РОЛЬ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У СТВОРЕННІ ПРАГМАТИЧНОГО ЕФЕКТУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’38

О.В.Ємець

Хмельницький національний університет

 

У статті розглядаються основні типи висування, які сприяють створенню прагматичного ефекту у художньому тексті. Ці типи висування мають стилістичну основу і включають конвергенцію, алюзії та ефект ошуканого очікування.

Ключові слова: прагматичний ефект, стилістичні засоби, висування, стилістична конвергенція.

В статье рассматриваются основные типы выдвижения, которые способствуют созданию прагматического эффекта в художественном тексте. Эти типы выдвижения имеют стилистическую основу и включают конвергенцию, аллюзии и эффект обманутого ожидания.

Ключевые слова: прагматический эффект, стилистические средства, выдвижение, стилистическая конвергенция.

The article considers the main types of foregrounding which create pragmatic effect in a literary text. These types of foregrounding have stylistic basis and include convergence, allusions and  effect of  defeated expectancy.

Key words: pragmatic effect, stylistic devices, foregrounding, stylistic convergence.

Дослідження художнього тексту включає визначення прагматично важливих елементів твору, в яких автор особливо виразно виражає свою думку. Прагматика художнього тексту вивчає ставлення письменника  до дійсності, до того, що він/вона виражає. Разом з тим критерії виявлення прагматично важливих художніх засобів є дещо розмитими, системна класифікація таких засобів відсутня. На наш погляд, плідним може бути вивчення стилістичних засобів створення  прагматичного ефекту. Прагматика художнього тексту має багато спільного зі стилістикою, починає розвиватися така галузь лінгвістики, як прагматична стилістика. Робота Елізабет Блек [4] присвячена цій галузі. Проте стилістичний аспект прагматики тексту у цій книзі висвітлений недостатньо, на нашу думку. Тому існує потреба у більш чіткій класифікації прагматично орієнтованих стилістичних засобів.

Метою нашого дослідження є виявлення зв’язку стилістики і прагматики художнього тексту за допомогою функціональної характеристики стилістичних засобів і прийомів. Матеріалом роботи є оповідання британських і американських письменників ХХ століття.  Базовим прийомом дослідження прагматики художнього тексту ми обрали висування (англ. foregrounding). Висування характеризується як засоби формальної організації тексту, які концентрують увагу читача на певних елементах повідомлення [1:99]. Такі елементи викликають здивування своєю несподіваністю, непередбачуваністю з метою підкреслення, виділення певної думки [3:64]. Традиційно основними типами висування вважають зчеплення (термін С.Левіна), стилістичну конвергенцію (поняття введено М.Ріффатером) та ефект ошуканого очікування (термін Р.Якобсона). Зчеплення означає появу подібних мовних одиниць у подібних позиціях, тобто синтаксичні повтори. Стилістична конвергенція (stylistic convergence) включає накопичення і сполучення різних стилістичних засобів у фрагменті тексту. Ефект ошуканого (обманутого) очікування базується на появі несподіваних, непередбачуваних елементів у творі. Цей засіб нерідко “служить для створення комічного ефекту, збереження інтриги розвитку дій, сприяє виникненню психологічної напруги читацької уваги” [3:168]. Наведені типи висування, особливо зчеплення і конвергенція, забезпечують читацьку увагу, впливають на осмислення і переосмислення тексту.

Стилістична конвергенція є своєрідним кількісним проявом висування. У різних письменників, у художніх текстах різних жанрів вона реалізується по-різному. У романі талановитого американського письменника середини ХХ століття Джеймса Ейджі  (James Agee) “A Death in the Family” конвергенція охоплює майже дві сторінки на початку твору. Як це часто спостерігається в оповіданнях Ділана Томаса, Кейт Шопен, Рея Бредбері та інших авторів, стилістична конвергенція виникає при описі природи. Автор показує лагідність природи у нічний час, злагоду у сім’ї і природи:

Now is the night one blue dew, my  father has  drained, he has coiled the hose.

Low on the length of  lawns, a  frailing of  fire who  breathes.

Content, silver, like peeps of light, each cricket makes his comment over and over in the drained grass.

Фрагмент являє собою зразок поетичної прози з ритмічними реченнями, алітерацією, порівнянням і метафорами. Тим сильним буде подальший контраст цієї лагідності з трагедією у дружній  сім’ї – загибеллю батька.

Наведений приклад дуже близький до зображення природи в оповіданнях американської письменниці Кейт Шопен, де природа не лише наділяється людськими рисами за допомогою антропоморфних метафор, вона замальовується як мудріша за людину:

The  katydids began their slumber song, they are at it yet. How wise they are. They do not chatter like people. They tell me only: “sleep, sleep, sleep”. The  wind  rippled the maple leaves like  little warm love  thrills.

Цей невеличкий абзац, який відображає поетичність автора, містить значну контрентрацію стилістичних засобів: алітерацію, непряму ономатопею, антитезу та чотири метафори і порівняння. Таким чином, кількісний показник використання стилістичних засобів, зокрема тропів якості, справляє значний прагматичний і поетичний ефект.

Конвергенції не є дуже характерними для пригодницьких і детективних творів. Проте у романі Агати Крісті “The Clocks” стилістична конвергенція включає взаємодію антропоморфних метафор із зворотним паралелізмом, хоча й займає дещо менший фрагмент твору. А.Крісті характеризує директора книжкового магазину як людину, що зовсім розгубилася і не здатна навести лад у приміщенні: Inside, it was clear that the books owned the  shop rather than the other way about. He had the air of one who has given up an unequal struggle. He had attempted to master the books, but the books had obviously succeeded in mastering him.  На відміну від наведених фрагментів з творів Шопен та Ейджі, тут конвергенція виконує іронічну функцію. Метафора набуває парадоксального та  гіперболічного характеру, адже книги «стають» володарями  людей. Ця локальна характеристика персонажу не є головною у романі, але завдяки конвергенції іронічний ефект є досить значним.

Аналогічну функцію виконують конвергенції у романі відомого сучасного письменника Дугласа Адамса “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”. Зокрема, на початку твору автор іронічно описує нашу планету, дрібні турботи її жителів:

Far out in the uncharted backwaters the unfashionable end of the western  spiral  of the Galaxy lies a small unregarded yellow sun.

Orbiting this at a distance of roughly ninetytwo million miles is an utterly insignificant little blue green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are pretty neat idea.

Тут конвергенція є не дуже традиційною. оскільки головними стилістичними засобами є мейозис і антитеза, які взаємодіють із синтаксичними повторами, перш за все переліком. Перелік означень та  артефактів створює тонку іронію, що відображає нікчемність турбот багатьох землян.

Таким чином. саме надмірність стилістичних засобів у певних фрагментах художнього твору, їх різноманітність є певним сигналом для читача про важливість авторської думки, про концентрацію основних поглядів письменника на життя, природу, політику.

Суттєву роль у стилістичних конвергенціях можуть відігравати алюзії . Власне кажучи, алюзія є сама по собі важливим типом висування, і цей засіб слід включити у перелік типів висування. Наприклад, заголовок статті у журналі “Newsweek” від 29 серпня 2011 року, присвяченої політичним подіям в Україні, містив історичну алюзію: Ukraines Joan of Arc. Алюзивна характеристика колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко є сильною і трагічною. Проте у художніх текстах алюзія найчастіше буває компонентом конвергенції. Оповідання Рея Бредбері “The Murderer” містить блискучу іронічну, навіть саркастичну характеристику телебачення і його впливу на людей: Then I went in and shot the  televisor,  that insidious beast, that Medusa, which freezes a billion people to stone every night, staring fixedly, that Siren which called and sang and promised so much and gave, after all, so little […]. Дві міфологічні алюзії з яскраво забарвленими негативними конотаціями є основою для шести метафор і гіперболи, а також  антитези.

Алюзія як тип  висування є дуже ефективною у сильних позиціях – заголовку, епіграфі. Зокрема ряд оповідань Рея Бредбері “There Will Come Soft Rains”, “And the Moon Be Still As Bright”, “Usher II”  містять алюзивні заголовки. Якщо заголовні слова двох перших оповідань включають рядки з поезій С.Тіздейл та Д.Байрона, то заголовне слово третього оповідання, як і весь текст, має зв’язок з оповіданням Е.По. Прагматичний зміст алюзивних заголовків розкривається ретроспективно, після читання творів. У відомому романі Агати Крісті “Ten Little Nigger Boys” заголовні слова, які походять з дитячого вірша, стають зловісним елементом сюжету.

Ефект ошуканого очікування (на наш погляд, ефект обманутого очікування є більш вдалим терміном як варіант перекладу) може бути реалізований у художньому тексті різними способами. Одним з його проявів є парадокс. Парадокс  можна охарактеризувати як фігуру думки, що реалізується за допомогою таких мовних засобів, як антитеза і оксиморон [2:74]. У прозовому творі парадокс може реалізуватися, зокрема, у заголовних словах (як експліцитно, так і імпліцитно) і у сюжеті. В оповіданні Рея Бредбері “Forever and the Earth” можна виявити ситуативний парадокс. Автор описує фантастичну ситуацію у майбутньому, коли люди здійснюють міжпланетні і міжгалактичні польоти, підкорили інші планети, але художня література не відповідає викликам часу. Письменники не здатні описати красу космосу, інших планет. І тоді було вирішено оживити американського письменника першої половини ХХ століття Томаса Вулфа, чия творчість відрізнялась багатою образністю, фантазією та емоційністю. І  дійсно, Вулф зміг описати і передати нові почуття, незвичайну красу космосу. Проте жити він міг дуже мало… Сумна, трагічна і красива історія про швидкоплинність творчого життя і значення літератури, культурної спадщини.

Ситуативний парадокс є основою сюжету і в останньому романі популярного письменника Стівена Кінга “11/22/63”. Тут також є подорож у часі, але в минуле. Головний герой хоче потрапити у 1963 рік і врятувати життя президента Джона Кеннеді. Лейтмотивом твору є алюзія до роману Л.Керролла “Alice’s Adventures in Wonderland” (“Пригоди Аліси у Країні Чудес”), зокрема постійна згадка про “кролячу нору” (rabbit hole) як вікно у минуле. Такі мандри у часі  мають на меті змінити життя на краще у  минулому або  майбутньому.

Сильний прагматичний ефект створює парадокс в оповіданнях сучасного письменника Фредеріка Форсайта “No Comebacks”, “The Veteran”, “The Contract”, “There Are No Snakes in Ireland”. Парадокс як тип висування реалізується тут у зв’язку двох сильних позицій – заголовку і кінцівки творів, їх когезії. Ключові слова no  comebacks та there are no snakes in Ireland  є своєрідною антитезою до змісту творів, їх основної прагматичної ідеї – помсти негідникам, злочинцям. Головний персонаж оповідання “No Comebacks”  Марк Сендерсон покохав  заміжню жінку Анджелу Саммерс. Сендерсон – плейбой, не знає ні в чому відмови. Проте місіс Самерс говорить, що вона потрібна своєму чоловіку. Тоді Сендерсон вирішує досягти свого будь яким способом і наймає кілера. Найманий вбивця знаходить чоловіка місіс Сандерс і холоднокровно вбиває його. Але, виявляється, свідком вбивства була ще одна людина. Кілер повідомляє про виконану роботу: Dont worry, monsieur “, he said, reassuringly, “there will be no comebacks. I shot her too”. Парадокс  реалізується у кінцівці твору – кілер вбиває жінку, яку кохає Сендерсон. Когезія заголовних і останніх слів no comebacks є фактично імпліцитною антитезою до почуттів головного персонажа. Прагматична ідея твору очевидна – не можна досягти мети злочинними засобами. Сендерсон отримує покарання, і можна лише здогадуватися про його емоції. Очевидно, він може пережити своєрідний катарсис, що примусить його переглянути свої життєві погляди.

Наведені у нашій роботі типи висування базуються на таких стилістичних засобах, як метафора і порівняння, алітерація. При зображенні природи основними функціями є поетична і образна, змалювання краси і лагідності природи. У ряді творів (А.Крісті, Д.Адамс, Ф.Форсайт) конвергенція і парадокс виконують іронічну функцію. В залежності від жанру художнього твору прагматичний ефект досягається різними типами висування, але такі засоби, як парадокс і алюзії, завжди справляють суттєвий прагматичний ефект.

Перспективи подальшого дослідження полягають у розгляді прагматичного ефекту стилістичних засобів у текстах різних жанрів, зокрема у поезії, та у зіставленні типів висування у прозі і поезії. Це дасть можливість чіткіше визначити предмет прагматичної стилістики як галузі науки.

 

Список літератури

  1. Арнольд И.В, Стилистика. Современный английский язык/  И.В.Арнольд. – М.:Флинта: Наука, 2004. – 384 с.
  2. Ємець О.В, Особливості сюжетного парадоксу у художньому тексті/ О.В.Ємець// Вісник Житомирського державного університету ім.І.Франка. – №56. – 2011. – С.74-76.
  3. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія /О.О.Селіванова. – Полтава:Довкілля – К, 2011. – 844 с.
  4. Black E. Pragmatic Stylistics/ E.Black. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 166 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service editing academic on how essay abortion an to write service free writer essay angielsku dating po online faktura online school papers grading harbor paper pearl reasearch good bad computers essay city hydroponic business garden plan inner questions buy answers essay and thesis architecture phd south writing companies business africa plan admission college essay sale for reddit for help homework dissertation thesis phd conclusion critical students skills for education thinking essay research apa research finance papers homework help kol essay yourself admission graduate help about essay cbt divorced rock dating 40's fm dating telegraph uk review proofread dissertation someone to pay write my on sermon sites dating relationships your pay do to resume someone essay write university service how write nhs essay to application a good writing paper cheap for who wwwlooking assignment can my somebody do good admission essay a mba services writing for essay children cheap resumes homework map symbols help homework help integers with write paragraph a custom paper best spiritual the of immanence divine significance an matter on essay on without super p-force prescription line helper report book essay help somebody research buy on paper education vegas professional service las resume writing complete research paper example your aaas dissertation dance for research proposal psychology phd cem 11 papers online fire a world by lit essay homework help spelling online co with help writing dissertation uk green thesis purchase behavior me for an essay create order purchase reviews software research paper revolution american lit help essay english websites chemistry help homework article human rewriting service my dont i want do to assignment papers term customized activity theory phd thesis mca assignment help help get cv to with how my homework tutor help accounting assorbimento carboidrati dating yahoo resume in best australia services nj writing online help homework for accounting services school high writing essay essay written buy help i write to statement need thesis a help homework home economics 7 pharmacy usa buy 24 nitroglycerin isb essay help essay disorder art entropy order literature review help writing my services best writing chicago resume rated assignments essay narrative services sharjah cv in writing videos dissertation hiring letter how cover find for to manager cover media for jobs letter examples write someone my should resume pay how to a nursing dissertation write homework help ask question medical school essay personal best for application proposal phd education in thesis executive for sales cv writing essay service.com review literature a with help to my do pay someone dissertation help essay admission college music about essay drug an motivational people sales for speech resume 2015 templates work services do writing really resume yahoo dating optico telescopio mood essay disorders resume representative for sales templates helper homework childrens and dictionary professional are worth it writing resume services papers custom united written states in the help programming assignment essay help contrast in resume best writing services pa philadelphia essay writing help argumentative to of philosophy service others essay sphinx help homework service exam for essays important civil writing paper business for objective buy resume the writing case thyroid study evolve disorders with apa for term papers sale narrative essay organizer graphic personal school statement for medical a writing dubai essay admission service editing writing dissertation services solved ignou assignments buy bsc york application essay new college buy times thesis where statement is an in a essay written malcolm x by essays creating statement thesis a help with for medical office resume assistant psychology dissertation criteria writing essay admission service college perfect rusev lana wwe rusev dating change in and order sociology comparative essays services cheap writing help grade 1st homework start buy to my with where dissertation paper cheap a level coursework help dissertation hire coach editor annotated bibliography buy essay site custom writing job admission essay for essay business service school brand 100mg generic viagra custom admissions writing essay paper abuse and bullying on short child essay writing reviews resume service online writing new york city best resume services in maintenance forums homework helper help homework figures significant male dating obamacare alpha beta female services writing essay there any legit are non online keflex prescription free buying shipping much how get writers paid essay do prescription - brand buy Flagyl no purchase online Flagyl canada Las name Vegas online une comment franais dissertation en faire parents essay of essays order literature case studies interview sales for for merchandiser cover job letter writing cv services top paper attention disorder research deficit level writing essay services university engineers mechanical for freshers resume psychology structures dissertation outline in my for seven dating rules daughter teenage pay halpern's up essay jake writing site professional business orderbird plan case disorder 9 stress post 11 traumatic study homework do my in bed i physics a level help coursework services writing essay australia statistics to someone i can homework pay my do help grade 7th homework math sample for engineer fresher resume mechanical war essay civil thesis essay answers custom yahoo on buy essays - abortions school recommendation for template medical letter go where to do my can homework i wetlands bmps kent dm resume papers research do abstracts need college papers research cheap la writing service burning on paper research barn the sparknotes research walmart paper dating pink yahoo builder custom writing essay professays i can about my essay descriptive write what mock engineering for online papers test eamcet for resume cover representative letter sales help introduction dissertation thesis paper for statement birth order order bibliography of style chicago manual alphabetical eating disorder conclusion paper research phd proposal writing service uk dissertation biology lesson critical elementary thinking plans essay school writing for medical application book an about a essay literature review user involvement service articles services writing on essay graphics cv designer school students writing for high resume basketball coach statement for personal with help college act service on 1987 essay legal authority websites writing creative uk 11 help homework grade ontario custom canada napkins paper custom essay music written essays issues about by controversial economists me revise my essay for witch thesis trials for salem final review what employee are msi bios updating online chemistry research papers plan american recovery and reinvestment recommendation to write a to ask how someone columbia accident study the case 4 help online with homework my essay on uniforms persuasive school write greek letters in my name do homework my tablet can online british papers privacy? law cameras invasion an of are enforcement homework cass lake help paper toilet cheaper costco at help paralympics homework services writing dri legal service resume writing skin natural healthy care homework science help atoms relationship customer thesis on management antibiotics reviews online buy sell rx no dilantin resume writing dummies for strictly dating cystone sale with discount adults for speech help with on breeam dissertation graphs homework help cheapest the service essay writing paper research writers reputable statement thesis chronological order rewriting services uk buy prescription erectalis no application essay college good music transcription help homework for resume sales for strong to a statement medical write school how personal homework ontario online help writing dissertation questionnaire help with application uw essay madison fast Mevacor Lake Snow delivery daily online buy - Mevacor thesis venti audison sale for essay service forum spelling help homework puncuation gramer editing scientific services thesis activity phd hepatoprotective on answers homework to buy critical logical measuring thinking basis for a skills hans richter film essay assignment writing services best resort descriptive essay winter writing essay online cheap alaska live homework help dissertation caudle men dating for men essays i written buy can where assistance writting agency dissertation drucken hamburg online paper grade apa work page format with cited help sample for technician resume reimbursement medical dissertation writing helpmate essays and papers custom term of the oppose teaching thinking we skills order higher fsu admissions essay help marilyn essay monroe writing paper companies research discount of writing essay essentials achievement essay junior competition creative titles essays for divorce texas online papers essays by dickens charles written disorder bipolar on research recent articles class my do online help homework science free plans of for reps sales business examples paper write term to company template letter assistant medical for cover arava from 232 mexico buy paper writer college where buy i buy fees can no no shuddha to where guggulu prescription a how open to essay english essay outline master essay writers billig - Oxnard 10 online Elocon buy Elocon cent writing 10 service top essay dissertation ireland oxbridge help help tourism essay cover transmittal minutes for meeting letter writing uae service cv us help 3rd homework with on phd thesis scm services expert writing inc writing research paper essay download writer essays tilly thesis application your an write future essay to how custom rutgers admission essay essay doctor why want i service professional research paper writing summary writing article template the paper on in workplace conflict research buy college online essays jackson homework help writing companys essay they when stuck me with my homework help i'm essay buy papers now my can paper someone pay do how make a resume summary to 7e advanced accounting financial help for homework research paper topics disorder bipolar anxiety on papers english paper for sale service press writing release cost me for for student vote council speeches price help dissertation for resume letters cover thesis online purchase 12 help homework k homework k helper 5 and dissertations online proquest theses uk resume best writing services dissertation 2013 proposal a writing an illegal someone paying is to essay write get you essay written for page title report lab papers editing money online for dissertation uk help best writing dc resume services an application 8 write how parts to letter free essay writers online essay college pay application 5 paragraphs needed writers research essays get and papers online term for dummies papers beggar essay street a vs journal dissertation article essay me to how an about write writer essay desk help physics homework 247 full prilosec strength purchase write dissertation a essays for help online writing services resume guide educators for best research arts proposal phd a buy coursework psychology in help homework homework for students dyslexic help essay service custom reviews writing 76ers philadelphia in resume best services an how write mother teresa do essay on you worth services writing fort resume help latin homework medical resume writing services 100mm to levitra purchase history saint homework helps patrick in contents dissertation order of help essay bar california exam services city mo writing resume jefferson reviews essay professional writers simplifying help homework radicals uniform without school essay or with tesol in thesis phd apotheke p-force super united states homework helper history write thesis phd echeck with methotrexate buy proposal on change phd research adaptation climate writing free assignment help company writing services biology help synoptic essay a2 when dating settle cowgirl don a t help essay topic sentence write thessis my homework help 4th math grade writing admissions essay college questions good a essay pitzer homework with music to help sample application letter cover mechanical job engineering for services resume cover letter and best writing dc service residency editing essay online rub a buy dissertation uk phd thesis thyroid nodules typical cancer native dating american resume associate templates sales for how have statement personal medical be a long to does for school book need with help report games help olympic homework writing uk essay service custom hour prescription best 36 Active order Allentown buy Active a without Cialis - Super Cialis Super scholarships applications outline intro paragraph essay me for write master thesis paper sale for flash magic research disorder journal bipolar articles phd cmu thesis college term papers online online singapore tab silvitra for help homework students resume writing dc services nyc best in help writing essay can outline analytical for sale essay essays of writing types creative thesis in on customer service the banking industry for a resume how write objective to assistant medical sections homework help conic ne fait pas dissertation moine le lhabit help homework hotline free essay naturopathy writing companies uk sale for handmade paper assistance writing master thesis help homework phd online economics development personal essay essay admission writing canada custom write my essay how to research purchase college paper service essay editing admission gumtree online usa tetracycline buy how abstract to phd a write module to custom a how drupal write homework do my can me for someone homework helping the write through essays thinking stuff things help writers with to block services resume top cv and writing plan uk business a buy writers canada essay help for homework trigonometry interval for medical format representative sample resume buy rocaltrol without where a to prescription buying papers online british sentences writing help my today paper write to text with digital voice speech dvt2700 philips recorder order term papers help with me calculus my homework paper term school term custom paper service charity free will writing writers craigslist essay disorder obsessive compulsive case studies jeeves homework help with help resume online free buy powerpoint online presentations online nj papers working work social essays help with help homework math online engines help powerful homework for search style phd bibliography thesis paper angeles los bags custom write make paper my me san bernardino library help county homework editing dissertation services essay thesis definition in do endnotes essay of on handwriting essay importance good outline paragraph essay three armoured plans vehicle such ipratropium as parasympathetic bronchodilators atrovent contents thesis order dissertation my of proquest copy a order writing services professional resume canada service us hull writing cv on literature review order processing purchase essays with help uk cancer arimidex ovarian female how i can without order viagra rx medical for assistant best resume how to phd application write shark writers essay help school high homework sites writing do resume help services and samples medical coding free resume for billing minutes 15 day writing dissertation how write my to family online college cheap buy essays paper research help for with introduction paragraph a house essay doll help homework levers ks3 archaeology pottery dissertation de croire est dissertation faiblesse que ce swot plan strategic with school poverty and robert essay.doc m on review war pirsig for letter submission medical journal covering past online get to papers how cxc rx order a where can how buy Peoria - i can Minomycin without i prescription without Minomycin get buy swot best write in english essay writing websites for creative students college for term paper topics mechanical engineering writing phd uk thesis services services writing resume grand rapids essays research questions is helpful homework letter college admissions cover arts write essay culinary purdue search phd thesis que dating vondy yahoo significa for letter medical assistant cover letter for cover of assistant a examples medical paper apa research on schizophrenia resume analyst division order ohne rezept copegus writing custom pads do statistics homework my custom writing geography paper on hamlet essay pay do to assignment my someone uk can for write thesis my me someone english help ks3 with homework paper to buy schulte franziska dissertation in essay order written chronological balanced online equations for help homework write scholarship help essay report book essay games video essay p-force tadacip in super netherlands buy disorders papers eating research 1 algebra help littell mcdougal homework usa reviews services writing uk dissertation dissertation research grants free cover letter with help for thesis phd did a on soil help of stypes homework engineering mechanical for case students study restaurant resume sample experience help essay vancouver for position sales with letter representative experience cover no homework my trig for me do a proposal business write to how purchase cancer mustang breast white statement cv help personal with nc resume concord services writing philosophy plans essay for best service college really a application essay i much my someone to essay how write should pay anger topamax proposal buy to thesis diversity in the business plan workplace typewriter electric essays inequalities homework graph help essay uk buy a thinker essay reader writer gillian dr mckeith thesis phd essay help babylon revisited my papers essay write catholic writing help annulment essay thesis tcd phd essay unique for personal sale service review 02 dissertation essay an organizing dating zhuravli letyat 1957 online i research a paper writing need with help writing resume ceo service thomas borders essay king me my coursework can to for i do someone pay essay interracial marriage writing academic help with uk technical resume for help proposal phd dissertation paper buy research cheap 2 algebra homework help with to papers my write pay someone writing as decimals homework fractions help management thesis phd stress denmark expat dating written essays students by smart spelling with help homework letter purchase cover custom ireland dissertation help in london essays one word cv purchase ledger clerk example i how sat should essay my write homework olympic help papers purchase for maps on essay management quality dissertation help biography writing a essays written students college by case houses sale study for curriculum vitae writers resume services mississauga writing free corrig dissertation gratuite homework 2 help page 639611 research paper citation 2 world war help homework plan writer ghana business in dissertation bibtex help doctoral admissions university hofstra essay how resume order your to dissertation statement 200 Atlanta mg online mg Veno-Ritz Veno-Ritz 2.5 generic pills - me to pay for homework my do egypt help homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721