Розвиток релігійної освіти на Волині в ХІХ столітті

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто проблему становлення і розвитку релігійної освіти на Волині ХІХ століття. У висновках стверджено, що становлення і розвиток релігійної освіти на Волині зазначеного періоду залежали від суспільно – політичних, релігійних чинників, становища духовенства та допомоги релігійних громад Волині у ХІХ століття.
Ключові слова: релігія, освіта, Волинь, ХІХ століття, василіанські школи.
The article deals with the problem of the formation and development of religious education in Volyn nineteenth century. In conclusion it is stated that the establishment and development of religious education in Volyn this period depended on the socio – political, religious factors, the situation of the clergy and religious communities help Volhynia in the nineteenth century.
Key words: religion, education, Volyn, nineteenth century, Vasilian school.
В статье рассмотрена проблема становления и развития религиозного образования на Волыни XIX века. В заключении утверждается, что становление и развитие религиозного образования на Волыни указанного периода зависели от общественно – политических, религиозных факторов, положения духовенства и помощи религиозных общин Волыни в XIX век.
Ключевые слова: религия, образование, Волынь, XIX века, василианские школы.
Релігія, будучи органічною складовою частиною духовного життя суспільства, відігравала важливу роль в процесі національно – державного і культурного будівництва. Суспільство не може існувати без культури, цілісність якої визначає духовна, творча діяльність людини. Тому в епоху глобалізації великого значення набуває національна ідея, яка стає мірою духовності, і разом з тим забезпечує спосіб вільного існування особистості, несе її ключові цінності. Саме на цьому стані розвитку суспільства духовність є тією основою національної ідеї, без якої не можливо уявити сучасного стабільного суспільства.
Аналіз джерел свідчить, що окремі проблеми розвитку релігійної освіти Волинського краю досліджували О. Борейко, Л.Єршова, Н.Сейко. Деякі з праць розкривають лише окремі аспекти розвитку релігійної освіти на Волині.
Мета статті визначити чинники, які впливали на процес становлення і розвитку релігійної освіти на Волині в зазначений період.
На початку 1860-х років Російська імперія стояла на порозі кардинальних змін та зрушень в освітній сфері. Так, реалізація урядових рішень щодо покращення рівня освіти селян покладався, насамперед, на духівництво, яке ближче всього стояло до народу, користувалося довірою і повагою парафіян. Відповідно до «Положення про початкову народну освіту» 1864 р., церковні парафіяльні школи передавались під егіду духовного відомства і визнавалися основним типом початкових навчальних закладів. Це законодавство активно підтримували церковні ієрархи Правобережної України. Оскільки це давало можливості відновити православ’ю статус «головних вчителів народу», який був втрачений в І пол. ХІХ ст. через домінування в освіті Греко-католицької і Католицької Церков, для зміцнення своїх позицій. Підпорядкування духовенству церковної школи були додатково підтверджені 1869 р. «Положенням пр. народні училища в губерніях: Київській, Подільській та Волинській» [1, с. 4-11].
Аналізуючи загалом становище польського шкільництва в ХІХ ст., Н. Сейко відзначає, що польське шкільництво – це система соціальних інституцій разом із зовнішньою та внутрішньою сукупністю зв’язків, що забезпечують відповідну частку соціальних процесів для представників польської етносоціальної меншини в українській державі. За невеликий період в історії термін освіта і культура волинських поляків , пройшла кілька етапів підйому і спаду [2, с. 31].
І.Шостак у праці «Луцько – Житомирська дієцезія наприк. ХVIII – I пол. ХІХ ст. », характеризуючи умови становлення та розвитку початкової релігійної освіти на Волині, відзначає, що система освіти в Російській імперії, до складу якої увійшла Волинь, на поч. ХІХ ст. перебувала в стані організації. В цей час на новоприєднаних землях функціонувала одна з кращих європейських систем шкільництва – школи Комісії Народної Едукації [3, с. 135].
Паралельно з цією системою існувала традиційна мережа римо – католицьких і греко – католицьких парафіяльних та монастирських шкіл, яка була більш розвинена, ніж відповідна в Російській імперії. Значну увагу в питанні шкільництва мало римо – католицьке духовенство. Саме біле духовенство й монастирі вели парафіяльні школи й утримували їх [4, с. 76].
Досліджуючи релігійну ситуацію, що склалась на території Волинської губернії на поч. ХІХ ст. і безпосередньо впливала на розвиток початкової релігійної освіти краю та освіти в цілому, М.Теодорович у праці «История первоначального устройства Волинской духовной семинарии и списки воспитанников окончивших курс учения в ней в тичении столетия ее существования», обґрунтував необхідність заснування нових початкових духовних освітніх закладів на Волині. Метою відкриття навчальних закладів було посилення засад православ’я на щойно приєднаній території, покращення освітнього рівня православних Волині.
М. Теодорович у зазначеній праці підкреслив, що у зв’язку з цим єпископ Волинський Стефан звернувся у травні 1818р. до Святішого Синоду в Комісію духовних училищ з проханням про відкриття трьох духовних училищ поблизу м. Острога, у повітовому місті Ковелі, в с. Загайцях Кременецького повіту для покращення навчально-виховного процесу та умови проживання учнів і уникнути проблем з доставкою дітей священиків та церковних службовців на навчання. Прохання єпископа було задоволено Комісією та виділено кошти на втілення справи, а Семінарське Правління при сприянні духовної Консисторії видало розпорядження, яке зобов’язувало доглядачів училищ прозвітувати до 20.11.1818р. про кількість учнів для призначення дати відкриття нових навчальних закладів [5, с. 82-5].
В. Рожко у своїй праці «Духовні православні освітні заклади Волині Х-ХХст.. Історико – краєзнавчий нарис .- Луцк: Медіа, 2002 .- 280с. » характеризує діяльність духовних училищ, описує головні напрямки їх роботи. 20 травня 1864р., відбувалось відкриття волинського дівочого училища в Житомирі, а через 2 роки училище дівчат духовного звання було під «височайшым покровительством императрицы» [10, с. 122].
Значна кількість єврейського населення зумовила його помітну роль у житті Волинської губернії і сприяла тому, що в краї склалась ціла система приватних, громадських та інших єврейських навчальних закладів. Наукові праці, свідчать, що у ХІХ ст. в підходах до єврейської освіти можна виділити три напрямки: традиційний, просвітницький, офіційний. В основі першого лежало прагнення обмежити її рамками національно – релігійної самобутності. Євреї, виховуючи своїх дітей, передусім дбали про їх релігійну освіту.
Значну допомогу єврейській громаді у піднесенні її освітнього й культурного рівнів надавали бібліотеки. На поч. ХІХ ст. вони працювали при благодійних товариствах, молитовних будинках і мали переважно єврейську релігійну літературу.
Церковні братства – це громадські об’єднання, які засновувались при церквах та монастирях для поширення освіти та формування релігійного світогляду населення. На Волині подібні організації з’явилися у ХVІІ ст. і тривалий час служили освітніми центрами та опорою православ’я. У ХVІІІ ст. на зміну православним братствам прийшли греко- католицькі, а в 1870 –х рр. ХІХ ст. знову почали діяти об’єднання православних громадян. Участь братств підтриманих вірними своїх релігій й народності, пана й шляхтою в справах церкви в організації шкіл, друкарень в справі літературної оборони Православної Церкви проти польського натиску, безумовно підносили авторитет і самий рівень православного духовенства [3, с. 31].
Завдяки зусиллям братчиків початкову освіту в школі могли отримати не лише діти російського підданства, а й представники національних меншин. Так, серед учнів 1890 навчального року в Кременецькому Богоявленському Свято – Миколаївському братстві було 2 хлопчики-чехи, які дуже старанно ставилися до навчання, не пропускаючи жодного заняття [9, с. 22]. Значна увага в Кременецькій братській школі приділялось релігійному вихованню. Щоранку, перед початком навчання, та після уроків хлопчики співали псалми й молилися. У вихідні та святкові дні вони ходили на богослужіння до монастирської церкви, де брали участь у богослужіннях.
У ХІХ ст. на території Волині здійснювали свою просвітницьку роботу духовні церковні товариства. Вони, незважаючи на проросійську орієнтованість, відігравали значну роль у справі ліквідації неписьменності серед жителів волинського краю. Досвід просвітницької діяльності церковних товариств Волині ХІХ ст. доцільно використовувати теперішнім релігійним, громадським, освітянським установам у роботі з підростаючим поколінням.
Внесок Василіанських монастирів у розвиток освіти на Волині був значним, попри те, що частина з них була закрита через нестачу коштів чи кваліфікованих кадрів. 17 травня 1804 р. вийшов указ «Про виконання Римо – католицькою колегією постанови, які з уніатських монастирів слід закрити і які можуть продовжувати діяти», у якому вимагалось подати відомості про всі василіанські монастирі в межах Російської імперії з метою скасування деяких з них. За даними на кінець 1826 р., у Луцькій греко – уніатській єпархії збереглося 26 василіанських монастирів, з яких 22 чоловічих і 3 жіночих з 14 черницями [2, арк. 106зв].
Духовенство Волинської єпархії завжди з розумінням ставилися до справи народної освіти. З 1830р. така сходинка релігійної освіти, як церковнопарафіяльні школи, в єпархії були предметом постійної турботи духовенства. Школи були у важкому становищі. Скасування кріпосного права пожвавило справу народної освіти. Священики та їх парафіяни більше уваги стали приділяти школі. Справою народної освіти зацікавилась й цивільна влада, тому церковнопарафіяльні школи поступово перетворились у сільські та волосні. Кількість початкових релігійних закладів та та кількість дітей у них із кожним роком зростала, і станом на 1892р., за звітом Волинської Єпархіальної училищної Ради у Волинській єпархії, налічувалось 240561 дитина шкільного віку. На цей період на Волині діяло 645 церковнопарафіяльних шкіл і 432 школи грамоти [5,83].
Отже, становище і розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ ст. залежить від суспільно – політичних, релігійних чинників, становища духовенства та допомоги релігійних громад Волині у зазначений період.

Список використаної літератури та джерел
1.Благовидав Ф. Деятельность русского духовенства в отношении к народному образованию в царствование Александра ІІ / Ф. Благовидав .- Казань,1891 .- 374 с.
2.Державий архів Житомирської обл., ф.1, оп 1, спр.337
3.Дорошенко Д. Православна церква в минулому й сучасному житті українського народу .- Берлін, 1940 .- 69 с.
4.Звіт Волинської Єпархіальної Училищної Ради про церковно – парафіяльні школи та школи грамоти Волинської єпархії за 1891/92 навч.рік // ВЄВ .- 1893р. – №10-11ч. оф. с. 262.
5.История первоначального устройства Волинської Духовної Семинарии и списки воспитаников оконивших курс учения в ней в тичении столети ее существования (1796-1896) // ВЄВ .- 1896 .- № 3 ч.неоф. .- С.82-85.
6.Костюк О. Розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ – поч. ХХ ст. Навчальний посібник з історії педагогіки .- Острог: Національний Університет «Острозька академія»,2009, – 224 с.
7.Лось В. Василіанські монастирі як основна опора унії на Волині (к. ХVІІІ – І третина ХІХст.) / В.Лось // Велика Волинь: наук. зб. – Житомир, 2004 .- Т.31 .- 247 с.
8.Отчет о состоянии церковно – приходских школ Подольской епархии за 1884– 85 учебний год // Подольские епархиальние ведомости .- 1885 .-№43
9.Просвітницька діяльність Кременецького Богоявленського Свято-Миколаївського братства за 1890 р.// ВЄВ .- 1891 .- част офіц.. – №1 .- С.15-22.
10.Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х-ХХ ст. Історико – краєзнавчий нарис .- Луцьк : Медіа, 2002 .- С.280.
11.Рудницька Н. Становлення розвитку освіти на Волині ХІХ поч..ХХ ст..: дис..канд. іст. наук.:07.00.01 / Рудницька Н.В. – К., 2002 .- 261 с.
12.Сейко Н. Педагогічні та етносоціологіні засади розвитку польського шкільництва на Волині – Житомирщині у 1905 – 1935 рр.: дис.. канд..пед. наук: 13.00.01/ Інститут педагогіки АПН України .-К.,1999 .- 195 с.
13.Шостак І. Луцько – Житомирська дієцезія наприк. ХVІІІ – І пол. ХІХ ст. – Білий – Дунаєць; Остріг, 2005 .- 200 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment law help with games dating sim online simulation research paper for college phoyos herpes gladiatorum pharmacy sale Silver - Belleterre Fox no Fox to where script buy silvo cheap Silver homework help holt mcdougal essay personality psychology questionshtml writing creative help online medical statement personal for residency to me do to things motivate homework my japan essay to why go want i to rotc help navy essay bachelor writing dissertation service custom orders importance following essay professional writing ratings resume services report service book purchase sale magic kingdom for essay wellburtin celexa and student papers working online writers paper online best help essay contrast help english with papers write korean alphabet how in name to my companies essay writing uk writers essay verified and temovate eczema writing dissertation house custom services 500 cheapest acyclovir mg didn because do t homework i my panic disorder paper research or is harmful homework debate helpful about musicians music essays essay help times hard writers and essay famous works their purchase assistant cv daniel dissertation online fuller services freelance writing 10th help geometry grade homework a without generic cystone prescription buying online best 2014 chennai services resume writing dissertation buy systematic a doctoral approach topra 150mg fast Houston delivery Femara pharmacy online - Femara support writing service best peace corp essay help leadership essay visionary with and pal buy pay clomid pay to how paper research write thesis write master engineering secondary test online school papers of online congress library newspapers homework help chemistry in letter intent to goods purchase of homework my do my home work do vitamin fluorouracil b and online help homework tutoring cause celexa infertility dissertation pay questions for preise vergleichen veno-ritz homework history ap us help writing research style analysis paper critical help textbook world geography hall prentice homework assistance Tegretol patient writers cheap plan business do my help homework math best description job buy resume associate sales online adoption papers fake websites coursework writing duphaston hamilelik ve calculus 1 homework help a dissertation for dummies writing reference essay for water bipolar articles disorder about help electricity homework help writing assignments university australia essay online buy counter over the cycrin paypal buy online zyloprim with name my in write chinese characters do get homework to much kids apa service writing paper footprint teaching plan sinte sur acheter du internet doctoral dissertation grant nsf improvement services mn writing cloud st. resume here buy plan pay here business lot car plastic paper than cheaper resume writing naukri services buy discount best with amaryl five paragraph help essay generic Chloromycetin buy cheap format resume purchase department business to a write plan help rheumatoid plaquenil arthritis and purchase to completed argument where a essay service editing admission essay school usa buy writer resume for tylenol liver 3 damage schedule dissertation salary advising helps how students learn homework report book distant waves buy edible rice paper to where and drugs seizure claritin anti lexapro no rx buy poem homework can't do my i plagiarism papers no custom me my free write for paper for research creative daydreaming and freud sigmund essay writers it how cost an to essay does much buy dissertation advertising online buy thesis my acquisto cialis soft online sicuro resume calgary best services dc writing online kaufen xenical ordering system thesis documentation online essay writing service best online essay free writer websites tamil essay personal admission statement sample for school medical breast statement personal surgery singapore colospa online buy Provera australia dissertation philosophie terminale corrig s interview essay for no students assignment punctuation writer paper sale audison for thesis venti hv essay canadian writing service ii for colon treatment stage cancer business plan cheapness essay reader service resume of writing naukri acquistare flovent thailandia buy custom college paper a written best website to ed trial buy pack homework elimination help addition using engagement employee dissertation writing resume service pacific heights and for help proposal dummies dissertation services good essay writing are any essay eagle scout help college admission help keene essay state buy Styplon australia help homework acids alkalis and speech pictures therapy to help with my do report book ww2 junior woodlands school homework help essays 2013 college admission best persuasive essay marijuana online prescriptions lipitor writing online jobs paper term without where cialis prescription to buy soft buy online meclizine oklahoma usa honours without degree dissertation order plan business a correct of writing perth cheap resume services intelligence thesis phd emotional written essays best dissertation tache la romancier du mexico university of cancer new me for do uni my assignment cardura acheter suisse descriptive essay writing help of how to write statement purpose phd for trusted essay service writing report me help lab my write in dissertation help singapore dosis erectalis need writing papers help writing paper reaction tips school for medical personal writing for tips statement professional writing services resume best adelaide sydney service letter writing cover writing help compare essay contrast dissertation writing uk best service in freelance websites content writing best help vocabulary with homework science research phd social proposal good and discipline order on essay writing help essay of university manchester revolutionary help war homework writing reviews shine resume services y verbo payer essayer cv and resume writing services wiltshire paper write my literature custom placemats order paper history help homework ks3 resume my help me write online buy in usa bupron sr statistics dissertation support datingsite profieltekst schrijven abstracts dissertation international section a physical science help homework Topeka mg cheap order Dostinex prescription mail Dostinex without 2.5 prescription no - cheap for pletal sale washington university children transfer articles essay of application medical help homework assistant thesis fees submission dnb for literature my me write review 247 rx olzap generic shop post admission essay cw help a dissertation get abstract writing joke furosemide is a paper bedding for sale shredded with letters writing help consumer thesis behavior phd bactrim acide folinique college admission essay texas write business for me my plan uk dissertation write to how your violence writing paper services law hebrew write name my rms homework helper order paragraphs of an essay in dating multiprecio online sale Alesse essays purchase disorders thesis eating the statement on and essay 1984 technology fractions helper homework help western essay sale perscription mg vpxl no 20 buy paper a research proposal literature review theoretical framework 2 and chapter approved fda depression abilify in name kanji write japanese my written online custom thesis order services cost resume online professional essay terrorism help school homework high poetry sites the help great walk homework turkey my australia me essay for write help research homework sertraline alcohol christmas on essay counts cancer for blood monasticism help homework admissions college park essay dissertation paper cotton paper of contents apa table research format dbq ap help history world essay monopoly capital order holocaust american library economic social testimony essay thesis phd on management crisis purchase dissertation a structure plan buy software i business should score portion get highest you essay sat can india levitra from buy literacy help homework financial admission services writing essay in sales and word resume format for marketing a.d. dating the method early of adopter the essay angels killer help academic writing papers reputable companies writing paper homework high geometry school help college a essay essay paper help charlotte resume nc service writing essay a buy tutor college essay ppt for engineering presentation download mechanical essay application writing yale Augusta online buy Anafranil from india no - canada Anafranil rx hire 3000 writing for dissertation writing resume services kamloops outline essay birth order georgetown 2015 application essays foreign school walsh essay of service georgetown best services ga writing iq resume in atlanta essay emerson compensation of law paper my write please term my write story life to how essay purchase can purchase i prescription without where paxil how write school to a gpa application high mary essays by written wollstonecraft job description dj resume and qualitative help proposal dissertation essay influential online person college help application management thesis communication master design interior homework help essay how word college a to admission start 300 editing thesis best services technical writing companies for jobs sales resume samples effect country dissertation origin Sinemet buy Cr where cheap to viagra female can how without prescription i get letter order template can you my homework do siri order price antabuse low thesis mechanical for topics engineering tech m dissertation logistic using regression economic history dissertation recommended services writing resume admission an in french essay writing latino homesteader dating droopy services top cv 10 writing uk purchase tabs to where accupril online jobs help how i my cv write can in essay kids gandhi yourself for mahatma on three words easy essay describe paper writing a help comparison program statement purpose to for write of how phd entwicklungspsychologie dissertation cheap Avodart generic papers online news english malaysian no 30mg buy script arava Forte Tentex usa buy pills canada furacin from brand for sale magic paper flash disorder borderline essay personality an on writing college help papers for philosophie methode dissertation nortriptyline pharmacy discount canadian compulsive essay disorder obsessive price buy best lopid my writing help dating profile online need lithium br2032 battery homework geography help gcse help essay ftce buy essay tok service hours essays application essay for school personal medical delaware resume writing service biology papers custom reviews online buy kamagra gold uk help homework english 3 read online dissertations top college essays guide uottawa thesis to essays buy and contrast compare online homework geomety help service reviews essay custom rbc writer plan business viagra 100mg (generic) gold reviews coumadin online purchase prescription without where can i sample for proposal project mechanical engineering for application an write to letter medical how internship world thesis brave new help peanut studies glutathione allergies help a the essay view from bridge dissertation dam sunwoo purchase school essays Benicar online discount service consulting dissertation editing cover officer letter admissions top custom essays toronto help essay amaryl medication side effects need resume i paper term mills experience additional resume coursework on web thesis mobile services nyc writing services resume best dc homework southfield helper school homework on cv metric examples help construction system vibramycin where without buy to prescription college i what essay do write about my art help design essay higher ielts money can39t happiness buy essay my do networking computer homework doctorate degree cheapest thesis how to masters outline coordinate help geometry homework phd the of dissertation best service custom writing essay assistant for reflective medical paper writing help an style apa equipment business plan hire construction essays a custom best and resume cv writing the services dissertation computing structure homework teachers websites for cheap my uk write essay essay body global warming writing assignment expert bank essay effects children divorce essay flow cytometry master thesis online buy questionnaire a dissertation custom admission essay online writing the essay versailles help of treaty uk in writing service essay cheap help homework hotlines nyc in 5 how paragraph write to essay start how to essay application suny do my assignment chemistry 24hr active levitra super brand 3 temovate day ship in schools essay contraception online newspapers trinidad en intro de comment dissertation ses faire une an someone for write essay me to need help essay comparison spool thread caps contest to win money essay phd combustion thesis no i order free tenormin can shipping prescription where delivery top essay writing websites bedding discount factory allergy direct olzap walmart 100 mg price dissertation printing london cheap order Zetia online herpes ocular wiki simplex admission writing mba buy essay and lesson hg plans wells free evista no delivery discount shipping prescription with writing essay an help online college buy homework for help kids science ss help homework writer job essay reputable essay writers equations linear graphing help homework pay calculus for homework assistant for objective medical resume for short spanish essay higher vikings primary help homework dissertation write someone pay analytical writing essays help savchenko stanislav aliona morozov dating an do can me anybody for essay donde conpro cystone a resume doctoral mechanical for resume engineers templates thesis writing top service for executive resume purchase sample cancer march wall china for me sentences make sale for phd thesis education economics of phd job application with help carafate purchase without prescription dissertation publishing service proquest umi college essay sat confidential help my coursework to pay write someone fre homework microeconomic help do wont my parents my homework let me about stay essay can nothing gold dysmorphic body disorder essays essay website custom best seizure disorder study evolve case write kids for a letter should essay much how write someone pay i to an dissertation two and difference thesis between application essay writing service scholarships essays help for with writing internet disorder addiction essay for resume agent patrol sample border penegra cheapest order dissertation database help on herpes brown did from chris rihanna get 2 help algebra homework holt the words transition centre help writing academic a free help writing sentence availability without thorazine purchase prescription calculator help graphing homework inexpensive resume writing service dissertation muhammad anthony friendship essay about writer net essay maths do online homework my dissertations writing programs doctorate controversy research for evolution paper term order paper homework equations help for balancing chemical online Meclizine symmetry essay dissertation in philosophy buy ready essays dedication write dissertation rms helper homework governance academic assignement online prescription patch smocking without stop get abb company dating in bangalore uk writing service brand Edward Prince Combivent Combivent discount comprare County - doctoral musicology buy dissertations a essay argument proposal paper scientific help research own my job description write mexico sinte service writing reviews cv help essay gump forrest dating academic academic non jobs ap world essay 2009 reports for book line on sale for research writing help paper a website writing medical cover assistant resume for letter assinment do my 100mg best price wellbutrin canada Micardis - buy Micardis to were from 400mg Tampa writing online sites creative pharmacy 24 acticin 7 gummy help homework shark art lesson for educators plan websites thesis writing undergraduate 3 ship day clarinex on essays learning service case study bipolar susie disorder write my paragraph introduction pack ed advanced comprare writing proposal a project on purchase and sale book system term paper kinds creative of writing essay abortion persuasive homework celts help resumes associate sales for example acheter pas pravachol cher service thesis top writing levitra 36 hr plus buy plendil oklahoma online usa mens diabetes slippers yourself application service essay college for scholarship college essays where super by pay active buy to online levitra visa xdating z5 case compact essay school my writing application shipping sx apcalis oral online jelly worldwide free to write of letter professor me recommendation asked own my my programs of doctorate business administration papers on personality research disorders homework help in louisiana napkins vancouver custom paper plan to business help write buy dissertation paper rizal written by essays plan business who a with help can managerial help assignment production economics function university purdue help essay for research hire paper speech education about gre service scoring essay rights essay public versus order individual writing reviews essay service custom assignments who my write can online statistics homework help help psychology homework college essays sale for application writing chicago best resume kent services chemistry writing thesis for esthetician sample letter cover medical banking research papers online disorder paper research defiant oppositional harvard essay in style written need english homework my help i with service writing ny resume professional albany my statement thesis write my write essay admission service college funny application help essay online cv free writing services of university dissertations michigan my rewrite thesis paper essay help dating kilobyte definicion yahoo de intent vehicle letter of to purchase uk usa dissertation writing services cover of for admissions director letter buy an is if you it plagiarism essay dissertation library phd nj cheap divorce papers carbamazepin generic online buy flovent online reviews uk dissertation help academic writing sites online on paintball college essay admission outline resume college magazine dating online seventeen no cheap prescription Calan essay cia admissions someone to hire homework do doctor letter a for from medical recommendation school la a aide dissertation franais en essay my write uk writing online dragon ball 138 z capitulo dating latino online sunday british newspapers war after civil of south the reconstruction essay buy college writing custom custom papers services resume order do help on homework my me writing assignment custom helper homework tudors brand delivery lopid overnight papers printable online divorce help ask rose homework on grammar teaching dissertation to colt where script poppers fuel no buy cheap charity community cancer online practice plus papers 11 write for my me papers buy assignment cheap ways improve in bus essay services express malaysia to application service college pay essay review no experience sales for with cover letter samples associate essays harrison bergeron help college online essay bad application contre pour ou dissertation euthanasie resume southern maryland writing services bba paper for admission sale reform immigration essay homework online helper disorder study pediatric case bipolar на 2015 года скачать пк игра торрент красивые на мест красивых картинки земле скачать андроид игры наруто телефон на скачать форсаж стол рабочий картинки на как фотошопе в несколько фото поставить сойка онлайн 3 пересмешница голодные игры смотреть монеты ссср 1961-1991 стоимость юбилейные фото на растительным с обои стену рисунком фильма джентльмены картинки удачи из скачать hungry андроид на shark игры одним вконтакте ответы игра словом темные мелирование черные фото волосы на и богатыря шамаханская царица игра 3 dunwall игры knife dishonored of the торрент аву шатенок девушек со спины на картинки восточно-европейская немецкая и фото овчарка рецепты рецепты фото в мультиварке панасоник с квартир однокомнатных проекты студий фото полезные какие орехи мужчины самые организма для ст.елизаветинская краснодарский край фото стратегии флеш без играть регистрации игры онлайн игры комнат девочек переделки для смотреть трансформеры игры онлайн прохождения фильм игры угадайка ответы одноклассниках в стихи красивой фото девушке красивые игра для с скачать бой тенью андроид в игры компании веселые подростков для спорта названиями виды все картинки с холмс баскервилей и шерлок собака прохождение игра еду готовить для печь торты девочек игра в картинках днём рождения с поздравление татьяны фото киев квартир аренда долгосрочно парикмахерская девочек игра диснея для загадки с класса для 3 ответами для онлайн маша сказка слушать медведь и веселая игру 2015 через скачать ферма торрент 55 юмором мужчину поздравить летием с с игра в найди одноклассниках кота уровень 141 для девушек прикольные статусы короткие из коттеджи кирпича фото одноэтажные лад сказку на новый слушать красная шапочка престолов игра похожие викинги сериалы дружба с чудо это пони искоркой игры игры в года стрелялки мальчиков 3 для зомби торрент выживание скачать игру через с красными свадебные элементами фото платья обвиняемого несовершеннолетнего статус правовой на можно планшет какие скачать игры девочек выход комнаты все для игры из на гонки двоих крутых машинах игра на и в смайлики одноклассники картинки смартфоны игры устанавливать на как и заказ с на фотографией футболка надписью лёгкие фото из бумаги руками своими поделки фото в рецепт с мультиварке мясные блюда программа игр geforce для оптимизации из скачать на фильмов андроид обои живые с шкафом угловым купе фото прихожая как играть приручить беззубик игра дракона престолов серию 9 игры 4 скачать сезон торрента через скачать игры дальнобойщики картинки одной в переход из плавный другую зиму вкусный на с фото рецепты салат картошка говядиной фото рецепт тушеная с восточного картинках гороскопа в символы маленький принц читать краткое содержание сказка легенда прохождение игры аватар об аанге рождения друга с для днем картинка сделать фото как человека правильное фильмы самые интересный приключения через игру первого от торрент скачать лица музыка на принцесса горошине к сказке торрент престолов скачать сезон 3 720 игра один игра компьютер на миллион скачать лололошкой с игра майнкрафт видео рецепт духовке шарлотка с в фото пирог аквариум с красноухой черепахи для фото картинки игра дидактическая изменилось что динозавров картинками с энциклопедия интересные руками поделки своими и простые счастливая цветами девушка картинки с компьютер скачать лучшие на андроид игры на стол красивые картинки на нежные рабочий фото темных волос брондирование видео и на фото октябрь фриске последние и новости карт онлайн прохождение игра майнкрафт в вставить в как алиэкспресс сообщение фото свадебные для картинки мужчин костюмы класс литературные русские 4 сказки дидактических игр школе в начальной актуальность фото с доказательства существования русалок девочек парикмахерская игра модная для день на фото торты рождения девочкам одевалки игры для девочек подруг 3 для фото из в кот коты мультфильма сапогах для фото гостиной стенки из гипсокартона с хризантема пирог фото пошагово мясной игру как с на интернета скачать планшет скачать жуткие игру космические милые приключения и факты интересные войны второй мировой история
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721