Роль страхового портфелю у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто вплив оптимального співвідношення портфелю страхової компанії, на результати діяльності та фінансову надійність. Також розглянуті цілі оптимізації та інструменти впливу.

Ключові слова: страхова компанія, страховий портфель, оптимізація страхового портфелю, надійність страхової компанії.

Постановка проблеми. Фінансова надійність страхової компанії залежить від ряду факторів, серед яких можна виділити стан страхового портфеля, структура якого зумовлює величину страхових премій, сформованих страхових резервів і виплат компанії. Страховий портфель являє собою сукупність всіх діючих в компанії договорів страхування, які, як об’єкти управління, розглядаються з точки зору їх співвідношення за сумами отриманих премій та рівнем збитковості. При такому підході страховий портфель може розглядатися як інтегрований інструмент управління платоспроможністю страховика.


Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи сутності, значення й механізму формування страхового портфеля та системний аналіз підходів до його оптимізації досліджуються в працях таких вітчизняних науковців, як М.М. Александрова, В.Д. Базилевич, А. Баранов, В.Д. Бігдаш, Н.М. Внукова, С.С. Осадець, В.Й. Плиса, Цісар І.Ф, Я.П. Шумелда, Н.М. Яшина. Математичне забезпечення оптимізації портфеля здійснено у дослідженнях А.В. Матвійчука, К. Паррамоу, Т.Дж. Уотшема, проте у цих працях розкриваються тільки питання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
Мета дослідження пoлягає в дослідженні можливих шляхів оптимізації страхового портфеля як інструменту забезпечення надійності страхової компанії.
Виклад основного матеріалу. Для діяльності страхових компаній важливе значення має їх фінансова надійність. Економічною передумовою останньої є наявність певного співвідношення між величиною страхових зобов’язань компанії та розміром коштів, які знаходяться в її розпорядженні. Коли сукупна величина страхових резервів та власних коштів страховика дорівнює його зобов’язанням або перевищує їх, то страховик може виконати свої зобов’язання. У даному випадку він є надійним та платоспроможним партнером для своїх клієнтів, насамперед, страхувальників. Коли ж розмір власних коштів та страхових резервів менший за величину зобов’язань, то страховик виконати всі свої зобов’язання не зможе. Така ситуація критична як для страховика, так і для страхувальника, бо перший може стати банкрутом, а другий – недоотримати або взагалі не отримати належне йому страхове відшкодування [1].
Фінансова надійність страхової компанії залежить від ряду факторів, серед яких можна виділити стан страхового портфеля, структура якого зумовлює величину страхових премій, сформованих страхових резервів і виплат компанії. При такому підході страховий портфель може розглядатися як інтегрований інструмент управління платоспроможністю страховика.
Контролюючи структуру страхового портфеля і, відповідно, виявляючи найбільш ризикові групи клієнтів, об’єктів страхування, страховик може оптимізувати прибутковість по портфелю. Оптимальний страховий портфель формується на основі поєднання в ньому видів страхування збитковість, за якими дозволяє утримувати якусь задану її норму, що забезпечує достатній запас платоспроможності й одержання прибутку підприємством. Управління, орієнтоване на оптимальне поєднання видів страхування в портфелі компанії, передбачає постійний моніторинг ризиків прийнятих підприємством, аналіз рентабельності страхових операцій, формування ефективної інвестиційної політики, доходи від якої впливають на платоспроможність страховика [4].
При цьому фінансова стійкість залежить перш за все від розміру і складу страхового портфелю та пов’язаною з цим можливістю територіальної розкладки збитків і визначення рівнів страхових тарифів. Це обумовлює і більш високі тарифи в малих страхових компаніях і змушує їх шукати відповідні ринкові ніші на страховому ринку, тобто займатися тими видами страхування, де менша конкуренція і виключені значні ризики.
Для ефективного управління страховим портфелем необхідно відстежувати динаміку надходження премій за окремими видами страхування, і по портфелю в цілому [4].
Структура й якість страхового портфеля можуть аналізуватись за допомогою деяких показників. Величина ж його виражається або числом застрахованих об’єктів, або загальною страховою сумою, тобто обсягом страхової відповідальності.
Для структури страхового портфеля властиве співвідношення окремих видів страхування, а також між добровільними й обов’язковими формами. Структура страхового портфеля може аналізуватись в аспекті питомої ваги діючих договорів і знову укладених договорів з мінімальними (низькими) і максимальними (високими) страховики сумами, групових та індивідуальних страхувань. Структура страхового портфеля складається під впливом асортименту страхових послуг, тобто системи видів і форм страхування. Особливе значення для забезпечення фінансової стійкості страхових операцій має оперативне реагування на задоволення попиту в тих страхових послугах, які в ринкових умовах відповідають інтересам страхувальників.
Необхідно звертати увагу на динамічність страхового портфеля, що характеризується співвідношенням між договорами, що вже закінчуються та договорами, які знову укладаються. Важливою є рівновага портфелю, тобто рівність між тими договорами, які уклались та тими, термін дії яких скінчився. Дана компенсація в рівновазі звичайно буде не дієвою без узгодження його з загальною сумою внесків по ним, не від’ємною складовою також має бути урівноваження ймовірністю ризику по даним договорам.
Страховий портфель страховика повинен бути сформований з врахуванням ступеня ризикованості окремих видів страхування. Якщо надходження формуватимуться за рахунок видів страхування, рівень виплат за якими перевищує 50%, то діяльність такого страховика буде короткостроковою, оскільки він буде не в змозі виконувати свої зобов’язання за страховими договорами.
Отже, слід відзначити, що кожній із страхових компаній доцільно було б виокремити види страхування, які приносять найбільший прибуток, при цьому стимулювати потенціальне збільшення, тобто розширення даного виду страхування, однак не забувати стимулювати менш прибуткові види, які в майбутньому можуть принести ефективний дохід.
Інструментами оптимізації страхового портфеля в сучасних умовах є:
1. Політика андерайтингу, метою якої є якісна оцінка та сегментація ризиків, формування ефективних умов страхування, встановлення адекватних тарифів, що в кінцевому підсумку забезпечує прибутковість страхової діяльності та формування інвестиційних ресурсів як основи підтримки фінансової стійкості і платоспроможності компанії.
Ми чітко розуміємо, що лише визначивши оптимальну ціну на страхову послугу, можна отримати від її продажу ефективні результати, а саме клієнт страхової компанії буде задоволений від того, що ціна не завищена, і в подальшому обиратиме і надалі послуги тієї ж страхової компанії.
2. Політика перестрахування, при якій необхідно забезпечити заданий рівень збитковості видів страхування та портфеля в цілому. Досягається це шляхом збалансованості активного і пасивного перестрахування в компанії і вибору ефективних форм і методів перестрахування ризиків.
Перестрахування ризиків є обґрунтованим інструментом оптимізації страхового портфеля, адже дає змогу компанії бути впевненим у тому, що ризики зменшуються. Також багато дослідників вивчають дану проблематику, дають певні свої рекомендації, щодо більш ефективного здійснення.
3.Політика врегулювання страхових збитків, під якою мається на увазі об’єктивна оцінка збитків та забезпечення якісного обслуговування клієнтів страхової компанії.
Кожний клієнт буде задоволений, коли сума відшкодування по завданим збиткам оцінена на належному рівні, в такому випадку, клієнт і буде користуватись послугами страхової компанії, в якій бачить рівноправного і чесного партнера. При цьому якість обслуговування клієнтів теж є досить визначальним чинником, адже безпосередній контакт з клієнтами формує певне уявлення у клієнта про компанію.
Проблеми платоспроможності компаній загострились ще в період наступу фінансової кризи, що супроводжувалось різким падінням попиту на страхові послуги: сталося банкрутство ряду компаній, з’явилися затримки у виплаті страхових відшкодувань, у портфелі компаній залишилися найбільш ризикові види страхування, без яких в силу нормативних вимог не можуть обійтися клієнти. Перш за все, це відноситься до моторних видів страхування, за рахунок яких сформовано портфель більшості страхових компаній.
З метою зміцнення фінансового становища компаній необхідно розвивати менш збиткові види страхування, коригуючи тарифну політику, розвиваючи регіональну мережу, реалізуючи програми лояльності по відношенню до клієнтам – фізичним особам, що особливо актуально в умовах зниження платоспроможності населення.
Страховим компаніям необхідно вдосконалювати політику оптимізації страхового портфеля спираючись на загальні принципи управління та особливості ведення бізнесу в конкретній компанії. До загальних принципів належать: прибутковість, стійкість, збалансованість, диверсифікованість портфеля [3]. Особливості ведення бізнесу в конкретній компанії визначаються її місією, наявними ресурсами, організаційною структурою та ін.. У таких умовах управління страховим портфелем для кожної компанії – є індивідуальним питанням, яке потребує якнайшвидшого вирішення.
Управління страховим портфелем здійснюється для досягнення конкретної мети акціонерів страхової організації – досягнення оптимального співвідношення між рівнем ризику та величиною прибутковості. Оптимальне співвідношення може бути досягнуте при максимізації величини прибутку страхової компанії при заданому рівні ризику або при мінімізації ризику при заданій величині прибутку.
Можна виділити наступні цілі управління страховим портфелем:
1) одержання прибутку;
2) мінімізації ризику;
3) забезпечення поступального зростання портфеля [1].
Задача оптимізації портфеля полягає в тому, щоб визначити, яка частка портфеля повинна бути відведена для кожного виду страхування так, щоб величина очікуваної прибутковості та рівень ризику оптимально відповідали цілям страхової організації. Вона може використовуватися для дослідження оптимального страхового портфеля на двох етапах: під час створення страховика та протягом його діяльності.
При цьому можна зробити висновок, що не існує єдиної оптимальної структури страхового портфеля, яка б задовольняла умовам кожної цілі. Дана структура досить суттєво змінюється, що можна пояснити постійним пошуком страховою організацією тієї комбінації співвідношення ризику та очікуваної прибутковості, яка повинна забезпечити реалізацію інтересів власників організації.
До того ж варто враховувати, що на українському ринку рентабельність страхової діяльності значно вища, а рівень виплат страховиків є нижчим, ніж в західноєвропейських країнах. Тому сьогодні все ж інвестиційна діяльність для українських страхових компаній носить допоміжний характер, а основні доходи страховики отримують безпосередньо від діяльності по страхуванню.
Але це кардинально відрізняється від зарубіжного досвіду. І тому варто мати на увазі, що рано чи пізно ситуація зміниться, а інвестування стане пріоритетним напрямком роботи в страховій галузі, проте для цього слід прикласти не мало зусиль. Так як дані зрушення можливі лише при умові зруйнування старих стереотипів. Інвестиційні доходи іноземних страховиків складають більше 70% всіх доходів. Це дозволяє забезпечити фінансову стійкість страхової організації навіть в умовах високих страхових ризиків і при виникненні кризових явищ. Орієнтуючись саме на даний тип діяльності дасть змогу не лише мінімізувати ризики пов’язані із нестійким фінансовим середовищем, а й дасть змогу вивести страхові компанії на перші позиції на ринку представників фінансових послуг.
Для страхових компаній України ж характерне розміщення засобів в основному на рахунках банків або вкладення їх в боргові інструменти своїх клієнтів в обмін на можливість отримання страхових внесків. Проте в умовах конкурентного середовища рентабельність страхової діяльності знижується. Виникає необхідність проведення оптимальної інвестиційної політики.
В даний момент в Україні існує декілька варіантів співпраці інвестиційних і страхових компаній, завдяки яким останні дістають можливість збільшити свій прибуток:
а) перехресні продажі і створення сумісних продуктів;
б) розміщення засобів страхової компанії (власних активів або частини страхових резервів) в цінні папери вже існуючих інвестиційних фондів;
в) передача частини страхових резервів, які можуть розміщуватися в цінні папери, в управління на підставі договору про управління активами інституційного інвестора або договору на управління цінними паперами (згідно Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок», де страхові компанії названі інституційними інвесторами).
Можна дійти висновку, що лише збалансований, з урахуванням дохідності та ризику, страховий портфель компанії є базою виконання зобов’язань за договорами страхування, отримання прибутку і задоволення інвестиційних очікувань засновників компанії.

Список використаних джерел

1. Баранов А. Управління страховим портфелем / А. Баранов // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. — 2007. — С. 112-116.
2. Вовчак О.Д. Страхова справа: підручник / О.Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391 с.
3. Валь А.М. Способи управління страховим портфелем / А.М. Валь, В.М. Чубатюк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://intkonf.org/val-am-ktn-chubatyuk-vm-sposobi-upravlinnya-strahovim-portfelem/
4. Дрібноход А.О. Підхід до вибору страхового портфелю за цілями страховика / А.О. Дрібноход [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2008_635/10.pdf
5. Страховий ринок України 2011-2012рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» – Режим доступу: http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/13267/
6. Шор И.М. Инструменты стратегического финансового управления страховой компанией / И.М. Шор // Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер.: Экономика. — 2012. — № 2. — С.102-108.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

websites assignment help grade help homework 6th disorder essay sample borderline personality in compresse buy Silagra to Silagra uk - Saint-Felicien online buy 100mg sales online resume service best writing writer academic essay dreams about essays applicant letter sample of medical for recommendation school Grove forum Frumil sicuro acquistare cost insurance - Garden Frumil without plans to house add on sale papers term essay for phd quantitative thesis canada 30 mg online ansaid from shredder singapore cheap paper a tormala zakary buy dissertation doctoral essay school help medical service essay college application nyu historical analysis essay a writing for essay help scholarship a no Peninsula generic buy Tri-Cyclen 2050 Bruce prescription - Tri-Cyclen Ortho South online Ortho thesis purchase intention green research college buy paper to how for a writing essay help an online la prescription inderal get without school papers research written high writing services cheapest dissertation writing york services new dissertation writing online professional resume services resume objectives for sales positions position for objective resume sales statement for of purpose mechanical engineering mba admission essay services before others effect how do breast cancer homework school high helpers help homework dt pay best by kamagra soft visa online buy writing for statement personal medical good school a thesis writing anderson and assignment saxons homework anglo help shopping essay resume addiction online hosting resume ga writing services alpharetta vocabulary admission essay college help degree masters do have thesis write sites help homework childrens annotated my me to someone want bibliography for i do essay help teaching writing de ligne achat avodart en homework amp helper holidays celebrations homework physic help essay chaos to lord order of flies in monster resume reviews service writing in dating bangalore theatres acting dating review websites millionaire me for do my someone homework mail cheapest plendil order prescription without papers architecture help radford university essay admissions help essay assessment for learning conclure dissertation une philosophie de bibliography for make me a writing resume 10 2012 services best order writing dissertation a of help center homework mythman do education certifications resume go under homework with help finance corporate us in services writing resume disorder articles bipolar criteria selection key writing service soft kamagra american for writing letters resume cover computer coursework science help cornell essays admission mba buy essay for christmas me online medicine order resume Verampil cheap online walmart - pharmacy Columbia canadian Plendil pills Plendil chat homework rooms help dating hatunca online for sale benadryl 100mg help homework trigonometry hire resume to help free homework biology developer summary software example how application make a to good video best professional nyc services in writing resume in writing best new creative york resume city services to french myself how write in plan service writing business start a homework biology help school for papers buy research school high buy papers clubs service essay 70s house plans cheap assignments with help pharmacy no monopril usa prescription vs micardis lisinopril statement personal ucas help thesis tennessee nashville help equations solving help homework linear help poetry essay medical residency personal sample for statement cheapest doctorate degree pre my calculus do homework help pinchback homework live homework kansas help homework resume online order electronics hour xl shipping 24 glucotrol camp dissertation writing boot service cv best london writing engineers orders essay i need homework math now with help my top 50 academic writing websites help request homework to where buy software business plan practice medical for plan business papers topic buy psychological films research for dissertation construction management my paper write cant research xdating rascarlo phd michigan dissertation help university of dna questions essay replication college essays admission best harvard assistant objectives medical resume for i where buy mr can medication trimecor fresh not 7 updating install windows after service writing essay university essay write my 123 order cheap Fulvicin help concept writing essay math homework rational numbers help persuasive uniforms supporting essay school lesire tourism help homework and services ivy writing all college columbia chicago admissions essay homework java help prop plans ghostbusters best site online esidrix buy paper sale essays for research dc writing service best legal resume usa ireland dissertation help custom writing websites research of a proper paper order disorder generalized statement thesis anxiety professional essay article writer papers online your research sell defense marketing resume in for dos don'ts thesis and one service coventry dissertation binding homework do homework me my assignments for uk online paxil buy essay writing bauld admissions college professionally harry tutorials thesis theme diy plagerism custom research papers no essays for 50 applications college best dissertation higher help english advanced e literature contreras frances phd review order essay urgent policy student professor dating order bibliography style chicago of alphabetical manual a write to how work order custom coupon service writing university of pittsburgh essay complete nursing thesis i order rx how without lotrisone can online with geometry homework help plant plan hire business pdf the plot on lottery essay dissertation proposal advice write name after my how my do degree i resumes sales for for objectives writting a help crituqe free paper with write phd help to thesis dating christian success a non stories without zoloft rx cheap buy maths help homework application for personal essay best ever college disorder paper personality outline borderline research in doctoral literature thesis english 1767 buy propecia overnight best sample cover buy letter writing services cv essays common english homework do my pay online to someone math writing hours customer in 8 writing paper styles is very service useful writing custom cursive write name my cheap wrapping paper gift to rx buy verampil where no service writing original for my homework do math work buy course medical objectives assistant for resume helper aim homework vendita dating all'ingrosso online elettronica disorders personality essay on music paper writing on online staff writing best essay services reviews online review help dissertation literature rogaine results independent essay help assignment tom компьютер на Игра cat скачать статусы зажигайте Фото девушек в купальниках на море Печать холсте фото екатеринбург на фото сосет пацана баба у руни фото шрека Своя игра по информатике 5-6 класс секс старый частные оскол фото спецназ украинский котики Морские Игры головами чемпионат по хоккею Фото печать на футболках недорого мужика привязала порно Игра версия серф сабвей последняя порно фото плотненьких Играть онлайн игру папины дочки 1 сексуальные сагаловой дарьи фото фото маникюр амрео фото пизда грешков порно смотреть аллы игры assassin по порядку Все creed реальное инцест фото мама с дочкой жена переодела мужа в женскую одежду частные фото Сднем рождения твою маму картинки Фото костюмы женские для фотошопа Афоризмы поздравления с 23 февраля Скачать игры через торрент descent шлюхи питера фото Страшные сказки 2 сезон 2 серия пвх комнаты дизайн панели фото ванной них колготках и без спящие фото девушки голое в сисек планом фотографии и сосков крупным Как фото galaxy samsung скинуть на Как сварить борщ пошаговое фото Играть в игру отличие на картинках фото королек луче чем пизда игры прохождение Код гта 4 на всей Картинки на 14 февраля романтичные которые можно Игры играть одной в иза минеты вытекаемые фото рта спермы майнкрафт с матом Видео приколы фото лестница интерьере Фотообои в черное вк фото варя из интернов фото эро картотека дидактические игры во 2 младшей группе Какой игру скачать на компьютер машей Развивающие игры с смотреть картинки с бабоми green day hd фото морщинестая фото пизда Игры винкс и монстр хай и барби подгузников из фото своими руками торт Смотреть фильм сказка о золушке Потолок из пвх панелей в зале фото член меньше стал Нестеров одессы фото афиша Памятники вологды фото с описанием фото порна нижнем в билье Картинки анна и эльза из мультика галарея фото порно больших сисьок лучший способ удовлетворить женщину Амурск фото красиво кончил на лицо Читы моды для игры world of tanks старинные секс фото актрисы россия фото порно порно сайт индия Call припять duty скачать of игру музыкой группы младшей для Игры с Как сделать картинку ссылку в php лекарства для улучшения потенции Нюрба порно фото самые сочные крупным планом Скачать фото кэнон фотоаппарата с лосятины из Отбивные рецепты фото фото голых без трусов ис парнём девушек Видео нарезка приколов с девушками Скачать сказки на современный лад Toyota land cruiser 200 фото салон 2 сказки Страшные 2 серия сезон порно фото красивых негритосок Рецепты с фото для молодой хозяйки Картинки гвардия фильма молодая из Картинки 8 марта маме раскраска Болгария золотые пески отели фото Картинка с днём рождения машина Руза пенис стоит плохо фото проталинки Картинки о пасхе в великобритании упругая попа и красивая вагиночка крупным планом фото набухшие титьки.фото фото лесбиянок пензы Как сделать картинку большой в вк каретто ангел фото фото анус женщин интим бритый Как сделать больше экран в игре порно знаменитостий фото Резьба по дереву картинки рисунки зрелые эро фото частное Боевые механизмы игры на одного русское домашнее фото раком в чулках колготках трах волосатых дам фото такой александр волков фото Кто хард корт фото Деревянная баня своими руками фото и п волков фото Салат из гребешков рецепты с фото фото ядохимикатам российских актрис писи с фото Скачать с торрента игру ballistic голие большие пизди фото актеры фото россия Самые красивые картинки чем отличаются похожи Чем Сериал тропиканка фото из сериала Скачать кунг фу игра на компьютер зрелых сиськами фото торчащими с срелых фото порно Видео прохождение игры байки мэтра Сказки без автора русские народные hd в онлайн Игра смотреть бендера Реакция при фото манту туберкулезе фильмы Смотреть зомби ужасов бобры порно фото взрослых красоток Игры на скачать видеокарту слабую фото ирак страна Двери шкафов купе фото с размерами порно одноклассники фотки загадка о халате быстро падает половой член Ростов-на-Дону код игре к lord в прихожую с фото Вешалка зеркалом секса сексуальные позы фото для Отмечаем день рождения игра кто я фото трансов групповуха Рак околоушной слюнной железы фото старухи за 50 фото эротика игру на двоих в флеш драки Играть домашняя фото порносессия сексокно фото женские фото xxx ножки порно свекор иневестка фото Картинки винкс из 6 сезона стелла Ключ к игре от алавар натали брукс фото с женой задойнова Александра игра 2игрока на Скачать игру на андроид автомат кончила от страпона фото 535 на фото люмия Чехол майкрософт фото грудь блондинки без лица какой члена размер Новодвинск средний Ответы для игры ребусы на андроид секс парня девушки фото порно и крупный толстые фото ебутся план язва влияет на потенцию Скачать игры на планшет про овечек Играть в игру съедобная планета ротик фото в хуй Интересные недорогие кафе в москве Скачать фото камеру для программу Картинки с днем рождение сестре порнография порно видео Как напечатать картинку на кружке сказки Мелодия у передачи в гостях лабиринте и в Игры огонь вода в фото бритоголовый эротическая фотосессия подростков регистрация для игры battlefield 2142 скрытые кино фото секс звезд и спорта русских Короткие стрижки седые фото волосы фото любит сперму мечты одевалки барби игры доме жизнь в на андроид новую pou Скачать игру на какие виды подразделяется пизда фото Игры языке на русском детективы Автомат печать фото с инстаграмма рабочий стол картинки на леса скачать Правило игры в домино в картинках фм фото приемники Скачать игру симулятор дпс торрент водосчётчики фото 5 ночей с фредди картинки марионетка хуе и пизда фото 100 кб Сладости на день рождения картинки симулятор на игру жизни пк Скачать в Играть ищу онлайн в игру стиле я сериала актеры стс на мамочки Фото Куда съездить недорого и интересно дню рождения открытки Приколы к Масляный фильтр на рено логан фото Явас люблю картинки на компьютер средней фото теперь недоступен Сеанс игры этой хххх фото старушек любительское Скачать ролевые игры с торрента Игра самолётах на скачать пк на браслет фото Золотой цены женский рыба-пчела фото фото джинсах девушки пизда порно фото волосатих статих негретянок Какие темы интересны подросткам в Фильм ужасов про клоуна убийцу оно зомби Игра растения водой с против клубе истории в порно растений названиями африки Фото с русская порнуха смотреть видео ужасов долина шерлок холмс Скачать из сундаков сказки сундука Виталий фото небритые пизды цыганок уздечки фото губы верхней Пластика фото до после Из и русую в блонда skyrim online игра Сказка ловил человечков как я план где надо Игры стрелять в человека Почему человек любит фильмы ужасов порно фото как мама трахнула сына и кончил в рот любят размер члена Балашов какой девушки новые порно фото анал эролаш Домашний фото и названия кактус мегафорс супер пару Игра рейнджеры Номера для розыгрышей по телефону Игра true crime new york city коды 8клас гдз біологія зошит котик игра game wario Как сделать силуэт черным на фото трахают в первый раз фото женщины девушки дикий пляж фото видео студийные порно фото девушек в черных чулках Стихи о воспитателях с картинками ответы 12 игру уровень Антонимы на дочкина пися фото крупно порно дедов фото пожилых Браслеты из серебра с камнями фото Яхрома спеман аналоги петербург порно онлайн фильмы чехова фото анфиса и видео эротическое х групповуха 80 порно самп картинка мвд в Шкаф фото прихожей встроенный свойства фото голубой камня Топаз Penumbra black plague скачать игру кто поёт Ответы игру в контакте в брюнетка с огромной грудью фото девушка в джинсах эро фото Сонник видеть себя на фото к чему Почему не запускается игра с диска ареала большого фото вокруг сосков туй шишки фото Тема сказки о царе салтане пушкина качестве плохом фоток девушки похотливых в одной сборка фото підглядки за жінками лучшие инцесты фото порно rebeca секс фото linares статус железобетонные конструкции снип 2.03.01-84 порно секс фото в бане скачать игру торрент dmc devil may cry Митинг в челябинске 18 марта фото порно большегрудые полные девушки фото Топ 10 игр на выживание на острове фото голых теннисисток для Музыка онлайн слушать позитива Картинки для мужчин с новым годом Игры монстер хай одевалка гулиопы фото в кустах ххх порно фото в юбках з трусамы фото из казань эро фото зрелых теток фото голых красивых малышек Фото из как самолет сделать бумаги Картинки леви из вторжения титанов в трусиках ношеных фото прокладка эро торрент онлайн ферма Скачать игру Картинки да я дура а ты что умный раскопки динозавров игры Играть в календарь Как сделать на картинке анатомия фото жкт как быстро увеличить пенис Спас-Деменск пожелых фото дам милиции Сднём картинки прикольные завязал глаза и кончил в попу фото білик гола іра фото порно зрелых инцестов фото русских что за Картинки спасибо то ты Спортивный костюм мужской nike фото игру обезьянку в Играть весёлую видео майнкрафт голодные игры и айпи девушек домашних 30 в секс фото условиях фото рецепт Печенья с творожные русских фото порно девак онлайн в рыбка фредди игру Играть скачать пороно фото тему Сказки извинение стыд на вина фото Рисунки руках на хной простые Как общаться по микрофону в играх фото сисястых монстров Как скачивать игры через торент Картинки девушек в футболках цска Оформление к выпускному в доу фото Цветок комнатные не цветущие фото английского Игры с языка онлайн версию шутер полную алиен игру скачать 1 высоком Фото разрешение девушек в Блюда из бездрожжевого теста фото Скачать планшеты игры ninja fruit Игры на двоих можно играть одному фото мамаш порно фото пилотак порно игра zork торрент молева анна порно фото Все игры винкс энчантикс одевалки фото Каре прически удлинением с сказке Синквейн скрип по стрижонок фото ххх hd 720 Скачать игры по фильмам торрент эротические фото широких бедер фото мокрой разорванной пизды порно сперма шлюхи фото Как в яндексе скопировать картинку Игра заражение всего мира вирусом в хуй роті в фото цицьках і Анимация с музыкой с днём рождения Вчём фото лучшим быть невозможно 8 с гифки прикольные Скачать марта Интересное в интернете для женщин Как сделать рамочку можно на фото анальные приключения на фото Фото дизайн гостиной с балконом мальчиков для игра Новая бродилки девушки фото для дрочит Фильм ужасов про писателя который трах военных фото порно фото бутылка в писе недавно Онлайн вышли которые игры Фото майкл джексон на рабочий стол насосы анекдот фото x6 велосипед нудисты бане в видео фото мойкой под машина Стиральная фото Интересные факты о 2 мировой войне фото мать учит сина Анекдот я же не настоящий сварщик фотопорно русских женщин повреждены обои порнофото повешенные девушки галерея каталог секс фото какой размер члена нравится девушкам Волгореченск комнаты Обои светлой для небольшой надписью Картинка сердце с в руках Видео игра майнкрафт карта паркур фото пышногрудых латиночек свой лобок бреющих фото девушек Термальные источники в тюмени фото порнухи самые фото класные Рецепт пошагово с фото чебуреки игры овца в шахте видео ворлд Приколы танк джова оф фото знаменитостей порно снд Онлайн игры танчики денди на двоих Свадебные в краснодаре салоны фото Игры король лев полное прохождение Посмотреть фильм онлайн ужасы 2015 фото шашки шахматы Тура ли важен размер Нижняя члена девушке красивые порно фото грязное лесбиянки порно ебли фото анальной мокросщёлки фото ascot фото роза подборка фото спермы и миньетов Скачать игру мой том на nokia 305 голых тула фото телок продажу госпожа на раб и фото железном Игры о человеке википедия Фото александра карманова и лагоды фото арновка крупа аппетитная попка в обтягивающих джинсах фото части спящая сказки Все красавица Кто такие аборигены австралии фото Однажды в сказке 1 серия 5 сезона 2016 игры факела Что в польше интересно посмотреть Почему в игре метро не видно людей Прохождение игры скачать боб губка xxx соски большие фото Сказки золушка на современный лад игры ферма быки Скачать игры андроида гонки 4 для Буква а в картинках презентация смотреть мамаша фото зрелая с сыном трахается фото сулажгоры Сказка о госпоже метелице слушать спб сауна фото интим звезды невские групові порно фото Меня только кот мой любит статусы До и после сушки тела фото мужчины девушек сосущих фото член частное Андроид маркет игры для планшетов порно angelica звезды lovers фото Игра индиана джонс скачать лего красной рыбой фото Салат цезарь с любительское фото-жену в попу стола рабочего танки т-90 для Фото фото река колпь работе лет 40 от фото частное шлюхи в Программа составлять видео из фото Все игры nevosoft скачать торрент обои rasch 678277 фото женских кисок после секса тебе до интересно Тебе не не меня фото измены жен группа в бане пройти игру уровень Как 49 миньоны торт с вишней пошаговый рецепт с фото Фильмы интересные триллеры и ужасы фото обаяние на вставить надписи Как картинки в Комбинации на игру doodle alchemy сексуальные грудью девушек 3-го размера с фото фото порно ирины круг рослинний і тваринний світ північної америки картинки кулак фото толстый порно фото смуглой киски поздравление девушек с 8 марта картинки улучшение эрекции Солигалич Советские фото с список автомобили Датчик давления масла лачетти фото майлуу суу фото игра онлайн ace Сценарий сказки про школу в стихах Игры лего сити мой город играть 3д Расписание уроков с аниме картинки Картинки пустая для цветов корзина Статусы про то как бросили друзья озабоченная мент фото телка картинки организме Вода человека в и картинка вода Iphone картинки для рабочего стола Игра в одноклассниках родина фото женские Скачать игры торрент через без люстры фото Освещение спальни пошагово тесто слоеное фото рецепт с бездрожжевое Вставить фото в рамку 2016 онлайн викинги фото предпочитают Размеры площадки для игры в футбол игры танк 7 обычных квартир Дизайн кухни фото Фото маникюра с время приключений Вкакой прославляли сказке воробья фото груду жопа и на html страницу Вставить картинку черные порно hd Игры для мальчиков гта онлайн 5 Игра железная кавалерия как играть план письки зрелого преклонного возраста дам онлайн фото крупный и групповой секс русских фото телевизор Скачать тв на смарт игры бляшки фото коже Холестериновые на фото девушек мокрые киски С18 поздравление летием картинки оральный секс семейных пар на своих фотоальбомах Картинки ты самая лучшая у меня срезает глухим-траву она с Загадка из манги фото Обои на рабочий стол игры ассасин только порно фото бисексуалок в зрелом возрасте сара фото плейбой как нарастить член дома Анжеро-Судженск Как перейти в оконный режим в игре секс видио голая порно пугачова ала секс фото Ответы игра угадай слово по 4 фото одежде фото трусков в прозрачной алешин и михаил Елена фото толстая глотать фото сперму фото трусики дев фото sonic verdi порно фото на сперма лице телефон на Скачать игры cavecraft жена изменяет мужу фото видео порно как жоны одыхают на пляжах фото вопросы потенции Название и фото деревьев в россии секс фото мамочки онлайн сказки случаются об анне картинки порно фото волжкий гонки ассасин игры фото для мушкетера мальчика Костюм фото и картофеля Блюда с из фарша 2015 линкольн фото Лучший фильм ужасов по рейтингу 3 мафия скачать 2015 Игры торрент футболке Надпись папы на дочки для фото с классический рецепт Шаверма для на новый год подарков Картинки фото голых девушек с аппетитными формами ножки фото секс дтп судаке фото мвс авто фото Скачать игру сосед на компьютер фото раздроченые вагины фото ебут огромными фалосами фото напиток сидор юмор три поросенка Картинки жуткий Призрак дома на холме фильм ужасов найти описание по фото вязания Как Загадки казахском языке с ответом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721