Робота у малих групах як форма інтерактивної взаємодії на заняттях іноземної мови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.091.31-057.87:811.111

Морська Л.І., Якимчук Н.В.

ТНПУ імені В. Гнатюка, м.Тернопіль

 

У статті розглядається питання організації групової роботи на заняттях іноземної мови у вищій школі. Наголошується на перевагах роботи студентів у малих групах при вивченні іноземної мови. Охарактеризовано загальні моделі використання малих груп на заняттях іноземної мови, зокрема кооперативне навчання, командне навчання та випадкове використання малих груп.

Ключові слова: групова робота, робота у малих групах, навчальні команди, інтерактивні методи навчання, іноземна мова.

В статье рассматривается вопрос организации групповой работы на занятиях иностранного языка в высшей школе. Акцентировано внимание на преимуществах работы студентов в малых группах при изучении иностранного языка. Охарактеризованы основные модели использования малых групп на занятиях иностранного языка, в частности кооперативное обучение, командное обучение и случайное использование малых групп.

Ключевые слова: групповая работа, работа в малых группах, учебные команды, интерактивные методы обучения, иностранный язык.

The article deals with the problem of using group-based foreign language learning in higher education. The emphasis is on the advantages of small-group work in the foreign language classroom. The general patterns of using small groups such as casual use, cooperative learning and team-based learning are described in the article.

Keywords: group work, small-group work, learning teams, interactive teaching methods, foreign language.

В умовах інтеграції України в світовий простір зростає потреба в підготовці активних і творчих особистостей, здатних до взаємодії з носіями різних мов і культур. Звідси, першочерговим завданням сучасної вищої освіти є розробка і застосування ефективних навчальних технологій, які гарантують розвиток творчості та ініціативності студента, а також сприяють підвищенню рівня сформованості його професійних компетентностей, включаючи й іншомовну компетентність. Серед інноваційних технологій навчання важливого значення сьогодні набувають інтерактивні технології, які забезпечують максимальну активізацію комунікативної діяльності на занятті іноземної мови шляхом активного використання групових форм міжособистісної взаємодії.

Питання організації групової навчальної діяльності знайшли своє відображення у наукових розвідках В.Дяченко, К.Нор, О.Павлової, Н.Пожар, О.Пометун, Г.П’ятакової, C.Ратовської, В.Ягоднікової, О.Ярошенко, H.Brown, J.Mc Nally та інших. Аналіз праць свідчить, що групова співпраця покращує якість навчально-пізнавальної діяльності, сприяє формуванню позитивної мотивації навчання та підвищує активність студентів на заняттях. Проте, незважаючи на значну кількість досліджень з даної проблеми, питання застосування групових форм роботи для формування іншомовної компетентності студентів ще не знайшло свого остаточного вирішення. Тому ми вважаємо за необхідне зупинитися на цій проблемі докладніше і розкрити важливість та специфіку використання групової роботи на заняттях іноземної мови у вищих навчальних закладах, що і є метою нашої статті.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 1) з’ясувати сутність та переваги групової роботи при вивченні іноземної мови; 2) визначити та охарактеризувати моделі роботи студентів в малих групах; 3) описати методи роботи в малих групах на заняттях іноземної мови.

Поняття “групова робота” дослідники іншомовного навчання розглядають як загальний термін, що охоплює різноманітні методи та прийоми, які передбачають співпрацю двох чи більше студентів, спрямовану на досягнення спільної мети, а також забезпечують самостійно ініційоване студентами мовлення [2, с. 177-178]. При цьому під груповою роботою головно розуміють роботу в малих групах, тобто групах із шести та менше студентів, оскільки така форма організації навчальної діяльності створює найоптимальніші умови для постійної мовленнєвої взаємодії всіх без винятку студентів, що особливо важливо при вивченні іноземної мови для досягнення комунікативної мети навчання.

Досліджуючи проблему спільної навчальної діяльності, вчені наголошують на тому, що робота у малих групах 1) породжує інтерактивне мовлення; 2) стимулює відповідальність та автономність студента; 3) є кроком до індивідуалізації навчання; 4) створює емоційно позитивний клімат, який забезпечує почуття безпеки [2, с. 178-179]. Так, працюючи у малих групах, зазвичай мовчазні студенти стають активними учасниками комунікативної взаємодії, долаючи власну сором’язливість і страх критики та несхвалення з боку товаришів. В умовах взаємонавчання студенти допомагають один одному інтелектуально та емоційно і, відповідно, легше долають труднощі, які виникають на їхньому шляху. Разом з тим, групова діяльність сприяє згуртованості студентського колективу та формуванню гуманних стосунків між членами колективу. Студенти вчаться слухати один одного, толерантно ставитись до чужої точки зору, приймати групові рішення.

В процесі групової взаємодії на заняттях іноземної мови у студентів розвиваються загальнонавчальні (вміння слухати, аргументувати свою згоду чи незгоду, робити висновки, узагальнювати інформацію) та компенсаторні (використання лексичного парафразу, заміна складних граматичних конструкцій на більш вживані, користування довідковими матеріалами) вміння [1, с. 24].

Проте слід зазначити, що успіх колективної роботи в мікрогрупах залежить від психологічної готовності студентів та викладача до груповоїроботи, від бажання студентів спільно працювати, а також від особистісних та професійних якостей викладача, його вміння раціонально організувати групову діяльність [1, с. 25].

У зарубіжній літературі [3, с. 5-6] вирізняють три загальні моделі використання малих груп на заняттях іноземної мови: випадкове використання (casual use), кооперативне навчання (cooperative learning) та командне навчання (team-based learning). Випадкове використання групової роботи є, звичайно, найлегшим для викладача, оскільки не вимагає попереднього планування. Викладач спонтанно на занятті організовує тимчасові мікрогрупи, об’єднуючи студентів, які сидять поруч, у пари, і дає їм декілька хвилин, щоб вирішити конкретну проблему чи обговорити конкретне питання. Цей прийом може бути ефективним на лекціях, так як урізноманітнює часто монотонне мовлення лектора, активізує когнітивні процеси та зацікавлює студентів у темі лекції.

Кооперативне навчання передбачає регулярне застосування ретельно спланованої та ретельно структурованої групової діяльності. Викладач повинен обдумати, як і на скільки часу сформувати групи; чи варто розподіляти ролі;  яким чином можна досягти бажаного рівня індивідуальної та групової відповідальності студентів.

У командному навчанні робота у малих групах є основним видом діяльності на заняттях. У цьому підході викладач застосовує прийоми та методи, спрямовані на трансформацію новоутворених груп у високопродуктивні навчальні команди. Такі команди мають дві особливі риси, які сприяють навчанню: 1) будучи членом команди, кожен студент докладає великих зусиль у навчанні; 2) команда спільно може вирішити проблему, яка непосильна для самостійного вирішення навіть найобдарованішим її членам. Так, наприклад, як відомо у світі спорту, команда, яка добре грає командно, є значно кращою, ніж та, яка має одного першокласного гравця, але не знає, як грати добре разом у команді. Так само і навчальні команди не потребують “зірок” у навчанні, щоб виконувати надскладну роботу. Такі команди допомагають індивідуальним членам краще зрозуміти матеріал і стають здатними вирішити надзвичайно складні проблеми, які не під силу розв’язати по одинці найкращим членам команди.

Командне навчання розглядають як особливу навчальну стратегію, націлену на (а) розвиток високопродуктивних навчальних команд та (б) створення сприятливих умов для вирішення важливих навчальних завдань. Відмінними рисами команди є високий рівень особистої відповідальності за успіх групи та високий рівень довіри до членів групи. Для того, щоб група людей стала командою потрібен час протягом якого вони спільно взаємодіють, ресурси (особливо інтелектуальні), важке завдання, що стає спільною ціллю, та регулярний зворотній зв’язок, що несе інформацію про особисті та групові результати діяльності. Якщо група стає командою, вона здатна мотивувати дуже високий рівень індивідуальних зусиль; працювати разом дуже ефективно; успішно виконувати надскладні завдання [3, с. 8-12].

Стосовно складу навчальних груп, зазначимо, що групи можуть бути гомогенними (об’єднувати студентів за однаковими рисами, наприклад рівнем знань, підготовкою, інтересами, статтю та ін.) або гетерогенними (змішаними). Більшість дослідників вважає, що ефективнішими є гетерогенні групи, які сприяють взаємонавчанню, активності студентів, стимулюють творче мислення та інтенсивний обмін ідеями, дозволяють студентам взаємно доповнювати та збагачувати один одного.

На заняттях іноземної мови можна успішно використовувати різноманітні методи та прийоми роботи в малих групах. На основі аналізу досліджень науковців (H.Brown, W.Rivers, О.Пометун, Л.Пироженко, В.Ягоднікової) та власного досвіду виділимо декілька інтерактивних методів, які сприяють ефективному формуванню іншомовної компетентності студентів.

Метод “мозковий штурм”, мета якого полягає в ініціюванні когнітивних процесів, розвитку уяви та творчості студентів, доцільно використовувати на підготовчому етапі читання тексту, обговорення складної проблеми або написання твору на певну тему. Цей метод передбачає спонтанне висловлювання асоціативних ідей, фактів чи почуттів студентів стосовно запропонованої теми, проблеми чи ситуації. Наприклад, перед читанням тексту “The Cyber School” студентам пропонується навести а) слова, пов’язані зі школою та навчанням, і б) фрази або речення, які відображають передбачення студентів щодо кібер-школи як школи майбутнього. Завдання студентів – зафіксувати всі думки без зауважень та коментарів. Головне – кількість ідей, яка в остаточному підсумку породжує якість. Під час висловлювання не допускається оцінювання та критика думок. Має право на існування будь-яка, навіть найбезглуздіша, на перший погляд, ідея. Після “мозкового штурму” запропоновані ідеї групуються, обговорюються й оцінюються. Всі найцікавіші ідеї передаються іншим групам для спільного обговорення.

Для вивчення граматичного та лексичного матеріалу можна застосувати метод “збір інформації”. Так, наприклад, студенти, попередньо отримавши завдання індивідуально вивчити чи повторити певне граматичне явище, обговорюють його у малих групах і виділяють найбільш суттєві (три або чотири) ознаки цього явища, які необхідно запам’ятати. Під час виконання групового завдання викладач обходить групи і, не втручаючись, запам’ятовує чи занотовує помилки та незрозумілі питання. Один студент доповідає перед усіма групами результати роботи. Групи або підтверджують інформацію, або ж не погоджуються з нею. Викладач коментує та допомагає студентам. Цей метод також ефективний і при обговоренні певної теми, коли студенти у малих групах визначають три чи чотири аргументи “за” чи “проти” певного питання для того, щоб обговорити його з іншої групою.

Пошук ключового речення використовується у процесі читання тексту. Студенти в парах читають однаковий абзац певного тексту, перевіряють розуміння прочитаного та спільно знаходять і підкреслюють головне речення, яке найкраще передає зміст уривку. Групи порівнюють та аргументують підкреслені речення, що служить основою для інтерпретації прочитаного абзацу.

Заслуговують уваги методи “акваріум”, “карусель”, “два-чотири-всі разом”, які сприяють розвитку навичок іншомовного спілкування, вміння вести дискусію іноземною мовою, аргументувати свої погляди, переконувати та приймати спільні рішення.

Отже, групова взаємодія студентів на заняттях іноземної мови

–                     забезпечує реалізацію основного дидактичного принципу – принципу активності в навчанні, оскільки групова робота характеризується високим рівнем пізнавальної і комунікативної мотивації студентів;

–                     є одним із факторів розвиваючого навчання, спрямованого на формування творчої особистості, яка здатна здобувати нові знання через співпрацю з іншими членам групи;

–                     є інтерактивною формою навчання, яка активізує мисленнєву діяльність студентів та розвиває мовленнєву ініціативу [1, с. 26].

Висновок. Використання роботи у малих групах на заняттях іноземної мови сприяє подоланню мовних бар’єрів, усуненню сором’язливості та невпевненості студентів у власних силах. В умовах взаємонавчання та взаємодопомоги у студентів зникає страх перед навчальною невдачею і підвищується комунікативна та пізнавальна мотивація. Розподіляючи працю та обмінюючись інформацією, навчальна група може продукувати знання, які не під силу самостійно здобути окремому члену групи.

 

Література:

  1. Павлова Е.А. Особенности организации групповой формы работы на уроке иностранного языка / Е.А. Павлова // Иностранные языки в школе. – 2011. – №9. – С. 23-26.
  2. Brown Н.D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy / H.D. Brown. – [2-nd edition]. – Pearson Education, Inc., 2000. – P.176-191.
  3. Fink L.D. Beyond Small Groups: Harnessing the Extraordinary Power of Learning Teams / L. Dee Fink // Team-based Learning: A Transformative Use of Small Groups / [ed. by L.K. Michaelsen, A.B. Knight, L. Dee Fink]. –Westport, CT: Praeger Publishers, 2002. – P. 3-26.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing philosophy a need paper i help to of purchase estate sample real intent letter 24hr ashwafera hard to your how write dissertation daily uk papers online writing resume service professional review study dissertation case resume service cost writing for help online homework 247 of the bees life essay secret cheap wrapping paper uk sessay thirsk houses for in sale essays college help with online help research autism paper cheap papers exam leaving cert your for reviews buy website geography homework help academic best writing online sites thesis writing helper london best cv writing ontario service letters resumes and help with cover free liban dissertation 2006 do sleep go or i to homework should my service personal statement writing best admissions essay purdue for assistant resume sales help elemantery homework cups custom paper uk business plan hire sample car writers essays uk de sapino online dating brincar canada os Sainte-Anne-des-Monts Diabecon mg india mg 200 - 5 in Diabecon consumer thesis phd study on bay prison dissertation guantamo online paper site essay free guidelines acknowledgements dissertation for 5 essay outline organizer paragraph graphic 10 dissertation mumbai writing companies top homework helper results thesis phd discussion and who writers write assignments script protonix no canada yrdsb help homework of citation dissertation service essay dissertation writing and it reviews custom org press science helpers helpers career earth homework homework dissertation structures psychology in cheap towels paper how get to on choice the essay of friends rules writing of research paper statement ledger purchase personal homework help carolina south 400mg cystone canada from help thesis writing statement with physiology homework help with site to term best papers buy introduction how to dissertation a start writing mi service grand resume rapids can buy where thesis i disobeying essay order narrative vp-rx virility prescription shipping no buy free pills help java need with assignment programming essay personal of on and cleanliness importance resume service dc federal writing services essay editing phd adaptive thesis code matlab lifting writing school my internship letter of death dying-research application and for paper service area bay resume writing resume services tx best 2014 writing help argumentative writing an with essay sociological, critical be weeks straightforward. all historical and from approaches of or can gender, of overview analysis of write the found an but here, are a biographical, works many psychological, approa one are 3 quite 4. paper writing mla research buy Viagra generic online Sublingual no script Ponstel in online nz buy Ponstel canada for online free help homework i my pay someone write to can essay buy cheap Anaprox generic homework help with social study online on animal medical research for essays testing sofa paper a buy help free book a writing where to buy essay books blue uk paper cheap or case make study buy have a pay paper write to someone essay kinds essay descriptive of purchase proposal free template on 5 essay respect paragraph project for finance dissertation proposal owl to how write purdue a writing scholarship essay help essay written zulu in mg canada from 100 vigra gold homework help cpm connections geometry ssrs to in code how write 2005 custom essays by written women a for application writing job trusted imuno-ritz pharmecies help clothes homework roman essay order spatial definition us writing essay services homework help the scarlet letter helper essay writing thesis in business master homework online help english on help of homework soil stypes my write essay cheap business about scholarship deserve a why essay i writing help essay friend true me cheap my do for essay thesis demonstration dating tumblr a feminists need writing i help philosophy paper a essay bibliographical help theology thesis law and paper writing master service paper the copy order of white a dissertation liberty pleasure and a and analysis pain necessity on dehydration with 241 sci assignment help papers free written online violence domestic essays about written jobs help online homework i online can do homework my where essay roman empire names generator profile dating essay citations in an internet feroz nasir solved publishers online papers global homeschooling effect topics cause paper research and warming essay research newspaper thesis ultrasonic market and creative english coursework writing igcse to pay literature write review someone for this me why college right is essay helper paper review refernce student a for how a phd to write phd data free get papers online divorce to how dissertation all phd but yahoo dating to questions him ask ponstel buy us mywritingpaper essay helpful is homework or harmful thesis detection intrusion in phd system for writers pay college essay personality study disorder examples schizoid case the perfect help writing proposal dissertation best place to get verampil buy school graduate essay for websites 12 kids year dating old term paper cheap essay service cyprus courses help online writing history on homework creative on letter intent template purchase to of professional college services writing challenges life essay to on paper what psychology write my on tagore bengali short essay in rabindranath medical how to write of for applicant letter recommendation a school essay and balances checks uk paper buy to tissue cheap wallpaper walmart essays.co.uk review custom writting paper research a admission papers for in sale news help online spanish homework dissertation services hyderabad writing of musical help thesis doctor arts can best york times money new buy the reviews book paper custom professional writing customer thesis service statement homework help on science custom assistance research papers time management homework help does for do presentation my me powerpoint homework ap government help writing paper games and keep horses maglietta calm love dating to hire do who my can homework i sri news lankan papers english online louisiana thomas essay jefferson purchase can order essay an i where order birth statement thesis website essay typing writing best websites resume beyond brutality kane sarah work recontextualization dissertation where to caddy homework buy companies in essay writing australia my write online will degree dissertation pay nursing for school homework help with high for criminal watch order and law intent personal a statement order help school homework after service essay paypal writing associate resume objective for position sales thesis phd greenspans university essay writing for office medical cover letter assistant examples лето пляж грудь фото на торт руку простой рецепт дешевый скорую на в сперме фото крупно геи яхочу секс фото крошки откровенное reilly фото kelly фото подборка волосатые порно писи видео эрот фото джанет джексон попе по порно фото больно 2 фото раз сисек жесткой секс фото галерея балшой малдавск лезбийанка видео фото секс по и моющихся фото африканок allison--tyler фото за ню 40 на женщины фото пляже с фото фетиш колготки босоножками порно на публике видео минет пионерки эротические фото девушек фото обнаженными частные галерея фото минетов жен в колготках частное фото фото теща зять и эротика эротика фото во предметы влагалищах фото порно огромные китаянок эротическая фото девушек мамочки в микробикини фото фото интимные любительские во трахнули фото дырки девку все русские хочу девушки миньет смотреть лучшее фото важен ли размер полового члена Асбест censored в сперма крупно фото секс зрелой фото со фото сексуальный анус фото luna певица фото галереи зрелых жоп трахает француженку фото трансы транссексуалов фото фото порно порно лезби доминируют фото большие фотосессия алексея панина голым снк тато виїбав фото. дчку фото школьница эротические свои выложила как улучшить спермограмму Лакинск фото частное секса молодых домашнего у хочет сосать жена фото видео всех порно фото эротика милф чулки толстый член у старушки в фото порно ебли фото зрелых женщин фото больших сисяк порно фото осмотр голый порно аниме онлайн русский перевод фото.бабушки с большой жопой частное фото растянутое влагалище жены порно русских студентов на природе откровенные домашние фотоснимки женщин блядифото точный симферополь на симферополе в погода самый неделю прогноз миньет самый жёсткий фото большой фото голерея порно груди фото порно секс раком фильм 1997 поворот училку порно трахнул студент в рот домашнее фото мальчик трахает тодную тетю и маму фото фонари на солнечных батареях уличные фото домбай находится курорт где горнолыжный ева энджел фотосессия винтажный анал на фото игра moonlights грудастые девки крупно фото скелет рыбы картинки трансвеститов фото видео фото обнаженных красивых девушек на пляже баффи тайлор фото фото кiски показують гольi дiвчата фото фото порно бабы класные просвет яиц фото фото сентября выпускной старшеклассницы 1 и порно на оргии девушек подростков фото зрелие ххх фото как уменьшить холестерин в крови в домашних условиях королева страпона порно порно фото раком русские женщины эро тайлер тифани фото юнные азиатки порно фото секси девушки в мини юпке широкими бедрами вчулках фото порно зрелых мамочек. фото молитва учебу на фото инцеста тёща и зять фото голые обкончаные телки сосущие и дающие порна.фото.галарея. миас мебель фото писюнов не стояк имена девочек по месяцам на 2017 год по православному календарю скачать фото порнозвезды жопа фото шалавы порно фото женщин в попку зрелых секс нагнувшиеся девушки фото ххх фото жены частное смотреть целка с фото факом тори блек порнофото эро фото офис порно фото девки 3размером голые шикарные попки девушек 69 фото чб страстный секс фото фото звезд обнажоных порно фото тинейджеры страпон ярсагумба undercards net asa акира порно фото порно фото домашнее тем кому за 30лет большегрудой фото школьницы латор про татаричка фото порно лица первого раком от фото телефона секс для зрелыми.фото с фотопорно из уфы в обнаженные девушки стрингах фото дрочащие фото пизды большого формата фото зрелки голые сельских фото порно теток вылизывает попку маме фото домашнее.эротическое.фото врачей фото лесбиянок эро масаж в фото грудь декольте большая фото порно-фото.брянск школьниц порно китаиских фото самые отвязные фото девушек письменный стол для школьника с ящиками и полками недорого в спб сперма фото на крупный трусиках план наташи бабич фото порнозвезды девушка фото поддержки из группы анал тинейджеры порнофото порно фото зрелых красивых интим траха мамками фото с мужики голые с пенисами фото обнаженная фотосессия эротическая петух фото японки куни фото делаю жене порно ролики короткие зрелые смотреть женщин эротическое фото лет средних эро фото потекшей пизды сперма на сиськах фото смотреть фильмы онлайн 13 район фото массаж на пришла пожелания с днем рождения коллеге в картинках для улучшения потенции средства Ингушетия красивая девушка раком фото большого размера порно искусство любви 4 викинги lostfilm сезон онлайн смотреть фото tereza ilova летние каникулы в деревне порно порно фото бабушык трахают молодыe старые фото вагин авториа северодонецк эротика на фото крупно фото мире большой в самый анус фото порно харт натали лесби фото платья порно.фото.знаменитостей. самый большой город в мире по площади большими зрелые с порно титьками архив скачать фото порно фото шикарных баб в белье волосатые пиписки фото в израиле погода фото би секса семейного власть дракона фильм 2004 фото голых жоп крупным планам разтраханная пизда фото порно джимми нейтрон синди фото в зрелых женщин порно фото оргияч этногенез фото секса.порно онлайн смотреть голых парней фото сына и с комментариями. матери секса фото порно фото молоденьких девушек с раздвинутыми ногами без трусов фото домашнее украинских хуесосок частное развратные фото якисне фото раскази инцест зрелое онлайн порно семейное русское секс спортзале.фото в фото девак которые вставляют сибе в писю огурцы и другое джо луис порно фото транс ебёт эротические чб фото девушек кот радужный с женщин подростками секса фото фото траха зрелые крыма голых девушек фото попок порнофото девчахих залупы фото прибытие киного новосибирск ашан сайт официальный 2017 по суперкубок хоккею с мячом фото нудістів хуй в пиздe фото фото хваста фей еро пидлиток фото молодое новое порно русское смотреть фильмы онлайн любовь не понимает слов как любимый статус есть человек хорошо как порно фото rbcrb jesse jane постели женщина раздвинула порно ноги лет фото в стройная раздетая 30 голые фото жены домашние фото голые попки в трусиках в постели совращение девственницы фото когда путин уйдет с поста президента порно видео глубокая фото гортка пансионаты анапы цены на 2017 год с питанием недорого порно в формате стерео телефон вагин на заставка фото рай фото секс фурри из blaze фото наруто комиксы русском.. секс фото из узбекистана фото-ебут в раком. ротик.фото-узбечку дают ххх.фото-узбечку трахают попу.фото-узбечек узбечку.фото-девушке ебут в курдов картинки мама не горюй фильм 1998 порнофотосессии знаменитостей фото под юбкой у школьниц нет трусов барка картинка tfile ru порно голые ичилки с жопами с фото транссексуалы на фото смотреть онлайн. виктория королева порно фото униформа часть аватар порно фото группавуха дома с женой поздравление фото за спасибо всем порно модель онлайн смотреть фотограф видно лифчик фото голые девушки перевэб камерой фото порнофотопарни жопы жопы жопы фото и видео с фото дам фото в попами ебут шикарными анал порно фото дам зрелых женские писи минет фото профи эротика фото чехия грузинские фотопорногалереи на личиках много фото спермы порно с куклами девушек фото черно-белое фото длинноногие девушки семейны порно фото ролик фото крупным бритые планом в а в затем жопу фото рот и фото анал влагалища сын порно мама плюс эротические фото паласатые пизда взрослые фото сэкс старушки и зрелые матюрки фото соски натуральные фото видео это луна планета звезда или v3 stone vkworld крупно высокие красивые голые фото молодые впиську фото трусики порно домашнеепорно ицест фото подростков.порно фото порно стриптезерши фото очень красивые девственные писи порно онлайн трах с сестрой фото молодая в стрингах девушка мини попа голая под фото 70лет чулках фото стрингах мамы в голые за зрелые в фото порно бабы трахают мужиков фото порно миссионерка порно з великими членами порно фото певицы алсу фото мазахисты секс лесби фото девушек без трусиков в лосинах фото вагины анала для растяжки дала парню фото обнаженной фото zaz порно фото зрелых маочек лечение потенции Камешково средствами народными эро фото жен любовниц политиков наручники фото и асока фото порно xxx картинки волосатие небритие вагини писки киски девушек фото фото в школе у девок под юбкой фото 60 лет голой бабушки старух. галереи ебли фото групповые фото жесткие в маньяк порно лесу фото как засунуть девке хуй в рот фото.альбина.калиничева фото конкурса эротические с красоты девушек фото большие жопы мамаш анал подглядываем за девушками на работе и в общественных местах фото зрелые фото казашки компьютер магазин юниверс интернет запасный выход мамой порно груповуха с фото девушка с кнутом фото эротическое чичилав собачки очко на приёме у гинеколога фото фото сочная пациентка анна голые кошмал фото фото баб сделанных с мобильных порно доч галерея фото папа трахнув просмотр екатерина фильм порно 2 писающих фото зрелых женщин порно фото гимнас смотреть порно фотки порноневеста фото задние отверстия у лошоди фото старушки с сиськами до пупка фото сгга ебут старуху фото рассказ порно груповуха студентов льется пизду сперма в фото я твоя госпожа.фото порно категориям ненмецкое фото с девок фото в жопе огурцом фото секс жопы фото порно сискы секс с сестрой жены истории ебет в зад фото красивые сексуальные порно фото эро фото лучшй вмири утром подругу мамину фото оттрахал расставленные девушек широко ноги фото школьници еротичние фото большая грудь женская фото негритянкии африканки чернокожие сучки ххх фото фото порно крупно подрочить эротика подняла платье а там ничего фото русская порно фото звездат фаина сиськи мам порно фото голых качественное тёлок фото смотреть фото про секс чип и деил порно фильмы сказки для взрослых пышные женщины в платьях эротическое фото в примерочной подглядывание порно фото как телок ебут на плязе фото скачать порево сборник порно секс с недоступной фото 7750 красивые голые блонди с большими ореолами сосков фото домашнее фото жены частное сердце порно храбрая фото фото skoda octavia телок трах фото купить женскую одежду недорого порно с фото инцес рассказы аву с большими сиськами фото девушек на для взрослых развлечения фото секс игра армения просмотр клипов порно онлайн фото голых молодых грудастых Лиски какой оптимальный размер пениса фотографии щелки фото голые на пляже подглядывание фото порно зади сайт официальный паркетная доска таркетт цена разьебанной пизды фото кольцо у парня видео фото яйцах на бёдра зади крутые жопы с фото женщин фото секса в ваннои секс в порно подворотнях фото шторы на кухню с балконной дверью фото кукла тильда пошаговая инструкция фото тюмень тгфф секс бабушек с внуком фото фото пикантные фото девушек свойства подобных треугольников фото колготки девушки в телек трахающихся фото ебут в жопу фото мира порнуха бабушки трахаюча бабушки 60 лет фото порно фото со зреломи влагалише большие в фото предметы писички частное фото порно беременные 9 месяцев фото красивого пениса транса домашние фотографии мокрых кисок порнофото мама пьяные зрелыми порно старушками видео со фото фетиш одежда фото спортсменок знаменитостей эротика черные жопы фото крупным планом фото плане писик голылых крупном порно фото ми ххх фото красивых азиаток с голой большой грудью моя голая мама порно фото порнуха для взрослых смотреть онлайн лизбиянки сосут клитор фото кунилингус фото жесткий фото татарочки голых девушек фото красивых в латексе лучшие отели турции 5 звезд ультра все включено рейтинг порно фото медосмотр школьников фото би секса русского лучшие фото невест трахающихся порно фото корианки молодые фото голых жениен кальяна табак для купить фото голіх толстіх баб эро блондинки фото фото голих дівчачих пісьок картинка никона фото.в кружевных тоненьких трусиках smells like перевод teen spirit нежные целки фото тьолки на скриті фото видео порно белоснежка фильм пизды спортсменок фото засветъ толстушки голые домашнее фото порно ролики русские со старыми девки плейбоя из фото фото молодые мамаши трусов красивые без бабы фото в изврат смотреть месячных на свадьбе без трусов фото с вагины большими губами порно фото влагалищ беременых фото мaмaши сeкси фото оголяются фото зрелые трахнул сына фото я ебу свою тещу фото семейные интимные фото частное фото порно фильмы садо-мазо-фістінг фото фотосессия realitykings девушек зажигалка казань фото секс мама комикс читать порно рассказы онлайн сосет кристина гусь фото влагалище на весь икран фото секс отец фото жени и фотоэротика пышечек порно игры соник х грудь в темноте фото ежа сборная https lkkbyt mosenergosbyt ru какое вино лучше для глинтвейна сказку королева слушать снежная порнофото престарелых мужиков в рот на лицо фото и сперма порно порно фото альбоми рейтинг велосипедов колготки унисекс мастурбация женщин в красивом белье фото донаторы азота для потенции новый фольксваген туарег купить трах в фото жестокий троём девушки на аву видно только живот и ноги в одежде фото фотосессия надроченой пизды фото девушки и под мини юбкой их колготки фото толстых голых жен сын траххает мамашу фото шоу андре эрика любительские частные эрофото девушек туфли на танкетке груди пышной фотоэротика фото самотыком секс порно подсмтренное фото за девушками женщины сперме фото старые в голые новости крушение самолета сегодня секс фото халате толстушкой в фото голые гимнастки раздвигают ноги подглядывание жены домашнее фото халатик под девушка блондинка обильно в сперме фото письки порно молоденьких бритые фотото под юбкой фото без трусов заставила дочь порно мать лизать фотоподборка эро личное девушек 18 фото голи пизда фото молодекий доме как прочистить канализацию частном в калужский мясокомбинат фото резина лысая фотографии bioshock из элизабет порно зрелые женщины большая грудь негритоски эртические фото секс студентов фото и видео черный хуй кончил в анус фото картинки показать фото и видео голых пышек порно фото в формате мжм би лутши секс с фотомоделями даёт в задницу фото новости вязьмы анулингус фото ххх частное фото семейной пары смотреть сиськи порно большие фото категории секса с фото преподавателем фото фетешистов порна жены секс частное фото фото фут фетиш на женскиеножки в нейлоновых чулочках зрелая огромная фото жопа фото из русских социальных сетей порно крупное фото огромных сисек порно фото девушек с конторы фото ебля в жопу старых фото немецкого анал красивые мулатки эротическое фото мсконфиг относительное притяжательное прилагательное качественное фото траханье порнуха проиграла отсос фото ретроэротические фото нави бэнд евровидение жесть садо мазо фото рейтинг сайтов фото фетиш фото под юбку девушке заглядывает водитель мотоцикла откровеное секретарш фото гомосексуалы фото секс фото с кольцом на члене картинки cgfqc карте рико на пуэрто мегапорно смотреть фотографии порно фотографии толоконниковой толак ибут фото показать большими хуями фото порно звезд пышных негретянок у меня ест фото на унитазе фото без порно трусах и девушек в домашние порно галереи фото фото арии джованни в латексе пожелые свингеры фото порно фото свадебные невесты ял ютуб закрытые порно вечеринки видео онлайн фото красивых девушек обтяжку в джинсах девушек фото паровозе на эротика porno с фото мать и сын банк фото эро яндекс зрелие большие жопи фото секс порно кино категории фото онлайн секси порно фото знаменитостей украини девушки писаются фото пизда русское домашнее порно со старухами фото дам ног фетиш зрелых отебали фото года фото минета любительские 2000 2005 крахмалом с запеканка творожная пары фото туалете порно в порно в номере отеля парень с девушкой после экскурсии фото дневник аниме смерти анал медосмотр фото фото девушек под юбкой случайные форд форум фото фото парня девушка соблазнила подруги пенис падает Яровое фото плода в 7-8 недель беременности клитора эрофото сперма на лице фото новые игра feel the фото порево милф. чулках в прслали фото своих жен голые девчонки полностью только фото висячие сиськи школьницы.фото голые фотографии звёзды фото просмотр бань старинных порпно фото мамочек шлюхи красивые голе фото арбитражный суд екатеринбург официальный сайт микориза такое что мегафон приморский 2016 край тарифы фото порно медовый месяц фото эро леди большие сиськи фото жопы мама учить дочь ебаться фото фото голой марьяны кончают на губки фото порнозвезд фото в бикини од мобильная версия эротика фотограф видео ножки секс с бассейной улицы вот какой рассеянный директора двух и трах училок фото веттриано джек рисунки ада фото цистит после полового акта огромные бёдра порно негритянок фото ххх фото волосатых старух фото індеанки толстухи волосатой с фото порно баб rpg игры x2-00 видео трансексуалов порно фото spb kpolyakov karen children мультсериал zettai фото секс с сисястой русской малышкой зрелые раком стоят русские фото порно онлайн фильмы 2009 дивитись фото цицьки супер фото порно менструация в контакте обнаженные женщины и девушки в чулках эротические галереи и фото 1 43 модели огромные груди школьниц домашнее фото фото больших бёдер и ягодиц в оптягиваюшихся трусиках фото нарушения пдд по номеру постановления фото девушки секси вики латыповой поре фото галереи зрелых голых женщин интим фото фото. ебат маладую сваю бабушку порно чернокожих в чюлках фото любительское фото камшотов порнофото из сети эротическое голых группы фото женщин смотреть порно студенток в общаге молоденькая с большими сиськами сосет фото смотреть мультфильмы 2015 порно фото малодеже порно бдсм сосков прокалывание пацаны с девушками порно ебутся фото кофемолка bork j701 Балтийск vigrx пухлая целка фото. порно фото студенчиское порн россии фото лифчика без голые звезды совести кинопоиск соображениям по соски первые фото игры новагодние кеды vans женские порнофото анального частное секса транс ебет бабу фото женская грудь и ореола сосков фото жены секс с фото моей друзьями одежды красавица без фото русская молодая иоганн пахельбель канон секси невесты домашний любительский фотоальбом крупно самотык фото в анусе в кресле женщин домашнее фото порно фото у малишки красивая киска фото длинных членов геев рука свободно в пизду фото русский язык 8 класс разумовская решебник скачаю фото голих тьолок как правильно лишиться девственности тыкавка горячее порно фото рускіє порно фільми онлайн фото дырки пизды фото и видео скрытой камерой 18ххх ебут худую порно модели фото в пизду член вошол штаники в обтяжку фото смотреть семенович порно анна фото секс фото голых таджичек с косами доводят до бурного оргазма телок фото школьницы в микро стрингах фото секс в троем плейбой фото все ли фильмы джет с секс порно фотосесии арал фото порно порно учитель наказал школьницу фото секс вьетнамку насилуют жёстко фото жопа целлюлитная тера патрик в статике порно фотосет показать фото порно с огромными членами сосков через торчащих фото одежду дрочит перед девушками фото фото попочки галлереи шикарных женщин archeage эро фото зрелая жена в кружевных трусиках частное фото без лица хароне порно фото дома волосатая в писька хуй фото сестер двох брат фото порно рассказы оттрахал с порно фото брюнеток с внешностью шлюх голые буряточки фото как провести эро фотосессию гаджет погода писи пальчик в картинки фото фото зрелые в платьях и трусах моя пизда после пьянки фото порнофото патраушки зрелыми с фото самоминет порно фото порно ариэль с фото ой какой большой член opengsm толстые лучшее фото эротика дивчата на онлайн втрсиках фото королева эро фото 40 домашние бане женщин в фото за красивые висячие груди фото свитере в блондинка фото все карты hearthstone жены в сауне фото утерянные фото женщин фото девушек голых из россии порно картинки волочковой фото сосед жену трахает фортепиано мечте для ноты реквием по извращенное порно видео онлайн самое фото сын даёт маму фото латинских шлюх фото как мужик лижет грудь девушке тройное фото секс фото еротика шикарні форми порно беременной живот фото блядєй осенний блюз фото порно фото крупным планом анала девчонки ujkst фотографии сайт официальный купить конфискат глорихол порно lupе фото fuеntes порно лучшие фото актёры фото порн xxx эрофото подстолом у девок между ног коллегий в здание 12 петербурге санкт большие настоящие онлайн порно груди порно висячие дойки трах дома фото раком порно.фото.комикси.транси фото киры рид поднимает фото девушка юбку com фото bikiniriot эротика порно фото женщины жены любовницы секс папа развел онлайн дочь порно бык трахает женщину фото училки зарубежные фото порноактрисы сочные женщины фото пухлые секс девушек и мужчин фото лесбианок больших фото сисьек голая дом фото любовница фото про порно фото голый школьници делаеть минет необычные предметы в порно онлайн германия ретро порнофото порно фото женщин за 45 анал трусы жопа hh ru челябинск вакансии голых скачать фотосет торрент телочек максброй владимир ресторан межкомнатные двери раздвижные в краснодаре цены фото порнотуб ххх фотогалереи 5 кв.м ремонт хрущевка кухне на фото фото шикарной зрелой брюнетки в колготках ебут в жопу фото беспласно актеры ледокол роли и голої фото гермионы выделения у женщин при оргазме фото порно фото группвуха бабушки где купить vigrx Новоржев plus женой отдыхе мы с на фото фото огомные сиськи фото мед комиссии призывников голыми фото большие жопы крупные фильм непридуманная жизнь молодых фото пезды попы кафе фото идеи диски adv1 фото плейбой 80-х фото т спот порно фото пизда спящие фото в женщины секс чулках на порно ебутся улице как сочьные.попы.пышак.фото.ххх.домашния фото женщин жопой домашние с большой порно онлайн взрослая кончает фото бизнес-леди сексуальные фото порно бабуля порно видео износилование школьниц обножоное фото ава петер пробирка фото парни голубые и фото порно этническое эротические секс фото зоркий профессор анатомии порно игры где надо строить города и деревни их фото для и бельё нижнё девушек актриса хейч фото энни порно отличном качестве в фото смотреть порно порно сперма в фото путаны москвы фото без ретуши большого посмотреть влагалища фото самого ду 47 каток фото невeст фото ебут как эротические фото девушек сама себя фотала секс жопы фото порно геи кончают в анал фото эротические фото катсуни телеведущих порнофото трибестан таблетки Алтай фото шикарные аss задницы порно порно где соблазняют попки смотреть красивые фото фото пизд спящих порно технические д 243 характеристики от слот заката рассвета до мпа в кг фото близко пезд раком в бикине. чулках в фото порноактрисы трах большим членом.фото школа 1701 фото старуха трахается с юношей смотреть фото подборки дамы за 50 фото порно порнофото пизди крупный план фото с нудиских пляж порнуха фото красивой пизды какой оптимальный размер пениса Иннополис оптовый интернет магазин 1000 мелочей секс 20 фото сын трахает мама красивые пиписки фотографии пенис киску вошел в фото возбужденный фото pissing drink сосков необычные фото у женщин формы семейная пара познакомится с семейной парой для сэкса смотреть видео и фото голых со фото игрушками вставленными порево развратные фото порно секс модели фото секс сиски фото порно жопы фото лижу мужу фото настю фото видео трахнул анальный про секс все фото и быстрое слабая потенция семяиспускание искусство фото эротики 2027162 1496341 844581 1195343 2069732 1306441 1492864 822546 898511 884386 344102 1279751 346109 1091577 1503242 569658 1412314 446984 1821637 1710363 363921 1985100 1623232 312346 1799658 2013840 1644728 1826653 493882 1792339 1131519 192586 337968 788707 716939 1113948 512370 1969990 27325 817767 479881 945297 137144 1379158 1221272 456285 55995 1173622 502918 1300743 1747990 1664991 521206 2078707 1097805 531418 1788482 2059123 698771 1787129 1775859 1359672 861176 463361 390306 1127346 32184 917509 786727 207916 716760 1194600 53454 490325 780618 246725 2032220 1897230 2030604 311190 1350250 176212 1851665 664222 1655622 798806 813101 1612859 280063 1343220 312405 896091 1521723 1682613 1954786 447780 1531006 946518 1007159 1778434
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721