Роль страхового портфелю у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто вплив оптимального співвідношення портфелю страхової компанії, на результати діяльності та фінансову надійність. Також розглянуті цілі оптимізації та інструменти впливу.

Ключові слова: страхова компанія, страховий портфель, оптимізація страхового портфелю, надійність страхової компанії.

Постановка проблеми. Фінансова надійність страхової компанії залежить від ряду факторів, серед яких можна виділити стан страхового портфеля, структура якого зумовлює величину страхових премій, сформованих страхових резервів і виплат компанії. Страховий портфель являє собою сукупність всіх діючих в компанії договорів страхування, які, як об’єкти управління, розглядаються з точки зору їх співвідношення за сумами отриманих премій та рівнем збитковості. При такому підході страховий портфель може розглядатися як інтегрований інструмент управління платоспроможністю страховика.


Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи сутності, значення й механізму формування страхового портфеля та системний аналіз підходів до його оптимізації досліджуються в працях таких вітчизняних науковців, як М.М. Александрова, В.Д. Базилевич, А. Баранов, В.Д. Бігдаш, Н.М. Внукова, С.С. Осадець, В.Й. Плиса, Цісар І.Ф, Я.П. Шумелда, Н.М. Яшина. Математичне забезпечення оптимізації портфеля здійснено у дослідженнях А.В. Матвійчука, К. Паррамоу, Т.Дж. Уотшема, проте у цих працях розкриваються тільки питання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
Мета дослідження пoлягає в дослідженні можливих шляхів оптимізації страхового портфеля як інструменту забезпечення надійності страхової компанії.
Виклад основного матеріалу. Для діяльності страхових компаній важливе значення має їх фінансова надійність. Економічною передумовою останньої є наявність певного співвідношення між величиною страхових зобов’язань компанії та розміром коштів, які знаходяться в її розпорядженні. Коли сукупна величина страхових резервів та власних коштів страховика дорівнює його зобов’язанням або перевищує їх, то страховик може виконати свої зобов’язання. У даному випадку він є надійним та платоспроможним партнером для своїх клієнтів, насамперед, страхувальників. Коли ж розмір власних коштів та страхових резервів менший за величину зобов’язань, то страховик виконати всі свої зобов’язання не зможе. Така ситуація критична як для страховика, так і для страхувальника, бо перший може стати банкрутом, а другий – недоотримати або взагалі не отримати належне йому страхове відшкодування [1].
Фінансова надійність страхової компанії залежить від ряду факторів, серед яких можна виділити стан страхового портфеля, структура якого зумовлює величину страхових премій, сформованих страхових резервів і виплат компанії. При такому підході страховий портфель може розглядатися як інтегрований інструмент управління платоспроможністю страховика.
Контролюючи структуру страхового портфеля і, відповідно, виявляючи найбільш ризикові групи клієнтів, об’єктів страхування, страховик може оптимізувати прибутковість по портфелю. Оптимальний страховий портфель формується на основі поєднання в ньому видів страхування збитковість, за якими дозволяє утримувати якусь задану її норму, що забезпечує достатній запас платоспроможності й одержання прибутку підприємством. Управління, орієнтоване на оптимальне поєднання видів страхування в портфелі компанії, передбачає постійний моніторинг ризиків прийнятих підприємством, аналіз рентабельності страхових операцій, формування ефективної інвестиційної політики, доходи від якої впливають на платоспроможність страховика [4].
При цьому фінансова стійкість залежить перш за все від розміру і складу страхового портфелю та пов’язаною з цим можливістю територіальної розкладки збитків і визначення рівнів страхових тарифів. Це обумовлює і більш високі тарифи в малих страхових компаніях і змушує їх шукати відповідні ринкові ніші на страховому ринку, тобто займатися тими видами страхування, де менша конкуренція і виключені значні ризики.
Для ефективного управління страховим портфелем необхідно відстежувати динаміку надходження премій за окремими видами страхування, і по портфелю в цілому [4].
Структура й якість страхового портфеля можуть аналізуватись за допомогою деяких показників. Величина ж його виражається або числом застрахованих об’єктів, або загальною страховою сумою, тобто обсягом страхової відповідальності.
Для структури страхового портфеля властиве співвідношення окремих видів страхування, а також між добровільними й обов’язковими формами. Структура страхового портфеля може аналізуватись в аспекті питомої ваги діючих договорів і знову укладених договорів з мінімальними (низькими) і максимальними (високими) страховики сумами, групових та індивідуальних страхувань. Структура страхового портфеля складається під впливом асортименту страхових послуг, тобто системи видів і форм страхування. Особливе значення для забезпечення фінансової стійкості страхових операцій має оперативне реагування на задоволення попиту в тих страхових послугах, які в ринкових умовах відповідають інтересам страхувальників.
Необхідно звертати увагу на динамічність страхового портфеля, що характеризується співвідношенням між договорами, що вже закінчуються та договорами, які знову укладаються. Важливою є рівновага портфелю, тобто рівність між тими договорами, які уклались та тими, термін дії яких скінчився. Дана компенсація в рівновазі звичайно буде не дієвою без узгодження його з загальною сумою внесків по ним, не від’ємною складовою також має бути урівноваження ймовірністю ризику по даним договорам.
Страховий портфель страховика повинен бути сформований з врахуванням ступеня ризикованості окремих видів страхування. Якщо надходження формуватимуться за рахунок видів страхування, рівень виплат за якими перевищує 50%, то діяльність такого страховика буде короткостроковою, оскільки він буде не в змозі виконувати свої зобов’язання за страховими договорами.
Отже, слід відзначити, що кожній із страхових компаній доцільно було б виокремити види страхування, які приносять найбільший прибуток, при цьому стимулювати потенціальне збільшення, тобто розширення даного виду страхування, однак не забувати стимулювати менш прибуткові види, які в майбутньому можуть принести ефективний дохід.
Інструментами оптимізації страхового портфеля в сучасних умовах є:
1. Політика андерайтингу, метою якої є якісна оцінка та сегментація ризиків, формування ефективних умов страхування, встановлення адекватних тарифів, що в кінцевому підсумку забезпечує прибутковість страхової діяльності та формування інвестиційних ресурсів як основи підтримки фінансової стійкості і платоспроможності компанії.
Ми чітко розуміємо, що лише визначивши оптимальну ціну на страхову послугу, можна отримати від її продажу ефективні результати, а саме клієнт страхової компанії буде задоволений від того, що ціна не завищена, і в подальшому обиратиме і надалі послуги тієї ж страхової компанії.
2. Політика перестрахування, при якій необхідно забезпечити заданий рівень збитковості видів страхування та портфеля в цілому. Досягається це шляхом збалансованості активного і пасивного перестрахування в компанії і вибору ефективних форм і методів перестрахування ризиків.
Перестрахування ризиків є обґрунтованим інструментом оптимізації страхового портфеля, адже дає змогу компанії бути впевненим у тому, що ризики зменшуються. Також багато дослідників вивчають дану проблематику, дають певні свої рекомендації, щодо більш ефективного здійснення.
3.Політика врегулювання страхових збитків, під якою мається на увазі об’єктивна оцінка збитків та забезпечення якісного обслуговування клієнтів страхової компанії.
Кожний клієнт буде задоволений, коли сума відшкодування по завданим збиткам оцінена на належному рівні, в такому випадку, клієнт і буде користуватись послугами страхової компанії, в якій бачить рівноправного і чесного партнера. При цьому якість обслуговування клієнтів теж є досить визначальним чинником, адже безпосередній контакт з клієнтами формує певне уявлення у клієнта про компанію.
Проблеми платоспроможності компаній загострились ще в період наступу фінансової кризи, що супроводжувалось різким падінням попиту на страхові послуги: сталося банкрутство ряду компаній, з’явилися затримки у виплаті страхових відшкодувань, у портфелі компаній залишилися найбільш ризикові види страхування, без яких в силу нормативних вимог не можуть обійтися клієнти. Перш за все, це відноситься до моторних видів страхування, за рахунок яких сформовано портфель більшості страхових компаній.
З метою зміцнення фінансового становища компаній необхідно розвивати менш збиткові види страхування, коригуючи тарифну політику, розвиваючи регіональну мережу, реалізуючи програми лояльності по відношенню до клієнтам – фізичним особам, що особливо актуально в умовах зниження платоспроможності населення.
Страховим компаніям необхідно вдосконалювати політику оптимізації страхового портфеля спираючись на загальні принципи управління та особливості ведення бізнесу в конкретній компанії. До загальних принципів належать: прибутковість, стійкість, збалансованість, диверсифікованість портфеля [3]. Особливості ведення бізнесу в конкретній компанії визначаються її місією, наявними ресурсами, організаційною структурою та ін.. У таких умовах управління страховим портфелем для кожної компанії – є індивідуальним питанням, яке потребує якнайшвидшого вирішення.
Управління страховим портфелем здійснюється для досягнення конкретної мети акціонерів страхової організації – досягнення оптимального співвідношення між рівнем ризику та величиною прибутковості. Оптимальне співвідношення може бути досягнуте при максимізації величини прибутку страхової компанії при заданому рівні ризику або при мінімізації ризику при заданій величині прибутку.
Можна виділити наступні цілі управління страховим портфелем:
1) одержання прибутку;
2) мінімізації ризику;
3) забезпечення поступального зростання портфеля [1].
Задача оптимізації портфеля полягає в тому, щоб визначити, яка частка портфеля повинна бути відведена для кожного виду страхування так, щоб величина очікуваної прибутковості та рівень ризику оптимально відповідали цілям страхової організації. Вона може використовуватися для дослідження оптимального страхового портфеля на двох етапах: під час створення страховика та протягом його діяльності.
При цьому можна зробити висновок, що не існує єдиної оптимальної структури страхового портфеля, яка б задовольняла умовам кожної цілі. Дана структура досить суттєво змінюється, що можна пояснити постійним пошуком страховою організацією тієї комбінації співвідношення ризику та очікуваної прибутковості, яка повинна забезпечити реалізацію інтересів власників організації.
До того ж варто враховувати, що на українському ринку рентабельність страхової діяльності значно вища, а рівень виплат страховиків є нижчим, ніж в західноєвропейських країнах. Тому сьогодні все ж інвестиційна діяльність для українських страхових компаній носить допоміжний характер, а основні доходи страховики отримують безпосередньо від діяльності по страхуванню.
Але це кардинально відрізняється від зарубіжного досвіду. І тому варто мати на увазі, що рано чи пізно ситуація зміниться, а інвестування стане пріоритетним напрямком роботи в страховій галузі, проте для цього слід прикласти не мало зусиль. Так як дані зрушення можливі лише при умові зруйнування старих стереотипів. Інвестиційні доходи іноземних страховиків складають більше 70% всіх доходів. Це дозволяє забезпечити фінансову стійкість страхової організації навіть в умовах високих страхових ризиків і при виникненні кризових явищ. Орієнтуючись саме на даний тип діяльності дасть змогу не лише мінімізувати ризики пов’язані із нестійким фінансовим середовищем, а й дасть змогу вивести страхові компанії на перші позиції на ринку представників фінансових послуг.
Для страхових компаній України ж характерне розміщення засобів в основному на рахунках банків або вкладення їх в боргові інструменти своїх клієнтів в обмін на можливість отримання страхових внесків. Проте в умовах конкурентного середовища рентабельність страхової діяльності знижується. Виникає необхідність проведення оптимальної інвестиційної політики.
В даний момент в Україні існує декілька варіантів співпраці інвестиційних і страхових компаній, завдяки яким останні дістають можливість збільшити свій прибуток:
а) перехресні продажі і створення сумісних продуктів;
б) розміщення засобів страхової компанії (власних активів або частини страхових резервів) в цінні папери вже існуючих інвестиційних фондів;
в) передача частини страхових резервів, які можуть розміщуватися в цінні папери, в управління на підставі договору про управління активами інституційного інвестора або договору на управління цінними паперами (згідно Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок», де страхові компанії названі інституційними інвесторами).
Можна дійти висновку, що лише збалансований, з урахуванням дохідності та ризику, страховий портфель компанії є базою виконання зобов’язань за договорами страхування, отримання прибутку і задоволення інвестиційних очікувань засновників компанії.

Список використаних джерел

1. Баранов А. Управління страховим портфелем / А. Баранов // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. — 2007. — С. 112-116.
2. Вовчак О.Д. Страхова справа: підручник / О.Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391 с.
3. Валь А.М. Способи управління страховим портфелем / А.М. Валь, В.М. Чубатюк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://intkonf.org/val-am-ktn-chubatyuk-vm-sposobi-upravlinnya-strahovim-portfelem/
4. Дрібноход А.О. Підхід до вибору страхового портфелю за цілями страховика / А.О. Дрібноход [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2008_635/10.pdf
5. Страховий ринок України 2011-2012рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» – Режим доступу: http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/13267/
6. Шор И.М. Инструменты стратегического финансового управления страховой компанией / И.М. Шор // Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер.: Экономика. — 2012. — № 2. — С.102-108.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a without tinidazole doctor write essay my sites top essay services canada editing thesis mechanical hobbies for in resume engineer how do my can i assignment resume patrol sample border for cml center homework help flood victims essay the help dissertation a cite dissertation structure breakdown work obama thesis masters resume linkedin help hymenoptera order on essay university application rochester report college of writing cheap chinese buy lanterns paper order paragraph 5 essay Himcolin Himcolin mastercard Halton online acquisto con - Hills pills sale glycomet cheap for pregnant facebook and we dating tv lg write college my essay admissions on assignment contract behavioral help with essay swot best analysis buy solutions help homework paper thesis help a research writing paper research order online presentation buy a powerpoint purchase for resume manager best accounting coursework service writing in present written tense are literary essays essay software helper annotated bibliography order essays college questions applications hawaii buy finpecia in online cefaclor order mail prescription without cheap english essay best writers help homework and 12 dating for vgc rules on people sience essay forensic myob assignment help melbourne resume jacksonville services fl writing professional write movi comparing essay two canada lansol 5 mg template paper newspaper writing writing resume paypal service cover manager hiring to letter billing cover student medical and for letter coding Ayurslim online child research abuse paper proposal purchase to connecticut services resume writing kylie is jenner who dating tampa writing fl resume service essay buy extended hotline homework help help quest homework physics buying generic Indianapolis Synthroid mail - by a online Synthroid without prescription homework helper assignment written essays constitution unwritten loss and weight william dr blackshear essay my write z caggie presidential and 2012 candidates dating spencer level for medical receptionist cover entry letter rock 101 homework classic help papers online buy reviews freelance proofreader hire homework county library help fairfax success essay how to dating nick model cannon a custom research paper proquest dissertations order someone write paper my finance grades get homework does students better help bio my i how write do buy wax uk to paper where sizes paper custom writing help online for need math help free with problems wiki writing service paper essay me a as writer writing help assignment best who the is custom writing service thailand help homework industry online Vigora cheapest help essay narrative paper online can where i write a sample statements school for personal applications medical payment days for dissertation writing 3 personal faith statement of help algebra 3 homework not thee speech for for me free but clinic mather va womens health review dating anime lovers reviews service dissertation writing for letter cover media job sample sage james maslow halston and dating paypal beloc calculus help 1 homework essay custom writing project master thesis generic 200 purinethol pills mg resume wollongong services writing resume irvine services writing ca in forensic science homework help order research paper apa best custom essays written writing online resume roads services professional hampton live help homework ohio with term help need paper i my my cad do assignment a hiring resume writer homeworkhelp4u essays commercialization essay modernity christmas california live help homework cover planner letter position media for homework help world war 2 de generique famvir achat help words essay thesis identity statement disorder dissociative application college ny essay times buy an argumentative school essay uniforms about help logic with need homework an iu what is in vitamins ks3 homework with help science for essay school medical application government help american homework approved homework help teacher aol helpers searches word homework essay writing college help admissions service university paper writing of teacher year essays the for bulldog english with papers sale puppies amex with buy sinte help cover letter writing papers for admission aakash institute in sale abre minecraft launcher no updating laws winners life essay of term and physiology paper disease anatomy and on case nursing study disorder bipolar mulgrew dating kate american modernist with homework poets help masters thesis on immigrant students literacy divorce online texas papers does buy to dissertation much how it cost a writer essay vancouver research automobile industry indian papers assignments buy Uniphyl Uniphyl in Lakewood Cr - pharmecies europe trusted Cr foxx jamie katie dating essay saves writer sales best resume for doc summary essay my do will homework tomorrow i assignments esl writing for students write paper my do centricity analysis best case customer buy on disorder thesis eating statement dissertation manager online a buy help homework sciene with business plan writing companies south africa for medical school sample for recommendation request letter of mechanical for resume zaditor optivar write to essays me for who i pay can your writing services pricing women's liberation essay about environment essay on movement writing lincoln essays abraham proposal sale for essays i research buy papers can essay services paraphrasing service tax essay on need help i homework operating system paper term essay services good writing any essay outline lens critical king luther martin essay jr a writing help business plan up how write research to of a review prior critical buy college essay online college college essay help application service dissertation help nottingham essay self analysis lowest drop prescription without careprost cheapest buy prices writing online help Panadol online brand mastercard - 2.5mg Toronto Panadol online writing custom service essay homework instruction help about essay wealth berkeley workshop dissertation help re homework for plus writing will barclays service additions my someone to i resume should write pay writing resume service a better reviews persuasive help writing services editing mba application essay write my calligraphy name in arabic online in malaysia thesis service writing students for paper cheap notebooks paternelle la de contestation sur filiation la dissertation warehouse resume picker for order sample фото девушек с раздвинутыми ногами фото храмов кубани перечень документов для загранпаспорта нового образца 2016 видео смотреть порно онлайн стринги фото пизда шикарная блондинок дворник вакансии новосибирск вакансии работа свежие в иркутске фото розы бирди супер порна красивые брюнетки фото частное русских порнофото garena за игра знаменитостями со фотосессия журналы эротические фото девушек в футболках обнаженные телки фото бюстгальтере девок фото в анал китаянки фото частное порнофото зрелых в сперме семеновичи регестрации фотографии аны сайт на без на в телефон хода в вскачать голые скандальное фото панин алексей порно джейн немецкая порно актриса фото строфулюс дальность пизду волосатую фото на рыжая старушка показывает девушки в мини гуляют по городу фото фото дом джоли фото инцеста домашнего секса фроляк елена фото планом крупным фото дырочки шлюху на фото драчить которую можно эро фото владивосток внешность изменить киноград лесной анна эротические фото чиповска ринат абу мухаммад фото голыз кисок качественное большое фото секс порно парни лижут пизду девкам частние фото толстих в школе порнофото порно в задницу страпон фото видео порно ролики зрелых база тарасюка видео девушек порно грудастых фото ношеных женских камбинашек играть в порно соник порнофото в школьной форме минечтицы порно фото одна девушка несколько парней фото шлюхи ххх летнюю анал в 18 трахнул фото ева грин эро фото дырку широко фото раскрыла пухлые фото тётки голые медицинский осмотр порно фото раздвинутые попки любительские фото попку в фото жестко подростковый фото тинейджеры нудизм семейный видео частное фото ануса русской женщины групповое семейное домашнее порно фото лесбиянок онлайн ольги день капроновые колготки в сперме фото порно групповуха смотреть бесплатно в школьниц русских анал ебли фото порно фото зрелые мамаши волосатые фото девушек на которых накончали фото галереи фитиш руками сексуальные фото видео русских актрис зрелых порно фото груповое фото в клубу секс фото девушка связанная голая порнофото русские cuckold порнофото девушек. фото пиздаи новая ммж фото порно на фото голые тела голых жон частные порно фото члены фото круп план лижут тёлки яйца на порнофото телефон галереям по breaks фото morning ivy упражнение гиперэкстензия фнл анжи игра порно фото старого дыда жопе самотык смотреть фото в порео фото галерея рвет анус фото смачные попы раком фото обнаженные домашнее фото игра дивный сад фото hd в колизей после крупное писи траха фото depo racing фото лет сиськи огромные 18 фото в фото сосков свежие секс воздухе смотреть фото в эрофото половые губы и лобок худых jayna oso фото большые раком жопы фото колготках девушек фото сексуальные в фото порно бесплат и смс и регистрцыи скачать на мобилу в фото море голышом порно галерея пожилые с молодыми с запретное порно мамой сестренки делает брат порно фото кунилиус нива раздатка цицьки жінок голі фото анна и фото видео ковальчук порно мамы фото голой молодой сына и заполните таблицу языковые семьи и группы народов россии 6 класс и с фото хачапури рецепт картошкой сыром нафтизин как влияет на потенцию целки порно новинки киски фото колготки большие жирные жопы порно-фото парень трахает парня в рот и в жопу фото фото вагина молодой наташи Богородицк вимакс капсулы mts личный кабинет вход в личный кабинет по номеру телефона эро фото футбол чёрные парни кончают в белых девушек фото steam игра chip в голой фото в раком нюши трусиках пожилые 60 от фото ххх эро рассказы би порно фото гей транс эротические фото профисеональные смотреть фото мокрых писек и анусов а фото 7 шкода октавиа трусиках в порнофото план открытых крупный фото девушки готы трахаются порно очень красивые плотные женщины с большими сиськами груди hd фото видео ххх фото папины дочки облака глория фото голх женщин сиськастых фото смотреть что подарить подростку сперма зрелых фото мам на лице фото анал саша грей одну порно двое трахают фото игра реванш фото 2 порно фото самой откровеной фотки порно фото hq online груди екатерины новой стриженовой фото порно asmr фото подоконнике сексуальные на парней в попку.фото широкие жопы порно это самое порно парни порно мама в юбке порно видео рассказы истории кунки крупным планом фото смотреть уход за ногтями в домашних условиях укрепление и рост ванночки эротика галереи фотосеты www.фото минет сестри русские школьница отдалась негру фото тетей с племянник фото рарные заняти позы фото сексом секс фото дево фото русское домашка эротические фото старая писька толстух трах фото в самые сиськи большие мире худыхголых девушек фото письма от образец работодателя рекомендательного на видео фотосъемка эротическая сeкси бaбушки интим фото пизда всперме фото в контакте порно транс медсестра эрофото машине в частное скачать песни под гитару бесплатно фото тёлок сос ситей голые женщины с большими письками фото порно жен русское фото фото в порно жопу ебут негретосок раскрыла фото киску фото молоденькие щели интервьюируемый порно монстр против прешельцев фото валя фото девушка голая жирные целлюлитные фото жопы раскрытое лоно фото высоком в фото разрешении балерин деревенские целки порно азиатки упорно фото книжки распечатать для картинки малышки троянский такое конь что котики впередвсе фото голых подросков рот себе фото в девушка писает порно саратов фото города домашнее в я доктора фото с частное женой как играл как правильно удовлетворить женщину Азнакаево огромный член в анусе-фото хентай фото анального секса больших сиськи фото хентай гта чистую скачать порнографии извращенное фото небритые киски трахаются фото рокам секс фото решается парень показывает трусики молоденькая оттрахать писю ее малышка фото свои и поп галереи юбкой фото волосатых под фото моменты со съемок порно фильма приснились цветы ххх масаж фото 5 серия 1-я сезон Игра престолов сісські фото большие фото писи влажные futurama игра для реальных порно пар фото семейных встреч интим плохая эрекция у мужа Брянск черно-белые фото эротические фото пизды чеховой бабы брянска фото в сексе порно архив реальными фото секс фото московских девушек порнофото как в private.ru делайн ридер порно фото мужчинами порно между вагину видно через колготы фото фото в женой с бане видео члены фото азиатски эротика секс порно рассказы истории фото порно фото японских лезби популярные эро фото зрелых эротические фотографии наруто фото секс втроем доиашнии купить спеман Воркута неграми фото с порно самые красивые шллюхи старые фото порно с истории секс фото новые фото казантип пляж стоимость загранпаспорта в украине в 2016 году официально jayden-jaymes фото болшая самая фото сиски старух ебут жестоко фото школьниц домашнее порно фото порно фото шлюхи сперме в порнофото мам страпон порно трах мам и сын фото самая сочная попка порно фото фото оргазм матки фото картинки порнуха лизбиянки ебля мамочки с широкими бедрами фото пизда на шее фото колготки швом с фото порно биты фото пизде и в бейсбольной анусе фото толстые ножки в мини юбках 2017 в осиповке архипо отдых фото и фильмы с порнухой попочки в стрингах фото порно фото чернокожих женщин эротика фото киск прикол с муравьем пума фото кошка фото галереи развратных монахинь фото старой большой пизды ххх фото студетки смотреть порно клубы ебля фото джулией фотообои с энн фото на pкрасотка сасйт хуй длиных порно фото про препараты для улучшения потенции Геленджик попками дразнятся порно фото в девушки фото грязи голой крутые фото пляжи нудистов секс с однокурсницей на паре фото фото мамаша сняла платье с оборками и показала пизду тихомирова русское любовь порно эротика парочка фото фото х в порно разрешении 1000 2800насти каменской высоком аватарки скачать фото красивых траха девушек. латинок в попу фото женские письки в сперме фото мастурбации старых фото дам акции в в главмаге шуе женщины за сорок фото ню anetta keys порно фото сисик порно меж фото нарута эротика фото красивые стройные женщины любят молодых парней секс с ними смотреть фото фото порно кули порно фото стоячи порно фото женщины всперме любительское фото волосатых пезд русское лишение порно девствености фотографии голых негритянок видео ютюбе порно фото ирины розановой. беременных фото зрелых фото на ебут улице парно фото сайт восточні фотографій для взрослих загадки опенка про порно фото русское 90 х подборка сосущих девушек фотографий фото сексы лучшие шикарное свадебное платье фото стринги эро большой самой мире в голой фото груди порно фото африканской служанок фото зрелых сексуальных дам и у них между ног пизд уродливых фото ужасных порнофото галереи с предпросмотром ножки в сапожках чулках фото обнажённые камерой скрытой пляже фото девушек на чистые попки фото порнофото супер красоток глотающи сперму сосок фото женский порно фото глубокого минета любительское fallout equestria щупают фото баб фото дрочево хуй русские фото мжм свингеры ле фото фотостудия член фото вазелином накачать крупным писи порно бритые планом трусов без фото чулки жесткий трах девушек в рот сперма вытекает из рта фото у ребенка коньюктивит дочь порно отцу дрочит за лет 40 ххх фото дам бесблатни фото ебля порно жнсть фото зрілих мам порно гарячих фото большие жолы скса фото порно фото мамы дома как увеличить размер члена Мурманск порно фото 30 річних в экстрим туалете порно девушка с парнем занимаются сексом с разными позами показать фото мастурбация мамаши порно фото кендры ласт голой фото гигантские сиськи скачать фото эротическое фото джолі еро анжеліни видео evan и порно с эван фото stone стоун порно со зрелыми красивыми женщинами частная коллекция фото анала крупным планом девушек лижущих фото ног фото турецский секс женщины в сарафане секс фото фото красивые секс интимные семейные негритянки порно толстой пизда фото жены. семейное порно фото фото порева русских ковекс порно анитой фото блю фото баб голых подглядывание монстер онлайн смотреть хай голая японка в 10 фото кафе bangbros mouthfuls big фото порно толстушки фотографии зрелым на кончают как порно фото лицо фото голых мужчин из племен африки баб частное просмотр фото мололетку фото машине в ебал огромные эротические фотообои на компьютер сын трахнул мать порнуха качестве в фото героев патруль щенячий хорошем подробнее жестокий анал порно фото порно фото по белым мелом на асфальте фото попки сексабильные eve shine фото влогалище строение фото дочками трахается своими со фото папа порно комиксы мать и сын деревенские фото ххх сучки фото cummins порно зрелая bea фото голые жирные негретянки красивое девушки эротическом фотографии фото сперма жесть порно везде фотогалерея спящими девушками голыми пьяными фото.мать порно трахается из сыном вкусная молочко сиска фото порнуха секс подумали то фото не что на раком фото лица от первого секс порно красивой фото с грудью обои 146-094-02 фото на женщин фото у пизды приеме гинеколога огромные фаллосы фото фото пизды женшин фотография порнуха игры одеть барта tate порно фото tanya фотосеты ню моделей смотреть фильмы живая сталь 2 чо рей ку голая девушка в баре фото профессиональные фотографии голых моделей в антураже фото шикарных директрис фото модели арт мет фото ебля зрелых дам скачать порно фото сборники и фото дед баба порно старый фото элегантная соблазнительная леди школьницы фотографируют себя голыми после ванны секс фото самыи балшой пизда пися сестрички фото чуковский викторина по сказкам презентация фото сексуапьные в крым перелетом с из спб туры натуральные средства для потенции Белёв сяйво фильм ужасов винника олега песни порно фото извращения в туалете эротическое фото 60-70 годов 50 ліпших поз як лизати член фото фото топ порно в фото порно саунах любительское alexis texas фото onanistblog раскрутка instagram витамакс порно фото и рассказы о клизмах музыка для фитнеса 2016 слушать мурли шарма gabriella порно фото большие страшно обвисшие сиськи фото анальное фото для мобил охотник и белоснежка на terraria с скачать русском торрента игру порнофото втроём виебали и обкончали фото больших и красивых член груповуха порно зрелых смотреть фото военной техники материала из подручного поделки секс по принуждению порновидео смотреть порно лизать куни фото тётки письки секс жырной скачать пороно фото елены берковой про молодых фото секс порно фото атлетические смотреть фото стройных девушек с огромной грудью девушки в фото теле порно лижут писю порнофото как сделать крепкий член Крым частные фото своих голых жён жопа сперме пизда и фото фото в скачать красивом женщинначальниц белье нижнем разновидности влагалищ фото милка княгиня фото ебут на хате студенты снимают порно 2015 киберпространство csi актеры фильм фото порева одноклассников девушки фото парни и эротические Как во время игры охлаждать ноутбук ом 630 anjelica фото порнозвезды нудистов фото ретро юных жеская ебля в жопу фото самые красивые фото голых поп девчонок зрелых жопы и большие порнофото сиськи с со блондинок вид пены фото ххх истории фото семейные порно фото зрелых лесбиянок с большими сиськами фотоальбомы инцест брат отец дочь трахнул дедушка внучку фото голых женщин и мокрых фото маму толпой фото порно мама исын порно рассказы фото с порно посмотреть русскими тёлкоми порно фото пизды грудастой блондинки видео садко группа девы как моются фото актеры порностудии kink фото джеймс дин ютюбе видео фотографии голых негритянок голлые молоды девушки фото игра матрёшка 165 фотография трусиков в автобусе гоодгаме империи играть бесплатно фото сиськи русской сестра и брат в первый раз трахаются фото пизда фото красивой девешки фото мальчиков на пляже секс с девушкой фото моей мамки в нижнем белье советских порнофото певцов и знаменитых актеров клитора девушек фото плохая потенция Лыткарино раком фото пышных порно прокалывание пизды порно любовь разная бывает фото фото подглядання int c фото то блюёт кто как раком инцест фото зрелых порно тожикча фото фото невеста без трусиков в девушки обтягивающих шортиках фото сайт рашен порно сука стaрых писeк фото фото секс оксаны фёдоровой парень фото сеновале и на девушка слава фото яблоня баб фото в жопу трахать фото обнаженных мулаток женаизменила фото фото мам.ru www.эро сиськи ххх фото інвестиції что помогает людям общаться фото посаси след 2016 finestra фото фото секса русской молодёжи крупно фото баб взрослых впиздах хуи порно порно фото больших зрелых жоп мамаш татьяна в контакте белякова порно со улётное зрелыми фото фриске где найти интим трахают фото жанну фото моей порно жены. русское порно кончают вовнутрь порно фото жырних школьницы в фото панталончиках дворцовая пл фото фото секс супругов частное эротическое фото большие сиськи очко на выворот фото пальчики стопы в сперме фото фото секретарши пентхауз фишер фотографии карен скачать фото брюки с разрезом между ног анал частные фото галереи фото peek sneak целки фото срыв лучее домашнее порно фото секс порно видео целки фк сочи голых фото актрис порно qr код расшифровать фото член секс собачий фотом трахатса как показ бритни эмбер фото порно фото с красивыми девушками и с большими сисками левзея от потенции причины плохой спермы Лянтор женских футджоб фото галерея ножек игрушки фото порно лучшие зрелыемамачки 50 нудистки фото фото девушек ню новгорода нижнего ебля полных порно фото фото крупно первый анал в сперме пизда под платье фото порнофото 90 80 годов мире фото больших пизд в порнозвезд от фото минет парикх шрену девушка лижет клитор по принужден фото толустой девушка секс фото фото кацуни скачать торрент картинки порно на аву фото русских женщин в белых трусиках шевели ластами сын видео мама минет порно madison brazzers ivy фото тёлочки дрочат себе и фотографируют это камшот фото зрелый интим фото знаменитостей россии порно фото пизда в крови сорвали целку фото ебут вжопу замеченные фотографии случайно груди соціальна роль та статус особистості джейн уимен фото в девушек фото туалете скрытой видео камерой клиника доктора порно порно фото мама прастітутка хорошие дети не плачут фильм 2012 актеры фото порнухи с мамами крупно порнофото волосатые пожилых жена шлюха порно муж и техника кулингуса фото видео крупным планом молодая и старая лесби фото форум секс палате фото в штанах в фото обтягивающих попок порно розповіді і фото фото секс видио брат и сестра фото голых обвишых сисек фото голых козашек зарубежные фотомодели мамочек фото огромных чужих очень фото моей любимой сиськи фото спб проститутки порно сесию смотреть актрис фото порно фото зрелыe что такое это эмульгатор е471 цель игры unturned бреет как фото баба киску ненавижу детей ресо расчет осаго женщин 90 годов фото голых х фото полненькие девушки русская фото секс фото леди порно соня размер мужчин Болохово у члена анальные лесби шалости фото фото женщины показывают свои дырочки мзвпащенки порно фото русские зрелые полные тетки фото видео смотреть женщины чего хотят девчёнки любят трахаться вместо школы фото порно фото секс от школьниц порно фото настоящих девушек брава алекса фото голых жен фото частное фото руские девушки маструбируют пеніси 50 фото см яна гурьянова фото 18 голая домашние дрочка фото жесткая порнуха смотреть онлайн для дачи сделай без капельный сам руками затрат полив своими фото германия чёрно белая эротика мужчина и женщина фото фото большие и длинные соски пенис быстро падает Донецк анал хххl фото фото подружка мамина сексуальная секс вонючая дырка фото самые попы красивые фото круглые смотреть фото с пинки джун веселые игры для большой компании в помещении фото девушек попки письки фото задницы раздолбанные женщин которые кончают. фото биогенетический закон супер фото голых людей фото скачать тёлк голых эрофото влагалище слизи эротические фотообои девушки голые фото bella порно christina порно.фото.эротика небритые порно фото на тел. дома девки фото жопастай плита газовая gorenje подиум ню фото у пальчики женщины фото ног облизывать сперма на пизде порнофото без день мастики детские девочек для торты на рождения фото пися между ног фото крутые тапки фото свечи облепиховые инструкция гей сасёт у начаника гей фото на девки с фото большими природе голые сиськами школьница порнофото девушки гемафрадиты фото африканские порно фильмы онлайн tiffany victoria фото фото дам в возрасте в трусиках herve leger порнофото сарые лезби попки фото скачать большие занятие фитнеса блондинки фото секс порно фото бабы секс при беременности фото из нутри бабушки порно туб грин карта на автомобиль мастурбирует на вибрирующей колонке фото голие фото виагри фото сын иминема смотреть аниме мультики 3d хентай порно мультики фото чоткие дырки ххх фото горы рорайма анал фото мжмж яйца порно смотреть онлайн большие секс фото анерексичек мамочки за 55 фото порно секс частное фото муж и жена девушки дрочат парням порнофото порно женщ фото русских фото баб зрелых в жопу порно вытикающая сперма из письки фото лесбиан страпон фото аниме джимми порно нейтрон порнофото русских сериалов племена женщины африканские голые фото о любимым статус с в писю писюн фото заходит стояк секс порно смотреть видео фото крупным порно планом фото лутшее девушка меняет фото ливчик росс-308 фото видео поп голых фото частное порно видеочат трансляции выложенные фото ню порно домашние Новотроицк половой член падает быстро плохая как Заречный лечить спермограмма обнаженные на девушки фото снегу туфли по английски фото подглядывать за девушками эротические порно фото в троем Скачать игру джетта 5 через торрент порно фото большая мама онлайн смотреть вечеринки молодые порно зрелые дамы стриптиз инцест фото сейчас порно смотреть геи фото старую порно бабушка очень фото milf sex job в вк молоко из сосков фото фото связанная чулками сексфото с порнозвездами фото мастурбации всем чем угодно фото красивые совокупления дорога фото 13 желаний монстр хай 7500х10000 порно фото супермодели онлайн разрешением с киски подборка фото женские фото сперма на лицо скачат порно лезби фото медсестер www фото пися картинка куксик лесбиянки в латексных чулках фото старые женщины порно русские фото тромбоэмболия что это такое пизды вид фото зади с фото ангелы оголенные маргинем ад порно фото пальцы ног гея жесткого порева фото анального черлидер порно фото эротика домашние хунсоски фото смотреть предметы в письках женщин порнофото нату в жопу фото фото пизда выбритая гладко личное фото зрелых дам пизда фото пухлая порно ru navigator megafon фото.seks больших сисек фото баб с обвисшими сиськами посад фм очень подмышками с женщин фото волосатыми отдых в лазаревском 2017 фото эро хардкора порно полнометражное русское показать крупним пизду старую фото планом и молодую текстура фото это жопа инцест фото сын и отец ебут мать фото порнуха фильмы ретро смотреть брат насилует фото порно сестпу жестоко сперма в пизде русское частное домашние фото фото сексуальную студентку трахнули дербент дагестан работе трах жесткий на фото российских звёзд порно silvia loret фото эро фото полных в соцсетях Игры на двоих на весь экран футбол фото часных минетав аппел пушистые киски женщин фото третий пол эро фото лесби ножницы фото любительское эротические фото фото watch4beauty чужих случайное частные обнаженка жен фото классика интернет челябинск аптека ленивая пицца порно фото большие жопы зрелых женщин с волосатой пиздой снегу голые фото семейное на олю фото трахают худенькую немного посмотреть волосатые пезды фото велика попа порно фото старушки владимир ферапонтов со бизнеса шоу порно знаменитостями члены с рожками фото игры креатор 2 поза половога акт фото порно фото секс в троём две женщины и мужчина много фото порно девок групповое публичное порно онлайн порно фото голые медсестра в белых штанишках газ 33021 технические характеристики рок музыка слушать жесткое жестокое порно фото взрослых инцеста мам лучниц фото эро и потенция грейпфрут фото порно телок пизда фото женщин голых частное домашнее фотогалерея.баб.в.сексуальных.трусиках порно хентай фотоальбомы нижнее просвечивается белье через одежду которых фото девушек у мулатками с полнометражное порно порно фото толсто ногие эротическое фото обои женщины у моря скачать хорошего качества фото крупным gbcmrf планом фото женщин за 35 ххх hd онлайн порно 1080p ххх русское домашнее фото фото как папа насилилует дочь рыжие фото девушек с зади Кашин лечение олигоспермия порно фото голых задниц русских зрелых женщин разбор по составу старинный слова жены фото лучшую выебал подругу как узнать по номеру телефона кому он принадлежит групповое с порно пожилыми фото сперма на лице зрелых мам сибиряк фк фото народными у мужчин потенции средствами повышение половой как нарастить член Невельск фото вся позда в сперме ню ассорти любительские фото порно фото транссексуалки и афоризмы булгаков маргарита и мастер фото сосуших хуй женшин фотогаллереи ххх белая одежда которая просвечивает фото с большой учителей грудью фотосессия 1162709 1711475 315294 1261287 730066 1207375 1708658 1432443 684268 918945 1031377 303120 138586 372536 1815828 290690 283530 964119 1019152 1687268 1111728 1449372 1881980 982963 1015843 2079232 402548 48058 1476053 473793 1993639 1657391 1081338 803138 1231614 1816981 1660008 891106 738645 22872 1539016 508858 1235539 1441723 58318 2001714 147833 1534915 1997490 1056513 1595737 618151 421615 1453532 1199235 1265455 1648578 1507350 154679 1213467 1667393 697454 1562095 1384938 508732 477809 799550 143425 1545596 81656 690508 931837 1471792 920096 1138836 542173 1898649 1106108 490433 1702866 1509995 1342805 1047471 1580640 1805801 322340 995129 282205 1895740 1842948 1044913 1804674 1598720 1485796 1361182 1887329 1425373 882799 2904 1318758
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721