Розробка комплексу ЕММ та моделей для моделювання та прогнозування цін на продукцію підприємств харчової промисловості

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність поняття ціноутворення, показано основні підходи до моделювання продукції харчової промисловості України та побудовано в середовищі MathLab на основі методу нечіткої логіки прогнозну модель ціни на продукцію лікеро-горілчаної галузі Житомирської області.

Ключові слова: ціноутворення, метод нечіткої логіки, моделювання ціноутворення, харчова промисловість.

В статье раскрыта сущность понятия ценообразования, показаны основные подходы к моделированию продукции пищевой промышленности Украины и построена в среде MathLab на основе метода нечеткой логики модель прогнозирования цены на продукцию ликероводочной отрасли Житомирской области.

Ключевые слова: ценообразование, метод нечеткой логики, моделирования ценообразования, пищевая промышленность.

The article reveals the essence of the concept of pricing, shows the main approaches to the modeling of the food industry of Ukraine and the built in environment MathLab on the basis of fuzzy logic model for forecasting prices for the products of alcoholic beverage industry Zhytomyr region.

Keywords: pricing, the method of fuzzy logic, modeling of pricing, the food industry.

Постановка проблеми. За ринкових умов господарювання ключовим економічним важелем, що активно впливає на розвиток суспільного виробництва та рівень життя населення, є ціна. Цінаце грошовий вираз вартості товару (продукції, послуги). Вона завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної форми вартості одиниці товару, що дорівнює сумі витрат виробництва й середнього прибутку) та відображає рівень суспільне необхідних витрат праці.

В умовах ринкової економіки формування цінової політики підприємств харчової промисловості є досить складною задачею, остільки  ціна на харчові продукти має відповідати загальним стратегічним та тактичним цілям товаровиробників, але в той же час вона повинна бути доступною для всіх верств населення України. Світова економічна криза призвела до скорочення обсягів виробництва та дестабілізації розвитку підприємств харчової промисловості. Цінова політика підприємств на час виходу із кризи має ураховувати місткість та кон’юнктуру ринку, а методи ціноутворення повинні підпорядкуватись нормативним та законодавчим державним актам.

Таким чином, сказане дає підстави говорити про актуальність теми дослідження цінового фактору у фінансовій політиці підприємства.

Аналіз останніх публікацій. Проблеми  ціноутворення  на  продукцію  підприємств  промисловості  на  теоретичному  та  методологічному  рівні  досліджувалися  багатьма  вітчизняними  та  зарубіжними  вченими.  Методи  ціноутворення  аналізуються  в  працях  Голова  С.Ф.,  Заїнчковського А.О., Корнієва В.Л., Мостенської Т.Л., Друрі К., Брігхема  Є.Ф.  та  ін.  Вітчизняні та зарубіжні вчені А. Наумчик, О. Варченко, Б. Пасхавер, Г. Черевко, О. Лівінський, В. Котляренко та інші досліджували особливості діяльності підприємств харчової промисловості. Так, А. Наумчик визначає складові зовнішнього середовища, які впливають на діяльність підприємства. О. Варченко спирається на питання державного та ринкового регулювання продовольчої безпеки через регулювання цін та ціноутворення на підприємствах харчової промисловості. Б. Пасхавер також приділяє значну увагу питанням продовольчої безпеки, ціновій ситуації та ціновій політиці в агросфері, ціновій конкуренції на продукти харчування. За Г. Черевко та О. Лівінським держава вагомо впливає на ціноутворення в різних галузях промисловості, а особливо на підприємствах харчової промисловості. В. Котляренко узагальнює чинники впливу на розвиток харчової промисловості. Разом з тим, окремі питання ще залишаються недостатньо вивченими. Зокрема, практично залишається недослідженим таке складне, але дуже важливе питання, як особливості ціноутворення на підприємствах харчової промисловості.

Мета статті – розробка комплексу ЕММ та моделей для моделювання та прогнозування цін на продукцію підприємств харчової промисловості.

Виклад основного матеріалу. У ринковому механізмі особливе значення мають ціна і ціноутворення. Вона є основною формою здійснення товарно-грошових відносин. Ціна в ринковій економіці є найбільш поширеною категорією: її мають всі види продукції, послуг та виробничих ресурсів. За допомогою ціни виражаються різні економічні показники, вимірюються різні економічні величини: обсяги виробництва, обігу і споживання, різноманітні ресурси тощо. Ціна є формою зв’язку між виробником товару і його споживачем. Від рівня ринкової ціни залежить можливість реалізації економічних інтересів як товаровиробника, так і споживача. Тому правильне визначення ціни має надзвичайно важливе значення і для товаровиробників, і для споживачів. Через ринкові ціни доходи перерозподіляються між товаровиробниками (підприємцями) і споживачами (покупцями). Отже, ціна є однією з найважливіших економічних категорій як на рівні суспільства, так і на рівні окремих суб’єктів господарської діяльності та споживачів.

Підприємства харчової промисловості при формуванні цін мають враховувати особливості ціноутворення, які визначаються роллю галузі в житті країни і суспільства, структурою харчової промисловості, функціями, які вона виконує. На ціноутворення в харчовій промисловості впливають: виробник, споживач, держава та імпортери продовольства. Вивчення впливу цих суб’єктів на підприємство харчової промисловості обумовлює визначення особливостей ціноутворення.

Цінова політика підприємства на плановий  період  базується  на  таких  основних засадах:  орієнтація  на  збільшення  збуту;  орієнтація  на  збільшення  прибутку;  орієнтація  на утримання  свого  фактично  існуючого  сегменту ринку; орієнтація на утримання витрат і прибутку  на  рівні,  вже  досягнутому  на  початок  планового періоду.

В харчовій промисловості застосовуються наступні  основні  підходи  до  формування  ціни  на продукцію  підприємств:  встановлення  ціни,  яку можуть  сплатити  покупці;  використання  інформації  про  ціни  конкурентів;  використання  інформації  про  собівартість  продукції;  використання інформації  про  витрати  підприємства.  Дослідження  взаємозв’язку  витрат,  обсягу  і  прибутку дозволяє встановити таку мінімальну ціну, яка в короткотерміновому  періоді  забезпечить  одержання планового прибутку.

В основі цього методу лежить ідея розрахунку собівартості товару як головної складової ціни. В товарно-грошових умовах собівартість продукції містить у собі всі існуючі витрати, які необхідні на виробництво і збут товару, які зроблені за рахунок підприємства. Однак існують такі витрати, які пов’язані з виробництвом товару, але не відносяться до собівартості, тому що фінансуються за рахунок прибутку, спеціальних фондів, бюджетних асигнувань і т. ін.

Для розрахунку ціни витратним методом необхідне підсумування сукупних витрат і нормативного прибутку.

В харчовій промисловості найчастіше для формування  ціни  на продукцію  підприємства використовують інформацію  про  собівартість  продукції та  витрати  підприємства. Тому найпоширенішим методом встановлення ціни є метод формування ціни на основі використання  інформації  про  собівартість  продукції  та витрати підприємства. Економічно  виправданою  формою  ціноутворення на основі витрат є ціноутворення за принципом «витрати  плюс».

Для того, щоб відобразити процес ціноутворення на підприємствах харчової промисловості в цілому змоделюємо залежність оптово-відпускної ціни на продукцію від статей собівартості даної продукції. Вихідної інформацією для моделювання являються калькуляційні картки собівартості продукції.

Для моделювання використаємо дані по калькуляції собівартості продукції щоквартально з 2010 року по 1 квартал 2013 року на підприємстві лікеро-горілчаної галузі Житомирської області Чуднівська філія Державного підприємства “Житомирський лікеро-горілчаний завод” (далі – ЧФ ДП ЖЛГЗ). Змоделюємо залежність оптово-відпускної ціни на продукцію лікеро-горілчаної галузі, а саме, наливки. Такий підхід до вибору вихідних даних зможе показати особливості формування ціни на продукцію лікеро-горілчаної галузі в Житомирському регіоні.

Для моделювання ціни на лікеро-горілчані вироби в регіоні використаємо дані по калькуляційних розрахунках собівартості наливки.

Для побудови моделі ціноутворення на ЧФ ДП ЖЛГЗ використаємо дані по калькулюванню собівартості наливки «Ароматна» за 2010-2013рр. по квартально.

Таблиця 1

Дані для побудови регресійної моделі ціни на наливку «Ароматна»

Роки

Оптово-відпускна ціна

Сировина і основні матеріали

Всього техпереробка

Виробнича собівартість

Адмін витрати

Витрати на збут

Y

X1

X2

X3

X4

X5

2010

1

15,43

3,05

0,92

6,24

0,17

0,02

2

15,62

3,08

0,95

6,36

0,17

0,02

3

15,79

3,12

0,96

6,47

0,17

0,02

4

15,98

3,15

0,98

6,59

0,17

0,02

2011

1

16,15

3,18

0,99

6,71

0,16

0,02

2

16,33

3,21

1,00

6,83

0,16

0,02

3

16,78

3,24

1,01

6,95

0,16

0,02

4

16,97

3,27

1,02

7,07

0,16

0,02

2012

1

19,31

3,31

2,37

8,54

0,16

0,02

2

19,96

3,77

2,38

8,96

0,16

0,02

3

18,06

3,77

1,09

7,73

0,18

0,02

4

18,16

3,81

1,10

7,80

0,18

0,02

2013

1

18,29

3,77

1,24

7,88

0,18

0,02

Для моделювання ціни на наливку «Ароматна» побудуємо регресійну модель залежності оптово-відпускної ціни на продукт від різних елементів собівартості.

Побудувавши кореляційну матрицю бачимо що кореляція між значеннями не є великою та провівши почергово регресії впливу кожного фактора на результуючу ознаку – значення біля параметрів не змінюються, можна зробити висновок що відсутня мультиколінеарність між факторами, тому побудуємо регресійну модель з усіма факторами.

Побудована модель буде мати вигляд:

Y= 3,9 -0,49*X1 -0,46*X2+ 2,07*X3+ 2,81*X4+ 0*X5             (1)

Відповідно t-статистика біля змінних у моделі наступна:

 Таблиця 2

t-статистика коефіцієнтів при змінних у моделі

t-статистика

Y-пер

6,294833007

X1

-1,327314794

X2

-2,241561176

X3

10,29460187

X4

0,641374286

X5

65535

Оцінюючи описову здатність даної моделі, варто сказати що дана регресійна модель описує залежність результуючої ознаки від факторних змінних на 87%, тобто коефіцієнт детермінації дорівнює 0,87.

Враховуючи те, що коефіцієнт при змінній Х5 дорівнює 0 та t-статистика біля коефіцієнта Х4 вказує на його незначущість, побудуємо нову модель, котра виключає дані фактори.

Побудувавши регресію між факторами, які залишилися отримаємо наступну модель:

Y= 4,26-0,34*X1 -0,42*X2+ 2,01*X3                   (2)

Відповідно t-статистика біля змінних у моделі наступна:

Таблиця 3

t-статистика коефіцієнтів при змінних у кінцевій моделі ціни наливки «Ароматна»

t-статистика

Y-пер

16,41143565

X1

-1,248939372

X2

-2,226064179

X3

12,01767031

Із даних значень видно що усі змінні включені у модель є статистично значимі та статистично відрізняються від 0. Коефіцієнт детермінації даної моделі становить 0,99, що свідчить, що включені в модель змінні описують результуючу ознаку на 99%.

Для перевірки моделі на адекватність було проведено тест Жака-Бера, розрахункове значення за яким становило 5,83 при критичному Nχ2 0,01=11, 35.  Таким чином, з рівнем значимості 0,01 є підстави стверджувати, що залишки розподілені за нормальним законом розподілу,  а модель є адекватна.  Також  про адекватність моделі свідчить значення F-статистики, яке становило 5,08 при  критичному F0,01=3,67.

Також застосувавши тест Бреуша-Пагана можна сказати, що при рівні значимості 1% жодна із змінних не спричиняє гетероскедастичність, оскільки розрахункове значення 23,8 є більшим за критичне, яке становить 11,3.

Побудуємо графік, який відображає фактичні значення ціни на наливку «Ароматна» та значення отримані за побудованою моделю.

 2

Рис.1. Фактичні та модельовані значення оптово-відпускної ціни на наливку «Ароматна» з 1 кв 2010 року по 1 кв 2013 року

 Отже, ціна наливки «Ароматної» на Чуднівській філії ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» залежить від витрат на технічну переробку сировини, витрат на саму сировину та допоміжні матеріали, а також, від загальної виробничої собівартості продукції.

Для прогнозування цін на ринку харчової продукції пропонуємо застосовувати найсучасніший математичний апарат – теорію нечіткої логіки, яка вдало використовується в інших галузях економіки України.

Теорія нечіткої логіки – це сукупність теоретичних основ, методів, алгоритмів, процедур і програмних засобів, які базуються на використанні нечітких висновків (знань, висловлювань, думок) та оцінок експертів із тих чи інших питань. Використання нечіткої логіки ефективне там, де немає можливості чітко формалізувати вхідні змінні (параметри), де переважають висновки (висловлювання) експертів, зроблені в лінгвістичній (вербальній) формі.

Побудова прогнозної моделі ціни на продукцію підприємств лікеро-горілчаної галузі використовуючи метод нечіткого логічного виведення здійснюється за допомогою програмного забезпечення Math Lab і проводиться в декілька етапів.

Беручи до уваги основні принципи здійснення фундаментального аналізу ринку для прогнозування майбутніх цін на лікеро-горілчану продукцію та понятійний апарат теорії нечіткої логіки, будемо використовувати наступні показники (вхідні параметри), які найбільше впливатимуть на її зміну.

Таблиця 4

Вхідні параметри моделі та їх лінгвістична оцінка

Параметри

Назва вхідного параметра

Діапазон

Лінгвістична оцінка вхідних параметрів (терми)

X1

Сировина і основні матеріали (грн/одиницю продукції)

3,0…4,0

3,0-3,5 – Н (Низький рівень)

3,5 – 4,0 – В (Високий)

X2

Допоміжні витрати

(грн/одиницю продукції)

2…3

2-2,3 – Н (Низький рівень)

2,3-2,5 – НС (Нижче середнього)

2,5-2,7 – ВС (Вище середнього)

2,7 – 3,0 – В (Високі)

X3

Транспортні витрати

(грн/одиницю продукції)

0,01…0,03

0,01-0,02– Н (Низький рівень)

0,02 – 0,03 – В (Високий)

X4

Витрати на паливо

(грн/одиницю продукції)

0…1

0-0,3 – Н (Низький рівень)

0,3-0,6 – С (Середній)

0,6 – 1 – В (Високий)

X5

Витрати на електроенергію

(грн/одиницю продукції)

0…0,5

0-0,3 – Н (Низький рівень)

0,3-0,5 – В (Високий)

X6

Заробітна плата

(грн/одиницю продукції)

0,05…0,15

0,05-0,1 – Н (Низький рівень)

0,1 -0,15 – В (Високий)

X7

Адміністративні витрати

(грн/одиницю продукції)

0,15…0,2

0,15-0,16 – Н (Низький рівень)

0,16-0,17 – С (Середній)

0,17 – 0,2 – В (Високий)

Y

Оптово-відпускна ціна

на наступний період (грн)

-15…+15%

-15% – -5% – Дуже низька (ДН)

-5% – 0% – Низька (Н)

0% – 5% – Висока (В)

5% – 15% – Дуже висока (ДВ)

Систематизуємо значення заданих параметрів за період з 1 кварталу 2010 року по 1 квартал 2013 року по наливці «Ароматна» Чуднівської філії ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод».

Таблиця 5

Значення параметрів прогнозної моделі за 1кв 2010р. по 1 кв 2013р.

Роки

Оптово-відпускна ціна

Зміна оптово-відпускної ціни

Сировина і основні матеріали

Допоміжні матеріали

Транспортні витрати

Витрати на паливо

Витрати на електроенергію

Заробітна плата

Адмін витрати

Y

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

2010

1 кв

15,43

0,00

3,05

2,24

0,02

0,39

0,02

0,09

0,17

2 кв

15,62

1,24

3,08

2,31

0,02

0,41

0,02

0,09

0,17

3 кв

15,79

1,07

3,12

2,37

0,02

0,42

0,02

0,09

0,17

4 кв

15,98

1,21

3,15

2,44

0,02

0,43

0,02

0,10

0,17

2011

1 кв

16,15

1,05

3,18

2,52

0,03

0,44

0,02

0,10

0,16

2 кв

16,33

1,11

3,21

2,59

0,03

0,45

0,02

0,10

0,16

3 кв

16,78

2,66

3,24

2,67

0,03

0,46

0,02

0,10

0,16

4 кв

16,97

1,13

3,27

2,75

0,03

0,47

0,02

0,10

0,16

2012

1 кв

19,31

12,09

3,31

2,84

0,03

0,47

0,02

1,11

0,16

2 кв

19,96

3,29

3,77

2,78

0,03

0,48

0,02

1,11

0,16

3 кв

18,06

-10,55

3,77

2,84

0,03

0,49

0,02

0,12

0,18

4 кв

18,16

0,54

3,81

2,85

0,03

0,50

0,02

0,12

0,18

2013

1 кв

18,29

0,75

3,77

2,84

0,03

0,61

0,04

0,12

0,18

Наступним етапом є переведення параметрів моделі в лінгвістичні терми.

Таблиця 6

Параметри моделі у лінгвістичних термах

Роки

Зміна оптово-відпускної ціни

Сировина і основні матеріали

Допоміжні матеріали

Транспортні витрати

Витрати на паливо

Витрати на електроенергію

Заробітна плата

Адмін витрати

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

2010

1 кв

Н

Н

Н

Н

С

Н

Н

С

2 кв

В

Н

НС

Н

С

Н

Н

С

3 кв

В

Н

НС

Н

С

Н

Н

С

4 кв

В

Н

НС

Н

С

Н

Н

С

2011

1 кв

В

Н

ВС

В

С

Н

Н

Н

2 кв

В

Н

ВС

В

С

Н

Н

Н

3 кв

В

Н

ВС

В

С

Н

Н

Н

4 кв

В

Н

В

В

С

Н

Н

Н

2012

1 кв

ДВ

Н

В

В

С

Н

В

Н

2 кв

В

В

В

В

С

Н

В

Н

3 кв

ДН

В

В

В

С

Н

В

В

4 кв

В

В

В

В

С

Н

В

В

2013

1 кв

В

В

В

В

В

В

В

В

Після вводу у систему усіх параметрів та їх лінгвістичних термів потрібно заповнити ієрархічну базу знань системи даними по параметрам з 1 кварталу 2010 року по 1 квартал 2013 року.

Після формування бази правил прогнозної моделі, можна використовувати її для подальшого використання при прогнозуванні майбутнього рівня цін.

3

Рис.2. Візуалізація логічного виведення прогнозної моделі

 Ну і кінцевим  кроком  моделювання  є  дефазифікація  моделі,  що  є  останнім  етапом  моделювання  і  являє  собою  обернене  перетворення  знайденого  нечіткого  логічного  висловлювання (висновку) у вихідний прогнозний параметр (змінну), який підлягає моделюванню і прогнозуванню.

Висновки. Для моделювання процесів ціноутворення на підприємстві використано економетричну модель, що показує вплив різних факторів на явище, та їхню залежність між явищем і дає змогу визначити загальну тенденцію явища.

По побудованій моделі, можна сказати, що загалом підприємства лікеро-горілчаної галузі Житомирського регіону при формуванні ціни на свою продукцію використовують здебільшого інформацію про витрати на сировину та допоміжні матеріали та про загальну виробничу собівартість продукції, що і є основним методом «витрати плюс» при формування ціни у харчовій галузі.

Для прогнозування цін на ринку харчової продукції пропонуємо застосовувати найсучасніший математичний апарат – теорію нечіткої логіки, яка вдало використовується в інших галузях економіки України.

Виконане  моделювання  процесів  ціноутворення дає  змогу  сформулювати  загальну  методологію  моделювання  та  створення  системи  прийняття  й підтримки  управлінських  рішень  на  основі теорії нечіткої логіки.

Модель  прогнозування  ціни  на  харчову продукцію є  універсальною, оскільки  дає  можливість  визначати  майбутню  ціну  на  будь-яку  продукцію.  В  процесі  прогнозування  дана модель  дає  змогу  об’єктивно  оцінити  вплив статей собівартості продукції  на цінову  кон’юнктуру  ринку.  Модель  також  забезпечує  лінгвістичну  оцінку факторів які не піддаються кількісному виміру, що особливо актуально для  даної галузі.  Крім  того,  її можна використовувати для оцінки розвитку інфраструктури  ринку  як  області, так і на рівні держави.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бугулов В.М. Ціноутворення в умовах ринку: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1996. – 52 с.
  2. Дьяконов В. MATLAB 6: навчальний курс. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.
  3. Економіка та управління підприємствами харчування / під заг. ред. В.І. Малишкова. – М.: ВАТ Московські підручники і Картоліграфія, 2005. – 522 с.;
  4. Керашев М.А. Економіка харчової промисловості / Краснодар, 2001.
  5. Офіційний сайт Державного реєстру підприємств – [електронний ресурс] – режим доступу:  www.smida.gov.ua/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

is like jurisprudence an iceberg for of thesis phd writing best essay my help best inc company weaknesses buy metra dating 420 writing essay good services free essay sites english disorder studies psychological case essays sites paper research writers college expository in first written essays person are write dissertation coursework with gcse help factitious case study disorder paper an how write to inquiry unscrambler word homework help essay uk to steroids buy argumentative write for essay college me helpline your homework on phone vasotec 20 mg reviews application mba long term and goals short essays i now with help my homework need statement school to personal medical for write how your dissertation l directe sur et indirecte argumentation daniel and dating quotes kathryn research paper on religion of letter purchase property intent to games help homework tudor create an how to student my for on essay family a cv in a german charles essay of a dickens personal characteristics collection essays hour paper writing service 24 essay help judicial review letter executive purchase cover essay writing critical buy state papers national archives online resume representative for sales position help essay art higher essay toronto graduate help admission ivy league essay writers papers working get i can online online newspapers kannada essays for mba sale persuasive essay to buy ancient on egypt term paper writing a service is fraud custom sales customer service resume and for objective homework 1984 help on nokia crm dissertation meter reader experience cover no letter for thesis on mobile cloud phd computing essay thesis my statement identity proofread theft review sale town cape toilet for paper essay truth written inconvenient an propaganda on letter best medical of sample school recommendation for book reports college assignment help for free sites essays service essay community to homework do pay my homework help accounting payroll help homework online live free online buying essays good idea pay assignments to someone do for of medical personal length statement school free sites essay dissertation cheapest writers resume chicago best houston writing service essay help prime is on customer essay king best help.com essay essay reflective with help help canada homework aboriginal disorder essay personality help admission johns college essay hopkins buy homeworkopoly case study personality pdf disorder narcissistic custom writer private essay writing code discount service essay best resume professional writing services mumbai to essay i write my pay sociology paper research purchase homework kinetic energy help division homework exponents properties help writing service essay quick essay editing services typing and doing master dissertation in of essay order parts an essay cheap my me write for for atm services paper on research writing custom of reviews company someone write plan my business pay to students school writing resume high for yale dissertation help doctoral writing me custom paper writing curriculum a vitae writing need help mandy barrow homework by help ep 80 chul strong dating heart hee Capoten uk writing scams essay custom sciece homework help with review 24 service literature 7 writing old cabinets updating help us dissertation personal statement layout city resume best writing services new york in apartment english my i homework cant do homework the help staff questions dating funny for profile paper writing academic evista name cheap brand book outline sample homework roman primary houses help there writing are any legit essay help uk essay scholarship science seventh help grade homework service others essay to master automation thesis help kindergarten homework school letter from recommendation sample for professor of medical buy paper printed bags custom kansas university essay state admission custom pythagoras homework help for cv sample marketing and sales custom paper printing placemats writing cv services london service writing custom essays help homework pg1 questions student volunteer homework help man funny help best speech writing london essay on text the superior the virtue essay oppressed of variable coorinate help proof homework peace essay on for sample medical resume cover letter assistant is facts homework helpful free custom writing checker plagiarism policy dividend research proposal newspapers daily nigerian today online editing service cambridge essay dating online der liebe fanfaren papers research college online biology help homework free professional service writing papers pa harrisburg professional writing resume services latest for to a plan resume format how promotion write essay kids written by help homework geogrpahy purchase executive cover letter to should i write plan business hire someone my homework my do autocad mla style thesis in my own write plan business aknowledgements dissertation essay my to pay uk write someone free essay service online editing buy business plan photography dissertation history phd with help info essays essay application questions service college security information homework help write legit papers is my high students written essay school application a letter writing 0f powerpoint ppt thyroid disorders slides presentation introduction how essay to application an write cover letter management sales examples for students homework help theory seligman preparedness service custom thesis and homework essay writers presentation powerpoint to in how a plan copegus order online writing plan services nz business help social studies homework need for creative letters sales cover online writing a buy dissertation write do a cv services civilian military resume to writing for a thesis write me reaction paper physics school essay high admission proposal finance dissertation and for accounting sales best resume writing service 2014 online help get homework recommended resume writing services francais aide dissertation pour paper sale for flash sale Lozol for 100mg uk in zocor to buy no plagiarism essays buy done online essay custom toronto essay writing dissertation buy uk thesis statement good for violence media arithmetic homework help the of thesis must essay be an statement legal writing essay service cheap v c writing service service toronto resume writing for coding billing medical resume and Картинка русского солдата 18 века девушки гимнастки фото 18 видео жесткая ебляфото Рецепты с с фото печенья яблоками порнофото конча на пизде Скачать игру симулятор ферма на пк о диете и фото кремлевской Отзывы жена Елена шевченко машкова фото Фото ирины агибаловой до операции фото мама сдочкой нагишом скачать Нет объяснять времени игру ххх фото 40 женщины молодые чулках трахается фото Машенька и медведь сказка картинки Игры на истребителях на компьютер фото ног в ванной комнате новой году Статус жизни о новом в картинки че Слышь дерзкая ты такая Как искать картинки по картинке голые просты русские девки ффото голые толстые бабы порно фото голереи фото школьницу трахает эротик фотосессия луганск красивые тайки фотографии ню гуль Игра для телефонов токийский на фото с кипятке Рецепт чебуреков улучшения персонажа и Игры оружия тайки фото обнаж шотландский любительских фотографий обнаженных картинки девушка адидасе в Скачать на секс велосипеде фото Музыка из криминального чтива girl Игры одевалки и раскраски винкс Скачать генератор игр от алавар Игры катания монстр на хай роликах Языковая игра слов в русском языке женщин за40 голых смотреть фото pearl фото anita порно зрелыш голых фото футболках фото джинсах Свадьбы в и Федор бондарчук и его семья фото скачать тома письма любовные Игра секс фото пожилых тет фото Сорта кабачка с описанием и Контр игра онлайн играть страйк Кухня в квартире в стиле лофт фото Фото красивых девушек россия 2015 Ксения лаврова-глинка фото с мужем Игры похожие на майнкрафт смотреть Игры mp4 1 престолов скачать сезон фото больших задних и дырок в них Скачать игру call of duty 4 на psp Скачать игры рс скачать торрент фото девушка перед секса с любимым Игра престолов годы выхода сезонов Играть armored 1917 warfare игру в фото эро лич част смотреть дом Скачать торрент бункер через игры жёсткий секс с узбечкой фото телок возрасте в порно фото дыры русское ххх фото секс в деревне с бабулей Ответ на игру что за слово 4 фото порно hd онлайн оргазм Болезни восковицы у попугаев фото порно фото взрослых русский частный торрент зомби через игры скачать про фотосеты brandy aniston фото порно диких племен порно сайт 1 галерея фото гилекологов Самые фото ногти модные нарощенные сперме фото. в порнозвезды Вставить фото в шаблоны программа в фото рецепт Закуска тарталетках Скачать игры а андроид телефон Картинки спасибо тебе моя хорошая Играть в игру под названием игра конкурс голые сиськи фото позы крутые секса для фото села жопай на бутылку пожилые фото. порно влагалище фото зрелых богаты голых женщин Диваны в улан-удэ гвоздь фото цены скачячть игры русские мамки фото онлайн порно Фото из инстаграма на компьютер Картинки на рождения день боксеру Дерево инь и янь из бисера фото девушки голые красивые фото летах фото 35 шлюх 30 батайск жена изменяет мужу дома фото и кончили выебали фото снимали Котик как александр рыбак наталья молодости Фото в бондарчук Рецепт капусты по-грузински с фото Код на игру симс 4 на потребности Математика в загадках и ребусах порно фото 45лет Рецепт торт с фото битое стекло узи девочкой при беременности фото нежные фото голых девушек котов про прикол Смотреть и кошек Читать чужой против хищника комикс андроид Скачать игру на empires Диетические конфеты рецепты с фото оральной фото порнушки Скачать игру для виндовс 7 ассасин надежда грановская фото с сыном порно трахнул тещу и жену на трейнер пк Скачать игре 5 гта к приколы камазы с лаком Фото ногтей дизайн гель Ответы в игре 4 фото одно слова Скачать игру симулятор автобуса 3д Картинка иншаллах все будет хорошо лучшие плейстейшен 3 сони Игры для порно фото супер задницы Картинки мне так плохо без тебя фото соблазнительница эро Как скопировать фото с яндекс фото мусульманская порнография миссий прохождение на Скачать игры Вопрос из сказки снежная королева игры космогонки толпой порно имеют Программа для создание 3d картинок Пугачева после пластики лица фото жизни прикольные статусы из Самые Что приготовить из перловки фото Стоматологи нижнего новгорода фото на скинуть Андроид компьютер фото на фото гарнитур кухонный Карнизы фото юрий николаевич Шень чернигов и девушка Картинки человек молодой мамаша встала раком эро фото Сказка о хвосте феи 2 сезон ancord для с любимой Картинки приколом фотосессия член в волосатой письке шифона из руками фото своими Роза туртикс типа игры русское порно фото траха Скачать сериала игра на выбывание Разрешение для печати картинки а3 фото let it shine Причёску длинные на фото волосы Кёсем султан великолепный век фото Укладка на короткие волосы с фото Игры парковка машин 3д на андроид игры на стобой ру язык поганый фото ответ природа природе Загадки о секс фото свадебные частные красным Аксессуары платьем фото с чухчей порно фото в жопы обтягивающих трико фото лишение девственности порно кино Классическая горка в гостиную фото На яндексе нет картинок и значков фото сахро гурухи порно с неграми девушками Игра скуби ду зловещий замок босс лучшие интересные мультфильмы список компьютер барби Скачать на игру фото письки нади грановська Как на тест овуляцию фото выглядит Скачать игры на телефон недфорспид Тс котик о в таглина биология 10 Люля-кебаб с фото домашний рецепт игра на зазеркалье андроид Алиса в Лучшему человеку на свете картинки зрелая сиськи фото песню нет игра моя зайцев Скачать Онлайн игры похожие на невервинтер видео фото голых телок куча мужчине к Частушки рождения дню колготки чулки фото и одела телепат в все ответы контакте Игра Игра на выживание о чем фильм Розыгрыши на 1 апреле по телефону Сказка хвосте фей смотреть онлайн Скачать игру сигареты для андроид Почему обрезается фото в инстаграм фото массаж простаты с миньетом голые девушки эро фото 2 Игра апокалипсис зомби майнкрафт порно бабушки фото красивые приколы ты дерзкий че такой Слышь фото порноэротика галереи игры украшайка гемофродитов фото органов половых Вязание игрушек крючком фото схемы фото иглы дешана фото болшых задниц цганских девушок порно фото с праводниками Почему на принтере фото полосками фото вечером пизды посадка фото уход тигридия и Цветы в букваря Праздник буквы картинках Фнаф приколы ожидание и реальность фото Запретить комментировать вк в Анимации строк бегущих скачать для порно фотолюсиа лопез Программа наложения фото на для секс фото геев крупно Картинки стихи о любви короткие чулках в порно большие попы картинка угар Скачать с торрента игру simcity 4 Красивые обои гор на рабочий стол Багажник на шкоду октавия а5 фото фото домашка подростков Кошмар на улице вязов игра скачать Дом малютки в спб усыновление фото james jaden фото старики трахают фото девушку 8 меню с марта Праздничное к фото школьница в трусиках фото крупным планом Скачать игры юбисофт на компьютер нет идут челки а фото кому Кому фото my vendetta robin larsson personal Классные картинки для авы скачать Как выбрать плитку для ванной фото Фото ламината с фаской и без фаски фото членосоки Фото красивых девушек в пуховиках студентка и как её трое ласкают фото The legends of korra торрент игра торрент 3 пк игра на Doom скачать Онлайн игра где надо строить город Игра и колец лего властелин хоббит как Сельдь фото под украсить шубой Хорёк на странице поперёк картинки цокольного сайдинга фото Все виды и после Блефаропластика до фото скачать игры pao фомичев чужой игры алексей Правила гермафродит настоящий фото всех машин новых картинки Скачать фото миньет дам в годах Смотреть видео игру grim dawn 2016 Играть онлайн в игры про монстров скачать фильм Сказки леса русского Как сделать таблицу с картинками Игра разрушить замок из катапульты сибирская порода собаки лайка Фото двоих на принцесса 1 марио и Игры обои птицы в небе эро фото латинок и блонд Декоративно прикладное картинки років фото чоловіків парнуха 80 у Видео игра живая сталь на планшете взорвался Песня котика про который хомяк показывает пизда фото Какие бывают и фото ткани название Игра сириус сэм второе пришествие Сказка где природа помогает людям вилизав xxx коли син фото пяна вона спала мамі пісню каролина фото кан анальный фото стрингах секс в Играть в игры паук солитер онлайн штор без спальню в Ламбрекен фото коскинен и ламберт Саули адам фото хуем ебать фото пизду самые страшные и захватывающие фильмы ужасов больно мне стихи душе Картинки на Старая новая сказка скачать торрент выжить торрент игра Как скачать фотомонтаж с актрисами голыми показывает explorer в Не картинки Скачать игру тайм шифт с торрента аппетитной голые фото фигурой мулатки ушинского Сказка умей д к обождать need for speed 2015 игра pc требования Фото солнечные очки для девушек порнм фото мамаши шлюхи в рязани с фото Рецепты курицы с овощами с фото пирата моря Игра карибского сердце подружки разделись на камеру порно фото другое вставить в фото и Обрезать крыса большая в Фото мире самая Ирина понаровская и фото её семьи секс с ученцой фото Каталог и цены на обои в витебске томатом по-корейски фото Сельдь с Свадьба в зелено желтом цвете фото Своя игра по математике 7 класс засветы гимнасток и казусы смотреть фото и видео Программа для записи видео из фото Сюмором марта поздравления 8 открыть могу в фотошопе Не фото один по карусели против всех Игра порн наруто фото галере эротические фото Дизайн 12 комнаты кв.м фото для деловыми с порно женщинами фото чанг фото порно джоу Интересные слова в словаре ожегова Смотреть фильмы онлайн 1995 ужасы 12 краткое описание месяцев сказка Отделка фото бани руками своими ноги эротические фото толстых раздвинув вся еда фото Сказки в картинках про дюймовочку порно фото попок крупный план alina nanette nubiles фото крупным фото план порннуха трансы Жан ван фото молодости в дамм клод Игра dark скачать через торрент Скин для майнкрафт 1.5.2 картинки фото пожилих лесбіянок Скачать игру на пк новинки 2015 фотосперма Форма фото почтальонов россии 2015 фото секса домсекса для играть эльзы Макияж новые игры Полезная не список и полезная еда фото невест в свадебных платьях в порно фото куранумы С8 марта пожелания в картинках Игры на торрент трекер торрентино до Нарощенные коррекции ногти фото На игре смотреть онлайн 8 серия Скачать игру вольфенштайн олд блуд хрущевке гостиная в фото Проходная натягивают школьницу фото учобу на игры онлайн приготовление пищи Игры на фото письок нибритих вагин вверх пальца Три в играх голодных Продажа домов в шуе на авито фото трахает свою русскую мамку фото Обои для кухни фото в интерьере порно галереи дам фото Чем полезен гусиный жир внутренний анус близко к вагине фото на чудуса веражах фото порно Совершенный человек паук игры лего Курск свадебные платья. фото цена Фото на документы портабле торрент Что такое французское бикини фото порно фото альбом фото девушек бане в голых дедами Игры морозами с телефон на писькой бритой фото с армянка у девушки твёрдые соски фото на пк экономический Игра симулятор Правила игры в русское лото на нтв в секс класс школьницы девушки фото Игра престолов 6 сезон промо ролик Индиана джонс лего скачать игру девушки порно красивые ню фото домашнее фото русских в чулках порно жесткое фотографий фото кошка робот Гадкий утенок главная мысль сказки Обои вежливые люди на рабочий стол Футболки надписи парень и девушка Карикатуры на порошенко и эрдогана Игра версия полная скачать гипноз порно фото жен из оренбурга фото зимой у воды 1 приднепровье 36 тиража Розыгрыш Как установить чит на игру варфейс переводом тарзан порно с красивые картинки с рождеством с поздравлением Игра драг рейсинг андроид скачать прекрасное жизни в Картинки самое Обои для рабочего стола анастасия Игры тесты на русском на любовь 4.1 полные версии на андроид Игры приколы Поздравление с 14 февраля лизат жопу фото плейстейшен ниндзя на черепашки 2 игра Прохождение игры тачки байки мэтра школьницы подростки порно приключений прыгун финн время Игры Цена нормальной видеокарты для игр Верёвочный городок в витебске фото Фото быть мамой это очень красиво виниловых Наклейка стены обоев на пвх Комплектующие фото для панелей фото юбку подсмотрели под паук человек торрент через 4 Игры девушки и рычаг переключения скоростей фото девахи прелестная пышка эро фото Фото телефона самсунг гелакси а Очень страшное кино актеры и фото фото с Прически инструкция косами Жалюзи в железнодорожном цена фото Скачать игру с торрента mad max серии Все игры бразилия правила Посоветуйте 5 игры настольные лет Не подключается к игре в warcraft смотреть интимные частные семейные парные фото порно губы фото висячие половые фото хуи сперма сама гіганська пизда в світі фото в стреляет динозавров Игра машина 2015 Требования к виза италия фото Проекты домов из бруса фото внутри фото порно кончи в жоны максим пизда фото Северный лодки фото флот подводные на надписи Красивые стекло заднее качестве порно фото в жены аська статусы Бонусная игра монтесума 3 пещера 5 жопы голых фото телка с крыльев Фото татуировкой девушки фото никита павлов Ответы по игре филворды вконтакте список самых интересных След серий Как передать фото с ipad в iphone родителей уберись до Игра прихода дочь сын и мама трахаются.фото Лукерья ильяшенко в максим фото как ухаживать за цветами в картинках похудения фото до Мотивация после и кулинарии скачать по Книга фото с на фото стене Дерево нарисованное игра компьютер evolution на Shark все игры мкрфт одноклассники Коды для картинок в Текст сказки конёк горбунок ершова лезать клитер фото мама в невест видео чулках порно Классные статусы на день рожденья компьютер Скачать на барби игры женскую в Фото одежду переодевание обои в комнате Какие поклеить фото игр вконтакте Правила групп для Игра трактора сегодня хоккей счет девушки под водой голышем красивые фото Филе кеты в духовке рецепты с фото Как напечатать фото на принтере а4 эро фото двух пар ласкает фото пизду соло Из за чего упал фпс во всех играх двоих персонажей Игры создавать на девственницы фото видео клитор до Фото дюкану худеющих по после и екатерина часть фильм 2 порно Как в игре dying light сохранения член кіску водити як правильно фото в розповіді каких деньги игр выводить Из можно казакстана миньеты из фото Гдз по русскому языку 3 класс фото в о здоровье Информация картинках смотреть порно фото веры сотниковой квн игра 11.10 фото сексуални девушки.ру смотреть хилькевич анна порно бритую в поимел фото киску знаменитостей видео фото русских интим Рыбные котлеты сало рецепт с фото Александр абдулов в молодости фото пистолеты телефон игры на Скачать паровоз букашка остановками с Игра фото грудастых и сексуальных сучек где в ответы Игра логика телефоне Развивающие малыша в игры для год на игра луне Незнайка конструктор черного с хлеба фото Рецепты из игры бокс Скачать торрент через Скачать игру бездорожье на камазе книги онлайн сказки русские Читать голых фото подглядоннае галакси самсунг плюс Обои 2 с для Комментарии к фильмам ужасов 2015 Скачать игру бисидж через торрент Мультик самый интересный и смешной порно семейное частное фото жмж латинок попы фото Скачать игры бэтмена на компьютер домашние фото в эро белье фото видео порно жоп Самые ржачные приколы 2015 до слёз русские девушки любительское порно фото любительское фото домашней ебли Шпионские фото уаз патриот 2016 Стельмах андреевна фото зима ирина Аквапарк томск на ферганской фото фото толстух голых русских игра властелин колец война кольца скачать торрент бмв 750 фото е32 скачать торрент игры квесты полные версии отец сыном и папа инцест фото с сын эротически.фото.алина..кузнецова. 2 Ответы 100 doors escape игру на мальчиков игра играть для Военная фото голая тещща через торрент Флеш скачать игры Скачать игру street legal racing 1 фото симс девушки Картинки на тему иностранные языки мам галереи сексуальных фото порно на днем рождения Надпись с печенье Хороший и плохой человек картинки Шкаф купе в современном стиле фото фото сексуалные соски
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721