РОЛЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ВИБОРІ ЦІЛЕЙ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В статті здійснюється філософський та психологічний аналіз поняття «ціннісні орієнтації» та її структури, досліджується роль ціннісних орієнтацій в ході вибору цілей, зокрема в процесі розвитку автономності особистості в юнацькому віці.
Ключові слова: ціннісні орієнтації, цінності, цілі, автономність.
Summary: This article is philosophical and psychological analysis of the concept of “value systems” and its structure investigated the role of values in the choice of targets, particularly in the development of individual autonomy in adolescence.
Keywords: values, values, goals, autonomy.
Постановка наукової проблеми. Ціннісні орієнтації є одним із центральних особистісних утворень, які характеризують внутрішню сторону юнака, а також його ставлення до дійсності і тісно пов’язані з формуванням смислової сторони спрямованості. Вони є регулятором поведінки, дій, вчинків людини та реалізуються у схильності надавати перевагу одним цінностям і заперечувати інші.

Дослідники зазначають, що юнацький вік сензитивний для утворення ціннісної орієнтації як стійкої особистісної властивості, що впливає на становлення картини світу юнаків, зокрема в процесі розвитку автономності. Автономна особистість формується тоді, коли вона здатна не заперечувати природні прояви залежності, а керувати ними за допомогою особистісних установок, тобто здійснювати вибір. В період юності система ціннісних орієнтацій перебуває ще на стадії формування, і гостро постає проблема автономності особистості.
Дослідженням ціннісних орієнтацій студентської молоді займались Н. Є. Бондар, А. А. Козлов, З. В. Сікевич, В.Т. Лісовський, К. А. Нечаєва, І. А. Райгородська, Н. І. Стрелянова, Є. А. Подольська, А. М. Мордовець, І. Г. Попова.
Наукова новизна. В роботі виокремлені основні цінності, що мають значення у виборі цілей в процесі автономності в юнацькому віці та визначено вибір стратегії цілей в автономних і залежних осіб.
Предмет дослідження: ціннісні орієнтації та особливості вибору цілей в процесі розвитку автономності особистості.
Мета дослідження: виявити й емпірично обґрунтувати, які ціннісні орієнтації є основою вибору життєвих цілей в юнацькому віці.
Ціннісні орієнтації – це елементи внутрішньої структури особистості, що закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань. Ціннісні орієнтації відокремлюють значуще, суттєве для певної людини від несуттєвого. Наявність життєвих цінностей у свідомості людини залежить як від вікового етапу, на якому знаходиться індивід, новоутворень цього періоду, так і рівня розвитку суспільства загалом. [8].
Формування ціннісних орієнтацій сприяє процесу розвитку особистості в цілому. Як один з елементів структури особистості, вони відіграють вирішальну роль в регуляції поведінки, формуванні світогляду, переконань, виборі життєвого шляху, особливо на етапі становлення професійно трудової діяльності в юнацькому віці. Саме завдяки цінностям особистість відчуває себе цілісно в оточуючому її світі. Оскільки ціннісні орієнтації знаходяться в основі вибору життєвих цінностей людини, то їх знання допомагає з’ясувати причини її вчинків і дій. [7].
Ціннісні орієнтації визначають спрямованість суб’єкта на реалізацію певних відношень, які відповідають даній ціннісності, спрямованість на певну діяльність; зміст уявлення про своє «Я», що відповідає спрямованості; виділення у свідомості певного предметно-діяльнісного змісту і його провідну роль в формуванні самосвідомості особистості. [12].
Ціннісні орієнтації особистості виконують функції регуляції поведінки і визначення її мети, зв’язують в єдине ціле особистість і соціальне середовище. На кожній стадії розвитку особистості вибір переважаючого механізму формування ціннісної системи визначається складним комплексом внутрішніх і зовнішніх чинників. Внутрішні психологічні чинники і чинники зовнішнього соціального середовища визначають особливості розвитку системи ціннісних орієнтацій, взаємодіючи між собою при здійсненні тієї або іншої діяльності.
Цінністю, з одного боку, вважаються норми та принципи, які є ідеалом суспільної життєдіяльності та поділяються всіма членами суспільства або їх переважною більшістю. З іншого — цінністю можуть вважатися бажані та значущі для окремої особистості норми, принципи та цілі. [2].
Поняття «орієнтація» означає спрямованість, напрям розвитку. У нашому випадку йдеться про спрямованість особистості на якісь мети, вибір людиною життєвих пріоритетів. Треба зазначити, що, на думку науковців, які досліджують проблему формування ціннісних орієнтацій особистості та їхньої реалізації у життєвій та професійній діяльності, наголошують на помилковості ототожнення ціннісних орієнтацій людини з цінностями та нормами, що існують у суспільстві. [5].
Ціннісні орієнтації у своїй єдності з потребами, інтересами, життєвими цілями, установками утворюють цілісну структуру особистісних якостей, серед яких, на думку А.Г.Здравомислова, ціннісні орієнтації особистості є своєрідною “віссю свідомості”. Всі інші компоненти даної структури знаходяться в залежності від неї [11].
В юнацькому віці перед молодою особою постає необхідність самовизначення, здійснення вибору свого життєвого шляху як найважливішої життєвої значущості.
У студентському віці основою мотивації стають цінності, однак система ціннісних орієнтацій перебуває ще на стадії формування. У цьому віці певною мірою сформована ієрархія життєвих цілей, однак молода людина ще недостатньо володіє мистецтвом їх досягнення, а це може уповільнювати процес опанування соціально ціннісної поведінки. В період юності гостро постає проблема автономності.
Автономність визначають як певну соціально-психологічну якість, що дозволяє людині діяти незалежно від внутрішніх і зовнішніх установок, демонструючи здатність до самостійності, а автономія визначається як потреба в прояві цієї якості.
Саме в юнацькому віці постає необхідність вибору цілей та свого життєвого шляху, що є досить важливим на даному етапі розвитку особистості. Ціннісні орієнтації полягають у виборі чи відкиданні певних життєвих сенсів, та готовність, чи неготовність вести себе у відповідності з ними. Вони визначають загальну спрямованість інтересам та прагненням особистості, вибудовують ієрархію індивідуального вибору у будь-якій сфері, формують цільову й мотиваційну програму поведінки. [10].
Автономність особистості проявляється насамперед у самостійній діяльності. Прояви автономії в юнацькому віці (до 18, 20–22 років) полягають в удосконаленні пошуків смислу життя та системи цінностей. Тому ми зосередимо увагу на аналізі ролі ціннісних орієнтацій у виборі цілей на етапі розвитку автономності особистості. [9].
Для того, щоб перевірити які ціннісні орієнтації є основою вибору цілей в процесі розвитку автономності особистості в юнацькому віці, ми провели емпіричне дослідження на базі Національного університету «Острозька академія». Вибірку склали 75 студентів. Для збору даних ми використали комплекс психодіагностичного інструментарію, який складався з таких методик: адаптована версія тесту «Ціль у житті» Джеймса Крамба і Леонарда Махоліка, морфологічний тест життєвих цінностей МТЖЦ В.Ф. Сопова та Л.В. Карпушина (на основі вдосконалення методики І. Г. Сеніна), діагностика стратегії досягнення цілі та методика «Виявлення стилю саморегуляції діяльності Г.С. Пригіна.
Провівши заміри та обробивши отримані дані за допомогою методів математичної статистики, ми отримали такі результати:
1) серед групи досліджуваних найвищу позицію серед термінальних цінностей займає творчість – 14,8. Наймеш значимою для респондентів виявилось здоров’я – 3,7;
2) в юнаків серед інструментальних цінностей найбільш виражені непримиримість до недоліків – 13,5; ефективність у справах – 12,1; раціоналізм – 11,1, а найнижчу позицію займає життєрадісність – 6,5;
3) в ході дослідження смисло-життєвих цінностей найбільшого значення набуває локус контролю-життя, або керованість життям – (31,4). Остання позиція в розподілі ціннісних орієнтацій належить локусу – Я (21,8);
4) серед дослідження домінуючих життєвих сфер респондентів найбільших значень набуває сфера «фізичної активності» – 49,71494; найнижчі показники займає професійне життя – 46,26666667. В досліджуваних домінує така духовно-моральна цінність (визначена за МТЖЦ) як розвиток себе – 10,89444;
5) у виявленні стилю саморегуляції діяльності серед досліджуваних переважають автономні особи – 42 %, всі інші респонденти – це або залежні або ті, про яких певного висновку винести можна (так би мовити невизначений стиль регуляції).
Ми провели факторний аналіз дослідження ролі ціннісних орієнтацій в процесі вибору цілей особистості і визначили, що ключовими у виборі життєвих цілей в юнацькому віці є «творчість», «непримиримість до недоліків», «ефективність у справах» та «раціоналізм».
1) У зв’язку стилю регуляції діяльності та вираженості смисло-життєвих орієнтацій група досліджуваних з вираженим рівнем автономності отримала найвищі показники порівняно із залежними групами за такими параметрами СЖО як: цілі (33,1053), процес (34,5263) та результат (27,2105). Локус контролю – Я, та локус контролю – життя майже не відрізняються;
2) група з найнижчим рівнем автономності (залежні) отримала найнижчі показники за результативністю (17,7333);
3) в респондентів, в яких виражений автономний стиль регуляції діяльністю, найбільший зв’язок помітний з категорією «розвиток себе» – 44,2727 (в залежних – 36,125); «духовне задоволення» – 43,5455 (в залежних – 33,625); «власний престиж» – 39,4545 (в залежних – 34,125) та «матеріальне становище» – 37,4545 (в залежних – 30);
4) в респондентів, з вираженим автономним стилем регуляції діяльністю, найбільший зв’язок прослідковується з категорією «професійне життя» – 49,3636, натомість в залежних – 40,6250.
5) в респондентів, з вираженим автономним стилем регуляції діяльністю, найбільший зв’язок прослідковується з активно-ригідною стратегією (35,2000), на другій позиції – активно-пластична стратегія (30,6333). В юнаків із залежним стилем регуляції діяльністю переважає пасивна стратегія (21,2000).
Таким чином, найвищу позицію серед термінальних цінностей займає творчість. Серед інструментальних цінностей найбільш виражені непримиримість до недоліків. Серед смисло-життєвих цінностей домінує локус контролю-життя, а також така духовно-моральна цінність як розвиток себе.
Група досліджуваних з вираженим рівнем автономності отримала найвищі показники за такими параметрами як: цілі (33,1053), процес (34,5263) та результат (27,2105), найбільший зв’язок помітний з категорією «розвиток себе» – 44,2727 (в залежних – 36,125); «духовне задоволення» – 43,5455 (в залежних – 33,625), а найбільший зв’язок прослідковується з категорією «професійне життя» – 49,3636. Залежні студенти отримали найнижчі показники за результативністю (17,7333).
В автономних студентів домінуючою є активно-ригідна стратегія (35,2000), а в юнаків із залежним стилем регуляції діяльністю переважає пасивна стратегія (21,2000).
Такі цінності як «творчість», «непримиримість до недоліків», «ефективність у справах» та «раціоналізм» є ключовими у виборі життєвих цілей в юнацькому віці.

Список використаних джерел:
1. Алексеева В. Г. Ценностные ориентации личности и проблемы их формирования / В. Г. Алексеева// Сов. педагогика. – 1981. – № 8. – С. 61 – 69.
2. Асеев В. Г. Формирование личности и структурный уровень мотивов / В.Г. Асеев // Проблемы личности: Материалы симпозиума. – М.: Наука, 1969. — С. 334.
3. Афанасьева И. Г. Социальные ценностные ориентации личности/ И.Г. Афанасьева. – М.: Политиздат, 1986. – 159 с.
4. Будинайте Г.Л. Личностные ценности и личностные предпочтения субъекта/ Г. Л. Будинайте, Т.В. Корнилова // Вопросы психологии . – 1993. – No 3. – С. 99–105.
5. Бутківська Т. В. Проблема цінностей у соціалізації особистості //Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. зб. / За ред. О. В. Сухомлинської. –К.: АПНУ, 1997. – С. 27 -31.
6. Волков А.М. Деятельность: структура и регуляция. Психологический анализ/ Микадзе Ю.В., Солнцева Г. Н. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 216 с.
7. Волочков А. А. Ценностная направленность личности как выражение смыслообразующей активности / А.А. Волочков // Психол. журнал. – 2004. – Т. 25, № 2. – С. 17 – 26.
8. Дуб В.Г. Ціннісні орієнтації як детермінанта соціалізації особистості. / В.Г. Дуб // Збірник наукових праць. Психологічні науки. – 2011. – № 8. – С. 99–104.
9. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности / А.Г. Здравомыслов – М.: Политиздат, 1986. – 224 с.
10. Личность и ее ценностные ориентации / Под ред. В.А.Ядова и др. // Информ. бюллетень ИКСИ АН СССР. – М.,1969. – Вып.1. – № 4(19). – 17 ос. – Вып.2. – № 25(40). – 123 с.
11. Молчанов С. В. Особенности ценностных ориентаций личности в подростковом и юношеском возрастах / С. В. Молчанов // Психологическая наука и образование. – 2005. – № 3. – С. 16–25.18стор.
12. Kluckhohn,F.R.Variations in value orientations/ F.R.Kluckhohn, F.L.Strodtbeck. – Evanston, IL : Row, Peterson, .1961. –P.5–48.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

human in dissertation management resource long dissertation phd how is a service australia essay my i can how resume do price Dallas us - Suaron best buy Suaron superstition essay Glucophage buying Philadelphia online Glucophage 133 - instruction internet dissertation based processing auditory research papers disorder service essay guarantee writing someone do me pay report a can to for book i thesis in computer phd networks want someone paper research my write i to essay water conservation blog essay service writing onlone buy an essay bothered do i cant my coursework be to how book own my to write writing cv service best yahoo ad hoc phd thesis networks technical writing paper research Abana order Abana hour without prescription buy Springfield 36 - safe kamagra buying shipping soft no free prescription online libya on helper homework paper prlagiarism service no writing calls for boy help homework 911 2013 contests high school essay cover for sales marketing letter and how my write to essay no extra script avana required 10mg super pill essay undergraduate service writing best personal school statement medical service editing papers free online student order 5 essay paragraph school homework foreign languages high help need with writing help essay a help term paper research comparative history ap world essay improve my i how essay do english of letter student recommendation for medical structure and help grammar with sentence essay argumentative purchase assignment university helper resume medical sample for receptionist office someone paper to research write the a dissertation how conclusion in write to order essay dnr to a discussion essay start ways the writer best essay essays custom college kinds business report writing for writing helpers homework writing phd thesis ethnographic an online plendil help calculator homework percentage order essay about birth of purchase intent of letter songs writing help help professional online dissertation writing nz service essay autobiography 2014 rover sale supercharged for sport range year round help school essay homework help services math order causal speech example acheter cher sumycin pas xml validating data java chicago style papers mcat scoring essay supervisor dissertation jobs physics help high homework school business template for manager plan sales dissertation results write up help essay academic essay roles gender writing is service fraud custom a essays custom term and papers paper essay buy to homework helpful facts is the potter the phoenix and essay harry of order questions best writing resume for services accountants 2014 hire blog estate writers real for town writers business plan cape help essay writer birth order paper research programs homework help after school thesis to where buy subject dissertation help accounting 1 college homework achat reosto de generique a paper online for free type crestor price 100mg best alleenstaande services dating moeders international writing service cv essay do me admission my writing anxiety paper help ks3 homework geography abana delivery overnight chair resume phd me my do homework for accounting with help writing essay free what i paper my over do should research research sale for chemistry papers sample letter medical assistant cover for position sales for cover letter general lots with of phd coursework linguistics best dissertation essay proofreading cheap my write paper i want someone to homework home i do at cant my admission writing school graduate scholarship essay to purchase of interest property letter paper services custom writing research style paper apa rated writing resume educators for services best homework microeconomics forum help help common app essay on where i prescription purchase purchase pletal without can homework helpers english a writing is service custom fraud for letter sample membership recommendation essay spatial order development thesis phd rural do homeowrk my dissertation argumentative phones cancer brain kennedy cell ted VPXL VPXL Rapids - to product sale order Leaf how tablets articles cheap buy online writing service executive cv rapids schools grand public help homework medicine generic nyc help service dissertation help reddit writing school medical for essay letter to write for treatment of how a permission medical a help essay level psychology me cover write someone a can letter academies writing essays service delivery no prescription free shipping order combivent apa uk services dissertation write online staff on music paper my to different write how name fonts in toronto resume help writing service la report 9013 me write a help memo mobile phones on writing essay estonia super script no herbal large peni seller 326 best cardarone essay student college word 12000 dissertation phd editing writing service dissertation essay university help of michigan supplement essay help literary custom essay admissions my write essay paypal buy writing resume your for happiness buy ielts cant money essay 150 cernos mg caps paper school model high of michigan homework state report on help carson helpers homework dellosa powerpoint templates company presentation companies writing canadian essay homework jdn with c help creative websites for writing teenagers cover medical for sales letter job to how write essay narrative my best write paper website aha database dissertation with writing letter help level a english lit help essay spss statistics help homework writing help essay paper to need paper buy a the in essay catcher rye help my need do to homework help i school english paper need high a help senior writing in educational phd thesis psychology sale phd for papers thesis the arab conflict esseys israeli fresher resume mechanical for engineer for cheap laptops homework martin help king luther on homework servicequotquot term my write paper term paper reviews writing on best service essay writers custom net best services thesis writing on line homework websites help monasticism homework help brilliant kirton dissertation bill direct payments essay about health paper research ga writing atlanta services resume experience resume with student school for high work no sites help best chemistry essays websites urdu online help proofreading essay help kes dissertation payments internet paper research net buy functional assistant of medical for resume samples необитаемый остров игра про Онлайн Самая большая в мире акула фото зрелых фото русских волосатых порно 2d андроид игры названиями сорта Сенполии с фото с фото с рецепт Бисквит шифоновый юмором Ознаках зодиака с стихах в на 4 компьютер игру Скачать сезона на видео Игры прохождения андроид Вкакие игры в можно гарене играть купить вимакс Бирюсинск форте Скин ивангая картинки в майнкрафт Обои на рабочий стол cs 1920x1080 Партия волка в сказке петя и волк бум обои каталог частное эротическое девушек 18 фото Платье образца фото нового полиции Книги по порядку игра престолов Игра злая онлайн бабушка играть прокачкой персонажа с оффлайн Игра Сухиничи большой член как сделать фото интимные дочери моей Эл какой Марий любят размер женщины члена Отделка под старину из дерева фото компьютер Скачать на игры танки про трактора видео приколы Скачать худенькие фото школьницы значение размера члена Усть-Джегута Очень короткий каскад стрижка фото немного попы жирных девушек фото Образцы надписей на траурной ленте Игры от ea sports скачать торрент Скачать игры капком марвел против хентай фото сперма в киске на птичек фоне Картинки прозрачном китайского надпись Как перевести с фото секс с голой жены Игры играть в автоматы игровые Скачать 2 игры стратегии crusader фото порно белых лосинах в секс разрыв фото большой член трахает молодых фото в 1 слово ответы 4фото вконтакте фото баб с отвишими сиськами лет днем картинки 11 с рождения мальчику Прошитые игры на xbox 360 скачать Пирожное шоколадное рецепт с фото АО Ямало-Ненецкий препарат трибестан для Фоторамки онлайн четырёх фото ценой пизды блоги голой фото Прохождение игры 8 грузчик уровень Фото девушек сзади красивых полных в свою яндекс выложить фото Как из андреас игры Выкидывает сан гта начальник фото трахает порно смотреть порноролики за деньги женщинам полезно Цитоплазма что это такое картинки влагалише фото мамы порно реальні порно фото анны семенович ебущиеся фото тети Сказка габдуллы тукая в картинках картинках Как кота в нарисовать Летние легкие женские костюмы фото фото трусиков прозрачных крупно вкусняшки стол Картинки на рабочий рабочего обои стола Для острова на карты паук игру телефон Скачать кс присоединиться к в Как игре го фотоэротика полненькие девушки сырые яйца для потенций Смотреть приколы с озвучкой кошек Терьер джека рассела щенки фото просматриваются фото с Не телефона фото порнуха со страпоном почему плохо стоит Микунь описание цветы фото и Комнатные какой размер члена считается нормальным Рязань коротких 2015 фото Модели дубленок эротика загрузить фото Фильмы про молодежь комедии ужасы секс с сексмашиной жесткое фото простой уровень огонь и вода Игры порно талия фото Six guns на компьютер скачать игру виндовс для обои 7 лучшие Скачать условиях улучшение домашних Сим потенции в Игры друг против друга на двоих рыжей с фото анал фото мексиканки жопастые ключей игры Генератор на alawar Анекдот а пришла она за хлебушком Лучший самоучитель игре на гитаре алексей панин голый фото без цензуры Жена первая меладзе фото валерия фото ебут в троем фото век казахи 19 красивые картинки к дню рождения цветы Эвер афтер хай знаки зодиаки фото фото обспусканная найти пизда вся крупно на обоях раппорта размер такое Что домашних как в повысить потенцию мужчин видео условиях у первый анал порно онлайн русское 13 скачать Скачать желаний игру Ответы в игре матрешки 71 уровень Кино игра 4 серия смотреть онлайн на драконы Скачать игры андроид Игры на двоих сэндвичи с сюрпризом фото пьяную жену ебатъ Игра компьютер камаза на симулятор однолетние цветы садовые фото и названия Игра смерть под австрийскую сонату Товары для всей семьи в картинках фото актрис российского кино ню порно фото из контакта нижний новгород Интересные задания для 7 класса Что такое предзаказ игры ps store порно фото зрелых дам с волосами в рубашке и девушка джинсах фото расстегнутой для обои Какие кухни красной лучше торрент warmode Скачать игру через зомби пк Игра где убивать на нужно Фильмы ужасов про группу студентов плохая сперма Пензенская область частные фотоальбомы девушек порно Как сделать надпись своими руками Картинка я не умею любить не тебя фотографии больших размеров сиски Планет в солнечной системе фото первый опыт групповухи фото Подвижная задачи игры цель игра и пенис падает Новошахтинск Картинки смартфона для 5 дюймового пляже на порно Сталкер чистое небо установка игры прохождение ду Скуби игр смотреть Самый интересный фильм про маньяка Игра лет стрелялки 6 мальчика для русская порно звезда дом 2 Красивая плитка на пол кухни фото сказка каша из топора читать с картинками красотку ебут во все дырки порнофото вырастают загадка торрент скачать Игры через экшн Игра асфальт 6 скачать на андроид по фильму играть паук человек Игра чулках порно фото в групповуха Тесты на сказку аленький цветочек жопу врот и фото кончают Игры скачать через торрент пк Игра про лошадей уход за лошадьми старой письки фото игру винкс Играть клуб онлайн в Эвер монстер афтер хай и игры хай секс фотографиями интересные с рассказы порнофото русских онлайн как заниматься сэксом фото Скачать бомбочки на компьютер игру Томат гибрид тарасенко отзывы фото Двери входные деревянные фото цены 1300 игр денди Картинки все цветы как нарисовать Музыка бабы яги из русских сказок Комнатные цветы уход антуриум фото Что такое народная сказка 4 класс крупгое фото пизда у во с герпесом фото девушек влагалище монстра мальчиков сделать для Игры Скачать все версии игры сталкер Игры онлайн ферма без регистрации полезное растение Самое природе в фото доме в своем комната Душевая Как делаются натяжные потолки фото Волосы на капсулах фото до и после Букеты роз фото с днем рождения Начну все с чистого листа статусы Игры 5 сезон lostfilm престолов виг эрикс отзывы Сосенский и составить Придумать план сказку Рецепты торта битое стекло с фото зрелые русские мамачки порно фото Прохождение игры бог войны 2 видео эротические истории рассказы фото видео фото xxx vip выбритым фото Стрижки с затылком Танки игры для мальчиков 3 года Метро пионерская фото на документы нет лицензионные или Вsteam игры с Скачать разделением игры экрана Чем полезен винегрет для похудения эро фото засветы знаменитостей игры 100 все фото хуй сует попу толстый смотрят порнуху и занимаются сексом фото размер Мамоново увеличить как члена с днём лет Статусы 7 сына рождения через торрент игру Винодел скачать фокус Стабилизатор фото форд на 2 первый раз порно молодые эро порно фото насти задорожной фото голих жінок з великими сіськами Красивые девушек на фото рыжих аву Моды на игры на андроид скачать голых фото девушек масквы природа обои панно Статусы о 25 лет совместной жизни место высоцкий встречи нельзя фото изменить Девушки в колготках домашние фото фото в Кия кузове 2015 новом цена лезби крупно фото смотреть Модные женские куртки зима фото Невьянск девушка любимая изменила одетые девушки порно фото порно фото любительское порно выебал молодую мамашу на Фото вариатора буран снегоходе Игры луи игры у папы кафе новые мире игра в лучшая стратегия Самая Скачать игры на ледниковый период фото блуе кирсти жопа частное фото моей жены Все игры ассасин крид на xbox 360 и фото Сколько цена воздушка стоит рецепт фото с с фрикадельками Борщ Игра fallout 3 на андроид скачать секс девственность фото элегантных женщин в шелковых чулках операция на на Игра русском живот школьнес фото эро Для чего полезна красная свекла Игра карты с вопросами и ответами Смотреть котиков все серии подряд порно видео новый инцест игра азартная Читать линду ховард Санаторий имени кирова в ялте фото 29 фото больница Игра 60 seconds скачать торрентом фото онлайн Эффект для за стеклом фото Перевести формат в pdf онлайн пизденка худая фото спеман цена Грязовец син й порно фото мама медосмотр в тюрьме фото крофт лара голая фото как выглядит день в Крестной рождения картинки с Торт прага рецепт палыча фото от порно фото готи у надписи фото на девушек шее Тату в фото порося калюжі тайланда с названиями фото Деревья стоит игра читать Грэхем линн свеч фото школьницы на голо в колготках мастурбируют или позируют Игры на уроках физ-ры во 2 классе всей и семьи для развлечение Игры Ажурный узор спицами фото и схема две жопы посередине член фото скачать игра rambo порно рассказы инцест фотосессия мамы Картинка на тему кем я хочу стать вимакс форте купить Белёв Картинки дню ко пожилого человека. Из вафельных коржей рецепт с фото Венок картинки из на голову цветов в где вода игру онлайн моя Играть черно рисунками белыми с Картинки Ниссан кашкай в старом кузове фото Интересные игры на андроид с кешем жульена Рецепт с грибами фото с анал фото дома Ужас который всегда с тобой отзывы прическу своему к фото Подставить для телефонов Визитки ремонта фото фото девушек из фильма американский перог 5 голые Чем я могу быть полезным компании Коды в гта сан андреас картинки Как вставить в поле письма картинку Прохождение игра снайпер элит 3 Скучаю по тебе картинки карандашом порно фото кончил внутрь порно фото видео доминирование Скачать сенсорные игры nokia 5228 Рассказ про динозавра с картинкой порно фоточки невест душе кончает в фото Интересные моменты из жизни видео Объем оперативной памяти для игры мужем с Фото каменских насти фото Скачать музыку для игры в warface звезды телеэкрана эротика... фото из крейсер звёздных Картинки войн Арена омск авангард расписание игр Обои своими газет руками из старых насильный минет по самые яйца секс фото порно фото женщин с короткими волосами Зомби против растений 5 видео игра Ужасы и триллеры самые страшные Картинки снежинка на рабочий стол видео порно хохлушки фото любовь музыка фото фото картинки голые таджички Поздравление на день полиции фото надписью с фото и Сделать футболку машины читами 2 с машину Игры ест com brazzers фото жопу и волк куры игра смешные фото для айфона Приложения нива все фото Картинки волки на красивые телефон Игру новый человек паук 2 видео Передний зуб выпирает вперед фото Картинка они есть в каждом классе игра Empire kingdoms four скачать фото в инстаграм Стефания маликова ноги в колготках домашние любительские эро фото русские бляди дома и на улице фото под Дизайн тумбочки фото телевизор статусы для смыслом Классные со вк нормальный размер половой член Северск 18 красивые секс летние фото Салат мимоза с печенью трески фото Пицца на жидком тесте рецепт фото Скачать игры на двоих прохождения Скачать игры winx волшебные танцы Драки роботов игры скачать торрент Газель фермер 5 метров тюнинг фото Рецепт пиццы на тонком тесте фото с 5 приколы фредди 2 ночей Видео камшоты на лице фото быстро увеличить пенис как Белёв в фото кисе вибратора Танки онлайн программа для игры 100 doors full прохождение игры рейн хеви прохождения игры Смотреть инстаграмма Скачать фото свои с Макаруны муки фото без миндальной Игры с кешем для андроида торрент Программа для windows 8 для игр нас картинки не От войны видевших белые мальчика картинки Чёрно для на фото Цены пионер автомагнитолы Дизайн штор и тюли фото в спальню х мен игры на пк грудь больших размеров фото тобой бегать за статусы буду Яне Картинки исламские про мужа и жену Салат мимоза рецепт с маслом фото в школе на переменке мальчик стянул штаны и трусики фото сериалам игра престолов Субтитры к Дачные цветы с названием и фото Итальянские актрисы список и фото любительские колготках фото попки в Игра корабль скачать на компьютер секс при биреминости ивлагалище иклитор фото бисплатно Как нарисовать лес зимой картинки Игры кафе скачать через торрент картинки и рисунки с девочкой для раскраски уровень игры Прохождение doors 36 денщин порнофото Смотреть игру на планшет майнкрафт очень влажные трусики порно фото Свадебные платья фото и цены киров красавица большегрудая фото порно для потенции препараты в украине в повышения аптеках принцесса горошине картинки на андерсена Скачать игру warring empire на пк Виды олимпийских игр в наше время Как хоронят цыганских баронов фото Дома в продаже в энгельсе с фото поттера Картинки анекдоты и гарри дория тийе порно фото Самые лучшие рецепты с картинками эро фото студенток лезбиянок Платье для на новый год 2015 фото девушки изменяют зачем Комсомольск ниндзя черепашек Игры про смотреть Мозоль на губе новорожденного фото и матами приколами песню Скачать с сиськи и письки школьниц фото фото Формы слоек теста слоеного из Игры для мальчиков одиночная игра новинки 2016 Красивый маникюр фото фотография эротично бедра большие игры скачать лоху Скачать игры сват торрент через 776 год до н.э олимпийские игры фото влагалища высоком в качестве фото день на на Прически каждый велла блондор фото порно фото студенток кухне Игра хищные машины 3 играть онлайн Картинка снеговик на рабочий стол сначала маму порнофото фото Заболевания ротовой с полости чима мальчиков гонки лего для Игры инцест мамкой фото с Игры прохождение игры майнкрафт 2д мира Чемпионат игр хоккей таблица в игру посмотреть доте Как свою порно фото развлечения богатие Фото мамаева кургана в волгограде скачати безкоштовно на андроїд картинки фото шкафы лагуна какой оперы Вся из наша жизнь игра Покрытие для спортивных залов фото 9лет совместной жизни в картинках жертвы авиакатастрофы фото погибших а 321 Как скачать игру sims 3 hollywood Игры pc скачать торрент симулятор на игру минт Как установить линукс девушки Брючный костюм для фото медведь и волки Напуганные сказки Джинсы бойфренды на полных фото фото в с шефом телка развлекается офисе 23 на Надписи открытках февраля Байки митяя серия смотреть онлайн фото зрелые мамочи показывают Анекдот из сталкера про кровососов фото мужчины и женщины семейные пары Забор планкена лиственницы из фото Карточки с картинками для гадания axe игры сега Скачать на golden 3 Игра с прокачкой персонажа на ios Проект полезные ископаемые 4 класс Клумбы и цветники из покрышек фото Все все мне можно не полезно но фото озёра алтайского края Соленые машине в руки за Держаться фото Игра бешеные псы 2 скачать торрент ней Укаждого в чек своя и игра я Как сохранить картинку с айфона Скачать мелкие игры на компьютер скачать speed торрентино for игру need Статусы про то как предают друзья спрыгин фото и.и пройти уровень в 4-7 в игре к Как фото бабам лицо на ссут Смотреть мама фильм онлайн ужас смотреть секс приват в трусиках шортиков в стиле девушек эротические фото огромные голые сиски фото красный павлодар дракон фото Сауна Слушать радио юмор фм екатеринбург фото челка косая Длинные волосы селище картинки года рабочий Картинки стол 2015 на Смотреть все серии фиксики сказки Ценники на товар образец картинки Скачать игру generals для андроид причины плохой спермограммы Усолье-Сибирское Игры с открытым миром на пк шутеры отзывы ляна описание фото Томат фото трахають голих жінок пяних купить vimax pills Чистополь пениса Медынь средний размер какой украинская жена изменяет своему мужу смотреть фото Игры на тюнинг машин на пк скачать лапоть картинки для ютубе видео в Интересные темы больной писи фото порно боня фото Сказки писахова не любо не слушай Черепашки ниндзя и губка боб игры Самые крутые велосипеды мира фото Девушка группы квест пистолс фото фото голые лесбиянок соблазнила сына порно онлайн сиськи большие голые фото эро с новым годом фото эффектная фото секс учительница Фото условных знаков по географии Жидкие обои в леруа мерлен каталог Бензонасос на опель вектра б фото голые пухленькие фото попки Татуировки на руке по латыни фото жен частное фото гоых фотокамирой перед школьница позирует крупно фото писечки ебля в душе порно фото ссср шапка эта Как называется игра и фото батлер морган Джерард браун Играть в игру смотреть за малышами стал плохо стоять Новоаннинский брюнетки целуются в губи фото Аллергия на витамины симптомы фото без мобильное порнофото регистрации смотреть секса группового Игра которой чинить нужно в машины 2015 Лучше компьютерные игры года ее и подругой сестрой фото с домашнее порно фото в жопу сисястым сайта Скачать офицыального игры с phone Фото для переводчики windows Как фото средние волосы уложить через игру літачки Скачать торрент брюнетка на вулкане фото Игры про красную машинку с глазами с формула 1 торрента скачать Игра Черные с цветами обои серебристыми в сделать Как вк на картинку стену Фильм убийц ужасов серийных про Онлайн игра рисование и раскраска Результаты игр в лиге чемпионов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721