РОЛЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ВИБОРІ ЦІЛЕЙ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В статті здійснюється філософський та психологічний аналіз поняття «ціннісні орієнтації» та її структури, досліджується роль ціннісних орієнтацій в ході вибору цілей, зокрема в процесі розвитку автономності особистості в юнацькому віці.
Ключові слова: ціннісні орієнтації, цінності, цілі, автономність.
Summary: This article is philosophical and psychological analysis of the concept of “value systems” and its structure investigated the role of values in the choice of targets, particularly in the development of individual autonomy in adolescence.
Keywords: values, values, goals, autonomy.
Постановка наукової проблеми. Ціннісні орієнтації є одним із центральних особистісних утворень, які характеризують внутрішню сторону юнака, а також його ставлення до дійсності і тісно пов’язані з формуванням смислової сторони спрямованості. Вони є регулятором поведінки, дій, вчинків людини та реалізуються у схильності надавати перевагу одним цінностям і заперечувати інші.

Дослідники зазначають, що юнацький вік сензитивний для утворення ціннісної орієнтації як стійкої особистісної властивості, що впливає на становлення картини світу юнаків, зокрема в процесі розвитку автономності. Автономна особистість формується тоді, коли вона здатна не заперечувати природні прояви залежності, а керувати ними за допомогою особистісних установок, тобто здійснювати вибір. В період юності система ціннісних орієнтацій перебуває ще на стадії формування, і гостро постає проблема автономності особистості.
Дослідженням ціннісних орієнтацій студентської молоді займались Н. Є. Бондар, А. А. Козлов, З. В. Сікевич, В.Т. Лісовський, К. А. Нечаєва, І. А. Райгородська, Н. І. Стрелянова, Є. А. Подольська, А. М. Мордовець, І. Г. Попова.
Наукова новизна. В роботі виокремлені основні цінності, що мають значення у виборі цілей в процесі автономності в юнацькому віці та визначено вибір стратегії цілей в автономних і залежних осіб.
Предмет дослідження: ціннісні орієнтації та особливості вибору цілей в процесі розвитку автономності особистості.
Мета дослідження: виявити й емпірично обґрунтувати, які ціннісні орієнтації є основою вибору життєвих цілей в юнацькому віці.
Ціннісні орієнтації – це елементи внутрішньої структури особистості, що закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань. Ціннісні орієнтації відокремлюють значуще, суттєве для певної людини від несуттєвого. Наявність життєвих цінностей у свідомості людини залежить як від вікового етапу, на якому знаходиться індивід, новоутворень цього періоду, так і рівня розвитку суспільства загалом. [8].
Формування ціннісних орієнтацій сприяє процесу розвитку особистості в цілому. Як один з елементів структури особистості, вони відіграють вирішальну роль в регуляції поведінки, формуванні світогляду, переконань, виборі життєвого шляху, особливо на етапі становлення професійно трудової діяльності в юнацькому віці. Саме завдяки цінностям особистість відчуває себе цілісно в оточуючому її світі. Оскільки ціннісні орієнтації знаходяться в основі вибору життєвих цінностей людини, то їх знання допомагає з’ясувати причини її вчинків і дій. [7].
Ціннісні орієнтації визначають спрямованість суб’єкта на реалізацію певних відношень, які відповідають даній ціннісності, спрямованість на певну діяльність; зміст уявлення про своє «Я», що відповідає спрямованості; виділення у свідомості певного предметно-діяльнісного змісту і його провідну роль в формуванні самосвідомості особистості. [12].
Ціннісні орієнтації особистості виконують функції регуляції поведінки і визначення її мети, зв’язують в єдине ціле особистість і соціальне середовище. На кожній стадії розвитку особистості вибір переважаючого механізму формування ціннісної системи визначається складним комплексом внутрішніх і зовнішніх чинників. Внутрішні психологічні чинники і чинники зовнішнього соціального середовища визначають особливості розвитку системи ціннісних орієнтацій, взаємодіючи між собою при здійсненні тієї або іншої діяльності.
Цінністю, з одного боку, вважаються норми та принципи, які є ідеалом суспільної життєдіяльності та поділяються всіма членами суспільства або їх переважною більшістю. З іншого — цінністю можуть вважатися бажані та значущі для окремої особистості норми, принципи та цілі. [2].
Поняття «орієнтація» означає спрямованість, напрям розвитку. У нашому випадку йдеться про спрямованість особистості на якісь мети, вибір людиною життєвих пріоритетів. Треба зазначити, що, на думку науковців, які досліджують проблему формування ціннісних орієнтацій особистості та їхньої реалізації у життєвій та професійній діяльності, наголошують на помилковості ототожнення ціннісних орієнтацій людини з цінностями та нормами, що існують у суспільстві. [5].
Ціннісні орієнтації у своїй єдності з потребами, інтересами, життєвими цілями, установками утворюють цілісну структуру особистісних якостей, серед яких, на думку А.Г.Здравомислова, ціннісні орієнтації особистості є своєрідною “віссю свідомості”. Всі інші компоненти даної структури знаходяться в залежності від неї [11].
В юнацькому віці перед молодою особою постає необхідність самовизначення, здійснення вибору свого життєвого шляху як найважливішої життєвої значущості.
У студентському віці основою мотивації стають цінності, однак система ціннісних орієнтацій перебуває ще на стадії формування. У цьому віці певною мірою сформована ієрархія життєвих цілей, однак молода людина ще недостатньо володіє мистецтвом їх досягнення, а це може уповільнювати процес опанування соціально ціннісної поведінки. В період юності гостро постає проблема автономності.
Автономність визначають як певну соціально-психологічну якість, що дозволяє людині діяти незалежно від внутрішніх і зовнішніх установок, демонструючи здатність до самостійності, а автономія визначається як потреба в прояві цієї якості.
Саме в юнацькому віці постає необхідність вибору цілей та свого життєвого шляху, що є досить важливим на даному етапі розвитку особистості. Ціннісні орієнтації полягають у виборі чи відкиданні певних життєвих сенсів, та готовність, чи неготовність вести себе у відповідності з ними. Вони визначають загальну спрямованість інтересам та прагненням особистості, вибудовують ієрархію індивідуального вибору у будь-якій сфері, формують цільову й мотиваційну програму поведінки. [10].
Автономність особистості проявляється насамперед у самостійній діяльності. Прояви автономії в юнацькому віці (до 18, 20–22 років) полягають в удосконаленні пошуків смислу життя та системи цінностей. Тому ми зосередимо увагу на аналізі ролі ціннісних орієнтацій у виборі цілей на етапі розвитку автономності особистості. [9].
Для того, щоб перевірити які ціннісні орієнтації є основою вибору цілей в процесі розвитку автономності особистості в юнацькому віці, ми провели емпіричне дослідження на базі Національного університету «Острозька академія». Вибірку склали 75 студентів. Для збору даних ми використали комплекс психодіагностичного інструментарію, який складався з таких методик: адаптована версія тесту «Ціль у житті» Джеймса Крамба і Леонарда Махоліка, морфологічний тест життєвих цінностей МТЖЦ В.Ф. Сопова та Л.В. Карпушина (на основі вдосконалення методики І. Г. Сеніна), діагностика стратегії досягнення цілі та методика «Виявлення стилю саморегуляції діяльності Г.С. Пригіна.
Провівши заміри та обробивши отримані дані за допомогою методів математичної статистики, ми отримали такі результати:
1) серед групи досліджуваних найвищу позицію серед термінальних цінностей займає творчість – 14,8. Наймеш значимою для респондентів виявилось здоров’я – 3,7;
2) в юнаків серед інструментальних цінностей найбільш виражені непримиримість до недоліків – 13,5; ефективність у справах – 12,1; раціоналізм – 11,1, а найнижчу позицію займає життєрадісність – 6,5;
3) в ході дослідження смисло-життєвих цінностей найбільшого значення набуває локус контролю-життя, або керованість життям – (31,4). Остання позиція в розподілі ціннісних орієнтацій належить локусу – Я (21,8);
4) серед дослідження домінуючих життєвих сфер респондентів найбільших значень набуває сфера «фізичної активності» – 49,71494; найнижчі показники займає професійне життя – 46,26666667. В досліджуваних домінує така духовно-моральна цінність (визначена за МТЖЦ) як розвиток себе – 10,89444;
5) у виявленні стилю саморегуляції діяльності серед досліджуваних переважають автономні особи – 42 %, всі інші респонденти – це або залежні або ті, про яких певного висновку винести можна (так би мовити невизначений стиль регуляції).
Ми провели факторний аналіз дослідження ролі ціннісних орієнтацій в процесі вибору цілей особистості і визначили, що ключовими у виборі життєвих цілей в юнацькому віці є «творчість», «непримиримість до недоліків», «ефективність у справах» та «раціоналізм».
1) У зв’язку стилю регуляції діяльності та вираженості смисло-життєвих орієнтацій група досліджуваних з вираженим рівнем автономності отримала найвищі показники порівняно із залежними групами за такими параметрами СЖО як: цілі (33,1053), процес (34,5263) та результат (27,2105). Локус контролю – Я, та локус контролю – життя майже не відрізняються;
2) група з найнижчим рівнем автономності (залежні) отримала найнижчі показники за результативністю (17,7333);
3) в респондентів, в яких виражений автономний стиль регуляції діяльністю, найбільший зв’язок помітний з категорією «розвиток себе» – 44,2727 (в залежних – 36,125); «духовне задоволення» – 43,5455 (в залежних – 33,625); «власний престиж» – 39,4545 (в залежних – 34,125) та «матеріальне становище» – 37,4545 (в залежних – 30);
4) в респондентів, з вираженим автономним стилем регуляції діяльністю, найбільший зв’язок прослідковується з категорією «професійне життя» – 49,3636, натомість в залежних – 40,6250.
5) в респондентів, з вираженим автономним стилем регуляції діяльністю, найбільший зв’язок прослідковується з активно-ригідною стратегією (35,2000), на другій позиції – активно-пластична стратегія (30,6333). В юнаків із залежним стилем регуляції діяльністю переважає пасивна стратегія (21,2000).
Таким чином, найвищу позицію серед термінальних цінностей займає творчість. Серед інструментальних цінностей найбільш виражені непримиримість до недоліків. Серед смисло-життєвих цінностей домінує локус контролю-життя, а також така духовно-моральна цінність як розвиток себе.
Група досліджуваних з вираженим рівнем автономності отримала найвищі показники за такими параметрами як: цілі (33,1053), процес (34,5263) та результат (27,2105), найбільший зв’язок помітний з категорією «розвиток себе» – 44,2727 (в залежних – 36,125); «духовне задоволення» – 43,5455 (в залежних – 33,625), а найбільший зв’язок прослідковується з категорією «професійне життя» – 49,3636. Залежні студенти отримали найнижчі показники за результативністю (17,7333).
В автономних студентів домінуючою є активно-ригідна стратегія (35,2000), а в юнаків із залежним стилем регуляції діяльністю переважає пасивна стратегія (21,2000).
Такі цінності як «творчість», «непримиримість до недоліків», «ефективність у справах» та «раціоналізм» є ключовими у виборі життєвих цілей в юнацькому віці.

Список використаних джерел:
1. Алексеева В. Г. Ценностные ориентации личности и проблемы их формирования / В. Г. Алексеева// Сов. педагогика. – 1981. – № 8. – С. 61 – 69.
2. Асеев В. Г. Формирование личности и структурный уровень мотивов / В.Г. Асеев // Проблемы личности: Материалы симпозиума. – М.: Наука, 1969. — С. 334.
3. Афанасьева И. Г. Социальные ценностные ориентации личности/ И.Г. Афанасьева. – М.: Политиздат, 1986. – 159 с.
4. Будинайте Г.Л. Личностные ценности и личностные предпочтения субъекта/ Г. Л. Будинайте, Т.В. Корнилова // Вопросы психологии . – 1993. – No 3. – С. 99–105.
5. Бутківська Т. В. Проблема цінностей у соціалізації особистості //Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. зб. / За ред. О. В. Сухомлинської. –К.: АПНУ, 1997. – С. 27 -31.
6. Волков А.М. Деятельность: структура и регуляция. Психологический анализ/ Микадзе Ю.В., Солнцева Г. Н. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 216 с.
7. Волочков А. А. Ценностная направленность личности как выражение смыслообразующей активности / А.А. Волочков // Психол. журнал. – 2004. – Т. 25, № 2. – С. 17 – 26.
8. Дуб В.Г. Ціннісні орієнтації як детермінанта соціалізації особистості. / В.Г. Дуб // Збірник наукових праць. Психологічні науки. – 2011. – № 8. – С. 99–104.
9. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности / А.Г. Здравомыслов – М.: Политиздат, 1986. – 224 с.
10. Личность и ее ценностные ориентации / Под ред. В.А.Ядова и др. // Информ. бюллетень ИКСИ АН СССР. – М.,1969. – Вып.1. – № 4(19). – 17 ос. – Вып.2. – № 25(40). – 123 с.
11. Молчанов С. В. Особенности ценностных ориентаций личности в подростковом и юношеском возрастах / С. В. Молчанов // Психологическая наука и образование. – 2005. – № 3. – С. 16–25.18стор.
12. Kluckhohn,F.R.Variations in value orientations/ F.R.Kluckhohn, F.L.Strodtbeck. – Evanston, IL : Row, Peterson, .1961. –P.5–48.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays cheapest affordable writing research paper finpecia for humans sale for evacuation homework help of introduction thesis in examples me assignment for the write dissertation upon roast essayist a pig essay topcustom number ranked research writing paper 1 service paper buy online australia crepe help essay lit level a english xiamen college buy application university essay services uk cheap writing best buy cover reddit letter no need paper i custom and money a i have write essay me for the online paper writer with math my homework help students scholarships school high for essays writers article cheap argument to paper buy pour rediger conseil dissertation workshop writing scientific/research on paper bulk uk paper cheap lanterns do to assignment someone pay services 10 best resume writing chennai services editing apa help sociology homework book report service disorder studies case delusional mark of the homework help lion my help business plan writing services writing essay paper office sample manager medical resume for 6th homework math help grade schweiz apotheke pilex hotline help phila homework me paper write research for buy cheap seroquel germany online juge administratif service dissertation help essay for me please my do adelaide assignment help help homework hamilton public library built dissertation environment written essays in past the are tense plan needed business writer essays writing research help writers paper medical my for clearwater paper someone research fl looking to complete in plans hilton floor arlington rx aceon no 100mg woolf admission virginia essay writing verutex dating herpes essay someone helping narrative a paper research order of in headings dissertation hyderabad services malaysia writing my essay for write free tip homework help project site school homework help a to writing cover letter where get teeth teeth artificial of paste dissertation on evincing the of advantages a made mineral admission writer essay joke website high paper research a school buy records administrator for medical resume sample i dissertation what do should on my for associate profile sales resume for medical letter school requesting recommendation of online phd cheap fl resume writing miami services by written students i believe this essays dissertation schedule proposal rules writing english paper jackson writing ms service resume homework louisiana help help a paper writing apa online papers custody child on cheaper dozen the report by book writing services reviews resume 2015 online creative help writing case disorder attachment study devotion to essay goal work setting on essay personal cheap where resume buy to paper mba essay service india dissertation surveying prize building compare and purchase research paper contrast papers essay written buy essay persuasive to write letter application an 757 how sale paper targets for archery r application essay help common and anti-thesis order law cast in in online essay writer usa apa disorders paper on research eating style mevalonate crestor pathway online of Irvine cheap prescription 10mg for Desyrel get Desyrel without - machine bibliography a college with help essay writing paper your online write cpm student help homework purchase 150 prednisone mg for examples sales cv prescription without xenical 5 mg writing paper software college services paper a for professional writing dissertation paper writing conclusion research essay help the handicap paper orders obeying research resume service technology writing information best thesis technology essay homework enterprise help 2 recommendation of from school for doctor letter sample medical medical job recommendation of assistant sample letter for phd security computer thesis admission services mba essays kellogg do i homework my yahoo should pro paper writings best service blog essay writing without Casodex shipping rx - Casodex 30 Carrollton paypal signer day or resume samples for medical assistant 123 write my essay sinemet cheap order cr essay order paragraphs homework help paypal essay mental health to essay purchase sea write name my sand on hired hired services resume raleigh nc stay get writing essay toronto help study reactive attachment case disorder cabinets updating with kitchen soffits danger avodart catholic man marrying muslim woman dating online dissertation help glasgow help sas homework resume gold writing coast service online news english papers pakistan resume side trader equity buy ladders writing the resume service papers writers research situation pakistan essay and short order law in written in essays apa style andreas kracke dissertation report book buy academic writers paper calculator dissertation in to use words essays are medical personal school long statements how for services financial on essay dating luminescence biexciton for write an me letter application engineering for essay mechanical scholarship in essays literature on evil homework 1 california help algebra holt literature review sites bags plastic of networking social paper research impact on youth on content writing company freelance paper high buy thesis school about psychology essay review website help assignment une dissertation conclure philosophie de writing forum uk essay service only dmin foreign dissertation operating systems assignment help dating escritura egipto yahoo nursing paper writers help primary homework school help admission writing college essay need personal how for school statement a should be long medical samples for resume sales custom your resume writing dating online pokerrepublik philippines service writing resume Charboleps Temiscaming cheap - Charboleps to buy where dallas service article writing reviews best dissertation depression writing while usa cv best writing service aldactone prescription without 5 mg mg online - Irving 150 dosage Motrin Motrin writing help essay papers custom for you sales medical cover for letter allergy what test a kings is algebra homework for help 2 math help central writing persuasive speech about abortion three are beginning essay to major the parts in order an of from analysis what cv protection writing service for close a help writing need song key homework help 2 stage essay solutions creative custom station education essay college conclusion my write generator app best buy windows resume 8 conclusion write to how dissertation a presentation purchase custom powerpoint dissertation writing academic essay help you can extended essay help harvard admission graduate academic writing essay service buy dissertation cheap a case initial disorder bipolar prodrome studies prospective affective the to cheap eskimo products paper
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721