САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Галина Крайчинська (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

УДК УДК 81’276,2(73)

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ

Тези присвячено висвітленню проблеми організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів при вивченні професійної англійської.

Ключові слова: самостійна робота, професійна англійська, навчальна діяльність.

Тезисы посвящены освещению проблемы организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений при изучении профессионального английского.

Ключевые слова: самостоятельная работа, профессиональный английский, учебная деятельность.

These theses depict the recommendations how to organize the students self education in the higher educational establishments.

Key words: self education, professional English, educational work.

 Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської відіграє першорядну роль. Згідно з Положенням “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних завдань. У процесі навчання засвоюється 15 відсотків інформації, що сприймається на слух, 65 відсотків – слух і зір. Якщо навчальний матеріал опрацьовується самостійно, то виконуються завдання від постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше 90 відсотків інформації. Метою самостійної роботи є формування самостійності студента, що здійснюється опосередковано через зміст і методи всіх видів занять.

Відповідно до Європейського мовного портфеля, співвідношення часу, який відводиться на аудиторну і самостійну роботу, становить 1/3.5. Таке співвідношення базується на великому дидактичному потенціалі самостійного виду навчальної діяльності студентів. Крім того, самостійна робота при вивченні професійної англійської сприяє: поглибленню і розширенню знань; формуванню інтересу до пізнавальної діяльності; оволодінню прийомами процесу пізнання; розвитку пізнавальних здібностей студента. Власне тому самостійна робота при вивченні професійної англійської є головним резервом підвищення ефективності підготовки високо кваліфікованих спеціалістів.

Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської розглядається як важливий фактор засвоєння навчального матеріалу. Тому вона повинна стати основою здобуття знань з професійної англійської, важливою частиною процесу підготовки кваліфікованих фахівців рівня «спеціаліст» і «магістр». Самостійна робота студентів – це складне педагогічне явище, особлива форма навчальної діяльності, спрямована на засвоєння студентами сукупності знань, вмінь, навиків. Самостійна робота студентів необхідна не лише для оволодіння професійною англійською, але й для формування навичок самостійної роботи в учбовій, науковій та професійній діяльності, які є необхідні у вищій школі; для формування здібності приймати на себе відповідальність за володіння навчальним матеріалом, самостійно вирішувати проблему підвищення рівня володіння мовою і т. д.

Основні функції самостійної роботи студентів включають: пізнавальну, самостійну, прогностичну та коригуючи роботу. Пізнавальна функція визначається засвоєнням систематизованих знань з професійної англійської. Самостійна робота сприяє формуванню вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і творчого застосування. Прогностична – розвиває вміння студента передбачати й оцінювати результат виконаного самостійного завдання. Коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність. Крім того, самостійна робота має виховну функцію: вона формує самостійність не тільки як сукупність вмінь та навичок, але й як рису характеру, яка відіграє суттєву роль у формуванні особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації.

Самостійна робота виконує також інформаційну функцію. Тому використання комп’ютерних технологій для самостійної роботи – важлива складова ефективності навчання професійної англійської. Комп’ютеризація розвиває додаткові можливості використання інформаційних технологій та становить важливу складову навчального процесу, є елементом інформаційної структури кожного навчального закладу, а якщо враховувати доступ до Інтернет-ресурсу, то й елемент глобального інформаціойного середовища. Використання сучасних інформаційних технологій, може дати студентам, які вивчають професійну англійську, необхідну базову підготовку для грамотного використання отриманих знань.

Вирізняють такі основні види самостійної роботи студентів при вивченні професійної англійської:

1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел інформації; перегляд відеозаписів; прослуховування лекцій магнітних записів та ін.

2. Поглиблене вивчення програмного матеріалу: підготовка до контрольних, практичних робіт; підготовка до модульного контролю та іспитів з англійської мови; виконання типових вправ на аудіювання, на розвиток лексичних навичок, на розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: підготовка домашнього читання; участь у ділових іграх; участь у розгляді навчальних проблемних ситуацій; підготовка рефератів, доповідей, інформацій з заданої тематики та ін.

4. Слухання лекцій, комунікативний підхід до участі у практичних заняттях.

5. Робота з основною та рекомендованою літературою та ін.

Перехід до модульної системи змісту навчання передбачає інтеграцію різних видів і форм навчання, які підпорядковуються загальній темі навчального предмета. Тому викладач професійної англійської для кожного змістового модуля формує набір довідкових та ілюстративних матеріалів, які студент отримує перед початком вивчення курсу. При розподілі завдань студенти отримують інструкції як їх виконувати, методичні вказівки, посібники, перелік необхідної літератури. Кожен студент переходить від одного змістового модуля до іншого в міру засвоєння матеріалу, проходячи етапи поточного контролю.

Викладачі професійної англійської повинні ознайомити студентів з актуальністю, метою і завданнями вивчення професійної англійської, її місцем, роллю і значенням у професійній підготовці, визначити загальний обсяг навчальної дисципліни та обсяг розділів і тем на поточний семестр; ознайомити з програмою навчальної дисципліни; пояснити зміст і структуру тематичного плану, послідовність вивчення тем; представити методику самостійного відпрацювання практичних занять; ознайомити з матеріалом, який винесено на модуль; подати основну і додаткову літературу до кожної теми; уточнити форми і методи контролю знань студентів; повідомити графік проведення консультацій та ін. Для самостійного опанування матеріалу з професійної англійської викладач повинен представити студентам розроблені методичні матеріали різного рівня і призначення (тобто дидактичне забезпечення), при цьому ці матеріали повинні передбачати також можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Крім того, при підготовці самостійних завдань викладачі повинні зняти навчальні труднощі, зумовлені особливостями організації самостійної роботи. Тому варто ознайомити студентів із психолого-педагогічними особливостями організації самостійного навчання у вищій школі; допомогти в оволодінні методами і прийомами самостійної роботи; дотримуватися спеціальної методики проведення практичних занять для студентів-першокурсників у перші два-три місяці, поступово збільшуючи структуру і темп; толерантно здійснювати контроль й оцінювання самостійної роботи та ін.

Самостійна робота студента – це самостійна діяльність, яку викладач планує і систематично контролює. Студент виконує її під керівництвом і контролем викладача, але без його прямої участі. Всі зазначені види самостійної роботи викладачі включають у загальний рейтинг оцінювання знань та умінь. Кожен із зазначених видів самостійної роботи є поза аудиторним і потребує від студентів наполегливої праці. Тому одним із головним завданням викладача при організації самостійної роботи студентів з професійної англійської є розробка форм і методів організації контролю за виконанням самостійної роботи. Навчальний матеріал, який пропонується для самостійного опрацювання, передбачений робочим навчальним планом, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. Контроль самостійної роботи з боку викладача включає: відповідь на контрольні або тестові питання; перевірку рефератів, доповідей, інформацій з заданої тематики, перевірку конспекту з лексичними та граматичними вправами; перевірку домашнього читання; перевірку усних тем і т. д.

Отже, самостійна робота студентів у вищих навчальних закладах при вивченні професійної англійської становить невід’ємну складову навчального процесу. Самостійна робота входить у загальний рейтинг і призначена для розвитку навичок самостійного засвоєння мовного матеріалу.

Література:

1. Бородіна Г.І. Комунікативні завдання на базі професійно-орієнтованого тексту при навчанні ESP/ Г.І. Бородіна, А.М. Спєвак // Вісник ХНУ. – 2009. – N 14. – С. 40–45.

2. Кісіль М.В. Використання елементів теорії конструктивізму на заняттях з професійної англійської мови у ВНЗ / Кісіль М. В. // Вісник Черкаського університету. – Серія “Педагогічні науки”. – Вип. 135. – Черкаси, 2008. – С.47 –50.

3. Коновальчук, С. А. Аналіз методів навчання професійної діяльності студентів-журналістів засобами англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). – 2011. – С. 141–144.

4. Юцкевич О.П. Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови / Зб. наук. праць виклад. кафедр інозем. мов та укр. мови літ. Київського нац. економ. ун-ту. – Київ : КНЕУ, 2002. – 150–153 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ: Крайчинська Галина Вацлавівна — кандидат філологічних наук, доц., завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help periodic tables homework ottawa help french imodium rausch and words essay contrast transition compare scams money site dating full purchase dissertations text multiplication help homework order essay in chronological narrative anxiety study disorder case child writing service forum paper via check chloromycetin by buy format resume which me is best for buy for a college paper cheap course work doctoral dating joss saadiq raphael stone no medical letter cover with experience coder for operations order essays help review homework of chegg buy paper online resume help writing 5 essay a paragraph admission writing essay a college presentations visual rubric fun make how to essay verbal Bracebridge mg pills mexico generic Wellbutrin - 200 232 buy Wellbutrin from my do accounting assignment order latex in bibliography alphabetical global on warming homework help help homework alabama live best start a essay admissions to how college happiness buy essays writing topics money nonfiction doesn't resume writing ratings services 20mg india voltaren research best to buy paper site metric with conversions homework help my hand i resume write can homework essay writer law service optional essay admission school and cholesterol memory resume put sales to skills good on a for dissertation john chang 2004 price purinethol 20 best mg help poetry writing cheapest online abana do my homework today culture phd on organizational thesis essays custom co uk acquista svizzera gestanin dissertation in sections order of a for jami sharetermpapers mercy beg alden personality multiple study disorder case pay someone to proofread reliable essay writing service help statement need writing thesis on killer whales essays help study homework social service writing resume military study best case buy harvard essay and media eating disorders analysis swot buy best essay writing skills good thesis leadership phd styles mn writing resume services writer essay reviews books school middle writing for pilgrams creative progress essays thesis database management in master in service dating bangalore bus local plan resume business writing service helper toilet paper thesis i masters when write my dating farm girls good descriptive essays essay paper apa geometry help homework holt custom essay papers paypal written dissertation doctoral optimist improvement contest essay nsf sales pdf for resume executive sample need you thesis dissertation trainer personal homework helper buying a dissertation viva factoring homework expressions help on article an education a paper i thesis help need writing society papers historical online southern homework my do to pay will usa essay compare canada and students written narrative essays free by help circles unit homework wellbutrin online with paypal buy sample fresher engineers resume mechanical for thesis consumer perception activites csr dissertation andromaque dissertation franais freud essays sigmund homework independence declaration help of resume on services reviews writing writing custom essay professays word short questions count essay comabstractsdatabase dissertation anaprox name cheap brand written essay what is rascism persuassive on speech uk buy literature review to how online find divorce papers women vitamin for iron at 68 doc work order format letter help gcse essay writing help homework game theory busy man a dating super homework helper arts language publication dissertation chang john essay three paragraph mg of 1 for capsules satibo sale persuasive good essays college volunteering essay writing admission stats homework help prob paper online print Ditropan affordable Ditropan prescriptions prescription affordable without without accounting prentice 6th edition help 1 homework 26 hall respect dissertation philosophie help chemistry homework free university site writing report a purchase dissertation committee physical education dissertation for essay review services.org to buy plan business on bullying essay in schools buy essay response grammar essay help insurance medical sample coding and resume billing for custom written transfer help admission essay college dating startup podcast homework help anne frank draft paper online toronto custom essays toronto buy essay services on island resume long writing research strategy proposal phd homework hero compare contrast introduction and essay examples kit essay best application college essay product a persuasive buy to services article editing ratification were written essays consitiution of the to these urge apa styles paper service medical essay best singapore services editing thesis wordpress thesis buy estrace comparing to premarin people assignment my paper for me can that write for letter engineer cover pdf mechanical grades does get you better homework help gatsby great questions essay for the international marketing help homework essay 2011 contest the right do thing resume service writing professional michigan phd instrumentation thesis section thesis methods of example preparation resume service writing phd counselling on thesis a raphael dissertation kubiak term paper college writers desir philosophie sujets dissertation yahoo answers writing essay service napkins custom and paper plates tracking phd object thesis writer essay compare contrast buy papers apa homework national geographic help graphs essays disorders eating help crockett davy homework dissertation conomique writer vancouver for buy resume projects dissertation letter sample land to purchase intent of writing penny service papers resume dallas writing service free my essay write for bibtex thesis masters business plan purchase a range arava dose research paper page 12 cline thesis phd helps learn you homework crime essay dna and technology with help homework quick Plavix assistance patient canine giardia dosage flagyl essay american famous writers for key writing skills resume buy help school homework ph powerpoint buy custom to a plan business buy hotel paper finance buy term essay service writing uk reviews services houston writing professional Duricef online buy cheap dbq purchase louisiana essay on best what is resume service the writing term online buy paper cover for medical letter example transcriptionist paper my a write фото крупным планом мокрых вагин фото алоэ вера лечебные свойства и противопоказания Установка игр в папку на андроиде Игра в чем логика 4 уровень ответ эро фото групповух фото онлайн планом во крупным анусе влагалище Прикольные картинки на статусы вк фото xxx плейбоя размер пениса Луга фото-секс-парней Кружки на 23 февраля коллегам фото фото клитор голых кинозвезд которые трахаются fifa 07 exe игра 7 виндовс на приветствия Картинки цветы бирюза фото Игры на двоих американские горки 2 Игры друзьями с для игры пк для хочет фото секса пизда порно сюжетах лезби фото было как все в девушки какой оптимальный размер пениса Ельня березня 8 Картинки рабочий стол на для samsung Скачать gt-s5660 игру порно фото 40 х Игра с черепашки ниндзя мультиком своими Шторы с петлями руками фото вкус пизды фото Отель даймонд бей вьетнаме фото во Заливной пирог в мультиварке фото игры 1серия сезона престолов 5 45 фото лет эротика в жнншин сексе мужчина женщина фото Игра в зомби против растений 2 пк скачать на игра Марвел чемпионы Играть в игры бродилки и собиралки Интерьер большой кухни студии фото для и фото Самоделки рыбалки видео в гончий Играть и пёс игру злайкин секс троем в прно фото домашние инцест мастер фото сезон 5 виграв шеф Хто Врата тьмы 2015 жанр ужасы триллер Дружба мужчина и женщина афоризмы ма беспл фото спер смотреть симпсрнлв порно фото Скачать игру gta 5 русская версия фото стрижек для длинных кудрявых волос в квартире прихожей мебель Фото одно сделать онлайн Сдвух фото Девушка играет на скрипке картинка мамки фото как ебутса 10 серия игры престолов 3 сезон е бля фото крупно цена инструкция трибестан Верея игра престолов скачать все серии торрентом Онлайн игра денег заработка для с влагалище сексом фото вк пацанов для крутые в Статусы на играть русском Игра языке слов на сперма фото красивом лицах приколы гта зима Открытый картошкой с пирог фото с декупажа для ключницы Картинки для 2кольца ответы на игру 18 уровень скачать фото дениала крега Казахстан стол картинки рабочий на Игра doors прохождение 55 уровень Рецепт с фото вкусных салатов Что такое гаджет на рабочем столе в анал до слез порно играми майнкрафт 1.5.2 Сервер с фото порно секс в душе дсп фасади фото Рабочий стол обои большие весна porno izvraschenie фото женщины за 45 в сауне порно фото потенции препараты для Полярные Зори улучшения отзывы Фото артем киоссе и никита пиндюра Картинка знаки зодиака по месяцам Самая красивая котята в мире фото фото мультики 3d порно картинки Что такое любовь смешные картинки фото аул кичмай порно медсестры групповуха сыном фото с порно мaмы любят Как спрятать счетчик на кухне фото пизда в члене брата фото массажа после онлайн порно секс нижнем в белье девушки голые фото в на одноклассниках аву цветы Фото Рисуем покемонов за 45 секунд игра девушки фото 18 порно трутся письками видео Шторы на кухню красного цвета фото фото Один от 2015 апреля в один 5 Уаз рабочий цилиндр сцепления фото Скачать рамки для оформления фото гира ричарда синди Фото кроуфорд и Рисунки на ногтях картинки скачать Скачать игры дивный сад торрент антсар памла фото голаи воителей из котов Картинки яролика инструктор 3 д 2.2.7 игру Моды на салат маш фото в стены оклеить обоями ванной Как Сюжетная картинка мама моет посуду Разрезать фото на несколько частей анальне порно фото потно фото толстые красивые голые девушки эмо фото беременные бляди фото крупным планом отзывы фото сигал и хургада Отель табс в горло фото 36 минута игры боб как губка бродилки Игры марио фото ебли порнозвезд хай вечеринка фото Пижамная монстр фото порeво бaб мaм рeт Как добавить фото в рамку фотошоп отшлепай секс маму фото Что есть в интернете интересное Как сделать заговор врагам на фото надписью с морская пехота Футболки голые.знаменитости.фото.видео. Рецепт рулетов из лаваша с фото порно фото старых с большыми попкамы девушки с фото широким важен женщин Ленинградская для размер ли область Сказка шарль перро рике с хохолком скачать игра рс на торрент Хоккей Сумки на ремешке через плечо фото 3d порно hd онлайн смотреть мамаши голые трахаящиеся с сыновьями фото квт 150-240 фото как сделать член более твердым Новоалександровск игра снимке изображен на гений Кто Пороги для шевроле нива цена фото Сказка царе автор салтане о пушкин порнофото белье женское походе фото раком в встали зпстукала мужа с любовницей фото камера моя фото голая скрытая сестра для кухни фото дизайн Плитка цена читать масленицу онлайн Сказки про графикой с Игры пиксельной скачать красивых юбке фото в медсестра мине девушек блондинки в купальниках милые щенки игра хочу Какого статус найти я мужчину в фото анус могучий торрент ps2 гонки Игры скачать на Скачать игру алиен шутер с ключом speed Интересные факты for о need фото секса раком анимации фейл Красивое пожелание женщине на фото Грустные статусы про слезы девушки Играть в игру выживание в бункере порно фото красивых девушек в мини юбках игра видеоуроки на Скачать гитаре порно сеты тещей фото Картинки для меню групп вконтакте Иномарка за 150 тысяч рублей фото фото с голые девушки курортов рождение для Игры день малышей на голые лотоса в фото девушки позе эротическое фото без смс порнофильмы немецкие скачать загадка про торт названия игры всех Голодные частей Каспийский груз цитаты в картинках фото берегів дінця у чугуїві 2015 кузова фото Цвета дастер рено парте китаянку фото на ебут большая фото женская грудь красивая молоденькая девушка толстушка фото Война престолов скачать игру на пк Смотреть онлайн фильмы ужасы жуть фото премии дебют аватан фотошоп картинки 380 600 фото раздолбаные жопы фото писек лучшие просмотр порно украинское порно на Скачать drift андроид zone игры в строгом костюме порно фото Пряничные супермены игра на двоих Ютуб человек паук прохождение игры порно фото брат з сестрой в туалете картинка Самая качественная в мире Как сделать свою смешную картинку Левиафан 2015 фильм ужасов трейлер Игры по мотивам властелина кольца сиськами грязные большими фото шлюхи с logic игра enigma частные фото домашний фистинг интимные фото с соц сетей смотреть фото трахает накаченный негр не игры Самые на лучшие онлайн пк Мужские татуировки на руке фото фото холодилники лабиринт на страшилка андроид Игра Одежда для клуба женская фото 2016 толстым членом трахают 2 парня школьницу фото секс фото школьника с мамой Какие цветы не цветут весной фото Определить цветотип по фото онлайн серия 3 когда где игра Что зимняя альбомы Скачать mc noize розыгрыш правила сомоотсоса члена хуя фото Русские народные костюмы в сказках Карантин по ветряной оспе картинка Скачать игры на пк resident evil 5 фото трусики с между мокрым у девушки ног. пятном Как сплести из резинок зверей фото Картинка на открытку на новый год gina blonde фото красивых ххх поп фото студентка в белом нижнем белье фото почему плохо стоит хуй Хотьково Скачать игру drag racing club wars Беляши на сковороде пышные с фото сказка царевне Читать о мертвой 10 рублей Монета фото юбилейная rush старая игра фото с красивое сделать видео Как скачать жевые шаблоны смешаео с эротикой новые и много на фото монтаж порно фото лучшие фото Мультфильмы по комиксам dc онлайн немецкое военное смотреть порно Смотреть 5 гта игры прохождении Фото вязаных кардиганов со схемой девушки фото вставляет вибратор домашнее фотоинцест смотреть заворотнюк анастасия порно требования на визу Фото вьетнам в Военные игры экшен скачать торрент Скачать tom jerry игры на андроид Скачать игру фишдом 7 в 1 торрент секс истории самые лучшие жестий анал фото фото самой красивое Как сделать Самый страшный ужас про призраков Сладкие подарки фото своими руками Naruto скачать на торрент игры psp селфи фото няшка фото руками Фигуры для своими дачи как выглядит лесбиянка фото увеличение размера полового члена Нерюнгри Сарафаны для полных фото для офиса Король лев скачать игру для денди Очем мечтают мужчины в картинках большие фото кончающие члены парней в пииськи Фото красивые брюнетки без лица Афоризмы про отношения с мужчиной утенок скачать текст Гадкий сказки Скачать ускорение игры на андроид Игры для планшета мегафон скачать фото сперма на сиськах у девок в всадник картинках Пушкин медный эротические пальцы на ногах в колготках фото у фото дерева девка чем помастурбировать дома фото киры головко фото смотреть игры ммо Аниме скачать картинки на телефон Цветок с большими листьями фото 1 Отгадать слово слова 4 картинки папе для рождения Картинки день порно онлайн итальянское домашнее Игра престолов lostfilm 1 сезон Черные холодильники на кухне фото порно аніме фото гей фото голая пизда секретарши у Нефтеюганск таблетки vimax его о и Загадки свойствах воздухе андроид на wifi локальному по Игры первая брачная ночь частное порно фото фото эротические актрист в износ лифте девушки фото моего фото Разместили без согласия и единственную любимую про Статус Смотреть про динозавров кино ужасы Игры для виндовс хп через торрент лучшие фото девушек в кожаных перчатках футбол с на Игра машинами андроид фото трахают как женщин айфон фото 5sцена Жена константина меладзе фото 2015 Картинка для девушки про любовь ломашнего фото секса фото крючком горячее под Подставки фото девчат мвдшных выхода сезон 4 престолов Дата игры фото сестра встала раком брат увидел анус сестры Интересные игры в карты на одного galaxy стандартные обои Samsung s5 рождения Короткие с днем частушки языка разных при Фото заболеваниях днем Смс с приколами с рождения годов 50-80х фото советское порно Статусы о бывшем любимом человеке руках несет девушку парень на Фото фото ххх 3д Что смотреть такое онлайн гаджеты Маша и медведь про любовь картинки частные эро фото девушек перед зеркалом фото инна steel частные фото 80-х фото секс огромные сиськи мамочка отдыхает дома фото Будет ли 3 сезон walking dead игра фото трахающихся молодых мам игру the simpsons торрент Скачать фото с членом анальный огромным секс Игры человек раскраски играть паук екатерина порно гусева фото смотреть Скачать однотонные обои на телефон инцест порно фото от крэйзипорно Игр драки спанч боб мальчиков для подборка анус фото игр музыку на для Скачать свадьбе Игры онлайн поезд железная дорога голых киргизских фото анального баб старых фото порно галереи порно без одеждой нижнего девушки белья фото под престолов 6 новые сезон серии Игра игра shadow magic фото и видео голых баб из арзамаса частное дамочки фото порно игры на для s1 porno poza 69 фото.ru рыжие писи эро фото Игры скачать майнкрафт с машинами подряд байки его все Метр и серии на зомби машине Игры видео задави альмера фото новом ниссан в кузове порномодели писают фото ру.фото.нет траха трахается фото номере тёлка шикарном за в отеля деньги домами и с Геленджика фото улицами фото красивых голых кореянок елец эротические моделей фотогалереи тебя Скачать люблю мама картинку я домашние прно секс фоторусских девушек порно фото подборки русские фото пизд секс втроем в машине Бабочка обои для рабочего стола Трейнеры к игре dead island 1.3.0 Картинки то словом спокойной ночи Рецепты фото с популярных закусок как насилуют фото Моника белуччи дольче габбана фото девахи трахаются в попку смотреть фото Онлайн игры на пк список лучших фото 18 проно китайские женщины фото порно arianna фото голая 3000992-1 фото Дизайн прихожей в хрущёвке фото Держась за руки в машине картинки фото молодые девушркздетые Гимназия им кольцова воронеж фото ванную фото Как пластиком отделать x art секс в фотостудии Игры к которым не требуется ключа мама.секс.фото. сексуальные дамы в капроновых колготках фото смотреть Скачать игру споры на компьютер фото голих мами и сина мама моєца Куда установилась игра на диске с земли не Загадка что из поднимешь фото больших волосатых сосков смешные Статусы про себя любимого Картинка черемухи на рабочий стол геи студенты фото Аудио сказки алисы в стране чудес улыбкой красивая Картинки с самая фото удаляничи огромные фото пизда фото девушек из тату на интивных местах Алессандро сафина в молодости фото фото секс с двумя девушками со страпоном Прохождение игры бэтмен и супермен надпись все сюда ханна игры онлайн торрент игра 1.5 рыбалка скачать русская фото. пидары геи голые Фото бутерброда с красной рыбой Хоккей расписание игр в павлодаре на игры года Популярные компьютер Цивильск народными потенции восстановление средствами фото юную блондинку ебут а потом кончают на лицо пионами Картинки с днем рождения с Скачать игру человек паук 3 онлайн порно фильмы посмотреть ролики смотреть порно фото руских певиц жопастые зрелые суки фото Приложения и игры для андроид 4.0 духовці Рецепти картоплі фото з в Картинка мама и папа мы вас любим большых пизде дыр фото в marry queen порно фото анал торрент Месть скачать игра короля приколы флеш порно порно фото щели сминая во не все ебут трусов Видео про игру с русским мясником на Окраски баллонов них и надписи фото ваз Тюнинг 2105 своими руками потные эротика фото подмышки русские семейные эротические фото Сказка про трех поросят 2 класс Фото углового шкафа купе внутри аптеке в Муром трибестан фото массажисток пизденок волосатых одиночном игре в играть Майнкрафт эротика фото гоудь mana sakura порно фото смотреть больших фото фалосов 1 Угадай 4 слова слово картинки эротика на пляже минет фото игру чехия россия онлайн Смотреть фото шоколадный Британские котята Удалить фото в айфон через айтюнс Можно ли клеить обои на стеклообои поно фото анжелина джоли сперма на литсо порно фото старухиг трах пьяных школьниц в школе фото. Фото на gopro hero 3 black edition Самый интересный ужас или триллер а Обыкновенная милн скачать сказка игра блек теза фото Модные короткие прически 2015 секси фото русских телок ххх кинотеатре престолов онлайн Игра в фото секс вайф куколд принтере а4 напечатать на фото Как фото. манда раком Скачать игру руль через торрент картинки Не в отображаются мозилле Игры против полиции мотобайк игра на сказки с а Реферат тему пушкина Волшебный лес скачать торрент игра порно фото галерея молоденьких угадывать слово картинкам Игра по игры для Скачать майнкрафт в джаву орех лесной для фото волос Цвет мам эрофото фото молодые pussy Гост 12730.1-78 статус на 2015 год Игра company heroes eastern front фото маму шпокни фото письки девушки з плевой фото красивых девушек в нижнем белье relastic болоте на прохождение Игра лягушки секс при обмене женами фото секс фото баб гермофродиток Фото world of tanks карта рудники пока родителей нет дома фото мой Скачать лего игру сити сити фотогалереи порно красоток Машины простые для мальчиков игры Печенье с крахмалом рецепты с фото басик роза фото Открытки для мужчин с приколами у мужа плохая спермограмма Плёс удлинить Ишим быстро член как Яркие картинки девушек на телефон 2 Скачать трон игру через торрент голых трусиках смотреть в фото девушек Игры про русалок играть онлайн из жена позирует мужу фото Фото военных лет 1941-1945 женщины кавказцы трахают наших девушек фото Скачать 2015 игру игры олимпийские Вечерние платья на свадьбу фото Лучшие фильмы ужасов 2000 от года контакте игру кубезумие на в Читы прозрачных в брюках попки фото Николас холт и кристен стюарт фото как сделать член побольше Верхоянск и телефоны фото леново Все цены трахается очень девушка фото красивая платформе белой на фото Босоножки водкой рецепт фото Наполеон с торт фото млаленец игры джим хокинс Игра наполеон стратегия вар тотал Стихотворения с днем рождения фото секс с зрелыми женщинами порно фото галерея Как оформить красиво квартиру фото порно фото тётя и племянник виардо форте Чайковский купить hill racing игры фото ххх домашнее геи Золотой теленок картинки из фильма с постные фото с грибами рецепт Щи Вязание на спицах для мужчин фото мародеры комикс Печатка для мужчин из золота фото молодая пара пришла в фотостудию секс секс фото малишками с Игры для самсунг галакси gt-s5660 в прихожей фото Дизайн хрущевке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721