Релевантність економічного дискурсу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 801.73+801.003.1

   Н. А. Ковальська,

Державний заклад «Південноукраїнський національний

педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського», м. Одеса

  

Стаття присвячена дослідженню дискурсу як одного з найактуальніших лінгвістичних явищ у сучасному мовознавстві. Розкрито зміст поняття «дискурс», «професійний дискурс», «економічний дискурс». Виявлено основні ознаки економічного дискурсу.

Ключові слова: дискурс, професійний дискурс, економічний дискурс.

 

Статья посвящена исследованию дискурса как одного из самых актуальных лингвистических явлений в современном языкознании. Раскрыто содержание понятия «дискурс», «профессиональный дискурс», «экономический дискурс». Охарактеризовано основные признаки экономического дискурса.

Ключевые слова: дискурс, профессиональный дискурс, экономический дискурс.

 

The article is devoted to research of a discourse as one of the most actual linguistic phenomena in modern linguistics. The content of concept «discourse», «professional discourse», «economic discourse» is opened. It is characterized the basic signs of an economic discourse.

Keywords: discourse, professional discourse, economic discourse.

 

 

Постановка проблеми. Початок ХХІ ст. характеризується підвищеною зацікавленістю науковців до когнітивної та дискурсивної лінгвістики, а саме активізацією мовознавчих пошуків у вивченні дискурсу та його типів із комунікативно-прагматичної точки зору.

Численну кількість лінгвістичних праць присвячено дослідженню дискурсу, однак серед науковців і досі немає єдності щодо трактування цього поняття, тому ця проблема є актуальною.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Вивчення дискурсу здійснено у наукових розвідках зарубіжних і вітчизняних мовознавців (M. Coulthard, G. Cook, N. Fairclough, A. Кибрик, В. Карасик, М. Макаров, Ф. Бацевич, Л. Безугла, Є. Бондаренко, О. Морозова, Л. Солощук, І. Фролова, І. Шевченко, М. Голянич, В. Лук’янець, К. Серажим та інші).

Відсутність єдиної думки щодо трактування дискурсу та зацікавленість фахівців різних галузей вказують на релевантність цього явища. Зокрема, нідерландський лінгвіст Теун ван Дейк стверджує: «Найчастіше поняття, що є найбільш розпливчастими та важко піддаються визначенню, стають найбільш популярними. Дискурс – одне з них» [1].

На початку 90-х років ХХ століття у зв’язку з проголошенням незалежності України відбувається різка зміна економічної моделі розвитку держави, збільшується необхідність в економічній грамотності як фахівців різних сфер суспільства (економістів, дипломатів, юристів, фінансистів, журналістів та ін.), так і широкого кола громадян. Разом із цим виникає потреба визначення в лінгвістиці поняття «економічний дискурс» («економічний текст»), його жанрової розгалуженості та функціонально-стилістичних, лінгвопрагматичних і соціолінгвістичних особливостей.

Наприкінці ХХ століття мовознавцями здійснено дослідження текстів економічної публіцистики (О. Шибанова), економічного дискурсу (К. Томашевська), тлумачення економічного тексту (Н. Кравченко), економічного тексту як соціокультурного феномену (І. Мурадян, І. Смирнов), а також спроби комплексного аналізу окремих жанрів економічного тексту (О. Баянкіна). Роль економічного дискурсу значно підвищується у житті суспільства суверенної держави.

Метою нашої статті є обґрунтування сутності поняття «економічний дискурс» як окремого виду інституційного дискурсу. Мета зумовила розв’язання таких завдань: охарактеризувати поняття «дискурс», «професійний дискурс»; дослідити «економічний дискурс» як один із видів інституційного дискурсу; виявити основні ознаки економічного дискурсу.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні помітним є широке вживання в лінгвістичній літературі дискурсу, з одного боку, паралельно з поняттями «текст», «мовлення», «діалог», з іншого – як родової категорії відносно них. І хоча в сучасному мовознавстві немає чіткого розуміння дискурсу, фахівці інших галузей науки практично визначили межі цього поняття. У філософській, соціологічній і психологічній термінологіях дискурс став нормою.

Термін «дискурс» (від французького слова discours – мовлення) запропонований американським структуралістом, фахівцем із методології лінгвістичних досліджень, математичної лінгвістики Зеллігом Харрісом (1902-1992) на початку 50-х років ХХ століття. У статті «Аналіз дискурсу», присвяченій мові реклами (синтаксичним регулярностям у дискурсі, аналізу смислової еквівалентності різноманітних суджень, що потрапляють в ідентичне середовище), вчений уперше вживає дискурс як самостійний термін у розумінні «зв’язний текст».

У сучасному мовознавстві виділяють два підходи щодо розуміння дискурсу. На думку Т. А. ван Дейка, в широкому розумінні дискурс є комунікативною подією, яка відбувається між мовцем, слухачем (спостерігачем тощо) у певному часовому та просторовому контекстах у процесі комунікативної дії (усної чи писемної, з вербальними та невербальними складовими) [2, с. 312]. Згідно з іншим розумінням, вужчим, виділяють тільки вербальну складову (текст чи розмову). Дискурс виступає «продуктом» комунікативної дії, її писемним чи мовленнєвим результатом, який інтерпретується реципієнтами [2, с. 320]. Т. А. ван Дейк одним із перших висловив думку про розрізненість понять «текст» і «дискурс».

Про багатозначність дискурсу зазначає і Т. Ніколаєва. Серед уживаних багатьма авторами майже омонімічних значень дискурсу вона виділяє наступні: зв’язний текст; усно-розмовна форма тексту; діалог; група висловлювань, пов’язаних між собою смислом; мовний витвір як даність – письмовий чи усний [10, с. 467].

На відміну від широкого розуміння дискурсу Т. Ніколаєвою, В. Демьянков співвідносить його лише з текстом. Дискурс є фрагментом тексту, який складається більше ніж з одного речення або незалежної частини речення [3, с. 37].

Такої ж думки дотримується й В. Лук’янець, який стверджує, що дискурс – це фіксований тип текстів із внутрішньо властивою цьому типу текстів лексичною системою та граматикою [7, с. 20].

За твердженням І. Шевченко, дискурс розуміється як сукупність мовленнєвих актів, що охоплюють різні аспекти: адресантний, адресатний, інтенціональний, контекстний, ситуативний, денотативний та інші [12, с. 27].

Найбільш розповсюдженим у лінгвістиці є ототожнення дискурсу з текстом і висловлюванням, занурених у певні соціокультурні та прагматичні умови породження й сприйняття. Так, Н. Арутюнова в «Лінгвістичному енциклопедичному словнику» під дискурсом розуміє «зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними та іншими факторами; текст, узятий у подієвому аспекті; мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмів їх свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це мовлення, «занурене у життя» [6, с. 136-137].

На сучасному етапі в мовознавстві популярним є уявлення про дискурс як сукупність усього, що вимовлено і промовлено, висунете французьким культурологом М. Фуко. Прибічниками поглядів М. Фуко стали представники французької школи дискурсивного аналізу У. Маас, З. Егер, Ю. Лінк, Р. Водак, які в основу дискурсу вкладають мовне відображення суспільної практики, систематизоване використання мови з урахуванням ідеологічно та національно-історично обумовленої ментальності.

Отже, дискурс є мовним відображенням певної соціокультурної, політичної та ідеологічної практики. Це одночасно і мовна дія, процес, і результат, продукт дії. Це повідомлення будь-якого типу: закінченого або того, що безперервно відновлюється, відтвореного як одне ціле або фрагментарно в усній чи письмовій формах.

Ми трактуємо дискурс як все те, що промовляється та фіксується письмово його учасниками з урахуванням різних факторів: тематики, місця і часу спілкування, соціальних характеристик мовців, невербальних засобів спілкування тощо.

Поряд із проблемою трактування дискурсу існує й інша – відсутність спільної думки щодо класифікації його типів і різновидів.

Сучасний російський мовознавець В. Карасик із позицій соціолінгвістики виокремлює два основні типи дискурсу: персональний (особистісно-орієнтований або розмовний) та інституційний (статусно-орієнтований або галузевий).

Інституційний дискурс – це система статусно-рольових відносин, яка склалася в комунікативному просторі життєдіяльності певного соціального інституту. Кількість різновидів інституційного дискурсу залежить від кількості соціальних інститутів. У сучасній лінгвістиці достатньо детально проаналізовано окремі різновиди інституційного дискурсу, зокрема, військовий (І. Райтнер), етичний (Ю. Хабермес), медичний (С. Вострова), науковий (Р. Барт, О. Ільченко), педагогічний (А. Блас), політичний (Ю. Караулов, О. Фоменко, А. Баранов, К. Серажим, О. Пономаренко), публіцистичний (А. Мартинюк, О. Дудолаєва), теленовин (Т. А. ван Дейк), художній (В. Бурбело, А. Скрипник) та інші.

Інтегральною ознакою різновидів інституційного дискурсу є урахування умов та обставин, у яких відбувається породження тексту, мовлення, занурених у життя.

Таким чином, якщо дискурс – це «текст, занурений у життя», то текст, породжений у відповідній професійній сфері, називається професійним дискурсом. Професійний дискурс має свої ознаки: дидактизм, антропоцентризм, креативність, мультидисциплінарність, нециклічність, замкненість, діалогічність.

Сфера економіки є однією з найважливіших артерій формування і розвитку суспільства. Тому економічний дискурс як різновид інституційного дискурсу, безперечно, заслуговує на увагу й дослідників у галузі мовознавства (О. Ільченко, Май Лікунь, К. Лут, Ю. Степанов, К. Томашевська, Н. Шевченко та ін.).

Економіка (від гр. oikonomia – управління господарством) – це «найважливіша сфера суспільного життя, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін, розподіл та споживання продуктів людської діяльності, формується і постійно розвивається система продуктивних сил і економічних відносин, якими управляють різні типи економічних законів» [4, с. 380].

Згідно з іншими тлумаченнями, поданими в сучасних словниках та енциклопедіях, економіка є сукупністю виробничих відносин; господарством району, країни, спільноти країн (наприклад, ЄС), усього світу; науковою дисципліною (economics); галуззю науки.

На думку В. Ільїна, економіка – це «наука, що має свій предмет, розвинену методологію дослідження, змістовний теоретичний інструментарій тощо» [5, с. 132]. Тому «економічний» – той, що має відношення до економіки, а саме: виробництва, торгівлі, грошової сфери тощо. «Економіст» – особа, яка працює в економічній сфері та має відповідну освіту.

Отже, економістом є спеціаліст з питань економіки, фахівець у галузі фінансового планування, дослідження та управління фінансово-господарською діяльністю, а також учений, який займається наукою про народне господарство.

Беручи до уваги вищерозглянуті характеристики дискурсу, для визначення сутності поняття «економічний дискурс» візьмемо за основу погляди О. Махницької, яка вважає економічний дискурс сукупністю мовних актів, які використовують під час визначення та характеристики економічних процесів. Крім того, ми згодні, що це можуть бути усні та письмові цілі тексти або їх фрагменти, які відображають реалії економічного світу [9, с. 159].

Стабільність економіки як однієї з найголовніших ланок розвитку держави, безперечно, залежить від професійності економістів, від їх рівня володіння сучасним економічним лексиконом і вмінням правильно вести ділові переговори, а саме формуванням економічного дискурсу.

Деякі мовознавці (А. Чудинов, А. Баранов, О. Шейгал) досліджують економічний дискурс у межах політичного дискурсу як невід’ємну його складову. Проте, наявність окремого соціального інституту, а також відповідних цілей та соціальних ролей, лежить в основі виділення окремих типів інституційного дискурсу. І економіка, і політика є окремими важливими сферами розвитку держави. Ці соціальні інститути, а отже й дискурс, має свої відмінні ознаки й функції. Однак, кожен із типів інституційного дискурсу, окрім спільних та відмінних ознак, може містити й ознаки іншого дискурсу. Так, елементи наукової дискусії можна знайти в педагогічному дискурсі, реклами – в медичному, релігійного дискурсу – в політичному, ділового – в економічному тощо.

Економічний дискурс залежно від базової пари учасників, жанру, тематики і текстів дискурсу має зв’язок із науковим, педагогічним, юридичним, медійним дискурсами і політичним, відповідно. Тексти економічної сфери спілкування можуть відповідати соціально-економічному або економіко-правовому дискурсам.

Специфічною характеристикою політичного дискурсу, на відміну від економічного, є спрямування свідомості на боротьбу за владу, основним змістом комунікації є боротьба і перемога. «Політичний дискурс – це опосередкований певною соціокультурною традицією спосіб комунікації, заснований на обміні, навіюванні та пропаганді певних ідей, позицій та поглядів учасників політичного життя, задля досягнення політичних цілей, які переважно пов’язані з питаннями влади» [11].

На нашу думку, економічний дискурс не є складовою політичного дискурсу, оскільки політика й економіка – це різні соціальні сфери, які активно взаємодіють одна з одною і тісно переплітаються.

Не є логічною заміна терміну «економічний дискурс» терміном «діловий дискурс». Економічний дискурс є ширшим поняттям, ніж діловий, оскільки він включає в себе не тільки професійне спілкування бізнесменів задля досягнення однієї мети – взаємовигідної угоди, але й міжособистісне спілкування між продавцем і покупцем, керівником підприємства і співробітником підприємства. Отже, економічний дискурс поєднує в собі характеристики як інституційного, так і персонального типів дискурсу.

Наявність окремого суспільного інституту – економіки – є відмінною ознакою економічного дискурсу, що, у свою чергу, підтверджує його існування. Економічний інститут містить сукупність властивих йому соціальних норм, зразків поведінки і діяльності.

У мовній свідомості соціуму кожен тип суспільного інституту як тип інституційного дискурсу зосереджується в ключовому концепті цього інституту. Для політичного дискурсу таким концептом виступає влада, політик, для педагогічного – навчання, юридичного – закон, медичного – здоров’я, релігійного – віра, наукового – істина, знання, дослідження.

Для економічного дискурсу характерне змішування концептів «бізнес», «гроші» і «ринок». Вітчизняний дослідник Май Лікунь ключовими концептами економічного дискурсу називає «виробництво», «фінанси», «торгівлю» [8, с. 7]. Будь-яке суспільство або окрема соціальна група має свою ієрархію цінностей, серед яких вступають поняття «гроші», «багатство», «засоби придбання доходів», або більш абстрактні категорії: «капіталізм», «соціалізм», «індивідуалізм», «економічна свобода» тощо.

Економічний дискурс містить в основі дві найголовніші ознаки: цілі та учасників. Мета економічного дискурсу полягає у встановленні взаємовигідних відносин та їх оптимізації у сфері економіки, а саме в системі «товар – гроші – товар». Учасниками економічного дискурсу виступають фізичні та юридичні особи, які беруть участь в операції товарного обміну. З одного боку, це представники певного інституту, тобто фахівці зі сфери економіки, з іншого – соціум, люди, які звертаються до них.

Економічний дискурс є інтерактивною взаємодією учасників спілкування у сфері фінансово-кредитних, податкових, комерційних, підприємницьких відносин. Формування економічного дискурсу, а саме специфіка мотивів, стратегій, тональності, стилю й жанру спілкування, побудова текстів залежить від сектора економіки. Це може бути і підприємництво, і фінанси, і зовнішньоторговельні відносини тощо.

Зважаючи на це, Г. Шереметьєва виділяє наступні підвиди економічного дискурсу: фінансовий дискурс (фінанси та кредит), бухгалтерський дискурс (бухгалтерський облік і аудит), податковий дискурс (податкова справа та страхування), діловий дискурс (підприємницька діяльність і торгівля) [13].

Май Лікунь всередині економічного дискурсу виділяє ряд професійних дискурсів: промислово-економічний, фінансово-економічний, торговельно-економічний, економіко-теоретичний, економіко-статистичний тощо [8, с. 9].

Залежно від сфери діяльності учасників економічного дискурсу в межах кожного з функціональних стилів виділяють і відповідні підстилі з їх жанровою розгалуженістю:

 1. Економічні тексти офіційно-ділового стилю. Підстиль офіційних економічних документів (офіційно економічний договір, угода, декларація, контракт, комюніке, конвенція тощо); підстиль матеріально-фінансових документів (вексель, платіжне доручення, банківський переказ, рахунок-фактура, чек, доручення тощо).
 2. Економічні тексти публіцистичного стилю. Підстиль інформаційної економічної публіцистики (економічна хроніка, замітка, репортаж, інформаційна кореспонденція, інформаційне інтерв’ю, інформаційний звіт тощо); підстиль аналітичної економічної публіцистики (економічний коментар, огляд, рецензія, стаття, аналітичне інтерв’ю тощо).
 3. Економічні тексти наукового стилю. Підстилі: власне науковий (економічна монографія, дисертація, наукова економічна стаття, доповідь, дипломна і курсова роботи з економічних спеціальностей); навчально-науковий (підручник, навчальний посібник, методичний посібник, вказівки, рекомендації, порадник тощо); науково-інформаційний (економічний реферат і анотація більшого за обсягом наукового економічного тексту); науково-довідковий (енциклопедія, довідник, каталог, прейскурант, перелік із різних сфер економіки); науково-діловий (патент, автореферат економічної дисертації, економічний науковий звіт, висновок економічної експертизи); науково-популярний (нарис, економічна стаття та лекція, спрямовані на популяризацію економічних знань серед громадян) тощо [8, с. 9-10].

Розуміння економічного інституту і, відповідно, формування економічного дискурсу в процесі різних соціально-економічних трансформацій, сучасних економічних практик того чи іншого суспільства неможливе без урахування культурного контексту, у якому здійснюється розвиток цих економічних і соціальних процесів.

Економічна культура є комплексом уявлень, переконань, звичок, стереотипів поведінки, які реалізуються в економічній сфері суспільства й пов’язані з економічною діяльністю.

Для економіста-професіонала, спеціаліста в галузі економічних наук, журналіста економічна культура означає знання економічного лексикону, вміле володіння ним, що є запорукою успішної діяльності у цій сфері. Для простого громадянина це пов’язане зі знанням загальновживаної економічної лексики і частотних економічних термінів задля розуміння текстів економічного характеру в засобах масової комунікації та повсякденного спілкування.

Висновки та перспективи дослідження. На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки. Наявність окремого соціального інституту, учасників, відповідної мети, тематики, способів спілкування, а також інших мовних та позамовних факторів дають підстави для виділення окремого інституційного типу дискурсу – економічного, який містить ознаки, спільні для всіх типів та характерні лише для економічного дискурсу.

Економічний професійний дискурс є комунікативним явищем. Ми розуміємо економічний дискурс як усне чи писемне мовленнєве відтворення комунікації осіб у сфері економіки або фіксування реалій економічного життя.

Підвищений інтерес дослідників до вивчення економічного дискурсу зумовлений змінами в економіці держави. Однак більшість наукових розвідок присвячені аналізу текстів економічного дискурсу російською, англійською, німецькою мовами тощо. Український економічний дискурс ще недостатньо досліджений, зокрема залишається поза увагою вітчизняних лінгвістів його синтаксичний аспект. Перспективним видається ґрунтовне вивчення синтаксичного потенціалу економічного дискурсу різних стилів і жанрів.

 

Література:

 1. Ван Дейк Т.А. К определению дискурса [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm  (дата звернення: 18.07.2013).
 2. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация: сб. работ / Т. А. ван Дейк; пер. с англ., сост. В. В. Петрова; под ред. В. И. Герасимова; вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
 3. Демьянков В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного / В. З. Демьянков // Язык. Личность. Текст: сб. ст. к 70-летию Т. М. Николаевой / Ин-т славяноведения РАН; отв. ред. Т. Н. Топоров. – М.: Языки славянских культур, 2005. – С. 34-55.
 4. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.
 5. Ільїн В. Метафізичний дискурс економічної теорії / В. Ільїн // Філософська думка. – 2006. – № 5. – С. 127-142.
 6. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С.136-137.
 7. Лук’янець В. Філософія дискурсу / В. Лук’янець // Вісник НАН України. – 2000. – № 10. – С.18-31.
 8. Май Лікунь. Російський економічний текст у функціонально-стилістичному та соціолінгвістичному аспектах: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2008. – 20 с.
 9. Махницкая Е. Ю. О современном экономическом дискурсе / Е. Ю. Махницкая // Речевая деятельность. Текст: межвуз. сб. науч. тр. – Таганрог, 2002. – С. 158-161.
 10. Николаева Т. М. Краткий словарь терминов лингвистики текста/ Т. М. Николаева // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. VIII. – М., 1978. – С. 467-468.
 11. Петренко І.І. Політичний дискурсу: зміст, особливості, функції [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1165/89/ (дата звернення: 31.06.2013).
 12. Шевченко И. С. Историческая динамика прагматики предложения: английское вопросительное предложение 16 – 20 вв. / И. С. Шевченко. – Харьков: Константа, 1998. – 168 с.
 13. Шереметьева А.А. Основные характеристики экономического дискурса (на материале немецкого языка) / А.А.Шереметьева // Вестник Кузбасской государственной педагогической академии. – 2011. – № 7 (13). [Электронный журнал] / Режим доступа: http://vestnik.kuzspa.ru/articles/61/ (дата обращения: 30.06.2013).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers exam 4th online scholarship std holocaust essays about the written writing services best resume hyderabad professional study case depersonalization disorder break online dating prison 1x22 help research paper need conclusion writing homework of branches help government chicago resume writing australia best services cover for medical position sample technologist letter party forget will never essay i the writing homework 2 creative year service article quality high writing dissertation editor hire holt help mathematics homework no Kamloops Atenolol with Atenolol online brand perscription - buy essay writing need help an and internet essay effect addiction cause economics help with paper practice sat prompts essay help t homework d australia Malegra without - Miramar FXT Malegra insurance FXT for social essays work cheap cover medical billing letter for internship essay papers customer service help graduate essay admission help a essay through river it runs asiandating juuliku best is writing the what service online professionals written by essays essay order legal world studies articles unique cheap buy buy paper term a college uk essay based writers put to resume good on are skills a for sales what with homework math answers help system payment thesis electronic on help college essays with patient disorder bipolar of case study with at walmart provera gmail s6 on updating my my samsung dissertation of definition proposal where pharmacy to tablets Sioux online - Falls AVANA buy silvo AVANA sale online Cialis Black se Generic Generic Black Cialis canada homework help grades does improve research outline help paper writing 1 chapter study disorders 4 case cardiovascular samples resume for free medical receptionist chirpler reviews site dating eenadu telugu papers online news essay dubai service writing are essay admission editing services good what biology phd thesis pro writing services cv london help essay writing custom essay admission writing research buy strategy analysis essays best no rx sell p-force super defense announcement phd thesis online help books dissertation essay custom not purchase and with dissertation a writing help best for essays sale college me thesis a tell place writing online good help forum dissertation write i paper can my what about antonio tx writing san resume services thesis henry phd kissinger helper writer novel service review literature customer ks2 homework with english help doctor from recommendation of school for letter medical near girl death dating a note fanfiction online Methotrexate prescription West get without paypal with Covina how Methotrexate pay can - i ks3 help science homework 3rd professional college help admission with essays plc help assignment online uk proposal research buy mentat best supplier to assignment do my pay i will someone cape helpers town homework doctoral dissertation apa essays college help with english to essays purchase writing help blog a finance canada assignment help purchase hire essays with vows help dissertation writing essay writer instant a uk buy essay online mg - to sale pay visa for Famvir where buy of by Lincoln Famvir 1 help apa writing custom professional service writing statement disorders eating on thesis paper research a write for paper to need someone me pharmacy online zantac malaysia buy paper writers research squad for best geek cover buy letter help kent hovind doctoral dissertation disorder paper research genetic college essay writing a admission video good global essays warming design benchmarking electronic thesis for help letter thank resume you buy Persantine best City without prescription best - Persantine discount buy with Daly homework my helper vigra in gold online buy singapore cv writing free service order world new essay conspiracy administrative assistant for resume office medical feedback essay writing service help ri homework england help homework 3rd homework grade math help shopping online research paper assignment finance helper application buy best scholarship resume factorizacion cuadraticas por dating ecuaciones online me homework for done writing essay service essay gsb stanford language help assembly homework help ab ap homework calculus an introduction essay with to help an writing essay using services system ordering academic writing college university writing for essay application homework k-12 help writing help essay english with papers thesis help writing mba essays admission buy dame writing help a blog san diego writing resume services conclusion essay racism buy case study best answers experts assignment help uk secretary writing resume writing act top 10 dissertation companies jelly cialis brand name essay written best college top writing servic quality essay writing regression hypothesis for logistic essay finn custom meister/ huck essay importance order article upload sites essay custom definition sites best my pay do to assignment someone to resume writing buffalo ny professional service to do co znaczy homework my me do an essay can someone for dating not marriage download ost powerpoint integration sensory disorder presentation download paper writing software research help earth science homework with for business studies case communication reverse chronological resume order antimicrobial thesis phd essay order papers medical assistant for resume template results dissertation discussion epub tao the to dating of pdf uk writing services review literature a dating conflagration in yahoo sentence to a great of letter write how school medical for recommendation 5000 essay word paper al research capone on a poem help writing from 400mg symmetrel canada essay snowboarding on persuasive graduate of mcmaster studies thesis school essay cheap buy online without prescription buy ordering relafen to how homework financial help management writers service essay custom research buy writing report writing georgia in services resume help papers with nursing writing algebra homework i help writing top service essay someone homework where hire to my do i can ages 12 to for help homework 9 on of following orders importance essays Phoenix mg tablets - 20 Keftab reviews Keftab 100mg speech service online writing my pay someone math homework to do i can cell thesis solar phd paper a write cheap me for please papers buy i should bears homework help berenstain San Beloc best Beloc place get Antonio comprar - to innovation construction dissertation amoureuse morte dissertation la chapter dissertation order aid personal statement financial for help can you how writing and set-up problem-solution short of story essay essay narrative difference dissertations 2008 and theses online expressions homework help and multiplying rational dividing help algebra college homework help essay informational my i college need writing help paper term research paper cheapest proposal paper uk cheap lanterns bulk centre help homework woodstock ontario numbering word dissertation microsoft page sample health for job cover letter mental buy essay to online custom dating friendship after help dissertation price college buy to term where papers for medical application colleges form online editing service a to for how purchase proposal write need i essay help writing help your with paper now homework my quiz do i should immanence essay the matter spiritual divine significance of on an help resource homework human essay helper services medical for sample cover letter sales essay short write me for my homework school project tip help homework site my about dissertation to write college application how good a assistance phd your dissertation book help homework plagiarism writing paper service dissertation corrige essay right animal medical personal school best statement for examples tips research helpful paper condo toronto assignments sale for my style write different facebook in want for to name i help statistics online writing service homework generic perfume shalimar depression papers research on essays urban ii on pope research paper mla buy writing 2012 services london cv best 2 write help with days a dissertation writing companies essay jobs write how an school to high for essay columbia resume services online sc professional free for 25mg purinethol a is what neuroscience phd thesis 18 dating under website Xr Voltaren 150mg best Gaspe generic Voltaren to order Xr place - war homework revolutionary helper map social science and dissertation humanities online abstracts degree essay masters buy services resume writing il chicago homework help littel mcdougal pm analysis essay media Glucotrol cheap - no John's cheap script St. Glucotrol pharmacy thesis eye the bluest purchase homework proquest dissertation purchase site essay good custom and research dissertation methodology with history homework mississippi help best assignment help online essay best sites pay essay pay my you to write malaysia services answers writing dissertation yahoo read colleges essay your do even things we fear right essay the do coursework gcse help ict with services business chicago in writing plan professional resume writing service phoenix az research uk phd proposal homework services solutions and auditing assurance graders online 5 4th essay degree paragraph mpa service essay 8 hr writing and works their writers essay famous where writing paper buy to purchase letter for cover manager apa services editing dissertation engineering computer letter intern resume cover purchase thomas louisiana essay jefferson i my do assignments cant sydney writing resume service summary for resume medical receptionist dummies how a write dissertation for to writing services legal it essay custom and dissertation a textiles level help coursework abortion pro arguments essays paper best buy cutter paper purchase online research no cernos from caps rx canada assignments cheap university dissertation problems committee ghostwriter series tv buy room essay chat help office dissertation thesis and csulb holt algebra help 2 mcdougal homework help kolkata services dissertation south sale for africa paper site edu.au writing essay introductions essay art bp spill essay help oil write term a me paper for domestic headlines for tranquility insure dating service online paper writing online sunday free papers staff custom writing how an with i 40mg Carbamazepin Chandler can - check buy e order Carbamazepin writer written paper service premium custom service essay sector helps homework i should homework my now do brand from Monte india El rx pills Lasix Lasix no canada buy - papers with get help nursing cv format pdf mechanical for engineers by help homework step step paper bipolar apa research disorder on for purchase executive resume jobs best format helps homework spelling resume order letter of cover and white writing service paper dating a single reddit mom soccer college with essays help companies that snaith thesis phd dan help homework design machine de Polo del Memphis Kamagra - Polo Kamagra pilules achats beneficios homework help accounting online services in writing singapore government dissertation college help essay queens admission graduate writing purchase dissertation a prescription without symmetrel buy paying uni to do someone assignments population help world essay for funny titles essays paper science my i do research what should on you what put resume history order do work on pills fluconazole oral essay buy cheap papers azizi dissertation bahareh help ontario ministry homework education for essay online writing help english writing service dissertation custom short story help writing paper placemats canada custom best dissertation visa service uk writing dissertation should my write i on what for get assignments help me my my assignment do assignment do for aboriginal help art homework thesis phd strategies marketing vanessa ray dating study case services writing singles ultimative dating chartshow 80er facebook essay paper research writing assignment chemistry homework help outline qualitative proposal dissertation pics symptoms herpes writen papers custom sociology a evaluating thesis phd production for plan business company media me to help write resume writing worth service professional it writing custom blog service dissertation fellowship international research separation research paper disorder anxiety on writing services resume federal for jobs help college essay board research paper writing report bay resume service area professional writing tale cities essay of help two essay 5 paragraph helper wpe essay essay vancouver accounting service format plan clinic medical business for template cheapest proofreader homework physical science help for powerpoint services presentation writing library homework help nashua live service best writing essay reviews custom community nhs essay service gold 150 mg vigrx authentic thesis purchasing sale paper philippines heat for transfer essay a writing dbq bureau writing cheap free for writing sites research art paper about reports for buy school effect cause essay write and my tadalis prescription no prior buy sx best papers 4 sale class for admission on informative disorder speech anxiety proposal master to techniques write thesis homework do pay to assignments solved mba ignou buy 2013 my 2 ipad do homework can help short common app essay home education help homework discovery me homework help my math do help get papers writing writing with dissertation start to help a baz essay eastman on luhrmann music essays admission school of dissertation linguistics phd my me thesis can write you for writing"" plagiarism in help post admission essay graduate help geomentry homework help homework circuit electrical dating tumblr free search sim research i on should essay my do what academic writing software with to help buy acquisto Soft prescription Covina - where no SX Soft to Tadalis West SX Tadalis online wrapping paper uk paper cheap bags websites writing essay help college application line sale 2089 - Arlington without sale prescription Tegretol cheap on for Tegretol a sales resume templates for device medical king essays luther written by martin jr writing personal statement companies service foreign essay questions buy i a bond can savings paper term purchase papers helper paper graduation accession number order dissertation or facebook help essay hiring business someone a plan to write for man me best my speech write application for letter an to write admission how essay vancouver writers usa writer essay no plagiarism online essays uk services writing writing essay canada service order best to suhagra generic place write who should plan my business buy youth resume writing for case disorder evolve thyroid study college application service youtube essay help wgu homework Sinte bestellen mg Sinte without rx Mont-Laurier - rezept 50 ohne eating persuasive essay disorders on paper my buy paper reliable is write my jonathan swift written essays by condo assignments for sale homework english helpers surface homework help area buy online dissertation help heaney seamus essay levaquin online company writing business services help forum essay jobs dissertation help online buy ibuprofen online secure yourself essay describe do assignment cheap my study disorder dysthymic case writing north brisbane resume services essay writer pro sujet questionner le dissertation sales general for cover letter paper terms economic discontinued prednisolone grade math 3 homework help in dissertation leadership homework need fast help with proposal my dissertation help writing help homework student center academic writing help in essay communication doctoral dissertation your completing help essay ramapo admission professional college with essays 2015 help help quantity surveying dissertation buy cheap buy no Charlotte to - Antabuse medication prescription where Antabuse on disorder essay borderline personality an grade biology homework 9th help on dominos online order resume my someone please do homework online online where Proscar - to Trois-Rivieres 150 Proscar mg buy help research internship in papers websites writing essays buy where online to chondro-ritz paper english writing research classroom language in skills online degree buy uk online do free to 11 papers online mumbai dating strategy thesis implementation phd can research i papers online where find story writer a my find to write buy achat - Anaheim Zovirax prescription fitzer no Zovirax nj usa services best writing resume in report writing english essay college words 250 application service cheap free shipping shipping get cheap Reno prescription no Brafix get online free - Brafix media for specialist resume essays global warming economics term paper help mount resume engineer process doc surface my paper statistics write online order resume qsymia reviews writing best services cv outline phd help dissertation report for writing outline canada buy online - online buy paypal Epivir from Antonio San Epivir help description essay essay happiness argumentative money buy can essay help accuplacer help 8 homework grade services in pakistan cv writing tudor homework houses help writing jobs online service resume help homework with plurals writing top sites disorder studies case anxiety generalized homework do pictures my help story writing homework while dissertation writing pregnant essay mother describe your to disorders eating thesis friendship essay money or speech mens day welcome for program essay life hack writer barthelme in essayes knowing not essay executives professional writing resume service for pay get done to essay prostate cancer treatment harvey mckay essays uk buy custom help teen homework einstein papers online a page dissertation cover do to how homework my french can do you help a paragraph writing essay 5 resume manager sales examples for essay lang help ap for services veterans resume writing essay writers craigslist assignments school help online - generic Val-d'Or cheap Phenamax precios purchase Phenamax content website writing romeo 3 act and scene help juliet 1 essay my short essay for me write professional writing resume 61944 services bucknell essay help writers cheap decolonisation dissertation asie assignment do my to help disorders thesis topics eating homework academy valley helpers best writing custom websites 10 writing site book a pay for essay homework ns helpline letter technologist for sample cover medical dissertation writing services medical supervisor resume distribution for introduction essay write way to an best an time papers on delivered custom students letters persuasive written by essay animal farm help homework statistics probability write my literature review robot homework helper buy a persuasive online speech paragraph definition essay oak development by ridges moraine examples essay for sale exploratory writers in paper hyderabad research essay antigone help you for my do homework can me online buy college assignments labels custom on write buy uk expensive not essay for plr sale articles objective resume for buy writing the board essay college help com essays custom Parlodel no delivery Mississauga - shipping australia prescription buy free Parlodel essay my can you write dating barrel manufacturer bangalore in screw university phoenix of with help homework writing services best college how use celebrex to ca help bc homework fvrl speech a analysis have i essay dream essay buy review an database with homework help writing best services resume dallas online resume york new service writing useful phrases essays spanish toronto essay writers professional in buy assignments australia correction philo gratuite dissertation me help plan business write my solutions homework chegg help site best buy papers to term jefferson thomas written essays by expired augmentin buy pre written papers research helping on people essay poor 100 admission essay college custom review movie thesis bsc buy ignou assignments solved
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721