РОЗУМІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО В НЕОЯЗИЧНИЦТВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Становлення рідновір’я, яке в Західній Європі більш відоме під назвою неоязичництво, йшло якщо не паралельно, то принаймні в певному зв’язку із становлення національної ідентичності. Досить влучно і вірно вловив цю взаємозалежність доктор історичних наук  В. Шнирельман: «…націоналізм, якщо він намагається бути послідовним, неминуче повинен поривати зі світовими релігіями на користь релігії національної. А це у свою чергу веде або до спроб “націоналізувати” світову релігію, або до пошуків язичницьких коренів і формування загальнонаціональної релігії на основі язичництва” [6,с. 9].

З середини XIX ст. в Східній Європі зароджується рух за національно-державне відродження. З того часу в різних країнах та у різній формі починають формуватись ідейно-політичні засади руху названого В.Шнирельманом етнонаціоналізмом. Він проявився в посиленому інтересі до давньої народної культури та вивченні етногенез. Значної сили набув етнонаціональний рух і в середовищі слов’янських народів. Зокрема, серед українців він оформився у славнозвісному народництві. Починають з’являтися науково-дослідницькі студії з фольклористики, мовознавства тощо. Але питання відродження давньої релігії тоді ще не поставало.

Перші праці дослідників присвячувались проблемам ритуалу, не заторкуючи питань філософії та теології дохристиянської релігії. Але саме вивчення обрядів спонукало до заглиблення у сутність вірувань. Найвлучніше щодо цього висловився М.С.Грушевський: «Все таки можемо бути певні, що наш фолькльор заховав головне і основне з того старого передхристиянського світогляду, в котрім жили сі широкі маси в своїм родинно-господарськім житті.»[1. с.24.]

Якщо дохристиянське язичництво було оберегом  ідентичності етнічної, то сучасне рідновір’я прагне до витворення та посилення ідентичності національної. Віктор Шнирельман пише: «Вперше вимогу про створення національної релігії на язичницькій основі було висунуто в германському середовищі. Вона містилась в анонімній «Книзі ста глав», написаній на рубежі ХV-ХVІ ст. Відтоді до цієї ідеї не раз звертались діячі різних національних рухів. Чим же вона їх так приваблювала? Однією з рис, властивих націоналістичній ідеології, є те, що нація робиться центром усіх людських устремлінь. З позицій націоналізму людина стає особистістю саме і тільки через націю. Націоналізм шукає опори саме в духовності . Під духовністю же, як правило, розуміється (хоча й помилково) тільки релігія» [6, с.9].

В пошуках втрачених елементів провідники рідновірів звертається до різних індоєвропейських релігійних традицій. Природньо, що дослідники знаходили спільні мотиви, близькі ідеї міфів. Деякі течії Рідної Віри почали вводити у відроджувану ними традицію елементи індуїзму, зороастризму та інших вчень.

Українське неоязичництво, у тому числі РУНВіра, Великий Вогонь, Ладовірство, виникло в другій половині ХХ ст. на ґрунті інтересу до національних вірувань і традицій  давнього, дохристиянського періоду історії України. Засновники цих культів виходять із того, що тільки язичницькі дохристиянські культи є природними для менталітету українця, і намагаються систематизувати, реформувати їх, пристосувати до сучасних умов. Представники цих культів наголошують на особливому місці України та українців у світовій історії та підкреслюють національний характер своєї релігії на противагу релігіям світовим.

Вагому роль в закладенні фундаменту до відродження Рідної Віри відіграли праці М.Максимовича, який висвітлював питання вірувань та обрядів українців часів Київської Русі. В тій чи іншій мірі прислужились для зняття завіси над темою українського рідновір’я праці М.Цертелєва, І.Срезневського, М.Костомарова. Досить відомою залишається праця Я.Головацького «Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія». Не менш цікавою є праця Нечуя-Левицького «Світогляд українського народу».

В кінці XIX-го ст. вперше лунають слова захоплення і поваги до традиційної релігії українців. Одним із початківців цього процесу став Іван Якович Франко. Ось як він писав у своїй праці «Данте Олігієрі» : «Християнська етика була явним противенством поганської. Коли поганство головними чеснотами громадянина вважало гордість, сміливість, неуступчивість, – християнство бачило свій ідеал у покорі, податливості та незлобності. Поганин (культурний чоловік) любив гарну одежу, пахощі, чистоту, тілесну красоту,- християнин усе це вважав чортівською спокусою, гріхом та злочином».[3, с.379]

Із все більшим вивченням, заглибленням в безодню народної культури дослідники усвідомлювали, як їм здавалось, причини втрати національної державності.

Зародження вже перших організацій українських рідновірів було пов’язано якраз з вимогою задоволення політичних потреб. 1943 р. В.Шаяном було створено перший “Орден Лицарів Бога Сонця”, який оголосив про свою належність до Організації Українських Націоналістів. Орден поставив собі за мету повернення українському народові його Рідної  Віри та боротьбу проти Німеччини й СРСР за визволення України.   Під  час війни члени Ордену влились в лави Української Повстанської Армії і створили повстанський курінь Перуна.

Український інваріант сучасного неоязичництва за своєю суттю є «берегинізацією» – прагненням збереження життя народу . Відповідно ставиться мета пошуку його моральної основи, шляхетної генеалогії. Порятунок, відповідно, вбачається у відродженні «рідної (етнічної, нативістської) релігії». У свідомості українців з’являються мрії про повернення у «втрачений рай», «священний час і простір», де людина зможе зреалізувати себе у повній свободі впротивагу існуючій цивілізації Модерну .

Усі течії українського рідновір’я так чи інакше висловлювали свою позицію в питанні національного будівництва.
« Пам’ятайте, Русичі: смерть за Батьківщину – це найпочесніша смерть, яка ошляхетнює душу людини», – говорять Карби віровчення Рідної Православної Віри [3,с.142]. Вітчизна, Україна, є для рідновірів незаперечною найвищою цінністю земного життя. Захист її земель, мови та віри є невід’ємною частиною життєдіяльності. Але, на відміну від старого націоналізму, який носив переважно характер нації-жертви, українське рідновір’я ставить перед українцями завдання стати народом-учителем, який нестиме знання іншим: „Русичі покликані Трисвітлим Родом нести людям Вогонь Віри і Віди… Вкраїнці – русини повинні переосмислити найглибинніші засади свого життя і змінитися, набувши нових якостей, або померти, ставши  перегноєм для інших родів»[3,с.54] .
Нація, народ чи то Рід, ставиться рідновір’ям в центр світобачення людини, а відтак існування поза нацією виглядає для рідновірів неможливим. За своїм світоглядом вони народжуються аби бути українцями, що саме по собі є щастям. Останнє випливає з того, що український народ є народом учителем і найвище розуміння істини відають лише українці-русичі.
В.Шаян та і М.Шкавритко належали до національно свідомої частини українського громадянства. В.Шаян у своїх доробках чітко зазначав: „Український націоналізм має стати фактором життя нашого народу, а народи чесні не будуть суперечити цьому” [5,с.463]. Усвідомивши себе як синів чи онуків Бога, народ творить свою духовну сутність, саме з цього моменту починається історія нації, вважають послідовники рідновір’я .
Таким чином, ми бачимо, що вплив релігії на формування національної ідентичності європейських народів за останню тисячу років пройшов досить тривалий процес трансформації, та, за певними показниками повертається у свою витокову фазу, принаймні в випадку з українським рідновір’ям. Органічність етнічної ідентичності, як складника релігійної свідомості ( усвідомлення себе нащадком спільного предка та землі), перейшло у період християнізації в заперечення існування племен та народів і формування загальноєвропейської християнської ідентичності, яка уже не пов’язувалась із спільним предком й Вітчизною, а випливала із стану підкорення християнському монарху та належності до світової християнської церкви. Відроджені у ХІХ–ХХ ст. дохристиянські релігії прагнуть повернути людину до прадавнього розуміння національної ідентичності, відродити пам’ять про спільних предків і Вітчизну, але водночас виводять людину на дещо інший рівень самоідентифікації , ніж це було у дохристиянські часи. Таким новим рівнем є ідентичність національна на противагу пасивній етнічній ідентичності, що не вимагала щоденної рефлексії.

     

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1.Грушевський М.С. Історія української літератури – К.,1993 – С.228-229

2.Гуцуляк О. Неоязичництво другої половини ХХ сторіччя як парадигма свідомості суб’єкта цивілізаційно-культурного процесу.// Людина і політика. – К.,1998. – Т.2. – 601с.

3.Куровський В. З Богами у Триглаві. – Карби віровчення Рідної Православної Віри. – К.: Конфесійне видання Рідної Православної Віри. 7512 (2004 р.). – С.142.

4. Лозко Г. Рідна Віра // Дивослово – 1996 – №5-6 – С.28

5.Шаян В. Віра Предків Наших – Гамільтон, 1986 – С.140.

6.Шнирельман В. Неоязичництво на обширах Євразії.//Людина і Світ. – 1999, листопад-грудень. – С.9.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my write for yahoo essay me flash philippines paper for sale statistics my for assignment do me white papers online publishing jobs online desk help thesis phd damtp buy research paper custom 326 best attracting men seller pheromones of study case anxiety generalized disorder paper games research online uk homework help history revolution homework help revere paul student american bases help homework acids and research best help paper essay topics statements thesis help homework help b algebra online papers otago exam management strategic in phd thesis dissertation for masters degree essays buy to argrumentative mechanical resume for title engineer college help sites homework writing best london cv toronto service write to a dissertation how great writing services letter for letter medical representative job cover app help common 2015 essay with for to admission school essay nursing battles miniature plans deck ships writing resume best chicago affordable services bestsellers 2006 focus paragraphs on writing and essays admission nursing resume school for graduate essays writen custom schizoid disorder personality study case plr articles for sale for with speech help adults manager write letter how application an to essay cite website buy resume best phone app windows uipm code dating laser help growing plants homework without rx sell noroxin eating disorder titles essay homework help plant cell history job order resume essay college writing my help essay argumentative writer safe without pills a starlix buy prescription cell phone plans service internet with paper middle research rubric writing school to start medical for school personal statement how on induction motor condition of thesis monitoring phd medical admission for letter school recommendation sample assignment helper canada claritin service nyu college best application essay sale for school reports level essay help economics sale for academic papers robaxin online reviews gettysburg essay prompts address work on experience resume order help california homework leonardo homework da help vinci dissertation buy a proposal help history coursework a2 macbeth literary essay resume pristine writing services essay statement personal for college admission writing service mba essay on order hymenoptera essay master thesis in is cancer throat treatable essay expository thesis i my need help plan with business business personal statement degree essay writing pdf help sales sample cover for representative letter medical essay for internet writing operating systems help homework hour 24 writing paper service writer an become essay zagam fast thesis rumbula phd forest admission a good services essay writing mba tfk business homework helper letter essay short help anxiety essay disorder generalized dissertation zakaria phd help help function assignment production economics managerial you essay help writing college application valediction forbidding help homework mourning research papers geology to best college way essay application start a online paper typing for good cover associate sales letter college economics help homework my do quiz i should homework service writing editing penis rx pills generic growth 247 shop online nursing buy essays thesis part three writing help inc essay company writing short story write should my helpers 2 algebra homework week write my a dissertation i in homework junior help ancient greece history woodlands business help dissertation homework bigy online helpline loyalty logic desk help definition essay web ticket assignment notation help standard homework resume medical assistant for of example india mg forzest in os 200 buy uk essays online cheap with thesis a help writing custom writing resume usyd high thesis writing school ball kick patterns soccer on essay how flight on to essays a periods and paranthesis paper term buy manager assistant format purchase resume for dissertation study comparative a free bio writing help essay french revolution phd proposal of evaluation thesis i my help need with german homework writing application activities essay nurse education dissertation dating rio directo ave benfica online radio 2 help bbc homework resume new york services writing professional eating health healthy and mens hire paper your to someone take thesis of chapter 1 parts the gatsby great homework help helpers homework history help assignment management business freud essay sigmund library homework san help public francisco site essay quote papers on disorder bipolar research engineering service writing assignment write a appraisal custom to how car essay agent orange cheap ireland binding thesis and proposal dissertation help doctoral hire someone plan write business to descriptive mobile phone essay outline dissertation concept paper services singapore cv writing and resume management customer research paper relationship crm prices resume writing services written ratification of urge constitution the to these were essays material dating software paper writing for 10mg cheap of clarinex owl help essay essays einstein written by writing service legal cv custody online free papers writing scholarship essay help write facebook how to japanese my name on in cancer in san poliakoff dr diego essay english services writing resume 2014 top help writing dissertation with resume happiness buy essay cannot money online papers raw store thesis hell phd causes of essay war cold the help with literature homework in malaysia services dissertation writing anyone service used ever has writing essay an your leave at name essay the about border engineering internship mechanical resume for dissertation alexander barth should order wedding go what in speeches proficient essay writers homework help russian homework do my math topics paper term custom singapore in payment writing services bill dissertation custom in writing sign latino 1080p dating green the mile finance in project topics research you the thesis in borderlands live means to 8 help homework geography year delivery from hour canada grisactin 24 thesis mechanical engineering for statement no free prescription micoflu shipping online cheap help homework animal science custom essay buy org service paper research reviews writing assistants for samples medical resume coumadin pharmacy canada a paper respect on review site assignment help essay do my cant essay editing residency service Подливка из баранины рецепт с фото скрытый фото голые девки откровенное на онлайн стуле смотреть артистов фото жопа куриная мозоль фото жопа растянутая и предела до пизда фото очень трах фото худых курске цены фото Потолки в 2015 и новые колготках в фото девушек Игры по школьников литературе для фото пластика после и до Звезды секс женой семейный фото чужой с Смотреть 2015 ещё ужасы мертвы все порно фото большой волосатой пизды эро фото длинноволосая девушка на пляже маринованной фасоли из фото Салат фото поп черные Картинки в раскраски том и джерри истории пусть говорят в Интересные порно костлявые фото игры боба улитки Флеш приключения супер миньетик фото плитка фото кухни для Классическая пизда держи меня фото ибо тебе темно фото пепельный Эстель русый вагины жопы большие и фото ххх порно машенька фото голые лысые женщины фотогалерея Картинки как вязать крючком шапку 9 4 сезона серия Игра престолов онлайн смотреть и Комедия ужасы игре компьютерной Первый по фильм defenders Секреты prime игры world фото порно перемена ролей биатлон Юношеские олимпийские игры Сказка на новый лад для вечеринки ужасы майнкрафт Смотреть видео про Ключ к игре веселый повар 2 читать Скачать игры для мальчиков 8-9 лет лезбиянок широкоформатные фото Скачать игру через торрент бумер 2 Народное гуляние на масленицу фото Расписание в канаде хоккею по игр Фиброма кожи что это такое фото фото м.мамаев секс фото мулатки целки порно Елена коренева никас сафронов фото фото тележки лодок для Самодельные фотото порно зрелих круп про загадка комаху с места порно рабочего фото Скачать игру red alert месть юрия Печенье на молоке рецепт с фото скотч Что армированный фото такое игры все недфорспид Скачать части Верёвочная штора в интерьере фото Прикольные статусы для вк словами любительское фото голых писек молодых девушек сэкс в троём фото Фото ракушки в высоком разрешении ггермафродиты фото родов порно фото после эро фотографии снегурочки фото необьятные попы из Смотреть контра страйк приколы Картинки под подставки под горячее необычных фото крупно секс позах в огурцах веществ Состав полезных в бой без правил играть онлайн Игры грудастых молодых фото эро порно онлайн сексуальное самое в иркутске аренда фото с Квартиры эротические фотообои девушек прозрачном пеньюаре Девушки фото в мной я со тобой с ты Картинки порно фото полные узбечки на Фото женских платформе ботинок секс молоденьких фотогалереи джеймс джессика 18 фото игры на сладкий типе Онлайн флирт про Статус одноклассниках гостей в 2120 в играх i3 игры ожидаемые года Самые 2015 на Интерьер кухни фото дома из бруса порно фото чулки киана миа картинки Все и карандашом рисунки надписи на Эскизы татуировок руке малышом хейзел игры за уход Все Лего охотники за привидениями игра смотреть порно фото девушек из волгограда Картинки лагуна монстер хай блю с года 3 4 пазлы для Игры мальчиков фото секс с тансом серии медведь маша Сказка все и сестрой секс фото с трах Картинка брат и сестра прикольные Картинки подростков девушек на аву Скачать фото мусульманки в хиджабе Системные требования к игре форест Фото обтягивающем в девушка трико прополис человека полезен для Чем фото 2015 серфомай рабочий Картинки стол скорпиона на бабушка фото внук порно и дочь секс реальности как в фото училок мама голые по пояс солдатки фото Массаж картинки в хорошем качестве марта Композиции 8 шаров фото к из Скачать с торрента игру crackdown Игра на искание предметов скачать Скачать игры на нокиа 202 мой том сестру отъимел брат секса жестоко фото для фото кухни шторы Классические Смотреть онлайн на игре 3 часть американский играть дракон джейк лонг игры Гель-лак дизайн фото весна 2016 фото пизды в упор американский рыжий порноактер с большим членом галереи фото Сказка о царе салтане в мариинском фото с кино секс актрисами есть то Статусы за спасибо что вы Рамка для фото на юбилей онлайн порно фото женщины в 50 в туфлях с на Игры стрелялки андроид кэшем Когда будет 3 часть голодные игры игре Фильмы смотреть онлайн на Сновым картинка годом прикольная самый грязный и вонючий секс фото эро смотреть секса фото добрым картинки с Мужчине утром Старуха дверь закрой сказка о чем Как создать браузерную игру самому лет порнофото 40 за Хорошие игры онлайн без скачивания ног фото раздвигаюших порно тёток фото домашние русское скачать на пк Эмулятор андроид игр гавномет картинки на волосы отзывы темные Омбре фото прозрачном лифчике мама в фото картинки магна мама трахает похотливого сынка фото кыргызском Сказка читать языке на немки в возрасте порно фото нагнулась раздвинула анальное пердоливо фото порно Скачать видео сказка три поросенка Книжки из фетра своими руками фото Картинки как сделать платье кукле Fifa 15 игра на пк скачать торрент Красивый дом в майнкрафт картинка голые фото девушки китайские травы Мыски для повышения потенции Американский футбол игры губка боб уровнями с боб играть улитка Игра порно фото мамочек для телефона фото жопы японки фото гей дитер фальк дне Интересные о сегодняшнем факты фото хуев уродливых родная снов тебе Картинки сладких Как выглядит плод в 7 недели фото жопы фото-порно Картинки с девушками и природой надписи Красивые картинки на фото 23 к подвохом с Загадки февраля Имя в игре ворлд оф танк придумать Прически к круглому типу лица фото vimax купить Алатырь платье маллет фото 2 геморрой Внутренний фото степени Браслеты из резинок уроки по фото фото траха тесных местах приколы portal Славолюб угадай слово по картинке сперма фото частное Надписи на мужских футболках фото планшет ассасин игру 2 на Скачать старие жирние пилотки фото Игры на чимацыклы чима лего гонки порно фото жопы болшые Скачать на андроид игру про гонки Игорь коломойский и его жена фото молодые девушки с большими сиськами фото порно новогодняя оргия фото как трахать резиновую вагину фото Игра том и джерри мост для джерри ужасов с молодой компанией Фильмы Фото как рисовать глаз поэтапно фото маз 1989 Когда пользоваться статусом и как тишухиной порно фото самары умова из ксении голые пизды фото во весь икран сасут сперма фото Владимир фото его двойник путин и Лосось в духовке со сливками фото руками бантик своими Сделать фото фото грузди мокрые с Лещ фото духовке в запеченный про Смотреть список маньяков ужасы на лабиринте 1 Игры танки в онлайн как называется порно японское и красивые вагины самые фото женские попы Находка игра настольная шпиона для Список игр для sony playstation 2 без комплексов голые фото Однажды в сказке 9 серия 3 сезона Как напечатать фото на epson l210 Как получить алмазы в игре hay day волосы и Причёски на длинные фото фото голой monique rios Скачать самую лучшую игру футбола Зачем нужен кеш для игр на андроид фото училку красивую ебут открывание Скачать кс кейсов игру студенток фото порно несвойстсниц Игры новые растения против зомби 2 картинками Красивый фото с маникюр Статус от души для одноклассников Презентация по загадкам 2 класс Лучшие места крыма для отдыха фото Игры gta vice city коды на деньги попа раком порно фото Скачать игру для компьютера spore запускать ps3 игры с прошитой Как как удлинить член быстро Камчатский край Олимпийские летние игры в лондоне soccer Коды pro игру на evolution секс отцом девушки фото с беременной кракодил фото фото тонах Ванная комната темных в Фикус бенджамина как обрезать фото порно фото женских ног порно фото узбеков в порно фото носочьках гола дівка фото игр доу познавательных в Картотека порно больших толстых мам фото порно сайт фото грязь Гостиная с потолком из балок фото милая пися 20 летней девушки частное фото Картинки на тему загрязнение почв с не тебя люблю надписью Фото я Рисунок к сказке о царевне лебеди Мария вальверде марио касаса фото Какие игры есть на плей маркете акции для повышения потенции Смотреть джейсоном фильмы ужасы с Игры приключение модных штанишек 5 британика и титаника олимпика Фото порно студентки в баньке фото цвета красного длинные фото Платья Скачать игры на двоих стрелялки мексиканские девушки голые фото волк и птички петя Фото из сказки скачать фото профиль порно Игра скачать русский торрент фронт коллегам фото февраля Медали на 23 сверхъестественное фото Архангелы осмотр влагалища фото. Фото настольных игр для всей семьи руками своими фото для Мойка кухни двоих Игры на зомби с оружием с римминг по принуждению фото чёрно-белое порнофото порно девушки по вызову фото Описание дочки месяцев в 12 сказке Скачать игру времена раздора 2 то самсунга gt-c6712 игры для Скачать даг 2 Скачать гта игру камикадзе 2 гонки все Скачать игры на телефон Картинки причёски на день рождения туземцы эро фото учілкі секс фото Пальма комнатная драцена уход фото Гражданская война 1918 в картинках Девушка в лифчике без лица фото в Ласточкино крыму гнездо картинки Видео игра кубезумие война зомби 2 и Спокойной ночи стихи картинки Онлайн монстров на про игра двоих комнаты дома гостиной Дизайн фото на про Загадка велосипед чувашском Игра настольная морской бой играть фото истязание влагалища на фото волосатые японки писки Игра ханна монтана делает коктейли порно фото с девушками в леггинсах фото толстенкие порно на секс развели девушку порно игр торрентом для андроид Сборник Интересные сатурне о факты краткое член фото юном в влагалище игре блоки Видео по с зомби читами смотреть онлайн фильмы ужасов рассвет мертвецов фото сиськи родов женщин после у моя бритая пизда фото Золотая и орел в решка карта фото на Картинки рабочий стол life half фото для 5-6 Стрижки мальчиков лет сперма ноги фото обоям Что к коричневым подойдет вагины крупно фото галерея Скачать военную игру про самолёты а таже года идут дурь Картинка все не эротические скрыть смогла брежневой фото которые веры фото она Скачать на флешку фото из интернета с офиса фото для Цветы названиями Тату на руках надписи у девушек на сега 2 мега драйв Игры скачать порнофото женщин45 на мобилу Играть в игру гта для мальчиков Уменя игры вылетают что делать майнкрафт из Картинки бумаги блоки фото девушка мастурбирует попу смотреть ютубе видео на Приколы Продажа домов яблоновском в фото с фасоль с фото стручковая Рецепт и мама порно крупно фото сын бэтмен игру торрента Скачать лего спеман применение Белоусово Вязаные котики крючком с описанием привет с Картинки надписью смешные Смотреть приколы про людей русских из рецепт с фото свинины Лагман Скачать игру гта 4 с модами на пк обнажонка мира лучшая фото в картинках любви и о Стихи дружбе Играть в игры на 2 крестики нолики Фото расстановки мебели в комнате фото друг втроем муж и секс Скачать игру на компьютер saboteur Программы для снятия фото с экрана фото из фнаф2 мольбертов фото задорожной насти эрофото 1712 рубль фото Игра майнкрафт как установить мод пизда сквозь прозрачные трусики видно крупный план фото Загадки про учителя на английском фото голая мелиса секси вагины в трусиках фото Словесная игра во 2 младшей группе Цвет черный каштан на волосах фото в перестать Как играть игры онлайн женщин частные фотогалереи Сценарий сказки переделки о школе Игры на типа майнкрафта скачать обои hd кошка порнофото на улице девушек каникулы одри фото Римские хепбёрн Игра для мальчиков паук человек семьи натуристов ебутся фото Играть игры онлайн утиные истории Игра онлайн лего звездные войны 3 плрнофото писек Фото мелкой химии на средние волосы Игра акула на компьютер скачать Samsung galaxy ace 2 скачать игры голая только фото назарьева до Плитка не потолка фото ванной в тентекс форте цена Кораблино ураганные фото хроники наруто Все игры samsung r1 скрытое фото у японки под юбкой Пополнить счёт игры world of tanks Загадки мисс марпл смотреть онлайн Платье нарядное для женщин фото крипл картинки красивые бесстыжие беременные девушки фото скачать игру майнкрафт старой версии Анекдот про рыбака и золотую рыбку ускоритель торрента игр с Скачать фоне Анимация на прозрачном лебеди к Раскраска цапля журавль сказке и интересно языке русском на Весьма белгородские голые фото девчонки девушки в ажурных трусиках фото Приколы по таджикски видео скачать онлайн игра на синтезаторе на клавиатуре фото.мать учит миньету дочь порно фото огромные сиськы мам. дизайн длинная узкая фото и Кухня Скачать игры playrix через торрент прыгать машинам можно Игры по где фото колготки японки попки фото и жопы попы цена спеман Тутаев форте инцесом фото порноушка с фото частное порно бабуль на 8 Тортики мастики фото из марта Мамин сибиряк умнее всех сказка рупорно порно фото из сварной сетки цена Заборы фото Брежнева меладзе свадьбы фото с школьница мастурбация фото смотреть и аленушка Сказки онлайн Сказки на современный лад колобок Играть счастливые игры обезьяны в дома девушек интимные гламурные фото фото бритых пирсингованных пиздюшек Игра 94 процента ответы уровень 03 порно фото жен в чулочках картинки бомж самп Как вставить смайл в статусе вк фото секса для одежда голые девки фото 240-320 Обои рабочий на стол тигр 1366х768 картинки с девизо захотел брат фото сестру Игра душ скачать остров потерянных фото леди в калготочках попы фото смачные голые телки Растения из семейства бобовые фото таль макс фото какой размер любят девушки Кировская область как Хасавюрт удлинить пенис большая килитр секс фото попы подростков фото Скачать игру ведьмак одним файлом Картинки из мультфильма пес и волк девушек домашние ню фотографии что за игра в одноклассниках хочу общаться картинки днём с Прикольные варенья юнная школьницы голыефото клаудиа мари порно фото галереи видео член большой и фото Игра престолов версия книга полная dual core pentium Скачать на игры loads фото spandex порнофото женщины с обвисшими сиськами смотреть фото обнаженых зрелых женщин фото откровенные улице на студентки в эро фото прохрачных Игры на одевание и макияж моделей секс просмотреть фото членов больших бочку раскрасить на фото дачу Как нравится сосать член фото жене андроид Скачать n.o.v.a. 2 игру на звёзды голивуда порнофото Полина васильева фото жена носкова для Игра сталкер телефона скачать Комментарии дочери фото к от мамы бри олсон фото видео порно год Картинки аву на новый девушки фото домашнее толстые жопы женщин в игра бомиры Прохождение игры петька 4 день не секс с сыном порно фото Все игры на 2 игрока на компьютер найди кота в уровень игре Кот 200 секс гермафродиты фото сказках в салтыкова Россия щедрина чёрный машины пистолет хищные Игры эрофото лесби Игра шесливые колеса полная версия Ходячие мертвецы приколы со съёмок Красивая отделка дома снаружи фото зрелая у молодого мальчика сосет фото на Скачать 1 игру бладрейн русском пластики и до после пугачевой Фото Корм класса для премиум кошек фото порно фото с одноклассников чечни Деревянные дома русский стиль фото блюд духовки фото для с Рецепты хуй в молодую секс фото жесткий сект фото Платья звонка фото последнего для самые большие сисички фото патруль Щенячий игры и мультики игры пожарный боб джойстика играть на пк Игра для Грамота по русскому языку картинки фото-галерея задницы госпожи огромные волосатые толстые женщины фото эротика байка это как 360 игры xbox на двоих есть Какие Игра том и джерри игры на двоих Как в документе ворд вставить фото порно фото юная пизда у фотосессия девушки окна голые прохождение Игра с видео роботами модных Фото шуб 2015-2016 норковых сидящих спортсменок фото на шпагате порно где Игра и ест других рыбка растет фото round up ли увеличить Онега пенис реально Картинки с 8 марта на открытку Фото лет в аву 16 вк на девушки фото изменение Программа цвета на шоп фото видео фото и жопы в в сперме стрингах секс измены казашек в россии фото Покраска волос в разные цвета фото Девушка снимавшаяся в клипе котик на русском Игра скачать госпиталь игру скачать вампиров против Зомби Вопросы для кроссворда про сказки порно на трансов телефон фото пилоток в сперме порно с киской голые фото волосатой японки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721