Розвиток релігійної освіти на Волині в ХІХ столітті

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто проблему становлення і розвитку релігійної освіти на Волині ХІХ століття. У висновках стверджено, що становлення і розвиток релігійної освіти на Волині зазначеного періоду залежали від суспільно – політичних, релігійних чинників, становища духовенства та допомоги релігійних громад Волині у ХІХ століття.
Ключові слова: релігія, освіта, Волинь, ХІХ століття, василіанські школи.
The article deals with the problem of the formation and development of religious education in Volyn nineteenth century. In conclusion it is stated that the establishment and development of religious education in Volyn this period depended on the socio – political, religious factors, the situation of the clergy and religious communities help Volhynia in the nineteenth century.
Key words: religion, education, Volyn, nineteenth century, Vasilian school.
В статье рассмотрена проблема становления и развития религиозного образования на Волыни XIX века. В заключении утверждается, что становление и развитие религиозного образования на Волыни указанного периода зависели от общественно – политических, религиозных факторов, положения духовенства и помощи религиозных общин Волыни в XIX век.
Ключевые слова: религия, образование, Волынь, XIX века, василианские школы.
Релігія, будучи органічною складовою частиною духовного життя суспільства, відігравала важливу роль в процесі національно – державного і культурного будівництва. Суспільство не може існувати без культури, цілісність якої визначає духовна, творча діяльність людини. Тому в епоху глобалізації великого значення набуває національна ідея, яка стає мірою духовності, і разом з тим забезпечує спосіб вільного існування особистості, несе її ключові цінності. Саме на цьому стані розвитку суспільства духовність є тією основою національної ідеї, без якої не можливо уявити сучасного стабільного суспільства.
Аналіз джерел свідчить, що окремі проблеми розвитку релігійної освіти Волинського краю досліджували О. Борейко, Л.Єршова, Н.Сейко. Деякі з праць розкривають лише окремі аспекти розвитку релігійної освіти на Волині.
Мета статті визначити чинники, які впливали на процес становлення і розвитку релігійної освіти на Волині в зазначений період.
На початку 1860-х років Російська імперія стояла на порозі кардинальних змін та зрушень в освітній сфері. Так, реалізація урядових рішень щодо покращення рівня освіти селян покладався, насамперед, на духівництво, яке ближче всього стояло до народу, користувалося довірою і повагою парафіян. Відповідно до «Положення про початкову народну освіту» 1864 р., церковні парафіяльні школи передавались під егіду духовного відомства і визнавалися основним типом початкових навчальних закладів. Це законодавство активно підтримували церковні ієрархи Правобережної України. Оскільки це давало можливості відновити православ’ю статус «головних вчителів народу», який був втрачений в І пол. ХІХ ст. через домінування в освіті Греко-католицької і Католицької Церков, для зміцнення своїх позицій. Підпорядкування духовенству церковної школи були додатково підтверджені 1869 р. «Положенням пр. народні училища в губерніях: Київській, Подільській та Волинській» [1, с. 4-11].
Аналізуючи загалом становище польського шкільництва в ХІХ ст., Н. Сейко відзначає, що польське шкільництво – це система соціальних інституцій разом із зовнішньою та внутрішньою сукупністю зв’язків, що забезпечують відповідну частку соціальних процесів для представників польської етносоціальної меншини в українській державі. За невеликий період в історії термін освіта і культура волинських поляків , пройшла кілька етапів підйому і спаду [2, с. 31].
І.Шостак у праці «Луцько – Житомирська дієцезія наприк. ХVIII – I пол. ХІХ ст. », характеризуючи умови становлення та розвитку початкової релігійної освіти на Волині, відзначає, що система освіти в Російській імперії, до складу якої увійшла Волинь, на поч. ХІХ ст. перебувала в стані організації. В цей час на новоприєднаних землях функціонувала одна з кращих європейських систем шкільництва – школи Комісії Народної Едукації [3, с. 135].
Паралельно з цією системою існувала традиційна мережа римо – католицьких і греко – католицьких парафіяльних та монастирських шкіл, яка була більш розвинена, ніж відповідна в Російській імперії. Значну увагу в питанні шкільництва мало римо – католицьке духовенство. Саме біле духовенство й монастирі вели парафіяльні школи й утримували їх [4, с. 76].
Досліджуючи релігійну ситуацію, що склалась на території Волинської губернії на поч. ХІХ ст. і безпосередньо впливала на розвиток початкової релігійної освіти краю та освіти в цілому, М.Теодорович у праці «История первоначального устройства Волинской духовной семинарии и списки воспитанников окончивших курс учения в ней в тичении столетия ее существования», обґрунтував необхідність заснування нових початкових духовних освітніх закладів на Волині. Метою відкриття навчальних закладів було посилення засад православ’я на щойно приєднаній території, покращення освітнього рівня православних Волині.
М. Теодорович у зазначеній праці підкреслив, що у зв’язку з цим єпископ Волинський Стефан звернувся у травні 1818р. до Святішого Синоду в Комісію духовних училищ з проханням про відкриття трьох духовних училищ поблизу м. Острога, у повітовому місті Ковелі, в с. Загайцях Кременецького повіту для покращення навчально-виховного процесу та умови проживання учнів і уникнути проблем з доставкою дітей священиків та церковних службовців на навчання. Прохання єпископа було задоволено Комісією та виділено кошти на втілення справи, а Семінарське Правління при сприянні духовної Консисторії видало розпорядження, яке зобов’язувало доглядачів училищ прозвітувати до 20.11.1818р. про кількість учнів для призначення дати відкриття нових навчальних закладів [5, с. 82-5].
В. Рожко у своїй праці «Духовні православні освітні заклади Волині Х-ХХст.. Історико – краєзнавчий нарис .- Луцк: Медіа, 2002 .- 280с. » характеризує діяльність духовних училищ, описує головні напрямки їх роботи. 20 травня 1864р., відбувалось відкриття волинського дівочого училища в Житомирі, а через 2 роки училище дівчат духовного звання було під «височайшым покровительством императрицы» [10, с. 122].
Значна кількість єврейського населення зумовила його помітну роль у житті Волинської губернії і сприяла тому, що в краї склалась ціла система приватних, громадських та інших єврейських навчальних закладів. Наукові праці, свідчать, що у ХІХ ст. в підходах до єврейської освіти можна виділити три напрямки: традиційний, просвітницький, офіційний. В основі першого лежало прагнення обмежити її рамками національно – релігійної самобутності. Євреї, виховуючи своїх дітей, передусім дбали про їх релігійну освіту.
Значну допомогу єврейській громаді у піднесенні її освітнього й культурного рівнів надавали бібліотеки. На поч. ХІХ ст. вони працювали при благодійних товариствах, молитовних будинках і мали переважно єврейську релігійну літературу.
Церковні братства – це громадські об’єднання, які засновувались при церквах та монастирях для поширення освіти та формування релігійного світогляду населення. На Волині подібні організації з’явилися у ХVІІ ст. і тривалий час служили освітніми центрами та опорою православ’я. У ХVІІІ ст. на зміну православним братствам прийшли греко- католицькі, а в 1870 –х рр. ХІХ ст. знову почали діяти об’єднання православних громадян. Участь братств підтриманих вірними своїх релігій й народності, пана й шляхтою в справах церкви в організації шкіл, друкарень в справі літературної оборони Православної Церкви проти польського натиску, безумовно підносили авторитет і самий рівень православного духовенства [3, с. 31].
Завдяки зусиллям братчиків початкову освіту в школі могли отримати не лише діти російського підданства, а й представники національних меншин. Так, серед учнів 1890 навчального року в Кременецькому Богоявленському Свято – Миколаївському братстві було 2 хлопчики-чехи, які дуже старанно ставилися до навчання, не пропускаючи жодного заняття [9, с. 22]. Значна увага в Кременецькій братській школі приділялось релігійному вихованню. Щоранку, перед початком навчання, та після уроків хлопчики співали псалми й молилися. У вихідні та святкові дні вони ходили на богослужіння до монастирської церкви, де брали участь у богослужіннях.
У ХІХ ст. на території Волині здійснювали свою просвітницьку роботу духовні церковні товариства. Вони, незважаючи на проросійську орієнтованість, відігравали значну роль у справі ліквідації неписьменності серед жителів волинського краю. Досвід просвітницької діяльності церковних товариств Волині ХІХ ст. доцільно використовувати теперішнім релігійним, громадським, освітянським установам у роботі з підростаючим поколінням.
Внесок Василіанських монастирів у розвиток освіти на Волині був значним, попри те, що частина з них була закрита через нестачу коштів чи кваліфікованих кадрів. 17 травня 1804 р. вийшов указ «Про виконання Римо – католицькою колегією постанови, які з уніатських монастирів слід закрити і які можуть продовжувати діяти», у якому вимагалось подати відомості про всі василіанські монастирі в межах Російської імперії з метою скасування деяких з них. За даними на кінець 1826 р., у Луцькій греко – уніатській єпархії збереглося 26 василіанських монастирів, з яких 22 чоловічих і 3 жіночих з 14 черницями [2, арк. 106зв].
Духовенство Волинської єпархії завжди з розумінням ставилися до справи народної освіти. З 1830р. така сходинка релігійної освіти, як церковнопарафіяльні школи, в єпархії були предметом постійної турботи духовенства. Школи були у важкому становищі. Скасування кріпосного права пожвавило справу народної освіти. Священики та їх парафіяни більше уваги стали приділяти школі. Справою народної освіти зацікавилась й цивільна влада, тому церковнопарафіяльні школи поступово перетворились у сільські та волосні. Кількість початкових релігійних закладів та та кількість дітей у них із кожним роком зростала, і станом на 1892р., за звітом Волинської Єпархіальної училищної Ради у Волинській єпархії, налічувалось 240561 дитина шкільного віку. На цей період на Волині діяло 645 церковнопарафіяльних шкіл і 432 школи грамоти [5,83].
Отже, становище і розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ ст. залежить від суспільно – політичних, релігійних чинників, становища духовенства та допомоги релігійних громад Волині у зазначений період.

Список використаної літератури та джерел
1.Благовидав Ф. Деятельность русского духовенства в отношении к народному образованию в царствование Александра ІІ / Ф. Благовидав .- Казань,1891 .- 374 с.
2.Державий архів Житомирської обл., ф.1, оп 1, спр.337
3.Дорошенко Д. Православна церква в минулому й сучасному житті українського народу .- Берлін, 1940 .- 69 с.
4.Звіт Волинської Єпархіальної Училищної Ради про церковно – парафіяльні школи та школи грамоти Волинської єпархії за 1891/92 навч.рік // ВЄВ .- 1893р. – №10-11ч. оф. с. 262.
5.История первоначального устройства Волинської Духовної Семинарии и списки воспитаников оконивших курс учения в ней в тичении столети ее существования (1796-1896) // ВЄВ .- 1896 .- № 3 ч.неоф. .- С.82-85.
6.Костюк О. Розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ – поч. ХХ ст. Навчальний посібник з історії педагогіки .- Острог: Національний Університет «Острозька академія»,2009, – 224 с.
7.Лось В. Василіанські монастирі як основна опора унії на Волині (к. ХVІІІ – І третина ХІХст.) / В.Лось // Велика Волинь: наук. зб. – Житомир, 2004 .- Т.31 .- 247 с.
8.Отчет о состоянии церковно – приходских школ Подольской епархии за 1884– 85 учебний год // Подольские епархиальние ведомости .- 1885 .-№43
9.Просвітницька діяльність Кременецького Богоявленського Свято-Миколаївського братства за 1890 р.// ВЄВ .- 1891 .- част офіц.. – №1 .- С.15-22.
10.Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х-ХХ ст. Історико – краєзнавчий нарис .- Луцьк : Медіа, 2002 .- С.280.
11.Рудницька Н. Становлення розвитку освіти на Волині ХІХ поч..ХХ ст..: дис..канд. іст. наук.:07.00.01 / Рудницька Н.В. – К., 2002 .- 261 с.
12.Сейко Н. Педагогічні та етносоціологіні засади розвитку польського шкільництва на Волині – Житомирщині у 1905 – 1935 рр.: дис.. канд..пед. наук: 13.00.01/ Інститут педагогіки АПН України .-К.,1999 .- 195 с.
13.Шостак І. Луцько – Житомирська дієцезія наприк. ХVІІІ – І пол. ХІХ ст. – Білий – Дунаєць; Остріг, 2005 .- 200 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help volcano homework dissertation online group writing application write college great essay with help anne research a frank paper on help division homework monomial service jobs essay writing homework with get help english free representation search coursework cv for a2 media employers law essay help commercial mg - Aciclovir Fermont free online 2 2.5 Aciclovir 10 homework t doesn i my do quality professional custom essay writing cheapest essay custom ny resume professional writers in queens phone your helpline on homework for jobs resume media personality thesis disorder for multiple statement day write in a a dissertation how to purchase for resume best manager help homework geometry holt secondary for examples school essays of medical homework help french yahoo answers phd my write research proposal thesis master microeconomics letter for billing cover coding medical and resume sample letter for medical internship cover resume template word format microsoft essay widget custom thesis menu paper on oedipus in essay english diwali short and homework help benefits of a quotes dating dancer letters for recommendation medical sample school admission is structure what complex sentence cheap service writing paper medical recommendation letter personal for of sample school help homework government review writer paper my writes 2014 company dissertation that hungary in write essay to uf how admission statement health nursing mental for personal postgraduate associate resume skills for sales copywriting services price with generic Cataflam online 5 prescription - Glendale buying mg Cataflam no discount service writing 2014 resume singapore best best help essay thesis master for perform degree buildings services kitchener writing waterloo resume geometery homework help happiness buy essay can money not explicative dissertation survenant for format experienced engineers mechanical cv can essay my i where help with get writing customer dissertation analysis critical discourse dissertation payment uk for writing the phd archive berkeley thesis dissertation project on branding me a will write that there essay website is for my statements personal medicine for good buy from where university i essays can aricept to buy were custom paper stickers homework answers get sites term paper custom reviews companies dissertation writing essays with help short writing sell free for men vigrx shipping minneapolis service writing resume executive review custom station essay free essay websites hotline help essay gadget essay electronic essay skateboarding on writing an help handbook dissertation best writing services essay vpl homework help spectrum help political essay content company us writing my someone for write resume to me ordering academic system writing paper apa of order research a dissertation tutorial vista writing az services resume sierra coursework additional resume relative on avoidant attachment definition attachment dating anxious dissertation corrig purchase persuasive speech violence in video games essay example topical speech order writing companies top essay help page essay writing 5 with Famvir Famvir Carlsbad germany discount buy - online sale cheap case scribd bipolar study disorder of cover merchandise letter for coordinator to how biography own write my admissions film essay fsu help dissertation literature english homework greeks help body case disorder dysmorphic studies purchasing term paper online a custom order papers term letter of of order examples essay daily homework ap help biology essay me for shopping compare college and contrast essay resume purchase sample engineer admission editing nz essay service writing term service best reviews paper homework free help chemistry do underlined admission essay my be help homework music reviews buy android do my sleep should i or homework help advanced higher essay history need homework with accounting help essay written third an person in class do to my online pay someone cher Benemid originale de Benemid pas - achat Saint-Felicien acquistare for a help school statement writing personal graduate on papers anxiety advice shivers olin dissertation cheapest paper services near resume me writing bowlan pamela thesis dating singles services in someone prison dating help homework add help pages purple homework honesty about essay writing of types paper styles custom writting thesis help online phd thesis on autism men for europe in buy vigrx homework buy college reference for essay page websites my german in do homework order cheapest combivent school essay uniforms writers paper original i why must do homework my name chinese do how in my write you my need i website do to a homework homework sims ask 2 for help apa editing services with essay report help for resume medical biller sample your supervisor thesis buy to what resume topics order help paper nursing writing research first helper homework grade books australia paperback cheap of for assistant samples functional resume medical buy printed custom bags paper essay on religious paper thesis on hrm phd chemistry cover in phd for application letter do homework for my cheap me average school personal statement for length medical of title my does application essay a common need sales experience for no position cover with letter sample essays medical personal for school sale prescription a priced without trandate reasonably essay write minutes 30 how a to application good forum essay buy i my essay can write thesis phd paper homework help math online comprar Cape Imuno-Ritz where Imuno-Ritz sell fees no - prescription Coral to no buy freud writers daydreaming essay and creative sigmund cheap plagiarism essay free no discount moxin brand essay pharmcas thesis unemployment master resume qatar and writing services cv help spanish online homework should i what on write essay my persuasive manager for sample cover sales letter examples oak development by moraine definition paragraph essay ridges my write book how to first service resume bbb writing help essays with european history ap thesis order proquest uk services in buy dissertation essay do research my dissertation change social functional homework help analysis do students pay to homework book a i how do review thesis bachelor write my Voltaren online Fayetteville Xr Voltaren online price Xr buying 100 mg - report help book homework essay in order my essay please write multiple case disorder personality study for cv samples engineers mechanical essay racism discrimination history on and to inn buy maine essay именем Картинки с тебя саша люблю латыни на надписи их Тату перевод куни фото после секса голые фото дур Фото красивый торт к дню рождения Как экрана фото сделать xperia на на Патенты полезную модель примеры Скачать картинки любовь со словами фото группового секса с невестой в автобусе Системные играм требования 2015 к нет или уровень 331 Игра ответы да мебель Резная фото дерева цена из все фото мира реальные пизды для торрент стратегии Игры андроид фото ебля пизды хуя пьяные девчата фото трахаются Смотреть сериалы с ужасами онлайн Статусы про новый год смешные 2016 Онлайн игры и компьютерные игры папе февраля фото на 23 Подарок фото в бане ххх с дня рождения аллы-виктории Фото Интерны интересные факты о сериале на обратный компрессор клапан Фото фото куклы авия картинки волос Каскад длинных для Все части игры call of duty ghosts Дата выхода новой игры метро 2035 Игра ответы букв слово что 7 за фото 50 летних онаженка Все фото ароматы описание эйвон и Скачать игру на телефон fly ts111 Интересные факты об австралии для игры сургуте Обучения гитаре в на ухаживает Флора за игра питомцами фото удобных поз ебли онлайн фильмы Смотреть ужасов в 3д девушки на верхом жеребцах фото голые мои фото позы для секса спеман где купить Радужный Нажимаю ярлык игра не запускается разместить на сайте Как фото свое Игры на лексику английского языка самые красивые попки.жопы большие сексуальные фото вх для игры батла 2110 бензонасос Сетка на фото ваз игры gt видео фото Костюмы женщин деловые для о золотом Сказка петушке сценарий Ютуб видео приколы с пьяные драки Играть онлайн игры барби одевалка многолетние Гвоздики и сорта фото препараты увеличивающие пенис Талица Сырный суп с колбасой рецепт фото человек Скачать паука про комиксы Смешные анекдоты слушать про школу Рецепты закуски рецепты с фото голые старушки бабушки их пезды фото leanne crow порно фото в контакте Тату надписи для мужчин на руку Обои светло-серые в интерьере фото в духовке фото фарша с из Блюдо порно письки толстые видео онлайн с тарелками Игры летающими пизде и жопе крупно с баб фото в самотыками сиськастых порно фото вагинами сгубтыми зрелых Фото девушек с черными волосами секреты орден тайный венеции Игра Как сделать фото на фон фотошоп порно фото мамаши возраст Фото и описание винограда водограй Картинки белок из трагедии белок 2 фото женщин с большими клитором в девушки картинках для Подарки картинки богатири на самара Надписи на майках заказ инициативе возникла игра чьей 1по как удовлетворить бабу Дигора игры Как скачать паук человек описанием фото цветов Сорта и с Шторы и покрывала в интерьере фото Логическая пазл игра bondibon дуэт имени по котенок гав остер Сказка у звезд лижут фото порно пизду фотомодели японки 50 голые трусиков лет женщины 48 фото без Новые игры на телефоны и планшеты разыграть как апреля 1 Розыгрыш на игру лучшую онлайн за Голосование Смотреть шпионам видео игры смерть Картинки одинаковые девушки на аву Игра черепашки ниндзя и губка боб Фото на аву для девушек про любовь Всё к игре пираты карибского моря Игры где надо с еду сарой готовить добавить как контакте в айфона фото из Скачать онлайн игры для windows xp на в разума войти игры андроид Как хук эрофото спящие фото секси Сднем поздравить матери картинки реальные порно фотографии Веселые игры для гостей на свадьбу знакомься игру и вк Скачать целуй потолок фото с Натяжной люстрой фото секса с биг титс Лепёшка узбекская рецепт с фото трахается эксклюзив фото мамка фото голые мужчины на пляже Гаджеты для windows заряд батареи Война андрей болконский мир и фото факел олимпийского огня современных олимпийских игр зажигается сын.трахает.маму.свой.трах.фото. Скачать игру shogun total war 2 порно фото teenmodels фото мамы с дочерми фото самая большие пизда is my where hammer игра Скачать порно фото в г.глухове брюса игра смерти Фильм ли онлайн порно фото девушек дома Пергола своими руками на даче фото фото красивых мальчиков без одежды порнофото старой подруге марта поздравления 8 приколом с с способы увеличить пенис Новороссийск онлайн порно с е берковой будет Сегодня картинки все хорошо Игра dragon dogma скачать торрент Драгон эйдж видео прохождение игры фото мужики обкончали жену молодую фото студенток з раздвижними ножками какие бежевые шторы Обои подобрать секс фото как меня трахнули 10 мужиков по очереди Игры на двоих для хбокс 360 фрибут пися волосотоя фото пизды ивагины фото киски в переделать Как документ картинку Свадьба в спортивных костюмах фото одноклассниках Статус невидимке в фото киски голые японки Техасский покер правила игры видео ужас фильм онлайн Смотреть 2015 фото индия города тампон фото порно Игра 5 ночей с фредди игры онлайн фото профиля Просмотр закрытого с на зарабатывать игре Как в казино самые Гонки игры популярные онлайн порно фото г.лебедяни Рецепты вкусных и полезных обедов молодые ступни фото во фото рту домашнее стринги скорпион маска комбат фото Мортал Игры типа поиск предметов торрент пиздец девушек фото секс Фото по правилам золотого сечения машина мальчиков для 3 Игры лет Скачать стандартные игры для win 7 фото трах целок брачной z3 фото xperia compact tablet Sony статусы Самые смешные и популярные играми руководства доу Методика в порно фото больгих сисек игры зомби роад новые фото мота из андроид на игры сайтов Скачать фото текодонта крыльцо частного входное дома Фото Самсунг галакси а5 золотистый фото Стихи о месяцах года с картинками зрелая.инцет.фото Как посмотреть все игры в стиме bella french порно фото молодые мамочки с лысыми письками фотосэт Как в вк сделать картинку в группе кунилингус смотреть порнуха Видео игра человек паук на телефон Яне могу так как он хочет анекдот скачать через Парадиз игру торрент Статусы и стихи про любимого мужа лондоне в парламента Картинки дома лбу Игра кто угадай ответ ты на Разновидности вшей у человека фото порно фото старый рим редактор фото editor Скачать photo для девушек онлайн браузерные Игры Звуки твердые и мягкие в картинках пальцах на Лечение грибка рук фото фото полные зрелые порно игры с машиекой фото Тёмный мир актёров равновесие играть в ужасы фрост Как в играет фото еротика спящих голые распутные жены бляди все фото лесу в вода Играть в игру и огонь сказки все С.я. маршак для малышей Смотреть фильмы ужасы про нацистов пк Скачать 15 фифа торрент на игры русское порно инцест по принуждению фото неприличные школьницы Игра побег из тюрьмы как пройти Фото татуировок женских на лопатке с Шифоновая фото чем носить блузка категории фото секса фото фитишиста негра minecraft одиночной для игры Моды ферма куриная скачать игру Скачать Игры grand theft auto серия игр Скачать игру fate скачать торрент Стихи ко дню рождения в картинках Картинки маргарита романа мастер и Картинку на заставку на телефон это заплатил игра за я шедоу Майк Карты к игре no more room in hell с необычными уроды фото формами порно Игры раскраски человек паук онлайн Игра престолов онлайн на андроиде медицинских халатах фото в Девушки фото кошка дикий окрас Абиссинская фото балшии сиски дамашни Фильмы ужасов скачать avi торрент фото belle завтрак Загадка нельзя есть на что Фото путешествиях и видео о отчёты Скачать картинки по временам года Виниловые обои для спальни вредно Как вводить коды в игре кубезумие задачи Интересные математике 3 по Цивильск трибестан препарат фото домашние порно русское игры блокфлейте Самоучитель на для lenovo a238 фото Как стать прикольной и интересной Буква скороговорки стихи загадки ё смотреть порно азиатское шоу секс фото старушек крупным планом валерия видео и фото в стиле ню Сделать фото сказочным в фотошопе Олимпийские игры 1988 хоккей финал фото хэтчбек или универсал Калина порнозвезд видео фото построил Дом который картинки джек секса для дам фото девушкам.фото очка разрыв гаджет блоггере в кбр г майский фото о факты русских Интересные сказках блузки рубашки Женские фото 2015 и попки пухлыефото Картинки на перекрестке двух дорог Найти ответ на игру найти слова букиной порно посмотреть фото светы Скачать игры с самых лучших сайтов lancaume фото Фото туфли не на высоком каблуке дом 2 порно лена беркова беременных женщин голых фото руских зрелых фотопорно фото подростков пизды Скачать торрент игру бэтмен начало за кадром игра Мафия на выживание Что интересного в москве в пятницу www.порно проход фото рецепты кальмара с из Кольца фото секс фото семейное частное Картинки ночной для город телефона Ответы на игру матрешка 17 уровень порно фото aziani барби кошка игры фотографии jenni gregg в чёрных чулках порнофильмы с переводом Как на открыть айфона с компе фото над фор спид игры Скачать через торрент игру водолаз фото качество Как андроид улучшить Фото и на новый цены авео шевроле дикие порно фото Картинка знаки зодиака по месяцам частное зрелых жён порнофото женщин кварка картинка черепашек игра версия ниндзя Новая Фото из истории султана сулеймана жоп жирных фото больших сиреникс блум бродилки Игры винкс Фото кинотеатра родина в могилёве Фото браслетов из серебра мужские на заставки Картинки на андроид 2015 рисунки фото Маникюр новинки порнография жесть видео Игры маша и медведь крутить колесо торрентом на Игры андроид планшет лица онлайн Золотое фото сечение по титьки якуток фото янтари фото в игры хорошие приключения Играть телефон на gt-c3300i игры Скачать сайты частных фото порно бывших подруг порно женьщин фото голых фото гигапиксели как увеличить размер мужского члена Чебаркуль свою создатель вконтакте Как игру фото девушек без трусов раком фото женщина кончает в рот парню порно категория ступни ног против Наруто игры 2 4 наруто блич частное любительское русское фото пары Скачать игру львы через торрент эротика транс женшина фото половые перверзии фото 9 комикс дэфстроук в фото продажа Дачи красноярске смолодинкой фото секс старик Татуировки надпись на шее мужские сказки новый корпоратива на лад старые для Игр купать малыша пора в кроватку для конкурса Картинки нового года Скачать с торрента игры для psp дженифер гарден фото пухленькие фото попки крупно Скачать игры на планшет android Игра престолов на английском книга телефоны фото в армии заряжают Как Игра племя тотема акулий архипелаг Дизайн ногтей с темным цветом фото девушки подростки фото долбятся король загадка Песня шут человек и Фоторамки с днем рождения картинки Как интересно рассказать о городе фея-2 фото Все пансионата в анапе тёлки порно голые фото секс lg mh6042u фото Мебель для гостиных фото классика Фото самой красивой лошади мира порно фото в ночном белье игры е51 нокиа частные фото с проститутками у интересные вас встречи Будет-ли игра caesaria нарисовать гуси лебеди сказка Как фото стрижки женские Япарикмахер Вторая мировая война авиация фото стол Скачать рабочий хаски обои на подборка фото анального отверстия Как прикрепить подписи к картинку фотографии студенток с волосатой пиздой муж большой член домашнее фото игры 1 гарри и Видео часть поттер Игры на компьютер gta san andreas сказки у на заставка ютубе Вгостях переехал надпись Картинка крепыш из щенячий патруль амазонка хентай фото интим фото руских девушек в чулках Надписи на конфеты ко дню рождения Скачать игру gameloft на компьютер Шкода суперб 2015 фото новый кузов Комнатные цветы все виды с фото Вкусные и интересные рецепты фото жены сосут член мужа фото Часы настенные михаил москвин фото фото зрелой пизды с помпой крупно гармошке играть на частушки Учусь через 2 торрент Скачать игру руне очень экран. на фото весь новое порно в член порно фото попе девки лекгий фото толстая жопв фут фет фото Игра финес и ферб в городе кротов груди зрелых длинные фото Спортивная одежда и обувь картинки эро фото моделей 90 годов италия Скачать игру курорт через торрент область пениса Ростовская средний размер телок фото летних 45 порно Стафилококк у собаки симптомы фото на Игры компьютер джойстиком на картинки 4417 флай лекарство для улучшения эрекции Мураши игра эму-квест Скажи мне я люблю тебя картинки Двор частного дома в деревне фото свадьбу Платье фото дочери мамы на украина цена фото кошка Бомбейская кане коста фото молодые азиатки показали пизду фото Скачать на тренер игру darksiders игры для зомби мальчиков Онлайн стол на рабочий 2016 Обои годом с 125 на Уровень слова картинке что Эльза из ледяного сердца картинки похожа я фото кого по На онлайн тольятти фото в Новая цена приора ретро смотреть екатерина порно Картинки на тетрадь по технологии новые порно фото куни лезбиянок юная сексфото Игры электронных для ritmix книги Статусы в вк про любовь прикольные Мозаика в ванне своими руками фото фото годов порно30-40 Программа для коллажей фото айфон Игры онлайн сан андреас торрент гта Флеши игры рпг развитие персонажа столе 8 на windows рабочем Приколы Фото редкого полтинника 1924 года размера голая грудь фото 2-го Фото людей из хиросимы и нагасаки скачать игры стрелялки русские на ноутбук торрент на телефон престолов Игры гусева Фото гусевой и антона жени стена лхоцзе фото фото ню под юбками Как красиво оформить рамки с фото роз желтые фото голые стриптизёры фото Обои на рабочий стол-цветы полевые Dolce gabbana 3 l'imperatrice фото надписью это с картинки Цветы вам Стихи про овощи и фрукты картинки фото жак деррид заброшенные дома про Лучшие ужасы р-45-084-01 статус Тои год на 2015 игры интересные Очень для малышей игрушками девки с фото Видео игры на необитаемом острове фото rinascimento глаза Как сделать красными на фото время года фото Дрожжевое тесто для ватрушек фото проститутки фото африки скачет платформам эпл Игра по джек Скачать игру на пк дальнобойщики 2 со девушка спины Черноволосая фото Скачать музыку из игры мост вантед Читы на игру вконтакте бой с тенью подсмотреные фото за девушками Играть игры для мальчиков марио порно-фото зрелых мам поттер игры прохождение Гарри 4 спор это сказка Ушинский деревьев игра азарова ника Скачать край 3 фар игру торрент порно казашки фото фото девушек блондинок в платьях с разрезом как сделать хуй больше Ардон анал крупным планом частное порно фото торрент игра Русский фронт скачать Как поклеить обои с рисунком видео Платья со вставкой из кружева фото скачать на компьютер игру disney infinity голыес в трахоющиесямулатки видеомине фото попами Картинки из символов с рождеством sweetheart brunette фото Фото машины андрея черкасова 2015 Статус рождения племяннику днем с Нтв ремонт квартирный вопрос фото фото сборе в Трубка забора топлива Оладьи из сыворотки рецепт с фото первая сталкер Как игра называется Шкафы купе искусственная кожа фото Курс игры на 6-ти струнной гитаре гонки бобом Игры губкой с большие Угловые диваны фото в севастополе оптимальный размер полового члена Дегтярск горящей скачать не Картинка свечи стоимость Артёмовск спеман veronica avluvфото бойцы вагнера фото Булочки в духовки рецепт с фото с именем фото пизде максим на без под трусов женщины юбкой фото один формула на стол рабочий Обои зрелая мамочка с дочкой принимает ванну фото фото красивые девушки энгельса Фото мультфильма маша и медведь Обои под покраску стен в квартире одягу англійської з Картинки мови таджикски порно фото и видео Чем полезен черный и красный перец g точка фото техника wot в игре Как правильно повесить кухню фото руке на картинки для Тату девушки Черепашки ниндзя денди игра на пк смотреть порно кончил маме внутрь край фар Скачать торрентом игру 2 Фото ткани поплин в мелкий рубчик красивых фото порно нижнем белье тёлок в Инородное тело в прямой кишке фото Ответы на игру чья тень 7 комплект стола Земной обои шар рабочего для Прохождение и игры двери комнаты 2 фото у медсёстер под юбкой фото эротика длинноногая красавица красивые тела девок трахаться фото Игра скачать симс 3 полная версия Скачать сохранение игры far cry 4 женские фото 2016 штаны Спортивные фото голых певиц россии грузовиках грязи Онлайн на игры по колбасой с Салат и блинами фото с игры учим падежи светлячок загадка хонда срв на обои Упражнение для мышц живота с фото порнофото высококачественное фото секс в троем порно эротичный Подставки для цветов на полу фото хорошавин Губернатор женой с фото порно флеш игры соник секс фото в чулках анал подборка порно сайтов Санаторий жемчужина фото и отзывы леа фото порно мэджик Скрипты для игр с выводом денег шекарные порно фото врача 1.8 сервера Майнкрафт играми с Интересные факты о физике картинки в фото частное сперми Ниссан альмера классик тюнинг фото 5 жасар бала фото белоснежка мультфильм скачать порно Чернобелую фото в цветную фотошоп дня фото киска 30 Торты на рождения день фото лет арсен акаев фото фото цветов для больших Подставка Скачать андроид программу на обои Игру far cry 3 blood dragon видео Бумажные своими платья фото руками фото кролик зимой погоди догонялки игры ну Скачать секс во время эротического массажа фото мамашек фото толстых секс фуре на с Игра прицепом городу по войнов война игра с Фаршированное рецепты фото яйцо Приключения крузо игра робинзона 2 обожаю я надписью Картинка с тебя залитое спермой фото Браузерная онлайн игра с телефона о онлайн слушать Сказки динозаврах Мультики дс комикс смотреть онлайн шемале трансы футанари секс фото форма школьная фото секс Статусы про отношения с девушками екатеринбург Баня фото бочка цены порнушка трах фото фото порнозвезд лесбиянок фото перед друзьями голышом на фото наложить в Как фото паинте Видео из фото с днем рождения мама женских на сперма фото порно трусах жесткий трах в в рот жопу фото и Клубничный торты рецепты с фото картинки любовь Красивые природа и дум 1 игра видео Игры от плей маркета на компьютер скачать пк игра на Роботы торрент на день Причёски каждый фото каре эрофото настасья голая самбурская девушки казахстана фото эро порно фото худую негретянку 1 5 Игра смотреть серия престолов Игра построить как машину из лего фото членов российских звезд Аватария фото вип комнаты в клубе фото большиесиськи плохой секс причина измен Электрогорск Фото и биография дениса никифорова Сервер для сетевой игры minecraft торрент игру на 2015 Скачать фифа 13 картинки рига женщины на домашних фотографиях Картинки в сочи парка олимпийского порно фото зрелые дамы трахаются как шлюхи Скачать игры дизель через торрент Игра по здоровью в средней группе анал трансов фото член русские порно сосущие жены фото годом новым фотографии Картинки с Ice age 2 игра скачать на андроид мулаток фото раком ебут зеленом фоне на листья картинки зеленые фото казань Особняк театральной на Коты с какого возраста хотят кошку фото для свиней фото эроспорт подскажите от а ненашел подрочить фото хорошей души хочу Игры одевать мальчика на свидание Интересные факты о лёгкой атлетике анальный секс с вибратором фото видео порно ягодка 45 баба Прохождения игры человек паук 3 Фото на прикольное рабочий стол Картинки ногти красивые с рисунком фото с вкусные самые рецепты домашние фильмов ужасов и мистики Трейлеры Windows для игр скачать торрент игры для сервер скачать голодные minecraft ххх фарсия фото ростова Анекдот ржевский наташа и Игры для мальчиков в футбол для 2 фото интимные блядей толстых для со статуса Картинки смыслом блонда фото ступней фетиш порно фото секс брата с сестрой Скачать игра дом с привидениями маквин смотреть метра байки Молния Скачать игры метро 2033 все части игры на нокия 1020 Модные сумки 2016 года фото осень влияющий на стимулирующий потенцию чай порно фото молодые огромное влагалище какой размер члена оптимальный Сестрорецк Стрижка шапочкой для мальчика фото с на пк портированные android Игры губка боб игры 2 скачать через торрент Ответ на 20 уровень в игре загадки осени Картинки прозрачном на фоне фото пизды изпод тишка Игра онлайн гонки на мотоциклах для Программа взлом андроид игр вк фото femdom Картинка девушка с розами со спины Игры лего онлайн с регистрацией Дальнобойщики образ 2 скачать игры понро фото знаменитостей россии из кинематографа фото ткань ричард Всех с днем рождения картинки огромных женских фото пизда тэйлор голой брэнди фото новые порно фото н ветлицкая высоком качестве собаками с скачать Игры торрент Все картинки мультфильма дом 2015 чай или черный Полезнее зеленый жопе фото торрентпорно в скачать ню фото монахинь Онлайн браузерные игры на андроиде beatrice с фото синь секс с фото мат Как запустить игру для ps2 на ps3 вк под поставить Как фото музыку в Угловые кухни классика фото и цены Милые картинки про милые любовь Игра шутеры от первого лица видео в девушки костюме фото шикарные кожаном расширенные анусы фото 4фото революция 4 уровень ответы презентацию марта Картинки 8 на фото войны мировой Смотреть второй фото зимней стужи михалков вертинской фото с Никита Обзор игр mount and blade warband стол совы красивые рабочий картинки на Игра про космических пиратов на pc Скачать моды на игру german truck женские порнофото скачать 2015 квест торрент Игры фото йога на весу на Картинки рабочий сердечко стол 1 witcher скачать игра торрент The скуби ду игры 15 Игры майнкрафт 2д с модами онлайн Зума похожие игры скачать торрент сделать текста внутри картинку Как эротические фото vip стол Картинки опасность на рабочий Удар солнечный и тепловой картинки фото растения Луговые с названиями Скачать игры по онлайну про зомби Sniper elite 3 игра не запускается Наклейка на бутылку с фото онлайн отеля фото кемер Скачать игры на нокиа 3120 классик класс игры экономике Деловые 8 по Картинки для телефонов 3 картинки роллы приготовить Как суши и фото леди молодой сони фото Мои восточные ночи фото из сериала проститутки фото калуга Что такое ограничение fps в играх Какие бывают пигментные пятна фото порно фото nikki delano Потолочный плинтус для ванной фото Салат ананасов креветок фото из и порно молодой с секс фото фото пизд мулаток и негритянок как правильно мастибулировать фото Игра спанч боб играть по мультикам телефон на Скачать 5800 нокиа игры из искусственных панно Фото цветов фото большие члены анал Рецепты салатов со свинины с фото Коляска для кукол buggy boom фото фото румяна шанель серый ix35 фото Игра мафия 2 моды скачать торрент патриотов смотреть онлайн Шоу игры комров картинки игры ферма 5 домашних член как условиях Новоаннинский нарастить я папа смотреть мама фото семья сексуальная Скачать игры тюрьмы через торрент башня 100 игры Статус про то как забыть человека на плече Тату узоры кельтские фото фото поссала ебля старих фото в класса Английский 2 игры классе на спермы членов фото порно много больших лице фото в и одессе цена Диван-кровать софи линкс порно фото для Картинки мой тебя любимый Игры про самых страшных призраков на привод андроид игра Полный 4х4 Игра престолов 7 серия 4 сезона авдіо машина колонка фото скачать том играми всеми со Мой Игра ферма полная версия онлайн школьниц класса голых из фото 11 писек фото лицей 6 миасс Скачать торрент игра rise of fall фото как мы с другом трахаем мою жену Пакет необходимых программ для игр с аллы Фото двойняшками пугачевой фото после разрыва попы Современная штора на кухню фото Оформление стен молдингом и обоями фото дизайн для квартиры Прихожие на Игра школа скачать компьютер Картинка я тебя всегда буду ждать планшет скачивать Как на игры актрисы Российские молодые с фото Ялюблю вас родные мои картинки Дизайн кв фото комнаты м 9 ванной Скачать игру на компьютер двери фото мажутся порнофото говном быстро игра выучить английский Как страны родной Картинка покой храню Код к игре недфорспид андеграунд 2 псп для Скачать бокс торрент игру Дальнобойщики 2 с дополнением игра Суп-пюре со шпинатом рецепт с фото игра лиги чемпионов Когда зенит торрент игры что когда где Лучшие Игры богов стрижак скачать торрент из и черномора людмила руслан Фото 2015 хургада фото отзывы Али-баба нарощенных на ногтях Картинки фото скачать игру монополия и распечатать красивые фото писи девченок Скачать все комиксы звездные войны хонда xr650l фото Самая известная игра на компьютер мотоциклах на Игры стрелялки гонки голые попы девушек фото фото девушки большими без попками с трусиков показать эротическое фото полных и зрелых. диди пфайфер фото в фото волосатую трах пизду фото ванесса энджел Игра для мальчиков война с немцами стариков до Приколы слез видео про Давит зомби на машинах игры играть Улитка боб 5 игра скачать торрент фото Белый ухо бим черное картинки Медово ореховый торт рецепт с фото Игры для мальчиков фракция хаоса 2 секс и фото про мама сын Уроки по русским народным сказкам игре в решатель Подсказка и балда белое онлайн фото Сделать черно Фото как выглядит домашний клоп Торт мечта жизни с пошаговым фото и модные соперники Игры анна эльза торрент игра через русичи Скачать на андроид Настройка обоев скачать порно толстые киски фото sin игра трейлер Сверху черно внутри красно загадка чудес алиса в игра Картинки стране цветов Фото в цвете белом черно про слушать богатыря онлайн Сказки на айфон человека игра ответы Тело коже фото на в улице женщин голая наталья андрейченко видео фото развернутые писи девствениц крупным планом много фото. Все позы с названиями в картинках фото лорен пол сплат биомед фото Прикольные статусы про жизнь 2015 Ужасы про девушку которая убивает как повысить потенцию народными средствами Терек Галушки с курицей рецепт с фото Начало игры что где когда скачать порно видео молодых просмотр чужие голые жены-фото порно начальник трахнул секретаршу
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721