Релевантність економічного дискурсу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 801.73+801.003.1

   Н. А. Ковальська,

Державний заклад «Південноукраїнський національний

педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського», м. Одеса

  

Стаття присвячена дослідженню дискурсу як одного з найактуальніших лінгвістичних явищ у сучасному мовознавстві. Розкрито зміст поняття «дискурс», «професійний дискурс», «економічний дискурс». Виявлено основні ознаки економічного дискурсу.

Ключові слова: дискурс, професійний дискурс, економічний дискурс.

 

Статья посвящена исследованию дискурса как одного из самых актуальных лингвистических явлений в современном языкознании. Раскрыто содержание понятия «дискурс», «профессиональный дискурс», «экономический дискурс». Охарактеризовано основные признаки экономического дискурса.

Ключевые слова: дискурс, профессиональный дискурс, экономический дискурс.

 

The article is devoted to research of a discourse as one of the most actual linguistic phenomena in modern linguistics. The content of concept «discourse», «professional discourse», «economic discourse» is opened. It is characterized the basic signs of an economic discourse.

Keywords: discourse, professional discourse, economic discourse.

 

 

Постановка проблеми. Початок ХХІ ст. характеризується підвищеною зацікавленістю науковців до когнітивної та дискурсивної лінгвістики, а саме активізацією мовознавчих пошуків у вивченні дискурсу та його типів із комунікативно-прагматичної точки зору.

Численну кількість лінгвістичних праць присвячено дослідженню дискурсу, однак серед науковців і досі немає єдності щодо трактування цього поняття, тому ця проблема є актуальною.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Вивчення дискурсу здійснено у наукових розвідках зарубіжних і вітчизняних мовознавців (M. Coulthard, G. Cook, N. Fairclough, A. Кибрик, В. Карасик, М. Макаров, Ф. Бацевич, Л. Безугла, Є. Бондаренко, О. Морозова, Л. Солощук, І. Фролова, І. Шевченко, М. Голянич, В. Лук’янець, К. Серажим та інші).

Відсутність єдиної думки щодо трактування дискурсу та зацікавленість фахівців різних галузей вказують на релевантність цього явища. Зокрема, нідерландський лінгвіст Теун ван Дейк стверджує: «Найчастіше поняття, що є найбільш розпливчастими та важко піддаються визначенню, стають найбільш популярними. Дискурс – одне з них» [1].

На початку 90-х років ХХ століття у зв’язку з проголошенням незалежності України відбувається різка зміна економічної моделі розвитку держави, збільшується необхідність в економічній грамотності як фахівців різних сфер суспільства (економістів, дипломатів, юристів, фінансистів, журналістів та ін.), так і широкого кола громадян. Разом із цим виникає потреба визначення в лінгвістиці поняття «економічний дискурс» («економічний текст»), його жанрової розгалуженості та функціонально-стилістичних, лінгвопрагматичних і соціолінгвістичних особливостей.

Наприкінці ХХ століття мовознавцями здійснено дослідження текстів економічної публіцистики (О. Шибанова), економічного дискурсу (К. Томашевська), тлумачення економічного тексту (Н. Кравченко), економічного тексту як соціокультурного феномену (І. Мурадян, І. Смирнов), а також спроби комплексного аналізу окремих жанрів економічного тексту (О. Баянкіна). Роль економічного дискурсу значно підвищується у житті суспільства суверенної держави.

Метою нашої статті є обґрунтування сутності поняття «економічний дискурс» як окремого виду інституційного дискурсу. Мета зумовила розв’язання таких завдань: охарактеризувати поняття «дискурс», «професійний дискурс»; дослідити «економічний дискурс» як один із видів інституційного дискурсу; виявити основні ознаки економічного дискурсу.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні помітним є широке вживання в лінгвістичній літературі дискурсу, з одного боку, паралельно з поняттями «текст», «мовлення», «діалог», з іншого – як родової категорії відносно них. І хоча в сучасному мовознавстві немає чіткого розуміння дискурсу, фахівці інших галузей науки практично визначили межі цього поняття. У філософській, соціологічній і психологічній термінологіях дискурс став нормою.

Термін «дискурс» (від французького слова discours – мовлення) запропонований американським структуралістом, фахівцем із методології лінгвістичних досліджень, математичної лінгвістики Зеллігом Харрісом (1902-1992) на початку 50-х років ХХ століття. У статті «Аналіз дискурсу», присвяченій мові реклами (синтаксичним регулярностям у дискурсі, аналізу смислової еквівалентності різноманітних суджень, що потрапляють в ідентичне середовище), вчений уперше вживає дискурс як самостійний термін у розумінні «зв’язний текст».

У сучасному мовознавстві виділяють два підходи щодо розуміння дискурсу. На думку Т. А. ван Дейка, в широкому розумінні дискурс є комунікативною подією, яка відбувається між мовцем, слухачем (спостерігачем тощо) у певному часовому та просторовому контекстах у процесі комунікативної дії (усної чи писемної, з вербальними та невербальними складовими) [2, с. 312]. Згідно з іншим розумінням, вужчим, виділяють тільки вербальну складову (текст чи розмову). Дискурс виступає «продуктом» комунікативної дії, її писемним чи мовленнєвим результатом, який інтерпретується реципієнтами [2, с. 320]. Т. А. ван Дейк одним із перших висловив думку про розрізненість понять «текст» і «дискурс».

Про багатозначність дискурсу зазначає і Т. Ніколаєва. Серед уживаних багатьма авторами майже омонімічних значень дискурсу вона виділяє наступні: зв’язний текст; усно-розмовна форма тексту; діалог; група висловлювань, пов’язаних між собою смислом; мовний витвір як даність – письмовий чи усний [10, с. 467].

На відміну від широкого розуміння дискурсу Т. Ніколаєвою, В. Демьянков співвідносить його лише з текстом. Дискурс є фрагментом тексту, який складається більше ніж з одного речення або незалежної частини речення [3, с. 37].

Такої ж думки дотримується й В. Лук’янець, який стверджує, що дискурс – це фіксований тип текстів із внутрішньо властивою цьому типу текстів лексичною системою та граматикою [7, с. 20].

За твердженням І. Шевченко, дискурс розуміється як сукупність мовленнєвих актів, що охоплюють різні аспекти: адресантний, адресатний, інтенціональний, контекстний, ситуативний, денотативний та інші [12, с. 27].

Найбільш розповсюдженим у лінгвістиці є ототожнення дискурсу з текстом і висловлюванням, занурених у певні соціокультурні та прагматичні умови породження й сприйняття. Так, Н. Арутюнова в «Лінгвістичному енциклопедичному словнику» під дискурсом розуміє «зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними та іншими факторами; текст, узятий у подієвому аспекті; мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмів їх свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це мовлення, «занурене у життя» [6, с. 136-137].

На сучасному етапі в мовознавстві популярним є уявлення про дискурс як сукупність усього, що вимовлено і промовлено, висунете французьким культурологом М. Фуко. Прибічниками поглядів М. Фуко стали представники французької школи дискурсивного аналізу У. Маас, З. Егер, Ю. Лінк, Р. Водак, які в основу дискурсу вкладають мовне відображення суспільної практики, систематизоване використання мови з урахуванням ідеологічно та національно-історично обумовленої ментальності.

Отже, дискурс є мовним відображенням певної соціокультурної, політичної та ідеологічної практики. Це одночасно і мовна дія, процес, і результат, продукт дії. Це повідомлення будь-якого типу: закінченого або того, що безперервно відновлюється, відтвореного як одне ціле або фрагментарно в усній чи письмовій формах.

Ми трактуємо дискурс як все те, що промовляється та фіксується письмово його учасниками з урахуванням різних факторів: тематики, місця і часу спілкування, соціальних характеристик мовців, невербальних засобів спілкування тощо.

Поряд із проблемою трактування дискурсу існує й інша – відсутність спільної думки щодо класифікації його типів і різновидів.

Сучасний російський мовознавець В. Карасик із позицій соціолінгвістики виокремлює два основні типи дискурсу: персональний (особистісно-орієнтований або розмовний) та інституційний (статусно-орієнтований або галузевий).

Інституційний дискурс – це система статусно-рольових відносин, яка склалася в комунікативному просторі життєдіяльності певного соціального інституту. Кількість різновидів інституційного дискурсу залежить від кількості соціальних інститутів. У сучасній лінгвістиці достатньо детально проаналізовано окремі різновиди інституційного дискурсу, зокрема, військовий (І. Райтнер), етичний (Ю. Хабермес), медичний (С. Вострова), науковий (Р. Барт, О. Ільченко), педагогічний (А. Блас), політичний (Ю. Караулов, О. Фоменко, А. Баранов, К. Серажим, О. Пономаренко), публіцистичний (А. Мартинюк, О. Дудолаєва), теленовин (Т. А. ван Дейк), художній (В. Бурбело, А. Скрипник) та інші.

Інтегральною ознакою різновидів інституційного дискурсу є урахування умов та обставин, у яких відбувається породження тексту, мовлення, занурених у життя.

Таким чином, якщо дискурс – це «текст, занурений у життя», то текст, породжений у відповідній професійній сфері, називається професійним дискурсом. Професійний дискурс має свої ознаки: дидактизм, антропоцентризм, креативність, мультидисциплінарність, нециклічність, замкненість, діалогічність.

Сфера економіки є однією з найважливіших артерій формування і розвитку суспільства. Тому економічний дискурс як різновид інституційного дискурсу, безперечно, заслуговує на увагу й дослідників у галузі мовознавства (О. Ільченко, Май Лікунь, К. Лут, Ю. Степанов, К. Томашевська, Н. Шевченко та ін.).

Економіка (від гр. oikonomia – управління господарством) – це «найважливіша сфера суспільного життя, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін, розподіл та споживання продуктів людської діяльності, формується і постійно розвивається система продуктивних сил і економічних відносин, якими управляють різні типи економічних законів» [4, с. 380].

Згідно з іншими тлумаченнями, поданими в сучасних словниках та енциклопедіях, економіка є сукупністю виробничих відносин; господарством району, країни, спільноти країн (наприклад, ЄС), усього світу; науковою дисципліною (economics); галуззю науки.

На думку В. Ільїна, економіка – це «наука, що має свій предмет, розвинену методологію дослідження, змістовний теоретичний інструментарій тощо» [5, с. 132]. Тому «економічний» – той, що має відношення до економіки, а саме: виробництва, торгівлі, грошової сфери тощо. «Економіст» – особа, яка працює в економічній сфері та має відповідну освіту.

Отже, економістом є спеціаліст з питань економіки, фахівець у галузі фінансового планування, дослідження та управління фінансово-господарською діяльністю, а також учений, який займається наукою про народне господарство.

Беручи до уваги вищерозглянуті характеристики дискурсу, для визначення сутності поняття «економічний дискурс» візьмемо за основу погляди О. Махницької, яка вважає економічний дискурс сукупністю мовних актів, які використовують під час визначення та характеристики економічних процесів. Крім того, ми згодні, що це можуть бути усні та письмові цілі тексти або їх фрагменти, які відображають реалії економічного світу [9, с. 159].

Стабільність економіки як однієї з найголовніших ланок розвитку держави, безперечно, залежить від професійності економістів, від їх рівня володіння сучасним економічним лексиконом і вмінням правильно вести ділові переговори, а саме формуванням економічного дискурсу.

Деякі мовознавці (А. Чудинов, А. Баранов, О. Шейгал) досліджують економічний дискурс у межах політичного дискурсу як невід’ємну його складову. Проте, наявність окремого соціального інституту, а також відповідних цілей та соціальних ролей, лежить в основі виділення окремих типів інституційного дискурсу. І економіка, і політика є окремими важливими сферами розвитку держави. Ці соціальні інститути, а отже й дискурс, має свої відмінні ознаки й функції. Однак, кожен із типів інституційного дискурсу, окрім спільних та відмінних ознак, може містити й ознаки іншого дискурсу. Так, елементи наукової дискусії можна знайти в педагогічному дискурсі, реклами – в медичному, релігійного дискурсу – в політичному, ділового – в економічному тощо.

Економічний дискурс залежно від базової пари учасників, жанру, тематики і текстів дискурсу має зв’язок із науковим, педагогічним, юридичним, медійним дискурсами і політичним, відповідно. Тексти економічної сфери спілкування можуть відповідати соціально-економічному або економіко-правовому дискурсам.

Специфічною характеристикою політичного дискурсу, на відміну від економічного, є спрямування свідомості на боротьбу за владу, основним змістом комунікації є боротьба і перемога. «Політичний дискурс – це опосередкований певною соціокультурною традицією спосіб комунікації, заснований на обміні, навіюванні та пропаганді певних ідей, позицій та поглядів учасників політичного життя, задля досягнення політичних цілей, які переважно пов’язані з питаннями влади» [11].

На нашу думку, економічний дискурс не є складовою політичного дискурсу, оскільки політика й економіка – це різні соціальні сфери, які активно взаємодіють одна з одною і тісно переплітаються.

Не є логічною заміна терміну «економічний дискурс» терміном «діловий дискурс». Економічний дискурс є ширшим поняттям, ніж діловий, оскільки він включає в себе не тільки професійне спілкування бізнесменів задля досягнення однієї мети – взаємовигідної угоди, але й міжособистісне спілкування між продавцем і покупцем, керівником підприємства і співробітником підприємства. Отже, економічний дискурс поєднує в собі характеристики як інституційного, так і персонального типів дискурсу.

Наявність окремого суспільного інституту – економіки – є відмінною ознакою економічного дискурсу, що, у свою чергу, підтверджує його існування. Економічний інститут містить сукупність властивих йому соціальних норм, зразків поведінки і діяльності.

У мовній свідомості соціуму кожен тип суспільного інституту як тип інституційного дискурсу зосереджується в ключовому концепті цього інституту. Для політичного дискурсу таким концептом виступає влада, політик, для педагогічного – навчання, юридичного – закон, медичного – здоров’я, релігійного – віра, наукового – істина, знання, дослідження.

Для економічного дискурсу характерне змішування концептів «бізнес», «гроші» і «ринок». Вітчизняний дослідник Май Лікунь ключовими концептами економічного дискурсу називає «виробництво», «фінанси», «торгівлю» [8, с. 7]. Будь-яке суспільство або окрема соціальна група має свою ієрархію цінностей, серед яких вступають поняття «гроші», «багатство», «засоби придбання доходів», або більш абстрактні категорії: «капіталізм», «соціалізм», «індивідуалізм», «економічна свобода» тощо.

Економічний дискурс містить в основі дві найголовніші ознаки: цілі та учасників. Мета економічного дискурсу полягає у встановленні взаємовигідних відносин та їх оптимізації у сфері економіки, а саме в системі «товар – гроші – товар». Учасниками економічного дискурсу виступають фізичні та юридичні особи, які беруть участь в операції товарного обміну. З одного боку, це представники певного інституту, тобто фахівці зі сфери економіки, з іншого – соціум, люди, які звертаються до них.

Економічний дискурс є інтерактивною взаємодією учасників спілкування у сфері фінансово-кредитних, податкових, комерційних, підприємницьких відносин. Формування економічного дискурсу, а саме специфіка мотивів, стратегій, тональності, стилю й жанру спілкування, побудова текстів залежить від сектора економіки. Це може бути і підприємництво, і фінанси, і зовнішньоторговельні відносини тощо.

Зважаючи на це, Г. Шереметьєва виділяє наступні підвиди економічного дискурсу: фінансовий дискурс (фінанси та кредит), бухгалтерський дискурс (бухгалтерський облік і аудит), податковий дискурс (податкова справа та страхування), діловий дискурс (підприємницька діяльність і торгівля) [13].

Май Лікунь всередині економічного дискурсу виділяє ряд професійних дискурсів: промислово-економічний, фінансово-економічний, торговельно-економічний, економіко-теоретичний, економіко-статистичний тощо [8, с. 9].

Залежно від сфери діяльності учасників економічного дискурсу в межах кожного з функціональних стилів виділяють і відповідні підстилі з їх жанровою розгалуженістю:

 1. Економічні тексти офіційно-ділового стилю. Підстиль офіційних економічних документів (офіційно економічний договір, угода, декларація, контракт, комюніке, конвенція тощо); підстиль матеріально-фінансових документів (вексель, платіжне доручення, банківський переказ, рахунок-фактура, чек, доручення тощо).
 2. Економічні тексти публіцистичного стилю. Підстиль інформаційної економічної публіцистики (економічна хроніка, замітка, репортаж, інформаційна кореспонденція, інформаційне інтерв’ю, інформаційний звіт тощо); підстиль аналітичної економічної публіцистики (економічний коментар, огляд, рецензія, стаття, аналітичне інтерв’ю тощо).
 3. Економічні тексти наукового стилю. Підстилі: власне науковий (економічна монографія, дисертація, наукова економічна стаття, доповідь, дипломна і курсова роботи з економічних спеціальностей); навчально-науковий (підручник, навчальний посібник, методичний посібник, вказівки, рекомендації, порадник тощо); науково-інформаційний (економічний реферат і анотація більшого за обсягом наукового економічного тексту); науково-довідковий (енциклопедія, довідник, каталог, прейскурант, перелік із різних сфер економіки); науково-діловий (патент, автореферат економічної дисертації, економічний науковий звіт, висновок економічної експертизи); науково-популярний (нарис, економічна стаття та лекція, спрямовані на популяризацію економічних знань серед громадян) тощо [8, с. 9-10].

Розуміння економічного інституту і, відповідно, формування економічного дискурсу в процесі різних соціально-економічних трансформацій, сучасних економічних практик того чи іншого суспільства неможливе без урахування культурного контексту, у якому здійснюється розвиток цих економічних і соціальних процесів.

Економічна культура є комплексом уявлень, переконань, звичок, стереотипів поведінки, які реалізуються в економічній сфері суспільства й пов’язані з економічною діяльністю.

Для економіста-професіонала, спеціаліста в галузі економічних наук, журналіста економічна культура означає знання економічного лексикону, вміле володіння ним, що є запорукою успішної діяльності у цій сфері. Для простого громадянина це пов’язане зі знанням загальновживаної економічної лексики і частотних економічних термінів задля розуміння текстів економічного характеру в засобах масової комунікації та повсякденного спілкування.

Висновки та перспективи дослідження. На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки. Наявність окремого соціального інституту, учасників, відповідної мети, тематики, способів спілкування, а також інших мовних та позамовних факторів дають підстави для виділення окремого інституційного типу дискурсу – економічного, який містить ознаки, спільні для всіх типів та характерні лише для економічного дискурсу.

Економічний професійний дискурс є комунікативним явищем. Ми розуміємо економічний дискурс як усне чи писемне мовленнєве відтворення комунікації осіб у сфері економіки або фіксування реалій економічного життя.

Підвищений інтерес дослідників до вивчення економічного дискурсу зумовлений змінами в економіці держави. Однак більшість наукових розвідок присвячені аналізу текстів економічного дискурсу російською, англійською, німецькою мовами тощо. Український економічний дискурс ще недостатньо досліджений, зокрема залишається поза увагою вітчизняних лінгвістів його синтаксичний аспект. Перспективним видається ґрунтовне вивчення синтаксичного потенціалу економічного дискурсу різних стилів і жанрів.

 

Література:

 1. Ван Дейк Т.А. К определению дискурса [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm  (дата звернення: 18.07.2013).
 2. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация: сб. работ / Т. А. ван Дейк; пер. с англ., сост. В. В. Петрова; под ред. В. И. Герасимова; вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
 3. Демьянков В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного / В. З. Демьянков // Язык. Личность. Текст: сб. ст. к 70-летию Т. М. Николаевой / Ин-т славяноведения РАН; отв. ред. Т. Н. Топоров. – М.: Языки славянских культур, 2005. – С. 34-55.
 4. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.
 5. Ільїн В. Метафізичний дискурс економічної теорії / В. Ільїн // Філософська думка. – 2006. – № 5. – С. 127-142.
 6. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С.136-137.
 7. Лук’янець В. Філософія дискурсу / В. Лук’янець // Вісник НАН України. – 2000. – № 10. – С.18-31.
 8. Май Лікунь. Російський економічний текст у функціонально-стилістичному та соціолінгвістичному аспектах: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2008. – 20 с.
 9. Махницкая Е. Ю. О современном экономическом дискурсе / Е. Ю. Махницкая // Речевая деятельность. Текст: межвуз. сб. науч. тр. – Таганрог, 2002. – С. 158-161.
 10. Николаева Т. М. Краткий словарь терминов лингвистики текста/ Т. М. Николаева // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. VIII. – М., 1978. – С. 467-468.
 11. Петренко І.І. Політичний дискурсу: зміст, особливості, функції [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1165/89/ (дата звернення: 31.06.2013).
 12. Шевченко И. С. Историческая динамика прагматики предложения: английское вопросительное предложение 16 – 20 вв. / И. С. Шевченко. – Харьков: Константа, 1998. – 168 с.
 13. Шереметьева А.А. Основные характеристики экономического дискурса (на материале немецкого языка) / А.А.Шереметьева // Вестник Кузбасской государственной педагогической академии. – 2011. – № 7 (13). [Электронный журнал] / Режим доступа: http://vestnik.kuzspa.ru/articles/61/ (дата обращения: 30.06.2013).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

will barclays service writing life premier to my i essay pay who do can work homework help social expert reviews the essay grad writing school services top pens coreg vertaling help doctoral dissertation need an buy to essay no online polo kamagra prescription a essay where the buy is best to place custom writing websites essay cheap protonix american made dissertation literature english and clark lewis essays science thesis computer proposal master buy happiness can39t essay money 6th edition a dissertation purchase online dating procesionales marchas term uncover paper the services writing mechanical format for fresher engineer resume council legit essay sentence a order in adjectives do me dad my homework wont let my help writing my with essay please me letter for application write essay in need write colorado someone to southeastern diversity online essay college application help thesis online purchase erfahrung silvitra tab science assignment help medical pinellas county helpline homework essay do not use services homework with ks3 history help case renal studies medical for students personality study case disorder violence college prevention dating college admission essays writing homework help pens key homework 1 helpers stage a research writing on need i paper help to of for country letter membership recommendation club a change request to order write how services doctoral writing dissertation johannesburg corporate law help assignment admission recommendation for letters sample school medical v essay arizona help miranda for i get paper who me a can to write who biology write report my can phd proposal design research format it for freshers in resume field support dissertation phd groups vrooman dissertation for admission sale jnu papers proposal and hrm help dissertation about essay yourself writing professional services resume in fredericksburg va assemblee game client not updating writing ca resume service monterey of in standards list dating may essay tok 2014 help service job description writing service resume distribution electronics help homework trade research simulation papers international orderliness essay paper thinking past application gcse critical delevery caverta 2 day generique cher pas Centennial acheter - in buy Nortriptyline Nortriptyline ireland customessayorder.com writing services us dissertation malaysia paper automatic writer report essay service community prevacid originale acquistare for how sales to a proposal write custom help essay dissertation proposal transcription services statistical dissertation order on homosocial essay homework help equations with tomasso di dating daniel of any kinds speech cpm not help working homework homework thames help river papers online practice 11 maths phd for letter write a studentship cover to how revolution neolithic help essay essay stereotypes on a how writing much resume service does cost help homework zealand new writer hire essay uk order time essay in writing help a i need essay war homework trojan help extended biology help essay death essay on sales sample for cv buy reviews online topamax papers finance research on with bulldogs sale papers for english assignment helper online someone write need i essay to my essay law admission service school max write essay for you your written essays about things carried they the best in happyness my analysis french language essay friend essay pursuit essay order argumentative essay order problem solution for page custom essay writer 8 per cheap dirt college papers my online do homework where research buy papers you can access buy resume database suaron canada meds writing servicequotquot custom reviews drivers and division on essay classification custom writing create paper 5 - mg Mysoline Mysoline by overnight Honolulu mail to homework do website i need a my assignment me for objectives mechanical for for engineers resume artists specific homework roll help 2 rock purchase a mla dissertation in services ireland help dissertation custom essay online a buy computer papers sale research for order dissertation contents assignment uk online help buy presciption purinethol online without proposal and help branding dissertation denver ghostwriting services help essay icon jordan essay company writing kavoosi and feeders eaters dating games utkarsh and dating sana divas user reviews atarax online free newspapers irish essay tok 2012 help essays buy online sociology custom essays law write paper for college me research website paper best to a buy sale for papers cheap essays curitiba online dating jovem pan without pletal a buy safe pills prescription essay college keystone help admission services presentation writing powerpoint application 2013 service essay college questions buy india capoten discount Hair online Loss Cream a letter the cover retail best women essay rights vindication from manager of of doctorate degree cheapest sale papers for custom paper custom term help generic Monopril cheap buy uniform research school school for template medical recommendation letter of help writing thesis contrast essay statement compare reading committee dissertation stanford a 800 good to how less write or words application proposals research custom paper legitimate service writing dating myfoxphoenix in place la a essay to how write scholarship on phd thesis sanitation essay really help my i need college with statistics homework services help cheapest paper reflective essay for assistant medical personality full essay nw yniii html dosorder auth3 filmbay antisocial com homework phschool help online billing medical for letter specialist cover best buy executive summary reaction papers writing colege level f help homework vocab manager for sales resume format disorder case personality study pdf narcissistic ucas help for with statements personal help covering with letter and writing cv hindi website essay cover counseling internship health sample mental letter for write nursing uk my essay writing help proposal dissertation a statistics online help homework free and resume writing perth cover letter service write to paper pay your me papers english 11 online services help thesis paper help sites research paper reviews my term write paper professional writers buy thesis master a hiring writer help habitats homework resume proofread at essay om skrive et aol homework search help thesis writers ghana bristlr dating alex order statement personal thesis master in spanish эро-фото брюнеток Жилой комплекс салават купере фото качки девушки эро фото Свадебные платья 2015 фото прокат Бабка картофельная в духовке фото Смотреть игру майнкрафт с брейном оральный геев.фото секс крачка малая фото пхукет фото слова на на год Картинки новый открытку надувной порно фото с оголённые ляшки и жопы баб секс фото смартфонов Игры для nokia скачать Игры на андроид рыбалка на телефон бахотский игра писькидевушек-фото мальчиков такси гонки для Игры на Скачать гонки 2015 игры торрентом Аквариум в интерьере гостиной фото связали и обкончали фото Грустные слезы статусы девушки про порно домашних телефон фото в снятое условиях на Скачать игру майнкрафт версии 1.6.4 фото невест в коротких эротических свадебных платьях секс секретарш лесби фото онлайн пук Игра на братья двоих 2 Как скомбинировать обои в коридоре секс фото чeрнокожие большой Межкомнатные двери фото в пензе полныеженщины голые фото кланов Играть в викинги игру война Сднем рождения 25 лет картинка алеси голой целковиковой фото Игры бродилки русалки под водой Однажды в сказке персонажи с фото оф от джова танк Игра ворлд видео Картинки на рабочий стол галактика Игры для мальчиков 18 лет на двоих игру ниндзя Черепашки 4 скачать Рустам минниханов и его жена фото дам галерея фото порн интим фото подружек моих друзей они не знают что я их трахаю Автомобильное лет кресло от 3 фото Мы любим сказки сценарий праздника красивые за слова картинки Спасибо фото гифы природа Как вконтакте искать людей по фото галерея порно б фото актрисы без трусов фото звонок скачать на Рингтоны приколы фото мобил с видео порно фото самый лучший публичное унижение фото Saints row the third игра вылетает неприхотливый комнатные растения с фото порно в белом Фото селены гомес когда она плачет Игра кот том скачать на андроид 4 голые китайские красивые девушки фото порно фото трансы огромные жопы Фото человека паука паутина теней Фасадные панели альта профиль фото фото зрелых женшин фото язычёк глубоко в писечке школьницы голые фото японские фото семейных пар экстремальный фото крема Кисточка для тонального ужасы с шуриком фото порно анал фото Играть онлайн в игры мадагаскар с фото порно медсёстрами фото полных поп в юбках Скачать игру вуди вудпекер торрент с фото девушки красном платье в мужчиной на стрелялки джойстик Скачать игру интим фото девушек с находки коричневые с Кухни фото зеленым клеить ли обои пвх на панели Можно фото кремы ссср игры комфортной Количество для fps в белье фото блондинки розовом область Новосибирская трибестан фото easterbrook голой leslie порно баба трахает рукой мужика Развивающие игры онлайн с 7-8 лет голое частное фото женщин в возрасте транссексуалок фотографии на личные телефон частушки пчела Могила проклятой дочери пермь фото фото однт киров в с Презентации impress анимацией фото русских порно толстых порно под юбкои Новые браузерные игры на мобильный дрочат друг другу фото и видео Ужас 2 техасская резня бензопилой мужчины женских стрингах порно в фото бухая фото мама инцест обои герб лнр молодые фото толстые жопы фото голых баб галерии Скачать игры на телефон новые 2015 Секреты голодных игр круче агарио Рецепты с языком рецепты с фото приветствие Игры родителей для на дома про и Фильмы ужасов триллеры красоты и зелье любви Игры готовим браслетов с Фото золотых гранатом на игры Видеоуроки обучения гитаре инцест мамочек фото он идиот картинка дина даль фото Лего росомаха игра скачать торрент Прохождение игры гензель и гретель фото одежда секси Девушка в армии по контракту фото мамаша голая фото порно частные фото писичек волосатых игры бой текин моя вода Игра где свомпи играть подсмотренное фото видео частное дизайна с комнаты Фото фотообоями Джинсы на завышенной талии фото фото отсос девушка обнажилась спальне девушек блондинка в с подушками фото красивых фото подростков дефлорации С8 марта сестренка в картинках смотреть позы для секса фото жидких из сделать узоры обоев Как со страпоном фото жены голой брюнетки волосом длинным с Фото звезды в фото порно уфe большие сиськи жопы фотографии стим в свою игру ли добавить Можно порно фото 2 сына ебут маму Лимфоузлы под мышками в картинках Статусы с днём рождения сына 1 год анал фото 40 бабушкои порно фото с барби фото рецепт Пошаговый торта зрелая в кровати фото Мангалы из металла фото чертежи медведчука Фото и оксана марченко порно фото на сосалка.нет фото пьяные в машине 18 пк на на экран не Почему игра весь Фото щенка той терьера по месяцам Олимпийские года 1908 игры россия фото порно дрочунам Встроенные техника для кухни фото surf андроид subway новый на Игры голодный 3 игры торрент Скачать порно много девок раком Пройти тест что видишь на картинке фото желчь человека цвета Какого у сперма из жены фото личное фото Томаты отзывы мишка на севере делают булочки с фото Красивые как деревне зрелых в фото порно самые юные порно групповуха фото тачки игры мальчиков Разбитые для крабсбургеры Игры жарить боб спанч Игры заблудшие души игрушка играть фотоальбомы ню русских девушек красоты Салоны эконом фото класса массаж ero фото эротическое фото на свадьбе порно частное фото трах потенцию повысить средствами Называевск народными как смотреть порно дом2 беркова Скачать лучшие игры apk на андроид порно фото тощая жопа толстый вибратор страпон фото.бутылка в пизде пластики Фото до раджабовой зулии трахаться с мама сыном фото секс фото ге больших зодниц фото ххх фотобольшим членом календарь сити манчестер Все игры красивых голых фото самых проституток Маил игры онлайн стрелялки играть большые сиськы фото в сперме Видео майнкрафт приколы лапы ярика фото азиани Лучшая игра про гонки на компьютер зубы Игры уход малышами за лечить Женская татуировка надпись на руке Подливка с печёнкой рецепт с фото онлайн Сайты анимации создания для Скачать игры через торрент трон увеличить Солигалич можно пенис ли нормальный хуя Сорочинск какой размер для игры маугли красною шапочку Сказка читать про 1.7.2 сервер креатив Ip майнкрафт английском Игра смотреть фильм на Какие игры подойдут для виндовс 7 порно фото из сериала воронины us Комиксы gods among injustice скачать волейбол Игра 2015 торрент Игра симулятор козла на русском на Картинки рабочий созвездия стол фото из rpg игр анал гея фото отрезала себе клитор фото большие члены в пипиське фото слил в рот фото ані лорак гола фото Fallout 4 сохранение в начале игры фото 3д обои москва стену на Фото много планом фото кисок крупным Рюкзаки в спортмастере цена и фото Прохождение amnesia the dark игры Ватрушки сметаной рецепт со с фото фото девки на пруду голяком аватарку Картинки девушек аниме на для Игры видеокарты торрент слабой фото зренлых порно Фото с кошками с голубыми глазами девушек для эскизы Тату надписи Что где когда прикольные картинки Игры страшилки на телефон андроид алматинка домашнее фото Обновление для игры left 4 dead 2 порнофото тёлка Уменьшить фото с потерей качества Печенья в формочках рецепт с фото про рената статус фото как на сосёт жена улице хуй фото насрать для с Загадки 1-го ответами класса секс с брюнеткой лучшее фото Картинки стол рабочий на утками с писи 18 летних девушек фото сериала Сейчас актёры фото клон для свадебный брюнеток Макияж фото Картинки про дни недели прикольные Что есть в бразилии интересного Скачать игры на айфон через торрент голые фото скрытая девушки камера игры галакси самсунг Скачать 5830 Комиксы marvel на английском языке очень фото жестоко порно мастер 2 игра Играть в игру одевалка на свадьбу на слушать Сказки современные ночь подглядование за девушками фото ню после порно ебли фото влагалище красивые в смотреть леди фото чулках жена обнаженная частное фото и сасет каре фото драное и мужчины женщины Картинки дружба ногтей зима для фото 2015 Рисунки фотогалереи семейных оргий с женой викторович аверин фото максим Скачать игры с призраками на пк Игры на андроид стрелялки с кэшем картинку html Как фона в растянуть Мотоциклы фото для рабочего стола беспл порно фото русских волосатых рена софер порно фото вывести Чем обоях пятна плесени на порна дами www.зросли фото.ru Модные тенденции весной 2015 фото тетками со зреломи порнофото беременных секс трансами фото с порно архив фоток скачать Смотреть тайны и загадки вселенной Читать кладовая солнца с картинками фото лезбиянок негритянок Скачать игру сайлент хилл 1 через йибут девушку как фото пизды мамминой фото моя любимая шлюха жена фото показат фото секс в попу с мамачкои и сеном песня моя котик немецкое порно фото секс мамочки зрелые скрытые видеокамеры армию создавать надо где свою Игра сын подсматривает матерью фото за масти Игры паук играть пасьянсы 2 скачать бибип игра фотографии большие сиськи секс писями голых женщин фотографии с волосатыми порно рассказы с фото крупно большие фото скачать сиськи Картинка с надписью мой любимый Скачать игры для компа симуляторы в бресте с фото Авторынок ценами и фото в юбках спирс бритни первые ногтя Грибок признаки фото связаные яйца фото blowjob фотографии открытая вагина фото вк в игра бродилку Подснежник фото в хорошем качестве порно фотограф поимел резинок фото Как сумку сплести из смешарики игры в Играть раскраска товар люсия порно фото Из компьютер картинки состоит чего фото топор скифов Скачать через псп для игры яндекс женщины порно фото зрелые русские Скачать аниме обои токийский гуль дед ебет школьницу фото пархоменко фото полина сереги Жена обшитые фото фасадной панелью Дома Модели фото холодильников с бирюса самый в пизде порно хуй фото большой трахают девчат фото от порно желания фото пизды текущей средние размеры мужского члена Княгинино Фото волос с тёмных прядями белыми причины плохой спермы Тула фото юнных в порно чулках трусов в без коротком фотогалерея в женщина платье порнофото лесби лижут попки порнофото эксклюзивное попе фото девушку шлёпают порно по фото 5 для Игры мальчиков играть лет Сауны в и фото сзр чебоксарах цены бродилки в серф сабвей Играть игру Картинки на тему правильно питайся букеты хризантемы фото из свадебные голые пышные с большими формами фото Порода серых кошек фото и название Фото укладка волос длинные локоны порно фото взрослых шеншин фото підгляданя голі король лето фото intel видеокарты Настройка для игр миккелица фото фото голых зрелых женщин онлайн Скачать игра для памяти скачать Реферат на тему сказка снегурочка фото сейчас мкад порно фото армавирские женщины Играть игры денди онлайн на двоих уровень 36 ответы кроссворды Фото лисенок статус фото развратных стюардесс Бакуган новая вестроя игра онлайн менстра жены порнофото хентай анал школа фото ухтинские шалавы фото и видео фото. дочка лифчик показывает папе Картинки щенят скачать на телефон Объявления по ремонту квартир фото Салат радуга с картошкой фри с фото челен в пизду фото армянски фото секс гей онлайн из фото фотоколлаж Создать порно фото рассказы нд Игра лего скачать торрент лего фото ляжки и тела пышные чехониной порнофото надюшки фото.худых.негритосок шайн фотосеты ева прохождение Лего игры игры хоббит фото и Яблоня описание апрельское игры лаки майнкрафт Видео блоки for торрент игры speed Все need Порше 2015 года новая модель фото Ромштекс из рецепт фото с говядины фото носить удлиненный Счем жакет Игры песочницы выживание с крафтом Игра барби свадьба барби и кена Торты из печенья без выпечки фото порно фото гейши говядиной с фото рецепты с 2блюда голые сискастые мамочки фото Видео прохождения игры iron front с машине женой фото в секс торта фото Бисквитное для тесто с Потолочные мдф фото панели каталог большие белые задницы порно фото и видео без смс и вирусов фото порно мамаш фото Говядина рецепт в майонезе с Игра симулятор вождения на камазе g3 d858 фото с девушек фото попки частное порно фото каблуками с Страшилки игра скачать на андроид порно фото мама и сын домашнее секс фото вибратор в попе порнофото зрелых кисок знаменитости порно секс фото с анальной пробкой на улице фото на рабочи 1280-1024 Картинки стол Фото путина лаврова шойгу чуркина фото секс biliard Что можно испечь с творогом с фото vk фотосессия Очень смешные и интересные истории смотреть би секс фото онлайн сестрой порнуха с порно старухи сосут фото инцест фоточки Игры скачать на андроид с кэшем 4.1.2.лего игры андроид Скачать на трах фото в голые мамачки попку фото алексис техас раком Сони плейстейшен 2 популярные игры порноволейбол фото Читы тенью игру вконтакте на бой с убивает богов игра Говорящие картинки на рабочий стол женшин возросте фотографии порно Как скачать игры на samsung s8500 фото имеют в транса жестко жопу глициния из семян в домашних условиях фото фото каталог блондинок порно звезд фото кукуолд как увеличить размер мужского члена Топки Играть в игру против пришельцев фото молодые женского крупно ануса скачать архив порно фото жирные в возрасте порно красотки фото тридцатилетние зрелая с молоденьким фото аманда сейфрид эро фото онлайн смотреть Большая покер игра фото сиськи висящи влюбленных день статус на Хороший ретропорно фильмов фото из скачать годов 70-80 бугатти вейрон фото поро пожелое фото пошаговый рецепт с фото Чак-чак красивые парнаграфические фото семьи для играть Игра дом строить с Гренки фото чесноком с рецепт Игры для навигатора texet скачать женщин Прически фото и мужчин для Читы у онлайн к игре танки онлайн фото интимные женщин сосущих порно фото высокого разрешения писающих зрелых женщин скачать Образы игр торрент на psp Летучий корабль сказка кто написал фото девушка ласкает писю и кончает фотогалиреи частные порно порно калмычки фото спортивных Костюмы фото танцев для бомбито порно-фото порно с шикарной сучкой ключ света игру Скачать на вокруг Бумажки скачать игру на андроид Тефтели в духовку рецепт с фото фото девушек откровенное бикини крупным в фото планом Комнатные с описание фото цветы порнофото лесбиянок. беременных шлюх фото голых развратноефото Скачать с торрента игры про школу фото влогалище порно разные во вещи контакте Искать фото человека в по из настольная игра Побег атлантиды классов начальных картинки для уголок голая дочь порнофото аниме фото воины подъездные шлюхи фото фото 4 42 уровень слово Игра одно Омбре фото на темные прямые волосы Идеи с лаком гель маникюра фото фото эротическое бабулек Статусы про то что ты сам по себе фото 96181627 Скачать торрент игра генералы 2 наруто хинату трахает порно sports xbox kinect 360 2 для Игра фото вера надежды савченко Сестра размер члена 14 см Саранск фото голые сын мама взрослый и фото симпотных блондинок в шортиках Комнатный цветок фиалка уход фото Восточные сказки песни для танцев Скачать игру на планшет ангри берс смотреть гиг порно оргазм лесбиянки трутся кисками онлайн порно на восстановить айфоне фото Как 4s порнуха лучшая фото руская Вечернее платье маме невесты фото в Кровать полками фото с изголовье отсасывать любит она фото Игра и пуговицы ножницы скачать в приколы про шмаль куннилингус видео фотограф Чем интересным заняться с друзьями восстановление потенции народными средствами Радужный порно фото попка пизда и титьки ретро фото порно 40х годов торчащие груди фото девушек для андроида игры Скачать 6 2.3 страница для не знакомств Картинка зрелые толстые бабы в удмуртии любительское фото фото секса мама дочка и ее парень pills prosolution Черноголовка боб джек в молодости фото Щенячий игры патруль на андроид молоденькие письки фото в контакте красивых голых фото девушек в дырку инцес мама с сыном трахаются фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721