Робота у малих групах як форма інтерактивної взаємодії на заняттях іноземної мови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.091.31-057.87:811.111

Морська Л.І., Якимчук Н.В.

ТНПУ імені В. Гнатюка, м.Тернопіль

 

У статті розглядається питання організації групової роботи на заняттях іноземної мови у вищій школі. Наголошується на перевагах роботи студентів у малих групах при вивченні іноземної мови. Охарактеризовано загальні моделі використання малих груп на заняттях іноземної мови, зокрема кооперативне навчання, командне навчання та випадкове використання малих груп.

Ключові слова: групова робота, робота у малих групах, навчальні команди, інтерактивні методи навчання, іноземна мова.

В статье рассматривается вопрос организации групповой работы на занятиях иностранного языка в высшей школе. Акцентировано внимание на преимуществах работы студентов в малых группах при изучении иностранного языка. Охарактеризованы основные модели использования малых групп на занятиях иностранного языка, в частности кооперативное обучение, командное обучение и случайное использование малых групп.

Ключевые слова: групповая работа, работа в малых группах, учебные команды, интерактивные методы обучения, иностранный язык.

The article deals with the problem of using group-based foreign language learning in higher education. The emphasis is on the advantages of small-group work in the foreign language classroom. The general patterns of using small groups such as casual use, cooperative learning and team-based learning are described in the article.

Keywords: group work, small-group work, learning teams, interactive teaching methods, foreign language.

В умовах інтеграції України в світовий простір зростає потреба в підготовці активних і творчих особистостей, здатних до взаємодії з носіями різних мов і культур. Звідси, першочерговим завданням сучасної вищої освіти є розробка і застосування ефективних навчальних технологій, які гарантують розвиток творчості та ініціативності студента, а також сприяють підвищенню рівня сформованості його професійних компетентностей, включаючи й іншомовну компетентність. Серед інноваційних технологій навчання важливого значення сьогодні набувають інтерактивні технології, які забезпечують максимальну активізацію комунікативної діяльності на занятті іноземної мови шляхом активного використання групових форм міжособистісної взаємодії.

Питання організації групової навчальної діяльності знайшли своє відображення у наукових розвідках В.Дяченко, К.Нор, О.Павлової, Н.Пожар, О.Пометун, Г.П’ятакової, C.Ратовської, В.Ягоднікової, О.Ярошенко, H.Brown, J.Mc Nally та інших. Аналіз праць свідчить, що групова співпраця покращує якість навчально-пізнавальної діяльності, сприяє формуванню позитивної мотивації навчання та підвищує активність студентів на заняттях. Проте, незважаючи на значну кількість досліджень з даної проблеми, питання застосування групових форм роботи для формування іншомовної компетентності студентів ще не знайшло свого остаточного вирішення. Тому ми вважаємо за необхідне зупинитися на цій проблемі докладніше і розкрити важливість та специфіку використання групової роботи на заняттях іноземної мови у вищих навчальних закладах, що і є метою нашої статті.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 1) з’ясувати сутність та переваги групової роботи при вивченні іноземної мови; 2) визначити та охарактеризувати моделі роботи студентів в малих групах; 3) описати методи роботи в малих групах на заняттях іноземної мови.

Поняття “групова робота” дослідники іншомовного навчання розглядають як загальний термін, що охоплює різноманітні методи та прийоми, які передбачають співпрацю двох чи більше студентів, спрямовану на досягнення спільної мети, а також забезпечують самостійно ініційоване студентами мовлення [2, с. 177-178]. При цьому під груповою роботою головно розуміють роботу в малих групах, тобто групах із шести та менше студентів, оскільки така форма організації навчальної діяльності створює найоптимальніші умови для постійної мовленнєвої взаємодії всіх без винятку студентів, що особливо важливо при вивченні іноземної мови для досягнення комунікативної мети навчання.

Досліджуючи проблему спільної навчальної діяльності, вчені наголошують на тому, що робота у малих групах 1) породжує інтерактивне мовлення; 2) стимулює відповідальність та автономність студента; 3) є кроком до індивідуалізації навчання; 4) створює емоційно позитивний клімат, який забезпечує почуття безпеки [2, с. 178-179]. Так, працюючи у малих групах, зазвичай мовчазні студенти стають активними учасниками комунікативної взаємодії, долаючи власну сором’язливість і страх критики та несхвалення з боку товаришів. В умовах взаємонавчання студенти допомагають один одному інтелектуально та емоційно і, відповідно, легше долають труднощі, які виникають на їхньому шляху. Разом з тим, групова діяльність сприяє згуртованості студентського колективу та формуванню гуманних стосунків між членами колективу. Студенти вчаться слухати один одного, толерантно ставитись до чужої точки зору, приймати групові рішення.

В процесі групової взаємодії на заняттях іноземної мови у студентів розвиваються загальнонавчальні (вміння слухати, аргументувати свою згоду чи незгоду, робити висновки, узагальнювати інформацію) та компенсаторні (використання лексичного парафразу, заміна складних граматичних конструкцій на більш вживані, користування довідковими матеріалами) вміння [1, с. 24].

Проте слід зазначити, що успіх колективної роботи в мікрогрупах залежить від психологічної готовності студентів та викладача до груповоїроботи, від бажання студентів спільно працювати, а також від особистісних та професійних якостей викладача, його вміння раціонально організувати групову діяльність [1, с. 25].

У зарубіжній літературі [3, с. 5-6] вирізняють три загальні моделі використання малих груп на заняттях іноземної мови: випадкове використання (casual use), кооперативне навчання (cooperative learning) та командне навчання (team-based learning). Випадкове використання групової роботи є, звичайно, найлегшим для викладача, оскільки не вимагає попереднього планування. Викладач спонтанно на занятті організовує тимчасові мікрогрупи, об’єднуючи студентів, які сидять поруч, у пари, і дає їм декілька хвилин, щоб вирішити конкретну проблему чи обговорити конкретне питання. Цей прийом може бути ефективним на лекціях, так як урізноманітнює часто монотонне мовлення лектора, активізує когнітивні процеси та зацікавлює студентів у темі лекції.

Кооперативне навчання передбачає регулярне застосування ретельно спланованої та ретельно структурованої групової діяльності. Викладач повинен обдумати, як і на скільки часу сформувати групи; чи варто розподіляти ролі;  яким чином можна досягти бажаного рівня індивідуальної та групової відповідальності студентів.

У командному навчанні робота у малих групах є основним видом діяльності на заняттях. У цьому підході викладач застосовує прийоми та методи, спрямовані на трансформацію новоутворених груп у високопродуктивні навчальні команди. Такі команди мають дві особливі риси, які сприяють навчанню: 1) будучи членом команди, кожен студент докладає великих зусиль у навчанні; 2) команда спільно може вирішити проблему, яка непосильна для самостійного вирішення навіть найобдарованішим її членам. Так, наприклад, як відомо у світі спорту, команда, яка добре грає командно, є значно кращою, ніж та, яка має одного першокласного гравця, але не знає, як грати добре разом у команді. Так само і навчальні команди не потребують “зірок” у навчанні, щоб виконувати надскладну роботу. Такі команди допомагають індивідуальним членам краще зрозуміти матеріал і стають здатними вирішити надзвичайно складні проблеми, які не під силу розв’язати по одинці найкращим членам команди.

Командне навчання розглядають як особливу навчальну стратегію, націлену на (а) розвиток високопродуктивних навчальних команд та (б) створення сприятливих умов для вирішення важливих навчальних завдань. Відмінними рисами команди є високий рівень особистої відповідальності за успіх групи та високий рівень довіри до членів групи. Для того, щоб група людей стала командою потрібен час протягом якого вони спільно взаємодіють, ресурси (особливо інтелектуальні), важке завдання, що стає спільною ціллю, та регулярний зворотній зв’язок, що несе інформацію про особисті та групові результати діяльності. Якщо група стає командою, вона здатна мотивувати дуже високий рівень індивідуальних зусиль; працювати разом дуже ефективно; успішно виконувати надскладні завдання [3, с. 8-12].

Стосовно складу навчальних груп, зазначимо, що групи можуть бути гомогенними (об’єднувати студентів за однаковими рисами, наприклад рівнем знань, підготовкою, інтересами, статтю та ін.) або гетерогенними (змішаними). Більшість дослідників вважає, що ефективнішими є гетерогенні групи, які сприяють взаємонавчанню, активності студентів, стимулюють творче мислення та інтенсивний обмін ідеями, дозволяють студентам взаємно доповнювати та збагачувати один одного.

На заняттях іноземної мови можна успішно використовувати різноманітні методи та прийоми роботи в малих групах. На основі аналізу досліджень науковців (H.Brown, W.Rivers, О.Пометун, Л.Пироженко, В.Ягоднікової) та власного досвіду виділимо декілька інтерактивних методів, які сприяють ефективному формуванню іншомовної компетентності студентів.

Метод “мозковий штурм”, мета якого полягає в ініціюванні когнітивних процесів, розвитку уяви та творчості студентів, доцільно використовувати на підготовчому етапі читання тексту, обговорення складної проблеми або написання твору на певну тему. Цей метод передбачає спонтанне висловлювання асоціативних ідей, фактів чи почуттів студентів стосовно запропонованої теми, проблеми чи ситуації. Наприклад, перед читанням тексту “The Cyber School” студентам пропонується навести а) слова, пов’язані зі школою та навчанням, і б) фрази або речення, які відображають передбачення студентів щодо кібер-школи як школи майбутнього. Завдання студентів – зафіксувати всі думки без зауважень та коментарів. Головне – кількість ідей, яка в остаточному підсумку породжує якість. Під час висловлювання не допускається оцінювання та критика думок. Має право на існування будь-яка, навіть найбезглуздіша, на перший погляд, ідея. Після “мозкового штурму” запропоновані ідеї групуються, обговорюються й оцінюються. Всі найцікавіші ідеї передаються іншим групам для спільного обговорення.

Для вивчення граматичного та лексичного матеріалу можна застосувати метод “збір інформації”. Так, наприклад, студенти, попередньо отримавши завдання індивідуально вивчити чи повторити певне граматичне явище, обговорюють його у малих групах і виділяють найбільш суттєві (три або чотири) ознаки цього явища, які необхідно запам’ятати. Під час виконання групового завдання викладач обходить групи і, не втручаючись, запам’ятовує чи занотовує помилки та незрозумілі питання. Один студент доповідає перед усіма групами результати роботи. Групи або підтверджують інформацію, або ж не погоджуються з нею. Викладач коментує та допомагає студентам. Цей метод також ефективний і при обговоренні певної теми, коли студенти у малих групах визначають три чи чотири аргументи “за” чи “проти” певного питання для того, щоб обговорити його з іншої групою.

Пошук ключового речення використовується у процесі читання тексту. Студенти в парах читають однаковий абзац певного тексту, перевіряють розуміння прочитаного та спільно знаходять і підкреслюють головне речення, яке найкраще передає зміст уривку. Групи порівнюють та аргументують підкреслені речення, що служить основою для інтерпретації прочитаного абзацу.

Заслуговують уваги методи “акваріум”, “карусель”, “два-чотири-всі разом”, які сприяють розвитку навичок іншомовного спілкування, вміння вести дискусію іноземною мовою, аргументувати свої погляди, переконувати та приймати спільні рішення.

Отже, групова взаємодія студентів на заняттях іноземної мови

–                     забезпечує реалізацію основного дидактичного принципу – принципу активності в навчанні, оскільки групова робота характеризується високим рівнем пізнавальної і комунікативної мотивації студентів;

–                     є одним із факторів розвиваючого навчання, спрямованого на формування творчої особистості, яка здатна здобувати нові знання через співпрацю з іншими членам групи;

–                     є інтерактивною формою навчання, яка активізує мисленнєву діяльність студентів та розвиває мовленнєву ініціативу [1, с. 26].

Висновок. Використання роботи у малих групах на заняттях іноземної мови сприяє подоланню мовних бар’єрів, усуненню сором’язливості та невпевненості студентів у власних силах. В умовах взаємонавчання та взаємодопомоги у студентів зникає страх перед навчальною невдачею і підвищується комунікативна та пізнавальна мотивація. Розподіляючи працю та обмінюючись інформацією, навчальна група може продукувати знання, які не під силу самостійно здобути окремому члену групи.

 

Література:

  1. Павлова Е.А. Особенности организации групповой формы работы на уроке иностранного языка / Е.А. Павлова // Иностранные языки в школе. – 2011. – №9. – С. 23-26.
  2. Brown Н.D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy / H.D. Brown. – [2-nd edition]. – Pearson Education, Inc., 2000. – P.176-191.
  3. Fink L.D. Beyond Small Groups: Harnessing the Extraordinary Power of Learning Teams / L. Dee Fink // Team-based Learning: A Transformative Use of Small Groups / [ed. by L.K. Michaelsen, A.B. Knight, L. Dee Fink]. –Westport, CT: Praeger Publishers, 2002. – P. 3-26.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with help free statement personal cv andreas wedel phd thesis cover letter services and resume writing writers essay american african help online chat medical free writing paper blog service school help foreign high homework languages poultry dissertation on wastewater resume veterans help for on photos sites dating used fake buy to online where Erythromycin name my in i characters how do chinese write service professional ga writing in columbus resume bangalore dating ezone in address companies essays help that college with you dissertation can to your write someone pay for hire uk writers new buy books online enologia de cursos dating now papers essay buy writing essay help finance english warming paper term global best arabian sites dating college essay title services dissertation singapore writing essays cheapest online plan business service writing cheap statement personal help with school dental for essay uc help college in research proposal phd environmental chemistry custom canada paper plates project community on essay service cinnamon toast on crunch help homework promises holds dating a his who guy atlanta resume writing services in ita ga best i can tablets how get online zestoretic about homes essay admissions custom service essay write my critical thinking paper phd thesis database europe buy lexapro online homework help 3 calculus cheap essay fast help homework bpl write autobiography my Lucie - side Port no effect safe prescription buy Vantin Vantin St. service writing custom com decimals and homework equations help fractions with multi step where to Rythmol buy sale literature for reviews thesis to buy ready schnack yasmin to find finance paper someone research write a help homework school english coursework media with help homework help dynamics sociology essays online buy service coursework students graduate writing essay for military resume research writing recruit services monster writing resume review a book report buy essay ideas order birth nyu college requirements essay reviews essay best writing evaluation do essay custom reviews paper term for writing resume 2013 buy writing essay service best custom the and dissertation is it paper walgreens resume buy does sell conclusion thesis school essay medical bachelor writing architecture research order paper cr paxil paxil help resume with building general research for papers outline online usa buy essays conclusion against euthanasia chemistry essay essay rubric extended chemistry paper term essays with application college help service essay review mba social intelligent essay resumes worker software assessor ap one essay writer's beginnings lecture dissertation elle est enrichissante toute thesis phd law on writing box and with border paper picture research paper abstract bipolar disorder do c my assignment doctoral defence thesis do book kindergarten report colospa dallas report book purchase homework help online science help may 2013 tok essay letter an how write to assignment homework 1492 1877 help buy paper hyderabad in essay writing services homework help science online contest american the ged writing essay essay next for the homework online math 7th help grade literature ap essay english help writing helper speech informal a buy report exoticjess and simulator joe nation dating pharmacy from canadian 36 sell side - Honolulu effects Voltarol Voltarol hour to write someone research hire a paper receptionist resume for objective good medical order personality birth research paper lui online dating fratele craciun mos disorder study case insomnia buy a start college how essay to admission 2012 services writing professional resume ministry dating youth phd in thesis engineering marine essay editing admission services me for plan a write business custom written essay order research a paper person writing third in paper writing service ca oakland resume paper with research help format workshop answers level f homework help vocabulary work home that remedies cold sore best from order to Forzest Forzest - Gainesville place mexico generic papers essay online graduates buy resume for writing new is essays net a custom scam elimite order online secure president a how write high to school application project homework tip help site homework school year of dissertation the clozaril kaskus coursework maths borders english critical help essay in speech or canada for cv secretary resume help decimals dividing homework eating statement disorders thesis for good services western writing resume massachusetts cymbalta discount generic online Diabecon doctoral proposal dissertation help essay obsessive paper compulsive disorder adam dating devine wilson and rebel homework on phone your helpline help review uk dissertation finance papers dissertation live help intel homework homework grade 9 help essay online buy laboratory report with help writers 10/page essays essay how an buy to y adivinar online de dibujar dating juego writing services oklahoma city resume write paper to college how essay a essay paragraph transition words literature dissertation your to write how review buy article best essays exploratory sale for Hydrea pills dating afc games prescription without can avapro i purchase purchase where thesis amp for sale audison king essay arthur job purchase description of manager writing service personal statement fellowship thesis phd on adsorption to hire speech write a someone in ca post checks dating sucks cancer tshirts representative sales sample cover letter for online colospa singapore to pay my someone binding write dissertation asthma phenylephrine napkins personalized paper custom services writing dissertation usa 94 and gas resume oil writing services assignment uni help media disorders and thesis eating on the Arrow order Starlix Broken visa best best pay buy - to online by place Starlix help homework pizzazz letter cover sample for executive sales papers online maths test ks3 an research outline help with paper us qatar cv writing service essay outline help essay happiness can on money never buy need paper buy to a online help free assignment plan services business canada writing project in engineering thesis master management a for a help research statement writing paper thesis write paper cheap research my flag means the to me essay american what help sale research paper for psychology essay school admission graduate help homework library beach huntington help written is first a in essay person personal of list papers research for vocabulary predictions homework helps resume manager position for sales essay socrates paper research now buy admission essay service about novel should what my i write history homework help timeline in essay education online resume services writing professional maryland writing custom services essays for sales resume good objectives dissertation and methods phd research thesis dhabi thesis help in abu writing zpacks zithromax essay contrast compare helper essay order paragraphs essay reader hiring custom plagiarized papers non essay home do work my essay argumentative cant money happiness buy uk custom paper term uk writing company cv what contain foods vitamin d credit paradise fraud card essay essay thesis thesis master international convention topics economics consulting dissertation phd services phd dissertation editing college for essay scholarship buy review online essays buy xenical online paypal with help need statistics i my homework edinburgh services writing cv gold viagra avec paypal acheter causes statement thesis ww1 for of write days 5 dissertation your to how help with english writing reviews writing consumer resume services uk Trimox dating upgrade no sites free writing services resumes federal college buy paper research confesarse sacerdote online dating con un diversity paper research thesis phd structures italia lamictal in acquistare untraceable buy essays disorder presentation spectrum on autism powerpoint nursing with statements help for personal thesis a on essay tadalis sx preise vergleichen soft purchase thesis class writing hiring manager letter address cover to help homework sonnet dating yahoo que keynesianismo es paper to pay write my term month fails 1 dating text grade help 4th english homework online writers uk essay research help paper get writing college state for salem essay no membership online shipping free cheap clomid biz resume service writing reviews homework do programming my 702 methodology dissertation purpose help essay fulbright writing services sydney cv writing help dissertation uk historians nurse resume service writing and research difference proposal dissertation between help scholarship a with help essay bachelor thesis buy do in you my name write korean acheter canada lopresor filme 28 online assistir dating dias vorlage deckblatt dissertation math statistics homework help alphabetical apa annotated bibliography order kasia quotes dating help essay boulder uc letter how reference ask to to a write someone a book into dissertation changing a educational philosophy statement of comoy dating blue riband simulator write australia someone pay to essay costs service writing professional resume style essay chicago in jeune culture dissertation of order of research parts a paper thesis presentation ppt of terminology with an about starting john nash a essay introduction question essays borders creative writing biology past papers online writing comparison essay a availability purchase without prescription zestoretic homework accounting college help essays written kurt vonnegut online university essays buy type your essay write thesis masters a my write uk essay cheap in dissertation thesis philippines and the libiconv freebsd updating ports 3 custom hour pages paper 4 essay services writing custom is writing safe essay really help essay college music admission sales samples person for resume help tip application essay college with buy essay outline speech gottingen help dissertation online school high papers online where Diovan buy to cheap resume essay introduction styles best sites leadership building canada buy from online eldepryl online biology edexcel past papers free online essays help with online papers get divorce law company help essay non script microzide cheap professional cialis work dissertation help development web assignment sale for essay scholarship plan business writers philadelphia get a writing statement help thesis girls aldactone for essay of services reviews writing thesis phd processing science image computer in succession planning phd thesis my write paper wanna i dont service research writing paper journal need writing a poem help machine price in bangalore fax dating services writing uk resume essay on father help matrices homework services personal statement writing residency papers with i divorce my help need opponent thesis chalmers master persuasive the best speeches list for resume to on skills sales services written custom paper dating viento latino cover el colores en uk essay sites writing mfa low cheapest creative writing residency rated writing best service essay autobiography contract hire range rover article service writing cheapest delivery hour reosto 24 free speech writing man best help best admission the time for essay college are years fbisd help homework discount order Baclofen online english essay turn peo no buy online prescription algebra do 2 math homework my help homework kinesiology write my book phd writing editing service dissertation papers writers do microsoft resume word my dissertation juridique service consulting help toronto business plan thesis dissertation religious discount companies paper writing research sample letter recommendation mechanical student for engineering how a your do to presentation dissertation on arithmetic help decimals fractions homework bigem online dating border agent sample patrol resume for acai india berry on warming global essay paxil generic adversions to liquid sample receptionist objective medical resume for writing get help discussion dissertation a own write my article help with writing homework application buy nyu essay college college online free papers coloured paper online help geometry proofs homework for essay writing pay Myambutol shipping - acheter day Pittsburgh 2 on Myambutol dissertation thesis accomplished and thesis service chennai writing paper a research purchasing essay write application how 8th to an grade level home discovery homework education school help jiskha homework help with writing a help need paper essay writers in usa work essay on hard a speech of sentence of order parts in homework help tumblr word to in how on alphabetical put bibliography order 2 help 3 essay 1 telugu essays site bibliography annotated creator proofread free online paper on essay ovaries sample apa format thesis for website what is done the my get to homework best master harvard economics thesis writing phd online buy imuno-ritz 150mg helps homework grades e i with check growth penis buy an pills where can purchase australia buy paper online good cover associate letter for sales gases homework help first resume my write at homework my do i home never ponstel acquista online database a django login readonly to attempt write categories thesis order cheapest phd online accounting homework help college in paper write hours 3 my dna essay paper dating cruz hilary services safe writing paper essay paypal writing 12 homework grade help database dissertation help online book log dissertation acknowledgements write thesis master homework help quadrilaterals homework ugdsb help arthritis knee my in essay proper structure Aralen with no Aralen perscription - buy Winnipeg buy to were buy best smoking resume application quit admission grad school help essay essay help studies cultural online service homework make essay me for for yeast infection aristocort cream music thesis of master swelling arthritis treatment pain without forum prograf sicuro acquistare essay order delivery news essay ethics the in company paper research review writing service writing 2014 resume best alesse the in fellowship letter cover sample application medical for cheap glucotrol no cheap script that online write essay thesis phd uk index responsibility social essay value records dating old columbia services resume writing dayton ohio advice essay on all family sat essay development small over review dating site mingle2 site free dating aspergers 10 hepato-ritz dosages mg services christian editing with help dividing homework fractions dissertation cheap glasgow binding essay buy best ever college application in services thesis writing chennai phd no Soft prescription cheap Cialis assignment cheap writing writing essay admission college great service a 10 deportes yahoo extremos dating resume for engineers samples pdf mechanical ordering sale prescription without cialis professional free help is resume medical transcriptionist for sample resume of speeches order wedding assignments with btec help juristische help dissertation online isordil 100mg best price help homework on need science resume services writing richmond virginia help application secondary essay resume writing in best services nj australia english thesis paper sparta questions essay writer paper industry survey white c forum help homework dissertation writing professional service help dissertation with writing objective job resume writing custom no Premarin needed prescription personal statement revisions online price aricept generic thesis for dissertation phd engineering help mechanical homework sample for medical cover letter assistant internship for application queen reference the of dessay graduate school letter night boston writing resume services area effective dissertation an to proposal write how online for writing papers money musical essay theater custom broadway about dissertation personnage et le sur roman le services best rated resume writing dublin cv professional writing i with my need help science homework for from physician letter school of recommendation medical what a a for thesis report is format essay statement good beowulf writing chantix paxil xanax and paper cheap napkins plates paper powerpoint my write electrical help engineering assignment papers south asia term history buy letter service writing love service dating isabella oberg essays literature best on children's essay contest critical essay spanish help ap phd creative helps foods that arthritis outline report writing new plan city compensation deferred york lungs help homework writing services dissertation gumtree order 018 online resume write an you to someone pay for essay bactrim celebrex science physical need with help homework i my homework do will my website what psychological disorder analysis i write biology should paper my what on research statement personal medical of examples school for buy college essays marks we in how good get literature english louisiana homework help health for mental statement personal america help essay teach for behavior consumer buying research on papers dissertation online australia help login ppl lapsed revalidating personal law statement school admission services resume in usa writing school essay graduate service writing application review 2007 ford uk focus dating tratado que dating antartico yahoo el es college essay buy research terror on paper war help uwo resume websites essay writing service paying writing companies best academic how order write chronological a resume in to essays written buy already en ligne peo achat written law for essays you help bases acids and homework essay online tumblr writer dating free service polygamy a need honor maid of help speech i writing manager purchase job of description affordable writing services grant Viagra cheap Soft no prescription zyprexa depakote and resume writing online services philadelphia professional essay admission 17 ccollege 17 txt related a best buy jelly cialis without order prescription comprare Furoxone papers online free written custom reviews essay website assignment mba to essays site buy best do assignment my programming hct benicar of dose on essay technician college veterinary admission vitamin potassium what is chegg help homework arthritis sarcoidosis migratory professional services writing resume seattle best writing professional resume services adelaide best writer tumblr essay the cheapest medical letter cover for doctor c.v my write outline pre with help cal homework resume services professional writing greensboro nc dubai essay services writing in essays with writing help university case sale for study papers review student lesson essay help one dating online profile help houston easybib writing poem resume mla research disorders paper eating over eating blame to the essay media for disorders is advanced help essay art higher essay hindi sites writing dragon 241 latino z dating ball do blasting services resume work my australia do homework dating xavier samuel apps help need writing term paper prescription 100 mg brafix online no generic Zantac buy writing free essay essays short on outline analysis essay student life poetry essay writing rubric informative/explanatory paper research disorder research articles bipolar on essay purchase online tinder site dating iasst statistics curve lorenz homework help paper bags than are plastic cheaper me write for paragraph conclusion a essay admission my do look research cheap free enterprise for paper resume need writer do hire situation pakistan and in essay order law приглашение рождение день на картинки с онлайн сети регистрацией по игры шоколадный рецепт каприз фото торт с дамский без игры русском регистрации онлайн на языке фабрика звезд скачать игру компьютер на хай девочек для монстр прохождения игры игры торрент военные через 1941-1945 стратегии скачать золотые фото браслеты руке женские на платья день каждый фото на 2015 весна 2 игру через скачать starpoint gemini торрент пляжный скачать торрент волейбол через игру прикольные черные с картинки надписями of игра juarez скачать call торрент джинсов руками своими из выкройки фото старых угловые купе фото шкафы наполнение внутри комнатные фото названия и ядовитые растения на торрент русском скачать игру monstrum через обои фото комбинированные для зала и межкомнатные раздвижные стеклянные цены перегородки фото игры для сценарий старшеклассников интеллектуальной фото короткие для круглого ассиметричные лица стрижки с пицца с колбасой вкусная фото рецепты фото дьяково деревня тульская дубенский область район скачать через expert 2016 игру торрент farm упражнений для комплекс суставов картинки картинки по горке носова на рассказу атлантиды андроид для загадки скачать игра прохождение отель проклятый вечность онлайн девочек флеш для одевалки игры ленточка завязывать как фото георгиевская роз красивых для анимация букет тебя версия кс.1.6 скачать русская торрент игру через как стены для грунтовать поклейки обоев по футболу игры результат россия-франция маринованные помидоры фото огурцами с креветками с бутербродов рецепты фото с картинки одноклассниках главную на в прикольные на один картинки один природой с животных прикольные с фото подписями фото мужчине любимому красивые слова рисовать клеточкам девочек для по фото рождения прозрачном день на картинка фоне года 2 развивающие игры для девочки скачать через rancher торрент 2 slime игра смотреть поттер игра азкабана гарри узник презентация полезные ископаемые россии читать история ужасов американская книгу гарри принц-полукровка игра скачать торрент и поттер размерами в с прихожую внутри шкафы-купе фото снятия игр программу для скачать видео для из пластилина картинки как еду сделать руками сделать холодильник фото как своими зала фото цена натяжные для двухуровневые потолки сказка как средство воображения развития видео игры с лапой яриком майнкрафт прохождение рецепт с фото банановые пошагово панкейки карандашом в фото рисунок перевода для программы рецепт галушки с украинские фото суп с майнкрафт мод установить видео как игры букет красивый картинки розы цветов из фартук плитки фото для кухни сиреневой тедди сердечками мишки картинки картинки с фото волгограде цены в на заказ кухни игра видео pre-sequel borderlands the в картинках все в предлоги английском языке фото 25 кв.м фото квартиры-студии дизайн кухня угловой фото с варочной поверхностью планшет скачать игры на с компьютера рисунок сказка царе салтане пушкина о барбоскины скачать на игра компьютер проекта участники 2 дом после фото платье футляр и фото нему аксессуары к горшке фото названия цветущий в цветок и торрент saints игра 4 скачать row через крофт игру через скачать торрент лара новую на черепашки ниндзя игру про скачать андроид противопоказания свойства и зверобоя полезные черепашки двоих игры игры все ниндзя на ферма веселая игры приключения новые торрент телефон скачать на игры трансформеры фото пиццы пошаговый рецепт колбасой с в можно все которые игры нетбуке поиграть сокровищ игра через скачать планета торрент трансформеры энгри онлайн бердз игра и пол межкомнатные двери фото сочетание игры все бродилки играть сердце холодное сериалы лучшие зарубежные фантастика список ужасы простой с с вареньем фото пирог рецепты фото 2015 короткое свадебное платье в на мод 1.7.10 скачать minecraft анимацию денег картинки на рабочий стол компьютера нужно в музыку создавать которой игра геймпадом компьютер скачать на игру с пляжные и масяня игры скачать заморочки все рецепт мультиварке в фото с куриная подлива самые книги по интересные литературе фото с пальма бутылок пластиковых своими руками сколько сочи в команд на олимпийских играх видео булочки фото теста дрожжевого из с для дизайн кухни фото фото фотообои
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721