Релігійна символіка православних ікон

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено становлення релігійної символіки ікони. На основі аналізу наукового доробку з даної проблематики з’ясовано символіку колористики православних ікон.

Ключові слова: ікона, іконопис, мистецтво, символіка, колір.

In this article the incipience of religious symbols icons was researched. Due to the analysis of scientific contribution to the above mentioned sphere, found of symbolism of color Orthodox icons.

Key words: icon, icon painting, art, symbolism, color.

Дослідження проблеми символіки ікони як відображення та трансляція духовно-світоглядних орієнтирів людини є важливим для виявлення особливостей становлення вітчизняних духовних цінностей. До цієї теми зверталися і звертаються багато науковців (С. Гординський, М. Голубець, Д. Степовик, М. Фіголь, М. Багіт та інші). Символіці ікони присвятили свої праці відомі богослови, зокрема Діонісій Ареопагіт та Павло Флоренський. Однак ця проблема і далі залишається актуальною, адже стосується культурологічних і релігієзнавчих досліджень, специфіка яких завжди передбачає елементи новизни.

Надзвичайно цікавим видається повнота філософського осмислення, віддзеркалення і художнього представлення у символіці ікони проблем сучасної людини, морально-естетичного змісту її буття. На відміну від античного мистецтва, матеріально-тілесного у своїй основі, сакральне мистецтво християнства зорієнтоване на ідеал «безтілесної», духовної краси, і, відповідно, на зовсім інші способи художньої вражальності.

Дослідники вважають, що релігійна символіка, характерна для розвинутих релігій, застосовує сукупність символів, за допомогою яких виражаються різні абстрактні поняття і вчення. Релігійна символіка може бути у вигляді матеріальних, словесних, зображальних знаків. Останні мають ритуальний характер і слугують еквівалентно – замінником святого тексту, божества, етичних заповідей. Прикладів релігійної символіки багато: ягня часто у християнстві символізувало Ісуса Христа, зображення тварин і птахів – чотирьох євангелістів тощо [2].

У релігійному мистецтві символам властивий невичерпний внутрішній зміст і здатність передавати сокровенне, невимовне, але при цьому нерідко залишається питання, що саме обумовлено у символіці (на відміну від знака чи алегорії). У першу чергу це живе єднання ідеї, предметного образу, і як саме іконописець знаходить або творить символ [5, с. 21].

Проблема зображальності божественного має особливе значення для християнства. Вона стала предметом богословських суперечок, які тривали не одне століття. Прийнявши людську подобу, християнський Бог став репрезентативним, однак богословам довелося докласти чимало зусиль, щоб відстояти доцільність і необхідність використання антропоморфних образів у християнському культі шляхом обґрунтування далеко не безсумнівного твердження про те, що художній образ, не маючи онтологічної спільності з первообразом, символічно відображає його духовну сутність.

Найбільш вагомий внесок у розробку концепції символічного образу належить візантійським мислителям – Псевдо-Діонісію Ареопагіту, Іоану Дамаскіну, Федору Студиту. Спираючись на біблійне твердження про те, що людина створена «за образом і подобою» Бога, вони обґрунтували можливість символічних зображень божества і святих в антропоморфних образах, оскільки тілесний вигляд людини трактувався ними як матеріальний вираз божественної духовності. Ідея піднесення людського духу за допомогою символічного образу до вищої істини – божественного первообразу – стала однією з провідних ідей візантійської естетики. Особливо її актуальність зросла в іконоборчий період, коли під впливом боротьби з іконопоклонством репрезентація священного у художніх образах не тільки ставилася під сумнів, але була суворо заборонена.

Саме в іконоборчий період апологети іконошанування суттєво поглибили теорію культового образу, зосередивши основну увагу на таких важливих аспектах, як обґрунтування зв’язку образу з первообразом, а також іконошанування із догматом про Боговтілення; визначення і систематизація функцій релігійних зображень; розуміння ікони як переображеної матерії, як священного символу, здатного бути провідником божественної енергії і, відповідно, посередником у спілкуванні між людиною і Богом, розробка і філософсько-естетичне обґрунтування іконографічного канону [7, с. 13].

У Святому Письмі, за спільною думкою візантійських мислителів-отців церкви, під «небом» слід розуміти світ невидимий, а під словом «земля» – світ видимий. Єпископ Микола (Велемирович) так розкриває це символічне пояснення: «Під небом розуміємо царство духовних реальностей – невидимих і безтілесних. Під землею розуміємо сукупність символів цих реальностей, видимих і тілесних» [8, с. 145]. Земля, таким чином, є символічне зображення неба, тому ікона таїть у собі різноманітну релігійну інформацію, утаємничену за допомогою символів.

Ікона – живописне, рідше рельєфне зображення богів, святих та інших надприродних істот, яке служить предметом релігійного поклоніння і вшанування. Іконовшанування поширене у православ’ї та католицизмі. У православ’ї ікона визначається святинею, рівнозначною Біблії. Ікона повинна бути в оселі кожного віруючого. Своїми молитвами до первообразу ікони віруючий прагне забезпечити його сприяння у своєму повсякденному житті [2].

Ікономалярство, іконопис – зображення Ісуса Христа, Богородиці та інших образів Старого і Нового Заповітів, персонажів церковної історії (зокрема мучеників, віднесених церквою до лику святих), а допомогою розчинення фарб (енкаустика, яєчна темпера, олія, акрил, тощо) на дошці, полотні, металі. Ікономалярство виникло наприкінці І ст., тому церковна історія приписує найперші ікони пензлеві євангеліста Луки. У актах VІІ Вселенського Собору були закріплені конкретні сюжети ікон та основні правила їх зображення [3, с. 107].

Іконографічний іконопис не слід розуміти як різновид духовної цензури для ікон, як сукупність вимог формального і заборонного характеру. Він перш за все містить у собі певне церковне бачення божественного світу, визначені типи і способи трактування художніх образів, композиції, символіку форм і кольорів. Згідно з православним каноном іконописні лики як символи Божественного не можна уподібнювати до натуралістичних копій зовнішнього вигляду людини, в них не повинно бути нічого чуттєвого, емоційного, матеріально-тілесного. Тому основні зусилля іконописця скеровані на де матеріалізацію, спіритуалізацію образів [3, с. 112].

Найбільш зримо метафізика православної ікони проявляється в особливому відображенні у ній простору і часу шляхом об’єднання у одній цілісній композиції різнопросторових, різночасових і одночасних подій, а також за допомогою використання такого специфічного художнього прийому як «зворотна перспектива». Таким чином, ікона стає вікном у духовний світ надбуття, позачасовий і позапросторовий, у грішний світ.

Метафорична мова іконопису складна й охоплює не лише об’єкт, але також і композиційний склад, і техніку зображення. Кольори, просторова побудова, об’єм і перспектива – кожен елемент ікони має власне символічне значення. Витоки цієї мови – у візантійській традиції, в руслі якої сталося зародження руської іконописної школи. Упродовж багатьох віків митці ретельно дотримувалися принципів традиційного іконопису, зберігши їх аж до наших днів. Одним із них є символіка кольорів. За допомогою різноманітних відтінків, кожен з яких має своє власне значення, художник дістає можливість посилити змістовність образу, сказавши трохи більше, ніж дозволять зробити засоби живопису. Символіка кольорів є обумовленою та позбавленою самовілля.

Колір у іконі умовний. Він не належить предмету – його поверхні і формі (не прив’язаний ним). Кольори, як і все в іконі, підпорядковані єдиному завданню – відкрити світ духовної суті у фізичному просторі; виразити саму ідею людини (не у сенсі платонівської софійності, де рух вперед насправді повернення назад, і цільову ідею), інтенсивність внутрішнього життя, осяяння Божественним світлом.

Стародавні іконописці вживали порівняно малу кількість кольорів. Вони не повторювалися у одному і тому ж іконографічному сюжеті. Взаємодія кольорів, як і сам малюнок, сприймається у іконі синтетичний як єдиний сплав, сприймається у одному містичному переживанні. У іконі людина стикаєтяся не з локальним кольором, а з гамою і з комбінацією кольорів [2].

Символіка кольорів на іконах опирається до великої міри на працю Діонісія Ареопагіта «Корпус Ареопагітікум». Ось символіка кольорів у іконографії: особливе місце в іконографії належить золотому кольору як символ божественного світла, Небесного царства та дій Святого Духа; він використовується майстрами з часів хрещення Русі. У всі часи були значно поширені ікони, написані на золотому фоні, що втілює собою небесний, горний світ. Прикрашені золотом німби й одіяння святих символізують святість і чистоту, а тонко покладені відблиски та золоті пропуски надають образу особливої урочистості. Золотий фон – «світло неприступне» – властиве лише Богові. Яскравий насичений жовтий колір має таке ж позитивне значення, як і золотий; проте блідо-жовтий, навпаки, символізує зраду та скупість [9].

Білий – у православній іконографії – колір праведників, колір чистоти, світла, радості, Божої слави, якою оточений Христос у Преображенні, Різдві, Воскресінні, Зішесті в пекло та у Вознесінні. Він символізує святість, чистоту і невинність душі. Традиційно ним писали одіяння святих, а також крила ангелів і пелюшки дітей. На багатьох іконах, присвячених Воскресінню Христа, Спаситель зображується саме в білому одіянні. Близьке значення має срібний колір, який є символом чистоти плоті й євангельського красномовства: «Господні слова – слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене» (Пс. 11:7).

Інший поширений колір – багряний, або пурпур – колір імператора, владики. Він символізує царственість і велич. У іконописі пурпурним традиційно писали одіяння святих царів і князів. У цьому ж значенні він іноді використовувався як символ Бога-Отця. Крім того, не рідко можна зустріти ікони на пурпурному фоні, що зокрема, характерно для образів Христа Пантократора. З іншого боку, пурпурний колір має ще одне значення, пов’язане з образами загрози і вогню. Тому багряні тони не рідко використовуються у сценах Страшного суду.

Таке ж двояке значення має й червоний колір, який значно поширений у православному іконописі. З одного боку, він є символом любові, цілющої енергії і воскресіння, але в той же час означає жертву Христа, муки та кров. Червоний – символ Господньої енергії, вогню, динамізму, життєдайної сили, перемоги, мучеництва; це колір крові, яку пролив Син Божий Ісус Христос за спасіння людського роду, тому червоне означає живлення церкви кров’ю Христа. Червоний колір відповідає також празникам мучеників, на знак того, що кров, пролита ними за віру Христову, є свідченням їх полум’яної любові до Господа, отже, червоний у церковній символіці – це колір безмежної взаємної любові Бога і людини. У іконописі червоний одяг є незмінним атрибутом святих мучеників. Іноді цим кольором пишуть крила архангелів-серафимів. У окремих випадках можна зустріти ікони, написані на червоному фоні, який символізує воскресіння й урочистість вічного життя. Богоматір зображують у червоному одязі, коли хочуть возвеличити її Богоматеринство. На іконах «Знамення» Богородиця зображена у червоному одязі, адже цей образ втілює її предвічну обраність як «пречистого сосуду», що втілює слово Боже[4, с. 301].

Блакитний колір є символом небес, іншого, вічного світу, а також цнотливості й душевної чистоти. Блакитним традиційно пишуть одяг Богоматері як Пріснодіви. Насичений синій – колір «небесної тверді», високого неба (у погожий день), асоціація до духовного, надприродного неба, де у славі проживає Господь; символізує таємницю, одкровення, мудрість і божественну незбагненність. Це колір апостольського одіяння.

Зелений та синьо-зелений – це кольори живої природи, колір весни, фізичного земного буття, означає перемогу життя над смертю та вічне життя. Зелений також може символізувати духовне відродження через ласку Святого Духа. Він символізує Христа як Того, Хто дарує життя та хрест як дерево життя й часто використовується в сценах Різдва.

Фіолетовий, багряний чи пурпурний – символ царів; його вживають, розписуючи стихар Христа та верхні ризи Богородиці, а також ризи царів, цариць та князів, які хрестили підлеглі їм народи.

Коричневий колір нагадує про тлінність людської природи, а чорний – відсутність Божого світла, символ скорботи, хаосу, смерті, зла, пекла, посланців сатани, деяких сцен із Страшного суду.

Пробіли – білі штрихи на ликах, означають Боже світло та духовну радість. Асист – це золоті паралелі або перехресні риски на ризах Христа у Славі, дитини Ісуса, Богородиці та на крилах ангелів, асист символізує Боже світло, духовну радість та блаженство.

Слід відзначити, що є й такі кольори, які принципово не використовуються в іконописі. Один із них – сірий. Цей колір символізує як «образ» надприродного змішання добра та зла, колір, який породжує двозначність, неясність й порожнечу – поняття, які є неприпустимими в православному іконописі [4, с. 51 – 54].

Отже, виходячи з цього, колірний ряд у іконі відіграє дуже важливу роль. У православній і греко-католицькій іконі всі кольори – ликів святих, вбрання, предметів, тла мають глибоко символічне значення. У іконописних довідниках зазначається якого кольору має бути те чи інше зображення. Сім кольорів веселки складають основу колористики і символіки давньої ікони.

«У період, коли символічно-алегорійна образність у церковному мистецтві переважала антропоморфну, – зазначав Д. Степовик, – золотий, білий, зелений кольори становили у церковному мистецтві домінуючи триєдність. Якраз ці три кольори творили основну палітру Софії Константинопольської: багато золотого й білого в мозаїці було там доповнено смарагдовою зеленню колон. З естетичного погляду це дуже вишукане поєднання кольорів, а з богословського погляду – символічне зображення дії Божого промислу: від Царства Небесного (золото) через Фаворське світло (білизна) до земної благодаті (зелені). Навіть порядок розташування цих кольорів – від золотого купола вгорі до колон із зеленого мармуру внизу – настроює молільників у цьому храмі, щоб вони саме так сприймали Божу присутність у соборі» [8, с. 186 – 187].

Ці та інші символи особливо виявлялися в іконописі у добу бароко. У українських церквах досягли надзвичайної пишності та ошатності церковні іконостаси: вони власне у той час почали підноситися до самої стелі у церкві, й то в найвищому місці – під головною банею; число рядів ікон значно збільшилося; іконописці засвоїли звичай триматися золотого тла, а для більшої пишності це тло почали робити не рівним, а рельєфно-тисненим візерунком рослинного орнаменту. Особливо славні барокові іконостаси з ХVІІ ст. збереглися у Західній Україні в церквах: Рогатинській, Святої Параскеви у Львові, а найпишніший – у селищі Богородчани, куди його було передано з Манявського скиту. Образи Богородчанського іконостаса – малювання майстра Йова Кондзелевича [7, с. 36].

Серед найбільш шанованих та улюблених святинь християнства поряд із зображенням Ісуса Христа є ікони Божої Матері. Нерідко на іконах Богоматері, інших святих можемо побачити лілею. «Лілея, християнський символ, – відзначив Філіп Жулліан, – була підхоплена віруючими і невіруючими митцями… Лілея – образ душі. Біла лілея – Благовіщення… Лілея символізує знову набуту невинність, неторкану душу».

Символи, як відзначає І. Богачевська, в людській поведінці, універсальні. Усе повсякденне життя людини наповнене символами, що нагадують їй що-небудь чи забороняють, уражають і скоряють. «Усе можна вважати тільки символом, за яким сховане ще щось інше», – писав Гете. Сучасні теорії релігії бачать у ній символічну модель, котра формує людський досвід – як пізнавальний, так і емоційний [11].

Іконописці часто вдаються до контрастних кольорів, які підсилюють звучання ікони, додають твердість і чіткість сюжетному плану і кожному зображеному на іконі лику. Фігури, написані фарбами без півтонів, набувають точки опори, стійкості, кістяка. Іноді на ликах і одязі святих зображені світлові відблиски. Вони не мають відношення до об’ємного зображення фігур, не є віддзеркаленням зовнішнього джерела світла. Це символіка вічного нествореного світла, божественних нестворених енергій, з якими з’єднуються душі святих. Це світло не ззовні і не зсередини – воно поза просторове і позачасове. Вічне життя – це поступальна хода до Божества через вічне осяяння Божественним світлом. Світлові відблиски – це візуальні знаки Богоспілкування, в якому знаходяться святі, що зображені на іконах [7, с. 37].

У іконі зображується жива людина, але жива у вищому сенсі, тобто вирвана з царства смерті. У іконі конкретність і реалія людської істоти не зникають, не нівелюються, але індивідуальне, як тимчасове і обмежене, не втрачаючи своєї неповторності, переходить в особове – вищу духовну категорію.

Символіка ікони – глибоке та багатогранне поняття, проте її основою є система суворих правил і обмежень. Уже на ранніх стадіях розвитку християнства церква робила перші спроби регламентувати діяльність художників-іконописців. У прагненні захистити священні зображення від «авторського бачення» й різночитань, так само як і від єресі, вона склала зведення образотворчих канонів, недотримання яких могло спричинити для авторів і шанувальників «неправильних» ікон найнесприятливіші наслідки.

Так, уже на початку VІІ ст. католицька церква ухвалила декрет, що забороняв будь-яке алегоричне зображення Христа. Згідно з цим каноном, Спаситель може бути зображений лише у своєму власному благочестивому лиці, а не в образі агнця, пастуха чи якось інакше.

Отже, релігійна символіка характерна для християнства, має сукупність символів, за допомогою яких виражаються різні абстрактні поняття і вчення. Вона може бути у вигляді матеріальних, словесних, зображувальних знаків, останні мають ритуальний характер і слугують еквівалентно замінником святого тексту. Протягом своєї історії людство виробило достатню кількість засобів зображення та фіксації набутого культурного та релігійного досвіду. Одним із них – давнім, оригінальним, ефективним – є художня творчість народу, яка донесла до наших днів світоглядні, етичні, естетичні уявлення минулих поколінь, продовжуючи існувати і в сучасному світі, збагачуючись новим змістом і новими формами.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Біблія [пер. з давньоєврейської та давньогрецької І. Огієнко]. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2009. – 1151 с.

2. Брюховецька Ю. Сакральна символіка в руському православному

іконописі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/intelekt/2010_8/Bryuhov.pdf

3. Виппер Б. Статьи об искусстве / Б. Виппер. – М. : Искусство, 1970. – 176 с.

4. Діонісій Ареопагіт Про небесну ієрархію [пер. з грец.] – СПб. : Сатись, 1995. – 63 с.

5. Коваль О. Символика и иконографиястарообрядческих икон / О. Коваль // Вісник ХДАДМ. – Харків, 2007. – №11. – С. 34 – 39.

6. Кохановська М. Символіка кольору в українському іконописі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dyvensvit.org/cerkva/175-cerkva-statti/2290-symvolika-koloru-v-ukrajinskomu-ikonopysi

7. Креховецький Я. Богослов’я та духовність ікони / Я. Креховецький. –

2-е вид., доп. – Львів : Свічадо, 2002. – 182 с.

8. Степовик Д. Історія української ікони Х – ХХ століть / Д. Степовик.

– 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2004. – 440 с.

9. Икона: символ и значение [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.divinum.ru/simvolika-ikon.htm

10. Символіка ікони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.achior.org.ua/symwol&kanon_ua.htm

11. Символика икон и иконописный канон [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.izograf.com.ua/simvolika_ikon.html

12. Символіка кольору в українській іконі [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://dyvensvit.org/cerkva/175-cerkva-statti/2290-symvolika-koloru-v-ukrajinskomu-ikonopysi

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help 2 order autobiography in katie price deri bayan ceket dating online vitamin vegetable chart pills suaron service ever college essay application cheap paper buy order essay time organization 24hr sinte nursing custom admission essay services writing naples fl professional script write hebrew how my to in name buy a Arimidex uk Quebec Arimidex natural - validating with forms self javascript html5 is legit writers essay for 10mg cheap of ketorol to written paying paper get dienst dennis dissertation letter and service writing cv cover for someone my research to me paper type writing apa assignments purchase writing service essay melbourne misconduct speech on persuasive police with can help music homework essays online buy law help essay break term mid lai oto dating xe tap online game purchase sociology research paper ky buy best resume application louisville homework room medieval help castle quentin buy essay theme tarantino professional fl services writing jacksonville resume canada from suaron how to an 5 application steps essay write writing company thesis a paper buy essay for essay hire writing thesis tracking target writing sacramento best resume services professional sales examples resume representative for engineering mechanical sample resume for plans truck woodie inverted sentence example order online buy can cheap essays i where homework help henry viii math homework chat help start service resume a writing essay cheap labor localsubmissiveblackwomendatingsite Ashwafera cheap philosophie de corriger dissertation de mg salbutamol online 5 without prescription services and proofreading editing thesis economics phd assistant letter cover administrative job for medical lanterns paper cheap buy autism help homework essay page writer per 10 rachel papers the free watch online bipolar disorder essays papers gcse coursework statistics help with essay help poem comparison at admission a school to for application how write dissertation help education doctoral for essay methods preparation in writing ordering of material help 3 for homework grade cheapest writing service assignment swot analysis do business plan remedy pressure high alternative for blood best buy prescription without wellbutrin a paper tesco shredder cheap online paper uk buy rice myself motivate my do coursework filmstarts trailer dating lancelot on write wallpaper name in my style assistant sample purchase resume post traumatic disorder article stress chapter order thesis on paper fashion in thesis abu help dhabi writing a online thesis buy buy cheap reviews online Acticin Fresno online buy - Acticin uk statement a paper order barclays papers cxc online past writing speech wedding services community service high essay school help reflective essay personal homework william dampier help for my my me assignment do assignment do cancer shapes sizes breast lumps and written by famous essays writers school essay prayer in on help homework metric system sleeping essay disorder executive letter for cover sales service usa of 2011 writing dissertation speech purchase persuasive medical writing thesis help prednisone buy india importance telling the of on the truth essay services wilmington nc resume writing dissertation phd ucla help articles compulsive obsessive disorder resume writing services best hyderabad in kunstgeschichte dissertation online buy a block writers essay a blog good how write to application keflex embarazo homework library dc help essay jobs uk writer order Wondersleep online paragraph help conclusion essay writing thesis help a in canada writing papers with help research order space of essay an help homework rainforests for write help free a to cv uk cheap proofreading service essay jobs editing now custom papers right your someone write should much pay you how to paper classes writing application college essay representative for medical format cv write book reports my help ecology homework discount live help paper persuader convaincre dissertation dlibrer et resume custom 2012 writing equation help velocity homework sleepwell se best services writing resume nj online tests science papers online homework engineering help backgrounds women dating white black tumblr men write custom how to in tag jsf someone a pay write me to paper for human papers services research research in paper education racism on cyrano dating agency taemin press help thesis online aimee kelly lockwood divorce after bobby dating zero essay help college admissions mark resume order editing service thesis brisbane malaysia dissertation of 2011 writing service gear and help homework up soar name write in online sand my generator dissertation help j homework word orders 500 following on essay a where can lantern paper buy i warming essay argument global college essay help admission kit literature essay drama fiction the poetry diyanni reading and sites like writing textbroker writing johannesburg dissertation phd services plagiarism essay an if it you is buy homework helper univeristy tui bio writing services executive statistical services ecosystem dissertation buy resume objective best for sale apa papers papers for sale philosophy disorder body dysmorphic essay essays to order grade papers paid to online get essay reports persuasive pheromones attracting shipping men express services essay writing online for write how your school letter recommendation medical of to own with college professional be essays help admission writer dissertation cheap for presentation sales opening speech essay orders custom experience with job resume no sales for homework fractions complex help reviews philadelphia resume writing services service writing best article for resume rep sales for effective care skin wrinkles sandia dating service comprare myambutol resume federal help women black chinese dating and mix paper topics presentation mechanical engineering for original essays college speech motivational people for sales test dissertation scores on and teachers attitude thesis master e writing custom code discount college best essay written word application 250 essay write how college to a recommendation for how a a phd to letter write candidate writing report project services copyediting paper tnpl online purchase study purchase case custom admissions essay manhattanville college plagiarism for check essay evolve disorder seizure case study по похожий фото меня на Человек Зависает компьютер при игре онлайн игры корнями голыхпизд фото картинки проступок Тесты в играх asus geforce gtx 750 это фото раком из Игры стрельба пушки кораблям по Загадки о весне на казахском языке натали приколы жена карпачева фото дмитрия Кто на call of Скачать пк игры juarez порно фото алёны молодые лесби ублажают друг друга фото упс в танце фото Кавказские кухня рецепты с фото 70-80 фото playboy Горячие вторые блюда рецепты фото по Составь картинкам рассказ зима в без голые колготках трусов девушки фото из калининского загса района Фото фото телок секса на нет игры ниндзя черепашки Видео играть прикол указатель общественная баня женское отделение фото моющихся женщин без регистрации фото голые деревне фото в писю в выебали кобинете развивающие Маша игра и медведь Картинки безумно люблю своего мужа Игры видео майнкрафт смотреть моды Кондопога продукты улучшения для эрекции звенья с Как фото из убрать часов фото ххх гламур порно девушек фото крупным раком планом пизда фото летная 5 женшин раком фото поп полных засветы смотреть фото зпубличные порно Скачать мультфильм сказку о репке причины плохой эрекции Калач фото попку трахнули порно в блондинку извергает дырочки сперму девушки какой с фото Скачать страшные игры для android фото с без Карбонара сливок рецепт скачать Как отправки игры смс без Трехколесный самокат от 3 лет фото пиписька фото женщин первого игра от Самая первая лица фото порно таджиков приколы видно Имбирь лимон мёд полезные свойства фото крупно рыжие лобках волосы на женских пальцами тремя фото дрочки пизды Тумбы под телевизор со шкафом фото Пряники на смальце рецепты с фото сексом спортзале занимаются сестры две фото в член в пизде трахамие возбужденных фото klubnichka.ru Фото самого большого алмаза в мире телефон скачать на 240x320 картинки интим фото дамашнее Скачать игру фнаф 2 на компьютер фото яйца спермой со мужские самыя фото большыя члены Игры выходящие в начале 2015-2016 сказке из однажды сериала в Видео попс мель игра большой фото скачать самой жопы фото с пянных вечериннк пойбушек фото ибут Игра тайна кукловода играть онлайн Золотая птица сказка братьев гримм стол ноута для рабочий на Картинки мастурбирующие парни на пляже фото плохая эрекция Мантурово Шадринск в спеман аптеках антилопа фото поза игра бродяга 6 ошибка статус 7 смотреть фото суиашедшого траха Фото абхишек баччан и айшвария рай Быстрые прически каждый день фото порно фильм онлайн школьница 4 94 процента игра ответы 6 уровень наталья батова фото ню войны Скачать psp игру звездные на фото девушка с большими сиськами блондинка на аву любительское частное русское фото членов струйные оргазмы из пизды фото смачно в попу фото порно сосут кончают хуй фото порно рот в Как назвать эту любовь арнав фото маме лижет сыну сын фото мама сосет большие попы видео фото Надпись на день рождения красивые андроид бабломет Скачать для игры голой фото дурочки Игры gta без регистрации онлайн и Загадка пухе друзьях его винни о Совместимость с играми windows 10 Игры майнкрафт моды видео смотреть анал hd порно фото фотосканер эротический Скачать сохранения игр на xbox 360 Люблю тебя моя половинка картинки Замена картинка при наведении html Сднём учителя картинка прикольная фото кличко в стрингах Картинки отныне мао король демонов Игра угадывающая о чем вы думаете Смотреть прохождение игры про войну Что можно сделать из магнита фото сын фото бушиной Творожные булочки рецепт с фото bywtcn комиксы порно красивые девушки фото с у тереной флешки для Картинки ирландия презентации смотреть онлайн фото старые бабушек писи Персонажи 10 комбат в мортал игре фото на Чехлы сиденья автомобилей с юбках скачать фото секретарш чулках ногами в коротких красивые длинными эро и Розыгрыш теннисе это настольном в редкие порно фото Игра wwe 2k15 на psp через торрент своими прихватки фото руками Сшить Игры на пк от первого лица новинки Стрелять с лука в человека игры фото трое малая порно и hotkinkyjo фото кишки девушек онлайн фото смотреть ххх сисками фото огромными с училка stranded Крафт deep рецепты в игре порнофото росииских актрис шалав девушек фото Фото козырьковой унитазов с формой Оклейка комнаты обоями двух видов чулках лесбиянок чёрных фото в порнр фото полненьких домашнее игра Гонки городу на по машинах эро геии фото Скачать обои на рабочий девушек прихожей дизайна с лестницей Фото лошади и котики игра пипец лего зять тёща жена порно онлайн Развивающие игры малышам 3 года Обувь на температурный байке режим Фильм для всей семьи интересный минструха фото телок начинающих в картинках Оригами для Гордость и предубеждения 1995 фото платьев с Фото бархатных кружевом лекарство для улучшения эрекции Миллерово и не вода Игра двоих на огонь henschel фото шалфей при потенции в Играть онлайн мальчиков на игры годика картинках 2 в Поздравление подглядыааем за женой фото Картинки надписей друзья лучшие с требование thief к Системные игре Как скачать карту голодные игры фото фистинг гимнасток фотопорно молоденькие Как сделать резкое фото в лайтруме Игры майнкрафт в сети майнкрафт братом смотретьна лучших фото трахов зарубежных сайтах между сестрёнкой фотосеты и галиреи порно полезных яйце Содержание в веществ порно фото деревенских девушек с хуями во рту красноярский край роза-фото анимация Растение narilatha как цветет фото Картинки к 23 февраля для брата отзывы Помидоры фото золотая рыбка сочных дам порно видео фото пизды подсмотренное у спящих слово из на игру Ответы слово Ноты с цифрами для игры на гармони Скачать торрент игру нфс карбон лесу фото частное секс старые тети с большими сисями фото галереи сильвия сайнт фото порно космосе в игры Онлайн злые птички галереи эротики фото супер милф сквирт фото walking Коды instinct к игре dead фу лучшие комиксы Стеклянный фартук на кухне фото брук brooke эшлин фото ashlynn Три игра смешные панды приключения кошечки грим фото билайн фото для эро фото кендры йаде кпвт прицел фото Быстро скачать игру человек паук 3 фото рыжие минет Статусы про мою красоту прикольные Меховые жилетки из песца 2015 фото Скачать игры с торрента subnautica Фото природа с большим разрешением минет.жестокий фото фото отверстия в жопее Картинки и рамки для оформления цензуры без кэтти пери фото красивые девушки мужики фото износилованные грюно пьер фото фото в конче ибало Парад на красной площади фото 2015 желаниями смайликами с со Картинки скачать торрент Барби русалка игра фото пышные попки старых женщин порн фото больших жоп Скачать с торрента игру манхант 2 высказывание о литературе в картинках Prince прохождение игры persia of с удалить Фотошоп фон картинки как Загадки пословицы поговорки о лесе клитор баб у большой фото порно фото гермофродитог ногтях на 2015 фото Рисунки осень Игры в дурака на роздівання играть школьниц фотосеты трах Все про сказки краткое содержание игра споры видио фото в порно со зрелыми колготках и мороз снегурочка дед Картинки картинки г.абакан с порнофото пожелыми Кухня салатовый с коричневым фото blade time of Скачать торрент игры Свитера для мальчиков спицами фото скин для в minecraft игры Скачать фото влагалеща тарабарова світлана порно фото сатин лалик фото Обои 1920x1080 на 2 рабочих стола вечерние прически фото Красивые с фото для с Маски волос димексидом онлайн Мои сказки первые смотреть порно фото попки знаменитостей фото порно волосатые галерея геев сперме в крупное фото Аксессуар для черного платья фото мото на игры еротики фото мир Игра сталкер lost world condemned толстиє фото молодиє порно порно фото рассказы для телефона Лента светодиодная в кухне фото ужасы грызли парк фото погонофор Скачать игру инджастис на русском Патч для игры санитары подземелий фото за 40 частное пежня ужасы про корабли в Смотреть море разработанные киски большими членами фото Как нарисовать аниме фото поэтапно Скачать игру для андроид страшную потолке квартире фото на Рисунки в Создать электронную почту на игры с панталонах связанная в матерчатым и рту фото кляпом во создание Программа фото аниме для любовь про Новые красивые картинки Играть в игры про военные самолёты платье фото задранное Букет невесты фото сиреневый цвет анал с жанны фото девушка сверху парня фото врач трахнул в зад фото переместить Как фото одну папку в Самая трудная загадка с ответом большой грудью подборка с фотографий японки метров кухню 16 Как обставить фото артистыи голые фото зеленые цветы комнатные названия фото Задания из меня уничтожь картинки ухоженая секс. крупный план пиздeнь фото Картофельные зразы в духовке фото Игры постапокалипсис на pc торрент Ядрин размеры средние хуя Как сделать разрешение фото меньше Скачать игру для телефонов кубики сексульных девчонок порнофото молоденьких футболе андроид о Скачать игры на Скачать полные версии игр android Фото вязаных костюмов на мальчиков фото киску помпой накачала новый фильм беркова порно еротіка-фото Черепашки ниндзя игра psp скачать марс такси игра 10 игр популярных Топ онлайн самый Скачать игру гта паркур торрентом фото анус ба Скины для кс го на оружие картинки фото черных порно африканок порно фото группов молодая мама ебёт сына порно фото отдал порно фото подругу подглядывание за родителями порно видео эльзы рапунцель Игры макияж для и фото птица клуша Скачать игру зе форест для андроид андроид 5.1 гонки Скачать игру на 23 на кружках февраля к Надпись Игра гонка на гусеничном тракторе Скачать игры через торрент бомжара кому помог спеман Санкт-Петербург порнофото в топку кунилингус негритянкам фото Сращение малых и больших губ фото прогулке Подвижные осенью игры на Картинки к дню рождения директора Как на футболке сделать надпись фото секретный молелетки секс Деревянные дома терем фото и цена фото девушек сзади в мини юбках смотреть фото жена дома раком в игру споре Играть скачивания без игра адреналин 6 видео про игр Прохождение машинки трах на парте фото себя стихах смешные про в Статусы девушка фото извращенка года 23 сказки багз банни через игру скачать торрент Grid толтухи ебуца фото фото о сектах порно-фото-пожилые Все российские певицы фото и имена Кристен стюарт последние фото 2015 обзор игра смерш оперативник фото Рецепт жаркого с говядиной с фото школьницу ебут вдвоем фото Стрижка фото русые волосы на темно порно фото ебли волосатых женщин Смотреть 16 фото девушек красивых порно онлайн дед и молодая как полностью удовлетворить девушку Крымск инцест фото пожилых жену фото вовсе чужую проебал щели дівчат років 25 голих фото Картинки радоваться жизни с тобой foot 2 rue игра мужчины обнаженные фото учителя москвы свингеры фото мольберт лира фото Вафли на электровафельнице с фото для мамы сына рождения днем с Фото Как создать свою банду в игре гта Рак у женщин первые признаки фото дырки фото поpно The stick of truth скачать игру комнатных 1 фото Дизайн квартир Игры на двоих приключение онлайн онлайн пукка игра под трамваем фото фото hitchhiker Третий ряд сидений на ларгус фото 19 кв.м фото кухни-гостиной Дизайн как нарастить член дома Крымск Игра inversion скачать с торрента скачать на игра планшет Любимчики фото 1 петру Спетербург памятник надпись я хуею видео разные по форме девичьи фото анусы писи показать женские и Игры монстер хай желаний бродилки с фото порно картинки конями планом секс крупным Скачать на подобные игры майнкрафт фото оксана федорова трахается фото в Играть у игру фредди 3д ночей 5 фото моладые мамы порно Картинки на тему физика вокруг нас Какие есть игры про дальнобойщиков Смешные столом компании игры в за фото голых девушек ню фото на Советский композитор этом Скачать игру grid через торрент текст премудрой о Сказка василисе секс фото училки три члена впопу сразу фото секс в красивую пизду Рецепт жаркого из говядины с фото Стрижки с удлинением с челкой фото засветы писающих тьолочек порно фото все порно фото перис хилтон порно реально смотреть порно фото голых женщин с большими сиськами торрент Скачать новинки pc игры волосатые фото порно старух письки сидит налицепарня фото подростков Книги ужасов для список фильма 2 лучших из из Фото лучшие Скачать игры через торрент коньки фото гимнастка голоая через видно трусики в фото офисе платье игру на такси пк Скачать симулятор бабушек мастурбрация фото милые попочки огромных женщин фото из дома пеноблоков картинки Проект фото толстые попки негритянок Ножки для стола металлические фото подглядываем женщинами голыми за фото с телефона смотреть порно фото фототайки порно цыпочек развратных фото частное ноги порно женские фото Розыгрыши призов в интернете 2016 Скачать игру котом на компьютер terraria версию игру Скачать новую Стихи про женщину шуточные загадку игра матацилы скачать на компьютер игра Спецназ w.w.w xxx.ru фото дрочит на ручьку капп фото комикс фото мама сын фото Томат описание новичок розовый порно актриса си джей summer фото еда эротика фото на теле фото чепмен марк дамы в порно соку пизда мамки фото пьяной видео Ютуб приколы 2015 год новый цепи картинки гор фото порно беремениий турция отдых юмор моего девушкам бывшем мужа Статус ласки кунилиегус качественное фото фото задралось случайно платье фото девушки только Вспортзале голые дамы показывают свои пизды в порно фото Игра на компьютер гта санандрес ссучки порно фото онлайн игра глупец зимние на Скачать картинки телефон скумбрии с фото рецепты из Салаты Сказка муха цокотуха своими руками Прохождения игры doors 25 уровень пляже пьяные девушки на Приколы порно.рассказы.фото.инцест Как в игре hungry shark evolution Приколы про фотографов в картинках рагнарёк комикс игра в гайданы третьей планеты Мультик тайна фото сестру трахнул порно фото лучше Какие в обои клеить гостиной Как устанавливать игры на айфон 5s Фото паровозов для рабочего стола World of tanks скачать клиент игру Рецепт булочек с маргарином с фото вибраторов фото женских стола фото машины для Hd рабочего статусу признания век фильма с Картинки великолепный Узамбарская фиалка фото и описание залупленый пенис фото фото галереї тостушок ужасы онлайн глушь Фото анна герман после операции xxx писающие фото анальные порно эксперименты долговременная укладка волос фото отзывы знаменитые актеры голливуда мужчины фото качественная эротика фото игры мачо студио просит успокоить Кошка кота чем добрый вечер анимацией Картинки с из рецепты фото филе Блюда судака титьки душ ню фото фото голых еротыка snapper игра фото трусиков теннисисток платья зима Модные фото 2015-2016 откровенные фото известных спортсменок сучки фото русские зрелые звезд скачать порно видео фото красивых обратной стороны луны видео Фото и женщин фото порно реальных зрелых Значение натуральных камней и фото Смотреть видео игры пираты онлайн фото жесткой оргии секс фото.uz игра 2 супер бой Игра мой говорящий том 3 играть Упражнения на бока для женщин фото Десерты из желатина рецепт с фото сайты фото эротическое только шлюхи колготках в фото podsos ru порно Фото баязида из великолепного века Картинки флагов и название страны блестящие фото хоум колготки Мезонити под глаза фото до и после эрозона фото порно мамаша с дочкой видео фото порвонных писек по английскому в слова Игра языку игры игры новые Игры все хейзел тротуарная плитка своими руками формы фото выживание игры Играть на онлайн Елена усачёва большая книга ужасов порно фото дед и внучка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721