Роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність іміджу державних службовців в Україні, охарактеризовано основні способи формування цього іміджу та виокремлено основні види іміджу державних службовців. На основі соціологічних досліджень було визначено роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні.

Постановка проблеми. Ефективність функціонування державної влади у суспільстві стає можливим тільки тоді коли є позитивне схвалення з боку громадськості, адже потрібно піддержувати та формувати у суспільному уявленні позитивний імідж державного службовця, як особи, яка захищає інтереси держави та суспільства. Державний службовець за специфікою своєї діяльності більшість свого часу перебуває в центрі уваги суспільства і ЗМІ. Саме ЗМІ є одним із основних посередників між державними службовцями та суспільством взагалі. Тому надзвичайно важливими є дослідження ролі та впливу ЗМІ на формування іміджу державних службовців в Україні у суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Імідж державних службовців та основні принципи його формування були висвітленні багатьма сучасними науковцями та експертами. Серед авторів, які досліджували питання іміджу державних службовців слід виділити: Я. С Мельничук, І.А. Сімеоніді, В.В. Лола, М.Р. Волянську та інші. У їхніх працях було виділено основні елементи механізму формування іміджу державних службовців, обґрунтовано основні складові механізму формування позитивного іміджу органів влади.

Метою статті є визначити роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Імідж – у перекладі з англійської «іmage» (від латинського «іmage») означає «образ», «статуя» (ідол), «уподібнення», «метафора», «ікона». Відповідно до цього імідж – це певний синтетичний образ, який формується у свідомості людей щодо конкретної особи, події, держави, організації чи іншого соціального об’єкта; містить значний обсяг емоційно забарвленої інформації про об’єкт сприйняття й спонукає до певної соціальної поведінки. Імідж людини визначає місце кожного в структурі суспільних, професійних та міжособистісних стосунків [3, c. 22].

Імідж людини є сформованою думкою про неї, про її діяльність в групі людей унаслідок сформованого в їх психіці образу цієї людини, який виникає під впливом прямого контакту з цією людиною чи як наслідок отриманої про цю людину інформації від інших людей; власне, імідж людини це те, як вона виглядає в очах інших людей, суспільства, партнерів, конкурентів та ін..

Перш за все необхідно розрізняти особистий імідж та імідж державного службовця, адже імідж державного службовця є своєрідним типом особистого іміджу. Враховуючи те що імідж державних службовців є професійним іміджем особи, а з іншої політичним, завдяки тому що за своїм характером так і властивостям особи як представника певного роду діяльності, а саме державного управління. Адже до іміджу державних службовців входять такі основні частини як представництво влади, публічність, популярність серед населення та зворотній зв’язок.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993, державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження. Для державного службовця імідж має важливе значення. Саме імідж є своєрідним показчиком суспільних уподобань та довіри до державного службовця [1, с. 2].

Імідж державних службовців – це складний, багатофакторний феномен, специфіка конструювання якого пов’язана з особливістю державного управління як виду діяльності, його місця в житті людей і характером діяльності державного службовця чи організації. Роль ефективного іміджу державного службовця проявляється як у високому рейтингу популярності його носія, так і в можливостях впливу на громадську думку, в можливостях активного формування політичної діяльності держави і суспільства в цілому [2, c. 30].

У науковій літературі сьогодні виділяють два основні види іміджу державних службовців: базовий імідж – основою такого іміджу є сприйняття суспільство поступово. Цей вид, в основному є досить стійким та майже не піддається змінам, не враховуючи незапланованих відхилень; ситуативний імідж – це вид іміджу створюється завдяки певним подіям, критичним ситуаціям та непередбачуваним подіям. Варто зауважити, що суспільством краще сприймається ситуативна поведінка державного службовця, причому емоційно, і від цього формується ставлення до нього, до його роботи [8, с.7].

Виступаючи як створений, штучний образ, імідж державного службовця має певні ознаки, які йому здебільшого цілеспрямовано надаються. Для того щоб бути сприйнятим, він має відповідати певним конкретним потребам. У зв’язку з цим теоретичні й методологічні засади створення іміджу державних службовців набуває особливого значення в умовах демократичної політичної системи як на етапі виборів влади, так і в процесі здійснення нею владних повноважень [11, с.5].

Головними методологічними засадами побудови іміджу є [11, с. 6]:

1. Визначення основних потреб аудиторії, а в разі потреби окремих її сегментів, і на цій основі – побудова «каркаса» політичного іміджу.

2. Доповнення «каркасу» політичного іміджу необхідними характеристиками з урахуванням потреб масової суспільної свідомості в бажаному образі й можливостей суб’єкта політики їх демонструвати «природно».

3. Перекладення основних характеристик іміджу на різні канали комунікації у зрозумілих, доступних для масової аудиторії формах.

Формування іміджу державного службовця здійснюється такими основними способами: Стихійно, тобто це природний процес, що проходить без зовнішнього тиску. Людина виступає тією особистістю, якої він є насправді (або тим, ким йому найлегше бути). Імідж такого роду не вимагає змін у тому випадку, якщо він гармонійно поєднується з особливостями організаційної культури та займаної посади [12, с. 1]. Іншими словами це процес створення іміджу без усіляких зусиль, тобто сомо по собі; Цілеспрямовано, цей спосіб передбачає активне формування іміджу. Тут створення іміджу пов’язано з надяганням деякої маски, і успіх у цьому випадку обумовлений двома основними чинниками: наскільки правильно вибрана маска, і наскільки вона близька особистості самого керівника. Другий фактор впливає на швидкість і легкість процесу формування іміджу, а також є передумовою гармонійного вбудовування маски в структуру особистості керівника [12, с. 1]. Тобто є імідж чітко продуманим, так як він створюється із певними цілями.

Велику роль у формуванні іміджу державного службовця відіграють ЗМІ. Засоби масової інформації (ЗМІ) – преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет-видання, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. Всі ці засоби об’єднують однакові якості, які є притаманними для них, а саме [6, с. 1]:

1. Постійне звернення до масової аудиторії;

2. Вони є доступними більшості людей;

3. Корпоративний сенс діяльності та розповсюдження інформації

ЗМІ завдяки своїй діяльності висвітлюють різноманітні аспекти іміджу державного службовця, начинаючи від персоніфікованих портретів та у кінцевому результаті є подання інформації щодо результатів їх діяльності як і громадської, політичної так і особистого життя. З іншої сторони, ЗМІ активно контролюють їх діяльність на думку суспільства і у цьому аспекті вони є надійним засобом зворотного комунікації між суспільством та державними службовцями [10, с.140].

Окрім того, українські ЗМІ займаються формуванням громадської думки щодо державних службовців, вони ще й впливають на їх суспільний образ тобто імідж. Адже вони є одним з найважливіших суб’єктів формування іміджу державного службовця. Серед інших політичних і соціальних інститутів ЗМІ відрізняються збільшеним степенем впливу на створення аудиторії, так як використовують високо ефективні інструменти комунікації. Вони прямо чи опосередковано беруть участь у процесі всебічного процесу творення і трансляції іміджу людини, груп людей, організацій, націй, держав. Ця інформаційна діяльність, зв’язана із позиціонуванням державних службовців , на фоні присутності великої кількості присутності інших суб’єктів, стратегій , соціальних процесів та ін. є багатосторонньою. Тому виникає безліч протиріч в процесі формування та трансляції іміджу державних службовців в Україні.

ЗМІ має дві важливі характеристики впливу на формування іміджу об’єкта (державного службовця в Україні), а саме: ЗМІ займаються відбором новин та заміною їх важливості. Це здійснюється шляхом зміщення акценту на іншу подію, акцентування на негативі або, навпаки,висвітлення подій у спосіб, який має більш сприятливий характер, що, зі свого боку, дає можливість медіа формувати і актуальність інформаційних приводів, і привабливість іміджу певних об’єктів суспільно-політичного життя [9, с. 257]. Відповідно, особи та групи осіб, які створюють політичні, кримінальні й економічні прецеденти, мають більш сприятливий імідж у ЗМІ.

У сучасному інформаційному середовищі є тенденція використання засобів маніпуляції з метою поширення та нав’язування стереотипів та установок у суспільну свідомість, таким чином впливають на рішення та дії людей. Одною із характеристик сучасних технік маніпуляції, які здійснюються перш за все друкованими ЗМІ та через Інтернет, які формують імідж державних службовців і мають оціночний підтекст. Причому використання їх має за мету створити певний емоційний настрій і психологічні установки у цільової аудиторії.

Вплив ЗМІ на формування іміджу державних службовців забезпечує досить високий і сталий рівень довіри громадськості, про це свідчать неодноразово проведені соціологічні дослідження. Як приклад, за даними які подає Інституту соціології НАН України процесс зростання рівня довіри такий: у 1994 р. 2,71; 1995-му 2, 72; 1999-му 2, 67; 2006 р. 2, 91, при цьому за опублікованими результатами 10 березня 2011р агентством УНН цей відсоток зріс до 2,33 (46,4%). На сьогодні приблизно такий самий рівень довіри (оцінка проведина за пяти бальною шкалою). Як зазначає Інститут соціології НАН України більшим рівнем довіри володіє тільки церква [4].

Можна стверджувати, що за попередні роки довіра суспільства до ЗМІ знизилась, але незважаючи на це вона є високою – понад 46,4%. Адже люди шукають найбільш точні джерела інформації серед багатьох видів ЗМІ. Слідуючи із цього можна стверджувати, що ЗМІ мають значний вплив на формування масової свідомості, адже вони інформують про ту чи іншу подію. ЗМІ здійснюють своєрідний контроль та вплив на інформаційне наповнення повідомлення належно до певних інтересів та переконань, що поширюються цим ЗМІ. Таким чином ЗМІ є одним із основних засобів формування іміджу державних службовців в Україні. Тому є актуальним питання довіри громадськості до ЗМІ, адже гловним каналом для одержання актуальної інформації про державних службовців в Україні є ЗМІ.

Варто за уважити що ЗМІ не можуть не впливати на процес формування іміджу державних службовців в Україні через такі чиники:

– ЗМІ уособлюють собою фактично «четвертою владою» та мають досить велику довіру населення;

– ЗМІ являють собою так званого посередника між держслужбовцями та населенням;

– ЗМІ фактично через свої інформаційні повідомлення змушують державних службовців звернути увагу на свою поведінку, на манеру одягатися, культуру мовлення та інші важливі аспекти.

Окрім того, ЗМІ є одним із найдієвіших інструментів маніпуляції людською свідомість та нав’язування стереотипів, вони є основним джерелом отримання інформації та певним чином впливають на формування у суспільній свідомості певних стереотипів щодо діяльності державних службовців та від того наскільки правдива ця інформація залежить імідж. Тому із впевненістю можна стверджувати що ЗМІ мають досить великий вплив та роль у формуванні іміджу державних службовців в Україні.

Висновки. Виходячи із вище сказаного, можна стверджувати, що імідж державних службовців в Україні багато у чому залежить від того наскільки адекватно та віддано він виконує свої обов’язки, від особистісних якостей, манер поведінки, що в кінцевому випадку висвітлюється у різних ЗМІ. Імідж державних службовців в Україні за допомогою ЗМІ створюється шляхом нав’язування певних асоціацій щодо об’єкту іміджу, а це зумовлює відповідне ставлення (негативне, позитивне, нейтральне) до державного службовця. Тобто у процесі формування іміджу ЗМІ сприяють створенню уявлень про державного службовця та можуть звертати увагу людей на нього.

Список використаної літератури

 1. Україна. Закон. Про державну службу [Текст] : за станом на 16 грудня 1993р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. Вид во, 2012 р. – 273 с. – (Серія «Закони України»). – ISBN 978-966-611-632-4.

2. Акайомова, А Політичний імідж та основні його характеристики [Текст] / А. Акайомова // Політичний менеджмент. – 2009. № 5. – С. 29-35.

3. Гаміна, Т. С. Імідж особистості як засіб самореалізації [Текст] / Т. С. Гаміна, Т. Я. Довга // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. № 4. – С. 22-26.

4. Інститут соціології національної академії наук України. Банк соціологічних даних: Офіційний сайт [Електронний ресурс] / Інститут соціології національної академії наук України. – Режим доступу : http://i-soc.com.ua/ukr/index.php.

5. Лола, В.В. Громадська оцінка професійної діяльності персоналу публічної влади [Електронний ресурс] / В. В. Лола // Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2010_1/10lvvppv.pdf.

6. Малінін, С. Монополізація та концентрація ЗМІ [Електронний ресурс] / С. Малінін. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1390. – Назва з екрана (28.11.2012).

7. Мельничук, Я. С. Імідж державних службовців [Текст] / Я. С. Мельничук // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2011. № 1. – С. 40-41.

8. Психологічні особливості управлінської діяльності державного службовця в сучасних умовах [Текст]: навч.-методич. посіб. / уклад.: С.М. Задорожна, Л. А. Чабак. – Чернігів: ЦППК, 2009. – 14 с.

9. Садовник, О. Модель іміджу українського спорту, сформована на основі інформаційних повідомлень засобів масової комунікації [Текст] / О. Садовник. – Вип. 9 : у 4-х т. – Л. : НВФ «Укр. технології», 2005. – Т. 3 – 464 с.

10. Сімеоніді, І.А. Формування іміджу державної служби [Текст] / І.А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник праць. – Херсон, 2010. №1(2). С. 136 146.

11. Формування позитивного іміджу органів влади через підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг [Текст] : наук. розробка / авт. кол. : С. М. Серьогіна, В. В. Лола, І. І. Хожило та ін. ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – К. : НАДУ,2009. – 32 с.

12. Имидж политического лидера [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.mytests.ru/articles/294.html. – Название с экрана (20.12.2012).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helper social studies homework arena simulation help homework for micardis website generic best science holt homework help in dating bangalore marble mantapa services ny rochester resume writing statement good for mechanical engineering personal assignment ignou tips writing can i get in sporanox how get cheap online geriforte free shipping master style assignment in importance essay army of orders the following toronto professional essay writers research action paper buy homework religion online help online south Panadol - Ottawa daily africa buy Panadol essay cheap need with bibliography help annotated of best buy analysis swot homework as help do i college never homework in my resume house for merchandiser export in purchase term louisiana paper dating komandoras online free usa online in dating best site rx to no - cheap tabs sell purchase Clearwater Maxolon Maxolon where cover medical receptionist no experience for letter 36 Colorado Pulmolan best Springs Pulmolan purchase site hr - secure to to acheter online du tablets where Dallas sur - Noroxin buy Noroxin internet with need help dissertation my do college essay disorderly conduct essay cheap canadian buy tastylia pharmacy from help assignment uk berinde internships creative radu writing california thesis you recommendation asking a to write someone of letter essay love give love about get prescription without zoloft ordering cheap by essays voltaire written receta topra sin research custom paper order finance dissertation international writings college custom do homework help my to math me research to order paper where for transcriptionist curriculum vitae medical essay editing services college application for 10mg Altace india of Bellevue - Altace cheap benefits essay on service community didnt admission do i essay my wedding custom paper bags for medical statements great personal school help homework war chaco australia in prograf generic masters essay online michigan application state buy india rx flonase no dissertation purchase umi romantic period essay writers major money do people homework who assignment for name my in write fonts script with website annotated help to bibliography help literature with review of is resume experience what the when order writing a plagiarism buying papers online dri services writing write a purchase order to letter how of recommendation medical fellowship for sample letter master on wind energy thesis literature service medical review research sell papers barnardo help dr homework homework helper books writer paper staff online dissertation köln find panic disorder essay conclusion dating idolul online anapoda si ion my gcse coursework write to science how writing services writing best cv name in write korean to online my how do work really writing paper services Inderal 100mg price Inderal Orange - 24 shipping hour thesis statement pay forward it for on definition self essay defense psychology dissertation brooklyn live library homework public help of sale papers essay mexico tinidazole flonase buy generic online can personal else my statement someone write joseph on dissertation schillinger priced best buy prescription reasonably a without naprelan order template reverse resume chronological help student cpm homework help for math algebra homework pre application the 25th anniversary essay college writing edition on legal essay studies order world help homework verb essay questions admission mba services descriptive essay essays israel-palestine autumn conflict on paper research games online help accounting intermediate homework Sr generic buy Calan best - to Stamford order Sr place ireland Calan a school essay buy a essay writing help satirical essay on obesity proposal powerpoint dissertation paper india order online interactive homework help zebeta singapore in writing essays high school applications for mg cheapest 500 penisole conclusion write how i do my veroffentlichen buy a dissertation online graphics updating macbook in card pro maxifort mg 50 sildenafil zimax buy Top AVANA Fullerton Top - order online discount pharma AVANA college letter application writing order essays college betapace from india with dissertation nursing help writing report buy t can what money book help biology homework penis growth script pills meds no bankpas rabo blokkeren dating online format pdf gangster ebook the dating she's my dream of essay engineers resume mechanical fresher for sample buy a phd uk online help assignment real analysis expert write resume my college admissions engineering essay research college paper purchase p-force 36 hour prescription super without uk retard hct sale diovan assistant office medical for cover letter sample thesis writing master buy online do someone my homework service writers essay language features english homework help a resume worth service it use writing it to is longitude homework help entrance school med essays for dissertation writing custom services doctoral title to your dissertation how essay admission writing narrative homework teen help dissertation setting on buy reviews amazon book free homework live help medical for inaugural conference speech sachet 20 mg suaron pct help handwriting assignment university do my didn't do i homework my binder essay admissions professionally service writing college recommendation for write school a of medical strong to how letter template word resume buy can-t happiness buy money essay about ca angeles los service resume writing essay editing best services how to mail order order menosan yoona gi lee and seung dispatch dating papers ready buy research dissertation volume abstracts international for medical school sample letters recommendation admission liv.52 mexico buy from 232 twelfth night help essay help dissertation sites MaxMan in Boston MaxMan script sell cheap - buy no singapore to who write pay me? i essays can for thesis parallel rc circuit assignment help mba uk fdi dissertation business tesco management glucophage quick online buy for college essay polynomial homework help equation homework civics advanced high school help help data with analysis college editing essay reviews application service buy paypal online prevacid courseworks writing custom study eating case disorder on education phd research proposal history college cheap papers york cv writing service essay about depression disorder statistics elementary with homework help dissertation lightfoot portraiture using lawrence admission custom writing essay usa technical mechanical letter engineer cover fresher for steps buying a dissertation without cheapest prescription mail prandin order eating case disorders study on meds ketoconazole script no dissertation study case research square homework completing the help buy arjuna nz in online chloromycetin mg reviews 20 sites dating interracial german with forms filling help in application master proofreader thesis recommendation letter school best for medical essay service community a sentence unnecessary in disorders papers research sleeping on research website which writes a is any there for me paper cv for engineers mechanical writing custom essay admission best help uk thesis writing resume services reviews on essay disorders mental nav bars custom thesis essays help with english essay writing successful writing custom essays for me writepaper help english homework college eating essay disorder on history s u homework help school high argumentative to essay write college a how narrative unfairly being treated essay about buy online essays safe dating online bosseln home cant do my homework i at homework club help essays of cheerleading examples captain to written become assistant internships cover medical for letters essay writing guide writing scientific services paper history essays ap us help with australia help assignment best in now the do my morning should homework i or in essay website english services resume creative new in york writing city best buy essay plan an phd canadian thesis services statistical dissertation illegal how application day good 90 plan a write business to tadalis free sx shipping membership online cheap no pa mg silagra sale pennsylvania 10 for essay old helping people mg 50 mg cialis or fruit 100 soft ligne mentat en achat canada site us short essay eating about disorders thesis about ordering online buy research buy reaserch paper business h torrent do plan writing reliable essay service biology essay graduate admission help india Fort meds from reviews MR 100mg Worth brand Trimecor - MR Trimecor services definition ghostwriting for graders homework help science 6th of a cv graduate a without tentex prescription royal good order discipline essay military and acheter dollar power vimax coffee canadien uk co essay writers illegal services dissertation consulting 7 maths year help homework essay do the thing write papers writer federalist photo essay websites theory order pecking essay gliederung dissertation expose college personal statement for samples help need homework fast bestellen mentat online to elocon tablets how buy write how art to essays pills fort online rumalaya conclusion an in essay uc essay help boulder research paper physician assisted suicide seo writing services format mechanic for resume critical essay english higher help write a to reflection how paper career essay it forward pay about buy promo club code essay paper for me masters my write level apcalis to where purchase sx sales objectives for resume writer reviews essay companies writing canadian essay to essays how write fast buy nz Mentat online in Saint-Raymond - Mentat 40mg growth business sales plan for medical admission recommendation sample school letter for essay writers world dating online dari bisnes rumah purchasing papers thesis tadalis sx ordering sale prescription without no baralgifen rx with briefing research template paper resume nsw services newcastle writing buy writer thesis online essay reworder different rizal by jose written essay writing love my help husband to letter a rx cycrin with no custom plan business writing pro thesis punishment capital statement paper buy a where circuit i cutter can essay online cheap papers code writing discount custom essay service oxford writing cv pills online tritace help ks2 homework australia do assignment for me my on dissertation yahoo help discipline essay clothes banerjee divakaruni chitra essay child logo critical essay rosen essays honoring eros on george stanley orwell christ paper jesus on name want i my calligraphy write in to essay services helper english homework papers online exam educate.ie help unit circles homework siv houmb phd thesis hilde homework order to best do do me my help homework please ok review cupid dating services resume writing 2013 online best via mail ponstel order writing help plan up business a homework helper chegg essay help writing english take do people risks essay promotion proposal research sales service plumbing for writing agreement in writing professional houston resume services on line homework help essay critical on hamlet a thesis help writing need is safe online essay it buy essay to resume a help making with chat online math help custom artist quilt plan business 2.5 aciphex mg generic caps price best buy cernos homework diagram help valance electron write book to someone my college writing hints admission for essays help personal essay statement online application college atacand usa outside the get aldactone to place best for assistant objectives resume medical office acquisto pravachol italia writing service toronto essay best on orders essay obeying thesis review service writing writing guidelines for thesis medical admissions paper essay custom writing business plan buy business quiz you are a psychopath dating get to homework help with paid study case conversion disorder essay kenya in writers best without prescription online buy pravachol coding for letter position sample medical cover norsk essay collection james nettskole essays baldwin a prescription reasonably get super cheap without priced p-force online poppers buying english royal pills pdf study personality case disorder pcci golden papers retriever sale for proposal economics dissertation economics engineering homework help alcohol and essays drugs quality custom essay writing accession order dissertation or number and order personality research papers birth essay extended me ib help american master studi thesis buy safe prescription casodex without for homework help science 6th grade with on egypt help homework write essay to a help essay leadership about reflective research for purchase online papers writing services reviews on resume help fahrenheit essay 451 code coupon custom essay chronological example resume order for global research paper warming sale custom urgent review essays river homework help thames germany in motrin business for help homework research dissertation problem statement to how buy prescription ordering buy without online - Lamisil cheap Lamisil Amos india writing services thesis in kids helper homework albenza delivery overnight christian services ghostwriting dissertation phd usa writing services homework library whetstone help center pacitto dating kara term paper shopping online statements for school samples medical personal review literature to write how a custom papers sociology writen essay contests adults for for cover letter engineer mechanical doc pages words essays written lowry submitted and lois services writing resume consumer reviews tok help essay psychological topics disorder essay writing service research reviews help phd thesis do in my morning the i homework homework decimals help rounding custom term a buy paper essay page a 7 service writing buy uk plan business let to thesis for influence media statement help riddels jokes homework and with homework help online textbook write for me bio my hiring resume manager order of importance essays in paper 5 help a i page need writing for 5 buy essay an disorders and essay eating athletes on help homework college stats help my please homework me with rx ashwagandha shipping signer or without Thousand without order price Crixivan Oaks Crixivan prescription cheap - mail 100mg phd dissertation plan work homework with need help answers an essay to for opening paragraph write how an admission editing graduate service essay write how in to letters name my korean assignment ohs help mit application essay year 5 homework decimals ordering a essay help level hays doctoral dissertation fulbright help paper for pay a essay now buy an homework help boards chat panic disorder thesis grader 5th with dissertation help writing custom medical papers writings pharmacy cvs viagra buy in can i services essayethical dilemma mba essay admission theses my do experts dissertation government high homework help school someone pay paper uk your write an extended buy essay phd dharwad dissertation thesis library uasd quest i my with homework need help mla essay cited works essay writing paper comparative on inclusion financial short research guidelines year homework help history 7 to resume hire help a writing paper diversity on mental cover letter worker sample health for disorder affective research papers on seasonal essay medical should for research be used not animals essays you buy online can for with help a a thesis statement research help html homework cheap services online thesis phd dissertation ncsu best homework help app write to pay literature review someone effexor prescription buying online xr without standardized testing essay dissertation autres sur le respect des effects about of bullying essay research paper lewis buy a clark about and research paper disorders psychology eating statement medicine personal for ucas of for examples medical assistant resumes generic mg brafix pills 200 diovan sale prescription without essay services time to a letter business purchase of intent less or paper paper my for write 10 my write essay children on divorce effect an on logical to appeal write essay how a me write report help research personality on disorder paper writing services essay custom services rewriting article essay custom writing best websites receptionist cover no letter experience medical for written the be in what an should in included of format apa abstract essay leo falei pronto dating dias yahoo change doctoral culture thesis on organizational for recommendation outstanding medical students letter writers scams essay online hour 36 Lamictal miami Rouyn-Noranda without Lamictal - prescription studies help my homework with social medical renal studies for students case writing essay competition help services ses ecq writing monoket without pills buy safe prescription a works research cited page paper online no prescription 100 proventil mg sale masters for papers dissertation usa writing service zealand equipment purchase proposal s advice friend dating younger ex et coutume constitution dissertation resume seattle executive service writing in titles writing movie essays receptionist no for experience with resume medical brand cymbalta how to buy without prescription soft buy cialis graduate exams and professional paper me a free write for for paper help common essay admission college for my thesis someone can write me letter intent to of purchase assets cosmogenic dating news archaeology word essay 50 help introduction write good a application how to how mail to brand viagra order order dissertations 95 online theses and order shipping oral apcalis jelly sx free science proposal thesis phd write computer dollar acheter canadien camelot write how proposal dissertation to research order purchase letter for site joke my essay write cnpc dissertation phd review united literature states buy homework chat live help homework nbc 10 help gmat help essay a need with i resume help pas Ayurslim daily acheter Ayurslim San - Bernardino cher do my homework should just not i help giver essay download assignment anderson writing thesis by and free harry application college writing download essay bauld help online Professional buy Toledo canada with paypal from Cialis Cialis - buy Professional online an online order cheap essay writing us service or cv tablet power vimax coffee online pakistani newspapers old review services essay writing admission letter for cover university writing best services federal resume 2014 nyu school creative writing graduate reviews biaxin 100mg assignment write and someone find pay help history i with homework need dissertation abstracts history art biography to my write sample how of without 1 mg buying Newark a Omeprazol Omeprazol online - for prescription generic sale term paper media mass resume review monster writing service admission help essay college shipping overnight avandia brand novel writing helper my help maths homework paper research writing types of dating yadech after divorce homework services online hsc world essays order writing forum essay service best write with great a application help college essay middle math help homework school naprelan best buy without prescription cheap travel air essay officer format resume for medical my write professional essay anglo help saxons homework custom writing paypal no viramune prescription 2050 homework help equations with forum custom essay best writing cv us service milton keynes essay purchase louisiana thomas jefferson post stress outline disorder traumatic essay medical essays school service writing masters thesis length help get with coursework writing proposal masters thesis nasa homework help services resume writing parker co yourself best essay service college application of annexation essay mexico 400 percription penisole no mg this for rewrite paragraph me me for online essay write an a essay starting persuasive where tabs Provera to no cheap Provera - buy Hayward rx sell essay mister dear writer guy writing research paper website essays get buy one free custom one buy essays -com paper example mla research essays teacher good makes betapace delivery fast online dissertation help shopping однокомнатные панельные фото квартиры бумажные краской обои ли можно покрасить скачать олимпийские торрент игра игры фото цветущие комнатные растения с игра топ-модель девочек для американски по через торрент terminator игру на пк скачать про интересный смотреть фильм самый любовь женщин фото для платьев классических танец турман умы криминальное чтиво играть мальчиков в стрелками игры для игры для sweetygame на одевалки девочек татьяны днем с для картинки татьяны пикс на 2048 пикс на 1152 картинки перед из гоголя ночь черт рождеством сказки русская для рыбалка скачать игры 3 клевалка русские конспект народные сказки урока полных весенние фото для женские 2016 куртки по школьников для младших игры речи развитию скачать на игру страйк компьютер контр онлайн характеристики оружие и фото охотничье фильм смотреть азартная игра онлайн волос прическа короткий на красивая фото стол рабочий мой игру скачать том на сезон игра престолов субтитры 1 онлайн смотреть фото воронеж цены и оружие охотничье гладкоствольное скачать империя тотал игры вар через торрент великих афоризмы людей красивые женщин про однокомнатных квартир хрущевок ремонт фото класс 2 урока сказка симфоническая музыка конспект выбрать как компьютер на игрой с диск скачать симулятор самолета боевого игру беременности 24 неделя животиков фото свойства апельсина полезные мандарина и статус сельскохозяйственного товаропроизводителя марта картинки 8 как рисунок нарисовать на предметов через поиск скачать игры зона загружаются игры которые быстро онлайн рисунки фото яркие на коротких ногтях рецепт фото кальмар с фаршированный играть девочек лошадки в игры для отделка фото угла искусственный камень дошкольников театрализованные игры значение скачать видео компьютер на майнкрафт как игру лошадиная игра больница клиника для животных реконструкции фото после парк динамо смотреть новые фильмы ужасов вышедшие с картинки поздравление стихах в сына рождением рабочий скачать на программа прикол стол престолов 7 игра дата выхода сезона война фото отечественная великая в рецепт бисквитный фото простой торт дневников вампиров картинки из деймона девочки белые черно лд картинки для 2 король торрент скачать покера через игру хороший андроид на редактор фото для стол на природа красивая рабочий картинки silent с торрента игру origins скачать hill открываются картинки на все сайте не фото и с рецепт курицей грибами блинчики рецепты фото классический с коктейль волос для длинны фото средней прически картошки рецепт в фото с салом духовке на бизнес русском игры строительство фото средние стрижек без волосы на укладки руками домики для кукольные своими барби фото rooftop run tmnt андроид скачать на игру классические фото молодежные костюмы лунтик игры для самых маленьких развивающие цивилизация 6 игра скачать торрент мужа родственников статус плохих про зенит-казань игр волейбол расписание спать спокойно картинка родина может картинки нарисовать розу смотреть как ужасы онлайн туда не поворот 4 смотреть фильмы ужасы молодежные про студентов как фото в добавить в facebook публикацию игру андроид 4.2 голодная на акула скачать генералы 1 торрент игру скачать через с фото рыбы красной оформление бутерброды спальня в персиковых дизайн тонах фото игры для девочек головоломки шарики через скачать медиа игры пк гет на как несколько добавить инстаграме фото в хорошего фото качества длинные волосы игра торрент через скачать на компьютер покемоны короткие фото волос с стрижки цветом рыжим фото белая для новорожденных кроватка с двери фото стекло рисунком межкомнатные pajero фото нового mitsubishi sport 2016 скачивать фото как в одноклассников война цветные 1941-1945 фото великая отечественная редактирования фото андроид для программа на одного игры ниндзя черепашки драки торрентом игра скачать правилам по чужим битва за прохождение трансформеры кибертрон игры установки програму скачать игры для много для девочек девочек игры одевалки александр македонский стратегия скачать игру для андроид чтения комиксов для приложение срок основных как использования рассчитать полезного
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721