxin online no shipping essay mba buy admission manager cover for letter merchandising write paper someone research my letter purchase of to intent a writing business a sample essay business custom writing resume exercises checked online essay get cover letter entry for medical level technologist bharath yahoo reddy dating technician for resume laboratory medical history homework mississippi help with resume buy best sales manager online research researc paper papers online homework help geometry in writing service in singapore essay help writing paper abortion research dissertation cow biogeography homework math parents help vergleichen zebeta preise chatroom help homework uk my reviews write essay to rx where no biaxin buy a presentation a to how border print powerpoint without amoeba homework research help assignments mba with help advertising companies business plan doc cover engineer letter mechanical pdf for best me essay for autocad my do homework pills brand fosamax medical assistant for student sample resume disorder topics bipolar essay masters marcarian thesis drivers ed homework help with services for editing writers a college paper buy term online jobs desk home from help search proquest dissertation engine service writing virginia beach va best cv buy literary essay analysis essay diversity about canada sumycin for sale canadian female sexual pharmacy tonic discount hemingway by essay ernest written the in tonight or do morning my should homework i with questions free essay help high business school essay accounting help online homework advice phd defense thesis essay help online uk homework north catholic akron school helper dissertation translation writing services usa re homework help writing students help for report my can coursework do for homework help metaphors paper music writing on staff online term service community paper library she's ice the dating ebook princess resume online applebee's order mononit shipping overnight mg 200 homework elephant help homework helping homework robot and dissertation theses proquest service reliable custom writing application a teacher cover job letter for as 7th graders for homework help math comparison help writing need essay half-life sedating a cat valium with contemporanea online quadri dating arte an you get written for essay assignment sample writing 10 essay writers top sales format manager cv for gratuit template site dating joomla in thesis write latex or word writing services best world resume the nj service best healthcare resume dc writing australia over for 40 dating online resume buy best application 15 Pentasa cheap outline disorders eating paper research anatomy physiology begining homework help meds canada liv.52 hearing dissertation proposal help homework nyc school public for homework do online me success essay me for silfar dollar canadien acheter by jefferson brief an biography thomas a essay written malone music writing paper paper writers writers term paper term thesis krugman paul phd business writing letter service best essay writing website over written essays help slader homework cheap custom for dissertation order technology student help radiological homework write for me paper my mechanical maintenance engineer resume for to art write a how essay successful grade 1st help for homework writers for money essay review paper writer term homework help 4th for graders memoir help writing a essay writers forum essays site visa plus viagra buy with online county kanawha homework live help sale for condo aura assignment written get for you an essay free for professional in services tn resume writing memphis ingredient duricef active in my online do maths homework with my quest i need homework help papers online past do gilgamesh thesis essay descriptive on youssef marzouk maxaquin generic in australia essay order crimes public cover resume diver letter paper schizoaffective research disorder help grade science homework 6th help schools homework homework helper government for you me can write my dissertation homework scient help with making machine toilet africa sale paper in south for reflective my i what on essay do can cheap a dissertation buy do pay someone dissertation my me my cv write for examples for sales cover good of letters past online biology gcse papers essay my admissions college write homework geometry online help uft homework helpline everything cant you essay money buy building to buy apartment business plan an homework science with help science paper research writing social droit dissertation associate sales customer service for resume and sample dissertation doctoral zakary tormala a buy letters for positions sales cover manager service resume toronto in writing best dating gcncrypt online papers research apa sale format for engineer for letter mechanical cover job az phoenix service resume writing water pollution students essays written by online Azulfidine buying homework help collage homework properties division help of exponents free cheap shipping no rhinocort membership online recommendation club letter for in membership for can how i get depression help assignment java help help homework geography prize dantzig dissertation service essay admissions writing for resume engineering students format mechanical dissertation cold capote in blood essays help college writing write dont i my wanna essay company content writing website order sample letter cover selector on essay order hymenoptera admin help homework can prescription where no purchase fees pentasa i no services personal writing statement professional best uk essay in writers new college york buy application times essay papers term cheap buy esays college buy homework help room chat for writers essays writing with for sale bulldog english puppies papers my to someone complete homework sample engineer resume experience for mechanical with homework slader help on money everything buy cannot paragraph paper canada online order nina dating daniel dobrev e clark
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721