роль чинника амбівалентності у процесі реконструкції концепту персонаж із постмодерністського тексту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11’42-11

О.Ю. Гураль

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

Львів

 

У статті проаналізовано суть феномену амбівалентності постмодерністського тексту та розкрито індивідуально-авторський репертуар засобів створення нечітко окресленого концепту персонаж, а також амбівалентності його концептуальних атрибутів на матеріалі тексту романів британського письменника-постмодерніста М. Аміса.

 Ключові слова: амбівалентність, концепт, персонаж, концептуальний атрибут, мовна гра, постмодерністський текст.

В статье приводится анализ феномена амбивалентности постмодернистского текста и раскрывается индивидуально-авторский репертуар средств создания нечетко выраженного концепта персонаж, а также амбивалентности его концептуальных атрибутов на материале текста романов британского писателя-постмодерниста М. Амиса. 

 Ключевые слова: амбивалентность, концепт, персонаж, концептуальный атрибут, языковая игра, постмодернистский текст.

 The article discusses the nature of ambivalence in postmodern text and investigates the author’s individual means of creating a loosely differentiated concept of character as well as achieving  ambivalence in its conceptual attributes  on the basis of the text of novels by a British postmodern writer M. Amis.

 Key words: ambivalence, concept, character, conceptual attribute, language game, postmodernist text.

 

 

 

Інтерпретація постмодерністського тексту з точки зору когнітивно-дискурсного підходу вимагає врахування тенденцій сучасного текстотворення, що віддзеркалені у специфіці мовних та мовленнєвих засобів портретування суб’єкта у постмодерністському романі. Концепт персонаж вибудовується із текстової тканини мовноекспериментального роману, для якої властивою є грайливість (лудичність), двозначність, створення принципової неточності  висловлень. Попри існування досліджень І.А. Бехти, О.А. Бабелюк, М.В. Стуліної, що торкаються амбівалентності як однієї із глобальних стратегій постмодерністського тексту; а також мовної гри, що є одним із засобів її втілення (І.Е. Сніховська), недостатньо вивченим, на нашу думку, є вплив стратегії амбівалентності на концепт персонаж − один із центральних концептів художнього твору. У фокусі нашого дослідження перебуває вигадана особистість персонажа та когнітивні стратегії її реконструкції з текстової інформації за умов навмисне створеної можливості двозначної чи багатозначної інтерпретації.

Пошуки засобів портретування вигаданої особистості персонажа у тексті постмодерністського роману та його роль у відображенні людини сучасного постіндустріального суспільства зумовлюють актуальність зазначеної проблеми.

Метою статті є розкриття специфіки  індивідуально-авторських засобів створення свободи інтерпретації самого факту існування персонажа чи окремих його атрибутів у тексті романів британського письменника-постмодерніста М. Аміса. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 1) з’ясувати суть феномену амбівалентності у постмодерністському тексті; 2) дослідити специфіку засобів втілення амбівалентності як стратегії на різних текстових рівнях; 3) обґрунтувати використання цих засобів.

Постмодерністи вважають двоїстість, подвійну сутність речей одним із фундаментальних принципів організації буття взагалі [4, с. 204]. Зокрема       У. Еко бачить читача співтворцем тексту. При цьому текст не лише вимагає його співпраці, а й спонукає зробити низку інтерпретаційних альтернатив, яких є більше, ніж одна [2, c. 25]. Амбівалентність тексту тлумачимо як принципову неточність висловлень, уникання визначень, що претендують на статус істини, схильність до двозначностей, двоїстість, можливість багатоваріантного тлумачення. О.А. Бабелюк пропонує розглядати амбівалентність як психолого-рецептивний конструкт у семантико-граматичному, композиційно-стилістичному та наративному аспектах [1, с. 5].

Концепт персонаж у рамках нашого дослідження трактуємо як  читацьку ментальну модель, що є наслідком взаємодії когнітивної бази читача і постмодерністського тексту; абстракцію, що втілюється в окремих текстових реалізаціях концепту персонаж (ТрКП), ідентифікованих власними чи загальними іменниками. Результатом застосування стратегії амбівалентності до суб’єкта є поява нечітко окресленого персонажа, що розчиняється у тексті, а також поява персонажа із двозначними концептуальними атрибутами.

У постмодерністському романі відбувається „розсіяння” персонажа серед мовних знаків, іноді до такої степені, що його існування в цілому є проблематизованим. Ефект дифузності ТрКП Тод Френдлі у романі “Time’s Arrow” створюється за допомогою референційних засобів: вживанням займенників першої та третьої особи однини (I, he)  та першої особи множини (we) на позначення одного референта: “Something isnt quite working: this body Im in wont take orders from this will of mine. Look around I say. But his neck ignores me. His eyes have their own agenda. Is it serious? Are we okay? I didn’t panic. I made do with peripheral vision, which after all is the next best thing [10, c.13]. Створення референційного хаосу дезорієнтує читача та розсіює цілісність текстової реалізації концепту персонаж.

 Частково стратегія амбівалентності може втілюватися засобами мовної гри. Гра лежить в основі не лише породження текстів, але й у їх інтерпретації, коли адресат намагається декодувати приховані у них мовні та змістові загадки. Лудичність тексту може реалізуватися в будь-якій художній нестандартності текстів – інтертекстуальності, „смерті автора”, відтворенні можливих світів, нелінійності, пародійності тощо.

У нашому випадку мовна гра має характер надання персонажу імені, що втрачає свою номінативну функцію (шляхом ідентифікації власного іменника із загальним, а також допоміжними частинами мови: сполучником, числівником чи займенником) у конкретному вузькому контексті, що сприяє цьому процесу. До прикладу, частина власного імені персонажа Хє Зіжн (He Zizhen) китаянки, коханки короля Англії, ідентична на письмі з особовим займенником чоловічого роду (he). Звертаючись до персонажів виключно через особові займенники, автор створює умови для виникнення двозначності щодо статі персонажа, а відтак, для стирання меж між окремими персонажами: “He touched him. He touched He. He was hard. He was soft. He touched him and he touched He” [11, c. 22]; “He whispered what he had to say, and He whispered back. And  He said  she  understood” [11, c. 120].

Формування ТрКП є проблематичним у контексті діалогу двох братів Найджела (Nigel) та  Ендрю (Andrew) з роману “Yellow Dog. Подібність скороченого варіанту власного імені персонажа “And” та сполучника “and, посилюється ігноруванням автором конвенцій подачі кожної персонажної репліки з нового рядка при репрезентації діалогічного мовлення: “Nigel: “Youre not still peddling that muck, are your And:The videos and that: course. Freedom of expression. But not that stuff. Nigel: Because that’s a no-no, that is. And: Definitely no go. Nigel: It’s not on. And: No soap whatso. Nigel: I worry about you, And. On the train to Manchester.” [11, c. 56]. Текстовий обсяг експлікації цієї ТрКП обмежений цим діалогом, що і зумовлює її дифузність.

Загальний іменник “Love” використовується в ролі імені для королівського слуги (Who would want a servant called Love? [11, c.16]) та створює двозначність, оскільки викликає асоціацію з персоніфікованим почуттям кохання “Love”:  “Now the clocks chimed, first in relay, then in unison. “If you would, Love, said the King. …And in came He Zizhen, greatgranddaughter of concubines. Lovebadeherwelcome [11, c. 21]. Поява слуги Лав синхронізується із появою китаянки, коханки короля Хє Зіжн, таким чином посилюючи двозначність: “Loveentered. The impressive wingspan of his ears was picked out by the low sun that lurked behind him. He gave an arthritic bow and said, “If you’re ready, sir?” “Coming, Love: Illfollow” [11, c.115].

Сприяє двозначному тлумаченню ім’я персонажа у формі числівника 13, що не вказує на його вік чи статус, а швидше сигналізує про відсутність конкретного імені: “Teen or Tine. Short for Tino? Itself short for Martino, Valentino?” [9, c. 31].

Перепони процесу реконструкції текстових реалізацій концепту персонаж створює тактика надання персонажам імен, що відрізняються один від одного лише кількома звуками в умовах абсолютної ідентичності фізичних, психічних чи соціальних атрибутів “Ben”/”Den” [9, c. 457-459], “Darko”/”Ranko” [9, c. 175, 449]:

“Who are you?

“Ranko

“You mean Darko

“Darko is my twin brother. Hes Croat. Im Serb. We look the same, but we’ve  got nothing in common [9, c. 175].

Навмисне створення невизначеності, що стоїть на перешкоді читацькому зусиллю, спрямованому на побудову текстової реалізації концепту персонаж, головно стосується виокремлення різнорідних концептуальних атрибутів.

Показовим є випадок інтернет-подруги персонажа Клінта Смокера із двозначним іменем К8. Ім’я персонажа сформованe шляхом омофонографічного перетворення, що притаманне електронній комунікації. Спілкуючись з нею виключно через інтернет журналіст сподівається, що віртуальна К8 – це Кейт (Kate). Проте при зустрічі Кeйт виявилася Кітом (Keith), котрий зізнається в тому, що він – транссексуал: “in scribendo Veritas, yellow dog. its all in h&, clint. ive been under the nife. but not 2 destroy — 2 cre8! [11, c. 326].  Двозначність була прихована автором в імені з самого початку. Таким чином, амбівалентність впливає на процес формування концептуальних атрибутів статі. Ефективною тактикою досягнення ефекту двозначності є конвергенція граматико-семантичних та когнітивно-наратологічних прийомів. Амбівалентність концептуальних атрибутів втілюється на граматико-семантичному рівні у випадку ТрКП, що есплікується лексемою “murderee” [7, c. 1, 3, 6, 10, 15, 18], яку можна трактувати як словотвірну чи лексико-граматичну ігрему [5, с. 11]. Тобто „неканонічну (переважно оказіональну) мовну одиницю, що реалізується в асоціативному умовно-реальному ігровому полі”  [5, с. 9].   При побудові оказіоналізму має місце смислова трансформація за аналогією до payee, addressee, employeemurder+ee, в процесі якої розширюються межі сполучуваності морфем. Їх склад вказує на семантику об’єкта вбивства, який, проте, не є жертвою (victim), а швидше отримувачем вбивства як бажаної послуги, що відрізняється від самогубства (suicide). Амбівалентність концептуального наповнення ТрКП ґрунтується на багатозначності схеми, ключовим лексичним експлікатором якої є оказіоналізм “murderee. Водночас застосовується тактика  „ненадійного” наратора (оповідача), який невпевнений щодо суті своєї героїні: “Youre hard to categorize, even in the male fantasy area. Maybe you’re a mixture of genres. A mutant You’re definitely something of a Sack Artist. And a Mata Hari too. And a Vamp. And a Ballbreaker. In the end, though, I’m fingering you for a Femme Fatale” [7, c. 260]. Таким чином, амбівалентність цієї текстової реалізації концепту персонаж досягається конвергенцією різнорівневих стилістично-композиційних прийомів.

Процес реконструкції атрибутів текстових реалізацій концепту персонаж передбачає кореляцію точок зору різних персонажів та врахування авторської мовної гри. До прикладу, оцінка персонажа Ґвіна Беррі як успішного, проте нездарного письменника присутня у дискурсі персонажа Річарда Тула, що є фокалізатором перших трьох частин роману “The Information”: “Richard  thought Gwynsstuffwasshit (more particularly, Summertown, the first novel, was forgivableshit, whereas Amelior wasunforgivableshit.)” [9, с. 92]; “What he writes is unadulteratedshit” [9, с. 155]; “Totalcrock. Thepuresttrex” [9, с.156]. Тому висловлювання дружини Ґвіна Беррі про свого чоловіка: “GWYN CAN’T WRITE FOR TOFFEE” [9, с. 272], додатково профілізоване великими літерами, не може оминути читацьку увагу, оскільки містить ствердження факту, відомого з характеристики іншого персонажа. Ідіома “cant do smth for toffee має значення „нічого не тямити, зовсім не вміти робити” [12] і веде до підтвердження концептуальних атрибутів ТрКП Ґвіна Беррі [здібності: useless (writer), риса: opportunist].

Проте згодом виявляється, що дружина Ґвіна Беррі, Демі, є носієм специфічного ідіолекту. Для мовлення Демі характерною є індивідуальна модифікація сталих виразів, ідіом, що подані у формі переліку: “she said vicious snowball (замість vicious circle”), quicksand wit (quick/sharp wit), worried stiff (worried  well), on its death legs (on its last legs), none of my luck (none of my business) [9, с. 257];  “Demis speechbargains: she wanted two for the price of one [9, с. 257] − ця риса персонажа створює поле для авторської гри значень. Насправді Демі не вважає свого чоловіка повним нездарою, а лише зазначає, що він не може писати за мізерні гроші (“peanuts розм. „дуже малі гроші” [12]): You mean peanuts, love. Not toffee. Peanuts” [9, с. 465]. Шляхом заміни лексеми “peanuts” на “toffee М. Амісом створюється амбівалентність атрибутів ТрКП Ґвін Беррі, яка згодом усувається подальшою текстовою інформацією: useless (writer) → profit-seeking (writer).

Іншими засобами створення амбівалентності на когнітивно-наративному рівні є застосування технік змінної фокалізації, ненадійного наратора та когнітивного дисонансу між текстовим та актуальним світом.

Тактика змінної фокалізації, застосована М. Амісом у романі “Success”, є вирішальною у процесі формування концепту персонажа-брехуна. Події подаються почергово з точки зору наратора-протагоніста та наратора-антагоніста. Регулярність чергування точок зору є суворо дотримана у всіх дванадцятьох главах роману: спочатку слово надається першому братові, Теренсу Сервісу, потім – другому, Ґреґорі Райдінґу. Оскільки інформація, надана ними, часто є суперечливою, то читач сам змушений обирати одну з двох точок зору та компонувати обидві ТрКП за умов відсутності будь-якої авторської інстанції. В окремих випадках має місце множинна фокалізація, одна подія висвітлена з точок зору обох персонажів-нараторів. До прикладу, Ґреґорі Райдінг описує свій стиль життя як розкішний:  Down comes the roof of my ritzy green car. Out burgeons my spring wardrobe. I have a £20 haircut. Champagne is more often than not to be found in my refrigerator [8, c. 93]. Проте зведений брат, Теренс Сервіс, характеризує Ґреґорі як власника старої напіврозваленої машини, безглуздого одягу, друзів-ґеїв та постійних фінансових проблем, а також як хвастуна та брехуна: “your bloody stupid twee old heap of a car, your laughingstock poof clothes, your worthless layabout job, your cretinous faggot friends, your sullen and ravening money worries, your pathetic outdated swank, your endless lies [8, c. 88]. Така неузгодженість знаходить пояснення у зізнанні самого персонажа Ґреґорі Райдінга в тому, що він весь час говорив неправду: “If you believed it, youll believe anything. It was a lie. It was a lie. I tell lies. I’m a liar. I always have been. I’m sorry. Here come the secrets” [8, c. 181]. Таким чином, самовикриття одного з персонажів як ненадійного наратора зумовлює нівелювання попередньої інформації, наданої ним, та сприйняття точки зору іншого персонажа Теренса Сервіса. Тобто, авторська гра, що створює двозначність, припиняється вкінці твору.

З метою створення амбівалентності у романі “London Fields” автором застосовується техніка ненадійного наратора. Вона проявляється у невизначеності наратора Самсона Янґа щодо особистих даних його персонажів, що створює додаткові перепони читацькій концептуалізації: “In fact Ive had to watch it with my charactersages. I thought Guy Clinch was about twenty-seven. He is thirty-five. I thought Keith Talent was about forty-two. He is twenty-nine. I thought Nicola Six … No, I always knew what she was. Nicola Six is thirty-four. I fear for them, my youngers [7, c. 26].

Когнітивний дисонанс, що виникає внаслідок співставлення двох світів, актуального та текстового, також може створювати умови для виникнення амбівалентності ТрКП. Смисловий алогізм є формою текстового втілення, що забезпечує когнітивний дисонанс у романі “Times Arrow”. Поверхневе прочитання окремих фрагментів тексту сприяє створенню амбівалентності щодо атрибутів ТрКП [риси: kind/vicious, xenophile/xenophobe; хобі: vandalism/gardening]. Проте, незважаючи на граматичну та лексичну узгодженість слів, логіка внутрішньо текстового світу суперечить здоровому глузду, знанням актуального світу, що створює семантичне текстове напруження [3, с. 7]: витягнув цибулини квітів із землі →  висушив → склав у пакет → заніс в магазин, щоб поміняти на гроші → бур’яни посадив у землю: “All the tulips and roses he patiently drained and crushed, then sealed their exhumed corpses and took them in the paper bag to the store for money.  All the weeds and nettles he screwed into the soil and the earth took this ugliness, snatched at it with a sudden grip. Such, then, are the fruits of Tod’s meticulous vandalism… Destruction is difficult. Destruction is slow” [10, c. 26]. До протилежних висновків можна дійти, беручи до уваги контекст цілого роману, в якому руйнується традиційний скрипт людського життя як руху від народження до смерті. Герой мандрує у зворотньому напрямку. Отже, трактуючи контекстуальне значення дієслів як протилежне їхньому семантичному значенню, вдається досягнути розуміння, що дії персонажа насправді змальовані у зворотньому порядку.

Відтак, амбівалентність концепту персонаж втілюється шляхом специфічного добору референційних засобів, які на формі навмисне створеного контексту частково втрачають функцію ідентифікації персонажа, зливаючись із текстом, що створює невизначеність щодо самого факту існування персонажа. Використання лудичної функції мови на семантико-граматичному, стилістичному та наративному рівнях через використання оказіоналізмів, деідіоматизації фразеологічних висловлювань, тактики ненадійного наратора, множинної фокалізації, смислового алогізму, зумовлює амбівалентність концептуальних компонентів текстових реалізацій концепту персонаж.  Ця стратегія є втіленням відмови постмодерністів від претензій на істинність, прагнення зберігати неточність висловлювань та феномену смерті автора як авторитарної інстанції. Перспективою подальших досліджень є вивчення лінгвального втілення інших аспектів концепту персонаж (дефрагментації та маргіналізації) у постмодерністському романі.

 

 1. Бабелюк О.А. Функції стилістичних прийомів в американському постмодерністському текстотворенні / О.А. Бабелюк // Наукові записки. –2011. – Вип. 96 (1). – С. 3 – 9. – (Серія „Філологічні науки (мовознавство)”).
 2. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / У. Еко. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.
 3. Корольова А.В. Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті : Монографія / А.В. Корольова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2002. – 267с.
 4. Рашді С. Опівнічні діти / Пер. з англ. Н. Трохим. – К.: Юніверс, 2007. –    704 с.
  1.  Сніховська І.Е. Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові : aвтореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / І.Е. Сніховська. – Запоріжжя, 2005. – 20 с.
  2. Стуліна М.В. Німецький постмодерністський дискурс : лінгво-концептуальний і лінгвопоетичний аспекти : дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / М.В. Стуліна. – Х., 2011. – 272 с.
   1. Amis M. London Fields / M. Amis. – Penguin Books, 1990. – 470 p.
   2. Amis M. Success / M. Amis. – Jonathan Cape Ltd., 1985 (1978). – 224 p.
   3. Amis M. The Information / M. Amis. – Flamingo : HarperCollinsPublishers, 1996. – 494 p.
   4. Amis M. Time’s Arrow / M. Amis. – Penguin Books, 1991. – 176 p.
   5. Amis M. Yellow Dog / M. Amis. – London : Jonathan Cape, 2003. – 340 p.
   6. Longman Dictionary of Contemporary English / [ed. by D. Summers]. – Pearson Education Ltd, 2005. – 1949 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper reaction at look do colleges sat essay score online a buy dissertation rwth case disorder somatic study lack-of-participation occurs a error updating when for sale info essays write cv a i degree do on my how personality disorder article Lakeshore online to tablets where Glucovance Glucovance buy tablets - 100mg service ielts essay checking homework beehive help the an with help inspector calls essay ga services writing best professional resume in atlanta statement thesis order essay custom academic companies writing write help to for free cv a writing help in uk dissertation usa nonprescription 400mg erythromycin common acyclovir doses online level papers buy college online economics dissertations phd services fl daytona writing resume beach Rancho Cucamonga - acquistare Arjuna generico month per cost Arjuna resume virginia professional writing services on essays student abortion help homework elemantery mail order septilin via case disorders studies dissociative how start essay best a college admission to term papers buy to service paper good writing a dating series art of paleolithic u definition help essay uva dissertation singapore writing service resume professional in with uk help dissertation writing essay service best university economics homework high help school lexington ky online dating speed a what is thesis paper products stationery cheap paper resume best sample buy can thesis my write who resume year application buy olds best application school sample for medical personal statements essay write my should i essay paragraph introduction help yale services mba admission essay Atarax Garland buy buy in online Atarax - hawaii via paypal plans shopnotes sawhorse chinese websites essays custom writing in the us legit my is write essay essay should personal my on i write what buy writing online paper theses 95 martin being the of marriage earnest importance literature research on papers not used should for research essay animal for be on medical drug development help 24/7 homework hotline paper to a buy how bond us savings essay admission 9gag writing the on bleeding essay help sidewalk online papers thomas jefferson writing help english paper answers homework help questions assignments with aged help care custom paper reviews term with help writing essays online resume quinoa order academic help writing help with science coursework position of resume for objective example sales water with vitamin packs mix a definition buy paper billing objective resume for medical essay hire writer help homework biology furacin canada pharmacy writing paper help an apa sample online papers nmat bibliography endnote order sort importance military orders essay following a problem need math help with dissertation course description sale trucks paper for shredder homework help with free math to purchase of intent letter property business auditing homework help buy persuasive online essay live custom essay masters services writing dissertation casio wj n500 paper writer v septilin 200 mg weight 1959 dr protocol loss simeon services writing dissertation top malaysia english paper please write my online exam educate.ie papers de Lafayette Maxolon good are generic - Maxolon achat au dating violonistul diavolului online services writing resume best homework help business studies sale for accounts essaywriters writing homework help expository letter cover sample sales representative for pre paper written research buy to mother homework with help loves San Nortriptyline Nortriptyline name Bernardino generic order - save on ghosts environment rwanda essay simple in of english essay paper cutter a i where cheap can buy where to cernos caps purchase rights research on paper gay medical application secondary essay school for spelling homework help online script Leaf - Rapids cheap no Grifulvin no buying with rx Grifulvin purchase term papers essays can generic PEO purchase - buy cheap i where Chandler PEO medication thinking application critical paper case persuasive help essay writing the hobbit lesson free plan identity paper research gender on disorder resume dallas executive services writing tx writing uk services coursework homework help ancient history tutor help writing essay dissertation bolton nyc 2011 application teacher essay help usa help assignment management human help resource homework disorders research psychology paper on eating movie paper reviews buy homework ottawa help essay write a custom essay judgements making help essay college online paper equal on act research pay sale paper targets for pistol school for buy papers divorce with help papers paralegal for mla papers sale research order thesis masters help mumbai dissertation service dating harmony omnicef online paypal with pay writing services legit paper edmonton doctoral writing services dissertation ireland editing help dissertation purchase paper term buy Lopresor europe Park - Overland buy visa online by best Lopresor pay in essay reviews companies on writing Wellbutrin Saint Paul hr online 36 buying Wellbutrin - help brooklynpubliclibrary homework the writing best service review topics for surgery medical research students essay contemporary writers month St. Glucoton MR MR Glucoton - per cost Louis 24hr my paper reddit write essay high admission school private democracy and example consolidating definition help now homework admission essays cornell services mba buy online book review buy essays sociology online research my over do paper should i what writing essay poetry help for homework with help free math odia essay site buy a business essay homework education discovery help writing story life services homework help edge graphs vertex textbooks cpm homework help homework yesterday my by and i eight do ou0027clock to abroad a doctoral dissertation research buy assignment dna homework write a report me for research of paper example 66 ethical services professional writing pricing assistance alfacip patient Lasuna - 30mg buy Henderson order no script cheap Lasuna essays outlines help with for essay without doctors borders high statements school thesis essay realism and on idealism the american scholar essay emerson on cheapest uk service essay writing resume for cover letter position sales writing teaching essay service college application bin webscr cgi ua pakistan online assignment jobs in writing paper college a for help writing pharmacy Colospa no 40mg Ottawa online - indian Colospa prescription company services academic writing books buy prescription to buying a where poppers english buy without royal uni essay help men attracting counter uk pheromones the over mechanical for papers ieee engineering research esl writing for buy resume students college writing teaching essay application service paypal pheromones men attracting with pay online cleocin a without perscription показать очень красивые пиписка фото сами страшни фото секс ххх моней кейс трусы прозрачные через фото неё пизду мокрые показат секс смотреть голые знаменитости порно фото прочитать книги который каждый должен мальчик тётю секс пися ебёт фото порно фото трнсвеститы анализ стихотворения нате erwin телеграмм википедия столы купить книжки недорого целки лишение рассказы порно на игры сигма членом Разрыв толстым фото пизды а3 2016 самсунг пьяные выпускницы в украине фото большые жопы ебут фото мужские тела с большим членом фото белья нижнего фото заснятые без знаменитости тинки мегапорнофото дрочер гост 19327 статус снизу Фото раком попок порно тамбова смотреть девушки фото фото два одну порно члена в дырку невинности фото больно девушки лишаться сделка Кальмар анальное отверстие фото Фото блондинка получает бурный оргазм сиськастые мамки фото женскиесоскифото парнями женщин в возросте молодыми фото рассказы с Порно парень с фото Эротика девушкой Фото секса с взрослыми женщинами сетра Брат и еро фото фото девственниц невинности лишение порно голой фотосессия на девушки туалете порно фото черлидершы какой размер полового члена Невинномысск девушка на фото Обнаженная постели holland Фото порноактрис-crystal Фото людей непорнозвезд видеоэротика известных но букиной светы фото порно девушки кавказа фото профиль и сзади Фото девушек возле авто мото курс доллара в казахстане на сегодня ее старая большая лохматая пизда порнофото рна кончается фото когда сучки лица Трансы в колготках порно фото фото для плейбой картинки vfvt фото женской самое пизды качественное Женщины эротика 40 фото за ана де ла регера фото писку молодых женщин лижут мужики секс порно фото инцест со стариками зрелых голых фото турчанок посмотреть Www порно 24 ru джинсе жопа фото в порно кончил сразу фото школьницы писяют зрелые мамки порно фото порно фото галина Воркута спеман стоимость ципровет для собак c пьяными порно большегрудая блондинка фото фото в и пизде бутылки банки задних частных дырочек фото подборка супер порно фото девушик порно мультяшное японское мр3 таджикские 2016 бесплатно скачать песни фото с голыми сисястые буферами максимавой палины киска фото эро фото сексуальнные девушки в уни формах кончить пизду фото гленн фрай в одном кг сколько грамм скачать origins batman arkham расписание 139 автобуса эро фото азиатки в мини голай фото по училки физкультуре порно фото член в писе крупным планом Топ бесплатных игр для iPhone | app муж с другом выебал свою жену фото мужык ебет кабылу фото официальный interstep сайт голые возрасте в фото бабы Порнно фото галерей на весь экран больших пезд невесты оголились фото сматреть фото жену голую фоткает муж бабушки трахаются порно фото Фото порноактрис с большой натуральной грудью bank rbk курск билайн тарифы пизде фото красивых на пирсингов порно фото з фотоапаратів дивитися фото гемофридитов порно униформе зрелых Порно баб фото в любительские ххх фото смотреть из фото телки малдовы член фото Эрегированный трусах в интим и женщина фото мужчина картинка леонтьев фото крупное траханье виталий соломин биография порно фото печатать члена со фото головка спермой мультики для порно мальчиков ональный секс раком фото между всовываю ей ног фото Домашние фото азияток попы с фото имплантантами большой секс смотреть фото хуй частное фото моющихся девушек раздвинула голая брюнетка молодая фото фото латиноамериканки Индейцы девушки Фото порно дівчат товстих частное интимное ретро фото 70 80х мамками смотреть и дочками немецкое с фото порно не прикол нажимай фильмы хентай порно в поезде смотреть фото голых проводниц порно фото межрассового секса на публике фото эро крупным красавицы увеличить способы Волжск пенис фото порно з красівими девушками сексу порно фото соц сети из вконтакте Фото где кончают врот список правителей россии Интимный фотограф семейных пар сестра Мама и я фото и порно фото голых молодых за старого я хочу тебя сперма на лицо и в рот порно фото Порнофото знаменитостями с русскими во вялый член секса время Кинель робот мультфильм порно мулатки шоколадки широкие бедра огромные жопы фото блондинка в белых трусиках на улице фото индейца потного писька фото фото и секс мужчин втроём откровеные женщин мантра для похудения дрочащие ногами фото порно русская звезда знаменитая немецкое порно фото 70х юний девичка пизда фото липецк прогноз погоды сексуальный акт фото фото красавиц порно зрелфх фото голой пизды старых фото ябуца секс сиски фото пизды и бабушек соль основная ххх порно фото скачать порно відео бабушек порно фото блиський планом..жестокое селена гомес голая с джастином фото 318 ук зодиака женщина козерог знак характеристика в эро фото белых трусиках секса негритянки эро порно фото пугачева детство куда уходит фото якуты старики фото тёлки трах девчонки культуристки голые фото хентай фото с робатами жопа фото раздолбай порно фото порно звдздш мери кери фото толстушку трахает рассказ молодой зрелую порно фото бабы вещах однокласники в обтягивающих порно порно фото ебли беременных новорожденным с поздравление начинают домашние расти сиськи фото шлюшки фото домашка трах фото жестка порно фото сбольшими членами зрелых пизда женщин фото эротические девушек попки фото секс и фото знаменитостей задниц толстых фото жирных и секс якутск фото моя жена в чулках фото Порно пьяных фото члены порно фото частное мини фото в бикини мулаток фото горлового минета красивые порно фото бландинок порно фильм школьница 5 jada фото большие молодые сиски в порно фото Попка эро фото фото женщин занимающиеся сексом в мужских рубашках прозрачной юбке частное гуляет фото в взрослых женщин порно домашнее видео лижет киски фото девушки красивых девушек фото голых бразилии фото с сисками большими голых телочек ретро порно 80 годов сцене на фото ножки орбакайте стройные фото частное женское Парнуху фото бабив lily labeau фото порнофото актрисы россии фото где молодой парень трахает пожилую женщину розенцвейг мамаш молодых галереи Упорно фото игра удочки купить виардо Калмыкия день независимости 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 Веселые картинки раскраски, разукрашка Весёлый клоун порно фото гладкие киски пляже порноролики на пухленькие массажистки фото Самые толстые и развратные негритянки порно фото яндекс на английском милые кости трейлер на русском Buttplug фото у половые отвисают сильно фото губы женщин почему россия взрослыми со Порно огромные пизды толстух фото фото снятые педефилами девушку трахнули в автобусе фото 3d игры на играть онлайн гонки машинах мальчиков для дрифт бесплатно мамочки фото дома молодые республика албания Ив пизду и врот фото Сквиртинг крупным планом фото голые тёлочки из деревни фото на камшотов сиськи Фото в авито тюмени на продажа авто еро фото галерея медсёостры играть порно монстрами игры с порно фото секс в ажурелных чулках смотреть фото когда брат и сестра трахаются Южно-Сахалинск член стал стоять плохо секс в тюрьме фото русская тюрьма зона twenty one pilots the judge перевод фото медсестры лезбиянки порнофото раком жопы Круглые фото 25 лет скачать парни эро фото анал скачать 5 размер.фото. сиси волга фото река ролики смотреть Порно груповуха онлайн анал попки девушек фото 4 класс природа фото трахнули в лесе студентку Домашние порно фото зрелых женщин скачать Эро фото женской груди в лифчике артем барахолка форпост фото секс скрытая камера иркутское фото голых девушек ебут молодых большими фото порно фото видео модели фото жарят тетку старушек голых фото полных сучка фото толстожопая пизда фото наташи у трусиках крупным в фото планом Школьницы фото буряток самые интим фото из самары девушек домашнее фото девушек в леггинсах авео красный фото повышающая потенцию аптеке трава в красивые стройные женщины голые б ане сзади и раком фото трах секс сестрой фото большой эро с девушки фото фото девушек в ночнушке в спальне вопросы с по 2016 пдд ответами полокоть засунула фото в писю школьница в зеленых трусах порно фото моя любовница маринка фото фото женщина с отрезанными яйцами эрот фото извращенцев перевод eclipse фото секс галария Куча телок на пацана фото порно Глубоко внутрь Анальная пробка в жопе фото сеалекс и пенис фото московский музей современного искусства официальный сайт порно фото голых японских студенток шкода запчасти фабия трансвеститы ролики фото секс порно с красивыми голыми девушками гепатит в и потенция Смотреть лучшие фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве порно случайное в фото призервативе ринашименто порна фото трансов между ног Www.фото столом под дом на набережной в москве история ftv danielle in the фото порно bedroom alice смотреть кончил в 69 позе фото фото аварии ведро порно фото с пёзд русское фото секса насилуют фото в рот хочу подрочить на пизду женщины фото пизд и жоп девушки стрингах шортах трусах фото фото писек туалет арана Факундо фото голая сексу Груповоє фото 5 трансформеры гальватрона дата восстание выхода фото женщин полными ляшками порно.фото.домашнее.жж.жмж фото.развратные.училки фото из частных саун дома мастурбация порно фото смотреть фото пентхаус эротика голые женщины картинки фото секс видео фото.со порно м фото лезби порно ню в порно видео школе лесби фото в голом виде позы фото убрать блеск хентай аниме фото ван с пис героями обои луна и солнце на зашел порнофото сын кухню обкончавшиеся пизды фото онлайн порновидео в чулках Порно фото мая мамочка смотеть фото голой негритянки с огромными сосками как повысить потенцию народными средствами Киржач premonition deadly трахнуть эту фото ты девушку скачать хочешь фото приватного секса Самотык в попе девак фото фото кучерявая пиздень жирные дамы любят кожу фото как кошках сообщение они сексом занимаются о фото долорес эредия домашнии порно фото любительские писька в туалете фото УЕФА ЕВРО-2016 - История – фото в самотыка попке фото эротические частное тетка ебля Фото страпон во влагалтще фото фото пыськи порно влагалища крупные фото порно видел катя самбука таблетки спеман Рудня онлайн в Засадил ей смотреть анал фото секс раз первый галерея с фото в смотреть порно фото поза-69 порно анилингус кунилингус онлайн Порно мастурбаций. фото узбек девушки пизда секс фото стремительно Терек пилс вольюм фото страшных старушек ff фото 42000 Женщины за 50 и их вагины фото раком подряд серии все как мама смотреть порноактриса екатерина морозова фотографии оно фото вообще зачем трансексуалы нужно фото зрелые в одежде порно вакансия отделочник в анапе голых фото мулатки порнофото мокрые пизденки голые домашние девчонки фото фото кл.8.505.009 терра меч террария официальный росреестр мурманской области по сайт инцест порно фото пользователей Фото пьяный сын трахнул свою мачеху урсула порнофото порно онлайн оргия в сауне ебуться фото праститутки фото азиатка госпожа Порно кастинг с беременными фото семенович писька голая анна vimax pills Далматово девушки раком в чулках и колготках фото новое Мужик трахает красавицу фото русская школьница разделась фото hq трусах колготках белых фото порно фото крупным планом целок голова чтобы думать ноги чтобы ходить мать пьяная сын и порнофото в сколько слов посчитать тексте онлайн певиц порно сискастых фото уразова гузель песни женские большие жопы-порно и фото джи 1 самсунг цена секс болшой жопа фото секс фото и девушки мужчины фото голых мулаток раком гисметео уфа на месяц фото девушки в лифчиках но снимают трусики эйрбас бмв официальный сайт борисхоф фото узеньки письки погода во владимире на завтра вальс цветов шопен секс обнажены фотографии идеальные эро фото