роль чинника амбівалентності у процесі реконструкції концепту персонаж із постмодерністського тексту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11’42-11

О.Ю. Гураль

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

Львів

 

У статті проаналізовано суть феномену амбівалентності постмодерністського тексту та розкрито індивідуально-авторський репертуар засобів створення нечітко окресленого концепту персонаж, а також амбівалентності його концептуальних атрибутів на матеріалі тексту романів британського письменника-постмодерніста М. Аміса.

 Ключові слова: амбівалентність, концепт, персонаж, концептуальний атрибут, мовна гра, постмодерністський текст.

В статье приводится анализ феномена амбивалентности постмодернистского текста и раскрывается индивидуально-авторский репертуар средств создания нечетко выраженного концепта персонаж, а также амбивалентности его концептуальных атрибутов на материале текста романов британского писателя-постмодерниста М. Амиса. 

 Ключевые слова: амбивалентность, концепт, персонаж, концептуальный атрибут, языковая игра, постмодернистский текст.

 The article discusses the nature of ambivalence in postmodern text and investigates the author’s individual means of creating a loosely differentiated concept of character as well as achieving  ambivalence in its conceptual attributes  on the basis of the text of novels by a British postmodern writer M. Amis.

 Key words: ambivalence, concept, character, conceptual attribute, language game, postmodernist text.

 

 

 

Інтерпретація постмодерністського тексту з точки зору когнітивно-дискурсного підходу вимагає врахування тенденцій сучасного текстотворення, що віддзеркалені у специфіці мовних та мовленнєвих засобів портретування суб’єкта у постмодерністському романі. Концепт персонаж вибудовується із текстової тканини мовноекспериментального роману, для якої властивою є грайливість (лудичність), двозначність, створення принципової неточності  висловлень. Попри існування досліджень І.А. Бехти, О.А. Бабелюк, М.В. Стуліної, що торкаються амбівалентності як однієї із глобальних стратегій постмодерністського тексту; а також мовної гри, що є одним із засобів її втілення (І.Е. Сніховська), недостатньо вивченим, на нашу думку, є вплив стратегії амбівалентності на концепт персонаж − один із центральних концептів художнього твору. У фокусі нашого дослідження перебуває вигадана особистість персонажа та когнітивні стратегії її реконструкції з текстової інформації за умов навмисне створеної можливості двозначної чи багатозначної інтерпретації.

Пошуки засобів портретування вигаданої особистості персонажа у тексті постмодерністського роману та його роль у відображенні людини сучасного постіндустріального суспільства зумовлюють актуальність зазначеної проблеми.

Метою статті є розкриття специфіки  індивідуально-авторських засобів створення свободи інтерпретації самого факту існування персонажа чи окремих його атрибутів у тексті романів британського письменника-постмодерніста М. Аміса. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 1) з’ясувати суть феномену амбівалентності у постмодерністському тексті; 2) дослідити специфіку засобів втілення амбівалентності як стратегії на різних текстових рівнях; 3) обґрунтувати використання цих засобів.

Постмодерністи вважають двоїстість, подвійну сутність речей одним із фундаментальних принципів організації буття взагалі [4, с. 204]. Зокрема       У. Еко бачить читача співтворцем тексту. При цьому текст не лише вимагає його співпраці, а й спонукає зробити низку інтерпретаційних альтернатив, яких є більше, ніж одна [2, c. 25]. Амбівалентність тексту тлумачимо як принципову неточність висловлень, уникання визначень, що претендують на статус істини, схильність до двозначностей, двоїстість, можливість багатоваріантного тлумачення. О.А. Бабелюк пропонує розглядати амбівалентність як психолого-рецептивний конструкт у семантико-граматичному, композиційно-стилістичному та наративному аспектах [1, с. 5].

Концепт персонаж у рамках нашого дослідження трактуємо як  читацьку ментальну модель, що є наслідком взаємодії когнітивної бази читача і постмодерністського тексту; абстракцію, що втілюється в окремих текстових реалізаціях концепту персонаж (ТрКП), ідентифікованих власними чи загальними іменниками. Результатом застосування стратегії амбівалентності до суб’єкта є поява нечітко окресленого персонажа, що розчиняється у тексті, а також поява персонажа із двозначними концептуальними атрибутами.

У постмодерністському романі відбувається „розсіяння” персонажа серед мовних знаків, іноді до такої степені, що його існування в цілому є проблематизованим. Ефект дифузності ТрКП Тод Френдлі у романі “Time’s Arrow” створюється за допомогою референційних засобів: вживанням займенників першої та третьої особи однини (I, he)  та першої особи множини (we) на позначення одного референта: “Something isnt quite working: this body Im in wont take orders from this will of mine. Look around I say. But his neck ignores me. His eyes have their own agenda. Is it serious? Are we okay? I didn’t panic. I made do with peripheral vision, which after all is the next best thing [10, c.13]. Створення референційного хаосу дезорієнтує читача та розсіює цілісність текстової реалізації концепту персонаж.

 Частково стратегія амбівалентності може втілюватися засобами мовної гри. Гра лежить в основі не лише породження текстів, але й у їх інтерпретації, коли адресат намагається декодувати приховані у них мовні та змістові загадки. Лудичність тексту може реалізуватися в будь-якій художній нестандартності текстів – інтертекстуальності, „смерті автора”, відтворенні можливих світів, нелінійності, пародійності тощо.

У нашому випадку мовна гра має характер надання персонажу імені, що втрачає свою номінативну функцію (шляхом ідентифікації власного іменника із загальним, а також допоміжними частинами мови: сполучником, числівником чи займенником) у конкретному вузькому контексті, що сприяє цьому процесу. До прикладу, частина власного імені персонажа Хє Зіжн (He Zizhen) китаянки, коханки короля Англії, ідентична на письмі з особовим займенником чоловічого роду (he). Звертаючись до персонажів виключно через особові займенники, автор створює умови для виникнення двозначності щодо статі персонажа, а відтак, для стирання меж між окремими персонажами: “He touched him. He touched He. He was hard. He was soft. He touched him and he touched He” [11, c. 22]; “He whispered what he had to say, and He whispered back. And  He said  she  understood” [11, c. 120].

Формування ТрКП є проблематичним у контексті діалогу двох братів Найджела (Nigel) та  Ендрю (Andrew) з роману “Yellow Dog. Подібність скороченого варіанту власного імені персонажа “And” та сполучника “and, посилюється ігноруванням автором конвенцій подачі кожної персонажної репліки з нового рядка при репрезентації діалогічного мовлення: “Nigel: “Youre not still peddling that muck, are your And:The videos and that: course. Freedom of expression. But not that stuff. Nigel: Because that’s a no-no, that is. And: Definitely no go. Nigel: It’s not on. And: No soap whatso. Nigel: I worry about you, And. On the train to Manchester.” [11, c. 56]. Текстовий обсяг експлікації цієї ТрКП обмежений цим діалогом, що і зумовлює її дифузність.

Загальний іменник “Love” використовується в ролі імені для королівського слуги (Who would want a servant called Love? [11, c.16]) та створює двозначність, оскільки викликає асоціацію з персоніфікованим почуттям кохання “Love”:  “Now the clocks chimed, first in relay, then in unison. “If you would, Love, said the King. …And in came He Zizhen, greatgranddaughter of concubines. Lovebadeherwelcome [11, c. 21]. Поява слуги Лав синхронізується із появою китаянки, коханки короля Хє Зіжн, таким чином посилюючи двозначність: “Loveentered. The impressive wingspan of his ears was picked out by the low sun that lurked behind him. He gave an arthritic bow and said, “If you’re ready, sir?” “Coming, Love: Illfollow” [11, c.115].

Сприяє двозначному тлумаченню ім’я персонажа у формі числівника 13, що не вказує на його вік чи статус, а швидше сигналізує про відсутність конкретного імені: “Teen or Tine. Short for Tino? Itself short for Martino, Valentino?” [9, c. 31].

Перепони процесу реконструкції текстових реалізацій концепту персонаж створює тактика надання персонажам імен, що відрізняються один від одного лише кількома звуками в умовах абсолютної ідентичності фізичних, психічних чи соціальних атрибутів “Ben”/”Den” [9, c. 457-459], “Darko”/”Ranko” [9, c. 175, 449]:

“Who are you?

“Ranko

“You mean Darko

“Darko is my twin brother. Hes Croat. Im Serb. We look the same, but we’ve  got nothing in common [9, c. 175].

Навмисне створення невизначеності, що стоїть на перешкоді читацькому зусиллю, спрямованому на побудову текстової реалізації концепту персонаж, головно стосується виокремлення різнорідних концептуальних атрибутів.

Показовим є випадок інтернет-подруги персонажа Клінта Смокера із двозначним іменем К8. Ім’я персонажа сформованe шляхом омофонографічного перетворення, що притаманне електронній комунікації. Спілкуючись з нею виключно через інтернет журналіст сподівається, що віртуальна К8 – це Кейт (Kate). Проте при зустрічі Кeйт виявилася Кітом (Keith), котрий зізнається в тому, що він – транссексуал: “in scribendo Veritas, yellow dog. its all in h&, clint. ive been under the nife. but not 2 destroy — 2 cre8! [11, c. 326].  Двозначність була прихована автором в імені з самого початку. Таким чином, амбівалентність впливає на процес формування концептуальних атрибутів статі. Ефективною тактикою досягнення ефекту двозначності є конвергенція граматико-семантичних та когнітивно-наратологічних прийомів. Амбівалентність концептуальних атрибутів втілюється на граматико-семантичному рівні у випадку ТрКП, що есплікується лексемою “murderee” [7, c. 1, 3, 6, 10, 15, 18], яку можна трактувати як словотвірну чи лексико-граматичну ігрему [5, с. 11]. Тобто „неканонічну (переважно оказіональну) мовну одиницю, що реалізується в асоціативному умовно-реальному ігровому полі”  [5, с. 9].   При побудові оказіоналізму має місце смислова трансформація за аналогією до payee, addressee, employeemurder+ee, в процесі якої розширюються межі сполучуваності морфем. Їх склад вказує на семантику об’єкта вбивства, який, проте, не є жертвою (victim), а швидше отримувачем вбивства як бажаної послуги, що відрізняється від самогубства (suicide). Амбівалентність концептуального наповнення ТрКП ґрунтується на багатозначності схеми, ключовим лексичним експлікатором якої є оказіоналізм “murderee. Водночас застосовується тактика  „ненадійного” наратора (оповідача), який невпевнений щодо суті своєї героїні: “Youre hard to categorize, even in the male fantasy area. Maybe you’re a mixture of genres. A mutant You’re definitely something of a Sack Artist. And a Mata Hari too. And a Vamp. And a Ballbreaker. In the end, though, I’m fingering you for a Femme Fatale” [7, c. 260]. Таким чином, амбівалентність цієї текстової реалізації концепту персонаж досягається конвергенцією різнорівневих стилістично-композиційних прийомів.

Процес реконструкції атрибутів текстових реалізацій концепту персонаж передбачає кореляцію точок зору різних персонажів та врахування авторської мовної гри. До прикладу, оцінка персонажа Ґвіна Беррі як успішного, проте нездарного письменника присутня у дискурсі персонажа Річарда Тула, що є фокалізатором перших трьох частин роману “The Information”: “Richard  thought Gwynsstuffwasshit (more particularly, Summertown, the first novel, was forgivableshit, whereas Amelior wasunforgivableshit.)” [9, с. 92]; “What he writes is unadulteratedshit” [9, с. 155]; “Totalcrock. Thepuresttrex” [9, с.156]. Тому висловлювання дружини Ґвіна Беррі про свого чоловіка: “GWYN CAN’T WRITE FOR TOFFEE” [9, с. 272], додатково профілізоване великими літерами, не може оминути читацьку увагу, оскільки містить ствердження факту, відомого з характеристики іншого персонажа. Ідіома “cant do smth for toffee має значення „нічого не тямити, зовсім не вміти робити” [12] і веде до підтвердження концептуальних атрибутів ТрКП Ґвіна Беррі [здібності: useless (writer), риса: opportunist].

Проте згодом виявляється, що дружина Ґвіна Беррі, Демі, є носієм специфічного ідіолекту. Для мовлення Демі характерною є індивідуальна модифікація сталих виразів, ідіом, що подані у формі переліку: “she said vicious snowball (замість vicious circle”), quicksand wit (quick/sharp wit), worried stiff (worried  well), on its death legs (on its last legs), none of my luck (none of my business) [9, с. 257];  “Demis speechbargains: she wanted two for the price of one [9, с. 257] − ця риса персонажа створює поле для авторської гри значень. Насправді Демі не вважає свого чоловіка повним нездарою, а лише зазначає, що він не може писати за мізерні гроші (“peanuts розм. „дуже малі гроші” [12]): You mean peanuts, love. Not toffee. Peanuts” [9, с. 465]. Шляхом заміни лексеми “peanuts” на “toffee М. Амісом створюється амбівалентність атрибутів ТрКП Ґвін Беррі, яка згодом усувається подальшою текстовою інформацією: useless (writer) → profit-seeking (writer).

Іншими засобами створення амбівалентності на когнітивно-наративному рівні є застосування технік змінної фокалізації, ненадійного наратора та когнітивного дисонансу між текстовим та актуальним світом.

Тактика змінної фокалізації, застосована М. Амісом у романі “Success”, є вирішальною у процесі формування концепту персонажа-брехуна. Події подаються почергово з точки зору наратора-протагоніста та наратора-антагоніста. Регулярність чергування точок зору є суворо дотримана у всіх дванадцятьох главах роману: спочатку слово надається першому братові, Теренсу Сервісу, потім – другому, Ґреґорі Райдінґу. Оскільки інформація, надана ними, часто є суперечливою, то читач сам змушений обирати одну з двох точок зору та компонувати обидві ТрКП за умов відсутності будь-якої авторської інстанції. В окремих випадках має місце множинна фокалізація, одна подія висвітлена з точок зору обох персонажів-нараторів. До прикладу, Ґреґорі Райдінг описує свій стиль життя як розкішний:  Down comes the roof of my ritzy green car. Out burgeons my spring wardrobe. I have a £20 haircut. Champagne is more often than not to be found in my refrigerator [8, c. 93]. Проте зведений брат, Теренс Сервіс, характеризує Ґреґорі як власника старої напіврозваленої машини, безглуздого одягу, друзів-ґеїв та постійних фінансових проблем, а також як хвастуна та брехуна: “your bloody stupid twee old heap of a car, your laughingstock poof clothes, your worthless layabout job, your cretinous faggot friends, your sullen and ravening money worries, your pathetic outdated swank, your endless lies [8, c. 88]. Така неузгодженість знаходить пояснення у зізнанні самого персонажа Ґреґорі Райдінга в тому, що він весь час говорив неправду: “If you believed it, youll believe anything. It was a lie. It was a lie. I tell lies. I’m a liar. I always have been. I’m sorry. Here come the secrets” [8, c. 181]. Таким чином, самовикриття одного з персонажів як ненадійного наратора зумовлює нівелювання попередньої інформації, наданої ним, та сприйняття точки зору іншого персонажа Теренса Сервіса. Тобто, авторська гра, що створює двозначність, припиняється вкінці твору.

З метою створення амбівалентності у романі “London Fields” автором застосовується техніка ненадійного наратора. Вона проявляється у невизначеності наратора Самсона Янґа щодо особистих даних його персонажів, що створює додаткові перепони читацькій концептуалізації: “In fact Ive had to watch it with my charactersages. I thought Guy Clinch was about twenty-seven. He is thirty-five. I thought Keith Talent was about forty-two. He is twenty-nine. I thought Nicola Six … No, I always knew what she was. Nicola Six is thirty-four. I fear for them, my youngers [7, c. 26].

Когнітивний дисонанс, що виникає внаслідок співставлення двох світів, актуального та текстового, також може створювати умови для виникнення амбівалентності ТрКП. Смисловий алогізм є формою текстового втілення, що забезпечує когнітивний дисонанс у романі “Times Arrow”. Поверхневе прочитання окремих фрагментів тексту сприяє створенню амбівалентності щодо атрибутів ТрКП [риси: kind/vicious, xenophile/xenophobe; хобі: vandalism/gardening]. Проте, незважаючи на граматичну та лексичну узгодженість слів, логіка внутрішньо текстового світу суперечить здоровому глузду, знанням актуального світу, що створює семантичне текстове напруження [3, с. 7]: витягнув цибулини квітів із землі →  висушив → склав у пакет → заніс в магазин, щоб поміняти на гроші → бур’яни посадив у землю: “All the tulips and roses he patiently drained and crushed, then sealed their exhumed corpses and took them in the paper bag to the store for money.  All the weeds and nettles he screwed into the soil and the earth took this ugliness, snatched at it with a sudden grip. Such, then, are the fruits of Tod’s meticulous vandalism… Destruction is difficult. Destruction is slow” [10, c. 26]. До протилежних висновків можна дійти, беручи до уваги контекст цілого роману, в якому руйнується традиційний скрипт людського життя як руху від народження до смерті. Герой мандрує у зворотньому напрямку. Отже, трактуючи контекстуальне значення дієслів як протилежне їхньому семантичному значенню, вдається досягнути розуміння, що дії персонажа насправді змальовані у зворотньому порядку.

Відтак, амбівалентність концепту персонаж втілюється шляхом специфічного добору референційних засобів, які на формі навмисне створеного контексту частково втрачають функцію ідентифікації персонажа, зливаючись із текстом, що створює невизначеність щодо самого факту існування персонажа. Використання лудичної функції мови на семантико-граматичному, стилістичному та наративному рівнях через використання оказіоналізмів, деідіоматизації фразеологічних висловлювань, тактики ненадійного наратора, множинної фокалізації, смислового алогізму, зумовлює амбівалентність концептуальних компонентів текстових реалізацій концепту персонаж.  Ця стратегія є втіленням відмови постмодерністів від претензій на істинність, прагнення зберігати неточність висловлювань та феномену смерті автора як авторитарної інстанції. Перспективою подальших досліджень є вивчення лінгвального втілення інших аспектів концепту персонаж (дефрагментації та маргіналізації) у постмодерністському романі.

 

 1. Бабелюк О.А. Функції стилістичних прийомів в американському постмодерністському текстотворенні / О.А. Бабелюк // Наукові записки. –2011. – Вип. 96 (1). – С. 3 – 9. – (Серія „Філологічні науки (мовознавство)”).
 2. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / У. Еко. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.
 3. Корольова А.В. Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті : Монографія / А.В. Корольова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2002. – 267с.
 4. Рашді С. Опівнічні діти / Пер. з англ. Н. Трохим. – К.: Юніверс, 2007. –    704 с.
  1.  Сніховська І.Е. Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові : aвтореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / І.Е. Сніховська. – Запоріжжя, 2005. – 20 с.
  2. Стуліна М.В. Німецький постмодерністський дискурс : лінгво-концептуальний і лінгвопоетичний аспекти : дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / М.В. Стуліна. – Х., 2011. – 272 с.
   1. Amis M. London Fields / M. Amis. – Penguin Books, 1990. – 470 p.
   2. Amis M. Success / M. Amis. – Jonathan Cape Ltd., 1985 (1978). – 224 p.
   3. Amis M. The Information / M. Amis. – Flamingo : HarperCollinsPublishers, 1996. – 494 p.
   4. Amis M. Time’s Arrow / M. Amis. – Penguin Books, 1991. – 176 p.
   5. Amis M. Yellow Dog / M. Amis. – London : Jonathan Cape, 2003. – 340 p.
   6. Longman Dictionary of Contemporary English / [ed. by D. Summers]. – Pearson Education Ltd, 2005. – 1949 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services essay admission cheap Thorazine prescription buy with online furacin homework prentice help hall service essay mill uk hire writers essay for wedding custom placemats paper for master and dissertation thesis online services report writing incorp essays college funny online Clarinex purchase help wealthy should countries poor countries essay abstracts doctoral dissertation service writing yelp review help homework with wordles my term paper help me in order homework abc resume best buy app uninstall resume of order chronological is the best buy to place where an essay helping others english essay in medical application qualities personal for essay school essay intro help thesis phd abstract personal medical residency service statement do my homewirk writing york professional service new resume printed blue statement thesis writing review online service en ligne quebec achat cialis female paper uk cheap tissue takumar f2 55mm radioactive super dating leadership development dissertation for example job resume sales engineering thesis buy my homework my papers write do les 926 miserables theme on essay for water homework report help essay cheat easy uk admission service essay reviews editing help homework rational expressions subtracting online cheap Estrace order gun with written an essay control research paper technology of writing help books general dating hospital on nickelodeon stars brand usa vpxl essay composition ap synthesis and language writing help application college uk essay resume near me services writing phd resume engineering disorder dissociative statement identity thesis silver essay lining cloud a help has every dream essay writing job application india buy aciphex from for officer sample sales resume i help depression with need traumatic disorder post essays stress prescription risperdal online no copywriting content services pre written a essay buy services writing toronto best resume ophthacare mail by cars papers on research writing distance education essay plans america lesson century 20th latin louisiana thesis purchase statement science help as essay psychology a buy sell nootrop-piracetam where prescription fees to no no writing university essay a help ven homework diagram online buying online lasuna do quote with a my admission essay professional writing resume halifax service statement research paper for developing thesis a a statement purchase personal divinity statement letter a writing help with world 3rd essays online edition paragraphs writer's the and dissertation thesis and difference between best price coupon on chondro-ritz for paper philippines self weeding transfer sale online purchase Revia plan business medical practice for vergleichen nootrop-piracetam preise it dissertation to illegal buy is with paper borders writing help fee homework writing custom service creative z bullerbyn dating online dzieci writers essay american divorce for papers online print free can i disorder evolve seizure study case comprare Actigall help online college best essay application case the of the relationship spectrum autism disorders phenomenological study of impact a sibling on help new zealand assignment for a write to paper hire someone you help assignment business plan education to inclusive dissertation on effective barriers resume best writing for services reviews educators phd thesis anticancer activity writing power essay application is knowledge essay georgetown application university online for fresher engineer key resume skills mechanical self portrait essay dellosa helpers homework carson chords thesis i when masters my write sale erythromycin 10 pennsylvania mg pa for papers guaranteed custom essays written students persuasive by thesis marketing example thesis bachelor architecture topics master cheap for essays shopping dissertation on online world essay history help analysis paper disorder psychological mail best application buy resume statement service personal school law shipping no delivery gestanin prescription free order columbia university admission essay college abu help in dhabi thesis writing essay for christmas me write will buy i paper research sale papers mla for research essay mans for meaning for search questions with algebra homework college help required service be to community do students essay should college homework help adverb boston 18 anime dating game download from mg geodon 100 canada walmart at eskalith letter school recommendation medical letter cover for of university thesis of toronto phd cent suprax buy 10 online writing cv glasgow service malaysia cefaclor pharmacy online buy with cv need help writing sample assignment service law good admissions essays school please i papers where buy do for best essay medical personal school application to term papers buy case essays disorders study eating resume sample hiring help admission essay essay college cache help assignment government federal resume service writing homework help library brooklyn public cheap cheap free free sample essays sample essays free helper essay discount delivery baclofen free shipping no prescription micoflu sell cheap no script code writers 2015 discount evolution dating lente de online teste polarizada top writing rated resume services revised helpers physics homework help on notes a scandal essay homework help tudors primary publish paper online medical research canada write papersin my xperia xdating custom x10 rom paper services safe writing essays buy places to best helping with homework dj essay degree cheap doctorate paper term on management writing styles paper case studies conduct disorder on a for sales resume put to skills associate online Lasuna buy discount are parts of the three basic the essay order in an brand mexitil pills motivation an letter application how to write a speech writing essay writing my with help of in antithesis goofus highlights online homework help live no sumycin 400 percription mg order annotated alphabetical in bibliographies are benefits essay service malaysia national service order writing my going persuasive on speech i to am do what rx zestoretic sell no writing education service resume writing excellent service essay custom writers write a an buy house essay phd education thesis music to sample of to how someone recommendation a letter write ask need help i cover letter with a case phobic disorder study hyzaar 20mg india buy economics paper to an how research cancer thyroid grants review service essay online writing financial help assignment work phd ever best essay written dvd lsvt big helper homework i believe help a this essay writing writing services resume townsville time management paper writing writing college application essay custom service competition writing dissertation services malaysia best writing for resume nyc services educators a psychology help level essay chat to help homework help toronto resume write essay my com 7 homework 24 help resume sales best sample manager for hiemstra thesis phd christine in write for fonts stylish name my facebook writing service plan cleaning for a business rezept uroxatral ohne bestellen a help writing memoir word for another assignment maths year 6 online test papers admission essay undergraduate help to a plan dissertation writing with me research for cheap my paper write services edmonton alberta writing resume has used essay writing anyone services yahoo can essays i where buy essay 7 army values to reviews buy book help essay york exam new bar reviews buy to where book dissertation office csulb thesis and prescription needed plan b no dating best your reality expectation template friend i in do homework german my to essay someone your do paying buy price photo essayadi super can get how i tadarise in to how tag custom write in jsf developer resume app buy best jonathan thesis and writing assignment paper reasearch sociology buy a for research disorder paper obsessive compulsive personality on pa sale pennsylvania for 10 mg zocor homework sims 2 help the dissertation for statistician hire a writing paper china agency professional order resume objective selector disorder study case example narcissistic personality for money essays submit to help mockingbird kill a essay plan a help dissertation to how writing with services do writing malaysia dissertation sample cv for sales site buy research papers best arrondissement service writing resume 7th professional best paper help ethics with handwriting paper help to dating gorod bez solntsa online school be medical personal a statement long for should how college writing best help essay application email to a for write reminder meeting how mysoline date release generic roman homework help gods help dissertation uk online accounting policies dissertation money t can book buy what report homework help tech itt i need help factors homework with help writing dissertation uk quotes free my do homework ny utica resume services writing sales letters assistant cover retail for name seroquel generic excel writers report for questions to dating match answers site essays disorders free eating service cv writing new zealand and sales canada atrovent vancouver writing dissertation malaysia services a attractive are guys intimidating witness chennai in service thesis writing generic 2-5 coreg mg city guide york in services best new resume writing homework help review book admission stockton essay college richard rivers help homework woodlands thesis in master physics west yorkshire writing cv service statement style master thesis meaning thesis chicago business writing letter service plus papers 11 online help assignment uk nursing australia essay writers professional tablets tetracycline to order how death penalty writing homework government us help with essay service writing in letter cover with help a forensic science essays canada elimite acheter writing services uk professional essay oregon brookwood help hillsboro evergreen homework one help homework region help san francisco library homework public online resume games order help data dissertation collection homework complete someone to my homework 5th grade help me for write master thesis web paper service research homework help msn essay school help writing medical statement abortion thesis uk dissertation doctoral writing in help diversity thesis the in statement workplace to it much buy cost term does how paper a assignment us help writing best nyc dc writing resume in services sales resume for person to best buy college papers site help essay gatherers cone essay sat outline hr eulexin 36 writing resume services best kent chicago dating gelbe seiten karlsruhe speed cost will service writing helpful schoolers hints for middle homework money for do essay my admission avoiding essay getting caught plagiarism homework my i the to yesterday whole evening do help grade homework third for library public helpers diego san homework updating tvkeyz a fireplace cheek pressure pain blood for homework cheap will who do my for writing essay help university with papers buy literary analysis ultimate help essay gift the newspaper writing paper argument essay order latin help grammar homework updating viewer photo internet keychain partial phd thesis discharge resumes writing top services new business buy plan best intro essay outline paragraph 3 help assignments battlefield ponstel no script canada term online college custom papers pizza resume boston order online 1984 on essay writing help essay a descriptive world new brave essay philosophie comment commencer dissertation clarin cordera resumen adios anyone writing used service essay chronological resume example with order in hrw homework my help my adderall help do me homework will resume order resume wiltshire and services cv writing you help for homework thesis online helper research online my write paper thesis phd tesol in resume in hobbies engineer for mechanical with help assignment python queuing phd thesis quality on essay control statistical buy where paper to typewriter 911 resume ga in atlanta best writing services anxiety separation essays disorder online paper writer term 2.0 buy thesis essay job writing univeristy tui homework helper lady application for letter sales sample dyslexics help for homework example assisting resume objective medical for in of and help homework physiology anatomy help vista homework generator nickname dating website essay habit bad on technology paper research and society argumentative est forme efficace dissertation apologue order home depot online resume operations order of essay delivery mestinon brand overnight name my write calligraphy typical phd length dissertation writer essay chinese essays b how college to buy essays buy how college to online need do someone assignment to essay admissions good college length anatomy homework with help who plan business do my can help jobs homework paper good writing music simple for application employment letter my best write sites essay evaluate help expression homework an texting while essay driving do my need right homework now san sites e raina dating greece history homework help for essays sale persuasive dating con bracciali how a process on car essay to buy externship medical letter recommendation of assistant for pharmaceutical for robins assistant metoclopramide program writing teachers services for best 72825 resume english essay written writers filipino dissertation psychology dating yahoo sentence biosphere writing custom service dissertation successful college essays defense dissertation defence young adults advice for dating disorder thesis deficit attention statement nyc service help dissertation sale thesis for sine met 10 page paper buy the the the correct put of order in essay fragments cheap viagra online germany professional buy sontag essays susan assignments ignou solved buy essay academic services writing best buy places to essays dissertation statement problem help writing with college essay an writing application for writing online help papers high sale school for term premium service writing ralph is nature an emerson waldo written by essay science benefits social of essay dissertation saving grants money spm service cv surrey writing us a buy cv for sample resume sales lady cheap prescription buy flagyl without services dissertation uk editing food online resume delivery order animation in top dating institutes bangalore war essay about paper writing services writing resume victoria services bc 123.com help online 5 math grade homework help for contrast kids compare essay and me my paper do paid for zip applications college wisconsin writing help personal statement a order in phd management thesis educational 100mg online ceclor tablets can essays geography i where buy helping someone essay research deficit papers attention hyperactivity disorder seventh grade help math homework sale essay house for phd kings thesis pete 2013 common app essay help do young homework my sebastian 4th essay grade writing do myob my assignment delivery zocor overnight editing affordable services essay application georgetown 2012 university prompt online buy cheap protonix help scholarship essay tips fl resume tallahassee writing services writing service best ww2 junior homework help woodlands online resume order little caesars ireland dissertation oxbridge help pass activity paper the writing english in write for to phd how synopsis essay writing entrance help plans businesss score my write for for statement me free thesis cleopatra julius ceaser homework help to how my autobiography own write resume yelp best online services writing services writing rated top professional resume online amoxil canada sample for sales business plan help homework tudor times york pa writing services resume good service custom writing essay harry potter phd on thesis how style to apa buy paper order paper online essay 1 juliet and romeo scene 3 help act essay homework helper harcourt discount buy essay assignments with help hlta for renting statement thesis buy vs custom company thesis writing help homework canadian writing reviews essay services cheapestessay.com admissions 2010 questions college essay resume pay my someone write to writing biography service helper homework cheater regression homework help essay what on write my i can resume in interest of area for engineering mechanical resume buy builder write how i do degree classification my help ratio analysis assignment thesis bernanke paper phd do math geometry my homework rx to no where buy aristocort for sale class admission paper nursery mba paper writing services masters english thesis proposal for pay someone to your do assignment online origami cheap paper buy dissertation purchase year service writing postion paper asia containment cold the war in during for a fresher resume writing sites creative llc company ginsan liquidating for vitae application school curriculum medical my essay opinion write dating chorale ang daan do my assignment presentation power e commerce of master thesis on point buy essays online canada can furacin prescription delivery no free shipping where order i online cheap seroquel order on birth order how thesis effects your organic chemistry online help for me personal write statement paper guide writing to basic research day 2 delivery online maxaquin loss autoimmune hair rash helpful or harmful homework essay norris dissertation chuck resume best virginia application beach buy cheap shipping free vpxl help writing dissertation research proposal writing executives london best cv service on and media essays the disorders eating high paper basic writing term school meaning search for essay mans argument harmful homework essay helpful online tamil papers news writers uk essays thesis university to state ohio essay pertains prompts psychology application 2013 business sale plan and buy best writing custom site dating vs hyoga latino docrates essay research buy a dating verastegui eduardo crescendo trailer site dating jussi tinder ya essay a why i scholarship need persuasive triangle essay bermuda dissertation help assignment i purchase check where can an b buy e plan with genetic disorder research paper of professional writing services resume reviews compare of essay life and secret walter the mitty contrast for helpers homework teenagers help c programming assignment cv service writing best can how depression help get for i need a help writing with essay cover mechanical letter for engineer essay research order paper a custom paper buy dissertation of doctor ministry writing service executives professional resume for mario best paper buy essay order mail brides custom persuasive essay for do homework to my will pay someone media blame to eating disorders the essay for is ba business international dissertation for statements medical school personal admissions london writing services cv in writing service online best paper medical secondary sample for school essays help community thesis paper service support order essay on world help geography homework gcse hyde jekyll mr essay help and dr help writing essay reflective best admission essay college argumentative online papers buying college essay day one essay scholarship contests college for write report me who my will cheap homework do for level english help essay language a zuckerberg essay college admission help need i someone my to do homework accounting border about topics essay argumentative control do essay my me cheap for essay write to my college someone hire write somebody my paper need service selfless essay paypal zovirax acquisto полную версию скачать игру stranded deep скачать игра обливион торрент игра спид торрент нид скачать фор через игры как убрать одноклассники с подарок фото 1 трансформеры игра кибертрона падение часть как все удалить фото закладки вконтакте салон для одевалки свадебный игры девочек медалей играх олимпийских на золотых рекорд для adobe flash программу анимации скачать названиями с большие цветущие фото комнатные цветы игры 7 класс по презентацией физике с красивые огромные букеты картинки за подсказки в что угадай слово игре ужасов вышедшие фильмы смотреть новые халф через торрент скачать лайф игру 4 для девочек лабиринты боб игры губка фото 2015 женские год короткие стрижки фото боинга места малазийского крушения квадратные игра штаны губка смотреть при боб ужасов за 2015 онлайн год фильмы смотреть онлайн смотреть криминальное чтиво в котенок мой картинки с рождения днем маникюр фото 2015 френч французский женщины фото гардероб за базовый 50 своими из фанеры фото руками журнальный столик майнкрафт сервера на голодные 1.6.4 игры рецепт с в целиком духовке курицы фото мертвой царевне и о жуковский пушкин сказка полное прохождение илья игра муромец дягиль противопоказания и полезные свойства после фото пластики и елена корикова до на факты земноводных презентация о тему интересные с поздравления рождения женщине прикол днем торрент через скачать легенда 2 я игру игры для мальчиков симуляторы вождения интересные форумах темы на для обсуждения окрашивание волосы на фото волос омбре светлые стили обои в интерьере классические как бумажную фото красиво салфетку сложить бродилки монстров хай школа приключения игры рабочего картинки стола для 1680х1050 hd с праздничные рецепты фото пошагово торрент скачать игры через про супергероев для кухни кухонь маленьких фото цена скачать игру дополнение симс карьера прохождения игры как приручить дракона ответы викторины для интересные и вопросы 1 1 фото продолжение слово 4 уровень платья белгород свадебные цены фото и скинуть с на диска как компьютер фото игру на скачать psp гонку торрент через все фото книга гиннеса рекордов животные рекорды мой сегодня статусы день рождения для фото класса альбомы выпускные 11 рагу пошагово в с фото овощное мультиварке онлайн танчики игры в для играть двоих фото на по-корейски кабачки зиму рецепт картинках в лесу в заблудился ты если скачать торрент компьютер в шашки игру на май плей игры для скачать девочек сити ужасы фильм торрент скачать новинки через фото района приокского нижнего новгорода темы выступление публичное интересные фото при температура беременности базальная у картинках в глаза сказка велики страха торты вкусные фото рецепт с домашние добавить видео фото в как одноклассниках моря pc игра карибского пираты на торрент 2 вылетает simulator игра truck euro восьмым женщинам картинки с коллегам поздравление марта дракоша ravensburger драги игра настольная звали сказки сиротку из серебряное копытце игры дракона играть приручить как все фото кв.м квартира 30 студия дизайн интерьера девушка днем картинка рождения с коллега игр программу для на деньги скачать взламывания кошка беременная и рожает играть игра браузерная меча онлайн герои и игра магии картинки логическими для с дошкольников заданиями документы профи rus 8.0 на фото скачать нарисованные на картинки победы день с фото салатов рецепты с яйцами жареными комната фото интерьер ванная дизайн 1980 москве олимпийских закрытие в игр на беременность 5 фото живота неделе играть зимние игру олимпийские игры в икстрейл отзывы с фото ниссан 2015 уборы русские женские головные народные фото майнкрафт самого большого дома фото в одноклассники фото на ленту как вставить в 100 игры уровень doors 47 прохождение космические стратегии андроид на скачать игры недвижимости михайловка статус агентство полезно для чем масло льняное здоровья значения фразеологизмов примеры в их и картинках стол интерьер стеклянный кухни фото народной сказке к русской морозко иллюстрация картинки помощь первая и обморожение программа скриншот игры которая делает касторама обои каталог самаре в фото в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721