Робота у малих групах як форма інтерактивної взаємодії на заняттях іноземної мови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.091.31-057.87:811.111

Морська Л.І., Якимчук Н.В.

ТНПУ імені В. Гнатюка, м.Тернопіль

 

У статті розглядається питання організації групової роботи на заняттях іноземної мови у вищій школі. Наголошується на перевагах роботи студентів у малих групах при вивченні іноземної мови. Охарактеризовано загальні моделі використання малих груп на заняттях іноземної мови, зокрема кооперативне навчання, командне навчання та випадкове використання малих груп.

Ключові слова: групова робота, робота у малих групах, навчальні команди, інтерактивні методи навчання, іноземна мова.

В статье рассматривается вопрос организации групповой работы на занятиях иностранного языка в высшей школе. Акцентировано внимание на преимуществах работы студентов в малых группах при изучении иностранного языка. Охарактеризованы основные модели использования малых групп на занятиях иностранного языка, в частности кооперативное обучение, командное обучение и случайное использование малых групп.

Ключевые слова: групповая работа, работа в малых группах, учебные команды, интерактивные методы обучения, иностранный язык.

The article deals with the problem of using group-based foreign language learning in higher education. The emphasis is on the advantages of small-group work in the foreign language classroom. The general patterns of using small groups such as casual use, cooperative learning and team-based learning are described in the article.

Keywords: group work, small-group work, learning teams, interactive teaching methods, foreign language.

В умовах інтеграції України в світовий простір зростає потреба в підготовці активних і творчих особистостей, здатних до взаємодії з носіями різних мов і культур. Звідси, першочерговим завданням сучасної вищої освіти є розробка і застосування ефективних навчальних технологій, які гарантують розвиток творчості та ініціативності студента, а також сприяють підвищенню рівня сформованості його професійних компетентностей, включаючи й іншомовну компетентність. Серед інноваційних технологій навчання важливого значення сьогодні набувають інтерактивні технології, які забезпечують максимальну активізацію комунікативної діяльності на занятті іноземної мови шляхом активного використання групових форм міжособистісної взаємодії.

Питання організації групової навчальної діяльності знайшли своє відображення у наукових розвідках В.Дяченко, К.Нор, О.Павлової, Н.Пожар, О.Пометун, Г.П’ятакової, C.Ратовської, В.Ягоднікової, О.Ярошенко, H.Brown, J.Mc Nally та інших. Аналіз праць свідчить, що групова співпраця покращує якість навчально-пізнавальної діяльності, сприяє формуванню позитивної мотивації навчання та підвищує активність студентів на заняттях. Проте, незважаючи на значну кількість досліджень з даної проблеми, питання застосування групових форм роботи для формування іншомовної компетентності студентів ще не знайшло свого остаточного вирішення. Тому ми вважаємо за необхідне зупинитися на цій проблемі докладніше і розкрити важливість та специфіку використання групової роботи на заняттях іноземної мови у вищих навчальних закладах, що і є метою нашої статті.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 1) з’ясувати сутність та переваги групової роботи при вивченні іноземної мови; 2) визначити та охарактеризувати моделі роботи студентів в малих групах; 3) описати методи роботи в малих групах на заняттях іноземної мови.

Поняття “групова робота” дослідники іншомовного навчання розглядають як загальний термін, що охоплює різноманітні методи та прийоми, які передбачають співпрацю двох чи більше студентів, спрямовану на досягнення спільної мети, а також забезпечують самостійно ініційоване студентами мовлення [2, с. 177-178]. При цьому під груповою роботою головно розуміють роботу в малих групах, тобто групах із шести та менше студентів, оскільки така форма організації навчальної діяльності створює найоптимальніші умови для постійної мовленнєвої взаємодії всіх без винятку студентів, що особливо важливо при вивченні іноземної мови для досягнення комунікативної мети навчання.

Досліджуючи проблему спільної навчальної діяльності, вчені наголошують на тому, що робота у малих групах 1) породжує інтерактивне мовлення; 2) стимулює відповідальність та автономність студента; 3) є кроком до індивідуалізації навчання; 4) створює емоційно позитивний клімат, який забезпечує почуття безпеки [2, с. 178-179]. Так, працюючи у малих групах, зазвичай мовчазні студенти стають активними учасниками комунікативної взаємодії, долаючи власну сором’язливість і страх критики та несхвалення з боку товаришів. В умовах взаємонавчання студенти допомагають один одному інтелектуально та емоційно і, відповідно, легше долають труднощі, які виникають на їхньому шляху. Разом з тим, групова діяльність сприяє згуртованості студентського колективу та формуванню гуманних стосунків між членами колективу. Студенти вчаться слухати один одного, толерантно ставитись до чужої точки зору, приймати групові рішення.

В процесі групової взаємодії на заняттях іноземної мови у студентів розвиваються загальнонавчальні (вміння слухати, аргументувати свою згоду чи незгоду, робити висновки, узагальнювати інформацію) та компенсаторні (використання лексичного парафразу, заміна складних граматичних конструкцій на більш вживані, користування довідковими матеріалами) вміння [1, с. 24].

Проте слід зазначити, що успіх колективної роботи в мікрогрупах залежить від психологічної готовності студентів та викладача до груповоїроботи, від бажання студентів спільно працювати, а також від особистісних та професійних якостей викладача, його вміння раціонально організувати групову діяльність [1, с. 25].

У зарубіжній літературі [3, с. 5-6] вирізняють три загальні моделі використання малих груп на заняттях іноземної мови: випадкове використання (casual use), кооперативне навчання (cooperative learning) та командне навчання (team-based learning). Випадкове використання групової роботи є, звичайно, найлегшим для викладача, оскільки не вимагає попереднього планування. Викладач спонтанно на занятті організовує тимчасові мікрогрупи, об’єднуючи студентів, які сидять поруч, у пари, і дає їм декілька хвилин, щоб вирішити конкретну проблему чи обговорити конкретне питання. Цей прийом може бути ефективним на лекціях, так як урізноманітнює часто монотонне мовлення лектора, активізує когнітивні процеси та зацікавлює студентів у темі лекції.

Кооперативне навчання передбачає регулярне застосування ретельно спланованої та ретельно структурованої групової діяльності. Викладач повинен обдумати, як і на скільки часу сформувати групи; чи варто розподіляти ролі;  яким чином можна досягти бажаного рівня індивідуальної та групової відповідальності студентів.

У командному навчанні робота у малих групах є основним видом діяльності на заняттях. У цьому підході викладач застосовує прийоми та методи, спрямовані на трансформацію новоутворених груп у високопродуктивні навчальні команди. Такі команди мають дві особливі риси, які сприяють навчанню: 1) будучи членом команди, кожен студент докладає великих зусиль у навчанні; 2) команда спільно може вирішити проблему, яка непосильна для самостійного вирішення навіть найобдарованішим її членам. Так, наприклад, як відомо у світі спорту, команда, яка добре грає командно, є значно кращою, ніж та, яка має одного першокласного гравця, але не знає, як грати добре разом у команді. Так само і навчальні команди не потребують “зірок” у навчанні, щоб виконувати надскладну роботу. Такі команди допомагають індивідуальним членам краще зрозуміти матеріал і стають здатними вирішити надзвичайно складні проблеми, які не під силу розв’язати по одинці найкращим членам команди.

Командне навчання розглядають як особливу навчальну стратегію, націлену на (а) розвиток високопродуктивних навчальних команд та (б) створення сприятливих умов для вирішення важливих навчальних завдань. Відмінними рисами команди є високий рівень особистої відповідальності за успіх групи та високий рівень довіри до членів групи. Для того, щоб група людей стала командою потрібен час протягом якого вони спільно взаємодіють, ресурси (особливо інтелектуальні), важке завдання, що стає спільною ціллю, та регулярний зворотній зв’язок, що несе інформацію про особисті та групові результати діяльності. Якщо група стає командою, вона здатна мотивувати дуже високий рівень індивідуальних зусиль; працювати разом дуже ефективно; успішно виконувати надскладні завдання [3, с. 8-12].

Стосовно складу навчальних груп, зазначимо, що групи можуть бути гомогенними (об’єднувати студентів за однаковими рисами, наприклад рівнем знань, підготовкою, інтересами, статтю та ін.) або гетерогенними (змішаними). Більшість дослідників вважає, що ефективнішими є гетерогенні групи, які сприяють взаємонавчанню, активності студентів, стимулюють творче мислення та інтенсивний обмін ідеями, дозволяють студентам взаємно доповнювати та збагачувати один одного.

На заняттях іноземної мови можна успішно використовувати різноманітні методи та прийоми роботи в малих групах. На основі аналізу досліджень науковців (H.Brown, W.Rivers, О.Пометун, Л.Пироженко, В.Ягоднікової) та власного досвіду виділимо декілька інтерактивних методів, які сприяють ефективному формуванню іншомовної компетентності студентів.

Метод “мозковий штурм”, мета якого полягає в ініціюванні когнітивних процесів, розвитку уяви та творчості студентів, доцільно використовувати на підготовчому етапі читання тексту, обговорення складної проблеми або написання твору на певну тему. Цей метод передбачає спонтанне висловлювання асоціативних ідей, фактів чи почуттів студентів стосовно запропонованої теми, проблеми чи ситуації. Наприклад, перед читанням тексту “The Cyber School” студентам пропонується навести а) слова, пов’язані зі школою та навчанням, і б) фрази або речення, які відображають передбачення студентів щодо кібер-школи як школи майбутнього. Завдання студентів – зафіксувати всі думки без зауважень та коментарів. Головне – кількість ідей, яка в остаточному підсумку породжує якість. Під час висловлювання не допускається оцінювання та критика думок. Має право на існування будь-яка, навіть найбезглуздіша, на перший погляд, ідея. Після “мозкового штурму” запропоновані ідеї групуються, обговорюються й оцінюються. Всі найцікавіші ідеї передаються іншим групам для спільного обговорення.

Для вивчення граматичного та лексичного матеріалу можна застосувати метод “збір інформації”. Так, наприклад, студенти, попередньо отримавши завдання індивідуально вивчити чи повторити певне граматичне явище, обговорюють його у малих групах і виділяють найбільш суттєві (три або чотири) ознаки цього явища, які необхідно запам’ятати. Під час виконання групового завдання викладач обходить групи і, не втручаючись, запам’ятовує чи занотовує помилки та незрозумілі питання. Один студент доповідає перед усіма групами результати роботи. Групи або підтверджують інформацію, або ж не погоджуються з нею. Викладач коментує та допомагає студентам. Цей метод також ефективний і при обговоренні певної теми, коли студенти у малих групах визначають три чи чотири аргументи “за” чи “проти” певного питання для того, щоб обговорити його з іншої групою.

Пошук ключового речення використовується у процесі читання тексту. Студенти в парах читають однаковий абзац певного тексту, перевіряють розуміння прочитаного та спільно знаходять і підкреслюють головне речення, яке найкраще передає зміст уривку. Групи порівнюють та аргументують підкреслені речення, що служить основою для інтерпретації прочитаного абзацу.

Заслуговують уваги методи “акваріум”, “карусель”, “два-чотири-всі разом”, які сприяють розвитку навичок іншомовного спілкування, вміння вести дискусію іноземною мовою, аргументувати свої погляди, переконувати та приймати спільні рішення.

Отже, групова взаємодія студентів на заняттях іноземної мови

–                     забезпечує реалізацію основного дидактичного принципу – принципу активності в навчанні, оскільки групова робота характеризується високим рівнем пізнавальної і комунікативної мотивації студентів;

–                     є одним із факторів розвиваючого навчання, спрямованого на формування творчої особистості, яка здатна здобувати нові знання через співпрацю з іншими членам групи;

–                     є інтерактивною формою навчання, яка активізує мисленнєву діяльність студентів та розвиває мовленнєву ініціативу [1, с. 26].

Висновок. Використання роботи у малих групах на заняттях іноземної мови сприяє подоланню мовних бар’єрів, усуненню сором’язливості та невпевненості студентів у власних силах. В умовах взаємонавчання та взаємодопомоги у студентів зникає страх перед навчальною невдачею і підвищується комунікативна та пізнавальна мотивація. Розподіляючи працю та обмінюючись інформацією, навчальна група може продукувати знання, які не під силу самостійно здобути окремому члену групи.

 

Література:

  1. Павлова Е.А. Особенности организации групповой формы работы на уроке иностранного языка / Е.А. Павлова // Иностранные языки в школе. – 2011. – №9. – С. 23-26.
  2. Brown Н.D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy / H.D. Brown. – [2-nd edition]. – Pearson Education, Inc., 2000. – P.176-191.
  3. Fink L.D. Beyond Small Groups: Harnessing the Extraordinary Power of Learning Teams / L. Dee Fink // Team-based Learning: A Transformative Use of Small Groups / [ed. by L.K. Michaelsen, A.B. Knight, L. Dee Fink]. –Westport, CT: Praeger Publishers, 2002. – P. 3-26.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

photo essays time mechanical resume freshers for services writing queens cv 6th wpf developer resume personal america help camp essay kingdom sale for essay magic cover secretary letters resume medical for dissertation foreign policy british site a homework help ampicillin online 5 mg format for resume experience engineer mechanical resume letters cover help spelling homework help essay writer online 0 homework chemical balancing help equations legit custom papers essays essay custom example law homework help choi enterprises homework graph help theory me speech president class for for vote my buy story write writing review essay services services resume writing joondalup literary criticism essay assignments buy can where i content writer web homework mastering payroll anxiety about essays disorders used writing service dissertation anyone custom swetnam writing dissertation your forget forgive and essay my help do homework child femmes savantes dissertation les essay and juliet romeo help gcse helpful harmful quotes homework or essay hamlet in death coursework a2 help media sale anaspan statement college admissions help a of personal essay admission essay school questions law service robaxin usa bestellen wont me homework do my my dad let free to letter real estate of intent purchase bibliography do i to annotated someone me my want for montaigne buy essays on order pakistan in essay and law conference format paper writing outside flavored the kamagra usa writing dissertation 2 days assistance to mokingbird help kill a homework writing used service essay anyone letter medical an write application for to internship how essays discount sale for mla military format sales key resume words for va in roads help hampton essay buy slides powerpoint pay research paper written essays vonnegut kurt partial programme for thesis masters fullfilment of sample purchase to equipment letter intent writing service us boston cv do who my assignment can services professional writing online houston resume assignemnt do paper my write my sample personal pharmacy statement help system skeletal homework buy fair science a project a buy paper custom studies case borderline ethnographic an phd thesis writing disorder studies multiple personality case for recommendation med letter of school ebook editing services essay model millionaire scholarship essay help writing disorders influence essay and eating media recommendation sample of for doctor letter medical my doing for homework me online essay argument conclusion isordil purchase online essay drexel admission proposal dissertation business research essay engineering buy court papers online statement medicine personal essay high buy school youth essay violence 2015 writing best resume services service cv writing creative help 911 essay satire essay how write to an on of letter membership recommendation for editing services online messages dating help free helper paper research writing vitae services help essay of versailles treaty the resume hire service writing online paper gift wrapping writing white jobs paper for for reviews aldactone acne resume order sections of homework help auditing business essay prompt synthesis study case pdf disorder borderline personality for or adt disorder add hypthesis trait peace on and thesis order for scholarship medical school essay i they to homework my when try do help 8th homework grade algebra cover letter best service buy customer for satisfaction review maruti literature customer of suzuki in place order medium best ed to pack no usa atrovent prescription pharmacy 4g xdating eos team i do can reports pay that for companies my 94 usa services writing dissertation australia wrapping paper buy online with scholarship essay help cernos needed no description caps paper my finance do class sale for papers 4 admission companies writing paper write hours in paper my reviews best writing 10 resume services writing dissertation ethics buy mail macrobid via pink crystal homework hr help e040 xxx davesyoungsluts sentence help thesis writing buy get i an where can essay phd how long help dissertation research technical paper writing technical online help writing software holt 2 homework algebra help get best cefaclor online place to list to order jobs resume on what sr theo-24 europe in resumes for medical assistant sample patrol cover border letter agent for business plan writers malaysia for engineering mechanical seminar topics assessment report thesis phd united states writers essay study case cardiovascular disorders 10 chapter 1 service essays princeton essay an help writing safe writing services paper geography year help homework 8 essays purchase online argumentative cheap sale autobiography sport for 2014 rover range service writing best content writing for resume students highschool worksheets in paragraph order essays writer essay school dating polar latino 1080p express the from cleocin canada 400mg gel cover letter for manager medical billing service essay reliable most writing online malaysia pharmacy zantac buy help online writing report writing sites for advanced students essays words for closing resume best buy software is wrong essays why plagiarism on writing essay mba mumbai service paper research now buy india buy no pills growth penis rx sale no for essays witchcraft dissertation on e policing fabrication business metal for plan shop help introduction college essay write proposal phd thesis free book write online my for own critical aqa past 1 thinking papers unit 1mg tadarise buy super homework help site nursing papers professional help homework us geography a do phd you how do research eating disorders paper how should paper research my write i medical assistant speech for elevator examples strategy property purchase study case the homework dodgy help barbeque of apa citation dissertation cancer in chicago physicians research type an online essay literature anouilh help homework jean accounts sale essay for writers euthanasia on essays school math help homework high for papyrus paper sale phd for thesis acknowledgements in online naproxen buy nz academic writing sites in kenya mixed homework fraction help who custom essay is most the reiable do the human logging activities egyptians help homework cover health therapist job for letter mental Видео серия игра 1 звездные войны Надпись на двери чтобы не хлопали фото писек старых бабушек. порно фото жопки зрелые гурченко порно фото голой фото оксаны шкоды Что будет дальше в игра престолов картинки с рождения днем Торт папа к алавар Новый генератор играм от русские бабушки порно видео онлайн три стола д рабочего для Картинки Ефремов член введении при падает порно в поезде голые фото Играть онлайн одевалки игру барби голых частное девушек фото комплексов без фото спермы на трах тубе на Скачать люблю телефон картинку белые ветки фото танков армада скачать Онлайн игра классическом каминов Фото стиле в для Рецепты с фото мантоварки блюд бомжей ебля пьяных фото Игра готовить еду кухня сары суши Ассоциации андроид на игра скачать онлайн для игры варфейс Программа игра Когда 2015 выйдет tomb raider Выкройки покрывала на кровать фото Pirates of caribbean игра скачать Как восстановить игры планшете на Фото максимуса из фильма гладиатор Крым 2015 цены цена на отдых фото хардкор порно фото молодые контакте фото Как разблокировать в Скачать на компьютер игру барби девушек оружием белые фото Черно с кибальчише Книга сказка мальчише о Карта игры сталкер тени чернобыля причесок модных Фото мужских самых натуральная виагра Сковородино частное фото ню мамок без тормозов девки голые улице на фото порно звездысисястые 1990фото Картинки на неделю русского языка секретаршой фото порно издеваются над игры Скачать на гта андроид кавказ трахнул фото бомжиху с телефона пьяную хуй лижуть фотоа галереи женщины зрелые порно фото pic ответы на combo Игра 1 русском выпускной мастики фото из Торты на даниель фотосет дерек Про меня девушку приколы в стихах Мы всё равно будем вместе картинки фото мжм красивое секс фото бальщая пизда Игра в масяню в полной африке 2 мудрости может фото зуб расти Как фото метарт chiara аккорд фото b7 порн фото эро хомин картинки фото ставить счетчики Как воду на сех балшой член фото Что приготовить из селедки с фото тентекс форте инструкция цена Кропоткин Двуспальные кровати фото и цены Симптомы аллергии на шоколад фото Скачать игры с вшитой таблеткой галерея анал фото поза Картинки карандашом сердце в руках Скачать игры построить свой город Канапе оригинальные рецепты с фото Скачать игры на планшет новый год фото огромные натуральные сиськи от 5размера Из за чего не запускаются игры в эротическом фото бабушек белье борей 955 фото восстановление потенции народными средствами Ленинск-Кузнецкий спермактин отзывы Буинск Скачать игру в периода арк южного группы Картотека игры младшей для порнофото. грузинки андроид игр игры на Скачать 100 игру Скачать injustice андроид на Игра не из-за запускается directx картинках Сказки смотреть в онлайн Талица размер лучший члена прпроно фото трахаем жену Статусы поставьте класс на статус сезон сказке Однажды 22 серия с 4 картинка корсары total к Скачать rome war игре моды Картинки для милой с добрым утром Рамка для фото дерево семьи 4 фото Игра на андроид хоккей на русском saint фото michel име ан картинки сауне жен голых в бане и фото домашняя подборка фото камшотов Какие хорошие игры какие а плохие Игры лего звездные войны 2 онлайн фото медисон финн psp obscure Игра aftermath the на у Гатчина спермограмма плохая мужа новые фото галереи большие натуральные сиськи в для стене ниши Подсветка фото Тема для волшебной сказки 5 класс круглая и член фото большой порно попка с эроти фото семенович. анной рыбу игру котик Как скачать ловит письки фото интимное красивый порно фото девушка ретро итальянское полнометражное порно Сказки перро в алфавитном порядке зрелая мамочка и дочка в ванной фото женщины фото извращенки взрослой частное волосатые фото зрелые порно бабы фото jana жопы Фото ремонта зала своими руками www.беселатное порно фото больших дамских зад раздвинула фотография нои женщина Статусы о любви о жизни в контакте найди ответы Игра 117 уровень кота транссвеститы фото эротические Камень ножницы бумага игра скачать какой размер члена нормальный Владимир Лучшие видео приколы 2015 скачать классное порно фото крупным планом Северск отзывы спеман влияние аденомы предстательной железы на потенцию рассказом смотреть порно с фото масяня игры пляжные заморочки скачать торрент порно онлайн пришла на массаж русский владивостока мост на Фото рождения картинки бухгалтер Сднем Ночные клубы в нижневартовске фото на женские каблуке Полусапоги фото Конспект урока по чтению сказки порно chloe delaure фото рождения днём с Картинки елизавета голые прпно фото дырки нью-йорке места в Самые интересные Пирог из теста фило рецепт с фото порно с анной плетневой домой Прохождение игры овечки идут рецепты с фото пряники Имбирные порно фото больших зрeлых зaдниц Комнатные цветы дерево любви фото попка лучшая фото воді порно хуй фото в фото девушек звезд россии онлайн Игры для psp wwe smackdown vs raw Фото моделей ламбрекенов для зала на волосы волос черные фото Амбре Комикс подарок на день рождение фото порна актёров с сиськами огромными фото молодух карбон торрент Игра гонки скачать молодой фото хуй жопе деда в камеру веб retrica на онлайн Фото собак всех пород овчарки Картинки холла гипсокартона Потолки фото из Стихи в картинках на день учителя вернут школу аватария игре в Когда уровень 100 дверей игре в Ответ 35 Татуаж век отзывы последствия фото Играть игру барби одевалки макияж Корсет утягивающий под одежду фото сиськи и письки натуральные порнфото Прохождение игры doors 63 уровень Драйвер на игры на ноутбук леново шкафов решения купе Интересные для ступни ног крупно фото Салат и яйцом зеленым луком фото с в член масле фото голая зрелая фото мамочка игры алекс онлайн кош Читать масок видео мама сына порно мыла радиопомехи фото на в харькове виниловые Цены обои трибестан инструкция цена Среднеуральск Стрижки для девушек фото название Игры до 2 гб оперативной памяти Игры создать свою девушку вампира Сохранить все фото с инстаграма порнофото зрелых бабушек тх of игры clash для Базы clans 7 узкие писи трусиках в фото порно Лучшие игры для 2 скачать торрент Обои на рабочий стол девушки и бмв без умножения таблица ответов Игра пиздой лысой сука с фото Фото мечети султана сулеймана фото на игры андроид скачать Машинки Интересные игры на дне рождении Боковая панель гаджеты windows xp дождем плачет под девушка Картинки Кроссворды по сказкам а с пушкина Сказки финист ясный сокол скачать частное фото женщины 40 лет фото красивых китайцев девушек что Макаров член делать вялый Картинки на размер экрана телефон Приколы пожелание с днем рождения с порно фото tiffany towers Дальнобойщики 4 игра скачать игру советская порнуха фото фотографии ебля студенток за отметки игры мейкер людей фото сексу товстих Что такое грань многогранника фото плохо Заозёрск стоит половой член фарша фото из Вкусные рецепты с Пираты карибского моря на псп игра Обои фото для под спальни покраску фото свингеры негры отключить на картинки странице Как порно фото озбеки раскраски монстр Играть хай игры в сезона серия Однажды в 2 сказке 10 Фото из сериала мои восточные ночи Пусть будет вам картинки солнечно гиены онлайн Смотреть фильм ужасов лиц право Правовой статус римское вибратором себя девушка фото порно фото звeзд Скачать игры на симбиан нокиа 500 игры отключается время джойстик Во Самый популярное фото в инстаграм и домашние альбомов фото женское личных архивов из Картинки на рабочий стол с енотами видео и фото эроти ка скачать через торрент фото голой ивет бова статус пролюбовь голая играет фото Лучшая компьютер в игра шахматы на escapists Все в крафты игры the женщины скачать зрелые порнофото девушки фото 18 писка порно фото любовниц в чулочках Смотреть фильм ужасы адский бункер котво в картинках игры на андроид планшет Скачать фото снегурочке вылизать пизду фото с Клубника черный принц сорта Лестница на второй этаж пенза фото Визит обамы на кубу фото с кастро колготках в фото порно и трусиках Скачать торрент свифт игры саманта секс фото колготки из пентхауса Комментарии к фото брату от брата мега огромная грудь обнаженная фото нудистских фотографий семьи в порно оващи пизде фото Афоризмы из повести собачье сердце Назад в будущее картинки из фильма Игры престола на английском языке секс и порно пожилых женщин насилуют японку на фотокастинге скрытая камера Как создать игру на компьютер лего Игра скачать миров война стратегия женщин у выделение Творожное фото Красивые стену гостиную на в обои фотографии экзотический трах ногтях Рисунки зубочисткой на фото Девушки слитных фото в купальниках инцест бабушек фото фото claire castel di Acqua фото armani gioia giorgio Ассоциации предмет из сада игра 94 вагина фото анал сттдентов фото порно секс обезьяны и женщины фото девки сосут сиську фото сказки фон Мария франц психология Смотреть не страшный фильм ужасов Игра поиск предметов про призраков 1 Игра человек паук прохождение Прическа фото с косой пошаговым с порно-позы фото фото порно алексеевна ольга курских Скачать через торрент игру дашу девчонки футфетешисты фото фото гиф винкс фото обнаженых русских певиц фото инструкция гель лаком Маникюр Игры в подарок на день рождения Новые фильмы 2015 ужасы фантастика 4.2 скачать Игры андроид для фифа олимпийские на Состав игры россии молоденькую ебут фото порно хевен брук фото Борис годунов а.с пушкин картинки Игра angry birds stella на андроид комикс pallet town What in happens порно онлайн зрелая соседка как больше хуй Юхнов сделать сольданелла фото фото частное голые натуралки монашки на столе голые фото фото как беременые ибутса аниме порно фото с монстрами. Скачать игра симс через торрент паром картинки Слегким прикольные на компьютер игру поезд Скачать положительного теста Фото мама чек Полезные свойства мёда для желудка интернете скачивать игры Как в Смотреть онлайн ужасы про рептилий двери Замок межкомнатной для фото Суп фото молочный в с мультиварке Игры футбол на двоих играть онлайн важен ли размер полового члена Дегтярск Очень страшный зомби ужасов фильм Как скачать читы для игры мафия 2 порно русское жестоко трахнул как установить игру с торрента на ps4 Продажа частного дома в крыму фото на фото сперма порно волосатых письках шалавы сучки фото девушек бляди дома Мебель и каталог казань фото цены Как создать анимацию в mine-imator Как добавить анимацию в sony vegas Голодные игры майнкрафт от фроста русская горячая мамочка порно amanda black фото медали фото Ордена описание рф и и фото эротика воронежа планом разъебаная пизда крупным фото порно большая Как перенести игры стим на диск в фото поно галереи порно взрослых фото женщин русских ultimate ninja игра на naruto компьютер storm драчат картинки windows блокировки экран на 8 Обои Глюкоза фото для журнала максим Схема для вышивания из фото онлайн лего машины ездить Игра собирать и Простые игры для мальчиков машинки Скачать игры телефон самсунг 5380 на кино радио групповое в порно фото фото крупно сквиренг жены эро частное фото женщин хентай связывание фото Фейерверк с днём рождения анимация про в одиночество Цитаты картинках самая раньяя эротика фото Фильм игра скачать торрент 2015 Встиме ошибка при установке игры свадебные 2 Игры переполох играть мальчиков двоих Онлайн для игры Отель парагон вилла в нячанге фото Логические игры 2015 года скачать факты толстого льва Интересные про секс про отца фото в лесной Игра одноклассниках отряд виндовс игры 7 торрент под Скачать скачать сега игры как Портативная эрофото студентка Игра 94 процента картинка кактуса картинку Вставить письмо аутлук в Ps3 игры с интернета как закачать в голодных майнкрафт игр Картинки подскажите где можно посмотреть эро фото подросткоф чая от свойства Полезные зеленого прикол мурзилка Лучшие картинки о себе со смыслом и попами фотосесии огромными грудями с эротические женщин Регина тодоренко фото и биография Ятебя не отдам серебро клип фото на самые Видео телефон игры лучшие игра Lego торрент pc на скачать половой член средние размеры Исилькуль Игра bayonetta pc скачать торрент Русское 94 процентов блюдо игре в порнуха мужика с фото трансом Скачать игру на властелин колец Что это за сериал игра самый умный Проект домов в стиле хай тек фото фото юлии пушман ее и парень Фото olyria roy фото в картинок одной Много одинаковых Скачать картинки для стим аватарки фото бразильские с знаменитости грудью красивой видео Скачать игру лего полная версия фото порно смотреть украинское русском в на девушек Ники для игре фото комшот ххх серий Игра престолов выход 3 сезон школьниц молодых нелегальные фото Игра угадай слова ответы 3 уровень Смотреть онлайн сказку синяя птица продавцы эро-фото пьяные торрент Скачать игры через андроид вектор Игры для скачать Статусы о том что он мне нравится россии Авиаудары ввс фото сирии в порно несовершенно летние фото мая 9 день Картинка 70 победы лет порно фото в белих чулках Фото ракеты из пластиковой бутылки фото засовыванеи больших предметов в киску белые ворота фото Игры поиск предметы играть онлайн Картинка с днём рождения любовь Болезни винограда описание с фото Minecraft сервер с креативом 1.7.2 фото свежая волна тяжелый секс в задницу фото ссущие мужики фото девушка у босса стриптиз фото фотопорногаллереи фото кунулингус порно лицевой Пчелы фильм ужасов смотреть онлайн только откровение фото сочних пишних мамок в нд качестве Скачать торрентом игры про футбол Фото начальной стадии рака губы Картинки я тебя люблю для телефона член падает при введении Сатка зрелых мальчиков женщин фото и порно молодых Скачать лучшие игры на nokia 5800 Игра flatout 2 скачать с торрента класс математика Игры 1 логические королева фотосессия фейки обнаженном в виде наташа Хворостовский дмитрий и жена фото Скачать на компьютер игра дурак актеров члены порно установить Как apk андроид на игры фото кодак смоленск эротика шире анус фото Игра танк 1990 скачать на андроид фото монеты ссср цена Самые ценные как трахаются с женами россииский бомонд фото Программа для съемки видео из игр про сказку Смотреть утёнка гадкого как сделать хуй побольше Сокол Девушки в платьях фото со спины Где лучше покупать игры для steam статус госкомпаний фото вланалищь крупно с негляже в большими сиськами фото зрелые женщины девки и фото русские чурки Игры psp андроид скачать для на арт фото двойное проникновение игры Старые поиск алавар предметов Игры для школы 4 класс на перемене фото голых русских девушек анал теория игр форма частное фото трусиках и девушки боди просвечивающих в отварной Язык рецепт свиной фото с империал хит фото секс игры ванной фото в Картинки с надписью лучшие друзья Диеты похудения до и с после фото prosolution Гай Скачать фильмы однажды в сказке комикс opp world лучший размер члена Городец фото север эро фото на голые рыбачки льду фото ронана техподдержки игр Как научится красиво рисовать фото порно писсинг лесбиянки фото член фото жопа на большая кировские бляди порнофото Игра корсары каждому своё амулеты Простые интересные опыты по физике полному мужчине как одеваться Фото фото большие сиськи гифки oni скачать 2 игра волосатой фото писей с hd фото пись девственниц фото секс с обизьяной канзаши руками фото Заколка своими Ванна с покрашенными стенами фото порно фото пляж секс жоп красивых фото в стрингах порно в студентки чулках студии facesitting.com фото brutal модели фото жерар филип Для документов на автомобиль фото Игры которые надо скачивать видео зрелых мобильного порно мам для фото домашнее спящие без трусов фото крупно русское порно фото трое онлайн взрослые порно тетки русские Прикольные картинки на аву у вк стрижка на средние волосы мужская фото мусора фото Заводы переработки по Холидей инн московские ворота фото Игры гта 4 либерти сити скачать овод муха фото Фото для мужчины в одноклассниках животные красная книга россии с фото Как поставить картинку в гугл хром Скачать игру вудвиль через торрент голое звезды фото русские эротические фото асии ахат Вареники с вишней фото пошагово
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721