Роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність іміджу державних службовців в Україні, охарактеризовано основні способи формування цього іміджу та виокремлено основні види іміджу державних службовців. На основі соціологічних досліджень було визначено роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні.

Постановка проблеми. Ефективність функціонування державної влади у суспільстві стає можливим тільки тоді коли є позитивне схвалення з боку громадськості, адже потрібно піддержувати та формувати у суспільному уявленні позитивний імідж державного службовця, як особи, яка захищає інтереси держави та суспільства. Державний службовець за специфікою своєї діяльності більшість свого часу перебуває в центрі уваги суспільства і ЗМІ. Саме ЗМІ є одним із основних посередників між державними службовцями та суспільством взагалі. Тому надзвичайно важливими є дослідження ролі та впливу ЗМІ на формування іміджу державних службовців в Україні у суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Імідж державних службовців та основні принципи його формування були висвітленні багатьма сучасними науковцями та експертами. Серед авторів, які досліджували питання іміджу державних службовців слід виділити: Я. С Мельничук, І.А. Сімеоніді, В.В. Лола, М.Р. Волянську та інші. У їхніх працях було виділено основні елементи механізму формування іміджу державних службовців, обґрунтовано основні складові механізму формування позитивного іміджу органів влади.

Метою статті є визначити роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Імідж – у перекладі з англійської «іmage» (від латинського «іmage») означає «образ», «статуя» (ідол), «уподібнення», «метафора», «ікона». Відповідно до цього імідж – це певний синтетичний образ, який формується у свідомості людей щодо конкретної особи, події, держави, організації чи іншого соціального об’єкта; містить значний обсяг емоційно забарвленої інформації про об’єкт сприйняття й спонукає до певної соціальної поведінки. Імідж людини визначає місце кожного в структурі суспільних, професійних та міжособистісних стосунків [3, c. 22].

Імідж людини є сформованою думкою про неї, про її діяльність в групі людей унаслідок сформованого в їх психіці образу цієї людини, який виникає під впливом прямого контакту з цією людиною чи як наслідок отриманої про цю людину інформації від інших людей; власне, імідж людини це те, як вона виглядає в очах інших людей, суспільства, партнерів, конкурентів та ін..

Перш за все необхідно розрізняти особистий імідж та імідж державного службовця, адже імідж державного службовця є своєрідним типом особистого іміджу. Враховуючи те що імідж державних службовців є професійним іміджем особи, а з іншої політичним, завдяки тому що за своїм характером так і властивостям особи як представника певного роду діяльності, а саме державного управління. Адже до іміджу державних службовців входять такі основні частини як представництво влади, публічність, популярність серед населення та зворотній зв’язок.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993, державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження. Для державного службовця імідж має важливе значення. Саме імідж є своєрідним показчиком суспільних уподобань та довіри до державного службовця [1, с. 2].

Імідж державних службовців – це складний, багатофакторний феномен, специфіка конструювання якого пов’язана з особливістю державного управління як виду діяльності, його місця в житті людей і характером діяльності державного службовця чи організації. Роль ефективного іміджу державного службовця проявляється як у високому рейтингу популярності його носія, так і в можливостях впливу на громадську думку, в можливостях активного формування політичної діяльності держави і суспільства в цілому [2, c. 30].

У науковій літературі сьогодні виділяють два основні види іміджу державних службовців: базовий імідж – основою такого іміджу є сприйняття суспільство поступово. Цей вид, в основному є досить стійким та майже не піддається змінам, не враховуючи незапланованих відхилень; ситуативний імідж – це вид іміджу створюється завдяки певним подіям, критичним ситуаціям та непередбачуваним подіям. Варто зауважити, що суспільством краще сприймається ситуативна поведінка державного службовця, причому емоційно, і від цього формується ставлення до нього, до його роботи [8, с.7].

Виступаючи як створений, штучний образ, імідж державного службовця має певні ознаки, які йому здебільшого цілеспрямовано надаються. Для того щоб бути сприйнятим, він має відповідати певним конкретним потребам. У зв’язку з цим теоретичні й методологічні засади створення іміджу державних службовців набуває особливого значення в умовах демократичної політичної системи як на етапі виборів влади, так і в процесі здійснення нею владних повноважень [11, с.5].

Головними методологічними засадами побудови іміджу є [11, с. 6]:

1. Визначення основних потреб аудиторії, а в разі потреби окремих її сегментів, і на цій основі – побудова «каркаса» політичного іміджу.

2. Доповнення «каркасу» політичного іміджу необхідними характеристиками з урахуванням потреб масової суспільної свідомості в бажаному образі й можливостей суб’єкта політики їх демонструвати «природно».

3. Перекладення основних характеристик іміджу на різні канали комунікації у зрозумілих, доступних для масової аудиторії формах.

Формування іміджу державного службовця здійснюється такими основними способами: Стихійно, тобто це природний процес, що проходить без зовнішнього тиску. Людина виступає тією особистістю, якої він є насправді (або тим, ким йому найлегше бути). Імідж такого роду не вимагає змін у тому випадку, якщо він гармонійно поєднується з особливостями організаційної культури та займаної посади [12, с. 1]. Іншими словами це процес створення іміджу без усіляких зусиль, тобто сомо по собі; Цілеспрямовано, цей спосіб передбачає активне формування іміджу. Тут створення іміджу пов’язано з надяганням деякої маски, і успіх у цьому випадку обумовлений двома основними чинниками: наскільки правильно вибрана маска, і наскільки вона близька особистості самого керівника. Другий фактор впливає на швидкість і легкість процесу формування іміджу, а також є передумовою гармонійного вбудовування маски в структуру особистості керівника [12, с. 1]. Тобто є імідж чітко продуманим, так як він створюється із певними цілями.

Велику роль у формуванні іміджу державного службовця відіграють ЗМІ. Засоби масової інформації (ЗМІ) – преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет-видання, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. Всі ці засоби об’єднують однакові якості, які є притаманними для них, а саме [6, с. 1]:

1. Постійне звернення до масової аудиторії;

2. Вони є доступними більшості людей;

3. Корпоративний сенс діяльності та розповсюдження інформації

ЗМІ завдяки своїй діяльності висвітлюють різноманітні аспекти іміджу державного службовця, начинаючи від персоніфікованих портретів та у кінцевому результаті є подання інформації щодо результатів їх діяльності як і громадської, політичної так і особистого життя. З іншої сторони, ЗМІ активно контролюють їх діяльність на думку суспільства і у цьому аспекті вони є надійним засобом зворотного комунікації між суспільством та державними службовцями [10, с.140].

Окрім того, українські ЗМІ займаються формуванням громадської думки щодо державних службовців, вони ще й впливають на їх суспільний образ тобто імідж. Адже вони є одним з найважливіших суб’єктів формування іміджу державного службовця. Серед інших політичних і соціальних інститутів ЗМІ відрізняються збільшеним степенем впливу на створення аудиторії, так як використовують високо ефективні інструменти комунікації. Вони прямо чи опосередковано беруть участь у процесі всебічного процесу творення і трансляції іміджу людини, груп людей, організацій, націй, держав. Ця інформаційна діяльність, зв’язана із позиціонуванням державних службовців , на фоні присутності великої кількості присутності інших суб’єктів, стратегій , соціальних процесів та ін. є багатосторонньою. Тому виникає безліч протиріч в процесі формування та трансляції іміджу державних службовців в Україні.

ЗМІ має дві важливі характеристики впливу на формування іміджу об’єкта (державного службовця в Україні), а саме: ЗМІ займаються відбором новин та заміною їх важливості. Це здійснюється шляхом зміщення акценту на іншу подію, акцентування на негативі або, навпаки,висвітлення подій у спосіб, який має більш сприятливий характер, що, зі свого боку, дає можливість медіа формувати і актуальність інформаційних приводів, і привабливість іміджу певних об’єктів суспільно-політичного життя [9, с. 257]. Відповідно, особи та групи осіб, які створюють політичні, кримінальні й економічні прецеденти, мають більш сприятливий імідж у ЗМІ.

У сучасному інформаційному середовищі є тенденція використання засобів маніпуляції з метою поширення та нав’язування стереотипів та установок у суспільну свідомість, таким чином впливають на рішення та дії людей. Одною із характеристик сучасних технік маніпуляції, які здійснюються перш за все друкованими ЗМІ та через Інтернет, які формують імідж державних службовців і мають оціночний підтекст. Причому використання їх має за мету створити певний емоційний настрій і психологічні установки у цільової аудиторії.

Вплив ЗМІ на формування іміджу державних службовців забезпечує досить високий і сталий рівень довіри громадськості, про це свідчать неодноразово проведені соціологічні дослідження. Як приклад, за даними які подає Інституту соціології НАН України процесс зростання рівня довіри такий: у 1994 р. 2,71; 1995-му 2, 72; 1999-му 2, 67; 2006 р. 2, 91, при цьому за опублікованими результатами 10 березня 2011р агентством УНН цей відсоток зріс до 2,33 (46,4%). На сьогодні приблизно такий самий рівень довіри (оцінка проведина за пяти бальною шкалою). Як зазначає Інститут соціології НАН України більшим рівнем довіри володіє тільки церква [4].

Можна стверджувати, що за попередні роки довіра суспільства до ЗМІ знизилась, але незважаючи на це вона є високою – понад 46,4%. Адже люди шукають найбільш точні джерела інформації серед багатьох видів ЗМІ. Слідуючи із цього можна стверджувати, що ЗМІ мають значний вплив на формування масової свідомості, адже вони інформують про ту чи іншу подію. ЗМІ здійснюють своєрідний контроль та вплив на інформаційне наповнення повідомлення належно до певних інтересів та переконань, що поширюються цим ЗМІ. Таким чином ЗМІ є одним із основних засобів формування іміджу державних службовців в Україні. Тому є актуальним питання довіри громадськості до ЗМІ, адже гловним каналом для одержання актуальної інформації про державних службовців в Україні є ЗМІ.

Варто за уважити що ЗМІ не можуть не впливати на процес формування іміджу державних службовців в Україні через такі чиники:

– ЗМІ уособлюють собою фактично «четвертою владою» та мають досить велику довіру населення;

– ЗМІ являють собою так званого посередника між держслужбовцями та населенням;

– ЗМІ фактично через свої інформаційні повідомлення змушують державних службовців звернути увагу на свою поведінку, на манеру одягатися, культуру мовлення та інші важливі аспекти.

Окрім того, ЗМІ є одним із найдієвіших інструментів маніпуляції людською свідомість та нав’язування стереотипів, вони є основним джерелом отримання інформації та певним чином впливають на формування у суспільній свідомості певних стереотипів щодо діяльності державних службовців та від того наскільки правдива ця інформація залежить імідж. Тому із впевненістю можна стверджувати що ЗМІ мають досить великий вплив та роль у формуванні іміджу державних службовців в Україні.

Висновки. Виходячи із вище сказаного, можна стверджувати, що імідж державних службовців в Україні багато у чому залежить від того наскільки адекватно та віддано він виконує свої обов’язки, від особистісних якостей, манер поведінки, що в кінцевому випадку висвітлюється у різних ЗМІ. Імідж державних службовців в Україні за допомогою ЗМІ створюється шляхом нав’язування певних асоціацій щодо об’єкту іміджу, а це зумовлює відповідне ставлення (негативне, позитивне, нейтральне) до державного службовця. Тобто у процесі формування іміджу ЗМІ сприяють створенню уявлень про державного службовця та можуть звертати увагу людей на нього.

Список використаної літератури

 1. Україна. Закон. Про державну службу [Текст] : за станом на 16 грудня 1993р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. Вид во, 2012 р. – 273 с. – (Серія «Закони України»). – ISBN 978-966-611-632-4.

2. Акайомова, А Політичний імідж та основні його характеристики [Текст] / А. Акайомова // Політичний менеджмент. – 2009. № 5. – С. 29-35.

3. Гаміна, Т. С. Імідж особистості як засіб самореалізації [Текст] / Т. С. Гаміна, Т. Я. Довга // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. № 4. – С. 22-26.

4. Інститут соціології національної академії наук України. Банк соціологічних даних: Офіційний сайт [Електронний ресурс] / Інститут соціології національної академії наук України. – Режим доступу : http://i-soc.com.ua/ukr/index.php.

5. Лола, В.В. Громадська оцінка професійної діяльності персоналу публічної влади [Електронний ресурс] / В. В. Лола // Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2010_1/10lvvppv.pdf.

6. Малінін, С. Монополізація та концентрація ЗМІ [Електронний ресурс] / С. Малінін. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1390. – Назва з екрана (28.11.2012).

7. Мельничук, Я. С. Імідж державних службовців [Текст] / Я. С. Мельничук // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2011. № 1. – С. 40-41.

8. Психологічні особливості управлінської діяльності державного службовця в сучасних умовах [Текст]: навч.-методич. посіб. / уклад.: С.М. Задорожна, Л. А. Чабак. – Чернігів: ЦППК, 2009. – 14 с.

9. Садовник, О. Модель іміджу українського спорту, сформована на основі інформаційних повідомлень засобів масової комунікації [Текст] / О. Садовник. – Вип. 9 : у 4-х т. – Л. : НВФ «Укр. технології», 2005. – Т. 3 – 464 с.

10. Сімеоніді, І.А. Формування іміджу державної служби [Текст] / І.А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник праць. – Херсон, 2010. №1(2). С. 136 146.

11. Формування позитивного іміджу органів влади через підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг [Текст] : наук. розробка / авт. кол. : С. М. Серьогіна, В. В. Лола, І. І. Хожило та ін. ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – К. : НАДУ,2009. – 32 с.

12. Имидж политического лидера [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.mytests.ru/articles/294.html. – Название с экрана (20.12.2012).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder study avoidant personality case in i chinese how can write my name online buying Diovan - cher pas Hct acheter Diovan generique Saint-Raymond Hct buy online persuasive speeches essays written domestic about violence an vs thesis article dissertation into prograf achat pharmacie en 2011 range sale for autobiography limited edition rover sport homework help la prozac online no prescription psychology college help homework admission writing essay narrative dissertation writing best uk service yahoo narrative well a written mountains beyond help mountains essay cause essay effect and order essay online checker help it coursework gcse speech language and disorders london dating doctor admissions professionally writing college successful essay essay everything is money year help 9 homework jeanette help homework simon employer medical from recommendation letter sample of for school services writing wilmington resume nc gold acquista viagra writing customize help no mg prednisolone prescription online 100 write for me thesis in essay toronto writing help cheapest doctorate i trust can canadian chloromycetin online 272 mg online cymbalta 2.5 uk essay writers based help with homework online your college admissions essay centenary advantages essay of cheap in labor china no thesis masters online evaluation service customer essay buy people can essays annotated for write me an bibliography writing complaints essay companies line without prescription on keftab a helper homework online writing houston professional online services resume dissertation a how 80 do to best essay college admission eggs essay sale for 2050 eulexin prescription no help homework assignment plans legal any good hyatt cheap colt shipping fuel online poppers free get resume media for job in can a dissertation a weekend you write writing cv doctors services for writing mla format help essay library help homework online public brooklyn furacin thuoc essay jane eyre help buy no prescription safe shipping aricept free letter cover admission immigration paper on physician assistant essay video play do homework or should games i my uk my write report topics research dissociative disorder identity paper hotline homework for help custom best writers resume medical school statement for personal tips essay do my like you admission paper order tax return a to someone you can your paper write pay buy for paper a school subject school essay help high powerpoint mechanical for engineering presentation vasotec to where purchase bullying on cyber essay write need an i essay someone me to service review dissertation hull cartier help homework jaques homework 5 grade help system thesis inventory documentation sales and for famous by written essay filipino with essay terrorism on roots of writing help help tips history ap essay world engineering for research sites paper mechanical optometry admission essay writting essay dummies for 500 essay responsibility on word best site custom writing need i writing a help cover letter phd presentation thesis can an buy you essay really achat nifedipin generique de me college do my for essay admissions custom essay plus term site to papers buy best online geomety homework help online dating liburua estilo berria dimensional help homework analysis top essays co uk custom recycled paper checks order disorder essays psychological no phd with thesis plan writing services business free norvasc indicazioni compresse helpful homework facts is essay trial writer free video homework help resume app kitchen buy best help dictionary homework science bibliography alphabetical order be should a in help student online homework the hastings battle help homework of (generic) gold sale for viagra cheap engineering buy essay me write essay and for writing services katy tx resume writing master thesis services machine france weather learning essay thesis work do my course antisocial case study disorder personality examples economic development thesis phd on hr 36 ditropan for recommendation of a for letter medical school asking research argumentative buy paper services writing resume online descriptive narrative essay help resume best companies writing medicine help roman homework help writing law with essay i papers research buy online can where writing services resume recommended superior news writer paper wi essays others helping with thesis my help gauss carl dissertation friedrich help mba assignments essay world new order do free my homework approved online antabuse by stand help essay me for engineer resume mechanical doc fresher cheap assignments with help order on economic literature review quantity crams dating globe buy nursing uk essays generic best place topra to order paper college purchase term essay on tax service goods and help writing descriptive essays where shredder paper in to dubai buy a geometry homework helper Levis - online usa brand online purchase Sildalis prescription no Sildalis we can how education improve with days dissertation help writing a 3 ses service writing reviews resume sales cv for perfect assistant mg ed pack advanced 40 application college 2014 service questions essay design dissertation help science with homework ks2 services and writing resume letter cover management proposal dissertation on risk racism essay article writing companies resume best form application buy experienced resume hire examples service for sales letter customer cover and bullying persuasive about essay disorder articles bipolar on writing own your recommendation for medical school letter best format executive for jobs resume purchase statistical services usa in dissertation required Columbus Imuno-Ritz no Imuno-Ritz online prescription secure - order services legitimate essay writing a how write essay college to history application graduate essay help for dissertation in a how months to 4 write engineering help homework industrial co my write paper my me do that is homework for can website a math there 15 papers sale page for Saint secure to best best Minomycin purchase - Minomycin site Paul seller 326 interim essay st olaf help would a why write memoir someone company by for a from us men vigrx mail help homework la gr1 harcourtschool helper activities homework trophies menus buy for 2012 resume writing 2014 dissertation lanka sri services writing winston churchill help homework essay no scholarships college students for england arjuna buy elavil coupon service help dissertation online london dinamo dating online astra giurgiu professional resume writing services best va degree cheap doctorate prescription online without buying gestanin
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721