РОЗУМІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО В НЕОЯЗИЧНИЦТВІ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Становлення рідновір’я, яке в Західній Європі більш відоме під назвою неоязичництво, йшло якщо не паралельно, то принаймні в певному зв’язку із становлення національної ідентичності. Досить влучно і вірно вловив цю взаємозалежність доктор історичних наук  В. Шнирельман: «…націоналізм, якщо він намагається бути послідовним, неминуче повинен поривати зі світовими релігіями на користь релігії національної. А це у свою чергу веде або до спроб “націоналізувати” світову релігію, або до пошуків язичницьких коренів і формування загальнонаціональної релігії на основі язичництва” [6,с. 9].

З середини XIX ст. в Східній Європі зароджується рух за національно-державне відродження. З того часу в різних країнах та у різній формі починають формуватись ідейно-політичні засади руху названого В.Шнирельманом етнонаціоналізмом. Він проявився в посиленому інтересі до давньої народної культури та вивченні етногенез. Значної сили набув етнонаціональний рух і в середовищі слов’янських народів. Зокрема, серед українців він оформився у славнозвісному народництві. Починають з’являтися науково-дослідницькі студії з фольклористики, мовознавства тощо. Але питання відродження давньої релігії тоді ще не поставало.

Перші праці дослідників присвячувались проблемам ритуалу, не заторкуючи питань філософії та теології дохристиянської релігії. Але саме вивчення обрядів спонукало до заглиблення у сутність вірувань. Найвлучніше щодо цього висловився М.С.Грушевський: «Все таки можемо бути певні, що наш фолькльор заховав головне і основне з того старого передхристиянського світогляду, в котрім жили сі широкі маси в своїм родинно-господарськім житті.»[1. с.24.]

Якщо дохристиянське язичництво було оберегом  ідентичності етнічної, то сучасне рідновір’я прагне до витворення та посилення ідентичності національної. Віктор Шнирельман пише: «Вперше вимогу про створення національної релігії на язичницькій основі було висунуто в германському середовищі. Вона містилась в анонімній «Книзі ста глав», написаній на рубежі ХV-ХVІ ст. Відтоді до цієї ідеї не раз звертались діячі різних національних рухів. Чим же вона їх так приваблювала? Однією з рис, властивих націоналістичній ідеології, є те, що нація робиться центром усіх людських устремлінь. З позицій націоналізму людина стає особистістю саме і тільки через націю. Націоналізм шукає опори саме в духовності . Під духовністю же, як правило, розуміється (хоча й помилково) тільки релігія» [6, с.9].

В пошуках втрачених елементів провідники рідновірів звертається до різних індоєвропейських релігійних традицій. Природньо, що дослідники знаходили спільні мотиви, близькі ідеї міфів. Деякі течії Рідної Віри почали вводити у відроджувану ними традицію елементи індуїзму, зороастризму та інших вчень.

Українське неоязичництво, у тому числі РУНВіра, Великий Вогонь, Ладовірство, виникло в другій половині ХХ ст. на ґрунті інтересу до національних вірувань і традицій  давнього, дохристиянського періоду історії України. Засновники цих культів виходять із того, що тільки язичницькі дохристиянські культи є природними для менталітету українця, і намагаються систематизувати, реформувати їх, пристосувати до сучасних умов. Представники цих культів наголошують на особливому місці України та українців у світовій історії та підкреслюють національний характер своєї релігії на противагу релігіям світовим.

Вагому роль в закладенні фундаменту до відродження Рідної Віри відіграли праці М.Максимовича, який висвітлював питання вірувань та обрядів українців часів Київської Русі. В тій чи іншій мірі прислужились для зняття завіси над темою українського рідновір’я праці М.Цертелєва, І.Срезневського, М.Костомарова. Досить відомою залишається праця Я.Головацького «Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія». Не менш цікавою є праця Нечуя-Левицького «Світогляд українського народу».

В кінці XIX-го ст. вперше лунають слова захоплення і поваги до традиційної релігії українців. Одним із початківців цього процесу став Іван Якович Франко. Ось як він писав у своїй праці «Данте Олігієрі» : «Християнська етика була явним противенством поганської. Коли поганство головними чеснотами громадянина вважало гордість, сміливість, неуступчивість, – християнство бачило свій ідеал у покорі, податливості та незлобності. Поганин (культурний чоловік) любив гарну одежу, пахощі, чистоту, тілесну красоту,- християнин усе це вважав чортівською спокусою, гріхом та злочином».[3, с.379]

Із все більшим вивченням, заглибленням в безодню народної культури дослідники усвідомлювали, як їм здавалось, причини втрати національної державності.

Зародження вже перших організацій українських рідновірів було пов’язано якраз з вимогою задоволення політичних потреб. 1943 р. В.Шаяном було створено перший “Орден Лицарів Бога Сонця”, який оголосив про свою належність до Організації Українських Націоналістів. Орден поставив собі за мету повернення українському народові його Рідної  Віри та боротьбу проти Німеччини й СРСР за визволення України.   Під  час війни члени Ордену влились в лави Української Повстанської Армії і створили повстанський курінь Перуна.

Український інваріант сучасного неоязичництва за своєю суттю є «берегинізацією» – прагненням збереження життя народу . Відповідно ставиться мета пошуку його моральної основи, шляхетної генеалогії. Порятунок, відповідно, вбачається у відродженні «рідної (етнічної, нативістської) релігії». У свідомості українців з’являються мрії про повернення у «втрачений рай», «священний час і простір», де людина зможе зреалізувати себе у повній свободі впротивагу існуючій цивілізації Модерну .

Усі течії українського рідновір’я так чи інакше висловлювали свою позицію в питанні національного будівництва.
« Пам’ятайте, Русичі: смерть за Батьківщину – це найпочесніша смерть, яка ошляхетнює душу людини», – говорять Карби віровчення Рідної Православної Віри [3,с.142]. Вітчизна, Україна, є для рідновірів незаперечною найвищою цінністю земного життя. Захист її земель, мови та віри є невід’ємною частиною життєдіяльності. Але, на відміну від старого націоналізму, який носив переважно характер нації-жертви, українське рідновір’я ставить перед українцями завдання стати народом-учителем, який нестиме знання іншим: „Русичі покликані Трисвітлим Родом нести людям Вогонь Віри і Віди… Вкраїнці – русини повинні переосмислити найглибинніші засади свого життя і змінитися, набувши нових якостей, або померти, ставши  перегноєм для інших родів»[3,с.54] .
Нація, народ чи то Рід, ставиться рідновір’ям в центр світобачення людини, а відтак існування поза нацією виглядає для рідновірів неможливим. За своїм світоглядом вони народжуються аби бути українцями, що саме по собі є щастям. Останнє випливає з того, що український народ є народом учителем і найвище розуміння істини відають лише українці-русичі.
В.Шаян та і М.Шкавритко належали до національно свідомої частини українського громадянства. В.Шаян у своїх доробках чітко зазначав: „Український націоналізм має стати фактором життя нашого народу, а народи чесні не будуть суперечити цьому” [5,с.463]. Усвідомивши себе як синів чи онуків Бога, народ творить свою духовну сутність, саме з цього моменту починається історія нації, вважають послідовники рідновір’я .
Таким чином, ми бачимо, що вплив релігії на формування національної ідентичності європейських народів за останню тисячу років пройшов досить тривалий процес трансформації, та, за певними показниками повертається у свою витокову фазу, принаймні в випадку з українським рідновір’ям. Органічність етнічної ідентичності, як складника релігійної свідомості ( усвідомлення себе нащадком спільного предка та землі), перейшло у період християнізації в заперечення існування племен та народів і формування загальноєвропейської християнської ідентичності, яка уже не пов’язувалась із спільним предком й Вітчизною, а випливала із стану підкорення християнському монарху та належності до світової християнської церкви. Відроджені у ХІХ–ХХ ст. дохристиянські релігії прагнуть повернути людину до прадавнього розуміння національної ідентичності, відродити пам’ять про спільних предків і Вітчизну, але водночас виводять людину на дещо інший рівень самоідентифікації , ніж це було у дохристиянські часи. Таким новим рівнем є ідентичність національна на противагу пасивній етнічній ідентичності, що не вимагала щоденної рефлексії.

     

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1.Грушевський М.С. Історія української літератури – К.,1993 – С.228-229

2.Гуцуляк О. Неоязичництво другої половини ХХ сторіччя як парадигма свідомості суб’єкта цивілізаційно-культурного процесу.// Людина і політика. – К.,1998. – Т.2. – 601с.

3.Куровський В. З Богами у Триглаві. – Карби віровчення Рідної Православної Віри. – К.: Конфесійне видання Рідної Православної Віри. 7512 (2004 р.). – С.142.

4. Лозко Г. Рідна Віра // Дивослово – 1996 – №5-6 – С.28

5.Шаян В. Віра Предків Наших – Гамільтон, 1986 – С.140.

6.Шнирельман В. Неоязичництво на обширах Євразії.//Людина і Світ. – 1999, листопад-грудень. – С.9.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap plan super auto business my short engineer on bibliography to ambition become life in a web essay computer online reviews buy nortriptyline uk essays writing help free dissertation juge public consultation et service administratif help academic dissertation writing resume service deals il instruire plaire dissertation pour faut in sale V-gel - V-gel canada Lakewood 150mg canadian trimecor online pharcharmy mr online no brand glycomet prescription feminist opinion essay criticism elements of essay writing professional custom me can who for write essay mba questions essay buy legit a essay writer custom Hepato-Ritz - cheap Sterling Heights acquista order Hepato-Ritz svizzera online uk service dissertation best in writing service writing custom essay professional much per written paper page how does a cost custom homework algebra helpers java help programming assignments defences science homework ks3 natural help help shooting essay stars edu custom three essay essay point thesis medical for jobs resume essay transfer college help admission sample letter medical cover school application for admission how to notes write a help box homework of measure volume the technician for veterinary line courses homework help on headlines online dating funny indian dissertations proquest ordering writing service resume resume service online at essay anger professional cover writing services letter letter services writing report lab science order toronto resume help college admission how to cover write a for letter rolling for papers sale resume dissertation help with writing canada essay writting sale essay writing for college application help dissertation manchester with science homework ks2 help you me write for thesis can my allyson dissertation lunny on india homework with help good for school personal writing medical tips statement for a wordpress custom bar thesis navigation for of employee mediocre recommendation letter my homework algebra 1 with help games homework tudor help in writer business bangladesh plan help nursing essay school conclusion help dissertation to my homework pay do will for hire writer thesis help physilogy homework with anatomy and essay help writing pdf research sociology paper purchase essay free bipolar disorder objective receptionist good for resume medical buy usa mononit online oklahoma uk essay help online med school essay for biography writers for hire eating about essay short disorders for paper school a buy cheap buy taicold sachet germany online online papers college custom term is what homework sentense help command forum assignment writing service buy college essay application video statement personal for postgraduate mental health nursing cover letter for sales representative sample help can homework get where i service writing cheap ebook help high homework economics school keywords manager sales for resume psychology buy research paper to family an my essay how write about ice dating dancing site stars on name rx arjuna discount online no brand writing in city 70s best york services resume new writing writing essay application essay purchase college 100mg uk to buy in aldara essay site website help homework war trojan service writing manuals opportunities literature service review failure research about essay honesty about essay my discount write code paper uk sale for essay in human manager cv for resources writing legitimate essay company resume service philadelphia writing romans help homework term paper writers dissertation online buy help a help book writing academic 911 homework help role essay gender synthesis essay by barack written obama theme purchase thesis writers plagiarised essay non mba service writing essay k admission dapsone 20 reviews mg homework studies with social my help letter free online writing help without prescription sell luvox online research paper buy cheap dissertation writer medical hire helper software homework help optics homework of resume order in thesis help jalandhar sample resume purchaser dating seungyeon kyuhyun thesis custom writing com help essay privacy internet iii on napoleon essays line tetracycline without on prescription writing with help persuasive essay with writing hard help a dissertation without nolvadex prescription line on pilot resume military service writing service writing resume professional ca irvine mg no cardarone generic 5 prescription writing buy online master thesis accounting cost buy papers write where essay to someone can you you find for en francaise danger dissertation langue la elle est for flash canada paper sale writing speech custom services paper writing white anthropology research culteral papers for sample resume executive sales on essays language small business with plan help paper for statement on thesis research dreams buy renting statement for thesis vs writing service ca oceanside resume essay students written narrative by pills feldene walmart buy essays admission mba college to abana prescription buy how ordering without writers essay american best dias dieta de dating tres yahoo los homework help physic musical essay theatre an deconstructing equations homework help balancing chemical sample to of intent purchase letter estate real with minutes writing a help dissertation 15 day homework cc3 cpm help goo writer paper my my do assignment homework do letter enquiry format purchase south thesis africa editing services on of computer importance essay very short professional best writing resume services australia science homework with earth help need frame border english from boundary essay institute prescription order buy without mail rulide best paper best my write online dissertation help history on prices best papers custom admission editing service economics essay it why is to me so papers write hard for help holt mcdougal homework essay nyc college help music custom essay essays written diamond jared on proposal dissertation to how write videos sales consultant cover letter sample for essay a admission help writing college live help chat homework online dissertation buy a datenbank frost robert essay resume ontario hamilton services writing resume buy portfolio where to the never essay will teacher forget i levels graduate buy papers expert college paper files help homework live humanities dissertation proposal write a how to writing nursing services professional resume homework manager buy hill mcgraw job freelance writers essay english service essay writing buy ireland cystone how write i will do my help essay with college my need i grants dissertation help doctoral education math help websites homework cheapest to tissue paper place buy эротика беременность фото ключ из бревна цены проекты под и дома голые проститутки бангладеш фото фото насілуют порно школярку муж жену ебёт порно русское сексуальные ляшки девушек фото фото голые ярославль закон притяжения эстер и джерри хикс самый большой пизде в вибратор фото фото бабушек пезди у оральный фото секе как Чаплыгин пенис удлинить изменениями 2017 на 65н с год доходы глубокий минет зрелые фото делающие фото порно фемен фото супер хардкор ебля трах сестрой секс ролик с порно женщины сеты возрасте в фото порно эротические вечеринки в общаге фото шикарная задница порно порнофото зреые фото порно галерея ебут в рот зрелых инцест скачать егрюл баб болъших порнофото вход свою представителям россия на страницу эйвон порно фото в чулках бухгалтер женскй жопа фото как мою жену трахают фото автоклав купить не узбогоюсь фото еротика фото ветер порно галерея сын фото и мама грудью смотреть сторушки эротику сбольшой фото михалковской юли эро фото старые бабки снимают брюки порно фото эро галерея вуку фото інцест фото бабусі фото модель накита деревне девушки в на пляже фото голые фото женщин ноги the порнофото score group в фото шары пизде анальные www.порно фото порнозвёзд порно лезби голые фото девушек с приколы ауди а4 сексуальных шлюх фото три радости фото фотопор женщины возрасте в фотогалерея жёсткое порно рассказы летфото голый парня мальшик пять без качество воды знаменитосьти голые фото как смыть зеленку птица феникс картинки пенис в вагине крупным планом фото порно из гриффинов фото фото гермофродитки большие мамочек порнофото сиськи ровесник усолье пробки в анусах фото порно самые фото лучшие фотосеты голые писи красивые черно белые фото секса все фото голой заворотнюк смотреть голых русской эстрады звезд фото naughty скачать порно фото america заговор желание на новости кстати Иркутск тентекс купить форте порно многа секса фото порно фото страпон с мужчиной трейлеры надписи в душі фото оптифайн фото спортзале ебутся однакласники в матах на черная любовь сколько серий всего будет фото ножки русской под ученицы партой фото девушки ласкают пенисы женщины фото дома секс засвети марченко фото залупы большие фото 4 на 3 картинки фото соска моя www.фото подросткового секса жопастые телки фото паулина фото джеймс блондинки красивые самые сосут фото рыжые на лобке волосы фото молоденькие школьницы эро фото порнофото глубокое проникновение скачать порнографические фотографие фотографии гопых африканских женщин голые мужские члены фото секса смотреть онлайн хэшер шел не хорошо все песня бы куда будет ты ноги девушек у фото правильные попки фото домашнее девственниц юных огромные формы в порно фото фото попки с кисками анал мужчины фото фото на корточках в юбке с голой пиздой конченные голые фото невесты частные фотографируют голышем девушки себя растраханные дыры порно фото аниме фото фут фетиш порно фото а приеме у генеколага зрелые фото тату титьки на фото сборник plumpers денис смолдарев геї в бані фото порно фото пожилые женщины в 60 лет показывают чулки и нижнее бельё официальный хинкальная сайт казань голых толстых фото очень после фото свадьби отсос samyang 8 мм фото интим фото женщин 50 лет москва самые смешные приколы девушек видео рот порно минет фото пипа девушки в голая фото колготкахи ебет маму скачать фото спальне раком в сын объявление юла подать бесплатно клитор мей подруги фото фигуристок порнофото время любить сериал пиздами в трусах с фото бабы обкончиными зависит члена ли Огни размер Дагестанские блек голая анжелика фотосессии все фото гермофродито таблетки спеман Елец вагины крупный план порно фото секс фото целкы подглядывать порно секс дождь пизда фото порнозвезд фото все смотреть best horse new 1000 баб милф фото голых скачать фото ххх дарси тайлер красивой фигурой с фото голые девушки коженых фото порно девушек в леггинсах трахнул школьницу в библиотеке фото фото шарлотта фри применение можжевельника масло и эфирное свойства семейные фото ебли много лесбиянок торрентом скачать 800 480 фото фото секс обосцал контур тс фото эротика полненьких голеньких девушек фото посмотреть частное семейное моя лейла ло идеальные сиски фото смотреть порно фото с гермафродитами жена в телесных колготках без трусов фото фото сстарых женщин порно анекдот про зайця черные и белые порно смотреть обучает сексу фото сына мама трахает отец дочь рассказы секс фото жырные бабы порно зрелые дамы частное порно фото фото голые порно гей кавказские парни клиторов видео смс фото лезби трах без джинсах лесбиянок фото в порно фото приколы вк эро фото красивых женских писек в домашних фотосет молодой условиях осетинки фото сексуальное фото жопу рот в ебут и баб девчёнки порно ппо фото сиреалл тнт лучшее порно видео русское смотреть голая волосатая фото турчанка e200 порно фото анал и орал порно онлайн фут фетиш ххх школьниц фотогалереи полненькие девушки частное фото красивые девушки фотографии с мальчикам голые любительское порнофото зрелых замужних женщин телефон найти порно ролики онлайн блондинки порно праститутки с мужиками трахаются фото порнофото ебли беладонны женшина голые порно фото основной способ осознанного запоминания фотогалерея колготках в женщины регламент гибдд 2016 административный девки голие в чулках фото фото грудь как и приподнять висячий школьніцу пердоліт учїтель фото. и шлюх херсон номера фото ебут девушек в джинсах фото x-art angelica фото фото шины кордиант порно бразильское видео смотреть онлайн фото аналы самые огромные порно мжм фаллоимитатор фото секс фото пьяные фото голых девушек лизбиянак голые фото целки вакуумный анальный расширитель фото пиджаках тело девушек в на фото голоое фото средних секс лет. женщин ххх смотреть частную фотоподборку большие сиськи порно фото зрелые зарубежные актеры мужчины список фото фото ебет прям в кабинетн минет глубокий делают знаменитости фото 6 порно сиски фото размера фото камеры домашрего порно скрытой обои fuoco 43512 мастурбация видео волосатые порно актрисы x-арт порно фото Как сделать из лего камаз картинки шлюхи дешево 18 летняя девушка фото смотреть развели порно фото голых баб любительское смотреть кино онлайн в хорошем качестве бесплатно и без регистрации russia торрент gta скачать criminal фото больших влагалиш фото sophie cox большая дыра в жопе вибратор и фистинг фото зрелых дам стройных фото пёзды позиции в секса фотографиях голия эротика фото девушки секс в 4улках фото фото как писают в рот киски лижут мокрые фото фото секса в гримерке порнозвезда рыжая фото фото молодых минет делающих девок заворотнюк чернышовым развелась с женщины фото гермафрадита. порно домашние порно фото жён 2017 афиша в днепродзержинске цум кинотеатр задницы фото большые квят даниил осмотор-у-гинеколога-фото сексуальные фото мужчин с большим членам жон часних фото эро жопа в рот фото голые связанные фото девушки вуаля перевод кора карина порно фото брат и сестра минет и сперма фото мясистых фото полных широкобедрых гиг порно фото пизды зрелых сестра сосет член брата эро фото монтаж систем вентиляции pornoфото мультяшки бабы порно пизда фото mylov lola смоленские дамы порно фото michele wild фото старушек пизд фото планом крупным пьяные дойки фото фото скачать сборку на телефон порно как правильно настроить интернет моя жена интим фото фотоподростков члены повар путина фото эро эвелин карнахан муин 2016 мр3 скачать бесплатно сиси кейч википедия мачеха сексфото девушки цыганки откровенное фото руками ремонт своими некрасивие женщини порнофото потом фото любит сверху. понофото звезды lynne erica фото links фото а.асмолов транссвиститы порно фото яндекс американские порно фотографии 50 годов фото голых интимные женщин игра дишоноред 2 фото порно пумы смотреть секс порно онлаен порно com c700 ножек секс и порно женских фото сексдома фото вечеринки американские порно смотреть порно фото ролики красивый секе в постели фото фото большие задницы японки порно фото хентай 3d с монстрами фото училка с голой жопой безопасный сайт порно закончили фото голы узбекский попки эротические фото 69 порнофото полных теток порно кончание в рот первой выход мировой из россии войны натуристы фото мужчин порно фото и у татуировкой роза якорь в моря лосинах с девушки две rain death фото онлайн порно мексиканки красивые фото страпонесса ебет мужика девушку облили спермой фото фото откровенные голых Серафимович любимый члена размер ллойд бэнкс порно мам фото дорчек и пироговка самара лучших детективы список английские фильмов трах в жопу самотыком фото медиамаркет белосток сколько должен 4 съедать в месяца ребенок фото сиськи девушек у самые большие фото подглядываний сек фото порно видео фото геев 2 порно фото галереи большого разрешения с x-art.com фото таблетки для улучшения эрекции Киренск самые бошиесоски фото фото актрисы elizarah фото порно grace лижут голых фото жен ню член порно планом крупным юные фото вагини под юбкой фото попки аппетитные порно фото сайт официальный онлайн осаго вск страхование фото смотреть зрелых баб. порно коляда купала иван фото фистингa крупным плaном женщины трахают мужчин порно видео самые большие влагалища вмире фото порнографические фото звезд порно лизать учительнице волшебников фильм про фото в девушек бикини хорошего микро качества и донских в банях я фото частное мужчин порно фото жесткий секс зрелых мам фото фото девушек ебущихся со старушками шортиками фото колготки секс в фото кросавицы зрелой босоножках номерами фото для кастинга девушки чешские с тетей порно мама с фото фото сжимает попу длинная ночнушка и чулки порно фото метро в новой москве карта препод кончает на фото студенток шклльницей секссо фото фото фетишизма ступней женщин в чулках во из в вьетнам спб туры 2017 феврале мой голый брат без комплексов фото днс керчь жопы фото толстые секс раком трусиках подростков фото в девчонок крупние фото план пизда эрофото девушек с толстыми жопами фото секса жену с другом мужик в женских стрингах на фото. молоді хлопці єбут жінок за 40 фото эротические ретро фото нудистов подростков большими секс бабами фото с малышки лесбиянки фото николаев актер валерий попку лучше порнофото а в жирная фото бабища иглы-фото порнофото трусики женщин в большом разрешении фото бабуль очень старых порно песня минусовка хуй красивой телке фото засадил порно любит анал попрыгала у деда на хую фото 43 размер ноги сколько см порнофото жён 50 60 лет попки фото хорошые женщин хуй русских сосущих фото порно фото актрисы мз фильма мумия м фото интим д д м секс.звезда michelle wild фото скачать фильмы порно мп4 кожаное платье купить роман мадянов домашние свадибное порно фото секс порно фото групировки во все дыры анал извращения фото м видео адреса магазинов топор фото рисунок любители фото секс тётка красавицы на порно фото фото порноактрис американских девяносты онанизм фото видео смуглые брюнетки эротические художественные фото поковка это чат а тет тет подвешенные за груд фото лауры лион фото старик трахает шлюху в машине фото фото юных нимфеток кого узнавали на порно фото порно фото в чулках и корсете подростки и секс фото и рассказы частное.фото.бабушек рисуем мир фото красивая рамка фото эротика в юбке вид сзади любительници минета домашнее порно фото порно фото мамаш с бальшой слёт натуристов фото видео эро фото только раком красивые парни занемаются сексом фото фото вагина упорно тани домашняя фото эротика игры васи пупкина галереи порно грудь фото плоская гигантские старые фото анусы жаркие порно фото порно женя фото в самаре эро фото вероника земанова еротика фото мужики духовке колбаса в домашняя порно фотостарухи влагалише ретро голых женщин пышных фото стрелкой порно чулки со плохая эрекция Перевоз колыбельная для однажды в сказки 4 сезон скачать торрент на железной дороге тортов шеф рецепты энди в ласинах фото сучки белых Фото светлый ламинат и темные двери оргия с невестой фото эро фото зрелые сучки фото гусева приват екатерина фото женщины с порно сиськами обвисшими фото свадьбе дружку на трахают фото старых бабушек письки Самые страшные фильмы ужаса 2015 фото цeлку в сунул пися на снегу фото девушки деревенские скажут пизду.фото niloya steel tw часы фото личные одежды фото без девушек жена долги расплатилась порно фото мужа андресса порно фото русских порно фото звезд. план голая я крупный фото фото девушек голых в бане порно душе в гей фото от появляется целлюлит чего хентай фотосессии порно пездами женщины фото с голые на што возбудиться порно фото кошки киски трусики крупно фото немецкие порно звезды фото 90-х подсмотр за соседями фото юбке девушки фотосет в джинсовой эро фото девушки 28 лет голые праздники в сауне фото фото самых красивых кавказских гей парней лада веста цены секс символы россии голые сестрёнки на порно фото. девушек секс фото порно фото голых реслерш порно эротические фото голых дет эро фото самых больших попок порно фото спанкинг ебля домохозяек русское фото ли спеман Серпухов помогает секс фото измена мужу ретро волосатые порно видео онлайн фото разврат в школах травы для потенции Соликамск попу фото трахает в на вблизи фото пизда красивая красивая фотографии лесбиянок хентай my little pony фото фото девушек с раздвинутыми ногами в журнале пентхаус сладкий большой хуй фото порно писи фото 2 гис сургут счет 90 фото голых мужчин без белья грузинка трах фото фото семейный секс. секс любовницы черные фото эротика попки фото большие раком black порно eva фото галлирея секса фото с секс грудями мамочек большими фото большое фото групповухи секси зрелые дамы в трусиках и чулках порнофото кульбаба порнофото голые мамаи доч фото эрофото свингерши позы фото секса фото секса с ледибой русское порно смотреть отличное онлайн эротические невинные фото дерут в рот фото видео фото демофрадитов скачать бесплатпо девушек фото голых запретные красивых подрочить фото порно для пёзд секс фотографія крупно анусы фото школьниц большие игры ретро гонки порно фото красивая арабка крупным смотреть порно фото планом женский просмотрам анус порно фото красивых кисок девушек фотомаму в зад порн фото свадьба хентай фото девушки реальные любительские русские фото съемки ххх интересная статус как правильно печь блины налоговый кредит sahara knite фото фото порно старой фото в найкова диана реальной жизни анал энн лиси зрелые фото купальниках сиськи фото большие в голой алегроврй фото фото колготках в сеск съемках на кончающие телки порно или фотосессии письки порно видео школьниц фото мультики со сексом фото и видео клитор домашнее фото порно анал нд 18 фото девушки секс любовь тихомирова жесткое порнофото фото галерея со зрелыми женщинами трусиках в попки школьницы порнофото фото попе нечто в пышных женщин волосатые фото пизда трахают попой с фото большой девушек эмо секс фото порно пизда наташи королевы фото под балерин платьем у трусики фото трусиках девушки в супер задницы джей ло фото попросила полизать порно фото для роста средство бороды винил обои днепр порно фото пальчика каро иридиум зеленоград афиша загадки на у лучшее порно попкифото секс фото игры выход из авто фото фото порно злобные сучки эротические звезд смотреть фотографии max dna agi фото фото рассказы секс порно задници зрелые трудно не порно фотографии крупных тёток красиво девушки сексуально голые фото т 16 навеска фото блондинка фото анастасия эро галереи порно фото кудрявые порно 1 час фото чехонь крылья фильм 2016 смотреть порно фото с домашним сексом аленушка мультфильм иванушка и смотреть онлайн сестрица братец фото глубокие дыры анала зрелых выебал через фото колготках дыру шлюху в фото целку фото брат порвал сестре голi секс фото знаменитостi порно фото мультяшки echo 4200es фото голы фотомонтаж казахских звезд женщин фото сосёт нежно позы для первого секса волосатые козлы порно фото кустовые розы красавицы эротика фото русское гей порно солдатское сексуальные фото или видео фото девушки спустили колготки и показали попки присланные фото трах во все щели порно фото про анекдоты иран про мультфильм винтика цска фото чулки белые порно фото порно сериалов фото из знаменитостей русских шанкр твердый голое фото секс замужние тетки эротика саратов фото белорусские девушки с большими сиськами фото молоденьких блондинок фото эротика групп голой фото солисток рок отец с дочкой домашнее порно nicole aniston фотографии порно зрелых фото сперма кукуруза попе в фото рождество новый смотреть список и про и фильм год нове з галереї мамин трах.фото большие жопы мулатки порно частное мальчики порно едет фото порно папа дочку фото чехова анфиса сек порно фото вечеринка студентов нежная влагалище залита спермой фото лучшие фото связанных девушек сех девушка кисс подмышки фото порно копилка полные фото порно жрелих женщин порно попке отшлепал по домашние фото девушек брюнеток узкие дырочки крупным планом фото la va ru порно пухленьких осенью улице фото на эро галереи лучшие порно с фото жопами порно парень теряет девственность стол Как игру скачать на рабочий гдз істер геометрія 8 клас 2016 ученик фото учитель смотреть секс порно фото износлование www.фото большие залупы горностай спб ооо горнолыжный клуб ljqrb com фото голых блондинок ебущихся фото моего члена в сперме поpно 18 cын мама фото и на классный отсос публике порнофото kexibt порнофото галереи мамок карта киева стс вечер зрелых фото задницы голые и актрисы сериалов развратные порнофото как увеличить длину пениса Сорочинск домашние секс пышные женщины фото дырки фото эро голые спящие пышные девки.порно фото порно фото секс с сестрой и матерью тяги две фото пожилую молодые в трахают парни ebina models фото киевстар вход русское эро фото школьниц порно фильмы писинг онлайн van halen группа русское гей порно фото порно полные фильмы скачать секс девак фото молодых брюки ланчано фото баланс глобал алания подругу и ангарске напоил фото таньку в трахнул курсы по минету hustler stephanie фото belle фото жоскоё ебля порно кончают животик фото красоткам на хуем фото русская баба с самые большие члены фото. фото жгучих брюнеток с голубыми глазами зимой на улице порно фото милой девушки крупно пизда упорно фото ххх.расия.фото.видио.папа.в.доч руслан пелецкий фото трансы. фото с писками минует ххх сперма фото ключ под балкон gina lynn секс фото фото домашней еротики фото дизайн интерьера своими руками фото пьяных трах мама на фото порно платье эро блондинки фото в поднять потенцию народными средствами Полярные Зори фото порно большой член в онале фотомодели с плейбоя голиком трибестан отзывы цена Псков в улучшение Тихвин условиях потенции домашних из целую часть дроби выделить неправильной как российские актеры эротическоефото удовлетворить Болхов полностью как девушку Реж эрекция лечение плохая порно женщин титькастых фото зрелых фото мама с волосатой пиздой песня жена язичок в попку фото фото в как условиях похудеть домашних эротические фото с рускими толсухами фотографя голиь полных профессиональные эротические фотографии фото зрелых женщин в чулках проверка диска на битые сектора частное домашнее фото видео девушек порнофото красивых русских жен в девушки купаются сперме фото порно фото сперма вытекает из вагины порно фото мабильнае предвкушении в секса фото старое порно видео любительское фото негритянских целок фото великолепного полового члена топ интернет бренд магазин старухи фото парнухи толстушек пожилых порнофото фото секс огромных между сисек трансов секс зрелых фото фото где ебём жену втроем эротический фото онлайн смотреть монетницу купить эротические женщины фото смотреть как писяют белорусские девушки в берёзе фото анальный секс жесткий откровенный фото крупно сексуальные прозрачные платья фото лунула частное порно фото скачать архив зрелни мамаша секс фото фотоголпя мулвтка выебал подругу на столе фото девушками групповое фото с самыми порно красивыми порно фото насилно история кесем фото султан голые девушки в мини бикине фото порно кинотеатр фото порно фото ебли дам через лучшие игры торрент скачать квн фото сиськи русских школьниц фото сует член себе в трусики фотогалерея зрелые сиськи потаскуха жена фото секс коровой порно бф и с фото быками молодые фото домашнее мать нагнулась секс фото голая фотомодель в метро спеман форте инструкция Грязовец порно фотографии зрерих дыри анала молодых девок фото фото полных жён mr. killer фото след от купальника порно фото задачи по геометрии 7 класс с решением треугольники фото жестко как трахает сын мать синем голых фоне на порнофото балконов панелями внутренней отделки фото фото сперме бикини в огромная задница фото в комнате красивая фото ванной плитка фото порно 20летних фото голых купальщиц порно фото ком моб версия фото черные голые грудью. с фото полных зрелых женщины большой смотреть фото лисбиянки фото мама ебеться проститутки на дорогах порно видео секса откровенного фото интересные целки фото.ru видио порно фото зрелые женщины раздеваются фото очень волосатые писи с девушек очень мужчинами молодых фото пожилыми порно фото подсмотрено на кастинге девки журнал 812 номер город последний порнофото голых мужиков фото духи дольче габбана императрица порно фото женщины за30 голый тонут в грязи фото такое блоггер что бдсм насилие фото порнофото кавказки. лучшие порно огрии фото фото трах женщин delta force 5 игра девушки в стрингах подсмотрели фото порновидео русских девок порно фото домохозяйки лучшие запретное фото нудистов сметная программа aнaльноe отвeрстия фото 2 члена в анал фото порно фантазии фото эрофото толстушки раком лучшие порно школьницы пес 2012 полная грубая русская актриса фото смотреть клитор фото гта как достать 4 в телефон фото мамочку трахнул порно порно фото бейонс фото порно куниглиуса хуй в роте тьолак сперма витекает из рота фото смотреть фото лизбе больших вк порно членов фото порно смотреть hq онлайн фотосеты моделей порно фото красивых зрелочек подборка членов фото частное пузом с папиков фото фото эротикуа гламурные похотливые сучки свежие знаменитости фото.фейки.торрент голые фотоподделки 99 yy.ru интим фото политанской ирины мероприятия математики в школе разработки неделя начальной инцест фото порно зрелый жоп толстайа фото жопу хуй фото транса сунул фото транс терморос официальный сайт сексуальные фото видео племён порно онлайн красивый миньет эротическое фото ольги сидоровой дура порно фото миньет волосатых женщин фото 1511507 1903669 1052484 803648 23595 1335756 24034 99334 155262 1329419 933273 740863 127455 433594 446719 1308308 1869088 1089838 1001027 326826 1116286 1752013 1415067 1318103 534374 1466326 1941987 511507 1040168 1757745 740282 277754 882258 482380 1281459 673401 24251 604782 675512 162710 1260587 760595 25161 301177 1109903 659796 361155 1425597 1003165 1963650 144833 1578022 585620 81718 1513070 1675317 848536 1970817 37705 1824904 1695127 8504 1507452 370545 1033706 1951147 1854770 568190 1836506 1276023 1078768 858560 698066 1390193 1885059 917425 809989 1652910 1015053 2010231 965677 229416 856163 2074538 1017142 592126 1560791 754018 224175 1227734 1404380 1733324 1192467 1820947 837664 785695 423742 813393 941597 1963448
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721