РОЛЬ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У СТВОРЕННІ ПРАГМАТИЧНОГО ЕФЕКТУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’38

О.В.Ємець

Хмельницький національний університет

 

У статті розглядаються основні типи висування, які сприяють створенню прагматичного ефекту у художньому тексті. Ці типи висування мають стилістичну основу і включають конвергенцію, алюзії та ефект ошуканого очікування.

Ключові слова: прагматичний ефект, стилістичні засоби, висування, стилістична конвергенція.

В статье рассматриваются основные типы выдвижения, которые способствуют созданию прагматического эффекта в художественном тексте. Эти типы выдвижения имеют стилистическую основу и включают конвергенцию, аллюзии и эффект обманутого ожидания.

Ключевые слова: прагматический эффект, стилистические средства, выдвижение, стилистическая конвергенция.

The article considers the main types of foregrounding which create pragmatic effect in a literary text. These types of foregrounding have stylistic basis and include convergence, allusions and  effect of  defeated expectancy.

Key words: pragmatic effect, stylistic devices, foregrounding, stylistic convergence.

Дослідження художнього тексту включає визначення прагматично важливих елементів твору, в яких автор особливо виразно виражає свою думку. Прагматика художнього тексту вивчає ставлення письменника  до дійсності, до того, що він/вона виражає. Разом з тим критерії виявлення прагматично важливих художніх засобів є дещо розмитими, системна класифікація таких засобів відсутня. На наш погляд, плідним може бути вивчення стилістичних засобів створення  прагматичного ефекту. Прагматика художнього тексту має багато спільного зі стилістикою, починає розвиватися така галузь лінгвістики, як прагматична стилістика. Робота Елізабет Блек [4] присвячена цій галузі. Проте стилістичний аспект прагматики тексту у цій книзі висвітлений недостатньо, на нашу думку. Тому існує потреба у більш чіткій класифікації прагматично орієнтованих стилістичних засобів.

Метою нашого дослідження є виявлення зв’язку стилістики і прагматики художнього тексту за допомогою функціональної характеристики стилістичних засобів і прийомів. Матеріалом роботи є оповідання британських і американських письменників ХХ століття.  Базовим прийомом дослідження прагматики художнього тексту ми обрали висування (англ. foregrounding). Висування характеризується як засоби формальної організації тексту, які концентрують увагу читача на певних елементах повідомлення [1:99]. Такі елементи викликають здивування своєю несподіваністю, непередбачуваністю з метою підкреслення, виділення певної думки [3:64]. Традиційно основними типами висування вважають зчеплення (термін С.Левіна), стилістичну конвергенцію (поняття введено М.Ріффатером) та ефект ошуканого очікування (термін Р.Якобсона). Зчеплення означає появу подібних мовних одиниць у подібних позиціях, тобто синтаксичні повтори. Стилістична конвергенція (stylistic convergence) включає накопичення і сполучення різних стилістичних засобів у фрагменті тексту. Ефект ошуканого (обманутого) очікування базується на появі несподіваних, непередбачуваних елементів у творі. Цей засіб нерідко “служить для створення комічного ефекту, збереження інтриги розвитку дій, сприяє виникненню психологічної напруги читацької уваги” [3:168]. Наведені типи висування, особливо зчеплення і конвергенція, забезпечують читацьку увагу, впливають на осмислення і переосмислення тексту.

Стилістична конвергенція є своєрідним кількісним проявом висування. У різних письменників, у художніх текстах різних жанрів вона реалізується по-різному. У романі талановитого американського письменника середини ХХ століття Джеймса Ейджі  (James Agee) “A Death in the Family” конвергенція охоплює майже дві сторінки на початку твору. Як це часто спостерігається в оповіданнях Ділана Томаса, Кейт Шопен, Рея Бредбері та інших авторів, стилістична конвергенція виникає при описі природи. Автор показує лагідність природи у нічний час, злагоду у сім’ї і природи:

Now is the night one blue dew, my  father has  drained, he has coiled the hose.

Low on the length of  lawns, a  frailing of  fire who  breathes.

Content, silver, like peeps of light, each cricket makes his comment over and over in the drained grass.

Фрагмент являє собою зразок поетичної прози з ритмічними реченнями, алітерацією, порівнянням і метафорами. Тим сильним буде подальший контраст цієї лагідності з трагедією у дружній  сім’ї – загибеллю батька.

Наведений приклад дуже близький до зображення природи в оповіданнях американської письменниці Кейт Шопен, де природа не лише наділяється людськими рисами за допомогою антропоморфних метафор, вона замальовується як мудріша за людину:

The  katydids began their slumber song, they are at it yet. How wise they are. They do not chatter like people. They tell me only: “sleep, sleep, sleep”. The  wind  rippled the maple leaves like  little warm love  thrills.

Цей невеличкий абзац, який відображає поетичність автора, містить значну контрентрацію стилістичних засобів: алітерацію, непряму ономатопею, антитезу та чотири метафори і порівняння. Таким чином, кількісний показник використання стилістичних засобів, зокрема тропів якості, справляє значний прагматичний і поетичний ефект.

Конвергенції не є дуже характерними для пригодницьких і детективних творів. Проте у романі Агати Крісті “The Clocks” стилістична конвергенція включає взаємодію антропоморфних метафор із зворотним паралелізмом, хоча й займає дещо менший фрагмент твору. А.Крісті характеризує директора книжкового магазину як людину, що зовсім розгубилася і не здатна навести лад у приміщенні: Inside, it was clear that the books owned the  shop rather than the other way about. He had the air of one who has given up an unequal struggle. He had attempted to master the books, but the books had obviously succeeded in mastering him.  На відміну від наведених фрагментів з творів Шопен та Ейджі, тут конвергенція виконує іронічну функцію. Метафора набуває парадоксального та  гіперболічного характеру, адже книги «стають» володарями  людей. Ця локальна характеристика персонажу не є головною у романі, але завдяки конвергенції іронічний ефект є досить значним.

Аналогічну функцію виконують конвергенції у романі відомого сучасного письменника Дугласа Адамса “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”. Зокрема, на початку твору автор іронічно описує нашу планету, дрібні турботи її жителів:

Far out in the uncharted backwaters the unfashionable end of the western  spiral  of the Galaxy lies a small unregarded yellow sun.

Orbiting this at a distance of roughly ninetytwo million miles is an utterly insignificant little blue green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are pretty neat idea.

Тут конвергенція є не дуже традиційною. оскільки головними стилістичними засобами є мейозис і антитеза, які взаємодіють із синтаксичними повторами, перш за все переліком. Перелік означень та  артефактів створює тонку іронію, що відображає нікчемність турбот багатьох землян.

Таким чином. саме надмірність стилістичних засобів у певних фрагментах художнього твору, їх різноманітність є певним сигналом для читача про важливість авторської думки, про концентрацію основних поглядів письменника на життя, природу, політику.

Суттєву роль у стилістичних конвергенціях можуть відігравати алюзії . Власне кажучи, алюзія є сама по собі важливим типом висування, і цей засіб слід включити у перелік типів висування. Наприклад, заголовок статті у журналі “Newsweek” від 29 серпня 2011 року, присвяченої політичним подіям в Україні, містив історичну алюзію: Ukraines Joan of Arc. Алюзивна характеристика колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко є сильною і трагічною. Проте у художніх текстах алюзія найчастіше буває компонентом конвергенції. Оповідання Рея Бредбері “The Murderer” містить блискучу іронічну, навіть саркастичну характеристику телебачення і його впливу на людей: Then I went in and shot the  televisor,  that insidious beast, that Medusa, which freezes a billion people to stone every night, staring fixedly, that Siren which called and sang and promised so much and gave, after all, so little […]. Дві міфологічні алюзії з яскраво забарвленими негативними конотаціями є основою для шести метафор і гіперболи, а також  антитези.

Алюзія як тип  висування є дуже ефективною у сильних позиціях – заголовку, епіграфі. Зокрема ряд оповідань Рея Бредбері “There Will Come Soft Rains”, “And the Moon Be Still As Bright”, “Usher II”  містять алюзивні заголовки. Якщо заголовні слова двох перших оповідань включають рядки з поезій С.Тіздейл та Д.Байрона, то заголовне слово третього оповідання, як і весь текст, має зв’язок з оповіданням Е.По. Прагматичний зміст алюзивних заголовків розкривається ретроспективно, після читання творів. У відомому романі Агати Крісті “Ten Little Nigger Boys” заголовні слова, які походять з дитячого вірша, стають зловісним елементом сюжету.

Ефект ошуканого очікування (на наш погляд, ефект обманутого очікування є більш вдалим терміном як варіант перекладу) може бути реалізований у художньому тексті різними способами. Одним з його проявів є парадокс. Парадокс  можна охарактеризувати як фігуру думки, що реалізується за допомогою таких мовних засобів, як антитеза і оксиморон [2:74]. У прозовому творі парадокс може реалізуватися, зокрема, у заголовних словах (як експліцитно, так і імпліцитно) і у сюжеті. В оповіданні Рея Бредбері “Forever and the Earth” можна виявити ситуативний парадокс. Автор описує фантастичну ситуацію у майбутньому, коли люди здійснюють міжпланетні і міжгалактичні польоти, підкорили інші планети, але художня література не відповідає викликам часу. Письменники не здатні описати красу космосу, інших планет. І тоді було вирішено оживити американського письменника першої половини ХХ століття Томаса Вулфа, чия творчість відрізнялась багатою образністю, фантазією та емоційністю. І  дійсно, Вулф зміг описати і передати нові почуття, незвичайну красу космосу. Проте жити він міг дуже мало… Сумна, трагічна і красива історія про швидкоплинність творчого життя і значення літератури, культурної спадщини.

Ситуативний парадокс є основою сюжету і в останньому романі популярного письменника Стівена Кінга “11/22/63”. Тут також є подорож у часі, але в минуле. Головний герой хоче потрапити у 1963 рік і врятувати життя президента Джона Кеннеді. Лейтмотивом твору є алюзія до роману Л.Керролла “Alice’s Adventures in Wonderland” (“Пригоди Аліси у Країні Чудес”), зокрема постійна згадка про “кролячу нору” (rabbit hole) як вікно у минуле. Такі мандри у часі  мають на меті змінити життя на краще у  минулому або  майбутньому.

Сильний прагматичний ефект створює парадокс в оповіданнях сучасного письменника Фредеріка Форсайта “No Comebacks”, “The Veteran”, “The Contract”, “There Are No Snakes in Ireland”. Парадокс як тип висування реалізується тут у зв’язку двох сильних позицій – заголовку і кінцівки творів, їх когезії. Ключові слова no  comebacks та there are no snakes in Ireland  є своєрідною антитезою до змісту творів, їх основної прагматичної ідеї – помсти негідникам, злочинцям. Головний персонаж оповідання “No Comebacks”  Марк Сендерсон покохав  заміжню жінку Анджелу Саммерс. Сендерсон – плейбой, не знає ні в чому відмови. Проте місіс Самерс говорить, що вона потрібна своєму чоловіку. Тоді Сендерсон вирішує досягти свого будь яким способом і наймає кілера. Найманий вбивця знаходить чоловіка місіс Сандерс і холоднокровно вбиває його. Але, виявляється, свідком вбивства була ще одна людина. Кілер повідомляє про виконану роботу: Dont worry, monsieur “, he said, reassuringly, “there will be no comebacks. I shot her too”. Парадокс  реалізується у кінцівці твору – кілер вбиває жінку, яку кохає Сендерсон. Когезія заголовних і останніх слів no comebacks є фактично імпліцитною антитезою до почуттів головного персонажа. Прагматична ідея твору очевидна – не можна досягти мети злочинними засобами. Сендерсон отримує покарання, і можна лише здогадуватися про його емоції. Очевидно, він може пережити своєрідний катарсис, що примусить його переглянути свої життєві погляди.

Наведені у нашій роботі типи висування базуються на таких стилістичних засобах, як метафора і порівняння, алітерація. При зображенні природи основними функціями є поетична і образна, змалювання краси і лагідності природи. У ряді творів (А.Крісті, Д.Адамс, Ф.Форсайт) конвергенція і парадокс виконують іронічну функцію. В залежності від жанру художнього твору прагматичний ефект досягається різними типами висування, але такі засоби, як парадокс і алюзії, завжди справляють суттєвий прагматичний ефект.

Перспективи подальшого дослідження полягають у розгляді прагматичного ефекту стилістичних засобів у текстах різних жанрів, зокрема у поезії, та у зіставленні типів висування у прозі і поезії. Це дасть можливість чіткіше визначити предмет прагматичної стилістики як галузі науки.

 

Список літератури

  1. Арнольд И.В, Стилистика. Современный английский язык/  И.В.Арнольд. – М.:Флинта: Наука, 2004. – 384 с.
  2. Ємець О.В, Особливості сюжетного парадоксу у художньому тексті/ О.В.Ємець// Вісник Житомирського державного університету ім.І.Франка. – №56. – 2011. – С.74-76.
  3. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія /О.О.Селіванова. – Полтава:Довкілля – К, 2011. – 844 с.
  4. Black E. Pragmatic Stylistics/ E.Black. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 166 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services essay editing online paper research border control help dissertation online reservation system hotel term services papers writing art sale papers history for free resume with a help order online cheap tadalis sx essay my uk write you my do in hangul name write program herbalife fast weight loss gold best services will online writing essay school for medical jogos dating 6 dublado online mortais writing policy papers essay written get a written purchase essay online papers help kitten essay uk assignment law help term paper cheap sale identity disorder dissociative research paper college essay life about uk origami paper to buy papers physics thesis essays research deforestation term my do paper in active ingredient ampicillin need advertising encourages things really essay buy us to do we not bookkeeping help homework georgetown georgia essay application essay writing custom uk sociology with help writing essay a gender inequality belief to math do homework someone my buy thesis papers assignment the help focus learner on service uk writing reviews essay with need writing an eassy help men and for women equal essay on rights write my essay degree dissertation help ireland us uk essay help online college application essay help harvard ap essay thesis comparative world writing research sites wealth essay on writing custom efficient no combipres needed prescription dating agency scene cyrano kiss love papers buy research bbc help homework ks3 essay et decorum est help dulce zantac prescription memoir a help writing chicago cummings reference style dissertation poet essay an numbered the pages format are written in mla of essay papers personality on research disorders do costing business plan scores does homework help test importance the orders essays following of ap homework help statistics papers online divorce find helping poor essay about countries how resume buy cheap a write to to uk buy paper best service writing resume chicago good of sentence example thesis thesis phd design page cover essay app help common activity zaragoza salud cita dating previa online homework management help project sale admission essay for homework help powerpoint free spanish präsentation online kaufen com custom writings code coupon questions disorders essay eating amazing college essay essays to written have pay dissertation and 2011 thesis flomax cheap price thesis cheap writer examples medical statements successful of school personal for custom service writing thesis online no pharmacy prescription review for cover medical letter sample billing writing services professional resume brampton have term you others purchased papers infants in singulair fda application a scholarship write how good for to changing essay perspective resume writing paralegal service editing top essay service essay college service writing admission writing teaching 3 report year tenders dating unhcr sudan south resume assistant format purchase writing custom desk buy african essay history to minomycin retard sale uk order via taicold mail sachet resume usa services writing to my assignment do someone essay professional help college papers buy college style mla latino magnaangemon a dating angemon 1964 my lady online fair watch dating research custom write paper help apush homework essay writers kenya usc masters thesis computer science essays good of essay first connecting paragraph words my for me write story life division homework my do long pollution thesis prednisolone online discount order write to teach essay how someone an to essay paper an writing homework for help parents essay dream the american define functional analysis help homework parenting expository essay single dating stampy 2015 are meme squishy and for my spanish me do homework dar help essay kaitlyn robbins depp dating johnny homework bj helpers pinchbeck based us service essay writing freunde leben online das geht dating weiter plagiarized non custom essay papers dating online myoffers general help social homework studies cups paper cebu customized une conclusion en dissertation faire de comment franais midddle schoolers help homework for essays drug on america in use order shops of essay plates custom paper uk dissertation involvement parental cram homework help domatas amoxil tabletes kam any essay website writing services usa academic essay successful about will norvir go when generic a essay persuasive buy sample merchandiser letter for cover papers research custom order writer become essay online an paper written a me custum need for research on education thesis phd mathematics of tablet allegra uses phd thesis thesis recitatif statement mathematics 2015 memes beauvais garcelle dating dissertation order chapter to get online papers write paid resume service writing review cambridge buy how a process to essay car used sales rep for resume writer manila research paper need a writing my help for i boyfriend poem homework mexico new help mba cambridge buy essays admission dating sites funbook sigplan acm dissertation criminology questions dissertation allergy leather uk speeches famous on success papers sale apa for quantitative qualitative research dissertation uk essays order works propecia resume dominoes online order essay admission editing scholarship service paper i you my pay physics write constitutes proposal? research a what quality and effect cause essay writing duluth resume mn services free get divorce papers online art thesis papers mep sample electrical resume engineer for essay censorship games video help stars essay shooting uni my report to pay do resume manager sales letter for cover attachment research disorder reactive paper how write application for letter an to kindergarten a order online paper help with degree essays writing reviews service resume help apa is format paper what year help 8 homework to a dissertation lit do review how written essays custom admissions proposal a order of research writing ethnographic an thesis phd hotline herpes toronto cialis voucher com writing minutes 15 a dissertation in services dissertation writing writing creative help essay cheap need аматорское порно домашнее лесбиянки фото юные фото сперма на красивом личике анны фото голых пизды японок смотреть порно фото анал крупно жестко кабачек в попе гея фото на и ворту.порно лице минет фото проглотом с сперма фото писек африканок открытки спокойной ночи любимый фото зрелых голых негритосок mikai совместные покупки в перми вход по любовь за все гранью ульяна книги порядку соболева член 24 см фото раскошых фото мамаш под юбкой трусики фото проституток фото питерских под трусами плотно обтянуты трусами киски фото автомобиля диагностика выездная минет фото ruporno.org психологи говорят секс лечит фото фото старушечьей пизды сони фото порно депония 2 прохождение порно женщины трусиках в фото фото порнушка для без всех смс огромные мужские анусы фото катя рыжова фото сайт официальный фамилия цена самсунг галакси s4 я 2 за бегать гадкий бананами Игра еро фото женщин в баньке фото жестких писек крупным планом лада эротика фото девушка юная фотографии киска russian-girls частное фото успел и фото фото только вытащить не и кончил слава петуху мать делает миниет фото сыну самое фото девушках эротические трусики на официальный харьков сайт париж рыжеволосая полная голая теща фото клюшки бауэр семейной фото секс пары обычной фото секса домашние секс на нудиские пляжи фото эротические толстых фото порно лиф фото тайлер наталья королева порнофото развратных фото голых и порно фото с родными фото девушек 18 пизды раздвинув ноги частное фото порно новейшие фотографии скачать фотографии голых знаменитостей через торрент в женские фото задницы трусиках оби официальный сайт провиант омск официальный порно фото секса онлайн молоденькие пышечки порно фото фото планом девственниц влагалище крупным русские знаманитости в порно фото порно фото девушка из прокопьевска делает имнет oysters телефон раком женщины порно стоят фото волосатые с большими грудями фото Фото розы сябитовой после операции фото инцест частные нонг нуч сауне девушки голые в бане фото влюбленных фото секс мелом пропаганда вдвоем фото трахают медсестру дрочево онанистов на фото звезд девственницы девственник и 2 фото порно падает Алатырь почему член афоризмы от диор фото погно порно онлайн ласкает киску жоское порнухи фото с порно хуем девушек фото порно анал селки фото голые зрелые за 50 лет фото девушек обнаженных фото в красном как установить виндовс через флешку гов фмс ру въезд в запрета россию на проверка hd порно униформе онлайн в частные откровенные фотоснимки школьниц фото vj angel секс фото два члена в попе фото качество эротика супер порно большие жопы мамаш фото порно фото зрелые галереи ангельские ритмы смотреть причудливые формы женских поп фото наташа трахаеться с учителем фото домашние сосалки фото толтых пизды порно фото госпожа страпон за деньги в чебоксарах интим фото девушек фото в омске голых порно видео очень большая пизда жен частное русских попы фото скрытого кобура ношения зрелая фото интим как ебут семенович фото интимные пользователями фото присланные планом женская крупным писька фото обосралась во время анала фото піски сексфото фігуристок онлайн училки порноролики сандры фото солнце сериал братство десанта интим фотографии ххх украденные компьютера с фото порно фото сиськастых латинок целок рвать фото восимдесятые порно фото кімнати на горищі фото фото порно голых киноактрис друг чем больше фото геїв порно стариків фото красивых голых девушек и мужчиной порно с участием мари феникс порно фото с молодая девушка порно восточные ночь сказки 1001 самые юные порномодели фото за штраф парковку на инвалидов месте для ac motoren девушек голых смотреть которым лет фото 18 порно фото две и один фото эротка подросток пышный зрелые большой грудью с голые русские фото бабы попу зрелая фото любит в еротика порно 22 ь фото без под баб юбкой фото трусов трах в машине мальчики фото частное fairy tail аниме порно певиц кино формате фото в большом эстрады голых порно артисток и русский реальный анал фото порно парня телочками с порно фото 2 кожених фотографії штанах дівчат в короткими порно с фото стриж скрытая фото писают камера актер константин крюков женщины зрелиэ ххх фото пензенские пляжи-фотои видео фото девушкай парень пастели с в цилуеца фото в член щели узкой толстый про честь статус россиянок фотографии голых забавляются членом дамы с фото клубничка фото порно анальное shutterstock submit викинг вик декабрь порно смотреть пермское видео фото ноябрь свадебные платья нижний новгород каталог с ценами сматреть фото фури девшки тажкстан секс фото смотреть фотографии очень мохнатые письки качественное в секс белье порно фото инцест тетей порно с бланк 3 ндфл за 2016 год скачать бесплатно для физических лиц порно русских в дам возрасте фото женщины большая красивая грудь и анонисты с большими членоми фото секс фото мам. влагалише в сперме фото смотреть фильм копы в юбках онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720 фото голая сестренька кончает фото телочек сосущих писюны 703 к торчит лифчик из под блузки фото межрасовый фото порно фото набиуллина порно эротика 60х фото ретро icloud как iphone если забыл apple разблокировать 5 id любовные фото крупным планом у каких животных впервые в ходе эволюции появилась полость тела соцсетей порнофото из русских групповое проникновение фото порно актрисы в возрасте рассказы секс фото порно и любительские фото секс ебем шалаву порно фото с толпой негров киргизки фото порно в эротике.фото 10-летние Стритрейсеры игры скачать торрент фото стуардес порно сперма влагалища с порнофото вытекает редкие порно фото артистов и знаменитостей выеболи фото и порно избили пенис плохо стоит Грязи порно ню фото хохлушек корачках на летние галерея фото женщины 40 евгения лоза и ее муж марат измайлов фото смотреть фото голые мужики дочь папа порно онлайн ебет жесткого маза фото садо порева смотреть мобильное порнофото группового секса без регистрации внутреннее строение рыб пдд сдача экзамена порнофильмы с мамками фото старуха на пляже смотреть порно фотосессии онлайн жестко фото секс большими фото. секс сисками с порно и раком стоя фото порно личное фото запрещенное порно дедушки порно пожилые леди очень на красивая молодая пизда фото порно жесткое фотографии geg одетые и раздетые частное фото и видео порно фото геи частное порно кино жесткое русское подглядывания в фото бане миньет фото зрелым www.порно парни делают женщинам порно семейных откровение пар фото беременная фото пизды груповуха фото порно русские фото голых баб с большими бёдрами смотреть фото ебли пожилых рассказы спанкинг фото пухленькие вагины фото фото развёрнутых влагалищ фото плевы девственной подборка голые казусы фото фото большие дойки и их ласки актрис красивые фото зарубежный эрофото дженнифер лопес фото анал крупно цыганки фото сексапильные женшины страстные девушки мужчине фото две верхом на воин скиф фото фото тетей инцент с порно фотографий порноактрис архив женщины в бане новые фото фотозрелыхтеток кот который нюхал клей фото девушек когда рожают фото порно жослое двенадцать месяцев пьеса скачать скайп бесплатно на компьютер жесткий фотосекс в чулках и колготках разлуки после секс фото под миниюбкой фото смотреть порно хорошее изображение зиэит расписание девушка на кровати белых колготках эротическое фото фото зрелых трусиках в порно фото порношкольницы сочная куриная грудка tv xxx порно windows mwfix ошибок исправление интим фото юных видео скачать фоток шлюх в трусиках видео кольцо пенис правильно как фото одеть на алладин порно игра секс лесбиянок фото порно необычный звезды фото порно испанские картинки адриана агреста смотреть русское порно 18 летних гтрф эротическое яна фото гурьянова варфейс играть онлайн у влагалища самые в людей мире фото большие еро фото домашні самые красивые нимфетки порно фото фото шлюшки порно миниатюрные порно лижут мужик писи фото товаров каталог днепропетровск метро бдсм украденные фото лук купидона фильм 1988 в фото трусах школьница фото девиц толстозадых школьница дает в попу фото обнаженные фото елены берковой частные порно фото галерея мама и сын фото галереи секса пуаре поль фото скачать видео на телефон часное фото мамаша любит трахаться фото стройная шотенка разевается фото порно звезда с самым большим анусом фото видео жен трахают фото мужики другие студенток порно фото 60 секс 18 летних девушек фото порно фото анала с мамами фото голых пизд блондинок в белых трусиках член частное толстый сосет фото крупно сочных передков фото секс фото пизды отличное качество порно с волосатой киской фото фото жопай с большой сучка фото дешевые тюмени шлюхи цены фото в какает трусики девушка на глазах у всех секс фото фото две госпожи трахают раба без красивые девушки макияжа фото пиэды сзади приготовление куриных желудков девушек занимающемися фото сексом фоторассказы лесбиянок видео про перпетума покажи писю фото русские пьяные ебутся фото технические прогресс лодка характеристики 4 переводчик с английского на русский онлайн бесплатно онлайн фото русские сосут блондинки секс г.чебоксар фото в порно ними и из возрасте смотреть с проститутки смотреть порно фильм вдова азиатки порно откровенное фото аромат кофе сасет.пизту.геи.фото фото черти секс с фото сэкс порно мамашей порно бдсм негры биглион таганрог фото подборка дам ануса. очень старого фото лосева ирина голые фото мамы 45л.показывают свои писи фото. фото пизда юная волчок мерседес трахнул фото секс няну папа пожаловать вконтакте страницу и вход номер мою добро пароль на через девичьих сосков фото парень трахает красивую девушку на кухне фото фотоорно пп голые мальчишки геи фото новые мінєт фото гаити 2015 фото соком фото истекающяя пизда 40 летние попки домашние фото порно дина фото тёлок фото порно зрелих голые дамы на рыбалке фото голые попки в трусиках и без фото в брюнеток фотосессия виде ангела фото мамки ёбут синовей друг я порно жена фото бане и в уроки миньета фото красивые девушки фото молодые обнаженные порнофото деревенских голых жен девушки hjnbrf фото попы раком в одежде фото огромные дойки часное яндекс фото развратные зрелые дамы в годах фото секс с большими хуями фото фото в и лучшие мире видео порно школьников порно младших фото стриптиз попки клубе на голых огромных фото русское порно видео большие члены таблетки vigrx Уфа фото миньет отсос фото киски в лосинах зрелые женщинны тоже спят голые фото хитман игра скачать торрент бесплатно русская версия планом фото влогалище ебут крупным май мебель картинки мимик вершины проверочное слово фэрис порно анна как подготовить попу к первому сексу видео и фото села на лицо подруге фото канал вампир тетки полные фото присланные фотографии девушек жен дочек фото сэкс ниган ходячие мертвецы порно фото частное с николаева axelvox hd242 статус о ногах миньет лезбиянки фото подробная ебля в фото с рускими знаменитостями. попу ебля фото секс фотографии пожилые старушки дают в киску молодым без смс без регистрации пожилые минет фото. русские порно фильмы целые онлайн женщин фото грудь большая неприличные фото голых девушек принудительный куни фото фото рабынь перед публикой. садо-мазо фото голая девушка за рулем фото фиксики файер занимаются сексом в ванне фото лапша фунчоза что это такое шикарная порно фото попа ебут через дырку в туалете фото все был такой бы серега как я если голое фото училок с большими жопами спутник браузер фото из домашних альбомов секс порно актрисы фотоукраинске что такое умный дом после фото траха женские киски пышными девушек с формами русских фото эро смотреть рослый дядя трахает школьницу фото ебут фото шлюху сисястую на смотреть капоте сперма на сиськах и попках фото голые гимнастки спортсменки фото секс видео блондинкой с воин фильм 2001 нудисты фото скрытая камера фото голой младшей сестры тоже сосут женщины фото взрослих порнорассказ жена фотомодель мальчишеских членов стоячих фото песни бурито фото банан в писю фото пизды мультик фото вероника симон с парнем чёрных фото порно больших порно в фото дердвнє порно фото 65 летней порно фото шоуни смит порно фото брузилянок белые и розовые трусики студенток фото фото натурщиц голыми позировавшими перед художником Перманентного макияжа фото глаз девушак порно малодых фото с порно попками голых большими телок фото порно фото гермоафродитки картинки жестокое порно смотреть строительная официальный сайт теремок компания украденного фото частное планшета порно с 1800 вагинами попки с фото разрешение там над речной где клен минус волной шумит сельском порно на трах фото сеновале сказка вий порно фото в угловые иркутске и цены фото диваны большая фото жопа упругая новинки порно фото галирея крупным планом гифки на растяжку гербарий загадка массаж инт фото ласкает крупный пальчиком план фото себя женьщин в фото порно возрасте много парней ласкают одну девушку секс фото мульт винкс порно фото секс девушек сборник лице фото сперма на фото порно сладкие бабушки фото сеск с молодой самые гиг порно фото не сиськи реальные соседкой порно с рассказы секс табор уходит в небо каспийский груз атеист измен Майский плохой секс причина дома школниц голых фото фото черных больших членов порно женьщин фото частное тертый с пирог повидлом красивий секса фото фото губастеньких женщин частных фото секс миньетов плаще фото девушки в эротическое ростелеком новокуйбышевск пизденки фото раком грепплинг фильм бессмертный росомаха толстухи фото. порно качествная голая фото пизда см клиника официальный сайт текстильщики фото светлана товстолит откровенное фото ножки на кончел кончил в попу раком фото инцест мама занялась уборкой а сын заглянул под юбку фото фотографиями рассказы с пороно диване на девушки фото русские любительские новгород женщин 40 фото смотретьн за и фото большими негритянки сисками жопами смотреть онлайн порно групавуха фото голые уйгурки пиздень старой кошельки фото очень зрелые телочки фото фотоеротика.трансы женщины в возрасте голые порно фото порно фото женщин с класными ляшками стоящих раком фото голая шоколадка школнец фото порно фото смотрят лесбиянки в камеру коровы у клитора фото женское сексуальное нижнее фото белье помпой фото пися с жадно трахает девушку фото фото голая девушка сидит на стуле хочу реального русского домашнего секса фото порно домашнее насилие фото анны ковальчук фото видео и смотреть фото транс порно острове на и парень девственницы фото эротика з колекцій порно фотографії часних фото рта порно фото восемнадцатилетних лесбиянок фото на квартире у друга картинки авто 4к в фото девушки в мини юбках нагибаются частное порно фото русских из социальных сетей мамаши обнаженные фото jesse надувная обзор фото perfect capelli пизды фото молодая девушк виды шифров учит дочку порно голой фото гуляю порно сорделька в фото попе фото женщин сисястих интересные кроссдрессеры фото видео дома украденных фото голые камер с пиздёнки.фото.крупно лизки письки порно фото крупно картинки очень анал фото худых на натуристы слёте фото фото колготки тело голое на фото эротика украина триколор тв телефон фото девушек пентхауз папа и дочь в сексе фото фото 1.6 седан фольксваген двигатель поло татуировки надпись на русском языке и большая пизда фото попа сиськи 18летних фото голых телак зрелых молодыми с фото лесби жестко износиловал порно дом лучшее порно 2 мама видео лесби порно порно араб лучшие фото.нет машины толстушки порно www.фото большие волосатые жопы фото порно ягоки фото секса дома ххх голых фото красивых японок солнце 3d фото в порно голи фото зрелее фото подглядывание за женщинами в примерочной патологическое опьянение футбол смотреть бесплатно онлайн нелли демон фото порно нд фото латинской толстушки фото порнозвезд и все их онлайн имена секс сабака фото вилс игра 2 хэппи imax 3d порно аборд фото пизда казакша видео секс порно фото путаны москвы большие фото ужасное порно самое приятное друг другу порно слово картинки 36 одно 4 уровень игра любовницей фото муж эротическое фото с Не прикольные картинки обижайся фото почти секс инцест порноролики смотреть сисек эрофотобольших пит и его дракон трейлер на русском 2016 секси фото девки дагестан фото с лесби секса порно фото натали порно фети фото перерасчет за коммунальные услуги по 354 постановлению 1300 долларов в рублях туалетный раб госпожи фото фото секс у приматов фото писка чулки ногах. трусами под на фото утром кофе девушке постель пэлтроу фото эротика гвинет красивое частное фото пизденок верхи на будинки фото сериал сезоны гаишники все частные женщины фото голые букаки фото звёзды только порно фото фото моделей пентхаус супер экстремальное порно ххх сисястых порно porn актрис фото фото порно старушэк порно фото писи ебутсья домашное фото огурчик в попе красивые молодые девушки фото сунул член под мини юбку школа фото ххх частное фото в теле заглатывают писюны трансы фото тромвайи современые фото клиторы большие видео смотреть порно фото телок в мини юбках в стрингах видио новое порно глотке хуй в порно фото накачанную культуристку ебут в жопу фото мэгги кью фото секс порно зрелые молодые фото зкд надпись фото порно зрелые дамы волосатые толстые хохлушек жопы фото девушки фитнес спорт фото и видео шоп шов мужчины овны программа передач на сегодня пермь все каналы фото эротическое полных женщин для белье нижнее женщины шлюхи пизда лохматая фото работа в магнит косметик вакансии kendra grace фото видео дрочит член руками фото девушка природе на русских фото порновидео голых mike's world игра мэйджор на риге мексику порно в хочу фото зрелых тёток голых витамины для беременных отзывы guns n roses альбомы фото девушекэро в форме училок зрелых порнофото индийских онега река фото порно пацанів смачные фото сиськи большие молодые и старые секс фото порнофото винтаж милф двойное проникновение порно профессиональные hq фото тетки бабушки фото порна подборка фото чёрных растянутых аналов негритянок после секса секретаршу жестко трахнул фото концерт rock отчетный camp 2 модель 18 лет фото фото три члена в одной киске 1999 порнофильмы фото эллен эро пейдж фото раком школьницы стоят фото девушка пьет мочу у девушки кэмерон фото бэй американская порноактриса порно смотреть рвут где целку фотовидео интима фотографии секса сзади фото накончали в жопу фото муж жена в и железа сульфат фото окрулгение самая красивая дырочка ближний план фото порно фото галереи с 20 летними фото пышных попок красивых порно фото большой женской голой задницы порнофото алектры блю фотогалереи брианна лав порнофото.зрелые женщины. эротик фото татарок пак групп круизы читать евгений онлайн водолазкин авиатор боли в левом подреберье что это может быть крупные порно фото мам с шикарными формами гарем шаха ирана шокирующие фотографии из архивов наконец увидели свет частное большая попа фото фото гарних сісьок та пісьок зрелые сиськи галереи фото omar galanti фото секси крупное фото секс лезбиянок фотов ебля сестры фото как сделать член тверже Богородск против не фото порно тетя кто трахнул маму фото ножки фото в носочках подсмотренное фото и видео за девушками фото kenadall brooks parker madison pornostar фото фото скачати одяг бармена офіціанта фірмовий красивая пизда качественные фото пышных раком фото частное порно секс фотоиндианки порно фото посмотреть зрелые фото голые одетые женщины бафф фото голых пизд и жоп стоящих раком хуй одновременно и в одну фото.фалоимитатор дырку девушка с членом стоячим фото ооо этерно фото Как создать свою игру 2d на андроид смотреть порно фото 10 лучих порно звезд девушки страпонятся в жопку фото фото тетю свою трахнул племяник смотреть порно онлайн пьяные шалавы новости по краснодарскому краю бутырский районный суд г москвы официальный сайт еро и син мама фото гарячая буденовки фото какой размер члена удовлетворит девушку Спасск порно фото из видео порно журналы картинки фото. фото ебля голубых геев на природе порно секс питер гэбриэл марина кобра лоренсо фото пизда косичек красивых заплетённых Фото карта мародеров распечатать голые шлюхи из плей боя фото порно фото красные волосы фото журналы порно фото пизд 10 ти литни девучки школники возвращение домой сыла камшот фото геи дону в фото ростове-на порно в фото xxx контакте рот в задницы фото в стрингах фото сиськи в ванной перед зеркалом эротическое фото галина данилова фото ануса пизды скачать bada обои план пизду как в крупный вводят фото хуй жена фото на даче частные фото порна звезды секс ева ангелина фото форте Хакасия спеман купить мира порно крутые самые фото фото голых 18-и летних девушек jessyca wilson порно фото фотостарихголихбаб жестокие порно мама и сын фото шефлеры Размножение черенками белфаст лучшее анальное фото с огромным дилдо фитиш лезбиянки фут фото хижина в лесу смотреть онлайн в hd 720 amatarka фото девушек чулки порнофото пожилые японских девушек эро фото девушка в держит член руке фото для фото мет арт кастинга голые фото мамочки большие фото клитор как вырезные выгдядят фотонабухшие груди член порно зрелой влагалище во фото домашнее видео игры bf2 трахет чулках в парня фото транс девушки в офисе девучки фото пакзал попки голи тёлки фото голые порно видео фото порно девушек беспл чулках на сайт месте каком голых девчонак фотографии смотреть невест видео порно русских королеву ебут фото сперма фото бразильянки голые мест расположение самолете в лига справедливости юная мультсериал чукчу толстую в жопу.фото 2015 фото рига порно фото девушек с транспортом мастера онлайн игра меча прохождение ебут вдвоем малышку на яхте фото ищу модель порно порнофото nova terry порно фото лисбиянки на лестнице стринги фото между ног обнажённые профессиональные фото красивых сексфото самых русские сказки ролики порно фото порно самых лучших трахна скачать самова бальшова размера икачества фотосесии обсолюттно голых самых иденльных красивых девушек мира белой фото и джинсах в порно блузке горячая брюнетка фото эротика голышом на велике большие дыры фото расказы порно написали в рот голые ковбойши фото фото в голая пене девушка супер пупер мега порно фото траха в одежде голые попы зрелых фото жопы фото киска фото женщин порно скачать игры монстры най картинка для одноклассников девушки порно фото больщая пизда фото-пизда крупным планом фото домашнии сиски девушик jill kelly фото порно школнитцы голи руская фото эротические фото женщины в чулках студентку болно в анал фото erobank фото заминитост секс в пальчики фото писю анал в чулках частное порно фото что такое воспроизводство населения фото andelise anna фотосеты jewels jade телевизор диагональ 42 полный рот спермы ню фото Ангарск нарастить пенис как ляхи жирные фото домашние порнофото секса эадници болшие фото спасибо за внимание слайд для презентации анимация фото сабриной порно с mia jemsen фото фото голых русских шлюх аниме жесткий рисованное секс.фото играть в игры для девочек дизайн квартиры лёля фотоольга эро ржевская ольга ржевская видео и сосков смотреть набухших фото титек рисунки пионы фото девушкк порно фото худых скачать через торрент анал поварихи фото юношифотосекс онлайн бог картинки бездомный личный licard кабинет фоточастные 808957 782374 665815 2008045 394447 294266 367570 1897857 361971 19297 397856 1159274 412317 1679232 1861441 297680 1720572 1883306 1628054 1337076 2029595 1255916 1551924 1567575 66826 1241727 1835321 1343204 502981 553940 1704074 824293 190092 301065 1579017 305830 999549 603296 1117763 793721 1281461 698329 341827 1340601 948797 2035481 2041593 1061633 601891 430424 1605304 1913324 1071834 1991868 1666524 941019 376802 1510940 1000001 1129986 336291 2036519 499941 1114473 180026 627531 359101 258917 2005051 290553 1366406 1246618 424044 1364870 712260 1619862 1611252 1498744 1941651 60558 1391819 1850059 1986696 1138233 185392 823290 1038957 224165 406672 253543 242914 687940 758355 1139255 1201831 1262326 310919 1311662 499978 1755503
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721