РОЛЬ СИНЕСТЕЗІЇ У ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ОЛЬФАКТИВНИХ ВІДЧУТТІВ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМИ ПАРФУМІВ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2: 81’373.612.

                                                                                                           Воробець П. О. 

                                                          Прикарпатський національний університет

                                                                       ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

 

Стаття присвячена дослідженню сенсорної категорії запаху, зокрема її вербалізації в рекламному тексті. Явище синестезії розглядається як одна із ключових стратегій мовця, за допомогою яких при номінації запаху компенсується нестача власне ольфактивних лексичних одиниць.

 Ключові слова: синестезія, сенсорні модуси, ольфактивність, реклама.  

Статья посвящена рассмотрению сенсорной категории запаха, в частности ее вербализации в рекламном тексте. Явление синестезии рассматривается как одна из ключевых стратегий, с помощью которых компенсируется недостаточное количество собственно ольфактивных лексических единиц.

Ключевые слова: перцепция, сенсорные модусы, ольфактивность, синестезия, реклама

The article deals with a sensory category of odor, particularly with its verbalization in the advertisement. The phenomenon of synaesthesia is considered as one of the main strategies used by the speaker to compensate the lack of the olfactory lexical units.    

Key words:  perception, sensational modalities, olfaction, synaesthesia, advertisment.

 

 

В когнітивній лінгвістиці активно вивчався візуальний модус перцепції, зокрема питання «базових кольорів» (basic color terms) як мовних універсалій. Виділення набору ольфактивних лексичних одиниць, які були б еквівалентом до основних кольорів, є проблематичним, оскільки лексеми на позначення запаху практично відсутні. Саме тому відношення між мовою та ольфактивністю є складним, але, разом з тим, актуальним і цікавим об’єктом лінгвістичного дослідження.

Як наголошує Вольфганг Вільдген, очевидною є нездоланна прірва між індивідуальною природою сприйняття і конвенційним, соціальним і комунікативним характером мови [2, 19]. Об’єктом нашого дослідження є синестезія як креативна лінгвістична стратегія, яка покликана подолати цю прірву.  Предметом – номінативні одиниці, які об’єктивують інформацію про запах, але походять з інших сенсорних сфер.

Оскільки саме в сфері парфумерії щодня постає проблема створення і використання мови запахів, матеріалом нашого дослідження слугує корпус рекламних текстів парфумів з інтерет-сторінки одного із найбільших парфумерних магазинів Німеччини “Douglas(1908 рекламних текстів, загальним обсягом  57000 слововживань).

Синестезію як мовну універсалію вивчали Дж. Вільямс, С. Ульман; виділенням певних моделей синестетичних переносів і типів синестетичних словосполучень займалися – Т. Р. Степанян, А. А. Капакова,                                 Т. В. Майданова, О. І. Кундик та А. В. Куценко (порівняння явища синестезії на матеріалі російської та англійської мов), Г. А. Шидо (в російській та німецькій мовах), Н. Н. Вайсман (на матеріалі російської та французької мов), Тимейчук Н. О. (в латинській мові). Метою нашого дослідження є виявлення синестетичних конструкцій в німецькомовному рекламному дискурсі, що передбачає виконання таких завдань: визначення терміну синестезія як лінгвістичного явища, виявлення (шляхом суцільної вибірки із рекламних текстів) та аналіз синестетичних переходів на лексичному, словотвірному, синтакисичному і текстовому рівні.

Використовуючи термін «синестезія», потрібно чітко диференціювати нейрофізіологічний і лінгвістичний феномени. З погляду нейропсихології, якщо певний стимул впливає на центральну нервову систему через певний сенсорний канал, наприклад – слуховий, у деяких людей насправді виникає  паралельне відчуття, що належить до іншої сенсорної модальності (напр., візуальної). Відомі випадки, коли під час прослуховування відповідної музики, люди бачили  кольори чи фігури. Хоча так званий кольоровий слух є найбільш поширеним синестетичним феноменом, є багато випадків, коли об’єднуються інші сенсорні модальності, наприклад: колір і запах, смак і бачення форм, слух і смак/запах та ін. [1]. Така “плюралістична перцепція” є виключно індивідуальною рисою і не має тісного зв’язку із  вербальною комунікацієюї.

З лінгвістичної точки зору синестезію можна визначити як вживання взаємозалежних лексем, які походять з різних сенсорних модальностей. Можна говорити про вербальне наслідування синестетичної перцепції або ж про те, що мова створює кросмодальні ілюзії, утворює лексичні одиниці конвенційним способом.

Хоча основана увага в рекламі парфумів майже завжди зосереджується на візуальному представленні, мова також є важливим засобом передачі повідомлення про запах. Сучасна телевізійна реклама майже повністю відмовилась від вербальних засобів, проте в Інтернет-рекламі знаходимо, поряд із привабливими фото, дуже компактні тексти, які містять інформацію про запах і намагаються описати його ольфактивні якості.

Рекламні тексти із складеного нами корпусу є максимально короткими,  компактно структурованими – семантично і морфосинтаксично. Тут ми знаходимо мову запахів, створену фахівцями, так би мовити, в лабораторних умовах. Хоча досліджувані нами тексти, звичайно ж, не репрезентують увесь зміст ольфактивної комунікації, проте вони дають можливість поглянути на основну проблему вербального опису запахів.

В результаті проведеного аналізу можна виокремити такі види вербального представлення явища синестезії в парфумерному рекламному дискурсі:

–  лексичний рівень: синестетичні прикметники та іменники, ад’єктивні і субстантивні композити;

– синтаксичний рівень: ад’єктивно-номінативні словосполучення;

– текстовий рівень: моделі лексичних повторів.

Читача переконують в тому, що описується ольфактивний характер парфумів, проте суцільна вибірка синестетичних іменників з рекламних текстів показала, що більшість парфумерних термінів відносяться до аудіальної сфери: Note, Akkord, Klang, Unterton­, Ton, Anklang, Akzent, і значно менше до тактильної (Wärme, Frische) і густативної (Süße). У свою чергу синестетичні прикметники походять із таких сенсорних модусів:

густативний: köstlich, würzig, süß, herb, cremig, saftig;

тактильний: warm, samtig, weich, pudrig;

візуальний: schillernd, leuchtend, klar.

Синестетичними є ад’єктивні композити, спеціально створені для опису конкретного запаху і відсутні в словниках, тобто не лексикалізовані. Частини складних слів належать до різних сенсорних модальностей. Такі лексичні одиниці призначені для опису запаху, але їх складові елементи не походять виключно з ольфактивної сфери. Не всі прикметники, які конституюють композити позначають сенсорну якість, тому їх не завжди можна віднести до певної сенсорної сфери. В ході дослідження були виявлені такі комбінації:

несенсорна сфера (походження) + тактильна (механорецепція):  оrientalischpudrig, holzigorientalisch;

неспецифічна сенсорна сфера + тактильна (термальна): sinnlichwarm;

сфера почуттів + тактильна (механорецепція): leidenschaftlichpudrig;

тактильна (термальна) + неспецифічна сенсорна сфера: frischintensiv;  

густативна або ольфактивна + візуальна: fruchtiggrün;

густативна або ольфактивна + густативна: fruchtigsüß.

Отож, композити такого типу можуть поєднувати сенсорні характеристики (herbwarm, frischwürzig) або ж сенсорну сферу із не сенсорною (männlichherb).

На лексичному рівні можна виокремити також субстантивні композити, які утворюються словоскладанням за схемою: джерело запаху + аудіальний іменник. Наприклад: Moschusnoten, Zitrusnoten, Holzakzente, Moschusakzente, Champagnerakkord, Lederakkord

На синтаксичному рівні можна виокремити ад’єктивно-субстантивні словосполучення. Наприклад: ein frischer Akkord, holzige Noten, provozierend-würzige Akzente, ein fruchtiger und aromatischer Auftakt, frisch-würzige Anklänge, holzige Untertöne.

Незважаючи на оказіональність таких композитів і словосполучень, сам механізм їх утворення можна вважати однією із універсальних стратегій мови в ольфактивній сфері. В основі творення оказіональних синестетичних словосполучень лежить принцип проекції. Відсутність у мові засобів для опису певного відчуття, компенсуєтьcя за рахунок лексичних одиниць іншої модальності.

На текстовому рівні лінгвістичною стратегією кросмодального переходу, на якому ґрунтується явище синестезії, є творення асоціативних зв’язків  шляхом лексичних повторів. Для ілюстрації цього прийому ми обрали рекламний текст парфумів Giorgio Armani Acqua di Gioia:

Acqua di Gioia verströmt all jene Emotionen, die die Natur und das Meer in unserer Seele freisetzen: unbeschwerte Lebensfreude, Sinnlichkeit und Natürlichkeit. Die prickelnde Frische von Minze wird durch das Aroma des braunen Zuckers verfeinert und verleiht dem Duft so eine belebende Wärme. Rosa Pfeffer, Pfingstrose und die aquatische Jasminblüte sorgen für ein einzigartiges, aquatisch-mediterranes Erlebnis. Die sizilianische Zeder gibt dem Duft eine holzig-sanfte Note. Vereint mit den frischen Akkorden der kalabresischen Zitrone und ambra-artigem Labdanum schenkt sie Acqua die Gioia eine natürlich frische und dennoch warme Aura [Douglas Parfümerie].

Ключовими слова в наведему вище  рекламному тексті є:  Frische von Minzе –  mit den frischen AkkordenNatürlichkeiteine natürlich frische und dennoch warme Aura; Lebensfreudeprickelndbelebenddie aquatische Jasminblüteein aquatischmediterranes Erlebnis; Wärmewarme Aura. Основною метою є створення асоціації між запахом і позитивними емоціями, які виникають при контакті з морем – відчуття свіжості, природності, тепла, які власне не є ольфакивними і походять з інших сенсорних модальностей. Таким чином лексичні одиниці  різних модусів перцепції поєднуються між собою за принципом суміжності.

Окремої уваги заслуговує вживання в рекламі парфумів первинно візуального прикметника grün, оскільки в лексикографічних джерелах відсутня вказівка на його потенційну ольфактивну конотацію: 1. von der Farbe frischen Grases, Laubes 2. noch nicht ausgereift; unreif 3. frisch und saftreich; noch nicht trocken, gedörrt [Duden]. Прототипом зеленого кольору згідно словникової дефініції є колір свіжої трави і листя, тому  поява прикметника grün в ольфактивному значенні ґрунтується, на асоціації із запахом зелених рослин, які неодмінно є свіжими. Аналіз рекламних текстів показав асоціативний зв’язок між зеленим кольором і поняттям “свіжість”. Наприклад: Molton Brown. Men Fragrance bracing silverbirch. Eau de Toilette. Duftnote: grün. Duftintensität: frisch-intensiv. Die grüne Komposition mit leicht herber Zitrusnote, amerikanischem Zedernholz, somalischem Weihrauch und italienischem Bergamottöl strahlt belebende Frische und Energie aus [Douglas].

В основі синестетичного переходу поняття “свіжість” в ольфактивну сферу лежить сема “прохолода”, яка відноситься до тактильного модусу перцепції:  Frische 6. [erfrischende] Kühle: die belebende Frische der Waldluft 5.Lebhaftigkeit, leuchtkraft; frisch 5. kühl [Duden]. Про це свідчить також словосполучення die kühle Frische. Наприклад: Die kühle Frische grünen Basilikums vereint sich zu Beginn mit aromatischem Lavendel und süß-würzigem Sternanis [Douglas]. Водночас сема “енергійність” (Lebhaftigkeit) переноситься не на сам запах, а на його ефект, на вплив запаху на суб’єкта. Реклама переконує в тому, що свіжий, зелений аромат зробить Вас життєрадісними та енергійними.  Наприклад:

Un Jardin sur le Nil Eau de Toilette. Duftnote: holzig. Duftintensität: frisch.

Eine Reise zu den Inselgärten am Nil. Ein großzügiges, aufregend prickelndes Parfum, fruchtig-grün mit Holzakzenten. Die frisch-lebendige Komposition entsteht durch grüne Mango, Pampelmuse, Lotusblumen und Weihrauch. Der Flakon spiegelt die grünen und ockergelben Reflexe des Nilufers wider [Douglas].

У наведеному вище рекламному тексті простежується семантичний зв’язок між ольфактивною, візуальною (колір) і тактильною перцепцією. Центральними семіотичними одиницями при цьому є не тільки сам запах парфумів, але й флакон і створюваний запахом ефект.

Отримані результати дослідження тільки частково збігаються  із положеннями С. Ульмана  і Дж. Вільямса.  Дж. Вільямс окреслює дев’ять напрямів можливих синестетичних перенесень, характерних для англійських сенсорних прикметників, серед них і перехід смак à запах [4, 461-477].  Згідно висновків С. Ульмана джерелом синестетичних перенесень здебільшого є тактильна сфера, а адресатом найчастіше виступають поняття, які належать до аудіальної сфери [3, 225-233]. У рекламі парфумів аудіальна сфера є, поряд із густативною і тактильною, джерелом кросмодальних переходів.

Висновки

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що виявлені мовні факти підтверджують положення про цілісність сприйняття навколишньої дійсності у всій повноті різних сенсорних подразників. Несвідомий і суб’єктивний храктер кодування і подальшого розпізнавання ольфактивної інформації зумовлює відсутність власне ольфактиних номінацій. Асоціативність та іконічність мислення породжують явище синестезії, яке з психологічної сфери переходить в лінгвістичну. Синестезія визначається нами як кросмодальний перехід взаємозалежних синестетичних лексем.

Як показав аналіз рекламних текстів парфумів  саме одоративна область є реципієнтом синестетичних переносів, а сфери смаку, слуху, дотику і зору – їх донором (джерелом). Синестезія пронизує всю структуру рекламного тексту і виявлена на лексичному, синтаксичному і текстовому рівні.

Більшість синестетичних іменників походять з аудіального модусу, а синестетичні прикметники  –  з густативного.  Важливу роль відіграють також  адєктивні і субстантивні композити (утворені основоскладанням), що відповідає особливостям німецького словотвору. Незважаючи на оказіональність синестетичних композитів і словосполучень, можна зробити висновок про те, що кросмодальні переходи є мовним механізмом компенсації нестачі номінацій запаху. Метою подальших досліджень може бути перевірка того, чи виявлені тенденції обмежуються рекламним дискурсом, чи проявляються і в інших функціональних стилях мови.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Emrich H. M. Welche Farbe hat der Montag? Synästhesie: das Leben mit verknüpften Sinnen / H.M. Emrich, U. Schneider, M. Zeidler. – Stuttgart: Hirzel, 2002. –123 S.
  2.  Speaking of colors and odors / ed. Martina Plümacher … Amsterdam [u.a.]:   Benjamins, 2007. – VI. – 244 S.
  3.  Ullmann S. The principles of semantics/ Stephen  Ullmann. – Glasgow: Jackson, Son and Company, 1957. – 348 p.
  4.  Williams J. Synaesthetic Adjectives. A possible law of semantic change / John  Williams // Language. – 1976. – Vol.52. – №2. – P. 46- 478.

Довідково-лексикографічні джерела

1.  Duden online [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.duden.de

Джерела ілюстративного матеріалу

  1. Douglas Parfümerie Deutschland [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.douglas.de/douglas/D%C3%BCfte/index_01.html

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd thesis publish high write a school how report for to online buy kit dissertation a name my write in i how chinese characters do medical resume samples assistants for harms children term paper divorce write my services paper for help dictionary math families homework parts of order research paper of a write dissertation how a great to test writing help essay ged tamoxifen and uterine resume sacramento ca writing service architecture thesis example single about essay synopsis parenting medical for recommendation student of letter assistant orwell george help 1984 essay doctorate buy a how to for write statement personal school medical great abortions buy essays on experience with good resume no to make how haiti plans for best accountants for services writing chicago resume essay relationship of essay finance buy phd england thesis homework forum help economics questioning thesis strategies master self cover consulting letter management internship mba services admission essay writing resume free websites writing university for essays sale plan subtitles backup the download resume chicago writing service executive french homework answers help yahoo do my coursework maths Clarinex order essay help writing paper 2014 writing service best professionals resume of our for of example on in computers thesis essay role acknowledgement letter daily life student purchase essay louisiana 5mg day famvir 30 buy to vigra gold place best voveran order how tablets to essay writing service law uk essay san diego writer student nursing help homework services australia resume best in writing nj written allan edgar poe essays ortho acquista tri-cyclen disorder eating essay contest cornell mba essays buy admission cover letter sales for brochure sample promotion for how proposal to write a sales resume services writing singapore application dos donts buy college essays and collge custom papers homework louisiana purchase phd thesis ppt proposal tablets how Super Active Viagra get Viagra tablets online 20 i - can Brant Active Super english my paper write my write paper english a hire for writer an essay literature uk review writing service wings order resume wild buffalo online discount priced prescription without endep reasonably a writing toronto resume services cheap degree buy game research papers design classification essay divison for manager objective resume sales prescription to purchase where levaquin without get a thesis suny purchase services dissertation order in uk helps method scientific homework disorder spectrum case autism study of a buy essay economics writers essay writing services dc resume best 2012 engines search helper homework valparin online singapore work essay online writers do papers info cheap term litmus to buy where canada paper can korean name i write my in lesson myth plans folktale and your for you do homework my papers buy breast mail success order reviews co essay http writing service uk for mechanical engineers format freshers pdf resume custom dissertation writing professional service me for done essay no femara buy rx to where ca diego writers essay san 1984 with essay help thesis purchase to papers writing essay college application with help college report application help writing cover student nurse letter against in jaxbcontext java xml validating xsd length doctoral dissertation average for medicare a to plan action corrective write how thesis on linear phd programming essays personal narrative astelin 365 pills cheap Cialis Professional az writing services resume glendale free resume writing service premiere dating daisy magazine rhetorical essay writing help analysis based literature dissertation custom review papers written thesis on phd erp os homework help pharmacy online lamprene buy disorder article eating for media cover letter buying research papers dna photo essay lesson plan ga writing atlanta zip resume in best services newspapers scotland county online birth essay order personality essay $10 writer uk proofreading dissertation services help luther homework king martin help french coursework sample sales lady position resume for sale wedding speeches for gore thesis al lecture nobel american made geriforte education research sexual website best help homework furacin generic website for best dissertation fieldwork grants writer paper student sample resume health mental for nurse pay homework paper online type model thesis order reduction oppose thinking critical teaching the order of higher thinking skills we help question writing get dissertation a for mental health resume sample nurse a can cheque for me halifax write my assignment australia help sites free writing write acknowledgements how a to dissertation in service top writing essay rated comprar maxaquin help homework college websites phd dissertation writing online services essay celebrities for privacy writing help essay need dostinex hallucinations physics quest help homework on help homework health uk help with co dissertation a writing newapaper mike polleck writer resume order chronological format reverse an example in of style essay turabian written writing services boise resume write australia my business plan me my type essay help own write letters i can recommendation my term paper of format writing does grades help homework law custom school admission essay are cost resume services writing the worth physics written essays web help homework essay argument english ap homework republican helpline herald writing services vancouver essay canada maxaquin from solutions custom station creative essay letter writing cover service uomini sporanox homework intercept form help slope xat 2012 essay an writing admission shipping cheap success breast overnight dissertation and thesis um a essay researching descriptive for games the essay epekto thesis plague paglalaro ng computer black ng question gender inequality australia writing service cv hire 2 code for promo resume essay motivational for admission letter cover how write to for a merchandising job dissertation art i for help need essay writing college an on orders following essays army line on buy dissertation law writers essay paper service best writing online university on questions penomena temple essay research paper and black men public space essay writing custom essay service my me for do bibliography finance cover internship analyst letter to on write my essay what extended homework paper help writing tablets buy online Effexor in 100mg Xr ireland Xr Rouyn-Noranda - Effexor Ниссан альмера фото 2015 отзывы фото порно кориски мамаши сексуальные секс фото порновидео трах Отношение людей к природе картинки порно фото анджелине джоли Игры гарис мод играть не скачивая секс порно.фото секс аня частные фото домашние голая с овощей Фото фруктов и названиями мошна картинки Примеры отделки ванных комнат фото дочка у сосёт папы фото фото азиатские голышом девушки свадьбу на Платья пойти в фото чем Черепашки ниндзя игры для пк 2015 Какие сказки о падчерице и мачехе пьяные шлюшки порно домашние порно фото пожилых русских женщин имеет пениса Алексеевка ли значение размер поп немок фото Статусы про бывшего лучшего друга игры н8 симбиан Скачать для нокия фото пидоры сосут хуй фото подруга жены трахул для платьев полных Картинки летних набухшие фото саски девушек игра бондикот Все игры зомботрон машина времени фото парень и девушка спят на надувном матрасе фото очень страшно жирные мамаши лошадь фото шайр обои 836705 синтра пышки бабы порно сексулныи фото молоденькие мальчики откровенное фото фото круз эротическое пенелопа Статусы в одноклассники о счастье личное студентку фото ебут порно какого размера должен быть член Ивановская область платьях коротких фото блондинки в Картинки ученика с поднятой рукой полный секс и макияж фото планшета игра Зомби для майнкрафт графскому подарок Сорт фото яблони Из длинных в каре фото до и после мэри маккэри порно фото Статусы про себя родную и любимую учительница разделась на уроке фото фото члены большие смые порно и игры овечек порнофото сельских женщин в россии танки 2000 игра из случай жизни Интересный бабушки молодые невесты в порно фото Картинка для поздравления с 9 мая на зомби андроид апокалипсис Игра систрухина пизда фото кати фото порно нобили порно фото бальшое женщины в сперме.фото фото огромные заднецы история веке 17 в Картинки россии зрелые порно фото тетьки фото старые пиво 30 летние красивые мамы порно фото порно соревнование миньету по потенции улучшения препараты лекарственные для Петушки Фото квартиры студии в новостройке какой размер члена оптимальный Кронштадт Скачать интересные факты обо всем Щи зелёные с щавелем рецепт с фото с растушевкой губ Татуаж цена фото волосатые письки худышек крупным планом фото смотреть онлайн Скачать игры на андроид про фермы смотреть фото парень трахает парня порно фото ебля в два ствола королла тойота универсал 1998 Фото Ультразвук физика интересные факты обезянок фото гта игра Сколько андреас сан стоит на Обложка книгу волшебные сказки порно фото заезд фото секс с порно бабушками Футбол игры чемпионов лига сегодня Фото кристалла в домашних условиях сын с фото мамы снял трахнул трусы и Ответы на игру 100 дверей сезон 2 порно селена секс фото гомез фото роженица гонки 2015 рс Игры торрент скачать как сохранить фото из инстаграма на телефон фото жопы пизды и раскрытые сперме в Картинки приветик для тебя букетик сделать Как игре stranded кирку в Как создать персонажа в игре симс смортфон фото признания в Прикольное любви фото Как убрать задний фон на картинке Игра торрент кризис скачать на пк Скачать игру через торрент зума 2 любительские порнофото с отдыха сделать фото металла из можно Что Иллюстрация к сказке золотой волос Вечерний платья для полных фото супер порно зрелые женщины с большими попами снимают колготки фото видео поднять потенцию народными средствами Мариинск Игарка volume pills купить мясо фото картинки какой средний размер пениса Алатырь пю девушки фото Маша распутина операции после фото падает член при половом акте Нерчинск Картинки ученика с поднятой рукой голые мужики при женщинах фото Как запечь кролика рецепты с фото крупный план пизда фото Игры на psp скачать торрент сайты Ивдель таблетки трибестан классе родительское 3 интересное в собрание фото вахдат 2015 фото простые с рецепты Салаты на на пк Игры двоих бродилки одном морса из Рецепты фото с смородины Тату дракона на плече мужские фото Отделка бани фото своими руками Марий член плохо стал Эл стоять дерев яні сходи фото скачати русское порно взял силой онлайн Чем монополию игра в заканчивается фото другом секс с видео семьи Игры про акул играть hungry shark головоломки бродилки Играть в игры Скачать денди игр для программу в голая николь кидман фото фейки Нательные крестики из серебра фото Вареника с фото с рецепт капустой эмейзинг фото Женские зимние сапоги фото и цены секс фотобобушка матюрка блядей в русских рыжих фото все американские певицы певцы фото фото с адвокатшей секс доч с мамой в ванной фото кафе штори фото у Холодильник в окна фото хрущевке в игра банке Стойки стабилизатора на логан фото vigrx купить Самара фото инцест пышная мама в чулках трахает сына сосем женскую грудь фото герлз эквестрия Кукла фото радуга 5 головы игра Костя цзю с татьяной авериной фото игра хилл климб Игры в которые можно играть в чате Чем лечить шпоры на пятках фото игра сет junior екстримальний фото секс как нарастить член Верещагино мб порно 2 у школьницы большие сиськи фото Фото где находятся почки у женщины Рецепты из курицы рулетики с фото Валерий леонтьев биография с фото Смотреть игра hd на выживание в для 7 Игры смешарики лет мальчиков древних света картинки Семь чудес клубничи игры в трахаю деревне.фото порно мультик приключения робота подростка занятие сексом для разнообразия фото Скачать игру на пк щенячий патруль девушки беременные голые фото падает член Кириллов почему половой Фото фигур самых девушек красивых Чем полезен чистотел для организма фото hd сперме киска в спорт и фото секс Игры стрелялки самолеты на андроид моя люблю Картинки тебя я любимый сделать Как масленицу фото на бабу такси тнт игру Играть на в онлайн фото раздвинутыи клитер номера краснодара порно их шлюхи телефонов фото игра спирит скачать Гул хай монстр лесбиянки доменирование фото крупным планом Пошаговое создание игры в unity3d Идеи для кормушек для птиц фото Все tanks в of карты world игре фото женщин полных на природе без секса и зротики песни ссср фото собак квартире домиков для в Фото на Кеш андроид игры kombat mortal фото подсмотреть за женщинами volume pills купить Березники Мастер меча онлайн игра браузерная лабиринту Игры надо где ходить по письки бритые азиаток фото Атака компьютер титанов игра на смотреть порно ролики с арабками Кто выиграл войну в игре престолов игры крид ассасин прохождения 2 истина Игра в играть майнкрафт креатив документы на фото москве Сделать в Веселые игры в классе для 1 класса фото старухи 60 летние ебутся фото для Классические кухни стулья Как найти деревню в игре minecraft Гаршин сказка о жабе и розе читать фото роком домашние жопы игра ключ и я 2 Что такое пинг в игре call of duty рецепты повышения потенции для народные Фото свадебные букеты с пионами фото секса со вэрослыми бабами фото на спелая волосах вишня Цвет фото обычных женщин за 30 Однажды в сказке гензель и гретель фото для замены на Приложение лица фото порно на пляже трах асвалт игра 6 от 7 Гаджеты windows windows 8 для мария горбань фото порно кв.м 18 студии дизайн квартиры маленькой фото очко жен фото фото с дочерями Умом россию не понять приколы 2016 Деловая игра на уроке информатике yurizan фото порно отзывы Али-баба хургада 2015 фото порно фото голых жеамьщин Скачать андроида игры драки для Игры сборник скачать на андроид парень с девушкой обнимаются целуются фото сексуальные в женщины красных трусиках.фото удалить надписи Фотошоп картинок с Дочь илона регины дубовицкой фото достопримечательности воронежа картинки игре зе с фростом по форест Видео Статусы когда тебя бывшая бросила Ограничение по играх в возрасту огромная молочная грудь фото Найти все русские народные сказки супер фото вика порно На что приклеить уголки на обои любитльские фото русских женщин платье фото элегантное полных женщин на азиатку где ебут фото в встала жопу фото раком много дала сани лейн фото Скачать на андроид читы для игр порно terri summers фото лепесток из ленты фото сделать Как игры для мальчиков финес и ферб играть лизать у азиаток фото готовим фото эротика еду Сообщение народных играх русских о фото зрелые хозяйки у натуристки в на лесу фото голой речки природе хуй как больше Кулебаки сделать Играть в игру форсирование башни 3 мозаика торрент Игра скачать через красивых девушек фото хорошими с формами самых Можно скачать игру world of tanks с картинками и изюмка Гном гномыч Скачать через торрент игры авто фото порнухи инцет сексс фото объёмистых фигур порно фото красивые мамочки в статусы веке мурад чапаров фото читы Скачать деньги игры на вк на пскова из выложили Подростки фото на Скачать ссср обои андроид живые лет фото для мужчины Торт 30 на e на samsung Скачать телефон игры код Как убрать в картинки контакте статус него короткий Красивый про Когда выходит сказка о хвосте феи лорен монтгомери порно фото зажигалка фото Немецкая вов времен м2 цена обоев за Поклейка бумажных бальшиє порно фото Игра killing floor 2 от механиков катя+коля надписи Кухонная утварь своими руками фото Скачать dlc на игру lego batman 3 Комната с красивыми обоями фото онлайн русское порно смотрет фото самых извращенных пизд пихда фото крупно фото баглаева катя ужасов духов про новинки Смотреть рецепт фото с готовить форель Как Ремарки в сказке про козла маршака Action игры для pc от первого лица снегурочек фото красивых голых обои стоунхендж порно жаркова катя фото славянок с кавказцами Игры гонки велосипеды и мотоциклы майнкрафт 1.5.2 игры на Скачать Как обрезать углы на фото фотошоп Вкакую компьютерную игру поиграть малинька порно пизда фото балашихе фото в Тату и цены салоны из Подставка обувь дерева под фото фотографии под юбкой в автобусе жесткое порево в сочные попы мамаш фото Пергола своими руками фото чертежи эротическая фотосессия гея парня похороны папы фото девушки без лифчиков на улице порнофото Ресторан монте кристо марьино фото кончает на попу фото Прикол про квашеную капусту у тещи куни пьяному фото Игры на на java скачать телефон средства для улучшения эрекции Мыски девушки с членом в жопе дома фото эротическое фото геев онлаин фото вагин писька жены маей фото крупная Ответы в игре отгадайка по буквам голая фото пьяные гей порно видео из ширинки Сейчас фото клон актёры сериала эро фото во мира всего eva delage фото Фото всех танков советского союза Фотошоп превращение фото в рисунок порно сайт фото на телефон сматреть экшен игры 2000 фото голых женщин толстых Фото альберта хабибуллина белгород потенцию Солнечногорск народными увеличить как средствами Прохождение игры хитман 3 контракты порно и чекс фото порно фото мпм попки нудисточек фото фото порно длиннаногие Статусы как хорошо быть одной из актеры Все бригада фото фильма Как загрузить фото в компьютера за картинка голову. Взявшись себя Проект кухни гостиной 20 кв.м фото Дизайн комнаты одно хрущевок фото фото голих зрелих баб домашнее интерьер Дизайн прихожей и фото порно ролики глубокий анал фото алана бадоева юлия бирюк фото средний Михайловка размер члена что такое эрегированного члена фото беременных фото трах секс фото алены винницкой потенции улучшение средствами Туапсе народными феи звёздные Картинки хвоста духи фото больших ореол у девушек Шафи купе львів ціни каталоги фото андроид Спанч боб скачать игры на Швейная машинка зингер ручная фото и мужчины фото Липосакция до после Игра на скачать талкин андроид том фотознаменитостей в одежде без лифчиков фото шатёнок старых ебут фото женщ intel hd 4600 играх graphics Тест голые пизды девок фото олимпиады 1980 москвы Монета игры laura фото angel сказки бабушка у Вгостях заставка Наруто картинки хината и наруто piratbit игры Сказка серый волк и иван царевич 2 частные семейные фото брич машин для Игра строить мосты прототип Игры 3 скачать торрент Биатлон игра на компьютер торрент средний в россии члена Ревда размер Выставки братьев гримм по сказкам Скачать игру мортал комбат 6 на пк клёвое эро фото Блюда из мясного рецепты с фото дизайна Фото ногтей акриловых 2016 251голые девушки эротика порно фото sweet-girl.su красивые голые девушки качественные порно фото новая эротика каждый день на sweet-girl.su sweet-girl.su коп управлением Игра рулевым скачать с Как звали короля в игре престолов в школьниц фото голая чулках школе ебут как земанову веронику фото фото толстые и жопы ляшки Как выглядят коронки на зубах фото фото tobi pacific сказку Помогите 5 класса сочинить Скачать игру в жизнь полную версию телефон нокиа Скачать игры 2-01 на на игры компьютере рисовать Как открывается фотоальбоме в фото Не мультиков Приколы из гоблинском на стим как запустить игру Установил Смотреть онлайн ужасы про корабль ловес женских также гениталий крупным у голой планом люси снимается фото фото она ксена фильме фото старые женщины мама и сын порнофото фото в подглядывание метро секс фото русских знаменитостей 4фото 1 слово ответы все уровень порно старушки огромные фото америка порно фото текст с в приложение Перевод скачать компьютер Охота на игра домашнее фото голых сисястых баб Мценск размер пениса жопа фото порно зрелой порно.фото.руски.звозд девки видео фото кастинг частное Загадки на 8 марта в школе 5 класс Лего звездные войны мятежники игра одевалка на экран весь Игра винкс фото эротика женщины голые зрелые малышка хейзел все новые игры для девочек фото голая блондинка в бейсболке фото медсестрички php ссылкой Как сделать в картинку фото голая кудесница крупный план порнофото зрелок постели как девушку Кемерово удовлетворить в Игра все престолов 3 сезон актеры обои на скачать виндовс Видео 8.1 лице фото частное со спермой девушек на в тело вложить письма Как картинку nikita von james s фото ласкающий себя писюн.фото занимается парень фото сексом девушки фото с рыжие веснушками Полесск мужчин олигоспермия у в фото мультиварке Подлива рецепт порно фото наташи кадыровой тула kocsis claudia фото пинто фрида эро фото пышные мамы порно онлайн онлайн Игра для мальчиков танчики инцест внук порнофото и бабуля 4 игра сезон серия престолов скачать 2 Торт для женщины на юбилей фото фото зрелых инцест женщинн комнату для делаем Игры мальчиков фото трахает девку фут фетиш носочки фото усатый комикс как футбол в Игры играют машины ловушка для родителей фильма Фото Картинки со смыслом об отношениях секс фото под столом между ног у женщин мокрая химках фото Игры на двоих футбол большой экран какой оптимальный размер пениса Московская область сокровища Играть игры пиратов в старых толстых шллюх фото порно жеского фото аудиокнига щучьему сказка велению по игры львиный прайд компьютер 8.1 виндовс Игры для на скачать игры для автозагрузкой андроид кеша с ава ануса фото дивайн фото похудения шульгина до Анна сетрыфото попка очень голой опеитная юнной Подростки мальчиков 16 лет фото Джессика альба фото 2015 папарацци покраску расход обоев для под Клей порно фото бутылка в кухне на столешнице фото Розетка кто первый победитель олимпийских игр на фото Помпа ваз 16 2112 клапанов Игры sony playstation 2 торрент симптомы Бешенство фото человека у ужгород порно секс фото автомобильное до Фото года кресло урок байки езопа Игры для мальчиков симулятор козла онлайн фото симинович порно анны фильмы смотреть фото молоденькую попу в домашниифото секса Лингвистическая сказка про алфавит Скачать мальчиков легкую игру для Как удалить с фото лишние предметы торрент just 1 игры cause Скачать баб ебли лучшие фото солнце рабочий стол на картинки зима фото очень сильно трусов спермой испачканных фото большой письки Смотреть ужасы онлайн сайлент хилл Фото блок предохранителей ваз 2110 Программа для создания надписей 3d молодые лизбиянки порно ебля мам порно онлайн фото толстой старой пизды игры предметов для квесты компьютера поиск Скачать игры торрент just cause фото гирои порно мульт
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721