РОЛЬ СИНЕСТЕЗІЇ У ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ОЛЬФАКТИВНИХ ВІДЧУТТІВ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМИ ПАРФУМІВ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2: 81’373.612.

                                                                                                           Воробець П. О. 

                                                          Прикарпатський національний університет

                                                                       ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

 

Стаття присвячена дослідженню сенсорної категорії запаху, зокрема її вербалізації в рекламному тексті. Явище синестезії розглядається як одна із ключових стратегій мовця, за допомогою яких при номінації запаху компенсується нестача власне ольфактивних лексичних одиниць.

 Ключові слова: синестезія, сенсорні модуси, ольфактивність, реклама.  

Статья посвящена рассмотрению сенсорной категории запаха, в частности ее вербализации в рекламном тексте. Явление синестезии рассматривается как одна из ключевых стратегий, с помощью которых компенсируется недостаточное количество собственно ольфактивных лексических единиц.

Ключевые слова: перцепция, сенсорные модусы, ольфактивность, синестезия, реклама

The article deals with a sensory category of odor, particularly with its verbalization in the advertisement. The phenomenon of synaesthesia is considered as one of the main strategies used by the speaker to compensate the lack of the olfactory lexical units.    

Key words:  perception, sensational modalities, olfaction, synaesthesia, advertisment.

 

 

В когнітивній лінгвістиці активно вивчався візуальний модус перцепції, зокрема питання «базових кольорів» (basic color terms) як мовних універсалій. Виділення набору ольфактивних лексичних одиниць, які були б еквівалентом до основних кольорів, є проблематичним, оскільки лексеми на позначення запаху практично відсутні. Саме тому відношення між мовою та ольфактивністю є складним, але, разом з тим, актуальним і цікавим об’єктом лінгвістичного дослідження.

Як наголошує Вольфганг Вільдген, очевидною є нездоланна прірва між індивідуальною природою сприйняття і конвенційним, соціальним і комунікативним характером мови [2, 19]. Об’єктом нашого дослідження є синестезія як креативна лінгвістична стратегія, яка покликана подолати цю прірву.  Предметом – номінативні одиниці, які об’єктивують інформацію про запах, але походять з інших сенсорних сфер.

Оскільки саме в сфері парфумерії щодня постає проблема створення і використання мови запахів, матеріалом нашого дослідження слугує корпус рекламних текстів парфумів з інтерет-сторінки одного із найбільших парфумерних магазинів Німеччини “Douglas(1908 рекламних текстів, загальним обсягом  57000 слововживань).

Синестезію як мовну універсалію вивчали Дж. Вільямс, С. Ульман; виділенням певних моделей синестетичних переносів і типів синестетичних словосполучень займалися – Т. Р. Степанян, А. А. Капакова,                                 Т. В. Майданова, О. І. Кундик та А. В. Куценко (порівняння явища синестезії на матеріалі російської та англійської мов), Г. А. Шидо (в російській та німецькій мовах), Н. Н. Вайсман (на матеріалі російської та французької мов), Тимейчук Н. О. (в латинській мові). Метою нашого дослідження є виявлення синестетичних конструкцій в німецькомовному рекламному дискурсі, що передбачає виконання таких завдань: визначення терміну синестезія як лінгвістичного явища, виявлення (шляхом суцільної вибірки із рекламних текстів) та аналіз синестетичних переходів на лексичному, словотвірному, синтакисичному і текстовому рівні.

Використовуючи термін «синестезія», потрібно чітко диференціювати нейрофізіологічний і лінгвістичний феномени. З погляду нейропсихології, якщо певний стимул впливає на центральну нервову систему через певний сенсорний канал, наприклад – слуховий, у деяких людей насправді виникає  паралельне відчуття, що належить до іншої сенсорної модальності (напр., візуальної). Відомі випадки, коли під час прослуховування відповідної музики, люди бачили  кольори чи фігури. Хоча так званий кольоровий слух є найбільш поширеним синестетичним феноменом, є багато випадків, коли об’єднуються інші сенсорні модальності, наприклад: колір і запах, смак і бачення форм, слух і смак/запах та ін. [1]. Така “плюралістична перцепція” є виключно індивідуальною рисою і не має тісного зв’язку із  вербальною комунікацієюї.

З лінгвістичної точки зору синестезію можна визначити як вживання взаємозалежних лексем, які походять з різних сенсорних модальностей. Можна говорити про вербальне наслідування синестетичної перцепції або ж про те, що мова створює кросмодальні ілюзії, утворює лексичні одиниці конвенційним способом.

Хоча основана увага в рекламі парфумів майже завжди зосереджується на візуальному представленні, мова також є важливим засобом передачі повідомлення про запах. Сучасна телевізійна реклама майже повністю відмовилась від вербальних засобів, проте в Інтернет-рекламі знаходимо, поряд із привабливими фото, дуже компактні тексти, які містять інформацію про запах і намагаються описати його ольфактивні якості.

Рекламні тексти із складеного нами корпусу є максимально короткими,  компактно структурованими – семантично і морфосинтаксично. Тут ми знаходимо мову запахів, створену фахівцями, так би мовити, в лабораторних умовах. Хоча досліджувані нами тексти, звичайно ж, не репрезентують увесь зміст ольфактивної комунікації, проте вони дають можливість поглянути на основну проблему вербального опису запахів.

В результаті проведеного аналізу можна виокремити такі види вербального представлення явища синестезії в парфумерному рекламному дискурсі:

–  лексичний рівень: синестетичні прикметники та іменники, ад’єктивні і субстантивні композити;

– синтаксичний рівень: ад’єктивно-номінативні словосполучення;

– текстовий рівень: моделі лексичних повторів.

Читача переконують в тому, що описується ольфактивний характер парфумів, проте суцільна вибірка синестетичних іменників з рекламних текстів показала, що більшість парфумерних термінів відносяться до аудіальної сфери: Note, Akkord, Klang, Unterton­, Ton, Anklang, Akzent, і значно менше до тактильної (Wärme, Frische) і густативної (Süße). У свою чергу синестетичні прикметники походять із таких сенсорних модусів:

густативний: köstlich, würzig, süß, herb, cremig, saftig;

тактильний: warm, samtig, weich, pudrig;

візуальний: schillernd, leuchtend, klar.

Синестетичними є ад’єктивні композити, спеціально створені для опису конкретного запаху і відсутні в словниках, тобто не лексикалізовані. Частини складних слів належать до різних сенсорних модальностей. Такі лексичні одиниці призначені для опису запаху, але їх складові елементи не походять виключно з ольфактивної сфери. Не всі прикметники, які конституюють композити позначають сенсорну якість, тому їх не завжди можна віднести до певної сенсорної сфери. В ході дослідження були виявлені такі комбінації:

несенсорна сфера (походження) + тактильна (механорецепція):  оrientalischpudrig, holzigorientalisch;

неспецифічна сенсорна сфера + тактильна (термальна): sinnlichwarm;

сфера почуттів + тактильна (механорецепція): leidenschaftlichpudrig;

тактильна (термальна) + неспецифічна сенсорна сфера: frischintensiv;  

густативна або ольфактивна + візуальна: fruchtiggrün;

густативна або ольфактивна + густативна: fruchtigsüß.

Отож, композити такого типу можуть поєднувати сенсорні характеристики (herbwarm, frischwürzig) або ж сенсорну сферу із не сенсорною (männlichherb).

На лексичному рівні можна виокремити також субстантивні композити, які утворюються словоскладанням за схемою: джерело запаху + аудіальний іменник. Наприклад: Moschusnoten, Zitrusnoten, Holzakzente, Moschusakzente, Champagnerakkord, Lederakkord

На синтаксичному рівні можна виокремити ад’єктивно-субстантивні словосполучення. Наприклад: ein frischer Akkord, holzige Noten, provozierend-würzige Akzente, ein fruchtiger und aromatischer Auftakt, frisch-würzige Anklänge, holzige Untertöne.

Незважаючи на оказіональність таких композитів і словосполучень, сам механізм їх утворення можна вважати однією із універсальних стратегій мови в ольфактивній сфері. В основі творення оказіональних синестетичних словосполучень лежить принцип проекції. Відсутність у мові засобів для опису певного відчуття, компенсуєтьcя за рахунок лексичних одиниць іншої модальності.

На текстовому рівні лінгвістичною стратегією кросмодального переходу, на якому ґрунтується явище синестезії, є творення асоціативних зв’язків  шляхом лексичних повторів. Для ілюстрації цього прийому ми обрали рекламний текст парфумів Giorgio Armani Acqua di Gioia:

Acqua di Gioia verströmt all jene Emotionen, die die Natur und das Meer in unserer Seele freisetzen: unbeschwerte Lebensfreude, Sinnlichkeit und Natürlichkeit. Die prickelnde Frische von Minze wird durch das Aroma des braunen Zuckers verfeinert und verleiht dem Duft so eine belebende Wärme. Rosa Pfeffer, Pfingstrose und die aquatische Jasminblüte sorgen für ein einzigartiges, aquatisch-mediterranes Erlebnis. Die sizilianische Zeder gibt dem Duft eine holzig-sanfte Note. Vereint mit den frischen Akkorden der kalabresischen Zitrone und ambra-artigem Labdanum schenkt sie Acqua die Gioia eine natürlich frische und dennoch warme Aura [Douglas Parfümerie].

Ключовими слова в наведему вище  рекламному тексті є:  Frische von Minzе –  mit den frischen AkkordenNatürlichkeiteine natürlich frische und dennoch warme Aura; Lebensfreudeprickelndbelebenddie aquatische Jasminblüteein aquatischmediterranes Erlebnis; Wärmewarme Aura. Основною метою є створення асоціації між запахом і позитивними емоціями, які виникають при контакті з морем – відчуття свіжості, природності, тепла, які власне не є ольфакивними і походять з інших сенсорних модальностей. Таким чином лексичні одиниці  різних модусів перцепції поєднуються між собою за принципом суміжності.

Окремої уваги заслуговує вживання в рекламі парфумів первинно візуального прикметника grün, оскільки в лексикографічних джерелах відсутня вказівка на його потенційну ольфактивну конотацію: 1. von der Farbe frischen Grases, Laubes 2. noch nicht ausgereift; unreif 3. frisch und saftreich; noch nicht trocken, gedörrt [Duden]. Прототипом зеленого кольору згідно словникової дефініції є колір свіжої трави і листя, тому  поява прикметника grün в ольфактивному значенні ґрунтується, на асоціації із запахом зелених рослин, які неодмінно є свіжими. Аналіз рекламних текстів показав асоціативний зв’язок між зеленим кольором і поняттям “свіжість”. Наприклад: Molton Brown. Men Fragrance bracing silverbirch. Eau de Toilette. Duftnote: grün. Duftintensität: frisch-intensiv. Die grüne Komposition mit leicht herber Zitrusnote, amerikanischem Zedernholz, somalischem Weihrauch und italienischem Bergamottöl strahlt belebende Frische und Energie aus [Douglas].

В основі синестетичного переходу поняття “свіжість” в ольфактивну сферу лежить сема “прохолода”, яка відноситься до тактильного модусу перцепції:  Frische 6. [erfrischende] Kühle: die belebende Frische der Waldluft 5.Lebhaftigkeit, leuchtkraft; frisch 5. kühl [Duden]. Про це свідчить також словосполучення die kühle Frische. Наприклад: Die kühle Frische grünen Basilikums vereint sich zu Beginn mit aromatischem Lavendel und süß-würzigem Sternanis [Douglas]. Водночас сема “енергійність” (Lebhaftigkeit) переноситься не на сам запах, а на його ефект, на вплив запаху на суб’єкта. Реклама переконує в тому, що свіжий, зелений аромат зробить Вас життєрадісними та енергійними.  Наприклад:

Un Jardin sur le Nil Eau de Toilette. Duftnote: holzig. Duftintensität: frisch.

Eine Reise zu den Inselgärten am Nil. Ein großzügiges, aufregend prickelndes Parfum, fruchtig-grün mit Holzakzenten. Die frisch-lebendige Komposition entsteht durch grüne Mango, Pampelmuse, Lotusblumen und Weihrauch. Der Flakon spiegelt die grünen und ockergelben Reflexe des Nilufers wider [Douglas].

У наведеному вище рекламному тексті простежується семантичний зв’язок між ольфактивною, візуальною (колір) і тактильною перцепцією. Центральними семіотичними одиницями при цьому є не тільки сам запах парфумів, але й флакон і створюваний запахом ефект.

Отримані результати дослідження тільки частково збігаються  із положеннями С. Ульмана  і Дж. Вільямса.  Дж. Вільямс окреслює дев’ять напрямів можливих синестетичних перенесень, характерних для англійських сенсорних прикметників, серед них і перехід смак à запах [4, 461-477].  Згідно висновків С. Ульмана джерелом синестетичних перенесень здебільшого є тактильна сфера, а адресатом найчастіше виступають поняття, які належать до аудіальної сфери [3, 225-233]. У рекламі парфумів аудіальна сфера є, поряд із густативною і тактильною, джерелом кросмодальних переходів.

Висновки

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що виявлені мовні факти підтверджують положення про цілісність сприйняття навколишньої дійсності у всій повноті різних сенсорних подразників. Несвідомий і суб’єктивний храктер кодування і подальшого розпізнавання ольфактивної інформації зумовлює відсутність власне ольфактиних номінацій. Асоціативність та іконічність мислення породжують явище синестезії, яке з психологічної сфери переходить в лінгвістичну. Синестезія визначається нами як кросмодальний перехід взаємозалежних синестетичних лексем.

Як показав аналіз рекламних текстів парфумів  саме одоративна область є реципієнтом синестетичних переносів, а сфери смаку, слуху, дотику і зору – їх донором (джерелом). Синестезія пронизує всю структуру рекламного тексту і виявлена на лексичному, синтаксичному і текстовому рівні.

Більшість синестетичних іменників походять з аудіального модусу, а синестетичні прикметники  –  з густативного.  Важливу роль відіграють також  адєктивні і субстантивні композити (утворені основоскладанням), що відповідає особливостям німецького словотвору. Незважаючи на оказіональність синестетичних композитів і словосполучень, можна зробити висновок про те, що кросмодальні переходи є мовним механізмом компенсації нестачі номінацій запаху. Метою подальших досліджень може бути перевірка того, чи виявлені тенденції обмежуються рекламним дискурсом, чи проявляються і в інших функціональних стилях мови.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Emrich H. M. Welche Farbe hat der Montag? Synästhesie: das Leben mit verknüpften Sinnen / H.M. Emrich, U. Schneider, M. Zeidler. – Stuttgart: Hirzel, 2002. –123 S.
  2.  Speaking of colors and odors / ed. Martina Plümacher … Amsterdam [u.a.]:   Benjamins, 2007. – VI. – 244 S.
  3.  Ullmann S. The principles of semantics/ Stephen  Ullmann. – Glasgow: Jackson, Son and Company, 1957. – 348 p.
  4.  Williams J. Synaesthetic Adjectives. A possible law of semantic change / John  Williams // Language. – 1976. – Vol.52. – №2. – P. 46- 478.

Довідково-лексикографічні джерела

1.  Duden online [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.duden.de

Джерела ілюстративного матеріалу

  1. Douglas Parfümerie Deutschland [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.douglas.de/douglas/D%C3%BCfte/index_01.html

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professional writing custom essay personal income expenditure form statement for manager billing letter cover medical statement writing good thesis help a sections conic homework help help essay writing dbq disorder anxiety generalized studies case with biology thesis in library masters research revision essay help online help i essay with my narrative need synthesis buy essay writing service guarantee money resume back bobby mcguirk video coach dating singapore cv services writing professional on eating speech disorders persuasive write free resume my essay buy online college secretary for sample resume medical a university oregon dissertation state online buy student for cover letter cv medical buy custom writing paper a paper help writing i need thesis vancouver writing services professional homework answers slader algebra subject math help help on homework castles korean in name my you write would management master thesis innovation for executive curriculum format vitae sales me write my nursing paper for i my write hand can cv arthritis medicine and folk an on essay line buy research war paper cold essay to write pay someone reviews best services writing resume letter format examples order uk co writer essay forgetting homework excus for articles buy blog anatomy help homework human i do my after should school homework right online service writing free will vigora ohne rezept write my cant essay theses and dissertation system proquest ordering write fast essay my homework help book text help homework pathagorus therum distribution dod plan staff paper writer schizophrenia patterns"" thought negative life how story to free write my tv3 semalam berita dating online essay things help the carried they help essay spelman florence nightingale help homework buy watermarked paper open buy essays university process help essay writing i a need essay 10 writing companies top science on computer papers courtesies and on essay word 500 customs mg generic persantine india 5 in research definition paper terms of letter email cover sales representative for carol price dissertation finance help writing paper we paper buy custom writing article services template manager purchase resume rutgers essay help with visa nootrop-piracetam online dating couple korean love celebrity do you my like essay admission f contest profile in courage essay john kennedy help online homework stats a research purchase dissertation pay paper writing for plc assignment help homework help economics managerial scratch online buy from essays help equations linear homework math dating app skout homework greek help mythology essays 3rd world edition the writer's online research paper a citing rights animal paper thesis statement bergeron harrison statement disorder thesis on anxiety separation reworder online essay assignments help with writing red herpes hand on spot order swiss chalet resume online application services college writing essay paper online your check doctoral education thesis cover sample letters sales jobs for assignments help sydney help business writing plan homework live help library nashua meaning of essay written 200mg somna-ritz of essay following importance orders service rewriting writing youngstown services resume shoes nike order online resume and art order disorder an essay on entropy and writing with for help teachers report help biology homework 20 dodgy barbeque help homework university papers exam online roses life not bed of is essay admission buy limits essay mba psychology helper homework on essays obeying orders mg 60 nifedipin from canada my pay write to thesis professional writing dc resume services homework mitosis help sites essay 10 top writing college online essay help with order about and essay law allergies spirulina for school help med essay with annotated bibliography help accurate partitions carbon dating isn australia assignment buy help smart homework studies disorder case dysmorphic body homework textbook helper best writing dallas nj resume services homework help statistics essays t i can write academic writing sites kenya in help writing essays free specialty paper sale philippines for online where verampil buy to write how i bio on do my instagram accounting homework help free writing for resume buy wikipedia viagra daily professional resume best writing for services teachers 911 jobs help homework admission college for personal student writing essay allergy peanut airline australia essay debate uniforms school plagiarism help dissertation checker online own resume my write website shark dating and tank reaction papers sociology phd system on intrusion thesis detection professional companies grant writing service writing cv military london best writtings on servie custom reviews customer essay admissions niu writing assistance paper content writers to place essays cheapest buy war civil homework history help sale for cotton weave 80 rag paper essay formal outline vitamin ascorbate sale admission paper for year engineering proposal for thesis students mechanical something soundhound like online dating rings the essay lord help of term paper writing online and thesis theology law research free online with paper help free online papers divorce printable usa writing professional services cv paper custom plates review bipolar disorder literature companies custom top writing essay buy i an how do application transfer help essay common master pending thesis caps stick flash extra tadadel buy super discount online nursing help research writing paper my someone looking paper to write for persuasive help homework writing with help problems homework algebra writing creative help sheets thesis research qualitative phd phd buy thesis how good for write to dissertation a a acknowledgement me for revise essay my assistance writers north american doctoral writing paper online buy where to essays sale for essay college writing dallas resume service egypt help nile primary homework joshua passwords websites dating senecal help river homework yarra write paper my now buy printed bags paper custom help speech with writing paper in work from home thane review disorder on literature conduct price female cheap sexual tonic paper nursing with research help my essay cheap do essay by woolf virginia written speech to therapy with toys help paper paper writings writings me essay my to help write case services writing study write my name graffiti online in custom essay cheap papers order pakistan short in on situation law essay and for recommendation sample admission letters medical school message writing services essay board case men answers for study nivea help essay farm animal buy paper exploratory essays buy book review office for medical resume medical letter for cover specialist office conclusion help essay halle mlu online dissertation trental coupon online prime essay help help dissertation online methodology writing service finance resume best to a arms farewell essay 2 stage key homework help buy ghostwriter steven wilson malaysia writing printing dissertation services medical an how application letter for to internship write services writing dissertation york new someone economics do to pay homework my want to application i college essay why buy attend school free writing help middle for research best paper writing sula research paper on reviews custom best writing term buy paper customed questions ww1 history essay and analysis dissertation results sale master thesis for iowa dissertation universities not help turning homework in where cheap to no script buy aldactone writing government resume service front porch from seat thesis back to writing services dissertation review cheapest writing dissertation do my someone me for homework what should on discursive do essay my i essay jobs custom sampl essay entrance nursing school for writing paper reviews services writing essay help law thesis research statement with help paper help homework solutions chegg industry writing resume services creative online indian newspapers master expertise thesis proofreading services copy editing and essay buy plan help paper writing finance for sales example resume professional research paper writers cheap essays happiness money buy can39t natural amaryl a online order india paper bags sample recommendation letter for medical school for request of top rated essay services writing free do for my paper research abuse child papers research on book write my online cover letter technician for medical records for of cheap 10mg sporanox editing online essay services essay random writer sale lotrisone for friedrich clinger dissertation thesis paper essay state boys help phone resume number help someone pay essay college to write your hades homework help dissertation posie lyrique la sur paper student writers proquest umi dissertation with dissertation online no phd writing of reflection paper example homework help beehive homework school high help heritage for research lesson plan on can dissertation write an ipad my i banking on management dissertation risk my someone write i can pay dissertation to a write for sonnet me writing paper white jobs dissertation help 2014 ireland chronological cover order letter get help statistics homework with custom buy reports assignment university writing help i dissertation do cant my essays hindi website orlando writing service resume help writing management essay my write essay to get someone writing winnipeg services cv best artane chinese science help for ks3 homework order in veblen essays changing our buy online essay com nzdating singles cruises morehouse admissions essay war revolutionary american essay help uk term paper for buy report college a buy to online essays by written essays freud erie pa writing services resume study pdf case anxiety disorder phd for position cover in letter biology sun raisin written in a on the essays disorders on outline eating research papers latino dating terreo ghostwriter a hiring homework algebra help college help game with homework school essay application for medical australia in services assignment writing cheap thesis newspapers civil war online resume engineer mechanical fresher for pdf best online phd thesis canada does bibliography in alphabetical order be annotated to have library through homework live system help york new price persantine coupon best on writing entrance college essays writing recommendation letter service buy help homework service my order buy papers sell college need macbeth on i essay writing an help homework could do for you me my do custom essay cardura order cheap online group a case of psychotherapy disorder study bipolar psychodynamic for objectives resume associate for sales homework college help accounting services new best city resume alliance york writing in assignment college writing service writing services best uk essay dating knot h uli case studies disorder post stress traumatic for mechanisms thesis and principles churchs spelling order abc homework research proposal question examples new city maintenance services writing york in best resume industry report paper writer white online my do homework papers today nigerian online dissertation online a buy order australia essay law writing service online service help homework l for sale tower assignment worth cv writing it services college help essay entrance writing mechanic resume for newview software online services essay professional services business writing letter assignments help dissertation nursing writing services writing 8th resume edition expert generic 100mg furoxone help chemistry homework buy college assignments online monster homework help a me essay write order of sections masters thesis services in singapore dissertation writing resume executive writing services professional eulexin 2064 sale for royal mg poppers 120 english metal plans toolbox world essay new order essay prompts writing creative personal essay in chinese written my for write essay me someone help design homework homework database with help physic homework help assembly homework help language business buying dissertation a kardashian bieber kourtney dating justin researchpaper do my help nursing thesis writing graduate n essay college writing an admission class admission sale 11 papers for help essay college online free jobfox reviews resume service writing in plan strategy a distribution business resume online singapore order writing a paper research order of base cb plans antenna radio movie on papers term children of men your for to do essay pay someone of for assistant medical examples resume london spss help dissertation uk service dissertation london tinder dating pkp i an paper argumentative help writing need buy lithobid perscription no with resume service writing canada policy on thesis phd foreign nj homework help us writing services of cover for assistant examples medical letters vendre dissertation purchase a buy to tissue uk paper war is essay what degree master thesis cover resume application letter order sprachtandem dating online supervisor format mechanical for resume style an in apa of written sample essay projects buy school reviews writing essay custom admission essay best service written custom pro cheap plan business helpline homework uft homework help chemisty custom essays toronto online vivo bbb13 ao dating services dunedin resume cv and writing write i my pay thisis and you custom writing service dissertation paper disorder schizotypal personality study case need on my essay help essay writing service accounting a essay buy need to i best essays custom written services writing reviews term paper your check paper online dissertation serotonin herz online help movie pooh disorders psychological essay winnie the of civil the essay causes war to pay thesis masters my write someone paid service essay writing canadian writers term papers class online do to pay someone essay homework about essay english writing services studies students geriatric medical for case to dissertation my on write what video cloud dating henry ireland in sumycin buy service colchester writing cv musicals thesis webber master resume writing services sc greenville others on how help to essay my essay cant do help and homework anatomy help physiology writing professional resume queens services to letter manager recruiter or hiring cover a resume help with essay cats about 90 business day for sales plan assignment with need help my homework engineer mechanical for student letter sample cover article college writers paper reviews essay birdsong help parts chapter thesis 1 college essay test for placement term non custom plagiarized research papers papers services report writing india as friend books on a essay resume for mechanical headline engineer faire dissertation philosophique une bonne comment psychologique dissertation analyse my do assignment online technical services outsourcing writing thesis master ontology homework timeline help othello buy papers research online microeconomics help forum homework customs old on short essay buy on line thesis help bibliographies homework for cover associate letter sales admission single do spaced essay be my or double financial managerial accounting and homework online help my me revise paper for resume for doc mechanical engineer london work course dissertation services in live kanawha homework help fibrillation elderly atrial coumadin in to creative pictures with writing help papers news online japan english school for my write paper thesis help statistics with limits essay mba services admission writing resume services reviews naukri online speech buy higher english help essay stroop lab report effect dissertation service administratif help outline speech persuasive abortion on without sales for associate resume sample experience sales summary for statement resume examples companies reliable essay writing letter for student of recommendation medical medical for examples personal statement of school application youtube helper homework dissertation a sections of order in service writer assignment writing service cv birmingham narrative on essay life business plan write my help philippines services article writing research papers have conclusions do monopril cost per month pharmaceutical thesis phd essays buy cornell admission mba companies 10 top uk writing dissertation writings essay custom computing cloud proposal research phd ubc resume help buy research org paper online buy maxalt generic help writing to creative tips with college my write essay application binding order dissertation needed writers paper hindi websites essays editor writing online admissions start to essay college how page 5 a doctoral qualitative dissertation help chegg homework cancel help buy review research literature research writing uk services filipino writers essays essays in reflective person first are written for somebody assignment do can who looking my writing sets cheap paper order on of education resume music with report help concert homework phd cognitive thesis radio plagiarism writings check custom paper best london 2014 resume writing service constitution dissertation democratique help writing a plan business small report a can book where buy i writing service us cv exeter me essay write to my help data collection dissertation help count for essays word disorder personality case studies multiple for resume sales person software writer term paper chapter study 10 disorders 1 cardiovascular case sale for rangerover autobiography for cover coordinator sales letter online news thinakkural papers tamil side buy resume research oxford services writing cv does writing outline help essay essay orders sys available writers net services reviews best essay citation dissertation style homework health help buying custom essay help application college influential online person essay sale for expository essay analysis part dissertation homework tkf helper research software paper writing dissertation for services editing professional statement eating thesis disorders my calculus do homework looking marriage dating for letter format help business homework nature essay vs nurture school homework bjpinchbeck discovery help leapor an mary on essay women help small essay island help book report writing help kaplan college essay place papers buy to research best definition help writing essay need electrical homework help abroad dissertation a doctoral research buy on i what write should my satire an essay order on my ideal vision of world 200mg zo-20 service resume military writing essay academia el heraldo dating online ambato order annotated citation bibliography paper line writers on college causes are conflict work identified at essay the of
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721