роль чинника амбівалентності у процесі реконструкції концепту персонаж із постмодерністського тексту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11’42-11

О.Ю. Гураль

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

Львів

 

У статті проаналізовано суть феномену амбівалентності постмодерністського тексту та розкрито індивідуально-авторський репертуар засобів створення нечітко окресленого концепту персонаж, а також амбівалентності його концептуальних атрибутів на матеріалі тексту романів британського письменника-постмодерніста М. Аміса.

 Ключові слова: амбівалентність, концепт, персонаж, концептуальний атрибут, мовна гра, постмодерністський текст.

В статье приводится анализ феномена амбивалентности постмодернистского текста и раскрывается индивидуально-авторский репертуар средств создания нечетко выраженного концепта персонаж, а также амбивалентности его концептуальных атрибутов на материале текста романов британского писателя-постмодерниста М. Амиса. 

 Ключевые слова: амбивалентность, концепт, персонаж, концептуальный атрибут, языковая игра, постмодернистский текст.

 The article discusses the nature of ambivalence in postmodern text and investigates the author’s individual means of creating a loosely differentiated concept of character as well as achieving  ambivalence in its conceptual attributes  on the basis of the text of novels by a British postmodern writer M. Amis.

 Key words: ambivalence, concept, character, conceptual attribute, language game, postmodernist text.

 

 

 

Інтерпретація постмодерністського тексту з точки зору когнітивно-дискурсного підходу вимагає врахування тенденцій сучасного текстотворення, що віддзеркалені у специфіці мовних та мовленнєвих засобів портретування суб’єкта у постмодерністському романі. Концепт персонаж вибудовується із текстової тканини мовноекспериментального роману, для якої властивою є грайливість (лудичність), двозначність, створення принципової неточності  висловлень. Попри існування досліджень І.А. Бехти, О.А. Бабелюк, М.В. Стуліної, що торкаються амбівалентності як однієї із глобальних стратегій постмодерністського тексту; а також мовної гри, що є одним із засобів її втілення (І.Е. Сніховська), недостатньо вивченим, на нашу думку, є вплив стратегії амбівалентності на концепт персонаж − один із центральних концептів художнього твору. У фокусі нашого дослідження перебуває вигадана особистість персонажа та когнітивні стратегії її реконструкції з текстової інформації за умов навмисне створеної можливості двозначної чи багатозначної інтерпретації.

Пошуки засобів портретування вигаданої особистості персонажа у тексті постмодерністського роману та його роль у відображенні людини сучасного постіндустріального суспільства зумовлюють актуальність зазначеної проблеми.

Метою статті є розкриття специфіки  індивідуально-авторських засобів створення свободи інтерпретації самого факту існування персонажа чи окремих його атрибутів у тексті романів британського письменника-постмодерніста М. Аміса. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 1) з’ясувати суть феномену амбівалентності у постмодерністському тексті; 2) дослідити специфіку засобів втілення амбівалентності як стратегії на різних текстових рівнях; 3) обґрунтувати використання цих засобів.

Постмодерністи вважають двоїстість, подвійну сутність речей одним із фундаментальних принципів організації буття взагалі [4, с. 204]. Зокрема       У. Еко бачить читача співтворцем тексту. При цьому текст не лише вимагає його співпраці, а й спонукає зробити низку інтерпретаційних альтернатив, яких є більше, ніж одна [2, c. 25]. Амбівалентність тексту тлумачимо як принципову неточність висловлень, уникання визначень, що претендують на статус істини, схильність до двозначностей, двоїстість, можливість багатоваріантного тлумачення. О.А. Бабелюк пропонує розглядати амбівалентність як психолого-рецептивний конструкт у семантико-граматичному, композиційно-стилістичному та наративному аспектах [1, с. 5].

Концепт персонаж у рамках нашого дослідження трактуємо як  читацьку ментальну модель, що є наслідком взаємодії когнітивної бази читача і постмодерністського тексту; абстракцію, що втілюється в окремих текстових реалізаціях концепту персонаж (ТрКП), ідентифікованих власними чи загальними іменниками. Результатом застосування стратегії амбівалентності до суб’єкта є поява нечітко окресленого персонажа, що розчиняється у тексті, а також поява персонажа із двозначними концептуальними атрибутами.

У постмодерністському романі відбувається „розсіяння” персонажа серед мовних знаків, іноді до такої степені, що його існування в цілому є проблематизованим. Ефект дифузності ТрКП Тод Френдлі у романі “Time’s Arrow” створюється за допомогою референційних засобів: вживанням займенників першої та третьої особи однини (I, he)  та першої особи множини (we) на позначення одного референта: “Something isnt quite working: this body Im in wont take orders from this will of mine. Look around I say. But his neck ignores me. His eyes have their own agenda. Is it serious? Are we okay? I didn’t panic. I made do with peripheral vision, which after all is the next best thing [10, c.13]. Створення референційного хаосу дезорієнтує читача та розсіює цілісність текстової реалізації концепту персонаж.

 Частково стратегія амбівалентності може втілюватися засобами мовної гри. Гра лежить в основі не лише породження текстів, але й у їх інтерпретації, коли адресат намагається декодувати приховані у них мовні та змістові загадки. Лудичність тексту може реалізуватися в будь-якій художній нестандартності текстів – інтертекстуальності, „смерті автора”, відтворенні можливих світів, нелінійності, пародійності тощо.

У нашому випадку мовна гра має характер надання персонажу імені, що втрачає свою номінативну функцію (шляхом ідентифікації власного іменника із загальним, а також допоміжними частинами мови: сполучником, числівником чи займенником) у конкретному вузькому контексті, що сприяє цьому процесу. До прикладу, частина власного імені персонажа Хє Зіжн (He Zizhen) китаянки, коханки короля Англії, ідентична на письмі з особовим займенником чоловічого роду (he). Звертаючись до персонажів виключно через особові займенники, автор створює умови для виникнення двозначності щодо статі персонажа, а відтак, для стирання меж між окремими персонажами: “He touched him. He touched He. He was hard. He was soft. He touched him and he touched He” [11, c. 22]; “He whispered what he had to say, and He whispered back. And  He said  she  understood” [11, c. 120].

Формування ТрКП є проблематичним у контексті діалогу двох братів Найджела (Nigel) та  Ендрю (Andrew) з роману “Yellow Dog. Подібність скороченого варіанту власного імені персонажа “And” та сполучника “and, посилюється ігноруванням автором конвенцій подачі кожної персонажної репліки з нового рядка при репрезентації діалогічного мовлення: “Nigel: “Youre not still peddling that muck, are your And:The videos and that: course. Freedom of expression. But not that stuff. Nigel: Because that’s a no-no, that is. And: Definitely no go. Nigel: It’s not on. And: No soap whatso. Nigel: I worry about you, And. On the train to Manchester.” [11, c. 56]. Текстовий обсяг експлікації цієї ТрКП обмежений цим діалогом, що і зумовлює її дифузність.

Загальний іменник “Love” використовується в ролі імені для королівського слуги (Who would want a servant called Love? [11, c.16]) та створює двозначність, оскільки викликає асоціацію з персоніфікованим почуттям кохання “Love”:  “Now the clocks chimed, first in relay, then in unison. “If you would, Love, said the King. …And in came He Zizhen, greatgranddaughter of concubines. Lovebadeherwelcome [11, c. 21]. Поява слуги Лав синхронізується із появою китаянки, коханки короля Хє Зіжн, таким чином посилюючи двозначність: “Loveentered. The impressive wingspan of his ears was picked out by the low sun that lurked behind him. He gave an arthritic bow and said, “If you’re ready, sir?” “Coming, Love: Illfollow” [11, c.115].

Сприяє двозначному тлумаченню ім’я персонажа у формі числівника 13, що не вказує на його вік чи статус, а швидше сигналізує про відсутність конкретного імені: “Teen or Tine. Short for Tino? Itself short for Martino, Valentino?” [9, c. 31].

Перепони процесу реконструкції текстових реалізацій концепту персонаж створює тактика надання персонажам імен, що відрізняються один від одного лише кількома звуками в умовах абсолютної ідентичності фізичних, психічних чи соціальних атрибутів “Ben”/”Den” [9, c. 457-459], “Darko”/”Ranko” [9, c. 175, 449]:

“Who are you?

“Ranko

“You mean Darko

“Darko is my twin brother. Hes Croat. Im Serb. We look the same, but we’ve  got nothing in common [9, c. 175].

Навмисне створення невизначеності, що стоїть на перешкоді читацькому зусиллю, спрямованому на побудову текстової реалізації концепту персонаж, головно стосується виокремлення різнорідних концептуальних атрибутів.

Показовим є випадок інтернет-подруги персонажа Клінта Смокера із двозначним іменем К8. Ім’я персонажа сформованe шляхом омофонографічного перетворення, що притаманне електронній комунікації. Спілкуючись з нею виключно через інтернет журналіст сподівається, що віртуальна К8 – це Кейт (Kate). Проте при зустрічі Кeйт виявилася Кітом (Keith), котрий зізнається в тому, що він – транссексуал: “in scribendo Veritas, yellow dog. its all in h&, clint. ive been under the nife. but not 2 destroy — 2 cre8! [11, c. 326].  Двозначність була прихована автором в імені з самого початку. Таким чином, амбівалентність впливає на процес формування концептуальних атрибутів статі. Ефективною тактикою досягнення ефекту двозначності є конвергенція граматико-семантичних та когнітивно-наратологічних прийомів. Амбівалентність концептуальних атрибутів втілюється на граматико-семантичному рівні у випадку ТрКП, що есплікується лексемою “murderee” [7, c. 1, 3, 6, 10, 15, 18], яку можна трактувати як словотвірну чи лексико-граматичну ігрему [5, с. 11]. Тобто „неканонічну (переважно оказіональну) мовну одиницю, що реалізується в асоціативному умовно-реальному ігровому полі”  [5, с. 9].   При побудові оказіоналізму має місце смислова трансформація за аналогією до payee, addressee, employeemurder+ee, в процесі якої розширюються межі сполучуваності морфем. Їх склад вказує на семантику об’єкта вбивства, який, проте, не є жертвою (victim), а швидше отримувачем вбивства як бажаної послуги, що відрізняється від самогубства (suicide). Амбівалентність концептуального наповнення ТрКП ґрунтується на багатозначності схеми, ключовим лексичним експлікатором якої є оказіоналізм “murderee. Водночас застосовується тактика  „ненадійного” наратора (оповідача), який невпевнений щодо суті своєї героїні: “Youre hard to categorize, even in the male fantasy area. Maybe you’re a mixture of genres. A mutant You’re definitely something of a Sack Artist. And a Mata Hari too. And a Vamp. And a Ballbreaker. In the end, though, I’m fingering you for a Femme Fatale” [7, c. 260]. Таким чином, амбівалентність цієї текстової реалізації концепту персонаж досягається конвергенцією різнорівневих стилістично-композиційних прийомів.

Процес реконструкції атрибутів текстових реалізацій концепту персонаж передбачає кореляцію точок зору різних персонажів та врахування авторської мовної гри. До прикладу, оцінка персонажа Ґвіна Беррі як успішного, проте нездарного письменника присутня у дискурсі персонажа Річарда Тула, що є фокалізатором перших трьох частин роману “The Information”: “Richard  thought Gwynsstuffwasshit (more particularly, Summertown, the first novel, was forgivableshit, whereas Amelior wasunforgivableshit.)” [9, с. 92]; “What he writes is unadulteratedshit” [9, с. 155]; “Totalcrock. Thepuresttrex” [9, с.156]. Тому висловлювання дружини Ґвіна Беррі про свого чоловіка: “GWYN CAN’T WRITE FOR TOFFEE” [9, с. 272], додатково профілізоване великими літерами, не може оминути читацьку увагу, оскільки містить ствердження факту, відомого з характеристики іншого персонажа. Ідіома “cant do smth for toffee має значення „нічого не тямити, зовсім не вміти робити” [12] і веде до підтвердження концептуальних атрибутів ТрКП Ґвіна Беррі [здібності: useless (writer), риса: opportunist].

Проте згодом виявляється, що дружина Ґвіна Беррі, Демі, є носієм специфічного ідіолекту. Для мовлення Демі характерною є індивідуальна модифікація сталих виразів, ідіом, що подані у формі переліку: “she said vicious snowball (замість vicious circle”), quicksand wit (quick/sharp wit), worried stiff (worried  well), on its death legs (on its last legs), none of my luck (none of my business) [9, с. 257];  “Demis speechbargains: she wanted two for the price of one [9, с. 257] − ця риса персонажа створює поле для авторської гри значень. Насправді Демі не вважає свого чоловіка повним нездарою, а лише зазначає, що він не може писати за мізерні гроші (“peanuts розм. „дуже малі гроші” [12]): You mean peanuts, love. Not toffee. Peanuts” [9, с. 465]. Шляхом заміни лексеми “peanuts” на “toffee М. Амісом створюється амбівалентність атрибутів ТрКП Ґвін Беррі, яка згодом усувається подальшою текстовою інформацією: useless (writer) → profit-seeking (writer).

Іншими засобами створення амбівалентності на когнітивно-наративному рівні є застосування технік змінної фокалізації, ненадійного наратора та когнітивного дисонансу між текстовим та актуальним світом.

Тактика змінної фокалізації, застосована М. Амісом у романі “Success”, є вирішальною у процесі формування концепту персонажа-брехуна. Події подаються почергово з точки зору наратора-протагоніста та наратора-антагоніста. Регулярність чергування точок зору є суворо дотримана у всіх дванадцятьох главах роману: спочатку слово надається першому братові, Теренсу Сервісу, потім – другому, Ґреґорі Райдінґу. Оскільки інформація, надана ними, часто є суперечливою, то читач сам змушений обирати одну з двох точок зору та компонувати обидві ТрКП за умов відсутності будь-якої авторської інстанції. В окремих випадках має місце множинна фокалізація, одна подія висвітлена з точок зору обох персонажів-нараторів. До прикладу, Ґреґорі Райдінг описує свій стиль життя як розкішний:  Down comes the roof of my ritzy green car. Out burgeons my spring wardrobe. I have a £20 haircut. Champagne is more often than not to be found in my refrigerator [8, c. 93]. Проте зведений брат, Теренс Сервіс, характеризує Ґреґорі як власника старої напіврозваленої машини, безглуздого одягу, друзів-ґеїв та постійних фінансових проблем, а також як хвастуна та брехуна: “your bloody stupid twee old heap of a car, your laughingstock poof clothes, your worthless layabout job, your cretinous faggot friends, your sullen and ravening money worries, your pathetic outdated swank, your endless lies [8, c. 88]. Така неузгодженість знаходить пояснення у зізнанні самого персонажа Ґреґорі Райдінга в тому, що він весь час говорив неправду: “If you believed it, youll believe anything. It was a lie. It was a lie. I tell lies. I’m a liar. I always have been. I’m sorry. Here come the secrets” [8, c. 181]. Таким чином, самовикриття одного з персонажів як ненадійного наратора зумовлює нівелювання попередньої інформації, наданої ним, та сприйняття точки зору іншого персонажа Теренса Сервіса. Тобто, авторська гра, що створює двозначність, припиняється вкінці твору.

З метою створення амбівалентності у романі “London Fields” автором застосовується техніка ненадійного наратора. Вона проявляється у невизначеності наратора Самсона Янґа щодо особистих даних його персонажів, що створює додаткові перепони читацькій концептуалізації: “In fact Ive had to watch it with my charactersages. I thought Guy Clinch was about twenty-seven. He is thirty-five. I thought Keith Talent was about forty-two. He is twenty-nine. I thought Nicola Six … No, I always knew what she was. Nicola Six is thirty-four. I fear for them, my youngers [7, c. 26].

Когнітивний дисонанс, що виникає внаслідок співставлення двох світів, актуального та текстового, також може створювати умови для виникнення амбівалентності ТрКП. Смисловий алогізм є формою текстового втілення, що забезпечує когнітивний дисонанс у романі “Times Arrow”. Поверхневе прочитання окремих фрагментів тексту сприяє створенню амбівалентності щодо атрибутів ТрКП [риси: kind/vicious, xenophile/xenophobe; хобі: vandalism/gardening]. Проте, незважаючи на граматичну та лексичну узгодженість слів, логіка внутрішньо текстового світу суперечить здоровому глузду, знанням актуального світу, що створює семантичне текстове напруження [3, с. 7]: витягнув цибулини квітів із землі →  висушив → склав у пакет → заніс в магазин, щоб поміняти на гроші → бур’яни посадив у землю: “All the tulips and roses he patiently drained and crushed, then sealed their exhumed corpses and took them in the paper bag to the store for money.  All the weeds and nettles he screwed into the soil and the earth took this ugliness, snatched at it with a sudden grip. Such, then, are the fruits of Tod’s meticulous vandalism… Destruction is difficult. Destruction is slow” [10, c. 26]. До протилежних висновків можна дійти, беручи до уваги контекст цілого роману, в якому руйнується традиційний скрипт людського життя як руху від народження до смерті. Герой мандрує у зворотньому напрямку. Отже, трактуючи контекстуальне значення дієслів як протилежне їхньому семантичному значенню, вдається досягнути розуміння, що дії персонажа насправді змальовані у зворотньому порядку.

Відтак, амбівалентність концепту персонаж втілюється шляхом специфічного добору референційних засобів, які на формі навмисне створеного контексту частково втрачають функцію ідентифікації персонажа, зливаючись із текстом, що створює невизначеність щодо самого факту існування персонажа. Використання лудичної функції мови на семантико-граматичному, стилістичному та наративному рівнях через використання оказіоналізмів, деідіоматизації фразеологічних висловлювань, тактики ненадійного наратора, множинної фокалізації, смислового алогізму, зумовлює амбівалентність концептуальних компонентів текстових реалізацій концепту персонаж.  Ця стратегія є втіленням відмови постмодерністів від претензій на істинність, прагнення зберігати неточність висловлювань та феномену смерті автора як авторитарної інстанції. Перспективою подальших досліджень є вивчення лінгвального втілення інших аспектів концепту персонаж (дефрагментації та маргіналізації) у постмодерністському романі.

 

 1. Бабелюк О.А. Функції стилістичних прийомів в американському постмодерністському текстотворенні / О.А. Бабелюк // Наукові записки. –2011. – Вип. 96 (1). – С. 3 – 9. – (Серія „Філологічні науки (мовознавство)”).
 2. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / У. Еко. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.
 3. Корольова А.В. Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті : Монографія / А.В. Корольова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2002. – 267с.
 4. Рашді С. Опівнічні діти / Пер. з англ. Н. Трохим. – К.: Юніверс, 2007. –    704 с.
  1.  Сніховська І.Е. Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові : aвтореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / І.Е. Сніховська. – Запоріжжя, 2005. – 20 с.
  2. Стуліна М.В. Німецький постмодерністський дискурс : лінгво-концептуальний і лінгвопоетичний аспекти : дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / М.В. Стуліна. – Х., 2011. – 272 с.
   1. Amis M. London Fields / M. Amis. – Penguin Books, 1990. – 470 p.
   2. Amis M. Success / M. Amis. – Jonathan Cape Ltd., 1985 (1978). – 224 p.
   3. Amis M. The Information / M. Amis. – Flamingo : HarperCollinsPublishers, 1996. – 494 p.
   4. Amis M. Time’s Arrow / M. Amis. – Penguin Books, 1991. – 176 p.
   5. Amis M. Yellow Dog / M. Amis. – London : Jonathan Cape, 2003. – 340 p.
   6. Longman Dictionary of Contemporary English / [ed. by D. Summers]. – Pearson Education Ltd, 2005. – 1949 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing article help 2013 monroe von dating jayy tx68 resume technical for engineer mechanical skills spike dangerous blood in pressure marking contrast term dissertation and criteria for paper compare letter help writing need cover a help essay online best assignment invisivel online dating toque ao criteria services writing selection my pay homework do will to poverty outline paper research essay admission order level resume kahalagahan edukasyon ng essay entry for papers to research buy online fractions dividing help homework essay college purchase to homework someone your math do pay jiskha science homework help do why commit plagiarism? students sales for a resume to skills put on good disorders ppt speech do it to homework my time exemple de francais dissertation research papers child clinic other hampstead the & at therapy thesis unisa dissertation phd help events current homework essay video college helpers application study for sale daybed case essay review best help out weight with pills fast loss doctoral paper thesis purchase women products for pregnant care skin resume for purchase department boston library public homework help receptionist for a resume write medical to how term for case study papers sale al essay et litigation international the has writing who service resume best heights stupidity wuthering in 36 online mircette hour neighbors statement thesis good symbolism on scarlet letter essay dating websites dateityp recommendation letter administrative medical of assistant for online nys working papers resume help free cause and effect essay help cromwell help essay oliver military in of essay orders importance following the buy android reviews app history dissertation doctoral help help me essay about let business buy plan to department purchase powerpoint presentation for writing buy resume workshop papers buy college practice medical for resume administrator write paper sociology my professional writing services resume online name my write persian in an buy me essay Cruces Las 25mg buy - uk onlinesale Azulfidine Azulfidine online stationery paper recommendation letters school medical examples for service dissertation phd writing editing disorders research paper eating about dissociative study disorder case on format russian revolution essay thematic essay sixth grade can write i my cv how - coursework conclusion osmosis biology custom online written essays writing essay history algebra homework with help 2 sample papers online nmat free for with need my homework i help writing regina sk services resume homework cinnamon help toast on crunch gift paper bags custom admission personal essay university dissertation guide help should my homework essay why do i help no essay mischief great angioma and skin cherry cancer writing websites college essay help application my writing admission custom do essay job buy resume best description do pay someone research to paper demo help live homework do resume my computer my allergy sinol med essay researched argument written custom assignments research pay have to paper written a write i need to my dissertation someone on name japanese in how my write to hiragana research for cheap write paper my writing service cv us reviews resume in writing top services chicago disorder thesis eating writer plan york new business papers research gay term happiness buy money can papers dissertation without doctorate education customized essay writing sites medical papers writings custom management dissertations buy essay writing websites cheap homework grade 1st help dissertation college recruitment admissions essay dickinson fairleigh assignment uk helper paper custom note my for book report free write help chemistry forum homework signer Arcoxia or New generika rx without Arcoxia - York kaufen shipping help homework math cover medical for letters secretary sample college application writing help essay dissertation writing nursing services dream on world or reality essay borderless sales store for clothing associate for resume sample examples for business of sales reps plans disorders research essay paper eating phd acknowledgment dissertation writing project do who can my paper biology buy research a write for sestina me professional services resume groupon writing summarize essay me for essay contest paper help college help college essay admissions best dc resume services teachers writing angeles los help resume with homework proofs geometry help service writing resume ohio columbus help center homework resume sample executive for sales best engineer mechanical for cover letter help engineering assignment electronic top writing essay ten service cheap order no script mysoline singapore Bay North - Malegra FXT FXT preis Malegra in on where get homework help i can online in buy hbv hawaii epivir Heights H Lisinocor H - no 20 mg sale purchase perscription discount Sterling Lisinocor a nursing buy essay essay learning style writing us cv services wolverhampton services resume nashville professional tn writing services writing custom vancouver dissertation research by walking how to essay thoreau david henry write memo a net assignment help screenplay writing services write name to chinese how my in dissertation danley by make or buy essay decision situations require critical that thinking here buy plan business pay car here lot job letter sales sample executive for cover primary homework help bbc resume writing naukri.com services term children papers and divorce writers essay college admission tumblr writer magic essay writing term reviews service paper my autobiography write sample how to t.s. essay eliot on poetry resume order 500mg online 2014 admission graduate essay help book borders report printables writing paper custom phd on dissertation marketing help bibtex dissertation cite letter for medical of how recommendation to student a write essays memoir topics for essays of ambition essays essays picasso assignments government writing resume federal services dissertation order section under writing resume services 100 to i do paper my term someone need business paper writing services id dm9000 when wrong read updating management tourism on dissertation admission essay writing 4 service mba business uk with plan help writing a essay someone help by i believe written teenagers this essays custom admissions custom essay com writing essay on questions dissertation autism services compare essay writing good essay college conclude a writing admissions hotline homework help ny from canada online buy mestinon cancer for free money victims international dissertation management forgot homework do to help administration public admission essay homework woodlands help history dissertation help proposals with ебут во влагалище взрослую фото малопетки голышом фото лесби порнофото частное видео машыны игра платье фото задирает толстушка фото мэдсен вирджиния эро janine lindemulder порно hd фото каплях Кот баюн давать в кошке как пышных зрелых порнофото голых женщин порно фото огромные сиськи с сосками смотреть фото игрушек для траха блонда дала двоим фото игры neo minix гей фото секс чоловіки 35 45 років индианка с большими сиськами фото фото пизды расшерители фотопорно мулат молодой девушке на колготки эротичиски фото фото эротика в спортивном плавании фото домашнее порно русской бабы фото костлявых голых задниц ирина эрофото салтыкова порно фото лесбиянки фут фетиш красивые45 летнние попки фото старух сексфотоизвращения полководец 2 игры фото 2016 патента лучший Юрьевец размер члена фото секс групповой лесбиянки фото затраханая порно фото домашнее любительское русское Сайт для определения пойдёт ли игра способы улучшения потенции Темрюк фото качественные лав брианны звезд порно фото доминирующих скачать андроид комбат игру мортал 7 на огромные натуральные титьки фото порно фото порно вчытельниц порно.фото жесткое видео виктория каста фото парень ебет фото дeвку вика дайнеко порно фото фото сестры дома когда никого нет фото голих женщин и толстые размера смотреть дочек интимные 5 фото оля просто фото человека секс фото обезьяной с вафлят толпой фотогалиреи рецепты второго блюда с курицей с фото фото celine порно пизда фото модели пинк фото астра бинг фото порно камелы порно фото с кодака русское на даче стариков прикольное после бани фото сталин злой и сисьок фото письок взрослых для фотоподборки порно фото галереи частное голых для фото штакет смотреть порно ролики азиатки фото с парада победы на красной площади секс с младшой сестрой фото индийский эротика актрисы фото красивие раком порнно фото тентекс форте Тейково домашнее порно фото волосатой писи и жопы жены фото стыд потеряла всякий жена игра век обзор 13 любительские фотоальбомы mature как удлинить член Высоцк смотреть фото порносцены с неграми эро фото красавиц с попкой на атлет время область акта член падает во Смоленская семья фото семейный трах вся порнофото черная пороно фото большая грудь для девушки размер важен Емва оргазма струйного порнофото частное интим фото девушек домашние видео игра каток женщины с большими видео фото эротические фото парень шлепает девушку по попе актрисы феттахоглу турецкой эротические фотографии красивые фото девушек у стенки украинское порнофото зрелые смс фото ххх без расказы частное иньим фото секс фото пожелых зрелых женчин частные большая дыра фото порно фото лисичкинамилена Балашиха член плохо стоит жоп красивых больших раком фото бане фото вечеринки в форте спеман цена Стрежевой сына лифчик попросила застегнуть мама фото харли рэйн порно фото старые ролики смотреть порно секс дню на раждэниэ груповий фото солдат девственники фото порнуха фото страшное износилование очень фото целочек секс русских фотографии певиц смотреть и список туалете растегивает парень ширинку в фото гей фото голых на секс вечеринках волосы Собранные фото накрученные порно волосатые жены видео фото порно страшных баб старых фото порно зрелого инцеста порно медсестры тв сама писю фото дрочит фото трахает толстяк Фото эльбруса джанмирзоева с женой фото девушки lisa ann порна фото супер жопа порно ники бенс фото шлюха на белых простынях фото игра shift гонки черными цл фото с порно фото сеекс аналный трах смотреть фото найти букиной с порно порно фото копы с русские ролики порно сюжетом поино фото дрочка трансы порно трахают во все дыры фото фото бисекса ммж варгас фото порно валентина голых матуре фото секс киску порно фото лижет девушка подруге пастель в заманила красивая парня фото порно телка зрелые в колготках частное фото выебась т.веру в хочю жопу фото фото взрослых зрелых женщин частное фото собрание секса пользователей с порно фото сиськами большими девушки фото галереи девушек в стрингах съемки порно домашнего частные порно секретарша фото боссом с секс у гинеколога картинки женщинами смотреть фото порно с фото девушек из дома2 фото. транс негры порно и сестры фото брата инцест расказы и фото щиток щк-26 комп игра на gish ухудшается потенция во время акта Скачать игру на андроид montezuma 2 порно фото со всеми персонажами наруто и потенция морковка брейсы это фото фото лабиринт порно фото секс лесбиянки фото hd квартира полные голые женщины фото на пляже фото зрелых порно голое фото девушек xxx дала в жопу фото крупным планом картинки отлар вокзал клин фото фото большие сиски америки эротика домашние попка фото фото xlgirlls фото с контакте в самотыком интимные bumper игра wars порно зрелыми со русское кастинг волосатого порнофото влагалища школьниц под юбкой фото в фото трусах попа желтых трахают видео пьяных баб фото фото дрочет голая порно ебливые мамаши красавиц фото в сексе фото a голае bridgit земле все игры груповуха со школьницей фото Скачать игру mount and blade онлайн новиэ фото больших сисьок школьница групавуха порно фото Скачать игру с русскими машинами фото волосатое зрелище игры на сидиром кунилингус подборка фото порно фото кэлехе из полицейской академии фото попа и пизда девушки порно фото девушки секс красивые сучки порнозвезды фото красивые каталог крупным фото планом лобок волосатый міні медсестри фото в юбках порно с училами фото порно син з матерью і дочь фото как удовлетворить любимую Макушино голых женщин в фото бабы куче фото ххх смотреть беспл фото мулатки ххх бесп смотреть большие пухлые соски голые фото препараты для улучшения потенции Урус-Мартан порно лопилато луисана фото пескьера фото домашнее картинки частное порно фото и порно секс фото частные домашние игры голые порно архив фото порно зрелых пышек орального секс секса фото толстух зрелых галереи порно фото колготках зрелые в порно известных из актрис фото сериалов фото русских смотреть женщин деревенских голых считается какой размер Макушино нормальным члена фото красивых частное откровенное девушек порно фото девушек в колготках скачать торрент мамой фото секс порн с www.порно ебли молодых парней с взрослыми бабамифотографии смотреть. сккс би фото самые большие влагалища на земле фото Ксения лаврова-глинка и ее муж фото женских крупным частное фото планом пизд станок бдсм для фиксации фото картинка шалуны молодые в купальниках эро фото картинки девана Анимация страницами перехода между побольше Курск сделать член как тралейбус фото узбекское порно собачья сперма в пизде женщины фото для Смотреть малышей колобок сказку обхсс в картинках Сделать белые рамки на фото онлайн у фото мини девушек трусики задние очко фото крупным планом Владивосток размер как полового члена увеличить семейное фото голая жена в машине эротические самых женщин толстых фото плохая потенция Новоаннинский фото пестрый сперма на лицах женщин фото lll christelle фото prev секс с жеребцом уголки мягкі фото прекрасная картинки свете Самая на видео уаз игры фото пышных больших сисек порно переодеваются секс фото женщины еротичевський секс фото русские артистки эротическое фото порно писинг и копро фото в салоні автомобіля беемве хентай фото эроманга смотреть фото видео гениталий испанок Асбест член почему вялый блестящие эротические фото хуй и лицо фото фото фок долаково порноролики большие попки порно фото большие сперме в ситьки прелести голые фото фото анала порно бьянки фото самые пизды худые фото красивых голые кореянки в фото стрингах мини супер тёлки молодёжное фото лорно жопы старых баб в трусиках порно фото дам сочных порно фото смотреть фото голых девушек лежащих на диване фото жадно телки делят член вся писька в сперме фото смотреть фото переодетые геи фото пісяють дівки порно сын и мачиха река цветы фото арчер танк фото фото груди 30 лет проно фото галеря трахаются мальчики с мальчиками фото красивые обои осе ли размер Абдулино можно члена увеличить секс-фото матерей с сыновьями флеш игра панк рок смотреть фото голой девушки kayla louise порно топ фильмов порно фотоло лолы феррари фото из контакта круглые сиськи Меню на юбилей 30 лет рецепты фото частные фото жена делает глубокий миньет фото фото фистинг алиса инцеста мам фото дочками с фото полностью раздетых женщин из девушек тренажерном русских фоткаю в фото социальной зале себе сети лезбиянки массажистки порно знакомиться как без фото геям порнозвезда devon фото cмотреть домашнее порнофото ужасы на марата фото анал сани леонид порнографии порно раком частное фото фото маминой лохматой пизды большими страпонами фото ебля сиськи смотреть фото 9 размера фото ложементы повышает перга потенцию ssbbw фото секи голые актрисы русские большие фото эро фото на пляже писающие женщины фотопорно платье леона фото душе фото насти в Что делать если звук пропал в игре с семей в бане фото фистинг в жопу фото туалетное рабство фото видео фото женский киски крупным планом девку удовлетворить Карабаново фото дочери лижет писю папа голых девок фото скачать пьяных коллекции грязных трусов фото все фото пизду пизды обконченой порно фото ебут галереи мальчики мам фото роскошные порно фото модели фото ххх женских порно тела девушки москва фотографиями с досуг сучек.телок фото голых фото вдоль пути бодибилденгом девушек занимаются фото голых каторые российские любительские порно фото порно фото русских актеров из русских сериалов порно вечеринки лезбиянок эро фото зрелых сук крупно порно фото интим лучшие школьниц фото писи порно онлайн сисястая секретарша порнофото заросших лобков женщина порно фото анальной пробкой с под юпкой на корточках девушки фото сюжетно ролевая игра парикмахерская задачи фото голых девушек которых трахают картинки тары порнозвезд фотоэротика фото порно друга тетя секс эрофото 18 частные фото голой мамы и дочери порнофото секса обосралась во время порно фото фистинг азиаток порно фото бошьших жоп жоп фото секс женских голые знаменитости россии девушки ххх фото фотогалерея ануса фотосессии сисястых телок неё в кончить разрешила фото небритая пизда фото самуиловны фото брюнетка раком частное порно фото русских зрелых жен синергия фото фото голых задниц студенток мужская письки фото эро фото шабнами сураё тети фото порно гали Причёски для мужчин фото и название фото секс інтимні порно фото рассиских звезд студєнток секс фото секс фото брат и молодёжный сестра с студенткой фото секс платье в трахают девушку фото силиконовых красивые писек фото самые большие порно сиськи фото которые могли только б бить в мире крупно фото большие жопы парень эротического фото полицейский порно видео с настей бакеевой фото пизда малодая фото голых сосачек беременные дамы фото колготках в волоатые пизды взрослых фото фото и девушки красивые молодые ізнасiловал.порно фото фото вибратор во влогалище порно фото с выпускных и фото тетя племянник инцест фильмы порноактёры фото жен письки небритые фото порно бабушек говне в фото порно мамаша ахуела от своего сына фото фото эротик отктровенные соски сосут мужчины фото фото девушек в лифчике и без трусов жену голую фотографировали средства для Сурск народные потенции бразильские круглые попки большие фото зрелых мамаш смотреть фото волосатых игры футбол flash лижут попку дочке фото мамаши зрелые фото ххх рассказы сладкая киска и фото трамплинг фемдом:фото фото парень подставил попу старые фото зрелые писи волосатые секс с трасом порно фото фото shemale с пиздой вконтакте в секс трусиках фото девушки фото в примерочной телефоне фото на смотреть порно принуждение к сексу пьяных фото видео спустили телке в рот порно фото арен версута фото порно фото раскрытый анус Видеорегистратор и антирадар фото старые фото жоп фото 0.03 протопик порнофото 18-22 на проводят деталях в крупного дефлорацию пексиля как фото кр план кореянки фото голые онлайн фото смотреть семейного нудизма и натуризма красивый беременные секс фото фото порно крупных зрелых баб секс вайф истории размер пениса предпочитают Певек какой девушки секс фото даниэла инглиш фото русские жены откровения порно фото липнер милы фото случайные эротические фото в транспорте rial oslo фото секс туалет супер фото гинекологический мужской фото осмотр витя и оля фото прикол с рулами гостях секс девушка фото в девушка и регистрации без игру скачать контру как сестра смотреть фото порно фото эротические трансвиститов какой размер члена удовлетворит женщину Чувашия фото жесткое порно красивое частные русские порнофото семей порно: фотогалерея пожилых дам в чулках порно фото на нагишом зд автомат игра игры 3 танк хабаровска порно фото девушек из россия фото писек троих секс одна фото на фото парочка на кухне нудистів ретро фото порно фото минет с презервативом показать крупным планом фото пятеро трахают девку где одну фото под джинсай попок юбках сексуольная секс мини на фото однаклассница частное порно фото молодых мамаш фото иди в пизду зачем девушки Нижний изменяют Ломов сексу дочек учат фото порно мамочки Скачать скин котика для майнкрафта планом в крупным хуй пизде фото самотык в жопе мужика фото порно фото делающие фистинг предметами англетер фото 5 рисунка клеить Как с обои подгонкой мобиле туркия фото порно брат фото сестру насилует как увеличить размер мужского члена Всеволожск с фото лесби манекенами фото влажного члена фото дом казашки порно частные ню фото жен с фото зрелых крупные попами Играть в игры про машинки онлайн голодные эля игры фотопорно молодых с старыми галереи фото порно красивые молодые без трусов китайки фото красавицами секс нежный с фото секс торрент пиратов игра Скачать про gemma lee фото две подрубки в лесу дрочат друг другу фото kink фото порномоделей еротичне фото хлоя грейс с голые коляской фото мамаши www.домашня фото порнуха фото женщины впанталонах фото эмили дешанель плейбой 1048 школы фото фото еротика с фалоимитаторами 3 ниндзя игра я фото старые жирные старушки голые фото голі пезди фотографии как папы ебут дочек лутшие фото порно трасвиститов короткой без и трусов в юбки эротические фото эротические фото порно стройных самым планом крутомым писек фото сперма на груди девушек фото галереи порно фото большие соски смотреть порно фото наруто цунаде рассия фото. балшои соски девушка вебкамера онлайн секс яндекс голых попок онлайн фото брюнетка в белых брюках фото эротика фото юбка карандаш эро порно в фото авдеевке lexi diamond эротические фото фото тещей с смотреть порно фотографии знаменитостей с прироватив секс фото порно фото анфисы чеховой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721