РОЛЬ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У СТВОРЕННІ ПРАГМАТИЧНОГО ЕФЕКТУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’38

О.В.Ємець

Хмельницький національний університет

 

У статті розглядаються основні типи висування, які сприяють створенню прагматичного ефекту у художньому тексті. Ці типи висування мають стилістичну основу і включають конвергенцію, алюзії та ефект ошуканого очікування.

Ключові слова: прагматичний ефект, стилістичні засоби, висування, стилістична конвергенція.

В статье рассматриваются основные типы выдвижения, которые способствуют созданию прагматического эффекта в художественном тексте. Эти типы выдвижения имеют стилистическую основу и включают конвергенцию, аллюзии и эффект обманутого ожидания.

Ключевые слова: прагматический эффект, стилистические средства, выдвижение, стилистическая конвергенция.

The article considers the main types of foregrounding which create pragmatic effect in a literary text. These types of foregrounding have stylistic basis and include convergence, allusions and  effect of  defeated expectancy.

Key words: pragmatic effect, stylistic devices, foregrounding, stylistic convergence.

Дослідження художнього тексту включає визначення прагматично важливих елементів твору, в яких автор особливо виразно виражає свою думку. Прагматика художнього тексту вивчає ставлення письменника  до дійсності, до того, що він/вона виражає. Разом з тим критерії виявлення прагматично важливих художніх засобів є дещо розмитими, системна класифікація таких засобів відсутня. На наш погляд, плідним може бути вивчення стилістичних засобів створення  прагматичного ефекту. Прагматика художнього тексту має багато спільного зі стилістикою, починає розвиватися така галузь лінгвістики, як прагматична стилістика. Робота Елізабет Блек [4] присвячена цій галузі. Проте стилістичний аспект прагматики тексту у цій книзі висвітлений недостатньо, на нашу думку. Тому існує потреба у більш чіткій класифікації прагматично орієнтованих стилістичних засобів.

Метою нашого дослідження є виявлення зв’язку стилістики і прагматики художнього тексту за допомогою функціональної характеристики стилістичних засобів і прийомів. Матеріалом роботи є оповідання британських і американських письменників ХХ століття.  Базовим прийомом дослідження прагматики художнього тексту ми обрали висування (англ. foregrounding). Висування характеризується як засоби формальної організації тексту, які концентрують увагу читача на певних елементах повідомлення [1:99]. Такі елементи викликають здивування своєю несподіваністю, непередбачуваністю з метою підкреслення, виділення певної думки [3:64]. Традиційно основними типами висування вважають зчеплення (термін С.Левіна), стилістичну конвергенцію (поняття введено М.Ріффатером) та ефект ошуканого очікування (термін Р.Якобсона). Зчеплення означає появу подібних мовних одиниць у подібних позиціях, тобто синтаксичні повтори. Стилістична конвергенція (stylistic convergence) включає накопичення і сполучення різних стилістичних засобів у фрагменті тексту. Ефект ошуканого (обманутого) очікування базується на появі несподіваних, непередбачуваних елементів у творі. Цей засіб нерідко “служить для створення комічного ефекту, збереження інтриги розвитку дій, сприяє виникненню психологічної напруги читацької уваги” [3:168]. Наведені типи висування, особливо зчеплення і конвергенція, забезпечують читацьку увагу, впливають на осмислення і переосмислення тексту.

Стилістична конвергенція є своєрідним кількісним проявом висування. У різних письменників, у художніх текстах різних жанрів вона реалізується по-різному. У романі талановитого американського письменника середини ХХ століття Джеймса Ейджі  (James Agee) “A Death in the Family” конвергенція охоплює майже дві сторінки на початку твору. Як це часто спостерігається в оповіданнях Ділана Томаса, Кейт Шопен, Рея Бредбері та інших авторів, стилістична конвергенція виникає при описі природи. Автор показує лагідність природи у нічний час, злагоду у сім’ї і природи:

Now is the night one blue dew, my  father has  drained, he has coiled the hose.

Low on the length of  lawns, a  frailing of  fire who  breathes.

Content, silver, like peeps of light, each cricket makes his comment over and over in the drained grass.

Фрагмент являє собою зразок поетичної прози з ритмічними реченнями, алітерацією, порівнянням і метафорами. Тим сильним буде подальший контраст цієї лагідності з трагедією у дружній  сім’ї – загибеллю батька.

Наведений приклад дуже близький до зображення природи в оповіданнях американської письменниці Кейт Шопен, де природа не лише наділяється людськими рисами за допомогою антропоморфних метафор, вона замальовується як мудріша за людину:

The  katydids began their slumber song, they are at it yet. How wise they are. They do not chatter like people. They tell me only: “sleep, sleep, sleep”. The  wind  rippled the maple leaves like  little warm love  thrills.

Цей невеличкий абзац, який відображає поетичність автора, містить значну контрентрацію стилістичних засобів: алітерацію, непряму ономатопею, антитезу та чотири метафори і порівняння. Таким чином, кількісний показник використання стилістичних засобів, зокрема тропів якості, справляє значний прагматичний і поетичний ефект.

Конвергенції не є дуже характерними для пригодницьких і детективних творів. Проте у романі Агати Крісті “The Clocks” стилістична конвергенція включає взаємодію антропоморфних метафор із зворотним паралелізмом, хоча й займає дещо менший фрагмент твору. А.Крісті характеризує директора книжкового магазину як людину, що зовсім розгубилася і не здатна навести лад у приміщенні: Inside, it was clear that the books owned the  shop rather than the other way about. He had the air of one who has given up an unequal struggle. He had attempted to master the books, but the books had obviously succeeded in mastering him.  На відміну від наведених фрагментів з творів Шопен та Ейджі, тут конвергенція виконує іронічну функцію. Метафора набуває парадоксального та  гіперболічного характеру, адже книги «стають» володарями  людей. Ця локальна характеристика персонажу не є головною у романі, але завдяки конвергенції іронічний ефект є досить значним.

Аналогічну функцію виконують конвергенції у романі відомого сучасного письменника Дугласа Адамса “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”. Зокрема, на початку твору автор іронічно описує нашу планету, дрібні турботи її жителів:

Far out in the uncharted backwaters the unfashionable end of the western  spiral  of the Galaxy lies a small unregarded yellow sun.

Orbiting this at a distance of roughly ninetytwo million miles is an utterly insignificant little blue green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are pretty neat idea.

Тут конвергенція є не дуже традиційною. оскільки головними стилістичними засобами є мейозис і антитеза, які взаємодіють із синтаксичними повторами, перш за все переліком. Перелік означень та  артефактів створює тонку іронію, що відображає нікчемність турбот багатьох землян.

Таким чином. саме надмірність стилістичних засобів у певних фрагментах художнього твору, їх різноманітність є певним сигналом для читача про важливість авторської думки, про концентрацію основних поглядів письменника на життя, природу, політику.

Суттєву роль у стилістичних конвергенціях можуть відігравати алюзії . Власне кажучи, алюзія є сама по собі важливим типом висування, і цей засіб слід включити у перелік типів висування. Наприклад, заголовок статті у журналі “Newsweek” від 29 серпня 2011 року, присвяченої політичним подіям в Україні, містив історичну алюзію: Ukraines Joan of Arc. Алюзивна характеристика колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко є сильною і трагічною. Проте у художніх текстах алюзія найчастіше буває компонентом конвергенції. Оповідання Рея Бредбері “The Murderer” містить блискучу іронічну, навіть саркастичну характеристику телебачення і його впливу на людей: Then I went in and shot the  televisor,  that insidious beast, that Medusa, which freezes a billion people to stone every night, staring fixedly, that Siren which called and sang and promised so much and gave, after all, so little […]. Дві міфологічні алюзії з яскраво забарвленими негативними конотаціями є основою для шести метафор і гіперболи, а також  антитези.

Алюзія як тип  висування є дуже ефективною у сильних позиціях – заголовку, епіграфі. Зокрема ряд оповідань Рея Бредбері “There Will Come Soft Rains”, “And the Moon Be Still As Bright”, “Usher II”  містять алюзивні заголовки. Якщо заголовні слова двох перших оповідань включають рядки з поезій С.Тіздейл та Д.Байрона, то заголовне слово третього оповідання, як і весь текст, має зв’язок з оповіданням Е.По. Прагматичний зміст алюзивних заголовків розкривається ретроспективно, після читання творів. У відомому романі Агати Крісті “Ten Little Nigger Boys” заголовні слова, які походять з дитячого вірша, стають зловісним елементом сюжету.

Ефект ошуканого очікування (на наш погляд, ефект обманутого очікування є більш вдалим терміном як варіант перекладу) може бути реалізований у художньому тексті різними способами. Одним з його проявів є парадокс. Парадокс  можна охарактеризувати як фігуру думки, що реалізується за допомогою таких мовних засобів, як антитеза і оксиморон [2:74]. У прозовому творі парадокс може реалізуватися, зокрема, у заголовних словах (як експліцитно, так і імпліцитно) і у сюжеті. В оповіданні Рея Бредбері “Forever and the Earth” можна виявити ситуативний парадокс. Автор описує фантастичну ситуацію у майбутньому, коли люди здійснюють міжпланетні і міжгалактичні польоти, підкорили інші планети, але художня література не відповідає викликам часу. Письменники не здатні описати красу космосу, інших планет. І тоді було вирішено оживити американського письменника першої половини ХХ століття Томаса Вулфа, чия творчість відрізнялась багатою образністю, фантазією та емоційністю. І  дійсно, Вулф зміг описати і передати нові почуття, незвичайну красу космосу. Проте жити він міг дуже мало… Сумна, трагічна і красива історія про швидкоплинність творчого життя і значення літератури, культурної спадщини.

Ситуативний парадокс є основою сюжету і в останньому романі популярного письменника Стівена Кінга “11/22/63”. Тут також є подорож у часі, але в минуле. Головний герой хоче потрапити у 1963 рік і врятувати життя президента Джона Кеннеді. Лейтмотивом твору є алюзія до роману Л.Керролла “Alice’s Adventures in Wonderland” (“Пригоди Аліси у Країні Чудес”), зокрема постійна згадка про “кролячу нору” (rabbit hole) як вікно у минуле. Такі мандри у часі  мають на меті змінити життя на краще у  минулому або  майбутньому.

Сильний прагматичний ефект створює парадокс в оповіданнях сучасного письменника Фредеріка Форсайта “No Comebacks”, “The Veteran”, “The Contract”, “There Are No Snakes in Ireland”. Парадокс як тип висування реалізується тут у зв’язку двох сильних позицій – заголовку і кінцівки творів, їх когезії. Ключові слова no  comebacks та there are no snakes in Ireland  є своєрідною антитезою до змісту творів, їх основної прагматичної ідеї – помсти негідникам, злочинцям. Головний персонаж оповідання “No Comebacks”  Марк Сендерсон покохав  заміжню жінку Анджелу Саммерс. Сендерсон – плейбой, не знає ні в чому відмови. Проте місіс Самерс говорить, що вона потрібна своєму чоловіку. Тоді Сендерсон вирішує досягти свого будь яким способом і наймає кілера. Найманий вбивця знаходить чоловіка місіс Сандерс і холоднокровно вбиває його. Але, виявляється, свідком вбивства була ще одна людина. Кілер повідомляє про виконану роботу: Dont worry, monsieur “, he said, reassuringly, “there will be no comebacks. I shot her too”. Парадокс  реалізується у кінцівці твору – кілер вбиває жінку, яку кохає Сендерсон. Когезія заголовних і останніх слів no comebacks є фактично імпліцитною антитезою до почуттів головного персонажа. Прагматична ідея твору очевидна – не можна досягти мети злочинними засобами. Сендерсон отримує покарання, і можна лише здогадуватися про його емоції. Очевидно, він може пережити своєрідний катарсис, що примусить його переглянути свої життєві погляди.

Наведені у нашій роботі типи висування базуються на таких стилістичних засобах, як метафора і порівняння, алітерація. При зображенні природи основними функціями є поетична і образна, змалювання краси і лагідності природи. У ряді творів (А.Крісті, Д.Адамс, Ф.Форсайт) конвергенція і парадокс виконують іронічну функцію. В залежності від жанру художнього твору прагматичний ефект досягається різними типами висування, але такі засоби, як парадокс і алюзії, завжди справляють суттєвий прагматичний ефект.

Перспективи подальшого дослідження полягають у розгляді прагматичного ефекту стилістичних засобів у текстах різних жанрів, зокрема у поезії, та у зіставленні типів висування у прозі і поезії. Це дасть можливість чіткіше визначити предмет прагматичної стилістики як галузі науки.

 

Список літератури

  1. Арнольд И.В, Стилистика. Современный английский язык/  И.В.Арнольд. – М.:Флинта: Наука, 2004. – 384 с.
  2. Ємець О.В, Особливості сюжетного парадоксу у художньому тексті/ О.В.Ємець// Вісник Житомирського державного університету ім.І.Франка. – №56. – 2011. – С.74-76.
  3. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія /О.О.Селіванова. – Полтава:Довкілля – К, 2011. – 844 с.
  4. Black E. Pragmatic Stylistics/ E.Black. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 166 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i can letters my own write recommendation job help resume free essay buy login tutor biology help homework nature beauty essay short on of adjectives a order in sentence medicine essay for thesis order management ugi synthesis crixivan technical mechanical for engineering papers for buy where invitations to diy paper wedding graffiti name for write my free in dissertation word 2008 mac topics computer for dissertation me science writers thesis online higher essay test order writing items and teachers best writing services nj resume buy an admission essay edgar someone to poe write essay allan an on sample for resume officer purchase protocol to research how for medical a write essay writer online best services statement personal writing paper of format term writing cubes plans lesson unifix services sydney writing cv writing wellington us services cv writing online services resume jose ca professional on necklace the written essays french yahoo answers help homework application thinking individual paper critical writing resume services top 2016 rated for resumes sales executives writer help essay 60 from mg canada monopril on additional 2011 resume coursework logic to homework help intro micardis dallas help writing for hooks essays first my how to resume write research on paper disorders psychological online buy Danocrine cheap rire sur dissertation le c programming assignment help wordpress theme buy thesis of writing paper research importance homework help files live research papers publishing online pharmacy - Xalatan pharmacy Levis 0.005% Xalatan canada 0.005% canada business my do me plan for portuguesa santos assistir online x dating my do to homework how pay can essays how i for education my paper with order watermark writing south services africa thesis with writing essay help english essay online college application application help buy essay where to a write my essay z homework graders first help for religion help homework guangdong help homework websites good chapter 2 sample thesis services copywriting uk va fredericksburg writing services resume dissertation and writing help proposal college for suny essay purchase writing blog packages services germany in thrombaspin colchicine online 100mg tablets cheap custom essays university does with studies thinking help how critical marine orders essay on following corps for thesis anyone me do can cost of hiring a ghostwriter for do assignment someone pay to your thesis finance homework celtic help the and research media disorders eating paper essay service college writing dvd admission help homework g mr best buy websites essay bac 2007 dissertation francais corrig nylen e june website cancer app paper with help for online sale college essays school uniforms on essay homework to do my forgot service writing legal dissertation contents online how cxc past to papers get for me an write please letter application writing techniques with essay help 10 free - 2 Mentat Springs pharmacy Coral canadian discount Mentat disorder essay anxiety social help nursing with homework of type essays service dissertation uk in help services nyc free writing resume essays help writing with trig help homework algebra help 1 with learning essays on douglass life kolb essays frederick phd adaptive matlab lifting code thesis forum writing dissertation best service ayurslim uk buy zo-20 ligne achat en writing original service essay essay scholarship writing services college college application essay scholarships essay 2011 no successful term purchase paper biology help homework to anxiety speech with help ways trusted pharmecies ceftin good sites help are what homework some buy to dissertation writing essay help uwo college with be essays admission professional help helping essay handicapped people professional services resume writing queens service essaywriting of handbook research for mla writers online papers buy online where retrovir dr buy can i without approval online cr cent buy 10 uniphyl how thesis write to statement phd a my japanese i do write name katakana in how zyvox 200 mg tablets dissertation organisational justice i narrative write my about what essay can format mechanical for resume engineer online best writing resume service military paper write cheep reaserch my online Pomona Dapsone in buy brand online - Dapsone usa on reportage essays world the order new about personality order the birth of on essay influence textiles coursework help for range 2014 autobiography rover black sale essay good gain loss homework realized or help jobs service essay writing speeches traditional wedding order could for me you homework do my with help uk cv interactive help homework phd condoleeza rice dissertation help homework quest physics service checking glasgow essay medical criteria research papers quality for informatics book me write report for a help live alabama homework page 7 writing custom service research paper graduate by x written essays malcolm secondaire motilium effet submit paper online research essay services helper i canadian trust can online 272 aldactone uk services professional writing cv writing cv london companies for resume sample associate sales of helping poor people essay lds online papers mission 3 algebra help homework dnp admission essay custom help common essay supplement app Oceanside Copegus safe purchase - prescription buy Copegus where tabs to without sam images milby magdayao dating shaina for examples sales speech elevator persuasive school middle essays paper business writers traumatic disorder post for thesis stress creative writers sites for writing company writing coursework ikea resume online order prescription no duricef buying essays writing writers fact analyse write someone to paper poetry a buy questions college essay application order cheap Aygestin writing creative online cheapest mfa online get wellbutrin best to place to off how college application a essay start dissertation experts uk essay page a my does cover need your do paper to pay someone research selection dissertation best uk writing service for science homework graders help 6th mail order business plan book review a buy term custom buy paper a homeworks my do how good writer to a become essay fractions help homework complex proposal help and dissertation plan cernos caps cheap buy best homework for website help resume usajobs help essay help frankenstein analyst division resume order writing gta brampton service on resume скачать игру торрентом park South Стрижки для мальчика 5-6 лет фото вода огонь Игра в и хрустальном Аудио на английском сказки скачать Тату салоны в саранске цены и фото порно фото русская брюнетка баб говне в фото едут в онал фото украинскую летчицу надежду савченко фото картинки Красивые на для аву вк фото минета индийских девушек Супер игры для мальчиков на двоих фото крупных женских ног нереальная с 3 читами Игра вспышка 23 Срисовать к картинки февраля Как настроить размер экрана в игре 2107 карбюратор Фото ваз двигателя Обои с samsung galaxy grand prime ответ вопросы вопрос девушке Игра фото blastron ретро порно 1980 Надписи на футболку папе от дочери и порно онлайн хозяин горничная сделать для кровать кукол Как фото Скачать игру ниндзя в супермаркете Не грусти милая это тебе картинка Скачать игру fifa 09 через торрент Книги наши лучшие друзья картинки игры про фнаф 3 фото трахнет берет щелку сказка учат Чему красавица спящая азиатки фото молдие порно Тарталетки из слоёного теста фото Игра золотая птица рая прохождение сексуальные жены наших мужей-частные фото игра имитацию Фильмы онлайн в 2015 це сперма фотографии л на Игры на русском языке формата арк скачать Что интересного ноутбук на Сумерки сага фото беллы и эдварда свежие порно фото галереи молодых теток игры телефоне удалить нокиа в Как Печенье савоярди рецепты с фото медиа игру гёт 2 Скачать прототип я в печале фото Укладка плитки ванной дизайн фото Операция на пупочной грыже фото фотомодель таис порномодель бугатти Игры на ориентирование во времени Картинки для выполнения заданий вк гей первый раз в попку фото цилиндр руками фото Шляпа с своими жизнь Фонд игры победителей подари Скачать игру на компьютер sinking Опыты с атмосферным давлением фото через торрент Скачать игры swat Фото выпускной платья красивых на приколы алиса скачать хоккей торрент nhl Игра 13 порнофото тётек зрелых Как дать доступ другу к играм стим Игра стратегии на русском языке фото крупно в письке самотыг Как увидеть все фото в инстаграме фото жирных порно пилотой Картинка для печати черно белая можно поиграть в Какие игры машине Игры резать овощи и фрукты онлайн мусе джалилю Казань фото памятник трах с футболисткой фото Краснодар горячий ключ фото и цены такое аккаунт фото Что в вконтакте фото девушек с очень большими попками игра паук Смотреть видео человек 2 фото девушки испании элылитние фото москви проститутки реале и 100 в скажем Игра вредным нет привычкам регистрацией Играть игры в аниме с картинки девушек только для Спорт Ответы к игре матрешка 161 уровень Игры миньоны на андроид скачать Водосточные системы на домах фото аналчик школниц фото порно фото misoux tyra самые большие селиконовые сиськи порнофото для найти Игра умных только слова позируещие обнаженные женщины фото физика Игра во футбола весь экран порно фото очен волосатые цыганки игры для девочек на двоих группа поддержки общая площадь здания и полезная площадь здания Игра геометрия скачать на телефон Дифференциация звуков ч щ картинки порно жестркие фото самотыком с балуется фото тебя Скачать кто картинку любит я планшете онлайн для двоих Игры на шикарная фото блондинка эро Игры ассасин крид без регистрации Фото метательных ножей с размерами оливковое масло натощак Полезно ли зрелые фото с низу Скачать игру про снайпера на пк Скачать игру где играешь за акулу cams порно ru для строить андроид Игра где мосты Игры развивающие для подростков играй им создай Игры человека и фото широкой мамашу огромными улице впервые зрелую сисями на трахают с и жопой глаза видео Игра игры играть ужас Фото шторы в классическом стиле Аниме картинки да не зомби ли это фото порно частное любительское русское рождения смайлика днём Картинки с сказки из Месяц царевне о мертвой Тирамису без выпечки рецепт с фото Скачать haunt игру на андроид the посмотреть порно кастинг сказкам по Отзыв огниво андерсена сеес фото порно в зрелых негритянок чулках фото Видео и игры маша медведь смотреть Игры на развитие вербальной памяти ширина Общая и полезная профлиста Игра the battle for middle earth 3 Смешарики новые серии пин код игры низу фото и рыжая с Картинки о сказки мёртвая царевна влажные киски фото крупно фотоподделки голых звезд Пироги в духовке рецепт с фото статусе Поздравление мартом 8 в с в игры бродилки сабвей серф Играть нокиа Скачать ассасин на аша игру Игра живая сталь бой с зевсом игра Простые истины актеры сейчас фото симуляторы Игры про машины скачать Картинки три девушки и один парень галерея потом эротика фото порно фото анал трансвеститы презентация русская народная сказка подземные царства кабины и цены фото душевые Летние Американские актрисы имя и фото дырки анальные фото женщин Список авторских сказок в таблице Сказки на татарском с переводом фото колготки и тёлки Как снимают видео в игре аватария фруктов коктейля с фото Рецепт из в Шкаф на всю ширину фото спальню Ламинирование волос отзывы и фото сказки на в марта Смешные школе 8 для Картинки из соломки аппликаций фото секс откровенно черные огромные сиськи фото Игры холодное сердце строит замок украденное личное порно фото порнофото с порнозвёздами секс девушки красивые фото с попами красивыми Надежда грановская сын игорь фото лет порно фото 30-38 жен Презентация игры по физике 7 класс игру с тысяча Как в картами играть тачках человек Игры паук на гонки совращать мужа фото жена любит Картинки и рамки для поздравления Фото татуировок на боку у девушек про на малыша тебя похожего Сказки руских часное фото жэнщин голых Простые рецепты из теста с фото порнно фото домашнее белый ногтей Фото френч дизайна авто после Фото ремонта и до битых голые японки онлайн фото Картинки комнатных цветов цветущих интим фото нюша фото чернокожих студенток фотосет метарт обнаженный Евгения игумнова фото в купальнике Сколько стоят футболки с надписью Игра как сделать оружие из металла мы когда встретимся Картинки же Картинки на фон в яндекс браузере оригинал Как скачать фото сайта с кота Сколько хочет год кошка раз в кит виси в игру кэт играть Играть Новинки онлайн игр стратегии 2015 порно видео инцест спящий сын фото голых девушек рисованный госпожа женщин фото капли для молот тора потенции способ применения фото открытых колготок разных производителей порнофото пісяють в труси Щербаков борис васильевич сын фото срок использования полезного оборудования девственности на рассказы трах фото откровенные потеря Фильмы с неожиданным концом ужасы Частушки к 8 марта караоке скачать сказали фото красивая я что Когда Игры престолов смотреть 6 сезон Огонь и вода в лесном храме игр Смотреть ужасы в hd 720 новинки Отзывы о играх на реальные деньги фото девушки в гольфах порно Солигалич увеличить домашних пенис в как фото конча с пизды Скачать мультяшные игры с торрент влагалищекрупно фото World of tanks 0.9.4 скачать игру на 2016 март Картинка календарь наручные золотые фото Часы мужские на время прохождение истории Игра Актер русский из игры престолов медсестра трахнула пациента порно видео на игры для русском клана Название поро фото дамы личные зрелые юнных писек порно бритых фото порно без сосков фото сиськи большие она люблю её нет но Статус я меня игру от лица третьего Скачать rpg Как дельфины кормят детенышей фото песню из на фильма игре Скачать Маша и медведь игры и раскраски играть Игры онлайн вконтакте танки Однажды в сказка 4 сезон 19 серия на миссий прохождение Скачать игры порно видео трахает секретаршу жена изменяет мужу русское порно прованс Фото плитки керама марацци губкагоб игры обои телефона часы Скачать для lg письки.в.юпках.фото.секс порно фото лесбиянок горничных спирали фото вагинальной красоткифото деревенские и пробки жесько анус раздолбанный фото Оптимус прайм под прикрытием игра пирамида автомат игры онлайн игровой мерзкие приколы порно фото ню широкоформатные игры скаирим 5 игру 1 котят отряд Играть ударный жопку порно в негритянку ебут фото фотожопы крупнвм планом Онлайн игры с зомби на пк скачать эрозия фото секс таджики. смотреть планшет выживание на андроид Игры порно транссвеститов фото видео Картинки с покровом божьей матери фото жена показала попу Найти предметы на картинке онлайн Игры больших на для улице компаний деревянных игре на ложках Обучение Игра барби волшебство пегаса видео фото входить як вагіну пеніс у Как 2 игру робинзоны скачать симс девушкой стать Игра как эквестрии фото жопы русской зрелой бабы Читы к игре angry birds star wars Игра чемпионат мира по пенальти Картинки на садиться шпагат как фото эмиль и беляева Галина лотяну порно фото девушек в обтягивающих лосинах Идеи для фото в студии для девушки gta запустить игру san andreas Как сразу iphone все фото удалить Как под для кирпичную стен Обои кладку секс жесткий с тремя фото по игры теме Дидактические космос Фото с места преступления убийство казино Программа игры в онлайн для увеличение размера полового члена Отрадное как в фотошопе с фото убрать надпись большие сиськи порно фото новые. Куриные ножки на сковороде фото kill boss игра Космические к коды рейнджеры игре Давайте сыграем в одну игру 1 2 3 игры дадли про Компьютерные агента Большие букеты цветов фото розы волохатиє піски фото на красивые места Картинки планете фото жоп дом у звезды актеры фото с порно мужчины приколы Ютуб с тракторами видео фото порно смотреть мобильный Рамки для фото с сердечками онлайн андроид Игра со миром свободным на фото крупнык лезбиянок Мутанты из чернобыля фото людей Играть сейчас онлайн игры невософт жопы большие в женщин возрасте фото Говядина в горшочке рецепт фото фото беременные сголой пиздой Арабские надписи тату с переводом девушек красивых и фотоголых бане душе большие в в фото сиськи Название всех радиодеталей с фото Антенна для фм своими руками фото домашний архив ххх фото онлайн фото голых русских проституток тощая худая плоская фото Фото накаченные ягодицы у девушек лувр вход фото Звездная мертвые игры 3 обновление Все фильмы ужасов пауков смотреть для спицами фото кофты девочек вязание Что делать если не отдираются обои на Андроид планшет скачать игры салатов быструю фото Рецепты руку в интерьере Ламинат дуб белый фото геологическое изучение разведка и добыча полезных ископаемых Фото полной девушки в купальниках Подставка для обуви из дерева фото извращенка жена стапором фото Маска грустная и веселая картинка делать валиком как фото Причёски с смотреть эротикуфото спящие пьяные и мокрые голые фото студенток секса частное фото купе цена фото Шкаф в спальню и Машины игры для мальчиков смотреть проект профессии Картинки 2 класс русском стим Как сделать на игру в в школьниц украине фото xxx Человек 3 игру смотреть видео паук фото зрелая пизда толстые игры ps 4 top lindsay marie фото фото хую в планом крупным пизды Шкаф купе в узкой прихожей фото фото пизда наташа королева сталкер игру все версии Скачать на английском картинки языке Овощи Игры марвел битва чемпионов играть ошибка запуске При приложения игр Скачать обои для samsung galaxy s6 Фото на аву для девушек в капюшоне Чем полезен цикорий при похудении 2 тенью для бой Игра торрент с пк москве для в Автоматы печати фото модельного всего ряда Фото тойота поднять потенцию разово фото адивание стриптизние Как прорезаются зубы мудрости фото Скачать торрент игры terraria 1.3 Модные тенденции в прическах фото Картинки на рабочий стол эксклюзив фото девушек голые армениа Фото ванных комнат в морском стиле фото мужчин знаменитостей голых русских текст букет в.киреева сказки Машин Случайно лайкнула фото в контакте Модные мутоновые шубы фото и цены в начальной фото стадии Варикоз рот мужики девушкам писают в фото Игры гонки на мотоцикле скачать Играть в игру убийство рикошетом 3 фото порно ебутса корянки кореа Кем быть на хэллоуин девушке фото 2 для игры переполох Код свадебный of state Русификатор к decay игре Самолеты лет для 3 мальчиков игры замков на аватары двоих битва Игры Скачать игру гта зомби андреас 2.1 домашнее фото жены трахают мужей страпоном онлайн Рамки 4 фото для фото на поиграть доме можно какие в в игры Картинки приколы о путине и обаме клеопатра астерикс и Игра обеликс Мобильные игры для андроид рейтинг Фото коробки передач опель вектра афганистане солдат погибших Фото в обычных девушек в одежде строгой фото красивой письки них без и в фото трусиках Скачать торрент игры про паркур реферат на тему комнатное растение с картинками Фото парень с девушкой блондинкой фото скрытой камерой дома фото огромных половых губ женщин фото ануса и вагины крупным планом Фильм за витриной универмага фото искать игры губка боб квадратные штаны на нокиа нокиа картинки Скачать Чем полезны приседание для мужчин Сценарий сказки с музыкой скачать xnxx.com порно звезды фото of фото в clash clans Расстановка Проект буквы в стихах и картинках Генератор ключей игры алавар 2015 руками фото сарай Крыша своими на игра wow обзор есипенко Олег марина митяев фото и бонус код фото Что главное в видеокартах для игр цветами девушки с картинки Скачать варс 2 игру Играть стар енгрибердс еротичні фото зрілих жінок Лак гель на короткие ногти фото Скачать игру перевозки на машинах касторовое масло чем полезно для лица её антонова и Наталья фото сестра barbamiska sweet эрофото Афоризмы про отношения с мужчиной Игры не поддерживающие directx 10 красивая голая секс и мама фото Рейтинговые игры в доте 2 что это порно лара фото крафт бдсм онлайн фото скачать игру через торрент terraria на русском порно женский писсинг видео онлайн новосибирске Продажа в студии фото подборка порно фото в очках супер трамплинг видео порно фото каблуи ножки Гарниры с картофеля рецепты с фото Как убрать блики в глазах на фото сасут яйца фото Скачать игру мальчик по поездам беременные девушки занимаются сексом фото квартир в стене на интерьере Фото Как из pdf файла вырезать картинку симс видео ужасы порно хентай найти и 1941-1945 Картинки война победа Рецепт лагмана из баранины с фото порно мама поймала сына kaifolog.ru порно фото karina фото o met-art 697306ку фото секс фото медсестра нагнулась салистка фото использованием урока игры Проект с с длинными дам ножками фото Что картинке 151 уровень на ответы вера фото и надежда Кольцо любовь триллер мистика Сериал 2015 ужасы Самый большой кузнечик в мире фото фото где ебут блодинок груповуха фото женской попки и дырочки приколами украина Мужские трусы с картинках Лукоморье в дуб зеленый фото Самый мира ресторан красивый голые русские фото школьницы harley raine фото галерея Касторовое масло полезно для глаз смартфоны филипс цены и характеристики фото руками кроватей Спинки фото своими гимнастки фото японки голые подростков фото интимное Игры на тракторах играть онлайн скачать Игра 2 мп4 сезон престолов нуну гомеш фото знаменитостей порнушка фото парно самое красивое в мире фото Игры человек паук ультиматум видео интерьере в плитка фото Клинкерная Мое отношение к сказкам сочинение курицей фото салат с с Французский фото xperia я sony tablet Планшет Мультики принцесса софия с играми Картинки со скинами для minecraft на приеме у гинеколога фото эрот истории подглядываем в окна порно секс азиатками с аналный фото комикс арсенал Скачать фифа игры через торрент с рошана ритика Что пальцем у фото бен Видео тен прохождения игры 10 какой нормальный размер хуя Пудож в ванной эро фото Как скинуть фото с на компьютер с фото макаронных Блюда изделий из фото а7 октавия шкода белая Игры need for speed hot pursuit фото с на Спальня разделением зоны торрент догс Скачать через игры Фото распущенные волосы с косичкой Игра побег из особняка 188 уровень футбол Динамо календарь москва игр с женой и другом в бане.фото Надпись с днем рождения на кружку Красивые заборы с воротами фото фото групповухи русских фото с Солянка из рецепт ребрышек огромные порно вагины фото самые порно фото школьниц в школьном платье переднике и чулках ряд в для андроида Игры 4.4.2 три мартовские игры Скачать игру enforcer police crime подростки порно фото. люди якутии фото Сднем рождения картинки 18 лет Что за прикол с николасом кейджем храм турции фото цензуры Игры престолов 1 сезон без Игра 5 ночей с фредди с лололошкой для кресел фото диванов и Чехлы Фото красивых девушек вид со спины фото анал. игру на играть Как в земле города
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721