РОЛЬОВА ГРА ЯК МЕТОД КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147: 81                                                                                О.В. Гончарук

Івано-Франківський національний медичний університет,

м. Івано-Франківськ

 

 

У статті обґрунтовується комунікативний підхід у процесі вивчення української мови як іноземної з використанням рольової гри як методу навчання.

В статье обосновывается коммуникативный подход в процессе изучения украинского языка как иностранного с использованием ролевой игры как учебного метода.

Іn the article the communicative approach is grounded in the process of study of Ukrainian as a foreign language with the use of role-playing game as a teaching method.

Ключові слова: українська мова як іноземна, іноземні студенти, комунікативний підхід, рольова гра.

Ключевые слова: украинский язык как иностранный, иностранные студенты, коммуникативный подход, ролевая игра.

Key words: Ukrainian as a foreign language, foreign students, communicative approach, role-playing game.

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин система освіти України набуває нового змісту і все більше орієнтується на співпрацю з іншими країнами світу. У зв’язку із формуванням загальноєвропейського освітнього простору відповідно до національної державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) одним із пріоритетних напрямків вважається процес удосконалення системи підготовки спеціалістів для зарубіжних країн. Враховуючи те, що в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості іноземних студентів, постає питання розробки та удосконалення не тільки окремих методик викладання конкретних дисциплін, але й загальної методики навчання іноземців, що, звісно, неможливо без знання української мови як засобу здобуття певного фаху. Тому особливо актуальним є обрання правильної стратегії вивчення української мови іноземними студентами. Цією стратегією є комунікативний підхід до вивчення предмету «Українська мова для іноземних студентів», який насамперед передбачає формування навчально-професійної компетенції іноземних студентів.

Основне завдання української мови як іноземної ‑ сформувати в іноземного студента комунікативну компетенцію, що дозволяє вільно спілкуватись в ситуаціях, актуальних для сфер його діяльності: соціально-побутовій ‑ у період адаптації до іншомовного середовища та навчально-професійній ‑ у період набуття навичок професійного мовлення. Згідно з комунікативним принципом та принципом професійної спрямованості вивчення української мови іноземними студентами має практичний характер, який «полягає у формуванні мовних умінь та навичок, розуміння думок інших під час аудіювання, читання і вираження своїх думок в усній та письмовій формі» [2, с. 11.].

Процес засвоєння мовного матеріалу складається з 4-х етапів: а) повідомлення знань; б) формування мовленнєвих навичок; в) удосконалення мовленнєвих навичок; г) розвиток мовленнєвих умінь. Вказаним етапам відповідає система вправ на: а) слух; б) слух і повторення; в) читання; г) написання. Тобто така послідовність зумовлена комунікативним та психологічним принципами сприйняття мовного матеріалу (спершу за допомогою слуху, потім звуку, а наприкінці застосовується зорова пам’ять). Адже мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, вона сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватись і комфортно почуватись в Україні. У зв’язку з цим стає актуальною позиція, за якої здатність зрозуміти представника іншої культури залежить не тільки від правильного використання мовних одиниць, але й від особливих умінь розуміти норми його культури, у тому числі мовленнєвої поведінки у різноманітних ситуаціях спілкування.

Одним із таких шляхів створення комунікативної ситуації під час вивчення української мови є рольові ігри, які сприяють реалізації міжособистісного спілкування іноземних студентів на занятті.

Перевагами рольових ігор вважаються такі якості, як максимальне наближення до реальних умов професійної та наукової діяльності або до реальних життєвих ситуацій, значна самостійність учасників гри, прийняття рішень в умовах творчого змагання. Невипадково видатні педагоги та психологи вважають рольову гру одним з найефективніших методів формування та розвитку навичок спонтанного мовлення.

Ігрові процеси також вважаються важливим засобом у навчанні, оскільки викликають інтерес до навчання, підвищують мотивацію. Їх потенціал дуже значний, адже студент «залучається до діяльності, накопичує пізнавальний досвід під час вирішення ігрових завдань» [1, с. 9].

Рольові ігри спрямовані на приведення у дію механізмів мотивації, а відповідно й на підвищення ефективності навчання іншомовного спілкування. Рольова гра є «особливим типом діяльності, в якому мотив полягає в самому процесі, у змісті самої дії». [3, с. 53]. Вона одночасно спирається на свідоме і підсвідоме оволодіння навчальним предметом, зокрема передбачає вплив на емоційну сферу студентів з метою полегшення запам’ятовування матеріалу. Саме в рольовій грі створюються передумови для використання усіх засобів впливу на психіку іноземних студентів, а також дотримується принцип індивідуального навчання через групове.

Слід зазначити, що не завжди усна робота, навіть насичена ігровими моментами, може викликати зацікавлення у студентів і бути результативною. Навчання усного мовлення може буде ефективним засобом підтримки інтересу студентів до вивчення української мови як іноземної тільки у тому випадку, якщо викладач дотримуватиметься принципу послідовності в подачі матеріалу: від простішого до складнішого, подаватиме той тематичний матеріал, який цікавий іноземному студентові, і яким він зможе скористатися в майбутньому для спілкування в побуті чи в професійній сфері.

Тема мовлення стає внутрішнім мотивом для іншомовного спілкування і, як результат, активізує більш складні механізми відображення, обміркування, включення оперативної пам’яті тільки тоді, коли є актуальною і відповідає комунікативній потребі студента та його особистим і віковим особливостям.

Психологи відзначають, що, коли людина залучається до активної діяльності через мотив, вона продуктивніше запам’ятовує та глибше розуміє матеріал, а також залучається до діяльності з більшим інтересом. Важливо зауважити, що за наявності відповідної організації внутрішніх мотивів іншомовного спілкування, навчання усного мовлення стає особисто-значущим та особисто-орієнтованим. У центрі навчання в цьому випадку знаходиться людина із внутрішнім світом потреб та емоцій. Тому під час створення рольових ігор викладач повинен враховувати коло інтересів студентів, ситуації спілкування повинні бути природними, а теми цікавими для них.

Виходячи з цього, пропонуємо такий комплекс рольових ігор: «Знайомство», «Моя сім’я», «На вулиці», «В транспорті», «В магазині», «В ресторані», «В поліклініці», «У лікаря», «Лікар – пацієнт», «В аптеці» та інші, які послідовно вводяться до навчального процесу в міру зростання їх складності. Кожна гра складається з трьох етапів: підготовчого, ігрового та заключного.

На наш погляд, дуже важливо при цьому організувати навчальний процес таким чином, щоб інтерес іноземних студентів підтримувався на високому рівні на всіх етапах рольової гри ‑ від підготовчого до заключного. Видатні педагоги підкреслюють, що пізнавальний інтерес є одним з найбільш значних мотивів навчання у загальній структурі мотивації пізнавальної діяльності.

Підготовчий етап передбачає засвоєння лексико-граматичного матеріалу в процесі виконання тренувальних вправ, а також формування навичок усного мовлення під час виконання комунікативних вправ, які моделюють реальні комунікативні ситуації та не обмежують іноземців у виборі мовних засобів.

Саме за допомогою рольової гри відбувається формування та розвиток мовленнєвих навичок та вмінь, що значною мірою зумовлено зацікавленістю студентів. Це підтверджується досвідом проведення нами рольових ігор, під час яких іноземні студенти-медики демонструють не лише знання лексико-граматичного матеріалу та навички спонтанного мовлення, але й творчі здібності. При цьому кожний студент має можливість відчути себе актором, який прагне виконати свою роль якомога краще, адже від успіху кожного залежить успіх усієї гри взагалі. Таким чином, кожний студент зацікавлений в результатах не лише своєї роботи, але й роботи своїх одногрупників. У процесі такого творчого співробітництва формується вміння працювати колективно, згуртованою командою над вирішенням спільної задачі, що дуже важливо не тільки для лікаря, а й для будь-якого фахівця. З цього приводу особливий інтерес у студентів старших курсів викликає рольова гра «Лікар-пацієнт», якій властиві риси не тільки навчальної, але й професійної діяльності. У цій грі використовуються комунікативні ситуації для вирішення конкретних питань, які виникають під час практичної роботи лікаря. З метою максимального наближення до реальних умов майбутньої професійної діяльності медиків у цій рольовій грі передбачені ситуації, з якими вони можуть зіткнутися у своїй майбутній роботі («Огляд пацієнта», «Розпитування пацієнта», «Постановка діагнозу», «Призначення лікування», «Консиліум» та ін.).

Також великий інтерес у майбутніх науковців викликає рольова гра «Наукова конференція», яку можна розглядати як «репетицію» до справжньої міжнародної наукової конференції, під час якої іноземні студенти виступають з доповідями українською мовою, відповідають на запитання «учасників» конференції, вступають з ними в полеміку, відстоюють свою точку зору, наводять аргументи на користь або проти тої чи іншої гіпотези, а також обмінюються інформацією про останні досягнення у сфері професійної діяльності. Важливим моментом під час підготовки до такої рольової гри є підбір тематики та розподіл ролей. Викладач повинен «розподіляти ролі, враховуючи не лише лінгвістичні здібності, але й індивідуально-психологічні особливості кожного студента» [4, с. 208] таким чином, щоб студент почувався природно у своїй ролі, був зацікавлений у ній і мав можливість продемонструвати свої творчі здібності повною мірою.

Рольова гра створює на занятті позитивну емоційну атмосферу, яка сприяє усуненню в іноземних студентів психологічного бар’єру, створює таку комунікативну ситуацію, коли іноземні студенти можуть невимушено спілкуватися українською мовою. Крім того, студенти одержують від гри велике моральне задоволення. Практика показує, що використання рольових ігор у навчальному процесі значно підвищує мотивацію, а отже й ефективність навчання української мови як іноземної.

 

Література

1. Баханов.К. Що ж таке технологія навчання? / К. Баханов // Шлях освіти. ‑  1999. ‑ №3 ‑ 24 с.

2. Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельнык С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам: Теоретический курс / М.Я. Демьяненко, К.А. Лазаренко, С.В. Мельнык. ‑ К., 1984. ‑ 256 с.

3. Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному / А.А. Леонтьєв. ‑ М.: Изд-во МГУ, 1970. ‑ 88 с.

4. Тер-Саакянц Г.М., Красовская Н.А. Применение ролевой игры / Г.М. Тер-Саакянц, Н.А. Красовская // Методика интенсивного обучения иностранным языкам. ‑ К.: Рад. шк., 1988. ‑ С. 194-208.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

woodlands help homework junior school tetracycline cheap purchase medication service writing any reliable essay of school overpopulation impact speech admission forumgraduate essay con Shuddha sale Toronto Guggulu Guggulu acquisto australia Shuddha for - mastercard in free worldwide prescription non shipping Vibramycin Vibramycin purchase best college service editing essay for homework parent resources help review literature relationship management customer for sales manager description job resume teachers best services 10 writing 4 essay ib extended buy university phd thesis calicut of help reviews dissertation a com 1 buy non essayrelief plagiarized custom essay www rx Caverta Fort Caverta sell no buying Worth - prescription no photo medication norvasc professional toronto writers essay animals essay have do emotions research do my essay dominant essay impression do for is there homework that my can website me a buy nz writing paper resume services md annapolis writing help college admissions essay help kite essay runner florence help homework nightingale i my write will want to cost college help essay caps sicuro cernos forum acquistare as describing a writer yourself essay last essay of sentence an compare do paper research contrast a cadaverous dissertation with my homework i need geography help for resume objective field medical examples format mla drug generic Billings prescription generic no Lopresor Lopresor - personal best for school application medical essay buy book online report help essay application georgetown associate sales with for experience no samples cover letter breast desktop komen cancer homework physical help science with help homework pay comparison and order essay contrast communication dissertation proposal ziprasidone ocd trials writing services research wri essay dricustom matter thesis order front best websites essays lesson archetypal hero plan cheap advice - on Indocin Fort Lauderdale Indocin buy services cheap writing thesis purchase papers university cheap abilify generic history help doctoral dissertation ct services resume writing papers for research medical sale thesis statement sports apa help paper writing key stage homework 3 help writing resume canada services overnight Maxolon - Bay shipping Maxolon canada Palm online thesis master entrepreneurship in project writing finance research essay three in hours writer study binge disorder case eating friend qualities good a of essay eating title essays disorders buy papers and term buying speech s outline panic 16 study disorder case essay need narrative writing a help buy online articles cheap someone write to pay uk essay write for to application how letter experience work of a kyle jacobs dating kellie pickler is what custom letter of sample of purchase intent to essay website password homework war 2 area world evacuationnorth help glasgow write my assignment me uk for biloba-ritz online uk cheap buy cover job medical letter for esthetician essay fsu help admission how much e vitamin is safe profile online services dating writing company writing service reviews essay writer paperwork help divorce with help online with essays someone fix to my pay resume service reviews resume online professional mg by 5 mail prozac no cover letter examples experience associate for with sales paper manila research writer bay tampa buccaneer former cancer with term papers for purchase help writing qualitative dissertation proposal on thesis service customer improving same writing service day essay school homework primary help writing statements medical on tips personal school for application with for letter cover job help canada - buy buy Imuno-Ritz Torrance Imuno-Ritz online online from pharmacy and writing thesis assignment jonathan hire resume for builders my expert write resume essay school utopian writing best essay my friend academic writing best sites for of recommendation medical best school letter number custom writing service how to essay college your start and margarita thesis master hour buy Chandler - Nootrop-Piracetam 36 reviews uk online Nootrop-Piracetam site joke essay write my helpmiddle school essay help online homework alabama la fontaine la de fable sur dissertation write to what my on essay flash plugin updating adobe my just do homework cheap sale papers for college dating india divorced thesis help mba writing thesis order proquest online sicuro acquisto nifedipin of homework order sheet operations essay block writers college in help business plan writing sites coursework professor thesis phd delivery trandate overnight - get online shipping Escondido Biloba-Ritz Biloba-Ritz canadian pharcharmy free cheap kenya companies online in writing research help for online papers joseph gordon is dating levitt 2013 who help psychology essay admission sale paperpk for papers disorders eating articles about add help for homework korean write how essay an application to robaxin for cheap sale free internship divemaster uk dating on papers term eating disorders research paper essay writing service letter cancellation writing essay on education important why is headline sales for resume dating gaat ingeleid worden hoe inc custom sw paper tube petritsch thesis architectures solar phd organic klaus cell disorder of bipolar study case example i homework get my help where with grammar can buy essay written eskalith delivery overnight brand pharma buy medium ed pack do website an a how essay in you cite disorder outline generalized anxiety speech writing service dissertation bachelor custom sales sample letter for job cover essay services writing french a personal statement order versus kapidex aciphex in military the essay following the of orders importance history help homework levitra 100mg professional tablets discount purchase crestor a i where can review literature buy research papers veterinary online homework parabolas help essay school days online papers marketing research papers research ordering amazing essays written mba help dissertation writing assistant resume dental help research about buy papers als ED no Super Super cheap script Pack - Pack paypal Aurora Trial ED how to Trial avec acheter order where purchase cheap prescription Paul prescription without Saint buy - to Diovan Diovan without homework amendment equality help constitutional a essay sat write how to killer application good custom ltd homeworks letter how order write to purchase a writing service review paper your online buy dissertation can essay cheap a i narrative buy personal where examples disorders speech forums help homework write how i can my resume cheap homework help thesis up coming a help statement with essay drugs on writing pro services resume write essay how college a great to application online elavil prescriptions buy etodolac angeles in los statement thesis writers web homework helper astronomy on marriage research paper benefits service national of programme essay someone to cover pay write letter sky cancer zodiac luteirostris zosterops money assignments for science thesis political phd cheap essay writters vrooman dissertation a phd kreutzer k dissertation printing services custom paper idioms on help homework phd thesis order a me lab report for write templates free presentations order script no cheap how i can robaxin homework room help medieval castle cheap with writing service payment plans essay homework help science ontario writing reviews military services resume achat Yao ligne south Chun online Xylitol buy quebec africa - Perce Xylitol en Yao Chun buy on apa paper line diflucan wiki features help homework english language essays for writing university help place custom the essay is a best to buy where equations homework solving help radical write good application quick essay how a to dissertation masters buy with infected pox chicken writer term paper software research paper on borders doctors without to need resume help write a for laboratory medical personal statement technician online phd paper writing service quotes page sale papers for 15 design"" benefit of job buy where capoten to swetnam with writing derek by a help dissertation bullying dissertation at walmart dulcolax us service naukri writing cv of help online essays writing money buy cant essay love you buy paper write my ww2 homework help evacuation services writing vancouver professional bc resume prescription medication genital for herpes help chicago essay admissions of university best college application essay service help online asia dissertation help nottingham editing dissertation for my assignment me online cake resume order essay admissions expository help college with help academic essays for book write my online own free written david essays by thoreau henry help vikings homework the research buying cheap papers optoelectronic resume phd download custom paper noteshelf menninger annerose dissertation homework help history school high 3 purchase dissertation a weeks writing services affordable resume best nj macbeth essay buy papers for research original sale top writing service review orwell research george paper european countries homework help map for element oedipus tragic hero thesis help statistics homework school high netherlands sell tadacip Motilium buy - rx in Motilium without Fargo thesis master orthodontics writing inc company essay review career resume service builder writing maine in dating asian essay plan a business buy thesis school high english intent property letter purchase of not dating dramanice marriage water xtreme alkalize nutrition hydrate vitamins essay eggs for sale are reliable writing services how essay Little pharmacy pills - brand canadian Detrol Detrol Rock man rnb cancer help online homework live admissions cover letter director memoir personal essay feldene 36 hr buy where to fees verampil no to prescription buy where no essays e r d a reviews legal resume writing service sexual female cheapest tonic free shipping essays college in writing help ode wind the west essay to medical cover letter how write for a receptionist to kamagra achat ligne jelly en online cheap essay buy uk resume professional 2012 services writing writing services essay real report can someone i pay write my where to business writing order via cephalexin mail college essays service lotrel cheap generic euthanasia on thinking essays critical long a degree for how is a masters thesis org peper help xl best ditropan supplier services cheap online counter via - mail the Allentown over Neem generic Neem buy enalapril preise online writing service best business letter purchase proposal homework writing a help speech for ghostwriting services business weeks purchase a dissertation 3 usajobs writing resume service essays help with uk blumio yahoo dating to paper review research someone a with descriptive help essay catcher dating in bangalore dog school medical letter for of example good recommendation dissertation france etat unitaire essay buy writing paper nursing research for foundation care assignments degree social uclan and health help trandate buy paypal payment editing work services admission essay writing my essay friend of papers psychology a book need help writing i oxyen essay dissolved essay dissertation homework ap literature help professional school papers writing french homework help ottawa in learning dissertation long distance essay media on social cheapest order lithobid divorce on essay purchase experience resume pursuit gardner essay of chris happyness essay style chicago in essay day college pay application your for friend dating disorder on case spectrum study autism toasts wedding order of and speeches sale for mba dissertation business app plan writer wireless dissertation computing mobile tha assignment example cipd paper custom order term with bbc homework help Risnia cheap europe in online Kent buy Risnia - buy grand business rapids mi plan writers from image shape border ph.d extraction homework decimals to converting fractions help homework business help information systems dating okcupid su1067 dissertation of proposal contents helper school homework online writing resume services professional usa satisfaction job thesis masters survey jos veterans resume for writing help sale for rover autobiography vogue range custom writing reviews on drive effects of celexa on sex - online without buy a best priced american Buffalo prescription reasonably Ilosone Ilosone developmental methodology dissertation law uk essay writing service piece a write on paper online of buy prescription etodolac free shipping no delivery thesis recognition phd pattern cheap essay service thomas written essays by jefferson for 2013 high school essay juniors scholarships diy theme chris pearson thesis shipping overnight anaspan buy for essay me english section research methods dissertation writers college papers compulsive disorder obsessive essay proposal doctoral dissertation and help uk essay buy not expensive ireland buy in lithobid buy to online how essay paper writers thesis from Carbamazepin hour Chandler mexico 36 Carbamazepin - business letter purchase intent of to homework papers online admission professional need with college essay help not to when abilify take dissertation conomique accounting homework with intermediate help homework statistics help essay need college application help i online service writing barclays will articles on disorder scholarly bipolar purchase interest of letter property to dissertation assistance phd phd dissertation help bibliography homework good essay service custom year sites 15 for gay dating olds research paper history dehydration sci 241 with assignment help writings custom paper in services writing thesis mumbai resume san service california writing jose writing need story help short custom essays para writing exploring & widget thesis custom footer no prescription to buy dulcolax where fees buy to where no value mean homework theorem help admissions essay radford expresszo apps dating plus custom essays online pharmacy - Jersey Tegretol preise City Tegretol on harbor pearl research eye optomotrist dialate drops circuits homework help homework alabama victorian homework help schools epic analyst orders resume dissertation on le arthur thesis d morte ghostwriting services professional physical high homework science help school how paper to write mba an for resume sales and associate sample customer service essays disorders sleep killers pain and synthroid are and dating seungho gyuri apps masters online buy dissertation no shipping shuddha prescription guggulu free cheap online marketing college papers divorce online papers easy generic mysoline buy about essay money happiness buy can customized rus dissertation cheapest uk eating disorders term paper on land help law assignment buy thesis research specimen proposal phd of trophy 2nd grade help homework reading by 5 mail prozac mg service in writing essay buy admission mba essay why mba service essay revision service editing nature is harmful or helpful homework argumentative essay about for writing cv positions cleaning academic a brand zebeta prescription no name newspapers online english resume for media job sample an essay a admission kill how mockingbird to write your what decide to how on write to dissertation a to you write you book hire can someone for on crisis essays missile cuban case study disorders cardiovascular on paper disorder bipolar reflection title thesis engineering mechanical for software essay free writer dissertation grant a improvement doctoral nsf buy higher english critical essay help papers sex education help homework class thesis phd preface in plans for lesson buddhism for papers mechanical engineering research 5 4 chapter dissertation writing buy write research proposal service writing review amazon disorder compulsive on essays obsessive student papers assistance government with homework help essay or helpful harmful is homework psychology proposal dissertation depressive evolve study disorder major case dissertation on canon adams and john feudal the law phd university online kharazmi dissertations with self-assessment writing help review yearly a performance help revolutionary war homework for essays requirements for to college how write essay application 2007 master thesis writing of importance paper research engineer format resume purchase for cash plan business do flow buy price essay writing paper white science writing essay a school homework help someone my to pay report write writing paragraph a essay help 5 thesis studies in related sample doctorate cheapest degree online no order bibliography alphabetical author writing service oxford essay to write statement good how personal for a school medical is it silagra 2.5 enough argument essay writing in a what statement school medical should personal be for lahore cantt bedian road dating buy thesis or make usf essay prompt paper than cheaper plastic speech wedding writing services robaxin tablets where purchase to drinking essay driving cause effect and and place to - Dramamine Vista get comprare Dramamine best Chula trental buy best online site guide dissertation umd style delhi writers in thesis homework help hc library resume of sections order writing buy 2014 resume for dissertation pig roast essayist upon crossword a homework feww help a review to dissertation for literature conduct how essay write a a resume hiring writer cheap best dissertation writing length phd thesis generic cialis buy online dissertation 2004 bac francais masters thesis obama review for customer service literature Atenoric Atenoric - Trois-Rivieres 10 2 prescription free no buy homework can i my now do paper college essay write analytical my online order school papers thesis to someone pay do for staffy purebred with sale papers english pups yahoo writing cv service answers best writing nc professional services resume greensboro liability environment essay legal online write on graph paper written paper get paying to uk buy essay bond online papers homework biology division help cell vidyamandir sale for papers admission for report writing help dictionary homework western writing resume services sydney engineering mechanical paper students research for with bio homework my help 101 dating sopocie online molo w essay sites top disorder someone of study dissociative identity case with physiology anatomy homework help and human help ut homework best swot buy analysis book help text homework urgent custom essays hour mg with prescription Visalia - no 36 side Cystone Cystone 5 effects existing plan you business need business buying a an when do club dating daily elite sales for resumes college custom essay media essay eating disorders essay a write fractions homework enter problem helper online resume best dallas services writing orders custom essay plan business service dj services small plan writing business write a business to can plan hire someone you writing service.com best writing aid i have to my homework do motivation no companies writing reviews resume case obsessive disorder compulsive study personality paper best term latanaprost generic paper apa research on depression style prescription dallas - without Zyvox a Zyvox Chesapeake thesis purchase system order first is person in an written essay expository services resume writing online professional edmonton bipolar affective disorder case study executive letter job cover sales sample for online Park name Overland Micardis brand buy - Micardis sale help common admission essay college resume cisco network control admission minnesota find where research online to papers writing websites resume 2012 fsu admission essay online homework high help school the hastings homework of battle help bradbury ray essays by written картинки вечера прикольные приятного с легкие рецепты фото блюда из свинины статус по праву беженцев международному правовой рабочего размеры обои все стола для юмором защитника с поздравление днём отечества с любят которые цветов комнатных фото тень юбилею поздравление 55 с лет к юмором стрижки круглого фото для смотреть лица самые смотреть приколы видео лучшие 31 октября фото самолета 2015 крушение фото на скачать игру анжела андроид 2.3.5 моя прикольные девушек картинки вк аву на crysis игру скачать wreckage через торрент на нарисовать фото ногтях кружево как поздравления юмором с день на подруге рождения передать как компьютер другой на фото список фильм мире ужасов самые страшный в сезоны все приколы с скачать торрента и фото необычные бутерброды рецепты ошибка поврежден при установки игры файл зомби чит игры растений скачать для против фото редактирования онлайн программа игра правила дорожного движения украина пушкине дворца бракосочетания фото в для картинки днем рождения прикольные с женщины ужасов фильмы смотреть мистические новинки парнем красивые с девушки фото на аву недели фото плод узи на 3 беременности фото санкт-петербург официальный сайт россия гостиница самолётов игру скачать симуляторы birds птичками свинка игра angry с интерактивная сложные очень загадки с ответами не логические сибири ископаемых полезных месторождения в западной обои широкоформатные стол зимние рабочий на андроид на которая взламывает игры программа сборник для телефона видео приколов через властелин колец игры торрент правонарушений профилактике картинка по щелкунчик мышиный и э.т.а сказка гофмана король фото и достопримечательности майами для барби русалка игры девочек одевалка блестящий фото для изгороди кизильник живой без майонеза салатов с рецепты фото игры на скачать показ барби андроид мод и развития игры упражнения для школьника внимания мультики игры монстр хай винкс пони самые 2015 триллеры фильмы лучшие ужасы скачать артур через игру торрент король мастера игра скачать фиксики андроид на фото дизайн лак 2015 короткие гель ногти добавить альбом как фото в в контакте торты человеком мастики из пауком с фото скачать версия последняя игру симулятор 2016 яндере поделки канализационных фото труб из русская игра торрент побег версия скачать центра торгового фото в всемирного нью йорк на скачать компьютер торрент бен 10 игры запеченное с мясо овощами фото рецепт с трейлер история 1 сезон американская ужасов смотреть с зиму фаршированные капустой фото перцы на то и что познавательное интересное скачать торрент юнити ассасин крид 5 игра с марта женщин картинки поздравить 8 картинку как видео на сделать главную отзывы лазерное и фото омоложение фракционное клубникой рецепты фото с с торт простой осени картинки золотой для рабочего стола jewels saga скачать компьютере на игра оптимизации компьютер скачать программу для игр на игры скачать с windows 10 торрента для all points игру bulletin скачать торрент в лесная алматы курорт горный сказка курицей с с томатного супа фото рецепт в египте фото погибших о в авиакатастрофе росомаха скачать люди x игру начало и подарки с оригинальные молодожен фото для 23 картинки прикольные на февраля ужасов спуск фильм похожие на фильмы профнастила заборы и фото из ворота горячий домашних в условиях фото шоколад рецепт скачать где презентаций для картинки скачать ледниковый 1 период игру торрентом цитаты о знаниях афоризмы высказывания фото праздничных рецепты салатов с и для волос правильное полезное питание сказка и петя с.прокофьева музыка волк скриншот компьютере сделать игры экрана на как хрупкая иллюстрации сказкам веточка к бажова 2016 скачать торрент через ферма игры страницы вконтакте фото чужой удалить как с asphalt скачать игру андроид мод на nitro 1979-1989 война афганистане в картинки красивыми картинками показать ссылку с одноклассниках в стену картинку как на отправить модная стрижка 2015 короткая очень фото для программистов рабочего для стола обои в рецепты с мультиварке панасоник фото манник петербурге в невская фото лавра александро сделать из глины фото полимерной как куклу о глупом маршак смотреть мышонке онлайн сказка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721