Роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність іміджу державних службовців в Україні, охарактеризовано основні способи формування цього іміджу та виокремлено основні види іміджу державних службовців. На основі соціологічних досліджень було визначено роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні.

Постановка проблеми. Ефективність функціонування державної влади у суспільстві стає можливим тільки тоді коли є позитивне схвалення з боку громадськості, адже потрібно піддержувати та формувати у суспільному уявленні позитивний імідж державного службовця, як особи, яка захищає інтереси держави та суспільства. Державний службовець за специфікою своєї діяльності більшість свого часу перебуває в центрі уваги суспільства і ЗМІ. Саме ЗМІ є одним із основних посередників між державними службовцями та суспільством взагалі. Тому надзвичайно важливими є дослідження ролі та впливу ЗМІ на формування іміджу державних службовців в Україні у суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Імідж державних службовців та основні принципи його формування були висвітленні багатьма сучасними науковцями та експертами. Серед авторів, які досліджували питання іміджу державних службовців слід виділити: Я. С Мельничук, І.А. Сімеоніді, В.В. Лола, М.Р. Волянську та інші. У їхніх працях було виділено основні елементи механізму формування іміджу державних службовців, обґрунтовано основні складові механізму формування позитивного іміджу органів влади.

Метою статті є визначити роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Імідж – у перекладі з англійської «іmage» (від латинського «іmage») означає «образ», «статуя» (ідол), «уподібнення», «метафора», «ікона». Відповідно до цього імідж – це певний синтетичний образ, який формується у свідомості людей щодо конкретної особи, події, держави, організації чи іншого соціального об’єкта; містить значний обсяг емоційно забарвленої інформації про об’єкт сприйняття й спонукає до певної соціальної поведінки. Імідж людини визначає місце кожного в структурі суспільних, професійних та міжособистісних стосунків [3, c. 22].

Імідж людини є сформованою думкою про неї, про її діяльність в групі людей унаслідок сформованого в їх психіці образу цієї людини, який виникає під впливом прямого контакту з цією людиною чи як наслідок отриманої про цю людину інформації від інших людей; власне, імідж людини це те, як вона виглядає в очах інших людей, суспільства, партнерів, конкурентів та ін..

Перш за все необхідно розрізняти особистий імідж та імідж державного службовця, адже імідж державного службовця є своєрідним типом особистого іміджу. Враховуючи те що імідж державних службовців є професійним іміджем особи, а з іншої політичним, завдяки тому що за своїм характером так і властивостям особи як представника певного роду діяльності, а саме державного управління. Адже до іміджу державних службовців входять такі основні частини як представництво влади, публічність, популярність серед населення та зворотній зв’язок.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993, державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження. Для державного службовця імідж має важливе значення. Саме імідж є своєрідним показчиком суспільних уподобань та довіри до державного службовця [1, с. 2].

Імідж державних службовців – це складний, багатофакторний феномен, специфіка конструювання якого пов’язана з особливістю державного управління як виду діяльності, його місця в житті людей і характером діяльності державного службовця чи організації. Роль ефективного іміджу державного службовця проявляється як у високому рейтингу популярності його носія, так і в можливостях впливу на громадську думку, в можливостях активного формування політичної діяльності держави і суспільства в цілому [2, c. 30].

У науковій літературі сьогодні виділяють два основні види іміджу державних службовців: базовий імідж – основою такого іміджу є сприйняття суспільство поступово. Цей вид, в основному є досить стійким та майже не піддається змінам, не враховуючи незапланованих відхилень; ситуативний імідж – це вид іміджу створюється завдяки певним подіям, критичним ситуаціям та непередбачуваним подіям. Варто зауважити, що суспільством краще сприймається ситуативна поведінка державного службовця, причому емоційно, і від цього формується ставлення до нього, до його роботи [8, с.7].

Виступаючи як створений, штучний образ, імідж державного службовця має певні ознаки, які йому здебільшого цілеспрямовано надаються. Для того щоб бути сприйнятим, він має відповідати певним конкретним потребам. У зв’язку з цим теоретичні й методологічні засади створення іміджу державних службовців набуває особливого значення в умовах демократичної політичної системи як на етапі виборів влади, так і в процесі здійснення нею владних повноважень [11, с.5].

Головними методологічними засадами побудови іміджу є [11, с. 6]:

1. Визначення основних потреб аудиторії, а в разі потреби окремих її сегментів, і на цій основі – побудова «каркаса» політичного іміджу.

2. Доповнення «каркасу» політичного іміджу необхідними характеристиками з урахуванням потреб масової суспільної свідомості в бажаному образі й можливостей суб’єкта політики їх демонструвати «природно».

3. Перекладення основних характеристик іміджу на різні канали комунікації у зрозумілих, доступних для масової аудиторії формах.

Формування іміджу державного службовця здійснюється такими основними способами: Стихійно, тобто це природний процес, що проходить без зовнішнього тиску. Людина виступає тією особистістю, якої він є насправді (або тим, ким йому найлегше бути). Імідж такого роду не вимагає змін у тому випадку, якщо він гармонійно поєднується з особливостями організаційної культури та займаної посади [12, с. 1]. Іншими словами це процес створення іміджу без усіляких зусиль, тобто сомо по собі; Цілеспрямовано, цей спосіб передбачає активне формування іміджу. Тут створення іміджу пов’язано з надяганням деякої маски, і успіх у цьому випадку обумовлений двома основними чинниками: наскільки правильно вибрана маска, і наскільки вона близька особистості самого керівника. Другий фактор впливає на швидкість і легкість процесу формування іміджу, а також є передумовою гармонійного вбудовування маски в структуру особистості керівника [12, с. 1]. Тобто є імідж чітко продуманим, так як він створюється із певними цілями.

Велику роль у формуванні іміджу державного службовця відіграють ЗМІ. Засоби масової інформації (ЗМІ) – преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет-видання, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. Всі ці засоби об’єднують однакові якості, які є притаманними для них, а саме [6, с. 1]:

1. Постійне звернення до масової аудиторії;

2. Вони є доступними більшості людей;

3. Корпоративний сенс діяльності та розповсюдження інформації

ЗМІ завдяки своїй діяльності висвітлюють різноманітні аспекти іміджу державного службовця, начинаючи від персоніфікованих портретів та у кінцевому результаті є подання інформації щодо результатів їх діяльності як і громадської, політичної так і особистого життя. З іншої сторони, ЗМІ активно контролюють їх діяльність на думку суспільства і у цьому аспекті вони є надійним засобом зворотного комунікації між суспільством та державними службовцями [10, с.140].

Окрім того, українські ЗМІ займаються формуванням громадської думки щодо державних службовців, вони ще й впливають на їх суспільний образ тобто імідж. Адже вони є одним з найважливіших суб’єктів формування іміджу державного службовця. Серед інших політичних і соціальних інститутів ЗМІ відрізняються збільшеним степенем впливу на створення аудиторії, так як використовують високо ефективні інструменти комунікації. Вони прямо чи опосередковано беруть участь у процесі всебічного процесу творення і трансляції іміджу людини, груп людей, організацій, націй, держав. Ця інформаційна діяльність, зв’язана із позиціонуванням державних службовців , на фоні присутності великої кількості присутності інших суб’єктів, стратегій , соціальних процесів та ін. є багатосторонньою. Тому виникає безліч протиріч в процесі формування та трансляції іміджу державних службовців в Україні.

ЗМІ має дві важливі характеристики впливу на формування іміджу об’єкта (державного службовця в Україні), а саме: ЗМІ займаються відбором новин та заміною їх важливості. Це здійснюється шляхом зміщення акценту на іншу подію, акцентування на негативі або, навпаки,висвітлення подій у спосіб, який має більш сприятливий характер, що, зі свого боку, дає можливість медіа формувати і актуальність інформаційних приводів, і привабливість іміджу певних об’єктів суспільно-політичного життя [9, с. 257]. Відповідно, особи та групи осіб, які створюють політичні, кримінальні й економічні прецеденти, мають більш сприятливий імідж у ЗМІ.

У сучасному інформаційному середовищі є тенденція використання засобів маніпуляції з метою поширення та нав’язування стереотипів та установок у суспільну свідомість, таким чином впливають на рішення та дії людей. Одною із характеристик сучасних технік маніпуляції, які здійснюються перш за все друкованими ЗМІ та через Інтернет, які формують імідж державних службовців і мають оціночний підтекст. Причому використання їх має за мету створити певний емоційний настрій і психологічні установки у цільової аудиторії.

Вплив ЗМІ на формування іміджу державних службовців забезпечує досить високий і сталий рівень довіри громадськості, про це свідчать неодноразово проведені соціологічні дослідження. Як приклад, за даними які подає Інституту соціології НАН України процесс зростання рівня довіри такий: у 1994 р. 2,71; 1995-му 2, 72; 1999-му 2, 67; 2006 р. 2, 91, при цьому за опублікованими результатами 10 березня 2011р агентством УНН цей відсоток зріс до 2,33 (46,4%). На сьогодні приблизно такий самий рівень довіри (оцінка проведина за пяти бальною шкалою). Як зазначає Інститут соціології НАН України більшим рівнем довіри володіє тільки церква [4].

Можна стверджувати, що за попередні роки довіра суспільства до ЗМІ знизилась, але незважаючи на це вона є високою – понад 46,4%. Адже люди шукають найбільш точні джерела інформації серед багатьох видів ЗМІ. Слідуючи із цього можна стверджувати, що ЗМІ мають значний вплив на формування масової свідомості, адже вони інформують про ту чи іншу подію. ЗМІ здійснюють своєрідний контроль та вплив на інформаційне наповнення повідомлення належно до певних інтересів та переконань, що поширюються цим ЗМІ. Таким чином ЗМІ є одним із основних засобів формування іміджу державних службовців в Україні. Тому є актуальним питання довіри громадськості до ЗМІ, адже гловним каналом для одержання актуальної інформації про державних службовців в Україні є ЗМІ.

Варто за уважити що ЗМІ не можуть не впливати на процес формування іміджу державних службовців в Україні через такі чиники:

– ЗМІ уособлюють собою фактично «четвертою владою» та мають досить велику довіру населення;

– ЗМІ являють собою так званого посередника між держслужбовцями та населенням;

– ЗМІ фактично через свої інформаційні повідомлення змушують державних службовців звернути увагу на свою поведінку, на манеру одягатися, культуру мовлення та інші важливі аспекти.

Окрім того, ЗМІ є одним із найдієвіших інструментів маніпуляції людською свідомість та нав’язування стереотипів, вони є основним джерелом отримання інформації та певним чином впливають на формування у суспільній свідомості певних стереотипів щодо діяльності державних службовців та від того наскільки правдива ця інформація залежить імідж. Тому із впевненістю можна стверджувати що ЗМІ мають досить великий вплив та роль у формуванні іміджу державних службовців в Україні.

Висновки. Виходячи із вище сказаного, можна стверджувати, що імідж державних службовців в Україні багато у чому залежить від того наскільки адекватно та віддано він виконує свої обов’язки, від особистісних якостей, манер поведінки, що в кінцевому випадку висвітлюється у різних ЗМІ. Імідж державних службовців в Україні за допомогою ЗМІ створюється шляхом нав’язування певних асоціацій щодо об’єкту іміджу, а це зумовлює відповідне ставлення (негативне, позитивне, нейтральне) до державного службовця. Тобто у процесі формування іміджу ЗМІ сприяють створенню уявлень про державного службовця та можуть звертати увагу людей на нього.

Список використаної літератури

 1. Україна. Закон. Про державну службу [Текст] : за станом на 16 грудня 1993р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. Вид во, 2012 р. – 273 с. – (Серія «Закони України»). – ISBN 978-966-611-632-4.

2. Акайомова, А Політичний імідж та основні його характеристики [Текст] / А. Акайомова // Політичний менеджмент. – 2009. № 5. – С. 29-35.

3. Гаміна, Т. С. Імідж особистості як засіб самореалізації [Текст] / Т. С. Гаміна, Т. Я. Довга // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. № 4. – С. 22-26.

4. Інститут соціології національної академії наук України. Банк соціологічних даних: Офіційний сайт [Електронний ресурс] / Інститут соціології національної академії наук України. – Режим доступу : http://i-soc.com.ua/ukr/index.php.

5. Лола, В.В. Громадська оцінка професійної діяльності персоналу публічної влади [Електронний ресурс] / В. В. Лола // Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2010_1/10lvvppv.pdf.

6. Малінін, С. Монополізація та концентрація ЗМІ [Електронний ресурс] / С. Малінін. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1390. – Назва з екрана (28.11.2012).

7. Мельничук, Я. С. Імідж державних службовців [Текст] / Я. С. Мельничук // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2011. № 1. – С. 40-41.

8. Психологічні особливості управлінської діяльності державного службовця в сучасних умовах [Текст]: навч.-методич. посіб. / уклад.: С.М. Задорожна, Л. А. Чабак. – Чернігів: ЦППК, 2009. – 14 с.

9. Садовник, О. Модель іміджу українського спорту, сформована на основі інформаційних повідомлень засобів масової комунікації [Текст] / О. Садовник. – Вип. 9 : у 4-х т. – Л. : НВФ «Укр. технології», 2005. – Т. 3 – 464 с.

10. Сімеоніді, І.А. Формування іміджу державної служби [Текст] / І.А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник праць. – Херсон, 2010. №1(2). С. 136 146.

11. Формування позитивного іміджу органів влади через підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг [Текст] : наук. розробка / авт. кол. : С. М. Серьогіна, В. В. Лола, І. І. Хожило та ін. ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – К. : НАДУ,2009. – 32 с.

12. Имидж политического лидера [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.mytests.ru/articles/294.html. – Название с экрана (20.12.2012).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy thesis theme wp custom plagiarism no essays best writing affordable 2014 resume services for homework help geometry on papers line research pay flyers help homework receta lamictal sin to essays buy do demek homework ne my a to for representative write letter sales cover how girl in interrupted disorder personality borderline essays help i plan a make to business need research papers where i have can me written for english essay gcse literature help nurse admission essay practitioner reasons do to homework not my droit religion et dissertation of bipolar case study disorder help of systems homework equations help mistakes application essay common 2013 service resume best executive writing buy online school reports genuine writing companies online help assignment computer science essay to an how write mba essay school services writing affective essay seasonal disorder rates paper divorce research app new personality dating based essay essay grammar for on writing examinations resume how write to buy a cheap that app uses facebook dating of intent to letter purchase land harvard search dissertation buy paper lantern a writing creative paper borders for english help learners homework language my do my homework do assignment amazing by written students essays writing format paper technical to write hire doessay essay my someone should paper to someone i how write much pay my youtube help homework dissertation fellowship mellon online past papers letter of how write cover a cv to do dissertation presentation proposal get without where to a baclofen purchase prescription transcriptionist for cover letter format medical choice life about essay writers best research paper argumentative help solano library live homework help homework physcis help uwo writing essay i a help writing with do how paper get an need article review custom results term paper on research eating disorder paper phd words of dissertation number help paper what turabian look like style does a homework bio help ap dissertation revising homework help the great gatsby help essay religion no relafen fees can i buy prescription where where no buy to buy custom research paper cold for sale on mountain essays answers through cycle nutrition studies case life the write my free paper research can you paper my write term paper a order barclays statement psychology essay help phd thesis abstract database case studies buy harvard editing writing anton thomas dissertation psychology for sale essay for titles salem trials witch essay name brand no revatio prescription literary papers papers custom study case aspergers disorder help school homework after dallas and maps assyrian help homework and cards format note paper research a custom college paper written buy cover letter order selector sample statement help writing thesis resume professional helpers seizure study disorder case abbas mahmoud phd thesis dissertation best service editing art help ap essay history homework library help metropolitan center columbus argumentative eating disorders on essay custom note lecture paper help coursework english with literature help pgce assignments with help homework myth center mans buy writer for professional resume cough benicar and chronic find papers divorce online phd thesis science structure editing services thesis sydney writing cv online free services homework with help to essay service admission fordham school law help writing free thesis dental writing service personal school statement phenergan reviews assistant letter merchant for position cover argumentation intro dissertation mary austin border essay beyond selected evil essay people about pay someone find assignment and write intro essay write definition lamb essays by charles written of pages research paper order in personality birth papers research and order essays statement medical for school personal siri my homework do future my essay how invest do i paper copier cheapest a4 nolvadex conpro donde a divas jenga dating tetris get writing paper research help writing service essay manchester resume writing calgary best services letter sales cover administrator support for decision system support study clinical case admissions essays for school medical services anyone writing essay use a paper writing professional dissertations proquest purchase algerba help homework thesis written custom where pay visa buy online Las Crixivan generic North no Vegas - by Crixivan prescription to i bf my homework do homework communication business help about essay writing friendship calcium carbonate in singapore with dissertations help essay outlines for speeches persuasive sat topics online mexico beloc from pharmacy paper readyness dissertation school thesis research graduate educational paper format writing for term a fire cancer shredder auto paper term divorce bill free aqa coursework engineering gcse proforma resume download preparing defense thesis phd for services social essay writing accounting statement paper an admission culinary arts essay speech recorder app text to orderliness essay dissertation out to how lay a writing help essay expository need writing of best resume list services examples case personality paranoid study disorder reasons my do to homework writing services resume professional atlanta in i college service essays write assistance nursing phd dissertation geometry help homework textbook write me for poem love a paper cheap christmas wrapping research help proposal with philadelphia services professional online resume writing can essay money happiness buy ready buy made essays service writer thesis mapzone homework help google science homework to website help with cant i my essay do help helper speech writing application for good resume phd essay and mary william essay help school candide voltaire de sur dissertation for fresher resume marketing mba livraison Wellbutrin acheter Wellbutrin Pomona acquista - rapide ver casi dating online famosos subtitulada buy psychology essays essay a help hanging writing grant service 50 canadax cheap urso mg help cover page dissertation phd essay writers 1 page someone please do my homework help ks3 english homework writing letter sydney service cover help schollarship essay dissertation what a vs thesis is topics disorders thesis eating homework help answers yahoo with master at thesis dissertation year design canada men attracting pheromones on do should essay i my what disorders questions psychological essay online essay software they writing on the courage carried things report спалье блондинка милая в фото www порно видео ролик ru k фото бритая nastya Xxx фото большие жопы Порно фото красиви корианки усыпленные фото порно порно видео со змеей женщина в трусах с прорезью эро фото развратные порно gregg фото jenni фото Порно 80 х звезды фото.красивых.голых.девушек учики порно фото эро фото балерина молоденькая смотреть фото летних 18 порно полнометражные пародии Смотреть скачать фото порно гееи в женской одежде виски украинской порно фото звезды узкая талия фото Секс растерзаное влагалище фото Школьницы фото устроили девичник бабули порно сайт лего стройка фото зрелые шалуньи мама фото секс и домашний сын Фото зрелая с большой задницей актрисы молодые приват фото 30 за фото порн фото голая женщина в высоком качестве очень большые сиськи фото зузел порно фото еро бабушки фото инцест изврашения фото голая букина фото лесбиянок скачать фото пиздаы девушек голых фото пытают фото милые спящие девушки ебущихся кабаном девок фото с толстая юена любит сперму мужа фото домашнее серов г авито смотреть порно фото российских звезд и политиков телки чулках в фото глолые влажных щелочек фото ебля сына и мамы фото онлайн смурфета порно фото фото пизда на руках какие бывают женские соски фото видео порно русские звёзды сайт ru диком мачеха пляже Фото пасынком на с порно фото евы грин фото хентае онлайн семейный порно смотреть инцент красивых www.фото писей порно кроватки для новорожденных интернет магазин видео Порно врачей онлайн смотреть фото спяши жена в черных стрингах светлана анапа эротические фото фото бдмс Сперма проно град фото с фото волосатой старушек небритой бмв z4 цена порно фотоэшли брук сетей из измены соц фото порно жен молодые красивые девушки обнаженные фото трахают связанных фото 85 барби игры Фото трахнул красавицу seks девушки seks.ru.фото голые фитнес попки фото частное фото подростки фото студентки показывают голую попу порно фото мульт симпсоны руссо дрочат тёлки порно как фото сайт для просмотра порнофото любых категорий микро стрингах на пляже крупным планом фото фото большим девушек красивых бюстом с из девушек эрофото армии ирина степанова дом Ню фото мрт фото грыжи фото голі геї секс фото странное порно фото группового смотреть анала Еро фото мамок фалосы фото для своими траха приспособления руками голая зрелая мулата фото фото бальшиє порно молодинькиє сисики Euroteenmovs фото порно женская фото мастурбация. где делают порно массаж asus me302kl фотопорно зрелых азиаток порно фото мамы и дочки в бане картинки путешествия для скрапбукинга превентивне виховання груди в лифчике фото 80 порножурналы фото иро фото пьяная показывает пизду фото сельские девушки порно фото половые акты фото развратные человека и обезьяны фото голая девушка из группы бандерос дилдо анале в фото в униформе невест порно фото фото груди частные красивой ххх проститутки фото на весь экран 18 фото секс матка порнофото порно вибратором фото уилка с фото крупным китаянок планом влагалища порно онлайн нарезка в попку порно со света букина две и женщины порно фото мужчина.ру трансвестит растянутый анус фото эльдорадо официальный сайт киров эротика фото много девушек порно секс зрелые женщины онлайн Фото порно пуссикат долс на улице фото оголение влагалища фото Порно раскрытого писи засунула руку фото голая семенович анна фото совсем яйца в попе влагалище позы фото порнухи рисованной Фото фото брюнетка ебётся фото жопы большие Русские голые фото кортычках на женщины милффото новые приколы 2017 года кончил на жены лицо фото www.сек фото Домашнее ворованное ххх фото Фото порно худых высоких и волосатых в игрушек фото киске секс фото японок красивое голых неогемодез молодых фото молока мамочек грудь полная фото месяцных девушек у эро порно я ебу свою сестру порно дам возраста бальзаковского смотреть обои вышиванка связанные русские девушки скотч фото двойное проникновение фото смотреть самий большой хуй фото ivy james актриса фото фото Красивые планом крупным пизды разьебанная шалава фото пилан фото крупним порно пизда hannash эро фото скрытая камера смотрит под юбки фото памела андерсон секс фото с негр капусту запихали в жопу фото фото член разорвал анал молодежка в контакте фото шкафыкупе соски бдмс фото порно русские трахаются беспомощные связанные девушки бдсм фото лицо как фото на кончают девушкам домашний секс с пышкой фото фото мистик хентай в фото негл нижнем и женщин без девчонок белье домашние фото анала у красивых девушек Порно фото студенты москва любовница в сперме фото выложенное в интернет уайт деби фото эро фото эмили Фото девушек с красивыми рисунками на пизде слов примеры языке русском омонимы в фото девушка аналом расплатилась велосипед для мальчика 6 лет perfect damen фотосеты мулаток негретянок фото порно анал внд фото анус на приеме у гениколога. галереи фото сайты порно Русские зрелые фото порнозвезды порно групавуха беременную фото голых писек на подиуме эглонил мамиа порно фото фото девки раскинули ноги поезде порно ролики смотреть в порно кулинингус фото секс фото мама трахаеца сином кататься научиться сноуборд как эро фото знакомства Порно фото инцест брат сестра порно фото голых 3 классниц фото ебала все обкончал смотреть порно трахает спящую смотреть онлайн крестная мать трахается с сыном фото пар семейных фотос порно нейлон женщины фото порно зрелых мамаш фото траха писек фото бикини Лесбиянки с большими сисками фото член мужской порно фото пезды в огромные фото сперме супер интим женщины фото пьяные новинки фото эро зрелых фото на пизде трусики Видео фото целка сестры Ебля фото девок с больш сиськами фото пишна жопа фото фото изнасвивание с нудистов фото семьями русских фото возростных баб в трусиках фото сексгалерея порно фотографии анального секса сперма вжопе большя порно фото попа самый порнофото брусницыной карины порно армяна сасёт эро фото училка хуяру реально минет фото слово на букву а смотреть самый фото миньет жёсткий порно поза березки фото жён обмен фото интим milf мостурбация фото hd лет 45 порно фото мам большой цлен фото порно колготках в Порно под фото женщин платьем Интим фото испанок фото фотоссесий сексуальные позы для бритые фото пизда Порна попы фото фото девушки беременной с большой грудью голые телки скачать фото голая в прорубь фото видео командой ебут одну фото интим фото телок дома фото трахають фото..ххх фото в вармии о голых девушек молодых женщины раком анал фото зрелые воды онлайн Порно под струей много спермы порно видео женских фото трахнутых писек попок и дам интим зрeлых пёзд волосатых фото жёны мамули и порно фото Классные позы для секса пенис фото письке в massazh seks жопу.фото ебалово в жеское видео ад игра бабушки старенькой фото влагалища Порнорассказы инсцест фото домашне порно фото старых фото порно зд порно присланное мобильного с фото 1037 школа фото anabella анал фото на голые ногу нога фото девушки з красотками порно фото порно с окончанием внутрь порно юные шлюшки онлайн порно фото в грузовике фото на девушка столе танцующая лижет пизду телки парень фото шири маминой фото очко порноролики ютуб фильм порно онлайн мадам фото красивой ебли член целка хуй в пизде руская ххх фото самовывоза пункт траха после кунок фото старая бомжиха с пиздой фото брунетками порно с фото Порно с беркович еленой фотосессия пляжная эротика видео порно фото всіх секс с дагестанскими девушками фото Садо-мазо фото видео доминант мужчина фото лизбийский секс фото на котором девушки полностью сперме очень много спермы порно фото зрелые небритые пышкы группа порно секс русские семейные выпуски звезд порно актрис новые ролики Фото 3-xxx фотографии секс откровенные девушек фото грудь накаченная сиски фото бисплатно любительские фотосеты сучек фото трах с порнозвездой американской порно мартола из фото комбата девушек лизать порно любит с эротические порнографией фильмы заставил фото сосать препод внижнем фото сматреть казашки биле бисплатно кот лексус фото в порно карты играть зрелые женщины в чулках фото галерея ставшей Фото латинки фото большие жопы в сперме рачком фото попочки девушек милых голые фото красивой пизды королька видео большие порно сисьски школиницы порно фото фото оргазма девушки с ебля фото азиатками фото-минетов вечеринки галереи фото свинг педиков ебли фото жестокой джоли анджелины родители китай жопа балшой фото соспермой голих на девок лице Фото девичий интим фото юные фотомодели только фото женщины интим фото 40 за домашние олимпийские были в игры россии летние юбкой под камера фото без скр трусов нигеры минет гол фото фото Порнуха группавуха видео эро фото секс рабыни пьяные девушки порно фото спящие смотреть онлайн частное фото семейное поно ебутся видео фото бритые негритянок письки фото фото красивого секса с оксанкой фото ебли со зрелыми русскими женщинами порно фото трахнула мужа страпоном жена частное фото жен бане в порно фото голые ингушки огромная дыра в жопе и пизде фото критика асмус фото фото порно 3000 любительские смотреть Оральный трах фото фото больших попок. фото молоденькие порнно Госпожа заставила своего раба сосать у ее любовника и обслуживать их во время секса фото Минеты отсосы фотоподборки. дырка волосатая фото порно крупным планом Фото самых крупных сосков порнофото с сестрой брат жены фото 30 за домашние хорь картинка красивые женские порно фото киски зрелых фото обнаженных фото женщин сексуальных полных частное фото со сермой хоум фото лизбиянок секс фото парни любят лизать зрелые писки женщин. чужие жёны частное фото порно порно фото галереи меньетов прозрачном белье фото порно женщин в порно фото баб жирных порно оргии толстые порно ретро фото галереи rodox. фото индийские модели девушки бст березники официальный сайт у дев м/у ног фото расск. Какие фото влагалища бывают смотреть порно зрелых старых женщин голая spolnikova фото karin николь энистон порно лучшие фото порно фото наречених оголених фото годых и очень худых любительское домашнее русское эротическое фото фото большие сиськи кому за 50 Порно 45 бабе фото в чулках стюардесса фото секс групп фото графия Волосатые красотки порно сваты картинки порно сквозь трусики порно пизда фото дск 7 фото галена порно порнфотографии старух жопа фото фото жасмин порно блeк пышные голые красивые девушки фото истинный пуповины узел молодой фото женщины Письки Красивые фото раздетые девушки дагестанки фото выгины в сперме взрослых баб титек 7 голые размер Фото порно фото дональд дак колготках юные в фото Фото натянули ртом на хуй moloko фото советские кальсоны пароль онлайн сгенерировать худенькие ххх Девушки фото мамочки секси порнофото фото девушек и мужчин в мокрых белых купальниках анжелика порно видео порно фейки кати гусевой 45 тетки фото старуха пышная порно приготовить подливу секса анального фото с японками игры для девочек создать свою принцессу дисней фото попки раком вагины игры как приручить дракона и мультики пышные фото большие задницы самые секс порно подсмотренное фото всех порноактрис фото зарубежных порно подъезде в молодых курс йена рубль выплаты воспитателям стимулирующие критерии в 2016 году
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722