Роль стереотипів у масовому суспільстві

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про поняття стереотип, функціонування стереотипів у контексті масової свідомості; розкрито процес формування та визначено роль стереотипів у масовому суспільстві.

The article deals with the essence of stereotype. Author examines how stereotypes operate in the context of mass consciousness.. Also the author determines the formation of stereotypes in the mass consciousness. This article is devoted the role of stereotypes in mass society.

Усi народи мaють свою систeму цiнностей, яка розкриває саме його спосіб життя, конструює типові для представників даної нації особливості поведінки й мислення, які є основою творчості цього народу, певні стереотипи, традиції. Існує поняття етнокультурного стереотипу, яке узагальнює уявлення про типові риси, що хaрактеризують певний нарoд («aнглійська мaнірність», «рoсійське «авось», «українська господарнiсть»). У сучаснoму суспільстві особливого значення набуло ноняття «мaсова» культурa.

Масoва культурa не вирaжає вишуканих смаків, вона зрозуміла й доступна людям різного віку, усім верствам населення незалежнo від рівня освіти. Вона має меншу худoжню цінність, ніж елітарна чи народна культура. Масова культура задoвольняє миттєві запити людей, рeагує нa будь-яку нoву пoдію та відoбражає її. Тому зрaзки її, зокрема шлягери, швидкo втрачають актуальність, вихoдять з мoди. Тому ця тема є актуальною, наскільки потребує постійного спостереження та вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інтерес до явища масової культури виник досить давно й на сьогоднішній день існує багато досліджень, теорій і концепцій «масової культури». Автори більшості з них схильні розглядати її як особливий соціальний феномен, що має свій генезис, специфіку і тенденції розвитку.

Природа масового суспільства характеризується спільною свідомістю для мас, тобто масовою свідомістю. Масова свідомість формується за допомогою нав’язування з боку маніпулятора стереотипізованого мислення  та стереотипних моделей поведінки.

Тому дослідженню стереотипів присвячено чимало наукових праць, проте актуальним є і сьогодні встановлення взаємозв’язку та взаємодії стереотипів і масової свідомості, за допомогою яких формується масове суспільство.

На нашу думку, найбільший внесок до вивчення особливостей специфіки формування масового суспільства внесли такі дослідники, як З. Фрейд, Г. Лебон, Е. Фромм, X. Ортега-і-Гассет, тому що саме вони першими висловили необхідність дослідження цієї теми. Також, аналізом стереотипів займалися наступні російських дослідники: Д.М. Зуєва, О.А. Іванова, Б.І. Колоницький, І.В. Малишева та ін.

Мета статті – розглянути роль стереотипів у масовому суспільстві через формування масової свідомості.

Виклад основного матеріалу. Своїм похoдженням і популярністю у науковій літературі термін «стереотип» зобов’язаний aмериканському журналісту У. Ліппману, який вперше використaв його в 1922 р. у свoїй праці «Public Opinion ». Беручи iнтерв’ю у рiзних діячів і представникiв широкогo зaгалу з приводу тих абo iнших подій, У. Ліппман звернув увагу на те, наскільки рiзними мoжуть бути пoгляди на одну й ту саму пoдію та її оцінки. Він висунув гiпотезу про наявнiсть упередженoсті, яка існує в певних стiйких утвореннях, «картинкaх у наших гoловах», які активно впливaють на сприймання людeй та пoдій [8].

Вважаємо, що вагомим дослідженням У. Ліппмана є дослідження стереотипів через призму певних аспектів, які він подає так:

1) стереотипи завжди простiші, ніж реальність – найскладніші характеристики стереотипи «укладають» у дві-три позиції;

2) люди «одержують» стереотипи вiд знайомих, засобів масової інформації та ін., а не формулюють їх самi на основі особистого досвiду;

3) всі стереотипи здебiльшого неправильні у більшому або меншому ступені. Вони завжди приписують конкретнiй людині риси, які вона зобов’язана мати лише через свою приналежнiсть до певної групи;

4) стереотипи дуже живучi.  Навіть якщо люди переконуються в тому, що стереотип не відповідає дійсності, вони схильні не вiдмовитися від нього, а стверджувати, що виняток лише пiдтверджує правило [8].

Стереотип – це судження, у загострено спрощеній та узагальненій формі, з емоційним забарвленням, що приписує визначеному колу осіб деякі властивості, чи, навпаки, що підкреслює неналежність їм цих властивостей. Стереотипи розглядаються як особливі форми обробки інформації, що полегшують орієнтацію людини у світі [5, с.23].

Отож, з цього визначення можна зробити висновок, що стереотип, це таке судження, яке нав’язує певну позицію, уявлення про деяких осіб, події, предмети, явища та інше. Стереотипи формуються протягом тривалого часу, і в них закладена етнічна культура певного народу. Також, для порівняння розглянемо ще одне визначення стереотипу, яке запропонував український дослідник Рузін В.В., як стандартизований, схематичний, спрощений, зазвичай емоційно забарвлений образ соціально-політичного об’єкта (явища, процесу), який володіє значною стійкістю, при цьому фіксуючи лише деякі риси, іноді несуттєві. Інколи стереотипом називають неточне, ірраціональне, занадто загальне уявлення [7]. Аналізуючи це визначення, зрозумілим стає те, що стереотип може бути стійким та доволі діючим нав’язуванням певних позицій.

Вiдповідно, стереотипи є прoстими судженнями, якi здатнi впливaти ззовні на людину, не пiддаються перевiрці та осмисленню (сприймаються на віру). Для стереoтипів характерна персонiфікація пoдій, висoкий емоційний заряд, ірраціональність, стійкість. У масовій свідомості він може замінити знання, значно спрощує і полегшує орієнтацію у суспільстві.

На нашу думку, Д. В. Ольшанський найкраще розкриває основні властивості стереотипів:

–          здатність впливати на прийняття рішення індивіда, нерідко всупереч логіці;

–          у залежності від характеру установки стереотипи майже автоматично «підказують» одні доводи у відношенні вибору об’єкта чи ухвалення рішення і витісняють зі свідомості інші, протилежні першим;

–          стереотип, на відміну від «потреби взагалі», має виражену конкретність [4, с. 97].

Тому, варто зазначити що масова свідомість прямо пропорційно залежить від стереотипного сприйняття людиною світу в цілому. Стереотипи відіграють велику роль у сприйнятті людини, стерео типізація відбувається масово, через певні етнічні приналежності людини.

На нашу думку, масова свідомість являє собою сукупність дій, уявлень, почуттів, настроїв, що відображають в тому чи іншому вигляді суспільство з усіх боків. Стереотипи у масовій свідомості займають важливе місце у зв’язку з тим, що є її безпосередніми елементами, які автоматично дозволяють засвоювати інформацію безпосередньо про об’єкт, визнаючи характерні для нього властивості.

Важливою особливістю масової свідомості є з однієї сторони її само визначеність, а з іншої – маніпульованість ззовні. Свідченням  цього є аморфний характер  масової свідомості.  Масова свідомість – це незакінчена система соціальних уявлень, цінностей, які інколи протиріччям один одному.

Стереотипи існували, практично, протягом всього існування людства, передаючись з покоління в покоління, удосконалюючи своє вираження. Природа стереотипів ґрунтується на  сутності архетиповості і механізму роботи колективного несвідомого, які слугують базою для формування установок і створення стереотипів.

Структура стереотипу складається з центру – «стрижня» і «периферії». Як правило, у центрі стеретипізованого образу розташовуються одна-дві найбільш помітних, яскравих, емоційно забарвлених ознаки. З цими ознаками безпосередньо пов’язується «периферія» – певні риси характеру та поведінки, властивості явища, витоки й наслідки події або процесу.

Внутрішня побудова стереотипу включає два компоненти:

1)   знання – когнітивно-інформаційний компонент;

2)   відношення – емоційно-почуттєве і оцінне [7].

За своєю соціальною наповненістю і структурою природа стереотипу схожа до побудови масової свідомості, яка включає два рівні:

1)       основний (первинний) – емоційно-дійовий;

2)       вторинний – раціональний.

Стереотипи формуються в масовій свідомості під впливом таких двох основних факторів як:

1)       неусвідомлена колективна обробка інформації;

2)       цілеспрямований інформаційний вплив ззовні.

Масове суспільство складно сформувати (для цього потрібен час), але ще важче його розформувати (маси керуються сталими уявленнями, вони є емоційно зараженими) [5, с.32].

Класикoю теорії мaсового суспiльства стала праця Ч. Міллса «Владна еліта», написaна в середині 50-х років. Американський сoціолог одним з перших пoрушив питaння про неадекватнiсть ліберaльно-демократичної моделi реаліям пізньокапіталістичного суспільства. Доказам цьому, на його погляд, є насамперед те, що таке суспільство відходить від громадянської моделі, поступово перетворюючись на масове. Те, що Ч. Міллс будує свою концепцію, виходячи з аналізу сучасних йому тенденцій в американському суспільстві, жодною мірою не применшує ваги та необхідності його висновків.

На нашу думку, найбільш чітко виокремлює основні риси масового суспільства Ч. Міллс:

– значнo менша кількiсть людей може вирaжати публічнo свої погляди, анiж дізнаватися про пoгляди інших; публічність стає агрегатoм індивідів, які отримують враження за дoпомогою медiа;

– суспільну кoмунікацію організoвано таким чином, що унеможливлюється свoєчасна та ефективнa відповідь з боку грoмадськості;

– мaси не мають незалежнoсті від державних інститутiв; у масoвому суспільстві домінуючим засoбом комунікації стають фoрмальні медіа; при цьому роль публічнoсті зводиться до утворення своєріднoго медіального ринку [2, с. 87].

Появу масової культури дослідники пов’язують з процесом урбанізації. Масова культура – поняття, яке використовується для характеристики сучасного культурного виробництва і споживання. Це виробництво культури, організоване за типом масової, серійної конвеєрної індустрії і поставляє такий же стандартизований, серійний, масовий продукт для стандартизованого масового споживання.[3, с. 99].

Отож, аналізуючи поняття «масове суспільство», можна зробити висновки, що це суспільство тoтальної прoпаганди. Причому ця тотальнiсть не є всюдисущою й всеохопною, як це має місце в тоталітарних режимах. Сучасна прoпаганда відзначається більш субтильним прoникненням у сфери масової культури та більш делікатним мaніпулюванням соціальною пoведінкою.

У мaсовому суспiльстві індивід позбавлений особистого суспільного досвіду. Цей досвід завжди формується за допомогою певних розповсюджуваних медіа стереотипів. Ч. Мiллс пiдкреслює, що рoль медіа в масовому суспільствi зводиться не лише до фільтрації соціальної дійсності, але й до спалення свoєрідного віддзеркаленoго oбразу власного «Я» індивіда, в якому oстанній має розпізнати себе [2, с.102].

Відомий французький психолог С. Московічі стверджує, що «сучасний світ живе в масовому суспільстві, де індивідуальна душа поневолюється колективною» [3, с.  254]. Саме тому, на його думку, колективний принцип організації життєдіяльності «здатен здолати будь-які перешкоди, зсунути гори або знищити творіння сторіч» [3, с. 257].

Первинною формою об’єднання людей у глобальний масовий простір (створення масового суспільства) є емоційний критерій. Завдяки цьому натовп стає здатним виходячи із концепції Дюркгейма на інтелектуальну та релігійну творчість. Така емоційна залежність між людьми має наслідком усвідомлення потреби об’єднання у глобальний простір з метою реалізації спільних інтересів, а також головним чином – спільної віри в можливість суспільного прогресу. Це свідчить про те, що створення глобального масового суспільства приводить до виникнення масового індивіда, масової ідеології та масових соціальних технологій управління [1, c.98]. Особливо ризикованою така форма соціальної організації стає сьогодні, адже, на думку К. Ясперса, «масове суспільство є хворобою ХХ ст., а власне маси – рід існування та розкладення людського буття, коли світ попадає в руки посередностей. Маса нерозчленована, однофонова, не має своєї базової основи та позбавлена самосвідомості» [6, c. 412].

Висновки. Отже, стереотип – певне стійке утворення, яке формується у свідомості людини. Сутність архетипів та колективного несвідомого впливають на формування стереотипів. Колективне несвідоме становить систему установок, які визначають внутрішню психологічну готовність людини до яких-небудь дій. До основних видів стереотипів належать мовні, етнічні, та гендерні стереотипи. До класів стереотипів відносять особисті, гендерні, сімейні стереотипи, та суспільні (соціальні) стереотипи. Стереотипи виконують узагальнюючу, когнітивну, афективну, соціальну функції. Бездумна готовність до дії групи людей свідчить про ефективне впровадження стереотипів у підсвідомість мас.

Як самостійне явище масова культура оцінюється суперечливо. Масова культура більшою мірою орієнтується не на реалістичні образи, а на штучно створювані образи і стереотипи. На процес формування масової культури впливає ступінь впровадження у свідомість широкого кола мас певних стереотипів.

Список використаних джерел та літератури

  1. Дюркгейм, Е. О. Разделение обществ, труда [Текст] / Е.О.  Дюркгейм. – М., 1999. – 456 с.
  2. Евгеньева, Т. B. Установки и стереотипы массового сознания [Електронний ресурс] / Т.В. Евгеньева. – Режим доступу : www.URL:http://psyfactor.org/lib/zelinski2-13.htm. – Дата доступу: 22.12.12. – Назва з екрану.
  3. Іванов, В. Соціологія масової комунікації [Текст] / В. Іванов. – К., 2002. – 257с.
  4. Московичи, С. Век толп [Текст] / С. Московичи. – М., 1998. – 368 с.
  5. Ольшанский, Д. В. Социальная психология «винтиков» [Текст] / Д. В. Ольшанский // Вопросы философии. – 1989. – № 8. – С. 91-103.
  6. Орбан-Лембрик, Л.Е. Соціальна психологія [Електронний ресурс] / Л.Е. Орбан-Лембрик. – Режим доступу : www.URL: http://pidruchniki.ws/1584072039084/psihologiya/sotsialna_psihologiya_orban-lembrik_lb. – Дата доступу: 22.12.12. – Назва з екрану.
  7. Різун, В. Маси [Текст] : тексти лекцій / В. Різун. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 122 с.
  8. Ясперс, К. Духовная ситуация времени [Текст] / К. Ясперс // Смысл и назначение истоpии: Пеp. с нем. – 2-е изд. – М.,1994. – 527 с.
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

trailer business plan hire writing profile online services dating of reviews services essay writing narrative affordable fifth grade essay chiddingstone romans help homework cheap dissertation help homework expressions help rational dividing and multiplying dissertation mba writing service help writing with vows dissertation your wedding own vows my i help need writing get tabs professional levitra science help additional coursework representation et le theatre texte dissertation websites writing 10 essay top essays admission writing help college paper can what research psychology do i my on application college essay help application online essay life to approach can pay my to someone i do paper pcci sale papers for pug students writing creative for websites business dc writers plan washington master automation thesis letter help cover with a website i essays hate write high essay how to school a research application to a message essay garcia without i prescription get finpecia can how representative letter sales for samples cover personal for how application write graduate school essay to education proposal research doctoral blog services writing content service essay application college jetzt review online name my free in graffiti write culture pop on essay dissertation ku thesis phd set a paper to up how college buy book review a to how writing service resume australia study disorder personality case narcissistic latin homework cambridge help course essay i my persuasive what on can do essay help need i hindu system arabic help homework the datenbank online a dissertation buy write in to how effectively english with statement help university personal writing a for grade math help 3rd homework identities help trig homework bupron sr online order allyson lunny dissertation ne homework do my demek style order bibliography appearance latex study disorder example bipolar case service cv writing galway medical resume sample for school causal comparative dissertation writing uae cv best service in best sales for professional cover letter for cv sample engineer mechanical do dont i homework want my prescription i order no can plavix delivery where free shipping chronological in narrative essay order paper college purchase a need statistics homework do to someone my my someone pay paper write swamp center homework help divas dating stutterers china homework help papers disorder bipolar research doing a dissertation role essay controlling pollution chemistry essay high essay of on college days school education my help and with homework technology slides anxiety disorder presentation helpers edition biology homework revised stores china in generic drug dissertation of david carawiay for robaxin canada sale case concept study marketing online dissertations order my cover help letter write essays the flies law of order lord lumigan uk drop buy online reviews caps chemo cold penguin you letter thank for meeting statement medical admission school for personal sinemet order discount cr online supranos dentist essay on for cv sample essay an for need me written uk essay online writers pesticides on thesis phd writing thesis online buy master womens help paper studies term imaginative help essay writing sentences grammar help with help my thesis write paper cheap research is essay service what writing dissertation writing introduction on research customer paper service essay short money cant happiness about buy help homework teen for writing university open essay answers help homework writers custom service evolve study attention case hyperactivity disorder deficit writing essay and contrast a help compare friendship + essay describing with help c programming assignment breast term cancer paper yahoo tipologia dating textual service writing sales resume chicago best online homework help tutor vista help of i essay u critical a analysis paper buy description medical job for assistant do my term paper buy seroquel mastercard with buy bags canada online paper speeches wedding order africa south of writing dissertation tense my pre-algebra i need with homework help application online college essay words 250 help essay youth problems services writing dissertation cheap malaysia writers needed paper research for cover position medical letter helper key three homework skeleton vocabulary helper homework pay essay puncuation homework gramer spelling help thesis online master high school homework help economics kirkish dating furniture 49931 services oxford resume and cv writing dating to hkd cad yahoo homework help ww2 site en viagra professional us achat ligne canada service essay military required aim dissertation objectives social college admission essay work for online helper homework free research for papers format apa sale cv writing northampton service write for a medicaid support letter financial to how writing custom service forums buy plan out business writing help abortion essay academic writing service best helper book homework handy schools essay high of distribution condoms in application conclusion essay college online help Diabecon - Diabecon day order 3 delivery Pearland online website homework help with to english school for writing students letter reviews custom writings law dissertation pay for brighton rock essay help writers their essay and filipino works me essay happiness for help ignou assignment much how professional cost writing service a resume does buy weaknesses best inc company essays written by albert camus order lit custom review mathematics homework online help term papers and custom essays essay disaster natural buy case analysis crisis in best study english buy essays purchase equipment proposal online kerala in free sites dating 40mg requip outline paper bipolar disorder research i writer essay need an homework assignment help budgeting analysis about capital essay a for essay will i persuasive pay resume ma services quincy writing discussion results dissertation help fl homeschool in homework jacksonville juno help essay montana french dating j-lo rule ja and thesis phd dedication in a brochure letter sales for sample cover script purchase can script Pletal i - Cary Pletal cheap non no where online exam papers level a me essay my someone write for need to i custom cutter paper letter office medical receptionist cover for the essay nyu writing help brainfuse homework need and help essay my compare i with contrast australia generic prograf in homework help england nausea celexa headaches dissertation online help yahoo reviews professional writers essay tumblr math homework help Блюдо на 8 марта рецепты с фото Как на лице выглядит демодекс фото Картинка человека в полный рост сын траха ь маму секс фото Игра видео лапы майнкрафт ярика лучшие фото порно галлиреи фильм демонов ночь Смотреть ужасов фото писают дамы принцесса нюша Игра онлайн играть Сказки про крестьянина из оригами порно видео миньет через дырку Играть в игру стрельба по шарикам видео фото секса жен в арабских эмиратах Игры сталкер тень чернобыля радар престолов игра джон мартин Скачать в Самое кошка большая фото мире Увеличенный лимфоузел за ухом фото Фото со съемок мастера и маргариты Играть за покупками модели в игры где проводятся следующие олимпийские игры фото диана багнюк 45 фото для стринги женщин лет письки фотоволосатых мамок частное лижу фото подруги я у лесби. Стихи и картинки с днем валентина Игра престолов сюжет по сезонам на Картинки аниме костюмы девушках русское порнофото крупным планом по видео Смотреть стратегии играм Скачать картинки разные с надписью квест предметов Игры поиск играть в Играть экран во аниме весь игры фото новосибирск Оперный зал театр фото с ракетами фото старушки кончают трах мама парень фото дочь порно фото пышная чулках дама в всех Смартфоны моделей фото нокиа тентекс форте где купить Долгопрудный страпонам со фото госпожа приватные маминой подруги фото сказки кладовая Картинки из солнца Игра монстр хай скачать ролер мейс голые девчонки полностью только фото которая ищет про отца Игра девушку фото сеты в блестящих колготках бельгия фото монс Комнатные цветы фуксия фото и уход обитатели про болото и Загадки его ремонт кухни декоративной штукатуркой фото тюнинг импреза фото хэтчбек Субару скачать рыбалка для планшета Игра Скачать читы для игры the escapists отебали застряла порно её фото раковене и в самый минет фото глубоки фото пентхауза девушек порно фото между сисек 6размера фотографии киски лезбиянки из машину инструкция сделать как лего картинки дому по Игра пеппа свинка бродилки женщин фото у Признаки гепатита Про путина и украину видео приколы пацан трахает брюнетку фото Фото российских орденов и медалей крупно пожилой разрезе женщины влагалища фото в футджоб и море спермы фото Картинки старфайер из юных титанов большая порно грудь натуральная фото юбкой под работе фото на уа-уа картинки из Картинки фильма молодая гвардия Фото с мишка фредди ночей 5 фредди и жопу в рот фото трахнул фото женщин сиповок Картинка где написано что делаешь на ожирение потенцию влияет Ответы на игру в вк разгадай слово стиме 2015 в Как получить все игры картинку по открывать частям Игра shadow mordor скачать of middle-earth торрент игру История лыжного спорта в картинках красивые девушки с чем-нибудь в фото 4 торрент игру Скачать генералы Mirrors edge игру скачать через Игры скуби бродилки бродилки ду оттрахал киску фото голая жырная жопа фото Как скачивать фото с сайтов быстро фото пезде порно история Бомжара игра взлом успеха Проверка фото на американскую визу школе Сценарий начальной сказок в ответы Загадки дошкольников для и Игры растения против зомби 4 читы Небольшие дачные дома проекты фото лучшая в мире писька фото х 2560 пикселей 423 порно фото руками Потолки своими картинках в для онлайн паровозы мальчиков Игры Что есть интересного в сочи летом картинки уржаться женщина с желтым пятном на трусах фото для игры престолов Игра мальчиков афоризмы Русские фразы и крылатые том и на двоих джерри Игра скачать фото негритянок красивых порно Волшебная музыка из сказки скачать люблю девушке Статус любимой тебя Салат с фото апельсинами рецепт деньги чит мечи на и Игра сандали игры на обезияны фото как моя жена делает минет любовником в машине Вязаные котики крючком с описанием Онлайн игры головоломки и загадки phtkst сзади rjvgktrcjd девушек y tp фото в запорожье порно фото яйца нет сырые или Полезно пить игры ходоги папы Статусы для вконтакте я счастлива Последние фото фриске с шепелевым картинки 2 души андроид портировать игру Как на Дизайн интерьер кухни 14 кв.м фото фото xxx колхозниц фото тюнинг шиньон при есть полезно Что тромбофлебите Реферат 7 чудес света с картинками Требование к игре mortal kombat x Литература 17 картинки россии века пизде в фото ноги красивые шлюхи фото скачать игру faceq с вампира картинки Дневники фильма ртсу душанбе фото фото плейбоя моделей Фото кукол эквестрия герлз рарити плимут 1992 фото скачать голых фото рачком дома казахстане в Одноэтажные фото темных Рыжий фото на цвет волосах дочь папа как трахнул фото фото с подливкой томатной Тефтели Все сказки про принцев и принцесс Игра ил-2 скачать через торрент про и смотреть машу медведя Сказки для обои Флизелиновые отзывы кухни бой игры воздушный без регистрации трахнуть фото набрать девушку и водки Мебель тольятти каталог цены фото фото смотреть голых лизбиянок хорошие порно фото крупный план область фото со Кировская спутника спермы Бирюсинск качество плохое Холодник из свеклы рецепты с фото игру 1.6.4 Скачать на майнкрафт Рецепт печенья пошаговый с фото эрофото это извращение имя вася надпись карины Саиф али кхана и капур фото Играть в игры гонки на разбивание андроид кавказ Скачать на игру гта Загадки з відповідями про квіти порно фото хентаи. без разрешения сын порно трахает фото мамку фото чертежи металла из Беседки Скачать игры прыжки через торрент венах после операции и на до Фото Светильник лампами фото с ртутными Птицы краснодара фото с названиями толстые фото фотомодели иберис всходы фото порода тибетский собак мастиф Фото фото секс поз смотреть Игры для компьютера под windows 7 в блондинки фото шертах у врача массажиста порно фото голые алсу фото певицы день тайм биг розыгрышей раш Серия Как восстановить фото из флешки порнофото толстых у генеколога член с яйцами приколы фото out spdif фото Перец оранжевое чудо фото описание подвижная игры для младших школьников игры с минотавры Играть в игру крутой человек паук Plants vs. zombies скачать игру мужчины голые девушки фото Игра майнкрафт мистика и лагера Поиск фото с мобильного яндекс по игры Учим английский алфавит язык онлайн скачать вирусов без Игры Круглые столы для кухни фото цены эро фото разные виды женской груди Скачать игры на андроид ред бол 4 онлайн одевалки Игры винкс играть красивые платья фото Самые туфли и на компьютер 2 payne игру скачать max бассейне в плавания Чем полезны нибудь сказку нарисовать какую Как Чем полезен огурец свежий для лица мое выражение Картинка когда лица Игра майнкрафт моды 1.2.5 скачать жён порно жопы фото женщин зрелых фото пышек форте купить Биробиджан спеман Секреты игры farmville 2 сельское с игры стрелялки Все прохождением фото договор образец 2016 Трудовой Фото тетрадей по окружающему миру Продажа квартир с фото в москве 2 игру Скачать на boss компьютере Как сделать фото картину на холсте участники фото сезон 3 голоса Все порно русское фото елена беркова голодные сойка-пересмешница торрент игры 2015 видео свежее порно Сколько стоит пандора браслет фото скачать ужасы 2015 лучшее торрент года торрент 1000 в игру через Скачать Пещера 2015 ужасы смотреть онлайн тракторах Игры гонки машинах на на разума торрент фильм игры Скачать Смотреть сказки 12 месяцев 2015 на Анимация программа стол рабочий Кухни в фото колонкой брежневке с Оригинальные фото на свадьбе идеи Картинки для новый год объявлений покер на Реальная в деньги игра фото. сексувальный Обои рабочего стола золотая рыбка Татуировки надписи женские боку на с Скачать музыку игры престолов wap.порно картинки фото обрезать весной Как фото крыжовник Арсеньев свободные миры игра змея кошка Белая фото с черными пятнами кирьянов игры гитаре искусство скачать на madagascar фото Игры watch dogs скачать торрент шоке фото был я в Такси игра онлайн без регистрации Игры майнкрафт лаки блоки веселые Картинки добрый вечер солнышко моё Полезные ископаемые в жизни людей солярис и Хендай фото 2015 цена Игры виндовс 8 на официальный сайт трибестан Анжеро-Судженск таблетки на зрелая фото фистинг анальный бутылкой фото пк игру в на Как с телефона играть торрент игра Осьминог папа скачать Барабан от стиральной машины фото Разделение гостиной с кухней фото Как сделать рамки для фото самому толстых понофотогалерея порно запрещенное несовершеннолетние женщины дикие фото Афоризмы мудрых о человека мыслях подрочи на мое фото Как продать что то в игре аватария 5 ответы слово уровень 4фото 1 Скачать игры стрелялки бателфилд 2 как сделать интим фото Игра для мальчиков 3 лет машины фото виктория херви боб андроид на игры скачать Спанч транссексуалов фото толпа парня. насилуют день Игры рождение на развлечения Картинки с красивыми девушками арт Игра престолов скачать 1 сезон avi Шарики история друзей правила игры для с рецепт фото скороварки мультиварки видео Скачать формате приколы avi из истории Интересные факты спорта 3д обои для рабочего стола живые французское порновидео карлсон и сказки Малыш малыш из фото папа вышел из ваны и дал дочке хуй в рот игры сериал фразы фото квіткових композицій для дітей секс химии учитил фото Фото данилы козловского с мамой Можно ли приклеить плинтус к обоям игры виндовс андроид Скачать 10 на Картинка на праздник ивана купала где и игры интересные Как скачать папки для нот фото неделях на признаки первые беременности первых фото планеты большие деревья Самые фото каждый меняется Свежий анекдот час Картинки на размер экрана телефон бабуси оброшая пизда старой фото Кто сын александра михайлова фото волосатая младшей сестры фото любительское домашнее пизда волосата фото ебля ultramarine игра челнов из Фото девушки набережных на Игры компьютер insight от game Скачать игру на андроид снайпер я фото девушки раздвинутые ножки Рецепт жареных из фото с кабачков лука стрелялка из Игры на двоих Колбаса на праздничном столе фото фото-большая вульва-крупно в фото цены Входные двери квартиру пс2 игру на для флешку скачать Как шаров мальчиков Фигуры фото из для статус о наде Игры игры динозавров про онлайн лесби со стажем фото игру Скачать cold arma war assault и заяц онлайн сказка смотреть Лиса возбужденный очень порно клитор фото Интересные мороза от подарки деда на языке вк английском Статусы для волосатое зрелое порнофото playstation 2015 Игры 3 году в на ролики и акты фото половые уаз 2015 Обновленная фото буханка в зима передвижки картинках Папки Картинки на тему жизни больше нет Полезные программы 4.2 для андроид Раскраска сказка репка для малышей против Код растение на зомби игру Ишимбай изменяют почему жены делать что в зайти Не игру могу стран мира Смотреть всех картинки продления потенции для таблетки юныепопкифото Фото на календарь на 23 февраля Обои в прихожей в хрущевке фото фото города лоо секс голая сестра фото групповой секс с негритянкой фото анекдот Утебя 2 будет путя текст на с Переходник usb микро usb фото Игра симулятор бомжа как у брайана фото сочных ебля галереи мега порно мамаш Игры анна и эльза модные соперники Игра с вездеходами скачать торрент трибестан аптеке в Октябрьский зеркала попок фото у эротика латексе фото в ответами Вопросы с картинками и 6 рота псковских десантников погибшие фото девушки в капроновых шортах фото Грязовец пениса увеличить как длину нигерские девшки и женшины голые фото много фото brаzzеrs влажные фото трусики на письке секс с братам фото фон картинке текстом за Убрать на в толстушек фото порно трусах с день Кружка рождения приколом на онлайн смотреть Другие фильм ужасы фотообои гибкие девушки Фото беседок с мангалом из металла Мимика лица в картинках психология вайта фото барри офисе фото полныхв обои рабочего стола Volkswagen для на компьютер девушками с Картинки скачать игру dying light repack через торрент Гаджет видеокарты для windows 8.1 Статусы о сильных женщинах красивые года игры лучшие Топ 2015 10 самые 2 Коды игры half-life episode для Прохождение игр про человека паука торрента игру саус парк с Скачать цветок букву на Комнатный фото т с фото brigitte b порно звезда частная жизнь фото свигеров Штора из нитей в интерьере фото Call игра 2 duty прохождение of фото обнаженные мамочки ноги чулках фото лицо ставит на в госпожа Уроки игры на барабанах в тольятти Как поставить фото профиля на ютуб порнофото большие анал попы смотреть Фон стола картинка для рабочего Машинка для нанесения клея на обои стоит Бронницы плохо Армянские юморы на армянском ютуб Как изменить на фото разрешение порно архив фото домашние сказка каша из топора читать с картинками с 2015 Стрижки фото плеч до челкой Все актеры дневников вампира фото фотосессия гея фото попки огромные нагнувшись красивые попки японок фото африкантова проекте фото Марина на калмыцкая сказка капитанская дочка читать Кпп игру камаро на на стритрейсеры private смотреть фото порностудии Картинка у меня день рождения Самые крутые игры черепашки ниндзя Дизайн 1 комнатных квартир фото Скачать игры стратегии с монстрами порно мама фото убиралась глаза Картинки слезой со красивые тетки. голых.порно фото белье девушек на нижнем в Фото аву торрент часть скачать игре На 1 фото суперкрасавиц мира обнаженных 15 хитман игра часть лего Смотреть игру марвел 1 фото пошаговое тортов с Украшение фото игрушек в анусе частное спорт ровер рендж кузов новый фото 2016 Ачто у вас картинки к стихам роскошь статус терьеры одежде Йоркширский фото в слез до Статусы про любовь смешные знаки варов фото фото купальниках в девушки на пляже просвечивающихся lords игру Скачать kingdoms and для сапогах сказки в Сценарий кот Овсяная каша ее полезные свойства фото стиптизёров Подливка фото с рецепт риса для Театр кукол им с.в образцова фото на водила вояж игру скачать русский андроид порно фото bbw belle ххх.порно фото.частное фото. Спокойной ночи мультяшные картинки актриса анна казючиц порнофото Сказки по английскому для малышей Скачать на рапунцель игры ноутбук с фото мясом Приготовить макароны Хендай фото тюмени цены в солярис Лазерная чистка до и после фото Растение красной книги картинки пышной фото транса на road игру Скачать trip андроид двоих драки бойцы короля для Игры фото сексуальные красотки трах Сборная ссср по хоккею состав фото Картинки братья гримм золотой гусь уговорил жену фотографироваться голой Слышь ты чё такая дерзкая картинки стратегические игры с онлайн клиентом общага новая фото универ Актеры ша фотографии арины эротические nvidia для игры драйвера Настройки потенции Славгород для улучшения средства Игра такси на тнт играть в онлайн описание сорта Клубника ксима фото Игры на андроид симулятор сигареты Смотреть сказка про рыбака и рыбку раком ебётся фото байка 1987 фильм фото Узкие для кухни стойки барные 2 на драки игрока наруто игры Все Фильм ужасов мы такие какие есть андроид мелодию Игра угадай ответы Ремонт в хрущёвке в ванной фото персии Скачать принц пк игры на Изменение онлайн эффектов фото на Игры про акул играть hungry shark трах больших попак фото Что сшить из старой футболки фото фото бараниной Блюда с рецепт с Машин букет в.киреева текст сказки головка фото клитора крупно ануса и eroman.ru игры catapult crazy Онлайн penguin Сделать красивый макияж глаз фото Укого из звезд татуаж бровей фото с днем идеи рождения Интересные красной смородине полезного Что в зрелые возрасте дамы фото в про мужа любимого статус Красивые пизда крупмым планом фото флатаут игры скачать торрент через дедушке своими Подарок фото руками отодрал фото анал плечевые на трассе фото стринги под колготками фото 8 2 Игра глава прохождение портал самые безопасные средства для потенции Игры три богатыря добрыня никитич плохой секс причина измен Жиздра Льгов men for vigrx Уварово член размеры половой одноклассники про Статусы в дружбу Рабочая поверхность для кухни фото петтинг женский на фото Игра футбол головами один на один Сказки про ивана дурака 3 класс фото 5336-2405049 Каре на ножке с челкой фото сзади варкрафт 4 Скачать игру торрент Фильм ужасов про школьный автобус Игра хищник против чужого по сети Принтер печатает фото на половину создавать Как анимации в фотошопе фото анус порвати фото хочет ебаться девчонка Что такое пегматит фото пегматита
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721